Views
4 months ago

Lecture MPC131 2018

Lecture MPC131

Мэдээллийн технологи, систем хичээл Лекцийн материал Багш Л.Сэргэлэнбат 2018 он

 • Page 2 and 3: ГАРЧИГ ЛЕКЦ 1 ...........
 • Page 4 and 5: - Гаралтын тєхєєрєм
 • Page 6 and 7: 1977 онд анх Apple Computer
 • Page 8 and 9: 2.2. Workstation Персонал
 • Page 10 and 11: À. Ïðîöåññîðûí ¿íäý
 • Page 12 and 13: Intel фирм нь 8086, 8088, 802
 • Page 14 and 15: Ìàøèí öèêëèéí ýäãý
 • Page 16 and 17: Í ¿ñýã íü 01001000. Ýíý
 • Page 18 and 19: - Санах ой - Expansion slot
 • Page 20 and 21: їйлдлийн системийг
 • Page 22 and 23: EPROM (Erasible programmable read-o
 • Page 24 and 25: Õàäãàëàõ òºõººðìæè
 • Page 26 and 27: ñåêòîðûã ãàðãààã¿é
 • Page 28 and 29: Хатуу дискийг голч
 • Page 30 and 31: байдаг.1х гэдэг нь є
 • Page 33 and 34: Программ хангамжий
 • Page 35 and 36: Çóðàã Error! Bookmark not defi
 • Page 37 and 38: íýðëýäýã. Èíãýýä ãè
 • Page 39 and 40: Вэб зуучид Web browseráó
 • Page 41 and 42: Help desk íü Yahoo mail-èéí ò
 • Page 43 and 44: delger - õýðýãëýã÷èéí
 • Page 45 and 46: | John Doe | I would put a favorite
 • Page 47 and 48: Õýðâýý òà õýí íýãíè
 • Page 49 and 50: Communications software - Dial-Up N
 • Page 51 and 52: Lycos Search FTP (File Transfer Pro
 • Page 53 and 54:

  • - (PAN)(personal area network )

 • Page 55 and 56:

  3. IP (Internet Protocol) прот

 • Page 57 and 58:

  Лекц 3 MICROSOFT WORD: ÁÀÐÈ

 • Page 59 and 60:

  Øèëæ¿¿ëýõ áàéðëàë

 • Page 61 and 62:

  êîìàíäóóäûã äàõèí

 • Page 63 and 64:

  Õàäãàëñàí áàðèìòûã

 • Page 65 and 66:

  Âýá õóóäàñíû ãîðèì

 • Page 67 and 68:

  o Expanded - èõýñãýíý o Con

 • Page 69 and 70:

  Æàãñààëòûã ôîðìàòë

 • Page 71 and 72:

  • Òîõèðîõ ñîíãîëòî

 • Page 73 and 74:

  Search Optioná¿ëýãò äàðà

 • Page 75 and 76:

  áàãòààñàí áàéíà. Õý

 • Page 77 and 78:

  Review|Thesaurus êîìàíä ýñ

 • Page 79 and 80:

  MICROSOFT WORD: ХУУДАСНЫ Т

 • Page 81 and 82:

  1) Íýã ìºðºíä áàéðëó

 • Page 83 and 84:

  • Õóóäàñíû çàõàä ¿

 • Page 85 and 86:

  • Header òàëáàðûí [Type t

 • Page 87 and 88:

  Лекц 5 MICROSOFT WORD: Õ¿ÑÍ

 • Page 89 and 90:

  ̺ð îðóóëàõäàà áàã

 • Page 91 and 92:

  Shift cells left - Ñîíãîñîí

 • Page 93 and 94:

  Õ¿ñíýãòèéí ç¿¿í äý

 • Page 95 and 96:

  Òåêñòèéã õ¿ñíýãò ð

 • Page 97 and 98:

  Òîìú¸î Word ìàòåìàòè

 • Page 99 and 100:

  • Arrange õýñýãò äàðàà

 • Page 101 and 102:

  Лекц 7 MICROSOFT WORD: ÁÀÐÈ

 • Page 103 and 104:

  Çàãâàðûã ººð÷ëºõ á

 • Page 105 and 106:

  Гипер холбоос үүсг

 • Page 107 and 108:

  2. Íýýãäýõ õàðèëöàõ

 • Page 109 and 110:

  Лекц 8 PowerPoint програ

 • Page 111 and 112:

  4-р шат : Presentation style -

 • Page 113 and 114:

  командыг өгөх, эсвэ

 • Page 115 and 116:

  · Size - хэмжээ. үсгий

 • Page 117 and 118:

  Текст бүхий дүрсий

 • Page 119 and 120:

  Size - хэмжээ карт Size a

 • Page 121 and 122:

  Слайд нь түүний дэв

 • Page 123 and 124:

  Гарын авлагын маст

 • Page 125 and 126:

  17.Сүүдэрлэх. 18.3-н хэ

 • Page 127 and 128:

  байрлуулна. - Align Middl

 • Page 129 and 130:

  Дүрсийн хүрээг зур

 • Page 131 and 132:

  - Rename Category - нэр төрл

 • Page 133 and 134:

  Графикт засвар хий

 • Page 135 and 136:

  Last Row - сүүлчийн эгн

 • Page 137 and 138:

  WordArt Gallery - онцгой те

 • Page 139 and 140:

  Automatically after …. Seconds -

 • Page 141 and 142:

  Хөдөлгөөн оруулах

 • Page 143 and 144:

  Loop Continuously Until "Esc" - Esc

 • Page 145 and 146:

  Cut Copy Paste Paste Special - Зө

 • Page 147 and 148:

  Format - Форматлах цэс

 • Page 149 and 150:

  Лекц 9 MICROSOFT EXCEL: ÄÝË

 • Page 151 and 152:

  • Number õóóäàñ - ªãºã

 • Page 153 and 154:

  Àæëûí õóóäàñ íýìýõ

 • Page 155 and 156:

  • Style name òàëáàð äàõ

 • Page 157 and 158:

  Òóõàéëáàë, íýã õóóä

 • Page 159 and 160:

  Comment-õýâëýã÷èä õèéã

 • Page 161 and 162:

  Year-æèëýýð Step value-íýì

 • Page 163 and 164:

  ººð÷ëºõ, 纺õ, íýìý

 • Page 165 and 166:

  ãàäíà í¿äýí äýõ ºãº

 • Page 167 and 168:

  Лекц 11-12 MICROSOFT EXCEL: Т

 • Page 169 and 170:

  • Ôóíêöýý ñîíãîîä O

 • Page 171 and 172:

  POWER(a,b) à òîîã â çýðý

 • Page 173 and 174:

  Øààðäëàãàòàé áîë Cha

 • Page 175 and 176:

  • Format Selection èäýâõòý

 • Page 177 and 178:

  Лекц 14 MICROSOFT EXCEL: ªÃº

 • Page 179 and 180:

  Бичлэгт хайлт хийх

 • Page 181 and 182:

  тухайн нөхцлийг ха

 • Page 183 and 184:

  3. Data/Filter/Adүanced Filter к

 • Page 185 and 186:

  4. Reference нүдний (хура

 • Page 187 and 188:

  Data багцын Analysis бүлг

 • Page 189 and 190:

  Хайлт явагдаж дуус

 • Page 191 and 192:

  - Regression регресээр т

 • Page 193 and 194:

  • - Sampling Method бүлэгт

 • Page 195 and 196:

  • - Kurtosis(Kur) эксцесс

 • Page 197:

  • 2. Data багцын Analysis

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
vào đây. - Nghệ An
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς