Navodila G115 WS - Buderus

buderus.si

Navodila G115 WS - Buderus

6302 7037 – 07/2003 Sl Za uporabnikaNavodila za uporaboSpecialni ogrevalni kotliLogano G115 WS z oljnim gorilnikomLogatop LEPred uporabo skrbno preberite


Vsebina1 Varnostna navodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1 O teh navodilih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2 Uporaba v skladu z namenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3 Pomen uporabljenih znakov za nevarnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.4 Upoštevajte naslednja varnostna opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Opis izdelka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Zagon, izklop in vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.1 Vklop ogrevalne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.2 Izklop ogrevalne naprave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.3 Izklop v sili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.4 Kontrola delovnega tlaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.4.1 Kdaj je potrebno preveriti tlak v napravi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.4.2 Kontrola tlaka pri zaprtih sistemih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.4.3 Dotakanje vode in odzračevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.5 Zahteve za pravilno delovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.6 Zakaj je redno vzdrževanje tako pomembno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Motnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!2Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logano G115 WS-LE • 07/2003


Varnostna navodila 11 Varnostna navodila1.1 O teh navodilihTa navodila vsebujejo važne informacije za varno inpravilno uporabo in obratovanje ogrevalnega kotla.Za specialne ogrevalne kotle Logano G115 WS z oljnimgorilnikom Logatop LE se v teh navodilih uporabljaenoten skrajšan naziv "ogrevalni kotel".1.2 Uporaba v skladu z namenomOgrevalni kotel je namenjen za centralno ogrevanjeprostorov in pripravo sanitarne vode v enodružinskih invečdružinskih stanovanjskih objektih.1.3 Pomen uporabljenih znakov zanevarnostVsako varnostno opozorilo v teh navodilih je opremljenoz ustreznim znakom za nevarnost (simbolom):POZOR!POZOR!ŽIVLJENJSKA NEVARNOSTzaradi nekvalificiranega osebja" Montažo, zagon in vzdrževanje smeizvajati le pooblaščeni strokovnjak.Zlasti dela na električnih inplinovodnih/oljevodnih delih napravezahtevajo ustrezno kvalifikacijo.ŽIVLJENJSKA NEVARNOSTzaradi zastrupitveNezadosten dovod zraka lahko povzročinevarno uhajanje dimnih plinov." Pazite na to, da odprtine za dovodzraka niso zaprte ali založene." Pomanjkljivosti morate takoj odpraviti,sicer ogrevalni kotel ne sme obratovati.POZOR!ŽIVLJENJSKA NEVARNOSTOpozorilo, da izdelek predstavljapotencialno nevarnost, ki brez ustreznihpreventivnih ukrepov lahko privede dotežkih telesnih poškodb ali celo smrti.POZOR!NEVARNOST POŽARAzaradi vnetljivih snovi ali tekočin" Skladiščenje vnetljivih snovi in tekočin vneposredni bližini ogrevalnega kotla jeprepovedano.PREVIDNO!NEVARNOST TELESNE POŠKODBE/NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEOpozarja na potencialno nevarno situacijo,ki lahko pripelje do srednje težkih ali lahkihtelesnih poškodb ali škode na stvareh.OPOZORILOOpozorila in nasveti za optimalnoobratovanje in nastavitev naprave terdruge koristne informacije.! Primerjaj, glejZnak ! opominja, kje v navodilih/drugi literaturi najdetepodrobnejše informacije.1.4 Upoštevajte naslednja varnostnaopozorilaS pravilno uporabo ogrevalne naprave se bosteseznanili tako,– da vas bo strokovnjak, ki bo instaliral napravo, obpredaji le-te izčrpno poučil, kako ravnajte z napravoin– da boste skrbno prebrali ta navodila za uporabo.Na kotlu smete izvajati samo tiste aktivnosti/posege, kiso opisani v teh navodilih za uporabo.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logano G115 WS-LE • 07/2003Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de3


2Opis izdelka2 Opis izdelkaLogano G115 WS-LE je nizkotemperaturni oljniogrevalni kotel z drsno regulacijo temperature kotlovskevode.Glavni sestavni deli ogrevalnega kotla so:– regulator– plašč kotla– blok kotla s toplotno izolacijoRegulator nadzoruje in krmili vse električne komponenteogrevalnega kotla.Plašč kotla preprečuje toplotne izgube in deluje kotzvočni izolator.Blok kotla služi za prenos toplote, ki jo proizvaja gorilnik,na ogrevalno vodo. Toplotna izolacija ščiti predtoplotnimi izgubami.Naprava ustreza temeljnim zahtevamveljavnih standardov in smernic.Sl. 1 Ogrevalni kotel z gorilnikom1 regulator2 plašč kotla3 blok kotla s toplotno izolacijo4 oljni gorilnik5 pokrov gorilnika15423Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!4Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logano G115 WS-LE • 07/2003


