26.10.2022 Views

GM DIGITALNO RADNO MESTO

GM Business & Lifestyle-Vanredno izdanje "Digitalno radno mesto"

GM Business & Lifestyle-Vanredno izdanje "Digitalno radno mesto"

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vanredno<br />

izdanje:<br />

DIGITAL WORKSPACE<br />

ISSN 1821 - 4177


吀 甀 爀 椀 稀 愀 洀 猀 愀 最 氀 攀 搀 愀 渀 椀 稀 爀 愀 稀 氀 椀 椀 椀 栀 甀 最 氀 漀 瘀 愀


Impressum<br />

<strong>GM</strong> Business & Lifestyle<br />

Direktor<br />

Zoran Kovačević<br />

Glavna i odgovorna urednica<br />

Vesna Kovačević<br />

Urednica rubrike Putovanja<br />

Nina Kovačević<br />

Saradnici<br />

dr Zorica Tomić, prof. dr Radovan Bigović,<br />

dr Milan Nešić, Mirjana Čizmarov,<br />

dr. Vladimir Sakač, dr Zvezdan Horvat,<br />

mr Tatajana Bajalović, Branko Đaković,<br />

dr Nebojša Savić, Dragan Ćirić,<br />

Ashok Murty, Vladimir Majstorović,<br />

Goran Kastratović, prof. dr Dragica Tomka,<br />

mr Milenko D. Đurić, Nebojša Carić, D<br />

ušan Katilović, Bo ris Vukić,<br />

dr Zve zdan Đu rić, dr Nikola Čanak,<br />

prof. dr Mir ja na Ra do vić Mar ko vić,<br />

Sne ža na Mol do van Mi lo še vić,<br />

mr Dejan Miletić, Predrag Milićević<br />

Prelom & Design<br />

Veljko Kovačević<br />

Video & Editing<br />

Veljko Kovačević<br />

Kontakt<br />

tel: (+381 11) 3771-610<br />

e-mail: redakcija@gmbusiness.biz<br />

www.gmbusiness.biz<br />

Online izdanje<br />

CIP - Katalogizacija u publikaciji<br />

Narodna biblioteka Srbije, Beograd<br />

005<br />

<strong>GM</strong> Business & Lifestyle / glavni i<br />

odgovorni urednik Vesna Kovačević. - 2006,<br />

br. 1 (januar)- . - Zemun (Gradski park 2)<br />

: Internet ogledalo, 2006- (Beograd : AMD<br />

Sistem). - 27 cm<br />

ISSN 1452-3175 = <strong>GM</strong> Business & Lifestyle<br />

COBISS.SR-ID 127672844<br />

Vanredno<br />

izdanje:<br />

DIGITAL WORKSPACE<br />

ISSN 1821 - 4177<br />

PARTNERI U<br />

SPECIJALNOM IZDANJU<br />

(po abecednom redu)<br />

CCS Solutions<br />

Check Point Software Technologies Ltd.<br />

DataLab<br />

IDC<br />

Kaspersky<br />

Mastercard<br />

Microsoft<br />

Q agency<br />

Sky Express<br />

VMware<br />

Specijalno izdanje Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Mala škola novog doba<br />

– digitalno radno mesto –<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


I dok se mno gi još uvek pita ju koji model rada odgo va ra baš nji ho vom timu i kom pani­ji<br />

– kom­ple­tan rad od kuće, pot­pu­ni rad iz kan­ce­la­ri­je ili kom­bi­na­ci­ja ova dva, jed­no<br />

je sigur­no: Hibrid­ni model rada je uve­li­ko tu, i ne ide baš niku­da.<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Autorka: Katarina Stepanović<br />

Conference Specialist, IDC Adriatics<br />

Svedoci smo činjenice da kompanije<br />

koje kori ste tra di ci o­<br />

nalne modele rada veoma<br />

brzo zaostaju u borbi sa digitalnim<br />

dobom. Oni koji su to shva ti li na vreme<br />

uveliko su prešli na kombinovani,<br />

tač ni je hibrid ni, model rada i veli ki deo<br />

tru da i ener gi je ula žu u napor da svi<br />

zaposleni u kompaniji ostanu povezani<br />

i dobro infor mi sa ni, jer je po mno gima<br />

upra vo to ključ za uspeh i ostva renje<br />

poslov nih cilje va.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Uko li ko se zapi ta mo kada smo<br />

zapra vo posled nji put pozva li kolegu<br />

putem tele fo na, vrlo je vero vat no<br />

da se to desi lo veo ma dav no. Umesto<br />

tele fo na, komu ni ka ci ju oba vljamo<br />

putem Team sa ili Slac ka, a revi ziju<br />

i sta nje pro je ka ta na inter nim porta<br />

li ma kom pa ni je.<br />

Sva ka od ovih vrsta komu ni ka ci je<br />

čini ono što IDC nazi va „inte li gentnim<br />

digi tal nim rad nim mestom“ iliti<br />

„inte li gent nim digi tal nim rad nim<br />

eko si ste mom“ čije su odli ke zapra vo<br />

da je to novo rad no mesto:<br />

- inte li gent no – okru že nje kori sti<br />

AI/ML kako bi se pri la go di lo potreba<br />

ma kori sni ka<br />

- digi tal no – bez obzi ra na geograf<br />

sku pozi ci ju kori sni ka<br />

- rad na sre di na – koja pru ža sve<br />

potreb ne olak ši ce, podrš ku i okru ženje<br />

za efi ka san rad<br />

- eko si stem – ova kva rad na sre dina<br />

se sasto ji od pove za nih kom ponen<br />

ti (poda ta ka, elek tro ni ke, softve<br />

ra…) koji zajed no funk ci o ni šu u<br />

koor di ni sa nom, agil nom siste mu<br />

A šta je zapra vo Intel li gent<br />

Digi­tal Work­spa­ce, tač­ni­je<br />

digitalno radno mesto?<br />

U pita nju je eko si stem teh no lo gija<br />

koje su među sobom tako koordi<br />

ni sa ne da pru ža ju ujed na če no i<br />

prak tič no isku stvo kraj njem kori sniku,<br />

a obu hva ta sve od dizaj na, pre ko<br />

inži nje rin ga do veš tač ke inte li genci<br />

je, mac hi ne lear ninga i napred ne<br />

ana li ti ke. Pod ra zu me va sigu ran pristup<br />

svim neo p hod nim poda ci ma i<br />

izvo ri ma, kao i ala ti ma koji su svakom<br />

poje din cu neo p hod ni za rad,<br />

ma gde se nala zio.<br />

IDC istra ži va nje kaže da je pre ko<br />

70% kom pa ni ja do sada već spro velo<br />

dovolj no pro ce sa da ih može mo<br />

svr sta ti u gru pu onih koji podr žava<br />

ju rad van jed nog tra di ci o nal nog,<br />

fizič kog mesta. Takve, orga ni za ci je<br />

posta ju sna žni je i otpor ni je, a ciljevi<br />

sva ke od njih su kre i ra nje har mo­<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


nič nog siste ma rada, isto vre me no<br />

obu hva ta ju ći zapo sle ne koji rade od<br />

kuće, iz kan ce la ri je ili neke dru ge, udalje<br />

ne loka ci je.<br />

Deset pozi­tiv­nih stra­na digitalnog<br />

radnog mesta:<br />

- Pove ća na flek si bil nost rada<br />

- Smanjeni operativni troškovi<br />

- Pove ća na pro duk tiv nost i efek tivnost<br />

zapo sle nih<br />

- Pove ća nje pri ho da kom pa ni je<br />

- Una pre đe nje komu ni ka ci je i inova<br />

ci je<br />

- Vred nu ju se isku stvo i lič ni doži vljaj<br />

o radu zaposlenog<br />

- Una pre đe nje isku stva kori sni ka<br />

- Pove ća no zado volj stvo zapo sle nih<br />

Posto ji i raz log zaš to o nje mu toliko<br />

mno go slu ša mo u posled nje vreme.<br />

Po broj nim istra ži va nji ma, veruje<br />

se da će kom pa ni je tro ši ti izme đu<br />

35 i 80 mili jar di dola ra u teh no lo gije<br />

koje se tiču novog digi tal nog radnog<br />

mesta. Ono sva ka ko nije samo<br />

iza zov za HR i IT tim – ono pod razu<br />

me va pro me ne i zna ča jan pre o­<br />

kret unu tar cele kom pa ni je, kao i<br />

brzu adap ta ci ju novim uslo vi ma rada.<br />

Novo funk ci o ni sa nje plat for mi pod<br />

ra zu me va ala te i teh no lo gi je koji<br />

će obez be di ti efek ti van rad, a unapre<br />

đe ne digi tal ne apli ka ci je ubr za no<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


posta ju ključ ni deo ovog rad nog<br />

pro sto ra.<br />

I šta ćemo sad?<br />

Sva ki novi način funk ci o ni sa nja<br />

nosi sa sobom broj ne iza zo ve, čija<br />

su reše nja neret ko kom plek sna. Spaja<br />

nje i funk ci o ni sa nje siste ma koji<br />

ini ci jal no nisu name nje ni zajed nič<br />

kom funk ci o ni sa nju je čest iza zov,<br />

a sva ka kom pa ni ja mora da pro na đe<br />

način za izla zak na kraj sa kom pleksnim<br />

pro ble mi ma. Pra vo pita nje nije<br />

da li je kom pa ni ja usvo ji la digi tal no<br />

rad no mesto kao svo je, već da li njime<br />

aktiv no upra vlja tako da dono si<br />

pra ve rezul ta te, ima ju ći u vidu i indivi<br />

du al ne potre be zapo sle nih, a ne<br />

samo insti tu ci jal ne.<br />

Prema IDC istra ži va nju iz okto bra<br />

ove godi ne, tri pri mar na iza zo va na<br />

polju kva li te ta rada su:<br />

- vre me pro ve de no u pra će nju<br />

sigur no snih pro to ko la - 38%<br />

- poteš ko ća pri pro na la sku neop<br />

hod nih poda ta ka ili doku me na ta<br />

- 35%<br />

- poteš ko će u komu ni ka ci ji sa kole<br />

ga ma iz tima - 33%<br />

- vre me pro ve de no u radu na aplika<br />

ci ja ma - 33 %<br />

- osta li manu el ni pro ce si - 29%<br />

Sva ki model rada ima svo je pre-dno<br />

sti i mane, sla bo sti i jače stra ne. Ono<br />

što se poka že kao uspeš no reše nje<br />

za veli ku kor po ra ci ju ne mora nužno<br />

da odgo va ra manjim orga ni za ci jama.<br />

Tako đe, sva ka indu stri ja je najčeš<br />

će pri ča za sebe, te sto ga uni verzal<br />

nog reše nja nema.<br />

Ipak, digi tal no rad no mesto nije<br />

samo pro la zna faza kom pa ni je. Ono<br />

će, kao kon cept i način rada i funkci<br />

o ni sa nja, nasta vi ti da se širi i u<br />

buduć no sti pre u zi ma nove obli ke.<br />

Potreb na su pod jed na ka ula ga nja<br />

kom pa ni ja i u teh no lo gi ju i u struč<br />

ni kadar kako bi se na pra vi način<br />

podr žao ova kav način rada. Pro mene<br />

koje su neo p hod ne nisu lake ni<br />

za jed nu orga ni za ci ju, a ono kako<br />

kom pa ni je mogu na naj bo lji mogu ći<br />

način da izvu ku kori sti od ovog novog<br />

nači na funk ci o ni sa nja jeste da<br />

ga skro je po sop stve noj meri. Io<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Super Admin Day<br />

Novi Slan ka men 2022<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


U Novom Slan ka me nu, u vina ri ji Manu­fak­tu­ra Spa­sić, 7. okto­bra 2022. odr­žan je<br />

Super Admin Day koji je oku pio sistem admi ni stra to re u cilju edu ka ci je, pre zen to va nja<br />

i demon stra ci je savre me nih reše nja reno mi ra nih IT kom pa ni ja VMwa re, Chec kPo int,<br />

Hitac hi i Rad wa re. Super Admin Day je nasta­vak uspeš­no odr­ža­nog Super Admin Days<br />

u Beču počet­kom juna, samo što sada dobi­ja i novi for­mat kao jed­no­dnev­ni doga­đaj.<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Prezenatacija Vmware<br />

„Nakon više­dnev­nog doga­đa­ja<br />

Super Admin Days u Beču početkom<br />

juna, odli­či­li smo da dodamo<br />

novi for mat oku pa lja nju sistem<br />

admi ni stra to ra, to jest super admina.<br />

Shva ti li smo da nije dovolj no<br />

da se oku plja mo jed nom godiš nje,<br />

poš to teh no lo gi ja trpi sva ko dnev<br />

ne izme ne, na koje admi ni stra tori<br />

mora­ju često prompt­no da reagu<br />

ju. Naj no vi ja deša vanja u smislu<br />

uče­sta­lih cyber napa­da na kompa<br />

ni je i insti tu ci je u Repu bli ci Srbi ji<br />

namet nu la su temu infor ma ci o ne<br />

bez bed no sti, tako da su ven do ri koji<br />

su podr­ža­li Super Admin Day bili u<br />

pri li ci da izne su naj no vi je infor maci­je<br />

o tome na koji se način pre­ventiv<br />

no zaš ti ti ti od napa da, ali i kako<br />

saču­va­ti podat­ke ako se napad desi.<br />

Inte re so va nje sistem admi ni stra tora<br />

je bilo veli­ko, kao i pažnja tokom<br />

izla ga nja, a ono što nas orga ni za tore<br />

poseb no radu je jeste inter ak tivnost,<br />

to jest disku si je koje su pra tile<br />

sva­ku od pre­zen­ta­ci­ja“, objaš­njava<br />

Nenad Niko lin, osni­vač i direk­tor<br />

kom pa ni ja Frac tal Dimen sion i CCS<br />

Solu­ti­ons, pokre­tač ini­ci­ja­ti­ve Super<br />

Admin Day. „Nama sle di zada tak da<br />

i novem bar sko izda nje Super Admin<br />

Day pri­pre­mi­mo na slič­nom nivou,<br />

kako bi se nasta vi le neke od disku sija<br />

koje su pokre nu te u Novom Slan­<br />

ka­me­nu. Do tada svi­ma želi­mo da<br />

uspeš no odbra ne svo je infor ma ci o­<br />

ne siste me i da svo je isku stva usko ro<br />

pre­ne­su osta­lim uče­sni­ci­ma.“<br />

Mla­den Kri­vo­ku­ća iz kom pa nije<br />

Wmwa re je prezentovao reše nja<br />

ovog, može se reći, svet­skog lide­ra<br />

u dome nu vir tu e li za ci je, pred sta viv ­<br />

ši novu verziju vSphere 8, kao i vSAN 8,<br />

koji daju novu dimen zi ju kre i ra nju i<br />

rea­li­za­ci­ji mul­ti-cloud okru­že­nja, o<br />

č e m u s v e v i š e k o r i ­s n i ­k a d a n a s r a -<br />

z­miš­lja. Ujed­no upu­ćen je poziv super<br />

admi­ni­ma da se pri­dru­že kon­feren<br />

ci ji Vmwa re Expo re 2022 koja se<br />

počet­kom novem­bra odr­ža­va u Barse<br />

lo ni.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Prezenatacija Check Point<br />

Ivan Mla­de­no­vić iz kom pa nije<br />

Chec kPo int je pri me ri ma iz prak<br />

se poka zao kako pri me na ino va tivnih<br />

reše­nja ove kom­pa­ni­je poma­že<br />

bizni­si­ma da pre­va­zi­đu sve veće izazo<br />

ve po pita nju bez bed no sti. Naj veću<br />

pažnju admi­ni­stra­to­ra pri­vu­kla su<br />

reše nja Zero-Day Pro tec tion, Hybrid<br />

Data Cen ter i Secu re Access Ser vi ce<br />

Edge, to jest Quan tum, Clo ud Gu ard,<br />

Har mony i Hori zon.<br />

Pre zen ta ci ja kom pa ni je Hitac hi se<br />

odno si la na AI-Dri ven Infra struc ture<br />

Mana ge ment, odno sno na koji<br />

način se menadž­ment infra­struk­tu­re<br />

može una­pre­di­ti pri­me­nom ana­li­tike,<br />

jer sami po sebi poda ci nisu svrha,<br />

već način nji­ho­ve upo­tre­be i prime<br />

ne. Port fo lio Hitac hi Van ta ra proiz­vo­da<br />

upra­vo pokri­va čitav spek­tar<br />

od pri mar nog blok sto ragea, objekt<br />

nog sto ragea, soft wa re defi ned stora<br />

gea, file sto ragea, do kon ver gent<br />

ne i hiper kon ver gent ne infra struktu<br />

re i mejn frej ma.<br />

Uče­sta­li napa­di na infra­struk­turu,<br />

poput DDoS napa da i dru gih,<br />

bili su tema pre zen ta ci je kom pani<br />

je Rad wa re koja pose du je rešenja<br />

na samo za DDoS zaš­ti­tu, već<br />

i za zaš ti tu apli ka ci ja, kao i mul tic­loud<br />

okru­že­nja. Ser­vi­si poput Cloud<br />

WAF, BOT Mana­ger, API pro tec tion,<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Dobitnici nagrada kompanija VMware i Check Point<br />

Alteon Integrated WAF i Kubernetes<br />

WAF mogu da zaštite servise, aplikacije,<br />

infrastrukturu u svim tipovima industrija.<br />

Petar Kočo­vić iz kompanije Digital<br />

Dreams je ovom prilikom najavio<br />

CIO Lea­der­ship Forum koji će se održa­ti<br />

u Beo­gra­du, u hote­lu „Zira“, 27. i<br />

28. oktobra 2022. godine. Centralna<br />

tema dvo­dnev­nog sku­pa biće Digi­talna<br />

transformacija. Svi prisutni super<br />

admi­ni su dobi­li vau­če­re za pri­su­stvo<br />

na ovom foru mu.<br />

I edu ka ci ja i zado volj stvo<br />

Po zavr šet ku rad nog dela, super<br />

admi­ni su ima­li pri­li­ku da uži­va­ju u<br />

gastronomskim specijalitetima i vinima<br />

vinarije Manu­fak­tu­ra Spa­sić. Kroz isto rijat<br />

vina­ri­je, kao i način pro­iz­vod­nje vina,<br />

te sla ga nju vina i hra ne, na šta su u ovoj<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Dobitnici nagrada kompanija Hitachi, Radware i SelectMilk<br />

vinariji veoma ponosni, prisutne je prove­la<br />

eno­log dipl. inženjer teh­no­lo­gije<br />

vina Maja Popo­vić. Poslu­že­no je pet<br />

gangova hrane, a svako jelo pratilo je<br />

po jed no poseb no oda bra no vino, tako<br />

da su vina „taman”, „tamja ni ka”, „sremska<br />

zele ni ka”, „svi tac” i „di levo” doš la<br />

do punog izra­ža­ja.<br />

Super admi ni su bili u pri li ci i da degustiraju<br />

sireve proizvedene na farmi<br />

koza Select Milk.<br />

Do sle de će pri li ke…<br />

Usko­ro će biti naja­vlje­no novembar<br />

sko izda nje Super Admin Day, na<br />

nekoj novoj loka ci ji i sa novim vendorima.<br />

Super Admin Day Novi Slan ka men<br />

je organizovan uz podršku kompanija<br />

Ingram Micro, value add distri bu tera,<br />

Petkom u vinariji, Moje vino, Fractal<br />

Dimension i CCS Solu ti ons. Io IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Izazovi bezbednosti<br />

udaljene radne snage<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Nakon sko ro dve godi ne živo ta pod pan de mi jom, čini se da se stva ri (veo ma) pola ko<br />

vra ća ju u nor ma lu. Među tim, neke poja ve su tu da osta nu, a jed na od njih je način na<br />

koji radi mo. Bilo da se radi o hibrid nom mode lu rada ili onom u pot pu no sti uda ljenom,<br />

WFH (work from home – rad od kuće) oči gled no nije pro la zni trend za orga niza<br />

ci je. Ova nova nor mal nost tra ži odgo vo re na pita nja kako orga ni za ci je šti te svo ju<br />

sve veću povr ši nu napa da i kako odr ža va ju svo ju uda lje nu rad nu sna gu bez bed nom.<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


U<br />

potra zi za ovim odgo vori<br />

ma Check Point je prote<br />

klih mese ci, kroz svo ju<br />

Peto mi nut nu pro ce nu bez bed nosti<br />

uda lje ne rad ne sna ge (5-Minu te<br />

Remo te Work for ce Secu rity Assessment)<br />

pri ku pio (ano nim ne) odgovo<br />

re od 1.200 struč nja ka za bez bednost<br />

o nači nu na koji oni rade i kako<br />

obez be đu ju svo je uda lje ne zaposle<br />

ne. Sada, u svom izveš ta ju, deli<br />

ključ ne uvi de u to kako orga ni za cije<br />

obez be đu ju uda lje ni pri stup korpo<br />

ra tiv nim apli ka ci ja ma i imo vi ni,<br />

delje nje faj lo va, mobil ne ure đa je i<br />

spre ča va ju cure nje poda ta ka, kao i<br />

u sta nje usva ja nja cloud apli ka ci ja<br />

za email i kola bo ra ci ju i kon so li daci<br />

ju ven do ra. Ovaj izveš taj bi tre balo<br />

da pomog ne u osli ka va nju sta nja<br />

bez bed no sti uda lje ne rad ne sna ge<br />

i uka že na moguć no sti nje nog pobolj<br />

ša nja.<br />

Uda lje ni rad je tu da osta ne<br />

Čak 57% anke ti ra nih izveš ta va da<br />

više od polo vi ne nji ho ve rad ne snage<br />

radi na dalji nu naj ma nje dva dana<br />

nedelj no<br />

Rad na dalji nu je doneo mno ge benefi<br />

te, od ušte de vre me na provedenog na<br />

putovanju na posao do veće pro duktiv<br />

no sti i omo gu ća va nja boljeg balan sa<br />

izme đu posla i pri vat nog živo ta. Među­<br />

tim, on je tako đe uneo više iza zova<br />

u iona ko iza zo van pej zaž saj ber<br />

pret nji.<br />

U današ njem sve tu pro duk tivnost<br />

zah te va od nas da uvek budemo<br />

pove za ni, svu da, bez obzi ra gde<br />

se nala zi mo, koji ure đaj kori sti mo i<br />

bez obzi ra kojoj apli ka ci ji tre ba da<br />

pri stu pi mo. Rezul tat je da ose tlji vi<br />

poslov ni poda ci kon ti nu i ra no teku i<br />

sa kor po ra tiv nih i sa BYOD ure đa ja u<br />

cloud, IaaS i data cen tre, šire ći površi<br />

nu napa da više nego ikad.<br />

Daljinski korporativni<br />

pristup<br />

Od ukup nog bro ja ispi ta ni ka njih<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


70% je nave lo da dozvo lja va pri stup<br />

kor po ra tiv noj imo vi ni sa lič nih lap topo<br />

va i mobil nih tele fo na<br />

Orga ni za ci je mora ju da dozvo le<br />

zapo sle ni ma daljin ski pri stup korpo<br />

ra tiv nim apli ka ci ja ma i poda cima<br />

kako bi oni oba vlja li svoj posao.<br />

Tako, 94% orga ni za ci ja dozvo lja va<br />

daljin ski pri stup kor po ra tiv nim aplika<br />

ci ja ma i resur si ma sa neu pra vljanih<br />

i upra vlja nih ure đa ja, dok je 17%<br />

pri ja vi lo da dozvo lja va uda lje ni pristup<br />

samo sa lap top raču na ra kojima<br />

upra vlja kom pa ni ja.<br />

Od onih koji su pri ja vi li da dozvo ljava<br />

ju pri stup kor po ra tiv nim apli ka ci jama<br />

daljin ski, 11% je napo me nu lo da<br />

ne kori ti nijed nu od meto da uvrš te nih<br />

u spi sak za obez be đi va nje uda lje nog<br />

pristupa korporativnim aplikacijama.<br />

Bez bed nost pri stu pa<br />

inter ne tu<br />

Samo 9% orga ni za ci ja kori sti svih pet<br />

oba ve znih zaš ti ta od napa da zasno vanih<br />

na inter ne tu<br />

kori sti nijed nu navedenu meto du za<br />

zaš ti tu uda lje nih kori sni ka dok pretra<br />

žu ju inter net, a samo 9% kori sti<br />

sve pome nu te meto de za zaš ti tu od<br />

napada baziranih na internetu.<br />

Zaštita<br />

podataka<br />

Njih 31% ne kori sti nijed nu od navede<br />

nih meto da za spre ča va nje curenja<br />

ose tlji vih poslov nih poda ta ka izvan<br />

orga ni za ci je<br />

Njih 32% je nave lo da kori sti samo<br />

VPN, dok 24% kori sti i VPN i mul tifaktorsku<br />

autentifikaciju. Samo 5% je<br />

izjavilo da koristi sve gore navedene<br />

meto de, dok je 10% izja vi lo da kori sti<br />

tri, 28% kori sti dve, a 46% samo jed nu<br />

meto du, od kojih je glav na VPN.<br />

Inter net nika da nije bio opa sni ji. U<br />

2021. godi ni, Check Point Rese arch je<br />

sva kog dana otkri vao pre ko 10.000<br />

novih malicioznih fajlova i 100.000<br />

novih mali ci o znih veb saj to va. Ima jući<br />

to na umu, izne na đu ju će je da je<br />

ogromnih 20% ispitanika izjavilo da ne<br />

Cure nje poda ta ka pred sta vlja<br />

ogro man rizik za orga ni za ci je. Zaposle<br />

ni mogu nena mer no ili ponekad<br />

namer no da pro pu ste ose tljive<br />

podat ke izvan orga ni za ci je. To<br />

može da rezul ti ra nov ča nim kaznama<br />

za nepoš to va nje pro pi sa, gubljenjem<br />

kon ku rent ske pred no sti zbog<br />

povre de inte lek tu al ne svo ji ne, pa<br />

čak i ošte će njem akti ve bren da.<br />

Ovde u igru ula zi auto mat ska zaš tita<br />

poda ta ka.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Kada su uče sni ci u istra ži va nju<br />

pita ni kako spre ča va ju cure nje osetlji<br />

vih poslov nih poda ta ka, 31% je<br />

reklo da ne kori sti nijed nu od gore<br />

pome nu tih meto da.<br />

Zaš ti ta<br />

end po in ta<br />

od ran som wa rea<br />

Njih 26% nema end po int reše nje<br />

koje može auto mat ski da detek tu je i<br />

zau sta vi ran som wa re napa de, izo luje<br />

infi ci ra ni end po int i povra ti faj lo ve<br />

koje je ran som wa re enkrip to vao<br />

godi ne, ran som wa re napa di su poveća<br />

ni za 93% u odno su na pret hod<br />

nu godi nu. Uz to, važno je da rešenje<br />

za zaš ti tu kraj njih tača ka organi<br />

za ci je ima sna žne anti ran som ware<br />

moguć no sti. U Chec kPo in to voj<br />

anke ti, kada je 1.200 bez bed no snih<br />

struč nja ka pita no šta nji ho va endpo<br />

int zaš ti ta može da ura di u sluča<br />

ju ran som wa re napa da, samo<br />

16% je nave lo da može da ura di<br />

sve nave de ne moguć no sti, a 26% je<br />

izja vi lo da nji ho vo reše nje za zaš titu<br />

kraj njih tača ka ne može da ura di<br />

nijed nu od njih.<br />

Teams, Sha re Po int i One Dri ve<br />

Posled njih godi na teh no lo gi je<br />

e-poš te su se raz vi le i preš le sa onpre<br />

mi ses reše nja na reše nja bazi rana<br />

na clo u du. Uz to, Check Poin tova<br />

anke ta poka zu je da su COVID-19<br />

pan de mi ja i pre la zak na rad na daljinu<br />

dra ma tič no ubr za li usva ja nje<br />

cloud ema ial i dru gih apli ka ci ja za<br />

kola bo ra ci ju osim ema i la.<br />

U stva ri, 74% anke ti ra nih kori sti Office365<br />

apli ka ci je za email i lola bo ra ciju<br />

kao što su Teams, Sha re Po int i One­<br />

Dri ve. S dru ge stra ne, samo 32% navodi<br />

da kori sti on-pre mi ses email ser vi se<br />

kao što je Mic ro soft Exchan ge.<br />

Bez bed nost mobil nih<br />

ure­đa­ja<br />

Zaš ti ta kraj njih tača ka nika da nije<br />

bila iza zov ni ja. Slo že nost i nepredvidivost<br />

napada i pretnji u stalnom su<br />

pora stu. Jed na od naj pro mi nentni<br />

jih je ran som wa re. U stva ri, 2021.<br />

Apli ka ci je za email<br />

i kola bo ra ci ju<br />

Njih 74% kori sti Offi ce 365 apli kaci<br />

je za email i kola bo ra ci ju kao što su<br />

Samo 12% orga ni za ci ja koje dozvolja<br />

va ju kor po ra tiv ni pri stup sa mobil nih<br />

ure đa ja kori sti reše nja za odbra nu od<br />

pret nji mobil nim ure đa ji ma<br />

Ovih dana zapo sle ni koji rade na<br />

dalji nu pri stu pa ju kor po ra tiv nim podaci<br />

ma sa mobil nihm ure đa ja više nego<br />

ikad. Zapo sle ni često pri stu pa ju korpo<br />

ra tiv nim apli ka ci ja ma, šalju e-mai­<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


love i dele korporativne fajlove preko<br />

jav nih Wi-Fi mre ža koje je lako kompro<br />

mi to va ti. Tokom proš le godi ne,<br />

istra ži va či u Check Poin tu su pri me ti li<br />

porast bro ja napa da veza nih za mobil<br />

ne ure đa je. Samo u 2020. godi ni, 97%<br />

orga ni za ci ja se suo či lo sa pret nja ma<br />

mobil nim ure đa ji ma, a 46% orga ni zaci<br />

ja je ima lo naj ma nje jed nog zapo slenog<br />

koji je pre u zeo mali ci o znu mobil<br />

nu apli ka ci ju. Uz to, zabri nja va činje nica<br />

da samo 12% ispi ta ni ka koji dozvoljavaju<br />

korporativni pristup sa mobilnih<br />

ure đa ja kori sti Mobi le Thre at Defense<br />

reše nje da zaš ti ti svo je kor po ra tiv ne<br />

resurse i korisnike.<br />

Zaš ti ta i kon so li da ci ja<br />

uda lje ne rad ne sna ge<br />

Sko ro polo vi na ispi ta ni ka navo di da<br />

kori sti 4 ili više ven do ra da bi zaš ti ti li<br />

svo ju uda lje nu rad nu sna gu<br />

napa de. Kada je u pita nju bez bed nosna<br />

stra te gi ja orga ni za ci je, 91% ispita<br />

ni ka navo di da kori sti jed no ili više<br />

pome nu tih bez bed no snih reše nja.<br />

Kada se govo ri o kon so li da ci ji bezbed<br />

no snih reše nja, sko ro polo vi na ispita<br />

ni ka izveš ta va da kori sti četi ri ili više<br />

ven do ra da zaš ti ti svo ju uda lje nu radni<br />

snagu.<br />

Ukrat ko<br />

Dakle, digi tal no rad no mesto, pored<br />

osta log, pod ra zu me va „sigu ran pristup<br />

svim neophodnim podacima i<br />

izvo ri ma, kao i ala ti ma koji su sva kom<br />

pojedincu neophodni za rad, ma gde<br />

se on nala zio“. Među tim, čini se da,<br />

kada je u pita nju zaš ti ta uda lje nih korisni<br />

ka i pri stu pa, još uvek posto ji jaz<br />

koji tre ba pre mo sti ti kako bi se usposta<br />

vio balans izme đu pro duk tiv no sti<br />

uda lje nih kori sni ka i osi gu ra va nja bezbed<br />

no sti nji ho vih ure đa ja, pri stu pa i<br />

U ovom novom WFH sve tu, ostati<br />

pro duk ti van zna či osta ti pove zan.<br />

Mora te biti kadri da radi te bilo gde,<br />

svo jim mobil nim tele fo nom ili lap topom,<br />

i da pri stu pi te bilo kojoj apli kaci<br />

ji. Ovo pro ši ru je povr ši nu napa da organizacije<br />

za sve sofisticiranije sajber<br />

kor po ra tiv ne imo vi ne.<br />

Check Point Har mony je prvo objedi<br />

nje no bez bed no sno reše nje za<br />

kori sni ke, ure đa je i pri stup. Reše nje<br />

pru ža orga ni za ci ja ma naj sve o bu hvatni<br />

ju i naj sna žni ju zaš ti tu rad ne snage<br />

kon so li da ci jom pet bez bed nosnih<br />

proizvoda kako bi se obezbedila<br />

pot pu na zaš ti ta za uda lje ne kori sni ke<br />

– sve u jed nom reše nju koje je lako<br />

za koriš će nje, upra vlja nje i kupo vi nu.<br />

Har mony nudi alter na ti vu koja<br />

sma nju je troš ko ve i slo že nost korišće<br />

nja više reše nja od više ven dora.<br />

Reše nje je lako za upra vlja nje, jer<br />

obez be đu je obje di nje no i intu i tiv<br />

no upra vlja nje zasno va no na clo u­<br />

du, i omo gu ća va pri me nu bez bed nosnih<br />

politika usmerenih na korisnika<br />

u svim okru že nji ma orga ni za ci je.<br />

Na kra ju, Har mony je lak za kupo vinu,<br />

sa jednostavnim i sveobuhvatnim<br />

modelom pretplate po korisniku. Io<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


PANT HEON Web Light<br />

- tran sfor ma ci ja rad nog mesta<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


COVID 19 pan de mi ja ima la je veli ki uti caj na poslo va nje širom sve ta, ali i na kul tu ru<br />

poslo va nja i tra di ci o nal nog rad nog mesta. Glo bal ni karan ti ni i zabra na puto va nja ogoli<br />

li su isti nu o pri ro di posla i kor po ra tiv nim inter ak ci ja ma. Lju di su shva ti li da ne moraju<br />

da budu u kan ce la ri ji, da je veći nu posla mogu će oba vi ti i sa uda lje ne loka ci je, bez<br />

potre be da sva ki dan putu ju na posao.<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Sve ovo je uti ca lo i na lju de,<br />

ali i na orga ni za ci ju poslova<br />

nja u okvi ru fir mi. Tako đe,<br />

ceo pro ces je pod sta kao raz voj velikog<br />

bro ja soft ver skih reše nja koja su<br />

umno go me reša va la odre đe ne sfere<br />

sva ko dnev nog poslo va nja. Kompa<br />

ni ja Data lab pred sta vi la je svoj<br />

PANT HEON Web Light – onli ne program<br />

za mala pred u ze ća.<br />

Sve u jed nom<br />

Glavna prednost PANTHEON Web<br />

Light rešenja je njegova online priroda<br />

i moguć nost pri stu pa iz bilo kog web<br />

pre tra ži va ča bez ogra ni če nja funk ci o­<br />

nalnosti, što daje dodatnu fleksibilnost<br />

za naj ra zli či ti je obla sti poslo va nja.<br />

PANT HEON Web Light je zamiš ljen<br />

kao ver zi ja PANT HEON ERP reše nja koja<br />

nudi osnov ne i ključ ne funk ci o nal nosti<br />

koje pokri va ju sve potreb ne sfe re<br />

funk ci o ni sa nja malih pred u ze ća. Ovde<br />

pre sve ga misli mo na stva ri kao što<br />

su upravljanje blagajnom, brzo i lako<br />

izdavanje i primanje eFaktura, putnih<br />

naloga, ali i upravljanje magacinskim<br />

poslovima i zalihama, sa sistemima kao<br />

što su evidencija radnog vremena i sveo<br />

bu hvat ni pre gled poslo va nja.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Kao dodat ni plus olak ša na je<br />

komu ni ka ci ja i delje nje poda ta ka i<br />

doku me na ta sa raču no vod stvom,<br />

bilo da ono radi inter no pod okriljem<br />

vaše fir me ili kao eks ter na<br />

agen ci ja.<br />

Zaš to PANT HEON<br />

Web Light?<br />

Pre sve ga zbog eFak tu ra koje<br />

posta ju oba ve zne od 1. janu a ra 2023.<br />

Svi mora ju biti sve sni da u decembru<br />

više nijed na soft ver ska ili knji govod<br />

stve na kuća neće ima ti dovolj no<br />

resur sa da pomog ne baš vašoj fir mi<br />

da reši pita nje sla nja eFak tu ra.<br />

Dalje, ne manje važno je i to da<br />

ume sto pode le poslo va zapo sle nima,<br />

sa PANT HEON Web Light dobija<br />

te auto ma ti za ci ju poje di nih pro cesa<br />

i bolji uvid u poslo va nje.<br />

Sla nje raču na i pri mlje nih dokume<br />

na ta znat no je olak ša no pro stim<br />

ske ni ra njem ili sli ka njem i pro sle điva<br />

njem raču no vod stvu koje im pristu<br />

pa na klik. Pri jem i sla nje fak tura<br />

je auto ma ti zo va no i vrlo se jedno<br />

stav no pra ti od stra ne zadu že nih<br />

lica ili iz raču no vod stva ili iz vaše firme,<br />

pre ko bilo kog ure đa ja: raču nara,<br />

table ta ili tele fo na.<br />

Sva doku men ta kao što su raču ni,<br />

put ni nalo zi, evi den ci ja rad nog vreme<br />

na i dru gi poslov ni poda ci poput<br />

bilan sa uspe ha i pro ve re sta nja<br />

poslo va nja su dostup ni na jed nom<br />

mestu 24/7.<br />

Dodat ne funk ci o nal no sti<br />

Pored osnov nih, PANT HEON Web<br />

Light nudi opciju proširivanja funkcional<br />

no sti pre ko tako zva nih „Gra nu la“.<br />

Kon trol na tabla je gra nu la koja<br />

pred sta vlja sve o bu hvat ni uvid u<br />

poslo va nje u real nom vre me nu, sa<br />

naj bit ni jim poka za te lji ma poslo vanja<br />

i opci ja ma kre i ra nja per so na lizo<br />

va nih izveš ta ja koji odgo va ra ju<br />

vašem tipu poslo va nja. Zahva lju jući<br />

web inter fej su, komand na tabla je<br />

poseb no kori sna jer je mogu će koristi<br />

ti je i pre ko tele fo na sa poda ci ma<br />

koji se ažu ri ra ju u real nom vre me nu,<br />

a što je bit no zbog poslo va u koji ma<br />

je brza reak ci ja ključ na.<br />

Evi den ci ja rad nog vre me na daje<br />

bolji uvid u vre me koje rad ni ci provo<br />

de na svom rad nom mestu, ali i<br />

odsu stva, čime se omo gu ća va bolje<br />

pla ni ra nje. Sa dru ge stra ne, zaposle<br />

ni ima ju bolji uvid u rad no vreme,<br />

bolo va nja, poslov na puto vanja<br />

i upra vlja nje slo bod nim danima.<br />

Gra nu la za onlajn put ne naloge<br />

olak ša va ceo pro ces zapo sle ni ma<br />

uno som pre ko pamet nog tele fo na,<br />

a menadž men tu daje bolji pre gled<br />

aktiv no sti i napred ne moguć no sti<br />

ana li ze i pla ni ra nja.<br />

Pome nu ta komu ni ka ci ja sa raču novod<br />

stvom se može podi ći na viši nivo<br />

preko granule za sistem dokumenata<br />

i vali da ci ju. Sa ovim modu lom sva<br />

dokumenta su dostupna na jednom<br />

mestu i bezbedno uskladištena u arhivi.<br />

Pri mlje ni raču ni se evi den ti ra ju slika<br />

njem tele fo nom, a raču no vo đa ili<br />

neko dru go odgo vor no lice može ih<br />

jed no stav no odo bri ti ili odbi ti.<br />

Gra­nu­la za B2B naru­či­va­nje poseb<br />

no je kori sna za onli ne naruči<br />

va nje. Nove funk ci o nal no sti<br />

omogućavaju doba vlja či ma da krei<br />

ra ju sop stve ne porudž bi ne u pro cesu<br />

vele pro daj nog poslo va nja. Naloge<br />

je mogu će kre i ra ti pre ma ugovo<br />

ru, a tu je i pri kaz sta nja zali ha,<br />

otvo re nih stav ki, pre gled ispo ru ka i<br />

roko va, te napred ne stva ri kao što<br />

su rezer va ci je pro iz vo da i ispo ru ka<br />

na više loka ci ja.<br />

Ova gra nu la se ne vezu je za zaposle<br />

ne u kom pa ni ji, već za eks ter ne<br />

part ne re, što je ide al no reše nje za<br />

vele pro da ju i direkt ne narudž bi ne<br />

poslov nih part ne ra. Sistem dozvolja<br />

va zaseb nu auto ri za ci ju za svakog<br />

eks ter nog part ne ra, čime se osigu<br />

ra va ade kva tan pri stup na nivou<br />

celog siste ma.<br />

PANT HEON Web Light je ide al no<br />

reše nje za knji go vo đe i mala pred u-<br />

ze ća koji ma nisu potreb ni glo mazni<br />

ERP siste mi, već osnov ne funkci<br />

o nal no sti viso kog nivoa flek si bilno<br />

sti. Web inter fejs omo gu ća va pristup<br />

pre ko bilo kojeg ure đa ja koji<br />

pose du je brow ser, a ceo sistem je<br />

osmiš ljen tako da pokri va naj ra zliči<br />

ti je tipo ve poslo va nja i omo gu ćava<br />

jed no stav no pove zi va nje knji govod<br />

stva sa kli jen ti ma i poslov nim<br />

part ne ri ma.<br />

PANT HEON Web Light je rešenje<br />

koje se zaku plju je na meseč nom<br />

nivou, dok se gra nu le pla ća ju pojedi<br />

nač no pre ma bro ju kori sni ka. Io<br />

Kori sna adre sa:<br />

data lab.rs/pant heon/web-light/<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Digi tal no radno mesto:<br />

Kako una pre di ti pro duk tiv nost tima<br />

i bez direkt nog nad zo ra<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Tokom pret hod nih godi na, kor po ra tiv ni svet je raz u meo da rad na dalji nu nije samo<br />

pri vre me na zaš tit na mera od pan de mi je. Ovo je pre o bli ko va lo samu ide ju rada za<br />

mno­ge lju­de, uvo­de­ći nove momen­te koji će biti rele­vant­ni i u buduć­no­sti.<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Autor: Dra­gan Davi­do­vić,<br />

regi­o­nal­ni mena­džer<br />

kompanije Kaspersky<br />

za Istoč­nu Evro­pu<br />

Novi režim rada neiz­bežno<br />

zah­te­va nove metode<br />

upra­vlja­nja zapo­sle­nima<br />

– ali da li sve ove meto­de funk­<br />

ci o ni šu? Jed no od naj kon tro verz ni jih<br />

reše­nja za obez­be­đi­va­nje efi­ka­snosti<br />

onih koji rade na dalji­nu je koriš­će­nje<br />

spe­ci­jal­nog soft­ve­ra za nad­<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


zor, koji omo­gu­ća­va kori­sni­ku da<br />

vidi šta zapo­sle­ni radi na svom računa­ru.<br />

Pre­ma nedav­nom izveš­ta­ju,<br />

potra­žnja za soft­ve­rom za nad­zor<br />

zapo­sle­nih u prvom kvar­ta­lu 2022.<br />

godi­ne sko­ro se vra­ti­la na indi­ka­tore<br />

zabe­le­že­ne u mar­tu 2020. godi­ne,<br />

kada su kom­pa­ni­je prvi put masovno<br />

preš­le na novi režim rada. Danas<br />

je glo­bal­na upo­tre­ba daljin­skog nadzo­ra<br />

75% veća nego 2019 godi­ne.<br />

Zaš to tre ba raz mi sli ti<br />

dva­put pre uvo­đe­nja<br />

alat­ki za nad­zor?<br />

Nad­zor uti­če nega­tiv­no i na<br />

pove re nje i na repu ta ci ju<br />

Ako kom pa ni ja zadi re u pri vat nost<br />

zapo­sle­nog, to može nega­tiv­no utica­ti<br />

na ras­po­lo­že­nje čita­vog tima i<br />

posve­će­nost zapo­sle­nih. Istra­ži­va­nja<br />

poka zu ju da bi veći­na lju­di dala otkaz<br />

ako bi nji ho va kom pa ni ja pra ti la<br />

nji­hov rad pomo­ću ala­ta za nad­zor.<br />

Nema smi­sla žrtvo­va­ti pove­re­nje,<br />

ključ­no za tim­ski rad, samo da bismo<br />

sazna­li da zapo­sle­ni mogu pro­vesti<br />

neko vre me na aktiv no sti ma koje<br />

nisu veza­ne za posao.<br />

Stal­no pra­će­nje može uti­cati<br />

na redo­sled pri­o­ri­te­ta zaposle<br />

nih<br />

Za sva ku akci ju posto ji jed na ka i<br />

suprot­na reak­ci­ja. Ako zapo­sle­ni znaju<br />

da kompanija stalno prati njihovu<br />

aktiv­nost, mno­go je vero­vat­ni­je da<br />

će kori­sti­ti jed­nu od broj­nih metoda<br />

za pre­va­ru ala­ta za pra­će­nje. Kao<br />

rezul­tat toga, ume­sto da raz­miš­lja­ju<br />

o tome kako da zavr­še posao, zaposle­ni<br />

se uklju­ču­ju u neku vrstu igre i<br />

nad­mu­dri­va­nja ala­ta za pra­će­nje.<br />

Pra­će­nje for­mal­nih indi­ka­to­ra<br />

nema niš­ta zajed­nič­ko sa pravim<br />

razvojem zaposlenih<br />

Indi­vi­du­al­ne karak­te­ri­sti­ke ljudi<br />

mogu uti­ca­ti na nji­hov stil rada. Za<br />

neke lju­de flek­si­bil­nost je jedan od<br />

ključ­nih fak­to­ra koji uti­ču na pro­duktivnost,<br />

dok je za dru­ge pože­ljan stro­gi<br />

ras­po­red. Kada poslo­da­vac pra­ti svoje<br />

zapo­sle­ne pomo­ću ala­ta za nad­zor,<br />

on može pro­pu­sti­ti širu sli­ku ili stvar­ne<br />

pro­ble­me koji dovo­de do lošeg učinka.<br />

Bolje reše­nje<br />

Ovo ne zna­či da uopšte ne tre­ba<br />

pra­ti­ti efi­ka­snost zapo­sle­nih. Umesto<br />

toga, evo neko­li­ko save­ta koji će<br />

vam pomo­ći da nad­gle­da­te oso­blje<br />

kori­ste­ći meto­de koje će kori­sti­ti i<br />

kom pa ni ji i zapo sle ni ma:<br />

- Posti­za­nje dugo­roč­nih cilje­va i<br />

zavr še tak zada ta ka tre ba da budu<br />

glav ni poka za te lji koji se kori ste za<br />

pro­ce­nu učin­ka zapo­sle­nih. Vre­menski<br />

okvi­ri i pre­kret­ni­ce se mogu prati­ti<br />

i odra­ža­va­ti koriš­će­njem reše­nja<br />

za upra­vlja­nje pro­jek­ti­ma, kao što je<br />

Jira, i o nji­ma tre­ba redov­no raz­gova­ra­ti<br />

tokom sasta­na­ka tima.<br />

- Metri­ke za mere­nje učin­ka kao<br />

što je broj funk­ci­ja raz­vi­je­nih po vremen­skom<br />

inter­va­lu, broj redo­va koda<br />

napi­sa­nih po zapo­sle­nom itd., treba<br />

da se imple­men­ti­ra­ju, ali one nisu<br />

name­nje­ne da se kori­ste za pra­će­nje<br />

odre­đe­nog zapo­sle­nog, već da odraža­va­ju<br />

sta­nje celog tima ili posao. Ove<br />

metri­ke su indi­rekt­ne, ali, ako opa­daju,<br />

to zna­či da je neš­to poš­lo nao­pa­ko<br />

i vođa tima tre­ba da pro­na­đe uzrok.<br />

- Uspo­sta­vlje­ni pro­ces raz­mene<br />

povrat­nih infor­ma­ci­ja omo­gu­ći­će<br />

mena­dže­ru da pre­po­zna i reši proble­me<br />

per­for­man­si u nji­ho­vim ranim<br />

faza­ma. Rad­ni­ci na dalji­nu ima­ju i druga<br />

isku­še­nja i moguć­no­sti da odu­govla­če,<br />

tako da je važno izra­zi­ti zabri­nutost<br />

ili sum­nje ako nji­hov posao očigledno<br />

ne napreduje onoliko brzo<br />

koli­ko bi tre­ba­lo.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Za pove­ća­nje<br />

pro­duk­tiv­no­sti<br />

Pro­duk­tiv­nost zapo­sle­nih na daljinu<br />

je tako­đe pove­za­na sa nači­nom<br />

na koji su rad­ni pro­ce­si orga­ni­zova­ni<br />

u kom­pa­ni­ji. Svi uslo­vi tre­ba da<br />

budu utvr­đe­ni i raz­mo­tre­ni una­pred<br />

tokom pro­ce­sa uklju­či­va­nja:<br />

- Rad na dalji­nu može zah­te­vati<br />

dodat­ne uslo­ve u nekim slu­ča­je­vima,<br />

kao što je pri­stup mre­ža­ma velike<br />

brzi­ne ili spe­ci­jal­noj opre­mi. Ako<br />

poslo­da­vac ili zapo­sle­ni ne može da<br />

garan­tu­je da će ovi uslo­vi biti obezbe­đe­ni,<br />

bolje je raz­mi­sli­ti o kan­ce­larij­skim<br />

ili hibrid­nim for­ma­ti­ma rada.<br />

U suprot­nom, nji­ho­va efi­ka­snost<br />

može biti ugro­že­na.<br />

- Tako­đe je važno posta­vi­ti rad<br />

no vre me tokom kojeg zapo sle ni na<br />

dalji­nu mora­ju biti pot­pu­no dostupni.<br />

Ovo će pomo­ći da se izbeg­nu bilo<br />

kakvi nespo ra zu mi kada su u pita nju<br />

hit­ni zada­ci, pita­nja ili sastan­ci.<br />

- Aspekt za koji je potreb­no napred­no<br />

pla­ni­ra­nje je soft­ver koji se odno­si<br />

na posao. Daljin­ski rad obič­no zah­teva<br />

široku upotrebu usluga u oblaku,<br />

uklju­ču­ju­ći ala­te za sarad­nju, delje­nje<br />

dato­te­ka i komu­ni­ka­ci­o­ne plat­for­me.<br />

Ova reše­nja mogu da olak­ša­ju daljinske<br />

inter­ak­ci­je izme­đu timo­va, ali njiho­va<br />

nekon­tro­li­sa­na upo­tre­ba može<br />

da dove­de do pro­ble­ma tzv. IT-a iz<br />

sen­ke, gde zapo­sle­ni pri­me­nju­ju digital­ne<br />

uslu­ge koje nisu una­pred odobre­ne<br />

od stra­ne IT ili IT ode­lje­nja za<br />

bez­bed­nost kom­pa­ni­je. Rizič­no je jer,<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


u slu­ča­ju cure­nja poda­ta­ka, orga­ni­zaci<br />

ja ne bi bila upo zo re na na inci dent<br />

i ne bi ima­la potreb­ne infor­ma­ci­je za<br />

pred­u­zi­ma­nje odgo­va­ra­ju­ćih rad­nji za<br />

ubla­ža­va­nje posle­di­ca. Uve­ri­te se da<br />

vaši zapo­sle­ni zna­ju koji ala­ti su odobreni<br />

u vašoj kompaniji i primenite<br />

reše­nje koje može da obez­be­di vidljivost<br />

preko aktivnosti u oblaku.<br />

- Poseb­nu pažnju tre­ba posve­ti­ti<br />

procesu onbordinga zaposlenih koji<br />

rade na dalji­nu, s obzi­rom na veli­ku<br />

koli­či­nu infor­ma­ci­ja koje tre­ba pre­neti.<br />

Novog kole­gu je mno­go teže u potpu­no­sti<br />

obu­či­ti bez inter­ak­ci­je licem<br />

u lice. Mora­te biti sprem­ni da ulo­žite<br />

svo­je vre­me u česte raz­go­vo­re jedan<br />

na jedan i konsultacije o njihovim<br />

zada­ci­ma.<br />

- Ostvar­lji­vi cilje­vi i tran­spa­ren­tan<br />

sistem nagra­đi­va­nja tako­đe su zna­čajni<br />

fak­to­ri za pove­ća­nje pro­duk­tiv­no­sti.<br />

Vaši zapo­sle­ni mora­ju da zna­ju da njihov<br />

trud neće pro­ći neza­pa­že­no i da će<br />

nji­ho­va dostig­nu­ća rezul­ti­ra­ti rastom u<br />

kari­je­ri ili mate­ri­jal­nim pod­sti­ca­ji­ma.<br />

Upra­vlja­nje zapo­se­ni­ma i raz­vi­ja­nje<br />

inspi­ra­tiv­ne kor­po­ra­tiv­ne atmos­fe­re<br />

nije lak podu­hvat, poseb­no u uslo­vi­ma<br />

rada na dalji­nu. Jed­no­stav­na reše­nja,<br />

kao što je soft­ver za nad­zor, mogu biti<br />

pri­ma­mlji­va – ali rezul­ti­ra­ju­ća poboljša­nja<br />

mogu biti površ­na i krat­ko­trajna.<br />

Izgrad­nja ljud­skih odno­sa i postavljanje<br />

razumnih granica sa radnicima<br />

može odu­ze­ti mno­go vre­me­na, ali to<br />

je naj­bo­lji način da negu­je­te tim koji<br />

vodi vašu kom­pa­ni­ju ka daljem uspehu.<br />

Io<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Ako se menja teh no lo gi ja,<br />

tre ba lo bi da se menja ju i<br />

uslo vi rada<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


U samo neko li ko godi na posto ja nja, Q agency uspeo je da pre ra ste iz regi o nal ne IT<br />

fir me sa sediš tem u Zagre bu do jed ne od naj bo ljih kom pa ni ja na sve tu u ovoj indu stri ji.<br />

Osim u glav nom gra du Hrvat ske, kan ce la ri je ima i u Lon do nu i Ciri hu, a na Fili pi ni ma<br />

je nedav no pokre nuo deve lop ment cen tar. Počet kom ove godi ne otvo rio je pred stavniš<br />

tvo u Srbi ji, a već sep tem bra i rad ni pro stor u Beo gra du. Rapid no raz vi ja nje Q-a nije<br />

puka slu čaj nost, već posle di ca kon ti nu i ra nog pra će nja novih tren do va i teh no lo gi ja,<br />

pro gre siv no sti, ino va tiv no sti, kon ku rent no sti tržiš ta, osluš ki va nja zapo sle nih i sve snosti<br />

da je nji ho vo zado volj stvo u direkt noj kore la ci ji sa zado volj stvom kli je na ta.<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Pre samo dve godi ne, većina<br />

kompanija morala je da<br />

reor ga ni zu je način svog<br />

funkcionisanja jer su, u tom trenutku,<br />

nove okol no sti pogo di le čitav svet<br />

i pro u zro ko va le pre la zak na remote<br />

rad. Među tim, za Q agency to nije<br />

bilo nima lo neo bič no, jer su sa svo­<br />

jim kli jen ti ma, veli kim ino stra nim<br />

kom pa ni ja ma, odu vek komu ni ci ra li<br />

na takav način, pa se brzo pri la go dio<br />

novo na sta loj situ a ci ji. Zato i danas<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Filip Lju bić, CEO IT kom pa ni je Q agency:<br />

„Agil no pri stu pa mo pro me na ma u sve tu“<br />

uspe li da pove ća ju efi ka snost, produk<br />

tiv nost i zado volj stvo kli je na ta.<br />

Jenz – pre ma potre ba ma<br />

kom pa ni je<br />

zapo sle ni u agen ci ji pre te žno funkci<br />

o ni šu od kuće i pla ni ra ju da tako<br />

osta ne i u buduć no sti, jer su čak i<br />

u naj i za zov ni jem peri o du za biznis<br />

Pre ma reči ma Fili­pa Lju­bi­ća,<br />

CEO-a kom pa ni je Q, kako biste bili<br />

sigur ni da su i kli jen ti i zapo sle ni<br />

zado volj ni, neo p hod no je napra viti<br />

oda bir ala ta koji će biti pri la go đen<br />

potre ba ma kom pa ni je.<br />

„Naša agen ci ja je kre i ra la aplika<br />

ci ju Jenz po uzo ru na druš tve ne<br />

mre že sa ciljem da se olak ša i unapre<br />

di komu ni ka ci ja unu tar timo va<br />

i sek to ra fir me. Reč je o plat for mi<br />

name nje noj za inter nu komu ni ka ciju.<br />

Tako, reci mo, u kate go ri ji Peo ple<br />

na plat for mi može se pro na ći pro fil<br />

sva kog zapo sle nog. Nema više enig<br />

me ko sa kim radi, u kom je departma<br />

nu ili kako tu oso bu može te kontak<br />

ti ra ti. Sve važne infor ma ci je su<br />

u adre sa ru zapo sle nih. Pored toga,<br />

na nji ho vim pro fi li ma može te videti<br />

i koji su nji ho vi hobi ji, inte re so vanja,<br />

zani mlji vo sti i slič no. Zato ljudi<br />

mogu da raz go va ra ju i o tema ma<br />

koje se ne odno se samo na to kako<br />

napre du je odre đe ni pro je kat, uprkos<br />

geo graf skoj uda lje no sti“, objasnio<br />

je Lju bić.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Pake ti povla sti ca<br />

za zapo sle ne<br />

Za zapo sle ne u IT indu stri ji u<br />

posled nje vre me su sve zna čaj niji<br />

bene fi ti koje poslo dav ci nude. S<br />

obzi rom na to da su pred stav nici<br />

kom pa ni je Q sve sni da će nji hov<br />

tim biti sreć ni ji, anga žo va ni ji i produk<br />

tiv ni ji u oba vlja nju svo jih radnih<br />

zada ta ka uko li ko im odgo vara<br />

ju uslo vi rada, obez be di li su im<br />

pake te povla sti ca. Tako su nedavno<br />

one uve de ne i za zapo sle ne u<br />

Srbi ji. Reč je o bene fi ti ma po koji ma<br />

se ova kom pa ni ja izdva ja od dru gih<br />

na doma ćem tržiš tu, a pro i zaš li su<br />

iz ono ga što su lju di tra ži li i što im<br />

je naj po treb ni je iz finan sij skog, ali i<br />

ljud skog aspek ta.<br />

„Inovativni smo, progresivni, brzo<br />

menjamo stvari i agilno pristupamo<br />

pro me na ma u sve tu, pa se s nji ma lako<br />

nosi mo. Upra vo zbog toga su nam i<br />

bene fi ti u veći ni slu ča je va atrak tiv niji<br />

i dru ga či ji u odno su na dru ge industri<br />

je, jer ima mo dobro posta vlje ne HR<br />

pro ce se i samim tim bolju komu ni ka ciju<br />

sa zapo sle ni ma i nji ho vim želja ma i<br />

potre ba ma“, kaže Lju bić.<br />

Reci mo, za sve koji rade od kuće<br />

ova fir ma, pored osnov ne pla te,<br />

daje dodat ne finan sij ske nakna de.<br />

U prvom mese cu nakon povrat ka<br />

sa poro dilj skog, rad no vre me novih<br />

mama tra je četi ri sata i za to dobija<br />

ju celu pla tu. Sva ki zapo sle ni dobija<br />

više od 20.000 dina ra pre odla ska<br />

na let nji odmor, kao i isti iznos uoči<br />

Boži ća. Oni ma koji žele da uče i da<br />

se dodat no edu ku ju, Q izdva ja sredstva<br />

i u te svr he. Bolo va nje koje traje<br />

do 30 dana pla će no je 100 odsto.<br />

Tre ba spo me nu ti i da se visi na plate<br />

komu ni ci ra jav no. Inte re san tan je<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


i men tal health day - slo bo dan dan<br />

koji zapo sle ni može isko ri sti ti uko liko<br />

ose ća potre bu za tim.<br />

Dodat na vred nost<br />

za kli jen te<br />

Ina če, kom pa ni je Novar tis, The<br />

Times, Man po wer Gro up, Smart<br />

Pen sion, BBC i Hil ti samo su neki<br />

od kli je na ta Q-a, a Lju bić objaš njava<br />

zaš to one bira ju baš ovu agen ci ju.<br />

„Stra te gi jom, ino va ci ja ma i teh<br />

no lo gi jom pospe šu je mo bizni se<br />

kli je na ta. Posto ji veli ki broj svet skih<br />

bren do va za koje radi mo, jer vide da<br />

stva ra mo za njih dodat nu vred nost.<br />

Mi nismo kla sič ni pro gra me ri, izdvaja<br />

mo se po ino va tiv no sti. Tru di mo se<br />

da ponu di mo kli jen ti ma širu sli ku,<br />

da nam kažu šta žele i da im potom<br />

pomog ne mo da to što radi mo stvarno<br />

bude dobro i da ima svo ju pri ču“,<br />

kaže Lju bić.<br />

Naj bo lje za sve<br />

Vero vat no će uvek posto ja ti određe<br />

ni pro ce nat zapo sle nih koji ma<br />

će pla ta biti jedi ni i naj bit ni ji fak tor<br />

pri oda bi ru rad nog mesta, ali velika<br />

veći na njih ipak oče ku je neš to<br />

više. Raz log je taj što je IT tržiš te<br />

izra zi to kom pe te tiv no i zbog toga<br />

kom pa ni je stal no smiš lja ju kre a­<br />

tiv ne nači ne kako da se istak nu,<br />

a zapo sle ni su sve sni da su tra ženi,<br />

pa samim tim i da su u pozi ci ji<br />

da mogu da bira ju. Zaš to onda ne<br />

bi oda bra li ono što je naj bo lje za<br />

njih? Zada tak kom pa ni ja jeste da<br />

odgo vo re na nji ho ve potre be, da<br />

pra te tren do ve, kori ste nove ala te<br />

i teh no lo gi je i da ne pre sta ju da se<br />

raz vi ja ju. Io<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


EDR - anti vi ru sno reše nje<br />

nared ne gene ra ci je<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Anti vi ru sna (AV) reše nja koja se i danas kori ste u mno gim kom pa ni ja ma tra di ci o nal no<br />

se u veli koj meri osla nja ju na neš to što se zove „podu da ra nje pot pi sa“ da bi se utvr di le<br />

pret­nje po ure­đaj. AV soft­ver upo­re­đu­je dato­te­ke sa pozna­tom bazom poda­ta­ka „loših“<br />

dato­te­ka. Kada se pro­na­đe podu­da­ra­nje, dato­te­ka se pre­po­zna­je kao pret­nja. AV soft­ver<br />

tako­đe može da kori­sti heu­ri­sti­ku – pred­vi­đa­nja zasno­va­na na pona­ša­nju – da poku­ša<br />

da pogle­da i pona­ša­nje dato­te­ke ili pro­ce­sa, ali pri­mar­ni metod detek­ci­je/zaš­ti­te je baza<br />

poda­ta­ka pot­pi­sa.<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


EDR (End po int detec tion and<br />

respon­se) soft­ver preokreće<br />

taj model – oslanjajući se<br />

prven stve no na ana li zu pona šanja<br />

ono ga što se deša va na kraj njoj<br />

tač­ki. Na pri­mer, ako Word dokument<br />

pokreće Power­Shell proces<br />

i izvr ša va nepo zna tu skrip tu,<br />

to je zabrinjavajuće. Dato­te­ka će<br />

biti ozna­če­na i sta­vlje­na u karantin<br />

dok se ne potvr di valid nost proce­sa.<br />

Neo­sla­nja­nje u veli­koj meri na<br />

dato­te­ke pot­pi­sa omogućava EDR<br />

soft ve ru da bolje rea gu je na nove i<br />

napred ne pret nje.<br />

Iako posto ji izve sno pre kla pa nje<br />

izme­đu EDR-a i tra­di­ci­o­nal­nog AV<br />

reše nja, EDR je sva ka ko sve o bu hvatni<br />

je reše nje.<br />

VMwa re Car bon Black<br />

Kom­pa­ni­ja Sky Express, regi­onal<br />

ni lider u zaš ti ti digi tal nih podatka<br />

i dobit nik pri zna nja za naj boljeg<br />

cyber secu­rity part­ne­ra kom­pani­je<br />

VMwa­re, pre­sta­vlja vam VMva­re<br />

Car bon Black EDR - anti vi ru sno rešenje<br />

nared ne gene ra ci je.<br />

VMva re Car bon Black EDR (End-<br />

po int Detec tion and Rep son se)<br />

pred sta vlja skup bez bed no snih rešenja<br />

zasno va nih na cloud teh no lo gi ji,<br />

foku­si­ra­nih na zaš­ti­tu kraj­njih tača­ka<br />

(eng. end­po­int). Kraj­nja tač­ka je ono<br />

što kori sti te za pri stup digi tal nom<br />

sve­tu. To je ure­đaj koji kori­sti­te za<br />

pove­zi­va­nje pre­ko mre­že i za pri­stup<br />

druš tve nim medi ji ma i dru gom sadrža­ju<br />

u vašem omi­lje­nom clo­u­du. Za<br />

većinu nas, naš pamet­ni tele­fon je<br />

naša omi­lje­na kraj­nja tač­ka. To može<br />

biti i vaš desk­top ili lap­top raču­nar.<br />

Okru­že­nja u koji­ma kom­pa­nije<br />

poslu ju su posta la neve ro vat no<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


se „ušu­nja­ju“ u mre­žu. To zna­či da je<br />

o b e z ­b e ­đ i ­v a ­n j e k r a j ­n j i h t a č a ­k a k l j u-<br />

č­no za celo­kup­nu saj­ber bez­bednost.<br />

U daljem tek­stu za kraj­nje tač­ke<br />

kori­sit­će­mo izraz end­po­int, a fokus<br />

će biti na zaš­ti­ti desk­top i lap­top<br />

raču­na­ra, ser­ve­ra i wor­klo­a­da.<br />

Spo­sob­nost kom­pa­ni­je da otkrije,<br />

ana li zi ra i rea gu je na pret nje koje<br />

se deša va ju na end po in ti ma je inici­ja­ti­va<br />

koja je kri­tič­na za IT timove.<br />

Tra di ci o nal no, takvi zada ci su<br />

opterećivali timo­ve zadu­že­ne za IT<br />

bez bed nost (u daljem tek stu secuslo­že­ni<br />

eko­si­ste­mi, a to čini obezbe­đi­va­nje<br />

sigur­no­sti kraj­njih tača­ka<br />

zna­čaj­nim iza­zo­vom. Tra­di­ci­o­nal­na<br />

reše nja funk ci o ni šu efi ka sno u određe­nim<br />

okol­no­sti­ma, ali danas jed<br />

no stav no ima pre vi še napa da, preče­sto,<br />

na pre­vi­še fron­to­va. Pro­me­na<br />

tra­di­ci­o­nal­nog nači­na rada u kompa<br />

ni ja ma, gde sada zapo sle ni vrlo<br />

često rade sa loka­ci­ja koje nisu zaš­ti­će­ne<br />

kom­pa­nij­skim ure­đa­ji­ma,<br />

pra vi li ma i pro ce du ra ma, dopri ne la<br />

je foku­si­ra­nju na zna­čaj obez­be­đi­vanja<br />

sigur­no­sti end­po­in­ta. Sve kraj­nje<br />

tač­ke se pove­zu­ju na mre­že, a bez­<br />

bed­nost kraj­njih tača­ka ima za cilj<br />

da zaš­ti­ti mre­žu od neovlašćenog<br />

pri­stu­pa pre­ko tih kraj­njih tača­ka.<br />

Kada kon­tro­li­še­te fizič­ki pri­stup uređa­ju<br />

– i kon­tro­li­še­te šta se deša­va<br />

na ure­đa­ju – u odlič­noj ste pozi­ciji<br />

da ga zaš­ti­ti­te. Ali danas se ure­đa­ji<br />

pove­zu­ju na mre­že sa sko­ro bilo kog<br />

mesta gde su dostup­ni poda­ci ili Wi-<br />

Fi pri­stup. Obič­no se ne pove­zu­ju<br />

unu­tar zaš­tit­nog zida (eng. fire­wall) i,<br />

kao u slu­ča­ju vašeg pamet­nog telefo<br />

na, mogu ima ti sve vrste apli ka ci ja<br />

na sebi. Ovo otvara mnoštvo potencijal­nih<br />

nači­na da loši akte­ri poku­ša­ju da<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Slika 1<br />

rity), pre sve­ga zato što su mno­gi<br />

zada­ci uklju­či­va­li napo­ran manu­el­ni<br />

rad. Sva­ki bez­bed­no­sni iza­zov sa kojim<br />

se kom­pa­ni­je suo­ča­va­ju (zaš­ti­ta endpo­in­ta,<br />

zaš­ti­ta web apli­ka­ci­ja, zaš­ti­ta<br />

od neaturozivanog pristupa i mnogi<br />

drugi) zahteva finasijska ulaganja<br />

(nabav­ka reše­nja, obu­ča­va­nje kadrova<br />

i dr.) i vre me. U mno gim kom pani­ja­ma,<br />

sa jed­ne stra­ne, ova­kav način<br />

rada doveo je do odvo je nog funk ci o-<br />

ni­sa­nja IT i securty timo­va, a sa dru­ge<br />

je sko­ro nemo­gu­će utvr­di­ti da li su u<br />

svakom trenutku sve kontrole koje ste<br />

uspostavili funkcionalne, monitorisane<br />

od stra ne odgo vor nih lica i da li ima te<br />

moguć­nost da na jed­nom mestu, brzo<br />

i lako izvr­ši­te kore­la­ci­ju svih doga­đaja<br />

u slu­ča­ju bez­bed­no­snog inci­den­ta.<br />

Konsolidovana bezbednost<br />

kraj­njih ure­đa­ja<br />

Shvatajući da je potre­ban dru­ga­čiji<br />

pri­stup, kom­pa­ni­ja VMwa­re odlu­čila<br />

je 2019. godi ne da izvr ši akvi zi ci ju<br />

kom­pa­ni­je Car­bon Black. Sada je, uz<br />

pomoć­samo jed­nog agen­ta koji ne<br />

uti­če na per­for­man­se rada siste­ma<br />

na kome je insta­li­ran omogućeno<br />

timo­vi­ma da otkri­ju i spre­če napa­de<br />

koji nika­da rani­je nisu viđe­ni u sko­ro<br />

real­nom vre­me­nu (eng. NRT – Near<br />

Real Time).<br />

VMwa­re Car­bon Black pred­sta­vlja<br />

skup bez bed no snih reše nja zasnova<br />

nih na cloud teh no lo gi ji, foku sira­nih<br />

na zaš­ti­tu end­po­int ure­đa­ja.<br />

VMwa­re Car­bon Black Cloud konso<br />

li du je zaš ti tu end po in ta i IT opera<br />

ci je u plat for mu za zaš ti tu endpo­in­ta<br />

(EPP) koja spre­ča­va napredne<br />

pret­nje i omogućava kom­pa­nija­ma<br />

svih veli­či­na da pojed­no­sta­ve<br />

svo­je dnev­ne ope­ra­ci­je. Analizirajući<br />

mili­jar­de bez­bed­no­snih doga­đa­ja<br />

dnev­no širom sve­ta, VMwa­re Car­bon<br />

Black ima ključ­ne uvi­de u pona­ša­nje<br />

napa­da­ča, omogućavajući kori­snici<br />

ma da otkri ju, rea gu ju i zau sta ve<br />

nove napa de.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


VMwa­re Car­bon Black udru­žuje<br />

više moguć­no­sti za zaš­ti­tu endpo­int<br />

ure­đa­ja upo­tre­bom jed­nog<br />

agen ta i cen tra li zo va ne kon zo le,<br />

omogućavajući vam da radi­te brže<br />

i efi ka sni je.<br />

Da je VMwa­re CB lider u zaš­ti­ti<br />

end­po­int ure­đa­ja poka­zu­je poda­tak<br />

da više od 5.600 kli je na ta na glo balnom<br />

nivou šti­ti svo­je ure­đa­je ovim<br />

reše­njem, uključujući otpri­li­ke jednu<br />

trećinu sa liste For­tu­ne 100 kompa<br />

ni ja.<br />

Većina današ­njih saj­ber napada<br />

sadr­ži napred­ne tak­ti­ke i metode<br />

koji cilja ju legi tim ne ala te (pre<br />

sve ga legi tim ne pro ce se ope ra tivnih<br />

siste ma) za nano še nje šte te. Ove<br />

sofisticirane metode napada predstavlja<br />

ju ogro man rizik za mete sa decentralizovanim<br />

sistemima koji štite imovi­nu<br />

viso­ke vred­no­sti, uključujući novac,<br />

inte­lek­tu­al­nu imo­vi­nu i držav<br />

ne taj ne.<br />

VMva re Car bon Black Cloud spreča­va<br />

napa­de tako što olak­ša­va:<br />

- analizu milijardi sistemskih događa­ja<br />

da biste raz­u­me­li šta je nor­mal­no<br />

u vašem okru­že­nju<br />

- spre­ča­va napa­da­če da zlo­u­potre<br />

be legi tim ne ala te<br />

- auto ma ti za ci ju pro ce sa istra ge<br />

inci den ta kako biste efi ka sno odgovo<br />

ri li na isti<br />

Da bi se poboš lja la bez bed nost<br />

jedne kompanije potrebno je poboljša­ti<br />

vidlji­vost (eng. visi­bi­lity), jer se u<br />

cyber pro­sto­ru ne može bra­ni­ti od<br />

neče­ga što nije vidlji­vo. Obje­di­nja­vanjem<br />

funk ci o nal no sti pri ka za nih na<br />

sli­ci 1, u jed­nu kon­zo­lu, IT i secu­rity<br />

timo­vi ima­ju jed­nu zajed­nič­ku platfor<br />

mu za sarad nju, koja pred sta vlja<br />

zajed­nič­ki izvor poda­ta­ka koji poveća­va<br />

vidlji­vost, pobolj­ša­va bez­bednost<br />

i obez­be­đu­je bolju sarad­nju.<br />

VMva re Car bon Black Cloud pruža<br />

moguć­nost „oja­ča­va­nja“ end­poin­ta<br />

(eng. system har­de­ning), čime<br />

se sma­nju­ju poten­ci­jal­ne mogućnost<br />

napa­da (eng. lower attack surfa<br />

ce) i pre ven ci ju pret nji radi ubr zanja<br />

odgo vo ra na inci den te i odbra nu<br />

od raznih pret­nji, koriš­će­njem sle­dećih<br />

funk­ci­o­nal­no­sti:<br />

- End po int stan dard –anti vi rus<br />

napred ne gene ra ci je<br />

Ana­li­zi­raj­te obra­sce pona­ša­nja<br />

napa­da­ča tokom vre­me­na da biste<br />

otkri­li i zau­sta­vi­li nikad viđe­ne napa­de,<br />

bilo da su u pita nju zlo na mer ni soft ver,<br />

„file less“ ili „living-off-the-land“ napadi.<br />

- Audit and remediation – procena<br />

ure­đa­ja u real­nom vre­me­nu i sana­ci­ja<br />

Lako pre gle daj te tre nut no stanje<br />

siste­ma da biste pra­ti­li i poja­čali<br />

bez­bed­nost svih vaših zaštićenih<br />

ure­đa­ja.<br />

- Enter pri se EDR – pro ak tiv no<br />

delo va nje i zau sta vlja nje<br />

Pro­ak­tiv­no pre­tra­žuj­te abnor­mal­ne<br />

aktiv­no­sti koristeći podat­ke o<br />

pret nja ma (eng. thre at intel li gen ce).<br />

Da li se tran sfor ma ci ja sa tra dici<br />

o nal nih anti vi rus reše nja na EDR<br />

reše nje ispla ti? U izveš ta ju kompa<br />

ni je For re ster The Total Eco­nomic<br />

Impact of VMwa­re Car­bon Black<br />

Cloud navo di se da su kom pa ni je<br />

kupo­vi­nom VMwa­re Car­bon Black<br />

reše nja ostva ri le ušte du od 379%<br />

nakon tri godi ne. Kako je to moguće?<br />

Ova­kva ušte­da uslo­vlje­na je nizom<br />

fak to ra:<br />

1. Ušte­da vre­me­na bržom istra­gom<br />

i zaustavljanjem incidenata – u proseku<br />

7,5 sati ušte­đe­nih po inci­den­tu<br />

2. Izbeg­nu­ti troš­ko­vi u slu­ča­ju<br />

napa­da i kra­đe poda­ta­ka (eng. data<br />

bre ach)<br />

3. Ušte da troš ko va usled pojed nosta<br />

vlje nih ope ra ci ja i bolje sarad nje<br />

IT i secu­rity timo­va<br />

4. Ušte­de na revi­zi­ji i uskla­đeno<br />

sti<br />

5. Ušte da troš ko va usled rein sta laci<br />

je ope ra tiv nih siste ma – u pro se ku<br />

75% manje rein sta la ci ja<br />

Sa toli­ko mre­ža, cloud ser­vi­sa,<br />

ser­ve­ra, wor­klo­a­da i end­po­in­ta koje<br />

tre ba zaš ti ti ti, potre ba za pro fe si o-<br />

nal ci ma za saj ber bez bed nost je velika.<br />

Pro­blem je što ih nema dovolj­no,<br />

a taj defi­cit posto­ji već neko vre­me.<br />

Mno­ge kom­pa­ni­je suo­ča­va­ju se danas<br />

sa nedo stat kom kadro va, nedovolj­nom<br />

obu­če­noš­ću ili nemo­gućnoš­ću<br />

da zapoš­lja­va­ju ova­kve kadrove.<br />

Šta je reše nje?<br />

Deli­mič­no pre­puš­ta­nje poslo­va<br />

zaš ti te end po in ta (eng. out so urcing)<br />

putem MSS (Mana­ged Security<br />

Ser­vi­ces) ser­vi­sa. Viso­ko kvali­fi­ko­van<br />

i obu­čen inže­njer­ski tim<br />

kom­pa­ni­je Sky Express (www.skyexpress.rs)<br />

može vam pomo­ći u<br />

obla sti zaš ti te end po in ta, obezbe­đu­ju­ći<br />

vre­me vašem IT timu da<br />

se foku si ra na dnev ne oba ve ze i<br />

zadat ke. Io<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


VMwa re istra ži va nje:<br />

Kako naći balans izme đu<br />

„špi ju ni ra nja” i mere nja učin ka<br />

u novom sve tu hibrid nog rada<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Od šireg zao kre ta ka hibrid nom radu čak 70% kom pa ni ja je ili već pri me ni lo ili<br />

pla ni ra da spro ve de mere nad zo ra zapo sle nih kako bi pra ti lo nji ho vu pro duk tiv nost.<br />

Ova zabrinjavajuća sta ti sti ka je jedan od glav nih rezul ta ta VMwa re o vog istra ži va nja<br />

The Vir tual Flo or plan: New Rules in for a New Era of Work koje je posve će no nači nima<br />

na koji se kom pa ni je pri la go đa va ju novom distri bu i ra nom mode lu rada. Poka zalo<br />

se da, u potra zi za novim nači ni ma za mere nje pro duk tiv no sti izvan tra di ci o nal nih<br />

kan ce la rij skih para me ta ra, kom pa ni je dola ze u opa snost da pome ša ju kon cep te nadzora<br />

i upravljanja performansama.<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


One koje ne budu oprezne,<br />

mogle bi da se nađu<br />

među 39% kom pa ni ja<br />

koje su već imple men ti ra le praćenje<br />

Autor: Ralf Gegg,<br />

Vice President End-User Computing,<br />

VMware EMEA<br />

ure đa ja i 41% kom pa ni ja koje su<br />

tre nut no u pro ce su da to ura de, a<br />

koje bele že „dra stič no povećanje“ ili<br />

„povećanje” nivoa fluk tu a ci je zaposle<br />

nih.<br />

Hibrid ni rad je tu da osta ne i to<br />

sa dobrim raz lo gom. Uz bez bedan<br />

i flek si bi lan pri stup svim ala tima<br />

koji su im potreb ni za pro dukti<br />

van rad, 79% zapo sle nih se sla že<br />

da su im teh no lo gi je rada na dalji nu<br />

omogućile da rade efi ka sni je nego<br />

rani je. Da bi zadr ža li ovu pro duk tivnost,<br />

anga žo va nje i tale nat, mena­<br />

dže ri mora ju da pro na đu nači ne da<br />

zapo sle ni ma pru že podrš ku koja im<br />

je neo p hod na, ma gde da rade, i da<br />

uz to osi gu ra ju da se nji ho vi rad nici<br />

ose ća ju vred no va nim, a ne kao da<br />

se sva ki nji hov potez ana li zi ra pod<br />

lupom.<br />

Uspeš no upra vlja nje učin kom u<br />

savre me nom hibrid nom rad nom<br />

okru že nju osla nja se na tran spa rentnost<br />

i pove re nje izme đu šefa i zaposle<br />

nog, koji zajed no rade na utvr điva<br />

nju nači na za mere nje per for mansi,<br />

uz to izbe ga va ju ći puko pra će nje<br />

bro ja poje di nač nih akci ja i aktiv nosti.<br />

Evo kako.<br />

Pra­će­nje rezul­ta­ta u cilju<br />

pobolj­ša­nja isku­stva<br />

zapo­sle­nih<br />

Nad zor ne bi tre ba lo da se odno si<br />

n a „ š p ij un ir an j e ” r a dn ik a , v eć n a r a -<br />

z u me va nje kako mena dže ri mogu<br />

da im obez be de naj bo lje ala te i iskustva,<br />

kako u kan ce la ri ji tako i na daljinu.<br />

Kako je to rekla novi nar ka Rac hel<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Con nolly „...naj bo lja mera pro duk tivno<br />

sti su jed no stav no kva li tet i kvant<br />

it e t n e č ij e g r a d a . P r ać e n j e š t a t a-<br />

č no lju di rade nije isto što i mere nje<br />

rezul ta ta nji ho vog rada”.<br />

Tri četvr ti ne ispi ta ni ka kaže da je<br />

pre la zak u distri bu i ra no rad no okruže<br />

nje doneo pomak koji se odno si<br />

na to da nji ho vi poslo dav ci više cene<br />

uči nak i rezul ta te, ume sto tra di ci o­<br />

nal nih poka za te lja poput vre me na<br />

pro ve de nog u kan ce la ri ji. Koristeći<br />

ala te za mere nje anga žo va nja zaposle<br />

nih sa mogućnostima mašin skog<br />

uče nja, kom pa ni je i orga ni za ci je sada<br />

mogu da pro ce ne kako se zaposle<br />

ni osećaju u datom tre nut ku ili<br />

u odre đe nom vre men skom peri o­<br />

du. U odno su na npr. broj e-mej lo va<br />

koje je zapo sle ni poslao tokom rad<br />

nog vre me na, ovo je mno go vredni<br />

ji skup poda ta ka koji, u kom bi naci<br />

ji sa rezul ta ti ma rada, posta je indika<br />

tor neči je pro duk tiv no sti, i daje<br />

smer ni ce kako je una pre di ti, uko li ko<br />

je potreb no.<br />

Sarad­nja u for­mi­ra­nju<br />

metri­ka zasno­va­nih<br />

na učin­ku<br />

Kom pa ni je i orga ni za ci je bi tre balo<br />

da, kroz tran spa rent nu sarad nju<br />

sa zapo sle ni ma, mere per for man se<br />

koristeći metri ke usme re ne na učinak<br />

i tako se foku si ra ju na bene fite<br />

koji zapo sle ni dono se nji ho vom<br />

poslo va nju. Ovo je poseb no važno<br />

kada kom pa ni je poku ša va ju da privu<br />

ku zapo sle ne iz Gene ra ci je Z, koji<br />

pri mar no žele da budu cenje ni zbog<br />

svog dopri no sa. Na pri mer, redovni<br />

raz go vo ri sa mena dže ri ma o obimi<br />

ma posla, pomoć kada je potreb<br />

na i pro ce na rezul ta ta u odno su na<br />

dogo vo re ne cilje ve poma žu i zaposle<br />

nom i mena dže ru da pre po znaju<br />

dostig nu ća, ali i da raz u me ju gde<br />

i zaš to odre đe ni cilje vi nisu ispu njeni,<br />

te da raz mo tre dodat ne obu ke ili<br />

uvi de potre bu za pobolj ša njem proce<br />

sa ili teh no lo gi je.<br />

Smi sle ni nad zor rada, ono što on<br />

otkri va, i način na koji se te informa<br />

ci je kori ste, tre ba da bude zajednič<br />

ka aktiv nost poslo da va ca i zaposle<br />

nih.<br />

Tran­spa­rent­nost<br />

Kom pa ni je koje od zapo sle nih skriva<br />

ju imple men ta ci ju ala ta za merenje<br />

ili pra će nje sasvim sigur no mogu<br />

da raču na ju sa tim da će pove renje,<br />

koje pred sta vlja temelj uspe ha<br />

distri bu i ra nog rad nog mode la, biti<br />

naru še no. Tre nut no, četvr ti na zaposle<br />

nih ne zna da li su nji ho vi poslodav<br />

ci imple men ti ra li siste me za nadzor<br />

ure đa ja u cilju praćenja nji ho ve<br />

pro duk tiv no sti.<br />

Poslo dav ci mora ju da budu otvore<br />

ni pre ma zapo sle ni ma o tome<br />

šta, zaš to i kako nad gle da ju. To je i<br />

zakon ski nor mi ra no u većem delu<br />

sve ta. Narav no, posto je slu ča je vi u<br />

koji ma je nad zor od vital nog zna ča ja<br />

za zdra vlje i bez bed nost, ali to mora<br />

biti usko veza no za odre đe nu aktivnost<br />

i uz pun pri sta nak zapo sle nog.<br />

Tržiš ni tren do vi i pro jek ci je uka zuju<br />

na to da će hibrid ni rad, za mnoge<br />

kom pa ni je i orga ni za ci je, biti<br />

model rada budućnosti. Teh no lo gija<br />

posto ji i nasta vlja da se pri la go đava<br />

kako bi pomo gla zapo sle ni ma da<br />

rade van kan ce la ri je, pružajući neome<br />

ta no isku stvo ula ska u rad i rad<br />

no okru že nje koje podr ža va saradnju<br />

i pro duk tiv nost. Flek si bil nost je<br />

ono za čim lju di žude, a ala ti su tu<br />

da pomog nu kom pa ni ja ma da usvoje<br />

ovaj model.<br />

Ovo je sjaj na pri li ka za bizni se da<br />

pri la go de način na koji se odnose<br />

pre ma zapo sle ni ma i mere njiho<br />

vo zado volj stvo i uči nak. Mnogi<br />

od postojećih ala ta – pri ja vlji vanje,<br />

1:1 sastan ci, posta vlja nje jasnih<br />

KPI, itd. – funk ci o ni šu i zapo sle ni ih<br />

cene. Uz flek si bil nost oko toga gde<br />

i kako lju di rade, zapo sle ni se konač<br />

no osećaju vred no va nim zbog svog<br />

rada i dopri no sa koji daju poslova<br />

nju svo je kom pa ni je. Sada je na<br />

poslo dav ci ma da odr ža va ju i/ili podsti<br />

ču to isku stvo kroz tran spa rent<br />

no mere nje zasno va no na per forman<br />

sa ma, a ne na bro ju pri ti sa ka na<br />

tasta tu ru, vre me nu za sto lom i sati i<br />

minu ta gle da nja u moni tor. Io<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Kako uli ti pove re nje<br />

u sva ku tran sak ci ju – i sva ku<br />

inter ak ci ju<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


„Može­mo da ispo­ru­či­mo vašu sledeću pošilj­ku kada pla­ti­te neplaćeni iznos od<br />

102,02 USD; pre­u­zmi­te pri­lo­že­nu fak­tu­ru.”<br />

„Lozin­ka za vaš imejl nalog je netač­na. Klik­ni­te ovde da pro­me­ni­te lozin­ku.”<br />

„Može­te brže da dobi­je­te povraćaj pore­za – sve što tre­ba da ura­di­te je da pode­li­te<br />

infor­ma­ci­je o svom ban­kov­nom raču­nu.“<br />

Naiz­gled sva­ki dan, sva­ko od nas biva zatr­pan nepre­kid­nim nizom hit­nih zah­te­va<br />

i tako­zva­nih „pri­li­ka“ u sve široj mre­ži apli­ka­ci­ja, plat­for­mi i IoT ure­đa­ja. Ovi pri­me­ri<br />

su samo, na prvi pogled, naj­o­či­gled­ni­je pret­nje koje, nada­mo se, može­mo lako identi­fi­ko­va­ti<br />

i ubla­ži­ti. Ali u našem hiper­po­ve­za­nom sve­tu, možda nismo uvek sve­sni gde<br />

smo zapra­vo naj­ra­nji­vi­ji.<br />

IVanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Male fir me koje podrža<br />

va mo su pod sve<br />

v e ć o m p r e tn j o m , a s a j­<br />

ber kri mi nal ci isko riš ća va ju brzi<br />

pre la zak na e-trgo vi nu tokom pande<br />

mi je. Novi izveš taj kom pa nije<br />

Risk Recon, kom pa ni je Mastercard,<br />

otkri va da 41% ame rič kih<br />

gra do va nema dovolj no jake progra<br />

me za bez bed nost infor ma cija<br />

kako bi zaš ti ti li svo je podat ke,<br />

što ih čini ranji vim na poten ci jal<br />

ne zlo u po tre be poda ta ka i ransom­wa­re<br />

napa de koji bi mogli da<br />

ugro ze vital ni zna čaj koje grad ske<br />

slu žbe ima ju.<br />

Čak se i veće kom pa ni je sa više<br />

resur sa za saj ber bez bed nost bore<br />

da pra vil no zaš ti te svo je poslo vanje<br />

kada zapo sle ni rade od kuće<br />

pre ko manje bez bed nih veza. Takođe,<br />

možda nisu nužno sve sni rizi ka<br />

koje poten ci jal no može da donese<br />

sarad nja sa tre ćim stra na ma koje<br />

često ne raz u me ju ili ne prak ti ku ju<br />

iste poslov ne poli ti ke.<br />

Pre dese tak godi na, raz voj mobilnog<br />

ban kar stva i digi tal nih plaćanja<br />

bio je tek u povo ju, ali su veze unutar<br />

eko si ste ma ipak bile jasno defini<br />

sa ne i dobro zaštićene indu strijskim<br />

stan dar di ma i pro to ko li ma,<br />

što je ogra ni ča va lo rizik od pre vare<br />

i saj ber napa da veli kih raz me ra.<br />

Danas je digi tal na eks­plo­zi­ja stvo ri la<br />

uzbu dlji ve mogućnosti za lju de i firme<br />

svih veli či na, ali je isto vre me no<br />

otvo ri la i mno go više sla bih tača ka<br />

za sve nas.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Nije dovolj no zaš ti ti ti sva ku transak<br />

ci ju. Mora mo radi ti zajed no na<br />

oču va nju i una pre đe nju ste pe na<br />

pove re nja pri li kom sva ke inter ak cije,<br />

osla nja ju ći se na ono što smo svi<br />

nau či li u upra vlja nju indi vi du al nim<br />

rizi kom i donoseći te naj bo lje prak<br />

se – ali i razvijajući nove – u osta tak<br />

saj ber car stva.<br />

To pod ra zu me va i posta vlja nje<br />

novih digi tal nih stan dar da za jačanje<br />

pove re nja i sarad nju sa vla di nim<br />

agen ci ja ma i dru gim kom pa ni ja ma<br />

iz pri vat nog sek to ra kako bi se brzo<br />

iden ti fi ko va le pret nje koje se pojavlju<br />

ju.<br />

To tako đe zna či da smo foku sira<br />

ni na upra vlja nje rizi ci ma, pro cenju<br />

ju ći situ a ci ju od spo lja ka unu tra<br />

i pri me nju ju ći isti prin cip na ana lizu<br />

ranji vo sti trgo va ca, doba vlja ča i<br />

part ne ra sa koji ma sara đu je mo – dakle,<br />

pri me nju ju ći iste prin ci pe koje i<br />

sami sle di mo. Pred vi đa se da će broj<br />

napa da „rizič nih trećih stra na“ dostići<br />

60% svih krše nja saj ber bez bed­<br />

„Pro ak tiv ni ji stav pre ma saj ber-bez bed no sti koji je okre nut<br />

budućnosti će podr ža ti ino va ci je i isto vre me no uli ti pove re nje<br />

u digi tal nu eko no mi ju."<br />

Adžej Bala<br />

no sti ove godi ne. Dobro je poznato<br />

da smo jaki koli ko i naša naj sla bija<br />

kari ka, ali veli ke i male kom pa ni je<br />

m o ž d a n e m aj u s v eob uh v a tn o r a zu -<br />

me va nje ulo ga uče sni ka u nji ho vom<br />

poslov no-sigur no snom eko si stemu,<br />

odno sno kome se pove ra va pristup<br />

ose tlji vim poda ci ma i ope ra tivnim<br />

funk ci ja ma – ili ako ima ju, da li<br />

su te infor ma ci je aktu el ne. Mogu li<br />

se pro me ni ti sutra? Da li bismo bili<br />

sprem ni ako do pro me ne dođe?<br />

Zato smo rani je ove godi ne pokrenu<br />

li Glo bal Cyber se cu rity Alli an ce<br />

Pro gram, koji pru ža API-je pri la gođe<br />

ne kori sni ci ma za pro ši re nje mreže<br />

praćenja saj ber rizi ka za kli jen te<br />

naših part ne ra – i zato smo uzbu đeni<br />

što će se Inter os, lider u indu striji<br />

u upra vlja nju sistem skim rizi kom,<br />

pri dru ži ti ovom pro gra mu.<br />

Ovaj holi stič ki pogled na upra vljanje<br />

rizi ci ma može ušte de ti vre me i<br />

resur se, sma nji ti poten ci jal ne finansij<br />

ske gubit ke i dati kom pa ni ja ma i<br />

vla da ma pri li ku da se foku si ra ju na<br />

ono što naj bo lje rade – da budu od<br />

kori sti gra đa ni ma.<br />

Proaktivniji stav prema sajber-bezbed<br />

no sti koji je okre nut budućnosti<br />

će podr ža ti ino va ci je i isto vre me no<br />

uli ti pove re nje u digi tal nu eko no miju.<br />

Sistem ski pri stup rizi ku sve nas<br />

čini jači ma. Io<br />

Vanredno izdanje :: Digitalno radno mesto


Vanredno izdanje:<br />

Digitalno poverenje<br />

Digital Trust<br />

Specijalno izdanje :: Digitalna ekonomija<br />

ISSN 1821 - 4169


Specijalno izdanje:<br />

Nove granice<br />

inovativnosti<br />

ISSN 1821 - 4169 ISpecijalno izdanje :: Digitalna ekonomija


Generalni pokrovitelj Servisa<br />

XX<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!