NEW HOLLAND FR

agriculture.newholland.com
  • No tags were found...

NEW HOLLAND FR

NEW HOLLAND FRFR45O I FR5OO I FR6OO I FR7OO I FR85O


2 3NOWA LINIA SIECZKARNI FRNAJWY˚SZA JAKOÂå POP¸ACANew Holland wiedzie prym w sektorze sieczkarni od ponad pó∏ wieku. Przez ten czas firma wprowadzi∏a szereg rozwiàzaƒ, którezrewolucjonizowa∏y sposób zbioru plonów. U˝ytkownicy mogà obecnie wybieraç spoÊród pi´ciu wersji o mocy od 450 a˝ do 824 KMw przypadku flagowego modelu FR850. W sieczkarniach tej serii po∏àczono najwy˝szà dost´pnà na rynku wydajnoÊç rozdrabianiaz nieporównywalnà wygodà pracy operatora dzi´ki zastosowaniu monitora IntelliView IV. Dzi´ki zastosowaniu nowych rozwiàzaƒzapewniony zosta∏ lepszy przep∏yw Êcinanej masy roÊlinnej wp∏ywajàcy na wzrost przepustowoÊci i wydajnoÊci, a Êci´ta irozdrobniona zielonka uk∏ada si´ za sieczkarnià w równomierny wa∏ek.NAJWY˚SZA WYDAJNOÂåW firmie New Holland wiemy, ˝e wydajnoÊç to kluczowa cecha najlepszych sieczkarni samobie˝nych i ˝e u˝ytkownicy naszychmaszyn marzà o zbiorach liczonych w tonach na godzin´. Dzi´ki g∏owicy tnàcej o najwi´kszej dost´pnej Êrednicy 900 mm naszamaszyna pracuje niezwykle dynamicznie, a w po∏àczeniu z szerokà komorà ci´cia zapewnia niesamowità wydajnoÊç i dok∏adnoÊç.S∏ynny uk∏ad Power Cruise II sprawia, ˝e ogromny apetyt sieczkarni FR zostanie nasycony na polach o zmiennej g´stoÊcinasadzenia, a najnowoczeÊniejsze g∏owice tnàce doskonale radzà sobie z koszeniem trawy, kukurydzy, zbó˝ itd., czyli po prostuze wszystkim, co maszyna napotka na swojej drodze. Oto pe∏en obraz jej niesamowitej wydajnoÊci.NAJWY˚SZA JAKOÂå ZBIORÓWMo˝liwoÊç zapewnienia doskona∏ej jakoÊci zbiorów to po∏owa sukcesu, je˝eli chodzi o zawarcie intratnych umów na dostawykiszonki i biomasy. Dzi´ki opatentowanej technologii HydroLoc mo˝liwe jest zapewnienie odbiorcom sta∏ej d∏ugoÊci ci´cianiezale˝nie od przerobu i rodzaju zbioru. Automatyczna regulacja d∏ugoÊci ci´cia zapewnia najlepszà w swojej klasie jakoÊç zbioru.W po∏àczeniu z jednolità jakoÊcià rozdrabniania ziaren dzi´ki najwydajniejszemu zgniataczowi zawsze mo˝na dysponowaçsk∏adnikami odpowiednimi dla najbardziej wymagajàcego byd∏a oraz najbardziej wymagajàcych producentów pasz.


NAJWA˚NIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCUOsiàgi sieczkarni z serii FR sà stale dost´pne dla ka˝dego u˝ytkownika.W jaki sposób? To proste – wszystkie informacje umieszczono na bocznejos∏onie. Skrót „FR” oznacza w j´zyku angielskim forage harvester, czylisieczkarnia samobie˝na. Nast´pujàce po nim trzy cyfry, na przyk∏ad „600”,oznaczajà maksymalnà moc silnika zaokràglonà do najbli˝szejwielokrotnoÊci liczby 50. Co to oznacza dla u˝ytkownika? Ka˝dy klient,który kupuje sieczkarni´ FR, od razu wie, ˝e spe∏ni ona wszystkie jegowymagania. Zaufaj firmie New Holland, a ju˝ zawsze b´dziesz móg∏cieszyç si´ maksymalnà wydajnoÊcià swojej sieczkarni.NI˚SZE KOSZTY EKSPLOATACJINi˝sze koszty eksploatacji to wi´ksze zyski. Technologia ECOBlue SCR obni˝a zu˝ycie paliwa co oznacza wymierneoszcz´dnoÊci. Zastosowana w modelu FR600 technologia Turbo Compound zwi´ksza wydajnoÊç silnika i jednoczeÊnie obni˝azu˝ycie paliwa. Oszcz´dza pieniàdze. Zaawansowana technologia MetaLoc chroni sieczkarni´ FR przed potencjalnymuszkodzeniem metalowymi przedmiotami. Znaczna oszcz´dnoÊç pieni´dzy. Opatentowany uk∏ad przetwarzania zbiorów Variflowumo˝liwia przestawienie z kukurydzy na traw´ w czasie poni˝ej 20 minut, bez potrzeby u˝ycia narz´dzi. Oszcz´dnoÊç czasu,wi´cej pieni´dzy. Sieczkarnia FR: “maszynka do robienia pieni´dzy”.NIEPORÓWNYWALNA PRZYJEMNOÂå Z JAZDYDoÊwiadczeni operatorzy sieczkarni to specjaliÊci na wag´ z∏ota. Gdy ju˝ znajdziesz kogoÊ takiego, pragniesz, by zosta∏ z Tobàna sta∏e. Seria FR zapewnia najwy˝szej klasy warunki pracy. Doskona∏a widocznoÊç: do przodu, wstecz, na boki, aby dok∏adniepodbieraç i odprowadzaç zbiory. Przestronna kabina jest wyposa˝ona w du˝y, kolorowy monitor dotykowy IntelliView IV orazergonomiczny pod∏okietnik, na którym umieszczono wszystkie najwa˝niejsze elementy sterujàce pracà maszyny. Uk∏ad IntelliFilldo automatycznego nape∏niania przyczepy pozwala skoncentrowaç si´ na powa˝niejszej pracy, czyli umiej´tnym zbieraniu ikoszeniu. Witamy na pok∏adzie nowej sieczkarni New Holland.


4 5HISTORIAREWOLUCJA W DZIEDZINIE SIECZKARNI SAMOBIE˚NYCHW roku 1961 firma New Holland dokona∏a prawdziwej rewolucji w sektorze sieczkarni samobie˝nych, przekszta∏cajàc swojà s∏ynnàsieczkarni´ doczepianà do ciàgnika w pierwszà tego rodzaju maszyn´ z w∏asnym silnikiem. Tak oto powsta∏ legendarny ju˝ dziÊmodel SP818. To Êmia∏e posuni´cie specjalistów z New Holland pozwoli∏o znacznie zwi´kszyç wydajnoÊç sieczkarni w warunkachpolowych. Zgodnie z tym ambitnym za∏o˝eniem w ciàgu minionego pó∏wiecza firma New Holland wprowadzi∏a ogromnà liczb´prze∏omowych i pionierskich rozwiàzaƒ na rzecz podniesienia wydajnoÊci przetwarzania paszy. DziÊ sieczkarnie z serii FR wcià˝symbolizujà nieprzerwane zaanga˝owanie New Holland w oferowanie maszyn spe∏niajàcych najwy˝sze wymagania u˝ytkowników.W ˚Y¸ACH IN˚YNIERÓW Z CENTRUM DOSKONA¸OÂCI W ZEDELGEM P¸YNIE ˚Ó¸TA KREW -KREW W FIRMOWYM KOLORZE NEW HOLLANDDziÊ, czyli po ponad pó∏ wieku od momentu zaprojektowania i wyprodukowania w New Holland w stanie Pensylwania pierwszejsieczkarni samobie˝nej SP818, oddani firmie in˝ynierowie z Centrum Doskona∏oÊci w belgijskim mieÊcie Zedelgem z nies∏abnàcymzaanga˝owaniem opracowujà nowà generacj´ tych wspania∏ych maszyn. Dzi´ki zaawansowanemu procesowi rozwoju produktów iwszechstronnej wiedzy uczestników programu World Class Manufacturing, seria sieczkarni FR, wraz z innymi flagowymi produktamido zbiorów, czyli kombajnami zbo˝owymi CR i CX oraz du˝ymi prasami kostkujàcymi BigBaler, wcià˝ wyznaczajà standard w bran˝y.196119681972197719791987


1961: SP818, pierwsza samodzielna sieczkarnia New Hollandz jednorz´dowà g∏owicà tnàcà do kukurydzy w akcji napolach Pensylwanii. Oto poczàtek rewolucji w sektorzesieczkarni.1968: Z linii produkcyjnej zje˝d˝a model 1880. W tym modeluzwi´kszono moc, a wraz z nià wydajnoÊç maszyny.1975: Premiera modelu 1890 na dobre rozpocz´∏a prawdziwywyÊcig w zakresie mocy. W tym w∏aÊnie roku pojawi∏asi´ pierwsza maszyna tego typu o mocy 200 KM, anowa technologia wydmuchiwania przyspieszy∏awy∏adowywanie.1977: To najbardziej intensywny rok wyÊcigu o pierwszeƒstwow przestrzeni kosmicznej. Wtedy w∏aÊnie pojawi∏ si´ te˝model 1895 - pierwsza sieczkarnia do zbioru roÊlinpaszowych z wbudowanym wykrywaczem przedmiotówmetalowych. Zapewni∏a ona skutecznà ochron´ zarównomaszyny, jak i byd∏a.1979: W modelu 2100 wprowadzono silnik rz´dowy, którypozwoli∏ zwi´kszyç moc do oko∏o 300 KM. Znaczniepoprawiono równie˝ widocznoÊç z kabiny operatora.1987: W nowym modelu 1915 zastosowano wieleprze∏omowych rozwiàzaƒ takich jak zabezpieczenieg∏owicy tnàcej, automatyczne ostrzenie no˝y imocowanie listwy tnàcej.1995: W serii FX5 o mocy 450 KM wprowadzonolegendarny dziÊ system - zgniatacz ziarna.1998: W odpowiedzi na zwi´kszone wymaganiau˝ytkowników wzgl´dem mocy firma wprowadzi∏amodel FX58 oferujàcy 571 KM.2003: Z nastaniem nowego tysiàclecia pojawi∏a si´ seriaFX z uk∏adem regulacji d∏ugoÊci ci´cia HydroLoci hydraulicznym nap´dem rolek podajàcych.2007: Klienci z uznaniem powitali nowà seri´ FR9000.Seria obejmowa∏a pi´ç modeli wyposa˝onychw wiodàce rozwiàzania technologiczne takie jakuk∏ady HydroLoc, MetaLoc i Variflow.2007: Seria FR9000 otrzyma∏a na targach Agritechnicapresti˝owà nagrod´ Maszyny roku (Maschine desJahres).2011: Limitowana edycja modelu rocznicowego uÊwietni∏aobchody 50 lat na pozycji lidera w zakresie produkcjisieczkarni.2012: Premiera serii FR. Nowa seria stanowi szczytoweosiàgni´cie w technologii sieczkarni samobie˝nychpod wzgl´dem jakoÊci paszy i wydajnoÊci roboczej.19951998200320072007201120122013 HISTORIA SUKCESU NIE MA KO¡CA!


6 7HEDERY DO ZBIORU TRAWY I ZIELONEKW CZO¸ÓWCE OD SAMEGO POCZÑTKUZNAKOMITA WYDAJNOÂå PRZY ZBIORZE TRAWYStare powiedzenie „JesteÊ tym, co jesz” jest szczególnieprawdziwe, je˝eli chodzi o byd∏o mi´sne. Aby móc wyhodowaçnajdoskonalsze i najbardziej cenione byd∏o mi´sne i mleczne,nale˝y podawaç mu kiszonk´ najwy˝szej jakoÊci o dok∏adniedobranych wartoÊciach od˝ywczych. Natomiast abydostarczaç klientom w∏aÊnie takà doskona∏à pasz´,traw´ nale˝y zbieraç w odpowiednim momencie.Tutaj nie ma drugiej szansy. Dzi´ki nowemupodbieraczowi do traw 300FP zbiór udaje si´doskonale za pierwszym... i za ka˝dym razem.WYDAJNE PODAWANIEHeder jest standardowo wyposa˝ony w ∏opatki przenoÊnika Êlimakowego, któreprzesuwajà pokos na rolki podajàce. U˝ytkownicy, którzy wykonujà prace wg´stych uprawach lub przy wyjàtkowo d∏ugich êdêb∏ach trawy stwarzajàcychryzyko zakleszczenia mogà wybraç opcjonalne chowane palce.ZWI¢KSZONA NIEZAWODNOÂå NA NIERÓWNYM TERENIEStandardowo montuje si´ wzmocnione z´by podbieracza, które zapewniajàoptymalnà niezawodnoÊç podczas pracy na nierównym lub kamienistym pod∏o˝u.Prac´ w takich warunkach dodatkowo u∏atwia tylne ko∏o wsporcze, którezapobiega niebezpiecznemu zag∏´bianiu si´ podbieracza w nierównym pod∏o˝u.WYBÓR SZEROKOÂCISTWORZONY DO TWOICH POTRZEBMaszyna jest dost´pna w dwóch szerokoÊciach roboczych,z których ka˝da obejmuje pi´ç belek palcowych. Pozwala touzyskaç dowolnà wydajnoÊç koszenia. Heder o szerokoÊci3 m doskonale nadaje si´ do prac wymagajàcych cz´stegotransportu, poniewa˝ nie trzeba go zdejmowaç na czasprzejazdu po drogach, co oznacza szybszy dojazd do celu.Natomiast poszerzony wariant 3,8 m Êwietnie poradzi sobienawet z najszerszym i najg´stszym pokosem. To doskona∏ypartner dla samobie˝nej ˝niwiarki pokosowej.REGULOWANA OS¸ONA WA¸KAPODBIERACZA P¸YNNOÂåPODAWANIA POKOSUNowa wzmocniona os∏ona wa∏ka podbieracza stalesi´ obraca, zapewniajàc p∏ynny, równy przep∏ywmateria∏u do przenoÊnika Êlimakowego, eliminujàcwszelkie zak∏ócenia, które mog∏yby prowadziç doutraty plonów oraz obni˝enia op∏acalnoÊci pracy.Co wi´cej, po∏o˝enie os∏ony mo˝na zmieniaç bezwysiadania z kabiny, co umo˝liwia b∏yskawicznereagowanie na zmiany g´stoÊci pokosu.


Model 300FP 380FPSzerokoÊç robocza (m) 3 3,8Os∏ona podbieracza i sta∏e ko∏a podporowe ● ●¸opatkowy przenoÊnik Êlimakowy ● ●Obrotowe rolki podbieracza i hydraulicznie rozk∏adane ko∏a podporowe O OPrzenoÊnik Êlimakowy z chowanymi palcami O OHydrauliczny nap´d nagarniacza ● ●Tylne ko∏a podporowe O O● Standard O Wyposa˝enie opcjonalneSUPERSZYBKIE PODBIERANIEPodczas zbioru paszy czas ma niekiedy kluczoweznaczenie. Pasz´ nale˝y zebraç w odpowiednimmomencie, aby sprostaç wymaganiom klienta, ana dodatek zagwarantowaç maksymalny przerób, abypozyskaç jak najwi´kszà grup´ odbiorców. SzybkoÊçpodbierania zosta∏a podwy˝szona, aby umo˝liwiçutrzymanie wi´kszych pr´dkoÊci jazdy podczas pracy.Dzi´ki temu, a tak˝e dzi´ki zwi´kszonejprzepustowowÊci sieczkarni z serii FR zbiór plonówodbywa si´ w najkrótszym, mo˝liwym czasie.ZAAWANSOWANE STEROWANIE PO¸O˚ENIEM HEDERAZaawansowane sterowanie wysokoÊcià hedera oznacza, ˝eniezale˝nie od nierównoÊci terenu maszyna zapewnia równomiernepodbieranie pokosu na ca∏ej powierzchni. System Autofloat,dost´pny opcjonalnie w sieczkarniach z hederami do zbioru kukurydzykorzysta z uk∏adu czujników, przy pomocy których heder przesuwasi´ po nierównym terenie i automatycznie koryguje swoje po∏o˝eniewzgl´dem pod∏o˝a dzi´ki uk∏adowi hydraulicznemu, aby zachowaçrównà wysokoÊç i wykluczyç zakopywanie si´ w pod∏o˝u. Systemautomatycznej regulacji ustawienia poprzecznego jest wyposa˝onyw dwie spr´˝yny o du˝ej wytrzyma∏oÊci wbudowane w ram´, którewspó∏pracujà z hederami podbierajàcymi w celu zapewnienianiezrównanej regulacji wysokoÊci do ukszta∏towania terenu.Systemy te mo˝na zablokowaç, aby u∏atwiç transport drogowy.


8 9HEDERY DO ZBIORU KUKURYDZYWYDAJNY ZBIÓR KUKURYDZYEksperci z firmy New Holland opracowali ca∏à gam´ hederów dokukurydzy zaprojektowanych specjalnie do sieczkarni z serii FR.Dost´pne sà zarówno opcje podnoszone, jak i sta∏e, a mo˝liwoÊçzamontowania hederów kombajnowych do kukurydzy zapewniawszechstronnoÊç floty maszyn. Niezale˝nie od tego, czypotrzebujesz kiszonki o najwy˝szych wartoÊciach od˝ywczych,czy maksymalnie energetycznej biomasy kukurydzianej, terazmasz ju˝ doskona∏ego partnera do pracy w polu.TARCZE O MA¸EJ ÂREDNICYDO KOSZENIA M¸ODYCH ROÂLINHeder do kukurydzy z ma∏ymi tarczami o Êrednicy 650 mmzaprojektowano specjalnie do dok∏adnego ci´cia i przetwarzaniam∏odych roÊlin o elastycznych ∏odygach, które nie zdà˝y∏yjeszcze wyschnàç i stwardnieç. W tym przypadku nie mamowy o kosztownych stratach: ci´ty materia∏ jest przekazywanyszybko i wydajnie na rolki podajàce. Odleg∏oÊç mi´dzy tarczamitnàcymi zoptymalizowano tak, aby przystosowaç heder dopracy na polach z wàskimi uprawami rz´dowymi. Dost´pnesà opcje dla szeÊciu, oÊmiu, dziesi´ciu i dwunastu rz´dów.Otwór do podawania ma dok∏adnie takà samà szerokoÊç jakrolki podajàce, co umo˝liwia p∏ynne podawanie pokosu.¸ATWA PRACA NAWET PRZYZBIORZE NAJWY˚SZEJ KUKURYDZYHeder z tarczami o du˝ej Êrednicy to optymalny wybórdo intensywnych zbiorów kukurydzy. Narz´dzie jestdost´pne w wersji dla oÊmiu lub dziesi´ciu rz´dów.Tarcze o Êrednicy 1350 mm z ∏atwoÊcià Êcinajà nawetnajwy˝sze ∏odygi posadzone w najszerszych rz´dach.Szybkoobrotowe no˝e Êcinajà i przesuwajà roÊlinyp∏ynnie i szybko, zapewniajàc niesamowità wydajnoÊç.Zbiór kukurydzy zawsze nast´puje w odpowiednimczasie, a przy pracy nie marnuje si´ani jedna ∏odyga tej energetycznej roÊliny.


Modele 420SFI 450BFI 600SFI 600BFI 750SFI 750BFI 900SFISzerokoÊç robocza (m) 4,5 4,5 6 6 7,5 7,5 9Liczba rz´dów kukurydzy 6 6 8 8 10 10 12Typ tarczy Ma∏a Du˝a Ma∏a Du˝a Ma∏a Du˝a Ma∏aKo∏o podporowe hedera do kukurydzy – – O O O O OSystem prowadzenia wzd∏u˝ rz´du O O O O O O OAutomatyczna regulacja wysokoÊci – – O O O O OPrzed∏u˝enie rury wy∏adowczej – – – – O O O● Standard O Opcja – Niedost´pnePO¸ÑCZONA WYDAJNOÂå DLA ZAPEWNIENIADOSKONA¸EGO PO˚YWIENIAWysokobia∏kowa pasza stanowi najwa˝niejszy sk∏adnik podczaskarmienia byd∏a mi´snego, dlatego gdy wymagane sà tylko najbardziejsoczyste kolby, wskazane jest zamontowaç heder do kukurydzy odkombajnu zbo˝owego. Narz´dzia te, dost´pne w wersji dla 6-12rz´dów, zarówno sztywnej, jak i sk∏adanej, zapewniajà wysokàwydajnoÊç roboczà i najwy˝szà jakoÊç paszy. Rolki obrywajàce sàwyposa˝one w cztery no˝e do zdecydowanego rozdrabniania ∏odygdowolnej Êrednicy i d∏ugoÊci. Parametry zbioru mo˝na regulowaçsiedzàc wygodnie w kabinie. Zapewnia to niezmiennie wysokàwydajnoÊç przy zmieniajàcych si´ wymiarach ∏odyg lub kolb.Szybki przerób i wygoda gwarantowane.POD¸ÑCZENIEDODATKOWEGO HEDERASpecjalny modu∏ hedera mo˝na szybkoi ∏atwo pod∏àczyç z przodu sieczkarni zserii FR, aby zapewniç 100% zgodnoÊçz kombajnowymi hederami do zbiorukukurydzy i zbo˝a. Dzi´ki dodatkowejrolce podajàcej pokos wydajnieprzep∏ywa na d∏u˝szym odcinku,co daje niezmiennie wysokàwydajnoÊç oraz du˝à elastycznoÊç.


10 11HEDERY DO ZBIORU ZBÓ˚ I BIOMASYZBIÓR ROÂLIN ENERGETYCZNYCHW przypadku, gdy potrzebna jest wy∏àcznie wysokoenergetyczna pasza, czas pomyÊleç o zbiorze zbó˝.Wzbogacenie paszy soczystymi nasionami znaczàco podnosi iloÊç i jakoÊç pozyskiwanego mleka, jakrównie˝ tempo wzrostu przychodów z hodowli, jednoczeÊnie zwi´kszajàc zyski Twoje i Twoich klientów.Ale nie tylko zwierz´ta hodowlane potrzebujà energii. Wysokoenergetyczne trawy dostarczajàcebezpoÊredniego pokosu, jak np. miskant, mo˝na zbieraç i zamieniaç w cennà bioenergi´. Co wi´cejzapotrzebowanie dynamicznie rozwijajàcego si´ segmentu biomasy z drzew zagajnikowych o krótkiejrotacji jest nadal niezaspokojone. Drzewa te mo˝na zamieniaç na energi´ np. do ogrzewania domów.ModelHeder do koszenia bezpoÊredniegoSzerokoÊç robocza (m) 6SzerokoÊç przenoÊnika (mm) 825PrzenoÊnik Êlimakowo-∏opatkowy●Liczba superp∏askich okràg∏ych tarcz tnàcych 14Hydraulicznie podnoszona os∏ona przednia●● StandardHEDER MARANGON. SPECJALNIE DLA NEW HOLLANDSzeÊciometrowy heder do koszenia bezpoÊredniego „Marangon dla New Holland” jest wyposa˝onyw 14 najwy˝szej jakoÊci, superp∏askich okràg∏ych tarcz tnàcych umo˝liwiajàcych p∏ynny i nieprzerwanyprzep∏yw masy, który ca∏kowicie likwiduje napr´˝enia i odkszta∏cenia ∏o˝a tnàcego, zwi´kszajàc przy tymniezawodnoÊç maszyny i skracajàc kosztowne przestoje w warunkach wàskich marginesów czasowychna wykonanie prac. PrzenoÊnik o du˝ej Êrednicy szybko podaje pokos do maszyny. Listwa tnàca stanowica∏oÊç z ramà g∏ównà, a zaprojektowano to w celu zwi´kszenia wytrzyma∏oÊci i stabilnoÊci maszyny.Ponadto, np. podczas ci´cia wysokiego, wysokowartoÊciowego zbo˝a mo˝na podnieÊç os∏on´umieszczonà na teleskopach hydraulicznych, aby wykluczyç straty ziarna.


STA¸A D¸UGOÂå CI¢CIA. ZAWSZEWiodàcy w bran˝y uk∏ad HydroLocumo˝liwia precyzyjnà regulacj´ d∏ugoÊcici´cia za poÊrednictwem monitoraIntelliView IV podczas pracy i bezkoniecznoÊci wysiadania z wygodnejkabiny. Po zmianie d∏ugoÊci ci´ciapr´dkoÊç obrotowa rolek podajàcychautomatycznie dostosowuje si´ dopr´dkoÊci g∏owicy tnàcej. Podobniew przypadku wykrycia zmiany pr´dkoÊcijazdy do przodu, automatycznie zmieniasi´ pr´dkoÊç rolek podajàcych, cowyklucza zbijanie si´ lub przepuszczaniepokosu i utrzymuje p∏ynny przep∏yw zbo˝a.ZABEZPIECZENIE MASZYNYDZI¢KI UK¸ADOWI METALOCNajnowszej generacji uk∏ad MetaLocwykrywa metalowe przedmioty w szeÊciustrefach, a po ich wykryciu zatrzymujerolki podajàce w ciàgu 300 milisekund,aby zabezpieczyç sieczkarni´ FR izapewniç bezpieczeƒstwo dla byd∏aklienta. Miejsce wykrycia metalowegoprzedmiotu pojawia si´ na monitorzeIntelliView IV, a uk∏ad nawrotnikapodbieracza automatycznie unosi os∏on´wiatrowà i zmienia kàt obrotów podajnika,umo˝liwiajàc odrzucenie zielonki. Operatormo˝e równie˝ regulowaç czu∏oÊç uk∏adu.OGROMNE WYMIARY,OGROMNA POJEMNOÂåPrzeprojektowane rolki podajàce oszerokoÊci 860 mm zapewniajà sta∏ezasilanie g∏owicy tnàcej materia∏em.IloÊç masy przekazywanej do g∏owicytnàcej zwi´kszono przez wykluczeniekosztownych strat zwiàzanych zwypadaniem pokosu na boki. Dzi´kirównomiernemu rozprowadzeniu pokosuna ca∏ej szerokoÊci rolek wzrastawydajnoÊç maszyny, poniewa˝ materia∏trafia do g∏owicy tnàcej z równomiernàg´stoÊcià, zapewniajàc najwydajniejszàszybkoÊç tworzenia sieczki.UK¸AD AUTOMATYCZNEGOOSTRZENIA NO˚YADJUST-O-MATICOd w∏aÊciwej ostroÊci no˝y zale˝yprecyzja ci´cia z optymalnà wydajnoÊciàprzy zmniejszonym zu˝yciu mocy i paliwa.Nowy, opatentowany przez New Hollanduk∏ad Adjust-O-Matic umo˝liwia prosteostrzenie no˝y i ustawianie stalnicy bezwysiadania z kabiny. Podczas ostrzeniag∏owica tnàca porusza si´ w odwrotnymkierunku, a wbudowany kamieƒ ostrzàcywyprowadza dok∏adnà, ostrà jak brzytwakraw´dê tnàcà na ka˝dym no˝u, znaczniewyd∏u˝ajàc okres ˝ywotnoÊci no˝yi zmniejszajàc zu˝ycie stalnicy.


14 15 PRZETWARZANIE PASZYOGROMNA MOC PRZETWARZANIASieczkarnie FR muszà zagwarantowaç zadowolenie wszystkich u˝ytkownikówprzez ca∏y czas. Klienci wymagajà paszy najwy˝szej jakoÊci. Maszyny z serii FRsà w stanie jà zapewniç dzi´ki nieporównywalnej wydajnoÊci przetwarzania.Kontrahenci i i firmy us∏ugowe pragnà mieç mo˝liwoÊç b∏yskawicznej zmianydostarczanej paszy, aby maksymalnie skróciç nieop∏acalne przestoje. SieczkarnieFR dajà t´ mo˝liwoÊç dzi´ki zastosowaniu wiodàcego w bran˝y uk∏adu Variflow.WYDAJNE ROLKI ZGNIATACZA ZIARNAWydajne rolki zgniatacza materia∏u roÊlinnego wykonano w sprawdzonym kszta∏ciez wy˝∏obieniami przypominajàcymi z´by pi∏y, które umo˝liwiajà dok∏adne zgniataniewszystkich ziaren, a konsekwencji ∏atwiejsze trawienie zawartego w nichod˝ywczego b∏onnika. Rolki dost´pne sà w czterech konfiguracjach, od 77 do166 z´bów. Odleg∏oÊç mi´dzy rolkami mo˝na regulowaç za pomocà monitoraIntelliView IV, aby dostosowywaç wydajnoÊç roboczà do aktualnych wymagaƒ.Utwardzona powierzchnia o du˝ym wspó∏czynniku tarcia znacznie zwi´kszatrwa∏oÊç podczas intensywnych zbiorów kukurydzy.


UK¸AD VARIFLOWUk∏ad Variflow usprawni∏ przep∏yw paszy ze zgniatacza na przyczep´, dzi´ki czemu przypadki zapchaniapodczas zbioru trawy sta∏y si´ przesz∏oÊcià. Uk∏ad Variflow umo˝liwia operatorowi zmian´ pozycji dmuchawyw zale˝noÊci od zbieranego plonu. Uk∏ad obejmuje pojedyncze ustawienie do zbioru kukurydzy i dwa do zbiorutrawy: jedno do ci´˝kiej kiszonki z pierwszego pokosu i drugie, które praktycznie eliminuje odleg∏oÊç mi´dzydmuchawà a modu∏em przetwarzajàcym, do lekkiej sieczki z drugiego i trzeciego pokosu, która jest kierowanabezpoÊrednio do rury wy∏adowczej. W trybie zbioru trawy dmuchawa znajduje si´ 20 cm bli˝ej g∏owicy tnàceji zapewnia oszcz´dnoÊç nawet 40 KM mocy, co zwi´ksza ogólnà wydajnoÊç maszyny.JEDNA OSOBA. DWIE MINUTY. ˚ADNYCH NARZ¢DZITryb pracy uk∏adu Variflow z koszenia kukurydzy na zbiór trawy mo˝na zmieniç samemu w ciàgu mniej ni˝dwóch minut, bez u˝ycia jakichkolwiek narz´dzi. Jest to niebywa∏a zaleta, gdy podczas intensywnych zbiorówliczy si´ najwi´ksza elastycznoÊç. Ponadto wyjàtkowy uk∏ad regulacji napr´˝enia paska nap´dowego zapewniaoptymalne napr´˝enie w obu po∏o˝eniach. Nie musisz nawet o tym myÊleç. Podczas d∏ugich okresów zbiorukiszonki lub koszenia z pnia wysokojakoÊciowej trawy (np. miskantu), nieu˝ywany zgniatacz ziarna mo˝nawymontowaç za pomocà specjalnego urzàdzenia dêwigowego w mniej ni˝ 20 minut.PRZETWARZANIE PASZYW TRUDNYCH WARUNKACHW sieczkarniach samobie˝nych FR700i FR850 mo˝na zamontowaç zgniataczo zwi´kszonej wytrzyma∏oÊci o wzd∏u˝nejkonfiguracji z´bów. Te bliêniacze,chromowane walce zapewniajà bardziejzdecydowane przetwarzanie paszy wcelu osiàgni´cia wi´kszej przepustowoÊcioraz d∏u˝szej ˝ywotnoÊci w przypadkud∏ugotrwa∏ej, intensywnej pracy.


16 17 WYRZUT ZBIORUNIEZMIERNIE P¸YNNY PRZEP¸YW PLONUZbiór plonów nie jest zadaniem dla jednego cz∏owieka. Wymagaon ciàg∏ej komunikacji mi´dzy operatorem sieczkarni a kierowcàciàgnika z przyczepà. Bez tego nie ma mowy o bezpiecznymdostarczeniu ka˝dego grama cennego surowca na przyczep´.Dzi´ki szerokiemu kàtowi obrotu 210° rury wy∏adowczej,nieograniczonej widocznoÊci z przeszklonej kabiny oraz pe∏nejautomatyzacji, zebrana masa rozk∏ada si´ na przyczepierównomiernie, a za∏adunek odbywa si´ w bardzo szybkim tempie.OSZCZ¢DNOÂå CZASUPODCZAS NAWROTÓWNiewielka odleg∏oÊç mi´dzy dmuchawàa g∏owicà tnàcà oznacza, ˝e zbiórznajdzie si´ na przyczepie w dwiesekundy po tym, jak trafi dopodbieracza. Co z tego wynika?Znacznie ∏atwiejsze manewry przyzawracaniu, poniewa˝ operator ciàgnikanie musi ju˝ staraç si´ przechwyciçpozosta∏oÊci pokosu, wykonujàckarko∏omne skr´ty przyczepà.NAJWY˚SZA WYDAJNOÂå DMUCHAWYSieczkarnie z serii FR wyposa˝ono w najnowoczeÊniejszedmuchawy, które zapewniajà wydajne przenoszenie zbioru zezgniatacza na przyczep´. Zastosowanie dmuchawy ∏opatkowejpozwoli∏o zwi´kszyç mas´ przep∏ywajàcego powietrza a˝ o 40%,dzi´ki czemu mo˝liwe jest przenoszenie wi´kszych iloÊci sieczkiw bardziej wydajny sposób. SpecjaliÊci przeprowadzili równie˝zaawansowane obliczenia i analiz´ przep∏ywu, aby okreÊliç najbardziejp∏ynny i optymalny tor wyrzutu zbioru. Dzi´ki temu uda∏o si´ osiàgnàçimponujàcà stabilnoÊç kierunku przep∏ywu wynoszàcà 80%. Stabilniejszyprzep∏yw oznacza mniej turbulencji, a zatem wi´kszà wydajnoÊç roz∏adunku.


POZWÓL, ABY SIECZKARNIA FRNAPE¸NIA¸A PRZYCZEP¢ ZA CIEBIEObs∏uga sieczkarni samobie˝nej wymaga du˝egodoÊwiadczenia i skupienia. Wielokrotnie nagradzanakamera 3D systemu IntelliFill automatycznie wykrywakraw´dê przyczepy i monitoruje nape∏nianie, pozwalajàcoperatorowi skupiç si´ na przep∏ywie masy roÊlinnej izbiorze plonu. Niezale˝nie od rozmiaru i kszta∏tu przyczepysystem automatycznie steruje ruchem rury wy∏adowczej,aby za∏adowaç przyczep´ do pe∏na i bez strat.STEROWANIE KIERUNKIEMPRECYZYJNEGO NAPE¸NIANIAAby zapewniç ca∏kowite nape∏nienie ka˝dego fragmentuprzyczepy, operator sieczkarni mo˝e precyzyjnie ustawiçw pe∏ni regulowanà klap´ o szerokoÊci 330 mm za pomocàspecjalnego elementu sterujàcego umieszczonego nawielofunkcyjnej dêwigni CommandGrip. Pozwala todok∏adnie wyregulowaç przep∏yw plonu.WYJÑTKOWO SZEROKI KÑTOBROTU RURY WY¸ADOWCZEJ: 210°LÊniàca, czarna rura mo˝e obracaç si´ pod szerokimkàtem 210°, co umo˝liwia nape∏nianie przyczepy zarównoz prawej, jak i z lewej strony sieczkarni. Na czastransportu mo˝na umieÊciç rynn´ w bezpiecznympo∏o˝eniu wyjÊciowym. WysokoÊç rury z przed∏u˝eniemwynosi 6,4 m, dzi´ki czemu mo˝na nape∏niaç nawetnajwy˝sze przyczepy, zmniejszajàc liczb´ przejazdówprzyczepami i tym samym zwi´kszajàcwydajnoÊç pracy bez niepotrzebnych przerw.


18 19SILNIK I UK¸AD NAP¢DOWYNOWOCZESNY SILNIK. MOCNY I OSZCZ¢DNY.SPRAWDZI SI¢ W TWOIM GOSPODARSTWIE.TERAZ I W PRZYSZ¸OÂCISpaliny zawierajàce tlenki azotuAzot i wodaModu∏ dozujàcyModu∏ zasilaniaKatalizator SCRDodatek AdBlue / DEFZbiornik AdBlue / DEFMOC I WYDAJNOÂå.WYDAJNOÂå DZI¢KI AUTOMATYZACJISieczkarnie z serii FR to maszyny New Holland o najwi´kszej mocy.Najwi´kszej ze wszystkich. Aby wytworzyç 824 KM czystej mocy, potrzebanaprawd´ zadziwiajàcej technologii. Wszystkie maszyny z serii FRwyposa˝ono w pojedynczy silnik, aby zmniejszyç ich mas´ ca∏kowità izapewniç ∏atwiejszà konstrukcj´, gwarantujàc tym samym niezmiernieprostà konserwacj´. Ogromny skok momentu obrotowego powy˝ej zakresuroboczego umo˝liwia sieczkarniom FR ∏atwà i bezproblemowà prac´ nawetw najtrudniejszych warunkach terenowych.CZYSTA MOC. CZYSTA WYDAJNOÂåSieczkarnie FR450 i FR500 korzystajà z funkcji zwi´kszajàcych wydajnoÊçcharakterystycznych dla silników Cursor 9 i 13 z technologià ECOBlueSCR zgodnà z Tier 4A. Dotychczas z linii produkcyjnej zjecha∏o ponad210000 silników SCR opracowanych we wspó∏pracy z FPT Industrial.Ta sprawdzona technologia wykorzystuje p∏yn AdBlue ® do przetwarzaniaszkodliwych tlenków azotu zawartych w spalinach w nieszkodliwà wod´i azot. Ten uk∏ad oczyszczania spalin umieszczono poza silnikiem, cooznacza, ˝e sam silnik „oddycha” wy∏àcznie czystym, Êwie˝ympowietrzem. Co to oznacza? Czyste jednostki nap´dowe oferujàce lepszeosiàgi silnika i zwi´kszonà oszcz´dnoÊç paliwa: czy˝ to nie pi´kne?WYDAJNOÂå SILNIKÓWTURBO COMPOUNDModel FR650 wyposa˝ono w silnik Cursor 13Turbo Compound, który zapewnia zu˝yciepaliwa ni˝sze nawet o 8% dzi´ki ponownemuzastosowaniu spalin do nap´dzania wa∏ukorbowego. Ponadto jednostka ta jest w 100%przystosowana do zasilania biopaliwem typuB100, zatem mo˝esz zasilaç sieczkarni´ FRpaliwem, które praktycznie roÊnie na polu.


Modele FR450 FR500 FR600 FR700 FR850Silnik FPT Cursor 9* FPT Cursor 13* FPT Cursor 13 Caterpillar C18 FPT Vector 20*Turbo Compound*PojemnoÊç (cm 3 ) 8700 12900 12900 18100 20100Uk∏ad wtryskowy Common Rail Modu∏: pompo- Modu∏: pompo- Modu∏: pompo- Common Railwtryskiwacz wtryskiwacz wtryskiwaczUk∏ad ECOBlue SCR (selektywna redukcja katalityczna) ● ● – – –Maksymalna moc silnika przy pr´dkoÊciobrotowej 2000 obr./min wg ISO TR14396 - ECE R120 [kW/KM] 330 / 449 380 / 516 440 / 598 504 / 685 606 / 824Maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr./ min wg ISO 14396-ECE R120 (Nm) 1939 2272 2590 2957 3584Skok momentu obrotowego (2100 do 1500 obr./ min) (%) 30% 38% 33% 37% 36%Zatwierdzona mieszanka biodiesel** B7 B7 B100 B20 B7Uk∏ad Power Cruise II ● ● ● ● ●● Standardowo O Opcjonalnie – Niedost´pne * Opracowany przez FPT Industrial**Mieszanka Biodiesel musi byç w pe∏ni zgodna z najnowszà specyfikacjà EN14214:2009dotyczàcà paliwa, a obs∏uga ma byç zgodna z wytycznymi zawartymi w podr´czniku operatora.POT¢˚NY SILNIK VECTOR V8Ta jednostka nap´dowa, cz´Êciej spotykanaw szybkobie˝nych lokomotywach ni˝ wmaszynach rolniczych, stanowi sercenajwi´kszego modelu sieczkarni, czyli FR850.Dzi´ki czystej mocy 824 KM operator mo˝epoczuç si´ niczym w kabinie p´dzàcegopociàgu, przemierzajàc pola z niesamowitàwydajnoÊcià.ZASTOSOWANEOBCIÑ˚ENIEPrzywrócenie pr´dkoÊci silnikaprzy Tier 4A ECOBlue SCRPrzywrócenie pr´dkoÊcisilnika przy Tier 3CI¢˚KI POKOS-15%Pr´dkoÊç obrotowa silnikaSpadek pr´dkoÊci obrotowej silnikaPOPRAWIONA PRACA WSTANACH PRZEJÂCIOWYCHPR¢DKOÂå JAZDY NAWPROSTSTANDARDOWAPR¢DKOÂåOBROTOWA SILNIKAWYKRYWANIEPRZEDMIOTÓWMETALOWYCHLEKKI POKOSZAWRACANIENA UWROCIECzasPR¢DKOÂå OBROTOWASILNIKA Z UK¸ADEMPOWER CRUISESTANY PRZEJÂCIOWEW firmie New Holland dbamy o stanyprzejÊciowe. W zasadzie mo˝na zapytaç:co to takiego? Mówiàc prosto:technologia ECOBlue SCR sprawia,˝e silniki sieczkarni z serii FR szybciejreagujà na zmiany obcià˝enia, zatemjeÊli podczas pracy napotykamywyjàtkowo g´sto zaroÊni´ty fragmentpola kukurydzy, silnik zareaguje wmgnieniu oka, a operator nie odczuje˝adnej zmiany pr´dkoÊci koszenia.NAJWY˚SZA SZYBKOÂå PRACY Z POWER CRUISEUk∏ad Power Cruise II automatycznie przystosowuje pr´dkoÊç obrotowà silnikai pr´dkoÊç jazdy do bie˝àcego obcià˝enia i umo˝liwia oszcz´dnoÊç paliwa nawetdo 15%. W okresach mniejszego obcià˝enia, np. przy zawracaniu na uwrocie,pr´dkoÊç obrotowa silnika spada, aby zwi´kszyç oszcz´dnoÊç paliwa. Natomiast,gdy obcià˝enie wzrasta, to samo dzieje si´ z pr´dkoÊcià silnika, co pozwalazachowaç najwy˝szà szybkoÊç pracy. Przy pracy z maksymalnym obcià˝eniemuk∏ad steruje pr´dkoÊcià jazdy sieczkarni tak, aby zachowaç sta∏à pr´dkoÊçobrotowà silnika i najwy˝szà szybkoÊç pracy. Automatyczne dzia∏anie uk∏adusprawia, ˝e operator mo˝e zajàç si´ najwa˝niejszà pracà, czyli zbiorem plonów.Najwy˝szà pr´dkoÊç transportowà 40 km/h mo˝na osiàgnàç ju˝ przy 1400 obr./min,co zapewnia 20% oszcz´dnoÊç paliwa i cichszà prac´ podczas transportu.


20 21 UK¸AD NAP¢DOWYWYDAJNE PRZEKAZYWANIE MOCYDzi´ki zastosowaniu silników rz´dowych mo˝na zapewniç wydajneprzekazywanie mocy silnika na podzespo∏y nap´dowe oraz na uk∏adjezdny co pozwala na pe∏ne wykorzystanie potencja∏u sieczkarni FR.WYDAJNOÂå DZI¢KI NAP¢DOWIBEZPOÂREDNIEMUZastosowanie pojedynczego pasa nap´dowegowykluczy∏o straty spotykane w uk∏adach z poÊredniàskrzynià przek∏adniowà i zapewni∏o przekazywanie100% mocy do g∏owicy tnàcej, zgniatacza idmuchawy, dajàc niesamowità wydajnoÊç roboczàmaszyny. Modele FR700 i FR850 wyposa˝ono wewzmocnione klinowe pasy nap´dowe 9HB, któreprzekazujà ca∏à moc bez najmniejszych strat.OPCJA Z UK¸ADEM (DUAL DRIVE) - Z NAP¢DEM DODATKOWYMW przypadku pracy z u˝yciem du˝ych urzàdzeƒ dodatkowych i w trudnych warunkachmo˝na skorzystaç z opcjonalnego uk∏adu Dual Drive, czyli dodatkowego nap´duhydrostatycznego, który zapewni przyrost mocy wymagany do prawid∏owej i wydajnej pracyurzàdzenia dodatkowego. Uk∏ad Dual Drive umo˝liwia równie˝ sterowanie pr´dkoÊciàurzàdzenia dodatkowego podczas pracy w polu, niezale˝nie od pr´dkoÊci obrotowej rolekpodajàcych, aby precyzyjnie regulowaç nape∏nianie hedera i zwi´kszyç wydajnoÊç maszyny.


PRZEK¸ADNIA PÓ¸OTWARTAKrótki pas nap´dowy zapewnia znacznie lepsze osiàgiw zakresie przekazywania mocy, a w porównaniu zkonwencjonalnymi uk∏adami hydraulicznymi z nap´dempasowym, konstrukcja przek∏adni w sieczkarniach zserii FR oferuje istotny wzrost wydajnoÊci. Odznacza si´ona ca∏kowità niezawodnoÊcià, poniewa˝ przystosowanojà do pe∏nych obcià˝eƒ rz´du nawet 1000 KM.SZEROKI WYBÓR OPONW sieczkarniach z serii FR mo˝na zastosowaç szerokà gam´ opon,w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb. Zapewniajà one ca∏kowitàzgodnoÊç: od najw´˝szych 710/70R42 a˝ po superszerokie opony800/65R32, co oznacza pe∏ne dostosowanie do Êcis∏ych wymagaƒtransportowych przy zachowaniu ogromnej powierzchni u∏atwiajàcejporuszanie si´ po polu, mniejszego ugniatanie gleby i lepszychw∏aÊciwoÊci jezdnych. Mo˝na równie˝ zamontowaç opony podwójne.NAJKRÓTSZY PROMIE¡ SKR¢TUNiewielkie wymiary sieczkarni FR oraz imponujàcy kàt skr´tu 55°zapewniajà promieƒ skr´tu d∏ugoÊci zaledwie 6,1 m. Oznacza tomo˝liwoÊç wygospodarowania mniejszych uwroci, dzi´ki czemuwi´cej czasu mo˝na poÊwi´ciç po˝ytecznej pracy. PonadtoÊci´ta os∏ona sprawia, ˝e sieczkarnia dok∏adnie podà˝a toremwyznaczonym przez tylne ko∏a, co znakomicie u∏atwiamanewrowanie i parkowanie.D¸UGA I STABILNABardzo szeroki rozstaw osi wynoszàcy 3,2 m zapewnia ca∏kowitàstabilnoÊç podczas pracy w polu i na drodze. Cztery rozdzieloneprzeciwci´˝ary o wadze 250 kg zapobiegajà podskakiwaniumaszyny podczas szybkiego transportu na drodze z doczepionymhederem. Wysoki przeÊwit nad gruntem wynoszàcy nawet o 14 cmwi´cej ni˝ w produktach konkurencji wyklucza stykanie si´ podwoziaz pod∏o˝em i grz´êni´cie w nim podczas pracy w trudnychb∏otnistych warunkach na obrze˝ach pola, w których standardowablokada mechanizmu ró˝nicowego staje si´ niezb´dna, aby dalejspokojnie pracowaç. Operatorów pracujàcych w najtrudniejszychwarunkach oraz tych, którzy wymagajà stale wysokiej wydajnoÊciprzez ca∏y rok, z pewnoÊcià ucieszy opcja dodatkowego, ca∏kowiciemechanicznego nap´du na cztery ko∏a (4WD).


22 23WARUNKI PRACY OPERATORAKOMFORTOWA KABINA- NICZYM BIUROW ÂRODKU POLAWIDOCZNOÂå PANORAMICZNA 360°Szeroka, zakrzywiona szyba kabiny sieczkarni FR zapewnia doskona∏à widocznoÊçca∏ego hedera i rury wy∏adowczej niezale˝nie od ich po∏o˝enia. Odpowiedniowyprofilowane przeszklone panele w drzwiach bocznych naturalnie przystosowanodo ∏ukowatego kszta∏tu rynny roz∏adunkowej, aby zapewniç niczym nieograniczonàwidocznoÊç podczas roz∏adunku, a zakrzywiona szyba tylna sprawi, ˝e poczujeszsi´, jakbyÊ mia∏ oczy z ty∏u g∏owy. Dodatkowe lusterka regulowane elektrycznieu∏atwiajà obserwacj´ otoczenia we wszystkich kierunkach. Ich po∏o˝enie mo˝na∏atwo regulowaç bez wysiadania z kabiny. Nowy monitor IntelliView IV umo˝liwiaobs∏ug´ nawet trzech kamer podglàdu. Kamery to Twój drugi komplet oczupodczas za∏adunku, cofania lub sprawdzania poziomu nape∏nienia przyczepy.NAJWI¢KSZE,A JEDNAK NAJCICHSZENowa linia sieczkarni z serii FR toTwój drugi dom podczas d∏ugich dnii nocy w polu. Kabina operatorajest znaczàco wi´ksza odnajokazalszych propozycjikonkurencji. Mo˝esz cieszyç si´tà przestrzenià w ciszy i spokoju,poniewa˝ poziom ha∏asu wewnàtrznie przekracza 76 dBA.


¸ATWY DOST¢PSchodki dost´powe przeprojektowanoi poprowadzono po naturalnym ∏uku,aby u∏atwiç wsiadanie do kabiny.Pomost dla operatora wyposa˝ono wdodatkowe, wyprofilowane por´czezapewniajàce bezpieczne wsiadaniei wysiadanie w nocy, po zakoƒczeniud∏ugiej pracy.ZACHOWAJ ÂWIE˚OÂå NAWETW NAJGOR¢TSZY DZIE¡W d∏ugie, pracowite dni mo˝na si´gnàç dospecjalnie zaprojektowanej, opcjonalnejma∏ej lodówki podr´cznej po orzeêwiajàcynapój, który jest zawsze na wyciàgni´cier´ki. W standardzie oferujemyklimatyzacj´, którà mo˝na wzbogaciço dodatkowy uk∏ad automatycznegosterowania temperaturà (AutomaticTemperature Control). Uk∏ad tenautomatycznie reguluje pr´dkoÊç pracywentylatora, ustawiajàc temperatur´z dok∏adnoÊcià do jednego stopniaCelsjusza. Kabina FR: z pewnoÊciànajprzyjemniejsze miejsce do pracy.JASNE ÂWIAT¸A W CIEMNÑ NOCSieczkarnia FR mo˝e rozÊwietliçnajciemniejszà noc dzi´ki kompletowiÊwiate∏ roboczych. Specjalne oÊwietleniena koƒcu rury wy∏adowczej zapewniawidocznoÊç podczas nape∏nianiaprzyczepy, a opcjonalny pakiet lamp HIDdodatkowo zwi´ksza skutecznoÊç. Podkoniec dnia operator mo˝e bezpieczniewysiàÊç z sieczkarni FR dzi´ki oÊwietleniuwejÊcia do kabiny, które Êwieci si´ jeszczeprzez 30 sekund po wy∏àczeniu silnika.SIEDZISZ WYGODNIE?Dzi´ki luksusowemu fotelowi operatorai pe∏nowymiarowemu siedzeniuinstruktora operator mo˝e siedzieçwygodnie nawet w ciàgu najd∏u˝szegodnia roboczego. Fotel umo˝liwiaregulacj´ i pe∏ne dopasowanie dodowolnego wzrostu i wagi operatora.


24 25 CENTRUM STEROWANIAMAKSYMALNA WYDAJNOÂå - BEZ WYSI¸KUInteligentne i intuicyjne funkcje automatyczne pozwalajà oszcz´dziç czas i podnieÊç wydajnoÊçpracy. Podstawowy interfejs sterujàcy pracà sieczkarni FR to wielofunkcyjna dêwigniaCommandGrip. Za jej pomocà mo˝na sterowaç wszystkimi g∏ównymi parametramiroboczymi maszyny, w tym po∏o˝eniem hedera, w∏àczaniem rury wy∏adowczej i uruchamianiemuk∏adu Power Cruise. Konsola po prawej stronie s∏u˝y do obs∏ugi rzadziej u˝ywanychfunkcji, które zosta∏y racjonalnie i praktycznie rozplanowane. Dzi´ki kolorowemu ekranowimonitora IntelliView IV wystarczy jeden rzut oka, aby zapoznaç si´ z funkcjami maszyny.• Za∏àczanie rolek podajnikaAktywacja mechanizmu zwrotnego hedera• Przycisk “szybki stop”• Ukierunkowanie klapy rury wy∏adowczej• Sterowanie kierunkiem rury wy∏adowczeji ustawienie transportowe do jazdy• W∏àczanie uk∏adu Power Cruise• Automatyczny wybór trybów wysokoÊcihedera• Sterowanie przesuni´ciem poprzecznym.Podnoszenie i opuszczanie hedera• Przycisk od∏àczania• Jazda do przodu i do ty∏u oraz regulacja pr´dkoÊci• Sterowanie pr´dkoÊcià silnika• Automatyczny wybór trybów wysokoÊci hedera• Sterowanie korektà wysokoÊci i szerokoÊci


KOSZENIE NA SZEROKIM EKRANIEStandardowy, poszerzony ekran monitoraIntelliView IV o przekàtnej 31 cmzamontowano na pod∏okietniku. Operatormo˝e dowolnie zmieniaç jego po∏o˝enie, abyuzyskaç idealny kàt i widocznoÊç. Na tymintuicyjnym, kolorowym ekranie dotykowymwyÊwietlajà si´ wszystkie funkcje i parametrysieczkarni, które operator mo˝e monitorowaç iz ∏atwoÊcià regulowaç, dotykajàc wyÊwietlacz.• W∏àczanie g∏owicy tnàcej• Za∏àczanie systemu IntelliFill• Regulacja pr´dkoÊci hedera• Elektroniczny hamulec postojowy• W∏àczanie nap´du na cztery ko∏a (4WD)• Uk∏ad HydroLoc do regulacji d∏ugoÊci ci´cia• Regulacja odleg∏oÊci walców zgniatacza ziarna• Rozk∏adanie hedera do zbioru kukurydzy• Korekta prowadzenia w rz´dach• Elektroniczna zmiana biegów• Funkcja roz∏adunku przyczepy• Regulacja pr´dkoÊci podbieracza• Nap´d zwrotny g∏owicy tnàcej• Tryb bezpieczny podczas jazdy po drogach• Âwiat∏a robocze


26 27 PAKIET PRECISION FARMINGGOSPODARUJ Z PRECYZJÑ NEW HOLLANDZAWSZE W SAMYM CENTRUMHedery do zbioru kukurydzy mo˝na wyposa˝yç w funkcj´ prowadzenia po uprawierz´dowej, aby stale utrzymywaç odpowiedni tor jazdy sieczkarni FR. Dwa czujniki wsposób ciàg∏y monitorujà po∏o˝enie zbo˝a wchodzàcego do hedera i automatycznienaprowadzajà sieczkarni´ na tor zapewniajàcy zachowanie kàta prostego mi´dzymateria∏em a hederem nawet w warunkach s∏abej widocznoÊci lub przy wysokiejpr´dkoÊci. System mo˝na równie˝ pod∏àczyç do systemu pozycjonowania GPS, którymo˝e rozró˝niaç skoszone i nienaruszone rz´dy uprawy. Pozwoli to usprawniç zbioryprowadzone nocà oraz zaawansowane modu∏y pracy, takie jak pomijanie okreÊlonychrz´dów przy zbiorach, i zapewniç sytuacj´, w której heder jest zawsze nape∏niony w 100%.ANALIZA WILGOTNOÂCI W CZASIE RZECZYWISTYMNowy, oporowy system pomiaru wilgotnoÊci skalibrowano zarówno do zbioru kukurydzy, jak itrawy. Dostarcza on operatorowi informacje o chwilowych i Êrednich wartoÊciach wilgotnoÊci,które sà wyÊwietlane na monitorze IntelliView IV umieszczonym w kabinie. Umo˝liwia todok∏adne dozowanie dodatku ze zbiornika o pojemnoÊci 400 litrów, aby zapewniç kiszonk´najwy˝szej jakoÊci i wykluczyç ryzyko rozwoju pleÊni.PRECYZYJNE MAPOWANIENa wyÊwietlaczu IntelliView IV wyÊwietlane sà równie˝ dok∏adne dane plonu. Umo˝liwiajàto czujniki umieszczone na mechanizmie rolki podajàcej, które analizujà wydajnoÊç wzale˝noÊci od pr´dkoÊci jazdy maszyny i pozwalajà opracowaç dok∏adne dane dotyczàcezbiorów. Dane te mo˝na wydrukowaç na pok∏adowej drukarce roboczej. Ponadto mo˝na jeprzeanalizowaç za pomocà zaawansowanego oprogramowania PLM ® , dzi´ki któremuklienci mogà dysponowaç precyzyjnymi mapami zbiorów, które umo˝liwiajà dostosowaniewydajnoÊci w celu podniesienia zysków w przysz∏oÊci. Ta wszechstronna us∏uga mo˝ezapewniç Twojej sieczkarni przewag´ konkurencyjnà w walce o intratne kontrakty.


ZAAWANSOWANE PAKIETY TELEMATYCZNE DO LEPSZEJ KONTROLI FLOTYPodstawowy pakiet PLM ® Connect Essential zawiera funkcje zarzàdzania flotà i mapowania,Êledzenia wszystkich maszyn oraz wyÊwietlania ich bie˝àcego po∏o˝enia, a tak˝e powiadamianiao nadchodzàcych terminach przeglàdów. Zwi´ksza on równie˝ bezpieczeƒstwo maszyn, poniewa˝pozwala ustaliç wirtualne po∏o˝enie geograficzne (tzw. geobramki) i obowiàzkowe godziny przerwpodczas pracy. Pakiet telematyczny PLM ® Connect Professional umo˝liwia niezw∏oczne wysy∏aniewiadomoÊci do operatora, który mo˝e odpowiadaç na nie w celu potwierdzenia. Pakiet umo˝liwiamonitorowanie zu˝ycia paliwa dla zabezpieczenia przed kradzie˝à, a osoby odpowiedzialne za flot´mogà nawet uruchomiç funkcj´ wysy∏ania powiadomieƒ alarmowych za pomocà wiadomoÊci SMS.Dost´pne sà równie˝ funkcje raportów i analizy zu˝ycia paliwa oraz monitorowania iloÊcipozosta∏ego paliwa. Co wi´cej, pakiet umo˝liwia natychmiastowe zlokalizowanie ka˝dej maszyny,a raporty po∏o˝enia sà przesy∏ane w czasie rzeczywistym, aby monitorowaç profile bie˝àcegou˝ytkowania i pomagaç wykonawcom w zarzàdzaniu prowadzeniem prac polowych.TELEMATICS


28 29SERWIS I WI¢CEJ INFORMACJI360°: FRNowa seria sieczkarni FR powsta∏a z myÊlà o wyd∏u˝eniu czasu pracyw polu i skróceniu czasu serwisowania maszyn. Wszyscy przecie˝doskonale wiemy, jak cenna jest ka˝da godzina w polu podczaskrótkich okresów koszenia. Dlatego wszystkie punkty serwisowe wsieczkarni umieszczono w ∏atwo dost´pnych miejscach, a niezmiernieniska cz´stotliwoÊç przeglàdów oznacza, ˝e maszyny b´dà mog∏ysp´dzaç wi´cej czasu w naturalnym dla nich Êrodowisku: w polu!Wygodny dost´p do filtrapowietrza w silniku.• Rur´ wy∏adowczà mo˝na obudowaçwytrzyma∏ymi p∏ytami odpornymi naÊcieranie, aby zwi´kszyç jej trwa∏oÊçpodczas pracy z plonami ow∏aÊciwoÊciach Êciernych.• Uchylane panele na rurze roz∏adunkowejmo˝na ∏atwo otwieraç, aby usunàçewentualne niedro˝noÊci.• Specjalny podest wewnàtrzsieczkarni FR sprawia, ˝eczyszczenie uk∏aduch∏odzàcego to drobnostka.Zbiornik paliwa i zbiornikna dodatek AdBlue ®o pojemnoÊci 150 litrówprzemyÊlnie umieszczonoobok siebie, aby u∏atwiçjednoczesne nape∏nianie.• Centralnie umieszczonepunkty spustowe umo˝liwiajàb∏yskawiczne i czysteodprowadzanie cieczy.• Samopodtrzymujàce, w pe∏ni otwieranejednocz´Êciowe os∏ony boczne sieczkarnizapewniajà wygodny dost´p do wszystkichnap´dów i punktów serwisowych.• Scentralizowany, automatycznyuk∏ad smarowania zapewnia∏atwy dost´p.CZY BEZ TRUDU NAB¢D¢ P¸YN ADBLUE ® ?Naturalnie! B´dzie on dost´pny w Twojej okolicy, dzi´ki CNHParts & Service. Aby uzyskaç wi´cej informacji skontaktuj si´ze swoim lokalnym dystrybutorem. A jeÊli to nie wystarczy,p∏yn AdBlue ® mo˝emy dostarczyç nawet prosto do Twojegogospodarstwa, aby zapewniç Ci maksymalnà wygod´.


FINANSE DOSTOSOWANE DOROZMIARU GOSPODARSTWASpó∏ka us∏ug finansowych firmyNew Holland, CNH Capital cieszysi´ powszechnym uznaniem i pe∏nymzaufaniem w sektorze rolniczym.Dost´pne sà us∏ugi doradcze orazpakiety finansowe dostosowane doTwoich indywidualnych potrzeb. Dzi´kiCNH Capital zyskasz spokój duchawynikajàcy z pomocy spó∏ki finansowejwyspecjalizowanej w sektorze rolniczym.PRZESZKOLENIW CELU ZAPEWNIENIANAJLEPSZEGO WSPARCIAZaanga˝owani technicy pracujàcy u Twojegodystrybutora urzàdzeƒ New Holland przechodzàokresowe szkolenia. które dostarczajà imnajnowszej wiedzy. Sà one prowadzone zarównow formie kursów on-line, jak i intensywnych zaj´çw salach lekcyjnych. Takie nowoczesne podejÊciegwarantuje, ˝e Twój dystrybutor b´dzie potrafi∏odpowiednio zadbaç o najnowsze i najbardziejzaawansowane produkty New Holland.SERWIS PLUS -PRZED¸U˚ONAOPIEKA SERWISOWA *Us∏uga Service Plus zapewniaw∏aÊcicielom maszyn rolniczychNew Holland dodatkowà ochron´w momencie wygaÊni´ciastandardowej gwarancji producenta.Wi´cej informacji udzieli najbli˝szydealer New Holland.* Us∏uga dost´pna w zale˝noÊci od rynku.AKCESORIA MONTOWANEPRZEZ DEALERATwój dealer mo˝e dostarczyçi zamontowaç ca∏à gam´zatwierdzonych akcesorióws∏u˝àcych do optymalizacji osiàgówmaszyny we wszystkich warunkach.WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COMCzy chcesz, aby firma New Holland sta∏asi´ cz´Êcià Twojego codziennego ˝ycia?Zapoznaj si´ z bogatà ofertà produktówna stronie www.newhollandstyle.com.Obejmuje ona wytrzyma∏à odzie˝roboczà, ogromny wybór modeli maszyni wiele, wiele innych produktów.New Holland. Dopasowujemy si´ dopotrzeb klientów.naturalnym liderem


30 31 INFORMACJE TECHNICZNEModele FR450 FR500 FR600 FR700 FR850Silnik FPT Cursor 9* FPT Cursor 13* FPT Cursor 13 Caterpillar C18 FPT Vector 20*Turbo Compound*Uk∏ad silnika i liczba cylindrów Rz´dowy 6 Rz´dowy 6 Rz´dowy 6 Rz´dowy 6 V8PojemnoÊç (cm 3 ) 8700 12900 12900 18100 20100Uk∏ad wtryskowy Common Rail Modu∏y Unit injector Modu∏y Unit injector Modu∏y Unit injector Common RailZgodnoÊç z normà dot. emisji Tier 4A Tier 4A Tier 3 Tier 3 Tier 2Uk∏ad ECOBlue SCR (selektywna redukcja katalityczna) ● ● – – –Moc ca∏kowita silnika przy pr´dkoÊciobrotowej 2100 obr./min wg ISOTR14396 - ECER120 [kW/KM] 300/ 409 350 / 475 400 / 544 470 / 639 565 / 768Maksymalna moc silnika przy pr´dkoÊciobrotowej 1800 - 2000 obr./min wg ISOTR14396 - ECER120 [kW/KM] 330 / 449 380 / 516 440 / 598 504 / 685 606 / 824Moment obrotowy przy pr´dkoÊci obrotowej 2100 obr./min wg ISO14396 - ECER120 (Nm) 1497 1643 1941 2160 2633Moment obrotowy przy pr´dkoÊci obrotowej 1800 obr./min wg ISO14396 - ECER120 (Nm) 1871 2091 2371 2698 3219Maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr./ min wg ISO14396 - ECER120 (Nm) 1939 2272 2590 2957 3584Skok momentu obrotowego (2100 do 1500 obr./ min) (%) 30% 38% 33% 37% 36%Skok momentu obrotowego (2100 do 1800 obr./ min) (%) 25% 27% 22% 25% 22%Zatwierdzona mieszanka biodiesel** B7 B7 B100 B20 B7Uk∏ad Power Cruise II ● ● ● ● ●Pomiar zu˝ycia paliwa i odczyt na ekranie monitora IntelliView IV ● ● ● ● ●Spr´˝arka powietrza O O O ● ●Zbiornik paliwaPojemnoÊç zbiornika paliwa (l) 1040 1040 1220 1220 1220PojemnoÊç zbiornika AdBlue ® (l) 150 150 – – –Podawanie Nap´d HydroLoc Nap´d HydroLoc Nap´d HydroLoc Nap´d HydroLoc Nap´d HydroLocRegulacja d∏ugoÊci ci´cia Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒLiczba rolek podajàcych (liczba) 4 4 4 4 4SzerokoÊç komory podawania (mm) 860 mmUk∏ad wykrywania metalu MetaLoc z identyfikacjà po∏o˝enia ● ● ● ● ●Uk∏ad Dual Drive (dodatkowy nap´d hydrostatyczny hedera) O O O O OG∏owica tnàcaTyp cylindra g∏owicy tnàcejDaszkowy (V) z 2 rz´dami z´bówSzerokoÊç komory/Êrednica g∏owicy tnàcej (mm) 900 mmSzerokoÊç cylindra g∏owicy tnàcej (mm) 884 mmÂrednica g∏owicy tnàcej (maks./min.) (mm) 710 mm / 690 mmPr´dkoÊç g∏owicy tnàcej przy 2100 obr./min silnika (obr./min) 1130Liczba ci´ç na minut´ (2 x 6 no˝y) (liczba/min) 6780Zakres d∏ugoÊci ci´cia (2 x 6 no˝y) (mm) 8 - 44Liczba ci´ç na minut´ (2 x 8 no˝y) (liczba/min) 9060Zakres d∏ugoÊci ci´cia (2 x 8 no˝y) (mm) 6 - 33Liczba ci´ç na minut´ (2 x 12 no˝y) (liczba/min) 13600Zakres d∏ugoÊci ci´cia (2 x 12 no˝y) (mm) 4 - 22Liczba ci´ç na minut´ (2 x 16 no˝y) (liczba/min) 18100Zakres d∏ugoÊci ci´cia (2 x 16 no˝y) (mm) 3 - 16Liczba ci´ç na minut´ (2 x 20 no˝y) (liczba/min) 22600Zakres d∏ugoÊci ci´cia (2 x 20 no˝y) (mm) 2 - 13Uk∏ad ustawiania listwy tnàcej Adjust-O-Matic ● ● ● ● ●Uk∏ad automatycznego ostrzenia no˝y ● ● ● ● ●Uk∏ad automatycznego ostrzenia no˝y z nap´dem dwukierunkowym O O O O OUk∏ad Variflow (standard)Zmiana trybu pracy (rodzaju zbiorów) w ciàgu < 2 minutZgniatacz materia∏u roÊlinnegoÂrednica rolek (mm) 200 / 250 200 / 250 250 250 250Zespó∏ dwóch rolek z´batych (liczba z´bów) 77 / 99 / 126 / 166 99 / 126 / 166Zespó∏ dwóch chromowanych rolek z´batych o kombinacji z´bów 99/126 – O O O OSzerokoÊç rolek zgniatacza ziarna (mm) 75010-proc. ró˝nicowanie pr´dkoÊci O O – – –22-proc. ró˝nicowanie pr´dkoÊci ● ● ● ● ●30-proc. ró˝nicowanie pr´dkoÊci (tylko przy kombinacji z´bów 99/126) – O O O O50-proc. ró˝nicowanie pr´dkoÊci (zbiór zbó˝) O O O O OOdleg∏oÊç mi´dzy rolkami (regulacja elektro-hydrauliczna) (mm) 1-6R´czna regulacja odleg∏oÊci (opcjonalne rolki 200 mm) O O – – –Zdalna regulacja odleg∏oÊci (rolki 250 mm) ● ● ● ● ●DmuchawaÂrednica wirnika dmuchawy (mm) 525 mmSzerokoÊç wirnika dmuchawy (mm) 750 mmPr´dkoÊç dmuchawy przy 2100 obr./min silnika (obr./min) 2119Rura wy∏adowczaMaks. wysokoÊç rury wy∏adowczej (mm) 6400 6400 6400 6400 6400Kàt obrotu (°) 210 210 210 210 210Przed∏u˝enie rury wy∏adowczej (10-rz´dowy heder do zbioru kukurydzy) (mm) 720 720 720 720 720Przed∏u˝enie rury wy∏adowczej (12-rz´dowy heder do zbioru kukurydzy) (mm) 1380 1380 1380 1380 1380Automatyka rury wy∏adowczej (po∏o˝enie poczàtkowe i robocze) ● ● ● ● ●Zabezpieczenie rury wy∏adowczej przed zderzeniem ● ● ● ● ●Opcja do prac z materia∏ami o w∏aÊciwoÊciach Êciernych O O O O O


Modele FR450 FR500 FR600 FR700 FR850Uk∏ad elektrycznyAlternator 12 V standardowy/opcjonalny (A) 185 185 185 185 185PojemnoÊç akumulatora (CCA / Ah) 3 x 800 / 107 3 x 800 / 107 3 x 800 / 107 3 x 800 / 107 3 x 800 / 107Przek∏adniaHydrostatyczna ● ● ● ● ●Skrzynia biegów 4-biegowa 4-biegowa 4-biegowa 4-biegowa 4-biegowaZdalna zmiana biegów ● ● ● ● ●Blokada mechanizmu ró˝nicowego ● ● ● ● ●Nap´d mechaniczny na tylne ko∏a O O O O OMaksymalna pr´dkoÊç drogowa przy 1400 obr./min.*** (km/h) 40 40 40 40 40Uk∏ady sterowania hederemAutomatyczne sterowanie wysokoÊcià Êcierniska ● ● ● ● ●Tryb równowa˝enia ciÊnienia ● ● ● ● ●Uk∏ad Autofloat O O O O OMechaniczny uk∏ad poziomowania hedera ● ● ● ● ●Mechanizm zwrotny hedera Power Reverse O O O O OSzybkoz∏àcze hydrauliczne (pojedyncze po∏o˝enie) ● ● ● ● ●Automatyczna synchronizacja pr´dkoÊci hedera z pr´dkoÊcià jazdy sieczkarni ● ● ● ● ●Powierzchnia oszklonej cz´Êci kabiny (m 3 ) 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8Kategoria kabiny wg EN 15695 1 1 1 1 1Pakiet oÊwietlenia HID O O O O OFotel z zawieszeniem pneumatycznym ● ● ● ● ●Fotel instruktora ● ● ● ● ●Monitor IntelliView IV z regulacjà po∏o˝enia ● ● ● ● ●3 kamery podglàdu O O O O OKlimatyzacja i ogrzewanie z regulacjà r´cznà ● ● ● ● ●Klimatyzacja automatyczna i lodówka O O O O ORadio z odtwarzaczem MP3 i funkcjà bluetooth (zestaw g∏oÊnomówiàcy) O O O O OAutomatyczny uk∏ad smarowania O O O O OOptymalny poziom ha∏asu w kabinie – wg ISO 5131 (dBA) 76Systemy precyzyjnego zarzàdzania gospodarstwem(Precision Land Management) firmy New HollandSystemy naprowadzaniaAutomatyczny system naprowadzania na rz´dy uprawy do hederów do zbioru kukurydzy O O O O OUk∏ad IntelliFill O O O O OPakiet Precision FarmingPojemnoÊç opcjon. zbiornika dodatku do zakiszania (z regulacjà przep∏ywu) (l) 400 400 400 400 400Pomiar wilgotnoÊci O O O O OPomiar urobku i wilgotnoÊci O O O O OPe∏ny pakiet Precision Farming obejmujàcy:Pomiar urobku i wilgotnoÊci, mapowanie urobku za pomocà systemu DGPS O O O O OOprogramowanie PLM do komputera i serwis oprogramowania O O O O OMasa (kg) 12250 12750 12760 13060 13260● Standardowo O Opcjonalnie – Niedost´pne * Opracowany przez FPT Industrial** Mieszanka Biodiesel musi byç w pe∏ni zgodna z najnowszà specyfikacjà EN14214:2009 dotyczàcà paliwa, a obs∏uga ma byç zgodna z wytycznymi zawartymi w podr´czniku operatora.*** Dla Polski 25 km/hADBCWymiaryZ ko∏ami trakcyjnymi 650/75R32 800/65R32 710/75R34 900/60R32 710/70R42 800/75R32 800/70R38 900/60R38 520/85R42Promieƒ skr´tu (m) 6,1A - Maksymalna wysokoÊç w pozycji transportowej (m) 3,73 3,74 3,77 3,76 3,84 3,75 3,82 3,84 3,79B - Maksymalna szerokoÊç – transport (m) 2,99 3,36 3,15 3,45 3,2 3,29 3,44 3,48 5,06C - Rozstaw osi (m) 3,2D - Maksymalny przeÊwit nad gruntem (mm) 500*** Inne dost´pne ko∏a trakcyjne: 710/75R34, 800/65R32, 800/75R32, 900/60R32, 900/60R38, 710/70R42


NEW HOLLAND TOP SERVICE:INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓWNAJWY˚SZA DOST¢PNOÂåZawsze jesteÊmy gotowi s∏u˝yçpomocà – 24 godziny na dob´,7 dni w tygodniu, przez ca∏y rok!Niezale˝nie od tego, jakiejinformacji potrzebujesz, jaki maszproblem czy proÊb´, wystarczy,˝e zadzwonisz pod numertelefonu 00800 64 111 111lub do najbli˝szego dealeraNew Holland.NAJWY˚SZA SZYBKOÂåEkspresowa dostawa cz´Êci– zawsze na czas i wdowolne miejsce!NAJWY˚SZY PRIORYTETSzybkie rozwiàzywanieproblemów w czasie sezonu –zbiory nie mogà czekaç!NAJWY˚SZY POZIOMZADOWOLENIAZnajdujemy i wdra˝amyniezb´dne rozwiàzanie,na bie˝àco informujàc klienta –a˝ b´dzie w 100% zadowolony!Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.plTWÓJ LOKALNY DEALERFirma New Holland zaleca Êrodki smarne markiDane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´ciamogà dotyczyç wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca:New Holland Brand Communications. Bts Adv. – 02/13 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 123001/POL

More magazines by this user
Similar magazines