10.06.2020 Views

Fizyka - zbiór zadań liceum i technikum

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2019<br />

FIZYKA<br />

<br />

LICEUM I TECHNIKUM ZAKRES ROZSZERZONY<br />

2


FIZYKA<br />

<br />

LICEUM I TECHNIKUM ZAKRES ROZSZERZONY<br />

2


© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2020<br />

Wydanie I<br />

ISBN 978-83-02-19016-2<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Agnieszka Gawryszczak (redaktor koordynator),<br />

Daniel Cłapa, Karolina Wilk (współpraca redakcyjna)<br />

Redakcja i korekta językowa: Zespół WSiP, Grażyna Gawryłow<br />

Redakcja techniczna: Janina Soboń<br />

Projekt okładki: Ewa Pawińska<br />

Projekt graficzny: Ewa Pawińska<br />

Opracowanie graficzne: Tomasz Korwin-Szymanowski<br />

Fotoedycja: Ignacy Składowski<br />

Skład i łamanie: TomMaster Studio<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Tel. 22 576 25 00<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Druk i oprawa: Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o.<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im<br />

przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym.<br />

Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz,<br />

czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


................................................................................................................................. 5<br />

<br />

Wskazówki ......................................................................................................................... 6<br />

..................................................................................... 7<br />

1. ..................................................................... 18<br />

2. ................................................................................ 19<br />

3. .......................................................................... 21<br />

4. ................................................ 24<br />

5. ..................................................................................... 27<br />

6. ........................................................................................................... 30<br />

7. ......................................... 32<br />

8. ........................................ 33<br />

<br />

Wskazówki ......................................................................................................................... 36<br />

..................................................................................... 37<br />

9. ........................................................................... 43<br />

10. ................................................................................ 45<br />

11. ................................................................................ 47<br />

12. ............................................................................... 50<br />

13. ................................................................................... 53<br />

14. .................................................. 54<br />

* 15. ................................................................................ 55<br />

16. ..................................................................................... 56<br />

17. .......................................... 59<br />

<br />

Wskazówki ......................................................................................................................... 61<br />

..................................................................................... 62<br />

18. ...................................................................................................... 66<br />

19. ...................................................... 68<br />

20. ................................................... 70<br />

21. ......................................................... 71<br />

<br />

Wskazówki ......................................................................................................................... 72<br />

..................................................................................... 73<br />

22. ............... 80<br />

23. .................................................................................... 80


24. ............................................................ 82<br />

25. ............................................................................. 89<br />

26. .......................................................................................... 89<br />

27. ...................................................... 91<br />

<br />

Wskazówki ......................................................................................................................... 93<br />

..................................................................................... 95<br />

28. ......................... 105<br />

29. ................................................................. 106<br />

30. .................................. 107<br />

31. .............................................................. 109<br />

32. ......................................................... 111<br />

33. ............................................................................ 112<br />

34. .... 114<br />

35. ............................................................................ 115<br />

36. ................................................................. 117<br />

37. ............................................................... 120<br />

38. ............................................................................ 122<br />

39. ....................................................................................................... 124<br />

40. .......................................................................... 125<br />

41. ....................................................................... 127<br />

* 42. ............................................ 129<br />

<br />

Wskazówki ......................................................................................................................... 131<br />

..................................................................................... 133<br />

43. ................................................ 143<br />

44. ........................................................................ 146<br />

45. ................................................................................. 148<br />

46. .................................................................. 150<br />

47. .................................. 152<br />

48. ........................................................ 155<br />

49. ............................................................................................................ 158<br />

50. ..................................................................... 159<br />

51. .................................................................... 161<br />

52. ........................................... 164<br />

.................................................................................................... 167<br />

......................................................................... 189<br />

................................................................................................................... 190<br />

*


Zjawiska termodynamiczne<br />

Wskazówki<br />

▶ Zanim zaczniesz rozwiązywać zadanie:<br />

postaraj się zrozumieć zjawisko fizyczne, które jest opisane w treści,<br />

przypomnij sobie prawa fizyczne, które opisują przedstawione zjawisko – podczas<br />

dokonywania jego analizy należy sobie uświadomić, dlaczego przebiega ono w opisany<br />

sposób,<br />

zapisz dane i szukane, zaproponuj własne symbole, którymi chcesz się posługiwać,<br />

pamiętaj – nie dopasowuj gotowych, wyuczonych wzorów do zadania.<br />

▶ Najważniejsze zagadnienia w tym dziale to:<br />

przemiany gazu doskonałego,<br />

zasady termodynamiki,<br />

silniki cieplne,<br />

przejścia fazowe,<br />

rozszerzalność temperaturowa ciał.<br />

▶ Nowe pojęcia to:<br />

energia wewnętrzna stan równowagi termodynamicznej gaz doskonały<br />

równanie Clapeyrona stała Boltzmanna przemiany: izobaryczna, izochoryczna,<br />

izotermiczna, adiabatyczna stopnie swobody ciepło właściwe ciepło<br />

molowe energia wewnętrzna jako funkcja stanu entropia przewodnictwo<br />

cieplne konwekcja<br />

• Wiele <strong>zadań</strong> z tego działu dotyczy szczególnych przemian gazu doskonałego, a także<br />

przemian ogólnych i zastosowania do nich pierwszej zasady termodynamiki. W tych<br />

zadaniach polecenia sprowadzają się do obliczenia pracy wykonanej przez siłę zewnętrzną<br />

(lub gaz), ciepła wymienionego z otoczeniem i zmiany energii wewnętrznej gazu.<br />

• Pracę siły zewnętrznej oblicza się jako pole figury geometrycznej, zawartej pod wykresem<br />

p(V). Przed wynikiem należy postawić znak plus, gdy objętość gazu maleje, a znak<br />

minus, gdy objętość gazu wzrasta. Zwykle warto przedstawić przemiany gazu w układzie<br />

współrzędnych p, V, jeśli w treści zadania przemiany te zostały przedstawione w innych<br />

układach.<br />

• Ciepło wymienione z otoczeniem można obliczyć albo ze wzoru Q = nCΔT , gdzie C<br />

jest ciepłem molowym gazu, albo z pierwszej zasady termodynamiki, jeśli zna się wykonaną<br />

pracę i zmianę energii wewnętrznej. Znak przy wartości liczbowej ciepła zależy od<br />

znaku zmiany temperatury ΔT. Oczywiście w przemianie adiabatycznej z definicji Q =0.<br />

93


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

Ciepło molowe zależy od rodzaju przemiany i w dodatku nie w każdej przemianie jest<br />

wielkością stałą. Znane są tylko ciepła molowe gazu (o znanej liczbie stopni swobody)<br />

w stałej objętości (C V ) i pod stałym ciśnieniem (C p ), dlatego w tych przemianach ciepło<br />

Q oblicza się zawsze ze wzoru Q = nCΔT .<br />

• Zmianę energii wewnętrznej ΔU gazu doskonałego oblicza się albo z pierwszej zasady<br />

termodynamiki (jeśli znane są ciepło i praca), albo ze stosującego się w każdej przemianie<br />

wzoru ΔU = nC V ΔT . Stosowanie tego wzoru jest jednak wymagane dopiero w zadaniach<br />

po rozdziale 36 (i dalszych), bo dopiero tam omówione jest zagadnienie energii<br />

wewnętrznej jako funkcji stanu.<br />

• Warto pamiętać, że w rozdziale 32, w którym zostały wprowadzone pojęcia energii<br />

wewnętrznej i stopni swobody, na podstawie teorii kinetyczno-molekularnej został zapisany<br />

wzór ΔU = i kNΔT, z którego zawsze można skorzystać. Obydwa wzory na ΔU<br />

2<br />

są całkowicie równoważne, bo n = N N A<br />

, a k = R N A<br />

.<br />

• Aby obliczyć sprawność zamkniętego cyklu przemian (w którym pracuje każdy silnik<br />

cieplny), trzeba znać sumaryczne ciepła pobrane i oddane przez ciało robocze w całym<br />

cyklu albo tzw. efektywną pracę gazu i sumę ciepeł pobranych.<br />

• Zwróć także uwagę na umiejętność interpretacji każdego procesu z punktu widzenia<br />

teorii kinetyczno-molekularnej gazu. W tych przypadkach bardzo przydatne jest korzystanie<br />

ze wzoru na ciśnienie gazu w zbiorniku zamkniętym (rozdział 29).<br />

• Zgodnie z powszechnie przyjętą tradycją szkolną zadania z tzw. kalorymetrii (bilans<br />

cieplny) rozwiązuje się w taki sposób, że po jednej stronie równania zapisywana jest<br />

suma ciepeł pobranych w danym procesie, a po drugiej suma ciepeł oddanych. Wszystkie<br />

ciepła są wtedy dodatnie, zatem gdy temperatura substancji ulega zmianie, to trzeba<br />

rozstrzygnąć, która temperatura była wyższa i od wyższej odjąć niższą.<br />

• We wszystkich zadaniach, w których nie podano wartości przyspieszenia ziemskiego,<br />

należy przyjąć g =10m/s 2 .<br />

• stałe: Avogadra N A =6,02· 10 23 1<br />

mol , Boltzmanna k =1,38· 10−23 J<br />

K ,<br />

J<br />

gazowa R = N A · k =8,31<br />

mol · K<br />

• ciepło molowe gazu jednoatomowego w stałej objętości C V = 3 2 R<br />

• ciepło molowe gazu dwuatomowego w stałej objętości C V = 5 2 R<br />

• ciepło topnienia lodu 335 000 J<br />

kg<br />

• ciepło parowania lodu (w 100°C) 2 260 000 J<br />

kg<br />

94


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

Wartości ciepła właściwego wybranych substancji<br />

J<br />

ciepło właściwe wody 4200<br />

kg · K ciepło właściwe mosiądzu J<br />

400<br />

kg · K<br />

ciepło właściwe lodu 2100<br />

ciepło właściwe pary wodnej 2000<br />

ciepło właściwe aluminium 900<br />

J<br />

kg · K ciepło właściwe gliceryny J<br />

2430<br />

kg · K<br />

J<br />

kg · K ciepło właściwe miedzi J<br />

400<br />

kg · K<br />

J<br />

kg · K<br />

ciepło właściwe ołowiu 128<br />

J<br />

kg · K<br />

rzykadowe rozwizania zada<br />

rzykad 1.atwi rozwizanie zada 30.130.8<br />

Dwa zbiorniki połączone są ze sobą cienką rurką z kranem. Pierwszy zbiornik o objętości<br />

3,0 dm 3 zawiera powietrze pod ciśnieniem 1,0 · 10 5 Pa, a drugi o objętości<br />

1,0 dm 3 zawiera dwutlenek węgla pod ciśnieniem 1,4 · 10 5 Pa.<br />

a) Oblicz ciśnienie mieszaniny powietrza z dwutlenkiem węgla po otwarciu kranu.<br />

Załóż, że temperatura gazów podczas mieszania nie uległa zmianie.<br />

b) Oblicz stosunek liczby moli powietrza do liczby moli dwutlenku węgla w mieszaninie.<br />

Dane: V 1 =3,0dm 3 , p 1 =1,0· 10 5 Pa, V 2 =1,0dm 3 , p 2 =1,4· 10 5 Pa<br />

a) Szukane: p – ciśnienie mieszaniny<br />

zzane:<br />

Zadanie rozwiązujemy tak, jakby każdy gaz zawarty początkowo w jednym naczyniu<br />

rozprężał się do obu naczyń. W ten sposób otrzymujemy tzw. ciśnienia cząstkowe<br />

(p ′ 1 , p′ 2 ), które wywierałby każdy gaz oddzielnie, wypełniając oba naczynia. Następnie<br />

sumujemy ciśnienia cząstkowe.<br />

W przemianie izotermicznej:<br />

p 1 V 1 = p ′ 1 (V 1 + V 2 ) ⇒ p ′ 1 = p 1V 1<br />

V 1 + V 2<br />

p 2 V 2 = p ′ 2 (V 1 + V 2 ) ⇒ p ′ 2 = p 2V 2<br />

V 1 + V 2<br />

Ciśnienie mieszaniny:<br />

p = p ′ 1 + p′ 2 = p 1V 1 + p 2 V 2<br />

V 1 + V 2<br />

p = 1,0 · 105 Pa · 3,0 dm 3 + 1,4 · 10 5 Pa · 1,0 dm 3<br />

4,0 dm 3<br />

p =1,1· 10 5 Pa<br />

95


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

b) Szukane: n 1<br />

n 2<br />

zzane:<br />

Liczba moli gazów zawartych w obu naczyniach po zmieszaniu nie uległa zmianie.<br />

p 1 V 1 = n 1 RT ⇒ n 1 = p 1V 1<br />

RT<br />

p 2 V 2 = n 2 RT ⇒ n 2 = p 2V 2<br />

RT<br />

n 1<br />

= p 1V 1<br />

n 2 p 2 V 2<br />

n 1 1,0 · 3,0<br />

=<br />

n 2 1,4 · 1,0<br />

n 1<br />

≈ 2,1<br />

n 2<br />

e: Ciśnienie mieszaniny gazów będzie równe 1,1 · 10 5 Pa, a stosunek liczby<br />

moli powietrza do liczby moli dwutlenku węgla w mieszaninie wynosi około 2,1.<br />

rzykad 2.atwi rozwizanie zada z rozdzia 30 a take 35.2 i 35.3<br />

Izolowany cieplnie zbiornik jest podzielony nieruchomą ścianką przewodzącą ciepło<br />

na dwie części o objętościach V 1 =0,5m 3 i V 2 =0,8m 3 . W pierwszej części<br />

znajduje się azot pod ciśnieniem p 1 =1,2· 10 5 Pa, o początkowej temperaturze<br />

T 1 = 300 K, w drugiej tlen pod ciśnieniem p 2 =1,0· 10 5 Pa, o początkowej temperaturze<br />

T 2 = 400 K. Gazy potraktuj jako doskonałe.<br />

a) Wyprowadź wzór na wspólną temperaturę gazów (po przekazaniu ciepła) i oblicz<br />

jej wartość liczbową. Ciepła molowe obu gazów w stałych objętościach są jednakowe.<br />

b) Jaką postać przyjmie wyprowadzony wzór, gdy:<br />

• V 1 = V 2 , a temperatury i ciśnienia będą takie jak poprzednio?<br />

• V 1 = V 2 i p 1 = p 2 , a początkowe temperatury będą takie jak poprzednio?<br />

Oblicz wartości liczbowe wyników.<br />

c) W przypadku a) oblicz ciśnienie tlenu i azotu po przekazaniu ciepła.<br />

Dane: azot: V 1 =0,5m 3 , p 1 =1,2· 10 5 Pa, T 1 = 300 K,<br />

tlen: V 2 =0,8m 3 , p 2 =1,0· 10 5 Pa, T 2 = 400 K,<br />

a) Szukane: wzór na T k i wartość T k<br />

zzane:<br />

Bilans cieplny:<br />

n 1 C V (T k − T 1 )=n 2 C V (T 2 − T k )<br />

gdzie n 1 , n 2 oznaczają odpowiednio liczby moli azotu i tlenu.<br />

Rozwiązując to równanie, otrzymujemy:<br />

T k = n 1T 1 + n 2 T 2<br />

n 1 + n 2<br />

96


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

Liczby moli gazów obliczamy z równania Clapeyrona.<br />

n 1 = p 1V 1<br />

RT 1<br />

, n 2 = p 2V 2<br />

RT 2<br />

Po podstawieniu tych wyrażeń do wzoru na T k otrzymujemy:<br />

Podstawiamy wartości liczbowe:<br />

T k = (p 1V 1 + p 2 V 2 )T 1 T 2<br />

p 1 V 1 T 2 + p 2 V 2 T 1<br />

T k = (1,2 · 0,5 + 1,0 · 0,8) · 105 · 300 · 400<br />

(1,2 · 0,5 · 400 + 1,0 · 0,8 · 300) · 10 5 K = 350 K<br />

b) Szukane: wzór na T k , gdy V 1 = V 2<br />

zzane:<br />

T k = (p 1 + p 2 )T 1 T 2<br />

p 1 T 2 + p 2 T 1<br />

=<br />

2,2 · 300 · 400<br />

1,2 · 400 + 1,0 · 300 K ≈ 338 K<br />

Szukane: wzór na T k , gdy V 1 = V 2 i p 1 = p 2 i wartości tych temperatur<br />

zzane:<br />

T k = 2T 1T 2 2 · 300 · 400<br />

= K ≈ 343 K<br />

T 1 + T 2 700<br />

c) Szukane: p ′ 1 i p′ 2 – ciśnienia po przekazaniu ciepła<br />

zzane:<br />

Po przekazaniu ciepła azot i tlen będą miały jednakowe temperatury T k .<br />

p ′ 1 = n RT k<br />

1 = p 1V 1<br />

· RT k<br />

, p ′ 1<br />

V 1 RT 1 V = p T k<br />

1<br />

1 T 1<br />

p ′ 2 = n RT k<br />

2 = p 2V 2<br />

· RT k<br />

, p ′ 2<br />

V 2 RT 2 V = p T k<br />

2<br />

2 T 2<br />

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:<br />

p ′ 1 =1,2· 105 Pa · 350<br />

300 =1,4· 105 Pa<br />

p ′ 2 =1,0· 105 Pa · 350<br />

400 ≈ 0,9 · 105 Pa<br />

e: Po przekazaniu ciepła temperatura obu gazów będzie równa:<br />

a) T k = (p 1V 1 + p 2 V 2 )T 1 T 2<br />

p 1 V 1 T 2 + p 2 V 2 T 1<br />

= 350 K,<br />

b) gdy V 1 = V 2 ⇒ T k = (p 1 + p 2 )T 1 T 2<br />

p 1 T 2 + p 2 T 1<br />

≈ 338 K,<br />

gdy V 1 = V 2 i p 1 = p 2 ⇒ T k = 2T 1T 2<br />

T 1 + T 2<br />

≈ 343 K.<br />

c) Po przekazaniu ciepła, ciśnienie azotu będzie równe 1,4 · 10 5 Pa, a ciśnienie tlenu<br />

około 0,9 · 10 5 Pa.<br />

97


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

rzykad 3.atwi rozwizanie zada 33.133.6 34.134.5 35.4 i 35.5<br />

Jeden mol gazu jednoatomowego o objętości<br />

V 1 = 100 dm 3 i temperaturze T 1 =127 ◦ C poddano<br />

przemianom przedstawionym na rysunku.<br />

a) Oblicz ciśnienie gazu w stanach 1, 2 i 3.<br />

b) Przedstaw te przemiany w układzie współrzędnych<br />

p, V .<br />

c) Oblicz ciepło wymienione z otoczeniem podczas<br />

obu przemian.<br />

d) Oblicz pracę wykonaną podczas każdej przemiany.<br />

Dane: n =1mol, C V = 3 2 R, C p = C V + R = 5 2 R, V 1 = 100 dm 3 ,<br />

T 1 =127 ◦ C = 400 K, wykresy V(T)<br />

a) Szukane: p 1 , p 2 , p 3<br />

zzane:<br />

p 1 = nRT 1mol· 8,31<br />

1<br />

, p 1 =<br />

V 1<br />

p 2 = p 1<br />

2<br />

J<br />

mol · K · 400 K<br />

0,1 m 3 ≈ 332 hPa,<br />

≈ 166 hPa, bo przemiana 1 → 2 jest izochoryczna,<br />

p 3 = p 2 ≈ 166 hPa, bo przemiana 2 → 3 jest izobaryczna.<br />

b) Szukane: wykresy przemian w układzie p, V<br />

zzane:<br />

c) Szukane: Q 1→2 i Q 2→3<br />

zzane:<br />

( )<br />

T1<br />

Q 1→2 = nC V (T 2 − T 1 )=nC V<br />

2 − T 1 = − 3 4 nRT 1<br />

Q 1→2 = − 3 J<br />

· 1mol· 8,31 · 400 K ≈ −2,5 kJ<br />

4 mol · K<br />

Q 2→3 = nC p (T 3 − T 2 )=nC p<br />

(T 1 − T )<br />

1<br />

= 5 2 4 nRT 1<br />

Q 2→3 = 5 J<br />

· 1mol· 8,31 · 400 K ≈ 4,2 kJ<br />

4 mol · K<br />

98


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

d) Szukane: W 1→2 i W 2→3<br />

zzane:<br />

W 1→2 =0<br />

W 2→3 = −p 2 (2V 1 − V 1 )=−p 2 V 1<br />

W 2→3 = −16 600 Pa · 0,1 m 3 ≈ −1,7 kJ, W gazu 2→3 ≈ 1,7 kJ<br />

e: Ciśnienie gazu w stanie 1 jest równe około 332 hPa, a w stanach 2 i 3<br />

około 166 hPa. Gaz w przemianie 1 → 2 oddał około 2,5 kJ ciepła, a w przemianie<br />

2 → 3 pobrał z otoczenia około 4,2 kJ. Praca gazu w przemianie izochorycznej była<br />

równa zeru, a w przemianie izobarycznej około 1,7 kJ.<br />

rzykad 4.atwi rozwizanie zada z rozdziaów 3335<br />

W wyniku przemiany izobarycznej temperatura 1 mola jednoatomowego gazu doskonałego<br />

wzrosła od 200 K do 600 K. W stanie początkowym objętość gazu była<br />

równa 2,0 dm 3 .<br />

a) Przedstaw tę przemianę w układzie p, V .<br />

b) Oblicz pracę gazu, ciepło wymienione przez gaz z otoczeniem i zmianę jego energii<br />

wewnętrznej.<br />

Dane: n =1mol, C p = 5 2 R, T 1 = 200 K, T 2 = 600 K, V 1 =2,0dm 3 , p = const.<br />

a) Szukane: wykres przemiany w układzie p, V<br />

zzane:<br />

Objętość jest równa 3V 1 , bo temperatura gazu w przemianie izobarycznej wzrosła<br />

3 razy.<br />

b) Szukane: W gazu , Q, ΔU<br />

zzana:<br />

W gazu = pΔV , gdzie p = nRT 1<br />

V 1<br />

, a ΔV =2V 1<br />

W gazu =2nRT 1 =2· 1mol· 8,31<br />

J · 200 K ≈ 3,3 kJ<br />

mol · K<br />

Q = nC p (T 2 − T 1 )= 5 2 Rn(T 2 − T 1 )= 5 2 · 8,31 J · 400 K ≈ 8,3 kJ<br />

mol · K<br />

ΔU = Q + W = Q − W gazu ≈ 8,3 kJ − 3,3 kJ = 5,0 kJ<br />

99


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

e: b) Gaz pobrał z otoczenia około 8,3 kJ ciepła. Kosztem pobranego ciepła<br />

wykonał pracę około 3,3 kJ, a kosztem pozostałej części pobranego ciepła (5,0 kJ)<br />

wzrosła energia wewnętrzna gazu.<br />

rzykad 5.atwi rozwizanie zada z rozdziaów 36 i 37<br />

Na rysunku przedstawiono cykl pracy silnika cieplnego,<br />

w którym ciało robocze stanowią dwa mole dwuatomowego<br />

gazu doskonałego. Przemiana 2 → 3 jest rozprężeniem<br />

adiabatycznym. Dane są temperatury: T 1 =150K<br />

(w stanie 1), T 2 = 395 K (w stanie 2). Oblicz:<br />

a) pracę wykonaną przez gaz w przemianie adiabatycznej,<br />

b) sprawność cyklu.<br />

Dane: n = 2,0 mole, C V = 5 2 R, T 1 =150K, T 2 = 395 K,<br />

wykres w układzie p, V<br />

100<br />

a) Szukane: W gazu 2→3<br />

zzane:<br />

W adiabatycznej przemianie 2 → 3 Q =0, więc zmiana energii wewnętrznej gazu<br />

jest równa pracy siły zewnętrznej.<br />

ΔU = W = −W gazu 2→3 , zatem W gazu 2→3 = −ΔU<br />

W gazu 2→3 = −nC V (T 3 − T 2 )=n · 5<br />

2 R(T 2 − T 3 ),<br />

Gdzie T 3 obliczymy z prawa Gay-Lussaca:<br />

T 3<br />

= 2V 1<br />

⇒ T 3 =2T 1<br />

T 1 V 1<br />

b) Szukane: η<br />

W gazu 2→3 = 5 J<br />

· 2mole· 8,31 (395 − 300) K ≈ 4,0 kJ<br />

2 mol · K<br />

η = Q pobr. − |Q odd.|<br />

Q pobr.<br />

=1− |Q odd.|<br />

Q pobr.<br />

Gaz pobiera ciepło tylko w przemianie 1 → 2, a oddaje tylko w przemianie 3 → 1,<br />

zatem<br />

η =1− |Q ∣<br />

3→1| ∣nC p (T 1 − T 3 ) ∣<br />

=1−<br />

Q 1→2 nC V (T 2 − T 1 )<br />

η =1− C p |(T 1 − 2T 1 )|<br />

=1− 1,4 T 1<br />

= T 2 − 2,4T 1<br />

C V T 2 − T 1 T 2 − T 1 T 2 − T 1<br />

395 K − 2,4 · 150 K<br />

η = · 100% ≈ 14%<br />

245 K<br />

e: W przemianie adiabatycznej gaz wykonał pracę równą w przybliżeniu<br />

4,0 kJ. Sprawność cyklu jest równa około 14%.


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

rzykad 6.atwi rozwizanie zada z rozdzia 37<br />

Mol jednoatomowego gazu doskonałego poddano<br />

cyklowi zamkniętemu, składającemu się z dwóch<br />

przemian izochorycznych i z dwóch izobarycznych.<br />

Punkty 2 i 4 leżą na tej samej izotermie. W stanach 1<br />

i 3 temperatury gazu są równe T 1 i T 3 .<br />

a) Wyraź temperaturę T gazu w stanach 2 i 4 przez<br />

temperatury T 1 i T 3 .<br />

b) Wyprowadź wzór na pracę użyteczną wykonaną<br />

przez gaz w tym cyklu.<br />

c) Oblicz wartości liczbowe T i W u£ gazu dla<br />

T 1 =100K i T 3 = 900 K.<br />

d) Oblicz sprawność cyklu z wykorzystaniem obliczonej pracy gazu.<br />

Dane: zamknięty cykl przemian w układzie p, V<br />

C V = 3 2 R, C p = 5 2 R, T 1 i T 3 w stanach 1 i 3<br />

a) Szukane: wzór na T gazu w stanach 2 i 4 przez T 1 i T 3<br />

zzane:<br />

Na podstawie prawa przemiany izochorycznej zapisujemy proporcję:<br />

T 3<br />

T = T T 1<br />

⇒ T = √ T 1 T 3<br />

b) Szukane: wzór na W u£ gazu<br />

zwzane:<br />

W u£ gazu =(p 2 − p 1 )(V 4 − V 1 )<br />

Na podstawie praw Charlesa i Gay-Lussaca zapisujemy proporcje:<br />

p 2<br />

= T T<br />

⇒ p 2 = p 1 ; V 4<br />

= T T<br />

⇒ V 4 = V 1<br />

p 1 T 1 T 1 V 1 T 1<br />

W u£ gazu =<br />

Z równania Clapeyrona:<br />

( )( )<br />

T<br />

T<br />

p 1 − p 1 V 1 − V 1<br />

T 1 T 1<br />

p 1 V 1 = nRT 1<br />

T 1<br />

( )<br />

= p 1 V T 2<br />

1 − 1<br />

T 1<br />

( √T1 ) 2 (√<br />

T<br />

W u£ gazu = nRT 3<br />

T3<br />

1 − 1 = nRT 1 − 1<br />

T 1 T 1<br />

c) Szukane: T i W u£ gazu dla T 1 =100K i T 3 = 900 K<br />

zwzane:<br />

W u£ gazu =1mol· 8,31<br />

T = √ 100 K · 900 K = 300 K<br />

) 2<br />

J<br />

mol · K · 100 K · (3 − 1)2 ≈ 3,3 kJ<br />

101


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

d) Szukane: η dla gazu jednoatomowego<br />

zwzane: η = W u£ gazu<br />

Q pobr<br />

Obliczamy ciepło pobrane przez gaz:<br />

Q pobr = Q 1→2 + Q 2→3 = nC V (T − T 1 ) + nC p (T 3 − T) =<br />

= n 3 2 R(√ )<br />

T 1 T 3 − T 1 + n<br />

5<br />

2 R( T 3 − √ )<br />

T 1 T 3 =<br />

= nR [3 (√ ) (<br />

T 1 T 3 − T 1 + 5 T3 − √ ) ]<br />

T 1 T 3<br />

2<br />

Q 1→2 + Q 2→3 =<br />

1mol· 8,31<br />

J<br />

η ≈<br />

2<br />

mol · K<br />

Q pobr ≈ 15 kJ<br />

3,3 kJ<br />

15 kJ<br />

(3 · 200 K + 5 · 600 K) = 14 958 J<br />

· 100% = 22%<br />

we: a) T = √ (√ ) 2<br />

T3<br />

T 1 T 3 , b) W u£ gazu = nRT 1 − 1 ,<br />

T 1<br />

c) T = 300 K, W u£ gazu ≈ 3,3 kJ, d) η ≈ 22%<br />

rzykad 7.atwi rozwizanie zada z rozdzia 39<br />

Do 200 g wody o temperaturze 100°C wrzucono 300 g pokruszonego lodu o temperaturze<br />

–10°C. W bilansie cieplnym pomiń ciepło oddane przez naczynie.<br />

a) Rozstrzygnij, jaki będzie stan końcowy układu (czy cały lód ulegnie stopieniu?).<br />

b) Jaka powinna być relacja między masą wrzuconego lodu i masą wody, aby cały<br />

lód się stopił?<br />

Dane: m w = 0,200 kg , t w =100 ◦ C, m l = 0,300 kg , t l = −10 ◦ J<br />

C, C l = 2100<br />

kg · K ,<br />

J<br />

C w = 4200<br />

kg · K , C t = 335 000 J<br />

kg<br />

a) Szukane: stan końcowy układu (czy cały lód ulegnie stopieniu?)<br />

zwzane:<br />

Obliczamy, ile ciepła Q 1 oddałaby gorąca woda, stygnąc do 0°C, i porównujemy z ilością<br />

ciepła Q 2 , która byłaby potrzebna do ogrzania i stopienie całego lodu.<br />

Q 1 = m w C w (t w − 0 ◦ J<br />

C) = 0,2 kg · 4200<br />

kg · K · 100K=84kJ<br />

Q 2 = m l C l (0 ◦ − t l ) + m l C t = m l (−C l t l + C t )=<br />

(<br />

)<br />

J<br />

J<br />

=0,3kg 2100 · 10 K + 335 000 = 106,8 kJ<br />

kg · K kg<br />

Q 1 < Q 2 , zatem nie cały lód się stopi.<br />

Stan końcowy: woda z resztą lodu o temperaturze 0°C.<br />

102


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

Znamy ciepło Q 1 , więc możemy obliczyć masę lodu, która ulegnie stopieniu.<br />

Q 1 = m l C l (0 ◦ C − t l ) + m st.l · C t ⇒ m st.l = Q 1 + m l C l t l<br />

C t<br />

J<br />

84 000 J − 0,3 kg · 2100<br />

kg · K<br />

m st.l = · 10 K<br />

335 000 J<br />

≈ 0,23 kg<br />

kg<br />

W naczyniu zostało około 70 g lodu.<br />

b) Szukane: relacja między masą lodu a masą wody<br />

zwzane:<br />

Aby cały wrzucony lód uległ stopieniu, ilość ciepła oddana przez gorącą wodę musi<br />

być równa lub większa od ilości ciepła pobranego na ogrzanie i stopienie lodu.<br />

m w C w t w m l C l (0 ◦ C − t l ) + m l C t<br />

Z tej nierówności otrzymujemy poszukiwaną relację:<br />

C<br />

m l m w · w t w<br />

4200 · 100<br />

, m l m w ·<br />

C t − C l t l 335 000 + 21 000<br />

m l 1,18m w<br />

m l 236 g<br />

we: Nie cały lód się stopi. Aby cały lód się stopił, jego masa powinna być<br />

mniejsza lub co najwyżej równa około 1,18 masy gorącej wody.<br />

rzykad 8.atwi rozwizanie zada z rozdzia 41<br />

Stalowa taśma miernicza została wycechowana w temperaturze 0°C. Taśmą tą zmierzono<br />

długość rurki z polichlorku winylu w temperaturze 30°C i otrzymano wynik<br />

250,0 mm. Współczynnik rozszerzalności liniowej polichlorku winylu wynosi<br />

1,0 · 10 −4 1<br />

K , a współczynnik rozszerzalności liniowej stali jest równy 0,12 · 10−4 1<br />

K .<br />

Oblicz:<br />

a) długość rurki w temperaturze 0°C, l 0 pol..<br />

b) jej rzeczywistą długość w temperaturze 30°C, l pol..<br />

Dane: l 0st. = 250 mm w temperaturze 0°C, λ st. = 0,000012 1 K , λ pol. = 0,00010 1 K<br />

W t =30 ◦ C długości kawałka taśmy i rurki zrównały się.<br />

a) i b) Szukane: l 0 pol., l pol. w temperaturze 30 ◦ C<br />

zwzane:<br />

W temperaturze 30 ◦ C długości odcinka taśmy mierniczej i rurki z polichlorku winylu<br />

zrównały się, ale nie wiemy, jakie to były rzeczywiście długości.<br />

103


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

Polichlorek winylu ma zacznie większy współczynnik rozszerzalności niż stal, więc<br />

po ochłodzeniu do 0 ◦ C rurka skurczy się bardziej niż taśma.<br />

Sytuację tę można zilustrować na wykresach.<br />

W 30 ◦ C: l 0 pol.(1 + λ pol. · t) =l 0st.(1 + λ st · t)<br />

W tym równaniu l 0st. = 250 mm. Obliczamy l 0 pol.<br />

l 0 pol. = l 0st. 1 + λ st. · t<br />

1 + λ pol. · t<br />

(∗)<br />

l 0 pol. = 250,0 mm · 1,00036<br />

1,0030<br />

≈ 249,34 mm ≈ 249,3 mm<br />

Rzeczywistą długość rurki w temperaturze 30 ◦ C znajdziemy, gdy obliczymy wartość<br />

liczbową lewej lub prawej strony w równaniu (∗).<br />

l pol. = l 0 pol.(1 + λ pol. · t) = 249,34 mm (1 + 0,0030) ≈ 250,09 mm ≈ 250,1 mm<br />

we: W temperaturze 0 ◦ C rurka ma długość równą około 249,3 mm,<br />

a w temperaturze 30 ◦ C około 250,1 mm.<br />

104


ZADANIA<br />

28<br />

ównowaa termodynamiczna. Zerowa zasada termodynamiki<br />

Zadanie 28.1<br />

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wskaż P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F –<br />

jeśli jest fałszywe.<br />

1.<br />

Własności makroskopowe ciał wyjaśniamy na podstawie teorii<br />

kinetyczno-molekularnej ich budowy.<br />

P<br />

F<br />

2.<br />

Szybkość dyfuzji rośnie wraz ze wzrostem temperatury, co świadczy o tym,<br />

że w wyższej temperaturze średnia szybkość cząsteczek jest większa.<br />

P<br />

F<br />

3. Dyfuzja w gazach zachodzi szybciej niż w cieczach. P F<br />

4. Ciała stałe i ciecze mają budowę krystaliczną. P F<br />

Zadanie 28.2<br />

Podkreśl właściwe uzupełnienie zdania 1 lub 2.<br />

Jeden koniec metalowego pręta umieszczamy w płomieniu palnika, a drugi w zbiorniku<br />

z nieskończoną ilością topniejącego lodu. Po odpowiednio długim czasie pręt:<br />

1. znajdzie się<br />

2. nie znajdzie się<br />

w równowadze termodynamicznej.<br />

Spośród zdań A–D wybierz zdanie prawdziwe, które stanowi uzasadnienie dokonanego<br />

wyboru; postaw X w odpowiednim miejscu ostatniej kolumny tabeli.<br />

A. Wzdłuż pręta zachodzi spadek temperatury.<br />

B. Pręt w każdym miejscu będzie miał temperaturę inną, ale niezmienną w czasie.<br />

C.<br />

D.<br />

Temperatura całego pręta jest taka sama (pośrednia między temperaturą płomienia<br />

i topniejącego lodu).<br />

W miarę topnienia lodu temperatura zanurzonego w nim końca pręta będzie<br />

rosła.<br />

105


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

Zadanie 28.3<br />

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wskaż P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F –<br />

jeśli jest fałszywe.<br />

1.<br />

Zgodnie z zerową zasadą termodynamiki bez doprowadzania do kontaktu<br />

cieplnego między dwoma ciałami możemy się upewnić, że ciała te<br />

mają jednakowe temperatury.<br />

P<br />

F<br />

2.<br />

Temperaturę możemy mierzyć dzięki temu, że wpływa ona na różne<br />

wielkości fizyczne charakteryzujące ciała.<br />

P<br />

F<br />

3.<br />

Aby sporządzić dowolną skalę temperatury (np. Celsjusza lub Fahrenheita),<br />

musimy wiedzieć, jak jest ona powiązana z określoną wielkością<br />

mikroskopową (np. energią ruchu cząsteczek ciała).<br />

P<br />

F<br />

4.<br />

Temperaturę ciała wskazywaną przez termometr odczytujemy dopiero<br />

po ustaleniu się równowagi cieplnej między ciałem a termometrem.<br />

P<br />

F<br />

Zadanie 28.4<br />

Tlen zawarty w zbiorniku ma masę m =2g. Oblicz:<br />

a) liczbę moli tlenu w zbiorniku,<br />

b) masę jednej cząsteczki tlenu,<br />

c) liczbę cząsteczek tlenu w zbiorniku.<br />

Masa molowa tlenu M = 32 g/mol.<br />

29<br />

inienie az w naczyni zamknitym<br />

Zadanie 29.1<br />

W jednym szczelnym<br />

)<br />

naczyniu znajduje się wodór, a w drugim hel. Średnie szybkości<br />

kwadratowe<br />

(√υ 2 cząsteczek gazu są w obu naczyniach takie same. Oblicz, w jakim<br />

stosunku pozostają temperatury tych gazów.<br />

Zadanie 29.2<br />

Masa cząsteczki tlenu jest równa 53,12 · 10 −27 kg, a jej średnia szybkość kwadratowa<br />

w temperaturze 0°C to 461,8 m/s. Oblicz:<br />

a) średnią szybkość kwadratową cząsteczki tlenu w temperaturze 273°C,<br />

b) średnią energię kinetyczną cząsteczki tlenu w temperaturze 273°C.<br />

106


ZADANIA<br />

Zadanie 29.3<br />

Zbiornik zawiera dwutlenek węgla w warunkach normalnych. W temperaturze 0°C<br />

średnia szybkość kwadratowa cząsteczek tego gazu jest równa 390 m/s. Oblicz liczbę<br />

cząsteczek dwutlenku węgla w jednostce objętości tego zbiornika. Masa molowa dwutlenku<br />

węgla jest równa 44 g/mol.<br />

Zadanie 29.4<br />

Średnia szybkość kwadratowa cząsteczek tlenu w temperaturze pokojowej wynosi około<br />

500 m/s.<br />

a) Oblicz wartość pędu cząsteczki tlenu w tej temperaturze. Masa molowa tlenu jest<br />

równa 32 g/mol.<br />

b) Ustal, w jakim przypadku cząsteczka poruszająca się z taką szybkością i zderzająca się<br />

ze ścianką naczynia przekaże jej największy pęd. Oblicz wartość zmiany pędu w tym<br />

przypadku.<br />

30<br />

ównanie stan az doskonaeo. ównanie aeyrona<br />

Zadanie 30.1<br />

Związek między temperaturą bezwzględną gazu a średnią energią kinetyczną ruchu<br />

postępowego jego cząsteczek jest następujący:<br />

Ē k = 3 2 kT, gdzie k to stała Boltzmanna. Ē k =2,07· 10 −23 J · T. Oblicz:<br />

K<br />

a) średnią szybkość kwadratową cząsteczek tlenu i azotu w temperaturze pokojowej<br />

(20°C),<br />

b) stosunek średnich szybkości kwadratowych atomów helu w temperaturze powierzchni<br />

Słońca (6000 K) i w temperaturze 0°C.<br />

Zadanie 30.2<br />

Temperatura pomieszczenia o objętości 50 m 3 jest równa 20°C, a ciśnienie zawartego<br />

w nim powietrza wynosi 1000 hPa. Potraktuj powietrze jako gaz doskonały i oblicz:<br />

a) średnią energię kinetyczną ruchu postępowego cząsteczki powietrza w pomieszczeniu<br />

(patrz: zadanie 30.1),<br />

b) liczbę cząsteczek w pomieszczeniu i energię kinetyczną ruchu postępowego wszystkich<br />

cząsteczek.<br />

Zadanie 30.3<br />

Dętkę rowerową napompowano powietrzem o temperaturze 20°C, co spowodowało<br />

wzrost ciśnienia w tej dętce do 7200 hPa. Czy dętka pęknie podczas jazdy po rozgrzaniu<br />

się do temperatury 45°C, jeśli maksymalne dopuszczalne ciśnienie wynosi 758 450 Pa?<br />

Załóż, że objętość dętki nie ulegnie zmianie.<br />

107


ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE<br />

Zadanie 30.4<br />

W naczyniu z tłokiem, który może swobodnie się poruszać, znajdował się gaz o temperaturze<br />

początkowej 180°C. Po oziębieniu objętość gazu zmalała 1,5 raza. Oblicz temperaturę<br />

końcową gazu. Wynik podaj w stopniach Celsjusza.<br />

Zadanie 30.5<br />

Oblicz masę azotu, którego izotermę w temperaturze −32°C przedstawiono na wykresie.<br />

Zadanie 30.6<br />

Do spawania gazowego używa się mieszaniny tlenowo-acetylenowej. Oblicz masę tlenu<br />

i masę acetylenu zamkniętych w butlach, jeśli ich objętości są jednakowe i równe 40 dm 3 ,<br />

ciśnienie tlenu jest równe 10 MPa, a acetylenu 1 MPa. Temperatury obu gazów wynoszą<br />

15°C. Masa molowa tlenu to 32 g/mol, a acetylenu 26 g/mol.<br />

Zadanie 30.7<br />

Dwa mole azotu poddano przemianom 1 → 2 → 3, które<br />

przedstawiono na wykresie V(T). Parametry początkowe<br />

wynoszą: V 1 =6,0dm 3 , T 1 = 250 K.<br />

a) Podaj nazwy wszystkich przemian.<br />

b) Oblicz wszystkie parametry azotu w punktach 1, 2, 3<br />

(ciśnienie, objętość, temperaturę).<br />

c) Narysuj wykresy p(V) i p(T) dla tych przemian.<br />

Zadanie 30.8<br />

W zbiorniku o stałej objętości znajdował się gaz o masie m i temperaturze 47°C. Wskutek<br />

chwilowego otwarcia zaworu część gazu o masie 1 5<br />

m wydostała się na zewnątrz.<br />

a) Oblicz temperaturę końcową gazu w zbiorniku, jeśli jego ciśnienie spadło o 0,25<br />

ciśnienia początkowego.<br />

b) Oblicz, do jakiej wartości powinna wzrosnąć temperatura gazu pozostałego w zbiorniku,<br />

aby jego ciśnienie nie uległo zmianie.<br />

108


ZADANIA<br />

31<br />

zczeóne rzemiany az doskonaeo<br />

Zadanie 31.1<br />

Gaz ogrzano izochorycznie od temperatury 27°C do 127°C. Oblicz ciśnienie końcowe<br />

gazu, jeśli ciśnienie początkowe wynosiło 1,5 · 10 5 Pa.<br />

Zadanie 31.2<br />

W rurce zamkniętej kroplą rtęci znajduje się powietrze. Oblicz, ile<br />

razy wzrosła temperatura powietrza, jeśli kropla rtęci przesunęła się<br />

w górę o 3 początkowej odległości od dna rurki tak, jak pokazano<br />

5<br />

na rysunku.<br />

Zadanie 31.3<br />

Podczas przemiany izotermicznej ciśnienie gazu zmalało z 3 · 10 5 Pa do 2 · 10 5 Pa .<br />

Oblicz, jak i ile razy zmieniła się gęstość gazu.<br />

Zadanie 31.4<br />

W naczyniu z tłokiem, który może się swobodnie poruszać, podgrzewano gaz od 30,0°C<br />

do 90,6°C. Oblicz, o ile procent zmieniła się objętość gazu w stosunku do objętości<br />

początkowej.<br />

Zadanie 31.5<br />

Cztery gramy tlenu poddano przemianom<br />

1 → 2 → 3 → 4, przedstawionym na wykresie<br />

p(V).<br />

a) Podaj nazwy wszystkich przemian.<br />

b) Uzupełnij tabelę. Zapisz w niej wszystkie<br />

parametry gazu (ciśnienie, objętość, temperaturę)<br />

w trzech pozostałych stanach<br />

za pomocą parametrów tlenu w stanie początkowym.<br />

Masa molowa tlenu jest równa<br />

32 g/mol.<br />

p 1 = 1038,75 hPa p 2 = ___________ p 3 = ___________ p 4 = ___________<br />

V 1 =1,2dm 3 V 2 = ___________ V 3 = ___________ V 4 = ___________<br />

T 1 = ___________ T 2 = ___________ T 3 = ___________ T 4 = ___________<br />

c) Narysuj wykresy V(T) i p(T) dla tych przemian.<br />

109


Nr<br />

strony<br />

Nr<br />

zadania<br />

Odpowiedź<br />

91 27.4 υ ≈ 111 km h<br />

92 27.5 B<br />

92 27.6 2 B<br />

92 27.7 a) b ≈ 1,24 kg/s; b) F ≈ 0,31 N<br />

zia 5. Zjawiska termodynamiczne<br />

Nr<br />

strony<br />

Nr<br />

Odpowiedź<br />

zadania<br />

28. Równowaga termodynamiczna. Zerowa zasada termodynamiki<br />

105 28.1 1 P, 2 P, 3 P, 4 F<br />

105 28.2 1 A, B<br />

106 28.3 1 P, 2 P, 3 F, 4 P<br />

106 28.4 a) n =6,25· 10 −2 moli; b) m ≈ 5,3 · 10 −23 g; c) N ≈ 3,8 · 10 22<br />

29. Ciśnienie gazu w naczyniu zamkniętym<br />

T He<br />

106 29.1 = 2 T H2 1<br />

√<br />

106 29.2 a) υ 2 2 ≈ 653 m s ; b) Ē k2 ≈ 1,13 · 10 −20 J<br />

107 29.3<br />

N<br />

V ≈ 2,7 · 1023 1<br />

m 3<br />

107 29.4<br />

a) p ≈ 2,66 · 10 −23 kg · m<br />

;<br />

s<br />

b) |Δp| → =5,32· 10 −23 kg · m<br />

, gdy pada na ściankę pod kątem 0 ◦<br />

s<br />

30. Równanie stanu gazu doskonałego. Równanie Clapeyrona<br />

107 30.1 a)<br />

√υ 2 0 2<br />

≈ 478 m √<br />

s , υ 2 N 2<br />

≈ 511 m ; b) ≈ 4,7<br />

s<br />

107 30.2 a) Ē k ≈ 6,1 · 10 −21 J; b) N ≈ 1,2 · 10 27 , NĒ k =7,5MJ<br />

107 30.3 Tak, (p 2 ≈ 7814 hPa)<br />

108 30.4 t 2 =29 ◦ C<br />

108 30.5 m ≈ 0,3 kg<br />

108 30.6 m tlenu ≈ 5,35 kg, m acet. ≈ 0,43 kg<br />

108 30.7<br />

b) p 1 ≈ 6930 hPa, p 2 ≈ 3460 hPa, p 3 ≈ 13 850 hPa, V 2 = V 3 =12dm 3 ,<br />

T 2 = 250 K, T 3 = 1000 K<br />

108 30.8 a) t 1 =27 ◦ C; t 2 =127 ◦ C<br />

178


Nr<br />

strony<br />

Nr<br />

zadania<br />

Odpowiedź<br />

31. Szczególne przemiany gazu doskonałego<br />

109 31.1 p 2 =2· 10 5 Pa<br />

109 31.2<br />

T 1<br />

T 2<br />

=1,6<br />

109 31.3 Gęstość gazu zmalała 1,5 raza<br />

109 31.4 Objętość wzrosła o 20%<br />

109 31.5<br />

p 1 = 1038,75 hPa, p 2 = p 1 = 1038,75 hPa,<br />

p 3 =4p 1 =4155hPa, p 4 =2p 1 = 2078 hPa, V 1 =1,2dm 3 ,<br />

V 2 =2V 1 =2,4dm 3 , V 3 =2V 1 =2,4dm 3 , V 4 =4V 1 =4,8dm 3 ,<br />

T 1 =120K, T 1 =2T 1 = 240 K, T 3 =8T 1 = 960 K, T 4 =8T 1 = 960 K<br />

110 31.6 A, B<br />

110 31.7 A, C<br />

111 31.9 a) ΔV 1<br />

V 0<br />

≈ 0,014; b) ΔV 2<br />

≈ 0,027<br />

V 0<br />

32. Energia wewnętrzna gazu. Stopnie swobody<br />

111 32.1 1 P, 2 F, 3 P<br />

111 32.2 1 F, 2 F, 3 P, 4 P<br />

U N2<br />

112 32.3 = 5 U He 4<br />

112 32.4 a) U Ne ≈ 3,4 kJ; b) U O2 ≈ 5,7 kJ; c) U CO2 ≈ 6,8 kJ<br />

112 32.5<br />

Δm<br />

m ≈ 0,1<br />

33. Pierwsza zasada termodynamiki<br />

112 33.1 1 B, 2 A, 3 D, 4 C<br />

112 33.2 1 P, 2 P, 3 F<br />

113 33.3 B<br />

113 33.4 ΔU = 250 J<br />

113 33.5 W gazu = 300 J, ΔU = −225 J<br />

113 33.6 W =720J, ΔU =640J<br />

113 33.7 ΔT =73K=73 ◦ C<br />

34. Szczególne przemiany gazu doskonałego a pierwsza zasada termodynamiki<br />

114 34.1 W gazu =5,2kJ<br />

114 34.2<br />

a) p 1 = p 2 = 400 hPa, p 3 = 200 hPa;<br />

c) Q 1→2 ≈ 12,5 kJ, Q 2→3 ≈ −7,5 kJ; d) W 1→2 =5kJ, W 2→3 =0<br />

179


Źródła ilustracji i fotografii<br />

Okładka: (Wyładowania atmosferyczne) Ivan Pedretti/Rest.house<br />

Tekst główny: s. 29 (dziewczyna) Stacey Green/Shutterstock.com, (kot) Litvalifa/Shutterstock.<br />

com; s. 30 (wiaderko) Timmary/Shutterstock.com, (glina) Arsel Ozgurdal/Shutterstock.com;<br />

s. 63 (Słońce) Nerthuz/Shutterstock.com; s. 64 (Sonda New Horizons) edobric/Shutterstock.com;<br />

s. 67 (Ceres) Andamati/Shutterstock.com; s. 69 (sonda InSight) Fabiobispo3D/Shutterstock.com;<br />

s. 71 (Galaktyka M31 w Andromedzie) Boris Radivojkov/Shutterstock.com<br />

pozostałe ilustracje<br />

Autorzy: Tomasz Korwin-Szymanowski, TomMaster Studio<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że podjęły starania mające na celu dotarcie do właścicieli<br />

i dysponentów praw autorskich wszystkich zamieszczonych utworów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,<br />

przytaczając w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty, postępują zgodnie z art. 27 1 ustawy o prawie<br />

autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że są jedynym podmiotem<br />

właściwym do kontaktu autorów tych utworów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, w których<br />

twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!