13.07.2015 Views

PRAVIDLA PRO ZÁPIS SOUŘADNIC BODŮ DO ...

PRAVIDLA PRO ZÁPIS SOUŘADNIC BODŮ DO ...

PRAVIDLA PRO ZÁPIS SOUŘADNIC BODŮ DO ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PRAVIDLA</strong> <strong>PRO</strong> <strong>ZÁPIS</strong> <strong>SOUŘADNIC</strong> <strong>BODŮ</strong> <strong>DO</strong> <strong>SOUŘADNIC</strong>OVÉHOSYSTÉMU V <strong>PRO</strong>GRAMU DESIGNCONCEPT2D coordinates = 2D souřadniceCartesian coordinates = pravoúhlé souřadniceTyp:x,yTato metoda sestává z definování příslušných hodnot souřadnic bodů na každé osesouřadnicového systému (x a y).Hodnoty příslušných dvou os jsouodděleny čárkou.Například: 23,37Pro vložení souřadnic může být čárka nahrazená jednotlivým prostorem.Polar coordinates = polární soustava souřadnicTyp:r;aDvě souřadnice - sestávající z poloměru kružnice, na které se bod nachází a úhlu, kterýsvírá vzhledem k ose x.Dvě hodnoty jsou oddělenystředníkem.Například: 26;32


3D coordinates = 3D souřadniceCartesian coordinates = Kartézská soustava souřadnicTyp:x,y,zTato metoda sestává z definování příslušných hodnot souřadnic bodů na každé osesouřadnicového systému (x , y a z).Hodnoty příslušných tří os jsouodděleny čárkou.Například: 23,37,12.4Cylindrical coordinates = Cylindrická-válcová soustava souřadnicType:r;a,zDvě souřadnice - sestávající z poloměru kružnice, na které se bod nachází a úhlu, kterýsvírá vzhledem k ose x.Dvě hodnoty jsou odděleny středníkem.Například: 26;32,50


Spherical coordinates = Sférická-kulová soustava souřadnicTyp:r;a1;a2Tato metoda sestává z definování poloměru v prostoru, kde je pozice bodu určena dvěmaúhly. První úhel je daný v xOy rovině a druhý v xOz rovině.Tři hodnoty jsou odděleny středníkem.Například: 26;32;60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!