Zagon, izklop in vzdrževanje 33 Zagon, izklop in vzdrževanje3.1 Vklop ogrevalne napravePreden zaženete ogrevalno napravo, preveritenaslednje:– nivo vode (delovni tlak) sistema,– če je dovod goriva oz. glavni zaporni organ za gorivoodprt in– če je glavno električno stikalo naprave vklopljeno." Regulator temperature kotlovske vode nastavite na"AUT"." Vklopite delovno stikalo v položaj "I" (VKLOP). Zvklopom regulatorja boste vklopili celotno ogrevalnonapravo.OPOZORILOPodrobnejše informacije, npr. gledenastavljanja temperatur, boste našli v !navodilih, ki so priložena regulatorju.3.2 Izklop ogrevalne naprave" Delovno stikalo na regulatorju prestavite v položaj "0"(IZKLOP). Z izklopom regulatorja boste avtomatskoizklopili tudi ogrevalni kotel z vsemi komponentami(gorilnik, itd.)." Zaprite glavni zaporni organ za gorivo.1Sl. 2 Vklop na regulatorju (Logamatic 2000)1 regulator temperature kotlovske vode2 delovno stikalo VKLOP/IZKLOP2I 0PREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEzaradi zmrzaliČe naprava pozimi, ko obstaja nevarnostzmrzovanja, ne obratuje, lahko voda vnapravi zmrzne." Priporočamo, da imate ogrevalnonapravo praviloma stalno vklopljeno." Če to ni mogoče, jo morate ustreznozaščititi, tako da iz celotnega sistema(ogrevanje in sanitarna voda) izpustitevodo (na najnižji točki).3.3 Izklop v siliV primeru nevarnosti, npr. v primeru požara, postopajtekot sledi:" zaprite glavni zaporni organ za gorivo" izklopite ogrevalno napravo na glavnem električnemstikalu pred kurilnico ali s pomočjo ustrezne hišnevarovalke.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logano G115 WS-LE • 07/2003Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de5


3Zagon, izklop in vzdrževanje3.4 Kontrola delovnega tlaka3.4.1 Kdaj je potrebno preveriti tlak v napraviVolumen na novo natočene vode se v prvih dneh popolnjenju močno zmanjša, ker je izhajanje plinov še zelointenzivno. Pojavijo se zračni mehurčki in posledičnoakustični efekti." Zato morate pri na novo napolnjenih napravah tlaksprva kontrolirati vsak dan, po potrebi vodo dotočiti insistem odzračiti preko radiatorjev." Ko se volumen vode v ogrevalnem sistemustabilizira, je potrebno tlak preverjati le še enkratmesečno; po potrebi vodo dotočite in odzračite naradiatorjih.3.4.2 Kontrola tlaka pri zaprtih sistemihServiser, ki instalira napravo, mora rdeči kazalecmanometra nastaviti na potreben delovni tlak naprave(min. 1 bar)." Preverite, če se kazalec manometra nahaja znotrajzeleno označenega polja." Če kazalec manometra pade pod zeleno oznako,potem je tlak v napravi prenizek. Manjkajočo količinovode nadoknadite z dotakanjem.3.4.3 Dotakanje vode in odzračevanjeNaj vam serviser pokaže, kje se pri vaši napravi nahajaventil za natakanje vode v sistem (ventil KFE).213PREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEzaradi temperaturnih napetostiČe polnite sistem v toplem stanju, lahkozaradi temperaturnih napetosti na kotlunastanejo razpoke. Ogrevalni kotel netesni več." Ogrevalno napravo polnite v hladnemstanju (temperatura predtoka smeznašati max. 40 °C).Sl. 3 Manometer za zaprte sisteme1 rdeči kazalec2 kazalec manometra3 zelena oznaka" Cev za vodo privijte na vodovodno pipo. Nato z vodonapolnjeno cev nataknite na ventil za polnjenje kotla(KFE) in ventil odprite." Napravo počasi napolnite z vodo. Pri tem opazujtekazalec manometra." Ko kazalec doseže želeni delovni tlak, zapritevodovodno pipo in ventil KFE." Sistem odzračite preko odzračevalnih ventilov naradiatorjih." Če delovni tlak po odzračevanju pade, morate vododoliti." Odstranite cev za vodo z ventila KFE.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!6Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logano G115 WS-LE • 07/2003


Zagon, izklop in vzdrževanje 3PREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEzaradi pogostega dotakanja vodeČe so izgube vode pogoste oz. moratevodo pogosto dotakati, lahko pride,odvisno od kvalitete vode, do poškodbzaradi korozije in kalcitnih oblog." Povprašajte serviserja, če lahkouporabljate vodo iz lokalnegavodovoda brez posebne priprave ali pajo je potrebno predhodno ustreznopripraviti." Pokličite serviserja, če morate vodopogosto dotakati.3.5 Zahteve za pravilno delovanjeGorivoUporaba pravilnega goriva (vrsta in kakovost) jepredpogoj za brezhibno delovanje ogrevalne naprave.Uporabljajte naslednje gorivo:PREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEzaradi neustreznega goriva" Uporabljajte izključno samo tistogorivo, ki je predpisano za vašoogrevalno napravo.Če bi radi zamenjali vrsto goriva oz. kurili z gorivom, kiodstopa od normnih zahtev, se posvetujte spooblaščenim serviserjem.žig/podpis/datumProstor, v katerem je nameščen kotelPREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJAKOTLAzaradi onesnaženega zgorevalnega zraka" Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klorin pripravkov, ki vsebujejo halogenskederivate ogljikovodikov (spreji, topila,čistila, barve, lepila, itd.)." Pazite, da se v kotlovnici ne bo močnoprašilo.3.6 Zakaj je redno vzdrževanje tako pomembnoRedna vzdrževalna dela na ogrevalni napravi sopotrebna iz naslednjih vzrokov:– doseganje konstantno visokega izkoristka in varčnaraba goriva,– doseganje visoke obratovalne zanesljivosti,– doseganje konstantnega okolju prijaznegazgorevanja.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logano G115 WS-LE • 07/2003Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de7


3Zagon, izklop in vzdrževanjePREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEzaradi neustreznega vzdrževanja" Ogrevalno napravo mora enkrat letnopregledati strokovnjak in opravitičistilna in vzdrževalna dela." Priporočamo, da s pooblaščenimserviserjem sklenete pogodbo ovzdrževanju (pregled naprave enkratletno in vzdrževalna dela po potrebi).Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!8Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logano G115 WS-LE • 07/2003


Motnje 44 MotnjeLočimo dve vrsti motenj in sicer– motnje na gorilniku in– motnje na regulatorju in ogrevalni napravi.Če pride do motnje na gorilniku, gre gorilnik v blokado,zagori kontrolna lučka na gorilniku. Praviloma gorilnikdeblokirate s pritiskom deblokirnega gumba s kontrolnolučko.Motnje na regulatorju in ogrevalni napravi se izpišejo nazaslonu regulatorja, če je ta opremljen z digitalnimzaslonom. Podrobnejše informacije najdete v! tehnični dokumentaciji, ki je priložena regulatorju.1Deblokiranje gorilnika" Pritisnite deblokirni gumb na gorilniku (! tehničnadokumentacija gorilnika).PREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEPri prepogostem aktiviranju deblokirnegagumba obstaja nevarnost, dapreobremenite vžigalni transformator." Zato deblokirnega gumba ne pritiskajteveč kot trikrat zapovrstjo. Pokličiteserviserja, če naprave ne moretezagnati.Sl. 4 Deblokiranje gorilnika1 deblokirni gumbPREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEzaradi zmrzaliČe pride do izklopa zaradi motnje pozimi innaprava pri nizkih zunanjih temperaturahne obratuje, lahko voda v napravi zmrzne." V takem primeru motnjo takoj odpravitein napravo ponovno zaženite." Če to ni mogoče, nemudoma pokličiteserviserja.Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logano G115 WS-LE • 07/2003Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de9


BeležkePridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!10Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.deNavodila za uporabo Logano G115 WS-LE • 07/2003


BeležkePridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!Navodila za uporabo Logano G115 WS-LE • 07/2003Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de11


Vaš partner znanja in zaupanja:Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlarhttp://www.heiztechnik.buderus.deE-Mail: info@heiztechnik.buderus.de

More magazines by this user
Similar magazines