25.03.2022 Views

El lèxic del blat al Comtat

...I a les comarques veïnes, com ara l’Alacantí, l’Alcoià, la Marina, el Vinalopó… L’Associació El Rentonar, projecte Soc de Poble, de La Torre de les Maçanes té el goig de presentar- vos El lèxic del blat al Comtat ...I a les comarques veïnes, com ara l’Alacantí, l’Alcoià, la Marina, el Vinalopó... de Josep Vicent Cascant i Jordà.

...I a les comarques veïnes, com ara l’Alacantí, l’Alcoià, la Marina, el Vinalopó…
L’Associació El Rentonar, projecte Soc de Poble, de La Torre de les Maçanes té el goig de presentar- vos El lèxic del blat al Comtat ...I a les comarques veïnes, com ara l’Alacantí, l’Alcoià, la Marina, el Vinalopó... de Josep Vicent Cascant i Jordà.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EL LÈXIC

DEL

BLAT

AL

COMTAT

…I a les comarques veïnes, com ara

l'Alacantí, l’Alcoià, la Marina, el Vinalopó...

JOSEP VICENT CASCANT i JORDÀ

Associació El Rentonar, projecte Soc de Poble

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!