23.01.2020 Views

E82080 Kak raz 2. Język rosyjski

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JĘZYK ROSYJSKI<br />

Podręcznik dla liceum i technikum<br />

2


Rosja – strefy czasowe<br />

Ze względu na duże terytorium Rosja jest podzielona na 11 stref czasowych.<br />

Wyobraźcie sobie, że w Rosji koniec dnia w azjatyckiej części kraju jest początkiem<br />

tego samego dnia w części europejskiej! Gdy w Kaliningradzie jest<br />

przed południm (11:00), to na Półwyspie Kamczatka jest już wieczór (21:00).<br />

Problem różnic czasowych ujawnił się m.in. w momencie rozbudowy kolei.<br />

Wówczas zdecydowano, że wyznaczanie rozkładów jazdy pociągów daleko-<br />

-bieżnych będzie odbywać się wedłu tzw. czasu moskiewskiego. W wyniku tego,<br />

jadąc z Moskwy do Władywostoku, trzeba kilkakrotnie przestawiać zegarek.


Olga Tatarchyk<br />

2<br />

JĘZYK ROSYJSKI<br />

Podręcznik dla liceum i technikum<br />

Nagrania do podręcznika<br />

dostępne na wsipnet.pl/nagrania<br />

Kod: VCBVDFIU


Spis treści<br />

Tytuł lekcji Zakres tematyczny Gramatyka, fonetyka i ortografia<br />

ROZDZIAŁ 1<br />

Лю+ди и ве+щи<br />

10 1.1 Ли+чные да+нные • Dane osobowe<br />

• Wybrane nazwy zawodów<br />

• Wybrane nazwy krajów<br />

• Umiejętności i zainteresowania<br />

12 1.2 В кла+ссе • Podstawowe zwroty stosowane na<br />

lekcji<br />

• Przybory szkolne i rzeczy osobiste<br />

• Nazwy kolorów<br />

14 1.3 Моя+ семья+ • Rodzina<br />

• Formy imion <strong>rosyjski</strong>ch: pełna<br />

i krótka<br />

• Etapy życia człowieka<br />

• Nazwy miesięcy<br />

• Daty<br />

16 Грамма+тика<br />

17 Слова+рь<br />

18 Пра+ктика языка+<br />

20 Тест<br />

22 На шестёрку!<br />

ROZDZIAŁ 2<br />

Дом<br />

24 <strong>2.</strong>1 Мой райо+н • Miejsca zamieszkania<br />

• Dzielnica i okolica<br />

26 <strong>2.</strong>2 Моя+ ко+мната • Pomieszczenia domu<br />

• Czynności życia codziennego<br />

28 <strong>2.</strong>3 Ме+бель • Wyposażenie domu<br />

• Problemy w mieszkaniu / domu<br />

30 Грамма+тика<br />

31 Слова+рь<br />

32 Пра+ктика языка+<br />

34 Тест<br />

36 На шестёрку!<br />

ROZDZIAŁ 3<br />

Ра+бота<br />

38 3.1 Профе+ссии • Nazwy zawodów i związanych<br />

z nimi czynności<br />

• Nazwy miejsc pracy<br />

• Wynagrodzenie<br />

• Grafik<br />

• Dopełniacz, biernik i celownik zaimków<br />

osobowych<br />

• Czasowniki: учи+ть, учи+тся<br />

• Odmiana czasowników w czasie<br />

teraźniejszym<br />

• Wymowa о, ч, в, г, й<br />

• Zaimki dzierżawcze<br />

• Antonimy wybranych przymiotników<br />

• Liczebniki główne i porządkowe<br />

• Określanie dat<br />

• Miejscownik przymiotników<br />

i rzeczowników<br />

• Dopełniacz przymiotników<br />

i rzeczowników<br />

• Narzędnik przymiotników<br />

i rzeczowników<br />

• Przysłówki miejsca (где?)<br />

• Czasownik рабо+тать (кем?)<br />

• Zaimki pytajne<br />

40 3.2 Де+ньги • Pierwsze zarobione pieniądze • Czas przeszły<br />

42 3.3 Би+знес и мечты+ • Pomysły na biznes<br />

• Marzenia i plany na przyszłość<br />

• Crowdfunding (społecznościowe<br />

finansowanie projektów)<br />

• Tryb przypuszczający<br />

3


44 Грамма+тика<br />

45 Слова+рь<br />

46 Пра+ктика языка+<br />

48 Тест<br />

50 На шестёрку!<br />

ROZDZIAŁ 4<br />

Спорт<br />

52 4.1 Физкульту+ра • Lekcje WF<br />

• Dyscypliny sportu<br />

• Sprzęt sportowy<br />

• Obiekty sportowe<br />

54 4.2 Альпини+зм • Alpinizm<br />

• Sprzęt górski<br />

• Wyprawa na Elbrus<br />

56 4.3 Здоро+вье • Zdrowie<br />

• Wyposażenie apteczki<br />

• Czy sport to zdrowie?<br />

58 Грамма+тика<br />

59 Слова+рь<br />

60 Пра+ктика языка+<br />

62 Тест<br />

64 На шестёрку!<br />

ROZDZIAŁ 5<br />

Услу+ги<br />

66 5.1 Интерне+т-магази+н • Zakładki sklepu internetowego<br />

• Zakupy online<br />

• Wypowiedzi na forum<br />

68 5.2 Аре+нда • Wypożyczanie i wynajem<br />

• Wynajem a kupowanie<br />

70 5.3 Объявле+ния • Ogłoszenia o usługach<br />

• Korzystanie z usług<br />

• Potoczny sposób podawania czasu<br />

72 Грамма+тика<br />

73 Слова+рь<br />

74 Пра+ктика языка+<br />

76 Тест<br />

78 На шестёрку!<br />

ROZDZIAŁ 6<br />

Приро+да<br />

80 6.1 Живо+тные • Nazwy zwierząt i roślin<br />

• Puszcza Białowieska<br />

82 6.2 Па+рки • Parki narodowe Rosji<br />

• Krajob<strong>raz</strong><br />

• Tabliczki informacyjne w parkach<br />

84 6.3 Эколо+гия • Ochrona przyrody<br />

• Postawa proekologiczna<br />

• Ankieta<br />

86 Грамма+тика<br />

87 Слова+рь<br />

88 Пра+ктика языка+<br />

• Celownik zaimków osobowych<br />

i rzeczowników<br />

• Przyimek по<br />

• Celownik przymiotników<br />

• Stopień wyższy przymiotników<br />

i przysłówków<br />

• Dopełniacz liczebników głównych<br />

• Czasowniki покупа+ть – купи+ть<br />

• Liczebniki z rzeczownikami<br />

• Określanie czasu<br />

• Biernik rzeczowników<br />

• Biernik przymiotników<br />

• Przysłówki miejsca i kierunku<br />

4


90 Тест<br />

92 На шестёрку!<br />

ROZDZIAŁ 7<br />

Путеше+ствие<br />

94 7.1 Экску+рсия • Wycieczka do Petersburga<br />

• Opowiadanie o podróży<br />

• Rodzaje podróży<br />

96 7.2 Еда+ • Kuchnia rosyjska<br />

• Historia powstania kotleta<br />

pożarskiego<br />

98 7.3 Сувени+ры • Pamiątki z Rosji<br />

• Kupowanie pamiątek<br />

• Historia matrioszki<br />

100 Грамма+тика<br />

101 Слова+рь<br />

102 Пра+ктика языка+<br />

104 Тест<br />

106 На шестёрку!<br />

107 Культу+рный шок<br />

117 Прое+кты<br />

118 Фоне+тика<br />

120 Грамма+тика<br />

130 Фо+то<br />

144 Ру+сско-по+льский слова+рь<br />

• Zaimek zwrotny себя+ i wyrażenie<br />

друг дру+га<br />

• Rzeczowniki w mianowniku<br />

• Rzeczowniki <strong>rosyjski</strong>e i ich polskie<br />

odpowiedniki różniące się rodzajem<br />

• Tryb rozkazujący<br />

5


7 Путеше+ствие<br />

W tym rozdziale nauczysz się:<br />

➔ rozumieć teksty reklamujące wycieczki<br />

➔ opowiadać o podróży<br />

➔ wymieniać nazwy <strong>rosyjski</strong>ch potraw<br />

➔ opowiadać historię powstania różnych dań<br />

➔ podawać nazwy pamiątek z Rosji<br />

➔ kupować pamiątki


7.1<br />

Экску+рсия<br />

CD 39<br />

1 Просмотри+ три вариа+нта экску+рсий по Санкт-Петербу+ргу. Зате+м прослу+шай три о+тзыва и скажи+,<br />

