نقد و بررسی نمایش «پارتی» به نویسندگی و کارگردانی آرش عباسی


exittheatre
  • No tags were found...

آیندگان، وارثان ابتذال

به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: نیم‌ستاره- ضعیف

نا گهابىنبىی دوستان است که معلوم نیست برای چه و به چه منظور رنگ می بازند و گونه ای دیگر

از خود را به ‏بمنبممایش می گذارند.‏ مرد باشند تندی نقد را به جان می خرند تا چرت شان را پاره

کرده و از این باتلافىقفىی که برای خود ساخته اند ‏بجنبججات یابند.‏ ‏بمنبممی دابمنبمم عباسی ‏بمنبممایش نامه نویسی هم

درس می دهد یا نه ‏(که خدا کند ‏همھهممان نه درست باشد).‏ ا گر چنبنیبنن باشد خدا کند که مبنتبنن

‏«پاربىتبىی»‏ را به منظور تشرتحیتحح مسائلی چون شخصیت پردازی،‏ ابجیبججاد روابط ببنیبنن شخصیت ها،‏

دیالوگ نویسی،‏ تعلیق و گره گشابىیبىی به شا گردان مطرح نکند.‏ چون یقینا در آینده ای نه چندان

دور ‏همھهممبنیبنن شا گردان می شوند ‏همھهممان آیندگان ‏بمنبممایش ‏«پاربىتبىی»‏ که بعدها قرار است برای مان

بنویسند و کارگردابىنبىی کنند.‏ کاش عباسی بداند که دارد چه می کند و کاش بتواند آن خودِ‏

خلاقش را از زیر این دست آفت ها ‏بجنبججات دهد.‏ آمبنیبنن.‏

٢۴ آبان ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines