13.07.2015 Views

Oděv na Krétě a v Mykénách

Oděv na Krétě a v Mykénách

Oděv na Krétě a v Mykénách

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURYKRÉTA a MYKÉNY


Krétská kultura• Od 3. tisíciletí př. n. l. se zde rozvíjela předřecká kultura dobybronzové, která dosáhla svého největšího rozkvětu v obdobípřibližně 2000-1600 př. n. l. a je dnes oz<strong>na</strong>čová<strong>na</strong>, podle pověstio legendárním králi Mínóovi, jako „minojská kultura“.• Za dodnes ne zcela vyjasněných okolností došlo kolem roku1400 př. n. l. k náhlému úpadku minojské kultury. Od té dobyostrov nikdy nedosáhl podobného rozmachu a výz<strong>na</strong>mu kultury.• Tvoří přechod mezi orientálními kulturami a kulturou řeckou.• Z krétské pak kultura mykénská 16.-12. stol.př.n.l., která se šířila por. 1400 př.n.l. do celé egejské oblasti - východní Středomoří,Malá Asie, Kypr, Sýrie, Palesti<strong>na</strong> ...


Kultura odívání• Bohatá říše, která dospěla ke zjemnělé kultuře a rozmařilé,individuální módě plné fantazie.V oděvu se prosazují výrazné orientální vlivy, zejmé<strong>na</strong> u žen, ale i umužů.• <strong>Oděv</strong> je těsný, tvarovaný, šitý,výrazně akcentuje široká rame<strong>na</strong>a útlý pas, upravovaný u ženživůtkem. Ženy měly výlučnépostavení. Muži oblečení prostší.


• <strong>Oděv</strong>ní materiály Nejstarší oděvy byly pravděpodobněhotoveny ze zvířecích kůží i kožešin. Ženy se zabývalytkalcovstvím bez ohledu <strong>na</strong> společenské postavení. Textilietkaly z vlny, které byl <strong>na</strong> ostrově takový dostatek, že sevyvážela. K barvení se již ve 2. tis. př.n.l. používal pravýpurpur. Kréťané zpracovávali i len. Hotové hedvábnétkaniny dováželi z ostrova Kos, ležícího 170 kmseverovýchodně od Kréty.• Pro oděv je typická pestrost barev. <strong>Oděv</strong> byl střižený a šitý,stylově velice ovlivněn Orientem. Kréťané si udrželiarchaické náboženství, kde že<strong>na</strong> hrála velmi důležitou úlohuploditelky. Ženskost postav je mnohem rafinovanější, než upravěkých kultů. Zvláštností oděvu dam <strong>na</strong> <strong>Krétě</strong> bylo chodits ob<strong>na</strong>ženými ňadry.


<strong>Oděv</strong> ženČleněný do dvou částí• živůtek - výrazně těsný, častos dlouhými přiléhavými rukávy, vpředuotevřený a odhalující poprsí• kuželovitá sukně podloženáspodničkou či ji<strong>na</strong>k vyztužená,zdobená volány, lemy, výšivkou,někdy doplněná zástěrkou• <strong>Oděv</strong> doplněný líčením a šperky.


Pokrývky hlavy-někdy se zdobily i závoji. Klobouky měly tvar turbanu čikomolého kužele, často i výrazně převyšujícího tvář.Účes-náročné promyšlené úpravy budí dojem nedbalé elegance.Dlouhé volně spadající kadeřené vlasy byly <strong>na</strong> temeni hlavysvázány do uzlu různých tvarů. Bývaly propletené stuhami neboperlami. Ženy chodily prostovlasé i <strong>na</strong> veřejnosti.


•Výz<strong>na</strong>mným symbolemostrova je posvátný had.Jeho podobu známeobvykle ve spojení sženou, která jej držela -bohyní, která s<strong>na</strong>dochraňovaladomácnost. Bohyně,ovládající hady -symboly zla, potvrzujídůležitost ženského prvkuv krétské společnosti.Soška pochází z Knóssu,kolem 1600 př.n.l.•Šat bohyně –turban sesymbolem lva, krátkýživůtek odhalující poprsí,sukně s volány a krátkáozdobná zástěrka.


Odívání mužů• bederní rouškazáklad oblečení, prostá,někdy tvarovanádo podoby krátkýchkalhot a upevněnákoženým pasem.• vlasydlouhé, kadeřené,často s helmou• Šperky a stužky.


• Muži nosili oděv prostší než ženy. Šat byl všeobecně velmipestrý.Základem oděvu byl:Bederní pás (rouška) nebo Bederní zástěrkadnes také jako „pás cudnosti“ či „šortky“


• Čapky – ploché široké baretového typu nebo těsněpřiléhající čepičky se silným ohrnutým krajem• Plášť – výjimečně, látkové a kožené proti dešti• Účes vlasy dlouhé kadeřené, učesané do tenkýchdlouhých „provázků“, složité účesy přidržovány čelenkami,jelicemi• Obuv polovysoké, bohatě vyšívané boty s vázanýmikoženými řemínky• Šperky používali jak ženy, tak muži• Parfémy ozdobné nádobky s různými vůněmi: růžová,cypřišová, šalvějová…


Nákresy <strong>na</strong> zdech minojského paláce KNÓSSOS <strong>na</strong> <strong>Krétě</strong>


Nákresy <strong>na</strong> zdech minojského paláce KNÓSSOS <strong>na</strong> <strong>Krétě</strong>


Princ s korunou lilií a per- štukový reliéf z paláce Knóssu,asi 16. stol.př.n.l., Iráklion, Krétskéhistorické muzeum- slavnostní účes s rozpuštěnýmivlasy a turbanem s dlouhýmipery; bederní rouška zdůrazňuještíhlý pas


MykényDobu největšího rozvoje tato kultura zažilazhruba v letech 1600 - 1200 př.n.l. Nejdříve jisilně ovlivňovala krétská kultura, ale ta<strong>na</strong>konec podlehla mykénské expanzi.Dnes je jasné, že Mykéňané byli vynikajícímistaviteli gigantických staveb. Samozřejměto vede i k té myšlence, že mykénskákultura stála <strong>na</strong> práci otroků. Každopádnějde o stavby hrubější a jaksi primitivnější nežjsou <strong>na</strong> <strong>Krétě</strong>.Lví brá<strong>na</strong> se stala symbolem této země a její minulosti.Tento majestátní vchod je jen jedním z mnoha důkazůzručnosti a dovednosti mykénských architektů. Bylzhotoven trilitickou technikou, dva mohutné dveřnísloupy podpírají obrovský <strong>na</strong>ddveřní překlad, uprostředmaličko přehnutý. Místo aby váhu celého štítu neslpřeklad (jak je obvyklé), byly horní kamenné blokyvytvarovány a umístěny tak, že se nosná tíha rozložila<strong>na</strong> oba konce překladu, a zatížila tak postranní sloupy.Výsledkem je “odlehčovací trojúhelník” s reliéfnímidekoracemi.


<strong>Oděv</strong> mykénských ženMykénský oděvní styl prozrazuje skutečnost, že v podstatě převzalkrétské dědictví. Tato doba byla <strong>na</strong>zvá<strong>na</strong> „módou první krinolíny“.Torzo ženské postavy (bohyně),slonovi<strong>na</strong> z Mykén,15.-13. stol.př.n.l.Zkroucení postavy a řasení sukně působídojmem spíš pozdním a orientálním, aleje z bronzové dobyDvě ženy (bohyně) s dítětem-drobnářezba ze slonoviny <strong>na</strong>lezenáv <strong>Mykénách</strong>, bronzová doba, 15.-13.př.n.l.


<strong>Oděv</strong> mykénských mužůNejen ženský, ale i mužský oděv prozrazuje převzetí krétský původZlatý pohár - lapení býkaNa spodobnění člověka je patrné zvýraznění výšky, svalů, vlasů a pohlaví, zatobřicho skoro nemá


<strong>Oděv</strong> mykénských válečníkůByl velice ovlivněn válkou. Krátké přepásanékabátce, vysoké boty ovinuté řemínky. <strong>Oděv</strong>yvelice pestré (sytě žluté, červené, světle modré,bílé…) nebo s pestrými lemy.Pochodující vojáci <strong>na</strong> hrnci z Mykén,15. stol.př.n.l.- hrnec pochází z konce slávyMykén, patrně z doby trójské válkynebo těsně po.Detail pochodujícíhovojáka <strong>na</strong> hrnci zMykén, 15. stol. př.n.l.


Doplňky mužů i žen• Šperky dochovalo se velké množství šperků, které tvoří tzv. „pokladniciÁreovu“. Stříbrné čelenky, zlaté šperky, šperky s jaspisy, ametysty, acháty,náušnice, náhrdelníky, náramky, prsteny zdobené ryti<strong>na</strong>mi <strong>na</strong> vloženýchkamenech, jehlice k upoutání účesu i oděvu apod.Že<strong>na</strong> (kněžka) s hadem- <strong>na</strong> fresce z mykénské Akropole (druhhada se zatím nepodařilo určit), pozdníbronz, 13. stol.př.n.l.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!