Powiatowe ABC - styczeń 2011 - Powiat Radziejowski

radziejow.pl
  • No tags were found...

Powiatowe ABC - styczeń 2011 - Powiat Radziejowski

Informacje3Hej kolęda, kolęda17 grudnia 2010r. w Środowiskowym Domu Samopomocyodbyło się spotkanie wigilijne, na które zaproszeni zostali przedstawicielewładz samorządu lokalnego oraz kierownicy jednostekorganizacyjnych powiatu. Halina Wiśniewska, kierownikŚDS w imieniu swoim i pracowników przywitała zebranych gości.Podczas uroczystości głos zabrał również radny powiatu radziejowskiegoHenryk Gapiński, który podkreślił ogromne znaczenieŚrodowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnychi ich rodzin.W głębi życzenia składają sobieHalina Wiśniewska i Mariola PińskaWyraził zadowoleniew imieniuswoim i starostyradziejowskiegoMariana Zielińskiego,iż mimo wielutrudności ośrodek,tak potrzebny wpowiecie, mógł powstać.Po częścioficjalnej nastąpiłopoświęcenie nowopowstałegoośrodka.O stronę duchową spotkania zatroszczył się ks. MariuszAdamczewski. Oprawę artystyczną wieczerzy wigilijnej natomiastzapewnili uczestnicy, pod kierunkiem Sylwii Woźnicy. Nieobyło się bez potraw wigilijnych, przyrządzonych przez pracownięgospodarstwa domowego. Wszyscy uczestnicy oraz zaproszenigoście przełamali się opłatkiem i życzyli sobie zdrowych,spokojnych świąt. Przeżycie tak wspaniałych chwil możliwe byłodzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy od darczyńców, zaco serdecznie dziękujemy.Środowiskowy Dom Samopomocy to nowa jednostka pomocyspołecznej w powiecie radziejowskim. Powstała z myśląo osobach chorych, samotnych, potrzebujących pomocy. Domzapewnia dzienny pobyt i zajęcia wspierająco-rehabilitacyjnedla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osóbz zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek jest przeznaczony dla30 osób. Dysponujemy 6 pracowniami, w których prowadzonesą zajęcia terapeutyczne. W ośrodku znajduje się ponadtoprzestronna stołówka z kompletem wypoczynkowym, w którejmożna oglądać telewizję, filmy wideo i urządzać różnego rodzajuimprezy okolicznościowe dla uczestników oraz ich gości.Podopieczni ŚDS mają zapewniony nieodpłatnie jeden posiłekdziennie, opiekę pielęgniarki, psychologa, psychiatry, opiekęterapeutyczno-rehabilitacyjną oraz pomoc pracownika socjalnego.Ośrodek czynny jest w dni powszednie od poniedziałku dopiątku w godzinach od 7.30 do 15.30.Tekst/Foto: nadesłaneOlimpiadaZdrowego Stylu Życia –etap rejonowyRejonowe eliminacje XIX Ogólnopolskiej Olimpiady ZdrowegoStylu Życia organizowanej przez ZG PCK odbyły się 10grudnia r.ub.Olimpiada dotyczy młodzieży czerwonokrzyski zrzeszonychw PCK działających w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.W eliminacjach rejonowych udział wzięło 7 szkółWyniki są następujące:W kategorii gimnazjum• 1 miejsce Aleksandra Barczak– Publiczne Gimnazjumw Osięcinach• 2 miejsce Izabella Wasiak –Publiczne Gimnazjum w TopólceW kategorii szkół ponadgimnazjalnych• 1 miejsce Iwona Ratajczyk –ZSM Radziejów.OrganizatorzyAlicja Górczyńska wręcza nagrodęIzabelli WasiakNajważniejsze w 2011r.– jubileusz gazetyPierwsze w tym roku kolegium redakcyjne „PowiatowegoABC” odbyło się 12 stycznia w lokalu redakcji. W spotkaniuuczestniczyli członkowie zespołu oraz osoby współpracującez gazetą.Rok 2011 dla naszego pisma jest bardzo ważny. W sierpniumija 10 lat jak istniejemy jako gazeta powiatu radziejowskiego.Wydawcą miesięcznika jest stowarzyszenie Rozwoju PowiatuRadziejowskiego, a docieramy do mieszkańców Bytonia, Dobrego,Osięcin, Piotrkowa Kujawskiego, gm. Radziejów i Topólki.Jubileusz 10-lecia obchodzi w tym roku również StowarzyszenieRozwoju Powiatu Radziejowskiego i partnerstwo z niemieckągminą Wahrenholz. Planujemy wspólne uroczystościjubileuszowe.Na spotkaniu podjęto ustalenia dotyczące współpracy z drukarniąoraz bloków tematycznych, kóre będą ukazywały się nałamach naszego pisma.Tekst: Wanda WiatrowskaFoto: Zbigniew Zasada


4Kultura i edukacja4„Wszyscy to fachowcy wysokiej klasy, oddani bezgranicznie młodzieży i muzyce.Dzięki ich pracy odnosimy wiele sukcesów”Rozmowa z Lilą Filutowską– dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w RadziejowieRedakcja: Pani Dyrektor,jakie były początki powstaniaszkoły muzycznejw Radziejowie?LiLa FiLutowska: 4 września1978 roku rozpoczęładziałalność filia PaństwowejSzkoły Muzycznej I stopniawe Włocławku z siedzibąw Radziejowie. Było tomożliwe dzięki inicjatywiewładz miasta Radziejowa ipoparcia ówczesnego dyrektoraSzkoły Muzycznej Istopnia we Włocławku ZygmuntaBojakowskiego.Początkowo szkoła niemiała własnej siedziby i lekcje odbywały się w pomieszczeniachSzkoły Podstawowej nr1 w Radziejowie. Pierwszym kierownikiemradziejowskiej filii została Marianna Strzelecka. Pod kierunkiem4 nauczycieli naukę rozpoczęło 38 uczniów w klasach:skrzypiec, fortepianu, instrumentów dętych, akordeonu i przedmiotówteoretycznych. W roku 1980 kierownictwo filii objęłaMałgorzata Dzięgielewska. Ofertę edukacyjną szkoły poszerzonoo klasę wiolonczeli, a później zajęcia dydaktyczne przeniesionodo budynku ówczesnego Komitetu Miejskiego PZPR.Początek lat dziewięćdziesiątych dał nowe szanse rozwoju.Siedzibą filii stało się IV piętro Urzędu Miasta i Gminy w Radziejowie.W roku 1995 objęłam stanowisko kierownika filii uczyło sięwówczas 55 uczniów.Staraniem władz powiatowych w 2000 roku usamodzielnionoszkołę. Od 1 września 2000r.placówka istnieje jako samorządowaSzkoła Muzyczna I stopnia w Radziejowie.Otrzymała nową samodzielną siedzibę. Uczęszczało wtedydo niej 97 uczniów. Poszerzono ofertę szkoły o instrumenty dętedrewniane i blaszane.Redakcja: Oprócz nauki gry na instrumentach prowadzicierównież działalność koncertową i kulturotwórczą na tereniemiasta i powiatu.LiLa FiLutowska: Naszym podstawowym celem jest rozwijaniemuzycznych zdolności dzieci i młodzieży oraz wzbudzaniezamiłowania do wspólnego muzykowania i wykorzystywaniawłasnych umiejętności na rzecz rozwoju kultury muzycznej lokalnegośrodowiska.Oferta szkoły jest skierowana do dzieci i młodzieży w wiekuod 6 do 16 roku życia. Obejmuje naukę gry na fortepianie, akordeonie,skrzypcach, wiolonczeli, flecie poprzecznym, klarnecie,saksofonie, trąbce, puzonie i tubie. Ponadto uczniowie uczestnicząw zajęciach teoretycznych oraz w różnych formach muzykowaniazespołowego, takich jak: chór, zespół wokalny, zespółpieśni dawniej, orkiestra dęta oraz orkiestra kameralna.Obecnie w szkole uczy się 190 uczniów i pracuje w niej 21nauczycieli.Redakcja: Odnosicie wiele sukcesów. Proszę wymienić kilkanajważniejszych.LiLa FiLutowska: Rzeczywiście, sukcesów nie brakuje. Niesposób wymienić wszystkich. Warto przypomnieć, moim zdaniem,najważniejsze:• I miejsce Kwintetu Akordeonowego na MiędzynarodowymKonkursie Akordeonowym,• III miejsce Huberta Boguckiego, ucznia klasy klarnetuw Ogólnopolskim Etapie Przesłuchania Szkół MuzycznychI stopnia,• Udział 9 uczniów w Makroregionalnym Etapie PrzesłuchańCentrum Edukacji Artystycznej (styczeń 2011).W każdym roku wielu uczniów bierze udział w konkursachi przesłuchaniach, osiągając najwyższe lokaty na szczeblu regionalnymi makroregionalnym.Redakcja: Dzięki staraniom starostwa powiatowego i Waszejszkoły udało się spełnić marzenia wszystkich, którzykochają muzykę. Mam na myśli salę koncertową. Dobudowanazostała do istniejącego budynku szkoły – od ul. Dolnej;zajmuje powierzchnię ok. 160m 2 , widownia liczy 150miejsc. Jest to duża wydarzenie zarówno dla szkoły, jaki Radziejowa oraz powiatu radziejowskiego.LiLa FiLutowska: Tak. Sala koncertowa daje nam nowe możliwości.Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki na koncertydo naszej sali. Pierwszy inauguracyjny odbył się 15styczniabr. Kilka dni wcześniej – 8 stycznia – odbyło się III KujawskieSpotkania Instrumentów Dętych Blaszanych i Drewnianych. Młodychmuzyków oceniało profesjonalne jury z Poznania, Chełmnai Inowrocławia. Byli zachwyceni wspaniałą akustyką nowej sali.Redakcja: Dziękujemy za rozmowę. Gratulujemy sukcesówi życzymy nowych, a sala koncertowa niech spełni oczekiwaniauczniów, nauczycieli oraz mieszkańców powiaturadziejowskiego.Tekst: Wanda Wiatrowska i Karol Szmagalski


Wieści gminne z Bytonia5Spotkanie wigilijneGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu, 22 grudniar.ub. zorganizował w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bytoniuwigilię dla 50 osób samotnych. Kierownik Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej przywitała przybyłych gości, wśród którychobecni byli: Zygmunt Sosnowski, wójt gminy, KazimierzSwiątczak, Przewodniczący Rady Gminy, ks. Andrzej Aniszczyk,proboszcz parafii Witowo, Bożena Tomczak, Prezes SpółdzielniHandlowo-Usługowej w Bytoniu, nauczyciele i uczniowieSzkoły Podstawowej w Morzycach, Renata Szymborska, dyrektorbiblioteki Publicznej w Bytoniu.Boże Narodzenie to święta, które dla polskich rodzin są bardzoważne i wyjątkowe. Wtedy to, cieszymy się, że jesteśmy razem,bardziej sobie bliscy, serdeczni. Nasze serca przepełnionesą miłością i dobrocią.Ksiądz proboszcz odczytał fragment Ewangelii i wraz z życzeniamiskierował do wszystkich Słowo Boże. Uczniowie SzkołyPodstawowej w Morzycach uświetnili spotkanie jasełkowymiwystępami. W tym dniu panowała świąteczna atmosfera, wzajemneżyczenia, dzielenie się opłatkiem. Na stole znajdowałysię tradycyjne potrawy wigilijne: ryba, barszcz, paszteciki z kapustąi grzybami, słodycze przygotowane przez SHU Bytoń.Jednym z najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowychjest śpiewanie kolęd. Dlatego było nam niezmiernie miło gościćprzedstawicieli Chóru Largo, którzy przyjęli nasze zaproszeniei uświetnili uroczystość koncertem kolęd.W imieniu własnym i pracowników Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Bytoniu serdecznie dziękuję wszystkim,którzy przez 14 lat pomagają nam w organizowaniu tej uroczystości.Dziękuję władzy lokalnej, Prezes SHU w Bytoniu, nauczycielom:G. Kręplewskiej, J. Kontowicz i uczniom SzkołyPodstawowej w Morzycach za trud, pracę i czas poświęconydla nas, przedstawicielom Chóru Largo, dyrektor Biblioteki Publicznejw Bytoniu, J.J. Adamskim Firmie „NAFTEX” w Witowieza nieodpłatny transport uczniów, wolontariuszom, wszystkim,dzięki których zaangażowaniu te spotkania są możliwe.Gościom dziękuję za obecność.Bardzo serdeczne podziękowania składam również nauczycielomi uczniom Szkoły Podstawowej w Morzycach i GimnazjumPublicznemu w Witowie za przeprowadzone w szkołachakcje na rzecz osób potrzebujących (słodycze, zabawki, przyboryszkolne). Na Święta Bożego Narodzenia paczki przekazanonajbardziej potrzebującym rodzinom.Tekst/Foto: Ewa PluskotaWarto uwierzyć w siebie7 grudnia 2010 roku w UrzędzieGminy Bytoń odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Wykorzytajszansę – zainwestuj w siebie”, realizowanego przezGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu. Projekt jestwspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII„Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianieaktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwóji upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocyspołecznej.W spotkaniu udział wzięli beneficjenci ostateczni, kierownikOśrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu Ewa Pluskota oraz ZygmuntSosnowski z pracownikami gminy.Kierownik OPS w Bytoniu uroczyście powitała wszystkichuczestników, a następnie wręczyła dyplomy i upominki beneficjentomostatecznym. Podczas spotkania podsumowano cały2010 rok w projekcie. Podkreślono jaki wpływ miały udzielanemetody wsparcia. Beneficjenci wypowiadali się na temat udziałuw kursach zawodowych, treningach oraz spotkaniach integra-cyjnych i promocyjnych. Zwróconouwagę nie tylko na aspekt reintegracji zawodowej, ale równieżintegracji społecznej. Z analizy przedstawionych wypowiedzi wynika,jak istotne i znaczące są spotkania społeczności lokalnej,jaki wpływ mają na życie prywatne i społeczne mieszkańcówgminy. Beneficjenci ostateczni oraz osoby z ich otoczenia poczulisię we własnym miejscu zamieszkania potrzebni, mogącrealizować swoje potrzeby dotyczące podnoszenia kwalifikacjizawodowych, kompetencji życiowych, korzystania z dóbr publicznych.Integracja społeczna jest jednym z głównych metodprzeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Działania projektowe,dążące do reintegracji zawodowej i społecznej, dały możliwośćdo szerszej integracji ze społecznością lokalną, do takzwanego „wyjścia z domu”, zaistnienia w grupie, w społecznościlokalnej. Grupy docelowe podczas uczestnictwa postanowiłyutworzyć własna organizację, w której będą kontynuować swojecele, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. I tak w grudniu2010 r. zostało zarejestrowane w KRS stowarzyszenie „Jestemi czuję się potrzebny” z siedzibą w Bytoniu. Stanowi to dodatkowyrezultat, nie wynikający bezpośrednio z celów projektu.Projekt „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” był początkiemstosowania nowych metod pracy z podopiecznymi naszegoOśrodka Pomocy Społecznej. Ponadto można dostrzeczmianę postrzegania instytucji pomocy społecznej przez klientówz instytucji zajmujących się rozdawnictwem w instytucje inwestującew człowieka, w jego kapitał.Należy jednocześnie podkreślić, że założony główny cel projektu– wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej u 15 osóbpodopiecznych OPS w Bytoniu zagrożonych wykluczeniemspołecznym – nie byłby możliwy bez pozyskania środków finansowychz Europejskiego Funduszu Społecznego.Tekst/Foto: Anna Redmerska


6 Wieści gminne z DobregoRadni i Wójt Gminy Dobre wybrani w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 na kadencję 2010-2014Od lewej: Jan Kaniewski, Grzegorz Pawlaczyk, Marek Barczyk, Katarzyna Korzeniewska, Jarosław Kaczorowski, Dariusz Gabiński, Marian Kłos, Jadwiga Czyżewska,Tomasz Kuźba, Tadeusz Maciejewski, Bożena Skocz, Leszek Łukaszewski, Urszula Waszak i wójt gminy Dobre Stefan Śpibida oraz pośrodku (siedzący) LesławNowak. Na zdjęciu nie ma radnego Jarosława Wojciechowskiego.Rada Gminy w Dobrem, 28.12.2010 r., na III Sesji obecnejkadencji przyjęła budżet gminy na 2011 roku. Jest to budżetzrównoważony i po stronie dochodów i wydatków wynosi14.240.241 zł. Budżet został skonstruowany w oparciuo dochody własne, subwencje i dotacje z budżetu państwa.W roku bieżącym gmina nie planuje zaciągania kredytów napokrycie deficytu budżetowego. Radni przyjęli zasadę, żewydajemy tylko tyle, ile wpływa do budżetu.Na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej(między innymi na pomoc społeczną, dożywianie, prowadzeniespraw ewidencji ludności i USC) otrzymamy dotacjew wysokości 2.684.350 zł.Na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty otrzymamysubwencję w wysokości 4.163.592 zł. Natomiast wydatkizwiązane z prawidłowym funkcjonowaniem oświatywynoszą 5.561.215 zł. Oznacza to, że ze środków własnych– czyli podatków – gmina jest zmuszona dołożyć prawie1,4 mln zł.Gmina w roku bieżącym będzie realizowała szereg inwestycjiz zakresu infrastruktury technicznej m.in. budowęBudżet na 2011 rokul. Powstańców w Dobrem, której koszt wyniesie ok. 1 mln złprzy 50% dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego.Będziemy również realizować budowę dwóch dróg gminnychoraz budowę kanalizacji w miejscowości Przysiek, przy50% wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego.Ważną inwestycją dla gminy Dobre będzie budowa kompleksuboisk sportowych „Orlik 2012”. Gmina skorzysta z dofinansowaniaz budżetu państwa w wysokości 47% całkowitychkosztów inwestycji oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiegow wysokości 33% kosztów inwestycji. Z powyższegowynika, że gmina Dobre poniesie koszty w wysokościok. 20% tj. ok. 300 tys. zł. Rada zdecydowała się na tąinwestycję ze względu na potrzeby zapewnienia uczniom,młodzieży i dorosłym dostępu do nowoczesnych urządzeńinfrastruktury sportowej. Z wielofunkcyjnych boisk będą korzystaliuczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum orazklub sportowy i zorganizowane grupy osób dorosłych.W roku bieżącym planujemy wykonanie dokumentacjitechnicznej i uzyskanie pozwoleń na budowę ścieżki rowerowejna trasie Krzywosądz – Dobre. Jest to inwestycja kilkuletniai będzie systematycznie realizowana wspólnie z sąsiednimigminami.Rada Gminy zabezpieczyła również środki finansowena zakup lekkiego samochodu służbowego dla OchotniczejStraży Pożarnej w Byczynie. Jednostka ta jako jedyna pośródwszystkich jednostek OSP w gminie Dobre nie posiadasamochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego.W tegorocznym budżecie zabezpieczono wpłaty rat pożyczeki kredytów, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich.W 2011 roku gmina musi spłacić blisko 310 tys. zł ratkapitałowych i 140 tys. zł odsetek.Tegoroczny budżet zapewnia prawidłowe funkcjonowanieUrzędu Gminy, wszystkich jednostek organizacyjnych orazjednostek kultury.Tekst: Stefan ŚpibidaFoto: Zbigniew Zasada


Wieści gminne z Osięcin7Podzielimy sięopłatkiemMedal i jasełkabożonarodzeniowe„Niech Dziecię Boże narodzi się w sercu każdegoz nas…” słowa ks. Piotra Dziurdzińskiego, proboszczaosięcińskiej parafii wprowadziły uczestnikówspotkania opłatkowego Gminnego Koła GospodyńWiejskich w atmosferę zbliżających się Świąt BożegoNarodzenia. Świąteczny nastrój udzielił sięzaproszonym gościom: Jerzemu Izydorskiemu,wójtowi, Halinie Urbańskiej, sekretarzowi gminyOsięciny, Piotrowi Zielińskiemu, dyrektorowi GOKw Osięcinach oraz Janowi Wojciechowskiemu, dyrektorowiOśrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach.Zebranych powitała Helena Ptaszyńska, szefowaKoła Gospodyń Wiejskich, tradycyjnie podzielonosię opłatkiem, życząc sobie zdrowia i pomyślnościna nadchodzący rok.Dekoracja sztandaru szkołyW dniu 22 grudnia 2010 roku w Szkole Podstawowejw Pocierzynie odbyła się niecodzienna uroczystość. Nauczycielei uczniowie tej szkoły biorą czynny udział w konkursachplastycznych oraz turnieju wiedzy o tematyce pożarniczej.Na wniosek Zarządu Gminnego OSP w Osięcinach SzkołaPodstawowa w Pocierzynie otrzymała brązowy medal za zasługidla pożarnictwa. Akt nadania odczytał prezes ZarząduGminnego OSP druh Zenon Paliwoda, a uroczystego przypięciamedalu do sztandaru szkoły dokonał Prezes ZarząduPowiatowego OSP druh Roman Szczerbiak. Kolejnym punktemuroczystości był występ dzieci, które przedstawiły jasełkabożonarodzeniowe. Przy tej okazji odbyło się również tradycyjnespotkanie wigilijne dla rodziców, uczniów i grona pedagogicznego.Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m.in.:ks. proboszcz Parafii Kościelna Wieś – Bogusław Wiszowaty,wójt gminy Jerzy Izydorski, sekretarz Urzędu Halina Urbańska,radni gminy Osięciny – Ryszard Błaszczyk, Andrzej Chełminiak,Leszek Cybulski, Mieczysław Koziński, radny powiaturadziejowskiego Jan Nocoń.Wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.Na wigilijnym stole czekał na nich słodki poczęstunek.Jerzy IzydorskiMaria ChojnackaTekst/Foto: Justyna Izydorska(Od lewej) Lesław Michalak,dyr. SP w Pocierzynie,dh Roman Szczerbiak, dh Zenon PaliwodaTekst/Foto: RomualD Trzeciak


8 Wieści gminne z Piotrkowa KujawskiegoUczymy sięratować życieW Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w PiotrkowieKujawskim, 9.12.2010r. odbyło się szkolenie PCK z zakresupierwszej pomocy przedmedycznej. Głównymi organizatoramipokazu były: Anna Wiśniewska i Jolanta Strzelecka.W szkoleniu udział wzięli członkowie PCK w wieku 13-16lat oraz licealiści. Celem spotkania było zapoznanie młodzieżyz ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z zajęćpraktycznych (reanimacja – ćwiczenia na fantomie, zapoznaniesię ze sprzętem pierwszej pomocy) oraz poznali teoretycznei praktyczne wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocyprzedmedycznej, w takich sytuacjach jak: zasłabnięcia, omdlenia,krwotoki i zranienia.Ratownicy pokazali także uczniom, jak wygląda pozycjaboczna ustalona, czyli pozycja umożliwiająca bezpieczne odzyskanieprzytomności osobie nieprzytomnej, posiadającej oddechi inne funkcje życiowe.Zagrali w WOŚP– pomogli dzieciomPiotrowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocyprace nad przygotowaniem finału rozpoczął już 22 grudnia u.b.Szefem sztabu został Marek Marynowski, dyrektor Miejsko--Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, członkami:Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-AdministracyjnegoSzkół w Piotrkowie Kujawskim oraz WandaWiatrowska, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i GminyPiotrków Kujawski. Do współpracy zgłosili się również przedstawicieleszkół i placówek oświatowych, biblioteki, ośrodka pomocyspołecznej, policji i OSP.9 stycznia na ulice miasta oraz gminy wyszło 37 wolontariuszy,którzy zbierali pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobamiurologicznymi i nefrologicznymi.Finałowe imprezy odbyły się w centrum miasta przy ulicy Rynek.Od godziny 17 00 do 21 00 na plenerowej scenie rozbrzmiewałamuzyka w wykonaniu zespołów młodzieżowych, wystąpiłydzieci z przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, odbyłasię licytacja gadżetów WOŚP, a o godzinie 20 00 wysłano tradycyjneświatełko do nieba.Po raz pierwszy w historii piotrowskich finałów WOŚP odbyłasię impreza towarzysząca głównym uroczystościom – meczpiłki ręcznej pomiędzy reprezentacjami Piotrkowa Kujawskiegoi Osięcin. Turniej rozegrano na hali widowiskowo-sportowej, wygraligospodarze.Nad bezpieczeństwem wolontariuszy i uczestnikami zabawyna świeżym powietrzu czuwali policjanci i druhowie z OchotniczejStraży Pożarnej i podobnie jak w latach ubiegłych, imprezaprzebiegła spokojnie.Piotrkowianie zebrali w tegorocznym finale o dwa tysiącewięcej niż w poprzednim, czyli 9.435,08zł.Udowodniliśmy sobie i innym, że mamy gorące serca i chcemypomagać.Gimnazjaliści i licealiści dowiedzieli się również, jak zachowaćsię zanim na miejsce zdarzenia dotrze wykwalifikowanapomoc medyczna. Dodatkowo przedstawione zostały zasadywzywania pomocy medycznej.Zajęcia pokazowe przeprowadzili ratownicy medyczni z PogotowiaRatunkowego w Radziejowie: Piotr Rutkowski i KarolWiśniewski. Zaproszeni goście byli zaskoczeni wiedzą piotrkowskichgimnazjalistów i licealistów z zakresu pierwszej pomocy,natomiast nasi uczniowie byli pod wrażeniem niezwykłychumiejętności ratowników medycznych i sposobu przekazywaniaprzez nich informacji.Na zakończenie spotkania ratownicy otrzymali pamiątkowydyplom oraz gromkie brawa. Dziękujemy za rzetelnie przeprowadzonypokaz i liczymy na dalszą współpracę.Tekst: Anna WiśniewskaFoto: Jolanta StrzeleckaTekst: Wanda WiatrowskaFoto: Piotr Marciszewski


Wieści gminne z Radziejowa930 listopada 2010 r. odbyła się uroczysta I Sesja Rady GminyRadziejów VI kadencji, na której radni wybrani w wyborach21 listopada 2010 r. złożyli ślubowanie i dokonali wyboru przewodniczącego.Wcześniej, z rąk Przewodniczącej Gminnej KomisjiWyborczej – Marioli Wojciechowskiej, odebrali zaświadczeniao wyborze na radnego.ZmianyZnaczna część Rady Gminy nie uległa zmianie. Po czteroletniejprzerwie wrócili Jerzy Rogacki, Eugeniusz Kapelińskii Czesław Witkowski. Po raz pierwszy radnymi zostali natomiastMirosław Kołodziejczyk, Marek Piernik oraz Błażej Patyk, któryjest jednocześnie najmłodszym radnym.W skład Rady Gminy Radziejów weszli:Marian Bandyszewski, Kazimierz Czynsz, Ireneusz Głowacki,Eugeniusz Kapeliński, Mirosław Kołodziejczyk, Mirosław Linowiecki,Wiesław Migdalski, Błażej Patyk, Andrzej Pawlak, MarekPiernik, Jerzy Rogacki, Kazimierz Skupniewicz, WładysławŚniadecki, Kazimierz Wiśniewski i Czesław Witkowski.Obrady I Sesji, aż do chwili wyboru Przewodniczącego, prowadziłradny-senior Jerzy Rogacki.Przewodniczącym jednogłośnie wybrany został Andrzej Pawlak,który pełnił już tę funkcję w poprzedniej kadencji. Podobniejest z zastępcami Przewodniczącego – zostali nimi Marian Bandyszewskii Kazimierz Skupniewicz.10 grudnia 2010 r., na II Sesji Rady Gminy Radziejów odbyłasię uroczystość złożenia ślubowania przez nowowybranegowójta gminy Radziejów – dra Marka Szuszmana. Zastąpił natym stanowisku Jerzego Zmierczaka, który nieprzerwanie sprawowałurząd wójta gminy Radziejów od początku jej istnieniatj. od 2 marca 1992 r. Była to więc szczególna sesja, jako żewydarzenie miało doniosły charakter. Nowy wójt złożył ślubowaniew obecności radnych, sołtysów oraz licznie przybyłychgości. Przedstawił również w krótkim wystąpieniu swoje planyi kierunki działania.Nowemu wójtowi i radnym życzymy wszelkiej pomyślnościi powodzenia.Ustępujący wójt Jerzy Zmierczak gratuluje swojemu następcy Markowi SzuszmanowiTekst/Foto: ABŚ/MJ


10 Wieści gminne z TopólkiWieści ze szkolnego podwórkaAndrzeju, Andrzeju, nasz dobrodzieju, dobrą wróżbę daj! Takiehasło powtarzaliśmy 25 listopada w Szkole Podstawowej im.M. Kopernika w Topólce, aby zapewnić sobie pomyślność i spełnieniewróżb. Wieczór andrzejkowy to czas wspólnej zabawy,podczas której przyszłość mogli poznać wszyscy chętni uczniowie.Wróżyliśmy z talerzyków i kubków przyszłości, odczytywaliśmymowę kwiatów, poznawaliśmy imię przyszłej sympatii.Choć wróżby traktujemy trochę z uśmiechem, zawsze cieszynas, jeśli przyszłość spojrzy na nas łaskawym okiem.W bieżącym roku szkolnym podstawówka w Topólce przystąpiłado ogólnopolskiego programu „Owoce w szkole”. Programskierowany jest do uczniów klas I-III, którzy trzy razyw tygodniu otrzymują bezpłatnie porcje owoców i warzyw. Dotychczasbyły to jabłka, gruszki, marchew, papryka oraz sokiowocowo-warzywne. Udział szkoły w programie to jeden z przejawówtroski o zdrowie najmłodszych uczniów.Tekst/Foto: Maria OlszewskaTekst /Foto: Emilia KacprzakAkcja Caritasu „Warto być bohaterem” trwała na terenieSzkoły Podstawowej w Topólce od dnie 19 listopada 2010 r.Zebrano środki pieniężne w kwocie: 559,42 zł oraz pieniądzesprzed denominacji w kwocie 24511,5 starych złotych.Tradycyjne „mikołajki” to w naszej szkole dzień Imienin PatronaMikołaja Kopernika. Uczniowie starszych klas zmienilidekoracje w kąciku Patrona, wykonali okolicznościową gazetkęmikołajkową oraz brali udział w corocznym wydarzeniu „OdwiedzinyMikołaja i Śnieżynek w szkole”. Mikołaj obdarowywał dziecisłodyczami (upewniwszy się wcześniej czy były grzeczne).Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejną wizytę w przyszłymroku.Opiekunowie SUMałgorzata DobieckaEmilia TomczakNasza szkoła należała do nielicznych, które otrzymały CertyfikatSzkoły Budującej Wrażliwość 2010. Przedstawicielomuczniów naszej szkoły wręczono ów Certyfikat podczas inauguracjiWigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w dni 27 listopada2010r.Grażyna Błaszczyk


Bezpieczeństwo11STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJEOd 15 listopada do 31 grudnia 2010roku w Komendzie Powiatowej PaństwowejStraży Pożarnej w Radziejowie odnotowanołącznie 105 zdarzeń, w tym:• pożary – 4,• miejscowe zagrożenia – 101,• alarmy fałszywe – 0.Wigilijne wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP.Od lewej siedzą ks. Mariusz Adamczewski,Marian Zieliński, Sławomir Bykowski.ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:1. 7.11.2010 roku – w miejscowości Dobre o godz. 16.40 powstałpożar samochodu ciężarowego marki Volvo. Po przybyciuna miejsce zdarzenia zastępów z JRG Radziejów i OSPDobre stwierdzono, że pali się kabina samochodu ciężarowego.Zastępy przystąpiły do gaszenia palącego się pojazdu,podając jeden prąd piany gaśniczej. Starty oszacowano na200 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcieinstalacji elektrycznej w pojeździe.2. 20.11.2010r.o godz. 18.55 w miejscowości Niegibalice gm.Bytoń doszło do wypadku drogowego. Po przyjeździe zastępuz JRG Radziejów stwierdzono, że w przydrożne drzewo uderzyłsamochód osobowy marki Ford Scorpio, w którym znajdująsię uwięzione osoby. Działania zastępu z JRG Radziejówpolegały na wykonaniu dostępu do osób poszkodowanychprzy pomocy sprzętu hydraulicznego. W wyniku zdarzeniajedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga została z obrażeniamiprzetransportowana do szpitala. Straty jakie powstałyoszacowano na 10 tys. złotych. Przypuszczalną przyczyną powstaniazdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwaw ruchu drogowym.3. 14.12.2010 r. w miejscowości Osięciny o godz. 14.45 doszłodo wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodówciężarowych. Po przybyciu zastępów z JRG Radziejów i OSPOsięciny przystąpiono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia,odłączeniu akumulatorów. W wyniku wypadku jedna osobazostała ranna. Pomocy udzielił jej zespół karetki pogotowiaprzybyły na miejsce zdarzenia. Straty w pojazdach oszacowanona 25 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną powstania zdarzeniabyło niedostosowanie prędkości do warunków panującychna drodze.Z ŻYCIA KOMENDY:• 3.12.2010 r. z okazji Dnia Niepodległości odbyło się uroczystewręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowedla wyróżniających się funkcjonariuszy. Uroczystośćodbyła się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSPw Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 6.Odznaczenia i awanse wręczał Wiceminister Spraw Wewnętrznychi Administracji Zbigniew Sosnowski wraz z Kujawsko-PomorskimKomendantem Wojewódzkim PSP st. bryg.Tomaszem Leszczyńskim.Z naszej komendy awans na kapitana otrzymał młodszy kapitanJarosław Stokwisz.• 22.12.2010 r. w siedzibie KP PSP w Radziejowie odbyło sięcoroczne spotkanie wigilijne strażaków. Na uroczystość wigilijnąprzybyli zaproszeni goście w osobach starosta MarianZieliński, Prezes ZP ZOSP RP dh. Roman Szczerbiak, burmistrzMiasta Radziejowa Sławomir Bykowski, ks. MariuszAdamczewski. Po przywitaniu gości przez Komendanta Powiatowegost. kpt. Piotra Muszyńskiego złożono sobie życzeniai tradycyjnie przełamano się opłatkiem.Kilka porad związanych z okresem grzewczym– część II eksploatacja urządzeń grzewczychopalanych gazemW poprzednim artykule przybliżyliśmy państwu zasady bezpiecznejobsługi urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym(węgiel, miał). W tym numerze pragniemy udzielić kilkuporad dotyczących obsługi urządzeń grzewczych opalanych gazem.W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:• w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone dourządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym11 kg każda,• nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżejpoziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan--butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniugrożąc wybuchem,• nie zatykaj przewodów wentylacyjnych – w urządzeniach gazowych,w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza,nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem możebyć trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),• zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych– niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatrućtlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonychw gazowe ogrzewacze wody,• nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową – takie praktykimogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,• używaj kuchni gazowejz wyłącznikiem przeciwwypływowym,• używaj urządzeń gazowychposiadających krajowe atestyi dopuszczenia.Każdego roku z powoduzatrucia tlenkiem węgla, potoczniezwanego czadem,ginie kilkadziesiąt osób. Bardzoczęsto nie ma to związkuz powstaniem pożaru, a wynikajedynie z niewłaściwejeksploatacji budynku i znajdującychsię w nim urządzeńgrzewczych.Tekst/Foto: Jarosław Stokwisz


12BezpieczeństwoKOMENDA POWIATOWA POLICJI w RadziejowiePoszukiwany „wpadł” w ręce dzielnicowegoDzielnicowy z Bytonia zatrzymał mężczyznę, który niezgłosił się do odbycia kary pozbawienia wolności. Najbliższyczas spędzi w zakładzie karnym.Dzielnicowy, w trakcie obchodu po terenie miejscowościBytoń, wylegitymował 53-letniego mieszkańca gminy.Mężczyzna okazał się być poszukiwany przez Sąd Rejonowyw Radziejowie, gdyż nie stawił się do odbycia karywięzienia za popełnione wcześniej przestępstwo drogowe.Prosto z drogi trafił do Zakładu Karnego we Włocławku,odbędzie zasądzoną karę.Pijany za kierownicą auta11.01.2011r. w Biskupicach zatrzymano pijanego mężczyznę,który – mając ponad 2,4 promila – zdecydował sięna jazdę samochodem. Dodatkowo nie miał uprawnień dokierowania. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.Policjanci radziejowskiej prewencji, około godziny17.50 w Biskupicach, zatrzymali do kontroli drogowej40-letniego mieszkańca powiatu radziejowskiego. W trakciesprawdzania stanu trzeźwości, okazało się, że jest pijany.Miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowonie posiadał prawa jazdy. Wkrótce czeka go rozprawaprzed Sądem w Radziejowie.Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 latpozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami.Za kierowanie bez uprawnień – grzywna.Sprawca kradzieży zatrzymanyRadziejowscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, któryukradł kartę bankomatową a następnie wypłacił pieniądzez konta. Odzyskano skradzione mienie. Mężczyźnie grozido 5 lat więzienia.O zdarzeniu poinformowała, 11.01.2011r., mieszkankaRadziejowa Powiedziała, że ktoś ukradł jej kartę bankomatowąa następnie kilka razy jej użył, wypłacając pieniądzeoraz płacąc za zakupy. Łącznie poszkodowana straciła kilkasetzłotych.Policjanci ustalili, że sprawcą może być 28-letni byłykonkubent zgłaszającej. Kryminalni zebrali materiał dowodowy.Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony doradziejowskiej komendy, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży,za co grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie.Kolejny amator jazdy po kieliszkuMundurowi z drogówki zatrzymali,10.01.2011r., pijanegocyklistę. Mężczyzna wydmuchał ponad 1,2 promila.Policjanci z ogniwa ruchu drogowego zauważyli wOsięcinach rowerzystę, jadącego „wężykiem”. Po zatrzymaniu36-letniego mieszkańca gminy, wyczuli od niegozapach alkoholu. Badanie alkomatem pokazało, że ma ponad1,2 promila alkoholu w organizmie.Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości grozimu do roku więzienia oraz zakaz kierowania.Zgłosił interwencję, sam był poszukiwanyMieszkaniec powiatu płockiego przyszedł do radziejowskiegodzielnicowego z „problemami sercowymi”. Policjant,w trakcie rozwiązywania sprawy, ustalił, że zgłaszającyjest poszukiwany.Wszystko zaczęło się w sobotnie przedpołudnie,08.01.2011r. Do dyżurnego radziejowskiej komendy zgłosiłsię 22-letni mieszkaniec powiatu płockiego. Oświadczył,że ma kłopoty z dziewczyną, która od niego odeszła.Sprawą zajął się radziejowski dzielnicowy. Ustalił, żekobieta nie chce kontynuować znajomości z chłopakiem,lecz ten nie chce się z tym pogodzić.I na tym sprawa by się zakończyła, gdyby nie ponad20-letnie policyjne doświadczenie dzielnicowego. Policjantsprawdził 22-latka w policyjnej bazie danych. Okazałosię, że intuicja go nie zawiodła. Mężczyzna był poszukiwanyprzez Prokuraturę Rejonową w Kutnie. Chłopakopuścił radziejowską komendę dopiero po wykonaniuz nim czynności służbowych, zleconych przez organ poszukujący.Bezpieczny finał XIX WOŚP w naszym powieciePonad 100 wolontariuszy kwestowało 9 stycznia br. narzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszympowiecie. Nad ich bezpieczeństwem czuwały wzmocnionesiły policji. Finał upłynął spokojnie.Nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom XIXfinału WOŚP czuwało 30 radziejowskich policjantów.Mundurowi zwracali szczególną uwagę na miejsca, gdzieprowadzona była zbiórka. Sprawdzali, czy zbiórki są prowadzoneprzez osoby do tego uprawnione. Radziejowscypolicjanci, w tygodniu poprzedzającym finał, przeprowadzilipogadanki z wolontariuszami na temat bezpieczeństwa.Jak co roku, pilnowali porządku na imprezach towarzyszącychakcji.W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, imprezaprzebiegła bardzo spokojnie. Na terenie powiatu radziejowskiegonie zanotowano żadnych zdarzeń kryminalnych.Policjanci aktywnie włączyli się w działania na rzeczWielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W parku za DomemKultury w Radziejowie zorganizowali pokaz wyszkoleniapsów służbowych, wspierając w ten sposób akcję.mł. asp. Marcin Krasuckioficer prasowy KPP Radziejów


Fundusze europejskieCentrum Edukacyjne „Oświata”w RadziejowieZaprasza osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie powiatu radziejowskiegoszczególnie kobiety podejmujące prace po raz pierwszy lub powracające po dłuższejprzerwie spowodowanej wychowaniem dzieci do zdobywaniem kwalifikacji,oferując:BEZPŁATNE SZKOLENIA:• finanse i rachunkowość• kadry i płace z prawem pracy• magazynier z obsługą wózków jezdniowych• obsługa komputera z podstawamiUczestnicy projektu „Przez szkolenie do zatrudnienia” z poddziałania 6.1.1Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy– osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym nieaktywne zawodowo– bezrobotne– zamieszkałe na terenie miast i gmin powiatu radziejowskiegoZapewniamy:• bezpłatne szkolenia (2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych)• bezpłatne warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnym• zwrot kosztów dojazdu• catering• materiały szkoleniowe• stypendium szkoleniowe (4zł brutto za godzinę uczestnictwa w zajęciach)• miłą i przyjazną atmosferęCENTRUM EDUKACYJNE „OŚWIATA”88-200 Radziejów, ul. Brzeska 64tel. 54 285 2994 lub 54 285 5577e-mail : centrumoswiata@wp.pl„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58, tel. (54) 285-06-18 lub 285-07-18 w. 29, e-mail: abcradziejow@wp.plRedaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Ewelina Olczak (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Konrad Lewandowski,Józefa Wiśniewska, Mirosław CzynszSkład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: sekretariat@expol.home.plNakład: 1000 egz. PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW ISSN 1642-5510Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.


Orkiestra sercFotoreportaż Piotra Marciszewskiego, pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacjiw Piotrkowie KujawskimXIX FinałWielkiejOrkiestryŚwiątecznejPomocyBudynek sztabu głównego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy– WarszawaPrzedstawiciel sztabu piotrkowskiego,Marek Marynowski (w głębi) w sztabie OwsiakaSpotkanie organizacyjne sztabu Wielkiej OrkiestryŚwiątecznej Pomocy w Piotrkowie KujawskimNajmłodsi wolontariuszeCzęść składu piotrkowskiego sztabu w trakcie liczeniapieniędzy: (od lewej) Anna Kalata, Ewa Wichlińska,Renata Woźniak, Arleta Petek

More magazines by this user
Similar magazines