28.07.2023 Views

GM specijal TEHNOLOGIJE I RESENJA

Specijalno godišnje izdanje Internet ogledala i GM Business časopisa - Tehnologija i rešenja koji menjaju svet

Specijalno godišnje izdanje Internet ogledala i GM Business časopisa - Tehnologija i rešenja koji menjaju svet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Specijalno izdanje:<br />

<strong>TEHNOLOGIJE</strong> I REŠENJA<br />

KOJI MENJAJU<br />

SVET<br />

ISSN 1821 - 4177


吀 甀 爀 椀 稀 愀 洀 猀 愀 最 氀 攀 搀 愀 渀 椀 稀 爀 愀 稀 氀 椀 椀 椀 栀 甀 最 氀 漀 瘀 愀


Impressum<br />

Specijalno izdanje:<br />

<strong>GM</strong> Business & Lifestyle<br />

Direktor<br />

Zoran Kovačević<br />

Glavna i odgovorna urednica<br />

Vesna Kovačević<br />

Urednica rubrike Putovanja<br />

Nina Kovačević<br />

Saradnici<br />

dr Zorica Tomić, prof. dr Radovan Bigović,<br />

dr Milan Nešić, Mirjana Čizmarov,<br />

dr. Vladimir Sakač, dr Zvezdan Horvat,<br />

mr Tatajana Bajalović, Branko Đaković,<br />

dr Nebojša Savić, Dragan Ćirić,<br />

Ashok Murty, Vladimir Majstorović,<br />

Goran Kastratović, prof. dr Dragica Tomka,<br />

mr Milenko D. Đurić, Nebojša Carić, D<br />

ušan Katilović, Bo ris Vukić,<br />

dr Zve zdan Đu rić, dr Nikola Čanak,<br />

prof. dr Mir ja na Ra do vić Mar ko vić,<br />

Sne ža na Mol do van Mi lo še vić,<br />

mr Dejan Miletić, Predrag Milićević<br />

Prelom & Design<br />

Veljko Kovačević<br />

Video & Editing<br />

Veljko Kovačević<br />

Kontakt<br />

tel: (+381 11) 3771-610<br />

e-mail: redakcija@gmbusiness.biz<br />

www.gmbusiness.biz<br />

Online izdanje<br />

CIP - Katalogizacija u publikaciji<br />

Narodna biblioteka Srbije, Beograd<br />

005<br />

<strong>GM</strong> Business & Lifestyle / glavni i<br />

odgovorni urednik Vesna Kovačević. - 2006,<br />

br. 1 (januar)- . - Zemun (Gradski park 2)<br />

: Internet ogledalo, 2006- (Beograd : AMD<br />

Sistem). - 27 cm<br />

ISSN 1452-3175 = <strong>GM</strong> Business & Lifestyle<br />

COBISS.SR-ID 127672844<br />

<strong>TEHNOLOGIJE</strong> I REŠENJA<br />

KOJI MENJAJU<br />

SVET<br />

ISSN 1821 - 4177<br />

PARTNERI U SPECIJALNOM IZDANJU<br />

ASEE<br />

Canon<br />

Comtrade<br />

Coral Computers<br />

DataLab<br />

Dock Solutions<br />

Epson<br />

Fractal Dimension<br />

HMD Global<br />

IDC<br />

Informatika<br />

Kaspersky<br />

Kingston<br />

Microsoft<br />

Oracle<br />

PULSOC<br />

(po abecednom redu)<br />

Quantox Technology<br />

RNIDS<br />

Saga<br />

Schneider Electric<br />

VMware<br />

Zebra Systems<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Tehnologije i rešenja<br />

koji menjaju svet<br />

Nakon godinu dana izazovnih okolnosti poput visoke inflacije, rata, geopolitičkih tenzija i<br />

iščekivanja recesije, nije iznenađenje da su IT lideri ušli u 2023. sa misijom da minimiziraju<br />

ulaganja u tehnologiju i razviju planove za smanjenje potrošnje. Zatim se pojavio ChatGPT.<br />

Odjednom, glavna briga i pitanje svakog IT lidera je: „Da li smo spremni?“<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Kako je IDC saznao u raz<br />

go vo ri ma sa CIO-ima i IT<br />

lide ri ma, upo tre ba veš tač­ke<br />

inte­li­gen­ci­je poči­nje da domi­nira<br />

pla­ni­ra­njem i dugo­roč­nim investi<br />

ci o nim agen da ma kom pa ni ja, što<br />

potvr­đu­je upra­vo ono što IDC predvi­đa<br />

- period šire­nja AI teh­no­lo­gi­ja<br />

u okvi ru sko ro sva ke indu stri je.<br />

no sti i ope ra tiv ne zre lo sti orga nizacije.<br />

Na primer, kompanije koje su<br />

usvojile neki oblik virtuelizacije kao<br />

tehnologiju za primenu i upravljanje<br />

Kao i kod mno gih ino va ci ja, sposob<br />

nost brzog usva ja nja tran sforma­ci­o­ne<br />

teh­no­lo­gi­je je odre­đe­na<br />

postojećim nivo­om teh­nič­ke spremna<br />

sop­stve­nim siste­mi­ma bile su i biće<br />

u stanju da efikasnije usvoje ostala<br />

inovativna infrastrukturna rešenja.<br />

Agil­ni DevOps timo­vi će igra­ti<br />

važnu ulo­gu u pre­vo­đe­nju mogućno­sti<br />

koje nudi AI u kori­sne poslovne<br />

rezul ta te. Pio ni ri u adop ci ji clo u­<br />

da biće bolje pri­pre­mlje­ni da iskori­ste<br />

veš­tač­ku inte­li­gen­ci­ju od onih<br />

koji zao sta ju u imple men ta ci ji cloud<br />

reše nja.<br />

„Tro­šak“­će osta­ti jedan od najne­pre­dvi­di­vi­jih<br />

ele­me­na­ta uvo­đe­nja<br />

AI u poslo­va­nje u nared­nih neko­liko<br />

godi na.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Nova era u sve tu<br />

teh no lo gi je — era AI<br />

je svu da<br />

Ovo novo doba­će pot­pu­no prome<br />

ni ti naš odnos pre ma upa vlja nju<br />

poda­ci­ma i način na koji izvla­či­mo<br />

vred nost iz poda ta ka. IDC-ovo istraži­va­nje<br />

poka­zu­je da su baš upra­vljanje<br />

poda ci ma, mar ke ting i gene ri sanje<br />

koda najčešći slu­ča­je­vi upo­tre­be<br />

AI teh­no­lo­gi­je koji­će biti zastu­plje­ni,<br />

a etič­ka reše­nja i uskla­đe­nost sa propi­si­ma<br />

tako­đe će mora­ti da se ugrade<br />

u nove poslov ne mode le.<br />

Ono što je nova stvar nost jeste<br />

potre ba kom pa ni ja da se brzo uhvate<br />

u koš tac sa fun da men tal nim pita<br />

nji ma koja se odno se na etiku,<br />

pri vat nost, bez bed nost poda taka<br />

i način na koji će kre­i­ra­ti poslovne<br />

mode­le u budućnosti. Kako će<br />

gene­ra­tiv­na veš­tač­ka inte­li­gen­ci­ja<br />

uti­ca­ti na većinu teh­no­loš­kih tržiš­ta<br />

sa sigur­noš­ću ne može­mo da znamo,<br />

ali kom pa ni je uve li ko revi di ra ju<br />

i pre i spi tu ju svo je poslo va nje, cene i<br />

mode le uslu ga za kori sni ke.<br />

Soft ver ske kom pa ni je, plat for me i<br />

apli­ka­ci­je će ima­ti kori­sti od nado­<br />

la­ze­ćih ino­va­tiv­nih teh­no­lo­gi­ja ako<br />

uspe ju dovolj no dobro da tran sformi<br />

šu svo je poslov ne mode le. Pred<br />

nji­ma je odlu­ka koji slu­ča­je­vi upotre­be<br />

gene­ra­tiv­ne AI mogu podr­ža­ti<br />

direkt­nu mone­ti­za­ci­ju, a koji će igrati<br />

važnu ulo­gu sa odbram­be­ne tač­ke<br />

gle­diš­ta. One isto­vre­me­no istra­žuju<br />

kako će GenAI dugo­roč­no uti­cati<br />

na potra­žnju za nji­ho­vim uslu­gama<br />

i kako će nji­ho­vi mode­li ispo­ruke<br />

novih reše nja, raz vo ja soft ve ra,<br />

raču­no­vod­stva i prav­nih uslu­ga biti<br />

auto ma ti zo va ni.<br />

Sa dru ge stra ne, zbog svo je sposob­no­sti<br />

da gene­ri­še lažni kod i<br />

podat­ke, veš­tač­ka inte­li­gen­ci­ja će<br />

vero­vat­no povećati slu­ča­je­ve kra­đe<br />

iden ti te ta, pre va re i fal si fi ko va nja.<br />

Kom pa ni je koje se bave bez bed nosnim<br />

pro ce si ma ima ju pri li ku da raz<br />

vi ju nova reše nja za iza zo ve novog<br />

doba.<br />

Upr kos svim nepo zna ni ca ma sa<br />

koji­ma se suo­ča­va teh­no­loš­ka industri<br />

ja, neiz ve sne su samo puta nje kojim­će<br />

kom­pa­ni­je ići pri­li­kom implemen­ta­ci­je<br />

novih teh­no­lo­gi­ja, jer AI je<br />

već­uve­li­ko stvar­nost. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Odgovorno pristupamo primeni<br />

veštačke inteligencije<br />

Prema procenama, veštačka inteligencija (AI) će u naredne dve decenije izazvati najveću<br />

revoluciju u bankarskom poslovanju, dok će njen masovniji upliv u e-trgovinu omogućiti<br />

kompanijama da preciznije analiziraju i bolje razumeju obrasce ponašanja kupaca, poboljšaju<br />

iskustvo kupovine i pojednostave procese. U oba slučaja – rašće i profit.<br />

O veštačkoj inteligenciji slušamo (i gledamo u apokaliptičnim filmovima i serijama) već<br />

decenijama, ali tek se u poslednjih nekoliko meseci, sa popularizacijom ChatGPT-a, AI<br />

ozbiljno uselio u medijski, biznis i misaoni prostor svakoga od nas.<br />

Zanimljivo je međutim to da takvi sistemi već dugo postoje u pozadini naprednih veb<br />

sajtova, čineći onlajn kupovinu i digitalno bankarstvo lakšim i bržim, pružajući pritom<br />

personalizovanu pomoć i ponudu na sličan način onom tradicionalnom - licem u lice.<br />

Šta je to veštačka inteligencija, koje sve prednosti donosi e-trgovini i e-bankarstvu, i kako<br />

oni gledaju na njen razvoj, domete i uticaj, otkrivaju nam Valentina Đorđević, Head of Data<br />

& Innovation, i Predrag Topić, Head of Business Development, iz kompanije Things Solver<br />

koja posluje u okviru globalne ASEE Grupe.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Valentina Đorđević, Head of Data & Innovation, Things Solver<br />

Kako nam veš tač ka inte li gen cija<br />

poma že pri li kom kupo vi ne na<br />

inter ne tu?<br />

Valen ti na Đor đe vić: Naj bo lje je<br />

na ovo pita nje odgo vo ri ti pri merom.<br />

Kada tra ži mo pro iz vod koji nas<br />

zani ma, često se deša va da, uko liko<br />

ne uku ca mo tačan naziv, dobi jemo<br />

poru ku na saj tu da takvog proiz<br />

vo da nema. Reše nja pamet ne pretra<br />

ge na saj to vi ma pro ce si ra ju jezik<br />

slič no ona ko kako bi to radi li lju di,<br />

pa nude puno bolje isku stvo pre trage<br />

jer tole ri šu gra ma tič ke i slov ne<br />

greš ke, „raz u me ju“ raz li či ta pisma i<br />

jezi ke, kao i sino ni me i kon tekst. To<br />

zna čaj no ubr za va pre tra gu i poveća<br />

va zado volj stvo kori sni ka, što dalje<br />

pove ća va broj kon ver zi ja i kupo vi nu<br />

na saj tu, a to je i naj va žni ji cilj sva ke<br />

e-com mer ce plat for me.<br />

Pre drag Topić: Svi mi osta vljamo<br />

naše tra go ve na inter ne tu i tako,<br />

sve sno ili ne, otkri va mo svo ja intere<br />

so va nja. Te podat ke e-com merce<br />

može da pri ku plja za svoj webshop<br />

i oni ima ju veli ki poten ci jal.<br />

Ali, poda ci će dobi ti vred nost samo<br />

ako isko ri sti mo moder ne teh no logi<br />

je i mode le mašin skog uče nja koji<br />

ih pre tva ra ju u infor ma ci je kako se<br />

kre ću kori si ci po saj tu, gde su imali<br />

pro ble ma, šta je to što bi žele li da<br />

kupe u buduć no sti. To su infor ma cije<br />

koje vre de bizni su, ali i na osno vu<br />

kojih biznis pru ža dodat nu vred nost<br />

potro ša či ma. Pri me nom veš tač ke<br />

inte li gen ci je te podat ke ople me njuje<br />

mo i dobi ja mo zaključ ke koje koristi<br />

mo u poslov ne svr he. Na taj način<br />

se pove ća va zado volj stvo kori snika,<br />

jer brzo mogu da dođu do onog<br />

što ih zani ma, a sa dru ge stra ne značaj<br />

no se pove ća va ju ključ ni rezul tati<br />

bizni sa, i sve to zahva lju ju ći dobroj<br />

upo tre bi poda ta ka.<br />

AI u slu žbi per so na li za ci je<br />

AI uti če zna čaj no i na pre po ru ke<br />

koje dobi ja mo?<br />

Pre drag Topić: Upra vo tako. Ana li zom<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Predrag Topić, Head of Business Development, Things Solver<br />

veli ke koli či ne poda ta ka koje dobija<br />

mo na osno vu pona ša nja kupaca<br />

na inter ne tu pri li kom kupo vi ne<br />

AI spro vo di napred nu seg men ta ci ju<br />

na osno vu nji ho vog pona ša nja i prefe<br />

ren ci ja, što omo gu ća va i pot punu<br />

per so na li za ci ju sadr ža ja i ponu da<br />

koje poje di na e-trgo vi na šalje svojim<br />

kup ci ma. Kada dobi je te ponu du<br />

sa pro iz vo di ma koji su vam rele vant<br />

ni, logič no je da ćete je pre otvo ri ti<br />

i neš to kupi ti, nego ako vam, kao što<br />

se naj češ će i deša va, stig ne gene rič<br />

ka ponu da name nje na svi ma. Veš<br />

tač ka inte li gen ci ja može da odredi<br />

i koji je kanal komu ni ka ci je najbo<br />

lji za sva kog poje din ca, pa mu se<br />

onda per so na li zo va na ponu da šalje<br />

tamo gde je naj ve ro vat ni je da će da<br />

je otvo ri i pogle da.<br />

Valen ti na Đor đe vić: U zavi snosti<br />

od toga koli ko sistem „zna“ o<br />

poje di nom kup cu posto ji čitav niz<br />

nivoa per so na li za ci je koji se kori ste<br />

u e-trgo vi ni. Kod prve kupo vi ne, na<br />

pri mer, pose ti o cu saj ta se pri ka zuju<br />

pro iz vo di koji se naj češ će kupuju<br />

ili slič ne „širo ke“ pre po ru ke. Kad<br />

kre ne da pre tra žu je i pro ve de neko<br />

vre me na sajtu, sistem već može da<br />

mu na osno vu nje go vog pona ša nja i<br />

pore đe nja sa slič nim kup ci ma ponudi<br />

odre đe ne pro iz vo de koji su bolje<br />

pove za ni sa do tada tra že nim i pregle<br />

da va nim pro iz vo di ma. Sa svakom<br />

sle de ćom pose tom i kupo vinom,<br />

sistem pri ku plja nove podatke<br />

o kup cu i tako AI može vrlo uspeš<br />

no da „pred vi di“ šta bi to kup cu<br />

moglo da tre ba. To je zapra vo potpu<br />

no per so na li zo va na kupo vi na, što<br />

direkt no rezul ti ra većim pri ho di ma<br />

za pro dav ca. Na pri mer, soft ver naše<br />

kom pa ni je Sol ver AI Sui te uopšte<br />

nije potreb no nado gra đi va ti drugim<br />

ala ti ma, jer može zado vo lji ti sve<br />

potre be za nego va nje lojal ne baze<br />

potro ša ča kroz pre po ru ke ili per sona<br />

li zo va ne kam pa nje.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Da li je koriš će nje veš tač ke inteli<br />

gen ci je u elek tron skoj trgo vi ni<br />

bez bed no?<br />

Pre drag Topić: Ova kvo koriš će nje<br />

veš tač ke inte li gen ci je u onlajn trgovi<br />

ni je pot pu no bez bed no, jer se za<br />

siste me pre po ru ke kori ste „first party<br />

data“, tj. poda ci koje kom pa nije<br />

pri ku plja direkt no od svo jih korisni<br />

ka, a u ovom slu ča ju sa saj ta onlajn<br />

trgo vi ne. Sve aktiv no sti su u<br />

skla du sa naj no vi jim bez bed no snim<br />

kon ven ci ja ma. Pre po ru ke ne mogu<br />

niko me da naš ko de, već su tu da<br />

ubr za ju kupo vi nu i da daju alter nativ<br />

na reše nja. Svi kup ci koji ne žele<br />

da nji ho vi poda ci budu koriš će ni u<br />

ovim siste mi ma mogu jed no stavno<br />

izbri sa ti „kola či će“, povu ći svo je<br />

sagla sno sti i time eli mi ni sa ti istori<br />

ju koriš će nja odre đe nog veb sajta,<br />

pri ma nje neže lje nih poru ka i<br />

slič no.<br />

Budu ća ASEE reše nja<br />

U seg men tu ban kar stva, AI tako<br />

đe nudi pobolj ša nja u oblasti<br />

pre dik ci ja, ali i u dome nu privat<br />

no sti i bez bed no sti. Koja vaša<br />

reše nja može mo oče ki va ti u bliskoj<br />

buduć no sti?<br />

Valen ti na Đor đe vić: Per so na liza<br />

ci ja i pre ci zni je otkri va nje pre vare,<br />

tzv. ,,fraud detec tion", je sigurno<br />

neš to što ASEE kli jen ti iz bankar<br />

ske indu stri je mogu da oče ku ju.<br />

Napre dan korak u odno su na aktuel<br />

nu ban kar sku prak su je i upra vljanje<br />

poda ci ma uz pomoć veš tač ke<br />

inte li gen ci je koja pod ra zu me va predik<br />

ci ju. AI reše nja koja danas nudi<br />

ASEE naj za stu plje ni ja su u vidu sistema<br />

za pre po ru ku, odno sno per so nali<br />

zo va nih ponu da koji ma se zado volja<br />

va ju stvar ne potre be kli je na ta. Već<br />

neko li ko godi na radi mo na naprednim<br />

siste mi ma za pre po ru ku, proce<br />

ni vred no sti kup ca i seg men ta ci ji<br />

kori sni ka uslu ga. Pri vat nost kori snika<br />

i zaš ti ta i bez bed nost nji ho vih lič<br />

nih poda ta ka pred sta vlja ju pri marni<br />

fokus pri li kom raz vo ja i pri me ne<br />

veš tač ke inte li gen ci je u ASEE. Moguće<br />

je tako iden ti fi ko va ti i ponu di ti<br />

pro iz vod u momen tu kada je kli jen tu<br />

zai sta potre ban, pri čemu se ponude<br />

pla si ra ju kroz pre ci zno odre đene<br />

kana le komu ni ka ci je. Ova kav pristup<br />

bele ži mno go uspeš ni je rezulta<br />

te od gene rič kih kam pa nja. Još<br />

jed no reše nje koje su raz vi li ASEE i<br />

Things Sol ver pra ti podat ke o poseti<br />

o ci ma i koriš će nju veb saj ta kojima<br />

se dodat no obo ga ću ju sku po vi<br />

poda ta ka iz tra di ci o nal nih ban karskih<br />

siste ma kako bi se na osno vu<br />

šire sli ke ste kao bolji uvid u potrebe<br />

kori sni ka.<br />

Pre drag Topić: Jed na od oblasti<br />

u kojoj je ulo ga mašin skog učenja<br />

važna i koju ne sme mo izo sta viti<br />

je i spre ča va nje pre va re. U pita nju<br />

su siste mi koji su u sta nju da uoče<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


nepra vil no sti ili tran sak ci je koje odstupa<br />

ju od uobi ča je nih vido va ponaša<br />

nja, a na osno vu kojih je mogu će<br />

dalje otkri ti i spre či ti pre va ru ili kra đu.<br />

Pred nost ovih siste ma je u tome što<br />

mogu da obra de mno go više zah te va,<br />

upi ta ili poda ta ka, dok je ljud ski kapaci<br />

tet ogra ni čen. Gene ral no posmatra<br />

no, poten ci jal veš tač ke inte li genci<br />

je je ogro man, a na svi ma nama je<br />

da odgo vor no pri stu pi mo nje nom<br />

koriš će nju. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Izazovi<br />

digitalne transformacije<br />

radnog prostora<br />

Hibridni način rada je značajno ubrzao tempo i značaj digitalne transformacije. Dok su<br />

u prošlosti svi zaposleni radili iz istog prostora, danas organizacije moraju da se adaptiraju<br />

tako da omoguće raštrkane radne prostore. Digitalni alati su postali ključni deo upravljanja<br />

poslovanjem, omogućavajući da se tehnologiji pristupi sa bilo koje lokacije i pomažući<br />

timovima da efikasno sarađuju bez obzira na to da li se nalaze u kancelariji, kod kuće ili na<br />

nekoj drugoj lokaciji.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


S<br />

dru­ge stra­ne, naše istra­živa<br />

nje je otkri lo da postoji<br />

neu­rav­no­te­že­nost između<br />

težnji kom­pa­ni­ja ka digi­ta­li­za­ciji<br />

i sva ko dnev nog isku stva nji ho vih<br />

zapo­sle­nih. Iako više od dve tre­ćine<br />

(68%) dono­si­la­ca IT odlu­ka veruje<br />

da je kom pa ni ja za koju rade u<br />

veli­koj meri digi­tal­na, 41% rad­ni­ka<br />

i dalje pri ja vlju je pro ble me sa pristu<br />

pom doku men ti ma. Izgle da da<br />

posto­ji jasna raz­li­ka izme­đu toga<br />

dokle kom pa ni je misle da su stigle<br />

po pita nju digi ta li za ci je i toga<br />

kako ona delu je u prak si. Da bi se<br />

to pre­va­ziš­lo, kom­pa­ni­je bi tre­ba­lo<br />

da raz mo tre dava nje pri o ri te ta rešenji<br />

ma koja mogu da pre mo ste taj<br />

jaz izme­đu digi­tal­nih i fizič­kih radnih<br />

pro­ce­sa – poma­žu­ći kre­i­ra­nje<br />

bes­pre­kor­nog kori­snič­kog isku­stva<br />

za zapo­sle­ne, bez obzi­ra na to gde<br />

oni rade.<br />

Iza zo vi IT timo va<br />

upra vlja njem digi ta li za ci jom<br />

Mno ge kom pa ni je su ostva ri le<br />

zna­ča­jan napre­dak u svo­jim težnjama<br />

da se digi­ta­li­zu­ju, ali puto­va­nje<br />

ka digi tal noj tran sfor ma ci ji nije ni<br />

u kom slu­ča­ju line­ar­no ili apso­lut­no,<br />

i mno­gi IT timo­vi nasta­vlja­ju da<br />

se susre­ću sa pro­ble­mi­ma u implemen<br />

ta ci ji digi tal nih rad nih pro cesa<br />

koji zado vo lja va ju potre be zaposle<br />

nih.<br />

Hibrid­ni način rada je bukval­no<br />

pre­ko noći posta­vio novi iza­zov i,<br />

kao rezul­tat toga, IT timo­vi imaju<br />

pro ble ma da izvr še digi ta li za ci ju<br />

onom brzi nom koja je potreb na da<br />

bi se podr­žao ovaj novi rad­ni prostor.<br />

Naše istra­ži­va­nje je utvr­di­lo da<br />

1 od 4 zapo­sle­na ne može da pristu­pi<br />

fizič­kim doku­men­ti­ma koji su<br />

im potreb ni kada rade na dalji nu i<br />

da ima­ju poteš­ko­ća da oba­ve funkci­je<br />

za koje oče­ku­ju da će se odvi­jati<br />

bez pro­ble­ma, kao što je fak­tu­ri­sanje,<br />

odo­bra­va­nje ugo­vo­ra ili digi­talno<br />

pot pi si va nje.<br />

IT timo­vi tako­đe ima­ju poteš­ko­ća<br />

da odgo­vo­re na ova­kve zah­te­ve, jer<br />

pro­na­la­že­nje reše­nja za ova­kve proble­me<br />

često uti­če na kom­plek­snost<br />

u bek-endu. Na pri­mer, 71% donosi<br />

la ca IT odlu ka je pri ja vi lo iza zo ve<br />

sa vre me nom pro ve de nim na kontak­ti­ra­nju<br />

više raz­li­či­tih doba­vlja­ča<br />

kada se poja­ve pro­ble­mi, dok je isti<br />

pro­ce­nat njih tako­đe rekao da rešenja<br />

koja bi podr­ža­la hibrid­ni način<br />

rada nisu kom pa ti bil na sa nji ho vom<br />

posto­je­ćom infra­struk­tu­rom.<br />

Izgle da da je jasno da IT timo vi<br />

tre ba da pojed no sta ve upra vlja nje<br />

svo­jim rad­nim pro­sto­rom, pove­ća­ju<br />

agil nost i ubr za ju tem po digi ta li zaci­je.<br />

Reše­nja jed­nog doba­vlja­ča, koja<br />

nude jed­nu tač­ku za kon­takt u sluča­ju<br />

pro­ble­ma, mogu da pomog­nu<br />

da se uklo­ne ova ogra­ni­če­nja i lak­še<br />

ostva­re želje­ni cilje­vi.<br />

Pred nost Cano na je u tome što je<br />

kom plet no reše nje kao i infra struk tura<br />

unu tar jed nog eko-siste ma. Celoku<br />

pan Cano nov port fo lio reše nja<br />

podr ža va sve o bu hvat no upra vlja nje<br />

doku men ti ma, od digi ta li za ci je pre ko<br />

obra de i štam pa nja. Cano no va rešenja<br />

pru ža ju mnoš tvo pred no sti pri lago<br />

đe nih odre đe nim poslov nim potreba<br />

ma. Usred sre đi va njem na digi ta liza<br />

ci ju doku me na ta, nji ho vu obra du i<br />

štam pa nje, Canon poma že fir ma ma<br />

da šte de vre me, da ubr za ju pro ce se<br />

i da pove ća ju tran spa rent nost. Digi­<br />

tal na soba za poš tu pre tva ra papir ne<br />

doku men te u digi tal ni for mat, omogu<br />

ća va ju ći brzu i jed no stav nu obradu<br />

i raz me nu infor ma ci ja. Digi tal<br />

na arhi va pojed no sta vlju je čuva nje<br />

doku me na ta, olak ša va ju ći pri stu panje<br />

doku men ti ma i nji ho vo pre tra živa<br />

nje. Obra da fak tu ra ubr za va računo<br />

vod stve ne pro ce se i poma že fir mama<br />

da izbeg nu odla ga nja pla ća nja<br />

tako što olak ša va pre gle da nje i ure điva<br />

nje fak tu ra koje pri mi te u kan ce lari<br />

ji ili kada radi te sa dalji ne.<br />

„Rad kao i obič no“ ali<br />

sa bilo kojeg mesta<br />

u bilo koje vre me<br />

Kom pa ni je su sva ka ko pred u zele<br />

pozi tiv ne kora ke da svo je poslova<br />

nje i poli ti ku pri la go de hibrid nom<br />

nači­nu rada, ali je naše istra­ži­va­nje<br />

utvr di lo da se IT timo vi i dalje bave<br />

posle di ca ma sa teh no loš kog stano­viš­ta.<br />

Da bi se uspeš­no podr­žao<br />

hibrid­ni način rada, IT timo­vi tre­ba<br />

da pri­me­ne reše­nja koja zadr­ža­va­ju<br />

pri­stup, a da isto­vre­me­no omo­guća­va­ju<br />

zapo­sle­ni­ma da rade sa bilo<br />

kog mesta.<br />

Ključ­na kom­po­nen­ta ove stra­tegi­je<br />

je omo­gu­ća­va­nje zapo­sle­ni­ma<br />

da ima ju pri stup sve mu što im je<br />

potreb no da oba vlja ju svo je zadat­ke<br />

na dalji­nu. Među­tim, IT timo­vi se<br />

i dalje susre­ću sa iza­zo­vi­ma pri­li­kom<br />

digi ta li za ci je svo je celo kup ne prethod­ne<br />

papir­ne doku­men­ta­ci­je, pri<br />

čemu se 41% ispi­ta­ni­ka slo­ži­lo sa tim<br />

da nji ho ve kom pa ni je ima ju poteš­ko­ća<br />

sa bez­bed­nim skla­diš­te­njem i<br />

arhi vi ra njem papir nih doku men ta u<br />

ovom novom okru­že­nju. Kao rezultat<br />

toga, 37% njih mora da dođe u<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


kan­ce­la­ri­ju da lič­no odštam­pa, pre­uzme<br />

ili pot pi še doku men te.<br />

Narav­no, ovo uti­če na to koli­ko<br />

uspeš no kom pa ni je mogu da implemen­ti­ra­ju<br />

hibrid­ni način rada. Pre­ma<br />

rezul­ta­ti­ma našeg istra­ži­va­nja, oni<br />

čiji rad pod­ra­zu­me­va čestu upo­tre­bu<br />

papir nih doku me na ta pro vo de više<br />

vre­me­na u kan­ce­la­ri­ji (54%) u poređe­nju<br />

sa oni­ma koji nika­da ne moraju<br />

da kori ste papir ne doku men te<br />

(41%). Mno­gi zapo­sle­ni nema­ju drugu<br />

opci­ju osim da pri­la­go­de način i<br />

loka ci ju svog rada pre ma tome da<br />

li mora ju da kori ste papir ne dokumen<br />

te.<br />

Ali to više ne bi tre ba lo da bude<br />

slu­čaj, budu­ći da su danas zadovolj­stvo,<br />

pro­duk­tiv­nost i una­pre­đenje<br />

veš­ti­na zapo­sle­nih često poveza­ni<br />

sa nji­ho­vom moguć­noš­ću da<br />

pri stu pe opti mi zo va nim ser vi si ma<br />

rad­nog pro­sto­ra, kod kojih kori­snici<br />

mogu bez pro ble ma da spo je svoje<br />

fizič­ke i digi­tal­ne rad­ne pro­ce­se.<br />

Kom pa ni je tre ba da pri me ne reše nja<br />

koja će osna­ži­ti nji­ho­ve zapo­sle­ne<br />

da mogu da rade sa bilo koje loka cije,<br />

a upra­vlja­nje doku­men­ti­ma je od<br />

suš­tin­ske važno­sti za ovu stra­te­giju.<br />

Ovde potpuna digitalizacija procesa<br />

rada sa doku­men­ti­ma može da učini<br />

mno go na tome da se obez be di da<br />

zapo­sle­ni ne budu ogra­ni­če­ni pro­blemima<br />

sa pristupanjem neophodnim<br />

doku­men­ti­ma. Moguć­nost pri­stu­pa<br />

doku­men­ti­ma 24/7 sa sva­ke loka­cije<br />

pod istim uslo­vi­ma zna­či veću efika­snost,<br />

jer auto­ma­ti­za­ci­ja skra­ću­je<br />

vre me i sma nju je napor neo p ho dan<br />

za dovr­ša­va­nje zada­ta­ka, omo­gu­ćava­ju­ći<br />

zapo­sle­ni­ma da se usred­srede<br />

na aktiv­no­sti s većom vred­noš­ću.<br />

Cano no va reše nja osmiš lje na su<br />

da pove žu poslo va nje sa napred nim<br />

teh no lo gi ja ma, koje se mogu u potpu<br />

no sti pri la go di ti. Uz Canon, kompa<br />

ni je mogu da postig nu per so na lizo<br />

va nu flek si bil nost koja omo gu ća va<br />

zapo sle ni ma da rade efi ka sni je i da<br />

budu zado volj ni ji svo jim radom. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Comtrade System Integration je<br />

Microsoft Partner of the Year<br />

Comtrade System Integration, jedan od vodećih regionalnih sistem integratora, proglašen<br />

je Microsoft partnerom godine u Bosni i Hercegovini. Ovo prestižno priznanje odražava<br />

dugogodišnju blisku saradnju između ove dve kompanije, kao i predanost inovativnim<br />

rešenjima zasnovanim na Microsoft tehnologijama. Sa sedam osvojenih „Partner of the<br />

Year” nagrada u proteklih osam godina, Comtrade System Integration se ističe kao lider u<br />

primeni najnaprednijih rešenja u različitim sektorima.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Comtrade System Integration<br />

u Bosni i Her ce go vini<br />

drugu godinu zaredom<br />

osva ja ovo pri zna nje, što potvr đu je<br />

posvećenost kom pa ni je imple men taciji<br />

najsavremenijih rešenja za klijente<br />

koji koriste Microsoft tehnologije.<br />

Više od 20 godi na, Com tra de<br />

System Inte gra tion, čla ni ca Com trade<br />

gru pe, pred vo di digi tal nu transfor<br />

ma ci ju broj nih kli je na ta širom<br />

regi­o­nal­nog IT tržiš­ta i stva ra snažna<br />

part ner stva sa glo bal nim tehno<br />

loš kim lide ri ma, a ova nagra da<br />

zaslu že na je upra vo radom na inova<br />

ci ja ma i raz vi ja nju tran sfor ma tivnih<br />

reše nja u raz li či tim sek to ri ma,<br />

uključujući finan si je, tran sport, gejming,<br />

obno vlji vu ener gi ju, tele komu<br />

ni ka ci je i jav ni sek tor.<br />

Izu zet no uspeš na sarad nja sa<br />

Mic ro sof tom je omo gu ći la kompa<br />

ni ji da svo ju širo ku eks per ti zu i<br />

dubo ko raz u me va nje poslov nih izazo<br />

va u raz li či tim sek to ri ma izne se<br />

u prvi plan. Com tra de System Integra<br />

tion struč nja ci su vrsni eks per ti<br />

u pri me ni Mic ro soft teh no lo gi ja kao<br />

što su Mic ro soft Cloud, Azu re, Power<br />

Plat form, i mno gih dru gih.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Tim kan ce la ri je u Sara je vu je skup<br />

talen to va nih soft ver skih inže nje ra,<br />

poslov nih ana li ti ča ra i kon sul tan ta<br />

za digi tal nu tran sfor ma ci ju. Kom bina<br />

ci ja dubo kog raz u me va nja Micro<br />

soft teh no lo gi ja i zavid nog prak tič<br />

nog isku stva u upra vlja nju slo že nim<br />

pro jek ti ma bila je ključ za dobi ja nje<br />

zva nja Part ne ra godi ne u 2023.<br />

Ovo zna čaj no pri zna nje je tako đe<br />

ukazalo na neverovatan fokus i posveće­nost<br />

cele sara­jev­ske kan­ce­la­ri­je, i<br />

još jed nom potvr di lo nji ho vu kom petentnost<br />

u primeni novih tehnologija<br />

koje una pre đu ju poslov na okru že nje.<br />

Part ner of the Year nagra da biće<br />

dode lje na na ovo go diš njem Mic rosoft<br />

Inspi re doga đa ju u glo bal nom<br />

sediš tu Mic ro sof ta u Red mon du, u<br />

Vašing to nu, gde će je u ime Comtra<br />

de System Inte gra ti o na pri mi ti<br />

Head of Mic ro soft Busi ness Ope rati<br />

ons u ovoj kom pa ni ji Mar ko Jovano<br />

vić.<br />

Put Comtrade Sistem Integration<br />

obe le žen je ino va ci ja ma i pru ža njem<br />

visokokvalitetnih rešenja. Microsoft<br />

Part ner of the Year nagra da je potvr da<br />

sjaj nih dostignuća, ali i veli ka moti va cija<br />

za dosti za nje novih visi na. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Upoznajte Coral Computers d.o.o:<br />

Vaš pouzdani izbor<br />

za visokokvalitetnu<br />

računarsku opremu i podršku<br />

Firma Coral Computers d.o.o. poslednjih godina postala je prva adresa na koju se javljaju<br />

brojni biznis i privatni korisnici u Srbiji koji žele pouzdanost, kvalitet i podršku kada su u<br />

pitanju kompjuteri i kompjuterska oprema. Razlog za to je kontinuitet rada koji traje još od<br />

2005. godine, i sada, u godini kada Coral Computers slavi svoje punoletstvo, iza sebe ima<br />

mnoge ostvarene saradnje i uspehe, kao i ideje i planove za budućnost.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Coral Computers se bavi kompletnim<br />

opremljivanjem rad<br />

nog pro sto ra raču na rima,<br />

štam pa či ma, ser ve ri ma i osta lom<br />

pra te ćom opre mom, kao i uslu ga ma<br />

iznajm lji va nja štam pa ča za one koji ma<br />

je to potreb no. Ali kupo vi na ne označa<br />

va kraj sarad nje, jer i nakon toga<br />

pru ža ju podrš ku svo jim kori sni ci ma<br />

kako bi im reši li sve nedo u mi ce.<br />

Kao jed nu od važni jih pred no sti,<br />

Coral Com pu ters isti če sjaj nu sarad nju<br />

sa kom pa ni jom HP, za čije pro iz vo de<br />

nudi posebne pogodnosti.<br />

Najviši nivo partnerstva<br />

sa kompanijom HP<br />

Jedna od najpoznatijih kompanija<br />

na sve tu kada su u pita nju raču na ri<br />

i računarska oprema – HP dugogodiš<br />

nji je part ner Coral Com pu ter sa.<br />

Takva duga i produktivna saradnja<br />

rezul ti ra la je time da ga HP uvr sti u<br />

dva svo ja zva nič na part ner ska pro grama<br />

pod nazi vom HP Amplify Power<br />

Services i HP Renew.<br />

HP Amplify Power Ser vi ces je usluga<br />

koja dono si broj ne pogod no sti za<br />

sve kli jen te koji se odlu če za HP proiz<br />

vo de. Ti kup ci mogu da raču na ju na<br />

direktnu i kontinuiranu podršku i nakon<br />

kupo vi ne HP pro iz vo da, na stal nu<br />

moguć nost direkt ne komu ni ka ci je sa<br />

ovlaš će nim ser vi si ma i HP Inc kan cela<br />

ri jom, kao i pomoć pri spe ci ja li za ci ji i<br />

osposobljаvanju zapo sle nih.<br />

HP Renew pro gram, s dru ge strane,<br />

nudi odlič nu pri li ku svim kup cima<br />

da isto vre me no ušte de i pomog<br />

nu da se zaš ti ti naša oko li na. Ovaj<br />

pro gram nudi remon ti ra ne (refurbished)<br />

proizvode koji su u prošlosti<br />

možda ima li ošte će nje koje je nak<br />

o n t o g a f a b r i čk i o t k l on j en o i l i s u j e-<br />

d no stav no kuplje ni kao novi i vra će ni<br />

od stra ne dru gih kupa ca u pot puno<br />

isprav nom sta nju. Oni ne mogu<br />

da se pro da ju kao osta li novi ure đaji,<br />

ali kako su i dalje pot pu no isprav ni<br />

i testi ra ni, HP je odlu čio da ih ponudi<br />

kroz svoj HP Renew pro gram. Proizvodi<br />

u ovom programu su povoljniji<br />

i do 40% i svi dola ze u pot pu no sti<br />

testirani i sa HP garancijom.<br />

Široka ponuda<br />

za sva či je potre be<br />

Duga i plo do no sna sarad nja sa<br />

HP-om sva ka ko ne zna či da se u ponudi<br />

Coral Com pu ter sa ne može pro na ći<br />

kompjuterska oprema drugih poznatih<br />

pro iz vo đa ča. Izme đu osta log, u njiho<br />

voj onlajn pro dav ni ci može te prona<br />

ći i AMD, Intel, Mic ro soft, Kaspersky,<br />

Zebra, Birch, Canon, Aru ba i mno ge<br />

dru ge ponu de. Ipak, kako isti ču, neke<br />

od ovih sarad nji ima ju veći zna čaj za<br />

kompaniju nego ostale.<br />

Na sajtu Coral Computersa može te<br />

pro na ći lap to po ve jed nog od vode ćih<br />

svet skih pro iz vo đa ča - Lenova. Ponuda<br />

je širo ka i tu je da zado vo lji kako<br />

one skrom ne kori sni ke koji ma je kompjuter<br />

potreban za jednostavne zadat<br />

ke, tako i one koji ma je potreb na snažna<br />

maši na koja može da izdr ži više<br />

zahtevnih procesa istovremeno. Njihova<br />

lini ja Think pad je jed na od naj poznatijih<br />

u svetu i predstavlja laptopove<br />

pravljene <strong>specijal</strong>no za biznis korisnike.<br />

Uz Leno vo, ova fir ma može da se<br />

pohva li i boga tom ponu dom opreme<br />

japan ske kom pa ni je Epson koja<br />

je među lide ri ma u pro iz vod nji projek<br />

to ra, štam pa ča i pro prat ne opreme<br />

za štam pa če, a koji čine sva kodnev<br />

ni rad u sva kom rad nom okruže<br />

nju bržim i jed no stav ni jim. Ras pon<br />

Epson pro iz vo da tako đe je dovolj no<br />

širok da pokri va sva či je potre be, a ako<br />

se prilikom kupovine registrujete na<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


nji ho vom zva nič nom saj tu, dobi ja te<br />

pro du že ni garant ni rok od 3 godi ne.<br />

Saradnja sa kompanijom Newland<br />

je naj no vi ja u port fo li ju Coral Com puter<br />

sa, i od nje se tako đe oče ku ju veliki<br />

rezul ta ti, kao i od pret hod ne dve.<br />

New land je kom pa ni ja koja pro iz vodi<br />

barkod skenere i propratnu opremu<br />

naj no vi je gene ra ci je, a kada se uzme<br />

u obzir da se svet ubr za no digi ta li zuje,<br />

može se done ti zaklju čak da će ove<br />

teh no lo gi je zasi gur no biti među najtra<br />

že ni jim.<br />

Uslu žno štam pa nje<br />

Isto vre me na sarad nja sa kom pa nija<br />

ma HP, Canon i Epson, kao i sa ovlaš<br />

će nim ser vi snim cen trom za nji hove<br />

ure đa je, sta vlja Coral Com pu ters u<br />

jedinstvenu poziciju da svojim klijenti<br />

ma može da pru ži uslu žno štam panje<br />

ili MPS (Managed Print Services).<br />

Vaše je samo da ih kon tak ti ra te i objasni<br />

te svo je potre be, a nji hov pro jekt<br />

ni tim će vam napra vi ti plan u kojem će<br />

vam pred sta vi ti naj bo lje i naj e fi ka sni je<br />

reše nje. MPS pred sta vlja odli čan način<br />

da kom pa ni je deo svog posla pove re<br />

nekom dru gom ko će im to ura di ti pou<br />

zda no i brzo po siste mu „ključ u ruke”.<br />

Davorin Ranđelović, vlasnik preduzeća Coral Computers<br />

Podrška klijentima<br />

i zajednici<br />

Jed na od stva ri koje naj vi še isti ču u<br />

Coral Computersu je njihov odnos sa<br />

klijentima i zajednicom u kojoj žive.<br />

Kako kori sni ci često ima ju bez broj pitanja<br />

pri kupo vi ni nove opre me, u ovoj<br />

kompaniji su se potrudili da ponude<br />

podrš ku pre, tokom i nakon kupo vi ne.<br />

Ovo se odno si kako na biznis kori sni ke<br />

koji opre ma ju čita ve kan ce la ri je, tako<br />

i na pri vat ne kori sni ke koji tra že ide a­<br />

lan raču nar za svo je lič ne potre be. Kako<br />

kažu, samo na taj način se može u potpunosti<br />

iskoristiti potencijal kupljenog<br />

raču na ra ili dru ge opre me.<br />

Tako đe, Coral Com pu ters d.o.o. često<br />

učestvuje u humanitarnim akcija<br />

ma, u cilju odr ža va nja dodi ra sa svojom<br />

zajed ni com, sa željom da pomog<br />

ne na naj bo lji mogu ći način. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Aluroll i PANTHEON – tim koji<br />

pobeđuje<br />

Iza svakog uspešnog poslovanja nalazi se kvalitetno ERP rešenje koje pomaže u kontroli,<br />

praćenju i unapređenju biznisa. O kvalitetu nekog rešenja najbolje govore njegovi korisnici,<br />

a ovoga puta smo razgovarali o softveru PANTHEON, koji kreiraju programeri i<br />

konsultanti iz softverske kuće Datalab. Naš sagovornik je bio Prvoslav Obradović, izvršni<br />

direktor kompanije Aluroll.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Prvo­slav Obra­do­vić, izvrš­ni direk­tor kom­pa­ni­je Alu­roll<br />

Može­te li našim čita­o­ci­ma predsta­vi­ti<br />

kom­pa­ni­ju Alu­roll?<br />

Pri ča o Alu rol lu poči nje dav ne 1978.<br />

godi ne. Tokom pro te klih godi na<br />

uspeš nog rada i kon ti nu i ra nog rasta,<br />

od male poro dič ne rad nje pre rasli<br />

smo u jed nu od naj ve ćih kom pani<br />

ja koja se bavi pro iz vod njom, proda<br />

jom, ugrad njom i ser vi som indu­<br />

strij skih i komer ci jal nih seg ment nih<br />

i rolo vra ta, rolet ni i komar ni ka, stola<br />

ri je, kril nih i kli znih kapi ja, pro tivpo<br />

žar nih i sen zor skih vra ta, vra ta za<br />

hlad nja če i pre hram be nu indu stri ju,<br />

kao i vra ta za hiruš ke sale i medi cinske<br />

name ne.<br />

Od samog počet ka, vizi ja osniva<br />

ča je usme re na na zado vo lje nje<br />

zah te va kori sni ka, kva li tet pro iz voda<br />

i uslu ga, cene i roko ve ispo ruke,<br />

asor ti man i kon ti nu i tet u snabde<br />

va nju i ispo ru ci. Kom pa ni ja teži<br />

ka stal nom pobolj ša nju dostig nu tog<br />

nivoa kva li te ta. Ta vizi ja je pre to če na<br />

u Poli ti ku kva li te ta pri li kom implemen<br />

ti ra nja stan dar da ISO 9001:2007<br />

2010 godi ne, a bri ga o zapo sle nima<br />

i odnos pre ma nji ma imple menti<br />

ran je pri li kom uvo đe nja stan darda<br />

OHSAS 18001:2008. Bri ga o zaš ti ­<br />

ti život ne sre di ne je bitan aspekt u<br />

današ njem glo bal nom okru že nju, pa<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


smo pri la go di li pro iz vod ne pro cese,<br />

teh no lo gi je i mate ri ja le koje koris<br />

t im o , t a k o d a n e u g r ož av aj u ž i v o-<br />

t nu sre di nu. Imple men ti ra li smo ISO<br />

14001:2015 i usa gla si li sa novim verzi<br />

ja ma stan dar da ISO 9001:2015 i<br />

OHSAS 45001:2015.<br />

Nastojimo da svakodnevno u Alur<br />

o ll u n a jv iš e u l až em o u l j u ds k e r e -<br />

sur se i u una pre đe nje opre me i proce<br />

sa. Sva ko dnev nim tim skim radom<br />

naši zapo sle ni daju svoj dopri nos da<br />

bismo zado vo lji li i naj slo že ni je zah<br />

te ve, kako na doma ćem tako i na<br />

ino stra nom tržiš tu.<br />

Kako ste se odlu­či­li za uvo­đe­nje<br />

PANT­HEON-a?<br />

Kako posto je ći siste mi nisu mogli<br />

da ispra te rast kom pa ni je, odlu čili<br />

smo se za Pant heon, koji je doneo<br />

pri met no i kon ti nu i ra no una pre đenje<br />

u radu. Pro gram je lako pri la gođen<br />

našim potre ba ma i pra vlje nju<br />

veza sa usko struč nim pro gra mi ma<br />

koje kori sti mo za opti mi za ci ju pro izvod<br />

nje. Ovo je umno go me dopri nelo<br />

una pre đe nju pro ce sa u kom pa ni ji<br />

i boljoj kon tro li poslo va nja.<br />

Kako je pro­te­kla imple­men­taci­ja?<br />

Kao i sva ka pro me na u pred u zeću<br />

– nije bilo lako. Ono što je veo ma<br />

važno je da se ofor mi tim koji će se<br />

bavi ti pro jek tom uvo đe nja ERP rešenja.<br />

Ura đe no je sni ma nje i ana li za<br />

pro ce sa, i tim je u sva kom momentu<br />

znao dokle se sti glo i šta je potreb<br />

no ura di ti sle de će. Bit no je zna ti da<br />

je uvo đe nje ERP reše nja pro ces koji<br />

se ne zavr ša va, već se stal no una pređu<br />

je i pobolj ša va.<br />

O PANT­HEON ERP reše­nju<br />

PANT HEON reše nje se raz vi ja već više od 25 godi<br />

na, a na tržiš tu Srbi je je pri sut no od 2002.<br />

posred stvom fir me Data lab. Danas PANT HEON<br />

ima pre ko 80.000 kori sni ka u 7 zema lja Adri ja tik<br />

regi je (pre ko 16.000 u Srbi ji). PANT HEON integri<br />

še sve važne poslov ne pro ce se i doga đa je u<br />

kom pa ni ja ma i to: raču no vod stvo, knji go vod stvo,<br />

skla diš te, malo pro da je i vele pro da je, ser vis i pro izvod<br />

nju. Pra vu sna gu PANT HEON-a čini pre ko 30<br />

part ner skih pred u ze ća i 130 struč nih kon sul ta nata<br />

koji sa Data la bom rade raz voj, imple men ta ci ju,<br />

obu ku i podrš ku za broj ne kori sni ke.<br />

Šta biste nave­li kao glav­nu<br />

pred­nost PANT­HEON-a?<br />

Uz Pant heon smo dobi li kom plet<br />

no pra će nje našeg rada na jed nom<br />

mestu i odlič no pra će nje doku menta<br />

ci je. Izdvo ji li bismo i jed no stavnu<br />

sarad nju sa eks ter nim knji govodstvom,<br />

kao i kvalitetne i detaljne<br />

izveštaje o poslovanju. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Izgradnja<br />

Security Operations Centra:<br />

Unapređenje bezbednosti<br />

i efikasnosti<br />

U današnjem digitalizovanom svetu, sajber-bezbednosne pretnje su postale ozbiljan<br />

izazov za kompanije svih veličina, nevezano iz kojih industrija dolaze. Napadi hakera,<br />

krađa podataka i zlonamerni softveri predstavljaju stalnu pretnju poslovanju, a mogu<br />

imati ozbiljne posledice po reputaciju, finansijsko stanje i kontinuitet rada kompanija.<br />

Upravo zbog toga, izgradnja Security Operation Centra (SOC) postaje ključni korak<br />

zaštite u današnjem poslovnom okruženju. SOC je centralizovani servis koji omogućava<br />

organizacijama da nadgledaju, analiziraju i reaguju na sajber pretnje u realnom vremenu.<br />

Zahvaljujući naprednim tehnologijama i stručnom osoblju, SOC pruža brojne benefite koji<br />

pomažu kompanijama da otkriju, spreče i umanje uticaj bezbednosnih incidenata.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Jed na od ključ nih pred no sti<br />

SOC-a je rano otkri va nje pretnji.<br />

Nepre kid no se nad gle da ju<br />

mre že i siste mi, pri čemu se iden tifi<br />

ku ju sum nji ve aktiv no sti i gene ri šu<br />

upo zo re nja na poten ci jal ne rizi ke,<br />

pre nego što napad dostig ne kri tič<br />

nu zonu. Brza reak ci ja na inci dente<br />

je tako đe ključ na karak te ri sti ka<br />

SOC-a. Struč nja ci u cen tru su obuče<br />

ni da pre po zna ju, ana li zi ra ju i reagu<br />

ju na pret nje u real nom vre me nu,<br />

što omo gu ća va efi ka sno suzbi ja nje<br />

napa da i sma nje nje šte te koju mogu<br />

da iza zo vu. Pored toga, SOC pruža<br />

zaš ti tu kri tič nih infor ma ci ja organi<br />

za ci je. Uz sve veći obim poda taka<br />

koji se gene ri šu i raz me nju ju, zaš<br />

ti ta infor ma ci ja posta je pri o ri tet za<br />

uspeš no poslo va nje. SOC pru ža proak<br />

tiv nu odbra nu od hake ra, saj ber<br />

kri mi na la ca i unu traš njih pret nji, osigu<br />

ra va ju ći da ose tlji ve infor ma ci je<br />

osta nu zaš ti će ne.<br />

Temelj ne teh no lo gi je<br />

SOC-a<br />

Secu rity Ope ra tion Cen tar (SOC)<br />

se osla nja na raz li či te teh no lo gije<br />

kako bi obez be dio sve o bu hvat nu<br />

zaš ti tu i efi ka sno rea go vao na saj ber<br />

pret nje. Evo neko li ko ključ nih teh nolo<br />

gi ja koje se često kori ste u SOC-u i<br />

nji ho vih bene fi ta:<br />

1. SIEM (Secu rity Infor ma tion and<br />

Event Mana ge ment): SIEM je teh no­<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


lo gi ja koja inte gri še podat ke o bezbed<br />

no sti iz raz li či tih izvo ra, kao što<br />

su logo vi siste ma, mre žni poda ci,<br />

anti vi ru sni ala ti itd. Ova teh no lo gija<br />

omo gu ća va nad gle da nje i anali<br />

zu doga đa ja u real nom vre me nu,<br />

iden ti fi ko va nje sum nji vih aktiv nosti<br />

i detek ci ju poten ci jal nih pret nji.<br />

Kom bi na ci ja SIEM-a sa napred nom<br />

ana li ti kom omo gu ća va brže otkri vanje<br />

inci de na ta i efi ka sno upra vlja nje<br />

bez bed no snim doga đa ji ma.<br />

2. SOAR (Secu rity Orche stra tion,<br />

Auto ma tion and Respon se): SOAR<br />

teh no lo gi ja poma že u auto ma ti za ci ji<br />

pro ce sa u SOC-u. Ona inte gri še razli<br />

či te ala te i siste me, omo gu ća va ju ći<br />

auto ma ti zo va no pri ku plja nje podata<br />

ka, ana li zu pret nji, reša va nje incide<br />

na ta i pra će nje aktiv no sti. Implemen<br />

ta ci ja SOAR-a poma že u efi kasnom<br />

upra vlja nju vre me nom i resursi<br />

ma, ubr za va odgo vor na pret nje i<br />

sma nju je ljud sku greš ku.<br />

3. Tic ke ting System: Tic ke ting<br />

System je soft ver sko reše nje koje se<br />

kori sti za pra će nje, pri o ri te ti za ci ju i<br />

upra vlja nje bez bed no snim inci denti<br />

ma. Ova teh no lo gi ja omo gu ća va<br />

efi ka sno ras po re đi va nje zada ta ka,<br />

pra će nje sta tu sa inci de na ta i koor dina<br />

ci ju timo va unu tar SOC-a. Tic keting<br />

System tako đe olak ša va generi<br />

sa nje izveš ta ja o inci den ti ma i pruža<br />

tran spa rent nost u reša va nju proble<br />

ma.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


4. Remo te Access and Con trol<br />

Mana ge ment: U današ njem glo balnom<br />

poslov nom okru že nju, kom pani<br />

je često ima ju distri bu i ra ne timove<br />

ili part ner ske orga ni za ci je koje<br />

zah te va ju pri stup mre ži i siste mi ma.<br />

U SOC-u, teh no lo gi je za upra vljanje<br />

daljin skim pri stu pom i kon trolom<br />

omo gu ća va ju sigu ran i kon tro lisan<br />

pri stup, iden ti fi ka ci ju kori sni ka i<br />

spre ča va nje neo vlaš će nih aktiv no sti.<br />

Ovo je ključ no za odr ža va nje bezbed<br />

no sti u slo že nim rad nim okruže<br />

nji ma.<br />

5. Con sul ting Ser vi ces for SOC-<br />

CERT: Pored teh no lo gi ja, pru ža nje<br />

kon sul tant skih uslu ga za izgradnju<br />

SOC-a i ser ti fi ka ci ju (SOC-CERT)<br />

može biti od veli ke pomo ći. Struč<br />

ni kon sul tan ti mogu pru ži ti relevant<br />

no zna nje i isku stvo za postavlja<br />

nje i opti mi za ci ju SOC-a, izra du<br />

poli ti ka i pro ce du ra, obu ku oso blja i<br />

ser ti fi ka ci ju u skla du sa među na rodnim<br />

stan dar di ma. Ova vrsta podrš ke<br />

osi gu ra va da SOC bude ade kvat no<br />

kon fi gu ri san i ope ra tiv no efi ka san.<br />

Ove teh no lo gi je, zajed no sa stručnim<br />

oso bljem i dobro uspo sta vljenim<br />

pro ce si ma, omo gu ća va ju Security<br />

Ope ra tion Cen tru da pru ži konti<br />

nu i ra nu i sve o bu hvat nu zaš titu<br />

kom pa ni ja ma od saj ber pret nji.<br />

Imple men ta ci ja ovih teh no lo gi ja u<br />

SOC-u pove ća va efi ka snost, ubr za va<br />

reak ci ju na inci den te i pru ža orga ni­<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


za ci ja ma veći mir u pogle du nji ho ve<br />

bez bed no sti.<br />

Upo­zo­ra­va­ju­ći<br />

pri me ri<br />

Sve do ci smo raz li či tih napa da u<br />

zemlji i okru že nju koji pove zno ugroža<br />

va ju ne samo kom pa ni je i organi<br />

za ci je već i lju de koji su afek ti ra ni<br />

zau sta vlja njem ili oba ra njem nekog<br />

ser vi sa. Tako je nedav no napad nut<br />

Repu blič ki geo det ski zavod o s t a­<br />

vlja ju ći veli ki broj gra đa na bez<br />

moguć no sti da pod no se i rea li zuju<br />

svo je zah te ve. Dodat no, cyber<br />

napa di mogu ima ti sna žne posledi<br />

ce i na sta bil nost drža va. Alba nija<br />

je pre ki nu la diplo mat ske odno se<br />

sa Ira nom nakon što su potvr đe ni<br />

cyber napa di. Dodat no, i Crna Gora<br />

je nedav no pre tr pe la teš ke napade<br />

na držav nu infor ma ci o no-tehno<br />

loš ku infra struk tu ru. Jasno je da<br />

digi tal ni svet dono si nove rizi ke na<br />

koje lju di vero vat no još nisu spremni<br />

zbog nedo volj nog bro ja infor maci<br />

ja kao i brzo ra stu ćeg tren da raz voja<br />

cyber teh no lo gi ja.<br />

Dock Solu tion<br />

kao sigu ran<br />

oslo nac<br />

K a d a j e r e č o p r už an j u u s l ug a S e c u -<br />

rity Ope ra tion Cen tra (SOC) i napred<br />

nih sigur no snih reše nja, kompa<br />

ni ja Dock Solu tion oku plja tim<br />

vrhun skih struč nja ka iz obla sti saj ber<br />

bez bed no sti koji ima ju boga to iskustvo<br />

u izgrad nji, opti mi za ci ji i upravlja<br />

nju SOC-om. Teh no lo gi je na kojima<br />

se bazi ra ju kom pe ten ci je su raz<br />

ne, zavi sno od potre ba kli je na ta:<br />

IBM QRa dar, Thre at Con nect, Ser vice<br />

Now, CyberArk, Bac kBox, Ano mali,<br />

RMM, Sand box, Thor, do mno gih<br />

dru gih.<br />

U sve tlu rastu ćih saj ber pretnji,<br />

izgrad nja SOC-a posta je impera<br />

tiv za orga ni za ci je. Inve sti ra nje u<br />

napred ne ser vi se koje SOC pru ža<br />

i sarad nja sa vode ćim pru ža o ci ma<br />

uslu ga iz ove obla sti poma že organi<br />

za ci ja ma da osta nu korak ispred<br />

napa da ča i obez be de sigur no i pouzda<br />

no poslo va nje. Zaš ti ti te svo ju<br />

orga ni za ci ju, izgra di te SOC i osi guraj<br />

te svo ju buduć nost u digi tal nom<br />

sve tu. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Produktivnije i pouzdanije<br />

štampanje uz Epson<br />

U savremeno opremljenoj kancelariji, ključne karakteristike koje tražimo od naših štampača<br />

su izdržljivost, pouzdanost i visoka produktivnost. Kompanija Epson svojom izvanrednom<br />

ponudom zadovoljava upravo sva pomenuta očekivanja. Štampači iz serije Epson WorkForce<br />

Enterprise AM-C impresioniraju svojim inovativnim i kompaktnim dizajnom, kao i modularnom<br />

konfiguracijom koja odgovara specifičnim potrebama svake kancelarije.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Kod ovih ure đa ja, odr živost<br />

je poseb no nagla še na.<br />

Epson Work For ce Enter prise<br />

AM-C seri ja dono si ino va tiv nu<br />

teh no lo gi ju štam pa nja bez toplo te,<br />

što dopri no si šted nji ener gi je, smanje<br />

nju potroš nje i ope ra tiv nih troš<br />

ko va. Ova kav eko loš ki pri stup ima<br />

više stru ke kori sti, uklju ču ju ći smanje<br />

nje potroš nje mate ri ja la, smanje<br />

nje nega tiv nog uti ca ja na život<br />

nu sre di nu i sma nje nje potre be za<br />

redov nim odr ža va njem i inter venci<br />

ja ma. Ova teh no lo gi ja tako đe igra<br />

ključ nu ulo gu u posti za nju izdr žljivo<br />

sti ure đa ja. Sma nje njem zastoja<br />

i potre be za čestim poprav ka ma,<br />

štam pa či iz ove seri je posta ju pouzda<br />

ni i prak tič ni, omo gu ća va ju ći<br />

neo me tan rad i veću pro duk tiv nost.<br />

Sa Epson Work For ce Enter pri se<br />

AM-C seri jom vašu pro duk tiv nost<br />

može te podig nu ti na viši nivo. Ovi<br />

impre siv ni inkjet štam pa či mogu da<br />

štam pa ju brzi nom od 40, 50 i čak 60<br />

stra ni ca u minu ti. Tako đe, ima ju izuzet<br />

no brzo buđe nje iz reži ma spa vanja,<br />

tako da može te odmah zapo če ti<br />

sa štam pa njem, bez gublje nja minuta<br />

na čeka nje.<br />

Pored visoke produktivnosti, Epson<br />

Work For ce Enter pri se AM-C serija<br />

nudi i una pre đe ne bez bed no sne<br />

funk ci je koje čine štam pa nje bez bedni<br />

jim nego ika da pre. Zaš ti ta poda taka,<br />

doku me na ta i samih ure đa ja, kao<br />

i kon tro la pri stu pa i šifri ra nje komuni<br />

ka ci je, garan tu ju da će vaši poda ci<br />

biti sigur ni.<br />

Epson Print Admin (EPA) je server<br />

sko reše nje koje pru ža visok nivo<br />

bezbednosti za štampanje, skeniranje<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


i kopi ra nje. Ovo reše nje omo gu ća va<br />

auten ti fi ka ci ju kori sni ka putem raz liči<br />

tih meto da, uklju ču ju ći čita če karti<br />

ca, kori snič ke infor ma ci je za pri javu,<br />

lozin ke i PIN kodo ve. Pored toga,<br />

EPA pru ža niz dru gih funk ci ja koje<br />

dodat no pobolj ša va ju efi ka snost i<br />

upra vlja nje štam pa njem.<br />

Novi stan dar di<br />

Pome nu ta seri ja štam pa ča postavlja<br />

nove stan dar de na tržiš tu zahvalju<br />

ju ći impre siv nim teh nič kim ino va­<br />

ci ja ma. Isti če se kao jed na od najkom<br />

pakt ni jih mul ti funk ci o nal nih<br />

ure đa ja u svo joj kla si, koja pri li kom<br />

štam pa nja u viso koj rezo lu ci ji osigu<br />

ra va izvan re dan kva li tet štam pe.<br />

Poseb no se izdva ja kada se tekst preklapa<br />

na slike - ovde tehnologija za<br />

izgla đi va nje ivi ca dola zi do izra ža ja,<br />

sma nju ju ći potroš nju masti la, a da pri<br />

tome ne sma nju je brzi nu štam pa nja.<br />

Ovo ino va tiv no reše nje omo gu ća va<br />

da štampani materijal izgleda oštro i<br />

jasno, čine ći ga savr še nim za raz li či te<br />

poslov ne i kre a tiv ne potre be.<br />

WorkForce Enterprise AM-C štampa<br />

či tako đe ima ju pri pre mu PDF dokume<br />

na ta, stva ra ju ći dato te ke koje su do<br />

čak 83 odsto manje u odno su na podra<br />

zu me va ne PDF postav ke. Jed na od<br />

dodatnih karakteristika koja svakako<br />

pri vla či pažnju je sve o bu hvat ni pre gled<br />

moguć no sti koje ovi štam pa či nude.<br />

Ugra đe no reše nje za pra će nje omo guća<br />

va nedelj ne pro ce ne potroš nje energi<br />

je. Na taj način kori sni ci mogu imati<br />

jasnu sli ku o tome koli ko ener gi je<br />

kori sti nji hov štam pač i na koji način<br />

mogu opti mi zo va ti nje go vu upo tre bu.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Work For ce Enter pri se AM-C seri ja<br />

štam pa ča dono si niz ino va ci ja koje<br />

una pre đu ju kva li tet i pou zda nost<br />

štam pe, a isto vre me no olak ša va ju<br />

odr ža va nje i bri gu o ure đa ju. Jed na<br />

od ključ nih pred no sti je nji hov inova<br />

tiv ni sistem masti la koji posta vlja<br />

nove stan dar de u indu stri ji, a osim<br />

toga omo gu ća va i lak ši ser vis, brže<br />

ciklu se čiš će nja, bržu ini ci ja li za ci ju<br />

i sadr ži pako va nja s masti lom koja<br />

se lako reci kli ra ju. Work For ce Enterpri<br />

se AM-C seri ja tako đe ima sistem<br />

auto mat skog odr ža va nja, odno sno<br />

ugra đen kon tej ner sa hidra tant nom<br />

teč noš ću, koja spre ča va isu ši va nje<br />

gla ve štam pa ča i pobolj ša va efi kasnost<br />

siste ma masti la.<br />

Kori­snič­ki meni i štam­pa­nje<br />

u clo­u­du nika­da nisu<br />

bili jed­no­stav­ni­ji<br />

Seri ja Work For ce Enter pri se AM-C<br />

dono si intu i ti van gra fič ki kori snički<br />

inter fejs sa 10,1-inčnim ekra nom<br />

ose tlji vim na dodir, što omo gu ćava<br />

lako upra vlja nje, pri la go đa va nje<br />

i efi ka san rad. Dodat na pred nost<br />

ovih štam pa ča je nji ho va kom pa tibil<br />

nost sa apli ka ci jom Smart Panel,<br />

koja omo gu ća va štampa nje u clo u­<br />

du i upra vlja nje štam pa čem putem<br />

vašeg tele fo na ili table ta. Docu ment<br />

Cap tu re Pro (DCP) je još jed na korisna<br />

funk ci ja koja poje din ci ma olakša<br />

va ske ni ra nje, čuva nje i delje nje<br />

poda ta ka unu tar pred u ze ća.<br />

Uz napredne funkcije za imenovanje,<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


odva ja nje i usme ra va nje doku mena<br />

ta, pro ces ske ni ra nja posta je brži<br />

i efi ka sni ji. Opci ja direkt nog skeni<br />

ra nja u Word, Excel i Power Po int<br />

dato te ke dodat no pove ća va praktič<br />

nost. Kva li tet štam pe ovih ure đaja<br />

je izvan re dan, a seri ja Work Force<br />

Enter pri se AM-C nudi i raznovr<br />

sne moguć no sti završ ne obra de<br />

nakon štam pe. Od hef ta nja, buše nja<br />

rupa, ofset savi ja nja, pre kla pa nja do<br />

pove zi va nja knji ga - ovi štam pa či<br />

ima ju sve što vam je potreb no za<br />

pro fe si o nal ni izgled vaših štam panih<br />

mate ri ja la. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Super Admin Days<br />

Vien na 2023<br />

Od 24. do 27. maja 2023. godine održano je drugo izdanje Super Admin Days u Beču<br />

– Super Admin Days Vienna 2023. Ovom prilikom sistem administratori iz Srbije imali su<br />

priliku da se upoznaju sa najnovijim tehnološkim rešenjima kompanija Gatewatcher, Wallix,<br />

Whalebone i PrimX.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


U<br />

foku su ovo go diš njeg izda<br />

nja bila je infor ma ci o na<br />

bez bed nost, tema koja je<br />

izu zet no aktu el na poseb no u kontek­stu<br />

pove­ća­nog bro­ja napa­da na<br />

infra­struk­tu­ru i kri­tič­ne siste­me.<br />

Efi ka sna reše nja za<br />

pou zda nu zaš ti tu<br />

Prvog dana sastan ka, Pawel Rybczyk<br />

iz kompanije Gatewatcher predstavio<br />

je NDR reše­nje Aio­nIQ. Aio­nIQ je<br />

plat for ma za otkri va nje i rea go vanje<br />

(NDR) koja pou zda no iden ti fiku<br />

je zlo na mer ne rad nje i sum njiva<br />

pona ša nja na osno vu mapi ra nja<br />

svih sred sta va pri sut nih na Aio nIQ-u<br />

i pru­ža neu­po­re­div nivo otkri­va­nja i<br />

vidlji vo sti saj ber pret nji, pozna tih ili<br />

nepo zna tih: ran som va re, APT, eksplo<br />

a ta ci je ranji vo sti nul tog dana<br />

itd.<br />

Arthur Swiacki i Muzart Sarsymbayev<br />

su predstavili Wallix rešenja za<br />

upravljanje privilegovanim pristupom<br />

– Bastion, EndPoint Privilege Management<br />

– BestSafe, Identity Access<br />

Mana ge ment – Tru ste lem, kao i Multi-Factor<br />

Authentication – Authentica­tor.<br />

Vest koja je pri­vu­kla ogrom­nu<br />

pažnju je da je nedav­no Kle ver wa re<br />

postao deo Wal­lix gru­pe. Kle­ver­ware<br />

je lider u obla sti upra vlja nja identi­te­tom<br />

i pri­stu­pom i može se reći<br />

da je ovom akvi zi ci jom Wal lix u potpu­no­sti<br />

zao­kru­žio port­fo­lio pro­iz­voda<br />

i uslu ga za infra struk tur nu bezbed­nost.<br />

Adam Wright i Adam Merka objasnili<br />

su kako kompanija Whalebone<br />

svojim on-premise rešenjem Immunity<br />

rešava probleme filtriranja saobra­ća­ja<br />

u skla­du sa pro­pi­si­ma. Bloki­ra­nje<br />

pro­ble­ma­tič­nog sao­bra­ća­ja<br />

Super Admi ni sa pre da va či ma<br />

Pre zen ta ci ja Pawe la Rybzcyka iz kom pa ni je Gate watcher<br />

Pre zen ta ci ja Muzar ta Sarsymbayeva iz kom pa ni je Wal lix<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Pre zen ta ci ja Ran ka Rado va no vi ća iz kom pa ni je Mon dist<br />

Pre zen ta ci ja Ada ma Wrig hta i Ada ma Mer ka iz kom pa ni je Wha le bo ne<br />

dru­gih, omo­gu­ća­va šifro­va­nje podata<br />

ka kroz poli ti ke sa vrlo malo utroše­nih<br />

resur­sa. Pro­iz­vo­di ZONE­CEN­<br />

TRAL za dato­te­ke i fasci­kle, ZED!<br />

za dato­te­ke u tran­zi­tu, CRI­HOD za<br />

disko­ve i pre­no­sne raču­na­re, ORI­<br />

ZON za skla­diš­te u obla­ku, ZED­MAIL<br />

za e-poš­tu, ZONE­PO­INT za MS Share­Po­int<br />

bibli­o­te­ke i ZED­FREE za .ZED<br />

dato­te­ke u pot­pu­no­sti omo­gu­ća­vaju<br />

kompanijama da primenjuju usvojene<br />

politike klasifikacije dokumenata,<br />

šti­te­ći tako ose­tlji­ve podat­ke od<br />

gubit­ka, kra­đe, otkri­va­nja i špi­ju­na­že.<br />

Orga ni za ci ja<br />

i posve će nost<br />

Pre zen ta ci ja Sebe sti e na Four ni la iz kom pa ni je PrimX<br />

posta­je sve važni­je, uglav­nom zbog<br />

pove­ća­nog bro­ja napa­da koji dola­ze<br />

sa zlo­na­mer­nih dome­na. Wha­le­bo­ne<br />

je pono­san na činje­ni­cu da je Evrop­ska<br />

komisija u projektu DNS4EU odabrala<br />

Whalebone da zaštiti 100 miliona stanov­ni­ka<br />

Evrop­ske Uni­je.<br />

Sebastien Fournil iz PrimX-a predsta<br />

vio je ino va tiv no reše nje za enkrip<br />

ci ju poda ta ka koje, za raz li ku od<br />

Super Admin Days Vien na 2023 je<br />

podr­ža­la kom­pa­ni­ja Mon dist, distribu­ter<br />

sa doda­tom vred­noš­ću za<br />

regi­o­ne CEE i DACH.<br />

Uče­sni­ci poseb­nu zahval­nost duguju<br />

Nenadu Nikolinu i Ranku Radova­no­vi­ću,<br />

orga ni za to ri ma Super<br />

Admin Days Vien­na 2023, bez čijeg<br />

zala­ga­nja i posve­će­no­sti ne bi bilo<br />

mogu­će orga­ni­zo­va­ti ova­kav skup.<br />

Zajed­nič­ka poru­ka sa sku­pa je:<br />

Vidi mo se sle de će godi ne na Super<br />

Admin Days 2024! Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Nokia X30 5G – najekološkiji<br />

Nokia telefon do sada,<br />

bez kompromisa<br />

u pogledu performansi<br />

Nokia X30 5G je najekološkiji Nokia pametni telefon do sada. Izrađen je imajući na umu<br />

održivost i dugotrajnost, kombinujući dizajn koji je dobar za životnu sredinu zahvaljujući<br />

upotrebi recikliranih materijala, 3 godine ažuriranja i premium funkcije – bez kompromisa<br />

u pogledu performansi.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Autor: Apra ham Aslanyan,<br />

mena­džer za raz­voj poslo­va­nja<br />

za pod­ruč­je Bal­ka­na i Grč­ke u<br />

kompaniji HMD Global Ako<br />

Inspi ri san pri ro dom,<br />

napra vljen da je zaš ti ti<br />

Dizaj­ni­ran u Fin­skoj, sa okvirom<br />

izra­đe­nim od 100% reci­kli­ranog<br />

alu­mi­ni­ju­ma i zad­njom stranom<br />

od 65% reci kli ra ne pla sti ke,<br />

Nokia X30 5G je naj­e­ko­loš­ki­ji pamet<br />

ni tele fon kom pa ni je HMD Glo bal<br />

do sada, uklju­ču­ju­ći i kuti­ju u kojoj<br />

dola­zi. Sma­nje­na veli­či­na pako­vanja<br />

– omo­gu­će­na našom odlu­kom<br />

da uklo­ni­mo punja­če iz X-seri­je radi<br />

sma­nje­nja e-otpa­da – šte­di na emisi­ji<br />

CO 2<br />

u toku tran­spor­ta. Koriš­ćenjem<br />

100% FSC ser­ti­fi­ko­va­ne i 94%<br />

reci­kli­ra­ne papir­ne kuti­je pro­mo­više­mo<br />

odgo­vor­no šumar­stvo i podrža­va­mo<br />

cir­ku­lar­nu eko­no­mi­ju. Sve<br />

ovo zna­či da Nokia X30 5G ima najma­nji<br />

eko­loš­ki oti­sak među Nokia<br />

tele fo ni ma do sada.<br />

Sve pre mi um funk ci je<br />

na jed nom mestu<br />

Bele­ži­te feno­me­nal­ne foto­gra­fi­je sa<br />

PureView kamerom rezolucije 50 MP<br />

koja kori­sti teh­no­lo­gi­ju veš­tač­ke inteli­gen­ci­je<br />

i OIS (Opti­cal Ima­ge Sta­bi­liza­tion)<br />

za sni­ma­nje sadr­ža­ja sa još više<br />

deta­lja. Ona je upot­pu­nje­na pot­pu­no<br />

novim, intu­i­tiv­nim pada­ju­ćim menijem<br />

koji vam obez­be­đu­je brži pri­stup<br />

naj­češ­će upo­tre­blja­va­nim pode­ša­vanji­ma<br />

kame­re. Opci­ja Cap­tu­re Fusion<br />

bi mil ion lju di kori sti lo Nokia X30 5G telefon<br />

još jed nu godi nu duže, ušte de li bi dovolj<br />

nu koli či nu ugljen-diok si da i srod nih gaso va<br />

potreb nu za napa ja nje 5.253 doma ćin sta va<br />

tokom cele godi ne.<br />

omo­gu­ća­va da glav­na kame­ra beleži<br />

snim­ke ultra­ši­ro­kog ugla za još više<br />

detalja u centru fotografije, dok Night<br />

Mode 2.0, opci­ja­ma Dark Vision, Tripod<br />

Mode i Night Sel­fie, omo­gu­ća­va<br />

pra­vlje­nje još jasni­jih i živo­pi­sni­jih fotogra­fi­ja,<br />

čak i nakon zala­ska sun­ca.<br />

Kame­ru tako­đe šti­ti Cor­ning Goril­la<br />

Glass sta­klo, uz DX+, koje omo­gu­ćava<br />

da 98% sve­tlo­sti stig­ne do objek­tiva<br />

kako bi se obez­be­di­le vode­će optič­ke<br />

per­for­man­se i otpor­nost na ogrebo<br />

ti ne. Jer što više sve tlo sti stig ne do<br />

objektiva to su fotografije bolje.<br />

Sa do sada naj bo ljim ekra nom na<br />

Nokia tele­fo­nu, Nokia X30 5G svoj<br />

i m P u r e ­D i ­s p l a y e k r a ­n o m d i j a ­g o-<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


na­le 6,43 inča i brzi­nom osve­ža­vanja<br />

od 90 Hz obez­be­đu­je bes­pre­korni­je,<br />

respon­ziv­ni­je isku­stvo. AMO­LED<br />

Pure­Di­splay teh­no­lo­gi­ja pod­ra­zume­va<br />

sve­tli­je i živo­pi­sni­je boje, što<br />

čini da stri­ming, skro­lo­va­nje i pregle­da­nje<br />

sadr­ža­ja, ali i samo drža­nje<br />

tele fo na, budu pra vo zado volj stvo.<br />

Nokia X30 5G dola zi sa opci jom<br />

brzog punje­nja od 33 W (punjač od<br />

33 W za brzo punje nje se pro da je<br />

odvo­je­no) i pre­po­zna­tlji­vim tra­ja­<br />

njem bate­ri­je do dva dana, sa impresiv<br />

nih 800 punih ciklu sa punje nja, i<br />

osta­je u dobrom sta­nju čak i nakon<br />

godi­na punje­nja. Opre­mljen Qualcomm<br />

Snap dra gon 695 pro ce so rom<br />

za opti­mi­za­ci­ju poten­ci­ja­la 5G mreže,<br />

Nokia X30 5G tele­fon je spre­man<br />

za koriš­će­nje na duge sta­ze.<br />

Nokia X30 5G tako­đe dola­zi sa<br />

pret­hod­no insta­li­ra­nom GoPro Quik<br />

App apli­ka­ci­jom, tako da može­te da<br />

sni­ma­te, obra­đu­je­te i deli­te svo­ju<br />

kre a tiv nost gde god da se nala zi te.<br />

Bez be dan, sigu ran<br />

i ažu ri ran godi na ma<br />

Opre­mljen za bez­bed­no skla­diš­te­nje<br />

naj­pri­vat­ni­jih i lič­nih infor­maci<br />

ja, Nokia X30 5G ima do 3 godine<br />

meseč nih bez bed no snih ažu rira<br />

nja i 3 godi ne garan ci je, tako da<br />

može­te da bude­te mir­ni. Osim toga,<br />

s v i n a š i p o d a ­c i o a k t i ­v a ­c i ­j i i p e r ­-<br />

for­man­sa­ma ure­đa­ja skla­diš­te se<br />

na ser ve ri ma u Hami ni, u Fin skoj, i<br />

zaš­ti­će­ni su rigo­ro­znim evrop­skim<br />

zako ni ma o zaš ti ti poda ta ka.<br />

Nokia X30 5G tele­fon je tako­đe<br />

odli­čan izbor za pred­u­ze­ća, ima­ju­ći<br />

na umu da ga je veri fi ko vao Goo gle<br />

Android Enterprise Recommended.<br />

Za više infor­ma­ci­ja o našoj ponudi<br />

pamet­nih i kla­sič­nih tele­fo­na i<br />

table­ta, i kako biste pro­naš­li ure­đaj<br />

koji naj­bo­lje odgo­va­ra vašim pri­vatnim<br />

i poslov nim potre ba ma, moli mo<br />

pose ti te naš lokal ni veb-sajt. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Prva Poslovna šahovska liga<br />

Kad plemenite namere okupe ljude,<br />

pozitivan rezultat je zagarantovan<br />

– šahovskoj omladini<br />

obezbeđena sredstva!<br />

Uzbudljivo finale premijerne sezone<br />

Završ ni ca po meri i publi ke i medija,<br />

moglo bi se reći, viđe na je nedav<br />

no u pro sto ri ja ma Šahov skog kluba<br />

„Beo grad“ na Kara bur mi. Kao da<br />

su „poslov nja ci“ izre ži ra li da sam kraj<br />

sezo ne 2022/23. Poslov ne šahov ske<br />

lige bude naj za ni mlji vi ji.<br />

Oče ki va la se „lju ta bor ba“, jer ipak<br />

su se tu naš la naj bo lje pla si ra na<br />

pred u ze ća sa pret hod na četi ri ovose<br />

zon ska tur ni ra. Sistem tak mi če nja<br />

nepro me njen - „ber ger“, par ti je deseto<br />

mi nut ne.<br />

Među tim, sve eki pe - „Didži tal drims“,<br />

„Infor ma ti ka“, „Frak tal-Tro ka de ro“, ŠK<br />

„Eks trim“ i „SKS 365“ gle da le su prak­<br />

tič no od samog star ta fina la šahi stima<br />

Udru že nja novi na ra Srbi je (UNS)<br />

u leđa, iako nji ho va eki pa nije doš la u<br />

naj ja čem sasta vu.<br />

I baš kada su goto vo svi uče snici<br />

bili uve re ni da više nego isku snim<br />

novi na ri ma titu la ne može izma ći,<br />

mom ci iz eki pe „SKS 365“ doda li su<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


gas, savla da li UNS-ovce u poslednjem<br />

kolu i „za dla ku“ ih pre te kli na<br />

tabe li! Po prvi put ove sezo ne mladost<br />

je pobe di la isku stvo, i to, što<br />

bi u fud ba lu rekli, na gol-raz li ku:<br />

obe eki pe ima le su po osam ekip nih<br />

bodo va, ali 13,5 naspram 13 poje dinač<br />

nih poe na.<br />

Beše baš kao u Bala še vi će voj pesmi<br />

- „kibi ce ri u tran su, hla dan obliva<br />

znoj…“.<br />

Ide a lan način da se okon ča prva<br />

faza ove ple me ni te i lepe više me seč<br />

ne akci je čiji je cilj bio da se putem<br />

nov ca od upi sni ne pri ja vlje nih eki pa<br />

(do sada 24), podr ži rad Omla din ske<br />

šahov ske aka de mi je koja je izne dri la<br />

veli ki broj repre zen ta ti va ca.<br />

Pored kva li tet nog kadra, pro grama<br />

i izu zet nog pri stu pa, taj na uspeš<br />

no sti ovog pogo na za naj mla đe je u<br />

tome što on nije zatvo re nog (klupskog)<br />

tipa iako je pri ŠK „Beo grad“,<br />

već se u nje mu bru se, dru že i nado građu<br />

ju i talen ti svih osta lih klu bo va, za<br />

koje su vra ta uvek širom otvo re na.<br />

„Želi mo da se deca više okre nu<br />

šahu, ali ne pre ko mobil nih tele fona<br />

i table ta. Bez među sob nog druže<br />

nja šah nije dovo ljan. U sep tem bru<br />

nasta vlja mo… To nije oba ve za nego<br />

radost, naša srca su puna!“, ista kao<br />

je Milen ko Petro ni je vić, kome sar<br />

Poslov ne šahov ske lige.<br />

Sva pred u ze ća koja žele da se pridru<br />

že PŠL-u i daju dopri nos ovom<br />

druš tve no-kori snom podu hvatu,<br />

mogu se pri ja vi ti na tele fon<br />

060/3237-800.<br />

Pokro vi telj tak mi če nja je kom pani<br />

ja „Data Dri ven Lab“, ina če gene ral<br />

ni spon zor ŠK „Crve na zve zda“ koji je<br />

suor ga ni za tor PŠL-a uz ŠK „Beo grad“.<br />

Od nared ne sezo ne liga posta je<br />

boga ti ja za „Biz por tal“ i „Alo“ u ulo zi<br />

medij skih pokro vi te lja.<br />

Šah čini decu pamet ni jom!<br />

Kako navo di Peda goš ko druš tvo<br />

Srbi je na svom saj tu, šah nije samo<br />

igra koja posto ji duže od 2.000<br />

godi na, već je i veo ma moć no sredstvo<br />

koje:<br />

• izu zet no dopri no si raz vo ju dečjih<br />

kog ni tiv nih veš ti na (zaklju či va nje,<br />

deduk ci ja, induk ci ja)<br />

• omo gu ća va da se vežba reša vanje<br />

pro ble ma (situ a ci je)<br />

• uči decu vred no sti ma ozbilj nog rada<br />

• dopri no si jača nju samo poš to vanja<br />

kroz samo o stva ri va nje, samo i zgrađi<br />

va nje<br />

• čini da dete shva ti lič nu odgo vornost<br />

za vla sti te akci je, kao i da mora<br />

da prihvati njihove posledice<br />

• izgra đu je tim ski duh, dok istovre<br />

me no jača indi vi du al nost<br />

• uti če dra stič no na kon cen tra ciju,<br />

vizu e li za ci ju, anti ci pa ci ju, odmere<br />

nost, ana li zu, apstrakt no miš lje nje,<br />

pla ni ra nje, anga žu je intu i ci ju<br />

• poma že dete tu i uči te lju (odraslom)<br />

da bolje upo zna ju jed ni dru ge<br />

kroz tre ning situ a ci je.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Trendovi sajber zaštite:<br />

Kako XDR pomaže<br />

velikim kompanijama<br />

da unaprede poslovanje<br />

i ne gube vreme na rutine?<br />

Svet sajber pretnji se ubrzano razvija dok sajberkriminalci koriste sve sofisticiranije metode<br />

kako bi iskoristili korporativne mreže, digitalna sredstva i poslovne funkcije koje su migrirane na<br />

cloud. Ovo u praksi znači da otkrivanje i reagovanje na pretnje nisu uvek jednostavni zadaci – ne<br />

samo zbog kompleksnosti ili zato što vrlo štetni proboji u podatke mogu doći sa bilo kog mesta u<br />

bilo koje vreme, već i zato što složena infrastruktura sajber bezbednosti stvara dodatni teret za IT<br />

timove zadužene za bezbednost, što može dovesti do ljudskih grešaka.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Autor: Srđan Gligorić,<br />

Kaspersky Enterprise Account<br />

Manager za Zapadni Balkan<br />

Prema Izveštaju o modernizaci<br />

ji XDR i SOC-a koji obja vljuje<br />

Enterprise Strategy Group<br />

a sponzoriše kompanija Kaspersky,<br />

66% kom pa ni ja aktiv no radi na konsolidovanju<br />

broja alata za bezbednosne<br />

ope ra ci je, a 32% pla ni ra da radi<br />

na kon so li da ci ji. Među glav nim raz lozima<br />

su naveli optimizaciju troškova,<br />

komplikovanost tehnologije bezbedno<br />

snih ope ra ci ja koja stva ra nepo željne<br />

troškove upravljanja, potrebu da se<br />

poboljšaju korelacije podataka i ubrza<br />

vreme potrebno za istragu i reagovanje.<br />

(Izvor: ESG Rese arch Report, SOC<br />

Moder ni za tion and the Role of XDR,<br />

Jun 2022)<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Pri li ku za kon so li da ci ju može da<br />

pru ži i reše nje za una pre đe nu detekci<br />

ju i odgo vor (XDR). Sa pro ak tivnom<br />

detek ci jom kom plek snih pret<br />

nji kroz raz li či te nivoe infra struk<br />

tu re, XDR reše nje može auto matski<br />

odgo vo ri ti i pred u pre di ti štet ne<br />

posle di ce napred nih pret nji.<br />

Veća inte gra ci ja i<br />

bolje moguć no sti<br />

U digi tal nom okru že nju viso kog rizika,<br />

neo p hod no je ima ti potreb nu stručnost<br />

za kohe rent no i holi stič ko upra vljanje<br />

saj ber pret nja ma. Timo vi zadu že ni<br />

za bez bed nost mora ju da se oslo ne na<br />

dublju integraciju i više automatizacije<br />

kako bi bili ispred saj ber kri mi nala<br />

ca. Korišćenjem niza izvo ra podata<br />

ka, uključujući i end po int ure đa je,<br />

mre žu i podat ke na cloud loka ci jama,<br />

XDR nad gle da i tre ti ra pret nje za<br />

saj ber bez bed no sti.<br />

Pružajući pot pu ni uvid u bez bedno<br />

snu infra struk tu ru orga ni za ci je,<br />

koristeći napred nu ana li ti ku, pri lago<br />

dlji vo uče nje i mogućnosti automa<br />

ti za ci je, XDR može brzo da identi<br />

fi ku je i rea gu je na poten ci jal ne<br />

pret nje. Jed no stav nost imple men taci<br />

je i upra vlja nja čine ga pogod nim<br />

izbo rom za zau ze te IT timo ve.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Tra di ci o nal no, kom pa ni je kori ste<br />

EDR za end po int ure đa je zajed no sa<br />

dodat nim reše nji ma za saj ber bezbed<br />

nost koja kon tro li šu dru ge alate,<br />

u cilju kon ti nu i ra nog otkri va nja<br />

pret nji i odgo vo ra na njih. Međutim,<br />

svim ovim reše nji ma je teško<br />

isto vre me no efi ka sno upra vljati,<br />

što je glav no ogra ni če nje ova kve<br />

postav ke. Dok EDR ima spo sob nost<br />

brzog rea go va nja, on može da se<br />

foku si ra samo na end po int ure đa je,<br />

dok se XDR, koji se sma tra napredni<br />

jom ver zi jom EDR-a, šire foku sira<br />

na više bez bed no snih kon trol nih<br />

tača ka kako bi brže otkrio pret nje,<br />

koristeći dubo ku ana li ti ku i automa<br />

ti za ci ju.<br />

XDR obje di nju je i ana li zi ra teleme<br />

tri ju ovih reše nja na jed nom mestu,<br />

što je ogro man bonus za infosec<br />

pro fe si o nal ce koji zah te va ju<br />

auto mat ski ska la bil no reše nje koje<br />

se lako pri me nju je sa mogućnošću<br />

sma nje nja poten ci ja la lažnih pozitiv<br />

nih upo zo re nja, čime se skraćuje<br />

vre me odgo vo ra. XDR se nepri met<br />

no inte gri še sa postojećom bez bedno<br />

snom infra struk tu rom, uključujući<br />

plat for me za zaš ti tu end po int ure đaja,<br />

FV/NGFV (fire wall sledeće genera<br />

ci je) pro iz vo de i dru ge bez bed nosne<br />

ala te. Ova inte gra ci ja mak si mi zira<br />

ula ga nje u bez bed no sne teh no logi<br />

je, omogućavajući cen tra li zo va no<br />

upra vlja nje, kore la ci ju poda ta ka i<br />

pojed no sta vlje ne toko ve posla.<br />

Najveća pred nost XDR reše nja<br />

je i brzi na, jer kada je reč o saj ber<br />

otpor no sti, sva ka sekun da se raču na.<br />

Koristeći Big Data podat ke iz čita ve<br />

IT infra struk tu re, XDR kori sti naprednu<br />

veš tač ku inte li gen ci ju i mašin sko<br />

uče nje da pojed no sta vi i olak ša blago<br />

vre me nu ana li zu poten ci jal ne zlona<br />

mer ne aktiv no sti sa neu po re divom<br />

preciznošću i brzi nom. Izdvaja<br />

njem samo onih ele me na ta koje<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


je potreb no ana li zi ra ti za poten cijal<br />

ne ano ma li je i pret nje, bez bed nosni<br />

timo vi mogu brže da daju pri o­<br />

ri tet poda ci ma o pret nja ma pre ma<br />

ozbilj no sti.<br />

Veći kapa ci tet za eko no mi ju obima<br />

i efi ka snost zna če manje troš kova<br />

za saj ber bez bed nost, jer KSDR<br />

reše nja pru ža ju više funk ci o nal nosti,<br />

tako da IT timo vi mogu bolje da<br />

isko ri ste svo je vre me i budžet da<br />

se foku si ra ju na ključ ne pro jek te ili<br />

kori snič ka isku stva.<br />

Pred nost za veli ke kom pa ni je je<br />

u tome što, ope de lju ju ći se za ekosi<br />

stem ski pri stup, mena dže ri infose<br />

ca mogu mak si mi zi ra ti efi ka snost<br />

pri me nje nih ala ta za saj ber bez bednost,<br />

ušte de ti resur se i sma nji ti rizike<br />

kao što su ljud ski fak tor i smanjen<br />

broj lažnih pozi tiv nih rezul tata.<br />

Isto vre me no - istra ga i aktiv no sti<br />

oko odgo vo ra mogu da se odvi ja ju<br />

iz jed nog cen tra koji obu hva ta relevant<br />

ne podat ke, kon tekst i ala te.<br />

Zaklju čak<br />

Pro bo ji saj ber be zbed no sti imaju<br />

poten ci jal da pro u zro ku ju neopi<br />

si vu šte tu bilo kojoj orga ni za ciji<br />

- novo o sno va nim preduzećima,<br />

malim preduzećima ili glo bal nim<br />

kor po ra ci ja ma koje su dugo eta blira<br />

ne. Čak i ako info sec tim ili pouzda<br />

ni ponu đač IT bez bed no sti ima<br />

dobre resur se, uko li ko je foku siran<br />

na zadat ke i pod pri ti skom štiti<br />

poslo va nje, posto ji ozbilj na šansa<br />

da i kom pa ni ja ipak može posta ti<br />

žrtva napa da.<br />

Samo pri me nom sve o bu hvat ni jeg<br />

pro ak tiv nog pri stu pa sofi sti ci ra nim<br />

saj ber pret nja ma sa auto ma ti zo vanim<br />

reše nji ma kao što je Kasper ski<br />

XDR (dostu pan ove jese ni) timo vi<br />

mogu biti opre zni ji, a poda ci o klijen<br />

ti ma bez bed ni. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Može li oblak da se nosi<br />

sa bezbednošću podataka?<br />

Da li su šifrovani USB stikovi i dalje neophodni za zaštitu privatnih i poslovnih podataka?<br />

Na opravdano pitanje da li su USB stikovi i dalje neophodni u eri oblaka može se odgovoriti<br />

jasnim „da“. Zašto? Pored alata za prenos i čuvanje naših podataka, promenio se i način na<br />

koji radimo zajedno. Hakeri u potpunosti koriste ovo.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Rad od kuće<br />

Poda ci u pokre tu i reše nja u oblaku<br />

obič no se mogu bez bed no koristi<br />

ti u kom pa ni ja ma, ali rad na daljinu<br />

može ote ža ti admi ni stri ra nje i<br />

upra vlja nje pri stu pom kor po ra tivnim<br />

poda ci ma. Kao rezul tat toga,<br />

nije uvek moguće odre di ti gde i<br />

pre ko kojih mre ža zapo sle ni mogu<br />

da pri stu pe obla ku. To dovo di do<br />

više neiz ve sno sti i rizi ka sa sva kim<br />

poku ša jem pri ja ve. Posle di ce gubit<br />

ka poda ta ka su ogrom ne za pogođe<br />

ne kom pa ni je i kreću se od sudskih<br />

troš ko va i kazni do nepo pra vljive<br />

šte te po nji hov imidž.<br />

Šifro va nje je reše nje<br />

Poda ci na šifro va nom USB sti ku su<br />

tač na kopi ja dato te ka u vašem oblak<br />

u . Ko j a j e o n d a r a zl ik a ? J e dn os t a -<br />

v no: ako radi te od kuće ili u inostran<br />

stvu i kori sti te šifro va ni USB<br />

stik ili SSD, ne mora te da se prija<br />

vlju je te u oblak svo je kom pa nije<br />

pre ko jav ne Wi-Fi mre že resto rana<br />

ili hote la, gde bi vaši poda ci mogli<br />

biti kom pro mi to va ni. Može te biti<br />

hako va ni ako poku ša te da kori stite<br />

svoj VPN pre ko nepo zna te Wi-<br />

Fi veze. Ako vaša kom pa ni ja nala že<br />

oblak, nema uvek kon tro lu nad tim<br />

gde ga kori sti te. Ovo čini vaš računar<br />

ili lap top metom hake ra. Šifrova<br />

ni USB stik ovde može napra viti<br />

veli ku raz li ku. Šifro va ni USB stik<br />

ili SSD sa svim vašim dato te ka ma na<br />

nje mu je kao da ima te oblak uvek pri<br />

ruci, ali bez potre be da kori sti te Wi-Fi.<br />

Radi zahvaljujući<br />

tim skom radu<br />

King ston har dver ski enkrip to vani<br />

USB stic ko vi i eks ter ni SSD-ovi u<br />

kom bi na ci ji sa sigur no snom kopijom<br />

u obla ku su naj e fi ka sni je rešenje<br />

za spre ča va nje gubit ka podata<br />

ka. Kom bi na ci ja obe teh no lo gi je<br />

osi gu ra va da vi i vaš poslo da vac ne<br />

izgu bi te nika kve podat ke. Gde god<br />

da radi te. USB stik tako đe kori sti<br />

har dver sku enkrip ci ju ume sto softver<br />

ske, čineći „bru te for ce” napade,<br />

„snif fing” i „memory has hing”<br />

nemogućim.<br />

Ali koje karak te ri sti ke tre ba da ima<br />

vaš šifro va ni USB stik da bi odgo vorio<br />

svim ovim zah te vi ma?<br />

• Upra vlja nje lozin ka ma može biti<br />

nezgod no. To može te reši ti tako<br />

što ćete iza bra ti USB ili SSD na koji<br />

može te posta vi ti pri stup nu fra zu od<br />

6 do 64 karak te ra.<br />

• Har dver sko šifro va nje poda ta ka<br />

(kao što je AES 256-bit na enkrip cija)<br />

osi gu ra va da ne osta vi te PIN kod<br />

na siste mu na koji pove zu je te svoj<br />

memo rij ski ure đaj.<br />

• Mak si ma lan broj poku ša ja uno sa<br />

lozin ke je oba ve zan. King ston Iron­<br />

Key USB sti ko vi i SSD-ovi se automat<br />

ski zaklju ča va ju nakon 10 neuspeš<br />

nih poku ša ja pri ja ve pod ra zu meva<br />

no, a admi ni stra tor siste ma ima<br />

moguć nost da to pro me ni na veći ili<br />

manji broj poku ša ja.<br />

• Odre di te koji nivo har dver ske<br />

enkrip ci je vam je potre ban. IT odelje<br />

nja u preduzećima i insti tu ci ja ma<br />

često zah te va ju stan dard FIPS 140-2<br />

nivo 3 i/ili FIPS 197. Kom bi na ci ja nave<br />

de nih funk ci ja daje vam bez bri žnost<br />

da su vaši i poda ci vaše kom pa ni je<br />

bez bed ni ako nema te pri stup obla ku<br />

ili radi te sa neo be zbe đe ne loka ci je.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


FIPS 197 ser ti fi ko van i<br />

KSTS-AES 256-bit no<br />

enkrip to van<br />

King ston Iron Key Vault Pri vacy 80<br />

eks ter ni SSD je prvi King sto nov inova<br />

tiv ni eks ter ni SSD neza vi san od<br />

OS-a, har dver ski enkrip to van sa<br />

ekra nom ose tlji vim na dodir. VP80ES<br />

šti ti od Bru te For ce napa da i BadUSB-a<br />

sa digi tal no pot pi sa nim firm ve rom.<br />

B r ut e F o rc e z a št it a o d n a p ad a k r i-<br />

p to-bri še disk ako su admi ni strator<br />

ska i kori snič ka lozin ka pogreš<br />

no une se ne 15 puta zare dom. Disk<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


ima FIPS 197 ser ti fi kat sa KSTS-AES<br />

256-bit nom enkrip ci jom koristeći<br />

bez bed ni mikro pro ce sor sa ser ti fika<br />

tom Com mon Cri te ria EAL5+ (CC<br />

EAL5+) i usa gla šen je sa TAA.<br />

Kao što je pri rod no da otklju čate<br />

pamet ni tele fon i jed no stav no<br />

pre ne se te dato te ke pre vla če njem i<br />

ispuš ta njem, VP80ES je dizaj ni ran da<br />

pot pu no zaš ti ti podat ke dok je istovre<br />

me no jed no sta van za korišćenje.<br />

Sa intu i tiv nim ekra nom u boji osetlji<br />

vim na dodir i opci jom sa više<br />

lozin ki (admi ni stra tor i kori snik) sa<br />

nume rič kim PIN-om ili reži mi ma pristup<br />

ne fra ze, Vault Pri vacy 80ES je<br />

super i or ni ji od korišćenja inter ne ta<br />

i uslu ga u obla ku za zaš ti tu poda taka.<br />

Bilo da se radi o važnim infor maci<br />

ja ma o kom pa ni ji, doku men ti ma<br />

kli je na ta ili sli ka ma i video snim cima<br />

viso ke rezo lu ci je, disk je ide a lan<br />

za mala i sred nja preduzeća (SMB)<br />

i kre a to re sadr ža ja. Dola zi u pake tu<br />

sa dva adap ter ska kabla USB 3.2 Gen<br />

1, USB C®2/USB A i USB-C/USB-C,<br />

kako bi se omogućilo lako pove ziva<br />

nje sa raču na ri ma i dru gim uređa<br />

ji ma.<br />

VP80ES je savr šen saput nik kada<br />

su vam potreb ni bez bed ni poda ci<br />

i sadr žaj na tere nu ili u pokre tu da<br />

biste omogućili sebi pre no si vu produk<br />

tiv nost i udob nost u radu. Admini<br />

stra tor može da omogući korisnič<br />

ku lozin ku i pode si bez bed nosne<br />

opci je, kao što je kon fi gu ri sa nje<br />

mak si mal nog bro ja poku ša ja pristu<br />

pa, mini mal ne duži ne lozin ke od<br />

6-64 zna ka i alfa nu me rič kih pra vila<br />

za lozin ku. Pored toga, može te<br />

da kori sti te znak „raz mak“ koji olakša<br />

va pamćenje pri stup ne fra ze kao<br />

liste reči, neza bo rav nog cita ta ili teksta<br />

iz omi lje ne pesme. U suprot nom,<br />

kori sti te PIN tasta tu ru za otklju ča vanje<br />

kao što biste to uči ni li na mobilnom<br />

ure đa ju i da sma nji te neu spe le<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


poku ša je pri ja ve i fru stra ci je tako što<br />

ćete dodir nu ti dug me „oko“ da biste<br />

vide li lozin ku kako je une ta. Kao<br />

dodat na funk ci ja, kada se zabo ra vi<br />

kori snič ka lozin ka, admi ni stra tor ska<br />

lozin ka se može kori sti ti za pri stup<br />

poda ci ma i vraćanje kori snič kog pristu<br />

pa. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Odgovorna primena<br />

veštačke inteligencije<br />

Samo pre pola godine malo ko bi se kladio da će veštačka inteligencija biti dostupna svakome<br />

u svakodnevnom životu i poslovanju. Nivo demokratizacije veštačke inteligencije u tako kratkom<br />

vremenskom periodu je iznenađujući. Veštačka inteligencija postala je definišuća tehnologija<br />

našeg vremena, a kompanije su optimistične u pogledu njenog potencijala da koristi ljudima,<br />

industriji i društvu. Dok ulazimo u ovo novo doba, svi mi koji gradimo, implementiramo i koristimo<br />

veštačku inteligenciju smo obavezni da to činimo odgovorno.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Nala zi mo se na ras kr sni ci<br />

gde će pro bo ji u veš tač<br />

koj inte li gen ci ji tran sformi<br />

sa ti način na koji radi mo i živimo.<br />

Kako ova teh no lo gi ja posta je<br />

sve više pri hva će na i širo ko usvoje<br />

na, važno je da orga ni za ci je pri o­<br />

ri tet no usvo je odgo vor nu pri me nu<br />

kako bi osi gu ra le pozi tiv ne rezul tate.<br />

Veš tač ka inte li gen ci ja može podrža<br />

ti potre be svih indu stri ja, jer dono si<br />

auto ma ti za ci ju, flek si bil nost i sma njuje<br />

troš ko ve, oslo ba đa ju ći vre me zaposle<br />

nih za kre a tiv nost i ino va ci je, poveća<br />

va ju ći pro duk tiv nost. Na pri mer, u<br />

osi gu ra nju, finan si ja ma i ban kar stvu,<br />

veš tač ka inte li gen ci ja naru ša va tradi<br />

ci o nal ni način raz miš lja nja i rada i<br />

delu je kao kata li za tor tran sfor ma ci je<br />

celo kup nog poslo va nja.<br />

Kom pa ni ja Mic ro soft pre po znaje<br />

ovu oba ve zu, i posta vlje na je kao<br />

pri o ri tet zago va ra nja odgo vor ne prime<br />

ne veš tač ke inte li gen ci je. Deljenjem<br />

prin ci pa, naj bo ljih prak si i ala ta<br />

za veš tač ku inte li gen ci ju sa orga ni zaci<br />

ja ma Mic ro soft poma že orga ni za cija<br />

ma da raz vi ju apli ka ci je koje kori ste<br />

veš tač ku inte li gen ci ju, a pri o ri tet imaju<br />

pra vič nost, pou zda nost, bez bed­<br />

nost, pri vat nost, sigur nost, inklu zivnost,<br />

transparentnost i odgovornost.<br />

Mre ža part ne ra i struč nja ci iz Mic rosof<br />

ta su sprem ni da pomog nu organi<br />

za ci ja ma u istra ži va nju ovih novih<br />

moguć no sti i izgrad nji apli ka ci ja<br />

koje kori ste veš tač ku inte li gen ci ju, a<br />

koje zado vo lja va ju nji ho ve jedin stvene<br />

potre be. Na taj način orga ni za cije<br />

mogu isko ri sti ti zna nje i isku stvo<br />

kako bi raz vi le odgo vor ne apli ka ci je<br />

veš tač ke inte li gen ci je koje pozi tiv no<br />

uti ču na druš tvo.<br />

Kao deo ovog obe ća nja, kom pa nija<br />

Mic ro soft je posve će na jav nom<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