на како+й экску+рсии бы+ли э+ти лю+ди. Понра+вилась ли им э+та экску+рсия?<br />

Zapoznaj się z trzema wariantami wycieczek po Petersburgu. Następnie posłuchaj trzech opinii i powiedz, na której<br />

wycieczce były te osoby. Czy spodobała się im ta wycieczka?<br />

О компа+нии Экску+рсии Достопримеча+тельности Расписа+ние Конта+кты<br />

ЛУ+ЧШИЕ ЭКСКУ+РСИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУ+РГУ<br />

1 2 3<br />

Фо+то-экску+рсия «Петербу+рг<br />

– го+род контра+стов»<br />

Как мо+жно верну+ться<br />

из Санкт-Петербу+рга без<br />

краси+вых фотогра+фий?<br />

Я бу+ду и ва+шим ги+дом,<br />

и ва+шим фото+графом.<br />

Я расскажу+ вам про<br />

Петербу+рг, его+ музе+и,<br />

па+мятники и мосты+. Вам не<br />

придётся фотографи+ровать<br />

друг дру+га, вы смо+жете<br />

про+сто наслажда+ться<br />

го+родом, а я позабо+чусь<br />

о том, что+бы ва+ши улы+бки<br />

и ра+дость оста+лись на<br />

сни+мках.<br />

Ле+тние кры+ши Петербу+рга<br />

Э+то группова+я прогу+лка<br />

по не+скольким кры+шам.<br />

Мы бу+дем переходи+ть<br />

с одно+й кры+ши на другу+ю,<br />

так как дома+ го+рода<br />

соединены+ друг с дру+гом.<br />

На прогу+лку мо+жно<br />

приходи+ть с детьми+ ста+рше<br />

8 (восьми+) лет. На кры+шах,<br />

на кото+рых прово+дится<br />

экску+рсия, есть специа+льные<br />

бо+ртики, поэ+тому они+<br />

абсолю+тно безопа+сны.<br />

Квест «Влюби+ться<br />

в Петербу+рг»<br />

Хоти+те посмотре+ть<br />

в Петербу+рге интере+сные<br />

места+? В са+мом нача+ле вы<br />

полу+чите описа+ние, ка+рту<br />

и инвента+рь. Я расскажу+ обо<br />

все+х пра+вилах, дам ва+жные<br />

подска+зки. Вы мо+жете<br />

позвони+ть мне в любо+е<br />

вре+мя. Э+то самостоя+тельная<br />

прогу+лка по маршру+ту,<br />

кото+рый помо+жет вам найти+<br />

достопримеча+тельности<br />

нетуристи+ческого Петербу+рга.<br />

Вы почу+вствуете себя+<br />

первооткрыва+телем го+рода.<br />

2 Каку+ю экску+рсию в упражне+нии 1 ты посове+туешь вы+брать ка+ждому из э+тих люде+й?<br />

Którą z wycieczek z ćwiczenia 1 doradziłbyś/łabyś każdej z tych osób?<br />

1. Я люблю+ смотре+ть го+род без экскурсово+да.<br />

<strong>2.</strong> Мне нра+вится дели+ться с друзья+ми фотогра+фиями в соцсетя+х.<br />

3. Нам бы хоте+лось посмотре+ть на го+род с высоты+.<br />

3 К вы+деленным в те+кстах слова+м в упражне+нии 1 подбери+ соотве+тствующие сино+нимы<br />

и+ли определе+ния 1–5.<br />

Do słów wyróżnionych w tekstach w zadaniu 1 dobierz odpowiednie synonimy lub definicje 1–5.<br />

94


1. хожде+ние и+ли коро+ткая пое+здка для о+тдыха на све+жем во+здухе<br />

<strong>2.</strong> то, что обы+чно тури+сты осма+тривают в го+роде<br />

3. челове+к, кото+рый нам расска+зывает о го+роде<br />

4. предме+т, кото+рый помога+ет нам найти+ доро+гу<br />

5. фотогра+фии<br />

Г 1<br />

4 Прочита+й предложе+ния 1–3 и сравни+ значе+ния вы+деленных выраже+ний.<br />

Przeczytaj zdania 1–3 i porównaj ze sobą znaczenia wyróżnionych wy<strong>raz</strong>ów.<br />

1. В на+ше вре+мя, когда+ практи+чески у ка+ждого есть смартфо+н, фотографи+ровать себя+ о+чень про+сто.<br />

<strong>2.</strong> Я никогда+ не люби+ла фотографи+роваться.<br />

3. В пое+здке мы с подру+гой фотографи+ровали друг дру+га на фо+не ра+зных достопримеча+тельностей.<br />

5 Прочита+й предложе+ния и вы+бери пра+вильный вариа+нт отве+та.<br />

Przeczytaj zdania i wybierz poprawną odpowiedź.<br />

1. Я чу+вствую себя+ / друг дру+га пло+хо и ду+маю, что не пое+ду на экску+рсию.<br />

<strong>2.</strong> Москва+ и Петербу+рг не похо+жи на себя+ / друг на дру+га.<br />

3. Ле+на купи+ла себе+ / друг дру+гу сувени+ры в Росси+и.<br />

4. В го+роде лу+чше всегда+ име+ть при себе+ / друг дру+ге немно+го нали+чных, на биле+ты и+ли во+ду.<br />

5. Нам не о+чень понра+вился наш гид, мы про+сто не понима+ли себя+ / друг дру+га.<br />

6. Друзья+ должны+ помога+ть себе+ / друг дру+гу.<br />

CD 40<br />

6 Прослу+шай выска+зывания Ната+ши, Ли+зы и Алекса+ндра и допо+лни у+стно табли+цу.<br />

Posłuchaj wypowiedzi Nataszy, Lizy o<strong>raz</strong> Aleksandra i uzupełnij ustnie tabelkę.<br />

Вы+бор о+тдыха<br />

(экску+рсия / тур /<br />

пое+здка)<br />

Лю+ди<br />

С кем он/она+<br />

отдыха+л/а?<br />

Ме+сто<br />

Где он/она+<br />

отдыха+л/а?<br />

Тра+нспорт<br />

На чём он/она+ туда+<br />

пое+хал/а?<br />

Ната+ша ? ? ? ?<br />

Ли+за ? ? ? ?<br />

Алекса+ндр ? ? ? ?<br />

7 Рабо+тайте в па+рах. Задава+йте вопро+сы и отвеча+йте на них.<br />

Pracujcie w parach. Zadawajcie pytania i na nie odpowiadajcie.<br />

1. Ты лю+бишь экску+рсии с ги+дом? Почему+ да/нет?<br />

<strong>2.</strong> Ты предпочита+ешь е+здить в организо+ванные ту+ры<br />

и+ли путеше+ствовать самостоя+тельно?<br />

3. Кто обы+чно занима+ется организа+цией пое+здок у тебя+ в семье+?<br />

4. О како+м путеше+ствии ты мечта+ешь?<br />

5. Ты лю+бишь де+лать фотогра+фии во вре+мя о+тдыха? Почему+?<br />

Подска+зка<br />

Экску+рсия – krótka, kilkugodzinna wycieczka, najczęściej<br />

grupowa, z przewodnikiem, np. po mieście lub do muzeum.<br />

Тур – wycieczka organizowana przez biuro podróży, np.<br />

objazdowa po krajach Beneluksu.<br />

Пое+здка – przejażdżka, najczęściej krótka podróż, np.<br />

w celach służbowych.<br />

Путеше+ствие – podróż, zazwyczaj w celach turystycznych<br />

lub na wakacje.<br />

95


7.2<br />

Еда+<br />

CD 41<br />

1 Прочита+й по+дписи под фотогра+фиями, зате+м прослу+шай пять описа+ний и подбери+ к ним сни+мки.<br />

Przeczytaj podpisy pod ilustracjami, następnie posłuchaj pięciu opisów i dopasuj je do ilustracji.<br />

РУ+ССКАЯ КУ+ХНЯ<br />

оливье+<br />

борщ<br />

пельме+ни<br />

зефи+р<br />

САЛА+ТЫ<br />

селёдка под шу+бой<br />

винегре+т<br />

СУПЫ+<br />

щи<br />

соля+нка<br />

ГОРЯ+ЧИЕ БЛЮ+ДА<br />

блины+ с икро+й<br />

пожа+рская котле+та<br />

СЛА+ДОСТИ<br />

шокола+д «Алёнка»<br />

ту+льский пря+ник<br />

Zwróć uwagę na<br />

różnice pod względem<br />

znaczenia i rodzaju<br />

gramatycznego<br />

pomiędzy <strong>rosyjski</strong>m<br />

wy<strong>raz</strong>em котле+та,<br />

a polskim – kotlet.<br />

котле+та r.ż. – kotlet<br />

(zawsze mielony) r.m.<br />

(свина+я) отбивна+я<br />

(котле+та) – kotlet<br />

(schabowy)<br />

уха+<br />

бефстро+ганов<br />

голубцы+<br />

НАПИ+ТКИ<br />

морс<br />

квас<br />

2 Прочита+й назва+ния ингредие+нтов и скажи+, для приготовле+ния каки+х блюд из зада+ния 1 они+ нужны+.<br />

Przeczytaj nazwy składników i powiedz, które dania z zadania 1 można z nich przyrządzić.<br />

1. капу+ста, морко+вь, лук, петру+шка, мя+со, соль, пе+рец, вода+ – …<br />

<strong>2.</strong> мя+со (фарш), лук, мука+, вода+, соль, пе+рец – …<br />

3. клю+ква, вода+, са+хар, лимо+н –…<br />

4. ры+ба, морко+вь, петру+шка, лук, карто+фель, чесно+к, припра+вы –…<br />

5. молоко+ и+ли кефи+р, яйцо+, соль, са+хар, мука+, ма+сло –…<br />

6. ку+рица, сухари+, яйцо+, молоко+, соль, ма+сло –…<br />

3a Прочита+й текст и скажи+, почему+ пожа+рские котле+ты так называ+ются.<br />

Przeczytaj tekst i powiedz, skąd pochodzi nazwa kotlet pożarski.<br />

Пожа+рские котле+ты<br />

Торжо+к – э+то небольшо+й го+род по доро+ге из Петербу+рга в Москву+. Здесь в 19 ве+ке<br />

остана+вливались мно+гие путеше+ственники, что+бы переночева+ть, пообе+дать<br />

и отдохну+ть. О+чень популя+рным ме+стом был оди+н тракти+р (так на Руси+ называ+ли<br />

ра+ньше рестора+н) – Пожа+рского, где подава+ли его+ знамени+тые котле+ты.<br />

96


О котле+тах Пожа+рского писа+л сам Пу+шкин. Говоря+т, что э+то бы+ло его+ люби+мое блю+до.<br />

А импера+тор Никола+й Пе+рвый, по+сле того+ как ему+ по+дали здесь таре+лку фи+рменных котле+т,<br />

включи+л их в своё меню+. Ра+ньше их гото+вили из теля+тины, а сейча+с де+лают из ку+рицы. В середи+ну<br />

котле+ты ну+жно положи+ть кусо+чек сли+вочного ма+сла, а зате+м обжа+рить её в сухаря+х.<br />

Г 2<br />

3б Сравни+ род вы+деленных существи+тельных в те+ксте из зада+ния 3а ру+сском и по+льском языка+х.<br />

Porównaj rodzaj wytłuszczonych rzeczowników w tekście z zadania 3a w językach <strong>rosyjski</strong>m i polskim.<br />

Końcówki rzeczowników w mianowniku<br />

R. męski R. żeński R. nijaki<br />

-ø (spółgłoska), -й, -ь, -а, -я -а, -я , -ь -о, -е, -я<br />

4 Поищи+те в Интерне+те информа+цию о да+нных блю+дах<br />

и узна+йте, почему+ они+ так называ+ются.<br />

Poszukajcie w Internecie informacji na temat podanych potraw<br />

i dowiedzcie się, dlaczego się tak nazywają.<br />

1. Beza Pavlova <strong>2.</strong> Boeuf Stroganow<br />

5 Прочита+й да+нные слова+ и скажи+, к како+му ро+ду они+ отно+сятся в ру+сском и по+льском языка+х.<br />

Przeczytaj poniższe słowa i powiedz, do jakiego rodzaju się odnoszą w językach <strong>rosyjski</strong>m i polskim.<br />

шокола+д / го+род / рестора+н / суп / сала+т / лимо+н / чай / котле+та / ви+лка / таре+лка / музе+й / класс /<br />

ру+чка / соба+ка / програ+мма / пробле+ма / пляж / прогу+лка<br />

6 Прочита+й диало+ги, переведи+ слова+ из ско+бок на ру+сский язы+к. Обрати+ внима+ние на род<br />

существи+тельных в ру+сском и по+льском языка+х.<br />

Przeczytaj dialogi i przetłumacz słowa podane w nawiasach na język <strong>rosyjski</strong>. Zwróć uwagę na rodzaj rzeczowników<br />

w językach <strong>rosyjski</strong>m i polskim.<br />

– За+втра приезжа+ют на+ши друзья+ из По+льши.<br />

Что им пригото+вить?<br />

– Я ду+маю, что … (gorąca zupa) – э+то хоро+шая иде+я.<br />

1<br />

– Вы гото+вы заказа+ть?<br />

2<br />

– Да, я возьму+ то+лько «Оливье+», т.е. … (rosyjską sałatkę),<br />

как говоря+т у нас в Испа+нии.<br />

– Что вы бу+дете пить, … (kawę) и+ли … (herbatę)?<br />

– … (Czarną herbatę). И принеси+те, пожа+луйста, …<br />

(cytrynę).<br />

– У нас нет нали+чных. У вас мо+жно заплати+ть ка+ртой?<br />

– Да, э+то не … (problem).<br />

3<br />

4<br />

7 Отве+ть на вопро+сы. Odpowiedz na pytania.<br />

1. Каки+е блю+да/проду+кты из Росси+и ты про+бовал/а?<br />

<strong>2.</strong> Каки+е блю+да/проду+кты ты хоте+л/а бы попро+бовать?<br />

3. Ва+жно ли для тебя+ про+бовать национа+льные блю+да, когда+ ты путеше+ствуешь?<br />

4. Како+е национа+льное блю+до друго+й страны+ ты лю+бишь бо+льше всего+?<br />

5. Что бы ты посове+товал/а попро+бовать иностра+нцам в По+льше?<br />

97


7.3<br />

Сувени+ры<br />

CD 42<br />

1 Прослу+шай диало+г два ра+за и скажи+, каки+е сувени+ры купи+ла де+вушка.<br />

Posłuchaj dialogu dwukrotnie i powiedz, jakie pamiątki kupiła dziewczyna.<br />

матрёшка Чебура+шка магни+т откры+тка<br />

кру+жка гжель хохлома+<br />

самова+р<br />

футбо+лка<br />

ша+пка-уша+нка коко+шник плато+к<br />

подстака+нник<br />

CD 42<br />

2 Прослу+шай диало+г ещё раз и скажи+, каки+е из предложе+ний 1–5 ве+рные.<br />

Posłuchaj dialogu jeszcze <strong>raz</strong> i powiedz, ktore ze zdań 1–5 są prawdziwe.<br />

1. Де+вушка не купи+ла плато+к, потому+ что он был дорого+й.<br />

<strong>2.</strong> Де+вушка не купи+ла самова+р.<br />

3. В подстака+нниках подаю+т горя+чие напи+тки в росси+йских самолётах.<br />

4. Чебура+шка – э+то геро+й мультфи+льма.<br />

5. Покупа+тельница получи+ла ски+дку на поку+пки.<br />

3a Прочита+й диало+ги. Замени+ фотогра+фии назва+нием сувени+ра в пра+вильной фо+рме.<br />

Przeczytaj dialogi. Zastąp zdjęcia nazwami pamiątek w poprawnej formie.<br />

– Покажи+те, пожа+луйста, э+ту .<br />

– Пожа+луйста, их 8 штук в набо+ре.<br />

– Не зна+ю, каку+ю вы+брать, бе+лую и+ли си+нюю?<br />

– Купи+ бе+лую, тебе+ идёт бе+лый.<br />

– Ты права+, возьму+ бе+лую, с на+дписью «Люблю+ Москву+».<br />

– Будьте до+бры, покажи+те мне э+тот .<br />

– Cи+ний?<br />

– Нет, тот, кото+рый ря+дом, спра+ва, зелёный.<br />

– Пожа+луйста.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

98


– Дайте, пожа+луйста, пять таки+х .<br />

– Извини+те, оста+лось то+лько три. Вот похо+жие.<br />

– Не пойдёт, я покупа+ю друзья+м в пода+рок, поэ+тому мне ну+жны<br />

одина+ковые.<br />

– За+втра мы уезжа+ем. Дава+й пое+дем сего+дня на Изма+йловский ры+нок<br />

и ку+пим каки+е-нибудь сувени+ры.<br />

– Дава+й, я хочу+ купи+ть для ба+бушки что+-нибудь из посу+ды,<br />

и+ли .<br />

4<br />

5<br />

Подска+зка<br />

Trybu rozkazującego<br />

w <strong>2.</strong> os. lm używamy<br />

w języku <strong>rosyjski</strong>m<br />

jako formy<br />

grzecznościowej,<br />

zwracając się do<br />

osoby dorosłej lub<br />

nam nieznanej, np.<br />

Скажи+те, пожа+луйста,<br />

кото+рый час? Proszę<br />

powiedzieć, która<br />

godzina?<br />

Г 3<br />

3б Прочита+й диало+ги ещё раз, назови+ фо+рмы повели+тельного наклоне+ния, а зате+м образу+й<br />

от них инфинити+вы.<br />

Przeczytaj dialogi jeszcze <strong>raz</strong>, znajdź formy trybu rozkazującego, a następnie utwórz od nich bezokoliczniki.<br />

4 Образу+й фо+рмы повели+тельного наклоне+ния от глаго+лов в ско+бках.<br />

Utwórz formy trybu rozkazującego od czasowników w nawiasach.<br />

1. (Купи+ть – <strong>2.</strong> os. lp) … мне, пожа+луйста, кни+гу «Ма+стер и Маргари+та», когда+ бу+дешь в Росси+и.<br />

<strong>2.</strong> (Быть – <strong>2.</strong> os. lm) ... добры+, (дать – <strong>2.</strong> os. lm) ... мне э+ту откры+тку.<br />

3. (Показа+ть – <strong>2.</strong> os. lm) ..., пожа+луйста, э+тот самова+р.<br />

4. (Сказа+ть – <strong>2.</strong> os. lm) ..., пожа+луйста, ско+лько сто+ит кра+сный коко+шник?<br />

5. (Посмотре+ть – 1. os. lm) ... сувени+ры здесь, мне нра+вится э+тот магази+н.<br />

5 Прочита+й текст и вы+бери пра+вильный отве+т А, Б и+ли В.<br />

Przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź А, Б lub В.<br />

Матрёшка<br />

Матрёшка – э+то, наве+рное, са+мый популя+рный сувени+р из Росси+и.<br />

Интере+сно то, что э+то не така+я ста+рая игру+шка, как мно+гие ду+мают,<br />

и да+же не до конца+ традицио+нно ру+сская. Её привезли+ в Росси+ю<br />

из Япо+нии то+лько в 90-ые го+ды XIX ве+ка. В то вре+мя одни+м из са+мых<br />

популя+рных имён на Руси+ бы+ло и+мя Матрёна, а ла+сково Матрёша.<br />

Отсю+да и пошло+ назва+ние ку+клы. В Росси+и, в семи+ города+х, в том числе+<br />

в Москве+, есть музе+и матрёшки. Са+мая кру+пная матрёшка нахо+дится<br />

в Кита+е, на пересече+нии с грани+цами Росси+и и Монго+лии. Её высота+<br />

бо+лее 30 ме+тров. На ней нарисо+ваны де+вушки из Кита+я, Монго+лии<br />

и Росси+и. Ку+кла символизи+рует дру+жбу э+тих стран.<br />

1. Матрёшка – э+то са+мый … . <strong>2.</strong> Матрёшка име+ет ... . 3. Са+мая больша+я матрёшка нахо+дится в … .<br />

А. ста+рый ру+сский сувени+р А. кита+йские ко+рни А. Монго+лии<br />

Б. популя+рный ру+сский сувени+р Б. ру+сские ко+рни Б. Росси+и<br />

В. кру+пный ру+сский сувени+р В. япо+нские ко+рни В. Кита+е<br />

6 Рабо+тайте в па+рах. Задава+йте вопро+сы и отвеча+йте на них.<br />

Pracujcie w parach. Zadawajcie pytania i na nie odpowiadajcie.<br />

1. Приво+зишь ли ты сувени+ры из путеше+ствий? Е+сли да, то каки+е и кому+?<br />

<strong>2.</strong> Что бы ты привёз/привезла+ из Росси+и для ма+мы, па+пы, ба+бушки, де+душки, бра+та, сестры+, подру+ги, дру+га?<br />

3. Како+й по+льский сувени+р ты бы посове+товал/а купи+ть свои+м друзья+м из Росси+и?<br />

99


7<br />

Грамма+тика<br />

Г 1<br />

Г 2<br />

Odmiana zaimka zwrotnego себя+<br />

i wyrażenia друг дру+га<br />

Zaimek zwrotny себя+ wskazuje na to, że czynność jest<br />

skierowana na osobę, która tę czynność wykonuje.<br />

Wyrażenie друг дру+га wskazuje na to, że relacje pomiędzy<br />

osobami są wzajemne.<br />

Porównaj:<br />

Он зна+ет себя+ хорошо+, он зна+ет, что дости+гнет свое+й<br />

це+ли. Zna siebie dobrze – wie, że osiągnie swój cel.<br />

Они+ зна+ют друг дру+га хорошо+, они+ знако+мы 10 лет.<br />

Oni znają się dobrze, są znajomymi od 10 lat.<br />

M. - M<br />

D. себя+ D. друг дру+га<br />

C. себе+ C. друг дру+гу<br />

B. себя+ B. друг дру+га<br />

N. собо+й N. друг с дру+гом<br />

Ms (о) себе+ Ms друг о дру+ге<br />

Końcówki rzeczowników w języku<br />

<strong>rosyjski</strong>m<br />

Niektóre polskie odpowiedniki <strong>rosyjski</strong>ch rzeczowników<br />

różnią się od nich rodzajem.<br />

<strong>Język</strong><br />

<strong>rosyjski</strong><br />

Rodzaj<br />

<strong>Język</strong><br />

polski<br />

Rodzaj<br />

го+род męski miasto nijaki<br />

класс męski klasa żeński<br />

лимо+н męski cytryna żeński<br />

музе+й męski muzeum nijaki<br />

пляж męski plaża żeński<br />

рестора+н męski restauracja żeński<br />

сала+т męski sałatka żeński<br />

суп męski zupa żeński<br />

чай męski herbata żeński<br />

шокола+д męski czekolada żeński<br />

ви+лка żeński widelec męski<br />

котле+та żeński kotlet męski<br />

пробле+ма żeński problem męski<br />

програ+мма żeński program męski<br />

прогу+лка żeński spacer męski<br />

ру+чка żeński długopis męski<br />

соба+ка żeński pies męski<br />

таре+лка żeński talerz męski<br />

Г 3<br />

Tryb rozkazujący<br />

Formy trybu rozkazującego tworzymy od tematu<br />

czasowników w czasie teraźniejszym lub przyszłym<br />

prostym. Tryb rozkazujący czasowników z wymianą<br />

spółgłosek tworzymy od <strong>2.</strong> os. lp z uwzględnieniem<br />

akcentu w 1. os. lp, np. cиде+ть я сижу+ (1. os. lp)<br />

ты сидишь (<strong>2.</strong> os. lp) ты сиди+! (tryb rozkazujący).<br />

1. Jeśli temat czasownika kończy się na samogłoskę,<br />

w liczbie pojedynczej dodaje się do niego końcówkę -й,<br />

a w liczbie mnogiej -йте.<br />

Temat czasu<br />

teraźniejszego lub<br />

przyszłego prostego<br />

Tryb<br />

rozkazujący<br />

де+лать <strong>2.</strong> os. lp <strong>2.</strong> os. lm<br />

я де+ла-ю Де+лай! Де+лайте!<br />

<strong>2.</strong> Jeśli temat czasownika kończy się na spółgłoskę,<br />

a akcent w 1. os. lp pada na końcówkę, to w liczbie pojedynczej<br />

dodaje się końcówkę -и, a w liczbie mnogiej -ите.<br />

Temat czasu<br />

teraźniejszego lub<br />

przyszłego prostego<br />

Tryb<br />

rozkazujący<br />

показа+ть <strong>2.</strong> os. lp. <strong>2.</strong> os. lm<br />

я покаж-у+ Покажи+! Покажи+те!<br />

3. Jeśli temat czasownika kończy się na spółgłoskę,<br />

a akcent w 1. os. lp pada na temat, to w liczbie<br />

pojedynczej dodaje się końcówkę -ь, a w liczbie<br />

mnogiej -ьте.<br />

Temat czasu<br />

teraźniejszego lub<br />

przyszłego prostego<br />

Tryb<br />

rozkazujący<br />

быть <strong>2.</strong> os. lp <strong>2.</strong> os. lm<br />

я бу+д-у Будь! Бу+дьте!<br />

4. Gdy proponujemy innej osobie (lub kilku osobom)<br />

wspólne wykonanie jakiejś czynności, używamy trybu<br />

rozkazującego czasownika дава+ть – дава+й(те)! o<strong>raz</strong><br />

czasownika w bezokoliczniku lub w 1 os. lm.<br />

Дава+й пойдём в кино+! Pójdźmy do kina!<br />

5. Jeśli proponujemy osobę trzecią jako wykonawcę<br />

czynności, używamy słowa пусть! (пуска+й!)<br />

o<strong>raz</strong> czasownika w 3. os. lp lub 3. os. lm czasu teraźniejszego<br />

lub przyszłego prostego.<br />

Пусть па+па ку+пит биле+ты! Niech tata kupi bilety!<br />

100


7<br />

С лова+рь<br />

RZECZOWNIKI<br />

блю+до danie<br />

ви+лка widelec<br />

гид przewodnik, pilot (człowiek)<br />

достопримеча+тельность<br />

atrakcja turystyczna<br />

дру+жба przyjaźń<br />

инвента+рь inwentarz<br />

ка+рта mapa<br />

конта+кт kontakt<br />

кры+ша dach<br />

ку+кла lalka<br />

кусо+чек kawałeczek<br />

маршру+т trasa<br />

меню+ menu<br />

мост most<br />

музе+й muzeum<br />

о+тдых odpoczynek<br />

па+мятник pomnik<br />

пляж plaża<br />

подска+зка podpowiedź<br />

пое+здка podróż, przejażdżka<br />

пра+вило reguła<br />

пробле+ма problem<br />

програ+мма program<br />

прогу+лка spacer<br />

путеше+ствие podróż<br />

ра+дость radość<br />

расписа+ние rozkład<br />

сни+мок zdjęcie<br />

соцсе+ти portale społecznościowe<br />

страна+ kraj<br />

таре+лка talerz<br />

тракти+р zajazd, gospoda<br />

тур wyjazd (turystyczny,<br />

zorganizowany)<br />

улы+бка uśmiech<br />

фото+граф fotograf<br />

экску+рсия wycieczka<br />

экскурсово+д przewodnik<br />

CZASOWNIKI<br />

гото+вить gotować<br />

заказа+ть zamawiać<br />

заплати+ть zapłacić<br />

наслажда+ться cieszyć się<br />

обжа+рить usmażyć<br />

осма+тривать zwiedzać<br />

остана+вливаться zatrzymywać się<br />

отдыха+ть odpoczywać<br />

переночева+ть przenocować<br />

почу+вствовать себя+ poczuć się<br />

символизировать symbolizować<br />

фотографи+ровать robić zdjęcia<br />

JEDZENIE<br />

САЛА+Т SAŁATKA<br />

оливье+ Olivier (sałatka jarzynowa,<br />

podawana z sosem winegret)<br />

селёдка под шу+бой<br />

śledź pod pierzynką<br />

винегре+т sałatka<br />

jarzynowa (z burakami)<br />

СУП ZUPA<br />

борщ barszcz<br />

щи kapuśniak<br />

соля+нка solanka<br />

(gęsta zupa z mięsem)<br />

уха+ zupa rybna<br />

ГОРЯ+ЧИЕ БЛЮ+ДА DANIA GŁÓWNE<br />

пельме+ни pierogi<br />

блины+ с икро+й bliny z kawiorem<br />

пожарская котле+та<br />

kotlet pożarski<br />

бефстро+ганов (boeuf) Strogonow<br />

голубцы+ gołąbki<br />

котле+та kotlet mielony<br />

свина+я отбивна+я kotlet schabowy<br />

СЛА+ДОСТИ SŁODYCZE<br />

зефи+р zefir (rodzaj<br />

słodkiej pianki w czekoladzie)<br />

шокола+д czekolada<br />

пря+ник piernik<br />

НАПИ+ТКИ NAPOJE<br />

морс napój żurawinowy<br />

квас kwas chlebowy<br />

PRODUKTY<br />

капу+ста kapusta<br />

карто+фель ziemniaki<br />

кефи+р kefir<br />

клю+ква żurawina<br />

ку+рица kurczak<br />

лимо+н cytryna<br />

лук cebula<br />

ма+сло masło; olej<br />

молоко+ mleko<br />

морко+вь marchewka<br />

мука+ mąka<br />

мя+со mięso<br />

пе+рец pieprz<br />

петру+шка pietruszka<br />

припра+вы przyprawy<br />

ры+ба ryba<br />

са+хар cukier<br />

соль sól<br />

сухари+ suchary; bułka tarta<br />

теля+тина cielęcina<br />

фарш mięso mielone<br />

чесно+к czosnek<br />

шокола+д czekolada<br />

яйцо+ jajko<br />

PAMIĄTKI<br />

гжель gżel (ceramika<br />

wyrabiana w miejscowości Gżel)<br />

коко+шник kokosznik<br />

(dawne odświętne<br />

nakrycie głowy u kobiet)<br />

кру+жка kubek<br />

магни+т magnes<br />

матрёшка matrioszka<br />

откры+тка pocztówka<br />

плато+к chusta<br />

подстака+нник podstawka<br />

(do szklanki)<br />

самова+р samowar<br />

сувени+р pamiątka<br />

футбо+лка koszulka, T-shirt<br />

хохлома chochłoma (drewniana<br />

zastawa stołowa<br />

ręcznie malowana)<br />

Чебура+шка Kiwaczek, Czeburaszka<br />

(bohater animowanego filmu,<br />

zabawka)<br />

ша+пка-уша+нка czapka uszanka<br />

ZWROTY I WYRAŻENIA<br />

фотографи+ровать друг дру+га<br />

robić zdjęcia sobie nawzajem<br />

фотографи+ровать себя+<br />

fotografować siebie<br />

фотографи+роваться<br />

fotografować się<br />

Они+ похо+жи друг на дру+га. Oni są<br />

podobni jeden do drugiego.<br />

име+ть при себе+ немно+го нали+чных<br />

mieć przy sobie trochę gotówki<br />

понима+ть друг дру+га<br />

rozumieć siebie (wzajemnie)<br />

помога+ть друг дру+гу<br />

pomagać sobie (wzajemnie)<br />

Покажи+те, пожа+луйста!<br />

Proszę pokazać!<br />

наве+рное сhyba, prawdopodobnie<br />

101


7<br />

Пра+ктика языка+<br />

CD 43<br />

1 Posłuchaj dwukrotnie trzech dialogów i wybierz właściwą odpowiedź A–B.<br />

1. Э+тим ле+том Макс хо+чет … . 3. Молодо+й челове+к заплати+л за футбо+лку … .<br />

А. пое+хать с роди+телями в Испа+нию А. 50 рубле+й<br />

Б. гото+виться к экза+менам Б. 600 рубле+й<br />

В. пое+хать к ба+бушке в дере+вню В. 460 рубле+й<br />

<strong>2.</strong> Де+вушка заказа+ла в рестора+не … .<br />

А. щи и пельме+ни<br />

Б. блины+ и квас<br />

В. то+лько суп<br />

2 Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki podanymi wy<strong>raz</strong>ami. Jeden wy<strong>raz</strong> podano dodatkowo.<br />

прогу+лка / почу+вствовать / путеше+ствии / достопримеча+тельности / живу+т / писа+теля / экску+рсии<br />

Петербу+рг Достое+вского<br />

На э+той (1) … вы смо+жете не то+лько<br />

посмотре+ть гла+вные (2) … , но и узна+ть<br />

Петербу+рг че+рез рома+н Достое+вского<br />

«Преступле+ние и наказа+ние». Писа+тель<br />

хорошо+ знал, где и как (3) ... прототи+пы его+<br />

геро+ев. К сча+стью, мно+гие дома+ и у+лицы не<br />

измени+лись с того+ вре+мени. Литерату+рная<br />

(4) ... по места+м Достое+вского позво+лит вам<br />

(5) ... атмосфе+ру кни+ги и познако+миться<br />

с биогра+фией (6) … .<br />

3 Która z odpowiedzi A–B jest poprawnym tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie?<br />

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.<br />

1. Мои+ роди+тели купи+ли … (wycieczkę) 4. Матрёшка – э+то, наве+рное, са+мый<br />

в Испа+нию, а я люблю+ путеше+ствовать сама+.<br />

популя+рный … (pamiątka) из Росси+и.<br />

A. экску+рсию А. па+мять<br />

Б. тур Б. констру+ктор<br />

В. путеше+ствие В. сувени+р<br />

<strong>2.</strong> Мы с сестро+й похо+жи … (do siebie). 5. Что мо+жно посмотре+ть … (w tym mieście)?<br />

