04.05.2018 Views

Bacaan Bertahap - Bahasa Arab - Kumbang Yang Gembira (Final)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Penulis:

Mahani Mokhtar

Windi Chaldun

Konsep dan Idea Asal:

Zairani A Hamid

Ilustrator:

Nur Jannah Dinie


www.awal.my

2-1, Tingkat Satu, Jalan 9/23A,

Medan Makmur Off Jalan Usahawan,

53200 Setapak Kuala Lumpur. (AJL931362)

Tel: +603 4143 4343 Fax: +603 4149 1414

E-mail: ameenbooks@alameenserve.com

Konsep dan Idea Asal: Zairani A.Hamid

Penulis: Mahani Mokhtar

Windi Chaldun

Editor: Nasary Yusof

Ilustrator: Nur Jannah Dinie

Pereka Grafik: Umair Md Idros

@ Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd. 2018

Hak cipta terpelihara:

Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan

semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan

kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik,

gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin terlebih

dahulu daripada Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd.

Cetakan Pertama: 2018

Grafik, Ilustrasi, dan Teks

@ Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd, 2018

Dicetak oleh:

Infocus Printing Sdn. Bhd.

No.11, Jalan PBS 14/14,

Taman Perindustrian Bukit Serdang,

43300 Seri Kembangan, Selangor.


Kumbang Yang Gembira

Kisah ini tentang seekor kumbang yang sentiasa mencari

tempat untuk bermain. Ia terlihat sebuah cawan, fikirnya

tempat untuknya bermain.

Lalu masuklah ia ke dalam. Terlihat pula sebuah jag, lebih

besar daripada cawan. Lalu masuklah ia ke dalamnya.

Kemudian terlihat pula tab mandi. Wow, lebih besar

daripada jag. Namun, masih belum cukup…

Hanya apabila ia berada di taman yang luas dan cantik di

bawah sinaran matahari, si kumbang berasa gembira.


خُنْفَسَ‏ اءُ‏

كُوبٌ‏

4


إِبْرِيقٌ‏

حَو ‏ٌض

5

تَدْ‏ خُلُ‏


6 تَرَى الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ الكُوبَ‏ .


الكُوبُ‏ كَبِيرٌ.‏

7


8 تَدْ‏ خُلُ‏ الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ الكُوبَ‏ لِتَلْعَبَ‏ فِيهِ.‏


9


10 ثُمَّ‏ تَرَى الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ اإلِبْرِيقَ‏ .


اإلبْرِيقُ‏ أَكْبَرُ‏ مِنَ‏ الكُوبِ‏ .

11


12


فَ تَ‏ دْ‏ خُلُ‏ الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ اإلِبْرِيقَ‏ لِتَلْعَبَ‏ فِيهِ.‏

13


14


ثُمَّ‏ تَرَى الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ الحَوْضَ‏ .

15


16

الحَوْضُ‏ أَكْبَرُ‏ مِنَ‏ اإلِبْرِيقِ‏ .


17


18 فَ تَ‏ دْ‏ خُلُ‏ الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ الحَوْضَ‏ ...


‏...لِتَلْعَبَ‏ فِيهِ.‏

19


جَمِيلَةٌ‏

وَاسِ‏ عَ‏ ‏ٌة

حَدِ‏ يقَةٌ‏

20


شَ‏ مْ‏ سٌ‏

مَسْ‏ ‏ُورَةٌ‏

21

تَخْرُجُ‏


22


فَجْأَةً،‏ تَرَى الخُنْفَسَ‏ اءُ...‏

23


24


‏...الشَّ‏ مْسَ‏ .

25


26 تَخْرُجُ‏ الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ إِلَى الحَدِ‏ يقَةِ.‏


الحَدِ‏ يقَةُ‏ وَاسِ‏ عَةٌ.‏

27


28 الحَدِ‏ يقَةُ‏ جَمِيلَةٌ.‏


وَالخُنْفَسَ‏ اءُ‏ تَلْعَبُ‏ فِي الحَدِ‏ يقَةِ.‏

29


30 الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ مَسْ‏ ‏ُورَةٌ.‏


اِقْرَؤُوا

اإلبْرِيقُ‏ كَبِيرٌ.‏

الكُوبُ‏ كَبِيرٌ.‏

اإلبْرِيْقُ‏ أَكْبَرُ‏ مِنَ‏ الكُوبِ‏ .

الحَوْضُ‏ كَبِيرٌ.‏

اإلبْرِيقُ‏ كَبِيرٌ.‏

الحَوْضُ‏ أَكْبَرُ‏ مِنَ‏ اإلبْرِيقِ‏ .

Panduan Tatabahasa

Memperkenalkan isim tafdil dengan

menggunakan pola أَفْ‏ عَلُ‏ + مِنْ‏ untuk

membuat perbandingan antara

satu dengan yang lain(bentuk

komparatif).

أَكْبَرُ‏ مِنْ‏ - كَبِيرٌ‏ Contoh: sifat

31


مُرَاجَعَةٌ‏

Terjemahan Perkataan/ Ayat m/s

4 خُنْفَسَ‏ اءُ‏ - كُوبٌ‏ kumbang - cawan

5 إِبْرِيقٌ‏ - حَوْضٌ‏ - تَدْخُلُ‏ jag - kolah - masuk

6 تَرَى الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ الكُوبَ‏ . cawan Kumbang ternampak

7 الكُوبُ‏ كَبِيرٌ.‏ besar. Cawan itu

Kumbang masuk ke dalam cawan untuk

bermain.

8 تَدْخُلُ‏ الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ الكُوبَ‏ لِتَلْعَبَ‏ فِيهِ.‏

10 ثُمَّ‏ تَرَى الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ اإلِبْرِيقَ‏ . jag. Kemudian kumbang ternampak

11 اإلِبْرِيقَ‏ أَكْبَ‏ ُ مِنَ‏ الكُوْبِ‏ . cawan. Jag lebih besar daripada

Kumbang pun masuk ke dalam jag untuk

bermain di dalamnya.

13 فَتَدْخُلُ‏ الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ اإلِبْرِيقَ‏ لِتَلْعَبَ‏ فِيهِ.‏

15 ثُمَّ‏ تَرَى الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ الحَوْضَ‏ . mandi. Kemudian kumbang ternampak tab

16 الحَوْضُ‏ أَكْبَ‏ ُ مِنَ‏ اإلِبْرِيقِ‏ . jag. Tab mandi itu lebih besar daripada

18 فَتَدْخُلُ‏ الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ اإلِبْرِيقَ‏ ... mandi… Kumbang pun masuk ke dalam tab

19 ‏...لِتَلْعَبَ‏ فِيهِ.‏ dalamnya. untuk bermain di

20 جَمِيلَةٌ‏ - شَ‏ مْسٌ‏ - حَدِ‏ يْقَةٌ‏ - وَاسِ‏ عَةٌ‏ cantik - matahari - taman - luas

21 مَسْ‏ ‏ُورَةٌ‏ - تَخْرُجُ‏ gembira - keluar

23 فَجْأَةً‏ تَرَى الخُنْفَسَ‏ اءُ...‏ ternampak… Tiba-tiba kumbang

25 ‏…الشَّ‏ مْسَ‏ . …matahari.

26 تَخْرُجُ‏ الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ إِلَ‏ الحَدِ‏ يقَةِ.‏ taman. Kumbang pun keluar ke

27 الحَدِ‏ يقَةُ‏ وَاسِ‏ عَةٌ.‏ luas. Taman itu

28 الحَدِ‏ يقَةُ‏ جَمِيلَةٌ.‏ Taman itu cantik

29 الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ تَلْعَبُ‏ فِي الحَدِ‏ يقَةِ.‏ taman. Kumbang itu bermain di

30 الخُنْفَسَ‏ اءُ‏ مَسْ‏ ‏ُورَةٌ.‏ gembira. Kumbang itu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!