INFO br.02 - Zagreb.hr

zagreb.hr
  • No tags were found...

INFO br.02 - Zagreb.hr

3d model i maketa Grada ZagrebaObrtnički centarMüllerov bregEuropan 10info izdaje gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj grada, svibanj 2009. broj 2.


Impressum / SadržajPoštovani sugrađani,izdavačGrad Zagreb, Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj Gradaa Republike Austrije 1810 000 Zagrebt 01/6101-840f 01/6101-881e strategija@zagreb.hrza izdavačaJadranka Veselić Bruvo, PročelnicaurednicaIrena Matkovićpomoćnik uredniceMatija Vugernaklada500 primjerakatisakTiskara ZelinasuradniciDragica Barešić, Iva Bedenko, Višnja Bedenko,Vladimir Beštak, Karolina Bui, Vojna Celio Cega,Stjepan Kelčec-Suhovec, Valerija KelemenPepeonik, Vladimir Ninić, Željka Pavlović,Neda Rački, Marijana Sironić, Darko Šiško,Sonja Žic Šipušićlekturaprof. Mirjana Štivičićkoncept i oblikovanjeRobert Čanak, Zoran Đukić, Jan PavlovićtipografijaNikola Đurek, Typoninefotografija na naslovniciStudio hrg02040608101112131314161718prostorne informacije i istraživanjaispu – osnovana Koordinacija3d model i maketa Grada Zagrebaurbanističko arhitektonski natječajiNatječajni ciklus Europan 10Gradski projekt: izgradnja Obrtničkog centra sučilištem i kompatibilnih gradskih sadržajaKazeta 3 uz istočni dio Ulice Hrvatskebratske zajedniceGradski projekt: Müllerov bregDogradnja i nadogradnja Fakulteta političkihznanosti Sveučilišta u ZagrebuUređivanje šireg prostora okretišta MihaljevacSpomenik hrvatskim ratnim vojnim invalidimaiz Domovinskog rataregionalna i međunarodna suradnjaSastanak pmg za Civitas Elan,21. – 24. travanj 2009.Uz 22. svibnja, Dan zaštite prirode iMeđunarodni dan biološke raznolikosti13. međunarodna konferencija o pasivnoj kućiPriprema Grada Zagreba za sudjelovanje uregionalnoj politici rh i korištenje fondova eu-apred vama je drugi, svibanjski broj info-a. U težnjiza stalnim unapređivanjem rada te ‘osluškujući’vaše komentare u vizualnom su izrazu napravljenemale intervencije.Osnovna je sadržajna zamisao ostala, međutim,ista, ali će se od broja do broja mijenjati zastupljenostpojedinih tema, a to ovisi i o vašim reakcijama.Primijetit ćete da je ovaj broj najvećim dijelomposvećen najavi urbanističko-arhitektonskih idrugih natječaja, a posebno ističemo gradske projektei istočnu stranu središnje gradske osi te ovegodine Europanom obuhvaćeno Tromostovlje.Dan zaštite prirode i biološke raznolikosti bio jepovod za nastavak priče o značajnom međunarodnomprojektu lab – Lokalne aktivnosti u zaštitibiološke raznolikosti o kojem smo pisali i u prvombroju.O aktivnostima u sklopu projekta Civitas Elanmogli ste prošloga mjeseca čitati i u, za tu svrhu,posebno uređenim zagrebačkim tramvajima.Srdačan pozdrav,Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh.,Pročelnica/1


prostorne informacije i istraživanjaispu – osnovanaKoordinacija01Osim navedenih, jedan član Koordinacije iz redovaje uglednih stručnjaka s područja upravljanja prostornimpodacima izvan gradske uprave GradaZagreba (Sveučilište).djelokrug koordinacije jeprostorne informacijei istraživanjaKoncepcija razvoja Informacijskog sustava prostornoguređenja pokazala je da je u sadašnjemsustavu upravljanja prostornim podacima napodručju Grada ‘usko grlo’ pitanje koordinacijesubjekata unutar sustava. Određeni su podsustavirazvijani bez usklađivanja s drugim dijelovimasustava, neke evidencije se preklapaju, ne postojirazmjena informacija o nabavi podataka od općeginteresa i slično.Osnivanjem Koordinacije za izradu Informacijskogsustava prostornog uređenja stvara se organizacijskiokvir za usklađivanje potreba različitih vlasnikai korisnika podataka o prostoru Grada Zagreba uskladu sa zakonskom osnovom i suvremenimstručnim dostignućima. Takav će pristup nužnodovesti do racionalnijeg upravljanja sredstvima tesinergijskog djelovanja udruživanjem postojećihstručnih potencijala u različitim gradskim uredima,zavodima i službama.Koordinaciju za izradu ispu-a osnovalo je, na 296.sjednici, 23. travnja 2009., Gradsko poglavarstvoGrada Zagreba.usklađivanje potreba vlasnika i korisnikaprostornih podataka vezanih uz prostornouređenje Grada;utvrđivanje strateških smjernica razvojaispu-a;predlaganje plana razvoja ispu-a;izrada izvješća o provođenju planarazvoja ispu-a;nadzor nad kvalitetom izvršenih radovana uspostavi komponenti ispu-a.Stručne, tehničke i administrativne poslove zaKoordinaciju obavljat će Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj Grada.Rad Koordinacijezapočeo je 6. svibnja 2009., uvodnim izlaganjemu Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba.Gradsko poglavarstvo imenovalo je članoveKoordinacije na 303. sjednici održanoj 21. svibnja2009. godine. (d.š.)2/3u radu koordinacije sudjelujuUred gradonačelnika;Gradski ured za strategijsko planiranje irazvoj Grada;Gradski ured za prostorno uređenje, zaštituokoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo,komunalne poslove i promet;Gradski ured za katastar i geodetske poslove;Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba;Zagrebački holding;apis-it d.o.o.prikaz 01


urbanističko arhitektonski natječajiKazeta 3 uz istočni dioUlice Hrvatske bratskezajednice05program za javni urbanističko - arhitektonskinatječaj • gradska četvrt: trnjeProgram za javni urbanističko - arhitektonskinatječaj za kazetu a3 uz istočni dio Ulice Hrvatskebratske zajednice i urbanističko rješenje poteza odSlavonske avenije do Ulice grada Vukovara izrađenje na temelju provedbenih odredbi Urbanističkogplana uređenja ‘Kruge’. Natječajni je program izradilatvrtka Matrix-D-Inženjering d.o.o. iz Zagreba,u suradnji s Gradskim uredom za strategijsko planiranjei razvoj Grada.Obuhvat natječaja za urbanističko rješenje jeprostor između Ulice Hrvatske bratske zajednicei Trnjanske ceste te između Ulice grada Vukovara iSlavonske avenije, a čine ga četiri prostorne kazetee1, a1, a2 i a3. Površina obuhvata iznosi približno23.906 m 2 .Površina kazete a3 za koju je potrebno izraditiurbanističko i arhitektonsko rješenje iznosi približno3500 m 2 .Predmetna je lokacija dio središnjega gradskogprostora (istočna strana središnje gradske osi),na kojem se transformacijom postojeće sagrađenestrukture treba ostvariti novi urbani identitet.Uređivanje ove iznimno važne, ali i zahtjevnelokacije, trebalo bi biti obilježeno kvalitetom javnihprostora, ali i jednako važnom afirmacijomarhitektonskih vrijednosti. Stoga je svrha natječajada se dobije kvalitetno funkcionalno i oblikovnorješenje kako pojedinačnih zgrada kazete a3tako i urbanističko rješenje cijelog poteza uz UlicuHrvatske bratske zajednice. (d.b.& v.c.c.)prikaz 05urbanističko arhitektonski natječajiGradski projekt:Müllerov breg06program za javni, anketni, urbanističkoarhitektonskinatječaj • gradska četvrt:črnomerecPodručje Müllerova brega obuhvaćeno Programomjavnoga, anketnog urbanističko - arhitektonskognatječaja, smješteno je u zapadnom dijelu gradaZagreba, na prostoru između Kustošijanske ulicena zapadu i ul. Črnomerec na istoku, a južnu granicučini kompleks Ciglane Zagreb d.d., smještenuz Ilicu. Površina područja iznosi približno 28hektara.Program je izradila tvrtka cpa – Centar za prostornouređenje i arhitekturu d.o.o., Zagreb, usuradnji s Gradskim uredom za strategijsko planiranjei razvoj Grada. Sastavni dio natječajnogPrograma čini Krajobrazna studija područjaMüllerov breg koju je izradila tvrtka Dvokut Ecroprikaz 06d.o.o. iz Zagreba. Potreba za izradom krajobraznestudije proizašla je iz činjenice da velik diopodručja Mülerova brega predstavlja vrijedan prirodnikrajolik u kojem je moguće graditi na obzirannačin.Natječajnim Programom, uvažavajući navedenustudiju, predviđene su sljedeće namjene i sadržaji:mješovita – pretežito stambena namjena, mješovita– pretežito poslovna namjena, osnovna škola,dječji vrtić, javni park i zaštita kvalitetnoga visokogzelenila – šume.Zadatak natječajnog rješenja je postizanje konsolidacijeneizgrađenog prostora Müllerova brega pretežitostambenom gradnjom, uz poštivanje prirodnihobilježja krajolika, očuvanje i uređivanje ornitološkogrezervata. Definiranje novih javnih prostorai pratećih sadržaja naselja osigurat će transformacijuu prostor visokog urbaniteta te poboljšati prometnuintegraciju ovoga dijela grada.Rezultati javnoga, anketnog, urbanističko-arhitektonskognatječaja bit će polazišta za definiranjeurbanih pravila i urbanističko – tehničkih uvjeta zaizradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja– Urbanističkog plana uređenja ‘Müllerovbreg’. (d.b.)10/11


prikaz 08urbanističko arhitektonski natječajiUređivanje šireg prostoraokretišta Mihaljevac08urbanističko arhitektonski natječajiDogradnja i nadogradnjaFakulteta političkihznanosti Sveučilištau Zagrebu07prikaz 07program za arhitektonsko - urbanističkinatječaj • gradska četvrt: donji gradGradski ured za strategijsko planiranje i razvojGrada je, na temelju iskazanih potreba Fakultetapolitičkih znanosti, pripremio program natječajasvrha kojega je dobivanje najkvalitetnijega idejnogrješenja rekonstrukcije postojeće fakultetskezgrade u Lepušićevoj ulici. Zatvaranjem otvorenogdijela petog kata osigurat će se dodatni prostoriza provođenje nastave: dvije predavaonice i sedamkabineta. Površina nove dogradnje iznosit će oko500 m 2 . (m.s.)program za urbanističko - arhitektonskinatječaj • gradska četvrt: grad - medveščak,podsljemeGradski ured za strategijsko planiranje i razvojGrada je, u suradnji s Gradskim uredom za prostornouređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,komunalne poslove i promet i podružnicom‘Zagrebački električni tramvaj’, pripremio natječajniprogram kojim se predviđa uređivanje okretištana Mihaljevcu koje danas ne zadovoljavapotrebe korisnika za suvremenim terminalomjavnog prijevoza.Svrha je natječaja da se dobije kvalitetno oblikovnoi funkcionalno rješenje koje će zahtjeve suvremenogkorištenja (dizajn okretišta, tramvajske nadstrešnice,manevarske i prometne površine zaautobuse i taksi-stajališta) i nove zahtjeve vezaneuz korištenje sportsko-rekreacijskih potencijalaMedvednice (Park&Ride parkiralište), na optimalannačin uskladiti sa visokim ambijentalnim,vizualnim i krajobraznim vrijednostima dolinaGračanskog potoka i Ribnjaka.Način na koji će idejno rješenje afirmirati postojećepejsažne karakteristike, a ujedno omogućitirealizaciju kvalitetno oblikovanih planiranih sadržajai funkcionalno rješenje terminala, predstavljatće osnovni kriterij vrednovanja projekta.To se posebno odnosi na očuvanje vizura premamasivu Medvednice i brežuljku Okrugljak nakojemu je smještena zaštićena vila Okrugljak i naoblikovanje zelenih površina i afirmaciju otvorenihtokova potoka. (i.m.)urbanističko arhitektonski natječajiSpomenik hrvatskimratnim vojnim invalidimaiz Domovinskog rataProgram natječaja za idejno urbanističko- skulptorsko rješenje • gradska četvrt:črnomerecNatječajnim programom što ga je izradio Zavodza prostorno uređenje Grada Zagreba, uz koordinacijuGradskog ureda za strategijsko planiranje irazvoj Grada, planira se da se, ispred Doma invalidaDomovinskog rata u Zagrebu, Slovenska 21,postavi spomenik svim hrvatskim ratnim vojniminvalidima iz Domovinskog rata. Projekt postavespomenika dobio je podršku Ministarstva obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti iPoglavarstva grada Zagreba, Gradskog ureda zazdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, teVijeća gradske četvrti Črnomerec.Na navedenoj je lokaciji potrebno postaviti spomenikkoji će autorskim tretmanom, oblikom imaterijalom, u duhu današnjega vremena, svjedočitio vrijednostima koje u hrvatskoj simbolizirahrvatski branitelj. Spomenik treba planiratina zelenoj površini, odnosno ‘otoku’ uz zapadnirub čestice, tako da je okrenut prema ulici i damu se prilazi s pješačkog nogostupa u Slovenskojulici. (m.v.)12/13


egionalna i međunarodna suradnjaSastanak pmg za CivitasElan, 21. – 24. travanj2009.09regionalna imeđunarodna suradnjaOd 21. do 24. travnja 2009. u Zagrebu je održansastanak skupine za provođenje kolaborativnogprojekta Civitas Elan. Na sastanku su partneri izZagreba, Genta, Ljubljane, Brna i Porta raspravljalio napretku i preprekama u provedbi ovog složenogprojekta. Poseban naglasak sudionici skupa sudali na upoznavanje javnosti s projektom u gradovima- partnerima i u drugim sredinama, te mjerljiveparametre uspješnosti provedbe projekta.Jedna od važnih tema zagrebačkog sastanka bilaje i rasprava o korištenju bio goriva kao alternativifosilnim gorivima. Kako se u Zagrebu u vozilazet-a i Čistoće standardnom dizel gorivu većdodaje određeni postotak biodizela, razmatralasu se dosadašnja iskustva zet-a i Čistoće s alternativnimgorivima.Podrška javnosti nužna je za uspješnost nekogprojekta. Stoga javnost najprije treba upoznatis planiranim akcijama, i uključiti je kako bi projektosjetila ‘svojim’, pa je u tjednu održavanjasastanka zet organizirao posebnu tramvajskuliniju duž Civitasovog demonstracijskog koridora,Savskom i Ilicom preko Trga bana Jelačića do Trgažrtava fašizma i preko Glavnog kolodvora natragna Savsku. Po dovršetku skupa tramvaji označenilogom Civitas Elan i dalje kruže zagrebačkimulicama.Zagrebački partneri na projektu (Grad Zagreb, zet,Čistoća, hž infra, odraz, fpz i Bicikl) očekuju daće skorašnje organiziranje info punkta projektaCivitas Elan ispred istočne ograde Tehničkogmuzeja u Savskoj sasvim sigurno predstavljatiključni korak u upoznavanju javnosti s projektom.Predviđa se postavljanje tramvajskih kola tipa ‘101’koja će se prilagoditi kako bi se u njima mogle održavatiradionice za manji broj sudionika i pružatiinformacije o samom projektu. (v.b.)prikaz 0914/15


egionalna i međunarodna suradnja13. međunarodnakonferencija o pasivnojkućiregionalna i međunarodna suradnjaUz 22. svibnja, Danzaštite prirode iMeđunarodni danbiološke raznolikosti10U svijetu se 22. svibnja obilježava Međunarodnidan biološke raznolikosti, a u Hrvatskoj i Danzaštite prirode.Međunarodnim danom biološke raznolikosti upozoravase na zabrinjavajuću ugroženost biološkeraznolikosti i ubrzano osiromašenje vrsta i ekološkihsustava, zbog čega je ugrožen i čovjek.Činjenica da je od 2007. na našoj planeti u prevlastigradsko stanovništvo, da, iako gradovi zauzimajusvega 2% površine planete, njihovo stanovništvotroši 75% Zemljinih resursa, da se očekuje porastudjela gradskog stanovništva čak do 75% u slijedećihpedeset godina, nužno je usredotočila pažnjuna ključnu ulogu koju u aktivnostima u zaštiti biološkeraznolikosti imaju gradovi i njihove lokalneuprave.U funkciji poticanja aktivnosti u urbanim sredinamaje i lab projekt – projekt zaštite biološkeraznolikosti, o kojemu je bilo riječi i u prethodnombroju.U okviru projekta priređeno Izvješće o biološkojraznolikosti Grada Zagreba (www.zagreb.online) predstavlja prvi cjeloviti dokument te vrste.Djelujući lokalno, ono je korak Grada Zagrebaprema spoznaji o vlastitim vrijednostima i potrebidjelovanja te korak na lokalnoj razini ka postizanjusmanjenja opadanja bioraznolikosti na globalnojrazini. Izvješće su izradili Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj Grada i Zavod za prostornouređenje Grada Zagreba, u suradnji s Hrvatskimprirodoslovnim muzejom, ju-om Park Maksimir,te drugim institucijama i pojedincima.Ovim izvješćem Grad Zagreb nastoji spoznati stanjesvoje bioraznolikosti, kao dio urbanog identitetaGrada, i smatra to nultom točkom od kojeće moći pratiti proces njene zaštite. Nadamo seda će Izvješće poslužiti i kao svojevrstan udžbeniki potaknuti unapređivanje znanja, zanimanjaprikaz 10i suradnje. Nastalo prema istoj metodologiji kaoi izvješća drugih 20 gradova sudionika projekta,prigoda je i za usporedbe, razmjenu znanja i iskustava(www.iclei.org/lab).Svi aspekti upravljanja gradovima imaju direktanili indirektan utjecaj na biolološku raznolikost paće oni biti teme skupa Urban Nature Forum 2009,što se, od 12. do 13. lipnja, održava u Edmontonuu Kanadi (www.iclei.org), kao dio Svjetskog kongresaConnecting Leaders – Advancing LocalAction for Sustainability (www.iclei.org/worldcongress), o čemu će biti riječi u nekom od slijedećihbrojeva.Budući da su posebna tema ovogodišnjegaMeđunarodnog dana biološke raznolikosti invazivnevrste kao jedna od glavnih prijetnji biološkojraznolikosti, ju Park Maksimir, partner u labprojektu, započinje, nastavljajući se na već ranijaistraživanja invazivnih vrsta, projekt o crvenouhojkornjači koja već sada, u Parku Maksimir, brojemjedinki nadmašuje zaštićenu autohtonu europskubarsku kornjaču i predstavlja za nju direktnu prijetnju.(v.k.p.)U Frankfurtu na Maini održana je, 17. i 18. travnja,13. konferencija o pasivnoj kući, najveća međunarodnakonferencija o toj temi ove godine.Standarde pasivne kuće promiče pass-net, mrežadeset partnerskih europskih država (Austrija,Belgija, Hrvatska, Njemačka, Velike Britanija,Češka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Švedska)osnovana 2007..Prema Akcijskom planu eu-a, potrebe za energijomza građevine trebale bi se,do 2020., smanjitiza 20%. Ostvarenje toga cilja ojačat će industrijskukompetitivnost, povećati izvoz novih tehnologijai pozitivno utjecati na zapošljavanje, a uštede ćeostaviti dovoljno prostora za ulaganja u inovativnetehnologije.Ova je konferencija omogućila upoznavanje s najnovijimdostignućima i trendovima niskoenergetskihgrađevina te učenje iz iskustava drugih zemaljačlanica o tome kako su podizali svoje standardei kako su rješavali probleme na koje su nailazili.Zbog velikog broja sagrađenih i obnovljenih stambenihi javnih zgrada u skladu s energetskim standardimaza pasivnu kuću, Frankfurt, grad domaćin,s pravom je prozvan ‘glavnim gradom pasivnekuće’.Predstavnica Grada Zagreba na seminaru i u razgovoru‘Uvod u pasivnu kuću za djelatnike u upravi’bila je Jadranka Veselić Bruvo. (j.v.b.)16/17


18/19prikaz 11


egionalna i međunarodna suradnjaPriprema Grada Zagrebaza sudjelovanje uregionalnoj politici rhi korištenje fondovaeu-a11Kao dio pripremnih aktivnosti za sudjelovanjeGrada Zagreba u regionalnoj politici rh i učinkovitokorištenje eu fondova za regionalni razvoj,kako u pretpristupnom razdoblju tako i nakonstupanja u članstvo eu-a, u Gradskom uredu zastrategijsko planiranje i razvoj Grada održan je, 8.svibnja, razgovor kojem su, uz predstavnike Ureda,prisustvovali gđa Mirjana Štraus iz Ministarstvaregionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva(mrršvg) i gđa Maja Hranilović, konzultanticau projektu cards 2004 ‘Pomoć pri jačanjukapaciteta za regionalni razvoj’ koji djeluje primrršvg-u.Predstavnici Ministarstva ukazali su na činjenicuda je u tijeku završna faza pripreme Nacrta strategijeregionalnog razvoja Republike Hrvatske iZakona o regionalnom razvoju, te se njihovo donošenjeočekuje u slijedećih nekoliko mjeseci. Svežupanije i Grad Zagreb započeli su s intenzivnijimpripremama za uspostavu struktura potrebnihza učinkovito provođenje regionalne politike. Tose posebice odnosi na izradu, odnosno revidiranježupanijskih razvojnih strategija / strategijerazvoja Grada Zagreba, na jačanje kapacitetažupanijskih razvojnih agencija / Razvojne agencijeZagreb – tpz, te na organiziranje i pozicioniranježupanijskih partnerskih vijeća / Partnerskog vijećaGrada Zagreba koja služe kao savjetodavna tijelažupanijskim vlastima tijekom donošenja odluka orazvojnim prioritetima i projektima.Istodobno, uz spomenute pripreme, započela je iizrada operativnih programa kojima će RepublikaHrvatska definirati korištenje strukturnih fondovai kohezijskog fonda eu-a u prvom programskomrazdoblju članstva u eu (proces koordiniraSredišnji državni ured za razvojnu strategiju ikoordinaciju eu-fondova). Budući da strukturnifondovi, uz nacionalna sredstva, predstavljaju iznimnovažan izvor financiranja regionalnih razvojnihprojekata, vrlo je važno da se u pripreme zakorištenje strukturnih fondova aktivno uključi iregionalna razina.Grad Zagreb se, preko Ureda gradonačelnika,Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Gradakoji ima funkciju koordinatora, te Razvojne agencijeZagreb – tpz aktivno uključio u cijeli proceste započeo s pripremnim aktivnostima za izraduStrategije razvoja Grada Zagreba i uspostavljanjePartnerskog vijeća Grada Zagreba, kako je topredviđeno prijedlogom Strategije regionalnograzvoja rh.Ova pripremna faza, dio koje je bio i sastanak, imasvrhu osmisliti kako, slijedeći zadni metodološki isadržajni okvir, na najučinkovitiji način osiguratiširoki participativni proces u kojem će, partnerskimodnosom i sinergijskim djelovanjem sudjelovatisvi relevantni dijelovi Gradske uprave, tijeladržavne uprave, poslovni sektor, nevladin sektor idruge interesne skupine. Ovaj je proces iznimnovažan jer će se samo oni razvojni projekti kojiimaju uporište u Strategiji razvoja Grada Zagrebamoći predlagati za sufinanciranje kako iz nacionalnihsredstava preko Strategije regionalnog razvojarh tako i iz izdašnih sredstava eu-fondova namijenjenihregionalnom razvoju zemalja članica.No, ovaj strateški dokument nije samo u funkcijiomogućavanja pridobivanja sredstava, on će, štoje jednako važno, pružiti i osnovni razvojni okvirza razdoblje do 2013.S obzirom na to da sadašnji prijedlog Strategijeregionalnog razvoja rh sadržava i razvojno planiranjena razini statističkih (nuts 2) regija, štoje u skladu s načelima regionalne politike eu-a,Grad Zagreb aktivno sudjeluje i na koordinativnimsastancima regije Sjeverozapadna Hrvatska,koje je sastavni dio, te se uključio u definiranjerazvojnih prioriteta i projekata važnih za cijeluregiju. (v.k.p.)Osobna karta uredaTemeljni ciljevi osnivanja Gradskog ureda za strategijskoplaniranje i razvoj grada u ljeto 2005.ujedno predstavljaju i dio središnjih tema kojimase Ured od svog osnutka bavi.To su predlaganje strategijskih odluka o razvojuGrada, predlaganje i provođenje partnerskih projekatas regijama, drugim partenerima u Hrvatskoj,stranim partnerima, privatnim investitorima iznanstvenim institucijama, zastupajući u svojemdjelovanju sustavno javni interes Grada.Uz to, Ured se bavi valorizacijom, studiranjemi programskim studijama Gradu nedostajućihtemeljnih sadržaja urbane infrastrukture, valorizacijompotencijala prostora u vlasništvu Grada,te prostora posebno važnih za urbani identitetZagreba.Reorganizacijom Ureda u travnju 2008. su temekojima se Ured bavi znatno proširene uključivanjemcijelog niza nadležnosti iz područja prostornoguređenja – vođenja postupaka izrade i donošenjadokumenata prostornog uređenja i vođenjainformacijskog sustava prostornog uređenja, kaoi poslova statistike i demografije. Time je na odgovarajućinačin logično zaokružena nadležnostUreda. Ured je organiziran u slijedeće ustrojstvenejedinice:Odjel za strategijsko planiranje,Odjel za postupak izrade i provedbustrategijskih planova i projekata,Odjel za pripremu i provedbu regionalnihi međunarodnih projekata,Odjel za prezentaciju projekata(zagrebforum) – u osnivanju,Odjel za prostorne informacije i istraživanja,Odjel za statistiku,Odjel za demografiju,u kojima se, s ciljem sinergije rada, koordiniranoi kroz međusobnu suradnju obavljaju povjereniposlovi.Gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj Gradaa Zagreb, Ulica Republike Austrije 18e strategija@zagreb.hrt 01 / 610-1840f 01 / 610-1881


grad zagrebgradski uredza strategijskoplaniranje irazvoj grada

More magazines by this user
Similar magazines