یادداشتی درباره مصوبه جدید معاونت هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی

exittheatre
  • No tags were found...

چه کسی خودی است و چه کسی نخودی

به قلم مجید اصغری منتقد گروه تئاتر اگزیت

کشیده خواهد شد.‏ این سیاست ها چبریبرزی جز جناح بندی و سوا کردن خودی از ‏بجنبجخودی نبریبرز در

‏بىپبىی ‏بجنبجخواهد داشت.‏ آیا دوستان به واقع نگران تئاتر و اوضاع و احوال آن هستند که چنبنیبنن

تصمیمابىتبىی را ابجتبجخاذ کرده و باید ها ونبایدها برایش تبیبنیبنن می کنند؟ در این روزها که اوضاع

هبرنبررمندان و زیست ا کبرثبرر آن ها بسیار اسفبار و رقت انگبریبرز است،‏ این بایدها و نبایدها چه پیامدی

دارد؟ دیر نباشد که بنگاه هابىیبىی در کوچه هابىیبىی بن بست سردرآورده و در ازای دریافت مبلغی و یا

عمل نیکو ‏بىیبىی!‏ ‏مجممججوزهای کارگردابىنبىی صادر کرده و گل را به سبرببرزه نبریبرز مزین می کنند.‏ دیگر بر هیچ

کس پوشیده نیست که نظام آموزشی ما در عرصه هبرنبرر تا چه اندازه پیش پا افتاده و مبتدی

است تا جابىیبىی که داشبنتبنن مدرک از این دانشکده ها و مرا کز آموزشی خصوصی پشبریبرزی هم ارزش

نداشته و اساسا کسی برای این مدارک تره هم خرد ‏بمنبممی کند.‏ پس چگونه معاونت هبرنبررهای

‏بمنبممایشی در جهت ‏«شفاف سازی»‏ سیاست های وزارت ارشاد چنبنیبنن شرطی را برای تایید صلاحیت

افراد برگزیده است؟!‏ تایید از سه پیشکسوت تئاتری جهت کارگردابىنبىی نبریبرز بسیار جالب است.‏

یعبىنبىی کسی که صنوف ‏مجممجختلف تاییدش نکرده و مدرکی هم از دانشکده های پفکی نداشته باشد،‏

چگونه می تواند رضایت سه استاد برجسته تئاتری را برای خود اخذ کند؟!‏ بدترین حالتش را

که کنار بگذار ‏بمیبمم،‏ در ‏بهببههبرتبررین حالتش به نوچه پروری برخی دوستان منجر خواهد شد که با این

دست تفربجیبجحات سرگرم شده و دست از تقاضاهای بیجا از مرکز و معاونت بردارند.‏ بازار

استادپروری چه داغ شود در این ایام عجیب.‏ چه ببریبرزینس ها و معاملابىتبىی که این وسط صورت

نگبریبررد.‏ مبارک کسابىنبىی باشد که به امید چنبنیبنن روزهابىیبىی در ‏بىپبىی نان و نوابىیبىی بوده اند.‏ علی برکت الله!‏

١٠ آبان ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines