INFO br.27 - Zagreb.hr

zagreb.hr
  • No tags were found...

INFO br.27 - Zagreb.hr

prostorne informacijei istraživanja


prostorne informacije i istraživanjaProstorne analize 01Jedna od temeljnih djelatnosti Odjela za prostorneinformacije i istraživanja Gradskog ureda za strategijskoplaniranje i razvoj Grada izrada je prostornihanaliza za različite potrebe i korisnike, naročitoiz područja strateškog i prostornog planiranja. Nazahtjev i u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenjeGrada Zagreba tijekom svibnja 2013. izrađenoje nekoliko gis analiza koje su uključivalepodatke iz različitih prostornih baza podataka:A AA APlanirana namjena površina Grada Zagreba;Gospodarske djelatnosti Grada Zagreba;Prostorni razmještaj stanovništva2001. – 2011.;Broj stanovnika mjesnih odbora.Planirana namjena površina spoj je podatakastrateških dokumenata prostornog uređenja –Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba,karte 1. Korištenje i namjena prostora, u mjerilum 1:5000, Generalnog urbanističkog plana Sesveta,karte 1. Korištenje i namjena prostora, u mjerilum 1:5000 te Prostornog plana Grada Zagreba,karte Građevinska područja naselja u mjerilum 1:5000.Gospodarske djelatnosti spoj su podataka o gospodarskimnamjenama iz gis baze Stvarnog korištenjazemljišta te gis baze Planirane namjenepovršina.Prostorni razmještaj stanovnika – promjena2001. – 2011. rezultat su analize georeferenciranihpodataka Popisa stanovništva, kućanstava istanova 2001. i 2011. godine.Broj stanovnika mjesnog odbora također je izrađenna temelju georeferenciranih podataka Popisastanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine.Zavod za prostorno uređenje Grada Zagrebapodatke će koristiti za izradu Izvješća o stanju uprostoru Grada Zagreba.(d. šiško, ivana movrić)prikaz 01, mapa gospodarske djelatnosti /image 01, mapping of economic activityen Spatial AnalysesThe Department for Spatial Information andResearch, in cooperation with the City Officeof Strategic Planning City Development, producedspatial analyses of spatial usage, economicactivities, spatial distribution of populationand number of inhabitants of localcommittees for the purposes of productionof the Report on situation in the area of theCity of Zagreb during May 2013.prostorne informacije i istraživanjaAnketa o korištenju 3dmodela u upravljanju02, 03gradomU prostoru ZgForuma 9. svibnja održana je prezentacijastudije o primjeni 3d modela u upravljanjugradom, a organizirana je u okviru radaKoordinacije za izradu Informacijskog sustavaprostornog uređenja Grada Zagreba. Nakon predstavljanjastudije provedena je anketa o procjenipotreba gradskih upravnih tijela, trgovačkih društavai ustanova u primjeni 3d modela.U anketi su sudjelovali stručnjaci iz Gradskog uredaza strategijsko planiranje i razvoj Grada, Gradskogureda za katastar i geodetske poslove, Gradskogureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,komunalne poslove i promet – Sektoraza prostorno uređenje i graditeljstvo i Sektora zapostupak, Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo,Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslovei imovinu Grada, Ureda za upravljanje u hitnim situacijama,Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulturei prirode, Gradskog ureda za energetiku, zaštituokoliša i održivi razvoj, Zavoda za prostorno uređenjeGrada Zagreba, Zagrebačkog holdinga i apis it-a.Anketa je obuhvatila pet pitanja vezanih za primjenu3d modela – vrste projekata u kojima semože primjenjivati 3d model, potrebna razinadetaljnosti modela, prioritetna područja za izradumodela, potrebna ažurnost podataka te potrebaza računalnom aplikacijom. Ovdje donosimo sažetakrezultata ankete:Procjena potreba za 3d podacimaPotrebna razina detaljnosti 3d modelaPrioritetna područja za izradu 3d modelaZadovoljavajuća ažurnost 3d podatakaPotreba za računalnom aplikacijom za pregledpodatakaprikaz 03, primjer lod 2 / image 03Rezultati ankete pokazuju veliku potencijalnu primjenjivostpodataka 3d modela u upravljanju gradom,detektiran je LoD 2 kao odgovarajući stupanjdetaljnosti modela za većinu primjena, prioritetnoza izradu urbano je područje Zagreba i Sesveta tezone gradskih projekata, većinom je zadovoljavajućajednogodišnja ažurnost, a korisnici imajuInventarizacija spomenika kulture, izdavanje dozvola,komunalni poslovi, izgradnja grada, postupak izradeprostornih planova, planiranje prometnica, katastarvodova, katastar zgrada, označavanje ulica i trgova,upravljanje u hitnim situacijama, klizišta, vatrogastvo,hitna pomoć, solarni katastar, karta buke, šumartvo,arhitektonsko-urbanistički natječaji, vizure, analizestanja za potrebe strategijskog planiranja, upravljanjenekretninama, unapređenje gospodarske iskoristivostizemljišta, upravljanje komunalnom infrastrukturom,procjena strategijskog interesa, vizualizacija lokacijaza gradske eu projekte, izrada polazišta za detaljnijeprostorne planove itd.Pretežito LoD 2 (model reljefa, poliedri zgrada i krovova)za neke specifične djelatnosti i područja LoD 3.Urbano područje Zagreba i Sesveta te zone gradskihprojekata.Jedna godina.Daprikaz 02 / image 02potrebu za primjenom zajedničke web-aplikacijeza pregled i korištenje 3d podataka. Rezultati ćebiti korišteni u pripremi daljnjih aktivnosti na izradii korištenju 3d modela Grada Zagreba.(d. šiško)en Survey on Usage of the 3d Model in CityManagementThe presentation of The Study on Applyingthe 3d model in City Management was heldin ZgForum on May 9. The presentationwas organized within the frame of activitiesof the Coordination for production ofInformation system of spatial organizationof the City of Zagreb. After presentationof the study, a survey on needs analysis forapplication of 3d model in city managementbodies, companies and institutionswas conducted. Results of the survey willbe used for preparation of further activitieson production and usage of the 3d model ofthe City of Zagreb.


azvojna strategijagrada zagreba


azvojna strategija grada zagrebaRadionica ‘Povezivanjestrateškog razvojnogdokumenta i prostornograzvoja Grada Zagreba’04, 05U sklopu pripreme analitičkih podloga zaZagrebplan 2020 kao polazište za izradu razvojnogdokumenta 22. svibnja u zagrebačkomeEkonomskom institutu održana je radionica‘Povezivanje strateškog razvojnog dokumenta iprostornog razvoja Grada Zagreba’. Radionici jeprisustvovalo 26 sudionika, predstavnika institucijai organizacija koje se bave zaštitom, planiranjemi uređenjem prostora na području GradaZagreba i susjednih županija.Radionicu su moderirale dr. sc. Irena Đokić,dr. sc. Marijana Sumpor i dr. sc. Jelena Budan,znanstvenice s Ekonomskog instituta Zagreb,prema uvodno određenim temama / pitanjima zaraspravu:prikaz 04 / image 04AAAAAAprikaz 05 / image 05strategija: Kako povezati razvojnu strategijui prostorni razvoj Grada Zagreba?projekti: Koja je prostorna dimenzija uključnim strateškim projektima Grada Zagreba?upravljanje: Kako ciljeve prostornog razvojaGrada integrirati u aktivnosti gradskih ureda/službi/ustanova?Dobiveni nalazi i zaključci koristit će se u daljnjemprocesu izrade Razvojne strategije Grada Zagreba2020, radionicama za pripremu swot analizei formulaciju ciljeva te tematskim radionicamavezanim za strateške projekte Grada Zagreba iZagrebačke županije. (i. matković)en Workshop ‘Connecting StrategicDevelopment Document and SpatialDevelopment of the City of Zagreb’During the preparation of analytical foundationfor Zagrebplan 2020 as a starting point forthe production of the strategic developmentdocument, a workshop entitled ‘ConnectingStrategic Development Document and SpatialDevelopment of the City of Zagreb’ was held atZagreb Institute of Economics on May 22. Thefindings and conclusions will be used in the processof production of the Development Strategyof the City of Zagreb 2020.razvojna strategija grada zagrebaIzvješće o provedbiZagrebplanaProces praćenja i izvješćivanja o provođenjuŽupanijskih razvojnih strategija dio je procesa strateškogplaniranja u skladu s konceptom životnogciklusa politika, programa i projekata.Sukladno članku 30. Zakona o regionalnom razvojuRepublike Hrvatske, Ministarstvo regionalnograzvoja i fondova Europske unije (mrrfeu) godišnjeizvješćuje Vladu RH o provođenju regionalnerazvojne politike, a člankom 12. Pravilnika o obveznomsadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanjažupanijskih razvojnih strategija utvrđeno jeda županije godišnje izvješćuju mrrfeu o provedbiŽupanijskih razvojnih strategija. Navedeni procesi upotpunosti su usklađeni sa zahtjevima i potrebamapripreme rh za ulazak u punopravno članstvo eu.Gradska skupština Grada Zagreba na svojoj je36. sjednici održanoj 26. travnja 2012. donijelaZagrebplan, Razvojnu strategiju Grada Zagreba,Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013. (http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/zgplan_web.pdf)te će Grad Zagreb 2013. godine prvi puta izvijestitimrrfeu o provedbi Zagrebplana za razdoblje prvegodine provedbe, 2012.Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada(gusprg) temeljem Pravilnika o upisniku upravnihtijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,agencija i drugih pravnih osoba osnovanihradi učinkovite koordinacije i poticanja regionalnograzvoja, kao regionalni koordinator za Grad Zagreb,između ostalog, zadužen je za sveobuhvatno praćenjeprovedbe Zagrebplana tijekom čitavog razdobljaprovedbe, kao i prikupljanje podataka i izvješćivanjeo provedbi Zagrebplana. Također o rezultatima provedbeZagrebplana najmanje jednom godišnje izvješćujepartnersko vijeće. Za potrebe izrade izvješćao rezultatima provedbe županijskih razvojnih strategija,mrrfeu i Ekonomski institut Zagreb izradilisu Upute za izradu i sadržaj izvještaja županija oprovedbi županijskih razvojnih strategija.Dva su cilja izvještavanja o provedbi:AAAAsumarno prikazivanje provedenih razvojnihmjera u 2012. godini radi postizanja strateškihciljeva i prioriteta razvoja utvrđenihžupanijskom razvojnom strategijomizvještavanje o postignutim konkretnimrezultatima provedenih razvojnih mjerapomoću pokazatelja rezultata, čime sedokazuje postizanje strateških ciljeva iprioriteta razvoja.Slijedeći danu metodologiju izrade Izvještaja, uGradskom uredu za strategijsko planiranje i razvojGrada u tijeku je proces izrade Izvješća o provedbiZagrebplana.Taj proces uključuje prikupljanje informacija o provedenimaktivnostima za 2012. godinu od svih nositeljamjera iz Zagrebplana, sastanci s nositeljimamjera, kao i edukacije radionicama da bi se razjasnilapitanja i problemi vezani uz praćenje provedbeZagrebplana i dostavu odgovarajućih podataka.Također je u tijeku objedinjavanje dostavljenihpodatka te povezivanje s ciljevima, prioritetimai mjerama Zagrebplana, kao i skupnim mjeramaprema područjima razvoja, priprema Izvješća oprovedbi Zagrebplana koje će, nakon što ga usvojiGradska skupština Grada Zagreba, biti upućenomrrfeu-u.(k. bui)en Report on the Implementationof ZagrebPlanIn 2013, the City of Zagreb will be submitting itsfirst report on the implementation of ZagrebPlanto the Ministry of Regional Development and EUFunds. The report shall cover the period of thefirst year of implementation of ZagrebPlan. Pursuantto the methodology of drafting the report,the City Office of Strategic Planning and Developmenthas been preparing its Report on Implementationof ZagrebPlan. The process includescollection of data on the activities carried outin the year of 2012 by all the relevant bodies,meetings with relevant bodies that took placein 2012 as well as education through workshops,in order to clarify the issues and problems associatedwith monitoring the implementation ofZagrebPlan. The Report shall be adopted by theCity Assembly and forwarded to the Ministry.


azvojna strategija grada zagrebaRadionica swot analize 06U sklopu pripreme analitičkih podloga zaZagrebplan 2020, 18. lipnja 2013. u Tribini GradaZagreba održana je i radionica na kojoj su seraspravili nalazi prethodne swot analize te nalazirevidirane osnovne analize.Radionici je prisustvovalo 33 sudionika, predstavnikagradskih ureda i službi Grada Zagrebate Zagrebačkog holdinga, koji su ujedno i članoviradnih skupina. Sudionici radionice radili suu četirima grupama prema područjima: društvenirazvoj, gospodarski razvoj, prostorni razvoj (promet,infrastruktura …) te okoliš. Na temelju pisanihmaterijala (swot analiza iz ZagrebPlana, sažetakaosnovne analize, podataka o organizacijskoj strukturii zaposlenicima Grada Zagreba, gradskih ustanova,institucija i Zagrebačkog holdinga), grupe suraspravile i po potrebi revidirale dostavljene informacije.Razvojno upravljanje i upravljanje ljudskimresursima (institucije/dionici, organizacijska struktura,kapaciteti) izdvojena je kao posebna, horizontalnatema te se o njoj raspravljalo u okvirusvake grupe. Po završenom zadatku svaka je grupaprezentirala svoje rezultate – revidirane swottablice te analizu unutarnjih i vanjskih dionika.Dobivene informacije, nalazi i zaključci dodatnoće se obraditi te koristiti daljnjoj pripremi analitičkihpodloga te kao podloge za naredne radionice sčlanovima radnih skupina i članovima Partnerskogvijeća Grada Zagreba. (i. matković)en swot analysis workshopDuring the preparation of analytical foundationfor Zagrebplan 2020, a workshop was heldat the City of Zagreb Public Forums on June18. The workshop was organized into four sectionsaccording to the following areas: socialdevelopment, economic development, spatialdevelopment (transport, infrastructure…) andenvironmental development. The informationobtained will be used in the subsequent preparationof analytical foundation, and also as abasis for subsequent workshops with the membersof the working groups and the members ofthe Partnership Council of the City of Zagreb.prikaz 06 / image 06


egionalna imeđunarodna suradnja


prikaz 07 / image 07regionalna i međunarodna suradnjaMeđunarodna nagradaza izvrsnost u mobilnosti07, 08Grad Zagreb dobio je međunarodnu nagradusynaptic 2013. za izvrsnost u mobilnosti u kategorijinajbolje rješenje u javnom prijevozu. Nagradaje dobivena za potprojekt ‘Sigurnost starijih osobau zagrebačkom javnom prijevozu’ koji je provedenu sklopu međunarodnog projekta civitas Elan, apredstavnicima Grada uručena je 31. svibnja na 17.europskoj konferenciji o upravljanju prometomecomm 2013 u švedskom gradu Gävle.Povelju su preuzeli djelatnici Gradskog ureda zastrategijsko planiranje i razvoj Grada, RomanaKunej i Stjepan Kelčec-Suhovec.U ostalim dvjema kategorijama dobitnici nagradesynaptic 2013. bili su London iz Velike Britanije zanajbolje rješenje u kategoriji upravljanje mobilnošćui SwitzerlandMobility iz Švicarske u kategorijinabolje multimodalno rješenje ‘vrata do vrata’.Projekt civitas Elan provođen je od 2008. do2012., a sudjelovali su sljedeći gradovi: Ljubljana(Slovenija), Gent (Belgija), Porto (Portugal), Brno(Češka) i Zagreb (Hrvatska). U Zagrebu su na projekturadili Gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj Grada (ujedno i koordinator projekta) spartnerima: Zagrebački holding, podružnice zet iČistoća, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta uZagrebu, udruge Odraz i Bicikl te hž infrastruktura.Cilj je projekta poboljšanje kvalitete života građanauspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometute promicanjem i poticanjem održivih, čistihi energetski učinkovitih načina odvijanja prometakao i puno sudjelovanje građana u stvaranju čišćegsustava mobilnosti uvođenjem alternativnih gorivai čistih, energetski učinkovitih vozila te inovativnihprikaz 08 / image 08usluga, upravljanje potražnjom, osiguravanje pouzdaneusluge i integriranje raznih načina prijevoza ucjeloviti sustav mobilnosti za bolji i čišći transportu gradu i čitavom metropolitanskom području.synaptic je skraćenica punog naziva ‘Sinergijanovih naprednih rješenja u javnom gradskom prijevozukoja poboljšavaju prometnu povezanost uregiji Sjeverozapadne Europe’ (Synergy of NewAdvanced Public Transport Solutions ImprovingConnectivity in North-West Europe).(r. kunej, s. kelčec suhovec)en International Award for Excellence inMobilityThe City of Zagreb has won an internationalaward synaptic 2013 for the excellence inmobility in the category Best Solution in PublicTransport. The award was received for thesubproject Safety of Senior Citizens in ZagrebPublic Transport implemented within the internationalproject civitas Elan. The award waspresented to the representatives of the City on17th European Conference of Traffic Managementecomm 2013 in Swedish town of Gävleon May 31.


prikaz 09 / image 09regionalna i međunarodna suradnjacivitas-u nagradaMinistarstva regionalnograzvoja 10I nakon završetka projekta još uvijek svjedočimoodjeku projekta civitas Elan u kojem jeGrad Zagreb sudjelovao zajedno s gradovimaLjubljanom, Gentom, Portom i Brnom, a kojime jeu ime Grada koordinirao Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj Grada. U petak 7. lipnja uručenesu nagrade za najuspješniji lokalni eu projekt2010. – 2012. koje je dodijelilo Ministarstvo regionalnogarazvoja, a projekt civitas Elan dobio jetreću nagradu.civitas Elan član je velike europske obitelji projekatacivitas, a cilj mu je bio poboljšanje kvaliteteživota građana uspostavom kvalitetnijih rješenja ugradskom prometu te promicanjem i poticanjemodrživih, čistih i energetski učinkovitih načinaodvijanja prometa. Osim Ureda za strategiju,zagrebački partneri na projektu bili su podružnicezet i Čistoća Zagrebačkog holdinga, Fakultetprometnih znanosti, odraz, hž infrastruktura iUdruga Bicikl.Partneri su razvili integralni plan djelovanja nanekoliko područja te cijeli niz mjera i suradničkihaktivnosti: Alternativna goriva i energetskiučinkovita vozila, zajedničke putničke usluge iintegriranje različitih vrsta prijevoza, upravljanjemobilnošću prema specifičnim potrebama, djelovanjena ponašanje u prometu, inovativne prometneusluge i mnoge druge. Svaki je grad razviosvoj plan djelovanja u skladu sa svojim specifičnimpotrebama i mogućnostima.Zamjenik ministra, Jakša Puljiz, nagradu za trećemjesto predao je Jadranki Veselić Bruvo, pročelniciGradskog ureda za strategijsko planiranje i razvojGrada Zagreba.Ured će zajedno s ostalim partnerima raditi natome da ideje potaknute i primjerima iz dobreeuropske prakse, razvijane prožimanjem promišljanjaznanstvene zajednice, uprave, nevladinogsektora, uz prisustvo medija koji će ih približavatiprikaz 10 / image 10građanima i najširoj javnosti, budu oblikovane ukvalitetna rješenja prilagođena našem kontekstu.Tu će svakako značajnu ulogu imati ZgForum kaomjesto otvorenog dijaloga što je i bila osnovnaideja pri njegovom osnivanju. (i. bedenko)en The Project civitas Won an Award fromMinistry of Regional DevelopmentThe awards for the most successful local euproject 2010 – 2012 were given by Ministry ofRegional Development and eu Funds on Friday,June 7. The project civitas Elan receivedthe third award.


egionalna i međunarodna suradnjaVelo City konferencija11, 12u BečuBeč je od 11. do14. lipnja bio domaćin Velo-City konferencijena kojoj se ove godine okupio rekordan brojsudionika iz cijeloga svijeta. Velo-City konferencijeimaju svrhu globalne komunikacije i platforme zaširenje informacija da bi oni koji donose odluke unaprijediliplaniranje i osigurali infrastrukturu za svakodnevnokorištenje bicikla u urbanim okruženjima.Ciljevi Velo–City konferencije su:AAAAAAAAAAŠirenje visokokvalitetnog znanja o biciklizmu iprometu na međunarodnom nivou;Širenje informacija o koristima koju gradovi sdobrom biciklističkom politikom imaju za svojegrađanje, poslovne ljude i druge;Poticanje prepoznavanja biciklizma kaoučinkovitog, zdravog i za okoliš neškodljivognačina prijevoza promičući njegovu širokuupotrebu;Integriranje pitanja biciklizma u prometnoi prostorno planiranje te ostale sektorskepolitike vezane uz bicikliranje;Uključivanje svih relevantnih dionika.Pod motom ‘The Sound of Cycling - Urban BicycleCultures’ oko 1300 sudionika: inženjera, planera,arhitekata, sociologa, znanstvenika, onih kojise bave okolišem, poslovnih ljudi i predstavnikaprikaz 11 / image 11industrije združilo je snage s predstavnicima lokalnih,regionalnih i državnih uprava radi uspostaveučinkovitog internacionalog partnerstva da bi pridonijeliunapređenju biciklizma širom svijeta.Tri glavne teme konferencije bile su: kultura bicikliranja,biciklistički gradovi i koristi biciklizma.Bilo je više od 350 izlagatelja iz 50-ak zemalja.Svoj doprinos dali su i djelatnici Gradskog uredaza strategijsko planiranje i razvoj Grada, ŽeljkaPavlović i Matija Vuger. Predstavili su studiju izrađenuu sklopu eu projekta Presto, čijim je lokalnimaktivnostima u ime Grada Zagreba koordiniraoUred za strategiju. Studiju su izradili profesori istudenti s Geografskog odsjeka Prirodoslovnomatematičkogfakulteta Sveučilišta u Zagrebu načelu s dr. sc. Aleksandrom Lukićem i dr. sc. VedranomPrelogovićem te Stankom Rihtarom s Instituta društvenihznanosti ‘Ivo Pilar’, a donosi analizu navikai stavova studenata Sveučiliša u Zagrebu o korištenjubicikla kao prijevoznog sredstva i oblikarekreacije. Više o samoj konferenciji pročitajte nawww.velo-city2013.com. (ž. pavlović)en Velo City Conference in ViennaVienna hosted the Velo City Conference, underthe slogan The Sound of Cycling – Urban BicycleCultures, from June 11 to 14. The conference is aplatform for information dissemination, so thatthe decision makers could improve the planningand ensure infrastructure for everyday use ofbicycles in urban areas. The three main subjectsof the conference were: Bicycling Culture, BicycleCities and Benefits from Cycling. prikaz 12 / image 12


prikaz 13 / image 13regionalna i međunarodna suradnjaregionalna i međunarodna suradnja4. zagrebački energetskitjedan 13trailblazer sastanak uBruxellesuGradski ured za strategijsko planiranje i razvojgrada i ove je godine sudjelovao u obilježavanju4. zagrebačkog energetskog tjedna koji se održavaou mjesecu svibnju, s iznimkom završne izložbeodržane 15. lipnja na središnjem gradskom Trgubana Josipa Jelačića radi povezivanja Zagrebačkogi Europskog energetskog tjedna.Ove godine na završnom događanju sudjelovaloje više od 35 izlagača – gospodarskih subjekata,aktivnih u primjeni mjera energetske učinkovitosti,a osim njih sudjelovalo je i više eko dječjih vrtića ieko-škola Grada Zagreba. Ured za strategiju prezentiraoje niz aktivnosti i projekata na temu energetskeučinkovitosti koji su se provodili, koji su utijeku te koji tek započinju. (m. vuger)en Zagreb Energy WeekThe City Office of Strategic Planning and Developmenthas participated in the celebration ofthe 4 th Zagreb Energy Week held in May, withthe exception of final exhibition held on June 15on the main city square, Ban Josip Jelačić Squarefor the purposes of connecting the ZagrebEnergy Week with the eu Sustainable EnergyWeek.U Bruxellesu se u srijedu, 19. lipnja održao sastanaktrailblazer konzorcija s predstavnicimaEuropske komisije za konkurentnost i inovacije(eaci). Sastanak je vodio predstavnik komisije zatrailblazer projekt, Olav Luyckx. Svaki od sudionikapartnera prezentirao je provedene aktivnostina projektu. Nadalje, bilo je razgovora o dobrimpraksama stečenim provođenjem projekta koje bise mogle u budućnosti primjenjivati, ali raspravljalose, isto tako, i o negativnim iskustvima.(m. vuger)en trailblazer Meeting in BruxellesA meeting of the trailblazer Consortium withthe representatives of the European ExecutiveAgency for Competitiveness & Innovation(the eaci) was held on June 19 in Bruxelles. Thechairman of the meeting was the representativeof the trailblazer commission, Mr OlavLuyckx. Each partner presented their accomplishmentsso far.regionalna i međunarodna suradnjaPosjet delegacije izHannovera14ZgForum posjetila je 26. lipnja delegacija Agencijeza izgradnju i nekretnine Donje Saske, iz gradaHannovera. Djelatnici Gradskog ureda za strategijskoplaniranje i razvoj Grada održali su gostimaiz Njemačke nekoliko prezentacija kroz koje suih upoznali s pregledom osnovnih djelatnosti iopsega poslova Ureda (teme prezentacija bile su:strateško planiranje i razvoj, regionalni razvojniprojekti, eu projekti, intermodalni terminal – ipromjer sudjelovanja građana i dionika).Ovaj posjet nastavak je širenja mreže kontakata sčlanovima gradskih uprava europskih gradova, štoje u fokusu Grada Zagreba, kao i Ureda za strategijskoplaniranje.Povodom skorog ulaska Hrvatske u Europsku Uniju,očekivan je velik broj pitanja vezan uz povlačenjenovaca iz europskih fondova. U prezentacijama jeprikaz 14 / image 14stoga poseban naglasak stavljen na projekte koji sepripremaju za prijavu i korištenje sredstava eu, a čijupripremu za tu sljedeću fazu sufinancira mrrfeu.To su regionalni razvojni projekti sz Hrvatska:Mreža tehnološke infrastrukture – Kreativni klasterGredelj i Regija digitalnih muzeja – Tunelosjeta Centar Grič.Gostima iz Hannovera podijeljeni su infomaterijali,između ostalog i sažetak Razvojne strategije GradaZagreba za razdoblje do 2013. godine na engleskomjeziku.(s. sočivica)en The City of Hannover Delegation VisitThe delegation from the Agency for Constructionand Real Estate of Lower Saxony from theCity of Hannover visited ZgForum on June 26.The employees of the City Office for StrategicPlanning and Development organized severalpresentations for their German guests in orderto give them an overview of the main activitiesand the scope of work of the Office.


obavijesti


obavijestiDan D15, 16Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada podržao je održavanje festivaladizajna Dan dizajna / Dan D koji je četvrti put organiziralo Hrvatsko dizajnerskodruštvo.Glavna događanja, koja su uključivala gostovanja mladih autora i izložbi, domaćihi stranih predavača te radionice, trajala su od 14. do 16. lipnja i smještena su unutarnekadašnjeg industrijskog kompleksa tžv Gredelj. Čitav festival, uključujućii aktivaciju neiskorištenih, zapuštenih prostora u središtu grada, trajao je tjedandana (od 10. do 16. lipnja) i bavio se temom Dizajna i grada.Posebno dojmljiv dio festivala bila je upravo njegova teritorijalna rasprostranjenost.U sklopu događaja ‘Propuh u donjoj Preradovićevoj’, kreativne tvrtke, obrti isamostalni umjetnici čije je djelovanje spontano grupirano u dijelu Preradovićeveulice, otvorili su svoja vrata građanima, upoznali ih sa svojim radom, ali i razveseliligastronomskom ponudom.Smještaj središnjih događanja Dana D u kompleksu Gredelj ujedno je predstavljaoprikaz 15 / image 15prikaz 16 /image 16promociju ovog prostora kao budućeg središnjeg mjesta zagrebačkih kreativnihindustrija – Zagrebačkog kreativnog klastera, projekta koji je inicirao Gradski uredza strategijsko planiranje i razvoj Grada i za čiju je razradu dobio tehničku pomoćMinistarstva regionalnog razvoja i fondova eu.Projekt Zagrebačkog kreativnog klastera dio je realizacije Zagrebplan-a mjeromc1.p2-m3 – Poticanje kreativnih industrija, u sklopu koje se, osim određivanja ipripreme lokacije/a kreativnog klastera, predviđa i donošenje akcijskog plana zapoticanje razvoja kreativnih industrija u Gradu Zagrebu.(i. borovnjak, i. matković)en D-DayThe City Office of Strategic Planning and Development has endorsed the designfestival Dan dizajna / Dan D (Design Day / D-Day), organized by the CroatianDesigners Society for the fourth time from June 10 to 16. The organization ofcentral happenings of D-Day within the Gredelj complex was, at the sametime, the promotion of these premises as the future central point of Zagreb’screative industries – Zagreb Creative Cluster. This project was initiated by theCity Office of Strategic Planning and Development which received technicalhelp from the Ministry of Regional Development and eu funds for programdevelopment.


obavijestiIII. dani zagrebačke arhitekture 17Društvo arhitekata Zagreba organiziralo je treće po redu Dane zagrebačke arhitekturekoji su se održali od 20. do25. svibnja 2013. godine na raznim lokacijamau Zagrebu. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom gradonačelnika GradaZagreba, Milana Bandića, i uz potporu Gradskog ureda za strategijsko planiranjei razvoj Grada.Ovogodišnja tema bila je blisko vezana uz ulazak Republike Hrvatske u Europskuuniju i nastojala je predstaviti Zagreb kao europski grad koji ima bogatu povijest,izuzetno vrijedne urbanističke cjeline i arhitektonska ostvarenja koja mu dajuidentitet europske metropole. Široj kulturnoj i stručnoj javnosti predstavljeni suprojekti te kulturne i prostorne vrijednosti kojima se možemo ponositi.U petodnevnom kolažu predavanja i prezentacija Dani zagrebačke arhitektureosvrnuli su se na značajne trenutke u razvoju Grada od početka njegove intenzivneurbanizacije: od industrijalizacije grada, prvih hotela, stvaranja novog žarištaprelaskom željezničke pruge na današnjoj Vukovarskoj, prelaska preko Save iizgradnje novozagrebačkih naselja, sve do suvremenih fenomena poput izgradnje'Cityja' u Radničkoj cesti.U stručnom dijelu programa kao predavači sudjelovali su i djelatnici Gradskogureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Aleksander Laslo sudjelovao jei kao član programskog odbora, a svojim predavanjem ‘Zagreb 1878. – 1918.‘ i‘Zagreb 1918 – 1945.’ prisutnima je dao jedinstven pregled kapitalnih djela zagrebačkearhitekture, ali i značajnih osoba i društvenih okolnosti koja su ta djelastvorila ili omogućila. Irena Matković održala je predavanje ‘Zagreb i Sava’ kojimeprikaz 17 /image 17je predstavila povijest i raspon ideja o mogućem odnosu grada i rijeke.Ovogodišnji Dani zagrebačke arhitekture ujedno su bili prilika za obilježavanje135. godine rada Društva arhitekata Zagreba. Na središnjoj svečanosti održanoj24. svibnja 2013. u Gliptoteci prezentirani su gradski potencijali, a manifestacijaje zaključena svečanom promocijom jedanaest novih počasnih članova Društvaarhitekata Zagreba, uvaženih stručnjaka koji su svojim radom u područjima povijestizagrebačke arhitekture, projektiranju, publicistici i arhitektonskom naslijeđuzadužili grad Zagreb i Društvo. Jedan od promoviranih počasnih članova jei Aleksander Laslo.Dani zagrebačke arhitekture završili su u subotu 25. 5. 2013., obilaskom nizapoznatih arhitektonskih djela u gradu, od povijesnih industrijskih zgrada koje tekočekuju prenamjenu i obnovu, do recentnih realizacija.(daz, i. matković)en Third Zagreb Architecture DaysZagreb Association of Architects organized the third Zagreb ArchitectureDays on different locations in Zagreb from May 20 to 25. The sponsor of theArchitecture Days was the Mayor of the City of Zagreb, Milan Bandić, and thesupport was provided by the City Office of Strategic Planning and Development.Aleksander Laslo and Irena Matković, the employees of the City Office ofStrategic Planning and Development, held their lectures thus participating inthe professional part of the programme.obavijestiOtvoreni prvi gradski vrtovi18, 19U svibnju 2013. godine otvoreni su gradski vrtovi u Klari, Sopotu i Sesvetama, au pripremi je otvaranje u Borovju. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvojGrada izradio je prijedlog akcijskog plana kao prvi korak prema realizaciji projekta,a sudjeluje i u daljnjim fazama.Potreba za gradskim vrtovima postoji već desetljećima, svjedoče nam to 'divljivrtovi' unutar gotovo svih gradskih četvrti. Mjesec dana nakon otvaranja prvoggradskog vrta u Klari nalazimo zadovoljne građane svih generacija kako uživaju uobrađivanju gredica i zajedničkom druženju. Korisnici vrtnih parcela dobili su 50-akm 2 obradivog zemljišta na korištenje na vrijeme od dvije godine bez naknade smogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema zemljištimaodnose s pažnjom dobrog gospodara. Svaki je vrt priča za sebe, ima ih pravilnih, uredovima, cvjetnih, povrtnih, dekorativnih, malčiranih, na uzdignutim gredicama, asvaki je lijep na svoj način. Mnogima su to prva iskustva u vrtlarenju pa ne kriju oduševljenjei ponos dok nam pokazuju svoje rotkvice, salate, vlasac, tikvice, luk i rajčice.Vrtovi su ograđeni ogradom od žičanog pletiva s vratima, imaju postavljene plastičnetankove za vodu i kompostere, a na zajedničkom dijelu vrta postavljeni sustolovi, klupe i stalci za bicikle.Nakon obilaska uspostavljenih vrtova, za čiju je raspodjelu bio velik interes, predstojinam istraživanje novih lokacija za sljedeću sezonu. U Klari su dodijeljene


102 vrtne parcele, u Sopotu 176, a u Sesvetama 55 vrtnih parcela. Postignuta jeobostrana korist za građane i Grad jer su zapuštena gradska zemljišta korištenana ovaj način i prije privođenja planiranoj namjeni višestruko korisna.Postupak dobivanja gradskog vrta vodi i koordinira Gradski ured za poljoprivredu išumarstvo. Gradonačelnik objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanjevrtnih parcela na korištenje na Službenim stranicama Grada Zagreba i na oglasnojploči Gradske uprave. Rok za predaju zahtjeva je 15 dana od dana objave pozivatese nakon toga sklapaju ugovori o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivimzemljištu, a kontrolu namjenskog korištenja obavljaju poljoprivredni i komunalniredari. Gradonačelnik je osobno uručio Ugovore i Vrtlarske priručnike korisnicimavrtnih parcela u Klari i Sopotu.(n. škreblin)en First City Gardens OpenedCity gardens in Klara, Sopot and Sesvete were opened in May 2013. The openingof Borovje gardens is in its preparatory phase. The City Office for StrategicPlanning and Development has produced an action plan for the implementationof the project. Approximately 50 square meters of land for cultivationwas assigned to each user for the time period of two years, free of charge,with the possibility to extend the usage upon expiration of the contract term.prikaz 18 /image 18prikaz 19 /image 19obavijestiRezultati natječaja za crkvu na Savici20, 21, 22U svibnju 2013. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada završio jeprovedbu otvorenog s pozvanim natjecateljima, urbanističko – arhitektonskognatječaja za izradu idejnog rješenja parka i crkve na Trnjanskoj Savici u Zagrebu.Jedna od dvije jednakovrijedne druge nagrade dodijeljene su autorima TomislavuĆurkoviću, Zoranu Zidariću, i Matiji Vaničeku sa suradnicima, a druga prof.dr.sc.Marijanu Hržiću. Treća nagrada dodijeljena je autorima Aleksandru Bašiću, VedranuPedišiću i Ericku Velasco Farrera.21. svibnja 2013. u 12 sati u prostoru ZgForuma, prostoru Ureda za strategijskoplaniranje i razvoj Grada, u kojem građani i struka prepoznaju svoje mjesto u participacijipri stvaranju i donošenju odluka o uređivanju javnih prostora i sadržajagrada, ali i u participaciji pri kreiranju i donošenju važnih gradskih dokumenata,gradonačelnik Milan Bandić otvorio je izložbu natječajnih radova za uređenjeparka i izgradnju crkve Blaženog Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici.Na natječaj, koji je Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u suradnji saZagrebačkom nadbiskupijom raspisao na sam ‘Stepinčev dan’, 10. veljače, pristigloprikaz 20 /image 20


je devet radova i svi su prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture iurbanizma prikazani na izložbi.Pozvane natjecatelje i ostale prisutne pozdravila je Jadranka Veselić Bruvo, pročelnicaGradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, i istaknula da jecilj natječaja bio ne samo istražiti optimalnu mikrolokaciju župne crkve unutarsjeveroistočnog dijela parka i osmisliti arhitektonsko rješenje, već i predložitiuređenje parkovne površine, osmisliti ‘tematski park’.Dekan Arhitektonskog fakulteta, prof. Boris Koružnjak, kao predsjednik cjenjivačkogsuda dao je osnovne informacije o natječaju, nagrađenim radovima inatjecateljima.Mons. Mijo Gorski, biskup zagrebački i savjetnik ocjenjivačkom sudu, kratko seosvrnuo na značaj buduće crkve imena Blaženog Alojzija Stepinca za istoimenužupu i zagrebačku nadbiskupiju.Gradonačelnik Milan Bandić naglasio je da je urbanističko-arhitektonski natječajuređenja crkve i parka na Trnjanskoj Savici doprinos uređenju javnog prostoraSavice, a Crkva Bl. Alojzija Stepinca, koja po značenju nadilazi ‘lokalno’, približavaSavicu Gradu i ljudima u mnogo širem smislu. ‘Realizacija crkve na Trnjanskoj Saviciu Zagrebu prioritet je Grada i vjerujem u uspješan i operativan završetak ovihodabranih i nagrađenih radova crkve i parka te u prisutnost sviju nas na njihovomotvorenju i posvećenju’ – istaknuo je gradonačelnik i otvorio izložbu i razgovornatjecatelja s ocjenjivačkim sudom.Izložbu koju se do 28. 5. 2013. moglo razgledati u ZgForumu u Gajevoj 27, radnimdanom od 13 do 18 sati, a subotom od 10 do 13 sati, posjetili su brojni građani.U subotu 25. 5. 2013., izložbu je posjetio župnik župe sa župljanima, gdje je,zajedno s pročelnicom i djelatnicima Ureda za strategijsko planiranje i razvojGrada, razgledana izložba, saslušani komentari i prijedlozi, te su dana dodatnaobjašnjenja i odgovori na njihove upite.Izložba nagrađenih radova je nakon zatvaranja u ZgForumu preseljena u prostorPastoralnog centra župe u Ulici Zvonimira Rogoza 1 (‘drugi’ plato).(j. veselić bruvo, s. sočivica)prikaz 21/ image 21prikaz 22/ image 22en Results of the Competition for Design of a Church and a Parkat Trnjanska Savica in ZagrebThe City Office of Strategic Planning and Development completed the realizationof urban planning and architectural competition for design of a park and achurch at Trnjanska Savica in Zagreb. The first of the two equal second prizeswas awarded to authors Tomislav Ćurković, Zoran Zidarić and Matija Vaničekwith associates, and the second to professor Marijan Hržić. The third prize wasawarded to authors Aleksandar Bašić, Vedran Pedišić and Erick Velasco Farrera.The mayor of the City of Zagreb, Mr Milan Bandić, opened the exhibition ofcompetition designs for design of a park and the church Blaženog AlojzijaStepinca at Trnjanska Savica at ZgForum premises on May 21, 2013 at 12 pm.


obavijestiKonferencija za novinare o natječaju zaobrtnički centar na Kajzerici 23Povodom završenog Urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnogrješenja obrtničkog centra s učilištem na Kajzerici, 27. svibnja održana je konferencijaza novinare na Trgu Stjepana Radića.Predstavnike medija u uvodu je pozdravila Jadranka Veselić Bruvo, pročelnicaUreda za strategijsko planiranje i razvoj Grada te je dala kratki pregled započetihi planiranih projekata na Kajzerici. Uz vrtić i školu, objekte javnih i društvenihsadržaja lokalne zajednice koji su spremni za realizaciju, izgradnjom poslovnih ipoduzetničkih sadržaja prostor Kajzerice dobiva i dodatnu važnost na gradskoj, alii regionalnoj razini. Svi projekti imaju snažno uporište u ZagrebPlanu – usvojenojRazvojnoj strategiji Grada Zagreba: u viziji, ciljevima i aktivnostima. Uz seecel(Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočneEurope) i uriho (dom za osobe s invaliditetom i proizvodno – rehabilitacijskikompleks), Obrtnički centar također je bitan projekt koji će u budućnosti transformiratiovaj dio grada.Zoran Hebar, predsjednik ocjenjivačkog suda natječaja dao je osnovne informacijeprikaz 23 /image 23o raspisu i provedbi natječaja, a prvonagrađeni autor, Ivan Galić, predstavio jekoncept pobjedničkog rješenja za Obrtnički centar. Osnovna ideja bila je datiprepoznatljivost i neovisnost pojedinim funkcionalnim sklopovima, tako da njihovaukupnost bude prepoznata kao jasna cjelina i nosilac identiteta obrtničkogcentra i samih obrtnika.Predsjednik Obrtničke komore Zagreb, Ivan Obad i predsjednik Udruženja obrtnikaZagreb, Vlado Crkvenac, također su istaknuli važnost realizacije ovog strateškogprojekta.Grad Zagreb je s Obrtničkom komorom i Udruženjem obrtnika Grada Zagrebasklopio Sporazum o zajedničkoj suradnji na realizaciji izgradnje Obrtničkog centras učilištem kojime je utvrđena međusobna suradnja, zajednički interesi i međusobniodnosi.Sporazumom je utvrđena lokacija za izgradnju Obrtničkog centra s učilištem nagradskom zemljištu na Kajzerici, na površini od cca 16.600 m 2 i Grad Zagreb jedao pravo građenja na rok od 50 godina Obrtničkoj komori i Udruženju obrtnika.Predsjednik Partnerskog vijeća Grada Zagreba, savjetodavnog tijela za izradu ipraćenje ZagrebPlan a, razvojne strategije Grada Zagreba, Mladen Vedriš, istaknuoje kako se budućom izgradnjom suvremenog obrtničkog centra s učilištem i obrtničkimlokalima, Zagreb pozicionira na karti Europe i postaje konkurentan. Ovajprojekt trebao bi ispunjavati sve preduvjete za povlačenje novca iz eu fondova.Gradonačelnik Milan Bandić istaknuo je da su zgrade Udruženja obrtnika naMažurancu (1910.) i Obrtničke komore u Ilici (1936.) građene u skladu sa suvremenomarhitekturom početka 20. stoljeća, a tako i novo Galićevo idejno rješenje imasve karakteristike arhitekture 21.stoljeća, ali i suvremene objedinjene funkcionalnei prostorne potrebe obaju korisnika (Komore i Udruženja) – od poslovnih prostoras dvoranom za izložbe, sajmove i skupove, do obrtničkog učilišta s obrtničkimlokalima i hotelom za nastavnike i polaznike.Izgradnjom vrtića i osnovne škole unaprijedit će se kvaliteta življenja na Kajzerici,gdje se stanovništvo u posljednjih 10 godina utrostručilo, a realizacijom kompleksaObrtničkog centra s učilištem i seecel-a podići će se razina izvrsnosti GradaZagreba na regionalnoj i međunarodnoj razini.(s. sočivica)en Press Conference on House of Crafts at KajzericaA press conference was organized upon the completion of the open urbanplanning and architectural competition for the concept design of thecraftsman’s centre with community college at Kajzerica. The press conferencewas held at Trg Stjepana Radića on May 27. The projects for several communitybuildings of public and social importance such as kindergarten and schoolhave already been completed and are awaiting realization, however with theconstruction of business and entrepreneurial zone, the area of Kajzerica shallgain additional importance on the local as well as the regional level.


obavijestiPredavanje ‘Novac i održivostekonomskog rasta’ 24Predavanje uvaženog člana Rimskog kluba, g. Stefana Brunnhubera, na temuNovac i održivost ekonomskog rasta održano je 14. lipnja 2013. u prostoruZgForum-a, a organizirao ga je prof. dr. sc. Mladen Vedriš za članove Partnerskogvijeća Grada Zagreba, savjetodavnog tijela u izradi i provedbi ZagrebPlan-a te zadio zainteresiranih vanjskih stručnjaka.G. Stefan Brunnhuber došao je u Zagreb održati predavanja na zajednički pozivAkademije pravnih znanosti Hrvatske, Europske akademije i Pravnog fakultetaSveučilišta u Zagrebu. Tema predavanja obuhvatila je moguće pravce rješavanjakoja se odnose na bitna pitanja globalnog ekonomskog razvoja i aktualne krize tepozicije Europske unije u kontekstu aktualnih događanja. Naglasak je bio na analizipostojećih i mogućih novih rješenja na području globalne financijske arhitekture.Imajući u vidu značaj teme za poziciju Republike Hrvatske unutar EU integracija,predavanje je relevantno i za Grad Zagreb. Više o predavaču i temi predavanjamožete pročitati na www.money-sustainability.net i www.stefan-brunnhuber.de.(m. meštrović)en Lecture ‘Money and Economic Growth Sustainability’A lecture by the distinguished member of the Rome Club Mr Stefan Brunnhuberon the subject ‘Money and Economic Growth Sustainability’ was held on June14, 2013 at ZgForum, organized by prof. Mladen Vedriš, Ph. D for the membersof the Partnership Council of the City of Zagreb, the counselling body in theproduction and implementation of the ZagrebPlan. Several interested externalexperts were present at the lecture as well.obavijestiIzložba Europskih nagrada zaurbanističko i prostorno planiranje za25, 26, 272010. i 2012. godinuUdruga hrvatskih urbanista (uhu) u suradnji s Gradskim uredom za strategijskoplaniranje i razvoj Grada organizirala je 19. lipnja 2013. u ZgForumu izložbu pristiglihi nagrađenih radova 2012. iz zemalja članica ectp-ceu godine te radovakoji su nagrađeni 2010. godine. Zagreb je 2010. sudjelovao s pos-ovim naseljemŠpansko-Oranice.Od 2011. uhu je punopravna članica Europskog udruženja prostornih planera(European Council of Spatial Planners – Conseil européen des urbanistes, ectpceu)koje okuplja 25 stručnih udruga iz 23 europske zemlje sa sjedištem uBruxellesu. ectp-ceu od 1990. svake dvije godine organizira dodjelu Europskenagrade za urbanističko i regionalno planiranje.Na izložbi je za 2012. prikazano 18 od 19 radova pristiglih iz 10 zemalja od 25 čijasu udruženja članice ectp-a, a nagrađeni radovi iz 2010. odabrani se među tadapristiglih 29 radova iz 13 zemalja.prikaz 25 /image 25prikaz 24 / image 24


Ciljevi dodjele ovih nagrada su:AAprikazivanje javnosti i struci uspješne i inovativne planske projekte kojiomogućuju poboljšanje kvalitete života europskih stanovnika;AApromocija ideja i vizija ectp-ceu o budućnosti europskih gradova i regija,kao primjena nove Atenske povelje, a radi promocije održivog razvitka;AAilustracija raznolikosti i širine današnjih planerskih aktivnosti u regeneracijiurbanih i drugih područja, ekonomičnosti, korištenju slobodnog vremena,upravljanja prometom kao i promocija ekonomske i socijalne kohezije teočuvanju kulturnog identiteta;AApokazivanje prednosti planskog procesa u kojem sudjeluju planeri i korisniciprostora, nositelji razvoja, razvojne agencije, lokalna vlast, čime se stvarasinergijski učinak koji ima za rezultat veće koristi od procesa planiranja;AAilustracija koncepta teritorijalne kohezije te prikaz kako planeri i drugisudionici u urbanizmu i prostornom planiranju mogu rješavati probleme usve povezanijem svijetu.prikaz 26 /image 26Hrvatska je prva zemlja u kojoj su izloženi radovi pristigli 2012. kao i oni nagrađeni2010. Nakon zagrebačke izložbe nagrađeni radovi za 2012. godinu bit će izloženina idućoj Skupštini ectp-ceu u portugalskom gradu Cascaisu u sklopu 10. bijenalaeuropskih gradova i planera koji će se održati od 19. do 21. rujna 2013.Na izložbi su uzvanike pozdravili Sandra Jakopec, predsjednica uhu, Zoran Hebar,autor rada za pos Špansko, a izložbu je otvorila pročelnica Gradskog ureda zastrategijsko planiranje i razvoj Grada, Jadranka Veselić Bruvo. (a. magdić)en Exhibition of European Awards for Spatial and Urban Planningfor 2010 and 2012The Association of Croatian Planners (uhu) in the cooperation with the CityOffice of Strategic Planning and Development, organized the exhibition ofplanning projects from the member countries of the European Council ofSpatial Planners - Conseil européen des urbanistes (ectp-ceu) from 2010 and2012. The City of Zagreb competed in 2010 with subsidised housing projectŠpansko-Oranice. prikaz 27 / image 27


obavijestiprikaz 28 /image 28Promocija publikacije 'Kako do boljihjavnih politika? – doprinos civilnogsektora'Povodom Dana otvorenih vrata udruga održanih od 12. do 15. lipnja 2013. godineširom Hrvatske - manifestacije koja građanima i široj javnosti želi približiti programei projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj,udruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, u suradnji s Gradskim uredom zastrategijsko planiranje i razvoj Grada organizirala je 13. lipnja, 2013. promocijupublikacije u ZgForumu u Gajevoj 27.U ime udruge ODRAZ i Hrvatske mreže za ruralni razvoj – HMRR, gđa. LidijaPavić Rogošić predstavila je publikaciju 'Kako do boljih javnih politika? – doprinoscivilnog sektora'. Publikacija je jedan od rezultata projekta 'Zajedno za održivirazvoj u Hrvatskoj', sufinanciranog iz sredstava EU, čiji je voditelj udruga ODRAZ– Održivi razvoj zajednice, koja se bavi poticanjem i jačanjem inicijativa te suradnjeu lokalnim zajednicama radi dugoročnog razvoja na održivi način. Partneri isuradnici na projektu su: Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR (zalaganje zaodrživi razvoj ruralnih područja u Hrvatskoj), SMART (Poticanje djelotvornostineprofitnog sektora i međusektorske suradnje te promicanje razvoja volonterstva),Changing Tides Consultancy & Training (Poticanje promjena, jačanje mogućnostiza povezivanje i sudjelovanje javnosti) i Milieukontakt International (poticanjeaktivnosti za bolji okoliš u cijelom svijetu). Događanju su nazočili mnogi predstavnicipartnera i suradnika, ali i zainteresirani građani.Zahvaljujući jednoj od niza funkcija ZgForuma, a to su suradnja i dijalog s nevladinimorganizacijama i općom javnosti te nastavljajući se na dugogodišnju suradnjuudruge ODRAZ i Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, logičnoje da je ovo događanje pronašlo svoje mjesto upravo u ZgForumu. Korist se neočituje samo u propagiranju vrijednog doprinosa civilnog sektora sustavima odlučivanjai upravljanja, već i u otvaranju prilika za buduću suradnju Gradskog ureda sostalim organizacijama koje se bave unapređenjem održivog razvoja u Hrvatskoj.(a. magdić)en Promotion of the publication ‘How to Get Better Public Policies –Contribution of the Public Sector’On the occasion of the Open Doors Days of Associations, held throughoutCroatia on June 12-15, 2013, the association ODRAZ – Održivi razvoj zajednice(Sustainable Community Development), in cooperation with the City Office ofStrategic Planning and Development, organized the promotion of the publication‘How to Get Better Public Policies – Contribution of the Public Sector’ atZgForum. The publication is a result of the project Zajedno za održivi razvoj uHrvatskoj (Together for the Sustainable Development of Croatia). The carrierof the projects is the association ODRAZ.obavijestiPromocija priručnika ‘Terapijski psi uHrvatskoj’28Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet u suradnji s Gradskim uredomza strategijsko planiranje i razvoj Grada organizirala je u ZgForumu 20. lipnja2013. promociju priručnika 'Terapijski psi u Hrvatskoj' autorice Lucije Katalenić.O priručniku su govorile Mira Katalenić, uime Hrvatske udruge za školovanje pasavodiča i mobilitet, Vesna Hrvoj, profesorica psihologije i pedagogije, koja je ujednonapisala i predgovor priručnika te Lucija Katalenić, autorica knjige.Priručnik 'Terapijski psi u Hrvatskoj' prvi je ove vrste u Hrvatskoj, a pisan je uočekivanju da će pomoći ne samo slijepim i slabovidnim osobama, već i djeci iodraslima sa svim vrstama poteškoća u razvoju te oboljelima od raznih malignihbolesti. Namijenjen je kako sadašnjim tako i budućim korisnicima terapijskih pasa.Uključivanje terapijskih pasa u liječenje nedvojbeno poboljšava uvjete života svimakojima je pomoć potrebna, podiže i kvalitetu razvoja te u praksi pokazuje iznimnerezultate i očituje se kroz čitav niz pozitivnih učinaka. Iz istog razloga autoricapriručnik preporučuje svim stručnjacima u radu s djecom i odraslima koji razmišljajuo uvođenju terapijskih pasa u rad sa svojim klijentima, kao i svim ostalimosobama – bez obzira na njihovu struku – koje zanimaju nove mogućnosti i razvojnovih pristupa radu. (a. magdić)en Promotion of the Handbook ‘Therapy Dogs in Croatia’The Croatian Guide Dog and Mobility Association in cooperation with the CityOffice of Strategic Planning and Development organized the promotion of thehandbook ‘Therapy Dogs in Croatia’ at ZgForum on June 20, 2013. The authorof the handbook is Ms Lucija Katalenić. This is the first handbook coveringthe topic of therapy dogs in Croatia. The book deals with therapy dogs forthe blind and the visually impaired – both children and adults with varioustypes of disabilities as well as those suffering from various malignant diseases.


obavijestiRetro/per/spektiva 2012.29Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, 2012, imalaje cilj promovirati aktivno starenje u zapošljavanju, aktivno starenje u zajednici(aktivno građanstvo, volonterstvo i skrb za starije), aktivno starenje kod kuće krozomogućavanje zdravog starenja i neovisnog življenja te unaprijeđenje suradnje isolidarnosti među generacijama.Vodeći se navedenim ciljevima Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,u suradnji s Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada tedrugim ustanovama, organizirao je u prostoru ZgForuma promociju publikacije'Retro/per/spektiva 2012. Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijskesolidarnosti' u kojoj je dan prikaz aktivnosti u protekloj godini s pogledom nabudućnost. Istovremeno se održalo i otvorenje izložbe radova koji su bili rezultatradionica održanih u okviru projekta Morske priče, suradnjom triju organizacija:udruge More priča, Dječjeg doma Laduč i Doma za starije i nemoćne osobe SvetiJosip – projekt Gerontološki centar.Cilj radionice koja je rezultirala maštovitim, kreativnim i inovativnim izlošcima bioje omogućiti djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi uspostavljanje kontakatasa starijim sugrađanima te jačanje međugeneracijske povezanosti i solidarnosti.U ZgForumu uzvanike je pozdravila Ana Magdić iz Gradskog ureda za strategijskoplaniranje i razvoj Grada, uvodna riječ pripala je moderatorici Roberti Brusić, a opublikaciji su govorile Irena Vadlja (urednica publikacije), doc. dr. sc. Silvija Rusac(uime Studijskog centra socijalnog rada Pavnog fakulteta) te Anita Hrstić (novinarkai urednica hrt-ove emisije 'Treća dob').Među uvaženim gostima, ZgForum ovom su prilikom posjetili i zamjenica gradonačelnikaGrada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, Miroslav Laco u ime Uredagradonačelnika i Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitui osobe s invaliditetom.(a. magdić)en Promotion of the publication ‘Retro/per/spektiva 2012 by the EuropeanYear for Active Ageing and Solidarity between Generations’The City Office for Social Protection and People with Disabilities in cooperationwith the City Office of Strategic Planning and Development and other institutionshas organized promotion of the publication ‘Retro/per/spektiva 2012by the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations’.At the same time the exhibition of artwork produced on workshops organizedwithin the framework of the Project Sea Stories by the Association More priča(Sea is a Storyteller), Children's Home Laduč and Retirement Home Sveti Josip.prikaz 29 /image 29


obavijestiPredstavljanje knjige David L. Brierly:'Skriveno u vidljivom'Institut za waldorfsku pedagogiju (iwp) u suradnji sa Gradskim uredom za strategijskoplaniranje i razvoj Grada, organizirao je u ZgForum-u predstavljanje knjige'Skriveno u vidljivom' čiji je autor prof. David L. Brierley. Ovim događanjem rezultiralaje već ranije otpočeta suradnja Ureda i Instituta, potaknuta nizom socijalnihkomponetni Razvojne strategije Grada Zagreba – ZagrebPlana. Za Institut zawaldorfsku pedagogiju (iwp) ovo događanje značilo je i predstavljanje početkaizdavačke djelatnosti Instituta, pored svih dosad već poznatih djelatnosti – međukojima su i organizacija predavanja, seminara, neformalnih studija i slično.O knjizi su govorili uvodničari prof.dr.sci. Slavica Bašić i dr.sc. Višnja Rajić, nakončega je sam autor iznio kratak osvrt na knjigu i započeo zanimljivu diskusiju sauzvanicima.Autor knjige, prof. David Brierly, dugogodišnji je waldorfski učitelj, izvanredniprofesor na Fakultetu Rudolf Steiner u Oslu a traženi gost predavač na brojnimeuropskim sveučilištima. Autor je i mnogih drugih knjiga, savjetnik obrazovnimstrukturama na međunarodnoj razini i voditelj niza projekata.U knjizi 'Skriveno u vidljivom' autor kroz iskustva učitelja čitatelju približava svijetučenika. Služeći se brojnim citatima pokazuje kako literatura može biti neiscrpanizvor pedagoškog nadahnuća, ali i putokaz na putu upoznavanja sebe i svijeta okonas. Upravo dinamika, raznolikost, autentičnost situacija i pažljiv odabir pjesničkihslika inspirirao je uzvanike da još jednom dožive dijete u sebi a tako i pomognudjeci oko nas.(a. magdić)en Promotion of the Book ‘Hidden in Visible’The Institute for Waldorf Education (iwp) in cooperation with the City Officefor Strategic Planning and Development organized the promotion of the book‘Hidden in Visible’ by professor David L. Brierly. This event is a result of thecontinuing cooperation of the Office and the Institute which has been goingon for some time, initiated by several social components of the DevelopmentStrategy of the City of Zagreb.Osobna karta ureda / About the OfficeTemeljni ciljevi osnivanja Gradskog ureda za strategijskoplaniranje i razvoj grada u ljeto 2005. ujednopredstavljaju i dio središnjih tema kojima se Ured odsvog osnutka bavi. To su predlaganje strategijskihodluka o razvoju Grada, predlaganje i provođenjepartnerskih projekata s regijama, drugim partenerimau Hrvatskoj, stranim partnerima, privatniminvestitorima i znanstvenim institucijama, zastupajućiu svojem djelovanju sustavno javni interesGrada. Uz to, Ured se bavi valorizacijom, studiranjemi programskim studijama Gradu nedostajućihtemeljnih sadržaja urbane infrastrukture, valorizacijompotencijala prostora u vlasništvu Grada, te prostoraposebno važnih za urbani identitet Zagreba.Reorganizacijom Ureda u travnju 2008. i srpnju2009. teme kojima se Ured bavi znatno su prošireneuključivanjem cijelog niza nadležnosti izpodručja koordinacije i poticanja regionalnograzvoja i razvojnih projekata, dio čega je i izradaZagrebPlan-a, tj. Razvojne strategije Grada, zatimiz širokog područja infrastrukture prostornihpodataka, statistike i demografije. Time je naodgovarajući način logično zaokružena nadležnostUreda.Ured je organiziran u slijedeće ustrojstvenejedinice:AAAAAAOdjel za strategijsko planiranje,Odjel za koordinaciju i praćenje provedbestrategijskih odluka, planova i projekata,Odjel za pripremu i provedbu regionalnihimeđunarodnih projekata,Odjel za prezentaciju projekata (ZgForum)Odjel za prostorne informacije i istraživanja,Odjel za statistiku,Odjel za demografiju,u kojima se, s ciljem sinergije rada, koordiniranoi kroz međusobnu suradnju obavljaju povjereniposlovi.en City of Zagreb Office for Strategic Planning andDevelopment was established in summer of2005 in order to draft strategic decisions for developmentof the City, propose and implementregional partnership and similar programs withother partners in Croatia, foreign partners, privateinvestors and scientific institutions, whilesystematically advocating public interest of theCity. The Office is also evaluating, analyzing andpreparing programmatic studies on basic urbaninfrastructure that is lacking in the City, evaluatesspatial potential of real estate owned by theCity, as well as areas of particular importance forthe City of Zagreb identity.Reorganisation of the Office in April 2008 and inJuly 2009 resulted in considerable expansion ofthe Office’s scope of activities. Numerous responsibilitiesregarding co-ordination and encouragementof regional development and developmentprojects, such as preparation of the ZagrebPlan,i.e. the City of Zagreb Development Strategy, avast field of spatial data infrastructure, statisticsand demography, were added. This logicallywraps up the responsibilities of the Office, whichis now organised in following units:AAAAAAStrategic Planning Department,Coordination and Supervision of StrategicPlanning and Projects Department,Regional and International ProjectsPreparation and ImplementationDepartment,Projects Presentation Department (ZgForum),Spatial Data and Research Department,Statistics Department,Demography Department,The departments carry out entrusted jobs throughsynergy, co-ordinated efforts and cooperation.Gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj grada / Office for Strategic Planningand Development of the City of Zagreba Zagreb, Ulica Republike Austrije 18e strategija@zagreb.hrt 01 / 610-1840 f 01 / 610-1881


grad zagrebgradski uredza strategijskoplaniranje irazvoj grada

More magazines by this user
Similar magazines