Views
8 months ago

Amanpath

C M Y K 07 A´fi`»f

C M Y K 07 A´fi`»f 2018 2 SXf¹f´fbSX Vfd³f½ffSX [ SXfªf-IYfªf ] »fûIY d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe ³fZ ÀIYfBÊUfIY IYf d³f¸ffʯf þc³f °fIY ´fcSXf dIYE ªff³fZ IYf dQ¹ff d³fQZÊVf Afªf IYWXfa SXWZÔX¦fZ WX¸ffSmX ¸ff³f³fe¹f SXf¹f´fbSX dÀ±f°f A´f³fZ AfUfÀf ´fSX SXWZÔX¦fZÜ Af³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSZÔX¦fZÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f f`NXIY IYSX dUIYfÀf ¹fûªf³ffAûÔ IYe ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff IYSZÔX¦fZÜ OXfg. SX¸f³f dÀfaWX, ¸fb£¹f¸faÂfe SXf¹f´fbSX ¸fZÔ SXWZÔX¦fZÜ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ AüSX ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ffAûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ff Àfb³fZÔ¦fZÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f f`NXIY IYSZÔX¦fZÜ À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZa Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ Aªf¹f ¨f³ýifIYSX, ´fa¨ff¹f°f EUa ÀUfÀ±¹f ¸faÂfe df»ffÀf´fbSXX ¸fZÔ SXWZÔX¦fZ, AfUfÀf ´fSX Af³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSZÔX¦fZÜ À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f f`NXIY IYSX dUIYfÀf ¹fûªf³ffAûÔ IYe Àf¸feÃff IYSZÔX¦fZÜ A¸fSX A¦fiUf»f, ³f¦fSXe¹f ´fiVffÀf³f EUa Ufd¯fª¹f IYSX ¸faÂfe SXf¹f´fbSX ¸fZÔ SXWZÔX¦fZ, Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f f`NXIY IYSX dUIYfÀf IYf¹fûË IYe Àf¸feÃff IYSZÔX¦fZÜ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ff Àfb³fZÔ¦fZÜ À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ fȪf¸fûWX³f A¦fiUf»f IÈYd¿f EUa ªf»f ÀfaÀff²f³f ¸faÂfe fÀ°fSXX ¸fZÔ SXWZÔX¦fZ, »fû¦fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSZÔX¦fZÜ AfUfÀf ´fSX Af³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSZÔX¦fZÜ À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ IZYQfSX IYV¹f´f ÀIcY»f dVfÃff ¸faÂfe jSXf¹f´fbSXX ¸fZÔ SXWZÔX¦fZÜ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IZY Àff±f IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ ·fe d¸f»fZÔ¦fZ AüSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ff Àfb³fZÔ¦fZÜ d³fUfʨf³f ÃûÂf ¸fZÔ Af¹fûdªf°f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ ´fiZ¸f ´fiIYfVf ´ff¯OZX¹f SXfªfÀU EUa CX©f dVfÃff ¸faÂfe SXf¹f´fbSXX ¸fZÔ SXWZÔX¦fZ, AfUfÀf ´fSX Af³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSZÔX¦fZÜ À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ ªf³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ ´fb³³fc »ff»f ¸fûWX»fZ Jfô EUa ³ff¦fdSXIY, Af´fcd°fÊ ¸faÂfe SXf¹f´fbSX ¸fZÔ SXWZÔX¦fZ, ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSZÔX¦fZÜ À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f f`NXIY IYSX dUIYfÀf IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYe Àf¸feÃff IYSZÔX¦fZÜ SXfªfZVf ¸fc¯f°f »fûIY d³f¸ffʯf EUa AfUfÀf ¸faÂfe SXf¹f´fbSX ¸fZÔX SXWZÔX¦fZÜ AfUfÀf ´fSX Af³fZ Uf»fZ ³ff¦fdSXIYûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff Àfb³fZÔ¦fZÜ ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSZÔX¦fZÜ À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ SXf¸f ÀfZUIY ´f`IYSXf, ¦fÈWX, ªfZ»f EUa »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffadÂfIYe ¸faÂfe SXf¹f´fbSX ¸fZÔ SXWZÔX¦fe AüSX UWXfa À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX Af¹fûdªf°f dUdU²f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZa Vffd¸f»f WXûÔ¦feÜ ªf³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦feÜ SX¸fVfe»ff ÀffWcX ¸fdWX»ff EUa ff»f dUIYfÀf ¸faÂfe SXf¹f´fbSX ¸fZÔ SXWZÔX¦fZÜ AfUfÀf ´fSX Af³fZ Uf»fZ ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ AüSX ³fZ°ffAûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSZÔX¦fZÜ »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff Àfb³fZÔ¦fZÜ À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ Q¹ff»fQfÀf f§û»f, ÀfWXIYfdSX°ff, ÀfaÀIÈYd°f EUa ´f¹fÊMX³f ¸faÂfe IYûdSX¹ff dþ»fZ IZY ¨fSX¨ff ¸fZÔ Af¹fûdþ°f RbYMXff»f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ d³f²ffÊdSX°f IYf¹fÊIiY¸f IZY A³fbÀffSX ¦fif¸f ÀfSXOXe ÀfZ SXUf³ff WXûIYSX Qû´fWXSX 3 fþZ ¨fSX¨ff ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZ AüSX RbYMXff»f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY Àf¸ff´f³f IYf¹fÊIiY¸f Vffd¸f»f WXû³fZ IZY ffQ ¦fif¸f JSXU°f Jf»f´ffSXf, þc³ff´ffSXf ÀfSXOXe ¸fZÔ À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ ·ü¹ff»ff»f SXfªfUfOÞZX ßf¸f, £û»f EUa ¹fbUf IY»¹ff¯f fÀ°fSXX ¸fZÔ SXWZXa¦fZ, IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ d¸f»fZÔ¦fZ, »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff Àfb³ûÔ¦fZZÜ À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ ¸fWZXVf ¦ff¦fOÞXf, U³f, dUd²f AüSX dU²ff¹fe IYf¹fÊ ¸faÂfe QfUf Af´fdØf 20 A´fi`»f °fIY SXf¹f´fbSXÜ ÀfÔ·ff¦fe¹f ÀfÔ¹fböY ÀfÔ¨ff»fIY ÀUfÀ±¹f ÀfZUfEÔ õfSXf SXf¹f´fbSX EUÔ Qb¦fÊ ÀfÔ·ff¦f À°fSXe¹f ÀfWXf¹fIY ¦fiZOX 3, »fZJf´ff»f ¦fiZOX2, ÀfÔ¦f¯fIY, ÀMXbUOXÊ, JþfÔ¨fe, »fZJf´ff»f EUÔ ¸fb£¹f d»fd´fIY IZY ´fQ ´fSX ´fQÀ±f EUÔ IYf¹fÊSX°f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe 01 A´fi`»f 2018 IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ A³fd³°f¸f (´fiûdUþ³f»f) UdSXâ°ff Àfc¨fe ´fiIYfdVf°f IYe ¦fBÊ WX`Ü Àfc¨fe IYf ´fiIYfVf³f 02 A´fi`»f IYû dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fiIYfdVf°f A³fd³°f¸f UdSXâ°ff Àfc¨fe ¸fZÔ ¹fdQ dIYÀfe ÀfÔfÔd²f°f IY¸fʨffSXe IYf ³ff¸f UdSXâ°ff Àfc¨fe ¸fZÔ AÔdIY°f WXû³ff LbMX ¦f¹ff WXû ¹ff dIYÀfe ´fiIYfSX IYe IYûBÊ dUÀfÔ¦fd°f ¹ff ÂfbdMX WXû °fû ÀfÔfÔd²f°f õfSXf A´f³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ´fi¸fbJ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fi¸ff¯f ´fÂf ÀfdWX°f QfUf Af´fdØf Af¦ff¸fe 20 A´fi`»f °fIY ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ »fûIY d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe SXfþZVf ¸fc¯f°f ³fZ VfbIiYUfSX IYe Vff¸f ¹fWXfÔ A´f³fZ d³fUfÀf IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX ¸fZÔ d³f¸ff¯ffʲfe³f ÀIYfBÊ UfIY IYe ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff IYeÜ ÀIYfBÊUfIY IYf d³f¸ffʯf SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX IZY VffÀÂfe ¨füIY ¸fZÔ ÀfOÞXIYûÔ IZY DY´fSX RbYMX Aû½WXSX dfiþ IZY øY´f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 49 IYSXûOÞX øY´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIYe »f¸ffBÊ EIY WXþfSX 400 ¸feMXSX »f¸ffBÊ WX`Ü ßfe ¸fc¯f°f ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ÀIYfBÊ UfIY IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ °fZþe »ff³fZ AüSX BÀf U¿fÊ þc³f ¸ffWX °fIY WXSX WXf»f°f ¸fZÔ ´fc¯fÊ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX IZY ÀfWXIYfdSX°ff, ÀfÔÀIÈYd°f EUÔ ´f¹fÊMX³f ¸fÔÂfe Q¹ff»fQfÀf f§fZ»f ³fZ IYWXf WX` dIY d³fUfÊd¨f°f ´fÔ¨fÀfSX´fÔ¨f ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYû Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY »fû¦fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ffEÔÜ VffÀf³f IYe dUIYfÀf AüSX IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f þøYSX°f¸fÔQûÔ IYû dQ»ff IYSX UZ ¦ffÔUUf»fûÔ IYe CX¸¸feQûÔ ´fSX JSXf CX°fSX ÀfIY°fZ WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ CX³WXZÔ ¦ffÔU IYf ³fZ°fÈ°U ÀfüÔ´ff WX`Ü ÀfÔÀIÈYd°f AüSX ´f¹fÊMX³f ¸fÔÂfe ßfe BÀfIYe Àf°f°f d³f¦fSXf³fe IZY d»fE »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f (ÀfZ°fb) IZY ¸fb£¹f Ad·f¹fÔ°ff AüSX A²feÃf¯f Ad·f¹fÔ°ff IYû dþ¸¸fZQfSXe ·fe ÀfüÔ´feÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ÀIYfBÊUfIY ¸fZÔ feSXWXb»fOXeWX ¸fZÔ f³fZ¦ff 149 f`¦ff ´fdSXUfSXûÔ IYf ´f¢IYf ¸fIYf³f f§fZ»f ³fZ WX¸fSX LØfeÀf¦fPÞX ¹fûþ³ff IZY °fWX°f A²¹f¹f³f ·fi¸f¯f ´fSX AfE fZ¸fZ°fSXf dþ»fZ IZY ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE BÀf AfVf¹f IZY dU¨ffSX ¹fWXfÔ ¹fûþ³ff IZY AfUfÀfe¹f ´fdSXÀfSX ³f¹ff SXf¹f´fbSX IZY CX´fSXUfSXf dÀ±f°f WXûMX»f ´fifÔ²f³f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ ½¹föY dIYEÜ CX³WXûÔ³fZ Qû dQ³fûÔ IYe A²¹f¹f³f ¹ffÂff ´fSX AfE ´fÔ¨fÀfSX´fÔ¨fûÔ IYû þÔ¦f»f ÀfRYfSXe IYf ·fi¸f¯f IYSXf¹ff AüSX dU²ff³fÀf·ff dQJf¹ffÜ ßfe f§fZ»f ³fZ ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY Àff±f f`NXIYSX ´fbSXJü°fe ¸fböYfÔ¦f³f ¸fZÔ »ffBMX EÔOX ÀfWXIYfdSX°ff ¸fÔÂfe ³fZ ´fÔ¨f-ÀfSX´fÔ¨fûÔ IYû dQJf¹ff þÔ¦f»f ÀfRYfSXe ÀffCXÔOX Vfû QZJfÜ fZ¸fZ°fSXf dþ»fZ IZY 90 ´fÔ¨fÀfSX´fÔ¨f SXfþ²ff³fe IZY A²¹f¹f³f ´fiUfÀf ´fSX AfE WXbE ±fZÜ ÀfWXIYfdSX°ff ¸fÔÂfe Q¹ff»fQfÀf f§fZ»f ³fZ dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ fZ¸fZ°fSXf AüSX ´f`Q»f ¨f»f³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYe ÀfbdU²ff IZY d»fE Qû d»fµMX, AfNX EÀIZY»fZMXSX AüSX QÀf ÀfedPÞX¹ffÔ f³ffBÊ þf SXWXe WX`Ü BÀf¸fZÔ OXe.IZY. AÀ´f°ff»f IZY Àf¸fe´f AüSX A¸fZOXIYSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ÀfOÞXIY IYe AûSX ÀfeBÊAû ³fZ dIY¹ff d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYe ¦fb¯fUØff IYf AU»fûIY³f Àfü·ff¦¹f IZY °fWX°f dfSXWXb»fOXeWX ¸fZÔ Vf°f´fid°fVf°f dUôb°feIYSX¯f IYf¸f ´fcSXf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYU²ffÊÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ÀUeIÈY°f IYf¹fûÊÔ IYû ¦fd°f QZ³fZ AüSX f³f SXWXZ AfUfÀfûÔ ¸fZÔ ¦fb¯fUØff IYe þfÔ¨f IZY CXïZV¹f ÀfZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe IbYÔQ³f IbY¸ffSX ³fZ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ »f¦f·f¦f 90 dIY»fû¸feMXSX QcSX dÀ±f°f ÀfbQcSX EUÔ Qb¦fʸf ´fWXfdOÞX¹fûÔ IZY fe¨f fÀfZ f`¦ff-AfdQUfÀfe ffWXb»¹f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dfSXWXb»fOXeWX ´fWXbÔ¨f IYSX d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYf AU»fûIY³f dIY¹ffÜ Qb¦fʸf ´fWXfdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ fÀfZ A³¹f f`¦ff-¸fþSXf MXû»ff d»fRYOXe, ³fUfMXû»ff AüSX dfSXWXb»fOXeWX IZY ´fWXbÔ¨fdUWXe³f ÃfZÂf WX`, þWXfÔ ¦ffOÞXe ÀfZ ´fWXbÔ¨f³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`, EZÀfZ ¸fbWX»»fZ-MXû»fZ °fIY »f¦f·f¦f 8 dIY»fû¸feMXSX °fIY ¸fûMXSX ÀffBdIY»f ÀfZ ´fWXbÔ¨f IYSX f`¦ff ´fdSXUfSXû ÀfZ ¨f¨ffÊ IYe AüSX UWXfÔ ·fe d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYf ·fe d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ CX³WXû³fZ SXfª¹f VffÀf³f õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f A³¹f þ³fIY»¹ffIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYe ·fe þf³fIYfSXe »feÜ f`¦ff ffWXb»¹f ¦fif¸f dfSXWXb»fOXeWX ¸fZÔ 149 f`¦ff ´fdSXUfSXûÔ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¹fûþ³ff IZY °fWX°f AfUfÀf d³f¸ffʯf IYe ÀUeIÈYd°f Qe ¦fBÊ WX`Ü Af °fIY 32 f`¦ffAûÔ ³fZ A´f³ff ´f¢IYf ¸fIYf³f f³ff d»f¹ff WX` °f±ff IbYL ´fdSXUfSXûÔ ³fZ SXWX³ff ·fe VfbøY IYSX d»f¹ff WX`Ü AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ÀUeIÈY°f IYf¹fÊ þû A´fifÔSX·f IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ EZÀfZ IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ´fÔOXdSX¹ff þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû Af³fÔQ d°fUfSXe IYû °fZþe »ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`Ü ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ´f¢IYf ¸fIYf³f f³ff³fZ IZY d»fE dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû EIY »ffJ 30 WXþfSX øY´fE VffÀf³f õfSXf Qe þf°fe WX` Àff±f WXe 95 dQ³f IYf 172 øY´fE IZY QSX ÀfZ ¸fþQcSXe ·fc¦f°ff³f A»f¦f ÀfZ dQ¹ff þf°ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfWXþ dfþ»fe WXSX §fSX ¹fûþ³ff (Àfü·ff¦¹f) IZY °fWX°f ¦ffÔU ¸fZÔ Vf°f´fid°fVf°f dUôb°feIYSX¯f IYf¸f ´fcSXf IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ¦ffÔU ¸fZÔ ´fWX»fZ Àfû»fSX ´f`³f»f ÀfZ dfþ»fe IYe Af´fcd°fÊ IYe þf SXWXe ±feÜ Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY dIiY¹ff³U¹f³f IZY ffQ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû dfþ»fe IYe SXüVf³fe IYe d¨fÔ°ff ·fe QcSX WXbBÊ WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg.SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ IYfeSX²ff¸f dþ»fZ IYû BÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ dþ»fZ IZY VfZ¿f 21 WXþfSX §fSXûÔ AüSX 298 ¸fþSXû-MXû»fûÔ °fIY Af¦ff¸fe þc³f ¸ffWX °fIY dfþ»fe IYf IY³fZ¢Vf³f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf »fùf dQ¹ff WX`Ü dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû ßfe IbYÔQ³f IbY¸ffSX ³fZ dfSXWXb»fOXeWX ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f d³f¸ff¯ffʲfe³f IYf¹fûÊÔ IYf AU»fûIY³f dIY¹ffÜ BÀf d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ¸fZÔ ´fbSXf f`¦ff ´fdSXUfSX IZY Àf·fe ÀfQÀ¹f IYf¸f IYSX SXWXZ ±fZÜ ´fbøY¿f f`¦ff ´fdSXUfSX þWXfÔ BÊMXûÔ IYû þûOÞXIYSX ¸fþfc°f QeUfSX f³ff SXWXZ ±fZÜ UWXeÔ f`¦ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû d¸f»ff IY¸ffÊ þ¹fÔ°fe IZY d»fE ³¹fû°ff SXf¹f´fbSÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ÀfZ VfbIiYUfSX IYû ¹fWXfÔ CX³fIZY d³fUfÀf IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ÀffWXc Àf¸ffþ IYfÔIZYSX IZY A²¹fÃf þ¦f³³ff±f ÀffWXc IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ EIY ´fid°fd³fd²f ¸fÔOX»f ³fZ Àfüþ³¹f ¸fb»ffIYf°f IYe AüSX CX³WXZÔ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f IYfÔIZYSX ¸fZÔ Af¦ff¸fe 17 A´fi`»f IYû Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ IY¸ffÊ þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX IZY d»fE Af¸fÔdÂf°f dIY¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ Af¸fÔÂf¯f IZY d»fE Af·ffSX ½¹föY dIY¹ff AüSX Af¹fûþ³f IZY d»fE A´f³fe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ Àf¸fbQf¹f IZY Qû ¸fdWX»ff ÀfQÀ¹f CXÀf QeUfSX IYf ¸fþf°fe ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE Ãf¯f IYf IYfg»f¸f ffÔ²f SXWXZ ±fZÜ ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f ¸fdWX»ff dfÀffWXe³f f`¦ff ³fZ f°ff¹ff dIY UWX ´fPÞXfBÊ ³fWXeÔ IYe WX`, ³ffg´fþûIY Af°ff WX`Ü Ãf¯fûÔ IYû fSXffSX ³ffg´f³fZ AüSX IYfg»f¸f IZY fe¨f fSXffSX Ãf¯f ffÔ²f³fZÔ ¸fZÔ IY·fe ¨fcIY ³fWXeÔ WXû°feÜ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû ßfe IbYÔQ³f IbY¸ffSX ³fZ ÀfSXIYfSX IYe A³¹f ¹fûþ³fûÔ IYe dIiY¹ff³U¹f³f IYe þf³fIYfSXe »feÜ f`¦ff IbYÔUSX dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY ¹fWXfÔ ´fi°¹fZIY ¸ffWX SXfVf³f Àf¸ff¦fie d¸f»f þf°fe WX`Ü Àff±f WXe A¸fÈ°f ³f¸fIY ·fe d³f:Vfb»IY d¸f»f°ff WX`Ü ¦ffÔU IZY A³¹f ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ¹fWX ·fe f°ff¹ff dIY ¦ffÔU ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f IYe Àf¸fÀ¹ff ³fWXeÔ WX`Ü ßfeSXf¸f f`¦ff ÀfdWX°f A³¹f ¦fif¸fe¯fZÔ ³fZ ´fifIÈYd°fIY þ»f ÀÂfû°f ¸fZÔ Àfû»fSX ´f¸´f »f¦ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`, °ffdIY ´fZ¹fþ»f IYe CX´f»f²f°ff Àfb»f·f f³fe SXWXeÜ ¦fif¸fe¯fû ³fZ ¹fWX ·fe f°ff¹ff dIY dfSXWXb»fOXeWX ¸fZÔ Qû Àfü ÀfZ Ad²fIY f`¦ff ´fdSXUfSX d³fUfÀf WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ IÈYd¿f dU·ff¦f IZY AÔ°f¦fÊ°f SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX ¸fZÔ þ`dUIY ´fi¸ff¯feIYSX¯f ÀfÔÀ±ff Jû»f³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü BÀfIZY d»fE dUØfe¹f U¿fÊ 201819 IZY IÈYd¿f dU·ff¦f IZY fþMX ¸fZÔ OXZPÞX IYSXûOÞX øY´fE IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ÀfÔÀ±ff IYû þ»Q ÀfZ þ»Q Jû»f³fZ IZY d»fE °fZþe ÀfZ IYfSXÊUfBÊ ¨f»f SXWXe WX`Ü IÈYd¿f ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ f°ff¹ff dIY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe øYd¨f þ`dUIY JZ°fe IYe AûSX fOÞXe °fZþe ÀfZ fPÞX SXWXe WX`Ü ´fiQZVf ·fSX ¸fZÔ dIYÀff³f þ`dUIY JZ°fe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ßfe A¦fiUf»f ³fZ f°ff¹ff dIY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ þ`dUIY JZ°fe d¸fVf³f VfbøY ²f¸f°fSXe dþ»fZ IZY ´fÔ¨fÀfSX´fÔ¨fûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ A´f³fZ ÀfÔfû²f³f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX Af¸f þ³f°ff IYe ÀfbJÀfbdU²ffAûÔ IYf £¹ff»f SXJ SXWXe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ffCX¯OÑeUf»f IZY Àf¸fe´f d»fµMX f³ffE þfEÔ¦fZÜ BÀfe °fSXWX °fWXÀfe»f IYf¹ffÊ»f¹f IYe ffCX¯OÑeUf»f IZY Àf¸fe´f, VfWXeQ À¸ffSXIY IZY Àf¸fe´f AüSX ¸f»MXe »fZU»f ´ffdIÔYʦf ´fSX EÀIZY»fZMXSX °f±ff ÀfePÞXe IYf IYfa¦fiZÀf IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ·fc´fZVf f§û»f IYf AfSXû´f °fZÔQc´fØff Àfa¦fiWX¯f ¸fZÔ fOÞXf JZ»f IYSX SXWXe SXfª¹f ÀfSXIYfSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IYfa¦fiZÀf IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ·fc´fZVf f§û»f ³fZ VfbIiYUfSX IYû ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX ´fiZÀf IYfaRiZÔYÀf fb»ffBÊXÜ BXÀf ´fiZÀf IYfaRiZÔYÀf ¸fZÔ CX³WXfZÔ³fZ °fZÔQc´fØff Àfa¦fiWX¯f ¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX õXfSXf IYSXûOÞXfZ ÷Y´fE IYe ¦fOÞXfOÞXe dIYE ªff³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff AüSX BXÀf ²f³fSXfdVf IYf Qb÷Y´f¹fû¦f ¨fb³ffU IZY QüSXf³f dIYE ªff³fZ IYe AfVfaIYf ªf°ffBÊXÜ CX³WXûÔ³fZ BXÀf ´fcSZX ¸ff¸f»fZ IYe ÀfefeAfBÊX ÀfZ ªffa¨f IYSXfE ªff³fZ IYe ·fe ¸ffa¦f IYeÜ ßfe f§û»f ³fZ ¸fedOX¹ff IYû EIY QÀ°ffUZªf CX´f»f²f IYSXf¹ff dªfÀf¸fZÔ U¿fÊ 2007 ÀfZ 2018 °fIY °fZÔQc´fØff Àfa¦fiWX¯f IYf OXfMXf QªfÊ W`XÜ BXÀfIZY ¸fb°ffdfIY ¨fb³ffUe U¿fÊ ¸fZÔ A¨ff³fIY dfIiYe SXfdVf ¸fZÔ IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IYe IY¸fe QVffÊBÊX ¦f¹fe W`XÜ CXQfWXSX¯f IZY °füSX ´fSX U¿fÊ 2007 ¸fZÔ 325.59 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf SXfªfÀU ³f¹ff SXf¹f´fbSX À¸ffMXÊ dÀfMXe Àfd¸fMX IZY ´fWX»fZ dQ³f IYf Àf¸ff´f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ³f¹ff SXf¹f´fbSX OXZ½WX»f´f¸fZÔMX A±ffgdSXMXe ³fZ Ed»fMXÐÀf MXZ¢³fûd¸fdOX¹ff ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ À¸ffMXÊ dÀfMXe Àfd¸f°f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ BÀf Àfd¸fMX ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ À¸ffMXÊ VfWXSXûÔ, dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ³f¹ff SXf¹f´fbSX IZY dUIYfÀf ´fSX ¨f¨ffÊ IYe ¦f¹feÜ Àfd¸fMX IYf CXïZV¹f CXôû¦f dUVfZ¿fÄfûÔ, ³fed°f d³f¸ffÊ°ffAûÔ AüSX A³¹f dWX°f²ffSXIYûÔ IYû A´f³ff Äff³f ÀffÓff IYSX³fZ IZY d»fE EIY ¸fÔ¨f ´fSX »ff³ff ±ffÜ ´feOX»¹fcOXe, ´f¹ffÊUSX¯f, AfUfÀf AüSX ´fdSXUWX³f ¸fÔÂfe SXfþZVf ¸fc¯f°f ³fZ Àfd¸fMX IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ A´f³fZ ¸fb£¹f ·ff¿f¯f ¸fZÔ ßfe ¸fc¯f°f ³fZ ³f¹ff SXf¹f´fbSX IZY dUIYfÀf IYe ¹ffÂff ´fSX ´fiIYfVf OXf»ff AüSX f°ff¹ff dIY dIYÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf d¸fVf³f IZY °fWX°f LØfeÀf¦fPÞX IZY dIYÀff³fûÔ IYû þ`dUIY JZ°fe IYSX³fZ IZY d»fE fPÞXfUf QZ³fZ ´fiQZVf IZY ´ffÔ¨f dþ»fûÔ IYû ´fc¯fÊ þ`dUIY dþ»ff f³ff³fZ IYf¹fÊIiY¸f ¨f»ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ B³f dþ»fûÔ IZY A»ffUf A³¹f 22 dþ»fûÔ IZY EIYEIY dUIYfÀfJ¯OX IYû ·fe þ`dUIY dUIYfÀfJ¯OX f³ff³fZ IYfSXÊUfBÊ ¨f»f SXWXe WX`Ü ßfe A¦fiUf»f ³fZ f°ff¹ff dIY dUØfe¹f U¿fÊ 2016 17 ¸fZÔ 13 WXþfSX 960 EIYOÞX ¸fZÔ þ`dUIY JZ°fe IYe ¦fBÊÜ U¿fÊ 201718 ¸fZÔ 16 WXþfSX 650 EIYOÞX ¸fZÔ þ`dUIY JZ°fe IYf IYf¹fÊIiY¸f f³ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IÈYd¿f AfUfÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ Afþ »fû¦fûÔ IYû ´f¢IYZ ¸fIYf³f d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f IZY °fWX°f §fSX§fSX ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f f³f SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe CX«U»ff ¹fûþ³ff ¸fZÔ ¦fSXefûÔ IYû SXÀfûBÊ ¦f`Àf AüSX ¨fc»WXf d¸f»f SXWXf WX`Ü ÀfSXÀU°fe Àff¹fIY»f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f WX¸ffSXe fZdMX¹fûÔ IYû ÀffBdIY»f d¸f»f SXWXe WX`Ü À¸ffMXÊ IYfOXÊ IZY þdSXE Àf·fe »fû¦fûÔ IYf WXSX Àff»f 50 WXþfSX øY´fE °fIY IYf d³f:Vfb»IY B»ffþ WXû SXWXf WX`Ü ßfe f§fZ»f ³fZ ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfZ A´fe»f IYe dIY UZ VffÀf³f IYe IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IYe SXfdVf EIYÂf IYSX ¨fb³ffU ¸fZÔ Qb÷Y´f¹fû¦f dIYE ªff³fZ IYe ªf°ffBÊX AfVfaIYf °fZÔQc´fØff IYe dfIiYe ÀfZ ÀfSXIYfSX IYû ´fif~ WbXAfÜ BXÀfIZY ffQ ¨fb³ffUe U¿fÊ 2008 ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY SXfªfÀU ´fifd´°f IYf ¹fWX AfaIYOÞXf §fMXIYSX 197.62 °fSXWX ³f¹ff SXf¹f´fbSX ³fZ dIYÀf °fSXWX QZVf ¸fZÔ EIY ³f¹ff ¸ff³fIY À±ffd´f°f dIY¹ff WX`Ü ßfe ¸fc¯f°f ³fZ ³f¹ff SXf¹f´fbSX IZY dUd·f³³f ´fi¸fbJ ´fWX»fbAûÔ ´fSX ff°f IYe, þ`ÀfZ k°f°´fSXl fÀf ÀfZUf, ¦fû»RY IYûÀfÊ, AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX IYe ÀfOÞXIYûÔ, þÔ¦f»f ÀfRYfSXe AüSX A³¹f ÀfbdU²ffAûÔ IZY ffSXZ ¸fÔÂfe ßfe A¦fiUf»f ³fZ f°ff¹ff dIY dIYÀff³fûÔ IZY þ`dUIY CX°´ffQûÔ IZY ´fÔþe¹f³f EUÔ ´fi¸ff¯feIYSX¯f IZY d»fE ÀfSXIYfSXe °füSX ´fSX A·fe IYûBÊ ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WX`Ü dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX ¸fZÔ þ`dUIY ´fi¸ff¯feIYSX¯f ÀfÔÀ±ff Jû»f³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü BÀf ÀfÔÀ±ff IZY VfbøY WXû³fZ ÀfZ þ`dUIY JZ°fe IYSX³fZ Uf»fZ dIYÀff³fûÔ IYû RYf¹fQf WXû¦ffÜ dIYÀff³fûÔ IZY þ`dUIY CX°´ffQûÔ IZY ´fi¸ff¯feIYSX¯f IZY ffQ CX³WXZÔ Ad²fIY ¸fc»¹f d¸f»fZ¦ffÜ ßfe A¦fiUf»f ³fZ f°ff¹ff dIY SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX dÀ±f°f LØfeÀf¦fPÞX feþ ´fi¸ff¯feIYSX¯f ÀfÔÀ±ff IZY AÔ°f¦fÊ°f WXe þ`dUIY ´fi¸ff¯feIYSX¯f ÀfÔÀ±ff ¹fûþ³ffAûÔ IYf ´fcSXf »ff·f »fû¦fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ffEÔÜ CX³WXûÔ³fZ ´fÔ¨fÀfSX´fÔ¨fûÔ IYû WX¸fSX LØfeÀf¦fPÞX ¹fûþ³ff IZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX ÀfZ f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ Af´fIYû ´fiQZVf ¸fZÔ d´fL»fZ 15 U¿fûÊÔ ¸fZÔ WXbE dUIYfÀf IYû QZJ³fZ IZY d»fE fb»ff¹ff WX`Ü A²¹f¹f³f ·fi¸f¯f IZY QüSXf³f Af´f »fû¦fûÔ IYû VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ AüSX IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYe þf³fIYfSXe d¸f»fZ¦feÜ ¸fÔÂff»f¹f EUÔ dU²ff³fÀf·ff IZY ·fi¸f¯f ÀfZ ´fiVffÀfIYe¹f EUÔ ÀfÔÀfQe¹f ´fidIiY¹ffAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ Af´f »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÓf fPÞXZ¦feÜ d³f¸ffʯf WXû¦ffÜ VffÀÂfe þe IYe ¸fcd°fÊ IZY Àf¸fe´f SXZSXf IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àff¸f³fZ ÀfePÞXe AüSX IZY³Qie¹f þZ»f IYe AûSX ffCX¯OÑeUf»f IZY Àf¸fe´f IZYU»f ÀfePÞXe f³ffE þfEÔ¦fZÜ BÀfIZY A»ffUf IY»fZ¢MXûSXZMX ¦ffOXʳf ¸fZÔ §fOÞXe ¨füIY IYe AûSX, IY»fZ¢MXûSXZMX ¦fZMX IZY Àf¸fe´f, dþ»ff ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ÀfOÞXIY IYe AûSX, ¸fZIYfWXfSXf ¨füIY ´fSX fÀf ÀMX`¯OX IYe AûSX AüSX A¸fZOXIYSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ÀfOÞXIY IYe AûSX ffCX¯OÑeUf»f IZY Àf¸fe´f EÀIZY»fZMXSX °f±ff ÀfePÞXe IYf d³f¸ffʯf WXû¦ffÜ f`NXIY ¸fZÔ »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IZY Àfd¨fU Àfbfû²f IbY¸ffSX dÀfÔWX AüSX dUVfZ¿f IYØfʽ¹fÀ±f Ad²fIYfSXe Ad³f»f SXf¹f AüSX ´fi¸fbJ Ad·f¹fÔ°ff OXe.IZY. ´fi²ff³f ·fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹ffÜ BXÀfe °fSXWX ¨fb³ffUe U¿fÊ 2013 ÀfZ ´fWX»fZ 2012 ¸fZÔ °fZÔQc´fØff dfIiYe ÀfZ ÀfSXIYfSX IYû 646.91 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY SXfªfÀU IYe ´fifd~ WbXBÊX ±feÜ ¨fb³ffUe U¿fÊ 2013 ¸fZÔ ¹fWX SXfªfÀU ´fif~ 362.13 IYSXûOÞX ÷Y´fE WXû ¦f¹feÜ U¿fÊ 2014 »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYf U¿fÊ ±ff d»fWXfªff BXÀf U¿fÊ ·fe SXfªfÀU IYe ´fifd~ 334.75 IYSXûOÞX ÷Y´fE dQJfBÊX ¦f¹feÜ BXÀfe °fSXWX Af 2018 ¨fb³ffUe U¿fÊ W`XÜ BXÀfIZY ´fWX»fZ 2017 ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYû 1358.65 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf SXfªfÀU d¸f»ff ±ffÜ 2018 ¸fZÔ ¹fWX SXfªfÀU ´fid~ 730.34 IYSûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû ¦f¹feÜ ßfe f§û»f IYf AfSXû´f W`X dIY ¨fb³ffUe U¿fÊ ¸fZÔ °fZÔQc´fØff Àfa¦fiWX¯f ¸fZÔ IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IYf JZ»f IYSXIZY CXÀfZ ´f`ÀfZ IYf Qb÷Y´f¹fû¦f ¨fb³ffU ¸fZÔ dIY¹ff ªff°ff W`XÜ CX³WXûÔ³fZ ´fcSZX ¸ff¸f»fZ IYe ÀfefeAfBÊX ÀfZ ªffa¨f IYSXf¹fZ ªff³fZ IYe ¸ffa¦f CXNXfBXÊ W`XÜ SXf¹f´fbSX ¸fZÔ ªf»Q Jb»fZ¦fe þ`dUIY ´fi¸ff¯feIYSX¯f ÀfÔÀ±ff þ³f°ff IYe CX¸¸feQûÔ ´fSX JSXZ CX°fSXZÔ ´fÔ¨f-ÀfSX´fÔ¨f ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ÀU¨LX Uf°ffUSX¯f ´fiQf³f IYSX³ff WXû¦fe ´fif±fd¸fIY°ff ¸fZÔ f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ³f¹ff SXf¹f´fbSX IYû ¹fûþ³ff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ EIY CX´f»fd²f f°ff¹ff AüSX BÀf dUV½f À°fSXe¹f À¸ffMXÊ dÀfMXe IYe ¹fûþ³ff AüSX dUIYfÀf ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX õfSXf d³f¹fûdþ°f Àfd¸¸fd»f°f AüSX Àff¸ffdþIY øY´f ÀfZ dþ¸¸fZQfSX ¹fûþ³ffAûÔ IYû QûWXSXf¹ffÜ Jû»fe þfE¦feÜ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX BÀfIZY d»fE »f¦ff°ffSX ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY LØfeÀf¦fPÞX IZY d»fE ³fBÊ þ`dUIY ´fi¸ff¯feIYSX¯f ÀfÔÀ±ff IYû ¸ff³¹f°ff dQ»ff³fZ IÈYd¿f EUÔ ´fiÀfÔÀIÈY°f Jfô CX°´ffQ d³f¹ffÊ°f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f (Ed´fOXf) ³fBÊ dQ»»fe IYû dUÀ°fÈ°f ´fiÀ°ffU ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü Ed´fOXf IZY UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Vfe§fi ¸ff³¹f°ff QZ³fZ IYe ff°f IYWXe WX`Ü ´fifd²fIYSX¯f ÀfZ ¸ff³¹f°ff d¸f»f³fZ IZY ffQ þ`dUIY ´fi¸ff¯feIYSX¯f ÀfÔÀ±ff IYf¹fÊ IYSX³ff VfbøY IYSX QZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY þ`dUIY ´fi¸ff¯feIYSX¯f ÀfÔÀ±ff Jb»f³fZ IZY ffQ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f feþ ´fi¸ff¯feIYSX¯f ÀfÔÀ±ff IYf ³ff¸f fQ»fIYSX LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f feþ EUÔ þ`dUIY feþ ´fi¸ff¯feIYSX¯f ÀfÔÀ±ff IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ IY»fZ¢MXSX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ÀU`d¨LIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IYe f`NXIY IYU²ffÊÜ dþ»fZ IZY fûOÞX»ff dUIYfÀfJÔOX IZY f`¦ff ffWXb»¹f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ þ»f À°fSX fPÞXf³fZ, ´fe³fZ IYe ´ff³fe, JZ°fe IZY d»fE ´ff³fe EUÔ d³fÀ°ffSXe WXZ°fb þ»f ´fifÔ²f³f IZY d»fE AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f À°fSX IZY Qû AüSX SXfª¹f À°fSX IZY EIY ¦f`SX ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³f õfSXf °fIY³feIYe ÀfWX¹fû¦f Qe þf¹fZ¦feÜ IY»fZ¢MXSX ³feSXþ IbY¸ffSX f³fÀfûOÞX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Afþ IY»fZ¢MÑZMX Àf·ffIYÃf ¸fZÔ f`NXIY »feÜ f`NXIY ¸fZÔ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f À°fSX IYe Qû C ÀfÔÀ±ffEÔ RiYZÔIY UfgMXSX EUÔ AføY´fAüSX M SXfª¹f À°fSX IYe þ»f ´fifÔ²f³f ÀfÔÀ±ff Y Àf¸f±fÊ IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ÀfdWX°f dþ»ff K ´fÔ¨ff¹f°f IZY IbYÔQ³f IbY¸ffSX EUÔ dOX´MXe IY»fZ¢MXSX ßfe dU´fb»f ¦fb~f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

C M Y K ÚUæcÅþUèØ çãU‹¼è ¼ñçÙ·¤ CITY 03 C M Y K ´fbd»fÀf dU·ff¦f ¸fZÔ AfSXÃfIY ´fQûÔ ´fSX ·f°feÊ ´fidIiY¹ff ´fifSXÔ·f SXf¹f´fbSÜ SXfª¹f VffÀf³f IZY ´fbd»fÀf dU·ff¦f ¸fZÔ AfSXÃfIY ´fQûÔ ´fSX ·f°feÊ IYe ´fidIiY¹ff 11 A´fi`»f ÀfZ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ ¸fZÔ ´fifSXÔ·f WXû SXWXe WX`Ü dþ»ff ´fbd»fÀf f»f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY 528 dSXöY AfSXÃfIY IZY ´fQûÔ ´fSX ·f°feÊ dIY¹ff þf³ff WX`Ü A·¹fd±fʹfûÔ IZY ´fiUZVf-´fÂf LØfeÀf¦fPÞX ´fbd»fÀf IYe UZfÀffBÊMX ¸fZÔ A´f»fûOX dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»ff ´fbd»fÀf f»f ¸fZÔ ·f°feÊ IZY d»f¹fZ AfUZQ³f IYSX³fZ Uf»fZ A·¹f±feÊ CXöY UZf ÀffBÊMX ÀfZ ´fiUZVf-´fÂf OXfCX³f»fûOX IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fiUZVf-´fÂf ¸fZÔ CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ·f°feÊ IZY d»fE CX´fdÀ±f°f WXû³fZ IYe d°fd±f, ´fSXeÃff IZY³Qi IYe þf³fIYfSXe CX´f»f²f IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü ·f°feÊ ´fidIiY¹ff IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IZY þøYSXe QÀ°ffUZþûÔ IYe þfÔ¨f, VffSXedSXIY ¸ff´f °f±ff VffSXedSXIY QÃf°ff ´fSXeÃff d»f¹ff þfE¦ffÜ ¸ff¦fÊQVfʳf dVfdUSX 12 A´fi`»f IYû SXf¹f´fbSÜ ¹fbUf I`YdSX¹fSX d³f¸ffʯf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¹fc´feEÀfÀfe, ´feEÀfÀfe, f`ÔdIY¦f, SXZ»UZ AüSX ½¹ff´f¸f AfdQ ´fid°f¹fû¦fe ´fSXeÃffAûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¹fbUfAûÔ IYû ¸ff¦fÊQVfʳf ´fiQf³f IYSX³fZ dUVfZ¿f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f 12 A´fi`»f IYû dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXf¹f´fbSX, Vfd³f½ffSX 07 A´fi`»f, 2018 ¹fbUfAûÔ IYû d¸f»fZ¦fe d³f:Vfb»IY IYûd¨fÔ¦f SXf¹f´fbSXÜ AfdQ¸f þfd°f °f±ff A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf A³fbÀfcd¨f°f þfd°f, A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f EUÔ A³¹f d´fLOÞXf U¦fÊ IZY A·¹fd±fʹfûÔ IZY d»fE ¹fbUf I`YdSX¹fSX d³f¸ffʯf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ÀfÔ§f EUÔ SXfª¹f »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f IYe ´fSXeÃffAûÔ IYe °f`¹ffSXe IZY d»fE d³f:Vfb»IY IYûd¨fÔ¦f ´fiQf³f IYe þfE¦feÜ BÀfIZY d»fE ¹fbUfAûÔ ÀfZ Af¦ff¸fe 23 A´fi`»f °fIY AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`Ü ÀfWXf¹fIY Af¹fböY AfdQUfÀfe dUIYfÀf ³fZ f°ff¹ff dIY IYûd¨fÔ¦f IZY d»fE ¨f¹fd³f°f ³¹fcªf d½faOXû A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ SXfª¹f VffÀf³f õfSXf ³ffSXf¹f¯f´fbSX, ÀfSX¦fbþf, þVf´fbSX AüSX feþf´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ dUd·f³³f dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY d»fE LWX IYSXûOÞX 35 »ffJ øY´fE IYe ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f Qe ¦f¹fe WX`Ü dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY ´fc¯fÊ WXû³fZ ´fSX 348 WXZ¢MXZ¹fSX ÃfZÂf ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ ÀfbdU²ff CX´f»f²f WXû ÀfIZY¦feÜ ³ffSXf¹f¯f´fbSX dþ»fZ IZY dUIYfÀfJ¯OX AûSXLf IZY fZ¨ff ½¹f´fU°fʳf IZY d»fE °fe³f IYSXûOÞX 17 »ffJ Qû WXþfSX øY´fE IYe ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f þfSXe IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf ¹fûþ³ff IZY d³f¸ffʯf ÀfZ 120 WXZ¢MXZ¹fSX JSXeRY ÃfZÂf ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ ÀfbdU²ff CX´f»f²f WXû¦feÜ ÀfSX¦fbþf dþ»fZ IZY dUIYfÀfJ¯OX Ad¸fIYf´fbSX IZY AfUZQ³f 23 A´fi`»f °fIY, ´fifˆY¹f³f ´fSXeÃff 29 A´fi`»f IYû SXf¿MÑX´fd°f ÀfZ LØfeÀf¦fPÞX IZY ´fUÊ°ffSXûWXe SXfWXb»f ¦fb~f IYe Àfüþ³¹f ¸fb»ffIYf°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf A±¹fd±fʹfû IYû AfUfÀf °f±ff ·fûþ³f ½¹fUÀ±ff IZY d»fE ´fid°f¸ffWX 3 WXþfSX ÷Y´fE IYe SXfdVf CX´f»f²f IYSXfBÊ þfE¦feÜ ´fidVfÃf¯f »fZ³fZ Uf»fZ A·¹fd±fʹfûÔ IYû ´fbÀ°fIYûÔ IZY IiY¹f IZY d»fE ´fidVfÃf¯f AUd²f ¸fZÔ IZYU»f EIY ffSX 4 WXþfSX ÷Y´fE dU·ff¦f õfSXf dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¨f¹fd³f°f A·¹fd±fʹfûZÔ IYû IYûd¨fÔ¦f Vfb»IY IYf d³f¹f¸ff³fbÀffSX ·fb¦f°ff³f IYSX³ff WXû¦ffÜ ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f IYûd¨fÔ¦f WXZ°fb ÀfÔ§f »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f IYe dÀfdU»f ÀfZUf ´fifSXÔd·fIY ´fSXeÃff 2017 ¸fZÔ CXØfe¯fÊ A·¹fd±fʹfûÔ IYû Àfe²fZ ´ffÂf°ff WXû¦feÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdU³Q ÀfZ ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IZY Ad¸fIYf´fbSX (dþ»ff-ÀfSX¦fbþf) d³fUfÀfe ¹fbUf ´fUÊ°ffSXûWXe SXfWXb»f ¦fb~f ³fZ Àfüþ³¹f ¸fb»ffIYf°f IYeÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ÀfSX¦fbþf IZY »fûIYÀf·ff ÀffÔÀfQ IY¸f»f ·ff³f dÀfÔWX AüSX A³¹f UdSXâþ³f ·fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ÀffÔÀfQ IY¸f»f·ff³f dÀfÔWX ³fZ SXf¿MÑX´fd°f ÀfZ ßfe ¦fb~f IYf ´fdSX¨f¹f IYSXUf¹ffÜ SXfWXb»f ¦fb~f ³fZ f°ff¹ff dIY Qû dQ³f ´fWX»fZ WXbBÊ BÀf ¸fb»ffIYf°f IZY QüSXf³f SXf¿MÑX´fd°f ßfe IYûdU³Q ³fZ CX³WXZÔ ¸ffCXÔMX EUSXZÀMX IZY ´fUÊ°ffSXûWX¯f Ad·f¹ff³f IZY d»fE SXf¿MÑX ²Uþ d°fSXÔ¦ff ·fZÔMX dIY¹ff AüSX BÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ IYf¸f¹fffe IZY d»fE CX³WXZÔ A´f³fe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ ßfe SXf¹f´fbSÜ RYþeÊ UZfÀffBMX f³ffIYSX ´f°fÔþd»f ÀMXûSX IYe RiYZÔ¨ffBþe QZ³fZ IZY ³ff¸f ´fSX IYû»fIYf°ff IZY NX¦fûÔ ³fZ SXfdþ¸f IZY IYfSXûffSXe IYû 1 »ffJ 30 WXþfSX ÷Y´fE IYe ¨f´f°f »f¦ff Qe. AfSXû´fe¹fûÔ IYe AûSX ÀfZ »f¦ff°ffSX SXdþÀMÑZVf³f AüSX ¸ff»f QZ³fZ IZY ³ff¸f ´fSX SXIY¸f ¸ffÔ¦f³ff VfIY IYe UþWX f³ffÜ IYfSXûffSXe ³fZ ´f°fÔþd»f IZY MXû»f RiYe ³fÔfSX ´fSX þf þf³fIYfSXe WXfdÀf»f IYe, °ff NX¦fe IYf ´f°ff ¨f»ffÜ SXfdþ¸f MXeAfBÊ ¸f±fbSXf dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY SXfdþ¸f IZY IYfSXûffSXe WXû¸fZVf IbY¸ffSX ÀffWXc ³fZ ´f°fÔþd»f ÀMXûSX IYe RiYZÔ¨ffBþe »fZ³fZ IZY d»fE ¸fZÔ AfUZQ³f dIY¹ff ±ffÜ AfUZQ³f IZY 20 ÀfZ 25 dQ³f ffQ IYfg»f Af¹ffÜ IYfg»fSX ³fZ JbQ IYû WXdSXõfSX ´f°fÔþd»f AfgdRYÀf IYf Àfed³f¹fSX Ad²fIYfSXe Af³fÔQ ¦fûÀUf¸fe f°ff¹ffÜ RiYZÔ¨ffBþe IZY d»fE CXÀfÀfZ IYf¦fþ AüSX SXdþÀMÑZVf³f Vfb»IY ¸ffÔ¦ffÜ SXdþÀMÑZVf³f Vfb»IY EIYfCXÔMX ¸fZÔ þ¸ff IYSXUf³fZ IZY IbYL dQ³f ffQ RYþeÊ Ad²fIYfSXe Af³fÔQ ¨ffSX dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY d»fE 6.35 IYSXûOÞX øY´fE IYe ÀUeIÈYd°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ AV½f³fe ³f¦fSX IYe VfSXff QbIYf³f IYf dUSXû²f IYSX³fZ ´fWXbÔ¨fZ IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ SX`»fe d³fIYf»feÜ BÀf QüSXf³f ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY þ¸fIYSX ³ffSXZffþe IYeÜ À±ff³fe¹f ½¹ff´ffdSX¹fûÔ ³fZ dUSXû²f ¸fZÔ ffªffSX IYû ·fe faQ SXJfÜ ´fiQVfʳf IZY QüSXf³f IYfÔ¦fiZÀfe f`³fSX »fZIYSX ¨f»f SXWXZ ±fZ, dþÀf¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ IZY ³ff¸f ´fSX VfSXff QbIYf³f IYf ³ff¸f d»fJf ±ffÜ dUSXû²f ´fiQVfʳf IYSX³fZ ´fWXbÔ¨fZ IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ AV½f³fe ³f¦fSX ÀfZ ÀfbQÔSX ³f¦fSX ¨füIY °fIY ´f`Q»f ¸ff¨fÊ d³fIYf»ffÜ AffIYfSXe dU·ff¦f ³fZ »ffJZ ³f¦fSX ¨füIY IYe VfSXff QbIYf³f IYû d´fL»fZ dQ³fûÔ AV½f³fe ³f¦fSX dVfµMX IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀfÀfZ B»ffIZY IZY SXWXUfÀfe ³ffSXfþ WX`ÔÜ BÀfIZY dUSXû²f ¸fZÔ d´fL»fZ °fe³f dQ³f ÀfZ B»ffIZY IZY §ÚUæ¼æ â¿ ·¤æ Aä³fe³f¦fSX ¸fZÔ VfSXff IYe QbIYf³f Jû»fZ ªff³fZ IYf WXû SXWXf dUSXû²f, ½¹ff´ffdSX¹fûÔ ³fZ faQ SXJe QbIYf³f ´f°fÔþd»f ÀMXûSX IYe RiYZÔ¨ffBþe QZ³fZ IZY ³ff¸f ´fSX 1.30 »ffJ IYe ²fûJf²fOÞXe »fþe °ff»fff IZY ¦fWXSXeIYSX¯f AüSX þe¯fûÊðfSX IYf¹fÊ IZY d»fE 88 »ffJ 81 WXþfSX øY´fE IYe ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f Qe ¦f¹fe WX`Ü °ff»fff ¦fWXSXeIYSX¯f IZY ´f›f°f 117 WXZ¢MXZ¹fSX JSXeRY AüSX QÀf WXZ¢MXZ¹fSX SXfe ÃfZÂf ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ ÀfbdU²ff CX´f»f²f WXû¦feÜ þVf´fbSX dþ»fZ IZY dUIYfÀfJ¯OX IbY³fIbYSXe IYe OXûÔ¦feÓfSX³f ½¹f´fU°fʳf ¹fûþ³ff IZY ¸fb£¹f ³fWXSX Àfb²ffSX IYf¹fÊ IZY d»fE EIY IYSXûOÞX 47 »ffJ 55 WXþfSX øY´fE IYe ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f Qe ¦f¹fe WX`Ü BÀf IYf¹fÊ IZY ´fc¯fÊ WXû³fZ ´fSX 101 WXZ¢MXZ¹fSX ÃfZÂf ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ ÀfbdU²ff d¸f»f ÀfIZY¦feÜ feþf´fbSX dþ»fZ IZY B³QiU°fe ³fQe ´fSX ·f˜e ¸ffSXIYf ¸fZÔ ½¹f´fU°fʳf d³f¸ffʯf IZY ÀfUZÊÃf¯f IYf¹fÊ WXZ°fb 82 »ffJ 12 WXþfSX øY´fE IYe ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f Qe ¦f¹fe WX`Ü EIYfCXÔMX ³fÔfSX IZY Af²ffSX ´fSX AfSXûd´f¹fûÔ IYf ´f°ff »f¦ff¹ff þf SXWXf WX`Ü IYfSXûffSXe IYe AûSX ÀfZ Qe ¦fBÊ þf³fIYfSXe¹fûÔ ÀfZ IbYL AWX¸f ¢»fc d¸f»ff WX`Ü AfSXûd´f¹fûÔ IYû þ»Q ASXZÀMX IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ Aû´fe Vf¸ffÊ EEÀf´fe ¦fif¸fe¯f SXf¹f´fbSX ¦fûÀUf¸fe ³fZ dRYSX IYfg»f dIY¹ff AüSX ¸ff»f ·fZþ³fZ IZY d»fE SXIY¸f ¸ffÔ¦feÜ BÀfIZY ffQ IYBÊ dIYV°fûÔ ¸fZÔ IYfSXûffSXe ÀfZ 1 »ffJ 30300 ÷Y´fE d»fE AüSX °f¹f Àf¸f¹f ´fSX Àff¸ff³f ³fWXeÔ ·fZþfÜ IYfSXûffSXe ³fZ VfIY ´fSX ´f°fÔþd»f IZY MXû»f RiYe ³fÔfSX ´fSX IYfg»f dIY¹ff, °fû IÔY´f³fe ¸fZÔ Af³fÔQ ¦fûÀUf¸fe ³ff¸f IZY Ad²fIYfSXe IZY ³fWXeÔ WXû³fZ IYe ff°f IYWXe ¦fBÊÜ MXû»f RiYe ³fÔfSX ´fSX þf³fIYfSXe QZ³fZ Uf»fZ ³fZ ´fbd»fÀf ¸fZÔ dSX´fûMXÊ QþÊ IYSXf³fZ IYWXfÜ BÀf ´fSX IYfSXûffSXe ³fZ SXfdþ¸f ±ff³fZ ¸fZÔ dVfIYf¹f°f QeÜ IYfSXûffSXe ³fZ RiYZÔ¨ffBþe IZY d»fE f`ÔIY ÀfZ »fû³f »fZIYSX AfSXû´fe IZY EIYfCXÔMX ¸fZÔ SXIY¸f þ¸ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYSXfBÊ ±feÜ SXdþÀMÑZVf³f IZY ffQ AfSXû´fe dQ³f ¸fZÔ °fe³f ffSX IYfg»f IYSX°ff ±ff AüSX Àff¸ff³f ·fZþ³fZ Àf¸fZ°f A³¹f ´fidIiY¹ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe QZ°ff SXWX°ff ±ffÜ AfSXû´fe IYe ff°fûÔ ¸fZÔ AfIYSX IYfSXûffSXe ³fZ A´f³fZ d´f°ff IYf ¸fûffB»f ³fÔfSX ·fe dQ¹ff ±ffÜ AfSXû´fe ³fZ CX³WXZÔ ·fe ÓffÔÀfZ ¸fZÔ d»f¹ff ±ff AüSX fb»ff SXWXf ±ffÜ SXf¹f´fbSXÜ CXSX»ff AüSX J¸f°fSXfBÊ B»ffIZY ¸fZÔ ¸fþQcSXûÔ ÀfZ ¸fûffB»f AüSX SXIY¸f »fcMX³fZ Uf»fZ LWX AfSXûd´f¹fûÔ IYû IiYfB¸f fifÔ¨f ³fZ ASXZÀMX IYSX d»f¹ff WX`Ü AfSXû´fe d¦fSXûWX f³ffIYSX ffBIY ´fSX §fc¸f°fZ ±fZ AüSX UfSXQf°f IYû AÔþf¸f QZIYSX RYSXfSX WXû þf°fZ ±fZÜ ´fcL°ffL ¸fZÔ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ SXf¹f´fbSX IZY A»ffUf SXfþ³ffÔQ¦ffÔU, Qb¦fÊ AüSX ²f¸f°fSXe ¸fZÔ ·fe UfSXQf°f IYSX³ff ÀUeIYfSXf WX`Ü dÀfdU»f »ffB³f ´fbd»fÀf IÔYMÑû»f øY¸f ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYe Vff¸f ÀfeEÀf´fe IYû°fUf»fe ÀfbJ³fÔQ³f SXfNXüSX ³fZ ¸ff¸f»fZ IYf Jb»ffÀff dIY¹ffÜ ÀfeEÀf´fe SXfNXüSX ³fZ f°ff¹ff dIY J¸f°fSXfBÊ AüSX CXSX»ff B»ffIZY ¸fZÔ WXdSXõfSX ¸fþQcSXûÔ ÀfZ »fcMX IYe §fMX³ffEÔ WXû SXWXe ±feÔÜ QZSX ÀfZ WXû SXWXe dSX´fûMXÊ IZY IYfSX¯f AfSXûd´f¹fûÔ IYe dVf³ff£°f ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXe ±feÜ BÀfe °fSXWX IYe EIY §fMX³ff ¸fZÔ 23 ¸ff¨fÊ IYe SXf°f R`Y¢MÑe ÀfZ »füMX SXWXZ ¸fþQcSX ff»fc ÀfZ ffBIY ÀfUfSX AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ ¸ffSX´feMX IYSX ¸fûffB»f AüSX SXIY¸f »fcMXeÜ IiYfB¸f fifÔ¨f ³fZ þfÔ¨f IYeÜ ¸fbJdfSX ÀfZ ´f°ff ¨f»ff fQ¸ffVf ³fZ fe¨f ÀfOÞXIY ¹fbUIY ´fSX ¨f»ff¹ff ¨ffIcY IYfeSX ³f¦fSX ÓfÔOXf ¨füIY ¸fZÔ ¹fbU°fe IYû ±f´´fOÞX ¸ffSX³fZ ´fSX ¹fbUIY ´fSX ¸füQWXf´ffSXf IZY AfQ°f³f fQ¸ffVf ³fZ fe¨f ÀfOÞXIY ´fSX ¨ffIcY ¨f»ff dQ¹ffÜ ¹fbUIY dIYÀfe °fSXWX f¨fIYSX ·ff¦ff AüSX dIYSXf³ff QbIYf³f ¸fZÔ §fbÀfIYSX A´f³fe þf³f f¨ffBÊÜ §ff¹f»f ¹fbUIY IYû SXfWX¦feSXûÔ ³fZ d³fþe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXUf¹ff WX`Ü IYfeSX ³f¦fSX MXeAfBÊ dIYVfûSX IZYSXIZYMXÐMXf ³fZ f°ff¹ff dIY Af¸ff³ffIYf SXûMXSXe ¢»ff d³fUfÀfe Àfû³fc NXfIbYSX IYf IYfeSX ³f¦fSX d³fUfÀfe ¹fbU°fe ÀfZ dIYÀfe ff°f ´fSX Óf¦fOÞXf WXû ¦f¹ffÜ CXÀf³fZ ¦fbÀÀfZ ¸fZÔ AfIYSX ¹fbU°fe IYû ±f´´fOÞX þOÞX dQ¹ffÜ BÀfIYe þf³fIYfSXe ¹fbU°fe ³fZ ¸füQWXf´ffSXf ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ QûÀ°f Aªþc AüSX CXÀfIZY Àffd±f¹fûÔ IYû QeÜ ¦fb÷YUfSX IYe SXf°f Àfû³fc QûÀ°fûÔ ÀfZ d¸f»f³fZ IYfeSX ³f¦fSX ÓfÔOXf ¨füIY Af¹ff ±ffÜ ¨füIY ´fSX ´fWX»fZ ÀfZ WXe ¸füþcQ Aªþc AüSX CXÀfIZY Àffd±f¹fûÔ ³fZ CXÀfZ QZJ d»f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ CXÀfÀfZ ¦ff»fe- ¦f»füþ IYeÜ Àfû³fc ³fZ ¦ff»fe-¦f»füþ IYf dUSXû²f dIY¹ff, °fû AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ ¨ffIcY d³fIYf»f d»f¹ffÜ CXÀfÀfZ ¸ffSX´feMX IYSX°fZ WXbE ¨ffIcY ÀfZ WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ ¨ffIcY IZY UfSX ÀfZ Àfû³fc IZY WXf±f AüSX þfÔ§f ¸fZÔ ¨fûMX ´fWXbÔ¨fe WX`Ü IYfeSX ³f¦fSX ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX Aªþc dÀfdU»f »ffB³f, °fZ»feffÔ²ff AüSX ¸füQWXf´ffSXf IYf AfQ°f³f fQ¸ffVf WX`Ü UWX SX¢ÀfZ»f d¦fSXûWX IYf ÀfQÀ¹f WX` AüSX SXÔ¦fQfSXe AüSX ¸ffSX´feMX IZY IYBÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ CXÀfIYf ³ff¸f Vffd¸f»f WX`Ü dIY CXSX»ff B»ffIZY ¸fZÔ IbYL ¹fbUIY ÀfÀ°fZ ¸fZÔ ¸fûffB»f fZ¨f³fZ §fc¸f SXWXZ WX`ÔÜ °fe³f ¹fbUIYûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ffÜ IYOÞXe ´fcL°ffL ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ d¦fSXûWX f³ffIYSX UfSXQf°f IYSX³fZ IYe ff°f IYfc»f IYeÜ CX³fIYe d³fVff³fQZWXe ´fSX Qû ¸fûffB»f þ°f IYSX A³¹f Àffd±f¹fûÔ IYû ´fIYOÞX ¦f¹ffÜ AfSXûd´f¹fûÔ ¸fZÔ SXfUf·ffNXf d³fUfÀfe Àff¦fSX ¸fd»fIY, A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fiQZVf·fSX ¸fZÔ 6 ÀfcÂfe¹f ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ÀfÔþeU³fe E¢Àf´fiZÀf-108, ¸fWX°ffSXe EÔfb»fZÔÀf-102 IZY OÑfBUSX AüSX BÊE¸fMXe ÀMXfRY ¦fb÷YUfSX ÀfZ Ad³fd›°fIYf»fe³f WXOÞX°ff»f ´fSX ¨f»fZ ¦f¹fZ WX`aÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ CX³WXûÔ³fZ fb²fUfSX IYû ¦ffdOÞX¹fûÔ IYe ¨ffdf¹ffÔ ´fiVffÀf³f IYû ÀfüÔ´f Qe ±feÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ A³¹f ÀfSXIYfSXe dU·ff¦fûÔ IZY OÑfBUSX IYû ¦fb÷YUfSX IYû EÔfb»fZÔÀf ±f¸ff Qe ¦fBÊÜ BÀfIZY ffQ ·fe ¸fûffBX»f ¨fûSXe IYSX³fZ Uf»fZ d¦fSXûWX IYû ´fbd»fÀf ³fZ ´fIYOÞXf, 6 d¦fSXµ°ffSX ¸ffCXÔMX E»ffibÀf ¸fÔZ ´fUÊ°ffSXûWX¯f IYSX SXfWbX»f ³fZ IYf¸f¹fffe IYf »fWXSXf¹ff ´fSX¨f¸f SXfWXb»f ¦fb~f VfbIiYUfSX IYû SXf¹f´fbSX ÀfZ A´f³fZ EUSXZÀMX Ad·f¹ff³f IZY d»fE dU¸ff³f õfSXf ³fBÊ dQ»»fe SXUf³ff WXbEÜ ßfe SXfWXb»f ¦fb~f ³fZ dU¦f°f »f¦f·f¦f ´ffÔ¨f U¿fÊ ¸fZÔ ´fUÊ°ffSXûWX¯f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ QZVf-dUQZVf IZY IYBÊ Ad·f¹ff³fûÔ ¸fZÔ dWXÀÀff d»f¹ff WX`Ü CX³WXZÔ IYBÊ ´fbSXÀIYfSX ·fe ´fif~ WXbE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ °fÔþfd³f¹ff dÀ±f°f ARiYeIYf ¸fWXfõe´f IZY ÀffÀfZ DYÔ¨fZ ´fUÊ°f ¸ffCXÔMX dIYd»f¸fÔþfSXû AüSX ¹fcSXû´f IYe ÀffÀfZ DYÔ¨fe ¨fûMXe øYÀf dÀ±f°f ¸ffCXÔMX E»ffibÀf ¸fÔZ ·fe ´fUÊ°ffSXûWX¯f IYSX IYf¸f¹fffe IYf ´fSX¨f¸f »fWXSXf¹ff WX`Ü U¿fÊ 2015 ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ dWX¸ff»f¹f ¸fZÔ EUSXZÀMX dVfJSX IYe ¨fPÞXf¹fe IYf Ad·f¹ff³f VfbøY dIY¹ff ±ff, »fZdIY³f 8300 ¸feMXSX °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ IZY ffQ ³fZ´ff»f ¸fZÔ AfE ·fcIY¸´f IYe UþWX ÀfZ CX³fIYû EUSXZÀMX Ad·f¹ff³f SXûIY³ff ´fOÞX ¦f¹ff ±ffÜ SXWXUfÀfe VfSXff QbIYf³f IZY ffWXSX f`NXIYSX ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ UZ dIYÀfe ·fe IYe¸f°f ´fSX QbIYf³f ³fWXeÔ Jû»fZ þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX AOÞXZ WXbE WX`ÔÜ fb²fUfSX IYû ´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ IYû IYfÔ¦fiZÀf IYf Àf¸f±fʳf d¸f»ffÜ UWXeÔ ¦fb÷YUfSX IYû IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fQfd²fIYfSXe AüSX IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ ³ff¦fdSXIYûÔ IYe ¸ffÔ¦f IYû þf¹fþ NXWXSXf°fZ WXbE ´fiQVfʳf AüSX SX`»fe d³fIYf»feÜ VfWXSX dþ»ff A²¹fÃf dUIYfÀf CX´ff²¹ff¹f ¦fb÷YUfSX WXOÞX°ff»f IYf AÀfSX ³fþSX Af¹ffÜ ³fE OÑfBUSXûÔ IZY IYfSX¯f IYBÊ þ¦fWX EÔfb»fZÔÀf Àf¸f¹f ´fSX ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ÀfIYeÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¸fSXeþûÔ IYû »fZIYSX ´fdSXþ³f d³fþe UfWX³f AüSX dIYSXfE IZY UfWX³f »fZIYSX AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨fZÜ SXfþ²ff³fe ¸fZÔ ¸fSXeþûÔ IYû AfgMXû AüSX dSX¢Vff ÀfZ ¸fZIYfWXfSXf ´fWXbÔ¨f°fZ QZJf ¦f¹ffÜ EÔfb»fZÔÀf ÀfbdU²ff NX´f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ²fSXÀfeUfÔ ¸fZÔ ¦ffþ d¦fSX³fZ ÀfZ §ff¹f»f WXbE ¸fQSXÀfZ IZY f¨¨fûÔ IYû d³fþe UfWX³f ÀfZ AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨ff¹ff ¦f¹ffÜ WXOÞX°ff»f IZY IYfSX¯f IYe Qû´fWXSX IYSXef 1 fþZ AV½f³fe ³f¦fSX ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IZY Àff±f ´fWXbÔ¨fZÜ VfSXff QbIYf³f IYû ¸fûQe, SX¸f³f, fÈþ¸fûWX³f, ¸fc¯f°f IYe VfSXff QbIYf³f f°ff¹ff AüSX feþZ´fe ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY þ¸fIYSX ³ffSXZffþe IYeÜ VfSXff QbIYf³f IYf dUSXû²f IYSX³fZ ´fWXbÔ¨fZ ´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ ¸fZÔ ´fbøY¿fûÔ IZY A»ffUf ¸fdWX»ffEÔ AüSX f¨¨fZ ·fe Vffd¸f»f ±fZÜ ÀfÔþeU³fe IYd¸fʹfûÔ IYe WXOÞX°ff»f ÀfZ fe¸ffSX WXû SXWZX ´fSZXVff³f I`Y»ffVf ³f¦fSX d³fUfÀfe ·fc´fZ³Qi ÀffWXc, fÔþfSXe ³f¦fSX d³fUfÀfe AU²fZVf U¸ffÊ, fZ³Qie SXûOX CXSX»ff d³fUfÀfe §f³fV¹ff¸f ÀffWXc, Vfe°f»ff´ffSXf d³fUfÀfe Qe´fIY ´fMXZ»f U fÔþfSXe ³f¦fSX d³fUfÀfe þeU³f ÀffWXc WX`Ü ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffdfIY AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ CXSX»ff AüSX J¸f°fSXfBÊ B»ffIZY ¸fZÔ UfSXQf°f IYSX³fZ EIY Àff»f ´fWX»fZ d¦fSXûWX f³ff¹ff ±ffÜ BÀfIZY ffQ Qb¦fÊ, SXfþ³ffÔQ¦ffÔU AüSX ²f¸f°fSXe ¸fZÔ UfSXQf°f IYSX³fZ »f¦fZÜ AfSXû´fe EIY dþ»fZ ¸fZÔ UfSXQf°f IZY ffQ SXf°fûÔ-SXf°f QcÀfSXZ dþ»fZ ¸fZÔ ·ff¦f þf°fZ ±fZÜ ´fbd»fÀf IYe þfÔ¨f °fZþ WXû°fe ±fe, °fû AfSXû´fe ¸fþQcSXe AüSX LûMXZ-¸fûMXZ IYf¸f IYSX J¨ffÊ ¨f»ff°fZ ±fZÜ ´fbd»fÀf IZY VffÔ°f WXû°fZ WXe QûffSXf UfSXQf°f IYSX³fZ »f¦f°fZ ±fZÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ VfWXSX IZY dUd·f³³f B»ffIYûÔ ¸fZÔ °fZþe ÀfZ R`Y»f SXWXZ ´fed»f¹ff SXû¦f IYe Àf¸fÀ¹ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE VffÀf³f ´fiVff¿f³f õfSXf dIY¹fZ þf SXWXZ ´fi¹ffÀfûÔ IZY fe¨f Àf¸ffþÀfZUe ÀfÔÀ±ff kdU´fiÀUfÀ±¹f ÀfZUf ÀfÔ¦fNX³fl õfSXf dUd·f³³f fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ þf¦føYIY°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þfE¦ffÜ BÀf ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX IZY ´fed»f¹ff ´fedOÞX°f ÃfZÂf ¦fÔ¦ff³f¦fSX ¸fZÔ ÀfÔ¦fNX³f IZY ÀfQÀ¹fûÔ AüSX d¨fdIY°ÀfIYû IZY Q»f ³fZ fe°fZ dQ³fûÔ ·fi¸f¯f IYSX°fZ WXbE À±ff³fe¹f þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY Àff±f fÀ°fe ¸fZÔ ¸fSXeþûÔ IZY ´fdSXþ³fûÔ IYe þZf ·fe þ¸fIYSX IYMXeÜ IYBÊ AfgMXû ¨ff»fIY AüSX dSX¢Vff ¨ff»fIY AüSX d³fþe UfWX³f ¨ff»fIYûÔ ³fZ WXOÞX°ff»f IYf þ¸fIYSX RYf¹fQf CXNXf¹ffÜ BÀf QüSXf³f ¸fSXeþ AüSX ´fdSXþ³fûÔ ÀfZ CX³fIYe ¸fþfcSXe IYû QZJ°fZ WXbE Af¸f dQ³fûÔ IZY ¸fbIYff»fZ Qû¦fb³ff dIYSXf¹ff UÀfc»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ VfbIiYUfSX IYû Àf·fe AfÔQû»f³fSX°f IY¸fʨffSXe SXfþ²ff³fe ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WbXE AüSX Af¦fZ IZY Af³Qû»f³f IYe SX¯f³fed°f °f`¹ffSX IYeÜ ·ffSX°fe¹f Uf¹fb ÀfZ³ff ·f°feÊ SX`»fe 16 ÀfZ 21 ¸fBÊ °fIY SXf¹f´fbSÜ ·ffSX°fe¹f Uf¹fb ÀfZ³ff õfSXf ¸fBÊ 2018 ¸fÔZ ¦fib´f UfBÊ IYe ·f°feÊ SX`»fe ´fSXeÃff Af¦ff¸fe 16 ¸fBÊ ÀfZ 21 ¸fBÊ IYû d¸f³fe ÀMXZdOX¹f¸f, IY»fZ¢MXûSXZMX IYf¹ffÊ»f¹f IZY ´ffÀf SXf¹f¦fPÞX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe þf SXWXe WX`Ü dþ»ff Àf`d³fIY IY»¹ff¯f Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf ·f°feÊ SX`»fe ´fSXeÃff ¸fZÔ ´fiQZVf IZY Àf·fe dþ»fûÔ IZY A·¹f±feÊ Uf¹fbÀfZ³ff IYe UZfÀffBÊMX ´fSX »ffg¦fB³f IYSX þf³fIYfSXe ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü Ad²fIY þf³fIYfSXe IZY d»fE E¹fSX¸fZ³f ·f°feÊ IYf¹ffÊ»f¹f, 15 Uf¹fb Àf`d³fIY ¨f¹f³f IZY³Qi, ·fû´ff»f ¸fZÔ IYf¹ffÊ»f¹fe³f Àf¸f¹f ´fSX QcSX·ff¿f ³fÔfSX 0755-2661955 ´fSX A±fUf dþ»ff Àf`d³fIY IY»¹ff¯f IYf¹ffÊ»f¹f SXf¹f´fbSX IZY QbSX·ff¿f ³fÔfSX 0771-2427449 ´fSX ÀfÔ´fIYÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü ´fed»f¹ff IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE dU´fi ÀUfÀ±¹f ÀfZUf ÀfÔ¦fNX³f ³fZ »f¦ffE¦ff dVfdUSX ´fed»f¹ff ´fedOÞX°fûÔ IYe dÀ±fd°f IYe þf³fIYfSXe »fe ¦f¹feÜ Àff±f WXe fÀ°fe IZY »fû¦fûÔ IYû ´fed»f¹ff ÀfZ f¨ff³fZ IYe IYf¹fʹfûþ³ff f³ffBÊ ¦fBÊÜ dU´fiÀUfÀ±¹f ÀfZUf ÀfÔ¦fNX³f IZY ´fiQZVfA²¹fÃf OXfg Àf°feVf QeUf³f IZY A³fbÀffSX Af¦ff¸fe SXdUUfSX 8 A´f`i»f IZY dQ³f ÀfÔ¦fNX³f õfSXf þf¦føYIY°ff AüSX d³fVfb»IY SXöYþfÔ¨f IYe þfE¦feÜ Àff±f WXe ÀfÔ¦fNX³f IZY ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf AfWXfSX dUVfZ¿fÄf AüSX dUd·f³³f d¨fdIY°ÀfIYûÔ IZY Àff±f §fSXûÔ ¸fZÔ þfIYSX ´fed»f¹ff SXû¦f AüSX CXÀfÀfZ f¨f³fZ IZY °fSXeIYûÔ IYe þf³fIYfdSX¹ffÔ QZIYSX AfWXfSX Àfc¨fe IYf dU°fSX¯f ·fe dIY¹ff þfE¦ffÜ SXZdOX¹fû Uf°ffÊ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf ´fiÀffSX¯f 08 A´fi`»f IYû ¦fdSX¹fffÔQÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYe ¸ffdÀfIY SXZdOX¹fûUf°ffÊ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf ´fiÀffSX¯f ´fi°¹fZIY ¸ffWX IZY dõ°fe¹f SXdUUfSX IYû dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYe 32UeÔ IYOÞXe BÀf ¸ffWX IZY dõ°fe¹f SXdUUfSX 08 A´fi`»f IYû d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ´fSX ÀffZSXZ 10.45 fþZ ÀfZ 11.05 fþZ °fIY AfIYfVfUf¯fe IZY Àf·fe IZY³QiûÔ ÀfZ ´fiÀffdSX°f dIY¹ff þf¹fZ¦ff °f±ff BÀfe dQ³f IYf¹fÊIiY¸f IYf ´fb³f: ´fiÀffSX¯f SXfdÂf ¸fZÔ 08.00 fþZ ÀfZ 08.20 fþZ °fIY dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ C M Y K