09.02.2015 Views

Historia. Po prostu

WSiP / Szkoła ponadgimnazjalna / "Historia. Po prostu"

WSiP / Szkoła ponadgimnazjalna / "Historia. Po prostu"

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SZKOŁY<br />

PONADGIMNAZJALNE<br />

zakres podstawowy<br />

<strong>Po</strong> <strong>prostu</strong><br />

<strong>Historia</strong><br />

<strong>Po</strong>dręcznik


Rafał Dolecki<br />

Krzysztof Gutowski<br />

Jędrzej Smoleński<br />

<strong>Po</strong> <strong>prostu</strong><br />

<strong>Historia</strong><br />

SZKOŁY ZAKRES PONADGIMNAZJALNE<br />

PODSTAWOWY<br />

<strong>Po</strong>dręcznik do zakres liceum podstawowy i technikum


SPIS TREŚCI<br />

3<br />

1 Wprowadzenie do historii najnowszej .................................................................................8<br />

I. SYSTEM WERSALSKO-WASZYNGTOŃSKI<br />

2 Świat po wielkiej wojnie ................................................................................................... 10<br />

3 Dwudziestolecie międzywojenne ......................................................................................20<br />

II. ODRODZONE PAŃSTWO POLSKIE<br />

4 <strong>Po</strong>wstanie niepodległej Rzeczypospolitej ..........................................................................28<br />

5 Walka o granice państwa polskiego ..................................................................................36<br />

6 Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej ..............................................................46<br />

Lekcja podsumowująca ..................................................................................................52<br />

III. KRYZYS DEMOKRACJI W EUROPIE<br />

ZACHODNIEJ<br />

7 Narodziny faszyzmu we Włoszech ...................................................................................54<br />

8 Gospodarka w dwudziestoleciu międzywojennym .............................................................62<br />

9 Niemcy pod władzą Hitlera ..............................................................................................70<br />

10 Świat u progu wojny ........................................................................................................80<br />

IV. SYSTEM TOTALITARNY W ZSRR<br />

11 Pierwsze lata Rosji Radzieckiej ........................................................................................88<br />

12 ZSRR pod władzą Stalina ................................................................................................96<br />

Lekcja podsumowująca ................................................................................................ 104<br />

V. POLSKA W CZASIE RZĄDÓW SANACYJNYCH<br />

13 Rządy autorytarne w <strong>Po</strong>lsce 1926–1939 ........................................................................... 106<br />

14 <strong>Po</strong>lska polityka zagraniczna w latach 1918–1939 ..............................................................116


4<br />

VI. GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO<br />

II RZECZYPOSPOLITEJ<br />

15 Społeczeństwo polskie w latach 1918–1939 ..................................................................... 122<br />

16 Przemiany gospodarcze w <strong>Po</strong>lsce ................................................................................... 132<br />

17 Dorobek kulturalny polskiego dwudziestolecia ................................................................ 140<br />

Lekcja podsumowująca ................................................................................................ 148<br />

VII. II WOJNA ŚWIATOWA<br />

18 Geneza i wybuch II wojny światowej. Wojna obronna <strong>Po</strong>lski ............................................ 150<br />

19 Blitzkrieg. Działania na frontach w latach 1939–1941 ...................................................... 160<br />

20 Europa pod okupacją ..................................................................................................... 170<br />

21 Wielka koalicja .............................................................................................................. 178<br />

22 Przełom na frontach. Koniec II wojny światowej ............................................................. 184<br />

Lekcja podsumowująca ................................................................................................ 198<br />

VIII. POLSKA I POLACY W CZASIE<br />

II WOJNY ŚWIATOWEJ<br />

23 Sprawa polska w latach 1939–1943 ................................................................................. 200<br />

24 W okupowanej <strong>Po</strong>lsce ................................................................................................... 208<br />

25 <strong>Po</strong>lskie państwo podziemne .......................................................................................... 218<br />

26 Komuniści i ich program ............................................................................................... 226<br />

27 Operacja „Burza” i powstanie warszawskie ..................................................................... 234<br />

28 Sprawa polska w latach 1943–1945 ................................................................................. 244<br />

Lekcja podsumowująca ................................................................................................ 252


SPIS TREŚCI<br />

5<br />

IX. ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ<br />

29 Europa po II wojnie światowej ....................................................................................... 254<br />

30 Niemcy po II wojnie światowej ...................................................................................... 262<br />

31 Dominacja ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej ..................................................... 270<br />

32 Świat po II wojnie. Rywalizacja USA i ZSRR .................................................................. 278<br />

33 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej .................................................................... 292<br />

34 Rozpad systemu komunistycznego ................................................................................ 298<br />

35 Zagrożenia i szanse współczesnego świata ..................................................................... 308<br />

Lekcja podsumowująca ................................................................................................ 316<br />

X. POLSKA W SYSTEMIE<br />

KOMUNISTYCZNYM<br />

36 Walka o władzę w powojennej <strong>Po</strong>lsce ............................................................................. 318<br />

37 <strong>Po</strong>lska w latach 1948–1956. Przekształcenia gospodarcze po 1945 r. ................................. 328<br />

38 PRL w okresie rządów Władysława Gomułki ................................................................... 338<br />

39 Dekada Gierka .............................................................................................................. 348<br />

40 Narodziny „Solidarności” i stan wojenny ......................................................................... 358<br />

41 Od stanu wojennego do okrągłego stołu ......................................................................... 366<br />

Lekcja podsumowująca ................................................................................................ 374<br />

XI. POLSKA PO 1989 R.<br />

42 Trzecia Rzeczpospolita .................................................................................................. 376<br />

43 <strong>Po</strong>lska droga do NATO i Unii Europejskiej ..................................................................... 384


6<br />

Jak korzystać z podręcznika<br />

PODRĘCZNIK SKŁADA SIĘ z dwunastu bloków tematycznych – działów. Każdy z działów<br />

podzielony jest na rozdziały odpowiadające jednostce lekcyjnej. Rozdział zawiera: tytuł i numer<br />

lekcji, zagadnienia do przypomnienia przed rozpoczęciem lektury rozdziału, tekst autorski,<br />

materiały źródłowe, informacje rozszerzające ważne problemy, ilustracje z podpisami,<br />

schematy i zestawienia, infografiki przybliżające wybrane zagadnienia, mapy oraz polecenia<br />

do wykonania przez uczniów. Na końcu rozdziału zamieszczone są wybrane materiały źródłowe<br />

do danego tematu. Lekcje podsumowujące zawierają dodatkowe materiały źródłowe ważne<br />

dla danego działu.<br />

Tytuł i numer lekcji<br />

<strong>Po</strong>lecenia zachęcające do przypomnienia<br />

sobie wcześniejszego materiału<br />

Pas wyróżniający kolejne działy<br />

z informacją o treści danej strony<br />

Ilustracje z podpisami<br />

Treści poszerzające<br />

wybrane zagadnienia<br />

Wyróżnienia<br />

najważniejszych<br />

pojęć i zagadnień


JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA<br />

7<br />

Mapy poglądowe<br />

Infografiki 3D<br />

przybliżające<br />

wybrane<br />

zagadnienia<br />

Materiały<br />

źródłowe<br />

do analizy<br />

<strong>Po</strong>lecenia na<br />

końcu rozdziału,<br />

w tym trudniejsze<br />

oznaczone *<br />

Lekcje podsumowujące


132<br />

16<br />

Przemiany<br />

gospodarcze<br />

w <strong>Po</strong>lsce<br />

▪ Przedstaw sytuację gospodarczą Europy po zakończeniu<br />

I wojny światowej.<br />

▪ Wymień ziemie, które weszły w skład Rzeczypospolitej<br />

do 1922 r., i powiedz, do jakich państw wcześniej należały.<br />

SKUTKI ROZBIORÓW<br />

<strong>Po</strong> 1922 r. w granicach <strong>Po</strong>lski znalazły się tereny,<br />

których nie łączyły więzy gospodarcze. Na każdym<br />

z tych obszarów obowiązywały inne waluty (w zaborze<br />

rosyjskim były to ruble, w austriackim – korony,<br />

w pruskim zaś – marki niemieckie) oraz inne<br />

systemy prawne i administracyjne. Problemów<br />

przysparzał brak jednolitej infrastruktury kolejowej<br />

i drogowej. Istniejące linie kolejowe i sieć dróg bitych<br />

(utwardzonych) były zintegrowane z sieciami<br />

kolejowymi państw zaborczych<br />

(najlepiej rozwinięta była sieć kolejowa<br />

w zaborze pruskim, następnie<br />

w austriackim; najgorsza sytuacja<br />

panowała pod tym względem<br />

w zaborze rosyjskim). Mogło zatem<br />

nie istnieć bezpośrednie połączenie<br />

kolejowe między dwiema<br />

Sytuację gospodarczą pogarszały ogromne<br />

zniszczenia wojenne. Łączna wartość produkcji<br />

przemysłowej w <strong>Po</strong>lsce u progu niepodległości<br />

osiągała poziom zaledwie 30% produkcji na tych<br />

samych ziemiach sprzed wojny, a wojna pochłonęła<br />

ok. 30% polskiego majątku.<br />

PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI<br />

Aby uporządkować system walutowy, już<br />

w styczniu 1919 r. wprowadzono markę polską,<br />

choć minął rok, zanim zaczęła ona<br />

obowiązywać na terenie całego kraju.<br />

Odradzało się rolnictwo i <strong>Po</strong>lska<br />

szybko stała się jednym z czołowych<br />

producentów zbóż w Europie. Dzięki<br />

zamówieniom rządowym rozwijał<br />

się przemysł produkujący na<br />

potrzeby armii (m.in. zbrojeniowy<br />

dużymi miejscowościami oddalonymi<br />

od siebie o kilkadziesiąt kilotemu<br />

gospodarczego <strong>Po</strong>lski został<br />

10 000 marek polskich z 1922 r.<br />

i włókienniczy). W 1922 r. do sysmetrów,<br />

jeśli przed wojną leżały one w różnych włączony Górny Śląsk z kopalniami i przemysłem<br />

zaborach (np. między Warszawą a <strong>Po</strong>znaniem). ciężkim. Coraz więcej produkowały dobrze rozwinięte<br />

okręgi przemysłowe dawnej Kongresów-<br />

<strong>Po</strong>nadto duża część trakcji kolejowej w zaborze<br />

rosyjskim (podobnie jak w całej Rosji) miała szerszy ki: Warszawa, okręg łódzki i Zagłębie Dąbrowskie.<br />

rozstaw torów niż pozostałe linie. Problem stanowiły<br />

też niejednolite przepisy drogowe, np. na tere-<br />

wojennych, rozwijał się więc rynek wewnętrzny.<br />

Społeczeństwo podnosiło się po zniszczeniach<br />

nie dawnego zaboru austriackiego obowiązywał Niestety, młody kraj nie miał wystarczających<br />

ruch lewostronny.<br />

dochodów, aby móc opłacić wszystkie swoje wy-<br />

» Infrastruktura – podstawowe urządzenia i instytucje, niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.<br />

dział VI Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej | lekcja 16


Hiperinflacja<br />

133<br />

DOCHODY I WYDATKI PAŃSTWA POLSKIEGO w latach 1919–1923<br />

Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej <strong>Po</strong>lski 1918–1939, Warszawa 1999, s. 83.<br />

Władysław Grabski<br />

(1874–1938),<br />

ekonomista<br />

i polityk. W lipcu<br />

1920 r. jako premier<br />

reprezentował<br />

<strong>Po</strong>lskę na<br />

konferencji w Spa.<br />

W 1923 r. ponownie<br />

objął funkcję<br />

premiera i ministra<br />

skarbu.<br />

Doprowadził do<br />

zahamowania<br />

inflacji<br />

i wprowadzenia<br />

reformy walutowej.<br />

Ustąpił z urzędu<br />

w 1925 r. i poświęcił<br />

się pracy naukowej.<br />

datki. <strong>Po</strong>wstawała ogromna dziura<br />

budżetowa. Starano się ją załatać dzięki<br />

pożyczkom zagranicznym. <strong>Po</strong>lska<br />

nie była jednak wiarygodnym partnerem<br />

dla banków i państw zachodnich.<br />

W 1920 r. obawiano się, że kraj upadnie<br />

pod ciosami armii bolszewickiej.<br />

Niemiecka propaganda często przedstawiała<br />

<strong>Po</strong>lskę jako „kraj sezonowy”,<br />

co dodatkowo obniżało jej wiarygodność<br />

w oczach inwestorów. Znaczących<br />

kredytów nie udało się uzyskać, więc<br />

rząd musiał równoważyć budżet, drukując<br />

i wprowadzając na rynek ogromne<br />

ilości pieniędzy. Wywołało to inflację.<br />

<strong>Po</strong>czątkowo była ona korzystnym<br />

zjawiskiem. <strong>Po</strong>lskie towary stały się<br />

bardziej konkurencyjne na rynkach<br />

międzynarodowych. Rósł eksport, malał<br />

zaś import (nie opłacało się sprowadzać do kraju<br />

coraz droższych produktów zagranicznych). Ludność<br />

szybko zauważyła, że marka traci na wartości<br />

i nie opłaca się jej oszczędzać. <strong>Po</strong>wodowało<br />

to wzrost popytu i rozwój rynku wewnętrznego.<br />

<strong>Po</strong>nadto coraz tańsza praca sprawiała, że przedsiębiorcy<br />

mogli sobie pozwolić na zatrudnianie<br />

dodatkowych pracowników. Spadało więc bezrobocie.<br />

Z czasem jednak inflacja się nasiliła i przerodziła<br />

się ok. połowy 1923 r. w hiperinflację.<br />

Ceny rosły w zastraszającym<br />

tempie, trudno było zatem kalkulować<br />

produkcję (nie wiadomo było, czy przychody<br />

ze sprzedaży danej partii towarów<br />

wystarczą, aby np. zakupić surowce do<br />

produkcji następnej). Eksport stawał się<br />

nieopłacalny. Zanikał też rynek wewnętrzny,<br />

gdyż zubożałe i zarabiające<br />

coraz mniej społeczeństwo nie mogło<br />

sobie pozwolić na zakupy i starało się<br />

uciekać od marki polskiej. Kwitła spekulacja.<br />

REFORMY RZĄDU WŁADYSŁAWA<br />

GRABSKIEGO<br />

Ubożejące społeczeństwo uważało,<br />

że rząd premiera Wincentego Witosa<br />

KURS DOLARA W POLSCE w latach 1918–1923<br />

(w markach polskich, stan na 31 grudnia)<br />

Lata<br />

Kurs<br />

1918 9<br />

1919 110<br />

1920 590<br />

1921 2922<br />

1922 17 800<br />

1923 6 375 000<br />

» Inflacja – stały wzrost przeciętnego poziomu cen.<br />

Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej <strong>Po</strong>lski<br />

1918–1939, Warszawa 1999, s. 85.


134<br />

Przemiany gospodarcze<br />

RUCH STATKÓW W PORCIE GDYŃSKIM W LATACH 1923–1934<br />

E. Kwiatkowski, Pisma o Rzeczypospolitej morskiej, Szczecin 1985, tabl.<br />

nie robi nic, aby poprawić sytuację gospodarczą.<br />

Narastało niezadowolenie<br />

społeczne. Na początku listopada 1923 r.<br />

w Krakowie doszło do strajku powszechnego,<br />

który przerodził się<br />

w zamieszki. Życie straciło kilkadziesiąt<br />

osób. Rządowi udało się co prawda opanować<br />

sytuację, ale już po kilku tygodniach<br />

zmuszony został do ustąpienia.<br />

Dnia 19 grudnia 1923 r. prezydent<br />

Wojciechowski powołał pozaparlamentarny<br />

rząd fachowców, na którego<br />

czele stanął Władysław Grabski. Nowy<br />

gabinet, którego celem było zrównoważenie<br />

budżetu i wprowadzenie nowej,<br />

stabilnej waluty, musiał działać<br />

zdecydowanie. Uzyskał poparcie parlamentu<br />

i nadzwyczajne uprawnienia<br />

(np. możliwość wydawania dekretów<br />

z mocą ustawy). Przyspieszył wpłatę nadzwyczajnego<br />

podatku majątkowego, urealnił wysokość<br />

podatków i przyspieszył ich ściąganie. Wprowadził<br />

też bardzo ostre oszczędności w administracji<br />

państwowej, a dzięki podniesieniu stawek za<br />

przewozy zmniejszył deficyt na kolei. Udało mu<br />

się również ustabilizować kurs marki polskiej<br />

względem dolara. Dzięki tym posunięciom zrównoważono<br />

budżet.<br />

Eugeniusz<br />

Kwiatkowski<br />

(1888–1974), polityk<br />

i działacz<br />

gospodarczy,<br />

żołnierz Legionów<br />

<strong>Po</strong>lskich.<br />

W latach 1926–1930<br />

minister przemysłu<br />

i handlu.<br />

Od 1935 r.<br />

wicepremier<br />

i minister skarbu.<br />

Zainicjował<br />

rozpoczęcie planu<br />

4-letniego<br />

i budowę<br />

Centralnego<br />

Okręgu<br />

Przemysłowego.<br />

Nadszedł czas na zmianę waluty. Na<br />

początku kwietnia 1924 r. powołano do<br />

życia Bank <strong>Po</strong>lski, który zastąpił dotychczasową<br />

<strong>Po</strong>lską Krajową Kasę <strong>Po</strong>życzkową.<br />

Udziałowcem Banku <strong>Po</strong>lskiego był<br />

przede wszystkim kapitał prywatny, dzięki<br />

czemu rząd nie miał możliwości drukowania<br />

i emitowania pustych pieniędzy.<br />

W czerwcu 1924 r. markę polską zastąpił<br />

złoty polski. Kurs wymiany ustalono na<br />

1,8 mln marek za jednego złotego, a wartość<br />

jednego dolara wynosiła 5,18 złotego.<br />

Nowa waluta musiała mieć ustawowe<br />

pokrycie w rezerwach kruszcowo-walutowych<br />

Banku <strong>Po</strong>lskiego. Dzięki wysiłkowi<br />

całego społeczeństwa, przede<br />

wszystkim zaś kapitału prywatnego, sytuacja<br />

powoli wracała do normy.<br />

BUDOWA PORTU W GDYNI<br />

I MAGISTRALI WĘGLOWEJ<br />

Na mocy postanowień traktatu wersalskiego <strong>Po</strong>lska<br />

miała 140 km granicy morskiej (z czego połowa<br />

przypadała na Półwysep Helski). Na całym<br />

wybrzeżu nie było jednak ani jednego portu, do<br />

którego mogłyby wpływać większe statki handlowe.<br />

Zapadła więc decyzja o budowie w Gdyni<br />

nowoczesnego portu pełnomorskiego, okna<br />

dział VI Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej | lekcja 16


<strong>Po</strong>rt w Gdyni<br />

135<br />

na świat dla rozwijającej się gospodarki. Prace<br />

ruszyły w 1921 r. i już dwa lata później do tymczasowego<br />

nabrzeża przybił pierwszy pełnomorski<br />

statek handlowy. Wkrótce powstawały porty: towarowy,<br />

rybacki, pasażerski. Zbudowano też stocznię.<br />

Wokół portów rozwijało się nowoczesne miasto.<br />

Do szybkiego rozwoju Gdyni przyczynił się przede<br />

wszystkim minister przemysłu i handlu Eugeniusz<br />

Kwiatkowski. <strong>Po</strong> dziesięciu latach od rozpoczęcia<br />

prac Gdynia stała się najnowocześniejszym<br />

portem na Bałtyku i zajmowała pierwsze miejsce<br />

w tym regionie pod względem wielkości przeładunków.<br />

Była też główną bazą <strong>Po</strong>lskiej Marynarki<br />

Wojennej i marynarki handlowej.<br />

Aby gdyński port dobrze pełnił swe funkcje,<br />

należało zapewnić mu komunikację z resztą kraju.<br />

Szczególnie ważne było kolejowe połączenie<br />

Gdyni ze Śląskiem, skąd przywożono węgiel eksportowany<br />

potem za granicę. W latach 1926–1930<br />

zbudowano we współpracy z kapitałem francuskim<br />

tzw. magistralę węglową, która w pewnym<br />

stopniu uniezależniła polską gospodarkę od eksportu<br />

węgla kamiennego tylko do Niemiec.<br />

WOJNA CELNA Z NIEMCAMI<br />

<strong>Po</strong>prawa sytuacji gospodarczej nie trwała jednak<br />

długo. Na jej pogorszenie wpłynęło kilka czynników,<br />

przede wszystkim sytuacja na Kresach<br />

Wschodnich i wojna celna z Niemcami.<br />

TRANSATLANTYKI m/s „Batory” i m/s „Piłsudski”<br />

zacumowane w porcie gdyńskim<br />

Mocna złotówka powodowała, że polskie towary<br />

nie były konkurencyjne za granicą. Malał eksport,<br />

a jednocześnie coraz więcej importowano. Aby<br />

ograniczyć ujemny bilans w handlu międzynarodowym,<br />

rząd Grabskiego został zmuszony do podwyższenia<br />

ceł. W styczniu 1925 r. wygasły umowy<br />

o bezcłowym wwozie polskiego węgla do Niemiec.<br />

W odpowiedzi na podniesienie ceł przez <strong>Po</strong>lskę<br />

rząd niemiecki zabronił importu polskiego węgla.<br />

Wkrótce obie strony zaczęły podnosić wzajemnie<br />

cła i zakazywać importu określonych towarów.<br />

Wojna celna stała się faktem. <strong>Po</strong>lska nie miała<br />

jednak większych szans w starciu z jedną z najpotężniejszych<br />

gospodarek świata. Rosły wydatki<br />

i malały dochody Skarbu Państwa, powiększał się<br />

deficyt budżetowy. Rząd znów ratował się drukiem<br />

WSKAŹNIK PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE W LATACH 1923–1938<br />

[100 – produkcja przemysłowa w 1928 r.]<br />

Wielki kryzys<br />

Wybuch II wojny światowej<br />

Reforma<br />

walutowa<br />

Otwarcie Centralnego<br />

Okręgu Przemysłowego


136<br />

Przemiany gospodarcze<br />

SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI PO PRZEWROCIE MAJOWYM<br />

Pierwsze lata po przewrocie majowym to okres korzystnej koniunktury gospodarczej w kraju, związanej głównie z bardzo<br />

dobrą sytuacją ekonomiczną na świecie. Ekipa Józefa Piłsudskiego prowadziła politykę etatyzmu, czyli zwiększonej ingerencji<br />

państwa w życie gospodarcze kraju. Dzięki tzw. pożyczce stabilizacyjnej uzyskanej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej<br />

Brytanii udało się ponownie ustabilizować złotówkę i ustalić jej kurs tak, aby polskie towary znów stały się konkurencyjne<br />

na rynkach zagranicznych. Do <strong>Po</strong>lski zaczął napływać kapitał zagraniczny lokowany w strategicznych gałęziach przemysłu.<br />

Jednocześnie państwo stało się bardzo ważnym inwestorem, angażując się m.in. w przedsiębiorstwa produkujące uzbrojenie<br />

i wyposażenie wojskowe. <strong>Po</strong>stępowała też rozbudowa Gdyni. Budowano nowe linie kolejowe. Dzięki tym wysiłkom udało się<br />

zrównoważyć budżet oraz uzyskać nadwyżki budżetowe i wysoki dodatni bilans w handlu zagranicznym.<br />

pustych pieniędzy, tym razem jednak na znacznie<br />

mniejszą skalę. Na kłopoty gospodarcze nałożyły<br />

się też porażki na arenie międzynarodowej (niekorzystne<br />

dla <strong>Po</strong>lski postanowienia konferencji<br />

w Locarno w październiku 1925 r.). Zaufanie do<br />

rządu znacznie spadło i w listopadzie 1925 r. gabinet<br />

Grabskiego podał się do dymisji.<br />

<strong>Po</strong> kilku latach okazało się, że wojna celna przyniosła<br />

<strong>Po</strong>lsce określone korzyści, uniezależniła<br />

bowiem w pewnym stopniu jej gospodarkę od<br />

Niemiec i przyspieszyła zakończenie ważnych<br />

inwestycji: budowy portu w Gdyni i magistrali<br />

węglowej.<br />

WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY<br />

W październiku 1929 r. rozpoczął się na świecie<br />

wielki kryzys gospodarczy. Szczególnie dotkliwy<br />

okazał się dla <strong>Po</strong>lski, która była krajem rolniczym,<br />

słabo uprzemysłowionym i uzależnionym gospo-<br />

darczo od partnerów zagranicznych.<br />

Inwestorzy zagraniczni, aby ratować gospodar-<br />

ki swoich państw, wycofywali udziały i domagali<br />

się wcześniejszych spłat wyłożonych kapitałów.<br />

Uderzyło to w cały polski rynek. Przedsiębiorstwa<br />

zaczęły ograniczać produkcję i zatrudnienie, wiele<br />

z nich zlikwidowano. Wzrastało bezrobocie.<br />

Ubożejące społeczeństwo nie mogło sobie pozwolić<br />

na znaczące zakupy. Ceny jednak nie spadały,<br />

ponieważ przedsiębiorcy umówili się, że będą<br />

solidarnie utrzymywać je na określonym poziomie.<br />

Zmiany w gospodarce szczególnie boleśnie<br />

odczuli rolnicy. Ceny płodów rolnych zaczęły<br />

gwałtownie spadać. Aby temu zaradzić, chłopi<br />

zadłużali się lub rzucali na rynek jeszcze większe<br />

ilości towarów, co powodowało dalszy spadek cen.<br />

<strong>Po</strong>nieważ większość produkcji rolnej musiała iść<br />

na sprzedaż, w niektórych częściach kraju, we<br />

wsiach, gdzie dominowały małe gospodarstwa<br />

rolne, pojawił się głód.<br />

Spadek wpływów do budżetu państwa doprowadził<br />

do jego załamania. Rząd musiał ograniczyć<br />

wydatki państwowe, przede wszystkim na opiekę<br />

socjalną, kulturę i instytucje oświatowe. Zmniejszono<br />

też pensje urzędników państwowych.<br />

Aby zrównoważyć deficyt w obrotach zagranicznych,<br />

sprzedawano produkty za granicą po cenach<br />

dumpingowych (niższych od faktycznych kosztów<br />

produkcji), a przede wszystkim uszczuplono re-<br />

zatrudnieni<br />

bezrobotni<br />

BEZROBOCIE poza<br />

rolnictwem w <strong>Po</strong>lsce w latach 1929–1936<br />

Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Drugiej<br />

Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, s. 45.<br />

dział VI Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej | lekcja 16


Centralny Okręg Przemysłowy<br />

137<br />

A<br />

B<br />

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. Ważniejsze ośrodki<br />

przemysł<br />

chemiczny<br />

produkcja<br />

opon<br />

produkcja sprzętu<br />

artyleryjskiego<br />

produkcja<br />

amunicji<br />

wydobycie<br />

ropy<br />

przemysł<br />

maszynowy<br />

produkcja<br />

samochodów<br />

produkcja samolotów<br />

i części lotniczych<br />

produkcja broni<br />

strzeleckiej<br />

elektrownie<br />

zerwy kruszcowo-walutowe. <strong>Po</strong>nieważ jednak<br />

groziło to inflacją, zdecydowano się na wycofanie<br />

pieniędzy z rynku (np. ograniczając pensje<br />

i świadczenia społeczne). Doprowadziło to do<br />

deflacji, czyli spadku ilości pieniędzy na rynku.<br />

Ceny nie wzrastały, złoty zachował stabilność,<br />

ale pozbawione dochodów społeczeństwo ubożało<br />

coraz bardziej. Kurczył się rynek wewnętrzny,<br />

producenci nie mogli znaleźć odbiorców na swe<br />

artykuły, ograniczali więc produkcję i zatrudnienie,<br />

co prowadziło do wzrostu bezrobocia. Należało<br />

szukać innych rozwiązań.<br />

Wzorce znaleziono w amerykańskiej polityce<br />

New Deal. W 1932 r. postanowiono obniżyć ceny,<br />

umorzyć zaległe podatki i zlikwidować zadłużenie<br />

rolników. Zorganizowano też roboty publiczne<br />

opłacane z powołanego w 1933 r. Funduszu Pracy.<br />

Osłabiono również i rozbito porozumienia między<br />

przedsiębiorcami. Rząd uratował także wiele<br />

bankrutujących przedsiębiorstw, wykupując<br />

w nich udziały. Działania te, choć prowadzone<br />

bardzo ograniczonymi środkami, zaczęły dawać<br />

rezultaty. <strong>Po</strong>lska jednak bardzo długo wychodziła<br />

z gospodarczej depresji. Jej skutki udało się ostatecznie<br />

przezwyciężyć dopiero ok. 1935 r.<br />

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY<br />

W połowie lat 30. <strong>Po</strong>lska korzystała z ogólnego<br />

ożywienia gospodarczego. Na rynkach światowych<br />

wzrosło zapotrzebowanie na polskie zboże.<br />

Rósł popyt wewnętrzny, pojawiały się nowe miejsca<br />

pracy. Szybko jednak zdano sobie sprawę,


138<br />

Przemiany gospodarcze<br />

PREZYDENT MOŚCICKI wizytuje zakłady<br />

w Stalowej Woli, 1939 r.<br />

że polska gospodarka nie będzie w stanie poradzić<br />

sobie z narastającymi problemami. Mimo ogromnych<br />

starań, aby zniwelować dysproporcje w rozwoju<br />

gospodarczym między poszczególnymi<br />

rejonami kraju, różnice te pogłębiały się. Ukształtował<br />

się podział na lepiej rozwiniętą gospodarczo<br />

<strong>Po</strong>lskę A, obejmującą przede wszystkim<br />

województwa zachodnie i północno-zachodnie,<br />

gdzie istniał dobrze rozwinięty przemysł i wysoko<br />

rozwinięte, intensywne rolnictwo z przewagą<br />

dużych gospodarstw rolnych, i słabo rozwiniętą<br />

<strong>Po</strong>lskę B, w której skład wchodziły województwa<br />

wschodnie i południowe, gdzie poza nielicznymi<br />

wyjątkami (np. przemysł naftowy) dominowało<br />

tradycyjne, bardzo rozdrobnione, a niekiedy<br />

wręcz prymitywne rolnictwo. Z <strong>Po</strong>lski A pochodziło<br />

ponad 90% ogółu polskiej produkcji przemysłowej<br />

(w tym np. niemal 100% produkcji<br />

energii elektrycznej i ponad 80% produkcji żelaza<br />

i nawozów sztucznych). <strong>Po</strong>lska B miała zaś do<br />

zaoferowania niemal wyłącznie produkty rolnicze.<br />

<strong>Po</strong>ważnym problemem było też bezrobocie.<br />

Na rynek wchodziły bowiem nowe roczniki młodzieży<br />

urodzonej już po zakończeniu I wojny.<br />

Aby ograniczyć bezrobocie, zwiększyć eksport<br />

i zapewnić dostawy dla armii, wicepremier Kwiatkowski<br />

przedstawił w czerwcu 1936 r. 4-letni plan<br />

inwestycyjny.<br />

Na początku 1937 r. zapadła decyzja o budowie<br />

Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP),<br />

w którym miały powstać zakłady przemysłu chemicznego,<br />

zbrojeniowego i elektrownie. Budowa<br />

fabryk miała być finansowana z funduszy pochodzących<br />

z planu 4-letniego. COP zaplanowano<br />

w widłach Wisły i Sanu, strategicznym rejonie<br />

daleko od granic kraju i zagrożeń militarnych,<br />

zamieszkanym przez wielu bezrobotnych. Szybko<br />

powstały m.in. zakłady przemysłu zbrojeniowego<br />

w Radomiu i Sanoku, elektrownia w Rożnowie,<br />

zakłady przemysłu metalowego w Stalowej<br />

Woli, fabryki lotnicze w Mielcu i chemiczne<br />

w Dębicy, Chorzowie i Mościcach pod Tarnowem.<br />

Ta ostatnia – Państwowa Fabryka Związków Azotowych<br />

– była jedną z najnowocześniejszych fabryk<br />

chemicznych w Europie.<br />

Na początku 1939 r. ogłoszono zakończenie<br />

przed czasem planu 4-letniego. W rzeczywistości<br />

jednak plan nie został do końca zrealizowany.<br />

Aby inwestycje sfinansowane w jego ramach mogły<br />

dobrze funkcjonować, potrzeba było jeszcze<br />

znacznych nakładów. W 1938 r. Eugeniusz Kwiatkowski<br />

przedstawił założenia planu 15-letniego.<br />

Zakładał on pięć trzyletnich okresów, podczas<br />

których zamierzano rozwijać przemysł zbrojeniowy,<br />

komunikację, rolnictwo, na końcu zaś<br />

– oświatę i naukę. Celem planu było zatarcie różnic<br />

między <strong>Po</strong>lską A i <strong>Po</strong>lską B. Plan był ambitny,<br />

ale ponieważ opracowywano go w obliczu zbliżającej<br />

się wojny, miał raczej znaczenie propagandowe.<br />

Szybki rozwój polskiego przemysłu w<br />

ostatnich latach przed wojną nie mógł jednak<br />

zmienić ogólnej sytuacji gospodarczej.<br />

Wykonaj polecenia<br />

1. Omów główne etapy rozwoju polskiej gospodarki w dwudziestoleciu międzywojennym.<br />

*2. Wyjaśnij, jaki wpływ na gospodarkę polską miała sytuacja gospodarcza i wydarzenia polityczne na świecie.<br />

3. Przedstaw znaczenie Centralnego Okręgu Przemysłowego dla rozwoju ziem polskich.<br />

dział VI Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej | lekcja 16


139<br />

RÓD O 1.<br />

▪ Przeczytaj wypowiedź Eugeniusza Kwiatkowskiego z 1930 r. i odpowiedz na pytania.<br />

Trzy zasadnicze powody domagają się szerokiego uprzemysłowienia <strong>Po</strong>lski. <strong>Po</strong>wody te stanowią równocześnie najbardziej<br />

zdrowe i logiczne warunki rozwoju produkcji przemysłowej w państwie. Już więc dotychczasowy bieg wypadków<br />

przekonał całe społeczeństwo dostatecznie, że powodzenie rolnictwa należy wiązać przede wszystkim z rozwojem<br />

potrzeb rynku wewnętrznego. Jeżeli uzależnimy zbytnio wytwórczość rolną od samych fluktuacji na rynkach zagranicznych,<br />

to powtarzające się w ostrych formach kryzysy podkopią byt tej najważniejszej dziś i na długo jeszcze dziedziny<br />

produkcji. Kryzys rolniczy daje zarazem silne refleksy na stan konsumpcji wyrobów przemysłowych, a więc w ten sposób<br />

najmniejsze zachwianie się równowagi w dziedzinie rolniczej musi stopniowo ogarniać całe gospodarstwo społeczne<br />

państwa. Odwrotnie, przy właściwej rozbudowie produkcji przemysłowej powstaje natychmiast podwójna asekuracja<br />

tworząca na rynku polskim silną i ustabilizowaną sytuację, bardziej odporną na wpływy wciąż zmieniających się koniunktur.<br />

Cały rynek wewnętrzny rozszerzy się […].<br />

Drugim czynnikiem, domagającym się rozbudowy produkcji fabrycznej w <strong>Po</strong>lsce, jest szybki i silny przyrost ludnościowy.<br />

Trzecim wreszcie elementem […] jest bogactwo posiadanych surowców. Mało który kraj na świecie posiada tak różnorodne,<br />

tak obficie zgromadzone surowce w stosunku do swej przestrzeni i swego zaludnienia. <strong>Po</strong>nadto jednak<br />

wielkie przestrzenie państwa nie zostały dokładnie pod względem geologicznym zbadane, a podejmowane coraz systematyczniej<br />

próby w bardzo wielu wypadkach naprowadzają na możliwość i prawdopodobieństwo bardzo doniosłych<br />

rezultatów.<br />

E. Kwiatkowski, Pisma o Rzeczypospolitej Morskiej, Szczecin 1985, s. 76–77.<br />

1. Jak wyglądała sytuacja gospodarcza <strong>Po</strong>lski w chwili powstania tekstu E. Kwiatkowskiego<br />

2. Dlaczego według E. Kwiatkowskiego konieczne jest planowe uprzemysłowienie kraju Wymień trzy główne powody.<br />

RÓD O 2.<br />

▪ <strong>Po</strong> analizie obu tabel porównaj stan gospodarczy ziem polskich w 1913 i 1938 r.<br />

▪ Kiedy ziemie polskie osiągnęły taki poziom rozwoju jak w roku 1913 Na uzasadnienie swojej odpowiedzi przytocz dane<br />

z tabeli.<br />

Udział produkcji przemysłowej <strong>Po</strong>lski w wytwórczości światowej w latach 1913 i 1938<br />

Produkty<br />

Jednostka<br />

miary<br />

1913 1938<br />

Produkcja<br />

Produkcja<br />

Udzia <strong>Po</strong>lski<br />

wiat <strong>Po</strong>lska w prod. wiatowej wiat <strong>Po</strong>lska<br />

Udzia <strong>Po</strong>lski<br />

w prod.<br />

wiatowej<br />

wgiel kamienny mln ton 1216 41 3,37% 1220 38 3,11%<br />

ropa naftowa mln ton 53,7 1,1 2,05% 273 0,5 0,18%<br />

sól mln ton 19,3 0,2 1,03% 34 0,6 1,76%<br />

rudy cynku tys. ton 1139 502 44,17% 1867 498 26,67%<br />

surówka elaza mln ton 78,8 1,1 1,39% 83 0,9 1,08%<br />

papier tys. ton 11 420 65 0,57% 29 750 205 0,68%<br />

Liczba czynnych zakładów przemysłowych i zatrudnianych przez nie robotników na ziemiach polskich w latach 1913 i 1938<br />

Rodzaje zakadów<br />

Liczba czynnych zakadów<br />

Liczba zatrudnionych (w tys.)<br />

1913 1938 1913 1938<br />

kopalnie wgla 90 60 123,4 80,7<br />

kopalnie ropy naftowej 444 854 8,6 10,7<br />

kopalnie rud elaza 37 26 4,4 7,5<br />

kopalnie cynku i oowiu 18 4 13,3 2,1<br />

huty elaza b.d. 23 48 46,6<br />

huty cynku i oowiu 31 10 15 5,3<br />

cukrownie 86 61 b.d. b.d.<br />

gorzelnie 2466 1403 b.d. b.d.<br />

Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej <strong>Po</strong>lski 1918–1939, Warszawa 1999, s. 297, 313.


184<br />

22<br />

Przełom na frontach.<br />

Koniec II wojny<br />

światowej<br />

▪ Przypomnij sobie, jak przebiegały działania wojenne w Europie<br />

i Afryce w latach 1939–1941.<br />

▪ Przypomnij, na czym polegała taktyka wojny błyskawicznej<br />

– Blitzkriegu.<br />

ROK 1942 – NADCHODZI PRZEŁOM<br />

W grudniu 1941 r. doszło do dwóch wydarzeń,<br />

które stały się pierwszym sygnałem, że wojna nie<br />

musi zakończyć się zwycięstwem Hitlera i jego<br />

sojuszników. Pierwszym z nich był atak japoński<br />

na Pearl Harbor. Wkrótce Niemcy i Włochy wypowiedziały<br />

wojnę Stanom Zjednoczonym, które<br />

włączyły się do walki przeciwko wszystkim państwom<br />

osi. Wniosły one do sił koalicji swój ogromny<br />

potencjał gospodarczy i zasoby ludzkie. Dla<br />

Wielkiej Brytanii i ZSRR oznaczało to zwiększenie<br />

dostaw broni i surowców,<br />

a w dalszej perspektywie<br />

pewność pojawienia się<br />

żołnierzy amerykańskich<br />

w Europie. Musiało jednak<br />

upłynąć jeszcze wiele<br />

miesięcy, zanim gospodarka<br />

amerykańska w<br />

pełni przestawiła się na<br />

tory produkcji wojennej,<br />

a zmobilizowana armia<br />

uzyskała pożądaną sprawność<br />

bojową i dotarła na<br />

pole walki.<br />

Drugim istotnym wydarzeniem<br />

była zwycięska<br />

dla Rosjan bitwa pod Moskwą.<br />

Ten pierwszy znaczący<br />

sukces Rosjan pozwalał<br />

mieć nadzieję, że nadchodzący rok 1942<br />

przyniesie tak oczekiwane klęski III Rzeszy. Jednak<br />

wraz z nastaniem wiosny Hitlerowi ponownie<br />

udało się zaskoczyć Stalina. Wojska niemieckie<br />

nie podjęły ofensywy ku radzieckiej stolicy, ale<br />

uderzyły na południu, by poprzez Ukrainę dotrzeć<br />

do Wołgi i roponośnych terenów Kaukazu. Wojska<br />

radzieckie próbowały powstrzymać niemieckie<br />

kolumny pancerne, ale zostały rozbite. W sierpniu<br />

niemiecka 6. Armia dowodzona przez generała<br />

Friedricha Paulusa stanęła u wrót Stalingradu.<br />

Zarówno dla Hitlera,<br />

NIEMIECKI<br />

PLAKAT<br />

PROPAGANDOWY<br />

wzywający<br />

społeczeństwo do<br />

pracy na rzecz<br />

walczących żołnierzy<br />

ADOLF HITLER PODCZAS NARADY z generałami<br />

na froncie wschodnim<br />

jak i Stalina walki o Stalingrad<br />

nabrały specjalnego<br />

wymiaru. Miasto<br />

noszące imię Stalina<br />

było niezwykle ważnym<br />

ośrodkiem przemysłowym<br />

i węzłem komunikacyjnym,<br />

ale przede<br />

wszystkim miało znaczenie<br />

propagandowe.<br />

Zdobycie miasta lub jego<br />

udana obrona odbiłoby<br />

się echem na całym<br />

świecie. Obie strony były<br />

więc gotowe do wykorzystania<br />

wszystkich sił, aby<br />

osiągnąć postawione sobie<br />

zadania.<br />

dział VII II wojna światowa | lekcja 22


Stalingrad<br />

185<br />

RADZIECKA PIECHOTA<br />

kontratakuje w ruinach<br />

Stalingradu.<br />

NIEMIECCY ŻOŁNIERZE odpoczywają<br />

przed kolejnym atakiem<br />

WALKI W STALINGRADZIE<br />

Rosjanie bronili każdej ulicy, każdego budynku, a nawet każdego pomieszczenia. Często dochodziło<br />

do walki na noże, saperki a nawet pięści. Specjalne formacje NKWD pilnowały, aby radzieccy<br />

żołnierze nie wycofywali się, a każdy przypadek odwrotu karano bez sądu śmiercią.<br />

Prasa niemiecka, także w krajach zajętych przez Niemców, informowała o przebiegu walk<br />

i podkreślała ich zażarty charakter. Relacje te doczekały się w okupowanej Warszawie złośliwych<br />

komentarzy. Sparodiowane przez warszawską ulicę obwieszczenie spod Stalingradu brzmiało tak:<br />

„Niemieckie dowództwo podaje. Wielkie sukcesy pod Stalingradem! Zdobyliśmy dwa pokoje<br />

z kuchnią! W ubikacji bronią się jeszcze bolszewicy…”.<br />

KOLUMNA JEŃCÓW NIEMIECKICH<br />

wziętych do niewoli pod Stalingradem<br />

W listopadzie 1942 r. Niemcy kontrolowali już<br />

blisko 90% zrujnowanego miasta. Wydawało się,<br />

że zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Wówczas, całkowicie<br />

niespodziewanie, ruszyła ofensywa przeciwnika.<br />

Rosjanie na północ i na południe od<br />

Stalingradu zgromadzili w tajemnicy znaczne<br />

siły. Wykorzystali fakt, że Niemcy skierowali<br />

najlepsze formacje do walki w mieście, a osłonę<br />

skrzydeł pozostawili formacjom sojuszniczym:<br />

Rumunom, Włochom i Węgrom. Dnia 19 listopada<br />

uderzenie radzieckie przełamało w dwóch miejscach<br />

front broniony przez te oddziały. Wkrótce<br />

atakująca z północy i południa Armia Czerwona<br />

połączyła swe siły i zamknęła w okrążeniu niemiecką<br />

6. Armię. Zaskoczeni Niemcy musieli<br />

przejść do obrony. Hitler stanowczo zakazał opuszczania<br />

pozycji, obiecując wesprzeć oblężonych<br />

i dostarczyć im środków potrzebnych do walki.<br />

Jednak wszelkie próby przebicia się do uwięzionych<br />

w kotle zakończyły się niepowodzeniem,<br />

a niemieckie lotnictwo nie było w stanie przewieźć<br />

odpowiedniej ilości amunicji, żywności, paliwa<br />

i lekarstw. Sytuacja Niemców pogarszała się z każdym<br />

dniem, a wraz z nastaniem mrozów stała się<br />

katastrofalna. Wreszcie 2 lutego 1943 r. niedobitki<br />

6. Armii skapitulowały. Licząca 230 tysięcy<br />

żołnierzy armia przestała istnieć. Do radzieckiej<br />

niewoli trafiło ponad 90 tys. żołnierzy.


186<br />

Kursk<br />

Bitwa pod Kurskiem 1943<br />

1000<br />

czołgów<br />

1660<br />

czołgów<br />

1550<br />

czołgów<br />

1380<br />

czołgów<br />

1750<br />

czołgów<br />

NIEMIECCY GRENADIERZY<br />

pancerni i czołg Tygrys<br />

„NIEMIECKI CZOŁG TĘDY NIE<br />

PRZEJDZIE!” – radziecki plakat<br />

propagandowy<br />

PANZER VI, zwany Tygrysem, na<br />

front trafił w 1942 r., ale dopiero pod<br />

Kurskiem pokazał swoje możliwości.<br />

Dziewięćdziesiąt uczestniczących<br />

w bitwie Tygrysów zniszczyło setki<br />

radzieckich maszyn. Osłonę załodze<br />

gwarantował pancerz, dochodzący<br />

miejscami do 110 mm grubości.<br />

Wadą Tygrysa był ciężar – ponad 56<br />

ton, duże zużycie paliwa i podatność<br />

na awarie. Był również kosztowny<br />

i czasochłonny w produkcji, dlatego<br />

przez całą wojnę wyprodukowano<br />

zaledwie 1350 sztuk.<br />

Na polu bitwy Tygrysom przyszło się zmierzyć ze<br />

wszystkimi rodzajami pancernych pojazdów aliantów.<br />

W 1944 roku podstawowym czołgiem Rosjan był T-34,<br />

Amerykanów – Sherman M4, a Brytyjczyków – Cromwell.<br />

Tygrys mógł skutecznie<br />

walczyć z radzieckim T-34<br />

z odległości 1400 m.<br />

T-34 z armatą 85 mm<br />

mógł od czoła zniszczyć<br />

Tygrysa dopiero<br />

z odległości 500 m.<br />

Sherman mógł zostać<br />

zniszczony przez Tygrysa<br />

z odległości 1800 m.<br />

Sam nie miał jednak<br />

skutecznej armaty,<br />

aby podjąć z nim walkę<br />

od przodu.<br />

Tygrys niszczył brytyjskie<br />

Cromwelle już z odległości<br />

2500 m. Armata Cromwella<br />

nie była w stanie przebić<br />

przedniego pancerza<br />

Tygrysa z żadnej<br />

odległości.<br />

0 m<br />

1400 m<br />

1800 m<br />

2500 m<br />

dział VII II wojna światowa | lekcja 22


Kursk<br />

187<br />

Kiedy trwały zmagania pod Stalingradem, zaczęły<br />

się również odwracać losy wojny w Afryce.<br />

W lipcu 1942 r. Brytyjczycy powstrzymali w końcu<br />

niemiecki marsz na Egipt, a w październiku<br />

w wielkiej bitwie pod El-Alamein zmusili siły osi<br />

do odwrotu. Jednocześnie w listopadzie w Algierii<br />

i Maroku, podległych francuskiemu rządowi Vichy,<br />

wylądowały oddziały amerykańskie. Choć nie<br />

miały jeszcze doświadczenia bojowego, po przełamaniu<br />

słabego oporu Francuzów ruszyły ku<br />

Tunezji, zagrażając niemiecko-włoskim pozycjom<br />

w Libii. Zaniepokojony rozwojem wydarzeń Hitler<br />

skierował do północnej Afryki dodatkowe siły.<br />

ODWRÓCENIE LOSÓW<br />

WOJNY W EUROPIE<br />

Klęska Niemiec pod Stalingradem odbiła się głośnym<br />

echem na całym świecie. Pierwszy raz w<br />

tej wojnie poddała się cała armia niemiecka. Wehrmacht<br />

jednak nie był jeszcze pokonany i Rosjanom<br />

rychło przyszło się o tym boleśnie przekonać.<br />

Upojeni zwycięstwem stalingradzkim<br />

kontynuowali ofensywę, wyzwalając Charków.<br />

Tutaj jednak zostali powstrzymani potężnym<br />

kontruderzeniem niemieckim, które odrzuciło<br />

ich spod miasta aż o 150 km na wschód.<br />

Hitler chciał jak najszybciej wymazać z pamięci<br />

widmo Stalingradu i odzyskać przewagę na<br />

froncie wschodnim. <strong>Po</strong>stanowił więc wydać Rosjanom<br />

wielką bitwę i zadać im ogromne straty.<br />

Do tego zadania wyznaczył wojska pancerne, które<br />

uzbrojono w nowe typy czołgów. Do starcia<br />

miało dojść w okolicach Kurska. Wywiad radziecki<br />

zdobył jednak plany ofensywy niemieckiej,<br />

a Stalin przyjął wyzwanie Hitlera. Na wyznaczonych<br />

przez Niemców kierunkach natarcia zbudowano<br />

potężny pas umocnień i zgromadzono<br />

liczne siły pancerne.<br />

Operacja rozpoczęła się 5 lipca 1943 r. Niemieckie<br />

czołgi ruszyły do natarcia, jednak napotkały<br />

wszędzie zaciekły opór Rosjan. Tydzień później,<br />

12 lipca, koło wsi Prochorowka doszło do największej<br />

bitwy pancernej w dziejach. Całodzienne<br />

zmagania nie przyniosły zdecydowanego rozstrzygnięcia<br />

– Rosjanie stracili ponad 500 maszyn,<br />

Niemcy kilkadziesiąt, ale musieli wycofać<br />

się na pozycje wyjściowe. Następnie rozpoczęli<br />

odwrót na zachód. Bitwa pod Kurskiem (zwana<br />

także bitwą na łuku kurskim) stała się punktem<br />

zwrotnym na froncie wschodnim. Armia Czerwona<br />

przejęła inicjatywę.<br />

Do decydujących rozstrzygnięć doszło również<br />

w Afryce. Napierani od strony Egiptu przez Brytyjczyków,<br />

a od strony Algierii przez Amerykanów<br />

(wspartych przez Francuzów, którzy przyłączyli<br />

się do sił alianckich), Niemcy i Włosi<br />

zostali zepchnięci do Tunezji. <strong>Po</strong>zbawieni dostaw<br />

paliwa i amunicji skapitulowali w maju 1943 r.<br />

Do niewoli poszło 130 tys. Włochów i aż 95 tys.<br />

Niemców. Wojna w Afryce dobiegła końca. Alianci<br />

nie zamierzali jednak przerywać swojego zwycięskiego<br />

marszu. Dnia 10 lipca 1943 r. ich oddziały<br />

wylądowały na Sycylii. Zaskoczyło to<br />

Niemców, którzy spodziewali się raczej desantu<br />

na Bałkanach. Wojska osi nie były w stanie stawiać<br />

długo oporu na wyspie i wycofały się do<br />

Włoch. Decyzja o odwrocie była tym bardziej<br />

konieczna, że Wielka Rada Faszystowska i król<br />

Wiktor Emmanuel III pozbawili Mussoliniego<br />

urzędu premiera i przywództwa w partii, a następnie<br />

duce aresztowano.<br />

Premierem Włoch został marszałek Pietro Badoglio,<br />

który, nieudolnie zachowując pozory lojalności<br />

wobec Niemiec, zaczął szukać porozumienia<br />

z aliantami. Dnia 8 września 1943 r. Włochy<br />

poprosiły o zawieszenie broni, a Amerykanie<br />

i Brytyjczycy wylądowali w Tarencie i Salerno. Odpowiedź<br />

Niemców była szybka i zdecydowana.<br />

Rozbroili i internowali armię włoską oraz rozpoczęli<br />

budowę umocnień, które miały zatrzymać<br />

idących na północ aliantów. Centralnym punktem<br />

niemieckich pozycji (tzw. linii Gustawa) stało się<br />

OBROŃCY MONTE CASSINO – niemieccy<br />

spadochroniarze


188 Przełom na frontach<br />

ŻOŁNIERZE II KORPUSU w walce o Monte<br />

Cassino. Boje wokół klasztoru toczyły się<br />

w skalistym terenie, gdzie zdecydowanie<br />

łatwiej się bronić, niż atakować. O zwycięstwie<br />

decydowała często determinacja żołnierzy.<br />

średniowieczne opactwo benedyktyńskie na<br />

Monte Cassino. Od stycznia 1944 r. cały świat<br />

patrzył na nieskuteczne ataki wojsk amerykańskich,<br />

brytyjskich, francuskich, hinduskich i nowozelandzkich.<br />

Alianci ponosili ogromne straty.<br />

W maju 1944 r. do kolejnego szturmu wyznaczono<br />

II Korpus <strong>Po</strong>lski gen. Władysława Andersa.<br />

Pierwsze natarcie <strong>Po</strong>laków zostało odparte, ale<br />

drugie krwawe starcie doprowadziło do zajęcia<br />

części niemieckich pozycji. <strong>Po</strong>nieważ w tym samym<br />

czasie jednostkom francuskim udało się<br />

przełamać niemieckie linie na innym odcinku,<br />

Niemcy zdecydowali się opuścić klasztor. Dnia<br />

18 maja nad Monte Cassino, na ruinach klasztoru,<br />

załopotała polska flaga.<br />

Bitwa o Monte Cassino otworzyła aliantom<br />

drogę na Rzym. Amerykanie wkroczyli do Wiecz-<br />

nego Miasta 4 czerwca 1944 r. Walki na Półwyspie<br />

Apenińskim trwały jednak aż do kwietnia<br />

1945 r. i pochłonęły jeszcze wiele ofiar.<br />

LĄDOWANIE ALIANTÓW WE FRANCJI<br />

Kiedy w 1940 r. wojska alianckie musiały uciekać<br />

z francuskich plaż do Wielkiej Brytanii, było pewne,<br />

że, jeśli myślą o wygraniu wojny, muszą wrócić<br />

na kontynent. Tego powrotu spodziewali się także<br />

Niemcy. Dlatego już w 1941 r. rozpoczęli budowę<br />

nadbrzeżnych umocnień, które miały przeszkodzić<br />

desantowi. W 1944 r. fortyfikacje te rozciągały<br />

się wzdłuż wybrzeża atlantyckiego od granicy<br />

francusko-hiszpańskiej aż po północne krańce<br />

Norwegii (ponad 3800 km), a propaganda hitlerowska<br />

nazywała je dumnie Wałem Atlantyckim.<br />

Najsilniej umocniony został rejon Calais, gdzie<br />

spodziewano się głównego uderzenia.<br />

<strong>Po</strong> przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do<br />

wojny plan inwazji na Europę był stale obecny<br />

w rozmowach przywódców alianckich. Stalin domagał<br />

się od Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych<br />

jak najszybszego lądowania i zmuszenia<br />

w ten sposób Wehrmachtu do walki na dwa fronty.<br />

Gorącym zwolennikiem tego pomysłu był<br />

prezydent Roosevelt, który w 1942 r. zlecił przygotowanie<br />

odpowiednich planów. Zamiarowi<br />

temu ostro sprzeciwili się jednak Brytyjczycy.<br />

Argumentowali, że w 1942, a nawet w 1943 r. nie<br />

uda się zgromadzić odpowiednich środków<br />

i przeszkolić żołnierzy do tego typu operacji.<br />

Alianci zdawali sobie sprawę, że Niemcy spodziewają<br />

się inwazji w Calais, dlatego na swój cel<br />

wybrali Normandię. Aby utwierdzić wroga<br />

w błędnym przekonaniu, wybudowali naprzeciwko<br />

Calais setki fałszywych baz wojskowych,<br />

w których zgromadzili atrapy czołgów, samolotów<br />

i dział. <strong>Po</strong>dstęp się udał. Inwazja rozpoczęła<br />

się 6 czerwca 1944 r. Nadano jej kryptonim Over-<br />

lord (suzeren). Najpierw w nocy na polach<br />

i w miasteczkach normandzkich wylądowali<br />

alianccy spadochroniarze. Mieli opanować<br />

ważne mosty i węzły drogowe. O świcie<br />

do plaż podpłynęły okręty desantowe<br />

i wysadziły na<br />

ląd żołnierzy amerykańskich,<br />

brytyjskich i kanadyjskich<br />

(w późniejszych dniach dołączyli do nich Francuzi<br />

i <strong>Po</strong>lacy). Mimo strat, zwłaszcza wśród<br />

EMBLEMATY noszone przez żołnierzy<br />

II Korpusu: „Tarcza Krzyżowców” – godło<br />

brytyjskiej 8. Armii, godło 5. Kresowej Dywizji<br />

Piechoty i 3. Dywizji Strzelców Karpackich.


II wojna światowa w Europie 1942–1945<br />

189


190<br />

Normandia<br />

ALIANCKIE BARKI DESANTOWE zbliżają się do wybrzeży Normandii. Na plaży oznaczonej kryptonimem<br />

„Omaha” – nazwanej potem „krwawą Omaha” – broniący się Niemcy zmasakrowali wysiadających z barek<br />

żołnierzy amerykańskich. <strong>Po</strong>zostałe trzy plaże alianci zajęli bez większego trudu.<br />

Generał Dwight<br />

Eisenhower<br />

Marszałek Bernard<br />

Law Montgomery<br />

Generał George<br />

Patton<br />

Amerykanów, lądujące oddziały uchwyciły i umocniły<br />

przyczółki na brzegu. Wkrótce przystąpiono<br />

do budowy sztucznych portów, aby okręty mogły<br />

wyładować na nich ciężki sprzęt. Przez cały czas<br />

alianckie lotnictwo i marynarka wojenna zapewniały<br />

wojskom lądowym odpowiednią osłonę.<br />

Zaskoczeni Niemcy dopiero po kilku<br />

dniach zorientowali się, że desant w Normandii<br />

nie jest pozorowaną operacją, ale<br />

rzeczywistą inwazją. Aby nadrobić stracony<br />

czas, zaczęli przerzucać w zagrożony rejon<br />

dywizje pancerne. Było to bardzo trudne,<br />

gdyż ich oddziały były stale atakowane przez<br />

samoloty alianckie i partyzantów francuskich.<br />

Przez cały czerwiec i lipiec w Normandii<br />

trwały zaciekłe walki, w których fanatyzm<br />

i upór Niemców przeciwstawiał się przewadze<br />

technicznej i ilościowej wojsk alianckich. Dopiero<br />

w sierpniu szala zwycięstwa przechyliła się ostatecznie<br />

na korzyść wojsk koalicji. Rozbite jednostki<br />

niemieckie zostały otoczone w kotle pod Falaise.<br />

Drogę ucieczki zamknęła im polska 1. Dywizja<br />

Pancerna gen. Stanisława Maczka. Przez kilka dni<br />

Niemcy zaciekle atakowali <strong>Po</strong>laków, którzy mimo<br />

wysokich strat i zniszczenia wielu czołgów wytrwali<br />

na swoich pozycjach. Tylko nielicznym oddziałom<br />

niemieckim udało się wydostać z okrążenia<br />

i wycofać na wschód. Już 25 sierpnia wojska<br />

francuskie wyzwoliły Paryż.<br />

CZOŁG CROMWELL<br />

gen. S. Maczka,<br />

dowódcy polskiej<br />

1. Dywizji Pancernej<br />

dział VII II wojna światowa | lekcja 22


Arnhem<br />

191<br />

KONIEC WOJNY ZA ZACHODZIE<br />

<strong>Po</strong> zdobyciu Paryża wydawało się, że wojna zakończy<br />

się jeszcze przed Bożym Narodzeniem<br />

1944 r. W opinii alianckiego dowództwa jedyną<br />

przeszkodę na drodze do Niemiec stanowił Ren.<br />

Wehrmacht, po klęsce pod Falaise, nie wydawał<br />

się groźnym przeciwnikiem. W słoneczne niedzielne<br />

popołudnie 17 września w Holandii zaczęli<br />

lądować amerykańscy i brytyjscy spadochroniarze.<br />

Tak rozpoczęła się największa operacja<br />

powietrznodesantowa II wojny światowej. Nadano<br />

jej kryptonim Market-Garden. Amerykanie mieli<br />

opanować mosty i główną drogę od granicy belgijsko-holenderskiej<br />

do miasta Arnhem. W okolicach<br />

Arnhem wylądowali spadochroniarze brytyjscy.<br />

Ich zadaniem było zdobyć i utrzymać znajdujący<br />

się tam most na Renie do chwili nadejścia czołgów.<br />

Anglików wesprzeć mieli w następnych dniach<br />

<strong>Po</strong>lacy z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej.<br />

Niespodziewanie Niemcy stawili zaciekły opór<br />

i w ciągu tygodnia rozprawili się z brytyjskimi<br />

i polskimi spadochroniarzami. Operacja Market-<br />

-Garden zakończyła się klęską i przekreśliła nadzieje<br />

na szybki koniec wojny.<br />

Zwycięstwo niemieckie pod Arnhem pokazało,<br />

że Hitlerowi udało się w bardzo krótkim czasie<br />

odbudować siły zbrojne i że zdolne są one jeszcze<br />

do stawiania twardego oporu. Nikt jednak nie przypuszczał,<br />

że Niemcy zdecydują się na podjęcie<br />

ofensywy. Tymczasem niemieckie dowództwo<br />

przystąpiło do opracowania planów ataku, który<br />

miał przynieść klęskę armiom alianckim<br />

i zmusić przywódców zachodnich do zawarcia<br />

odrębnego traktatu pokojowego z III Rzeszą.<br />

Atutem Niemców, oprócz zaskoczenia, miały być<br />

nowe ciężkie czołgi oraz samoloty odrzutowe.<br />

Trzon atakujących jednostek tworzyły dywizje<br />

pancerne Waffen SS. Operacja miała rozpocząć<br />

się w Ardenach, w których stacjonowały nieliczne<br />

i świeżo przybyłe na front oddziały amerykańskie.<br />

Dnia 16 grudnia 1944 r. Niemcy ruszyli na pozycje<br />

całkowicie zaskoczonego przeciwnika, przełamali<br />

amerykańskie linie i wzięli tysiące jeńców. Jednak<br />

amerykańskie dowództwo zareagowało błyskawicznie,<br />

kierując na zagrożony odcinek spadochroniarzy<br />

i wojska pancerne z zadaniem powstrzymania<br />

Niemców za wszelką cenę. Wkrótce tempo<br />

POLSCY I BRYTYJSCY SPADOCHRONIARZE<br />

podczas walk wokół Arnhem<br />

MOST W ARNHEM – cel operacji Market-Garden<br />

niemieckiego natarcia zaczęło słabnąć. Niemcy<br />

coraz bardziej odczuwali brak paliwa, a poprawa<br />

pogody umożliwiła aliantom masowe wykorzystanie<br />

lotnictwa. <strong>Po</strong> tygodniu „ofensywa ostatniej<br />

szansy” załamała się, a próby jej wznowienia nie<br />

przyniosły zamierzonych skutków i doprowadziły<br />

do wysokich strat, których Wehrmacht nie mógł<br />

już uzupełnić.<br />

Na początku 1945 r. alianci wkroczyli do Niemiec.<br />

W marcu siłom amerykańskim udało się<br />

zdobyć nieuszkodzony most na Renie w Remagen<br />

i rozpocząć natarcie na Zagłębie Ruhry. Walki<br />

o gospodarcze centrum Rzeszy trwały miesiąc<br />

i zakończyły się jedną z największych klęsk armii<br />

niemieckiej. Wkrótce potem wojska amerykańskie<br />

wyszły nad Łabę i tutaj zatrzymały się, rezygnując,<br />

zgodnie z porozumieniem zawartym ze Stalinem,<br />

z ataku na stolicę III Rzeszy. Nad Łabą doszło do<br />

spotkania z idącymi od wschodu żołnierzami radzieckimi.


192<br />

Operacja Bagration<br />

T-34 był podstawowym czołgiem Armii Czerwonej.<br />

Jego rewolucyjne rozwiązania (pochyły pancerz,<br />

silnik wysokoprężny, szerokie gąsienice) sprawiły,<br />

że w 1941 r. był uważany za najlepszy czołg świata.<br />

Dzięki masowej produkcji i swym walorom znacząco<br />

wpłynął na wynik wielu bitew II wojny światowej.<br />

★<br />

★<br />

T-34<br />

57 350<br />

SHERMAN<br />

49 000<br />

PANZER IV<br />

9 200<br />

PRODUKCJA PODSTAWOWYCH TYPÓW CZOŁGÓW W LATACH 1939–1945<br />

PANZER V PANTHER<br />

6 000<br />

KLĘSKA NIEMIEC NA WSCHODZIE<br />

Bitwa na łuku kurskim w lipcu 1943 r. oznaczała<br />

przejęcie przez Rosjan inicjatywy strategicznej na<br />

froncie wschodnim. Jesienią tego roku Armia<br />

Czerwona wyzwoliła większość ziem, jakie zajmował<br />

Związek Radziecki przed 17 września 1939 r.<br />

Kolejny rok przyniósł dwie wielkie ofensywy.<br />

Pierwsza z nich rozpoczęła się w styczniu 1944 r.<br />

i pozwoliła na północnym odcinku frontu na odblokowanie<br />

po 900 dniach Leningradu i dotarcie<br />

do granic państw nadbałtyckich, a na południu,<br />

na wyzwolenie Krymu i dotarcie nad granicę<br />

z Rumunią. Druga ofensywa, rozpoczęta w czerwcu<br />

1944 r., przyniosła całkowite rozbicie sił niemieckich<br />

na Białorusi (operacja Bagration)<br />

i doprowadziła do wkroczenia Armii Czerwonej<br />

na tereny <strong>Po</strong>lski oraz innych okupowanych lub<br />

sprzymierzonych z Niemcami państw europejskich.<br />

Część z nich (Rumunia, Bułgaria, Finlandia)<br />

w obliczu wkraczających Rosjan porzuciła<br />

dotychczasowych sojuszników i wypowiedziała<br />

im wojnę, inne (Węgry) wraz z Niemcami broniły<br />

się zaciekle, ponieważ widziały w Rosjanach zagrożenie<br />

dla swej niepodległości.<br />

NAUKA OBSŁUGI Panzerfausta (ręcznych granatników<br />

przeciwpancernych) dla członków Hitlerjugend. Ta prosta<br />

i skuteczna broń okazała się zabójcza dla radzieckich<br />

czołgów, ale nie powstrzymała ich naporu na stolicę Rzeszy.<br />

dział VII II wojna światowa | lekcja 22


Berlin<br />

193<br />

RADZIECKI<br />

SZTANDAR<br />

w zdobytym Berlinie<br />

– zdjęcie<br />

prawdopodobnie<br />

inscenizowane<br />

★<br />

Marszałek<br />

Gieorgij Żukow<br />

Marszałek Konstanty<br />

Rokossowski<br />

★<br />

★<br />

Marszałek<br />

Iwan Koniew<br />

Ostatnia faza walk na froncie wschodnim rozpoczęła<br />

się zimą 1945 r. Rosjanie na prośbę walczących<br />

w Ardenach Amerykanów przyspieszyli<br />

jej rozpoczęcie i zaatakowali już 12 stycznia, ruszając<br />

najkrótszą drogą w stronę Berlina. W ramach<br />

operacji wiślańsko-odrzańskiej oddziały<br />

Armii Czerwonej i walczące wraz z nimi dywizje<br />

ludowego Wojska <strong>Po</strong>lskiego zajęły tereny pomiędzy<br />

Wisłą a Odrą i Nysą Łużycką, przełamując<br />

w ciężkich walkach umocnienia tzw. Wału <strong>Po</strong>morskiego.<br />

W rękach niemieckich pozostały niektóre<br />

miasta (np. <strong>Po</strong>znań, Wrocław, Kołobrzeg), przekształcone<br />

na rozkaz Hitlera w twierdze. Na kierunkach<br />

pomocniczych Rosjanie wkroczyli na<br />

północy do Prus Wschodnich, a na południu zaczęli<br />

walki o Czechosłowację i Austrię.<br />

W połowie kwietnia 1945 r. wojska 1. Frontu<br />

Białoruskiego marszałka Gieorgija Żukowa<br />

(w jego składzie Pierwsza Armia WP) oraz wojska<br />

1. Frontu Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa<br />

(wraz z 2. Armią WP) rozpoczęły forsowanie Odry<br />

i Nysy Łużyckiej. Celem ich ataku był Berlin.<br />

Niemcy, zadając Rosjanom wielkie straty, bronili<br />

zaciekle swojej stolicy. Do walki powołano młodzież<br />

z Hitlerjugend i starszych mężczyzn. Hitler,<br />

ukryty w bunkrze w podziemiach Kancelarii Rzeszy,<br />

zdecydowany był walczyć do samego końca.<br />

W końcu 30 kwietnia, gdy radzieckie czołgi dochodziły<br />

do centrum Berlina, wódz III Rzeszy popełnił<br />

samobójstwo. Dnia 2 maja Berlin skapitulował.<br />

Wobec śmierci przywódcy, upadku stolicy i zajęcia<br />

prawie całego terytorium Niemiec przez wojska<br />

sojuszników niemieckie dowództwo podjęło<br />

decyzję o poddaniu walczących jeszcze oddziałów.<br />

Dnia 7 maja w kwaterze generała Eisenhowera<br />

podpisano odpowiednie dokumenty. <strong>Po</strong>nowny<br />

akt bezwarunkowej kapitulacji podpisano<br />

w nocy z 8 na 9 maja w kwaterze marszałka<br />

Żukowa. W Europie nastał pokój.<br />

ŻOŁNIERZE RADZIECCY w zdobytym Berlinie


194<br />

Midway<br />

1942<br />

Midway<br />

1941<br />

Pearl Harbor<br />

1942–43<br />

Guadalcanal<br />

WOJNA NA DALEKIM WSCHODZIE<br />

Na przełomie 1941 i 1942 r. wojska japońskie odniosły<br />

wiele spektakularnych sukcesów. Zdobyły<br />

Malaje i najważniejszy port brytyjski Singapur,<br />

wyparły Amerykanów z Filipin, a w wielkiej bitwie<br />

na Morzu Jawajskim rozbiły połączone floty Stanów<br />

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii<br />

i Holandii. Następnie Japończycy opanowali Birmę<br />

i Indonezję, aż w końcu wylądowali na Nowej Gwinei<br />

i zagrozili bezpośrednio Australii. Tutaj na<br />

początku maja 1942 r. w bitwie na Morzu Koralowym<br />

ofensywa japońska została powstrzymana.<br />

Punktem zwrotnym w wojnie na Dalekim<br />

Wschodzie okazała się bitwa stoczona na początku<br />

czerwca 1942 r. koło wyspy Midway. W ciężkich<br />

walkach powietrznych Amerykanie stracili<br />

jeden lotniskowiec, Japończycy zaś – aż cztery<br />

okręty tego typu i setki samolotów. Zagłada tylu<br />

jednostek oznaczała kres ofensywnej polityki<br />

japońskiej. Inicjatywa przechodziła w ręce<br />

Amerykanów, którzy systematycznie<br />

wysyłali na front przeciw Japończykom<br />

coraz więcej sprzętu i żołnierzy.<br />

W sierpniu 1942 r. rozpoczęła się pierwsza<br />

amerykańska ofensywa mająca odzyskać<br />

utracone terytoria. Jej celem były Wyspy Salomona,<br />

a przede wszystkim wyspa Guadalcanal. Od<br />

7 sierpnia 1942 r. do lutego 1943 r. żołnierzom<br />

Stanów Zjednoczonych przyszło walczyć w morderczych<br />

warunkach klimatycznych, w trudnym<br />

terenie z fanatycznym przeciwnikiem, który nie<br />

zamierzał kapitulować. Opanowanie wyspy kosztowało<br />

Amerykanów stratę blisko 6300 zabitych<br />

i rannych, Japończycy stracili w obronie Wysp<br />

Salomona ponad 25 000 ludzi. Wśród nich znalazł<br />

się głównodowodzący floty japońskiej, admirał<br />

Isoroku Yamamoto.<br />

Koniec walk na Guadalcanal rozpoczął amerykańską<br />

ofensywę w stronę Wysp Japońskich. Amerykańskie<br />

dowództwo odrzuciło koncepcję atakowania<br />

każdej bronionej przez wroga wyspy<br />

dział VII II wojna światowa | lekcja 22


Guadalcanal<br />

195<br />

PIECHOTA AMERYKAŃSKA w dżungli Guadalcanal. Natura była równie groźnym przeciwnikiem co Japończycy.<br />

i postanowiło zajmować jedynie najważniejsze<br />

obiekty, oddalone od siebie na tyle blisko, aby desantujące<br />

wojska miały zawsze wystarczające<br />

wsparcie lotnicze. Taktyka ta została nazwana „żabimi<br />

skokami”.<br />

Równocześnie z desantami na wyspach trwały<br />

zmagania na morzach i w powietrzu. Japońska<br />

flota, mimo że dysponowała największymi<br />

BOMBA OHKA<br />

wykorzystywana<br />

przez część kamikaze<br />

LOTNISKOWIEC<br />

W toku walk na Pacyfiku<br />

lotniskowce stały się podstawową<br />

siłą uderzeniową. Startujące<br />

z ich pokładów samoloty mogły<br />

atakować skuteczniej i z większej<br />

odległości niż uzbrojone<br />

w działa pancerniki. Lotniskowce<br />

zabierały na pokład kilkadziesiąt<br />

samolotów, które – w zależności<br />

od celu ataku – mogły być<br />

uzbrojone w bomby lub torpedy.<br />

Osłonę okrętu zapewniały<br />

myśliwce i silna artyleria<br />

przeciwlotnicza.<br />

KAMIKAZE – „boski wiatr” – nazwa japońskich<br />

pilotów-samobójców. Najwięcej ataków piloci<br />

kamikaze wykonali podczas walk o Okinawę. Pilot-<br />

-samobójca nadlatywał nad okręt-cel, a następnie<br />

kierował na niego dziób swojego samolotu<br />

i przechodził w lot nurkowy. Aby zniszczyć okręt,<br />

musiał trafić w konkretne miejsce, co nie było<br />

proste, ponieważ okręty starały się uniknąć<br />

trafienia, a artyleria przeciwlotnicza za wszelką<br />

cenę usiłowała zestrzelić atakujący samolot.<br />

W sumie kamikaze zniszczyli 56 amerykańskich<br />

jednostek, a ponad 270 uszkodzili. W misjach<br />

samobójczych zginęło blisko 4000 pilotów.<br />

AMERYKAŃSKI LOTNISKOWIEC<br />

USS „Randolph” trafiony przez kamikaze pod Okinawą<br />

Piloci kamikaze<br />

do ostatniego lotu<br />

zabierali ze sobą<br />

miecz samurajski,<br />

a na czole wiązali<br />

hachimaki<br />

(haszimaki)<br />

– opaskę<br />

z wschodzącym<br />

słońcem,<br />

symbolem Japonii.


196<br />

Japonia<br />

AMERYKAŃSCY PIECHURZY<br />

zatykają sztandar na Iwo-jimie<br />

– najsłynniejsze amerykańskie<br />

zdjęcie z II wojny światowej.<br />

pancernikami świata, musiała<br />

ulec przewadze ilościowej<br />

i technicznej Amerykanów.<br />

Amerykańskie lotnictwo<br />

całkowicie panowało w powietrzu,<br />

bombardując coraz częściej i na coraz<br />

większą skalę japońskie miasta. W lutym<br />

1945 r. Amerykanie wylądowali na wyspie<br />

Iwo-jima, a w kwietniu na Okinawie. Obie<br />

wyspy zaliczano już do terytorium japońskiego.<br />

Walki o nie były niezwykle<br />

krwawe. Na Okinawie polegli prawie<br />

wszyscy obrońcy, a ludność cywilna<br />

masowo popełniała samobójstwa, by<br />

nie dostać się w ręce wroga. Do odparcia<br />

floty inwazyjnej władze w Tokio<br />

rzuciły setki kamikaze – pilotów-<br />

-samobójców oraz pancernik „Yamato” – największy<br />

pancernik na świecie, uzbrojony w potężną<br />

artylerię. Okręt ten nigdy jednak nie dotarł do<br />

celu, gdyż w drodze ku Okinawie zatopiły go amerykańskie<br />

samoloty.<br />

Straty Amerykanów w obu bitwach również<br />

były ogromne. W Waszyngtonie zdawano sobie<br />

sprawę, iż dalsze walki będą jeszcze bardziej zacięte,<br />

a ofiary po obu stronach gigantyczne. W tej<br />

sytuacji podjęto decyzję o zastraszeniu Japonii<br />

i użyciu nowej broni – bomby atomowej. Decyzja<br />

ta, obok przesłanek militarnych, miała<br />

także podłoże polityczne.<br />

Chciano pokazać wszystkim<br />

państwom, zwłaszcza<br />

ZSRR, siłę Stanów Zjednoczonych.<br />

Dnia 6 sierpnia<br />

1945 r. pierwsza bomba<br />

spadła na Hiroszimę. Trzy<br />

dni później drugą zrzucono<br />

na Nagasaki. W wyniku ataków<br />

oba miasta zniknęły z powierzchni<br />

ziemi, a śmierć poniosło ok. 160 tys.<br />

cywilów. Dziesiątki tysięcy padło ofiarą<br />

choroby popromiennej.<br />

Wybuch bomb atomowych zbiegł się<br />

w czasie z atakiem Związku Radzieckiego<br />

na wojska japońskie w Chinach. W tej<br />

sytuacji cesarz Hirohito podjął decyzję<br />

o kapitulacji. <strong>Po</strong>dpisano ją 2 września<br />

w Zatoce Tokijskiej na pokładzie amerykańskiego<br />

pancernika. Zakończyła<br />

się II wojna światowa.<br />

Wykonaj polecenia<br />

1. Wymień i omów wydarzenia przełomowe dla losów II wojny światowej.<br />

2. Przedstaw proces wyzwalania Europy Zachodniej z rąk niemieckich.<br />

3. Korzystając z mapy (s. 189) i innych materiałów z podręcznika, przedstaw najważniejsze fazy zajmowania Europy przez<br />

Armię Czerwoną.<br />

4. Scharakteryzuj przebieg walk na Dalekim Wschodzie podczas II wojny światowej.<br />

*5. Wymień czynniki, które miały decydujący wpływ na zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej.<br />

dział VII II wojna światowa | lekcja 22


197<br />

RÓD O 1.<br />

▪ Przeczytaj fragment książki M.K. Barbiera Kursk. Największa bitwa pancerna w dziejach świata i wykonaj polecenia.<br />

Dla Związku Radzieckiego strategiczne konsekwencje bitwy pod Kurskiem były inne od tych odczuwanych przez<br />

Niemcy. Sowietom udało się zadać cios, po którym niemieckie siły nie mogły się podnieść. Choć utracili więcej ludzi<br />

i sprzętu niż ich przeciwnik, Sowieci mieli dość środków, aby wytrzymać przez długi czas wojnę na wyczerpanie, na<br />

pewno dłużej niż Niemcy. Nawet mimo tego, że radzieccy dowódcy popełnili wiele błędów, nie zrobili ich aż tyle co<br />

podczas dwóch lat walki. Co więcej, niektóre z nich poprawili w późniejszych kampaniach. […]<br />

Jednym ze skutków bitwy pod Kurskiem była strategiczna i operacyjna śmierć Blitzkriegu. […] Niezdolność Niemców<br />

do dokonania głębokich włamań w radzieckie linie miała duży wpływ psychologiczny na obie strony. Nie tylko wstrząsnęło<br />

to niemiecką pewnością siebie, już osłabioną przez Stalingrad, ale pokazało, że nie wzbudzają już strachu<br />

w radzieckich żołnierzach, jak to miało miejsce w 1941 i 1942 r. […].<br />

Bitwa pod Kurskiem pokazała nie tylko, że klęska Niemiec jest kwestią czasu, ale zniszczyła także mit o niezwyciężoności<br />

niemieckiej machiny wojennej. Niemcy ponieśli poważną klęskę pod Stalingradem, jednak losy wojny uległy<br />

zmianie dopiero pod Kurskiem.<br />

M.K. Barbier, Kursk. Największa bitwa pancerna w dziejach świata, Warszawa 2010, s. 242.<br />

1. <strong>Po</strong>wiedz, jakie znaczenie dla Rosjan, a jakie dla Niemców miała bitwa pod Kurskiem.<br />

2. Korzystając z tekstu i informacji z podręcznika, powiedz, czy losy wojny na froncie wschodnim odwróciły się pod<br />

Stalingradem czy pod Kurskiem. Uzasadnij swój wybór.<br />

RÓD O 2.<br />

▪ <strong>Po</strong>niższe tabela przedstawia dane dotyczące produkcji czołgów w wybranych państwach.<br />

1940 1941 1942 1943 1944<br />

Niemcy 2295 5290 9395 19 885 26 345<br />

ZSRR 2794 6590 24 668 20 000* 17 023<br />

USA 331 4052 24 997 29 497 17 565<br />

Wielka Brytania 1399 4841 8611 7476 5000*<br />

* - dane przyblione<br />

Na podstawie: Tablice historyczne, oprac. W. Mizerski, Warszawa 1996.<br />

1. <strong>Po</strong>wiedz, w jakich krajach w jakim czasie odnotowano największy wzrost produkcji czołgów. Jaki ma to związek z wydarzeniami<br />

na frontach<br />

2. Jakie informacje o gospodarce poszczególnych państw możemy wyczytać z tej tabeli<br />

▪ W toku wojny Niemcy i Wielka Brytania były systematycznie bombardowane. Tabela ukazuje skalę ataków bombowych<br />

na oba kraje (w tys. ton bomb).<br />

1940 1941 1942 1943 1944 1945<br />

na Wielk Brytani 37 22 3,3 2,3 9,2 0,8<br />

na Niemcy 14,6 35,5 53,8 226,5 1188,6 477,1<br />

Na podstawie: Tablice historyczne, oprac. W. Mizerski, Warszawa 1996.<br />

1. <strong>Po</strong>wiedz, kiedy była najsilniej bombardowana Wielka Brytania.<br />

2. <strong>Po</strong>wiedz, w jakim okresie przypada największe nasilenie nalotów na Niemcy. Analizując przebieg wojny, wyjaśnij<br />

przyczyny tego nasilenia.<br />

3. Na podstawie danych z tabeli i informacji z lekcji omów krótko skuteczność nalotów alianckich na Niemcy.


318<br />

X. POLSKA W SYSTEMIE KOMUNISTYCZNYM<br />

36<br />

Walka o władzę<br />

w powojennej <strong>Po</strong>lsce<br />

▪ <strong>Po</strong>wtórz, jakie były polityczne i militarne powody przygotowania<br />

planu „Burza” oraz jak przebiegało jego wykonanie.<br />

▪ Przypomnij sobie, kiedy i jakie decyzje w sprawie <strong>Po</strong>lski i jej granic<br />

podjęła wielka trójka.<br />

PIERWSZE SŁUPY GRANICZNE na Odrze i Nysie<br />

Łużyckiej postawili żołnierze ludowego Wojska <strong>Po</strong>lskiego.<br />

POLSKA W NOWYCH GRANICACH<br />

W połowie 1945 r., na konferencji wielkiej trójki<br />

w <strong>Po</strong>czdamie, zapadły ostateczne decyzje<br />

w sprawie granic <strong>Po</strong>lski. <strong>Po</strong>lska utraciła na rzecz<br />

ZSRR ponad 45% przedwojennego terytorium,<br />

w dużej części słabo rozwiniętego gospodarczo, ale<br />

z dwoma ważnymi ośrodkami kultury: Wilnem<br />

i Lwowem. W zamian uzyskała na zachodzie<br />

i północy ok. 100 tys. km² należących przed wojną<br />

do Niemiec. Ziemie te, nazwane przez propagandę<br />

„Odzyskanymi”, stały na wyższym poziomie rozwoju<br />

niż utracone Kresy, zostały jednak bardzo<br />

dotknięte zniszczeniami wojennymi i systematyczną<br />

grabieżą dokonywaną przez Armię Czerwoną.<br />

W sumie obszar powojennej Rzeczypospolitej<br />

zmniejszył się z ok. 388 tys. km² do ok. 312 tys. km².<br />

Zmianom granic towarzyszyło przemieszczanie<br />

się olbrzymich mas ludzkich. Z ziem zajętych<br />

przez ZSRR i <strong>Po</strong>lskę jeszcze przed przejściem<br />

frontu uciekło bądź zostało ewakuowanych ponad<br />

5 mln Niemców. Następne ponad 2,5 mln zostało<br />

wysiedlonych z ziem przyznanych <strong>Po</strong>lsce, a kilkaset<br />

tysięcy znalazło się w łagrach i obozach pracy<br />

w ZSRR. <strong>Po</strong> akcji wysiedleńczej na ziemiach polskich<br />

pozostało ok. 1 mln Niemców. Miejsce uciekinierów<br />

i wysiedlonych zajęło ok. 2,9 mln <strong>Po</strong>laków<br />

przybyłych z centralnej <strong>Po</strong>lski, ponad 1,5 mln<br />

przesiedleńców (potocznie zwanych repatriantami)<br />

z ziem Rzeczypospolitej włączonych do ZSRR<br />

oraz kilkaset tysięcy osób powracających z głębi<br />

Związku Radzieckiego.<br />

Do <strong>Po</strong>lski wróciło też ok. 150 tys. Żydów, którzy<br />

wojnę przeżyli w ZSRR. Większość z nich jednak<br />

szybko wyemigrowała, głównie do Palestyny i Stanów<br />

Zjednoczonych. Na mocy porozumienia<br />

z Moskwą do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki<br />

Radzieckiej przesiedlono prawie 40 tys. Białorusinów,<br />

a do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki<br />

Radzieckiej przymusowo wywieziono prawie<br />

500 tys. Ukraińców. Następnie blisko 140 tys.<br />

Ukraińców zostało w 1947 r. przesiedlonych przez<br />

» Repatrianci – osoby, które powracają do kraju po długim pobycie na obczyźnie. W ten sposób, niezgodnie z prawdą,<br />

propaganda komunistyczna określała polskich przesiedleńców z ziem II Rzeczypospolitej wcielonych do ZSRR.<br />

dział X <strong>Po</strong>lska w systemie komunistycznym | lekcja 36


Emigranci<br />

319<br />

<strong>Po</strong>lacy<br />

97,6%<br />

Niemcy 0,7%<br />

Białorusini 0,6%<br />

Ukraińcy 0,6%<br />

Żydzi 0,3%<br />

Inni 0,2%<br />

STRUKTURA<br />

NARODOWOŚCIOWA<br />

POLSKI W 1954 R.<br />

R. Kaczmarek, <strong>Historia</strong> <strong>Po</strong>lski<br />

1914–1989, Warszawa 2010,<br />

s. 668–672.<br />

władze polskie z południowo-wschodniej części<br />

kraju na Ziemie Odzyskane.<br />

Do <strong>Po</strong>lski wróciło też kilkaset tysięcy robotników<br />

przymusowych wywiezionych w czasie wojny do<br />

Niemiec i okupowanej Francji oraz ponad 100 tys.<br />

żołnierzy z <strong>Po</strong>lskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.<br />

Intensywne wędrówki ludów trwały do końca<br />

1947 r., a repatrianci z ZSRR przyjeżdżali jeszcze<br />

w drugiej połowie lat 50. (tzw. druga repatriacja<br />

<strong>Po</strong>laków z ZSRR).<br />

W wyniku zagłady Żydów, przesunięcia granic<br />

oraz przymusowych i dobrowolnych ruchów migracyjnych<br />

<strong>Po</strong>lska stała się krajem narodowościowo<br />

jednolitym, z niewielkimi mniejszościami<br />

narodowymi: niemiecką, ukraińską, białoruską,<br />

żydowską i litewską.<br />

Ludność <strong>Po</strong>lski w 1946 r. wynosiła ok. 24 mln,<br />

w tym ok. 20,5 mln <strong>Po</strong>laków. Na terenach ZSRR<br />

pozostało ok. 1,5 mln. <strong>Po</strong>laków – z czego ok. 200 tys.<br />

REPATRIANCI OPUSZCZAJĄ POCIĄG w nowym miejscu<br />

osiedlenia. <strong>Po</strong>dróż koleją, całymi rodzinami, z dobytkiem<br />

i z żywym inwentarzem, zajmowała nawet kilkanaście dni.<br />

na Wileńszczyźnie i ok. 500 tys. na Białorusi.<br />

Na Zachodzie zdecydowało się pozostać ponad<br />

150 tys. byłych oficerów i żołnierzy <strong>Po</strong>lskich Sił<br />

Zbrojnych oraz kilkaset tysięcy robotników pracujących<br />

we Francji i zachodniej części Niemiec.<br />

Wielu z emigrantów zaangażowało się w zwalczanie<br />

komunistycznego reżimu w <strong>Po</strong>lsce i jałtańskiego<br />

porządku. Kontynuował pracę nieuznawany<br />

już przez mocarstwa rząd emigracyjny


320<br />

Proces szesnastu<br />

PROCES SZESNASTU stał się symbolem zdradzieckich<br />

i bezwzględnych metod, jakimi ZSRR narzucił <strong>Po</strong>lsce nowy<br />

ustrój, a skazani przywódcy <strong>Po</strong>lskiego Państwa <strong>Po</strong>dziemnego<br />

stali się dla rodaków bohaterami walki o niepodległość.<br />

<br />

<br />

<br />

GENERAŁ<br />

LEOPOLD<br />

OKULICKI<br />

„Niedźwiadek”<br />

JAN STANISŁAW<br />

JANKOWSKI<br />

„Soból”<br />

KAZIMIERZ<br />

PUŻAK „Grzegorz”<br />

w Londynie, a w Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach<br />

Zjednoczonych ukazywały się polskie książki<br />

i gazety. Ośrodkami polskiej emigracji stały się<br />

Londyn, Paryż i Nowy Jork, spore grupy emigrantów<br />

osiedliły się też w Belgii, Kanadzie, a nawet<br />

Australii i Argentynie.<br />

PRZEJMOWANIE PRZEZ KOMUNISTÓW<br />

WŁADZY NA ZIEMIACH POLSKICH<br />

Dnia 31 grudnia 1944 r. podporządkowany Stalinowi<br />

<strong>Po</strong>lski Komitet Wyzwolenia Narodowego został<br />

przekształcony w Rząd Tymczasowy. Formalnie<br />

był to rząd koalicyjny, ponieważ premierem został<br />

dotychczasowy przewodniczący PKWN Edward<br />

Osóbka-Morawski z <strong>Po</strong>lskiej Partii Socjalistycznej,<br />

a wicepremierem Stanisław Janusz z powołanego<br />

przez komunistów rozłamowego Stronnictwa Ludowego.<br />

Jednak realną władzę sprawował Stalin,<br />

a „opiekunem” rządu z jego ramienia został generał<br />

NKWD Iwan Sierow oraz komuniści z <strong>Po</strong>lskiej<br />

Partii Robotniczej: wicepremier Władysław<br />

BOLESŁAW BIERUT I JÓZEF STALIN<br />

Gomułka, minister bezpieczeństwa publicznego<br />

Stanisław Radkiewicz i minister obrony gen. Michał<br />

Rola-Żymierski. Nowy rząd został oczywiście<br />

natychmiast uznany przez ZSRR, a ponieważ na<br />

terytorium <strong>Po</strong>lski realną władzę sprawowały Armia<br />

Czerwona i NKWD, radzieccy komendanci<br />

wojskowi współpracowali wyłącznie z organami<br />

władzy powoływanymi przez ten rząd. Armia<br />

Czerwona zapewniała nowym władzom wszystko:<br />

od pojazdów, siedzib, urządzeń technicznych<br />

i zaopatrzenia w żywność do ochrony osobistej.<br />

Jednocześnie Rosjanie i komuniści zwalczali działające<br />

nadal struktury <strong>Po</strong>lskiego Państwa <strong>Po</strong>dziemnego,<br />

uznające rząd polski w Londynie.<br />

PROCES SZESNASTU<br />

Władze <strong>Po</strong>lski <strong>Po</strong>dziemnej odrzucały wprawdzie<br />

postanowienia jałtańskie, ale zdawały sobie sprawę<br />

z konieczności wypracowania wzajemnych relacji<br />

z Rosjanami. W marcu 1945 r. w Pruszkowie doszło<br />

do spotkania przedstawicieli władz radzieckich<br />

z szesnastoma przywódcami władz konspiracyjnych.<br />

Na spotkanie przybyli m.in. ostatni<br />

dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki<br />

„Niedźwiadek”, Delegat Rządu na Kraj i wicepremier<br />

Jan Stanisław Jankowski, przewodniczący<br />

Rady Jedności Narodowej (podziemnego parlamentu)<br />

Kazimierz Pużak. <strong>Po</strong> krótkich, wstępnych<br />

rozmowach <strong>Po</strong>lacy zostali niespodziewanie aresztowani<br />

przez NKWD i natychmiast wywiezieni do<br />

Moskwy. Tam 18–21 czerwca 1945 r. zorganizowano<br />

publiczny, pokazowy proces, w którym oskar-<br />

dział X <strong>Po</strong>lska w systemie komunistycznym | lekcja 36


Mikołajczyk<br />

321<br />

PRZYWITANIE STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA na lotnisku w Warszawie po powrocie do <strong>Po</strong>lski w 1945 r.<br />

Wielu <strong>Po</strong>laków wierzyło, że były premier nie pozwoli na utratę suwerenności i odsunie komunistów od władzy.<br />

żono polskich przywódców o współpracę z Niemcami,<br />

działalność na szkodę ZSRR i przeciw Armii<br />

Czerwonej. <strong>Po</strong> trzech dniach rozprawy większość<br />

oskarżonych skazano na stosunkowo łagodne kary<br />

więzienia. Kary tej nie przeżyli jednak gen.<br />

Okulicki i J.S. Jankowski – obaj zmarli w więzieniu<br />

w niewyjaśnionych okolicznościach. Proces Szesnastu<br />

– jak powszechnie zaczęto nazywać<br />

to wydarzenie – pokazał, że ZSRR<br />

będzie zwalczać przeciwników politycznych<br />

w <strong>Po</strong>lsce wszelkimi środkami oraz<br />

udowodnił, że w walce o powojenny<br />

ksztat państwa <strong>Po</strong>lacy nie mogą liczyć<br />

na pomoc państw zachodnich.<br />

TYMCZASOWY RZĄD<br />

JEDNOŚCI NARODOWEJ<br />

Równocześnie z procesem Szesnastu<br />

w Moskwie toczyły się rozmowy między<br />

byłym premierem rządu polskiego na<br />

emigracji Stanisławem Mikołajczykiem<br />

a Władysławem Gomułką, Bolesławem<br />

Bierutem i Edwardem Osóbką-Morawskim<br />

na temat warunków utworzenia<br />

Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.<br />

Miał on, według postanowień<br />

wielkiej trójki, reprezentować wszystkie<br />

siły polityczne w kraju i na emigracji i stać się jedynym<br />

legalnym przedstawicielem <strong>Po</strong>lski. <strong>Po</strong>dstawowym<br />

zadaniem TRJN miało być przygotowanie<br />

wolnych i demokratycznych wyborów<br />

w <strong>Po</strong>lsce. Dzięki presji Stalina szybko doszło do<br />

Stanisław<br />

Mikołajczyk<br />

(1901–1966),<br />

działacz ruchu<br />

ludowego.<br />

Wicepremier<br />

w emigracyjnym<br />

rządzie<br />

gen.<br />

Władysława<br />

Sikorskiego.<br />

Od lipca 1943 r.<br />

do listopada 1944 r.<br />

premier. W 1945 r.<br />

wicepremier<br />

w TRJN oraz<br />

przywódca PSL. <strong>Po</strong><br />

1947 r. na emigracji.<br />

uzgodnienia warunków powstania nowego rządu<br />

(28 czerwca 1945 r.), w skład którego weszło tylko<br />

trzech polityków, którzy nie byli związani z Kremlem:<br />

Stanisław Mikołajczyk jako wicepremier<br />

i minister rolnictwa i reform rolnych oraz Władysław<br />

Kiernik i Czesław Wycech. Premierem został<br />

Edward Osóbka-Morawski, wicepremierem Władysław<br />

Gomułka. Wszystkie kluczowe<br />

ministerstwa pozostały pod kontrolą<br />

komunistów.<br />

Dnia 5 lipca 1945 r. TRJN został uznany<br />

przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.<br />

Jednocześnie oba mocarstwa<br />

cofnęły poparcie dla dotychczasowego<br />

rządu polskiego na uchodźstwie. Większość<br />

polskich polityków znajdujących<br />

się na emigracji nie uznała TRJN<br />

i otwarcie popierała zbrojne podziemie<br />

antykomunistyczne w <strong>Po</strong>lsce.<br />

Stalin, zyskawszy pewność, że kontroluje<br />

rząd polski, mógł ostatecznie<br />

zgodzić się na bardziej korzystny dla<br />

<strong>Po</strong>lski przebieg zachodnich granic Rzeczypospolitej.<br />

Dawał tym oręż propagandowy<br />

polskim komunistom, którzy<br />

mogli przedstawiać ZSRR jako jedyne<br />

mocarstwo broniące interesów <strong>Po</strong>lski.<br />

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone bowiem,<br />

mając na celu osłabienie ZSRR i ułatwienie odbudowy<br />

zniszczonych wojną Niemiec, dążyły w <strong>Po</strong>czdamie<br />

do korzystniejszej dla Niemców rewizji<br />

przebiegu granicy.


322<br />

Referendum ludowe<br />

Kapitulacja Niemiec i zakończenie<br />

okresu dwuwładzy zmieniło<br />

sytuację polityczną na ziemiach<br />

polskich.<br />

Dnia 1 lipca 1945 r., na wieść<br />

o powołaniu TRJN, rozwiązała się<br />

Rada Jedności Narodowej – ciało<br />

będące podczas okupacji reprezentacją<br />

większości przedwojennych<br />

partii politycznych. W opublikowanej<br />

przy tej okazji deklaracji, nazwanej<br />

„Testamentem <strong>Po</strong>lski Walczącej”,<br />

ugrupowania reprezentowane<br />

w RJN zapowiadały walkę „z otwartą<br />

przyłbicą” o wolną i demokratyczną<br />

<strong>Po</strong>lskę.<br />

Szybko jednak okazało się,<br />

że komuniści nie mają zamiaru<br />

pozwolić na jawną i swobodną<br />

działalność przedwojennych ugrupowań<br />

politycznych. Zablokowano<br />

natychmiast próbę wznowienia<br />

działalności przez Stronnictwo Narodowe.<br />

Jednocześnie, poprzez<br />

kontrolowanych przez siebie działaczy<br />

politycznych innych ugrupowań,<br />

komuniści odtwarzali partie<br />

nawiązujące do przedwojennej<br />

tradycji. Uniemożliwiali w ten sposób<br />

działanie wychodzącym z podziemia<br />

lub wracającym z emigracji<br />

przedwojennym politykom tychże<br />

ugrupowań. Właściwie pozwolono<br />

działać tylko jednemu ugrupowaniu opozycyjnemu<br />

– założonemu w sierpniu 1945 r. przez wicepremiera<br />

Stanisława Mikołajczyka <strong>Po</strong>lskiemu<br />

Stronnictwu Ludowemu. PSL utworzone przez<br />

działaczy działającego w konspiracji Stronnictwa<br />

Ludowego „Roch”, szybko stało się reprezentacją<br />

wszystkich sił politycznych niechętnych PPR.<br />

NA PLAKATACH Z OKRESU<br />

REFERENDUM PPR wzywała<br />

do głosowania 3 x TAK oraz<br />

ostro atakowała przeciwników,<br />

zarzucając im współpracę<br />

z hitlerowcami oraz wspieranie<br />

obszarników i kapitalistów.<br />

REFERENDUM LUDOWE<br />

W połowie 1946 r. PSL liczyło już ponad 800 tys.<br />

członków, podczas gdy rządząca PPR tylko<br />

ok. 500 tys. Komuniści, widząc szybki rozwój PSL,<br />

zaczęli obawiać się o wynik wyborów, które zgodnie<br />

z postanowieniami wielkiej trójki byli zobowiązani<br />

przeprowadzić. Dlatego do<br />

rozprawy z PSL skierowano nie<br />

tylko najlepszych specjalistów od<br />

propagandy, ale przede wszystkim<br />

funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa<br />

Publicznego, któremu<br />

podlegały m.in. Urząd Bezpieczeństwa<br />

(UB – policja polityczna) oraz<br />

Milicja Obywatelska (MO). Jednocześnie<br />

zamiast wyborów PPR postanowiła<br />

przeprowadzić tzw. referendum<br />

ludowe (30 czerwca 1946 r.),<br />

aby sprawdzić rzeczywiste poparcie<br />

społeczne oraz sprawność aparatu<br />

partyjnego i państwowego w przeprowadzaniu<br />

brutalnej kampanii<br />

wyborczej. Chciano również zbadać<br />

reakcję społeczeństwa i zachodnich<br />

mocarstw na masowe fałszerstwa<br />

wyników głosowania.<br />

Pytania referendum brzmiały:<br />

„1) Czy jesteś za zniesieniem senatu<br />

2) Czy chcesz utrwalenia w przyszłej<br />

konstytucji ustroju gospodarczego,<br />

zaprowadzonego przez<br />

reformę rolną i unarodowienie podstawowych<br />

gałęzi gospodarki krajowej,<br />

z zachowaniem ustawowych<br />

uprawnień inicjatywy prywatnej<br />

3) Czy chcesz utrwalenia zachodnich<br />

granic Państwa <strong>Po</strong>lskiego na Bałtyku,<br />

Odrze i Nysie Łużyckiej”. Pytania<br />

zostały przygotowane w ten sposób,<br />

żeby opozycji trudno było głosować inaczej niż<br />

trzy razy TAK. Stronnictwo Ludowe Mikołajczyka<br />

przed wojną opowiadało się bowiem za zniesieniem<br />

senatu. Żeby jednak udowodnić mocarstwom,<br />

jakim poparciem społecznym się cieszy<br />

opozycja w <strong>Po</strong>lsce, PSL wezwało do głosowania<br />

NIE na pierwsze pytanie.<br />

Mimo zmasowanej kampanii propagandowej<br />

oraz zatrzymywania i zastraszania działaczy opozycji<br />

wynik referendum okazał się bardzo niekorzystny<br />

dla komunistów. Nie pomogło im też<br />

ogłoszenie kilka tygodni przed referendum decyzji<br />

o zniesieniu bardzo uciążliwych dla rolników<br />

obowiązkowych świadczeń rzeczowych (tzw. kon-<br />

dział X <strong>Po</strong>lska w systemie komunistycznym | lekcja 36


Sfałszowane wybory<br />

323<br />

WYNIKI REFERENDUM LUDOWEGO Z 1946 R.<br />

1) Czy jesteś za zniesieniem senatu<br />

2) Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną<br />

i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej<br />

3) Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa <strong>Po</strong>lskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej<br />

Wyniki<br />

oficjalne<br />

68%<br />

77,1%<br />

91,4%<br />

Wyniki<br />

szacunkowe<br />

26,9%<br />

42,0%<br />

66,9%<br />

tyngentów), wprowadzonych jeszcze<br />

przez okupanta niemieckiego i utrzymanych<br />

po wojnie. Komuniści przewidywali<br />

niekorzystny wynik głosowania.<br />

Dlatego przysłana wcześniej grupa<br />

„fachowców” z Moskwy, sfałszowała<br />

protokoły z kilku tysięcy komisji tak,<br />

że można było ogłosić oficjalnie, iż społeczeństwo<br />

poparło nową władzę. Według<br />

podanych wyników na pierwsze<br />

pytanie TAK odpowiedzieć miało 68%<br />

głosujących, na drugie 77,1%,<br />

a na trzecie aż 91,4%. Prawdziwe protokoły<br />

zniszczono, ale szacuje się, że<br />

naprawdę na TAK głosowało odpowiednio<br />

26,9%, 42,0% i 66,9% głosujących.<br />

Najbardziej niechętni nowej władzy<br />

okazali się mieszkańcy Krakowa.<br />

Bolesław Bierut<br />

(1892–1956),<br />

działacz<br />

komunistyczny,<br />

pierwszy prezydent<br />

<strong>Po</strong>lski Ludowej.<br />

Od 1918 r. członek<br />

KPP. Agent NKWD<br />

i współpracownik<br />

wywiadu<br />

radzieckiego.<br />

W 1943 r. wszedł do<br />

kierownictwa PPR.<br />

Prezydent Krajowej<br />

Rady Narodowej.<br />

W 1947 r. wybrany<br />

na prezydenta.<br />

WYBORY DO SEJMU<br />

Pierwsze po wojnie wybory odbyły się ostatecznie<br />

19 stycznia 1947 r. <strong>Po</strong>przedziła je kampania terroru<br />

wymierzona przeciw PSL, jedynemu ugrupowaniu,<br />

które nie zgodziło się wejść do tak zwanego<br />

Bloku Demokratycznego. Była to<br />

wspólna lista wyborcza, na której większość<br />

zagwarantowała sobie PPR,<br />

a o podziale zdobytych poselskich mandatów<br />

decydowali nie wyborcy lecz ustalenia<br />

międzypartyjne. W toku kampanii<br />

wyborczej aresztowano kilkadziesiąt<br />

tysięcy działaczy PSL, a ok. 200 zostało<br />

zabitych przez „nieznanych sprawców”.<br />

Reszcie utrudniano działalność m.in.<br />

zabraniano organizacji spotkań wyborczych,<br />

rozwiązywano pod rozmaitymi<br />

pozorami terenowe struktury, pozbawiano<br />

pracy. <strong>Po</strong>nadto, żeby zmarginalizować<br />

w nowym sejmie stronnictwo Mikołajczyka,<br />

znowu masowo fałszowano<br />

wyniki. W rezultacie, według oficjalnych<br />

danych, PSL uzyskało 10% poparcia, czyli 28 mandatów<br />

w 444-osobowym sejmie. Sam Mikołajczyk<br />

szacował, że rzeczywiste poparcie dla PSL dochodziło<br />

do 74%, ale żadne protesty nie zostały<br />

uwzględnione. Złożony z PPR, PPS, SL i SD Blok<br />

Demokratyczny oficjalnie zdobył 80,1% poparcia<br />

i zapewnił sobie aż 394 miejsca. Taki wynik wybo-


324<br />

Żołnierze wyklęci<br />

„…Z ORŁAMI<br />

NA CZAPKACH,<br />

Z RYNGRAFAMI<br />

NA PIERSIACH…”<br />

Żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy walczyli<br />

do końca mimo braku szansy na zwycięstwo, nazywa się<br />

żołnierzami wyklętymi, ponieważ na wiele lat wyklęto<br />

ich z oficjalnej wersji historii i robiono wszystko, by pamięć<br />

o nich nie przetrwała.<br />

Mjr „Łupaszka” – Zygmunt<br />

Szendzielarz, stracony w 1951 r.<br />

St. sierż. „Rój” – Mieczysław<br />

Dziemieszkiewicz, poległ w 1951 r.<br />

Ppor. „Olech” – Anatol<br />

Radziwonik, poległ w 1949 r.<br />

Kpt. „Huzar” – Kazimierz<br />

Kamieński, stracony w 1953 r.<br />

Mjr „Orlik” – Marian<br />

Bernaciak, zginął w 1946 r.<br />

Mjr „Zapora” – Hieronim<br />

Dekutowski, stracony w 1949 r.<br />

<strong>Po</strong>r. „Ogień” – Józef<br />

Kuraś, zginął w 1947 r.<br />

Ppor. „Żelazny” – Edward<br />

Taraszkiewicz, zginął w 1951 r.<br />

ODDZIAŁ PARTYZANCKI 6. Brygady Wileńskiej „Młota”. W 1994 r. w jednym<br />

z procesów rehabilitacyjnych Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej <strong>Po</strong>lskiej stwierdził:<br />

„[…] żołnierze AK działający później w organizacji WiN byli zmuszeni<br />

do przeciwstawienia się zbrojnej masowej eksterminacji, poprzez walkę zarówno<br />

z oddziałami NKWD, jak i wspierającymi je formacjami polskimi, tj. milicją,<br />

UB i tzw. Wojskami Wewnętrznymi. Była to walka potrzebna i celowa, polegająca<br />

na odbijaniu jeńców lub zapobieganiu morderstwom i aresztowaniom”.<br />

dział X <strong>Po</strong>lska w systemie komunistycznym | lekcja 36


Terror<br />

325<br />

rów społeczeństwo polskie szybko nazwało cudem<br />

nad urną.<br />

Większość parlamentarna wkrótce stworzyła<br />

nowy rząd z premierem Józefem Cyrankiewiczem<br />

z PPS na czele, a na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej<br />

wybrano Bolesława Bieruta.<br />

<strong>Po</strong> wygraniu sfałszowanych<br />

wyborów nowa władza nie<br />

przestała prześladować PSL,<br />

dążąc do jego likwidacji.<br />

Obawa o życie i niewiara<br />

w możliwość legalnego przeciwstawiania<br />

się komunistom<br />

doprowadziły do opuszczania<br />

szeregów partii przez jej<br />

członków. W październiku<br />

1947 r. zagrożony aresztowaniem<br />

Stanisław Mikołajczyk<br />

uciekł z <strong>Po</strong>lski – pomogły mu<br />

w tym zachodnie służby specjalne.<br />

W listopadzie zamknięto<br />

organ prasowy PSL „Gazetę<br />

Ludową”, a w partii władzę<br />

przejęła grupa działaczy popieranych<br />

przez PPR. Doprowadzili<br />

oni w listopadzie 1949 r. do połączenia ze<br />

stworzonym przez komunistów Stronnictwem<br />

Ludowym. W ten sposób powstało Zjednoczone<br />

Stronnictwo Ludowe, które „uznając kierowniczą<br />

rolę” komunistów, funkcjonowało aż do końca<br />

istnienia <strong>Po</strong>lski Ludowej.<br />

WALKA KOMUNISTÓW ZE ZBROJNYM<br />

PODZIEMIEM NIEPODLEGŁOŚCIOWYM<br />

Mimo oficjalnego rozwiązania Armii Krajowej<br />

w styczniu 1945 r., większość jej struktur nie uległa<br />

likwidacji i pozostała w konspiracji. Największą<br />

z „poakowskich” organizacji było założone we<br />

wrześniu 1945 r. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”<br />

(WiN), na czele którego stanął płk Jan Rzepecki.<br />

Wiele oddziałów partyzanckich działało pod<br />

szyldem Narodowych Sił Zbrojnych zorganizowanych<br />

przez działaczy przedwojennego ruchu narodowego,<br />

od początku wojny traktującego ZSRR<br />

jako drugiego okupanta. W sumie na ziemiach<br />

polskich oraz obszarach wcielonych do ZSRR walczyło<br />

w 1945 r. ok. 150 oddziałów partyzanckich,<br />

CELEM PROPAGANDY<br />

KOMUNISTYCZNEJ było zburzenie legendy<br />

i autorytetu AK w społeczeństwie polskim.<br />

liczących ponad 20 tys. dobrze uzbrojonych i wyszkolonych<br />

żołnierzy. Żołnierze podziemia likwidowali<br />

lub przepędzali działaczy PPR<br />

i agentów Urzędu Bezpieczeństwa, rozbijali lub<br />

rozbrajali posterunki powołanej przez komunistów<br />

Milicji Obywatelskiej, uwalniali aresztowanych<br />

przez nowe władze, ale<br />

także dawali schronienie zagrożonym<br />

aresztowaniem<br />

przez NKWD. Ważnym zadaniem<br />

partyzantów była również<br />

ochrona ludności cywilnej<br />

przed pospolitym bandytyzmem,<br />

rozpowszechnionym<br />

z powodu łatwego dostępu do<br />

broni.<br />

Komuniści, zdając sobie<br />

sprawę z siły i autorytetu oddziałów<br />

podziemia, musieli<br />

zaangażować do jego zwalczania<br />

olbrzymią armię. Do akcji<br />

antypartyzanckich rzucono<br />

stacjonujące w <strong>Po</strong>lsce oddziały<br />

Armii Czerwonej i wojska<br />

NKWD, jednostki ludowego<br />

Wojska <strong>Po</strong>lskiego, specjalnie utworzony w tym<br />

celu i wzorowany na pułkach specjalnych NKWD<br />

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojska<br />

Ochrony <strong>Po</strong>granicza. W sumie pod koniec<br />

1945 r. podziemie było zwalczane przez ok. 24 tys.<br />

funkcjonariuszy „bezpieczeństwa”, ok. 100 tys.<br />

żołnierzy i milicjantów, do „pomocy” włączyło się<br />

15 pułków wojsk wewnętrznych NKWD, liczących<br />

łącznie ok. 30 tys. enkawudzistów.<br />

W sierpniu 1945 r., chcąc okazać dobrą wolę<br />

i opanować trudną sytuację w kraju,<br />

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej<br />

ogłosił amnestię. Skorzystało<br />

z niej ok. 30 tys. żołnierzy podziemia.<br />

Wielu z nich potem aresztowano<br />

i zamordowano.<br />

W 1946 r. walczyło jeszcze od<br />

6,5 tys. do 8,5 tys. „leśnych”.<br />

KARYKATURA Z „TRYBUNY<br />

ROBOTNICZEJ” z 1945 r.<br />

– organu prasowego PPR


326<br />

Bieszczady w ogniu<br />

W lutym 1947 r. komuniści ogłosili drugą<br />

amnestię. Skorzystało z niej ponad<br />

75 tys. osób, w tym również byli żołnierze<br />

podziemia, którzy nie prowadzili po<br />

wojnie walki, dezerterzy z ludowego<br />

Wojska <strong>Po</strong>lskiego bądź osoby unikające<br />

poboru. <strong>Po</strong> amnestii w lasach pozostawało<br />

jeszcze ok. 1,8 tys. żołnierzy wyklętych.<br />

Woleli zginąć z bronią w ręku, niż<br />

poddać się komunistom. W końcu siłom<br />

bezpieczeństwa, milicji i wojsku<br />

udało się zlikwidować te grupy. <strong>Po</strong>jedynczy<br />

żołnierze wytrwali jeszcze do połowy<br />

lat 50. Ostatni żołnierz podziemia,<br />

Józef Franczak „Lalek”, poległ w walce<br />

z obławą milicyjną w 1963 r.<br />

Karol Świerczewski<br />

(1897–1947),<br />

ps. „Walter”,<br />

działacz<br />

komunistyczny,<br />

generał radziecki<br />

i polski. Od 1917 r.<br />

w Armii Czerwonej,<br />

walczył przeciw<br />

<strong>Po</strong>lakom w 1920 r.<br />

W latach 1944–45<br />

dowodził 2. Armią<br />

Wojska <strong>Po</strong>lskiego.<br />

Od 1946 r.<br />

wiceminister<br />

obrony narodowej.<br />

Członek Komitetu<br />

Centralnego PPR.<br />

Zginął w marcu<br />

1947 r. w zasadzce<br />

UPA.<br />

WALKA Z UPA I AKCJA „WISŁA”<br />

Oprócz polskiego podziemia niepodległościowego<br />

komuniści musieli walczyć z dobrze<br />

zorganizowaną i uzbrojoną partyzantką Ukraińskiej<br />

<strong>Po</strong>wstańczej Armii. Walki toczyły się w południowo-wschodniej<br />

<strong>Po</strong>lsce: na <strong>Po</strong>dkarpaciu<br />

i w Bieszczadach. Korzystające z poparcia miejscowej<br />

ludności, w większości ukraińskiej lub<br />

łemkowskiej, i unikające walki z regularnymi oddziałami,<br />

kurenie i sotnie UPA (odpowiedniki<br />

polskich batalionów i kompanii),<br />

długo nie dawały się pokonać,<br />

a nawet przeprowadzały akcje zaczepne<br />

i przeciwstawiały się wysiedlaniu<br />

Ukraińców do ZSRR.<br />

Na początku 1947 r. władze komunistyczne<br />

rozpoczęły przygotowania<br />

do przesiedlenia ludności ukraińskiej.<br />

Pretekstem stała się śmierć gen. Karola<br />

Świerczewskiego w zasadzce zorganozowanej<br />

przez UPA. W ciągu trzech<br />

miesięcy wywieziono na ziemie odzyskane<br />

prawie 150 tys. Ukraińców<br />

i Łemków, także z terenów objętych<br />

działaniami UPA. Akcję tę opatrzono<br />

kryptonimem „Wisła” i przeprowadzono<br />

bardzo brutalnie. Mieszkańcy mogli<br />

zabrać bardzo niewielką część dobytku,<br />

ponadto zadbano o to, by Ukraińców nie<br />

osiedlać w zwartych skupiskach. <strong>Po</strong>zbawione<br />

żywności i kryjówek oddziały Ukraińskiej <strong>Po</strong>wstańczej<br />

Armii rozwiązały się lub przedostały<br />

na Ukrainę bądź do Czechosłowacji. W 1948 r.<br />

działalność podziemia ukraińskiego w <strong>Po</strong>lsce<br />

praktycznie całkowicie ustała.<br />

ŻOŁNIERZE LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO<br />

palą wieś podejrzewaną o sprzyjanie UPA.<br />

Wykonaj polecenia<br />

1. Przedstaw konsekwencje zmiany granic <strong>Po</strong>lski po II wojnie światowej.<br />

2. Omów metody działania komunistów w walce o władzę w latach 1945–1947.<br />

3. Przedstaw i oceń działalność Stanisława Mikołajczyka oraz PSL w latach 1945–1947.<br />

4. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla komunistów miało referendum ludowe.<br />

*5. Przedstaw cele i metody działania zbrojnego podziemia niepodległościowego. Dokonaj oceny postępowania „żołnierzy<br />

wyklętych”.<br />

dział X <strong>Po</strong>lska w systemie komunistycznym | lekcja 36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!