Views
10 months ago

Amanpath

10 14 RYSX½fSXeX 2018

10 14 RYSX½fSXeX 2018 fb²f½ffSX ÀfadÃf~ Àf¸ff¨ffSX ±f»f ÀfZ³ff ·f°feÊ IZY d»f¹fZ ¹fbUfAûÔ d³f:Vfb»IY ´fidVfÃf¯f dQ¹ff þf SXWXf J`SXf¦fPÞXÜ ±f»f ÀfZ³ff ·f°feÊ IZY d»f¹fZ ³f¦fSX ¸fZÔ 1 ÀfZ 28 RYSXUSXe °fIY EOXeE¸f þZIZY ²fbiU IZY d³fQZÊVf³f EÀfOXeE¸f, ÀfeBÊAû, feBÊAû IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ RY°fZWX ¸f`Qf³f ¸fZZ AÔ¨f»f IZY ¹fbUfAûÔ d³f:Vfb»IY ´fidVfÃf¯f dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü ´fidVfÃfIYû ¸fZÔ IY³WX`¹ff ´fMXZ»f, þ¹f´fiIYfVf Óff, dU¸f»f NXfIbYSX, ¸fûWX³f U¸ffÊ, ¸fûSXZV½fSX U¸ffÊ, WXeSXf CXBÊIZY ³fSXûØf¸f CXUÊVff Vffd¸f»f WX`Ü MÑZd³fZ¦f ¸fZÔ QüOÞX,fe¸fffSX,¦fOXPXf IcYQ dþIY þ`IY IYe °f`¹ffSXe IYSXf¹fe þf SXWXe WX`Ü MÑZd³fÔ¦f ¸fZÔ »fOÞXdIY¹ffÔ ·fe fSXffSX OXMXIYSX ·ff¦f »fZ SXWXe WX`ÔÜBÀf¸fZÔ AIYSXþ³f, ÀffÔIYSXf, ¦ff°ff´ffSX IY»ff, Àfbd°f¹ff, dÀfU³fe, WXeSXfUfWXe, »fL³ff IZY A»ffUf þf¸fb»f d·f»ffBÊ,JbÀfe´ffÊSX OXûÔ¦fSX¦fPÞX ÀfZ ·fe ¹fbUf Vffd¸f»f WXb¹fZÜ ¦fif¸fe¯f ¹fbUf Ad²fIY : ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ Af¹fZ ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f ¹fbUf ª¹ffQf WX`Üþû ´fcSXZ SXfCXÔOX IYû OXMXIYSX WXÔÀf°fZ WXÔÀf°fZ ´fcSXf IYSX SXWXZ WX`ÜB³WXZ ´fidVfÃf¯f QZ³fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ·fe ÀfWX¹fû¦f IYSX SXWXe WX`Ü ´fidVfÃfIY IY³WX`¹ff ´fMXZ»f ³fZ f°ff¹ff dIY 110 »fû¦fûÔ ³fZ ´fÔþe¹f³f IYSX¹ff ±ff dþÀf¸fZÔ 60 -70 ¹fbUf SXûþ ´fWXbÔ¨f SXWXZ WX`ÔÜ feBÊAû ¸fWXZVf ·fbAf¹fÊ ³fZ f°ff¹ff dIY ´fidVfÃf¯f J`SXf¦fPÞX IZY A»ffUf »ffIY IZY ffþfSX A°fdSX¹ff, þf»fffÔ²ff, NXZ»fIYfOXeWX, ´ffÔOXfQfWX ¸fZÔ ·fe ´fidVfÃf¯f dQ¹ff þf WX`Ü ¹fbUf CX°ÀffWX ÀfZ Vffd¸f»f WXû SXWXZ WX`ÔÜ JZ»f IcYQ À´f²ffÊ IYf Af¹fûþ³f ¸fWXZVf ·fbAf¹fÊ IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f WXbAf J`SXf¦fPÞXÜ ´fifBʸfSXe ÀIcY»f ¦fif¸f MXZIYfOXeWX ¸fZZÔ ´ff»fIY JZ»f IcYQ ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f dUIYfÀfJÔOX dVfÃff Ad²fIYfSXe ¸fWXZVf ·fbAf¹fÊ IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f WXbAfÜ dUdVfá Ad°fd±f d³f¸fZVf dÀfÔWX,·ff³fb´fi°ff´f ¸fZßff¸f,SXf6WXc QfÀf MXÔOX³f CX´fÀfSX´fÔ¨f,SXûdWX°f MXÔÔOX³f A²¹fÃf Vff»ff dUIYfÀf Àfd¸fd°f SXWXZÜ ßfe ·fbAf¹fÊ ³fZ Af¹fûþ³f IYû ³fUf¨ffSX IYWXf Àff±f WXe CX³WXû³fZ Af¹fûþ³f IZY d»f¹fZ f²ffBÊ QeÜ Af¹fûþ³f ¸fZÔ ¸fdWX»ff,´fbøY¿f U¦fÊ ¸fZÔ Qü`OÞX,Af»fc QüOÞX×,IbYÀfeÊ QüOÞX,IYfçe,Jû-Jû U A³¹f JZ»f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dUþ¹fe dJ»ffOÞXe IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dVfÃfIY BÊÊÀfb SXf¸fMXZIZY,ª¹fûd°fVf fÔþfSXZ,¸fWXQe´f þÔ§Zf»f,SXûVVf MXÔOX³f ÀfdWX°f ´ff»fIY A³¹f ¦fif¸fe¯f ¸füþcQ SXWXZÜ 4 ÀfZ 18 RYSXUSXe °fIY Af¹fûdþ°f ¸fZ»ff IYf CXîfMX³f CX´fSXf¿MÑX´fd°f UZÔÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc ³fZ dIY¹ff J`SXf¦fPÞX Ü »fd»f°f IY»ff AIYfQ¸fe SXf¿MÑXe¹f IY»ff ÀfÔÀ±ff³f ³fBÊ dQ»»fe õfSXf BÔdQSXf ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f IY»ff IZY³Qi IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Af¹fûdþ°f ´fWX»fZ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f IY»ff ¸fZ»ff ¸fZÔ BÔdQSXf IY»ff ÀfÔ¦fe°f dUV½fdUôf»f¹f IZY úÈV¹f IY»ff ÀfÔIYf¹f IYû ·fe A´f³fZ ´fiQVfʳf IYf AUÀfSX d¸f»ff WX``Ü 4 ÀfZ 18 RYSXUSXe °fIY Af¹fûdþ°f ¸fZ»ff IYf CXîfMX³f CX´fSXf¿MÑX´fd°f UZÔÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc ³fZ dIY¹ff Ü BÀf AUÀfSX ´fSX OXf.¸fWXZVf Vf¸ffÊ ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂfe ·ffSX°f VffÀf³f,Àfe.EÀf.IÈY¿¯f ÀfZ˜e ´fiVffÀfIY »fd»f°f IY»ff AIYfQ¸fe dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ¸füþcQ SXWXZÜ Af¹fûþ³f ¸fZÔ tqq ÀMXf»f »f¦ff¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ þWXfÔ rqqq IY»ffIYfSXûÔÔ IYe IÈYd°f¹ffÔ ( ´fZÔdMXÔÔ¦f,¸fcd°fÊIY»ff,¦fiffdRY ¢Àf) IZYZ A»ffUf ³f¹fZ ¸ff²¹f¸f ·fe ´fiQVfʳfe ¸fZ »f¦ff¹fZ ¦f¹fZ WX`Ü IY»ff ¸fZ»ff ¸fZÔ BÔdQSXf IY»ff ÀfÔ¦fe°f dUV½fdUôf»f¹f IZY ´fiûRZYZÀfSX,´fiff²¹ff´fIY U Lf00ÂfûÔ IZY IY»ffIÈYÈd°f¹fûÔÔ IYf ´fiQVfʳf 196 ³fÔfSX ÀMXf»f ¸fZÔÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÜþWXfÔ dUdU IZY ´fiû.OXf.E¸f.Àfe Vf¸ffÊ,´fiû.´fi¯ff¸f dÀfÔÔWX,ÀfWXf¹fIY ´fiff²¹ff´fIY dUIYfÀf ¨fÔÔQif,ÀfÔQe´f dIÔYOXû,LfÂf ´fi·ff°f, ¸fû¸fe³f, Àfü6¹ff ,d³fdJ»f ,d¸fd³f»ff,AøY¯f, ³f¸ff³Àfb ,·ffÀIYSX, d´fÔIYe, Àfbd´fi¹ff, IÈY¿¯ff, A»fMXÊ, dSX°fb, ¨fÔQSX, ¸ff»f°fe IYe IY»ffIÈYd°f ´fiQdVfÊ°f WX`Ü dþÀfZ IY»ff ´fiZ¸fe U Àf¸feÃfIYûÔ õfSXf fZZWX°fSX dSXÀ´ffÔÀf d¸f»f SXWXf WX`Ü UWXeÔ B³f LfÂfûÔIYû dUdU IbY»f´fd°f ´fiû.OXf.¸ffÔOXUe dÀfÔWX ³fZ f²ffBÊ QeÜ 15 IYû ´»fZÀf¸fZÔMX I`YÔ´f IYf Af¹fûþ³f ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ dþ»ff SXûþ¦ffSX EUÔ ÀUSXûþ¦ffSX ¸ff¦fÊQVfʳf IZY³Qi, ¸fWXfÀf¸fbÔQ õfSXf 15 RYSXUSXe dQ³f ¦fbøYUfSX IYû ¸fWXfÀf¸fbÔQ ¸fZÔ ´»fZÀf¸fZÔMX I`YÔ´f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ dþ»ff SXûþ¦ffSX Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf I`YÔ´f ¸fZÔ ¸fZÀfÀfÊ MXfg´f I`YdSX¹fSX ÀfdUÊÀfZÀf, °ff°¹ff´ffSXf SXf¹f´fbSX EUÔ A³¹f ÀfÔÀ±ff³f IZY 40 dUd·f³³f ´fQûÔ þ`ÀfZ dÀf¢¹fcdSXMXe ¦ffOXÊ, dOX»feUSXe Uf¹f EUÔ IY¸´¹fcMXSX Afg´fSXZMXSX IYe ·f°feÊ IYe þfE¦feÜ ¸fûÔ¦fSXf IZY Afdßf°f ´ffSXf OXûÔ¦fSXe´ff»fe ÀIcY»f ¸fZÔ ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf LbSXfÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¸fûÔ¦fSXf IZY Afdßf°f ´ffSXf OXûÔ¦fSXe´ff»fe ÀIcY»f ¸fZÔ ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WX`Ü BÀf¸fZÔ ´fe³fZ EUÔ Q`d³fIY CX´f¹fû¦f WXZ°fb dVfÃfIY EUÔ LfÂfûÔ IYû IYfRYe ´fSXZVff³fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOX SXWXf WX`Ü Àff±f WXe Àff±f ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f ´fSX ·fe ´fiV³fd¨f³WX »f¦f SXWXf WX`Ü ¢¹fûÔdIY df³ff ´ff³fe IZY Vfü¨ff»f¹f IYf CX´f¹fû¦f I`YÀfZ WXû¦ffÜ BÀfd»fE Vfü¨ff»f¹f ¸fZÔ °ff»ff »f¦ff dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWXfÔ ´fSX 5 IYÃffAûÔ ¸fZÔ 22 f¨¨fZ U 2 dVfÃfIY ´fQÀ±f WX`Ü BÀfIZY A»fUf f»füQfffþfSX ¸fZÔ dþ»fZ IYe °fQ±fÊ Àfd¸fd°f IYf dIY¹ff ¦f¹ff ¦fNX³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf f»füQfffþfSXÜ "U¹fÔ SXf¿MÑXZ þf¦fi¹ff¸ ´fbSXûdWX°ff "SXf¿MÑX AüSX Àf¸ffþ IYû þf¦fÈ°f IYSX°fZ SXWX³fZ IYf CXØfSXQfd¹f°U dVfÃfIY Àf¸fbQf¹f IYf WX` Üþf¦føYIY Àf¸ffþ CXØfSXûØfSX ´fi¦fd°f ·fe IYSX°ff WX` °f±ff LfÂfûÔ ¸fZÔ A²¹f¹f³f IZY ´fid°f øYd¨f þ¦ffIYSX CX³WXZ ßfZâ ³ff¦fdSXIY f³ff³ff dVfÃfIY IYe ¦fdSX¸ff IYû AüSX ·fe Ad²fIY fPÞXf°ff WX`ÜB³WXe ·ffUûÔ IYû »fZIYSX dU¦f°f dQ³fûÔ LØfeÀf¦fPÞX dVfÃfIY ¸fWXfÀfÔ§f IYe ´fifh°fe¹f Àfd¸fd°f ¦fdNX°f IYe ¦fBÊ ±fe ÜBÀfe °ffSX°f¸¹f ¸fZ SXdUUfSX IYû fe AfSX Àfe WXfh»f f»füQfffþfSX ¸fZÔ dþ»fZ IYe °fQ±fÊ Àfd¸fd°f IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ff Ü ´fifSXÔ·f ¸fZ ÀfSXÀU°fe UÔQ³ff IZY ´f›f°f ¸fWXfÀfÔ§f IYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYe þf³fIYfSXe ´fiÀ°fb°f CX´f ´fif³°ff²¹fL Àf³þeU SXfþZÂfe EU¸f dU·ff¦f ÀfÔ¹fûþIY ßfe WXZ¸f¨f³Q ÀffWXb IZY õfSXf Qe ¦fBÊ EUÔ ÀfUÊ Àf¸¸fd°f ÀfZ dþ»ff ÀfÔ¹fûþIY ´fbøY¿fûØf¸f ÀffWXc ,ÀfWX dþ»ff ÀfÔ¹fûþIY fb²QZV½fSX IYV¹f´f ,ßfe ¸f°fe ·ffSX°fe ´ff¯OXZ¹f, Àfd¨fU SX§fb³fÔQ³f f§f¸ffSX, ÀfWX Àfd¨fU ¨fûUfSXf¸f ÀffWXc, ßfe ¸f°fe SXf²ff ²fibU, IYû¿ff²¹fÃf ³fSXZ³Qi IbY¸ffSX ÀffWXc, ÀfWX IYû¿ff²¹fÃf ßfe¸f°fe ·ff³fb¸fd°f f§fZ»f ,´fi¨ffSX ´fi¸fbJ fb²fSXf¸f IYV¹f´f, ÀfWX ´fi¨ffSX ´fi¸fbJ ¸f³fb»ff»f U¸ffÊ EUh ÀfQÀ¹f ´fiZ¸f dÀfÔWX U¸ffÊ, ¸fc»f¨f³Q ffÔ²fZ,¸ffJ³f»ff»f U¸ffÊ, ´fÔIYþ QfÀf U`¿¯fU ,¸f³fWXSX¯f ¸fdWX»ffÔ¦fZ, ´fiQe´f ³fUSX},¸f³fûþ RZYIYSX,³fe»fIY¯NX ¹ffQU AfdQ ¸f³fûd³f°f dIY¹fZ ¦f¹fZÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY Af¦ff¸fe A´fi`»f ¸ffWX ¸fZÔ ´fifh°f À°fSXe¹f Àf¸¸fZ»f³f SXf¹f´fbSX ¸fZÔ WXû¦ff dþÀfIZY d»f¹fZ ÀfQÀ¹f°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þfUZ¦ff EUÔ dUIYfÀfJÔOX À°fSX ·fe ´fQfd²fIYfSXe d³f¹fböY dIYE þf¹fZÔ¦fZÜ ÀIcY»f ¸fZÔ AfWX°ff IYe ·fe AfUV¹fIY°ff WX`Ü ¦fif¸f OXûÔ¦fSXe´ff»fe ¸fZÔ ¸ffÂf 2 WXZÔOX´fÔ´f WX`, CXÀf¸fZÔ ·fe 1 WXZÔOX ´fÔ´f ¸fZÔ »ff»f ´ff³fe WX` AüSX IZYU»f EIY WXZÔOX ´fÔ´f IYf ´ff³fe ´fe³fZ ¹fû¦¹f WX`Ü f¨¨fûÔ U SXÀfûBʹff IYû ´ff³fe WXZ°fb 500 ÀfZ 1000 ¸feMXSX QcSX ÀfZ ´ff³fe d³fÀ°ffSXe IZY d»fE »ff³ff ´fOX SXWXf WX`Ü f¨¨fûÔ IYû ·fûþ³f IZY ´f›f°f WXf±f ²fû³fZ U ´fe³fZ IZY d»fE QcSX IZY WXZÔOX´fÔ´f ¸fZÔ þf³ff ´fOX°ff WX`Ü dVfÃff IZY d»fE Jû»fZ ¦fE ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ AfUV¹fIY ÀfbdU²ffAûÔ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü ÀIcY»f IZY ´fi²ff³f´ffNXIY ³fZ IYWXf dIY CXöY Àf¸fÀ¹ff IYû feBÊAû IYf¹ffÊ»f¹f EUÔ [ dUdU²f ] ¸fWXfdVfUSXfdÂf ´f½fÊX ´fc¯ffÊWXcd°f IZY Àff±f ÀfÔ´f³³f WXbAf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf LbSXfÜ ³f¦fSX IZY ¸ff³fÀf ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ¸ff³fÀf ¹fÄf IYf ¸fWXfdVfUSXfdÂf IZY AUÀfSX ´fSX ´fc¯ffWXÊcd°f IZY Àff±f ÀfÔ´f³³f WXbAfÜ CXÀfIZY ´f›f°f ffþZ-¦ffþZ , AfIY¿fÊIY ÓffÔIYe U ´fiÀffQ dUSX°f¯f IZY Àff±f Vfû·ff ¹ffÂff d³fIYf»fe ¦fBÊ þû ³f¦fSX IZY dUd·f³³f ¸ff¦fûÊÔ ÀfZ WXû°fZ WXbE ´fb³f: °ff»fff ¸fZÔ dUÀfþʳf IZY ´f›f°f ¸ff³fÀf ¸fÔdQSX ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ¦feÜ Vfû·ff¹ffÂff ¸ff³fÀf ¸fÔdQSX ÀfZ d³fIY»fIYSX ÀU¯fÊ þ¹fÔ°fe ¨füÔIY, dUV½fIY¸ffÊ ¸fÔdQSX, fþSXÔ¦f ¨füÔIY, dVfU¨füÔIY, IYû¸ffJf³fSXûOX, ¸ff¸fc»fe´ffSXf WXû°fZ WXbE °ff»fff ¸fZÔ dUÀfþʳf IZY ´f›f°f ´fb³f: ¸ff³fÀf ¸fÔdQSX ´fWXbÔ¨fZ¦feÜ þWXfÔ IY³¹ff ·fûþ EUÔ dUQfBÊ IZY IYf¹fÊIiY¸f WXûÔ¦fZÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf »f¦ff°ffSX Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀf¸fZÔ ³f¦fSX IZY A»ffUf AfÀf-´ffÀf IZY ¦fif¸fe¯f fPX-¨fPXIYSX ·ff¦f »fZ°fZ WX`ÔÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf Vfb·ffSXÔ·f IY»fVf¹ffÂff IZY Àff±f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CXÀfIZY ´f›f°f ´fid°fdQ³f ÀfbfWX ÀUdÀ°fUf¨f³f EUÔ CX´fdÀ±f°f ´fÔdOX°fûÔ EUÔ þþ¸ff³f õfSXf 12 fþZ °fIY WXU³f IZY IYf¹fÊIiY¸f ÀfÔ´f³³f WXû°fZ SXWXZ EUÔ 1 fþZ ÀfZ Àff²Ue ¹ffd¸f³fe QZUe õfSXf ÀfÔ¦fe°f¸f¹f þ³fQVfʳf: IY»fZ¢MXSX ³fZ Àfb³fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ dþ»fZ IZY QcSX-QSXfþ ÀfZ AfE ´fid°fd³fd²f ¸fÔOX»f AüSX Af¸f ³ff¦fdSXIYûÔ ³fZ Afþ IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ßfe dWX¸fdVfJSX ¦fb~f IYû CX³fIYe ¸ffÔ¦fûÔ EUÔ Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ AU¦f°f IYSXf¹ffÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ CX³fIZY AfUZQ³fûÔ ´fSX d³f¹f¸ff³fbÀffSX AfUV¹fIY IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ ¦fif¸f ¦füSXJZOÞXf IZY Àfü·ff¦¹f ¸fdWX»ff Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ¦ffÔU IZY ffÔ²f IYû ¸fL»fe´ff»f³f IZY d»fE NXZIYf dQ»ff³fZ IZY d»fE AfUZQ³f ÀfüÔ´ffÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ¸fdWX»ff þeUIYû´ffþʳf IZY d»fE ¸fL»fe´ff»f³f IYSX ½¹fUÀff¹f À±ffd´f°f IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`Ü ¦fif¸f ·f»fZÀfSX IZY ßfe ³ff¦fZV½fSX MXfÔOXZIYSX ³fZ A´f³fZ EUÔ ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYf ¸f°fQf°ff Àfc¨fe ¸fZÔ ³ff¸f þbOÞXUf³fZ IYf AfUZQ³f ÀfüÔ´ffÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY UZ ·f»fZÀfSX ¸fZÔ dU¦f°f OXZPÞX UVfÊ ÀfZ d³fUfÀf IYSX SXWXZ WX` ¸f°fQf°ff Àfc¨fe ¸fZÔ ³ff¸f ³fWXeÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f CX³WXZÔ VffÀfIYe¹f ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXf WX`Ü ¦fif¸f ³ffÔQ¦ffÔU IZY ßfe °ffSXf¨fÔQ ÀffWXc ³fZ ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f ¦ffÔU ¸fZÔ SXûþ¦ffSX dQ»ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ ¦fif¸f QZUSXe IZY ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ¦f»fe ¸fZÔ ÀfeÀfe SXûOÞX EUÔ ¨f`OÞXeIYSX¯f IYSXf³fZ IYf AfUZQ³f ÀfüÔ´ffÜ SXf¸fIY±ff ´fiÀ°fb°f IYe ¦fBÊÜ ÀfÔ²¹ffAfSX°fe IZY ´f›f°f ÓffÔIYe EUÔ WXdSXIYe°fʳf IZY IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f WXû°fZ SXWXZÜ ¨fcÔdIY Af¹fûþ³f IYfRYe ÀfÔIbY»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü dIY³°fb Af °fIY WXZÔOX ´fÔ´f IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WXû ´ffBÊ WX`Ü dþÀfÀfZ ´fe³fZ IYe ´ff³fe IYf °fIY»feRY WX` °fû Vfü¨ff»f¹f ¸fZÔ IYWXf ÀfZ ´ff³fe »ffIYSX CX´f¹fû¦f IÔY¦fZÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀfSX´fÔ¨f ´fid°fd³fd²f ¨fÔQiVfZJSX ³ff¦fUÔVfe ³fZ IYWXf dIY ÀIcY»f IYe Àf·fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû »f¦ff°ffSX »fûIYÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f U feBÊAû U OXeBÊAû IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY³°fb Af °fIY dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX` dþÀfÀfZ LfÂf-LfÂffAûÔ IYû ´ff³fe IZY d»fE IYfRYe ´fSXZVff³fe CXNXf³ff ´fOX SXWXf WX`Ü IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 542/17x18 UfOÊX IYf ³ff¸f- IbYVff·ffDY NXfIYSmX-26 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY IbYVff·ffDY NXfIYSmX 26 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f ªfe.MXe. WXfZ¸Àf ³f`¨fbSXf-403 ÀIYf¹f MXf½fSX ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe ´fc³f¸f dIYVffZSX ´fd°f A·f¹f dIYVffZSX IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe Àfaªf¹f IbY¸ffSX ªffZVfe ½f. d½f³ff¹fIY SXf½f ³fZ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ¨f»f SXWXf WX` BÀfd»fE Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f ·ff¦f »fZ°fZ WX`ÔÜ Vfû·ff¹ffÂff ¸fZÔ ²Uþ, ´f°ffIYf IZY Àff±f ÓffÔIYe d³fIYf»fe ¦fBÊ WX` EUÔ ´fiÀffQ dþ»ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ 16 IYû dUVfZ¿f I`YÔÀfSX þfÔ¨f dVfdUSX ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ dþ»ff AÀ´f°ff»f ¸fWXfÀf¸fbÔQ ¸fZÔ I`YÔÀfSX SXû¦f IYe SXûIY±ff¸f EUÔ ´fedOÞX°fûÔ IYû ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXf³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ 16 RYSXUSXe VfbIiYUfSX IYû dUVfZVf I`YÔÀfSX þfÔ¨f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dVfdUSX ¸fZÔ SXf¹f´fbSX IZY I`YÔÀfSX SXû¦f dUVfZVfÄf OXfh ´fe¹fcVf Vfb¢»ff EUÔ CX³fIYe MXe¸f õfSXf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe I`YÔÀfSX þfg¨f, ´fSXf¸fVfÊ EUÔ SXû¦f d³fQf³f ÀfÔfÔ²fe þf³fIYfSXe Qe þfE¦feÜ dVfdUSX ¸fZÔ ¸fbÔWX U ¦f»fZ IYf I`YÔÀfSX ¦fQʳf ¸fZÔ ¦ffÔNX, ¦f»fZ ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX JSXfVf AüSX d³f¦f»f³fZ ¸fZÔ ´fSXZVff³fe, AfdQ IYe þfg¨f IYe þfE¦feÜ Äff³f dUÄff³f WXfBÊ ÀIcY»f ¸fZÔ ¸ffgOX»f RY³f RZY¹fSX IYe ¸f¨fe ²fc¸f ■ ÀfRY»f dUôfd±fʹfûÔ IYû ´fiVfdÀ°f ´fÂf EUÔ À¸fÈd°f d¨f³WX IZY Àff±f Àf¸¸ffd³f°f dIYE A¸f³f ´f±f ³¹fcªf df»ffBʦfPÞX Ü ÃfZÂf IYe fWXc´fid°fdâ°f ÀfÔÀ±ff Äff³f dUÄff³f CXØfSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f df»ffBʦfPÞX ¸fZÔ SXÔ¦ffSXÔ¦f ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f EUÔ ff»f RY³f RZY¹fSX ¸ffgOX»fûÔ ÀfZ ÀfbÀfdªþ°f Vf»fZ¹f Ufd¿fÊIYû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f ÀfÔÀ±ff IZY ´fif¨ff¹fÊ VfdVf IY»ff f§fZ»f IYe IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 543/17x18 UfOÊX IYf ³ff¸f- IbYVff·ffDY NXfIYSmX-26 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY IbYVff·ffDY NXfIYSmX 26 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f ªfe.MXe. ³f`¨fbSXf-B-202 ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe SXfªfdIYVffZSX ³ff±f Vf¸ffÊ ½f. d½fôf²fSX ³ff±f Vf¸ffÊ IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe d¸f°ff ¦fb´°ff ´fd°f ´fi¸ffZQ IbY¸ffSX ¦fb´°ff ³fZ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) dU°fSX¯f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ³f¦fSX IZY ´fi°¹fZIY §fSXûÔ ¸fZÔ Vfû·ff¹ffÂff IZY ÀUf¦f°f ¸fZ Qe´f þ»ffIYSX ´fcþf-A¨fʳff IYSX ´fiÀffQ d»f¹ff þf°ff WX`Ü A¦fUfBÊ ¸fZÔ fb¦f»fffBÊ ·fûþSXf¸f Aþ¦f»»fZ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf df»ffBʦfPÞX, Qe´fIY dÀfÔ§ffd³f¹ff ·ffþ´ff ¸fWXf¸fÔÂfe, SXf¸f³ffSXf¹f¯f QZUfÔ¦f³f ·ffþ¹fb¸fû dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe, ¦fû´ff»f QbfZ Ad²fUöYf, E¸f¯E»f¯ f§fZ»fEÄff³f dUÄff³f ÀfÔSXÃfIY ´fiÀffSX ÀfZUf Àfd¸fd°f SXf¹f´fbSX;L¯¦f¯ fe¯AfSX¯IbYSXZÊ IZY WXf±fûÔ ¸ffÔ VffSXQZ IYe ´fcþf A¨fʳff ÀfZ IYe ¦fBÊÜ Ad°fd±f¹fûÔ IZY ÀUf¦f°f ´f›f°f ³f³WXZ ff»f Q»fûÔ ÀfZ ÀfbÀfdªþ°f ÀfÔÀIÈYd°f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf QüSX ¨f»f ´fOÞXfÜ ÃfZÂfUfdÀf¹fûÔ IYe ·feOÞX EUÔ CX°ÀffWX ÀfZ ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IZY fe¨f ´fid°fÀ´f²ffÊ ¸fZÔ IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 544/17x18 UfOÊX IYf ³ff¸f- IbYVff·ffDY NXfIYSmX-26 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY IbYVff·ffDY NXfIYSmX 26 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f ¦fie³f d¸fOXfZªf 203 ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe ¹ffZ¦fZ³ýi EÀf. SX°³f´ffSXJe ½f. ßfeSXf¸f SX°³f´ffSXJe IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe SXfªfe½f QbfZ ½f. Àfb²ffIYSX QbfZ, ßfe¸f°fe °fbd»fIYf ´fd°f SXfªfe½f QbfZ ³fZ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) SXf¹f´fbSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe 16 RYSXUSXe IYû dUôfd±fʹfûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSXZÔ¦fZ ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe Af¦ff¸fe 16 RYSXUSXe VfbIiYUfSX IYû dUôfd±fʹfûÔ IYû ÀfUZSXZ 11 fþZ ÀfZ Qû´fWXSX 12 fþZ °fIY ´fPÞXfBÊ ÀfÔfÔ²fe dU¿f¹fûÔ ´fSX ÀfÔfûd²f°f IYSXZÔ¦fZÜ SXfþeU ¦ffÔ²fe dVfÃff d¸fVf³f IZY d¸fVf³f ÀfÔ¨ff»fIY ³fZ ´fiÀffSX¯f QZJ³fZ AüSX Àfb³f³fZ IZY d»fE dþ»fZ IZY Àf·fe ¸fWXfdUôf»f¹f, ÀIcY»fûÔ, LfÂffUfÀf, Afßf¸fûÔ ¸fZÔ MXZ»fedUþ³f EUÔ SXZdOX¹fû IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³fZ IYû IYWXf WX`Ü ¹fWX ½¹fUÀ±ff ÀIcY»f IZY Àff±f-Àff±f ´fÔ¨ff¹f°f ¹ff A³¹f ·fU³fûÔ AfdQ ¸fZÔ ·fe IYe þf ÀfIY°fe WX`, þWXfÔ Àf·fe f¨¨fZ fZWX°fSX °fSXeIZY ÀfZ BÀfIYf AU»fûIY³f IYSX ÀfIZYÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY BÀfIZY °fWX°f Àf·fe VffÀfIYe¹f EUÔ d³fþe ÀIcY»fûÔ IZY IYÃff 6 UeÔ ÀfZ »fZIYSX IYfg»fZþ °fIY IZY f¨¨fûÔ IYû ´fiÀffSX¯f Àfb³f³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe þf SXWXe WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX Vff»ff ´fifÔ²f³f Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f ·fe Vff»ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX dVfÃfIYûÔ EUÔ ´fidVfÃfIY °f±ff dVfÃfIY ´fidVfÃf¯f ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ IZY Àff±f IYf¹fÊIiY¸f QZJZÔ¦fZÜ dIYÀfe ÀIcY»f ¸fZÔ MXeUe ¹ff SXZdOX¹fû IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX UZ þ³fÀf¸fbQf¹f IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ¹ff Vff»ff A³fbQf³f ÀfZ dIYSXfE ÀfZ »fZIYSX BÀfIYe ½¹fUÀ±ff IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IZY ´fcUÊ Àf·fe CX´fIYSX¯fûÔ AüSX ¨f`³f»f IZY ´fSXeÃf¯f IYSX³fZ IYû IYWXf WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ »fe Àf¸f¹f Àfe¸ff IYe f`NXIY ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ IY»fZ¢MXSX dWX¸fdVfJSX ¦fb~f ³fZ Afþ dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Àf¸f¹f-Àfe¸ff IYe f`NXIY »fZIYSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû IYWXf dIY »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ´fif~ Àf·fe AfUZQ³fûÔ IYf ´fif±fd¸fIY°ff IZY Àff±f ¦fb¯fUØff´fcUÊIY d³fSXfIYSX¯f IYSXZÔ AüSX AfRY»ffBʳf IZY A»ffUf Àf·fe AfUZQ³fûÔ IYf Afg³f»ffBʳf EÔMÑe ·fe BÀf ¸ffWX IZY AÔ°f °fIY Ad³fUf¹fÊ øY´f ÀfZ IYSXZÔÜ CX³WXûÔ³fZ dþ»fZ IZY Àf·fe A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU IYû ·fe d³fQZÊdVf°f dIY¹ff dIY UZ AfIYdÀ¸fIY øY´f ÀfZ Àf·fe dU·ff¦fûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f IYe þfÔ¨f IYSXZÔ AüSX A¦fSX IYWXe Àfb²ffSX IYe ¦fbþfBÊVf WXû °fû AfUV¹fIY IYfSXÊUfBÊ ·fe IYSXZÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Af¦ff¸fe ¸ff¨fÊ ¸ffWX ÀfZ dþ»fZ IZY ¦fif¸fe¯f EUÔ VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f þ¦fWX-þ¦fWX dVfdUSX »f¦ffIYSX AfUZQ³fûÔ ´fSX IYe ¦fBÊ IYfSXÊUfBÊ IYe þf³fIYfSXe ³ff¦fdSXIYûÔ IYû Qe þfE¦feÜ CX³WXûÔ³fZ BÀfIZY d»fE A·fe ÀfZ dVfdUSX IYe °f`¹ffSXe IYSX³fZ °f±ff ´fi·ffSXe Ad²fIYfSXe EUÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f ¨f»f SXWXZ d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ AüSX ¸fþQcSXe ·fb¦f°ff³f IYe ·fe þf³fIYfSXe »feÜ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ A´f³fZ dUIYfÀfJÔOX ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ SXûþ¦ffSX ¸fc»fIY IYf¹fûÊÔ AüSX CXÀf¸fZÔ ÀfÔ»f¦³f ¸fþQcSXûÔ IYe þf³fIYfSXe QeÜ ¨ffSX ¨ffÔQ »f¦f ¦fBÊÜ BÀfe QüSXf³f df»ffBʦfPÞX »ffgIY IZY ´fid°f·ffUf³f ¨f¸fIY°fZ dÀf°ffSXûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff dþ³f¸fZÔ þZ¯AfSX¯OXWXdSX¹ff dUIYfÀf JÔOX dVfÃff Ad²fIYfSXe df»ffBʦfPÞX EUÔ ÀfÔÀ±ff IZY ÀfÔÀ±ff´fIY AfSX EÀf f§fZ»f A²¹fÃf Äff³f dUÄff³f ´fiÀffSX ÀfZUf Àfd¸fd°f SXf¹f´fbSX LØfeÀf¦fPÞX IYe A¦fUfBÊ ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f fb¦f»fffBÊ ·fûþSXf¸f Aþ¦f»»fZ, Qe´fIY dÀfÔ§ffd³f¹ff, SXf¸f³ffSXf¹f¯f QZUfÔ¦f³f, AfSX¯EÀf¯ÀffWXc, ¦fû´ff»f QbfZ ÀffBÊÔ Àf·fe dUdVfá Ad°fd±f¹fûÔ IZY WXf±fûÔ ÀfÔ´f³³f WXbAfÜ IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 545/17x18 UfOÊX IYf ³ff¸f- IbYVff·ffDY NXfIYSmX-26 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY IbYVff·ffDY NXfIYSmX 26 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f L.I.G. 252 ÀfZ.2 WXf.ffZ.IYf. ÀfOÐXOcX ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe d½f½fZIY IbY¸ffSX d¸fßff ½f. À½f. SXf¸fÀfZ½fIY d¸fßff IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe dÂf»ffZ¨f³f ÀffZ³ff ½f. ³faQdIYVffZSX ÀffZ³ff ³fZ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.)

C M Y K ½f»OÊX þUf³fûÔ AüSX Af°fÔdIY¹fûÔ IZY fe¨f ¸fbNX·fZOÞX J°¸f, Qû Af°fÔIYe PXZSX ßfe³f¦fSX/EªfZÔÀfeÜ ßfe³f¦fSX ¸fZÔ Àfû¸fUfSX ÀfeAfSX´feERY I`YÔ´f ´fSX Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYe IYûdVfVf ³ffIYf¸f WXû³fZ IZY ffQ d§fSXZ Af°fÔdIY¹fûÔ AüSX ÀfbSXÃfff»fûÔ IZY fe¨f ¸fbNX·fZOÞX J°¸f WXû ¨fbIYe WX`Ü IYSX¯f ³f¦fSX ¸fZÔ WXû SXWXe BÀf ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ Af °fIY Qû Af°fÔIYe IZY ¸ffSXZ þf³fZ IYe JfSX WX`Ü þ¸¸fc-IYV¸feSX OXeþe´fe EÀf´fe U`ô ³fZ ´fbdá IYSX°fZ WXbE IYWXf WX` dIY E³fIYfCXÔMXSX ¸fZÔ »fVIYSX IYf EIY Af°fÔIYe ¸ffSXf ¦f¹ff WX`Ü dRY»fWXf»f RYf¹fdSXÔ¦f ÷YIYe WXbBÊ WX` AüSX ÀfbSXÃfff»f B¸ffSX°f ¸fZÔ Àf¨fÊ Afg´fSXZVf³f ¨f»ff SXWXZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfbSXÃfff»fûÔ AüSX »fVIYSX IZY Af°fÔdIY¹fûÔ IZY fe¨f þfSXe ¸fbNX·fZOÞX fe°fe SXf°f ÀfUfSX ffSXWX fþZ °fIY þfSXe SXWXeÜ BÀfIZY ffQ IYSXef ¨ffSX §fÔMXZ °fIY Qû³fûÔ °fSXRY ÀfZ ¦fû»feffSXe fÔQ SXWXe AüSX ÀfbfWX ´fü³fZ fþZ IZY IYSXef QûffSXf ¦fû»feffSXe VfbøY WXû ¦fBÊÜ Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ¸ffSX d¦fSXf³fZ IZY d»fE ÀfbSXÃfff»fûÔ ³fZ CX³fIYf dNXIYf³ff f³fe B¸ffSX°f ´fSX IYBÊ ¦fiZ³fZOX AüSX ³f`³fû SXûfûMX J°¸f IYSXZÔ¦fZ I`YÔÀfSX IZY MXйfc¸fSX UfdVfÔ¦fMX³f/EªfZÔÀfeÜ SXf¹f´fbSX d½f³OXû ¨fe³f ÀfZ A¸fZdSXIYf ½fX ·ffSX°f IZY d»fE J°fSXf UfdVfa¦fMX³fÜ U³f fZ»MX,U³f SXûOX IZY þdSXE ¨fe³f A´f³fe ´fWXbÔ¨f ´fcSXf ÀfZ »fZIYSX ´fd›¸f °fIY fPÞXf³ff ¨ffWX°ff WX`Ü QdÃf¯f ¨fe³f Àff¦fSX ¸fZÔ ¨fe³f IYe dUÀ°ffSXUfQe ³fed°f dIYÀfe ÀfZ dL´fe ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ¨fe³f ·ffSX°f IZY ´fOÞXûÀfe QZVfûÔ ¸fZÔ A´f³fe QJ»f IYû fPÞXfIYSX QffU U`Äffd³fIYûÔ ³fZ EZÀfZ ³f`³fû SXûfûMX dUIYdÀf°f dIYE WX`Ô þû MXйfc¸fSX IYû ³fá IYSX I`YÔÀfSX IYf B»ffþ IYSX³fZ ¸fZÔ Àføf WX`ÔÜ ff»f ÀfZ WXþfSX ¦fb³ff LûMXZ AfIYfSX IZY ¹fZ SXûfûMX VfSXeSX ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX MXйfc¸fSX ¸fZÔ SXöY IZY ´fiUfWX IYû SXûIY QZ°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ MXйfc¸fSX IbYL WXe Àf¸f¹f ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX ³fá WXû þf°fZ WX`ÔÜ Vfû²fIY°ffAûÊÔ ³fZ BÀf °fIY³feIY IYf ¨fcWXûÔ ´fSX ÀfRY»f AüSX ÀfbSXdÃf°f ´fSXeÃf¯f dIY¹ff WX`Ü Af¦fZ BÀfIYf ´fi¹fû¦f ¸f³fb¿¹f IYû WXû³fZ Uf»fZ dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY I`YÔÀfSX IZY B»ffþ ¸fZÔ dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ A¸fZdSXIYf dÀ±f°f EdSXþû³ff ÀMXZMX ¹fcd³fUdÀfÊMXe (EEÀf¹fc) IZY U`Äffd³fIYûÔ ³fZ ³f`³fü SXûfûMX IYû OXeE³fE AfgdSX¦f`¸fe dUd²f IZY °fWX°f OXeE³fE VfeMX ÀfZ dUIYdÀf°f dIY¹ff WX`Ü AfIYfSX ¸fZÔ WXSX SXûfûMX 90 ³f`³fû¸feMXSX »fÔff AüSX 60 ³f`³fû¸feMXSX ¨füOÞXf WX`Ü BÀfIYe Àf°fWX ÀfZ SXöY ´fiUfWX IYû SXûIY³fZ Uf»fZ EÔþfB¸f ±fifgd¸f³f IYû þûOÞXf ¦f¹ffÜ ±fifgd¸f³f f³ff³fZ IYûdVfVf ¸fZÔ WX`Ü B³f ÀffIZY fe¨f A¸fZdSXIYf SXÃff ¸fÔÂff»f¹f IZY WXZOX¢½ffgMXÊSX ´fZÔMXf¦f³f ³fZ þû dSX´fûMXÊ þfSXe IYe WX` Uû ´fSXZVff³fe fPÞXf³fZ IZY d»fE ´f¹ffÊ~ WX`Ü ´fZÔMXf¦f³f IYf À´fá ¸ff³f³ff WX` dIY dUÀ°ffSXUfQe ³fed°f IYû Af¦fZ fPÞXf³fZ IZY d»fE ¨fe³f A³f`d°fIY °fSXeIZY ÀfZ Af¦fZ fPÞX SXWXf WX`Ü ·ffSX°f- ´fiVffÔ°f ÃfZÂf ¸fZÔ ¨fe³f EIY A»f¦f °fSXWX IYe ½¹fUÀ±ff IYf d³f¸ffʯf IYSX SXWXf WX` dþÀf´fSX ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ Àfû¨f³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ¨fe³f AüSX øYÀf IYû »fZIYSX ´fZÔMXf¦f³f IYe Àfû¨f IYû þf³f³fZ AüSX Àf¸fÓf³fZ IZY Àff±f WXe ·ffSX°f IZY d»fE BÀfIZY ¸ff¹f³fZ WX`Ô Àf¸fÓf³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ¦fZÜ ·ffSX°f IZY dJ»ffRY kf¨¨fûÔl IYû °f`¹ffSX IYSX SXWXf WXfdRYþ BÀ»ff¸ffffQÜ ´fid°ffÔd²f°f ÀfÔ¦fNX³f þ¸ff°f-CXQ-QfUf ·ffSX°f IZY dJ»ffRY dþWXfQ R`Y»ff³fZ IZY d»fE ¸ffÀfc¸f f¨¨fûÔ IYf ·fe BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWXf WX`Ü BÀfIYf Àffc°f QZ°fe EIY °fÀUeSX Àff¸f³fZ ·fe AfBÊ WX`Ü °fÀUeSX ¸fZÔ ªfZ¹fcOXe IZY ³fZ°ff ÀfQfIY°f IYf fZMXf ³fþSX Af SXWXf WX` dþÀfIZY WXf±f ¸fZÔ EIY fOÞXe Àfe fÔQcIY WX`Ü ¹fWX °fÀUeSX BÀ»ff¸ffffQ ¸fZÔ WXbE EIY IYf¹fÊIiY¸f IYe f°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü WXfdRYþ ÀfBÊQ dþÀfZ ¸fbÔfBÊ ¸fZÔ WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYf ¸ffÀMXSX¸ffBÔOX ¸ff³ff þf°ff WX` UWX WXe ªfZ¹fcOXe IYf ¸fbdJ¹ff WX`Ü ¹fWX Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f »fVIYSX-E-°f`¹fff IYf WXe dWXÀÀff WX`Ü f¨¨fZ IZY ´feLZ þû ´fûÀMXSX »f¦ff WX` CXÀf´fSX d»fJf WX` dIY IYV¸feSX ´ffdIYÀ°ff³f IYf Ad·f³³f dWXÀÀff WX` AüSX IYV¸feSX IYe kAfþfQel IZY d»fE UWX Àf´ffgMXÊ QZ°fZ SXWXZÔ¦fZÜ dRYd»fÀ°fe³fe fdÀ°f¹fûÔ ÀfÔfÔ²fe Uf°ffÊ IZY QfUZ IYû A¸fZdSXIYf ³fZ dIY¹ff JfdSXþ UfgdVfÔ¦fMX³fÜ UfBMX WXfCXÀf ³fZ BþSXf¹f»f IYe AûSX ÀfZ dIYE þf SXWXZ CX³f QfUûÔ IYû dÀfSXZ ÀfZ JfdSXþ IYSX dQ¹ff WX`, dþÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY dRYd»fdÀ°f³fe dþÀf þ¸fe³f ´fSX QfUf IYSX SXWXZ WX`Ô CXÀfZ A´f³fZ Ad²fIYfSX ÃfZÂf ¸fZÔ »fZ³fZ IZY d»fE Uf°ffÊ þfSXe WX`Ü fWXb°f IY¸f WXe ¸füIYûÔ ´fSX A¸fZdSXIYf IYe °fSXRY ÀfZ BþSXf¹f»f Àff±f BÀf °fSXWX Jb»fIYSX ¸f°f·fZQ þfdWXSX IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ Af°fZ WX`ÔÜ BþSXf¹f»fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe fZÔþfd¸f³f ³fZ°f³¹ffWXc ³fZ IYWXf WX` dIY UWX Ad²fIÈY°f UZÀMX f`ÔIY IYe fdÀ°f¹fûÔ IYû A´f³fZ Ad²fIYfSX ÃfZÂf ¸fZÔ »fZ³fZ IZY d»fE A¸fZdSXIYf ÀfZ ff°f¨fe°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀf IYQ¸f ÀfZ CXÀf VffÔd°f ´fidIiY¹ff IYû ÓfMXIYf »f¦f ÀfIY°ff WX` þû ´fWX»fZ ÀfZ WXe A²fSX ¸fZÔ »fMXIYe WXbBÊ WX`Ü UWX dSX´fûMXÊ ¦f»f°f WX` dþÀf¸fZÔ IYWXf þf SXWXf WX` dIY A¸fZdSXIYf ³fZ UZÀMX f`ÔIY ´fSX IYþf IYSX³fZ IYe EIY ¹fûþ³ff ´fSX BþSXf¹f»f ÀfZ ¨f¨ffÊ IYe WX`Ü ¸ffSXf ¦f¹ff ´ffdIYÀ°ff³f °ffd»fff³f IYf Àfed³f¹fSX IY¸ffÔOXSX BÀ»ff¸ffffQÜ ´ffdIYÀ°ff³f °ffd»fff³f ³fZ BÀf ff°f IYe ´fbd¿MX IYe dIY d´fL»fZ WXµ°fZ QZVf IZY CX°°fSX UþedSXÀ°ff³f ¸fZÔ A¸fZdSXIYe OÑû³f WX¸f»fZ ¸fZÔ Àfed³f¹fSX IY¸ffÔOXSX IZY ¸ffSXZ þf³fZ IZY ffQ CXÀfIYe þ¦fWX ³f¹fZ dOX´MXe IYû d³f¹fb¢°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü °fWXSXeIY-E-°ffd»fff³f IZY ´fiU¢°ff ³fZ f°ff¹ff dIY ¦fib´f IYf dOX´MXe ¨feRY Jf³f ÀfBÊQ ¸fWXÀfcQ CXRYÊ Jfd»fQ Àfþ³ff CX°°fSX UþedSXÀ°ff³f ¸fZÔ A¸fZdSXIYe OÑû³f WX¸fþ»fZ ¸fZÔ 8 RYSXUSXe IYû ¸ffSXf ¦f¹ffÜ þfdIY ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fedOX¹ff ³fZ ´fWX»fZ f°ff¹ff ±ff dIY ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY ´fcUeÊ ´ffIYMXeIYf ´fifÔ°f ¸fZÔ Àfþ³ff ´fSX WX¸f»ff WXbAf ±ffÜ WX¸f»fZ ¸fZÔ CXÀfIZY °fe³f ¦ffOXÊ ·fe ¸ffSXZ ¦fEÜ MXeMXe´fe ´fiU¢°ff ¸fûWX¸¸fQ JbSXfÀff³fe ³fZ f°ff¹ff dIY °ffd»fff³f IZY ¸fWXÀfcQ ¦fbMX IYe A¦fbUfBÊ Àfþ³ff IYSX SXWXf ±ffÜ A¢MXcfSX ¸fZÔ MXeMXe´fe ³fZ 2014 IZY ´ffdIYÀ°ff³fe ÀIcY»f ¸fZÔ WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ IZY ¸ffÀMXSX¸ffBÔOX IZY ¸fü°f IYe ´fbd¿MX IYeÜ Äff³f-d½fÄff³f IYe IZY MXйfc¸fSX ¸fZÔ SXöY ´fiUfWX IYû SXûIY QZ°ff WX`Ü BÀfÀfZ MXйfc¸fSX ´fcSXe °fSXWX ³fá WXû þf°fZ WX`ÔÜ SXZdOXEVf³f ¹ff IYe¸fû±fZSXZ´fe ÀfZ I`YÔÀfSX IZY CX´f¨ffSX ¸fZÔ IYBÊ ffSX ÀUÀ±f DY°fIY ·fe ³fá WXû þf°fZ WX`ÔÜ BÀfd»fE ¨ffB³feþ AIYfQ¸fe AfgRY ÀffBÔÀfZþ AüSX EEÀf¹fc WX`QSXfffQ/EªfZÔÀfeÜ ¹fWX JfSX Vff¹fQ Af´fIYe AfÔJûÔ ¸fZÔ AfÔÀfc »fZ AfEÜ EIY f¨¨fZ IZY d»fE ¸ffÔ ¢¹ff WXû°fe WX`? ¹fWX VfQûÔ ¸fZÔ f¹ffÔ ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX EIY EWXÀffÀf WX`, dþÀfZ IZYU»f ¸fWXÀfcÀf dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü WX`QSXfffQ ¸fZÔ ¸ffÔ AüSX f¨¨fZ IZY ´fiZ¸f IYf EIY EZÀff WXe AMXcMX fÔ²f³f QZJ³fZ IYû d¸f»ff, dþÀfZ ¸fü°f ·fe JbQ ÀfZ þbQf ³fWXeÔ IYSX ´ffBÊÜ CXÀ¸ffd³f¹ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ A´f³fe ¸ffÔ IZY fZOX ´fSX ´ffÔ¨f Àff»f IYe CX¸fi IYf f¨¨ff fZdRiYIY WXûIYSX Àfû ¦f¹ff, BÀf ff°f ÀfZ AÔþf³f dIY Af CXÀfIYe ¸ffÔ BÀf Qbd³f¹ff ¸fZÔ ³fWXeÔ SXWXeÜ 36 U¿feʹf Àf¸fe³ff Àfb»°ff³ff IYû CX³fIZY d»fUB³f ´ffMXʳfSX ³fZ SXdUUfSX Vff¸f IYû CXÀ¸ffd³f¹ff ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»f IZY ffWXSX RZYÔIY dQ¹ff ±ffÜ CXÀfIYe QZJ·ff»f IYSX³fZ IZY d»fE AÀ´f°ff»f IZY Vfû²fIY°ffÊAûÔ IYe ´fif±fd¸fIY°ff EIY EZÀfe °fIY³feIY IYû dUIYdÀf°f IYSX³fZ IYe ±fe dþÀfÀfZ ÀUÀ±f dMXV¹fc IYû ³fbIYÀff³f ³ff ´fWXbÔ¨fZÜ EZÀff IYSX³fZ ¸fZÔ ¹fZ SXûfûMX ÀfÃf¸f WX`ÔÜ U`Äffd³fIY OXfg. WXfAû ¹ff³f IYf IYWX³ff WX` dIY BÀf SXûfûMX IYû ¸fZÔ IYûBÊ ¸füþcQ °fIY ³fWXeÔ ±ffÜ OXfg¢MXSXûÔ IYe °f¸ff¸f IYûdVfVfûÔ IZY ffUþcQ WXfMXÊ AMX`IY ÀfZ CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ CXÀfIZY ´fd°f A¹¹fcf ³fZ CXÀfZ °fe³f Àff»f ´fWX»fZ LûOÞX dQ¹ff ±ffÜ CXÀfIZY 5 Àff»f IZY f¨¨fZ VfûEf IZY ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX³fZ IZY d»fE dIYÀfe ½¹fdöY IYe ·fe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü BÀfÀfZ Àf·fe ´fiIYfSX IZY I`YÔÀfSX IZY B»ffþ dIY¹ff þf ÀfIZY¦ff ¢¹fûÔdIY MXйfc¸fSX IYû SXöY ´fWXbÔ¨ff³fZ Uf»feÔ UfdWXd³f¹ffÔ VfbøYAf°f ¸fZÔ EIY þ`Àfe WXe SXWX°fe WX`ÔÜ 14 RYSXUSXe 2018 [ QZVf-dUQZVf] fb²fUfSX 11 ¸fZþSX ³fZ WXûVf ¸fZÔ Af°fZ WXe ´fcLf- Af°fÔdIY¹fûÔ IYf ¢¹ff WXbAf ÀfbÔþUfÔ Af¸feÊ I`YÔ´f ´fSX WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ ¸fZÔ 6 þUf³f VfWXeQ WXû ¦fE AüSX IYBÊ A³¹f §ff¹f»f WXbEÜ B³f §ff¹f»fûÔ ¸fZÔ ÀfZ³ff IZY ¸fZþSX Ad·fþe°f ·fe ±fZÜ WX¸f»fZ IZY Qû dQ³f ffQ §ff¹f»f ¸fZþSX IYû WXûVf Af¹ff AüSX WXûVf ¸fZÔ Af°fZ WXe CX³WXûÔ³fZ ÀffÀfZ ´fWX»fZ Af°fÔdIY¹fûÔ IYe JfSX »feÜ JfSXûÔ IZY A³fbÀffSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ §ff¹f»f ¸fZþSX WX¸f»fZ IZY dQ³f ÀfZ WXe fZWXûVf ±fZ AüSX ¸fÔ¦f»fUfSX IYû þf CX³WXZÔ WXûVf Af¹ffÜ BÀfIZY ffQ ¸fZþSX þ³fSX»f ³ffQe´f ³f`±ff³fe ³fZ f°ff¹ff, ¸fZþSX Ad·fþe°f IYf ¸f³fûf»f fZWXQ DYÔ¨ff WX`Ü ÀfþÊSXe IZY °fbSXÔ°f ffQ CX³WXûÔ³fZ ÀffÀfZ ´fWX»ff ÀfUf»f ¹fWXe ´fcLf dIY WX¸f»ff IYSX³fZ Uf»fZ Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYf ¢¹ff WXbAf? UWX RYe»OX ¸fZÔ þf³fZ IZY d»fE fZWXQ CX°ÀfbIY WX`Ü Af CX³fIYe WXf»f°f IYfRYe NXeIY WX`Ü ¹fcfeþeE»f ¦fiZ³fZOX ·fe Qf¦fZÜ ¸fbNX·fZOÞXÀ±f»f ´fSX ¸füþcQ EIY Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY Af°fÔIYd¹fûÔ IZY ·ff¦f³fZ IZY Àf·fe SXfÀ°fZ ¦f°f SXûþ WXe fÔQ IYSX dQE ¦fE ±fZÜ AÔ²fZSXZ ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYf ³ff¦fdSXIY ³fb¢Àff³f ³f WXû,BÀfd»fE WX¸f³fZ A´f³fe °fSXRY ÀfZ ¦fû»feffSXe fÔQ IYSX°fZ WXbE 10 RYeÀfQ »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf 88 RYeÀfQ Qü»f°f ¦fSXef »fû¦fûÔ IYf A¸feSX QZVf f³ff ·ffSX°f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ Qbd³f¹ff ¸fZÔ °fe³f °fSXWX IZY »fû¦f SXWX°fZ WX`ÔÜ EIY UZ WX`Ô þû Qf³fZ-Qf³fZ IYû ¸fûWX°ffþ WX`Ô ¹ff³fe ¦fSXefe CX³fIZY Àff±f EZÀfZ d¨f´fIYe WX` dIY LbMXfE ³fWXeÔ LcMX SXWXeÜ QcÀfSXZ UZ WX`Ô þû dIYÀfe °fSXWX ¦fSXefe IYû ´feLZ LûOÞXIYSX Af¦fZ fPÞX SXWXZ WX`Ô AüSX A´f³fZ SXWX³fZ-Jf³fZ IYf þb¦ffOÞX IYSX »fZ°fZ WX`ÔÜ B³WXZÔ d¸fdOX»f ¢»ffÀf IYWXf þf°ff WX`Ü °feÀfSXZ UZ »fû¦f WX`Ô dþ³fIZY ´ffÀf dIY°f³fe Qü»f°f WX`, Vff¹fQ UZ JbQ ·fe ³fWXeÔ þf³f°fZÜ B³WXZÔ A»MÑf dSX¨f IYWXf þf°ff WX`Ü »fZdIY³f BÀf¸fZÔ ÀffÀfZ QbJ IYe ff°f ¹fWX WX` dIY A¸feSX Qbd³f¹ff ¸fZÔ A»´fÀfÔ£¹fIY WX`Ô AüSX ¦fSXefûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IY¸f WXû³fZ IYf ³ff¸f ³fWXeÔ »fZ SXWXeÜ Afþ WX¸f Qbd³f¹ff IZY A¸feSX VfWXSXûÔ IYe ff°f ·fe IYSXZÔ¦fZÜ RYfB³fZÔdVf¹f»f ÀfdUÊÀf IÔY´f³fe IiYZdOXMX ÀfbBÀf IYe ¦»fûf»f UZ»±f dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY Qbd³f¹ff IYe Af²fe Qü»f°f dÀfRYÊ 1 RYeÀfQ A¸feSXûÔ IZY ´ffÀf WX`Ü dþ³f 1 RYeÀfQ »fû¦fûÔ IYe WX¸f ¹fWXfÔ ff°f IYSX SXWXZ WX`Ô ¹fZ WX` ·ffSX°f ¸fZÔ ASXf´fd°f f³f³fZ IYe SXµ°ffSX ·ffSX°f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Afg¢ÀfRZY¸f IYe ÀfUZÊ dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY d´fL»fZ Àff»f ¹ffd³f Àff»f 2017 ¸fZÔ 17 ³fE ASXf´fd°f f³fZ WX`ÔÜ BÀfe IZY Àff±f ·ffSX°f ¸fZÔ ASXf´fd°f¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 101 WXû ¦fBÊ WX`Ü 2017 ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f A¸feSXûÔ IYe ÀfÔ´fdØf 4.89 »ffJ IYSXûOÞX fPÞXIYSX 20.7 »ffJ IYSXûOÞX WXû ¦fBÊÜ ¹fWX 4.89 »ffJ IYSXûOÞX IYBÊ SXfª¹fûÔ IZY dVfÃff AüSX ÀUfÀ±¹f fþMX IYf 85% WX`Ü CX³f¸fZÔ df»f ¦fZMXÐÀf, UfSXZ³f fRZY, þZRY fZþûÀf, þ`IY ¸ff, ¸fbIZYVf AÔff³fe, ¸ffIYÊ þbIYSXf¦fÊ AüSX »f`SXe ´fZþ þ`ÀfZ IbYL d¦f³fZ-¨fb³fZ CXôû¦f´fd°f WX`ÔÜ ¹fWX AfÔIYOÞXf AüSX ·fe ¨füÔIYf³fZ Uf»ff °ff WXû þf°ff þf ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY ²fSX°fe ´fSX ¸füþcQ IYSXef 88 RYeÀfQ Qü»f°f ´fSX dÀfRYÊ 10 RYeÀfQ A¸feSX »fû¦fûÔ IYf IYþf WX`Ü IYSXef 7 ASXf IYe þ³fÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀfZ ffIYe IYe 90 RYeÀfQ þ³fÀfÔ£¹ff f¨fe WXbBÊ IYSXef 12 RYeÀfQ Qü»f°f ´fSX dIYÀfe °fSXWX ¦fbþfSXf IYSX°fe WX`Ü AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f SXfBMXÐÀf Àf¸fcWX Afg¢ÀfRZY¸f ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ QfUûÀf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f EIY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ A´f³ff ÀfUZÊ ´fZVf dIY¹ffÜ BÀf ÀfUZÊ IZY A³fbÀffSX ·ffSX°f ¸fZÔ Àff»f 2017 ¸fZÔ IbY»f ÀfÔ´fdØf IZY ÀfÈþ³f IYf 73 RYeÀfQ dWXÀÀff dÀfRYÊ 1 RYeÀfQ A¸feSX »fû¦fûÔ IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ SXWXfÜ ¹fWX ÀfUZÊ dSX´fûMXÊ f°ff°fe WX` dIY ÀfUf ASXf IYe þ³fÀfÔ£¹ff Uf»fZ ·ffSX°f ¸fZÔ IYSXef 67 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ´fdØf ¸fZÔ dÀfRYÊ 1 RYeÀfQ IYe UÈð WXbBÊ WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ IbY»f ÀfÔ´fdØf IYf 58 RYeÀfQ dWXÀÀff 1 RYeÀfQ A¸feSXûÔ IZY ´ffÀf WX`, þfdIY U`dV½fIY À°fSX ´fSX QZJZÔ °fû 1 RYeÀfQ IZY ´ffÀf 50 RYeÀfQ Qü»f°f WX`Ü ¸ffÔ IYe ¸fü°f IZY ffQ AfÔ¨f»f IYû ´fIYOÞX IYSX Àfû°ff SXWXf ´ffa¨f Àff»f IYf ¸ffÀfc¸f ¨fZWXSXZ IYe ¸ffÀfcd¸f¹f¸f QZJIYSX Vff¹fQ Àf·fe IYf dQ»f ¸fbÔWX IYû Af þfEÜ A´f³fe ¸ffÔ IZY VfSXeSX ÀfZ d¨f´fIYf WXbAf VfûEf dIYÀfe ·fe ÀfcSX°f ¸fZÔ CXÀfZ LûOÞX³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°ff ±ffÜ AÀ´f°ff»f IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ AüSX ÀUfÀ±¹f ÀU¹fÔÀfZUIYûÔ IZY »ffJ Àf¸fÓff³fZ IZY ffQ dIY Af CXÀfIYe ¸ffÔ BÀf Qbd³f¹ff ¸fZÔ ³fWXeÔ SXWXe, Uû ³f Àf¸fÓffÜ ¸fbþ°fff WXÀf³f AÀfIYSXe AfgRY WXZd»´fÔ¦f WX`ÔOX RYfCXÔOXZVf³f ³fZ f°ff¹ff, SXdUUfSX IYû 11.30 fþZ WX¸fZÔ AÀ´f°ff»f ÀfZ ¸fdWX»ff d¨fdIY°ÀfIY IZY ffSXZ ´f°ff ¨f»ff, dþÀfIYe WXf»f°f ¦fÔ·feSX ±fe, »fZdIY³f CXÀfIZY Àff±f IYûBÊ ·fe ¸füþcQ ³fWXeÔ ±ffÜ WX¸ffSXZ ÀfZ Uf»fÔdMX¹fSX B¸fSXf³f ¸fûWX¸¸fQ ³fZ CXÀfZ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ffÜ CXÀf ¸fdWX»ff IYf ´ffÔ¨f Àff»f IYf f¨¨ff CXÀfIZY f¦f»f ¸fZÔ Àfû°ff SXWXf, þf °fIY CXÀfIZY ¸fÈ°f VfSXeSX IYû VfU¦fÈWX ¸fZÔ ³fWXeÔ ·fZþf ¦f¹ffÜ ¨fe³f ³fZ ÀMXe»±f RYfBMXSX ´»fZ³f Uf¹fbÀfZ³ff ¸fZÔ dIY¹ff Vffd¸f»f fedþÔ¦fÜ ¨fe³f ³fZ IYWXf WX` dIY CXÀfIYf ÀMXe»±f RYfBMXSX ´»fZ³f þZ-20 Uf¹fbÀfZ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX` AüSX Af UWX ¹fbðIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ü ¨fü±fe ´fePÞXe IZY BÀf »fOÞXfIcY dU¸ff³f IYû A¸fZdSXIYe ERY-22 AüSX ERY-35 dU¸ff³fûÔ IYf ¨fe³fe þUff ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü dUãZ¿fIYûÔ IZY A³fbÀffSX þZ-20 Qû °fSXWX IYe ·fcd¸fIYfEÔ d³f·ff³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f WX`Ü BÀfÀfZ WXUf ÀfZ WXUf ¸fZÔ ¹fbð »fOÞXf þf ÀfIZY¦ff, Àff±f WXe AfIYfVf ÀfZ þ¸fe³f ´fSX ·fe WX¸f»ff dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ ÀMXe»±f dU¸ff³f IYû SXOXfSX ÀfZ ´fIYOÞX³fZ ¸fZÔ ¸fbdVIY»f Af°fe WX`, BÀfd»fE UWX QbV¸f³f IYû ¨fIY¸ff QZ°fZ WXbE »fùfûÔ ´fSX WX¸f»ff IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ´fe´fb»Àf d»ffSXZVf³f Af¸feÊ IYe E¹fSX RYûÀfÊ VffJf IZY ´fiUöYf VfZ³f dþÔIZY IZY A³fbÀffSX, ³f¹ff ÀMXe»±f dU¸ff³f ¨fe³f IYe ÀfÔ´fi·fb°ff IYe SXÃff IYe °ffIY°f ¸fZÔ BþfRYf IYSXZ¦ffÜ 2017 ¸fZÔ ¨fe³fe dUVfZ¿fÄfûÔ ³fZ WXf»ff°f IYf dUãZ¿f¯f IYSX³fZ IZY ffQ dSX´fûMXÊ Qe ±fe dIY þZ-20 IYû QbV¸f³f IYe WXUfBÊ ´fd˜¹fûÔ AüSX ¸fWX°U´fc¯fÊ Àf`³¹f dNXIYf³fûÔ ´fSX WX¸f»fZ IZY d»fE BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü A¦fSX BÀf¸fZÔ »fÔfe QcSXe IYe WXUf ÀfZ WXUf ¸fZÔ ¸ffSX IYSX³fZ Uf»fe d¸fÀffB»fZÔ dRYMX IYSX Qe þfEÔ °fû ¹fWX A¸fZdSXIYf IYe WXUfBÊ °ffIY°f IZY d»fE ·fe ¨fb³fü°fe f³f ÀfIY°ff WX`Ü BÀfÀfZ A¸fZdSXIYf IZY dSXµ¹fcd»fÔ¦f MX`ÔIYSXûÔ AüSX A»feÊ Ufd³fÔʦf ´»fZ³f IYû ·fe d³fVff³ff f³ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü §fZSXffÔQe ¸fþfc°f IYSX Qe ±feÜ Afþ ÀfbfWX ´fü³fZ ´ffÔ¨f fþZ IZY IYSXef Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ ¦fiZ³fZOX RZYÔIY°fZ WXbE ·ff¦f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff,»fZdIY³f þUf³fûÔ ³fZ °UdSX°f IYfSXÊUfBÊ IYSX CX³WXZÔ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ QûffSXf CX»fÓff d»f¹ffÜ UWXeÔ BÀf fe¨f JfSX WX` dIY ÀfbÔþUfÔ ¸fZÔ WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ IZY ffQ Àfû¸fUfSX IYû EIY AüSX þUf³f IYf VfU d¸f»ff WX` dþÀfIZY ffQ BÀf WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ WXû³fZ Uf»fZ þUf³fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 6 WXû ¦fBÊ WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ Àfû¸fUfSX A»f ÀfbÔfWX WXd±f¹ffSXûÔ ÀfZ »fZÀf Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ ÀfeAfSX´feERY I`YÔ´f ´fSX WX¸f»fZ IYe IYûdVfVf IYe »fZdIY³f UWXfÔ ¸füþcQ ÀfÔ°fSXe IYe Àf°fIYÊ°ff IZY ¨f»f°fZ Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ·ff¦f³ff ´fOÞXfÜ BÀfIZY ffQ ¹fWX Af°fÔIYe ´ffÀf WXe dÀ±f°f EIY B¸ffSX°f ¸fZÔ §fbÀf ¦fEÜ °ff ÀfZ »fZIYSX Af °fIY ÀfbSXÃfff»fûÔ ³fZ BÀf B¸ffSX°f IYû §fZSX SXJf WX` AüSX ¸fbNX·fZOÞX þfSXe WX`Ü BÀf ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ Af °fIY ÀfZ³ff IZY EIY þUf³f IZY VfWXeQ WXû³fZ IYe JfSX WX`Ü f°ff QZÔ dIY d´fL»fZ 4 dQ³fûÔ ¸fZÔ IYV¸feSX ¸fZÔ °fe³f fOÞXZ Af°fÔIYe WX¸f»fZ WXbE WX`Ô B³f¸fZÔ ÀfbÔþUfÔ ¸fZÔ þWXfÔ 6 þUf³f VfWXeQ WXû ¦fE UWXeÔ ßfe³f¦fSX ¸fZÔ EIY þUf³f VfWXeQ WXbAf WX`Ü ùQ¹f IYe fe¸ffSXe IZY Àff±f þ³¸fZ f¨¨fûÔ ¸fZÔ dOX¸fZÔdVf¹ff IYf J°fSXf IYû´fZ³fWXZ¦f³f/EªfZÔÀfeÜ dfªf³fZÀf ´f`³ffÀfûd³fIY ³fZ »ffa¨f dIY¹ff ÀMXfBÊd»fVf À¸ffMXÊRYû³f ³fBÊ dQ»»feÜ ´f`³ffÀfûd³fIY BÔdOX¹ff ³fZ ¸fa¦f»fUfSX IYû ´fe100 IYf »ffg³¨f dIY¹ffÜ ¹fWX IYBÊ À¸ffMXÊ RYe¨fÀfÊ IZY Àff±f Af³fZ Uf»ff ÀMXfBÊd»fVf AüSX JcfÀfcSX°f À¸ffMXÊRYû³f WX`Ü BÀf RYû³f ¸fZÔ 1.4 ¸ffBÊIiYû ¸feMXSX d´f¢Àf»f ÀffBÊþ IYf dSX¹fSX I`Y¸fSXf WX`, þû fWXb°f ÀffRY AüSX À´fá d´fˆYÀfÊ »fZ°ff WX`Ü BÀfIYf ¸f»MXe-¸fûOX RYe¨fSX ¦fifWXIYûÔ IYû A´f³fZ ¸fcOX IZY A³fbÀffSX d´fˆYÀfÊ JcfÀfcSX°f f³ff³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff WX`Ü ¹fWX ³f¹ff À¸ffMXÊRYû³f OXйfbSXf À´feOX MXZ¢³ffg»ffgþe ÀfZ ´ffgUOXÊ WX` °f±ff A³f¹fcªOX f`IY ¦fifCXÔOX EZ´Àf IYû Afgd´MX¸ffBÊþ IYSX f`MXSXe AüSX OXZMXf IYe f¨f°f IYSX°ff WX`Ü BÀfIZY 2 þefe U`dSXEÔMX IYf ¸fc»¹f 5,999 ÷Y. °f±ff 1 þefe U`dSXEÔMX IYf ¸fc»¹f 5,299 ÷Y. WXû¦ffÜ ¸fWXÔ¦fe ffBIZYÔ WXûÔ¦fe ÀfÀ°fe ³fBÊ dQ»»feÜ WXf»fZÊ OXZdUOXÀf³f AüSX MÑf¹fÔRY þ`Àfe ¸fWXÔ¦fZ fi`ÔOX IYe Af¹ffd°f°f ¸fûMXSXÀffBdIY»fZÔ ÀfÀ°fe WXû³fZ þf SXWXe WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX ³fZ B³f ´fSX IYÀMX¸f OXйfcMXe §fMXfIYSX 50 ´fid°fVf°f IYSX Qe WX`Ü Af °fIY 800 ÀfeÀfe ¹ff BÀfÀfZ IY¸f BÔþ³f Ãf¸f°ff Uf»fe ¸fûMXSXÀffBdIY»f IZY Af¹ff°f ´fSX 60 ´fid°fVf°f Vfb»IY »f¦f°ff ±ffÜ UWXeÔ 800 ÀfeÀfe AüSX BÀfÀfZ Ad²fIY BÔþ³f Ãf¸f°ff Uf»fZ BÔþ³f ´fSX 75 ´fid°fVf°f Vfb»IY »f¦f°ff WX`Ü IZYÔQie¹f CX°´ffQ U Àfe¸ff Vfb»IY fûOXÊ ÀfefeBÊÀfe ³fZ 12 RYSXUSXe IYû þfSXe EIY Ad²fÀfc¨f³ff ¸fZÔ B³f Qû³fûÔ ßfZ¯fe IZY ¸fûMXSXÀffBdIY»f IZY d»fE Af¹ff°f Vfb»IY IYû §fMXfIYSX 50 ´fid°fVf°f IYSX dQ¹ff WX`Ü ¹fWX QSX CX³f ffBIYûÔ ´fSX »ff¦fc WXû¦fe, dþ³fIYf Af¹ff°f Àfefe¹fc IZY øY´f ¸fZÔ dIY¹ff þf°ff WX`Ü dUVfZ¿fÄfûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY CXöY ¸fûMXSXÀffBdIY»fûÔ IZY Af¹ff°f Vfb»IY QSXûÔ ¸fZÔ ¹fWX fQ»ffU CXôû¦f IYe ¸ffÔ¦f IYû QZJ°fZ WXbE dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü EIY »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸ffdÀfIY °fIY WXû ÀfIY°ff WX` þeEÀfMXe ÀfZ ÀfÔ¦fiWX¯f ³fBÊ dQ»»feÜ þeEÀfMXe ÀfZ WXû³fZ Uf»ff SXfþÀU ÀfÔ¦fiWX¯f A¦f»fZ dUØf U¿fÊ IZY AfdJSX °fIY IYSXef EIY »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸ffdÀfIY WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX IYWX³ff WX` dUØf ¸fÔÂff»f¹f IYfÜ ¸fÔÂff»f¹f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¹fdQ MX`¢Àf ¨fûSXe SXûIYe þf ÀfIZY °fû EZÀff ÀfÔ·fU WX`Ü ¸fÔÂff»f¹f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ÀfSXIYfSX MX`¢Àf AfÔIYOÞXûÔ IYf d¸f»ff³f AüSX BÊ-UZ df»f þ`Àfe ´fWX»f IYSX SXWXe WX`, °ffdIY dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe MX`¢Àf ¨fûSXe SXûIYe þf ÀfIZYÜ dUØf ¸fÔÂff»f¹f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY A³fbÀffSX, þeEÀfMXe dSXMX³fÊ RYfBd»fÔ¦f ´fidIiY¹ff ´fcSXe °fSXWX dÀ±fSX WXû³fZ IZY ffQ dUãZ¿f¯f AüSX þûdJ¸f ´fifÔ²f³f ¸fWXfd³fQZVff»f¹f (OXeþeEAfSXE¸f) þûSX VfûSX ÀfZ IYf¸f IYSX³ff VfbøY IYSX QZ¦ff °ffdIY þeEÀfMXe QfdJ»f IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ õfSXf dQE ¦fE AfÔIYOÞXûÔ IYf CX³fIZY AfBÊMXeAfSX ÀfZ d¸f»ff³f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ ¸ffÔ¦f f³fe SXWX³fZ ÀfZ Àfû³fZ ¸fZÔ °fZþe fSXIYSXfSX ³fBÊ dQ»»feÜ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ffþfSXûÔ ÀfZ ÀfIYfSXf°¸fIY ÀfÔIZY°f AüSX Af·fc¿f¯f dUIiYZ°ffAûÔ IYe AûSX ÀfZ ¸ffÔ¦f f³fe SXWX³fZ ÀfZ Àfû³fZ ¸fZÔ °fZþe IYf ÷YJ IYf¹f¸f WX`Ü À±ff³fe¹f ÀfSXfRYf ffþfSX ¸fZÔ Àfû³ff 50 ÷Y´f¹fZ ¸fþfc°f WXûIYSX 31 WXþfSX 300 ÷Y´f¹fZ ´fid°f 10 ¦fif¸f ´fSX fÔQ WXbAfÜ d´fL»fZ °fe³f ÀfÂfûÔ ¸fZÔ BÀf¸fZÔ 300 ÷Y´f¹fZ IYe °fZþe AfBÊ WX`Ü Aüôûd¦fIY BIYfB¹fûÔ AüSX dÀf¢IYf d³f¸ff°ffÊAûÔ IYe AûSX ÀfZ fZWX°fSX CXNXfU IZY Q¸f ´fSX ¨ffÔQe ·fe 50 ÷Y´f¹fZ ¨f¸fIYIYSX 39 WXþfSX 250 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû ´fSX fû»fe ¦fBÊÜ dÀfÔ¦ff´fbSX IZY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ffþfSX ¸fZÔ Àfû³ff 0.33 RYeÀfQ ¸fþfc°f WXûIYSX 1326.90 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf (28.35 ¦fif¸f) ´fSX fÔQ WXbAfÜ ¨ffÔQe ·fe 0.48 RYeÀfQ fPÞXIYSX 16.61 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX SXWXeÜ BÀfIYf AÀfSX §fSXZ»fc ffþfSX ´fSX ·fe dQJfÜ dQ»»fe ¸fZÔ Àfû³ff Af·fc¿f¯f IZY ·ffU 50 ÷Y´f¹fZ fPÞXIYSX 31 WXþfSX 150 ÷Y´f¹fZ ´fid°f 10 ¦fif¸f SXWXZÜ AfNX ¦fif¸f Uf»fe d¦f³³fe 24 WXþfSX 800 ÷Y´f¹fZ IZY d´fL»fZ À°fSX ´fSX f³fe SXWXeÜ Àff~fdWXIY dOX»feUSXe Uf»fe ¨ffÔQe 275 ÷Y´f¹fZ IZY RYf¹fQZ ¸fZÔ 38 WXþfSX 265 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû ´fSX fû»fe ¦fBÊÜ ¨ffÔQe dÀf¢IYf 74000-75000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f Àf`IYOÞXf IZY À°fSX ´fSX ¹f±ffU°f SXWXfÜ ùQ¹f ÀfÔfÔ²fe SXû¦f IZY Àff±f þ³¸f »fZ³fZ Uf»fZ dVfVfbAûÔ IYû Af¦fZ ¨f»fIYSX þeU³f ¸fZÔ IYBÊ °fSXWX IYe IYdNX³ffB¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ³fE Vfû²f IYf QfUf WX` dIY EZÀfZ f¨¨fûÔ ¸fZÔ fOÞXZ WXû³fZ ´fSX dOX¸fZÔdVf¹ff IYf ÀffÀfZ ª¹ffQf J°fSXf WXû ÀfIY°ff WX`Ü dOX¸fZÔdVf¹ff ¸ff³fdÀfIY fe¸ffSXe WX`Ü BÀf¸fZÔ ½¹fdöY IYe ¹ffQQfV°f IY¸fþûSX WXû þf°fe WX`Ü EZÀfZ ½¹fdöY IYû QcÀfSXûÔ ÀfZ d¸f»f³fZ AüSX ff°f IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe ´fSXZVff³fe WXû°fe WX`Ü OXZ³f¸ffIYÊ IYe AfSXWXcÀf ¹fcd³fUdÀfÊMXe AÀ´f°ff»f IZY Vfû²fIY°ffÊAûÔ IZY A³fbÀffSX, EZÀfZ f¨¨fûÔ ¸fZÔ dOX¸fZÔdVf¹ff IYf J°fSXf ÀffÀfZ ª¹ffQf WXû ÀfIY°ff WX` þû ùQ¹f ÀfÔfÔ²fe dIYÀfe dUIÈYd°f IZY Àff±f ´f`Qf WXû°fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ Àff¸ff³¹f »fû¦fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ d½f³OXû dOX¸fZÔdVf¹ff WXû³fZ IYe AfVfÔIYf 160 RYeÀfQ ª¹ffQf ´ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü B³f f¨¨fûÔ ¸fZÔ fOÞXZ WXû³fZ ´fSX ùQ¹f ÀfÔfÔ²fe QcÀfSXZ SXû¦f AüSX OXf¹fdfMXeþ IYf ·fe þûdJ¸f WXû°ff WX`Ü ¹fWX d³f¿IY¿fÊ þ³¸fþf°f ùQ¹f SXû¦fûÔ ÀfZ ´fedOÞX°f 10,632 »fû¦fûÔ ´fSX dIYE ¦fE A²¹f¹f³f IZY Af²ffSX ´fSX d³fIYf»ff ¦f¹ff WX`Ü C M Y K