А. друг на дру+га А. в э+том ме+сте<br />

Б. на себя+ Б. в э+том ме+сяце<br />

В. к себе+ В. в э+том го+роде<br />

3. В ми+ре «Оливье+» ча+сто называ+ют « … (Rosyjski) сала+т».<br />

А. ру+сский<br />

Б. росси+йский<br />

В. росси+йская<br />

102


4 Uzupełnij poniższe minidialogi, wybierając poprawną odpowiedź spośród A–B.<br />

1. X: Кака+я краси+вая матрёшка! 3. X: Куда+ ты е+дешь отдыха+ть<br />

Y: Э+то мне моя+ подру+га из Росси+и привезла+, э+тим ле+том?<br />

мы всегда+ приво+зим … сувени+ры из путеше+ствий. Y: Ду+маю, на не+сколько дней пое+ду … .<br />

А. дру+гу А. в Москву+<br />

Б. друг дру+гу Б. до Москвы+<br />

В. подру+ге В. в Москве+<br />

<strong>2.</strong> X: Каки+е у вас пла+ны на за+втра? 4. X: Где+ вы бу+дете жить в Ирку+тске?<br />

Y: Мы пойдём в … музе+й. Y: Мы заброни+ровали … .<br />

А. истори+ческий А. гости+ную<br />

Б. истори+ческое Б. гости+ницу<br />

В. истори+ческая В. прогу+лку<br />

5 Opisz zdjęcie, a następnie odpowiedz na pytania 1–3.<br />

1. Каки+е сувени+ры мо+жно привезти+ из Росси+и?<br />

<strong>2.</strong> Лю+бишь ли ты покупа+ть сувени+ры?<br />

3. Каки+е сувени+ры ты привёз/привезла+ из после+дней пое+здки?<br />

6 Jesteś na wakacjach. Napisz pocztówkę do kolegi / koleżanki z Rosji.<br />

●➔ Poinformuj, gdzie się znajdujesz.<br />

●➔ Wymień jedną wycieczkę, na której byłeś/byłaś.<br />

●➔ Opisz nowe dania, które spróbowałeś/spróbowałaś.<br />

●➔ Napisz, jakie pamiątki dla siebie i rodziny / przyjaciół planujesz przywieźć.<br />

103


7<br />

Теcт<br />

5 pkt<br />

CD 44<br />

5 pkt<br />

1 Posłuchaj dwukrotnie nagrania i wskaż, które ze zdań 1–5 są zgodne z jego treścią, a które – nie.<br />

1. В Росси+и самова+р появи+лся 3000 лет тому+ наза+д.<br />

<strong>2.</strong> Пётр Пе+рвый привёз самова+р из Росси+и в Нидерла+нды.<br />

3. Чай привезли+ в Росси+ю в 17 ве+ке.<br />

4. Самова+ры могли+ себе+ позво+лить не то+лько бога+тые.<br />

5. Чай из электри+ческого самова+ра отлича+ется по вку+су от традицио+нного.<br />

2 Ustal kolejność wiadomości na Messengerze.<br />

Да, Ма+гда была+ на твоём дне рожде+ния в про+шлом году+, когда+ я была+ в Кра+кове.<br />

Я ду+маю, мы должны+ посмотре+ть гла+вные достопримеча+тельности, погуля+ть<br />

по Не+вскому проспе+кту и, коне+чно, попро+бовать ру+сскую ку+хню.<br />

А<br />

Отли+чно, Ма+гда о+чень хо+чет попро+бовать соля+нку и блины+<br />

с икро+й. А ещё я хочу+ купи+ть племя+ннице матрёшку, а ма+ме<br />

я хоте+ла бы привезти+ плато+к. Где мо+жно купи+ть сувени+ры?<br />

Б<br />

В<br />

Мы бу+дем с 10 по 17 ию+ля, гости+ницу уже+ заброни+ровали.<br />

На оди+н день хоти+м пое+хать в Петерго+ф посмотре+ть<br />

фонта+ны. Я бу+ду со свое+й подру+гой Ма+гдой. Ты её по+мнишь?<br />

Она+ ещё никогда+ не была+ в Росси+и.<br />

Приве+т, Ле+на! Су+пер, я могу+ быть ва+шим экскурсово+дом.<br />

Когда+ вы приезжа+ете и на ско+лько?<br />

Г<br />

Не беспоко+йся, я всё зна+ю: нетуристи+ческие кафе+<br />

и рестора+ны и недороги+е магази+ны. Я вам помогу+.<br />

У меня+ как раз бу+дет бо+льше свобо+дного вре+мени в ию+ле.<br />

Д<br />

Е<br />

Приве+т, Ни+на! Мы плани+руем быть в ию+ле в Петербу+рге.<br />

Мо+жешь нам порекомендова+ть, куда+ сходи+ть, что посмотре+ть<br />

и что попро+бовать?<br />

4 pkt<br />

3 Do słów 1–4 dobierz ich synonimy А–Г.<br />

1. достопримеча+тельность А. экскурсово+д<br />

<strong>2.</strong> гид Б. па+мятник<br />

3. пое+здка В. сни+мок<br />

4. фотогра+фия Г. экску+рсия<br />

104


5 pkt<br />

4 Przetłumacz zdania na język <strong>rosyjski</strong>.<br />

1. Nie lubię się fotografować.<br />

<strong>2.</strong> Mam przyjaciela z Rosji, rozumiemy siebie nawzajem bez słów.<br />

3. My z kuzynką jesteśmy bardzo do siebie podobni.<br />

4. Jak się czułeś w Moskwie?<br />

5. Zawsze przywozimy sobie pamiątki.<br />

4 pkt<br />

5 Wskaż zbędny wy<strong>raz</strong>.<br />

1. уха+ / щи / соля+нка / пельме+ни<br />

<strong>2.</strong> морс / шокола+д / пря+ник / зефи+р<br />

3. блины+ / пельме+ни / оливье+ / голубцы+<br />

4. капу+ста / морко+вь / клю+ква / лук<br />

4 pkt<br />

6 Podaj słowa, które mają inny rodzaj niż ich polskie odpowiedniki.<br />

сала+т / чай / блю+до / молоко+ / котле+та / шокола+д / мя+со / са+хар / суп / петру+шка<br />

3 pkt<br />

7 Utwórz tryb rozkazujący od czasowników podanych w nawiasach.<br />

1<br />

2 3<br />

Мастер<br />

и<br />

Маргарита<br />

–… (Показа+ть – lm),<br />

пожа+луйста, э+ту футбо+лку.<br />

– Пожа+луйста.<br />

– … (купи+ть – lp) мне в Росси+и<br />

рома+н Булга+кова «Ма+стер<br />

и Маргари+та», е+сли бу+дешь<br />

в кни+жном магази+не.<br />

– Да, без пробле+м.<br />

– … (Быть – lm) добры+, я хочу+<br />

купи+ть э+тот магни+т.<br />

– С вас 160 рубле+й.<br />

4 pkt<br />

8 Wybierz poprawną odpowiedź.<br />

1. Я люблю+ де+лать се+лфи, то есть … . 3. Росси+я – э+то са+мая больша+я … в ми+ре.<br />

A. фотографи+ровать себя+ А. сторона+<br />

Б. фотографи+ровать друг дру+га Б. страна+<br />

В. фотографи+роваться В. страни+ца<br />

<strong>2.</strong> Е+сли вы не зна+ете доро+гу, 4. Ле+том я была+ в Москве+ две неде+ли,<br />

ну+жно взять с собо+й …. мне о+чень понра+вилась э+та … .<br />

А. карти+ну А. экску+рсия<br />

Б. ка+рту Б. пое+здка<br />

В. коро+бку В. путеше+ствие<br />

105


7<br />

Нa шеcтёркy!<br />

1 Подбери+ к слова+м определе+ния. Обрати+ внима+ние, что э+то ло+жные друзья+ перево+дчика.<br />

Dobierz wy<strong>raz</strong>y do ich definicji. Uwaga, to fałszywi przyjaciele tłumacza.<br />

1. отдыха+ть А. устро+йство для развлече+ния, наприме+р, америка+нские го+рки<br />

<strong>2.</strong> аттракцио+н Б. ме+сто, где мо+жно что+-нибудь купи+ть<br />

3. бронь В. тра+нспортное сре+дство, кото+рое состои+т из не+скольких ваго+нов<br />

4. по+езд Г. не рабо+тать<br />

5. дворе+ц Д. резерва+ция<br />

6. магази+н Е. резиде+нция царя+<br />

2а Прочита+й текст и скажи+, что обознача+ют в нём э+ти ци+фры: 10, 23, 35, 11, 65, 5.<br />

Przeczytaj tekst i powiedz, co oznaczają w nim te liczby: 10, 23, 35, 11, 65, 5.<br />

Профессиона+льный путеше+ственник<br />

В 2016 году+ са+мый знамени+тый росси+йский «профессиона+льный» путеше+ственник<br />

Фёдор Ко+нюхов поби+л реко+рд. Он пролете+л на возду+шном ша+ре вокру+г све+та за 11 дней.<br />

Тра+сса проходи+ла с за+пада на восто+к, над тремя+ контине+нтами и тремя+ океа+нами: Ти+хим,<br />

Атланти+ческим и Инди+йским. Возду+шный шар ве+сил о+коло 10 тонн. 65-ле+тний путеше+ственник<br />

вы+летел из Австра+лии 12 ию+ля и приземли+лся там же 23 ию+ля. Он пролете+л 35 ты+сяч киломе+тров<br />

и ни ра+зу не дотро+нулся до земли+.<br />

Са+мым тру+дным, как сказа+л сам Фёдор Ко+нюхов, бы+ло то, что не+ было вре+мени на сон.<br />

Э+то не пе+рвый реко+рд Ко+нюхова. Ра+ньше он два ра+за покоря+л Эвере+ст, пять раз соверши+л<br />

кругосве+тное путеше+ствие, переплы+л на ло+дке Ти+хий океа+н. Всего+ на счету+ путеше+ственника<br />

бо+лее 40 (сорока+) уника+льных экспеди+ций и восхожде+ний на верши+ны. Во вре+мя путеше+ствий<br />

Фёдор Ко+нюхов занима+ется тво+рчеством – пи+шет кни+ги и карти+ны.<br />

2б Допо+лни темати+ческий слова+рь, пе+рвые бу+квы сле+дующих слов даны+ для подска+зки.<br />

Uzupełnij słownik tematyczny, pierwsze litery kolejnych wy<strong>raz</strong>ów zostały podane.<br />

1. Сто+роны све+та: се+вер, юг, з..., в... 4. Тра+нспорт: самолёт, кора+бль, л..., в... ш...<br />

<strong>2.</strong> Вода+: мо+ре, о+зеро, река+, водопа+д, о... 5. Тво+рчество: фи+льмы, спекта+кли, пе+сни, к…, к…<br />

3. Земля+: ос..., полуо+стров, контине+нт. 6. Вре+мя: ме+сяц, неде+ля, час, мину+та, д…, г…<br />

2в Подбери+ слова+ 1–4 со слова+ми А–Г так, что+бы получи+лись словосочета+ния.<br />

Dobierz słowa 1–4 do wy<strong>raz</strong>ów А–Г tak, aby powstały poprawne zwroty.<br />

1. покори+ть А. карти+ны<br />

<strong>2.</strong> писа+ть Б. Эвере+ст<br />

3. поби+ть В. путеше+ствие<br />

4. соверши+ть Г. реко+рд<br />

3 Отве+ть на вопро+сы. Odpowiedz na pytania.<br />

1. Каки+х по+льских путеше+ственников ты зна+ешь? Расскажи+ об их после+дних достиже+ниях.<br />

<strong>2.</strong> По-тво+ему, путеше+ственник – э+то рабо+та и+ли то+лько хо+бби?<br />

3. Хоте+л/а бы ты соверши+ть кругосве+тное путеше+ствие?<br />

106


КУЛЬТ У+РНЫЙ<br />

ШОК


7<br />

Путеше+ствие<br />

CD 50<br />

1 Прослу+шай и прочита+й текст. Скажи+, каки+е предложе+ния ве+рные, а каки+е нет.<br />

Posłuchaj tekstu i go przeczytaj. Powiedz, które zdania są prawdziwe, a które – nie.<br />

Присе+сть на доро+жку<br />

Приве+т! Меня+ зову+т Ле+на. Мы с подру+гой из Москвы+ реши+ли пое+хать на экску+рсию в Ту+лу.<br />

Я – по+лька, а она+ – ру+сская, но никогда+ не была+ в э+том стари+нном ру+сском го+роде. Ита+к, мы гото+вы,<br />

чемода+ны со+браны. Наш по+езд отправля+ется че+рез час.<br />

Я не люблю+ спеши+ть, поэ+тому предложи+ла Ната+ше вы+йти из до+ма чуть-чу+ть ра+ньше. И тут, когда+<br />

мы уже+ бы+ли оде+ты, Ната+ша сади+тся на дива+н и говори+т: «Прися+дем на доро+жку». Ока+зывается, э+то<br />

ста+рый ру+сский обы+чай – сесть на мину+ту-две пе+ред доро+гой. Ната+ша сказа+ла, что э+то помога+ет ей<br />

успоко+иться и ещё раз поду+мать, всё ли она+ взяла+ с собо+й в доро+гу. Так де+лала её ма+ма и ба+бушка.<br />

Мне э+то показа+лось стра+нным, но, мо+жет, в э+том есть како+й-то смысл. Я, коне+чно, то+же села+<br />

с Ната+шей. Я учу+ ру+сский язы+к, и мне ка+жется, что таки+е тради+ции, как э+та, помога+ют мне поня+ть<br />

Росси+ю и ру+сских, а зна+чит и язы+к. Ду+маю, до+ма я то+же бу+ду так де+лать.<br />

1. Ната+ша ро+дом из Ту+лы.<br />

<strong>2.</strong> Присе+сть на доро+жку – э+то зна+чит сесть на по+езд.<br />

3. Ната+ша переняла+ тради+цию «присе+сть на доро+жку» от родны+х.<br />

4. Ле+не понра+вилась ру+сская тради+ция.<br />

114


День Побе+ды<br />

1а Прочита+й слова+ 1–6 и подбери+ к ним фотогра+фии А–Е.<br />

Przeczytaj wy<strong>raz</strong>y 1–6 i dobierz do nich zdjęcia A–E.<br />

1. пара+д 3. солда+т 5. ветера+ны<br />

<strong>2.</strong> салю+т 4. танк 6. моги+ла<br />

А. Б. В.<br />

Г.<br />

Д. Е.<br />

CD 51<br />

1б<br />

Прослу+шай и прочита+й текст. Зате+м отве+ть на вопро+сы.<br />

Posłuchaj tekstu i go przeczytaj. Następnie odpowiedz na pytania.<br />

Я давно+ хоте+л побыва+ть на Дне Побе+ды в Москве+, уви+деть свои+ми глаза+ми пара+д. Я прие+хал<br />

в столи+цу за два дня до нача+ла пара+да. Почти+ всё в го+роде бы+ло уже+ гото+во к пра+зднику.<br />

А но+чью мо+жно бы+ло посмотре+ть репети+ции пара+да. Удиви+тельно, что везде+ бы+ли видны+ да+ты –<br />

1941–1945. У нас в По+льше мы говори+м о Второ+й мирово+й войне+ с 1939 по 1945 год. А в Росси+и –<br />

о Вели+кой Оте+чественной войне+, когда+ Герма+ния напа+ла на СССР. Э+то случи+лось 22 ию+ня 1941<br />

го+да. Официа+льный День Побе+ды в Росси+и и По+льше то+же отмеча+ют в ра+зные дни. У нас э+то 8 ма+я,<br />

а в Росси+и – 9 ма+я. А вы зна+ете почему+? Небольша+я истори+ческая спра+вка: Акт о капитуля+ции<br />

Герма+нии был подпи+сан 7 ма+я. На сле+дующий день – 8 ма+я – почти+ все стра+ны на+чали пра+здновать<br />

побе+ду, но не Сове+тский Сою+з. Ста+лину не до конца+ понра+вился подпи+санный докуме+нт.<br />

Не+которые счита+ют, что причи+на была+ проста+я – от и+мени СССР докуме+нт подписа+л<br />

генера+л-майо+р, а не ма+ршал. Поэ+тому 8 ма+я Акт о капитуля+ции подпи+сывали сно+ва, в э+тот<br />

раз э+то сде+лал ма+ршал Жу+ков. Но+вый акт был подпи+сан в Берли+не в 22:43. В Москве+ бы+ло уже+<br />

00:43 9 ма+я. Так и оста+лись две ра+зные да+ты. Сего+дня 9 ма+я – э+то выходно+й день в Росси+и.<br />

Лю+ди несу+т цветы+ ветера+нам и к Моги+ле Неизве+стного Солда+та, вспомина+ют родны+х,<br />

кото+рые поги+бли, смо+трят пара+д вое+нной те+хники, та+нков, а ве+чером иду+т на пра+здничный салю+т.<br />

