INFO br.22 - Zagreb.hr

zagreb.hr
  • No tags were found...

INFO br.22 - Zagreb.hr

prostorne informacije i istraživanjaInteraktivna kartaZagreba u ZgForumu01, 02Jedan od ciljeva otvaranja ZgForuma, izložbenogprostora Gradskog ureda za strategijsko planiranjei razvoj Grada, bio je povećati interakciju Gradskeuprave i građana. U tom je cilju, u prvoj polovici2012., izložena interaktivna zidna karta pod nazivom‘U kojem ste se mjesnom odboru danas probudili?’.Ideja za kartu nastala je tijekom posjetaPlanungswerkstattu, izložbenom prostoru Gradskeuprave Grada Beča, u kojem je slična karta bila izloženatijekom trajanja izložbe Geo Data City.Zidna je karta prikazivala kartu ulica Grada Zagrebana kojoj su bila označena područja gradskih četvrti,mjesnih odbora i njihovih sjedišta. Posjetiteljiforuma trebali su, s obzirom na svoju dobnu skupinu,izabrati pribadaču određene boje i označitilokaciju na kojoj stanuju. Cilj je bio osvijestiti građaneo gradskom prostoru, a posebno o značenjumjesne samouprave kao tijela koje se bavi praktičnimzadacima u funkcioniranju lokalne zajednice.Naime, prethodna su istraživanja pokazala da relativnovelik broj građana nije upoznat s organizacijomi zadacima mjesnih odbora i gradskih četvrti.Za organizatore ZgForuma takvo je interaktivnoistraživanje bilo koristan izvor podataka o profiluposjetitelja i njihovim potrebama.Nakon završetka istraživanja analizirani su rezultati.U anketu su se aktivno uključila 132 posjetiteljaZgForuma. Od njih je, očekivano, većina bilaradnoaktivna, dobne skupine od 18 do 65 godina(77%), zatim slijede umirovljenici (13%) i maloljetniposjetitelji (10%).S obzirom na gradsku četvrt u kojoj žive, najvišeje posjetitelja bilo iz GČ Gornji grad – Medveščak(14%), a slijede Donji grad (11%), Trešnjevka – sjever(9%), Trešnjevka – jug (9%), Novi Zagreb –zapad (7%) i Črnomerec (7%). Zanimljivo je da suzastupljeni posjetitelji iz svih 17 gradskih četvrti.Prema mjesnim odborima, najveći broj posjetiteljaživi u mo Horvati (gč Trešnjevka-jug), moprikaz 01 / image 01‘Pavao Šubić’ (gč Donji grad), mo Gornji grad(GČ Gornji grad – Medveščak), MO Šestinski dol-Vrhovec (gč Črnomerec), te mo Perjavica-Borčec(gč Podsused Vrapče).Rezultati ankete pokazuju da su češći posjetiteljiZgForuma stanovnici gradskog središta, što je biloi očekivano s obzirom na lokaciju izložbenog prostora.Kako bi se privuklo više građana iz rubnihdijelova grada, u daljnji rad ZgForuma treba uvrstitiviše tema zanimljivih za ta područja.(d. šiško, a. magdić)en Interactive Map of Zagreb in ZgForumIn the first half of 2012, a map showing cityareas and local government units was presentedin ZgForum. Visitors were invited tochoose a colored pin depending on their agegroup, and mark the location in which theywoke up that morning. The article presentsthe survey results.prikaz 02 interaktivna karta zagreba /image 02 interactive map of zagreb4/5


azvojna strategijagrada zagreba


azvojna strategija grada zagrebaSedma sjednicaPartnerskog vijeća Grada06, 07, 08ZagrebaSedma sjednica Partnerskog vijeća održana je 4.srpnja 2012. u Kampusu Borongaj. Prof.dr.sc.BojanBaletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijskusuradnju Sveučilišta u Zagrebu, proveo ječlanove Partnerskog vijeća prostorima svih fakultetasmještenih u Kampusu Borongaj. Nakon obilaskaodržao je, u dvorani Ekonomskog fakulteta,prezentaciju o projektu Kampusa Borongaj. Uraspravi koja je uslijedila članovi su jednoglasnopodržali taj važni projekt.Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog uredaza strategijsko planiranje i razvoj Grada, sudionicimaje uručila tiskani ZagrebPlan te naglasila kakoje jedna od predviđenih mjera u tom razvojnomplanu i dovršetak investicijske pripreme za realizacijuSveučilišnog kampusa u Borongaju.U sklopu sjednice je, na molbu Sveučilišta uZagrebu, dana potpora projektu Hrvatskog centraza napredne materijale i nanotehnologiju koji sekao dio zajedničke inicijative Sveučilišta u Zagrebu,Instituta Ruđer Bošković i Instituta za fiziku prijavljujena javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanjai sporta za dostavu projektnih prijedlogau svrhu priprema zalihe infrastrukturnih projektaza Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020.(m. meštrović)en Zagreb City Partners’ Council SeventhSessionThe seventh session of the Partners’ Councilwas held on 4 July 2012 on the Borongaj Campus.Professor Bojan Baletić, Ph.D., vice-chancellorof University of Zagreb Spatial Developmentand Multi-Institutional Cooperation,took the Partners’ Council members on a tourof the faculties’ areas located on the campus,and consequently presented the BorongajCampus project. Members of the Partners’Council expressed their unanimous support forthis important project.prikaz 07 / image 07 prikaz 08 / image 0812/13


egionalna imeđunarodna suradnja


egionalna i međunarodna suradnjaPotpisivanje sporazumao tehničkoj pomoći upripremi regionalnihrazvojnih projekata10U Velikoj dvorani Ministarstva regionalnogarazvoja i fondova Europske Unije svečano su, 10.srpnja 2012., potpisani sporazumi za projektejavne, poslovne, turističke i kulturne infrastrukturekojima je odobrena tehnička pomoć u pripremi.Sporazumi o dodjeli tehničke pomoći za 32razvojna projekta vezani su uz Pripremu regionalnihrazvojnih projekata, prvi potprogram Programapripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivihza financiranje iz fondova Europske unije u 2012.Ukupno ima 59 korisnika tehničke pomoći, odnosnosupotpisnika sporazuma iz jedinica lokalnei regionalne samouprave. Grad Zagreb sudjelujeu korištenju tehničke pomoći preko svoga regionalnogkoordinatora Gradskog ureda za strategijskoplaniranje i razvoj Grada. Dvije projektne idejesjeverozapadne Hrvatske kojima je odobrena tehničkapomoć u daljnjoj pripremi nastale su u partnerskojsuradnji županijskih razvojnih agencijaMeđimurske, Varaždinske, Koprivničko- križevačke,prikaz 10 / image 10Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije teGradskog ureda za strategijsko planiranje i razvojGrada. To su projekti: Regija digitalnih muzeja -očuvanje kulturne i povijesne baštine korištenjemnovih tehnologija u prezentaciji i međunarodnojpromociji sjeverozapadne Hrvatske i Stvaranje preduvjetaza održivu podršku razvoju konkurentnostigospodarstva i za daljini razvoj tehnološke infrastruktureu sjeverozapadnoj Hrvatskoj.Sporazume su potpisali potpredsjednik Vlade iministar regionalnoga razvoja i fondova Europskeunije Branko Grčić i korisnici tehničke pomoći, au ime Gradskog ureda za strategijsko planiranje irazvoj Grada dva je sporazuma, zajedno s regionalnimpartnerima, supotpisala pročelnica JadrankaVeselić Bruvo.(i. matković)en Regional Development Projects – Signing ofthe Technical Assistance AgreementsTechnical assistance agreements for 32 developmentprojects were signed by the Ministryof Regional Development and eu Funds on10 July 2012. These projects will be co-financedfrom funds provided by the EuropeanUnion. The Office of Strategic Planning andDevelopment of the City is participating intwo development projects covering the regionof northwestern Croatia.regionalna i međunarodna suradnjaRegionalni razvojniprojekti – inicijalnisastanci regionalnih11, 12partneraTehnička pomoć u pripremi projekata, dodijeljenadvama kolaborativnim regionalnim projektimasjeverozapadne Hrvatske, uključuje:AAAAAAprocjenu investicije i plan izrade projektnedokumentacije (tehnička i opća), tj. izraduprojektnog zadatka za projektanta;razradu projekta (izrada specifičnihanalitičkih podloga, definiranje obuhvataprojekta, dionika, ciljeva i aktivnosti projekta,nacrt proračuna, definiranje rezultata, opisrelevantnosti i održivosti projekta, itd.);izradu studije izvedivosti i/ili analize troškovai koristi.prikaz 11 / image 11Za provedbu navedenih aktivnosti Ministarstvoregionalnog razvoja i fondova EU-a angažiraloje niz stručnjaka koji će neposredno surađivati sregionalnim koordinatorima i korisnicima pomoći.Ministarstvo je dodatno angažiralo koordinatorakoji će biti zadužen za koordinaciju rada svih ugovorenihstručnjaka, a koji će istodobno biti i kontaktizmeđu pružatelja tehničke pomoći, primateljatehničke pomoći i Ministarstva.U kolovozu 2012. održani su inicijalni sastancistručnjaka zaduženih za procjenu investicije iizradu projektnog zadatka te regionalnih partnera:Agencije za razvoj Varaždinske županije (azra),Zagorske razvojne agencije (zara), Razvojneagencije Podravine i Prigorja (pora), Regionalnerazvojne agencije Zagrebačke županije (zacorda),Regionalne razvojne agencija Međimurje (redea)i Ureda za strategijsko planiranje i razvoj GradaZagreba.čakovec, redea, 14. kolovoz 2012.Inicijalni sastanak u projektu Stvaranje preduvjetaza održivu podršku razvoju konkurentnosti16/17


egionalna i međunarodna suradnjaSastanak radne sakupineprojekta Trailblazer 14U Gradskom uredu za strategijsko planiranje irazvoj Grada održan je, 12. srpnja 2012., sastanaku sklopu projekta Trailblazer. Na sastanku susudjelovali predstavnici Gradskog ureda za prostornouređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,komunalne poslove i promet - Sektora za promet- Marijan Ključarić i Krunoslav Tepeš, Fakultetaprometnih znanosti – Kristijan Rogić, – door-aDruštva za oblikovanje održivog razvoja - MajaBožičević Vrhovčak, te predstavnici Ureda, domaćinasastanka, koordinatora projekta za GradZagreb – Ana Magdić i Matija Vuger.Partneri su predstavili svoje aktivnosti, a najvišese govorilo o fazama koje se trenutno provode ilislijede (Projekt je podijeljen u tri faze koje vodekonačnom proizvodu – Planu opskrbe i isporuke).Analiza novoprikupljenih podataka, što je diodruge faze projekta, pri samom je kraju, a trebalabi, kao što je to bilo i s analizom podatakaprikupljenih u prvoj fazi, dati zanimljive i korisnepodatke o dostavi te o protoku dostavnih vozilaprikaz 14 / image 14na definiranom koridoru Ilice.Druga će faza rezultirati prijedlozima mjera zapoboljšanje protoka prometa i obavljanja dostave,što će biti podloga za raspravu za širi krug dionika.Na kraju sastanka raspravljalo se o trećoj, završnojfazi, odnosno o izradi Plana opskrbe i isporuke.Dogovoreni su i daljnji koraci u provedbi projekta,a najavljen je sastanak, na početku studenoga, nakojem će, uz zagrebačke partnere, sudjelovatipredstavnici koordinatora i evaluatora na razinicijelog projekta – Transport & Travel Researchiz Londona (koordinator) i Ecole d'ingenieursLa Rochelle iz Francuske (evaluator). Takvi susastanci uvijek zanimljivi jer omogućuju da udirektnom kontaktu razmjenjujemo znanja i iskustvai da promoviramo naš grad.(m. vuger)en Trailblazer MeetingCroatian partners for the Trailblazer projectmet in our Office on 12 July. The partners presentedtheir activities focusing on current andupcoming phases. Further steps were agreedupon. The coordinator and evaluator representativeswill participate at the next meeting,announced for November.regionalna i međunarodna suradnjaRadionica na temuKohezijske politike eu-aMinistarstvo regionalnog razvoja i fondovaEuropske Unije organiziralo je, 11. srpnja 2012., uprostorijama Ministarstva gospodarstva u Zagrebu,radionicu na temu Kohezijske politike eu-a u novojfinancijskoj perspektivi eu 2014. – 2020., na kojojsu sudjelovali i predstavnici Gradskog ureda zastrategijsko planiranje i razvoj Grada.Radionicu formata panel – rasprave vodili sudomaći i strani predavači, a među njima i predstavniciEuropske komisije. Među predstavnicimasu bili Nicola Aimi i Jean-Marie Seyler iz Općeuprave za regionalnu politiku Europske komisijete Thomas Bender iz Opće uprave za zapošljavanjeek, a ugostili su ih predstavnici nadležnoga ministarstvaMatija Derk i Helga Bubanović Devčić(pomoćnici ministra).Kohezijska politika, koja se često naziva i politikomsolidarnosti, kojom eu osigurava sredstva zamanje razvijene regije, predstavljena je kao jednaod najznačajnijih politika eu-a. Osmišljena je kakobi umanjila društveno – ekonomske razlike zemaljačlanica i neujednačenosti razvoja njenih regija(posebno prema raspodjeli nuts II regija), s konačnimciljem jačanja globalne konkurentnosti europskoggospodarstva. Ova je radionica naglasila važnostusmjeravanja u istraživanje i razvoj, inovacije,usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada,prikaz 15 / image 15jačanje informacijske infrastrukture, održivi okoliš,te smanjenje tehnoloških i drugih rizika.Mehanizam za postizanje svega navedenog je, prijesvega, strateško programiranje zajednički prepoznatihzadataka, njihova realizacija preko integrativnogpristupa, a s konačnim ciljem ujednačavanjarazvoja te jačanja teritorijalne suradnje. Presudnimse pokazalo uvođenje kvalitetnijeg pristupa razmišljanjao razvoju, utemeljenog na strateškom planiranju,u nacionalnu praksu zemalja članica.Predstavnicima Grada Zagreba najzanimljiviji je bioniz predstavljenih primjera dobre prakse koji pokazujuda je dodana vrijednost kohezijske politikezapravo posljedično jačanje teritorijalne zajednicei očuvanja vrijednih specifičnosti na lokalnoj razini.Konačno, primjenjivost ovakve razvojne politikerazvidna je i u tendencijama strateškoga razvojnogdokumenta Grada Zagreba, ZagrebPlana.(A. MAGDIĆ)en Workshop on eu Cohesion PolicyIn July, the Ministry of Regional Developmentand eu Funds organised a workshop on euCohesion Policy. Cohesion policy is devisedto reduce social and economic differencesbetween member states including non-uniformdevelopment. Representatives of the Cityof Zagreb were most interested in examples ofgood practice.22/23


obavijesti


26/27obavijestiBlok Badel – otvorenje izložbe16, 17Izložba nagrađenih radova natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskogrješenja bloka Badel u Zagrebu otvorena je 3. srpnja 2012. u ZgForumu.Otvorenju su prisustvovali timovi – autori nagrađenih radova: Pablo PitaArchitects iz Portugala (1. nagrada), Filter iz Bosne i Hercegovine (2. nagrada) iPlaC iz Italije (3. nagrada).Svrha natječaja bila je dobivanje kvalitetnoga urbanističkog, oblikovnog, funkcionalnogi ekonomičnog rješenja koje će formirati novi moderan dio gradskog središtai pridonijeti vrijednosti šireg prostora, a koji će istodobno podsjećati na povijesnirazvoj ovog prostora. Izložbu je svečano otvorio gradonačelnik Milan Bandić.prikaz 17 /image 17prikaz 16 /image 16Otvorenju je prethodio javni i otvoreni razgovor natjecatelja s Ocjenjivačkimsudom natječaja, održan u Društvu arhitekata Zagreba.Izložba je otvorena do 1. rujna 2012.(i. matković)en Badel Block Exhibition OpeningAn exhibition of the Badel Block competition opened on July 3rd 2012 inZgForum. The opening was attended by award-winning authors . Prior tothe opening, a public discussion between the participants and the jurytook place in Zagreb Architects' Society. The exhibition will be open until1 September 2012.


Sadržaj / Contentsprikaz 18 /image 18Osobna karta ureda / About the Office0406prostorne informacije i istraživanja /spatial data and surveyInteraktivna karta Zagreba u ZgForumu /Interactive Map of Zagreb in ZgForumAnaliza namjene površina naselja Zagreb /Analysis of Land Use in Zagrebrazvojna strategija grada zagreba /the city of zagreb development strategy12 Sedma sjednica Partnerskog vijeća GradaZagreba / Zagreb City Partners’ Council SeventhSessionobavijestirujan 2012.Izložba zipp – Zagrebačka infrastruktura2618prostornih podatakaAnnouncementNajavljujemo otvaranje izložbe zipp – Zagrebačka infrastruktura prostornih podatakau četvrtak, 6. rujna 2012., u 19 sati, u ZgForumu, u Gajevoj 27. Izložba prikazujedostignuća institucija Grada Zagreba na području upravljanja prostorniminformacijama, geoinformacijskim sustavima, kartografiji, katastru i povezanimpodručjima. Gradska upravna tijela, trgovačka društva i ustanove svoj će rad prikazatiposterima i predavanjima u ZgForumu. Serija prezentacija o zipp – u održatImpressumće se u četvrtak, 20. rujna 2012., u 13 sati.(s. sočivica)izdavač / publisherGrad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj GradaMirna Meštrović, Kristina Mudronja, Sonja Sočivica, Darko Šiško,en zsdi Exhibition Announcementa Republike Austrije 18, 10 000 ZagrebMatija Vugert 01/6101-840 The exhibition Zagreb Spatial Data (zsdi) will open on Thursday, 6 Septemberf 01/6101-881 2012, in ZgForum at 7:00 pm. It will provide an overview prijevod / translation of Zagreb nitor Citye strategija@zagreb.hrza izdavača government / for the institutions’ publisher Jadranka achievements Veselić Bruvo, Pročelnica in the area of spatial informationurednica management, / editor-in-chief gis, Iva mapping, Bedenko cadastral and associated fields. The City administrativebodies, companies and institutions will present their work on postersnaklada / run 600 primjerakatisak / print IntergrafikaMatija Vuger, Studio hrgsuradnici and through / authors lectures to be held in ZgForum. A series of presentations onStjepan Kelčec Suhovec, Ana Magdić, Irena Matković,zsdi will be held on Thursday, 20 September 2012, commencing at 1:00 pm161720222328regionalna i međunarodna suradnja /regional and international collaborationPotpisivanje sporazuma o tehničkojpomoći u pripremi regionalnih razvojnihprojekata / Regional DevelopmentProjects – Signing of the Technical AssistanceAgreementsRegionalni razvojni projekti – inicijalni sastanciregionalnih partnera / Regional DevelopmentProjects – Preliminary MeetingsAgreementsStudija željezničke stanice Remetinec /The Remetinec railway station studySastanak radne sakupine projektaTrailblazer / Trailblazer MeetingRadionica na temu Kohezijske politikeeu-a / Workshop on eu Cohesion Policyobavijesti / newsBlok Badel – otvorenje izložbe / Badel BlockExhibition OpeningIzložba zipp – Zagrebačka infrastrukturaprostornih podataka / zsdi Exhibitionlektura / proof reader Mirjana Štivičićkoncept i oblikovanje / design and layoutRobert Čanak, Zoran Đukić, Jan Pavlovićtipografija / typography Nikola Đurek, Typoninefotografije / photographs Vjekoslav Jelić, Irena Matković,Temeljni ciljevi osnivanja Gradskog ureda za strategijskoplaniranje i razvoj grada u ljeto 2005.ujedno predstavljaju i dio središnjih tema kojimase Ured od svog osnutka bavi. To su predlaganjestrategijskih odluka o razvoju Grada, predlaganje iprovođenje partnerskih projekata s regijama, drugimpartenerima u Hrvatskoj, stranim partnerima,privatnim investitorima i znanstvenim institucijama,zastupajući u svojem djelovanju sustavnojavni interes Grada. Uz to, Ured se bavi valorizacijom,studiranjem i programskim studijama Gradunedostajućih temeljnih sadržaja urbane infrastrukture,valorizacijom potencijala prostora u vlasništvuGrada, te prostora posebno važnih za urbaniidentitet Zagreba.Reorganizacijom Ureda u travnju 2008. i srpnju2009. teme kojima se Ured bavi znatno su prošireneuključivanjem cijelog niza nadležnosti izpodručja koordinacije i poticanja regionalnograzvoja i razvojnih projekata, dio čega je i izradaZagrebPlan-a, tj. Razvojne strategije Grada, zatimiz širokog područja infrastrukture prostornih podataka,statistike i demografije. Time je na odgovarajućinačin logično zaokružena nadležnost Ureda.Ured je organiziran u slijedeće ustrojstvene jedinice:AOdjel za strategijsko planiranje,Odjel za postupak izrade i provedbustrategijskih planova i projekata,Odjel za pripremu i provedbu regionalnihi međunarodnih projekata,Odjel za prezentaciju projekata(zagrebforum)– u osnivanju,Odjel za prostorne informacije i istraživanja,Odjel za statistiku,Odjel za demografiju,u kojima se, s ciljem sinergije rada, koordiniranoi kroz međusobnu suradnju obavljaju povjereniposlovi.en City of Zagreb Office for Strategic Planning andDevelopment was established in summer2005 in order to draft strategic decisions fordevelopment of the City, propose and implementregional partnership and similar programs withother partners in Croatia, foreign partners, privateinvestors and scientific institutions, whilesystematically advocating public interest of theCity. The Office is also evaluating, analyzing andpreparing programmatic studies on basic urbaninfrastructure that is lacking in the City, evaluatesspatial potential of real estate owned by theCity, as well as areas of particular importance forthe City of Zagreb identity.Reorganisation of the Office in April 2008 and inJuly 2009 resulted in considerable expansion ofthe Office’s scope of activities. Numerous responsibilitiesregarding co-ordination and encouragementof regional development and developmentprojects, such as preparation of the ZagrebPlan,i.e. the City of Zagreb Development Strategy, avast field of spatial data infrastructure, statisticsand demography, were added. This logicallywraps up the responsibilities of the Office, whichis now organised in following units:AA AStrategic Planning Department,Development and Implementation ofStrategic Plans and Projects Department,Regional and International ProjectsPreparation and Implementation Department,Projects Presentation Department(zagrebforum)– in process of establishment,Spatial Data and Research Department,Statistics Department,Demography Department,The departments carry out entrusted jobs throughsynergy, co-ordinated efforts and cooperation.Gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj grada / Office for Strategic Planningand Development of the City of Zagreba Zagreb, Ulica Republike Austrije 18e strategija@zagreb.hrt 01 / 610-1840 f 01 / 610-188130/31


grad zagrebgradski uredza strategijskoplaniranje irazvoj grada

More magazines by this user
Similar magazines