07.11.2023 Views

GM DIGITALNA TRANSFORMACIJA KROZ PODATKE

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vanredno izdanje:<br />

Digitalna transformacija<br />

kroz podatke:<br />

Kako optimizovati poslovanje<br />

ISSN 1821 - 4177


吀 甀 爀 椀 稀 愀 洀 猀 愀 最 氀 攀 搀 愀 渀 椀 稀 爀 愀 稀 氀 椀 椀 椀 栀 甀 最 氀 漀 瘀 愀


Impressum<br />

<strong>GM</strong> Business & Lifestyle<br />

Vanredno izdanje:<br />

Direktor<br />

Zoran Kovačević<br />

Glavna i odgovorna urednica<br />

Vesna Kovačević<br />

Urednica rubrike Putovanja<br />

Nina Kovačević<br />

Saradnici<br />

dr Zorica Tomić, prof. dr Radovan Bigović,<br />

dr Milan Nešić, Mirjana Čizmarov,<br />

dr. Vladimir Sakač, dr Zvezdan Horvat,<br />

mr Tatajana Bajalović, Branko Đaković,<br />

dr Nebojša Savić, Dragan Ćirić,<br />

Ashok Murty, Vladimir Majstorović,<br />

Goran Kastratović, prof. dr Dragica Tomka,<br />

mr Milenko D. Đurić, Nebojša Carić, D<br />

ušan Katilović, Bo ris Vukić,<br />

dr Zve zdan Đu rić, dr Nikola Čanak,<br />

prof. dr Mir ja na Ra do vić Mar ko vić,<br />

Sne ža na Mol do van Mi lo še vić,<br />

mr Dejan Miletić, Predrag Milićević<br />

Prelom & Design<br />

Veljko Kovačević<br />

Video & Editing<br />

Veljko Kovačević<br />

Kontakt<br />

tel: (+381 11) 3771-610<br />

e-mail: redakcija@gmbusiness.biz<br />

www.gmbusiness.biz<br />

Online izdanje<br />

CIP - Katalogizacija u publikaciji<br />

Narodna biblioteka Srbije, Beograd<br />

005<br />

<strong>GM</strong> Business & Lifestyle / glavni i<br />

odgovorni urednik Vesna Kovačević. - 2006,<br />

br. 1 (januar)- . - Zemun (Gradski park 2)<br />

: Internet ogledalo, 2006- (Beograd : AMD<br />

Sistem). - 27 cm<br />

ISSN 1452-3175 = <strong>GM</strong> Business & Lifestyle<br />

COBISS.SR-ID 127672844<br />

Digitalna transformacija<br />

kroz podatke:<br />

Kako optimizovati poslovanje<br />

ISSN 1821 - 4177<br />

PARTNERI U VANREDNOM IZDANJU<br />

Comtrade<br />

DataLab<br />

Dock Solution<br />

Fractal Dimension<br />

HMD Global<br />

IDC<br />

Kaspersky<br />

Microsoft<br />

Oracle<br />

Positive<br />

Schneider Electric<br />

Veritas<br />

(po abecednom redu)<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


IDC<br />

Digitalna transformacija<br />

kroz podatke: Ključ za uspeh<br />

u savremenom poslovanju<br />

Jedan od ključnih elemenata procesa digitalne transformacije je korišćenje podataka kao<br />

pokretačke snage za inovaciju i efikasnost. Kroz adekvatnu analizu i upotrebu podataka,<br />

organizacije mogu donositi bolje odluke, povećati produktivnost, unaprediti kvalitet<br />

usluga i proizvoda, te stvoriti održivu konkurentsku prednost na tržištu. Organizacije mogu<br />

koristiti podatke kako bi bolje razumele tržište, potrebe korisnika i internu efikasnost. Ovo<br />

omogućava precizno usmeravanje resursa i optimizaciju procesa.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Evrop ska vizi ja stra teš kog<br />

pro sto ra za delje nje podata<br />

ka za orga ni za ci je širom<br />

Evro pe pred sta vlja sle de ći korak u<br />

evo lu ci ji delje nja poda ta ka. Ume sto<br />

da se doga đa samo unu tar gra ni ca<br />

jed ne orga ni za ci je ili putem bila teral<br />

nih ugo vor nih spo ra zu ma koji su<br />

sku pi za upra vlja nje i ne dopri no se<br />

ino va ci ja ma, delje nje poda ta ka mora<br />

da se pro ši ri na mul ti la te ral ne raz<br />

me ne, uklju ču ju ći raz li či te sek to re i<br />

indu stri je. Sasvim oče ki va no, posto ji<br />

mno go pre pre ka na putu ka pot punom<br />

ostva re nju ovog cilja.<br />

Od vizi je do stvar no sti<br />

U okvi ru istra zi va nja IDC-ja (Future<br />

of Indu stry Ecosystems) navo di se<br />

da pre ko 90% orga ni za ci ja u okviru<br />

jav nog i pri vat nog sek to ra glo bal<br />

no deli svo je podat ke sa eks ter nim<br />

part ne ri ma, a samo 30% njih to čini<br />

na stra te ski način. Među evrop skim<br />

vla da ma, samo 22% orga ni za ci ja je<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


mora obra ti ti pažnja su:<br />

Per­so­na­li­za­ci­ja i kori­snič­ko iskustvo:<br />

pomo ću poda ta ka, orga ni zaci<br />

je mogu stva ra ti per so na li zo va ne<br />

pro iz vo de i uslu ge koji bolje zadouspo<br />

sta vi lo pri vat no-jav ne saradnje<br />

za raz me nu poda ta ka od jav nog<br />

inte re sa. Mora ju se ispu ni ti mnogi<br />

uslo vi kako bi evrop ski pro stor<br />

za raz me nu poda ta ka dosti gao svoj<br />

pun poten ci jal i ostva rio vizi ju po<br />

kojoj bi raz me na poda ta ka u ova ko<br />

širo kom pro sto ru funk ci o ni sa la bez<br />

većeg ome ta nja.<br />

Samo neki od uslo va na koje se<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


u iden ti fi ka ci ji obla sti u koji ma organi<br />

za ci ja može una pre di ti svo ju efi kasnost.<br />

To može uklju či va ti auto mati<br />

za ci ju pro ce sa, opti mi za ci ju lan ca<br />

snab de va nja i sma nje nje troš ko va.<br />

Ino va ci ja: Poda ci često otkri vaju<br />

nove moguć no sti za ino va ci ju. Na<br />

pri mer, ana li za poda ta ka o kori snici<br />

ma može uka za ti na potre bu za<br />

novim pro iz vo di ma ili funk ci o nalno<br />

sti ma.<br />

Sigur­nost poda­ta­ka: S obzi rom<br />

na sve veći broj poda ta ka koji se<br />

kori sti, sigur nost poda ta ka postaje<br />

ključ na bri ga. Orga ni za ci je moraju<br />

ula ga ti u sigur no sne mere kako<br />

bi zaš ti ti le podat ke od zlo u po tre be.<br />

Sirovina za uspeh<br />

vo lja va ju potre be svo jih kori sni ka.<br />

Ovo pobolj ša va kori snič ko isku stvo i<br />

pove ća va lojal nost.<br />

Efi­ka­snost i pro­duk­tiv­nost: anali<br />

za poda ta ka tako đe može pomo ći<br />

Digi tal na tran sfor ma ci ja kroz podat<br />

ke zah te va pro me nu kul tu re unutar<br />

orga ni za ci je, inve sti ci je u teh nolo<br />

gi ju i obu ku zapo sle nih. Među tim,<br />

orga ni za ci je koje uspeš no spro vedu<br />

ovu tran sfor ma ci ju mogu očeki<br />

va ti zna ča jan rast i kon ku rent ske<br />

pred no sti u savre me nom poslovnom<br />

okru že nju. Poda ci posta ju ključ<br />

na siro vi na za uspeh, i orga ni za ci je<br />

koje ih efi ka sno kori ste ima ju pri li ku<br />

d a o s t v ar e o d rž iv u p r e dn o s t n a t r ž i-<br />

š tu. Io<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Comtrade<br />

- Sajber osiguranje -<br />

Comtrade System Integration<br />

i Generali osiguranje<br />

Sajber bezbednost, tema koja je poslednjih godina postala prioritetna širom sveta,<br />

donosi sa sobom sve veći izazov u zaštiti informatičkih sistema i podataka od sofisticiranih<br />

hakerskih napada. Dok se velike korporacije često suočavaju s ovim rizicima, manje firme,<br />

pre svega usled nedostatka ljudskih resursa koji su osnova za postavljanje i praćenje<br />

sistema zaštite, a zatim i zbog kontinuiranog usavršavanja i ekspertize koja je potrebna<br />

za to, postaju posebno ranjive.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Autor: Boži­dar Sto­ja­no­vić,<br />

Key Account Manager,<br />

Comtrade System Integration<br />

Kva li tet zaš ti te vari ra od<br />

kom pa ni je do kom pa nije,<br />

ali je gene ral no na niskom<br />

nivou, pre sve ga zato što<br />

veći­na kom­pa­ni­ja još uvek raz­miš<br />

lja reak tiv no nakon što se desi<br />

napad.<br />

Sve veća digi­ta­li­za­ci­ja dopri­ne­la je<br />

tome da sko ro da ne posto ji industri<br />

ja koja je imu na na saj ber napade,<br />

i zato je pre po ru ka da kom pani<br />

je što pre to shva te i pre ven tiv no<br />

kre nu u edu ka ci ju zapo sle nih o ovoj<br />

obla sti, a zatim i u stra teš ko pla ni-<br />

ra nje i ula ga nje u siste me zaš ti te.<br />

Sarad njom pro tiv napa da<br />

Sa rad nja kom pa ni je Com tra de<br />

System Inte gra tion i Gene ra li osi gura<br />

nja nasta la je kao odgo vor na sve<br />

kom­plek­sni­je i češ­će napa­de koji­ma<br />

su kom­pa­ni­je sva­ko­dnev­no izlo­žene<br />

i koje pre te nji ho vom poslo va nju.<br />

Bez bed nost u digi tal no doba mora<br />

biti pri o ri tet svim kom pa ni ja ma bez<br />

obzi­ra na veli­či­nu i indu­stri­ju u kojoj<br />

poslu ju.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Osi gu ra nje od saj ber napa da je<br />

ide a lan pro iz vod za sve kom pa nije<br />

koje, pored pri mar nih siste ma<br />

zaš­ti­te, žele da dodat­no osi­gu­ra­ju<br />

sta bil nost poslo va nja i sma nje rizik<br />

gubit­ka pro­fi­ta. Ovaj način zaš­ti­te<br />

pogo dan je za kom pa ni je koje se<br />

bave naj­ra­zli­či­ti­jim delat­no­sti­ma, a<br />

poseb no je name njen oni ma koje<br />

čuva­ju ili pose­du­ju ose­tlji­ve podat<br />

ke, bilo da su to pri vat ne kom pa ni je<br />

ili držav­ne insti­tu­ci­je.<br />

Bla go vre me no<br />

spre­ča­va­nje napa­da­<br />

Com tra de System Inte gra tion je<br />

već neko­li­ko godi­na lider u obla­sti<br />

sajber bezbednosti, kako u Srbiji tako<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


i u regi­o­nu, i svo­jim kli­jen­ti­ma pru­ža<br />

naj sa vre me ni je uslu ge kom plet nog<br />

moni to rin ga i zaš ti te siste ma 24/7.<br />

To zna­či da u pot­pu­no­sti pre­u­zi­mamo<br />

na sebe monitoring i staramo se<br />

o tome da uoči­mo i spre­či­mo napa­de<br />

na vre­me, kako ne bi doš­lo do veće<br />

opa sno sti po poslo va nje kom pa nije.<br />

U radu kori sti mo naj sa vre me ni je<br />

ala te za bez bed nost i uz tim ana li tiča­ra<br />

i inže­nje­ra pra­ti­mo rad ser­vi­sa i<br />

siste ma naših kli je na ta. Io<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Comtrade CODE<br />

Savremeni pristup IT edukaciji<br />

kroz inovaciju i praktičan rad:<br />

CODE-centar za IT obuke<br />

kompanije Comtrade<br />

Vreme je velikih inovacija u IT svetu. Promene koje ova oblast doživljava izazvane su<br />

primenom novih programskih tehnologija i alata, a sa ciljem korišćenja i obrade različitih<br />

vrsta podataka.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Autor: Milan Dimi tri je vić<br />

Gene ral Mana ger<br />

CODE by Comtrade Akademija<br />

Digi ta li zo va ni svet dik ti ra<br />

nove tren do ve. Upo treba<br />

veš tač ke inte li gen ci je<br />

u savre me nom poslo va nju donosi<br />

nove mode le u broj nim poslovnim<br />

siste mi ma i menja stan dard<br />

ni način rada. Sve sni da je ljud ski<br />

resurs važna kari ka u IT seg men tu,<br />

kon ti nu i ra na edu ka ci ja u IT obla stima<br />

koje danas doži vlja va ju tran sforma<br />

ci ju je izu zet no važna.<br />

CODE Aka de mi ja pred sta vlja Cen­<br />

tar za IT obu ke kom pa ni je Com trade.<br />

Vođe ni potre ba ma kom pa ni je<br />

Com tra de, a u cilju pra će nja savreme<br />

nih tren do va na IT tržiš tu, interak<br />

tiv nim i prak tič nim radom kroz<br />

napred ne ala te kre i ra mo naj kva li tetni<br />

je IT kom pe ten ci je svih zapo sle nih.<br />

Kao lide ri na tržiš tu u obla sti prekva<br />

li fi ka ci je i nefor mal ne IT eduka<br />

ci je, odlu či li smo se za moder ni<br />

pri stup radu i koriš će nje ino va tivnih<br />

plat for mi i teh no lo gi ja. Kre i ra li<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


smo eko si stem gde sva ko može da<br />

nau či da pro gra mi ra u bac kend alatu<br />

(JAVA), vizu e li zu je pro gram kroz<br />

fron tend pri stup (Java script), poveže<br />

rela ci o ne baze poda ta ka (SQL)<br />

i testi ra kva li tet tog soft ve ra (Seleni<br />

um).<br />

U sve tu AI teh no lo gi je, naš izbor<br />

za kon stan tan napre dak jeste<br />

Python pro gram ski jezik. Osla nja jući<br />

se na nje go vu zre lost (pre ko 30<br />

godi na), sta bil nost (objekt no-orijen<br />

ti sa ni pri stup), popu lar nost (najpo<br />

pu lar ni ji pro gram ski jezik na svetu)<br />

i lako ću u radu, kre i ra li smo<br />

napred ne obu ke iz obla sti ana li ti ke<br />

poda ta ka.<br />

Imple men ta ci ja u raz li či tim plat forma<br />

ma za obra du poda ta ka (Mic ro soft<br />

Excel, Goo gle Colab), omo gu ći la nam<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


je da pra ti mo raz voj pro gra ma i alata<br />

(Power BI, Goo gle Loo ker) izdvoji<br />

mo i pri me ni mo pred no sti efi ka sne<br />

ana li ti ke poda ta ka.<br />

Koli či na svih poda ta ka na svetskom<br />

tržiš tu će se do 2027. godi ne<br />

uve ća ti dva puta, dok će upo tre ba<br />

novih pro gra ma za obra du poda taka<br />

pora sti za 50%. Ova infor ma ci ja<br />

nam suge ri še da redov no uče nje o<br />

poda ci ma kre i ra novi pra vac raz voja<br />

kom pe ten ci ja svih zapo sle nih, kao<br />

i rasta same kom pa ni je.<br />

Da bi odr ža li korak sa kon stantnim<br />

napret kom teh no loš kog sek tora<br />

i bili deo pro me na koje menja ju<br />

svet, CODE redov no ažu ri ra i unapre<br />

đu je svo ja zna nja iz broj nih IT<br />

obla sti. Io<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Data Lab<br />

Kako ERP rešenja<br />

optimizuju procese<br />

u veleprodaji?<br />

U poslednjih nekoliko godina poslovanje je postalo brže i dinamičnije, što je nateralo<br />

kompanije da budu agilne i efikasne u svom poslovanju. Veleprodaja je posebno osetljiva,<br />

jer se susreće sa jedinstvenim izazovima – upravljanjem kompleksnih lanaca nabavke,<br />

optimizacijom lagera i blagovremenim ispunjavanjem zahteva kupaca.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


ERP soft ver je dizaj ni ran<br />

da pomog ne mena dže rima<br />

u svim poslo vi ma, od<br />

nabav ke do distri bu ci je, a sve u<br />

okvi ru jed ne inte gri sa ne plat forme.<br />

Sa ERP soft ve rom pred u ze ća<br />

mogu da auto ma ti zu ju pro ce dure,<br />

dobi ju uvid u svo je poslo va nje<br />

u real nom vre me nu i dono se odluke<br />

zasno va ne na poda ci ma koje<br />

mogu pove ća ti pro duk tiv nost i<br />

pod sta ći rast.<br />

Sedam ključ nih nači na na<br />

koje ERP soft ver može da<br />

una pre di vele pro da ju i<br />

pro ce se koji pra te ovu gra nu<br />

1. Sma nji va nje ope ra tiv nih<br />

troš ko va<br />

ERP reše nje omogućava velepro<br />

da ja ma da ušte de na ope ra tivnim<br />

troš ko vi ma zbog pro ce sa koji<br />

se pona vlja ju i odu zi ma ju mno go<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


vre me na. Za dalje ušte de, ERP softver<br />

tako đe omogućava da pre ci znije<br />

pred vi di te svo je pri ho de i troš kove,<br />

što omo gu ća va i bolje pla ni ranje<br />

budže ta.<br />

2. Opti mi zo va no upra vlja nje<br />

lage rom<br />

Jed na od naj va žni jih pred no sti<br />

ERP soft ve ra u vele pro da ji je opti miza<br />

ci ja upra vlja nja lage rom. Auto mati<br />

zo va ni sistem vam omogućava da<br />

pra ti te nivoe zali ha u real nom vreme<br />

nu, što vam olak ša va odr ža vanje<br />

sta bil nog lage ra. Na ovaj način<br />

može te pred vi de ti broj arti ka la koje<br />

tre ba obez be di ti u nared nom peri o­<br />

du i tako spre či ti nesta ši cu pro iz voda<br />

i pre te ra no lage ro va nje robe.<br />

3. Pojed no sta vlji va nje<br />

pro ce sa u lan cu snab de va nja<br />

Imple men ta ci jom ERP soft ve ra<br />

pro ce si lan ca snab de va nja postaju<br />

jed no stav ni ji. Može te auto mat ski<br />

da naru ču je te kod svo jih omi lje nih<br />

doba vlja ča, pra ti te arti kle koji dolaze,<br />

odre di te loka ci je ovih arti ka la,<br />

upra vlja te nji ma u svom inven ta ru i<br />

na kra ju ih šalje te svo jim kup ci ma.<br />

Ovo sve je omo gu će no kroz napred<br />

na B2B reše nja inte gri sa na u ERP.<br />

4. Pove ća na vidlji vost<br />

Ide ja ERP soft ve ra je da vam omogu<br />

ći da ima te kon tro lu i uvid u svo je<br />

celo kup no poslo va nje kroz jed nu aplikaciju.<br />

Pored toga, veb platforma vam<br />

omo gu ća va da svim svo jim sek tori<br />

ma – nabav kom, pro da jom, finansi<br />

ja ma, lage rom, zapo sle ni ma itd. –<br />

može te upra vlja ti direkt no sa vašeg<br />

pamet nog tele fo na.<br />

5. Infor ma ci je u real nom<br />

vre me nu i brže rea go va nje<br />

na pro me ne<br />

Pored pot pu ne vidlji vo sti, koju omogu<br />

ća va ERP soft ver, jed na od ključ nih<br />

prednosti je uvid u realnom vremenu.<br />

To zna či da može te odmah pre- d u zeti<br />

akci ju kao reak ci ju na bilo koju informa<br />

ci ju koju dobi je te. Na pri mer, moći<br />

ćete brzo da rea gu je te na današ nji pad<br />

pro da je i da pre ko ERP soft ve ra otkrije<br />

te uzrok, kako biste se brzo vra ti li u<br />

želje ne poslov ne toko ve.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


6. Brži i jed no stav ni ji pro ce si<br />

vele pro da je<br />

ERP soft ver olak ša va vašem prodaj<br />

nom timu da se foku si ra na kvali<br />

tet ni je poten ci jal ne kli jen te. Svim<br />

lido vi ma se može upra vlja ti i sta tus<br />

pro da je se može lako pra ti ti kroz<br />

pro daj ni kanal. Mena dže ri mogu da<br />

vide koji pro dav ci su uspeš no oba vili<br />

kon ver zi ju, a koji nisu kroz napred<br />

ni B2B por tal. Tako đe može te vide ti<br />

koli ko je zavr še nih sasta na ka i pri li ka<br />

koje su isko riš će ne na pra vi način, i<br />

još mno go toga.<br />

više kaš nje nja do kojih dola zi zbog<br />

porudž bi na koje se ne pra te ili pro izvo<br />

da koji nisu na lage ru.<br />

Opti mi zo va ni pro ce si<br />

kao ključ uspe ha<br />

7. Una pre đe no zado volj stvo<br />

kupa ca<br />

Zado volj stvo kupa ca je jedan od<br />

ključ nih fak to ra sva kog poslo va nja.<br />

ERP soft ver vam poma že da uti čete<br />

i na zado volj stvo kupa ca, jer vam<br />

poma že da ispu ni te vaše porudž bine<br />

u pra vo vre me. Pored toga, nema<br />

Sa moć nim ERP soft ve rom kao što<br />

je PANT HEON vele pro da ja može da<br />

ima sve pro ce se poslo va nja u jednom<br />

siste mu. Na ovaj način mnogo<br />

je jed no stav ni je opti mi zo va ti i<br />

kon tro li sa ti kako poje di nač ne delove<br />

tako i celo poslo va nje. Rezul ta ti<br />

poput sma nji va nja ope ra tiv nih troš<br />

ko va, bolje vidlji vo sti, većeg zadovolj<br />

stva kupa ca i rasta pro da je samo<br />

su posle di ca imple men ta ci je ERP<br />

soft ve ra.<br />

Vre me je da se pozdra vi te sa zasta<br />

re lim nači nom upra vlja nja kom p-<br />

lek snim siste mom vele pro da je i uvede<br />

te moder no reše nje koje će automa<br />

ti zo va ti i opti mi zo va ti vaše poslova<br />

nje. Io<br />

Za više infor ma ci ja pose ti te<br />

Data lab.rs ili nas pozo vi te<br />

na 011/404-86-04<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Dock Solution<br />

Digitalna transformacija<br />

i uloga veštačke inteligencije<br />

u poslovanju<br />

Digitalna transformacija je postala ključna komponenta modernog poslovanja. Više nije<br />

dovoljno imati elektronski pripremljene dokumente i kompjuterski podržane poslovne<br />

procese za efikasno poslovanje kompanija. U eri kada se velike količine podataka generišu<br />

i akumuliraju svakog dana, postavlja se pitanje kako najbolje iskoristiti ovo bogatstvo<br />

informacija, i kako omogućiti kompanijama da budu bolje i uspešnije. Ovde nastupaju<br />

veštačka inteligencija (AI) i mašinsko učenje (ML).<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Današ nje poslo va nje suoča<br />

va se sa iza zo vi ma koji<br />

pre va zi la ze tra di ci o nal ne<br />

meto de ruko va nja poda ci ma. Količi<br />

na dostup nih infor ma ci ja eks ponen<br />

ci jal no raste, pri čemu su organi<br />

za ci je suo če ne sa kon ku ren ci jom<br />

koja zah te va brže i per so na li zo vane<br />

uslu ge. Osim toga, teh no loš ki<br />

napre dak se odvi ja munje vi tom brzinom,<br />

dok glo ba li za ci ja čini tržiš te<br />

sve kom plek sni jim mestom. U ovakvom<br />

okru že nju, orga ni za ci je treba<br />

brzo da se pri la go de i rea gu ju<br />

na pro me ne kako bi osta le kon ku­<br />

rent ne. AI i ML pru ža ju moguć nost<br />

orga ni za ci ja ma da bolje raz u me ju<br />

svo je kli jen te, opti mi zu ju svo je proce<br />

se i iden ti fi ku ju nove pri li ke za<br />

rast. Danas e-trgo vi na ne bi postoja<br />

la da se ne kori ste napred ni algorit<br />

mi na bazi veš tač ke inte li gen ci je<br />

koji pred sta vlja ju per so na li zo va ne<br />

pre po ru ke pro iz vo da kori sni ci ma.<br />

U indu stri ji osi gu ra nja, oči gled no<br />

je da bez upo tre be digi tal nih ala ta,<br />

koji opti mi zu ju pro ce se i ana li zi raju<br />

veli ke koli či ne poda ta ka, donoše<br />

nje poslov nih odlu ka nije moguće.<br />

U supply chain indu stri ji bi se<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Nedav no je Mic ro soft obja vio da<br />

je ugra di o ChatGPT funk ci o nal nost u<br />

BING search alat. Mic ro soft i Ope nAI<br />

part ner stvo je naj i zra že ni je u domenu<br />

Mic ro soft Azu re ser vi sa. Udru živa<br />

njem, ove dve kom pa ni je omogu<br />

ći le su raz voj nim inže nje ri ma da<br />

izgra de raz li či te apli ka ci je zasno vane<br />

na GPT, DALL·E i Codex AI modebez<br />

opti mi za ci je pro ce sa i pra vilne<br />

distri bu ci je infor ma ci ja desio<br />

poslov ni kolaps. Pamet na obra da<br />

veli ke koli či ne poda ta ka u zdrav stvu<br />

omo gu ću je bolje raz u me va nje uzroka<br />

nastan ka bole sti, ali i efi ka snih i<br />

efek tiv nih meto da leče nja.<br />

Open AI plat for ma<br />

Ala ta koji kori ste raz li či te AI i ML<br />

algo rit me posto ji mno go. Toli ko da<br />

su kori sni ci i sami zbu nje ni oda kle<br />

da kre nu. I dalje se u nekim kom pani<br />

ja ma pod digi ta li za ci jom pod razu<br />

me va pre ba ci va nje doku men ta<br />

iz papir ne u elek tron sku („digi talnu“)<br />

for mu. Kom pa ni je koji ma informa<br />

ci o ne teh no lo gi je nisu pri mar na<br />

delat nost, zbog iza zo va sa koji ma se<br />

susre ću, vero vat no ni nema ju vreme<br />

na da se bave tren do vi ma i kako<br />

savre me ni ala ti mogu da pro me ne<br />

nji ho vu pozi ci ju na tržiš tu. Danas razgo<br />

va ra mo o naj br žerastu ćem fenome<br />

nu i nje go voj upo tre bi kada je<br />

digi tal na trasnsfor ma ci ja u pita nju:<br />

OPEN AI plat for mi.<br />

Elon Musk i Sam Alt man su osnova<br />

li Ope nAi 2015. u San Fran cisku<br />

(USA, Kali for ni ja). Elon napuš<br />

ta pro je kat 2018, a Mic ro soft inve­<br />

sti ra mili jar du dola ra 2019. a potom<br />

u nared ne tri godi ne još 2 mili jar de<br />

u raz voj Open AI plat for me.<br />

Gde se danas upotrebljava<br />

Open AI?<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


li ma. Tako đe su zajed nič ki radi li na<br />

ugrad nji Ope nAI teh no lo gi ja u aplika<br />

ci je poput Git Hub Copi lota i Micro<br />

soft Desig ne ra.<br />

Shut ter stock je počeo sarad nju sa<br />

Ope nAI-em 2021. godi ne, kada je<br />

Ope nAI počeo da kori sti bibli o te ku<br />

sli ka ovog pred u ze ća kako bi tre nirao<br />

ono što će kasni je posta ti DALL-E<br />

gene ra tor. Shut ter stock je pre ci zirao<br />

da će svi sadr ža ji gene ri sa ni veštač<br />

kom inte li gen ci jom biti obja vlje ni<br />

na nji ho voj veb stra ni ci na tran sparen<br />

tan način, u inte re su stva ra la ca i<br />

potro ša ča, uklju ču ju ći oba veš te nje<br />

kada je kori šće na veš tač ka inte li genci<br />

ja za stva ra nje sli ka. Shut ter stock je<br />

tako đe naja vio name ru da inte griše<br />

Ope nAI DALL-E-2 gene ra tor sli ka<br />

sa svo jom plat for mom. Saopšte nje<br />

za medi je navo di da će se integracija<br />

desi ti kasni je tokom ove godi ne. Paul<br />

Hen nessy, izvrš ni direk tor kom pa nije<br />

Shut ter stock, sma tra da će ovo biti<br />

pra vi pro boj u dome nu kre a tiv nog<br />

kre i ra nja sadr ža ja.<br />

BuzzFeed, kao jed na od naj po znati<br />

jih veb stra ni ca na sve tu, obja vila<br />

je u janu a ru da će poče ti da uvo di<br />

Ope nAI. Novi testo vi pokre ta ni veštač<br />

kom inte li gen ci jom pro iz vo di će<br />

pri la go đe ne rezul ta te, tvr di izvrš ni<br />

direk tor Jonah Peret ti. I dok su pojedin<br />

ci odgo vor ni za pru ža nje ide ja,<br />

veš tač ka inte li gen ci ja će biti zaduže<br />

na za olak ša va nje dela kre a tivnog<br />

pro ce sa u Buzzfe e du, kao i za<br />

una pre đe nje sadr ža ja kom pa ni je. Za<br />

15 godi na, pre ma Peret ti ju, poda ci i<br />

veš tač ka inte li gen ci ja će se kori stiti<br />

za kre i ra nje, pri la go đa va nje i animi<br />

ra nje sadr ža ja. Sve je ovo doprine<br />

lo pove ća nju cene BuzzFeed akcija<br />

na ber zi.<br />

Sales for ce, još jed no pozna to ime<br />

u indu stri ji, anga žo vao je Ope nAI za<br />

sarad nju. ChatGPT savr še no se uklapa<br />

u soft ver za komu ni ka ci ju Slack.<br />

Sop stve ni Ein ste inGPT model kompa<br />

ni je Sales for ce kom bi no va će se<br />

sa Ope nAI-evom teh no lo gi jom kako<br />

bi pomo gao u gene ri sa nju nacr ta<br />

e-poš te, infor ma ci ja o kori snič kim<br />

raču ni ma, pa čak i jezi ka za kom pjuter<br />

ski kod. Veš ti ne veš tač ke inte ligen<br />

ci je tako đe su kori sne za saži manje<br />

suš ti ne raz go vo ra ili čak odgo vara<br />

nja na posta vlja na pita nja.<br />

Od straha do oduševljenja<br />

Buduć nost pri me ne Ope nAI plat forme<br />

je takva da se ne vide gra ni ce. Ako<br />

uzme mo u obzir ono šta je izja vio Mo<br />

Gaw dat, neka daš nji Goo gle exe cu ti ve,<br />

da je Chat GPT mno go pamet ni ji, sa IQ<br />

155, nego pro se čan čovek, ovo pokreće<br />

mno ga pita nja i kako da se lju di prila<br />

go de tren du koji dola zi. Kod nekih<br />

se javlja strah, jer neko „inte li gent niji“<br />

kuca na vra ta. Kod dru gih se javlja<br />

odu še vlje nje za nove moguć no sti koje<br />

će plat for me dono si ti, a među nji ma je<br />

i kom pa ni ja Dock Solu tion koja raz vija<br />

svo je ala te na bazi AI i ML mode la<br />

i poma že kom pa ni ja ma da pri me nom<br />

savremenih metoda unaprede svoje<br />

poslovanje. Io<br />

Korisna adresa:<br />

https://docksolution.rs/<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


HMD Global<br />

Privatnost koja se podrazumeva:<br />

fokus kompanije HMD<br />

na softversku bezbednost<br />

Nakon nedavne najave prelaska na novu strategiju multi-brend portfolija, kompanija<br />

HMD Global, najveći evropski proizvođač pametnih telefona, najavljuje još jednu veliku<br />

prekretnicu: kompanija HMD je otpočela proizvodnju 5G pametnih telefona u Evropi, u<br />

Mađarskoj.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Izla­ze­ći u susret rastu­ćim potre­ba­ma<br />

poslov­nih kori­snika,<br />

kom pa ni ja HMD je raz vi la<br />

moguć­no­sti i pro­ce­se za dovo­đenje<br />

pro­iz­vod­nje ure­đa­ja u Evro­pu.<br />

Sva­ki ure­đaj je pod­vrg­nut rigo­roznom<br />

testi ra nju soft ve ra i mal ver<br />

testo­vi­ma u Evro­pi, pri čemu neki<br />

od poslov­nih kori­sni­ka zah­te­vaju<br />

dodat nu bez bed nost u sarad nji<br />

sa mno go broj nim IT bez bed no snim<br />

part ne ri ma.<br />

U kom pa ni ji HMD pri vat nost<br />

shva­ta­mo izu­zet­no ozbilj­no i pra­timo<br />

pro­ces „pod­ra­zu­me­va­ne pri­va-<br />

t­no­sti“. To zna­či da sve pro­me­ne<br />

i ažu­ri­ra­nja pri­ku­plja­nja poda­ta­ka<br />

uvek odo­bra­va­ju struč­nja­ci za privat<br />

nost. Osim toga, spro vo di mo<br />

redov ne neza vi sne revi zi je kada je<br />

reč o našim pro­ce­si­ma pri­ku­plja­nja<br />

i upra­vlja­nja poda­ci­ma. U kom­pa­niji<br />

HMD tako­đe ima­mo stro­ga pravi­la<br />

veza­na za teh­nič­ku arhi­tek­tu­ru,<br />

upra vlja nje poda ci ma i pri stu pom.<br />

Od 2019. godi­ne čuva­mo i obrađu­je­mo<br />

sve podat­ke u našim data<br />

cen­tri­ma u Fin­skoj, tako da koris<br />

n i ­c i m o g u d a s e p o u ­z d a ­j u u najbe<br />

zbed ni je i naj tran spa rent ni je<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


o p e ­r a ­c i ­j e . Ta k o ­đ e , s p r o ­v o ­d i ­m o b e z -<br />

­bed­no­sna testi­ra­nja u Evro­pi na<br />

svim ure­đa­ji­ma.<br />

Nokia XR21<br />

Dovo­de­ći pro­iz­vod­nju u Evro­pu,<br />

prvi ure­đaj kom­pa­ni­je sa nove proiz<br />

vod ne lini je, Nokia XR21, sada je<br />

dostu pan za kupo vi nu poslov nim<br />

kori­sni­ci­ma. Pored svo­jih bez­bed­nosnih<br />

kre­den­ci­ja­la, Nokia XR21 telefon<br />

je tako­đe napra­vljen da tra­je i<br />

dizaj­ni­ran je sa odr­ži­voš­ću na umu.<br />

Uz ser­ti­fi­kat izdr­žlji­vo­sti po vojnim<br />

stan­dar­di­ma i IP69K rej­ting,<br />

ovaj pamet ni tele fon je ser ti fi ko van<br />

da izdr­ži pra­ši­nu, toplo­tu, udar­ce i<br />

vodu. Kao deo kon­stant­ne posveće­no­sti<br />

odr­ži­vo­sti kom­pa­ni­je HMD,<br />

Nokia XR21 tele fon je napra vljen da<br />

mini­mi­zu­je uti­caj na život­nu sre­di­nu:<br />

šasi­ja je izra­đe­na od 100% reci­kli­ranog<br />

alu­mi­ni­ju­ma, a nje­go­va bate­rija<br />

koja tra­je dva dana podr­ža­va 60%<br />

više punje­nja tokom život­nog veka<br />

tele fo na. Dodat ne faze u evrop skom<br />

pro­iz­vod­nom pro­ce­su će pomo­ći<br />

dalje sma nje nje emi si ja.<br />

Kako bi pro­sla­vi­li novo mesto proiz­vod­nje<br />

i bez­bed­no­sne stan­darde<br />

Nokia XR21 tele­fo­na, limi­ti­rano<br />

izda­nje od 30 ure­đa­ja koji dolaze<br />

iz nove pro­iz­vod­ne lini­je u Evropi<br />

bilo je dostup no za kupo vi nu na<br />

nokia.com, a ure­đa­ji su ras­pro­da­ti<br />

za manje od 24 sata. Ure­đa­ji limi­tira<br />

nog Made in Euro pe izda nja dola ze<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Pla no vi<br />

u eks klu ziv noj Fro sted Pla ti num boji,<br />

imaju ugraviran sopstveni jedinstveni<br />

serij ski broj i dola ze sa ser ti fi ka tom<br />

pore kla u kuti ji.<br />

Kom­pa­ni­ja HMD je posve­će­na<br />

odr­ži­vo­sti, a nared­ne faze na ovom<br />

p u t u ć e n a m p o m o ­ć i u p r o ­i z ­v o-<br />

d­nji ure­đa­ja na još odr­ži­vi­ji način,<br />

uz manje emi­si­ja, ispu­nja­va­ju­ći tako<br />

naše obe­ća­nje odr­ži­vo­sti. Tako­đe<br />

smo posve­će­ni ula­ga­nju u bez­bednost,<br />

teh­no­lo­gi­ju i pro­iz­vod­ne proce­se<br />

koji naše ure­đa­je čine bez­bedni­jim<br />

i dugo­traj­ni­jim. Naši budući<br />

pla­no­vi uklju­ču­ju dodat­na ulaga<br />

nja u soft ver sku bez bed nost, sa<br />

name­rom da pri­la­go­đe­ni soft­ver i<br />

bez bed no sne funk ci je ponu di mo<br />

direkt no kori sni ci ma. Io<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Kaspersky<br />

XDR okosnica<br />

“Zero Trust”<br />

strategije bezbednosti<br />

Proširenje i unapređenje sposobnosti detekcije i odgovora na pretnje koje dolaze sa uvećane<br />

površine izložene napadima navodi se kao glavni rezultat XDR-a u smislu efikasnosti<br />

osiguranja sigurnosti. Ovaj rezultat potvrđen je i u izveštaju Enterprise Stratetegy Grupe na<br />

temu XDR-a i modernizacije SOC-a koje je sponzorisao Kaspersky (ESG Research Report, SOC<br />

Modernization and the Role of XDR, June 2022).<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Autor: Srđan Radosavljević,<br />

Security Solutions Architect,<br />

Kaspersky West Balkans<br />

Ovakav ishod doprinosi ne<br />

samo široj sveobuhvatnoj<br />

zaštiti, nego i boljoj<br />

primeni strategije „Zero Trust“ bezbednosti.<br />

Ovaj pristup pretpostavlja<br />

da ne treba usvojiti pretpostavku<br />

poverenja prema bilo kojem uređaju<br />

ili korisniku, već da treba omogućiti<br />

pristup resursima samo onima kojima<br />

je taj pristup potreban.<br />

Više od zaštite perimetra<br />

- šta zapravo donosi Zero Trust<br />

Tradicionalno, kompanije funkcionišu<br />

sa konceptom „zaštite perime-<br />

tra“ kada štite svoju infrastrukturu.<br />

Ovaj pristup podrazumeva temeljno<br />

ispitivanje svih veza spoljnih uređaja<br />

sa resursima kompanije. Zona unutar<br />

perimetra se smatra pouzdanom<br />

– korisnici, uređaji i aplikacije<br />

tamo imaju određenu slobodu delovanja.<br />

Sve dok je zona od poverenja<br />

ograničena na lokalnu mrežu<br />

i stacionarne uređaje povezane na<br />

nju, zaštita perimetra je efikasna.<br />

Međutim, sa rastom broja mobilnih<br />

uređaja i usluga u oblaku koje koriste<br />

organizacije i njihovi zaposleni<br />

koncept perimetra može biti nedovoljan.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


specifičnim podacima potrebnim za<br />

zadatak koji obavlja.<br />

Totalna kontrola<br />

Da bi efektivno implementiralo<br />

model Zero Trust, IT odeljenje mora<br />

biti u stanju da upravlja svim radnim<br />

uređajima i aplikacijama.<br />

Sveobuhvatna zaštita uz XDR<br />

Koncept „nultog poverenja” je<br />

predložio John Kindervag, analitičar<br />

kompanije Forrester Research, kao<br />

alternativu „zaštiti perimetra”. On je<br />

preporučio da se resursi ne klasifikuju<br />

na eksterne i unutrašnje, i da<br />

se poverenje ne pretpostavlja ni za<br />

jednu zonu. Prema ovom modelu,<br />

korisnici, uređaji i aplikacije podležu<br />

verifikaciji svaki put kada im je potreban<br />

pristup bilo kom korporativnom<br />

resursu.<br />

Ne postoji jedinstveni pristup primeni<br />

“Zero Trust” koncepta bezbednosti.<br />

Ipak, postoji nekoliko osnovnih<br />

principa koji omogućuju izgradnju<br />

ovakvog sistema.<br />

Ne perimetar, već zaštita cele<br />

površine<br />

Ovo uključuje sve što organizacija<br />

mora da uradi da bi se zaštitila od<br />

neovlašćenog pristupa - poverljive<br />

podatke, elemente infrastrukture, interne<br />

aplikacije i tako dalje.<br />

Mikro segmentacija<br />

Korporativna mreža i drugi resursi<br />

podeljeni su na male čvorove<br />

koji se čak mogu sastojati od jednog<br />

uređaja ili aplikacije. Ovo omogućava<br />

korisnicima da fleksibilno<br />

upravljaju pristupom i eliminišu nekontrolisano<br />

širenje pretnji unutar<br />

mreže.<br />

Princip najmanje privilegija<br />

Svaki korisnik ima tačno onoliko<br />

prava koliko mu je potrebno za obavljanje<br />

njegovih zadataka. Na ovaj<br />

način, hakovanje naloga pojedinačnog<br />

korisnika može da ugrozi neke resurse,<br />

ali ne i celu infrastrukturu.<br />

Autentikacija<br />

Prema konceptu Zero Trust, potencijalna<br />

pretnja je implicirana kad<br />

god postoji pokušaj da se dobije<br />

pristup korporativnim informacijama.<br />

Stoga, za svaku sesiju korisnik<br />

mora proći kroz proces autentifikacije<br />

i potvrditi svoje pravo na pristup<br />

Kompanije koriste više sajberbezbednosnih<br />

rešenja da zaštite endpoint<br />

uređaje, mreže i drugu imovinu od sajber<br />

pretnji i obično je teško upravljati<br />

svim tim rešenjima istovremeno i efikasno.<br />

Ovo je jedan od razloga zašto<br />

profesionalci InfoSeca mogu propustiti<br />

važna bezbednosna upozorenja ili ih<br />

preskočiti, povećavajući mogućnost da<br />

budu hakovani. XDR može da reši ovaj<br />

problem, jer objedinjuje i povezuje podatke<br />

iz svih ovih izvora i pruža jedinstven<br />

pogled na potencijalne pretnje.<br />

Identifikovanjem i istraživanjem sumnjivih<br />

aktivnosti na različitim nivoima<br />

IT infrastrukture, KSDR pomaže organizacijama<br />

da efikasnije otkriju napredne<br />

uporne pretnje (APT) i reaguju na<br />

njih.<br />

Najveća prednost XDR rešenja je<br />

što štedi vreme, što je ključni element<br />

kada je u pitanju rezilijentnost. Da bi<br />

se to postiglo, telemetrija se prikuplja<br />

uz pomoć algoritama za mašinsko<br />

učenje i analitike ponašanja. Koristeći<br />

informacije sa platformi za zaštitu endpoint<br />

uređaja, XDR izdvaja samo one<br />

elemente koje je potrebno analizirati<br />

na potencijalne anomalije i pretnje,<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


pojednostavljujući i olakšavajući blagovremenu<br />

analizu potencijalnih zlonamernih<br />

aktivnosti sa neuporedivom<br />

preciznošću i brzinom. Dakle, bezbednosni<br />

timovi mogu brže da daju prioritet<br />

podacima o pretnji prema ozbiljnosti.<br />

Uloga XDR rešenja u<br />

postizanju Zero Trust<br />

bezbednosti<br />

Kada se primenjuju zajedno, Zero<br />

Trust i XDR pružaju moćnu odbranu<br />

od sajber pretnji. Zero Trust pomaže<br />

u sprečavanju neovlašćenog pristupa<br />

resursima i aplikacijama ili opo-<br />

zivanju već odobrenog pristupa<br />

ako su se uslovi promenili, dok XDR<br />

pomaže u otkrivanju i reagovanju na<br />

potencijalne pretnje koje eventualno<br />

uspevaju da zaobiđu te početne<br />

kontrole pristupa. Korišćenjem<br />

XDR-a za praćenje svih aktivnosti širom<br />

IT infrastrukture, organizacije<br />

mogu da identifikuju sumnjive<br />

aktivnosti koje mogu ukazati na<br />

potencijalnu pretnju i preduzeti<br />

proaktivne korake za ublažavanje<br />

problema.<br />

Ako XDR otkrije neobičan obrazac<br />

aktivnosti na endpoint uređaju, može<br />

da pokrene upozorenje koje traži<br />

od Zero Trusta da zahteva dodatnu<br />

autentifikaciju i autorizaciju pre nego<br />

što odobri pristup bilo kom resursu<br />

ili aplikaciji. Ovo pomaže da se<br />

spreči bočno širenje pretnje unutar<br />

mreže, dok XDR nastavlja da nadgleda<br />

endpoint uređaj i istražuje potencijalnu<br />

pretnju.<br />

Usvajanjem pristupa Zero Trust<br />

i implementacijom XDR rešenja<br />

kao što je Kaspersky XDR, kompanije<br />

smanjuju broj incidenata i<br />

poboljšavaju efikasnost timova za sajber<br />

bezbednost koji se suočavaju<br />

sa raznim izazovima, uključujući sve<br />

složenije napade, globalni nedostatak<br />

veština i zamor usled brojnih upozorenja.<br />

Io<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Microsoft<br />

Microsoft Inspire:<br />

Ubrzanje transformacije<br />

veštačke inteligencije<br />

kroz partnerstvo<br />

Microsoft Inspire bio je prilika za isticanje uloge koju imaju Microsoftovi partneri u<br />

uspehu korisnika i skretanje pažnje na nove prilike i načine za saradnju korišćenjem<br />

Microsoft proizvoda. Ovogodišnji Microsoft Inspire nastavio je da podstiče pretvaranje<br />

veštačke inteligencije (AI) u transformativni alat za korisnike i partnere.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Mic ro soft je pred sta vio<br />

Bing Chat Enter­pri­se,<br />

alat za raz me nu poru ka<br />

s podrš kom za veš tač ku inte li gen ciju,<br />

osmiš ljen za rad s komer ci jal nom<br />

zaš ti tom poda ta ka. Tako đe, obja vio<br />

je cene za Mic­ro­soft 365 Copi­lot,<br />

sve o bu hvat nu gene ra tiv nu AI aplika<br />

ci ju koja nudi hilja de funk ci o nalno<br />

sti. Kada bude opšte dostu pan,<br />

Mic ro soft 365 Copi lot će biti ponuđen<br />

po ceni od 30 dola ra po kori sniku<br />

meseč no za kori sni ke Mic ro soft<br />

365 E3, E5, Busi ness Stan dard i Business<br />

Pre mi um.<br />

Ovlaš­ći­va­nje pro­da­va­ca i age­nata<br />

za kori­snič­ku podrš­ku pomoću<br />

AI ostva ru je se tako što Micro<br />

soft doda je više funk ci o nalno<br />

sti Mic­ro­soft Sales Copi­lo­tu<br />

unu tar Dynamics 365 Sales, omo guć<br />

av aj uć i p r od a vc im a d a k o r is t e s a ž e -<br />

t ke pro daj nih pri li ka koje je gene risa<br />

o AI, kon tek stu al ne nacr te e-poš<br />

te i pri pre mu za sastan ke. Odelje<br />

nja za kori snič ku podrš ku ima ju<br />

kori sti od pri la go đe nih chat bo to va<br />

izra đe nih Copi lo tom u Power Virtual<br />

Agents.<br />

Pored osta log, kom pa ni ja je objavi la<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


i opštu dostup nost AI odli ka naredne<br />

gene ra ci je u Pro­cess Mining<br />

Power Auto­ma­teu. Tako nje go vi<br />

kori sni ci mogu da raz u me ju šta se<br />

doga đa u nji ho vom poslo va nju, da<br />

kori ste AI koji gene ri še uvi de, prepo<br />

ru ke apli ka ci ja i auto ma ti za ci je,<br />

kao i da kori ste Power Plat form za<br />

brzu izgrad nju potreb nih reše nja.<br />

Pro­ši­re­na dostup­nost Azu­re OpenAI-a<br />

ogle da se u činje ni ci da je<br />

Azu re Ope nAI Ser vi ce sada dostupan<br />

orga ni za ci ja ma širom sveta,<br />

nude ći moguć no sti kao što su<br />

izgrad nja chat bo to va i gene ri sa nje<br />

sadr ža ja uz pomoć AI-a.<br />

Tu su i nove moguć­no­sti i investi­ci­je<br />

za Azu­re. Naime, Microsoft<br />

je investirao u pove ća nje raz me ra i<br />

dostupnosti Azu re Migra te & Modernize,<br />

i lan si ra Azu re Inno va te kako<br />

bi udo vo ljio rastu ćim zah te vi ma za<br />

ana li ti kom i AI-jem.<br />

Pro­ši­re­na je i stra­teš­ka saradnja<br />

s Epi­com. Mic ro soft i Epic, vodeća<br />

kom pa ni ja za zdrav stve ni soft ver,<br />

sara đu ju kako bi kori sti li AI za smanje<br />

nje admi ni stra tiv nih poslo va za<br />

leka re i pobolj ša nje bri ge o paci jenti<br />

ma. Kori sni ci Epi ca ima ju kori sti od<br />

Azu re Lar ge Instan ces za ska li ra nje<br />

svo jih EHR baza poda ta ka.<br />

Sva ka ko tre ba ista ći i Mic­ro­soft<br />

AI Cloud Part­ner Pro­gram. Pokreta<br />

nje pro gra ma Mic­ro­soft AI Cloud<br />

Part­ner omo gu ću je part ne ri ma pruža<br />

nje doda te vred no sti kori sni ci ma<br />

pri li kom koriš će nja Mic ro sof to ve AI i<br />

Cloud plat for me. Pro gram nudi sveo<br />

bu hvat ni port felj ula ga nja za sve<br />

mode le part ner stva.<br />

Dodat­ne moguć­no­sti<br />

za part­ne­re<br />

Mic ro soft je obja vio nove mogućno<br />

sti i pri li ke za part ne re za izla zak<br />

na tržiš te i pro ši re nje poslo va nja,<br />

kao što su ISV Suc cess, Mul ti party<br />

Pri va te Offers i nove ozna ke Solu tions<br />

Part ner.<br />

Posvećenost inovacijama<br />

i saradnji<br />

Mic ro soft je ponov no ista kao svoju<br />

predanost ubrzanju transformacije<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


AI-a, pod sti ca nju uspe ha kori sni ka,<br />

kao i pod sti ca nju rasta i pro fi ta bilno<br />

sti svo jih part ne ra. Sve nave de ne<br />

stav ke su pri me ri posve će no sti ove<br />

kom pa ni je ino va ci ja ma na pod ruč ju<br />

AI-a, sarad nji s part ne ri ma i osna živa<br />

nju kori sni ka napred nim reše nji ma<br />

zasno va nim na AI-u. Io<br />

Za sve­o­bu­hvat­ni pre­gled Mic­ro­soft Inspi­re pogle­daj­te:<br />

Join us at Mic ro soft Inspi re<br />

Mic ro soft 2023 Part ner of the Year Awards win ners and fina lists<br />

Furt he ring our AI Ambi ti ons – Anno un cing Bing Chat Enter pri se and Upda tes to Mic ro soft 365 Copi lot<br />

Find out how to get star ted with Bing Chat Enter pri se<br />

How Mic ro soft Sales Copi lot will empo wer sel lers and custo mer ser vi ce agen ts<br />

Le arn more abo ut Power Mining in Power Auto ma te<br />

New Azu re capa bi li ti es and invest ments<br />

Find more out abo ut the Mic ro soft AI Cloud Part ner Pro gram<br />

Pre po ru ču je mo i tekst sa blo ga<br />

Digi tal Tran sfor ma tion | Mic ro soft Indu stry<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Oracle<br />

Digitalna transformacija<br />

kroz Oracle Tech Cloud<br />

tehnologije<br />

U eri digitalne transformacije, Oracle Tech Cloud tehnologije nude revolucionarne<br />

pristupe kako bi kompanije mogle maksimalno iskoristiti svoje podatke i optimizovati<br />

poslovanje. Kroz naše IaaS (Infrastructure as a Service) i PaaS (Platform as a Service)<br />

rešenja, Oracle pruža alate i platforme koji omogućavaju kompanijama da postanu<br />

agilnije, efikasnije i konkurentnije na tržištu.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


1. Upra vlja nje poda ci ma u eri digi tal ne tran sfor ma ci je<br />

Orac le Cloud Infra struc tu re (OCI) pru ža robust nu i ska la bil nu infra struk tu ru koja omo guća<br />

va kom pa ni ja ma da bez bed no čuva ju, obra đu ju i ana li zi ra ju svo je podat ke.<br />

2. Ana­li­za poda­ta­ka poma­že dono­še­nju boljih poslov­nih odlu­ka<br />

Kroz Orac le Analytics Cloud, kom pa ni je mogu kori sti ti napred ne ala te za ana li zu poda ta ka,<br />

omo gu ća va ju ći im da dono se infor mi sa ne odlu ke brže nego ika da pre.<br />

3. Pri­me­na veš­tač­ke inte­li­gen­ci­je i mašin­skog uče­nja u opti­mi­za­ci­ji poslo­va­nja<br />

Orac le's Auto no mo us Data ba se kori sti veš tač ku inte li gen ci ju da auto mat ski opti mi zu je,<br />

obez be đu je i popra vlja bazu poda ta ka, dok Orac le Digi tal Assi stant omo gu ća va kom pa nija<br />

ma da kori ste AI za kre i ra nje inte li gent nih chat bo to va i digi tal nih asi ste na ta.<br />

4. Iza­zo­vi i pri­li­ke u vezi sa zaš­ti­tom poda­ta­ka u digi­tal­nom okru­že­nju<br />

Orac le pru ža reše nja poput Orac le Cloud's Iden tity and Access Mana ge ment i Orac le Cloud<br />

Secu rity Ser vi ces da bi kom pa ni je mogle da zaš ti te svo je podat ke i osta nu uskla đe ne sa<br />

regu la ti va ma.<br />

5. Stu­di­je slu­ča­ja uspeš­ne digi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je<br />

Mno ge kom pa ni je širom sve ta već kori ste Orac le Cloud teh no lo gi je da tran sfor mi šu svo je<br />

poslo va nje.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Upra vlja nje poda ci ma u<br />

eri digitalne transformacije<br />

na Orac le Cloud<br />

Infra struc tu re (OCI)<br />

U današ njem digi tal nom dobu,<br />

poda ci su posta li život na krv sva ke<br />

orga ni za ci je. Kako kom pa ni je nastavlja<br />

ju da gene ri šu i kori ste sve veće<br />

koli či ne poda ta ka, potre ba za efi kasnim,<br />

bez bed nim i ska la bil nim rešenji<br />

ma za upra vlja nje poda ci ma nikada<br />

nije bila veća.<br />

1. Robust­na i ska­la­bil­na infrastruktura:<br />

Orac le Cloud Infra structu<br />

re (OCI) pru ža viso ko per for mantnu<br />

infrastrukturu koja je dizajnirana<br />

da podr ži naj zah tev ni je apli ka ci je i rad<br />

ne toko ve poda ta ka. Bez obzi ra da li<br />

se radi o veli kim poda ci ma, tran sak cio<br />

nim baza ma poda ta ka ili hibrid nim<br />

cloud reše nji ma, OCI može lako skali<br />

ra ti kako bi zado vo ljio potre be vašeg<br />

poslo va nja.<br />

2. Bez­bed­nost na prvom mestu:<br />

OCI je izgra đen s osnov nom pre misom<br />

da bez bed nost tre ba da bude<br />

u srcu sva ke cloud infra struk tu re.<br />

Uz napred ne bez bed no sne funk cije,<br />

kao što su enkrip ci ja poda ta ka<br />

u miro va nju i tokom pre no sa, kao i<br />

moguć nost izo la ci je poda ta ka, OCI<br />

osi gu ra va da vaši poda ci osta nu zaš<br />

ti će ni od pret nji.<br />

3. Upra­vlja­nje život­nim ciklusom<br />

poda ta ka: Kroz inte gri sa ne<br />

ala te i ser vi se, OCI omo gu ća va kompa<br />

ni ja ma da upra vlja ju svim aspekti<br />

ma život nog ciklu sa poda ta ka - od<br />

kre i ra nja, skla diš te nja, ana li ze, do<br />

arhi vi ra nja ili bri sa nja. Ovo omo guća<br />

va orga ni za ci ja ma da mak si mal no<br />

isko ri ste svo je podat ke dok isto vreme<br />

no odr ža va ju uskla đe nost s regula<br />

ti va ma.<br />

4. Opti­mi­za­ci­ja troš­ko­va: Sa OCI,<br />

kom pa ni je mogu opti mi zo va ti troš<br />

ko ve upra vlja nja poda ci ma. Flek­<br />

si bil ni mode li napla te, kao što su<br />

„pay-as-you-go" i auto mat sko skali<br />

ra nje resur sa, omo gu ća va ju kompa<br />

ni ja ma da pla ća ju samo za ono<br />

što kori ste, dok isto vre me no ima ju<br />

moguć nost da brzo ska li ra ju resur se<br />

pre ma potre ba ma.<br />

5. Inte gra ci ja s poslov nim aplika<br />

ci ja ma: OCI je dizaj ni ran da se<br />

lako inte gri še s vode ćim poslov nim<br />

apli ka ci ja ma, omo gu ća va ju ći kompa<br />

ni ja ma da svo je podat ke kori ste<br />

u real nom vre me nu kako bi dono sile<br />

infor mi sa ne odlu ke, pobolj ša va le<br />

ope ra tiv nu efi ka snost i stva ra le nove<br />

poslov ne pri li ke.<br />

Dakle, Orac le Cloud Infra structu<br />

re pru ža sve o bu hvat no reše nje<br />

za upra vlja nje poda ci ma koje omogu<br />

ća va kom pa ni ja ma da se suo če<br />

sa iza zo vi ma digi tal ne tran sfor maci<br />

je, opti mi zu ju svo je poslo va nje i<br />

posta nu lide ri u svo jim indu stri jama.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Kako ana li za poda ta ka<br />

poma­že dono­še­nju boljih<br />

poslov­nih odlu­ka - Orac­le<br />

Analytics Cloud<br />

U sve tu gde se poda ci gene ri šu<br />

brže nego ika da rani je, spo sob nost<br />

da se ti poda ci ana li zi ra ju i interpre<br />

ti ra ju posta je ključ na za dono šenje<br />

infor mi sa nih poslov nih odlu ka.<br />

Orac le Analytics Cloud (OAC) pru ža<br />

set napred nih ala ta i teh no lo gi ja koji<br />

omo gu ća va kom pa ni ja ma da transfor<br />

mi šu siro ve podat ke u dra go cena<br />

sazna nja.<br />

1. Intu i tiv na vizu a li za ci ja podata<br />

ka: OAC omo gu ća va kori sni ci ma<br />

da lako kre i ra ju inter ak tiv ne izveš taje<br />

i das hbo ar de. Kroz drag-and-drop<br />

inter fejs, kori sni ci mogu vizu a li zo vati<br />

svo je podat ke na raz li či te nači ne,<br />

iden ti fi ko va ti obras ce i tren do ve, te<br />

dono si ti odlu ke zasno va ne na vizuel<br />

nim sazna nji ma.<br />

2. Samo­u­slu­žna ana­li­ti­ka: OAC<br />

omo gu ća va poslov nim kori sni cim<br />

a d a s a m os t a ln o i s t r až uj u p o d a-<br />

t ke bez potre be za teh nič kom podrš<br />

kom. Ovo ubr za va pro ces dono šenja<br />

odlu ka i omo gu ća va timo vi ma<br />

da rea gu ju na pro me ne u real nom<br />

vre me nu.<br />

3. Napred­na ana­li­tič­ka pred­vi­đanja:<br />

Uz inte gra ci ju veš tač ke inte li genci<br />

je i mašin skog uče nja, OAC može<br />

auto mat ski gene ri sa ti pred vi đa nja i<br />

pre po ru ke, poma žu ći kom pa ni ja ma da<br />

anti ci pi ra ju budu će tren do ve i pri la gode<br />

svo je stra te gi je pre ma tome.<br />

4. Mobil­na ana­li­ti­ka: U današ<br />

njem mobil nom sve tu, spo sob nost<br />

pri stu pa ana li tič kim izveš ta ji ma s bilo<br />

kog ure đa ja je ključ na. OAC pru ža<br />

respon ziv ne i opti mi zo va ne apli kaci<br />

je za mobil ne ure đa je, omo gu ćava<br />

ju ći timo vi ma da pri stu pe svo jim<br />

izveš ta ji ma gde god da se nala ze.<br />

5. Bez­bed­nost i upra­vlja­nje poda<br />

ci ma: OAC pru ža slo je vi te bezbed<br />

no sne funk ci je koje osi gu ra vaju<br />

da su vaši poda ci zaš ti će ni. Uz<br />

moguć no sti upra vlja nja pri stu pom,<br />

enkrip ci jom i redov nim bez bed nosnim<br />

pro ve ra ma, kom pa ni je mogu<br />

biti sigur ne da su nji ho vi poda ci u<br />

sigur nim ruka ma.<br />

6. Inte gra ci ja s dru gim Orac le<br />

pro iz vo di ma: OAC se lako inte gri še<br />

sa dru gim Orac le Cloud pro iz vo dima,<br />

omo gu ća va ju ći kom pa ni ja ma da<br />

kom bi nu ju podat ke iz raz li či tih izvora,<br />

opti mi zu ju rad ne toko ve i stva raju<br />

sve o bu hvat na reše nja za upra vljanje<br />

poda ci ma.<br />

Dru gim reči ma, Orac le Analytics<br />

Cloud pru ža kom pa ni ja ma moć<br />

ne ala te koji tran sfor mi šu način na<br />

koji raz u me ju i kori ste svo je podatke.<br />

Kroz dubo ku ana li zu, vizu a li zaci<br />

ju i pre dik tiv nu ana li ti ku, kom pani<br />

je mogu dono si ti bolje poslov ne<br />

odlu ke, opti mi zo va ti svo je ope ra cije<br />

i ostva ri ti kon ku rent ske pred nosti<br />

na tržiš tu.<br />

Pri­me­na veš­tač­ke<br />

inte­li­gen­ci­je i mašin­skog<br />

uče­nja u opti­mi­za­ci­ji<br />

poslo va nja sa<br />

Orac­le teh­no­lo­gi­ja­ma<br />

Veš tač ka inte li gen ci ja (VI) i mašinsko<br />

uče nje (MU) posta ju ključ ni alati<br />

za kom pa ni je koje žele da opti mizu<br />

ju svo je poslo va nje, pred vi de tržiš<br />

ne tren do ve i pru že per so na li zo vane<br />

uslu ge svo jim kli jen ti ma. Orac le<br />

je na čelu ovih ino va ci ja, pru ža jući<br />

niz reše nja koja inte gri šu VI i MU.<br />

1. Orac­le Auto­no­mo­us Data­ba­se<br />

Ova revo lu ci o nar na baza poda taka<br />

kori sti veš tač ku inte li gen ci ju da<br />

auto mat ski opti mi zu je, obez be đu je i<br />

popra vlja sebe. Ovo sma nju je potrebu<br />

za ruč nim upra vlja njem, redu ku je<br />

troš ko ve i pove ća va efi ka snost.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


2. Orac le Digi tal Assi stant<br />

Ovaj alat kori sti VI i MU da pruži<br />

napred ne chat bo to ve i digi tal ne<br />

asi sten te koji mogu da inter pre ti raju<br />

ljud ski jezik, odgo va ra ju na upite<br />

i pru ža ju kori sni ci ma infor ma cije<br />

ili pre po ru ke bazi ra ne na ana li zi<br />

poda ta ka.<br />

3. Orac­le Cloud Mac­hi­ne Lear­ning<br />

Plat for ma koja omo gu ća va razvoj,<br />

obu ku i imple men ta ci ju modela<br />

mašin skog uče nja direkt no unutar<br />

Orac le Clouda. Ovo omo gu ćava<br />

kom pa ni ja ma da brzo kre i ra ju i<br />

pri me nju ju mode le MU za raz li či te<br />

poslov ne apli ka ci je.<br />

4. Ana­li­tič­ka pred­vi­đa­nja u<br />

Orac le Analytics Cloudu<br />

Osim stan dard ne ana li ze poda taka,<br />

OAC kori sti VI i MU da auto matski<br />

gene ri še pred vi đa nja i pre po ruke,<br />

poma žu ći kom pa ni ja ma da bolje<br />

raz u me ju budu će tren do ve i pri lago<br />

de svo je stra te gi je.<br />

5. Orac le Cloud Infra struc tu re<br />

Data Sci en ce<br />

Ova plat for ma pru ža timo vi ma<br />

ala te potreb ne za izgrad nju, obu ku i<br />

raz meš ta nje mode la mašin skog učenja,<br />

omo gu ća va ju ći im da lako integri<br />

šu pre dik tiv nu ana li ti ku u svo je<br />

apli ka ci je i uslu ge.<br />

6. Per­so­na­li­za­ci­ja kori­snič­kog<br />

isku stva<br />

Kroz inte gra ci ju VI i MU, Orac le ­<br />

o va reše nja omo gu ća va ju kom pa nija<br />

ma da pru že per so na li zo va na korisnič<br />

ka isku stva, opti mi zu ju mar ketin<br />

ške kam pa nje i pove ća va ju angažman<br />

kori sni ka.<br />

U zaključ ku, kroz inte gra ci ju veštač<br />

ke inte li gen ci je i mašin skog učenja,<br />

Orac le o va reše nja omo gu ća vaju<br />

kom pa ni ja ma da opti mi zu ju svo je<br />

poslov ne pro ce se, dono se infor misa<br />

ne odlu ke i pru že vred nost svo jim<br />

kli jen ti ma na nači ne koji rani je nisu<br />

bili mogu ći.<br />

Iza zo vi i pri li ke u vezi sa<br />

zaš­ti­tom poda­ta­ka<br />

u digi­tal­nom okru­že­nju<br />

sa Orac­le teh­no­lo­gi­ja­ma<br />

U digi tal noj eri, zaš ti ta poda taka<br />

posta je sve važni ja. Kom pa ni je se<br />

suo ča va ju s rastu ćim bro jem pret nji,<br />

dok isto vre me no mora ju da se pri drža<br />

va ju sve stro ži jih regu la ti va. Orac le<br />

pru ža niz reše nja koja poma žu kompa<br />

ni ja ma da se suo če s ovim iza zovi<br />

ma i mak si mal no isko ri ste pri li ke<br />

koje digi ta li za ci ja pru ža.<br />

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)<br />

Security: OCI je dizaj ni ran s bez bednoš<br />

ću kao osnov nom pre mi som. Pruža<br />

slo je vi tu zaš ti tu koja obu hva ta fizič<br />

ku bez bed nost data cen ta ra, enkripci<br />

ju poda ta ka u miro va nju i tokom<br />

pre no sa, kao i napred ne bez bedno<br />

sne funk ci je poput Web Appli cation<br />

Fire wal la i Iden tity and Access<br />

Mana ge men ta.<br />

Orac le Data Safe: Ovaj ser vis omogu<br />

ća va kom pa ni ja ma da iden ti fi kuju<br />

ose tlji ve podat ke, pra te pri stup tim<br />

poda ci ma i pro ce nju ju rizi ke. Takođe<br />

pru ža auto mat ske pre po ru ke za<br />

pobolj ša nje bez bed no sti poda ta ka.<br />

Orac le Advan ced Secu rity: Ova<br />

opci ja pru ža tran spa rent nu enkrip ciju<br />

poda ta ka koja šti ti ose tlji ve informa<br />

ci je od neo vlaš će nog pri stu pa,<br />

dok isto vre me no omo gu ća va kompa<br />

ni ja ma da se pri dr ža va ju glo bal nih<br />

regu la ti va o zaš ti ti poda ta ka.<br />

Orac le Iden tity Cloud Ser vi ce:<br />

Ovaj ser vis pru ža iden ti tet sko upra vljanje<br />

i bez bed nost pri stu pa, omo gu ćava<br />

ju ći kom pa ni ja ma da upra vlja ju korisnič<br />

kim iden ti te ti ma, auten ti fi ka ci jom,<br />

auto ri za ci jom i bez bed noš ću toko va<br />

podataka.<br />

Orac le Cloud Guard: Ovo reše nje<br />

kori sti mašin sko uče nje da kon ti nui<br />

ra no ana li zi ra kon fi gu ra ci je i aktivno<br />

sti kako bi iden ti fi ko va li rizi ke i<br />

auto mat ski rea go va li na poten ci jal<br />

ne pret nje.<br />

Orac le Key Vault: Cen tra li zo vano<br />

upra vlja nje klju če vi ma i enkripci<br />

jom, omo gu ća va ju ći kom pa ni ja ma<br />

da bez bed no čuva ju i upra vlja ju ključe<br />

vi ma za enkrip ci ju i taj ne kroz njihov<br />

život ni ciklus.<br />

Dakle, može se zaklju či ti da digital<br />

na tran sfor ma ci ja dono si broj ne<br />

pri li ke, ali tako đe dono si i iza zo ve<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


kada je u pita nju zaš ti ta poda ta ka.<br />

Orac le reše nja pru ža ju kom pa ni ja ma<br />

ala te i teh no lo gi je potreb ne da zaš<br />

ti te svo je podat ke, osta nu uskla đene<br />

s regu la ti va ma i izgra de pove renje<br />

sa svo jim kli jen ti ma i part ne ri ma.<br />

Stu­di­je slu­ča­ja uspeš­ne<br />

digi tal ne tran sfor ma ci je<br />

sa Orac­le teh­no­lo­gi­ja­ma<br />

po indu stri ji<br />

Finan sij ska indu stri ja:<br />

- Iza zov: Brza obra da tran sak cija,<br />

sma nje nje troš ko va i pobolj ša nje<br />

per for man si apli ka ci ja<br />

- Reše nje: Imple men ta ci ja Oracle<br />

Cloud Infra struc tu re za posti za nje<br />

veće ska la bil no sti i per for man si<br />

- Rezul tat: Sma nje nje vre me na<br />

obra de tran sak ci ja za 50% i sma njenje<br />

troš ko va infra struk tu re za 40%<br />

Malo pro da ja:<br />

- Iza zov: Inte gra ci ja poda ta ka iz<br />

raz li či tih izvo ra za bolje raz u me va nje<br />

pona ša nja kupa ca<br />

- Rešenje: Koriš će nje Orac le Analytics<br />

Cloud za kre i ra nje inter ak tiv nih izveš<br />

ta ja i das hbo a ra da<br />

- Rezultat: Pove ća nje pro da je za<br />

20% kroz per so na li zo va ne mar ke tinške<br />

kam pa nje.<br />

Proizvodnja:<br />

- Izazov: Auto ma ti za ci ja lan ča nih<br />

pro ce sa nabav ke i sma nje nje vre me na<br />

obra de narudž bi na<br />

- Rešenje: Implementacija Oracle<br />

Auto no mo us Data ba se i Orac le Integration<br />

Cloud<br />

- Rezultat: Sma nje nje vre me na obrade<br />

narudž bi na za 30% i pove ća nje efika<br />

sno sti lan ca snab de va nja<br />

Telekomunikacije:<br />

- Izazov: Pru ža nje 24/7 podrš ke korisni<br />

ci ma i sma nje nje vre me na reša vanja<br />

upita<br />

- Rešenje: Koriš će nje Orac le Digital<br />

Assistant za kreiranje inteligentnih<br />

chat bo to va<br />

- Rezultat: Brže reša va nje kori snič<br />

kih upi ta i pove ća no zado volj stvo<br />

korisnika<br />

Zdravstvo:<br />

- Izazov: Zaš ti ta ose tlji vih poda taka<br />

pacijenata i uskla đe nost s regu lati<br />

va ma<br />

- Rešenje: Implementacija Oracle<br />

Advan ced Secu rity i Orac le Data Safe<br />

- Rezultat: Sma nje nje rizi ka od bezbed<br />

no snih pret nji i pove ća nje pove renja<br />

pacijenata<br />

Zaklju­čak<br />

Digi tal na tran sfor ma ci ja, u svo joj<br />

srži, nije samo teh no loš ka pro me na,<br />

već i kul tu ro loš ka evo lu ci ja koja obliku<br />

je način na koji kom pa ni je poslu ju,<br />

dono se odlu ke i inter a gu ju sa kli jenti<br />

ma. Kroz raz li či te aspek te, od upravlja<br />

nja poda ci ma, ana li ze i inter pre taci<br />

je, pri me ne veš tač ke inte li gen ci je i<br />

mašin skog uče nja, do zaš ti te poda ta ka<br />

i stvar nih pri me na u raz li či tim indu strija<br />

ma, Orac le teh no lo gi je demon stri raju<br />

svo ju spo sob nost da pru že sve o buhvat<br />

na reše nja za iza zo ve digi tal ne ere.<br />

Orac le ne samo da pru ža ala te za<br />

obra du i ana li zu poda ta ka, već i omogu<br />

ća va kom pa ni ja ma da pred vi de<br />

budu će tren do ve, opti mi zu ju poslov ne<br />

pro ce se i pru že per so na li zo va na korisnič<br />

ka isku stva. Osim toga, s obzi rom<br />

na ras tu će iza zo ve u vezi sa bez bednoš<br />

ću poda ta ka, Orac le nudi reše nja<br />

koja osi gu ra va ju inte gri tet, bez bednost<br />

i uskla đe nost poda ta ka u digi talnom<br />

okru že nju.<br />

Kroz kon kret ne stu di je slu ča ja iz<br />

raz li či tih indu stri ja, jasno je da Orac<br />

le reše nja pru ža ju kom pa ni ja ma prili<br />

ku da tran sfor mi šu svo je poslo va nje,<br />

postig nu ope ra tiv nu izvr snost i stvo re<br />

vred nost za svo je kli jen te i akci o na re.<br />

U sve tu koji se brzo menja, gde teh<br />

no lo gi ja posta je ključ na za kon kurent<br />

ske pred no sti, part ner stvo sa lideri<br />

ma poput Orac lea posta je neo p hodno<br />

za kom pa ni je koje žele da budu na<br />

čelu digi tal ne tran sfor ma ci je i posta nu<br />

lide ri u svo jim indu stri ja ma. Io<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Positive<br />

- Digitalna transformacija poslovanja -<br />

Kako da unapredite<br />

svoje poslovanje<br />

uz pomoć digitalnih alata<br />

U današnjem digitalnom dobu, promene u poslovanju su neminovne. Da biste bili<br />

konkurentni na tržištu, neophodno je da pratite trendove i primenite digitalnu transformaciju<br />

u svim aspektima svog poslovanja. Ali, šta tačno podrazumeva digitalna transformacija i kako<br />

možete iskoristiti njene benefite za svoju kompaniju?<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Digi tal na tran sfor ma ci ja se<br />

odno si na pri me nu digital<br />

nih teh no lo gi ja i alata<br />

u svim aspek ti ma poslo va nja, sa<br />

ciljem una pre đe nja efi ka sno sti, produktivnosti<br />

i kvaliteta usluga. Ali da<br />

bi se digi tal na tran sfor ma ci ja uspeš<br />

no spro ve la, važno je raz u me ti raz liku<br />

izme đu digi ti za ci je, digi ta li za ci je i<br />

digitalne transformacije.<br />

Digi ti za ci ja je pro ces pre vo đenja<br />

ana log nih infor ma ci ja ili fizič kih<br />

obje ka ta u digi tal ni for mat, čime se<br />

omo gu ća va lak ša mani pu la ci ja, skladiš<br />

te nje i pre nos poda ta ka. Na primer,<br />

pre la zak sa papir nih doku mena<br />

ta na elek tron ske faj lo ve.<br />

Digi ta li za ci ja, s dru ge stra ne, pod<br />

ra zu me va upo tre bu digi tal ne teh nolo<br />

gi je kako bi se pobolj ša li posto je ći<br />

poslovni procesi. Digitalizacija omo-<br />

gu ća va auto ma ti za ci ju, eli mi na ci ju ruč<br />

nog rada i efi ka sni je reša va nje proble<br />

ma. Na pri mer, pri me na soft ver skih<br />

ala ta za vođe nje poslov nih ana li za ili<br />

upravljanje radnim procesima.<br />

Digi tal na tran sfor ma ci ja, pak, ide<br />

korak dalje od digi ta li za ci je. Umesto<br />

samo una pre đe nja posto je ćih<br />

pro ce sa, digi tal na tran sfor ma cija<br />

pod ra zu me va pro me nu poslovnog<br />

mode la i nači na raz miš lja nja. To<br />

uklju ču je pro na la že nje novih načina<br />

za reša va nje pro ble ma, stva ra nje<br />

novih pro iz vo da ili uslu ga i usposta<br />

vlja nje ino va tiv ne kul tu re u kompa<br />

ni ji.<br />

Preduslovi digitalne<br />

transformacije<br />

Da biste uspeš no spro ve li digi tal nu<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Kada je god to mogu će, pre po ruču<br />

je se izbor jed nog ala ta koji može<br />

zame ni ti i obje di ni ti funk ci o nal no sti<br />

više manjih ala ta, čak i ako taj jedan<br />

alat nije savr šen. Fokus tre ba biti na<br />

jed no stav no sti uno sa i čita nja podata<br />

ka, kako bi se olak šao rad zapo sleni<br />

ma i sma nji la moguć nost gre ša ka.<br />

Upo­tre­ba veš­tač­ke<br />

inte li gen ci je<br />

tran sfor ma ci ju, neo p hod no je ispu njenje<br />

odre đe nih pred u slo va. Prvo, kompa<br />

ni ja mora da bude sprem na na prome<br />

ne i da ima jasnu vizi ju buduć no sti.<br />

Tako đe, potreb ni su kva li tet ni soft ver ski<br />

ala ti i ade kvat na IT infra struk tu ra kako<br />

bi se podr ža la digi ta li za ci ja poslo va nja.<br />

Tako đe, bez bed nost poda ta ka je od<br />

ključ nog zna ča ja, s obzi rom na rastuću<br />

pret nju saj ber kri mi na la.<br />

Imple men ta ci ja digi tal nih ala ta u<br />

poslo va nje može done ti broj ne benefi<br />

te. Pre sve ga, efi ka sni ji rad ni pro ce si<br />

omo gu ća va ju brže dono še nje odluka<br />

i sma nje nje moguć no sti greš ke.<br />

Osim toga, digi tal na tran sfor ma ci ja<br />

omo gu ća va auto ma ti za ci ju rutin skih<br />

zada ta ka, oslo ba đa ju ći zapo sle ne da<br />

se fokusiraju na kreativne i strategijske<br />

aktiv no sti. Pobolj ša na sarad nja<br />

i komu ni ka ci ja izme đu timo va pruža<br />

moguć nost za brže ostva ri va nje<br />

ciljeva.<br />

Kada bira te digi tal ne ala te i softver<br />

za svo ju kom pa ni ju, veo ma je<br />

važno dobro ispla ni ra ti kako će ti<br />

ala ti komu ni ci ra ti među sob no i izbeći<br />

situ a ci ju u kojoj se isti poda ci<br />

mora ju uno si ti na više mesta. Ovo<br />

pred sta vlja jedan od naj ve ćih iza zova<br />

za kom pa ni je, a istra ži va nja pokazu<br />

ju da mno ge kom pa ni je vre menom<br />

doda ju nove ala te bez adekvat<br />

ne koor di na ci je, što dovo di do<br />

„šume“ ala ta, gde pro duk tiv nost i<br />

pre ci znost poči nju opa da ti.<br />

Jedan od ključ nih ele me na ta u<br />

pro ce su digi tal ne tran sfor ma ci je<br />

je upo tre ba veš tač ke inte li gen ci je.<br />

Kada ste uspeš no una pre di li svo je<br />

poslov ne pro ce se i kori sti te odgova<br />

ra ju će soft ver ske ala te za auto mati<br />

za ci ju, sle de ći logi čan korak je da<br />

isko ri sti te pred no sti veš tač ke inte ligen<br />

ci je kako biste posti gli još veću<br />

efi ka snost i efek tiv nost.<br />

Da biste ispravno implementirali<br />

veš tač ku inte li gen ci ju, prvi korak je<br />

da ima te ade kvat ne podat ke o vašem<br />

poslo va nju i uslu ga ma koje pru žate.<br />

Tako đe, važno je jasno defi ni sa ti<br />

šta tač no želi te da pre pu sti te veš tač<br />

koj inte li gen ci ji. Ako pra vil no posta vite<br />

sistem, veš tač ka inte li gen ci ja može<br />

pre u ze ti sve manu el ne i pona vlja ju će<br />

zadat ke, pa čak i neke slo že ni je. Ovo<br />

zauz vrat oslo ba đa vaše zapo sle ne da<br />

se foku si ra ju na stra te gi ju i ključ ne<br />

aktivnosti za rast kompanije.<br />

Važno je ima ti na umu da će efektiv<br />

nost rada veš tač ke inte li gen ci je<br />

zavi si ti od kva li te ta ula znih poda ta ka<br />

i instruk ci ja koje joj pru ža te. Uko li ko<br />

poda ci nisu tač ni i pre ci zni, rezul ta ti će<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


iti manje efi ka sni. Sto ga je ključ no<br />

posve ti ti pažnju kva li te tu poda ta ka<br />

i osi gu ra ti jasne instruk ci je kako bi<br />

veš tač ka inte li gen ci ja mogla ostva riti<br />

svoj pun poten ci jal.<br />

Upo tre ba veš tač ke inte li gen ci je u<br />

poslov nim pro ce si ma dono si brojne<br />

kori sti. Auto ma ti za ci ja poslov nih<br />

zada ta ka sma nju je moguć nost greš<br />

ke i pove ća va brzi nu izvr ša va nja,<br />

dok zapo sle ni ma pru ža više vre mena<br />

za kre a tiv nost i stra teš ko raz miš<br />

lja nje. Tako đe, veš tač ka inte li genci<br />

ja može ana li zi ra ti veli ke koli čine<br />

poda ta ka i pru ži ti vred ne uvi de<br />

koji mogu biti osno va za dono še nje<br />

pamet nih poslov nih odlu ka.<br />

Kon ti nu i ra no puto va nje<br />

Iz sve ga do sada reče nog možemo<br />

zaklju či ti da je digi tal na tran sforma<br />

ci ja zai sta put na koji mora mo da<br />

kre ne mo što pre, ali i da ne postoji<br />

kraj nja desti na ci ja, već je to jed no<br />

puto va nje koje se nasta vlja u potrazi<br />

za što efi ka sni jim i efek tiv ni jim<br />

poslo va njem. Kako je ovo još jedan<br />

put u nepo zna to, važno je pre svega<br />

da vla sni ci kom pa ni ja, mena džeri<br />

i zapo sle ni čvr sto odlu če da kre nu<br />

na ovaj put i da ima ju jasno defi ni sanu<br />

stra te gi ju i plan kako to da ura de.<br />

U pre ne se nom zna če nju, ta strate<br />

gi ja zna či da vi zna te kojim putem<br />

ćete da ide te, kojom brzi nom da se<br />

kre će te, gde ćete sipa ti gori vo, gde<br />

ćete zasta ti da neš to poje de te i predah<br />

ne te. Tako đe, mora te ima ti predsta<br />

vu o tome koli ko će vas koš ta ti<br />

gori vo i puta ri ne i koji su vre men ski<br />

uslo vi kako biste zna li da opre mi te<br />

vaše vozi lo. Na put mora te da krene<br />

te sa teh nič ki isprav nim vozi lom<br />

kako vas kva ro vi ne bi uspo ri li. Gume<br />

mora ju da budu kva li tet ne, koč ni ce<br />

dobre, a poželj no je i da vozi lo ima<br />

mno go sigur no sne opre me kako bi<br />

mogli da odgo vo ri te na sve opa snosti<br />

na putu.<br />

Još jed na stvar je od izu zet nog<br />

zna ča ja, a to je izbor vašeg suvoza<br />

ča, tj. vašeg savet ni ka kome su<br />

ova kva puto va nja pozna ta i koji će<br />

vas vodi ti naj kra ćim, naj e fi ka sni jim<br />

i naj si gur ni jim putem. Upra vo takav<br />

saput nik je kom pa ni ja Posi ti ve koja<br />

je, pra te ći trend digi tal ne tran sforma<br />

ci je celo kup nog poslov nog okruže<br />

nja, pri me ni la savre me ni poslovni<br />

model „IT as a Ser vi ce“ i posta la<br />

lider na ovom novom i zah tev nom<br />

tržiš tu. Pose ti ve doo ovim poslovnim<br />

mode lom pru ža mate ri jal i ljudske<br />

resur se u IT obla sti kao uslu gu,<br />

oslo ba đa ju ći kli jen te bri ge o sopstve<br />

nom infor ma ci o nom siste mu i<br />

omo gu ća va ju ći im da se foku si ra ju<br />

na svoj glav ni cilj.<br />

Digi tal na tran sfor ma ci ja poslo vanja<br />

je neiz be žna u današ njem digital<br />

nom dobu. Samo oni koji se pravo<br />

vre me no pri dru že ovom puto vanju<br />

i usvo je nove teh no lo gi je i digital<br />

ne ala te mogu oče ki va ti uspeh i<br />

napre dak. Io<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Schneider Electric<br />

Šta nas čeka sutra iz perspektive<br />

cyber sigurnosti<br />

Život u digitalno<br />

transformisanom svetu<br />

Digitalna transformacija donosi brojne prednosti poslovanju, ali istovremeno uvodi i<br />

nove sigurnosne izazove. Kako se organizacije sve više oslanjaju na digitalne tehnologije,<br />

rastu i pretnje koje mogu narušiti njihovu kibernetičku sigurnost. Ove pretnje, iako na<br />

prvi pogled negativne, mogu služiti kao akceleratori usvajanja sigurnosne kulture u<br />

organizacijama.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Autor: Marko Gulan,<br />

Cybersecurity Consultant SEE,<br />

Schneider Electric<br />

Jed na od ključ nih pret nji koju<br />

je digi tal na tran sfor ma ci ja<br />

done la jeste sve pri sut nost cyber<br />

napa da. Napred ne teh no lo gije,<br />

poput auto ma ti za ci je poslo va nja<br />

i veš tač ke inte li gen ci je, omo gu ći le<br />

su napa da či ma da raz vi ju sofi sti cira<br />

ne meto de pri stu pa i isko riš ća vanja<br />

sla bih tača ka u siste mi ma. Ovi<br />

napa di mogu ima ti nega tiv ne utica<br />

je na poslo va nje, ali isto vre me no<br />

pod sti ču orga ni za ci je da pre po zna ju<br />

važnost sigur no sti i ula ga nja u sigurno<br />

sne mere.<br />

Osim toga, digi tal na tran sfor ma cija<br />

done la je i šire nje napa da putem<br />

inter ne ta. Danas, poslov ni enti te ti su<br />

pove za ni na glo ba lu i ova kva poveza<br />

nost može biti pod lo žna raz li či tim<br />

vrsta ma napa da. To zna či da orga niza<br />

ci je mora ju dobi ti uvid u sigur no sne<br />

rizi ke s koji ma se suo ča va ju i pred u ze ti<br />

odgo va ra ju će kora ke kako bi ih smanji<br />

le. Ova sve snost može ih pod sta ći<br />

da izgra de sigur no sne poli ti ke i pro cedu<br />

re, edu ku ju svo je zapo sle ne, te i da<br />

redov no pro ve ra va ju i ažu ri ra ju svo je<br />

sigur no sne siste me.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Još jedan važan aspekt današ njeg<br />

poslo va nja je rast mobil nih ure đa ja i<br />

teh no lo gi ja koji su omo gu ći li korisni<br />

ci ma da pri stu pa ju poslov nim<br />

siste mi ma putem mobil nih ure đaja.<br />

Ovo otva ra nove moguć no sti za<br />

napa da če, s obzi rom na poten cijal<br />

ne sla bo sti sigur no snih mera na<br />

mobil nim ure đa ji ma. Kao rezul tat<br />

toga, orga ni za ci je su pri ti snu te da<br />

usvo je sigur no sne prak se koje će<br />

osi gu ra ti da mobil ni ure đa ji budu<br />

zaš ti će ni od pret nji.<br />

Sve ove pret nje, iako nega tiv<br />

ne, ima ju pozi ti van uti caj na razvoj<br />

sigur no sne kul tu re u orga ni zaci<br />

ja ma. Shva ta nje ozbilj no sti i komplek<br />

sno sti kiber ne tič kih pret nji daje<br />

moti va ci ju orga ni za ci ja ma da ulo že<br />

u edu ka ci ju zapo sle nih o sigur nosnim<br />

prak sa ma i smer ni ca ma. Takođe,<br />

orga ni za ci je pri hva ta ju da stal<br />

no nado gra đu ju svo je sigur no sne<br />

siste me i da redov no pro ve ra va ju<br />

ranji vo sti kako bi bile korak ispred<br />

poten ci jal nih napa da.<br />

Greš­ka je zane­ma­ri­ti<br />

indu stri ju<br />

Indu stri ja je, pre ma glo bal nim<br />

izveš ta ji ma doži ve la naj ve ći rast<br />

napa da 2022. u odno su na 2021.<br />

(Glo bal distri bu tion of cyber attacks<br />

in top indu stri es 2022 | Sta ti sta).<br />

Digi tal na tran sfor ma ci ja je ima la<br />

zna ča jan uti caj na indu stri ju, poseb<br />

no na ope ra tiv no-teh nič ke (OT)<br />

siste me koji su ključ ni za rad industrij<br />

skih postro je nja, kri tič ne infrastruk<br />

tu re i pro iz vod nih pogo na. Ova<br />

pro me na done la je broj ne novo sti i<br />

iza zo ve koji su uti ca li na sigur no sni<br />

aspekt OT siste ma.<br />

Jedan od glav nih efe ka ta digital<br />

ne tran sfor ma ci je je pove zi va nje<br />

OT siste ma sa inter ne tom i osta lim<br />

kom pju ter skim mre ža ma. Ovo omogu<br />

ća va komu ni ka ci ju, nad zor i upravlja<br />

nje OT pro ce si ma putem interne<br />

ta, čime se pobolj ša va efi ka snost<br />

i pro duk tiv nost. Među tim, ovakvo<br />

pove zi va nje otva ra moguć nost<br />

napa da na OT siste me i ugro ža va nje<br />

sigur no sti indu strij skih pro ce sa.<br />

U proš lo sti, OT siste mi su bili izolo<br />

va ni od spolj nog sve ta i sma tra lo<br />

se da su ima li manje rizi ka od cyber<br />

napa da. Među tim, s digi tal nom transfor<br />

ma ci jom, ovi siste mi su posta li<br />

izlo že ni novim pret nja ma poput ransom<br />

wa re napa da, napa da na infrastruk<br />

tu ru kri tič nog zna ča ja ili saboti<br />

ra nja indu strij skih pro ce sa. Napadi<br />

koji cilja ju OT siste me mogu imati<br />

ozbilj ne posle di ce poput pre ki da<br />

pro iz vod nje, poten ci jal nih kata strofal<br />

nih doga đa ja ili ošte će nja imi dža<br />

kom pa ni je.<br />

Digi tal na tran sfor ma ci ja tako đe<br />

dono si iza zo ve u pogle du sigur nosti<br />

soft ver skih reše nja koja su inte grisa<br />

na u OT siste me. Uče sta la obno va<br />

soft ve ra i ažu ri ra nja često su potreb<br />

ni radi sigur no snih zakr pa i ispravlja<br />

nja ranji vo sti. Ali, ovaj postu pak<br />

može biti iza zo van u OT oko li ni, gde<br />

se sta bil nost i pou zda nost siste ma<br />

tra di ci o nal no sma tra ju ključ nim. Stoga<br />

se orga ni za ci je mora ju pri la godi<br />

ti novim meto da ma upra vlja nja i<br />

odr ža va nja soft ve ra kako bi osi gu rale<br />

sigur nost i sta bil nost site ma. Usposta<br />

va i jača nje postu re sigur no sti u<br />

OT okru že nji ma klju čan je korak u<br />

odr ža va nju sigur no sti ova kvih sistema,<br />

jer tre ba ima ti na umu da se OT<br />

siste mi nado gra đu ju u stro go defi­<br />

ni sa nim vre men skim peri o di ma kad<br />

je pla ni ran remont. Ako se poja vi<br />

ranji vost danas, a pla ni ra no vre me<br />

remon ta je npr. tek za šest do devet<br />

mese ci, sistem tre ba biti sigurno<br />

sno posta vljen da ova ranji vost<br />

nema uti ca ja na sigur nost i sta bilnost<br />

OT siste ma.<br />

Još jedan aspekt digi tal ne transfor<br />

ma ci je je upo tre ba inter neta<br />

stva ri (IoT) u OT okru že nju. IoT<br />

ure đa ji u indu strij skim postro je njima<br />

omo gu ća va ju pri ku plja nje veli ke<br />

koli či ne poda ta ka koji se mogu koristi<br />

ti za pobolj ša nje pro ce sa i optimi<br />

za ci ju per for man si. Među tim, ovi<br />

ure đa ji često ima ju nedo stat ke u<br />

smi slu sigur no sti, što ih čini poten cijal<br />

nim meta ma za napa de. Odr ža vanje<br />

sigur no sti IoT ure đa ja u OT okruže<br />

nju zah te va pažlji vo pla ni ra nje i<br />

pri me nu sigur no snih mera, kako bi<br />

se sma njio rizik od zlo u po tre be ili<br />

hako va nja.<br />

Šta u indu stri ji<br />

može­mo pobolj­ša­ti<br />

Kada je reč o ranji vo sti ma ili manjka<br />

vo sti ma OT siste ma, posto ji nekoli<br />

ko čestih fak to ra koji mogu predsta<br />

vlja ti rizik od kiber ne tič kih pret nji.<br />

Ovde su neke od naj češ ćih ranji vo sti<br />

koje su pri sut ne u OT siste mi ma.<br />

1. Zasta­re­li ope­ra­cij­ski sistemi<br />

i soft­ver: OT siste mi često kori ste<br />

zasta re le ver zi je ope ra tiv nih siste ma<br />

i apli ka cij skog soft ve ra. Ti sta ri sistemi<br />

mogu ima ti pozna te ranji vo sti koje<br />

su već isko riš će ne od stra ne napa dača.<br />

Nedo sta tak ažu ri ra nja i podrš ke za<br />

ove siste me zna či da ranji vo sti osta ju<br />

nepo pra vlje ne, osta vlja ju ći pro stor za<br />

poten ci jal ne napa da če.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


2. Sla­be ili neus­kla­đe­ne sigurno­sne<br />

poli­ti­ke i lozin­ke: Mno gi OT<br />

siste mi kori ste osnov ne lozin ke ili<br />

pret hod no posta vlje ne šifre koje nije<br />

pro me nio kori snik. Ovo je vrlo ranjivo,<br />

jer napa da či mogu lako pro biti<br />

takve sla be lozin ke i dobi ti pri stup<br />

siste mu. Nedo sta tak pra vi la za komplek<br />

snost lozin ki ili neis pu nja va nje<br />

sigur no snih pre po ru ka tako đe ih čini<br />

ranji vi ma na napa de kra đe iden ti te ta<br />

ili napa de sna ge lozin ke.<br />

3. Nedo­sta­tak seg­men­ta­ci­je mreže:<br />

Otvo re na mre žna arhi tek tu ra u OT<br />

siste mi ma može omo gu ći ti šire nje<br />

infek ci je i napa da pre ko cele mre že.<br />

Nedo sta tak jasne seg men ta ci je mreže<br />

ili odgo va ra ju ćih „fire wall“ zaš tita<br />

može dove sti do toga da napa dač<br />

dobi je pri stup kri tič nim siste mi ma.<br />

4. Sla­ba auten­ti­fi­ka­ci­ja: Nedovolj<br />

na ili sla ba auten ti fi ka ci ja može<br />

omo gu ći ti napa da či ma da pre sko če<br />

sigur no sne meha ni zme i dobi ju neovlaš<br />

ćen pri stup OT siste mu. Nedosta<br />

tak dodat nih auten ti fi ka cij skih fakto<br />

ra poput dvo fak tor ske auten ti fi kaci<br />

je otva ra vra ta za moguć nost neovlaš<br />

će nog pri stu pa i kom pro mi to va nja<br />

siste ma.<br />

5. Nedo­sta­tak moni­to­rin­ga i nadzo­ra:<br />

Nedo vo ljan nad zor i moni to ring<br />

OT siste ma može one mo gu ći ti brzo<br />

otkri va nje kiber ne tič kih inci de na ta.<br />

Nedo sta tak ala ta i plat for mi za nadzor<br />

mre že i ana li ti ku može zna či ti da<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


napa di osta nu nepri me će ni, što može<br />

dove sti do ozbilj nih posle di ca.<br />

6. Nedo­volj­na obu­ka oso­blja:<br />

Nedo sta tak sve sti i obu ke oso blja o<br />

sigur no snim prak sa ma i pro to ko li ma<br />

može stva ra ti ranji vo sti u OT siste mima.<br />

Zapo sle ni mogu neho ti ce izvr šiti<br />

rad nje koje dovo de do ranji vo sti i<br />

ozbilj nih sigur no snih pro ble ma.<br />

Ovi fak to ri su samo neki od pri mera<br />

zajed nič kih ranji vo sti koje se mogu<br />

javi ti u OT siste mi ma. Među tim, važno<br />

je napo me nu ti da sva ka indu stri ja i<br />

orga ni za ci ja može ima ti svo je spe cifič<br />

ne ranji vo sti koje se raz li ku ju od sluča<br />

ja do slu ča ja. Kon ti nu i ra no vred nova<br />

nje i pro ve ra sigur no snih poli ti ka,<br />

postu pa ka i teh no lo gi ja ključ ni je korak<br />

u sma nje nju rizi ka i jača nju sigurno<br />

sti OT siste ma.<br />

Indu­stri­ju tre­ba da drži­mo<br />

sigur­nom upr­kos<br />

kon­ver­gen­ci­ji s IT-jem<br />

Kon ver gen ci ja IT-a i OT-a (ope rativ<br />

ne teh no lo gi je) u indu stri ji zah teva<br />

poseb nu pažnju i pri la go đa va nje<br />

kako bi bila sigur na i uspeš na. Postoji<br />

neko li ko fak to ra koji mogu uti ca ti na<br />

uspeš nost sigur ne kon ver gen ci je IT-a<br />

i OT-a, uklju ču ju ći raz li ke u život nom<br />

ciklu su i dizaj nu siste ma. Evo kako se<br />

ovi fak to ri mogu pove za ti:<br />

1. Život­ni ciklus – IT siste mi ima ju<br />

kra ći život ni ciklus u pore đe nju sa OT<br />

siste mi ma. To zna či da se teh no lo gi je u<br />

IT-u brže menja ju, a nove ver zi je softve<br />

ra i har dve ra često dola ze unu tar 3<br />

do 5 godi na. S dru ge stra ne, OT sistemi<br />

su dizaj ni ra ni za dugi vek tra ja nja,<br />

često iznad deset godi na. Ova raz li ka u<br />

život nim ciklu si ma može stvo ri ti iza zove<br />

u kon ver gen ci ji jer se IT i OT teh nolo<br />

gi je raz vi ja ju raz li či tom brzi nom.<br />

Uspeš na kon ver gen ci ja zah te va prikla<br />

dan pri stup tom jazu u život nim<br />

ciklu si ma. To može uklju či va ti temelj no<br />

pla ni ra nje i stra te gi ju, una pred defi nisa<br />

nu arhi tek tu ru i flek si bil nost u sistemi<br />

ma kako bi bili kom pa ti bil ni s prome<br />

na ma u IT teh no lo gi ji. Tako đe je<br />

važno osi gu ra ti da posto je ći OT sistemi<br />

budu kom pa ti bil ni sa sigur no snim<br />

stan dar di ma i prak sa ma koji se pri menju<br />

ju u moder nim IT siste mi ma.<br />

2. Sigur­nost – Kon ver gen ci ja IT-a<br />

i OT-a može done ti nove sigur no sne<br />

iza zov, jer se otva ra ju dodat ni pri stupni<br />

vek to ri i moguć no sti za napa de. IT<br />

siste mi često su cilja ni od stra ne kiberne<br />

tič kih napa da ča, pa su sto ga pod<br />

stal nom pažnjom sigur no snih struč<br />

nja ka i raz vi ja ju se sigur no sna reše nja<br />

s brzim odgo vo ri ma na pro me ne pret<br />

nji. S dru ge stra ne, OT siste mi su do<br />

sada bili manje izlo že ni kiber ne tič kim<br />

pret nja ma, što može rezul to va ti nedostat<br />

kom sigur no snih prak si i teh no logi<br />

ja u tim okru že nji ma.<br />

Uspeš na kon ver gen ci ja zah te va<br />

sigur no snu stra te gi ju koja obu hva ta<br />

i IT i OT siste me. To uklju ču je pri menu<br />

naj bo ljih sigur no snih prak si iz oba<br />

pod ruč ja, kao i raz u me va nje spe ci fičnih<br />

sigur no snih potre ba OT siste ma.<br />

Imple men ta ci ja seg men ta ci je mre že,<br />

zaš ti ta od pozna tih ranji vo sti, uspo stava<br />

nad zo ra i redov no ažu ri ra nje sigurno<br />

snih mera ključ ni su kora ci u sigurnoj<br />

kon ver gen ci ji IT-a i OT-a.<br />

3. Edu­ka­ci­ja i svest – Kon ver gen ci ja<br />

IT-a i OT-a zah te va edu ko va nu i osvešće<br />

nu rad nu sna gu koja raz u me ključ<br />

ne kon cep te sigur no sti u oba pod ruč<br />

ja. Zapo sle ni mora ju biti sve sni speci<br />

fič nih sigur no snih iza zo va u indu striji<br />

i ima ti potreb no zna nje za pri me nu<br />

sigur no snih prak si. Edu ka ci ja i kon tinu<br />

i ra no usa vr ša va nje zapo sle nih igra ju<br />

ključ nu ulo gu u uspeš noj kon ver gen ciji<br />

IT-a i OT-a.<br />

Konač no, uspeš na kon ver gen ci ja<br />

IT-a i OT-a u indu stri ji zah te va pri la godlji<br />

vost, stra teš ko pla ni ra nje i uskla điva<br />

nje sigur no snih prak si. Raz u me vanje<br />

raz li ka u život nim ciklu si ma i dizajnu<br />

siste ma ključ no je za stva ra nje sigurne<br />

i uspeš ne kon ver gen ci je. Edu ka ci ja<br />

oso blja i kon ti nu i ra no pra će nje sigurno<br />

snih pro to ko la tako đe su važni fakto<br />

ri za uspeš nu imple men ta ci ju sigurnih<br />

siste ma.<br />

Buduć­nost sigur­no­sti je u<br />

eks­ter­na­li­za­ci­ji uslu­ga<br />

S obzi rom na masov nost kibe r ne ti-<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


č kih napa da i nedo sta tak struč nog osoblja<br />

na glo bal noj rav ni, indu stri ja se sve<br />

više okre će upra vlja nim sigur no snim<br />

uslu ga ma i eks ter na li za ci ji cyber sigurno<br />

sti fir ma ma spe ci ja li zo va nim za industri<br />

ju. Ovaj trend eks ter na li za ci je cyber<br />

sigur no sti može se pove za ti s eks terna<br />

li za ci jom sigur no snih kom pa ni ja za<br />

fizič ku zaš ti tu iz sle de ćih raz lo ga:<br />

1. Eks­per­ti­za i isku­stvo – Spe cija<br />

li zo va ne fir me za cyber sigur nost<br />

pose du ju struč nost i isku stvo u izazov<br />

nom polju kiber ne tič ke sigur no sti.<br />

Ima ju obu če no oso blje koje je upozna<br />

to s naj no vi jim pret nja ma i naj boljim<br />

prak sa ma u indu stri ji. Eks ter ni pruža<br />

o ci sigur no snih uslu ga mogu pru žiti<br />

dublju i širu raz me ru struč no sti koju<br />

poje di nač ne orga ni za ci je često nemaju<br />

inter no.<br />

2. Sma­nje­nje troš­ko­va – Imati<br />

inter ni tim za cyber sigur nost može<br />

biti izu zet no sku po, uklju ču ju ći troš kove<br />

regru to va nja, obu ke, nado grad nje<br />

teh no lo gi je i poseb ne infra struk tu re.<br />

Eks ter na li za ci ja cyber sigur no sti omogu<br />

ća va kom pa ni ja ma da pla te samo<br />

ono što im je potreb no, bez potre be<br />

za dugo roč nim ula ga nji ma. To može<br />

biti finan sij ski efi ka sni je, poseb no za<br />

manje orga ni za ci je koje nema ju velika<br />

sred stva.<br />

3. Kon­ti­nu­i­tet i dostup­nost – Speci<br />

ja li zo va ne kom pa ni je za cyber sigurnost<br />

obič no pru ža ju uslu ge 24/7/365,<br />

što omo gu ća va stal ni nad zor i brzi<br />

odgo vor na inci den te. Odr ža va nje<br />

inter nog tima za cyber sigur nost može<br />

biti iza zov no, poseb no u smi slu pru žanja<br />

kon ti nu i ra ne uslu ge i dostup no sti.<br />

4. Ska­la­bil­nost – Eks ter ni pru ža o ci<br />

sigur no snih uslu ga mogu se pri la go diti<br />

ska li ra nju sigur no snih potre ba organi<br />

za ci je. Mogu pru ži ti dodat ne resur se<br />

i struč nost kada je to potreb no, poput<br />

dizaj ni ra nja i imple men ta ci je sigur nosnih<br />

siste ma, upra vlja nja inci den ti ma ili<br />

spro vo đe nja sigur no snih pro ce na.<br />

Slič no sti izme đu eks ter na li za ci je cyber<br />

sigur no sti i eks ter na li za ci je kompa<br />

ni ja za fizič ku zaš ti tu uklju ču ju upući<br />

va nje spe ci ja li zo va nog struč nog osoblja<br />

i resur sa izvan orga ni za ci je kako bi<br />

se pru ži la bolja zaš ti ta. Dok se eks terna<br />

li za ci ja cyber sigu r no sti foku si ra na<br />

kiber ne tič ke aspek te, eks ter na li za ci ja<br />

kom pa ni ja za fizič ku sigur nost se fokusi<br />

ra na fizič ke aspek te sigur no sti, poput<br />

nad zo ra pri stu pa, video nad zo ra ili<br />

osi gu ra nja obje ka ta.<br />

Za sigur­ni­je sutra<br />

Digi tal na tran sfor ma ci ja dono si<br />

nove pret nje kiber ne tič koj sigur no sti,<br />

ali isto vre me no pod sti če orga ni za ci je<br />

da raz vi ja ju sigur no snu kul tu ru. Pret nje<br />

mogu poslu ži ti kao akce le ra to ri usvaja<br />

nja sigur no snih prak si, jer orga ni zaci<br />

je posta ju sve sne važno sti ula ga nja<br />

u sigur nost i edu ko va nja svo jih zaposle<br />

nih. Ovaj raz voj sigur no sne kul tu re<br />

omo gu ća va orga ni za ci ja ma da zaš ti te<br />

svo je poslo va nje i sma nje rizik od cyber<br />

napa da.<br />

Zna čaj no se pro me ni la i indu strija<br />

odno sno OT siste mi, ali isto vre meno<br />

se pro me nio i sigur no sni aspekt.<br />

Pove zi va nje OT siste mi ma sa inter netom,<br />

koriš će nje soft ve ra i IoT ure đaja<br />

otva ra nove moguć no sti za napa de<br />

na indu strij sku infra struk tu ru. Orga niza<br />

ci je mora ju pre po zna ti ove pret nje<br />

i pred u ze ti odgo va ra ju će sigur no sne<br />

mere kako bi zaš ti ti le OT siste me od<br />

cyber napa da i odr ža le sigur nost industrij<br />

skih postro je nja i pro ce sa.<br />

Pre ma prog no za ma auto ri te ta iz sveta<br />

sigur no sti vidljiv je zna ča jan nedosta<br />

tak struč nja ka za sigur nost. Neki<br />

poka za te lji govo re da nedo sta je gotovo<br />

4,5 mili o na sigur no snih struč nja ka,<br />

sto ga eks ter na li za ci ja cyber sigur nosti<br />

se kori sti kao odgo vor na masovnost<br />

kiber ne tič kih napa da i nedo sta tak<br />

kadra. Pove za nost s eks ter na li za ci jom<br />

kom pa ni ja za fizič ku zaš ti tu ima koristi<br />

poput eks per ti ze, sma nje nja troš kova,<br />

kon ti nu i te ta, dostup no sti i ska la bilno<br />

sti. Ovaj pri stup omo gu ća va orga niza<br />

ci ja ma da se foku si ra ju na svo je glav<br />

ne poslov ne aktiv no sti, dok struč nja ci<br />

za sigur nost pru ža ju potreb nu zaš titu<br />

i nad zor kako bi se sma njio rizik od<br />

kiber ne tič kih pret nji. Io<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Luxoft<br />

Digitalna transformacija<br />

u automobilskoj industriji:<br />

Luxoft, lider na svetskom tržištu<br />

Luxoft, deo globalnog IT giganta DXC Technology, u fokusu svog poslovanja ima kreiranje<br />

digitalnih strategija i softversko inženjerstvo. Luxoft posluje u 29 zemalja širom<br />

sveta, sa preko 18.000 zaposlenih globalno, a prošle godine u martu otvorena je Luxoft<br />

Srbija kancelarija, koja već broji više od 1.000 zaposlenih.<br />

Srbija je jedna od ključnih lokacija za ovu svetsku kompaniju, te Luxoft Srbija učestvuje u<br />

čitavom nizu globalnih projekata za najveće svetske brendove.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Direk tor Luxof ta u Srbi ji Mihaj<br />

lo Poš tić objaš nja va na<br />

koji način je Luxoft Srbi ja u<br />

ovom kratkom periodu ostvario značaj<br />

ne rezul ta te kako u pogle du rasta<br />

bro ja zapo sle nih tako i u smi slu<br />

postizanja zavidne poslovne stabilnosti<br />

u odnosu na druge kompanije<br />

na tržiš tu: „Luxoft je pla ni rao pokreta<br />

nje poslo va nja u Srbi ji za 2022.<br />

godi nu zbog veo ma dobrog poslovnog<br />

okru že nja za IT ser vi sne kompa<br />

ni je, a sti ca jem geo po li tič kih okolno<br />

sti, taj pro ces je ubr zan i Luxoft je<br />

brzo nara stao tokom 2022. na više<br />

od 1.000 zapo sle nih. Poslov na stabil<br />

nost se ogle da u dugo roč nim<br />

ugo vo ri ma sa For tu ne 500 kom pani<br />

ja ma, gde Luxoft aktiv no uče stvuje<br />

u kre i ra nju i egze ku ci ji digi talnih<br />

stra te gi ja naj u speš ni jih svet skih<br />

kom pa ni ja iz raz li či tih indu stri ja, ali<br />

i sti mu la tiv nim pote zi ma naše Vla de<br />

u smi slu pore skih pod sti ca ja i olak šic<br />

a z a d a l j i r a zv o j n a š e g b i z n is a u S r -<br />

bi ji.”<br />

Polja ekspertize Luxofta su: Banking<br />

and Capi tal Mar kets - sek tor koji implementira<br />

jedinstvene softverske projekte<br />

za naj ve će svet ske ban ke, inve sti ci o ne<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


inže nje ra. Oče ku je mo narav no i bliža<br />

uput stva koje dono si Mini star stvo<br />

unu traš njih poslo va u roku od šest<br />

meseci od usvajanja novog zakona.“<br />

Pred no sti i iza zo vi<br />

auto­nom­ne vožnje<br />

Mihajlo Poštić, direktor Luxofta u Srbiji<br />

Auto nom na vožnja je tema broj<br />

jedan u auto mo bil skoj indu striji<br />

već godi na ma, a kako će ona utica<br />

ti na sva ko dnev ni život lju di i koje<br />

su glav ne pred no sti i iza zo vi u vezi<br />

sa ovom teh no lo gi jom objaš nja va<br />

Anton Bar di šev, Engi ne e ring Director<br />

u Auto mo ti ve sek to ru Luxoft<br />

Srbi ja: „Pot pu na auto no mi ja će biti<br />

kom pa ni je i osi gu ra va ju će kuće, zatim<br />

Cross-Indu stry Solu ti ons – soft verska<br />

reše nja za obla sti ritej la i logisti<br />

ke, zdrav stva, mas medi ja i komuni<br />

ka ci ja itd, a pose ban fokus u Srbiji<br />

je na reše nji ma za auto mo bil sku<br />

indu stri ju.<br />

„Luxoft je aktiv no pri su tan u raz<br />

vo ju teh no loš kih reše nja u goto vo<br />

svim naj zna čaj ni jim pro iz vo đa či ma<br />

auto mo bi la iz Evro pe i Azi je. Iz naše<br />

beo grad ske kan ce la ri je se pro jek tuje<br />

i raz vi ja soft ver za sle de će genera<br />

ci je auto mo bi la koji će na uli ca ma<br />

svet skih metro po la biti tek za nekoli<br />

ko godi na“, kaže Poš tić.<br />

Veli ka vest za čita vu auto mo bil sku<br />

indu stri ju sti gla je nedav no: izme nama<br />

i dopu na ma Zako na o bez bedno<br />

sti sao bra ća ja na pute vi ma uvede<br />

na je moguć nost testi ra nja autonom<br />

nih vozi la u Repu bli ci Srbi ji.<br />

„Ovo je sjaj na vest za Luxoft i mi<br />

smo inter no u kom pa ni ji već mobili<br />

sa li naše glo bal ne direk to re i korisni<br />

ke u smi slu pro mo ci je Srbi je kao<br />

Anton Bar­di­šev, Engi­ne­e­ring Direc­tor u Auto­mo­ti­ve sek­to­ru<br />

Luxoft Srbi­ja<br />

jed ne od ret kih zema lja gde se mogu<br />

izvo di ti ova kva testi ra nja“, kaže Poš tić<br />

i doda je:„Oče ku je mo povrat ne informa<br />

ci je od evrop skih i kine skih proiz<br />

vo đa ča kako bismo pokre nu li testira<br />

nja u Srbi ji, ima ju ći u vidu sna žan<br />

inter ni tim na loka ci ji od pre ko 300<br />

pre kret ni ca, ali od toga nas još uvek<br />

dele dece ni je. Može mo oče ki va ti da<br />

će se te odli ke uvo di ti tokom vreme<br />

na. Moguć no sti koje će to stvori<br />

ti za lju de koji putu ju su ogrom ne,<br />

od toga da će moći da rade u kolima,<br />

do toga da će moći da gle da ju<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


fil mo ve dok su zagla vlje ni u saobra<br />

ća ju – biće to pot pu na revo lu cija<br />

u isku stvu vožnje auto mo bi lom.<br />

Osim toga, bez bed nost na putu će<br />

biti znat no pobolj ša na – sa eli mi nisa<br />

njem ljud ske greš ke kao fak to ra<br />

rizi ka i uz kon stant nu komu ni ka ci ju<br />

među vozi li ma pute vi će biti sigurni<br />

ji nego ika da.<br />

Ali dosti za nje pot pu ne auto nomi<br />

je je veli ki iza zov za pro iz vo đa če<br />

auto mo bi la. Za sada, naj na pred ni ja<br />

vozi la su na nivou 3, dok će pot puna<br />

auto no mi ja biti ostva re na tek na<br />

nivou 5. Napre do va nje kroz ta dva<br />

pre o sta la nivoa zah te va spo sob nost<br />

da se saku pi, tran sfe ru je i inter preti<br />

ra ogrom na koli či na poda ta ka. To<br />

pod ra zu me va iza zo ve u pro ce sorskoj<br />

moći, moguć no sti ma pove zi vanja,<br />

saj ber be zbed no sti itd. I sve to<br />

tre ba da bude ura đe no u real nom<br />

vre me nu. To su sve obla sti koje nisu<br />

tra di ci o nal no bile u okvi ri ma rada<br />

pro iz vo đa ča auto mo bi la, pa je veliki<br />

iza zov dosti za nje neo p hod ne inhou<br />

se teh no loš ke tran sfor ma ci je.“<br />

Luxof­tov dopri­nos<br />

buduć­no­sti<br />

Broj ne zani mlji ve ino va ci je u oblasti<br />

soft ve ra za auto mo bi le zna čajno<br />

menja ju isku stvo vožnje: od<br />

toga kako upra vlja mo vozi lom, do<br />

toga kako vozi la vrše inter ak ci ju sa<br />

kori sni ci ma i okru že njem. Na pitanje<br />

kako Luxoft pri stu pa brzim prome<br />

na ma u auto-indu stri ji Bar di šev<br />

odgo va ra: „Luxof to va jedin stve na<br />

kom bi na ci ja zna nja iz obla sti automo<br />

bil ske indu stri je, soft ver skih rešenja<br />

i eks per ti ze na polju raz vo ja softve<br />

ra sta vlja nas u ide al nu pozi ci ju sa<br />

koje može mo pomo ći pro iz vo đa čima<br />

auto mo bi la da navi gi ra ju kroz<br />

kom plek snost soft ver ski defi ni sa ne<br />

buduć no sti auto mo ti ve indu stri je.<br />

U Srbi ji ima mo jake timo ve koji<br />

rade u obla sti ma In-Vehic le plat formi,<br />

AD/ ADAS funk ci ja (auto nom na<br />

vožnja i napred ni siste mi za pomoć<br />

pri vožnji), izra da soft ve ra, i testi ranje<br />

i vali da ci ja siste ma.<br />

Št o s e k l j u čn i h t r e nd ov a t i č e , p r ep o­<br />

znajemo dva glavna: autonomnu vožnju<br />

i soft ver ski defi ni sa na vozi la (softwa<br />

re-defi ned vehic les). Oba su veoma<br />

zastu plje na u Luxoft kan ce la riji<br />

u Srbi ji.“<br />

„Teh no lo gi je raz vi je ne u autoindu<br />

stri ji pre li va ju se u sva ko dnevni<br />

život svih lju di, pa i onih koji nisu<br />

voza či. Auto-indu stri ja je rizni ca inova<br />

ci ja, i mno ge teh no lo gi je koje su<br />

ori gi nal no raz vi je ne za vozi la naš<br />

le su širu pri me nu u druš tvu“, kaže<br />

John Makin, Glo bal Stra tegy and<br />

Growth Direc tor u Luxof tu, i navo di<br />

neke od pri me ra: „GPS i sitem naviga<br />

ci je – Glo bal Posi ti o ning System<br />

(GPS) je popu la ri zo van kroz navi gaci<br />

o ne siste me za auto mo bi le. Danas<br />

je GPS sve pri su tan u pamet nim tele<br />

fo ni ma, i kori sti se ne samo za<br />

navi ga ci ju kre ta nja, nego i za brojne<br />

apli ka ci je koje zah te va ju loka cijske<br />

ser vi se. Bate ri je – napre dak u teh<br />

no lo gi ji bate ri ja, vođen potre ba ma<br />

za elek trič nim i hibrid nim vozi li ma,<br />

doveo je do nastan ka mno go efi kasni<br />

jih i dugo traj ni jih bate ri ja. One se<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


90% pro iz vo đa ča auto mo bi la, uključu<br />

ju ći i high-end pro iz vo đa če sportskih<br />

auto mo bi la, kao i lide re u masovnoj<br />

proizvodnji.<br />

„Viso ko i no va tiv na reše nja na kojima<br />

radi mo sa mno gim kli jen ti ma<br />

obez be đu ju im pred nost u indu stri ji<br />

i poma žu da se nji ho vim kori sni ci ma<br />

ispo ru če vrhun ska reše nja. Na primer,<br />

MBUX Hyper screen – naš UXD<br />

team uče stvo vao je u raz vo ju najmo<br />

der ni jeg hipe re kra na na tržiš tu,<br />

koji će se naći u novom Mer ce des-<br />

Benz S-Class.“<br />

Zna­nje i<br />

isku­stvo<br />

John Makin, Global Strategy and Growth Director<br />

u Luxoftu<br />

danas kori ste u kuć nim elek tron skim<br />

ure đa ji ma, punja či ma i reše nji ma<br />

za skla diš te nje ener gi je za siste me<br />

obno vlji ve ener gi je. Sen zo ri – v o -<br />

zi la su opre mlje na broj nim sen zo rima<br />

za par ki ra nje, izbe ga va nje sudara<br />

i sl. Ta teh no lo gi ja kori sti se i u<br />

sigur no snim siste mi ma, pamet nim<br />

domo vi ma i medi cin skim ure đa jima.<br />

Veš tač ka inte li gen ci ja i mašinsko<br />

uče nje – zamah ka auto nom noj<br />

vožnji uti cao je na zna čaj na ula ganja<br />

u veš tač ku inte li gen ci ju i mašinsko<br />

uče nje, sa pri me na ma koje idu<br />

mno go dalje od same vožnje – uti ču<br />

na zdrav stvo, na finan sij ske i uslu žne<br />

ser vi se itd. Sma nje nje otpa da i recikla<br />

ža – auto mo bil ske kom pa ni je se<br />

sve više foku si ra ju na odr ži vost, što<br />

je dove lo do ino va ci ja u obla sti recikli<br />

ra nja i teh ni ka za sma nje nje koli čina<br />

otpa da koje se pri me nju u raznim<br />

indu stri ja ma u cilju oču va nja životne<br />

sre di ne. Pove za nost – auto mo bi li<br />

u sve većoj meri posta ju konek to vani<br />

ure đa ji, deo inter ne ta stva ri (Internet<br />

of Things). Pove zi va nje vozi la<br />

kore spon di ra sa širim tren dom ka<br />

pamet nim, među sob no pove za nim<br />

ure đa ji ma u našim domo vi ma i grado<br />

vi ma.“<br />

Makin navo di da Luxoft sara đu je sa<br />

A kako Luxoft pla ni ra da se pozici<br />

o ni ra u sve tlu rastu ćeg zna čaja<br />

raz vo ja soft ve ra u auto mo bil skoj<br />

indu stri ji, poseb no u pogle du troško<br />

va izra de auto mo bi la, objaš njava<br />

Anton Bar di šev: „Fokus na soft ver,<br />

više nego na har dver, je veli ka prome<br />

na i ne može se igno ri sa ti. Iako<br />

taj zao kret stva ra iza zo ve veza ne<br />

za pro me nu kul tu re i nove pro ce se<br />

za pro iz vo đa če auto mo bi la koji već<br />

dugo poslu ju, on tako đe pred sta vlja<br />

i orgomnu priliku za stvaranje direktn<br />

e v e z e s a k r a jn j i m k u pc e m – v e -<br />

ze koja omo gu ća va auto-bizni se na<br />

bazi plat for mi, koji efi ka sno ispo ruču<br />

ju per so na li zo va ne uslu ge kup cima<br />

putem svo jih vozi la.<br />

Da bi osta li u igri, pro iz vo đači<br />

auto mo bi la mora ju na neki način<br />

da posta nu soft ver ske kom pa ni je.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Jedan od nači na je kroz part ner stva<br />

i kon sal ting. Mi u Luxof tu ima mo<br />

izu zet no širo ko isku stvo sa kli jen tima<br />

i pro jek ti ma, kao i sve o bu hvatno<br />

sistem sko zna nje. U moguć no sti<br />

smo da na glo bal nom nivou obezbe<br />

di mo vrhun ske struč nja ke sa eksper<br />

ti zom koja će omo gu ći ti pro izvo<br />

đa či ma auto mo bi la da nasta ve<br />

svo jim muš te ri ja ma da ispo ru ču ju<br />

naj bo lja reše nja tokom celo kup ne<br />

tran sfor ma ci je.<br />

Na osno vu isku stva koje pose duje<br />

mo u E2E deve lop men tu, mi vrlo<br />

dobro zna mo sa kojim troš ko vima<br />

se pro iz vo đa či aut mo bi la mogu<br />

susre sti uko li ko ne poč nu pamet no<br />

i dobro da inve sti ra ju u ranim fazama.<br />

Stva ra ju ći part ner stva sa Luxoftom,<br />

oni mogu da izbeg nu sku pe<br />

situ a ci je u kasni jim faza ma pro dukci<br />

je, i da sma nje troš ko ve“, zaklju čuje<br />

Bar di šev.<br />

Pro­gra­mi prak­se<br />

Osim što ispo ru ču je naj sa vre me nija<br />

reše nja kli jen ti ma, Luxoft podr žava<br />

tale nat i raz voj pro gra me ra u Srbi ji.<br />

„Još sre di nom 2022. godi ne smo<br />

uspostavili saradnju sa Fakultetom<br />

orga ni za ci o nih nau ka i Elek tro teh ničkim<br />

fakul te tom u Beo gra du oko upući<br />

va nja na pro gram za prak su nji ho vih<br />

naj bo ljih stu de na ta sa završ nih godina<br />

fakul te ta. Prak sa se sasto ji kako<br />

od inten ziv nih tre nin ga za opšti razvoj<br />

softvera za automobilsku industriju,<br />

tako i poseb nih tre nin ga sa većim<br />

foku som na odre đe ne obla sti automo<br />

bil ske indu stri je“, kaže direk tor<br />

Luxof ta u Srbi ji Mihaj lo Poš tić.<br />

Kroz dva programa prakse, studenti<br />

su dobi li pri li ku da uče od naj ve ćih<br />

svet skih struč nja ka, a naj bo lji pola zni ci<br />

po zavr šet ku kur sa dobi li su pri li ku za<br />

zaposlenje u Luxoftu. Io<br />

Više o Luxoftu možete pronaći<br />

na ovom linku.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Veritas<br />

Preuzmite kontrolu<br />

nad svojim podacima<br />

Kako preduzeća nastavljaju da doživljavaju brz rast, neophodno je da imaju jednostavnu,<br />

skalabilnu infrastrukturu koja obezbeđuje zaštitu podataka u svim okruženjima – sa sve<br />

većim naglaskom na cloudu. Veritas pruža organizacijama svestranost i kontrolu kako bi<br />

njihova IT infrastruktura bila efikasnija i bezbednija.<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Veri tas Tec hno lo gi es je global<br />

ni lider u obla sti soft vera<br />

za upra vlja nje infor ma cija<br />

ma, sa više od tri dece ni je isku stva<br />

u pru­ža­nju uslu­ga naj­ve­ćim organi­za­ci­ja­ma<br />

širom sve­ta. Kom­pa­ni­ja<br />

nudi inte gri sa nu plat for mu za zaš ti tu<br />

poda­ta­ka pri­la­go­đe­nu savre­me­nom<br />

hibrid­nom dobu, auto­ma­ti­zu­ju­ći i<br />

uskla­đu­ju­ći zaš­ti­tu i opo­ra­vak podata<br />

ka svu da – od ivi ce, pre ko jezgra,<br />

do clo­u­da.<br />

Naša reše­nja poma­žu pred­u­zeći­ma<br />

da opti­mi­zu­ju svo­je ope­ra­tivne<br />

troš­ko­ve, omo­gu­će regu­la­tor­nu<br />

uskla­đe­nost i una­pre­de otpor­nost.<br />

Sve o bu hvat na reše nja za upra vljanje<br />

infor ma ci ja ma adre si ra ju najkom­plek­sni­ja<br />

i naj­zah­tev­ni­ja okru­ženja<br />

poda­ta­ka, obu­hva­ta­ju­ći har­dver,<br />

soft­ver i cloud ser­vi­se. Pred­u­ze­ća<br />

širom raz­li­či­tih indu­stri­ja, uklju­ču­ju­ći<br />

otpri li ke 80% kom pa ni ja iz For tu ne<br />

Glo bal 500, sva ko dnev no se osla njaju<br />

na naš soft­ver. Naša pozi­ci­ja kao<br />

vode­ćeg doba­vlja­ča ovim kli­jen­ti­ma<br />

omo­gu­ća­va nam da ostva­ri­mo znača­jan<br />

pri­hod koji se redov­no obnavlja.<br />

Sna­žno pre­po­zna­va­nje bren­da,<br />

pou zda nost u radu i viso ki troš ko vi<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


pre la ska na dru ga reše nja za upravlja­nje<br />

infor­ma­ci­ja­ma pru­ža­ju nam<br />

kon ku rent sku pred no st u lojal no sti<br />

kli­je­na­ta, pri čemu zna­čaj­na veći­na<br />

naših kli je na ta obna vlja svo je pro izvo­de<br />

sva­ke godi­ne.<br />

Vode­ća reše­nja<br />

na enter­pri­se nivou<br />

Kako pro­li­fe­ra­ci­ja poda­ta­ka nastavlja<br />

da se ubr za va, naši kli jen ti se<br />

suo­ča­va­ju sa raz­li­či­tim novim iza­zo­<br />

vi ma u upra vlja nju svo jim infor maci­ja­ma,<br />

uklju­ču­ju­ći inte­gra­ci­ju više<br />

cloud teh­no­lo­gi­ja, pove­ća­ne pret<br />

nje koje pred sta vlja ju ran som ware<br />

i dru gi pre ki di poslo va nja, kao i<br />

stal nu evo lu ci ju i moder ni za ci ju data<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


cen­ta­ra. Naše end-to-end ponu­de<br />

poma­žu kli­jen­ti­ma da reše ove izazo­ve<br />

pru­ža­ju­ći isku­stvo upra­vlja­nja<br />

informacijama koje smatramo neupo­<br />

re di vim u per for man sa ma i sve strano­sti.<br />

Naši pro­iz­vo­di i reše­nja visoko<br />

su ska la bil ni u naj ra zno vr sni jim<br />

okru­že­nji­ma infor­ma­ci­o­ne teh­nolo­gi­je,<br />

sasta­vlje­nim od mik­sa fizičkih,<br />

vir tu al nih i cloud infra struk tu ra,<br />

nude­ći veli­kim pred­u­ze­ći­ma jedinstve­nu<br />

ponu­du vred­no­sti u pore­đenju<br />

s našim kon­ku­ren­ti­ma. Io<br />

Za više infor ma ci ja pose ti te<br />

www.veri­tas.com<br />

Vanredno izdanje :: Digitalna transformacija kroz podatke


Generalni pokrovitelj Servisa<br />

XX<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106


Specijalno izdanje:<br />

SVI ASPEKTI BEZBEDNOSTI<br />

ISSN 1821 - 4169 Vanredno izdanje :: Mobilnost 21. veka


Specijalno izdanje:<br />

TEHNOLOGIJE I REŠENJA<br />

KOJI MENJAJU<br />

SVET<br />

ISSN 1821 - 4169

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!