1. Когда+ мо+жно посмотре+ть репети+ции пара+да в Москве+?<br />

<strong>2.</strong> Когда+ начала+сь Вели+кая Оте+чественная война+?<br />

3. Почему+ в Росси+и День Побе+ды отмеча+ют 9 ма+я?<br />

4. Как ру+сские пра+зднуют День Побе+ды?<br />

115


7<br />

Путеше+ствие<br />

1 Посмотри+ на фотогра+фии и отве+ть на вопро+сы.<br />

Obejrzyj zdjęcia i odpowiedz na pytania.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

1. Како+й вид о+тдыха предпочита+ют э+ти лю+ди?<br />

<strong>2.</strong> Как обы+чно прово+дят кани+кулы твои+ друзья+ и знако+мые?<br />

3. Как бы ты хоте+л/а провести+ ближа+йшее ле+то?<br />

142


2 Опиши+ фотогра+фию и отве+ть на вопро+сы. Opisz zdjęcie i odpowiedz na pytania.<br />

1. К како+му стереоти+пу о Росси+и подхо+дит э+та фотогра+фия?<br />

<strong>2.</strong> Каки+е други+е стереоти+пы о Росси+и ты зна+ешь?<br />

3. С каки+ми стереоти+пами о свое+й стране+ ты встреча+лся/лась?<br />

3 Посмотри+ на фотогра+фии и приду+май к ка+ждой из них диало+г.<br />

Popatrz na zdjęcia i ułóż dialog do każdego z nich.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

143


Spis ilustracji i fotografii:<br />

Okładka: (młodzież) oneinchpunch/Shutterstock.com, (Moskwa city) Viacheslav Lopatin/Shutterstock.com, (Moskwa<br />

City – rzeka) photoff/Shutterstock.com, (Moskwa City – wieżowce) Nellin/Shutterstock.com<br />

Tekst główny: s. 5 (serce z <strong>rosyjski</strong>mi symbolami) Macrovector/Shutterstock.com; s. 93 (dziewczyna z plecakiem) Maridav/Shutterstock.com;<br />

94 (para na moście) Ekaterina Pokrovsky/Shutterstock.com, (dziewczyna na tle miasta) Sergey-<br />

Dubrov/Shutterstock.com, (dziewczyna z mapą) Aliona Kul/Shutterstock.com; s. 95 (przewodniki i telefon) Maxx-Studio/<br />

Shutterstock.com, (ludzie z walizkami) Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock.com; s. 96 (sałatka warzywna) Eniken/<br />

Shutterstock.com, (sałatka – śledzik pod pierzynką) AS Foodstudio/Shutterstock.com, (winegret) Irina Rostokina/<br />

Shutterstock.com, (barszcz) Natallya Naumava/Shutterstock.com, (kapuśniak) Liliya Kandrashevich/Shutterstock.com,<br />

(solanka) Narsil/Shutterstock.com, (zupa rybna) Andriy Boyko/Shutterstock.com, (pierogi) Geshas/Shutterstock.com,<br />

(naleśniki) Dariia Belkina/Shutterstock.com, (kotlet) THANAN KONGDOUNG/Shutterstock.com, (boeuf Strogonov) valkyrielynn/Shutterstock.com,<br />

(gołąbki) vvoe/Shutterstock.com, (pianki) Spalnic/Shutterstock.com, (czekolada) peepy/<br />

Shutterstock.com, (piernik) Sann von Mai/Shutterstock.com, (kompot) soeka/Shutterstock.com, (kwas) natali_ploskaya/<br />

Shutterstock.com, (patera) Prapas Wongviroch/Shutterstock.com, (kucharz z patelnią) Syda Productions/Shutterstock.com;<br />

s. 97 (boeuf Stroganov) truembie/Shutterstock.com, (para w kuchni) ESB Professional/Shutterstock.com; s. 98 (matrioszki)<br />

Tharathornchanakul/Shutterstock. com, (maskotka) Miriam82/Shutterstock.com, (ob<strong>raz</strong>) trentemoller/Shutterstock.com,<br />

(samowar) Berents/Shutterstock.com, (koszulka) Africa Studio/Shutterstock.com, (nadruk na koszulce)<br />

wildfloweret/Shutterstock.com, (kubek) Anton Kishinskiy/Shutterstock.com, (czapka) Oksy001/Shutterstock.com, (kokosznik)<br />

Dmitriy Tur/Shutterstock.com, (chustki) Grisha Bruev/Shutterstock.com, (herbata) den781/Shutterstock.com,<br />

(matrioszki) ozgur_oral/Shutterstock.com, (kobieta z dzieckiem) Julia Kuznetsova/Shutterstock.com; s. 99 (porcelana)<br />

tatyaro/Shutterstock.com, (chochłoma) eAlisa/Shutterstock.com, (magnesy) Tsuguliev/Shutterstock.com, (matrioszka)<br />

Dashu Xinganling/Shutterstock.com; s. 102 (Petersburg) Zabavnik/Shutterstock.com; s. 103 (stragan) onajourney/<br />

Shutterstock.com; s. 104 (dziewczyna z telefonem) Roman Samborskyi/Shutterstock.com; s. 105 (lalka) MMXeon/Shutterstock.com,<br />

(chłopak z koszulką) Foxy burrow/Shutterstock.com, (notes) Nikolay Klimenko/Shutterstock.com, (kiosk)<br />

Nikolay Sachkov/Shutterstock.com; s. 107 (chusta) Sergey Bezgodov/Shutterstock.com; s. 114 (dziewczyna) Alliance<br />

Images/Shutterstock.com<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że podjęły starania mające na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw<br />

autorskich wszystkich zamieszczonych utworów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych<br />

utwory lub fragmenty, postępują zgodnie z art. 27 1 ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

oświadczają, że są jedynym podmiotem właściwym do kontaktu autorów tych utworów lub innych podmiotów uprawnionych<br />

w wypadkach, w których twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.


JĘZYK rosYJsKi<br />

Podręcznik dla liceum i technikum<br />

2<br />

Nowy podręcznik<br />

do nauki języka <strong>rosyjski</strong>ego<br />

w liceum i technikum<br />

Cykl podręczników Как раз jest przeznaczony<br />

dla uczniów rozpoczynających naukę języka <strong>rosyjski</strong>ego.<br />

Cykl jest w pełni zgodny z wymaganiami nowej<br />

podstawy programowej z 2018 r.<br />

JĘZYK rosYJsKi<br />

Podręcznik dla liceum i technikum<br />

1<br />

JĘZYK rosYJsKi<br />

Podręcznik dla liceum i technikum<br />

3<br />

JĘZYK rosYJsKi<br />

Podręcznik dla liceum i technikum<br />

4<br />

Tematyka i język tematy są powiązane z życiem i zainteresowaniami współczesnych nastolatków<br />

wprowadzenie współczesnego <strong>rosyjski</strong>ego słownictwa ułatwia rozumienie tekstów użytkowych<br />

(np. e-maili, artykułów prasowych, SMS-ów, opowiadań i dialogów)<br />

Komunikacja Как раз uczy porozumiewania się w języku <strong>rosyjski</strong>m w sytuacjach życia codziennego<br />

Gramatyka zagadnienia gramatyczne zostały wprowadzone w taki sposób, aby uczeń był w stanie<br />

samodzielnie stosować je w praktyce<br />

Możliwość pracy<br />

w różnych zakresach<br />

opanowanie materiału lekcyjnego zapewnia realizację programu obowiązkowego<br />

chętni uczniowie mogą sięgnąć po materiały dodatkowe (tj. Практика языка, На шестёрку!,<br />

Культурный шок), aby poszerzyć swoją wiedzę<br />

Układ treści spiralny układ podręcznika Как раз umożliwia stopniowe przyswajanie wiedzy i utrwalanie<br />

poznanych wcześniej zagadnień<br />

Międzykulturowość teksty i nagrania odpowiadają realnym sytuacjom komunikacyjnym i zostały nagrane przez Rosjan<br />

uczniowie poznają kulturę, tradycje i zwyczaje Rosji<br />

Dodatkowe materiały sekcja Культурный шок zawiera liczne materiały fakultatywne, m.in. lekcje okolicznościowe,<br />

ćwiczenia fonetyczne, trening sprawności językowych, zestaw zadań rozwijających sprawność<br />

mówienia i podręczny słownik rosyjsko-polski<br />

Uczniowie<br />

Początkowy poziom<br />

znajomości<br />

języka (ESOKJ)<br />

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 liceum<br />

(4 i 5 technikum)<br />

Docelowy poziom<br />

znajomości<br />

języka (ESOKJ)<br />

początkujący – Как раз 1 Как раз 2 Как раз 3 Как раз 4 A2+<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!