29.04.2023 Views

GM Business - MOBILNOST 21 VEKA

Vanredno izdanje časopisa INTERNET OGLEDALO I GM BUSINESS - Mobilne tehnologije i uređaji 21. veka

Vanredno izdanje časopisa INTERNET OGLEDALO I GM BUSINESS - Mobilne tehnologije i uređaji 21. veka

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vanredno izdanje:<br />

<strong>MOBILNOST</strong> <strong>21</strong>. <strong>VEKA</strong><br />

ISSN 18<strong>21</strong> - 4177


吀 甀 爀 椀 稀 愀 洀 猀 愀 最 氀 攀 搀 愀 渀 椀 稀 爀 愀 稀 氀 椀 椀 椀 栀 甀 最 氀 漀 瘀 愀


Impressum<br />

<strong>GM</strong> <strong>Business</strong> & Lifestyle<br />

Direktor<br />

Zoran Kovačević<br />

Glavna i odgovorna urednica<br />

Vesna Kovačević<br />

Urednica rubrike Putovanja<br />

Nina Kovačević<br />

Saradnici<br />

dr Zorica Tomić, prof. dr Radovan Bigović,<br />

dr Milan Nešić, Mirjana Čizmarov,<br />

dr. Vladimir Sakač, dr Zvezdan Horvat,<br />

mr Tatajana Bajalović, Branko Đaković,<br />

dr Nebojša Savić, Dragan Ćirić,<br />

Ashok Murty, Vladimir Majstorović,<br />

Goran Kastratović, prof. dr Dragica Tomka,<br />

mr Milenko D. Đurić, Nebojša Carić, D<br />

ušan Katilović, Bo ris Vukić,<br />

dr Zve zdan Đu rić, dr Nikola Čanak,<br />

prof. dr Mir ja na Ra do vić Mar ko vić,<br />

Sne ža na Mol do van Mi lo še vić,<br />

mr Dejan Miletić, Predrag Milićević<br />

Prelom & Design<br />

Veljko Kovačević<br />

Video & Editing<br />

Veljko Kovačević<br />

Kontakt<br />

tel: (+381 11) 3771-610<br />

e-mail: redakcija@gmbusiness.biz<br />

www.gmbusiness.biz<br />

Online izdanje<br />

CIP - Katalogizacija u publikaciji<br />

Narodna biblioteka Srbije, Beograd<br />

005<br />

<strong>GM</strong> <strong>Business</strong> & Lifestyle / glavni i<br />

odgovorni urednik Vesna Kovačević. - 2006,<br />

br. 1 (januar)- . - Zemun (Gradski park 2)<br />

: Internet ogledalo, 2006- (Beograd : AMD<br />

Sistem). - 27 cm<br />

ISSN 1452-3175 = <strong>GM</strong> <strong>Business</strong> & Lifestyle<br />

COBISS.SR-ID 127672844<br />

Vanredno izdanje:<br />

<strong>MOBILNOST</strong> <strong>21</strong>. <strong>VEKA</strong><br />

ISSN 18<strong>21</strong> - 4177<br />

PARTNERI U SPECIJALNOM IZDANJU<br />

(po abecednom redu)<br />

Fractal Dimension<br />

HMD Global<br />

Huawei<br />

IDC<br />

Kaspersky<br />

Lenovo<br />

Mastercard<br />

Microsoft<br />

Oracle<br />

Xiaomi<br />

Yettel<br />

Specijalno izdanje Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


IDC<br />

Mobilne tehnologije i uređaji<br />

u <strong>21</strong>.veku<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Već sam početak <strong>21</strong>. veka doneo je rapidni razvitak mobilnih tehnologija i uređaja, koji<br />

su znatno promenili i oblikovali način na koji ljudi komuniciraju, rade i provode slobodno<br />

vreme. Oni su postali osnovni deo ljudske svakodnevice, i nema naznake da će njihovo<br />

konstanto unapeđivanje i razvitak prestati.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Pored lako pre no si vih uređa<br />

ja poput table ta, pametnih<br />

sato va, fit nes tre ke ra,<br />

tržiš te pamet nih tele fo na je sva kako<br />

doži ve lo naj zna čaj ni je i naj br že<br />

pro me ne.<br />

Tržiš te pamet nih tele fo na trpi peti<br />

uza stop ni pad od 9,7% na godišnjem<br />

nivou u trećem kvar ta lu 2022.<br />

godi ne. Apple je jedi ni od 5 najbo<br />

ljih doba vlja ča koji je zabe le žio<br />

pozi ti van rast (1,6%), sa najvećim<br />

ispo ru ka ma u trećem kvar ta lu 2022.<br />

Pre ma naj no vi jim poda ci ma IDC-a,<br />

tokom pret hod ne godi ne Sam sung<br />

i Xia o mi su poka za li jed no ci fre ni<br />

pad, dok su kine ski bren do vi OPPO i<br />

Vivo nasta vi li da bele že veli ke dvo cifre<br />

ne pado ve.<br />

Pred­vi­đa­nja<br />

Čini se da će višak zali ha pred sta­<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


vlja ti pro blem za 2023. godi nu, kao<br />

posle di ca nedo stat ka potra žnje u<br />

četvr tom kvar ta lu pret hod ne godine.<br />

Sma nje nje troš ko va, sma nje nje<br />

pro iz vod nje u prvoj polo vi ni godi ne i<br />

povećanje potra žnje biće neo p hod ni<br />

da bi se obez be di la odgovarajuća ravno<br />

te ža u pro daj nom kana lu. Šire nje u<br />

nove regi o ne moglo bi biti reše nje za<br />

sma nje nje nivoa zali ha, jer bi se tako<br />

doš lo do novih poten ci jal nih kupa ca.<br />

Svet sko tržiš te mobil nih tele fona<br />

dostići će 1,40 mili jar di jedi nica<br />

2023. godi ne, što je 2,4% manje<br />

u odno su na 1,44 mili jar de jedi ni ca<br />

ispo ru če nih pret hod ne godi ne. Kao<br />

i sa našim dosa daš njim pred vi đanji<br />

ma, i dalje oče ku je mo povećanje<br />

obi ma pro iz vod nje pamet nih tele fona<br />

u nared nim godi na ma, sa rastom<br />

od 5,9% u 2024. i pro seč nim rastom<br />

od oko 3,6% na godiš njem nivou.<br />

IDC veru je da će do 2027. godi ne<br />

ispo ru ka mobil nih tele fo na dostići<br />

1.516,6 mili o na jedi ni ca širom sveta<br />

– ovo su poda ci IDC tre ker istraži<br />

va nja koje pru ža tač ne i pra vo vreme<br />

ne podat ke o veli či ni tržiš ta, udelu<br />

doba vlja ča i prog no ze za sto tine<br />

teh no loš kih tržiš ta iz više od 100<br />

zema lja širom sve ta. Koristeći ala te i<br />

istra ži vač ke pro ce se, IDC tre ke ri se<br />

ažu ri ra ju na polu go diš njoj, kvar talnoj<br />

i meseč noj osno vi.<br />

I PC tržiš te u 2022. pre tr pe lo je<br />

pad koji je rezul tat neko li ko fak to ra,<br />

od koji su samo neki pad potra žnje<br />

nakon pan de mi je i rat Rusi je i Ukraji<br />

ne koji iza zi va eko nom sku neiz vesnost.<br />

Sve u sve mu, oče ku je se da će<br />

mobil na teh no lo gi ja nasta vi ti da transfor<br />

mi še način na koji živi mo i radi mo,<br />

nudeći nove mogućnosti i iza zo ve.<br />

Oče ku je se da će 5G mre že postati<br />

sve zastu plje ni je, nudeći brže i<br />

pou zda ni je veze. To će omogućiti<br />

poja vu novih apli ka ci ja i teh no logi<br />

ja koje zah te va ju brzi inter net, a<br />

prog no ze su da će inte gra ci ja veš<br />

tač ke inte li gen ci je (AI) u mobilne<br />

ure đa je posta ti ras pro stra njeni<br />

ja. Ovo će omogućiti napred ni je<br />

pre po zna va nje gla sa i mogućnosti<br />

mašin skog uče nja, omogućavajući<br />

ure đa ji ma da posta nu intu i tiv ni ji i<br />

per so na li zo va ni ji. Jed na od zanimlji<br />

vih novi na su sklo pi vi ure đa ji,<br />

kao što su pamet ni tele fo ni i tableti,<br />

koji posta ju sve popu lar ni ji.<br />

Inte­re­sant­na<br />

buduć­nost<br />

Kako teh no lo gi ja nasta vlja da se<br />

raz vi ja, biće zani mlji vo vide ti koje<br />

se sle de će ino va ci je i raz voj pojavlju<br />

ju u pro sto ru mobil ne teh no logi<br />

je. Io<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


HMD Global<br />

Nokia G22 – bezbedan, izdržljiv<br />

i održiv uređaj dizajniran<br />

za <strong>21</strong>. vek<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Nokia G22 je prvi Nokia pametni telefon koji u svojoj srži donosi mogućnost jednostavnije<br />

popravke, podižući prepoznatljivu dugotrajnost Nokia telefona na novi nivo. Nastavljamo<br />

naše putovanje ka održivijim i dugotrajnijim uređajima.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Autor: Apra ham Aslanyan,<br />

mena džer za raz voj poslo va nja<br />

za pod ruč je Bal ka na i Grč ke<br />

u kom pa ni ji HMD Glo bal<br />

Uz mnoš tvo brzih pro mena<br />

koje su pri sut ne kako na<br />

poslov nom tako i na pri vatnom<br />

pla nu, lju di žele da budu u toku<br />

sa deša va nji ma i da rea gu ju na odgova<br />

ra ju ći način. Pouz dan mobil ni ure đaj<br />

koji će vam pomo ći da se pri la go di te<br />

pro me na ma i olak ša ti vam sva ko dnene<br />

zadat ke sada je neo p ho dan.<br />

Upra vo takav ure đaj je naj no viji<br />

Nokia G22 tele fon, koji je nedav<br />

no pred sta vi la kom pa ni ja HMD<br />

Glo bal, dom Nokia tele fo na. Nokia<br />

G22 pamet ni tele fon je dizaj ni ran<br />

za pri vat ne i poslov ne kori sni ke <strong>21</strong>.<br />

veka koji pored moder nih funk ci ja<br />

zah te va ju bez be dan, izdr žljiv i odr živ<br />

ure đaj koji je spre man za buduć nost.<br />

Prvi Nokia pamet ni tele fon<br />

dizaj ni ran tako da ga je<br />

mogu­će lak­še popra­vi­ti<br />

Nokia G22 je prvi Nokia pamet ni<br />

tele fon namen ski dizaj ni ran tako da<br />

u svo joj srži dono si moguć nost jed<br />

no stav ne poprav ke, podi žu ći prepo<br />

zna tlji vu dugo traj nost Nokia telefo<br />

na na novi nivo. Moguć nost jed<br />

no stav ni je poprav ke zna či da bateri<br />

je, ekra ni i pri ključ ci za punje nje<br />

sada mogu da se popra ve još brže,<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


što tako đe pod ra zu me va i izo stanak<br />

muka koje dola ze sa pre la skom<br />

na novi tele fon. Zahva lju ju ći činje nici<br />

da je dizaj ni ran tako da omo gu ćava<br />

jed no stav ni je poprav ke, kori sni ci<br />

će sada moći još duže da uži va ju u<br />

svom Nokia G22 tele fo nu.<br />

Tra­je duže, kako spo­lja<br />

tako i iznu tra<br />

Nokia G22 je napra vljen za korišće<br />

nje na duge sta ze. Dola zi sa zadnjim<br />

delom izra đe nim od 100% recikli<br />

ra ne pla sti ke i Cor ning Goril la Glass<br />

3 sta klom koje dopri no si izdr ži vosti<br />

i otpor no je na ogre bo ti ne, šti teći<br />

ekran od neiz be žnih posle di ca svako<br />

dnev nog koriš će nja. Za dodat ni mir,<br />

ovaj pamet ni tele fon dola zi sa pro vidnom<br />

maskom napra vlje nom od 100%<br />

reci kli ra nih mate ri ja la, koja se nala zi u<br />

kuti ji. Nokia G22 dola zi sa 2 godine<br />

nado­grad­nji Android ope­ra­tiv­nog<br />

siste­ma, 3 godi­ne meseč­nih bezbed­no­snih<br />

ažu­ri­ra­nja i pro­du­že­nom<br />

tro­go­diš­njom garan­ci­jom.<br />

Bate­ri­ja je puna dani­ma,<br />

a tra je godi na ma<br />

Nokia G22 vas vodi korak dalje sa<br />

veli kom bate ri jom od 5050mAh, koja<br />

tra je i do 3 dana i zadr­ža­va preko<br />

80% svog ori­gi­nal­nog kapa­cite­ta<br />

čak i nakon 800 punih ciklu­sa<br />

punjenja, a dola zi i sa podrš kom za<br />

brzo punje nje od 20W.<br />

Una­pre­đe­no isku­stvo<br />

sli­ke i zvu­ka za<br />

mak­si­ma­lan uži­tak<br />

Nokia G22 dono si bolji zvuk vašim<br />

omi lje nim pod ka sti ma i plej-lista ma<br />

uz OZO repro duk ci ju. Kori sni ci sada<br />

mogu da uži va ju u pre fi nje ni jem audio<br />

isku stvu, zahva lju ju ći teh no lo gi ji<br />

koja una pre đu je i ujed na ča va izlaz na<br />

slu ša li ca ma i kva li tet zvuč ni ka za optimal<br />

ni balans i jači nu zvu ka. Nokia G22<br />

je tako đe prvi Nokia ure đaj sa OZO<br />

repro duk ci jom sa jed nim zvuč ni kom.<br />

Još jed na zani mlji va i kori sna funk cija<br />

je Audio Boost koja vam omo gu ćava<br />

da čuje te ono što slu ša te čak i u izuzet<br />

no buč nim okru že nji ma.<br />

Kada želi te da pre đe te sa audio<br />

na vizu el ni sadr žaj, vrhun ski algorit<br />

mi za obra du sli ke su tu da podrže<br />

kame ru rezo lu ci je 50MP za još<br />

bolje foto gra fi je. Za bele že nje fenome<br />

nal nih foto gra fi ja od sumra ka do<br />

svi ta nja, tu su Night i Quick Night<br />

reži mi koji na pra vi način pra ve balans<br />

izme đu sve tla i sen ki, tako da<br />

može te da sni mi te savr še ne noć<br />

ne foto gra fi je kori ste ći pred nju i zad<br />

nju kame ru. Nakon što zabe le ži te<br />

taj savr še ni tre nu tak, može te da uživa<br />

te u sva kom nje go vom deta lju na<br />

HD+ ekra nu dija go na le 6,52 inča.<br />

Una­pre­đe­ne per­for­man­se<br />

dono­se još<br />

veću vred­nost<br />

Nokia G22 tele fon dono si mnoš tvo<br />

reše nja za opti mi za ci ju per for man si,<br />

kao što je Auto Cle a nup, koje pomaže<br />

vašim apli ka ci ja ma da rade još brže.<br />

Tu su tako đe i opci o ne funk ci je kao<br />

što je One Press „obri ši sve“ za ruč no<br />

bri sa nje keš memo ri je za još lagod nije<br />

isku stvo koriš će nja i Exclu ded Apps<br />

koja vam omo gu ća va da samo jed nim<br />

pri ti skom na dug me iza be re te na šta i<br />

kada će se bate ri ja tro ši ti.<br />

Još jed na zani mlji va funk ci ja koja<br />

kori sni ci ma pru ža dodat nu vred nost<br />

jeste i pro­ši­re­nje memo­ri­je koje<br />

neis­ko­riš­će­ni pro­stor za skla­diš­tenje<br />

pre­tva­ra u 2GB dodat­ne kratko­roč­ne<br />

memo­ri­je (RAM), što će<br />

vam omo gu ći ti neo me ta no oba vljanje<br />

više zada ta ka isto vre me no i uživa<br />

nje u isku stvu koje vas neće uspora<br />

va ti dok pri sti žu nove Android<br />

funk ci je.<br />

Nokia G22 je samo jedan od<br />

Nokia ure đa ja koji su dizaj ni rani<br />

ima ju ći na umu potre be modernih<br />

kori sni ka. Da biste sazna li više o<br />

kom plet noj ponu di naših pamet nih i<br />

kla sič nih tele fo na i table ta i pro naš li<br />

ure đaj koji naj bo lje odgo va ra vašim<br />

pri vat nim i poslov nim potre ba ma,<br />

moli mo vas pose ti te naš lokal ni vebsajt.<br />

Io<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Huawei<br />

Huawei na vrhu inovacija<br />

– revolucija koja oblikuje<br />

našu budućnost<br />

Novi Hua wei ure đa ji usko ro na srp skom tržiš tu<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Dvosmerna satelitska komunikacija, kamere vrhunskih mogućnosti i Snapdragon 8 čipset<br />

druge generacije samo su neke od inovacija koje je kompanija Huawei pripremila za ovo<br />

proleće. Nakon globalnog predstavljanja u Kini sigurni smo da novi modeli iz Huawei P60<br />

serije i novi savitljivi Huawei Mate X3 donose pravu revoluciju u mobilnoj telefoniji. Uspeli<br />

smo da saznamo prve informacije o modelu Huawei P60 Pro koji će biti dostupan na srpskom<br />

tržištu u maju, a koje vam sada premijerno predstavljamo.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Revo lu ci ja mobil nog sve ta<br />

uz nov Hua wei tele fon<br />

iz popu lar ne P seri je<br />

Od prve Hua wei P8 seri je koja je<br />

osta vi la jak uti sak na tržiš tu pametnih<br />

tele fo na, pa sve do danas, ovi<br />

ure đa ji su uvek pred sta vlja li sino nim<br />

za naj bo lju kame ru u sfe ri ino va tivnih<br />

gedže ta. Pre mi jer no pred sta vljanje<br />

u Kini poka za lo je da ni naj no vija<br />

P60 seri ja neće kaska ti za svo jim<br />

pret hod ni ci ma.<br />

Ure đa ji iz ove seri je tele fo na predsta<br />

vlje ni proš le godi ne na našem<br />

tržiš tu, Hua wei P50 Pro i Hua wei P50<br />

Poc ket, su viso kog kva li te ta izra de,<br />

odlič nih funk ci ja kame re kao i otporno<br />

sti, a svo je kori sni ke su dodat no<br />

odu še vi li ele gant nim i sofi sti ci ra nim<br />

izgle dom. Ono što je sigur no je da<br />

će tele fo ni iz P60 seri je done ti još<br />

zani mlji vih karak te ri sti ka u pogledu<br />

mobil ne foto gra fi je, baš zbog<br />

siste ma koji se sasto ji iz tri soči va<br />

i moder nih teh no lo gi ja pri obradi<br />

foto gra fi je, kao i pri la go đa va nja<br />

sve tlo sti i sen ke kako bi se dobio<br />

naj re a li stič ni ji rezul tat, baš kao što<br />

smo i navi kli sa sva kom novom serijom<br />

ovih Hua wei ure đa ja. Jed na od<br />

funk ci ja koju sistem kame ra P60<br />

seri je dono si je vrhun ska foto gra fija<br />

u uslo vi ma sma nje nog osve tljenja,<br />

tako da će sva ki detalj u sva koj<br />

situ a ci ji biti ide al no pri ka zan. Sigurno<br />

je da će i naj no vi ja seri ja ure đa ja<br />

odu še vi ti kori sni ke ino va tiv nim pri­<br />

stu pom pri kre i ra nju kako spo ljašnjo<br />

sti, tako i soft ver skih reše nja. Uz<br />

stan dard no dobru otpor nost Huawei<br />

ure đa ja, P60 seri ja dono si celodnev<br />

no koriš će nje ure đa ja u sva koj<br />

situ a ci ji koja zade si kori sni ke.<br />

Hua wei Mate X3<br />

– teh no lo gi ja buduć no sti<br />

u vašim ruka ma<br />

Savi tlji vi tele fo ni su sva ka ko jedan<br />

od naj za ni mlji vi jih novi te ta u viso koteh<br />

no loš koj indu stri ji u pret hod nih<br />

par godi na. Kako kom pa ni ja Hua wei<br />

uvek posta vlja stan dard u pogle du<br />

ino va tiv no sti, nji ho vi ure đa ji sa savitlji<br />

vim ekra nom pred sta vlja ju ide a­<br />

lan spoj este ti ke, prak tič no sti kao i<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


odlič nih funk ci ja. Hua wei P50 Poc ket<br />

i Hua wei Mate Xs 2 su ure đa ji koji<br />

su odu še vi li kori sni ke širom sve ta, a<br />

ove godi ne sti že i feno me nal ni Huawei<br />

Mate X3 koji dono si buduć nost<br />

mobil nih teh no lo gi ja.<br />

Sa savi tlji vim ekra nom i IPX8<br />

nivo om otpor no sti na vodu, ovaj<br />

ure đaj pri pa da pre mi jum kla si telefo<br />

na koja kori sti dru gu gene ra ci ju<br />

Hua wei Watch Ulti ma te<br />

– luk su zna ino va ci ja<br />

u sve tu pamet nih sato va<br />

Kom pa ni ja Hua wei je pre pozna<br />

tlji va po svo jim inte re santnim<br />

nosi vim gedže ti ma, a poseb<br />

no pamet nim sato vi ma koji imaju<br />

veli ki broj sport skih funk cija,<br />

izdr žlji vi su i omo gu ća va ju da<br />

teh no lo gi je za sate lit sku komu nika<br />

ci ju. Za raz li ku od rani jih ure đa ja jim okru že njem. Uz njih i osta­<br />

kori snik osta ne u kon tak tu sa svo­<br />

koji su podr ža va li samo sla nje tekstu<br />

al nih poru ka u jed nom sme ru, kori snost ovog jedin stve nog ekole<br />

Hua wei ure đa je mak si mi zi ra se<br />

Hua wei Mate X3 obez be đu je funkci<br />

je kao što su gla sov ne poru ke i Hua wei Watch Ulti ma te predsi<br />

ste ma.<br />

krat ki pozi vi.<br />

sta vlja do sada naj luk su zni ji aktiv<br />

ni pamet ni sat kom pa ni je Huawei.<br />

Pored stan dard nih sen zo ra za<br />

mere nje otku ca ja srca i kise o nika<br />

u krvi, ovaj novi vode ći model<br />

podr žan je moć nom bate rijom<br />

koja kori sni ci ma omo gu ća va i<br />

do osam dana aktiv nog koriš će nja<br />

izme đu punje nja, pri čemu Hua wei<br />

Watch Ulti ma te podr ža va bežično<br />

punje nje od 0 do 100% za sat<br />

vre me na. Jed na od naj va žni jih novina<br />

koje dono si ovaj model jeste telo<br />

koje pamet nom satu omo gu ća va<br />

da izdr ži 24-časov no pota pa nje na<br />

dubi ni od 110 meta ra ili 10 atmos<br />

fe ra, što ga čini ide al nim izbo rom<br />

za sve lju bi te lje ronje nja.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Hua wei Mate 50 Pro<br />

– savr še ni spoj este ti ke i<br />

viso kih per for man si<br />

Hua wei Mate 50 Pro je flags hip<br />

tele fon koji je sti gao na naše tržiš<br />

te u jesen 2022. godi ne. Ovaj<br />

gedžet je oku pio sve ele men te jednog<br />

napred nog teh no loš kog ure đaja,<br />

a osmiš ljen je tako da uči ni korisnič<br />

ko isku stvo efi ka snim i jed nostav<br />

nim. Kada su u pita nju pre sud ni<br />

fak to ri za oda bir pamet nog tele fona,<br />

poput sna žne bate ri je, pre ci zne<br />

kame re i samog dizaj na, Hua wei<br />

Mate 50 Pro je izbor koji će ispu niti<br />

sva oče ki va nja lju bi te lja ino va tivnih<br />

gedže ta.<br />

Estet ski mome nat je ono što ga čini<br />

uni kan tim, a za to je zaslu žan Spa ce<br />

Ring sime tri čan dizajn, kao i nesva kidaš<br />

nji Clo us de Paris dizajn sa ste pena<br />

stim uti ski va njem. Hua wei Mate 50<br />

Pro dola zi u tri nijan se. Black i Sil ver<br />

pred sta vlja ju ele gan tan izbor za lju bite<br />

lje kla sič ni jeg i pre fi nje nog izgle da, a<br />

za sve one koji žele nesva ki daš nji uređaj<br />

tu je Oran ge vegan leat her ver zi ja,<br />

koja dola zi sa čvr stim Kun lun sta klom,<br />

čime je obez be đen visok ste pen zaš tite<br />

od pado va i ogre bo ti na.<br />

Širok opseg lako pode si vih postav ki<br />

za foto gra fi sa nje je ono što će prome<br />

ni ti kori snič ko isku stvo. Raznoli<br />

ke opci je kame re čine mogu ćim<br />

bele že nje sva kog sce na ri ja i danju i<br />

noću. Sla bo osve tlje ni pre de li više<br />

ne pred sta vlja ju pre pre ku, jer uz<br />

koriš će nje Super Night reži ma korisnik<br />

može uči ni ti i naj tam ni je scene<br />

vidlji vim i jasnim. Jed na od funkci<br />

ja koja će zasi gur no posta ti favorit<br />

sva kom lju bi te lju ino va ci ja u sferi<br />

mobil nih teh no lo gi ja je kame ra<br />

sa ultra otvo rom blen de, koja omogu<br />

ća va stva ra nje jasnih i rea li stič nih<br />

sni ma ka. Sistem kame ra je osmiš ljen<br />

tako da auto mat ski pri la go đa va otvor<br />

blen de.<br />

Lako pode si vi pro fe si o nal ni režim<br />

nudi neve ro vat ne pred no sti fotogra<br />

fi sa nja. U samoj apli ka ci ji Came ra<br />

kori snik može iza bra ti opci ju Pro fessi<br />

o nal, koja će mu omo gu ći ti bira nje<br />

i pri la go đa va nje zamu će nja i dubine<br />

polja na foto gra fi ji. Sit ni objekti<br />

i deta lji su možda teš ko pre po znatlji<br />

vi za golo oko, ali uz spe ci jal no<br />

opre mlje nu kame ru Hua wei Mate 50<br />

Pro tele fo na, koja ima opseg zuma<br />

do x200, to posta je lako izvo dlji vo.<br />

Detalj ni je foto gra fi sa nje pre de la izvan<br />

vašeg vid nog polja posta je lak<br />

še uz peri skop sku tele fo to kame ru.<br />

Hua wei Mate 50 Pro se poka zao<br />

kao vrhun ski ure đaj u pogle du tra janja<br />

bate ri je i obez be đi va nja pro stora<br />

za rad. Ovaj pamet ni tele fon uvek<br />

je u sta nju pri prav no sti uz dugotraj<br />

nu bate ri ju, a tu je i Super Charge<br />

punjač, koji u rekord nom perio<br />

du dopu nju je vaš ure đaj. Funk ci ja<br />

Super Sto ra ge pred sta vlja teh no logi<br />

ju koja ukla nja dupli ka te dato te ka<br />

i kom pri mu je apli ka ci je koje se ret<br />

ko kori ste, čime se oslo ba đa prostor<br />

na ure đa ju.<br />

Hua wei Fre e Buds 5i<br />

– naj bo lji odnos<br />

cene i kva li te ta<br />

Još jedan nosi vi gedžet po kom je<br />

kom pa ni ja Hua wei pre po zna ta jesu<br />

bežič ne slu ša li ce. Godi na ma una zad,<br />

ovi nji ho vi ure đa ji osva ja ju srca korisni<br />

ka dizaj nom, kom pakt noš ću kao i<br />

sjaj nom audio repro duk ci jom. Kako<br />

je čest kri te ri jum pri oda bi ru slu ša lica<br />

i cena, od ovog febru a ra su u proda<br />

ji mla da lač ke Hua wei Fre e Buds 5i<br />

čija cena je i više nego pri stu pač na.<br />

Ove savre me ne slu ša li ce, koje su<br />

pre po zna tlji ve po svom urba nom<br />

dizaj nu, dostup ne su u tri nijan se:<br />

Cera mic Whi te beloj, Nebu la Black<br />

crnoj i novoj Isle Blue pla voj nijansi.<br />

Slu ša li ce se putem Blu e to ot ha jed<br />

no stav no i brzo pove zu ju sa uređa<br />

ji ma koji kori ste raz li či te ope rativ<br />

ne siste me. Za odli čan kva li tet<br />

zvu ka zadu že na je ANC teh no lo gi ja<br />

p o g o dn a z a p r ig uš iv an j e b u k e u r a-<br />

z li či tim situ a ci ja ma. Ono što ih<br />

izdva ja od osta lih slu ša li ca u ovom<br />

cenov nom ran gu jeste to što posedu<br />

ju Hi-Res wire less audio ser ti fi kat.<br />

Hua wei Fre e Buds 5i ispu nja va ju<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Ino va tiv ni Hua wei ure đa ji ne bi<br />

z a uz im al i v o d eć e m e s t o n a t r ž i-<br />

š tu bez pro dav ni ce apli ka ci ja AppGallery.<br />

U pita nju je sistem koji je nastao<br />

kao rezul tat impe ra ti va stalnog<br />

napret ka, koji je zaš tit ni znak<br />

kom pa ni je Hua wei. Nai me, AppGallery<br />

pred sta vlja do sada naj prak tični<br />

je i naj in tu i tiv ni je reše nje koje koris<br />

n ic im a H u aw e i u r eđ aj a o m og u­<br />

ća va da na brz i jed no sta van način pristu<br />

pe svim želje nim apli ka ci ja ma.<br />

Jedan od naj ve ćih iza zo va kom pani<br />

je Hua wei već godi na ma jeste prona<br />

la že nje naj bo ljeg nači na da korisni<br />

ci ma olak ša pri stup Goo gle aplika<br />

ci ja ma. AppGal lery u tom pogle du<br />

uvo di novi stan dard pri stu pač nosti<br />

za sve. U sre diš tu ovog soft verskog<br />

reše nja nala zi se Gbox, apli kaci<br />

ja koja se jed no stav no insta li ra prili<br />

kom pre u zi ma nja prve apli ka ci je.<br />

Posle insta la ci je potreb no je ulo gova<br />

ti se na Goo gle nalog, nakon čega<br />

kori snik može da, bez ika kvih ograni<br />

če nja, insta li ra Goo gle pre tra ži vač,<br />

ali i osta le apli ka ci je ove kom pa ni je.<br />

Teh no loš ke ino va ci je<br />

po vašoj meri<br />

potre be kori sni ka uz dugo traj nu bateri<br />

ju koja omo gu ća va celo dnev no sluša<br />

nje raz li či tih sadr ža ja. Bate ri ja može<br />

pru ži ti kori sni ku aktiv nu repro duk ci ju<br />

omi lje nih pesa ma do čak 7,5 sati nakon<br />

punje nje. Kao i Hua wei Mate 50<br />

Pro, i ove slu ša li ce pose du ju prednost<br />

brzog punje nja – samo 15<br />

minu ta punje nja kori sni ci ma obezbe<br />

đu je čak 4 sata koriš će nja slu šali<br />

ca. Udob nost pri li kom noše nja je<br />

zaga ran to van.<br />

AppGal lery – sve što vam<br />

tre ba na jed nom mestu<br />

Osta ju ći ver na impe ra ti vu stal nog<br />

napret ka, kom pa ni ja Hua wei pokrenu<br />

la je teh no loš ku revo lu ci ju koja obliku<br />

je našu buduć nost i posta vlja nove<br />

stan dar de kada su u pita nju ino va cije<br />

u sve tu pamet nih ure đa ja. Posled<br />

nje ino va ci je koje dono si kom pa nija<br />

Hua wei pred sta vlja ju ide a lan spoj<br />

vrhun skih per for man si, viso ke este tike<br />

i prak tič no sti, tako da će posled nja<br />

seri ja ure đa ja koju pred vo de mode li iz<br />

Hua wei P60 seri je i novi Hua wei Mate<br />

X3 impre si o ni ra ti čak i naj zah tev ni je<br />

lju bi te lje ino va tiv nih teh no lo gi ja. Io<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Kaspersky<br />

Rekordna 2022. godina:<br />

Otkriveno 200.000<br />

novih bankarskih trojanaca<br />

namenjenih za mobilne telefone<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Istraživači kompanije Kaspersky otkrili su 196.476 novih trojanaca za mobilno bankarstvo<br />

u 2022. godini, što je dvostruko više u odnosu na 20<strong>21</strong>. godinu. Ovaj alarmantan porast<br />

broja trojanaca za mobilno bankarstvo je najveći zabeležen za poslednjih šest godina.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Broj ke suge ri šu da su sajber<br />

kri mi nal ci sve više<br />

foku si ra ni na kori snike<br />

mobil nih tele fo na, od kojih<br />

poku ša va ju da ukra du finan sij ske<br />

podat ke, zbog čega dosta ula žu<br />

u raz voj novih mal ve ra. Eks per ti<br />

kom pa ni je Kaspersky kon ti nu i rano<br />

su pra ti li tržiš te mobil nih pretnji,<br />

pro u ča va li tren do ve i sta ti sti ku<br />

ovih pret nji.<br />

Zapa­ža­nja<br />

Jed na od naj češ ćih pret nji koja<br />

iza zi va veli ku zabri nu tost su mobil<br />

ni tro jan ci koji su name nje ni pri kuplja<br />

nju poda ta ka veza nih za mobil<br />

no ban kar stvo i siste me e-pla ća nja,<br />

tj. ban kar ski tro jan ci.<br />

Istra ži va či su uoči li kako saj berkri<br />

mi nal ci često šire ban kar ske trojan<br />

ce i pre ko zva nič nih i nezva nič­<br />

nih pro dav ni ca apli ka ci ja. Na Goo gle<br />

Play pro dav ni ci još uvek ima pro grama<br />

za koji insta li ra ju ban kar ske trojan<br />

ce, kao što su Shark bot, Anat sa/<br />

Tea ban, Octo/Coper i Xeno morph,<br />

a svi su maski ra ni kao uslu žni progra<br />

mi. Na pri mer, Shark bot aktiv<br />

no distri bu ria mali ci o zni dow nlo a­<br />

der pred sta vlja ju či se kao mena džer<br />

faj lo va koji tra ži odo bre nje za instala<br />

ci ju, a zapra vo insta li ra tro ja nac na<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


ure đaj kori sni ka, izla žu ći ga rizi ci ma.<br />

„Upr kos sma nje nju ukup nog broja<br />

mal ve ra, kon ti nu i ra ni rast tro jana<br />

ca za mobil no ban kar stvo je jasan<br />

poka za telj da se saj ber kri mi nalci<br />

foku si ra ju na finan sij sku dobit“,<br />

obja snio je Dra gan Davi do vić, direktor<br />

kom pa ni je Kaspersky za istoč<br />

nu Evro pu, i poja snio: “Zbog toga<br />

što se naši živo ti sve više odvi jaju<br />

oko mobil nih ure đa ja, važni je je<br />

nego ika da da kori sni ci budu oprezni<br />

kada je reč o mobil nim pret njama<br />

i pre du zmu neo p hod ne korake<br />

da se zaš ti te. Pou zda no bez bedno<br />

sno reše nje može vam pomoći<br />

da otkri je te zlo na mer ne apli ka ci je i<br />

reklam ni soft ver pre nego što iza zovu<br />

šte tu na vašem ure đa ju.”<br />

Dra gan Davi do vić<br />

Važno je zna­ti<br />

Kako bi se zaš ti ti li od mobil nih pret<br />

nji, tre ba ima ti na umu sle de će save te:<br />

- Bez bed ni je je pre u zi ma ti aplika<br />

ci je samo iz zva nič nih pro dav nica<br />

kao što su Apple App Sto re, Google<br />

Play ili Ama zon Appsto re. Iako<br />

ne posto ji garan ci ja da su i na ovim<br />

loka ci ja ma apli ka ci je sto pro cent no<br />

sigur ne, ipak ih pro ve ra va ju predstav<br />

ni ci ovih pro dav ni ca i postoji<br />

neki sistem fil tri ra nja koji one mogu<br />

ća va da sva ka apli ka ci ja dođe u<br />

ponu du.<br />

- Pro ve ri te dozvo le apli ka ci ja koje<br />

kori ste i dobro raz mi sli te pre nego<br />

što ih omo gu ći te, poseb no kada su<br />

u pita nju dozvo le viso kog rizi ka kao<br />

što je pri stup faj lo vi ma.<br />

- Pou zda no bez bed no sno reše nje<br />

može vam pomoći da otkri je te zlona<br />

mer ne apli ka ci je i reklam ni softver<br />

pre nego što poč ne da pra vi štetu<br />

na vašem ure đa ju.<br />

- Kori sni ci iPho ne tele fo na ima ju<br />

dodat ne opci je kon tro le pri vat nosti<br />

koje obez be đu je Apple, pa mogu<br />

da blo ki ra ju pri stup apli ka ci je fotogra<br />

fi ja ma, kon tak ti ma i GPS funk cija<br />

ma ako sma tra ju da su ove dozvole<br />

nepo treb ne.<br />

- Uvek ažu ri raj te ope ra tiv ni sistem<br />

i važne apli ka ci je čim ažu ri ranja<br />

posta nu dostup na. Mno gi bezbed<br />

no sni pro ble mi se mogu reši ti<br />

insta li ra njem ažu ri ra nih ver zi ja softve<br />

ra. Io<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Lenovo<br />

Pružanje vitalne<br />

finansijske podrške<br />

poljoprivrednim zajednicama<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Uprava za agrarna plaćanja Srbije prelazi na hiperkorvegentnu infrastrukturnu platformu<br />

kompanija Lenovo i Vmware, pomažući da se osigura da IT sistemi koji podržavaju poljoprivredne<br />

subvencije budu dostupni 24/7.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Upra va za agrar na pla ća nja,<br />

koja radi u sasta vu Ministar<br />

stva poljo pri vre de i<br />

zaš ti te život ne sre di ne Srbi je, zaduže<br />

na je za imple men ta ci ju pro gra ma<br />

sub ven ci ja u poljo pri vre di. Orga niza<br />

ci ja je uklju če na u sva ki aspekt ras<br />

po de le sred sta va EU fon do va, uključu<br />

ju ći pro ce nu zah te va za finan sij sku<br />

podrš ku, oba vlja nje pro ve ra na licu<br />

mesta i ispla te kori sni ci ma.<br />

Iza zov<br />

Da bi pru ža la efi ka snu finan sij sku<br />

podrš ku poljo pri vred nim pro iz vo đači<br />

ma širom Srbi je, Upra va zavi si od<br />

svo jih IT siste ma. Tri sto ti ne pede set<br />

zapo sle nih u orga ni za ci ji osla nja se na<br />

lap to po ve i desk top raču na re za pri­<br />

stup poda ci ma o pri ja va ma za aktuel<br />

na finan si ra nja i odr ža va nje temelj<br />

ne evi den ci je za posto je će pri ma o­<br />

ce sred sta va.<br />

To potvr đu je Miloš Jelić, šef odseka<br />

za teh nič ku i sistem sku podrš ku u<br />

Upra vi za agrar na pla ća nja: „Zaposle<br />

ni u Upra vi kori ste skup osnov nih<br />

apli ka ci ja, koje su podr ža ne cen tralnom<br />

bazom hosto va nom na našoj<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


lokal noj ser ver skoj plat for mi. Ako<br />

zapo sle ni ne mogu da pri stu pe ovim<br />

siste mi ma, oni ne mogu da oba vlja ju<br />

svoj posao – tako da je veo ma važno<br />

obez be di ti stal ni pri stup.”<br />

U proš lo sti, Upra va je pokreta<br />

la svo je apli ka ci je u tra di ci o nalnom<br />

tro sloj nom okru že nju, koje se<br />

sasto ja lo od ser ve ra, sto ri dža i mrežne<br />

opre me više ven do ra. Kako je<br />

infra struk tu ra sta ri la, pro ble mi sa<br />

pou zda noš ću posta ja li su sve češ ći.<br />

Pored toga, orga ni za ci ja je pre pozna<br />

la da okru že nje neće biti u stanju<br />

da se efi ka sno ska li ra kako bi se<br />

bavi lo novim slu ča je vi ma upo tre be<br />

kao što je ana li ti ka.<br />

„Tro ši li smo zna čaj ne resur se jureći<br />

sva kog poje di nač nog doba vlja ča<br />

infra struk tu re da bismo dobi li tehič<br />

ku podrš ku”, pri se ća se Jelić. „Proble<br />

mi nisu bili ogra ni če ni na naš server<br />

ski pej zaž. Nakon što smo nabavi<br />

li nove lap to po ve od jed nog od<br />

pret hod nih doba vlja ča, otkri li smo<br />

da je 30% njih pre sta lo da radi nakon<br />

manje od godi nu dana zbog<br />

neis prav nih matič nih plo ča. Odluči<br />

li smo da potra ži mo ven do ra za<br />

data cen tar i PC reše nja koji bi nudio<br />

pou zda nost na koju bismo mogli da<br />

raču na mo.”<br />

Pou zda n part ner,<br />

sve o bu hvat no reše nje<br />

Nakon detalj nih kon sul ta ci ja sa teh<br />

no loš kim part ne rom Frac tal Dimension,<br />

Upra va za agrar na pla ća nja izabra<br />

la je HCI reše nje kom pa ni ja Lenovo<br />

i Vmwa re za podrš ku svo jim ključnim<br />

poslov nim siste mi ma.<br />

Zasno va no na pet ser ti fi ko vanih<br />

čvo riš ta Leno vo Thin kA gi le VX<br />

5000 seri je, novo reše nje je pokreta<br />

no od stra ne Vmwa re Vsan softve<br />

ra za vir tu e li za ci ju i inte gri sano<br />

sa 16Gb fiber kana lom i 10GbE<br />

„Sara­đu­je­mo sa našim pou­zda­nim teh­no­loškim<br />

part­ne­rom Frac­tal Dimen­sion već više od<br />

sedam godi­na, pa smo im se obra­ti­li za savet<br />

o novoj plat­for­mi. Kada nam je tim poka­zao<br />

pred­no­sti hipe­r­kon­ver­gent­ne infra­struk­tu­re<br />

(HCI), bili smo ube­đe­ni da je to pra­vi izbor.”<br />

Miloš Jelić, šef odse ka za teh nič ku i sistem sku<br />

podrš ku u Upra vi za agrar na pla ća nja Srbi je<br />

svi če vi ma. U kom bi na ci ji sa Vmware<br />

vSphe re, Thin kA gi le VX plat forma<br />

nudi soft ver ski defi ni san pri stup<br />

hiper kon ver gen ci ji.<br />

„Leno vo i VMwa re HCL reše nje<br />

nam daje na jed nom mestu proračune,<br />

skla diš te nje i upra vlja nje”, objašn<br />

j av a J e l i ć . „ M i s m o d u g og od i-<br />

š nji kori sni ci Vmwa re reše nja, tako<br />

da je činje ni ca da su Leno vo Thin k-<br />

A gi le VX ser ti fi ko va na čvo riš ta prekon<br />

fi gu ri sa na za VMwa re vSAN i<br />

uklju ču ju sve licen ce koje su nam<br />

potreb ne uči ni la HCI ponu du još<br />

pri vlač ni jom. Tako đe smo bili vrlo<br />

impre si o ni ra ni all-flash reše njem<br />

Thin kA gi le VX 5000 Seri es koje nudi<br />

ogrom no pobolj ša nje I/O per forman<br />

si na našim siste mi ma za skladiš<br />

te nje na disku.”<br />

Uz VMwa re vCen ter i Lenovo<br />

XCla rity Inte gra tor za VMwa re<br />

vCen ter, Upra va može da upra vlja<br />

svo jom celo kup nom infra struk turom<br />

pre ko jed nog panela. “Ume sto<br />

odvo je nih pane la za ser ve re, storidž,<br />

svi če ve fiber kana la i vir tu e­<br />

li za ci ju, sve može mo da vidi mo u<br />

VMwa re vCen te ru”, potvr đu je Jelić.<br />

„Ovo je dra ma tič no pove ća lo vidljivost<br />

i znat no olak ša lo upra vlja nje<br />

infra struk tu rom.”<br />

Upra va je tako đe oda bra la Lenovo<br />

za svog pre fe ri ra nog dobavlja<br />

ča rad nih sta ni ca i lap to pova.<br />

Danas kom pa ni ja kori sti 170<br />

Leno vo Think Cen tre M90t Gen 10<br />

rad nih sta ni ca i 50 Leno vo Think­<br />

Pad P15 Gen 2 lap to po va da bi<br />

podr žala svo je kraj nje kori sni ke u<br />

poslo va nju. „Sada kori sti mo Lenovo<br />

Think Cen tre i Think Pad reše nja<br />

više od četi ri godi ne i nismo ima li<br />

nika kvih pro ble ma sa siste mi ma”,<br />

doda je Jelić.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


„Naše isku­stvo u radu sa kom­pa­ni­ja­ma Leno­vo i Frac­tal Dimen­sion na<br />

pri­me­ni HCI reše­nja bilo je izvr­sno. Opre­ma je ispo­ru­če­na i insta­li­ra­na<br />

na vre­me, a tim Frac­tal Dimen­si­o­na nam je čak pomo­gao da izvr­ši­mo<br />

migra­ci­ju uži­vo bez pre­ki­da rada i gubit­ka poda­ta­ka – obez­be­đu­ju­ći da<br />

ne bude pore­me­ća­ja za naše kori­sni­ke.”<br />

Miloš Jelić, šef odse ka za teh nič ku i sistem sku podrš ku u Upra vi za agrar na<br />

pla ća nja Srbi je<br />

Rezul ta ti<br />

Od tran zi ci je na HCI plat for mu<br />

izgra đe nu na Leno vo Thin kA gi le VX<br />

ure đa ji ma i Vmwa re vSAN-u, Uprava<br />

je eli mi ni sa la pro ble me pou zdano<br />

sti i ska la bil no sti svo je pret hod ne<br />

arhi tek tu re.<br />

„Zahva lju ju ći Leno vu i Vmwareu,<br />

dra ma tič no smo pobolj ša li perfor<br />

man se naših poslov nih apli ka ci ja,<br />

a ključ ni zada ci, kao što je gene ri sanje<br />

izveš ta ja, sada se oba vlja ju duplo<br />

brže”, kaže Jelić. „Naši kori sni ci defini<br />

tiv no pri me ću ju raz li ku, a HCI rešenje<br />

im omo gu ća va da rade efi ka sni je.”<br />

Pove ća va ju ći brzi nu pre no sa svojih<br />

poda ta ka sa rani jih 100 Gbps na<br />

750 Gbps uz VMwa re vSAN, Uprava<br />

je tako đe pobolj ša la efi ka snost<br />

beka po va nja poda ta ka – poma žu ći<br />

da se osi gu ra da vital ni poda ci uvek<br />

budu zaš ti će ni.<br />

„Sada može mo da pra vi mo kopi je<br />

pro duk ci o nih poda ta ka u okru že nju<br />

za opo ra vak od kata stro fe sedam<br />

puta brže, što nam poma že da obezbe<br />

di mo moguć nost pot pu nog backu<br />

pa naših siste ma unu tar pla ni ra nih<br />

okvi ra zasto ja”, objaš nja va Jelić. „Trenut<br />

no istra žu je mo moguć nost prime<br />

ne još jed nog iden tič nog reše nja<br />

Leno vo Thin kA gi le VX 5000 Seri es na<br />

mestu za opo ra vak od kata stro fe, što<br />

će nam omo gu ći ti bes pre ko ran failover<br />

u riskant nom slu ča ju ispa da u<br />

našem pro duk ci o nom okru že nju.”<br />

„Naša Leno­vo i VMwa­re HCI reše­nja su laka za<br />

odr­ža­va­nje i jed­no­stav­na za ska­li­ra­nje. Kako<br />

se naša IT rad­na opte­re­će­nja raz­vi­ja­ju i rastu,<br />

može­mo jed­no­stav­no da pove­že­mo dodat­na<br />

all-flash čvo­riš­ta kako bismo pove­ća­li kapa­citet<br />

sto­ri­dža.”<br />

Miloš Jelić, šef odse ka za teh nič ku i sistem sku<br />

podrš ku u Upra vi za agrar na pla ća nja Srbi je<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Zaš to Leno vo?<br />

Upra va za agrar na pla ća nja je već<br />

isku si la pred no sti Leno vo reše nja<br />

neko li ko godi na pre uvo đe nja HCI<br />

reše nja.<br />

„Naše upo zna va nje sa Leno vom se<br />

desi lo kada smo iza bra li IBM Stor wi ze<br />

V3700 za Leno vo sto ridž niz kao deo<br />

pret hod nog hete ro ge nog okru že nja”,<br />

kaže Jelić. „Na osno vu našeg pozi tivnog<br />

isku stva sa Leno vo reše njem za<br />

skla diš te nje, nasta vi li smo sa naba vljanjem<br />

Leno vo System x3550 M5 ser vera<br />

– i bili smo veo ma impre si o ni ra ni<br />

time koli ko je je bilo lako da ih implemen<br />

ti ra mo, kon fi gu ri še mo i odr ža vamo.”<br />

Danas Upra va pokre će sve svo je<br />

osnov ne poslov ne siste me na Lenovo<br />

reše nji ma. Jelić komen ta ri še: „Naše<br />

dosa daš nje isku stvo sa pou zda noš ću i<br />

per for man sa ma Leno vo reše nja igra lo<br />

je ključ nu ulo gu u oda bi ru kom pa nija<br />

Leno vo i Vmwa re za ispo ru ku nove<br />

HCI plat for me za podrš ku našim opera<br />

ci ja ma.” Io<br />

Per spek ti va part ne ra: Frac tal Dimen sion<br />

“Odu še vlje ni smo što smo pomo gli Upra vi da pro na đe inova<br />

tiv nu HCI plat for mu koja ispu nja va sve nji ho ve cilje ve u<br />

pogle du flek si bil no sti, ska la bil no sti i upra vlji vo sti.”<br />

Nenad Niko lin, suo sni vač i CEO, Frac tal Dimen sion<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Mastercard<br />

Uliti poverenje<br />

u svaku transakciju<br />

i svaku interakciju<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Gotovo svakodnevno, svako od nas dobija hitan zahtev i takozvanu „priliku“ da ostvari<br />

neki dobitak u sve široj mreži aplikacija, platformi i IoT uređaja. Ovi primeri su samo<br />

najočiglednije pretnje, one koje možemo, nadamo se, lako identifikovati i ublažiti. Ali u<br />

našem hiperpovezanom svetu, možda nismo uvek svesni gde smo ranjivi. U finansijskom<br />

ekosistemu, mala preduzeća, koje Mastercard snažno podržava u razvoju, su pod sve većom<br />

pretnjom, a sajber prevaranti koriste trend brzog prelaska na e-trgovinu kako bi pokušali da<br />

ostvare dobit.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Uz male trgov ce, ranjive<br />

su i lokal ne samo u­<br />

pra ve. Izveš taj RiskRecon<br />

kom pa ni je Master card pokazao<br />

je da 41% ame rič kih gra do va<br />

nema dovolj no jake pro gra me za<br />

bez bed nost lič nih poda ta ka, što ih<br />

čini ranji vim na upa de i zlo u po trebu<br />

pri stu pa poda ci ma i ran som ware<br />

napa de koji bi mogli da ugro ze suš<br />

tin ski zna čaj admi ni stra ci je. Čak i<br />

veće kom pa ni je, sa više resur sa za<br />

saj ber bez bed nost, bore se da pravil<br />

no zaš ti te svo je poslo va nje kada<br />

zapo sle ni rade od kuće pre ko manje<br />

bez bed nih veza. Ni oni nisu do kra ja<br />

sve sni rizi ka koji pred sta vlja ju takozva<br />

ni third-party ven do ri, koji nemaju<br />

mno go zajed nič kog sa nji ho vim<br />

osnov nim bizni som.<br />

Gde je onda tu i kako<br />

sto je stva ri sa<br />

mobil nim ban kar stvom i<br />

digi­tal­nim pla­ća­nji­ma?<br />

Pre dece ni ju, mobil no ban kar stvo i<br />

digi tal na plaćanja tek su poče li da se<br />

raz vi ja ju, ali su veze unu tar eko si stema<br />

i dalje bile jasno defi ni sa ne i dobro<br />

zaštićene indu strij skim stan dardi<br />

ma i pro to ko li ma, ograničavajući<br />

rizik od pre va re i saj ber napa da<br />

veli kih raz me ra. Danas je digi tal na<br />

eks pan zi ja stvo ri la uzbu dlji ve mogućnosti<br />

za lju de i preduzeća svih<br />

veli či na i otvo ri la mno go više rizič nih<br />

tača ka za sve nas. Danas nije dovolj<br />

no zaš ti ti ti samo tran sak ci ju, već<br />

se mora radi ti na zaš ti ti pove re nja u<br />

sva koj inter ak ci ji, uzimajući ono što<br />

smo svi nau či li u upra vlja nju indi vi du­<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


al nim rizi kom i donoseći te naj bo lje<br />

prak se, i razvijajući nove, u osta tak<br />

saj ber car stva. To bi zna či lo nastavak<br />

posta vlja nja digi tal nih stan darda<br />

za jača nje pove re nja i sarad nju<br />

kroz jav no-pri vat na part ner stva kako<br />

bi se brzo iden ti fi ko va le pret nje koje<br />

se poja vlju ju, kao i foku si ra nje na<br />

same rizi ke, uzimajući pri stup spo lja<br />

u pro ce ni i zaš ti ti od ranji vo sti finansij<br />

skih part ne ra. Pred vi đa nja su takva<br />

da će ovi napa di „rizič nih trećih<br />

dozu stra ha da bi mogle da se prome<br />

ne koli ko sutra.<br />

Kom pa ni ja Master card aktivno<br />

uvo di nove slo že ne siste me i<br />

napred ne funk ci je koje tre ba da<br />

odgo vo re na real nost. U okvi ru progra<br />

ma Glo bal ne ali jan se saj bersigur<br />

no sti, part ne ri mogu da koriste<br />

API-je pri la go đe ne kori sni ci ma<br />

za šire praćenje saj ber rizi ka i proce<br />

nu kli je na ta part ne ra kom pa ni je<br />

Master card.<br />

Pored toga, tu je i Cip her Tra ce reše<br />

nje koje ban ka ma, krip to ber zama,<br />

pru ža o ci ma crypto-wal let usluga,<br />

krip to ban ko ma ti ma i dru gim<br />

doba vlja či ma uslu ga vir tu el ne imovi<br />

ne (VASP) omogućava da bez bedno<br />

obra đu ju tran sak ci je u krip to valu<br />

ta ma i digi tal nim sred stvi ma uz<br />

isto vre me no sma nje nje rizi ka, zaš<br />

ti tu od pre va ra, uz obez be đi vanje<br />

uskla đe no sti sa pro pi si ma širom<br />

sve ta.<br />

stra na“ pred sta vlja ti 60% inci de na ta<br />

u saj ber bez bed no sti.<br />

Koli ko smo onda<br />

zaš­ti­će­ni?<br />

Mi smo jaki ono li ko koli ko i naša<br />

naj sla bi ja kari ka, ali veli ke i male<br />

kom pa ni je možda nema ju pot pu no<br />

raz u me va nje ko uče stvu je u nji hovom<br />

eko si ste mu i kome se pove ra va<br />

pri stup ose tlji vim poda ci ma i opera<br />

tiv nim funk ci ja ma — ili ako ima ju,<br />

da li su te infor ma ci je aktu el ne i uz<br />

Reše nja kom pa ni je<br />

Master card<br />

Veo ma kori snu novi nu u eko si stemu<br />

zaš ti te u kom pa ni ji Master card<br />

pred sta vlja RiskRe con reše nje koje<br />

je dizaj ni ra no da uče sni ci ma u finansij<br />

skom sek to ru pomog ne da reše<br />

širok spek tar poslov nih potre ba,<br />

uključujući potre be i pro ce nu vendo<br />

ra, uklju če nje ven do ra, dijag no stiku<br />

port fo li ja trećih stra na i odre đi vanje<br />

pri o ri te ta, spa ja nja i akvi zi ci je, i<br />

tako dalje.<br />

Holi stič ki pogled na rizik može<br />

ušte de ti vre me i resur se, sma njiti<br />

poten ci jal ne finan sij ske gubit<br />

ke i dati kom pa ni ja ma i drža vama<br />

pri li ku da se foku si ra ju na ono<br />

što naj bo lje rade — da nji hov rad<br />

bude u slu žbi kori sni ka i gra đana.<br />

Pro ak tiv ni ji stav pre ma sajber-bez<br />

bed no sti, koji je okre nut<br />

budućnosti, će podr ža ti ino va cije<br />

i isto vre me no uli ti pove re nje<br />

u digi tal nu eko no mi ju. Sistemski<br />

pri stup rizi ku sve nas čini jačima.<br />

Io<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Microsoft<br />

Novi Surface uređaji<br />

koje je dizajnirao Microsoft<br />

vode vas u novu eru<br />

personalizovanih iskustava i zabave<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Surface Pro 9 i Surface Laptop 5 menjaju način na koji koristimo Windows računare<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Goto vo četr de set godi na<br />

Win dows raču na ri doprino<br />

se novim nivo i ma produk<br />

tiv no sti, pove zu ju lju de i osloba<br />

đa ju kre a tiv nost i poten ci jal kroz<br />

ino va ci je. Od prvog uno sa tek sta<br />

putem tasta tu re do pre ci znog pokazi<br />

va nja i kli kta nja mišem, do danas,<br />

kada dodir, glas, olov ka, te gestovi<br />

i pokre ti, poma žu lju di ma da prirod<br />

ni je i intu i tiv ni je kori ste svo je<br />

Win dows raču na re. Od dana kada<br />

se poja vio, Sur fa ce je kata li za tor te<br />

pro me ne.<br />

U pro te klih deset godi na Sur face<br />

je pre i spi ti vao kon ven ci o nal nost<br />

per so nal nih raču na ra – kroz inova<br />

tiv ne obli ke i nove mode le interak<br />

ci je koji su tran sfor mi sa li ono što<br />

indu stri ja oče ku je od lap to pa, deskto<br />

pa, table ta i mobil nih ure đa ja. Što<br />

je još važni je, Sur fa ce i Win dows<br />

pomo gli su u ukla nja nju pre preka,<br />

osna žu ju ći lju de da se pove zuju,<br />

stva ra ju, rade, uče, igra ju na nove,<br />

intu i tiv ne i pri rod ne nači ne.<br />

Dok radi mo izvan pro sto ra naših<br />

kan ce la ri ja i zaš tit nih bari je ra koje<br />

nam oni pru ža ju, kao i dok kori stimo<br />

svo je raču na re kod kuće u pri vat<br />

ne svr he, potre ba da ure đa ji ima ju<br />

sna žnu zaš ti tu i pru ža ju vam sigurnost<br />

koriš će nja važni ja je nego ikad.<br />

Na teme lju ovog nače la, Mic ro soft<br />

kori sti Win dows Hel lo i dru ge ala te<br />

za nado grad nju sigur no sti Sur fa ce<br />

ure đa ja. Uz pomoć Win dow sa Hel lo,<br />

fan ta stič ne bio me trij ske funk ci o nalno<br />

sti, može te sigur no pri stu pi ti svojim<br />

ure đa ji ma i mre ža ma pro ve rom<br />

auten tič no sti pomo ću oti ska prsta,<br />

zeni ce oka ili pre po zna va nja lica. To<br />

vam omo gu ću je da pri stu pa te svom<br />

ure đa ju na prak tič ni ji, sigur ni ji i pouzda<br />

ni ji način od tra di ci o nal nih načina<br />

pri stu pa.<br />

Posto ji sigu ran ure đaj za sva ku<br />

vrstu aktiv no sti i sarad nje, bilo da<br />

kori sti te tasta tu ru ili ekran ose tljiv<br />

na dodir za pove ća nje, sma nji va nje,<br />

pome ra nje kroz Excel tabele i Word<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


doku men te ili kori sti te Sur fa ce Pen<br />

za stva ra nje – posto ji Sur fa ce baš<br />

za vas.<br />

Sur­fa­ce Lap­top 5 – brz i<br />

lagan sa ekra­nom<br />

ose­tlji­vim na dodir<br />

Pre sedam godi na, uče nja i iskustva<br />

ste če na u Sur fa ce Pro kate go ri ji<br />

rezul ti ra la su tra di ci o nal ni jom katego<br />

ri jom ure đa ja, lap to pom. Bilo da<br />

stva ra te, komu ni ci ra te ili se pove zuje<br />

te, uži va će te u tome kako vam Surfa<br />

ce lap top poma že da odmah uđete<br />

u svoj tok rada. Neve ro vat no brz<br />

i sofi sti ci ran, nudi vrhun ske karakte<br />

ri sti ke, od jed no stav nog otva ranja<br />

i brzog logo va nja uz Win dows<br />

Hel lo, do ekra na ose tlji vog na dodir,<br />

pre ci zne dodir ne pod lo ge i savrše<br />

nog isku stva kuca nja. Sur fa ce Laptop<br />

5 nudi ume će izra de, udob nost<br />

koriš će nja i spo sob no sti koje vam<br />

poma žu da kre ne te i oba vi te ono što<br />

želi te na naj bo lji mogu ći način. Elegan<br />

tan i sofi sti ci ran, osi gu ra će vam<br />

celo dnev no tra ja nje bate ri je, bilo da<br />

ga kori sti te za posao ili za zaba vu.<br />

Nove moguć no sti Sur fa ce Lap to pa 5<br />

daju vam još više onog što ste oduvek<br />

vole li kod ovog pro iz vo da.<br />

Uz brze per for man se Sur fa ce Lapto<br />

pa 5 može te podi ći nivo svog<br />

rada. Nudi una pre đe nu kame ru za<br />

vide o ­po zi ve u koji ma aktiv no učestvu<br />

je te, a ugra đe na zaštita omo gu­<br />

ću je efi ka san rad pod vašim uslo vima.<br />

Toli ko je ele gan tan, tanak i lagan<br />

da ga u tre nu, bez raz miš lja nja,<br />

može te uba ci ti u tor bu.<br />

Sur fa ce Pro 9<br />

pokre­će vaš dan<br />

Sa dru ge stra ne, Sur fa ce Pro 9<br />

pred sta vljen kao prvi u svo joj katego<br />

ri ji - nudi sna gu lap to pa i flek si bilnost<br />

table ta, sa moguć noš ću upravlja<br />

nja dodi rom, ink, pre ci zni touc h-<br />

pad u punoj veli či ni i pro duk tiv nu,<br />

dobro obli ko va nu tasta tu ru pri jat<br />

nu na dodir. Tokom godi na Sur fa ce<br />

se dodat no usa vr ša vao, pode ša vao<br />

i p r il ag ođ av a o . Po s t oj i r a zl o g z a-<br />

š to Sur fa ce Pro 2-u-1 osta je pro izvod<br />

koji je teš ko nad ma ši ti, dola zi<br />

sa svim pred no sti ma moć nog lapto<br />

pa, sve stra nog table ta i stu di ja<br />

sprem nog za štam pa nje onog što<br />

ste napra vi li (ink-ready). Ekran Sur facea<br />

je puno više od sta kle ne povr šine<br />

– može biti vaše plat no, dnev nik,<br />

bele žni ca, pro stor za mon ta žu i bioskop<br />

sko plat no. Živo pi sna povr ši na<br />

pik se la tran sfor mi še se u kom bi naci<br />

ju isku sta va koja će vas infor mi sa ti,<br />

zaba vi ti, uči ni ti pro duk tiv nim i poveza<br />

nim. Posto je mno ga pod ruč ja u<br />

koji ma Sur fa ce Pro može pobolj šati<br />

vaše kori snič ko isku stvo, a ovo su<br />

neka od njih:<br />

• Hibrid­ni rad – Ako radi te od kuće<br />

ili ste u pro ce su pre tva ra nja dugogo<br />

diš njeg hobi ja u pri vat ni posao,<br />

moći ćete posti ći više kori ste ći funkci<br />

je Mic ro sof ta 365. Napre dan grafič<br />

ki pro ce sor (GPU) omo gu ća va<br />

vam da oslo bo di te svo ju kre a tiv nost<br />

i stva ra te umet nost, bilo da crta te,<br />

ski ci ra te ili kori sti te 3D sli ka nje. Micro<br />

soft eko si ste mi rade bes pre kor no,<br />

bez kom pro mi sa, pru ža ju ći vam najbo<br />

lje isku stvo.<br />

• Zaba­va – Sur fa ce Pro 9 ima<br />

Pixel Sen se 13-inčni ekran ose tljiv<br />

na dodir koji se pro te že od ruba do<br />

ruba ure đa ja i omo gu ća va svi ma od<br />

7 do 77 godi na da sur fu ju inter netom<br />

i uži va ju u savr še nom uglu gleda<br />

nja pomo ću pode si vog ugra đenog<br />

posto lja. Može te gle da ti svo je<br />

omi lje ne fil mo ve, TV seri je i pod caste<br />

u punoj HD rezo lu ci ji. Izvan redan<br />

ekran ima neve ro vat ne nivoe<br />

kva li te ta, per for man se i osve tljeno<br />

sti. Tako đe se može te jed no stav<br />

no pre ba ci ti sa table ta na lap top sa<br />

Sur­fa­ce Pro Sig­na­tu­re Keyboard<br />

tasta tu rom, pri klju či ti se na moni tor<br />

i pre no si ti doku men te sa dva USB-C<br />

i Thun der bolt 4 pri ključ ka na odabra<br />

nim mode li ma.<br />

• Obra­zo­va­nje – Naj no vi ji Intel<br />

Core pro ce sor 12. gene ra ci je nudi<br />

neve ro vat nu sna gu i per for man se i<br />

spre man je za oba vlja nje više zadata<br />

ka isto vre me no u stvar nom svetu.<br />

Nudi punu pro duk tiv nost poput<br />

desk top raču na ra, celo dnev no<br />

tra ja nje bate ri je i inten ziv na rad na<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


opte re će nja koja zah te va ispit ni rok.<br />

Sur­fa­ce Slim Pen 2 pru ža pri rod nu<br />

reak ci ju pri li kom zapi si va nja beleš ki<br />

na pre da va nju i uvek se može sigurno<br />

odlo ži ti i bežič no puni ti na tastatu<br />

ri 3,4. Uz Sur fa ce Slim Pen 2 studen<br />

ti se mogu pri pre mi ti za ispite<br />

na naj bo lji način, ali i oslo bo diti<br />

stre sa pomo ću kre a tiv no sti - bilo<br />

da crta te ili radi te ski ce - što stre san<br />

period za stu den te može uči ni ti bar<br />

malo zabav ni jim.<br />

U Mic ro sof tu sva ki ure đaj ispu njava<br />

stro ge kri te ri ju me zaš ti te život<br />

ne sre di ne. Mini mum koji se zah teva<br />

od dizaj na jeste da bude napravljen<br />

u skla du sa svim prav nim zahevi<br />

ma koji su u pri me ni. Mic ro soft<br />

radi na ino va tiv nim reše nji ma kroz<br />

dizajn i raz voj kako bi sma njio uti caj<br />

na život nu sre di nu i reša vao iza zo ve<br />

u lan cu vred no sti pro iz vo da i pakova<br />

nja. Eko-dizajn je počet na tač ka<br />

sva kog pro ce sa i uti če na odlu ke,<br />

od oda bi ra mate ri ja la do ino va tivnih<br />

pri me ra dizaj na koji omo gu ća va<br />

reci kli ra nje.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Sur fa ce ure đa ji tako đe pru ža ju<br />

pred no sti novih karak te ri sti ka pristu<br />

pač no sti ugra đe nih u Win dows<br />

11, što odra ža va Mic ro sof to vu misiju<br />

osna ži va nja sva ke oso be da postig<br />

ne više. Rani je ove godi ne, kom pani<br />

ja je naja vi la Mic ro soft Adap ti ve<br />

Acces so ri es. Sva ki deo ovog pri lago<br />

dlji vog seta dizaj ni ran je u saradnji<br />

sa zajed ni com oso ba sa inva li dite<br />

tom kako bi osna žio oso be koje bi<br />

mogle ima ti poteš ko ća sa koriš ćenjem<br />

tra di ci o nal nog miša i tasta ture.<br />

Nove karak te ri sti re i doda ci čine<br />

zaba vu, sur fo va nje i uče nje na mreži<br />

mno go lak šim za oso be sa invali<br />

di te tom. Ovi pri la go dlji vi doda ci<br />

posto je kako bi reši li uobi ča je ne bolne<br />

tač ke koje mogu spre či ti lju de da<br />

na naj bo lji način isko ri ste svoj računar.<br />

Pri li ka da se rade ino va ci je na<br />

nači ne koji reša va ju iza zo ve, pomera<br />

ju gra ni ce, inspi ri šu i osna žu ju<br />

nova isku stva ozna ča va poče tak novog<br />

pogla vlja za raču nar stvo – a uz<br />

Sur fa ce, nova era već je tu. Io<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Oracle<br />

Oracle Cloud<br />

kao vaš partner<br />

u razvoju mobilnih aplikacija<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Oracle Cloud je cloud platforma koju nudi Oracle korporacija, jedna od vodećih svetskih<br />

tehnoloških kompanija. Oracle Cloud pruža širok spektar usluga zasnovanih na oblaku,<br />

uključujući infrastrukturu kao uslugu (IaaS), platformu kao uslugu (PaaS) i softver kao<br />

uslugu (SaaS).<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Oracle Cloud nudi mnoštvo<br />

usluga za različite potrebe,<br />

uključujući cloud computing,<br />

skladištenje podataka, mrežne<br />

usluge, analitiku, razvoj aplikacija,<br />

bazu podataka, poslovne aplikacije<br />

i mnoge druge. Korisnici mogu da<br />

pristupe ovim uslugama putem internet<br />

pretraživača, putem interfejsa<br />

za programiranje aplikacija (API)<br />

i interfejsa komandne linije (CLI) da<br />

bi kreirali, upravljali i skalirali svoje<br />

aplikacije i infrastrukturu.<br />

Oracle Cloud takođe pruža napredne<br />

mogućnosti kao što su veštačka<br />

inteligencija (AI) i mašinsko učenje<br />

(ML), blockchain, Internet of Things<br />

(IoT) i mogućnosti integrisanja i upravljanja<br />

multi-cloud okruženjima.<br />

Uz to, Oracle Cloud također pruža<br />

opcije za integraciju sa postojećim<br />

on-premises sistemima i infrastrukturom,<br />

što omogućava organizacijama<br />

jednostavnu migraciju u cloud<br />

ili hibridni pristup koji kombinuje lokalne<br />

i cloud resurse.<br />

Oracle Cloud je dostupan na globalnom<br />

nivou, sa više data centara<br />

diljem sveta, što omogućava korisnicima<br />

da odaberu lokaciju koja najbolje<br />

odgovara njihovim potrebama<br />

u pogledu performansi, suverenosti<br />

podataka i regulatory compliancea.<br />

Uz sve navedene usluge i mogućnosti,<br />

Oracle Cloud pruža sveobuhvatno<br />

rešenje za organizacije koje žele<br />

da koriste cloud tehnologiju za izgradnju,<br />

implementaciju i upravljanje svo-<br />

jim aplikacijama i infrastrukturom.<br />

Oracle kao kompanija se ponosi<br />

inovacijama i unapređenjem modernog<br />

poslovanja. Vođena njima, kompanija<br />

je prvi cloud provajder koji će<br />

otvoriti cloud region u Kragujevcu, u<br />

Državnom data centru. Planirano je<br />

da region bude otvoren u toku 2023.<br />

godine i biće dostupan za korićenje<br />

državnoj upravi i privatnim korisnicima.<br />

Pozadinski servisi kao<br />

jezgro mobilnih aplikacija<br />

Backend servisi za mobilne aplikacije<br />

su komponente serverske<br />

strane koje podržavaju funkcionalnost<br />

i logiku poslovanja mobilnih<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


aplikacija. Pružaju podršku za obradu<br />

zahteva, upravljanje bazama<br />

podataka, potvrdu identiteta i autorizaciju<br />

korisnika, upravljanje sesijama,<br />

bezbednosno osiguranje, integraciju<br />

sa spoljnim uslugama i druge<br />

backend funkcionalnosti neophodne<br />

za pravilno funkcionisanje mobilne<br />

aplikacije.<br />

Backend usluge mobilnih aplikacija<br />

se često pokreću kao veb usluge<br />

koje koriste standardne protokole<br />

kao što su REST (Representational<br />

State Transfer) ili GraphQL za komunikaciju<br />

između mobilne aplikacije i<br />

backend servera. Mobilna aplikacija<br />

šalje zahteve backend serveru preko<br />

mreže (obično putem HTTP protokola),<br />

a backend server odgovara<br />

o d g o v a r a j u ć i m p o d a c i m a i l i r a d -<br />

njama.<br />

Jedan od savremenih načina razvoja<br />

backend servisa mobilnih aplikacija<br />

je putem serverless arhitekture<br />

i serverless funkcija. Serverless<br />

omogućava najviši mogući nivo apstrakcije<br />

nad razvojem softverskih<br />

rešenja, gde se svaka backend aplikacija<br />

sastoji od jedne ili više serverless<br />

funkcija koje nemaju koncept<br />

stanja (stateless).<br />

Serverless arhitektura nudi nekoliko<br />

prednosti u odnosu na tradicionalne<br />

načine razvoja i upravljanja<br />

aplikacijama u oblaku:<br />

• Automatsko podešavanje razmere<br />

resursa - U serverless arhitekturi, infrastruktura<br />

se automatski podešava<br />

u skladu sa potrebama aplikacija.<br />

To znači da se resursi dinamički<br />

dodeljuju i oduzimaju u skladu sa<br />

stvarnim zahtevom, što omogućava<br />

optimalno korišćenje resursa i eliminisanje<br />

potrebe za ručnim upravljanjem<br />

skaliranjem.<br />

• Isplativost – Serverless arhitektura<br />

omogućava plaćanje samo za<br />

stvarne resurse i izvršavanje funkcija,<br />

što može biti ekonomičnije u<br />

poređenju sa tradicionalnim pristupima<br />

koji zahtevaju stalno održavanje<br />

i upravljanje infrastrukturom.<br />

• Brza reakcija na događaje - Serverless<br />

arhitektura je idealna za<br />

računarstvo podstaknuto događajima,<br />

omogućavajući brz i efikasan<br />

odgovor na događaje ili promene u<br />

aplikaciji ili okruženju.<br />

• Lakoća razvoja - Serverless arhitektura<br />

omogućava programerima<br />

da se fokusiraju samo na pisanje<br />

funkcionalnosti (funkcija) aplikacija,<br />

dok infrastruktura, skaliranje i upravljanje<br />

resursima ostaju odgovornost<br />

pružalaca usluga u oblaku. To<br />

može da smanji kompleksnost razvoja<br />

i održavanja aplikacija.<br />

• Visoka dostupnost - Serverless<br />

arhitektura često uključuje ugrađenu<br />

visoku dostupnost, jer se funkcije<br />

automatski rasporede u više instanci<br />

ili regiona, obezbeđujući visoku<br />

dostupnost i otpornost na neuspehe.<br />

• Fleksibilnost - Serverless arhitektura<br />

omogućava brzo i lako dodavanje,<br />

brisanje ili izmenu funkcija,<br />

omogućavanje agilnog upravljanja<br />

aplikacijama i njihovo<br />

p r i l a g o đ a v a n j e p r o m e n l j i v i m p o t r e -<br />

bama.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Oracle Functions su usluga računarstva<br />

u oblaku koja omogućava<br />

izradu, implementaciju i upravljanje<br />

serverless funkcijama na Oracle<br />

Cloud platformi. Serverless arhitektura<br />

je koncept koji omogućava razvoj<br />

i izvršavanje aplikacija bez brige<br />

o infrastrukturi, automatski skalirajući<br />

resurse prema potrebama aplikacija.<br />

Oracle Functions su zasnovane na<br />

open source Fn projektu.<br />

Oracle Functions omogućava programerima<br />

da pišu funkcije u popularnim<br />

programskim jezicima kao<br />

što su JavaScript, Python, Go i Java,<br />

te da ih jednostavno implementiraju<br />

i izvršavaju kao serverless funkcije<br />

u oblaku. Oracle Functions automatski<br />

upravlja resursima, skaliranjem<br />

i upravljanjem prometom,<br />

omogućavajući visoku dostupnost i<br />

skalabilnost aplikacija.<br />

Oracle Functions se može koristiti<br />

za različite scenarije kao što<br />

su obrada događaja (event-driven<br />

computing), mikroservisi, obrada<br />

slika, obrada podataka u stvarnom<br />

vremenu i mnoge druge aplikacije<br />

koje zahtijevaju brzu i efikasnu obradu<br />

podataka.<br />

Uz Oracle Functions, korisnici<br />

mogu brzo razvijati i implementirati<br />

serverless funkcije na Oracle<br />

Cloud platformi, koristeći bogat<br />

ekosistem Oracle Cloud usluga, kao<br />

što su Oracle Cloud Storage, Oracle<br />

Database i mnoge druge, kako bi<br />

izgradili moderne i skalabilne aplikacije<br />

u oblaku.<br />

Perzistencija podataka<br />

na Oracle Cloudu<br />

Mobilne aplikacije zavise najviše<br />

od podataka. U svakom trenutku,<br />

mobilni uređaji šalju razne količine<br />

podataka ka backend servisima, a<br />

zauzvrat nazad dobijaju nove podatke.<br />

Svi ovi podaci se nalaze uskladišteni<br />

u različitim bazama podataka.<br />

Kako bi mobilne aplikacije i pozadinski<br />

servisi funkcionisali ispravno,<br />

neophodno je imati pouzdane<br />

baze podataka.<br />

Oracle Cloud nudi različite tipove<br />

baza podataka koje se mogu koristiti<br />

za različite potrebe i scenarije u<br />

oblaku. Neki od najpoznatijih tipova<br />

baze podataka koje nudi Oracle<br />

Cloud su:<br />

• Oracle Autonomna baza podataka<br />

- potpuno vođena i automatizovana<br />

baza podataka koja koristi<br />

veštačku inteligenciju za samopodešavanje,<br />

samooptimizaciju<br />

i samoisceljenje. Obezbeđuje visoku<br />

dostupnost, automatsko podešavanje<br />

resursa, samoupravljanje,<br />

bezbednost na nivou podataka<br />

i naprednu funkcionalnost za analitiku,<br />

transakciona i mešovita radna<br />

opterećenja.<br />

• Oracle Database Cloud Service<br />

– servis u oblaku koji omogućava<br />

korisnicima da kreiraju i upravljaju<br />

Oracle bazama podataka. Pruža<br />

mogućnosti za podešavanje razmere,<br />

upravljanje resursima, bezbednost<br />

i upravljanje bazama podataka<br />

na Oracle Cloud infrastrukturi.<br />

• MySQL Cloud Service – servis u<br />

oblaku koji obezbeđuje MySQL bazu<br />

podataka kao uslugu. Omogućava<br />

korisnicima da kreiraju i upravljaju<br />

MySQL bazama podataka u oblaku,<br />

sa mogućnostima za podešavanje<br />

razmere, upravljanje resursima, bezbednost<br />

i upravljanje bazama podataka.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


• NoSQL Usluga u oblaku – servis<br />

koji pruža NoSQL bazu podataka<br />

kao uslugu. NoSQL baze podataka<br />

su pogodne za rukovanje<br />

velikom količinom nestrukturiranih<br />

podataka, kao što su podaci iz<br />

senzora, društvenih mreža, evidencija<br />

itd. Oracle Cloud nudi različite<br />

tipove NoSQL baza podataka, kao<br />

što su Oracle NoSQL Database Cloud<br />

Service, Oracle Cloud Infrastructure<br />

Streaming i Oracle Cloud Infrastructure<br />

Data Flow.<br />

• Ostale baze podataka - Pored<br />

prethodno navedenih baza podataka,<br />

moguće je pokrenuti bilo koju<br />

vašu bazu podataka koja može da se<br />

izvršava na nekom obliku virtuelnih<br />

mašina koje se nude preko Oracle<br />

Clouda.<br />

Svi ovi tipovi baza podataka nude<br />

napredno podešavanje razmere,<br />

upravljanje resursima, visoku<br />

dostupnost, bezbednost i integraciju<br />

sa drugim Oracle Cloud uslugama,<br />

pružajući fleksibilnost za potrebe<br />

savremenog poslovanja u oblaku.<br />

Oracle Cloud nudi Application Performance<br />

Monitoring (APM) uslugu<br />

koja omogućava praćenje i upravljanje<br />

performansama aplikacija koje<br />

se izvode u oblaku. APM je ključna<br />

usluga koja omogućava otkrivanje,<br />

dijagnostikovanje i rešavanje problema<br />

vezanih za performanse aplikacija<br />

kako bi se obezbedio optimalan<br />

rad i korisničko iskustvo.<br />

Nadzor i integracija<br />

mobilnih aplikacija<br />

Jedan od često zanemarenih aspekta<br />

razvoja mobilnih aplikacija jeste<br />

njihov nadzor. Često je zanemareno<br />

i pitanje kako se pokreće i distribuira<br />

mobilna aplikacija sa pratećim servisima.<br />

Rešenje ova dva problema je prikazano<br />

kroz Oracle Cloud Application<br />

Performance Monitoring (APM) i kroz<br />

različita DevOps rešenja koja pruža<br />

Oracle Cloud.<br />

Praćenje performansi<br />

aplikacija<br />

Oracle Cloud APM predstavlja<br />

rešenje u oblaku koje se integriše sa<br />

vašim poslovnim aplikacijama sa ciljem<br />

praćenja performansi izvršavanja i<br />

očuvanja kvaliteta usluge.<br />

Ispod su prikazane neke od funkcionalnosti<br />

koje nudi Oracle Cloud<br />

APM:<br />

• Praćenje performansi aplikacije<br />

- APM omogućava praćenje performansi<br />

aplikacije u realnom vremenu,<br />

uključujući metrike kao što su vreme<br />

odziva, broj zahteva, broj grešaka,<br />

korišćenje resursa i druge ključne performanse.<br />

• Dijagnostika performansi - APM<br />

p r u ž a m o g u ć n o s t i d i j a g n o s t i k o v a -<br />

nja performansi aplikacije putem<br />

praćenja performansi na nivou<br />

koda, baze podataka, mreže i drugih<br />

sistemskih komponenti, identifikovanja<br />

uska grla i problema sa performansama.<br />

• Alatke za analitiku i vizuelizaciju<br />

- APM nudi alate za analitiku i vizuelizaciju<br />

podataka o performansama<br />

aplikacije kako bi se omogućilo brzo<br />

razumevanje performansi i identifikovanje<br />

potencijalnih problema.<br />

• Upravljanje pretragom problema<br />

- APM pruža mogućnosti za praćenje,<br />

analizu i rešavanje problema sa aplikacijama<br />

putem alatki za rešavanje<br />

problema koje omogućavaju detaljna<br />

istraživanja i analizu performansi.<br />

• Integracija sa drugim Oracle<br />

Cloud uslugama - APM se integriše<br />

sa drugim Oracle Cloud uslugama,<br />

kao što su Oracle Cloud<br />

Infrastructure (OCI) Logging, OCI<br />

Events, OCI Notifications i OCI<br />

Dashboards, kako bi se omogućila<br />

centralizovana administracija i<br />

praćenje performansi aplikacije zajedno<br />

sa drugim infrastrukturnim resursima.<br />

Oracle Cloud APM je moćan servis<br />

koji pruža visoku dostupnost, performanse<br />

i pouzdanost za aplikacije<br />

pokrenute u Oracle Cloudu, kao i za<br />

aplikacije koje se integrišu sa Oracle<br />

Cloudom.<br />

DevOps podrška<br />

Oracle Cloud nudi niz alata, usluga<br />

i resursa za podršku DevOps praksama,<br />

omogućavajući razvoj, isporuku<br />

i upravljanje aplikacijama na efikasan<br />

način. Evo nekih od ključnih<br />

karakteristika koje Oracle Cloud nudi<br />

za DevOps:<br />

• Oracle Developer Services: Ovo<br />

je skup usluga koje omogućavaju programerima<br />

da brzo razvijaju, testiraju i<br />

primenjuju aplikacije u oblaku. Među<br />

njima su Oracle Cloud Infrastructure<br />

(OCI) Container Engine for Kubernetes<br />

(OKE) za upravljanje Kubernetes<br />

kontejnerskim okruženjima, Oracle<br />

C l o u d D e v e l o p e r I m a g e z a k r e i r a -<br />

nje prilagođenih razvojnih slika, Oracle<br />

Cloud Developer Studio za programiranje<br />

kolaborativnih timova i druge<br />

alatke i usluge koje olakšavaju razvoj<br />

aplikacija.<br />

• Kontinuirana integracija/Kontinuirana<br />

isporuka (CI/CD): Oracle<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Cloud nudi podršku za CI/CD prakse,<br />

omogućavajući automatizaciju izgradnje,<br />

testiranja i isporuke aplikacija.<br />

To uključuje Oracle Developer<br />

Cloud Service koji obezbeđuje integraciju<br />

sa popularnim sistemima za<br />

upravljanje izvorima kao što je Git,<br />

podršku za automatizaciju i testiranje<br />

gradnje, kao i mogućnosti upravljanja<br />

isporukom aplikacija u<br />

različita okruženja.<br />

• Oracle Cloud Infrastructure (OCI)<br />

Deployments: OCI obezbeđuje alate<br />

i usluge za upravljanje infrastrukturnim<br />

resursima kao što su virtuelne<br />

mašine, klasteri kontejnera i<br />

mrežni resursi, omogućavajući definisanje<br />

infrastrukturnih resursa kao<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


koda i automatizaciju implementacije<br />

infrastrukture. Ovo omogućava<br />

DevOps timovima da brzo implementiraju<br />

infrastrukturu i upravljaju<br />

njome kao deo CI/CD procesa.<br />

• Oracle Cloud Infrastructure<br />

Registry: Ovo je usluga upravljanja<br />

slikama Docker kontejnera, koja<br />

omogućava skladištenje, upravljanje<br />

i deljenje Docker slika za kontejnerizaciju<br />

aplikacija. Ovo omogućava<br />

lako upravljanje slikama kontejnera<br />

i njihovu upotrebu u CI/CD procesima.<br />

• Oracle Cloud DevOps Marketplace:<br />

Ovo je tržište za DevOps alatke<br />

i usluge koje vam omogućava da<br />

brzo pronađete, instalirate i koristite<br />

popularne alatke i usluge za podršku<br />

DevOps procesima, kao što su alatke<br />

za automatizaciju, upravljanje konfiguracijom,<br />

praćenje incidenata i upravljanje.<br />

Ovo su samo neki od resursa i<br />

usluga koje Oracle Cloud nudi za<br />

podršku DevOps praksama. Oracle<br />

Cloud je integrisana i fleksibilna platforma<br />

koja omogućava agilno upravljanje<br />

razvojem aplikacija, isporukom<br />

i upravljanjem.<br />

Zaključak<br />

Postoji nekoliko razloga zbog kojih<br />

je Oracle cloud odlično rešenje za<br />

organizacije koje traže cloud computing<br />

platformu namenjenu mobilnim<br />

aplikacijama:<br />

• Pouzdanost - Oracle Cloud<br />

je izgrađen na Oracleovoj dugogodišnjoj<br />

ekspertizi u bazama podataka<br />

i poslovnim aplikacijama. Kao<br />

jedna od najvećih tehnoloških kompanija<br />

na svetu, Oracle ima snažnu<br />

infrastrukturu i globalnu mrežu data<br />

centara širom sveta, pružajući visoku<br />

pouzdanost i dostupnost usluga.<br />

• Širok spektar usluga - Oracle<br />

Cloud nudi širok spektar usluga koje<br />

uključuju infrastrukturu, platformu<br />

i softver kao uslugu (IaaS, PaaS,<br />

SaaS). To omogućava organizacijama<br />

da izaberu uslugu koja najviše<br />

odgovara njihovim potrebama, bez<br />

potrebe za složenim integracijama<br />

sa drugim dobavljačima usluga u<br />

oblaku.<br />

• Napredne mogućnosti baze podataka<br />

- Oracle je poznat po moćnim<br />

bazama podataka, kao što su<br />

Oracle Database i MySQL. Oracle<br />

Cloud nudi napredne mogućnosti<br />

za baze podataka, uključujući automatsko<br />

upravljanje, visoku dostupnost,<br />

skalabilnost i naprednu bezbednost.<br />

• Integracija sa postojećim Oracle<br />

tehnologijama: Ako već koristite<br />

Oracle tehnologije u SVOM IT okruženju,<br />

Oracle Cloud obezbeđuje<br />

duboku integraciju sa postojećim<br />

Oracle proizvodima i tehnologijama.<br />

To olakšava migraciju i integraciju<br />

postojećih aplikacija i podataka u<br />

okruženje u oblaku.<br />

• Visoka bezbednost - Oracle<br />

Cloud obezbeđuje naprednu bezbednosnu<br />

funkcionalnost, uključujući<br />

zaštitu od napada, šifrovanje podataka,<br />

upravljanje identifikacijom<br />

i pristupom, praćenje i reviziju,<br />

kao i usaglašenost sa regulatorima.<br />

Bezbednost je visok prioritet u<br />

Oracle Cloudu, koji organizacijama<br />

pruža dodatnu zaštitu njihovih podataka<br />

i aplikacija.<br />

• Fleksibilnost i skalabilnost - Oracle<br />

Cloud omogućava organizacijama<br />

da prilagode svoje resurse i kapacitete<br />

kako bi zadovoljile promenljive<br />

poslovne potrebe. To omogućava<br />

skalabilnost i prilagodljivost u skladu<br />

sa zahtevima rasta i promene poslovanja.<br />

Ovo su samo neki od razloga zbog<br />

kojih mnogi smatraju da je Oracle<br />

Cloud odlično rešenje za organizacije<br />

koje žele da koriste cloud<br />

computing platformu za svoje mobilne<br />

aplikacije. Međutim, svaka<br />

organizacija ima svoje jedinstvene<br />

potrebe i zahteve, pa je<br />

važno pažljivo razmotriti sve faktore<br />

pre donošenja odluke o izboru<br />

cloud provajdera. Io<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Xiaomi<br />

Kako su se pametni uređaji<br />

transformisali u ovom veku?<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Mobilne tehnologije i uređaji su postali neizostavan deo našeg života u <strong>21</strong>. veku. Njihova<br />

popularnost i upotreba stalno rastu, a napredak tehnologije omogućava nam sve više<br />

mogućnosti i funkcija na uređajima koje nosimo sa sobom.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Danas posto je raz li či te vrste<br />

ure đa ja ove vrste, asoci<br />

ja ci ja na njih su sva kako<br />

pamet ni tele fo ni, ali pored toga<br />

posto je table ti, pre no sni raču na ri,<br />

pamet ni sato vi i dru gi nosi vi ure đaji.<br />

Pamet ni tele fo ni su naj po pu lar ni ji<br />

mobil ni ure đa ji, a raz li či ti pro iz vo đači<br />

kon stant no uvo de nove mode le sa<br />

sve napred ni jim funk ci ja ma. Napred<br />

ne spe ci fi ka ci je poput kame re visokog<br />

kva li te ta, napred nog pro ce so ra,<br />

odlič nih funk ci ja ekra na, moder nog<br />

dizaj na, 5G mre že i dodat ne memo rije<br />

omo gu ća va ju nam da u pot pu no sti<br />

isko ri sti mo naš mobil ni ure đaj.<br />

Kom pa ni ja Xia o mi od prve deceni<br />

je ovog veka doži ve la je vrto glav<br />

uspeh zahva lju ju ći svo jim fan ta stičnim<br />

pro iz vo di ma koji su naš li svoje<br />

obo ža va te lje širom sve ta. Danas<br />

j e o v a j g i g a n t s i n on i m z a r e č i n ov a-<br />

ci ja i glo bal no je pre po znat kao jed<br />

an od lide ra u indu stri ji, poznat<br />

po veli kim pro me na ma. Iz godi ne<br />

u godi nu, mode li ove kom pa ni je<br />

posta li su neka vrsta tržiš nog parame<br />

tra ono ga što jedan brend može<br />

da ponu di kada govo ri mo o naprednim<br />

funk ci ja ma, ali i ceni.<br />

Pome ra nje gra ni ca<br />

Ove godi ne, fak tor odu še vlje nja<br />

nije izo stao. Počet kom godi ne, u<br />

janu a ru, pred sta vlje na seri ja 13, koja<br />

je nasta la u sarad nji sa čuve nom Leicom,<br />

pra ve ći pot pu nu pomet nju na<br />

tržiš tu pamet nih tele fo na. Sva ki aspekt<br />

kame re na mode li ma Xia o mi 13<br />

i Xia o mi 13 Pro, od har dve ra i kvali<br />

te ta sli ke do dizaj na, nastao je u<br />

okvi ru part ner stva sa Lei com, ne bi<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


li kraj nji kori sni ci dobi li pro fe si o nal ni<br />

kva li tet kame re na pamet nom telefo<br />

nu. Govo ri mo o tri kame re na oba<br />

ure đa ja sa Lei ca optič kim soči vi ma.<br />

Ovi ure đa ji izme đu osta log donose<br />

i dva reži ma kame re, dobro pozna<br />

ta svim foto graf skim entu zi jasti<br />

ma - Lei ca Aut hen tic Look i Leica<br />

Vibrant Look koji su dostup ni na<br />

kame ri pamet nog tele fo na, a tu su i<br />

Lei ca fil te ri, Lei ca vode ni žig i kla sič ni<br />

Lei ca zvuk pri li kom oki da nja.<br />

Model Xia o mi 13 pred sta vlja tržišnog<br />

lide ra, ali kod ove kom pa ni je<br />

revo lu ci o nar na dostig nu ća ne odnose<br />

se samo na flags hip seg ment.<br />

Među tim, kako sam slo gan kaže<br />

„Ino va ci je za sve“, gra ni ce se pomera<br />

ju u svim seg men ti ma. Kom pa nija<br />

nasto ji da svi kori sni ci mogu da<br />

isku se napred ne funk ci je i da one<br />

budu dostup ne svi ma, gde god da<br />

se oni nala ze.<br />

Naj no vi ja seri ja, koja se u Srbi ji<br />

nala zi u pro da ji od apri la, jeste Redmi<br />

Note 12 seri ja koja dono si modele<br />

Red mi Note 12 Pro+ 5G, Red mi<br />

Note 12 Pro 5G i Red mi Note 12.<br />

Nasta vlja ju ći se na ogrom nu popular<br />

nost pret hod nih seri ja, ona predsta<br />

vlja fan ta stič ne spe ci fi ka ci je, do<br />

sada nevi đe ne kod ure đa ja ovog<br />

cenov nog ran ga.<br />

Nosi lac seri je nesum nji vo je model<br />

Red mi Note 12 Pro+ 5G koji zahvalju<br />

ju ći glav noj kame ri od 200 MP<br />

pra vi zai sta neve ro vat ne foto gra fi je,<br />

čime je Xia o mi uspeo da kre i ra uređaj<br />

sred njeg ran ga koji stva ra fotogra<br />

fi je nalik na pro fe si o nal ni apa rat.<br />

Sama seri ja pre va zi la zi oče kiva<br />

nja svog cenov nog ran ga i stvara<br />

revo lu ci ju ono ga što oče ku je mo<br />

od pamet nih tele fo na. Red mi Note<br />

12 uz ekran od 120Hz kori sni ci ma<br />

dono si sja jan kva li tet sli ke uz pot puno<br />

rea li stič ne boje. Snap dra gon 685<br />

pro ce sor omo gu ća va da sve ope raci<br />

je teku brzo i jed no stav no. Sa druge<br />

stra ne, funk ci je bate ri je su takođe<br />

na viso kom nivou. Red mi Note<br />

12 Pro 5G podr ža va brzo punje nje<br />

od 67W, a pose du je i bate ri ju od čak<br />

5.000mAh za pro du že nu celo dnev nu<br />

upo tre bu čak i pri uče sta lom koriš<br />

će nju.<br />

AioT<br />

ure­đa­ji<br />

Kada govo ri mo o mobil nim teh<br />

no lo gi ja ma, veo ma je važno istaći<br />

još jedan pra vac u kom se one<br />

kre ću, a to su moder ni AioT uređa<br />

ji. Kom pa ni ja Xia o mi je i tu raz<br />

vi la jedan u pot pu no sti nov ekosi<br />

stem pamet nih ure đa ja za kuću<br />

koji su pove za ni na IoT plat formu.<br />

Danas celo svo je doma ćinstvo<br />

može te da kon tro li še te na<br />

ovaj način, a neki od naj po zna ti jih<br />

ure đa ja ove vrste jesu pre čiš ći va či<br />

vazdu ha, robo ti usi si va či, pamet ni<br />

sato vi ili Air Fryer.<br />

Kom pa ni ja Xia o mi pri ka za la je<br />

da je raz voj mobil ne teh no lo gije<br />

neš to od čega sva ko od nas<br />

ima bene fi te. Dva de set prvi vek<br />

je defi ni tiv no doba pove za no sti<br />

– nije bit no gde ste, bit no je da<br />

ste na mre ži, a kom pa ni ja Xia o-<br />

mi odgo vo ri la je na ovaj iza zov<br />

na naj bo lji mogu ći način, stvo rivši<br />

eko si stem ure đa ja koji dono se<br />

buduć nost u naše živo te. Io<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Yettel<br />

Hipernet,<br />

od ideje do realizacije<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Krajem 20<strong>21</strong>. godine Yettel je predstavio Hipernet, novi segment poslovanja, distribuciju<br />

medijskog sadržaja. Tržištu je ponudio uslugu digitalne televizije, optičkog interneta i fiksne<br />

telefonije. Zahvaljujući stabilnosti i neverovatnim brzinama za rezidencijalnu i komercijalnu<br />

upotrebu, optički internet ima i druge prednosti koje se odnose upravo na korisničko tj.<br />

gledalačko iskustvo. O tome šta izdvaja Hipernet i šta korisnici mogu da očekuju u narednom<br />

periodu, razgovarali smo sa Slobodanom Papkom, menadžerom segmenta fiksnih usluga u<br />

Yettelu.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Šta je Hiper net doneo tržiš tu i<br />

kori sni ci ma od svog osni va nja i<br />

lan si ra nja uslu ge?<br />

U tre nut ku kada smo kre i ra li portfolio<br />

fik snih uslu ga Hiper net, želeli<br />

smo da ponu di mo dru ga či je iskustvo<br />

od onog koje je tada bilo aktuel<br />

no na tržiš tu. Veru je mo da smo<br />

naj zna čaj ni ju pro me nu ostva ri li<br />

upra vo u nači nu na koji je sadr žaj<br />

orga ni zo van u okvi ru tele vi zi je, kako<br />

je pred sta vljen u okvi ru plat for me,<br />

kao i kroz razno vr snost ponu de i<br />

pri la go đenost potre ba ma raz li či tih<br />

čla no va doma ćin stva. Za sam kva litet<br />

repro du ko va nja bilo je važno da<br />

inter net bude uvek optič ki, tako da<br />

pake ti pod ra zu me va ju samo optič<br />

ku vezu.<br />

Sva ki pro se čan gle da lac na ras po laga<br />

nju ima veli ki broj kana la i sadr žaja,<br />

što je zna či lo da su tra di ci o nal nom<br />

nači nu gle da nja tele vi zi je potreb ne<br />

odre đe ne pro me ne i dru ga či ji pri stup.<br />

Kako bi kori snik mogao da ispra ti sve<br />

što želi na veli kom bro ju kana la, veoma<br />

je važan i način na koji je sadržaj<br />

pred sta vljen. Zato je na Hiper netu<br />

orga ni zo van po ugle du na veli ke<br />

svet ske pru ža o ce uslu ga poput YouTubea<br />

ili HBO-a, temat ski i po kate go rija<br />

ma. Uko li ko neko zna šta tač no želi<br />

da pogle da, na naj jed no stav ni ji način<br />

može doći do pro gra ma koji tra ži.<br />

Dovolj no je oti ći u sek ci ju fil mo vi/<br />

kome di je i svi fil mo vi na svim kanali<br />

ma koji su emi to va ni u posled njih 7<br />

dana biće dostup ni u okvi ru ove pretra<br />

ge. Narav no, za lju bi te lje tra di cio<br />

nal ne tele vi zi je, Hiper net TV pru ža<br />

sve funk ci o nal no sti line ar ne tele vi zi je.<br />

Tako đe, zna ča jan deo isku stva je i<br />

sam insta la ci o ni pro ces. Naša podrš<br />

ka dola zi u tač no dogo vo re no vre me,<br />

sa svim neo p hod nim doku men ti ma<br />

i opre mom, a sam pro ces je brz i efika<br />

san, od momen ta akti va ci je uslu ge<br />

do insta la ci je. Ova kav pri stup je osveže<br />

nje na tržiš tu i kori sni ci ima ju sjajne<br />

reakcije.<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Zbog čega je uslu ga isklju či vo<br />

na optič koj mre ži?<br />

Potre be kori sni ka pot pu no su se<br />

pro me ni le u posled njih neko li ko<br />

godi na. Samim tim i način na koji<br />

se inter net kori sti. Obez be di li smo<br />

brzi nu do čak 1 Gbps i naj sta bil niju<br />

vrstu konek ci je koja je dostup na<br />

na tržiš tu. Kako bi mogli da pre u zima<br />

ju video sadr žaj, rade od kuće ili<br />

kori ste ser vi se koji tra že veli ki protok<br />

inter ne ta, na ras po la ga nju imaju<br />

raz li či te pake te za rezi den ci jal nu i<br />

komer ci jal nu upo tre bu, naj po god niju<br />

za manje timo ve koji ma je pored<br />

pou zda ne i brze inter net konek ci je<br />

potreb na i dobra pokri ve nost.<br />

Zahva lju ju ći teh no lo gi ji mesh sate<br />

li ta, bez pre vi še kablo va, sig nal je<br />

rav no mer no i kva li tet no ras po re đen<br />

u sva kom delu doma ili kan ce la rije.<br />

Narav no, to je naj bo lja opci ja za<br />

Hiper net, ali naša digi tal na tele vi zija<br />

dostup na je i u viso kom kva li te tu i<br />

tamo gde nema Yettel optič ke mreže<br />

ili uko li ko neko kori sti uslu ge drugog<br />

inter net pro vaj de ra.<br />

Pored kori snič kog isku stva, bitan<br />

je i sam sadr žaj. Kakve kana le<br />

Hiper net ima u ponu di?<br />

Sport je sva ka ko neš to što se pokaza<br />

lo kao veo ma važna stav ka kada<br />

se neko odlu ču je za pro vaj de ra TV<br />

uslu ga, ali narav no ne i odlu ču jući<br />

fak tor.<br />

Pored Pre mi jer lige, koja je dostup<br />

na na Are na Sport kana li ma, Hipernet<br />

omo gu ća va da pra ti te i dru ga<br />

tak mi če nja iz Lige šam pi o na, NBA<br />

lige, Lige Evro pe, La lige i mno gih<br />

dru gih. Sadr žaj je mogu će pro na ći<br />

u samo par pote za, jer je orga ni zovan<br />

po spor to vi ma, tak mi če nji ma i<br />

liga ma.<br />

S dru ge stra ne, deč ji sadr žaj je<br />

pažlji vo osmiš ljen i sor ti ran po crtanim<br />

hero ji ma i uzra stu, kao i tipu<br />

emi si je (dugo me tra žni, krat ki crtaći,<br />

fil mo vi za celu poro di cu). Poseb<br />

no je kori sna kate go ri ja „Još 5<br />

minu ta“, jer je to često odgo vor<br />

mali ša na kada je vre me za spa vanje.<br />

Bilo nam je važno da zaš ti ti mo<br />

naj mla đe od nepri me re nih sadr žaja,<br />

tako da posto ji opci ja rodi telj ske<br />

kon tro le i zaš ti te PIN kodom.<br />

Hiper net TV sva ki ure đaj pre tvara<br />

u smart TV. Koje su pred no sti<br />

ove opci je?<br />

Pored toga što dola zi sa neko liko<br />

pre in sta li ra nih apli ka ci ja kao što<br />

su YouTu be, Dee zer, HBO Max, STB<br />

omo gu ća va insta li ra nje bilo koje<br />

apli ka ci je sa Goo gle Play-a. Naši<br />

kori sni ci mogu da gle da ju TV i na<br />

dru gim Android ili IOS ure đa ji ma,<br />

zahva lju ju ći apli ka ci ji za mobil ne<br />

tele fo ne i table te, kao i pre ko računa<br />

ra. Kako bi popu la ran video sadržaj<br />

bio što dostup ni ji kori sni ci ma,<br />

naš tim osmi slio je i sek ci ju gde<br />

je izdvo jen naj kva li tet ni ji YouTu be<br />

sadr žaj po miš lje nju našeg ured nič<br />

kog tima.<br />

Kakvi su pla no vi za nared ni period<br />

u pogle du same uslu ge i njenog<br />

daljeg raz vo ja?<br />

Zahval ni smo kori sni ci ma na uka zanom<br />

pove re nju i oče ku je mo da ćemo<br />

po pita nju plat for me, karak te ri sti ka i<br />

per for man si nasta vi ti da se raz vi ja mo.<br />

Do sada smo zna čaj no una pre di li TV<br />

ser vis i zame ni li teh nič ki okvir koji će<br />

omo gu ći ti brži raz voj i imple men ta ciju<br />

novih reše nja, čime ćemo poboljša<br />

ti kori snič ko isku stvo. Naš cilj je da<br />

pru ži mo pot pu no kori snič ko isku stvo<br />

i zato ćemo i u nared nom peri o du<br />

radi ti na daljem raz vo ju uslu ge. Imamo<br />

dobru osno vu za raz voj i namera<br />

va mo da i Hiper net posta ne sinonim<br />

za kva li te tan i pouz dan port fo lio<br />

uslu ga za doma ćin stvo. Io<br />

Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Generalni pokrovitelj Servisa<br />

XX<br />

Internet ogledalo <strong>Business</strong> & Technologies Magazine :: Broj 105/106


Specijalno izdanje:<br />

SVI ASPEKTI BEZBEDNOSTI<br />

ISSN 18<strong>21</strong> - 4169 Vanredno izdanje :: Mobilnost <strong>21</strong>. veka


Vanredno<br />

izdanje:<br />

DIGITAL WORKSPACE<br />

ISSN 18<strong>21</strong> - 4169

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!