delje nju zna nja, naj bo ljih prak si i<br />

ala ta. Pri stup kom pa ni je odgo vor noj<br />

veš tač koj inte li gen ci ji zasno van je<br />

na prin ci pi ma veš tač ke inte li gen ci je.<br />

Sta vlja njem ovih prin ci pa u prak su<br />

širom kom pa ni je osna žu ju se timo vi<br />

da dizaj ni ra ju i imple men ti ra ju sisteme<br />

veš tač ke inte li gen ci je odgo vorno,<br />

uz isto vre me no uskla đi va nje sa<br />

osnov nim prin ci pi ma odgo vor no sti.<br />

Posto ji želja za poten ci ja lom veštač<br />

ke inte li gen ci je da kori sti druš tvu,<br />

ali tako đe tre ba da posto ji i važnost<br />

odgo vor ne pri me ne. Zato je Mic rosoft<br />

posve ćen podrš ci kli jen ti ma u<br />

odgo vor noj pri me ni pro iz vo da veštač<br />

ke inte li gen ci je i for mi ra nju pouzda<br />

nih part ner sta va, i pod sti če organi<br />

za ci je da se anga žu ju i isko ri ste<br />

resur se. Bolja buduć nost za sve se<br />

m o ž e i z g r ad it i k o r is t eć i m o ć v e št a -<br />

č ke inte li gen ci je na odgo vo ran i etič<br />

ki način. Io<br />

Za više infor ma ci ja:<br />

Respon si ble AI prin ci ples from<br />

Mic ro soft<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Oracle tehnologija<br />

za moderno poslovanje:<br />

Digital Assistant,<br />

Infrastructure as a Service<br />

i Autonomous Database<br />

U današnje vreme, tehnologija igra ključnu ulogu u omogućavanju inovacija, optimizaciji<br />

procesa i održavanju konkurentske prednosti. S obzirom na to, važno je da preduzeća iskoriste<br />

najbolje što tehnologija nudi, kako bi unapredila svoje poslovanje i ostvarila svoje ciljeve.<br />

Izdvajamo tri ključne tehnologije koje nudi Oracle - Oracle Digital Assistant, Infrastructure<br />

as a Service (IaaS) i Autonomous Database - koje predstavljaju revolucionarna rešenja za<br />

unapređenje produktivnosti, efikasnosti i sigurnosti u modernim preduzećima.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Orac le Digi tal Assi stant<br />

omo­gu­ća­va pred­u­ze­ćima<br />

da auto­ma­ti­zu­ju rutinske<br />

zadatke i poboljšaju interakciju sa<br />

klijentima i zaposlenima, dok Oracle<br />

Infra­struc­tu­re as a Ser­vi­ce pru­ža flek­sibil­na,<br />

sigur­na i eko­no­mič­na reše­nja za<br />

upravljanje IT infrastrukturom. S druge<br />

stra­ne, Orac­le Auto­no­mo­us Data­base<br />

kori­sti veš­tač­ku inte­li­gen­ci­ju i automatizaciju<br />

za optimizaciju upravljanja<br />

bazama podataka.<br />

U nastav­ku tek­sta dublje ćemo se<br />

poza­ba­vi­ti sva­kom od ovih teh­no­lo­gija,<br />

ana­li­zi­ra­ti nji­ho­ve ključ­ne karak­te­ri­sti­ke<br />

i moguć­no­sti, kao i pred­no­sti<br />

koje dono­se pred­u­ze­ći­ma.<br />

Orac le Digi tal Assi stant:<br />

Rede fi ni ci ja poslov nih<br />

inter ak ci ja kroz AI<br />

i mašin sko uče nje<br />

Orac le Digi tal Assi stant (ODA) nije<br />

samo još jedan digi tal ni asi stent; to je<br />

alat­ka koja kori­sti moć veš­tač­ke inteli­gen­ci­je<br />

i mašin­skog uče­nja kako bi<br />

tran­sfor­mi­sa­la način na koji se kompa­ni­je<br />

suo­ča­va­ju sa inter­nim i eks­ternim<br />

interakcijama. Kao integralni deo<br />

Orac­le Cloud Plat­for­me, ODA nudi<br />

inteligentne, interaktivne i prilagodljive<br />

digi­tal­ne asi­sten­te spo­sob­ne da pruže<br />

rele­vant­ne infor­ma­ci­je u real­nom<br />

vremenu.<br />

Kako funk ci o ni še<br />

Orac le Digi tal Assi stant<br />

- Napred no razu mi je va nje ljudskog<br />

jezi ka<br />

ODA koristi naprednu tehnologiju<br />

obra­de pri­rod­nog jezi­ka (NLP) i mašinskog<br />

uče­nja da ana­li­zi­ra, raz­u­me i reagu­je<br />

na ljud­ski jezik. Ova teh­no­lo­gija<br />

omo­gu­ća­va ODA da ide dalje od<br />

pro­stog rea­go­va­nja na ključ­ne reči, jer<br />

raz­u­me kon­tekst i nijan­se sva­kog upita.<br />

- Viso ko pri la go dlji va inte gra ci ja<br />

ODA je dizaj­ni­ran da se lako inte­<br />

gri­še sa raz­li­či­tim posto­je­ćim poslovnim<br />

apli­ka­ci­ja­ma. To uklju­ču­je ali nije<br />

ogra­ni­če­no na Orac­le ERP Cloud,<br />

Orac­le HCM Cloud, Orac­le CX Cloud<br />

i mno­ge dru­ge. Pored toga, ODA se<br />

može inte­gri­sa­ti i sa apli­ka­ci­ja­ma trećih<br />

stra­na, veb saj­to­vi­ma i druš­tve­nim<br />

mre­ža­ma, omo­gu­ća­va­ju­ći širok spektar<br />

moguć­no­sti.<br />

- „Skills" kon cept za više na menske<br />

asi sten te<br />

ODA kori­sti kon­cept „skills" - indi­vidu­al­ne<br />

digi­tal­ne asi­sten­te spe­ci­ja­li­zova­ne<br />

za odre­đe­ne zadat­ke. Ove „veš­tine"<br />

omo­gu­ća­va­ju ODA da podr­ži širok<br />

spek­tar poslov­nih funk­ci­ja, uklju­ču­jući<br />

ljud­ske resur­se, pro­da­ju, kori­snič­ku<br />

podrš­ku i dru­ge, nude­ći kori­sni­ci­ma<br />

sve­o­bu­hva­tan alat za upra­vlja­nje raz­liči­tim<br />

poslov­nim pro­ce­si­ma.<br />

- Kon stant no uče nje i una pređi<br />

va nje<br />

Kori­ste­ći algo­rit­me mašin­skog<br />

uče­nja, ODA kon­stant­no uči i pri­la­<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


go­đa­va se na osno­vu inter­ak­ci­ja. Ovo<br />

rezul­ti­ra stal­nim pobolj­ša­njem pre­ciznosti<br />

i relevantnosti odgovora koje<br />

ODA daje korisnicima.<br />

Kako kom pa ni je kori ste<br />

Orac le Digi tal Assi stant<br />

- Una pre đi va nje kori snič kog<br />

isku stva<br />

ODA pru­ža instant odgo­vo­re na<br />

upi­te, dostu­pan je 24/7, a pomoću<br />

AI teh­no­lo­gi­je pru­ža per­so­na­lizo­va­ne<br />

inter­ak­ci­je. Kroz una­pre­đenje<br />

kori­snič­kog isku­stva, kom­pa­nije<br />

mogu pove­ća­ti zado­volj­stvo korisni­ka,<br />

pobolj­ša­ti lojal­nost i zadr­ža­ti<br />

kli jen te.<br />

- Pove ća nje pro duk tiv no sti<br />

Auto­ma­ti­za­ci­jom rutin­skih zadata­ka,<br />

ODA omo­gu­ća­va zapo­sle­nima<br />

da se foku­si­ra­ju na slo­že­ni­je<br />

zadat­ke, čime se pobolj­ša­va produk<br />

tiv nost i efi ka snost poslov nih<br />

pro ce sa.<br />

- Sma nje nje ope ra tiv nih troš ko va<br />

Sma nje njem potre be za ljud skim<br />

resur­si­ma za obra­du rutin­skih upita,<br />

ODA može pomo­ći kom­pa­ni­ja­ma<br />

da sma­nje troš­ko­ve. Ovo je poseb<br />

no rele vant no u obla sti ma kao što<br />

je kori­snič­ka podrš­ka, gde digi­talni<br />

asi sten ti mogu pre u ze ti veli ki broj<br />

upi­ta i time sma­nji­ti opte­re­će­nje na<br />

zapo sle ne.<br />

Zaklju čak<br />

Orac le Digi tal Assi stant pred sta vlja<br />

revo­lu­ci­ju u nači­nu na koji kom­pa­nije<br />

komu ni ci ra ju i inter a gu ju, kako<br />

sa svo jim kori sni ci ma tako i inter no.<br />

Pomo­ću napred­ne AI teh­no­lo­gi­je,<br />

ODA nudi ne samo efi­ka­san i pre­cizan<br />

digi­tal­ni asi­stent, već i plat­for­mu<br />

za kon­ti­nu­i­ra­no una­pre­đi­va­nje i prila­go­đa­va­nje<br />

na teme­lju stal­nih interak­ci­ja.<br />

Sve u sve­mu, ODA pred­stavlja<br />

važan korak napred u efi­ka­sno­sti<br />

poslo­va­nja, kori­snič­kom zado­voljstvu<br />

i ino va ci ja ma.<br />

Orac le Infra struc tu re as a<br />

Ser vi ce (IaaS):<br />

Tran sfor ma ci ja<br />

IT infra struk tu re kroz<br />

cloud teh no lo gi ju<br />

Orac le Infra struc tu re as a Ser vi ce<br />

(IaaS) pred sta vlja set cloud ser vi sa<br />

koji omo­gu­ća­va­ju kom­pa­ni­ja­ma da<br />

izgra­de i upra­vlja­ju svo­jim IT infrastruk<br />

tu ra ma na jed no sta van, sigu ran<br />

i eko­no­mi­čan način. Kao deo Orac­le<br />

Clo­u­da, Orac­le IaaS pru­ža ska­labil<br />

na, pou zda na i viso ko dostup na<br />

reše­nja za vir­tu­el­ne maši­ne, skla­diš­te­nje,<br />

mre­že i mno­ge dru­ge aspek<br />

te IT infra struk tu re.<br />

Ključ ne karak te ri sti ke<br />

Orac le Infra struc tu re<br />

as a Ser vi cea<br />

- Pou zda nost i dostup nost<br />

Orac­le IaaS kori­sti napred­ne teh­nologije<br />

i infrastrukture da obezbedi<br />

visoku dostupnost i pouzdanost. Ovo<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


uklju­ču­je redu­dant­ne siste­me, automat­ske<br />

sigur­no­sne kopi­je i koriš­ćenje<br />

više geo­graf­ski raz­dvo­je­nih centa­ra<br />

podataka za spre­ča­va­nje gubit­ka<br />

poda­ta­ka i sma­nje­nje vre­me­na nedostupnosti.<br />

- Ska la bil nost i flek si bil nost<br />

Orac­le IaaS omo­gu­ća­va kom­panijama<br />

da brzo i lako skaliraju svoje<br />

IT resur­se gore-dole na osno­vu njiho­vih<br />

poslov­nih potre­ba. Ova flek­sibil­nost<br />

omo­gu­ća­va kom­pa­ni­ja­ma da<br />

bolje upravljaju svojim IT troškovima<br />

i resursima.<br />

- Sigur nost<br />

Orac­le IaaS pru­ža napred­ne sigurno­sne<br />

funk­ci­o­nal­no­sti kako bi zaš­titio<br />

kom­pa­nij­ske podat­ke i apli­ka­cije.<br />

Ovo uklju­ču­je enkrip­ci­ju poda­ta­ka,<br />

kon­tro­lu pri­stu­pa, moni­to­ring i detekci­ju<br />

pret­nji, kao i mno­ge dru­ge sigurnosne<br />

mere.<br />

- Jed no stav nost upra vlja nja<br />

Orac­le IaaS pru­ža jed­no­stav­ne i<br />

intu i tiv ne ala te za upra vlja nje IT<br />

infra­struk­tu­rom. Ovo omo­gu­ća­va IT<br />

timo­vi­ma da se foku­si­ra­ju na strateš<br />

ke ini ci ja ti ve ume sto na rutin ske<br />

zadat ke upra vlja nja infra struk tu rom.<br />

Kako kom pa ni je kori ste<br />

Orac le Infra struc tu re<br />

as a Ser vi ce<br />

- Sma nje nje IT troš ko va<br />

Orac­le IaaS može zna­čaj­no smanji­ti<br />

IT troš­ko­ve kom­pa­ni­ja eli­mi­nisa<br />

njem potre be za inve sti ra njem u<br />

sku pu har dver sku infra struk tu ru i<br />

nje­no odr­ža­va­nje. Pla­ća­nje samo za<br />

ono što se kori­sti omo­gu­ća­va kompa<br />

ni ja ma da efi ka sni je upra vlja ju<br />

svo­jim IT budže­tom.<br />

- Pove ća nje agil no sti<br />

Brzo uspo sta vlja nje i ska li ra nje<br />

IT resur­sa omo­gu­ća­va kom­pa­ni­jama<br />

da brzo rea gu ju na pro me ne u<br />

poslo­va­nju, što može pove­ća­ti njiho­vu<br />

agil­nost i kon­ku­rent­ske predno<br />

sti.<br />

- Fokus na Core Busi ness<br />

Kroz auto­ma­ti­za­ci­ju rutin­skih zadataka<br />

upravljanja IT infrastrukturom,<br />

Orac­le IaaS omo­gu­ća­va IT timo­vima<br />

da se fokusiraju na inicijative koje<br />

dono­se veću vred­nost kom­pa­ni­ji.<br />

Zaklju čak<br />

Oracle Infrastructure as a Service<br />

pred­sta­vlja moćan alat za kom­pa­nije<br />

koje žele da moder­ni­zu­ju i transformišu<br />

svoju IT infrastrukturu. Kroz<br />

kom­bi­na­ci­ju viso­ke pou­zda­no­sti, skalabilnosti,<br />

sigurnosti i jednostavnosti<br />

upra­vlja­nja, Orac­le IaaS pru­ža kompa­ni­ja­ma<br />

osno­vu za izgrad­nju agilnog,<br />

efi­ka­snog i sigur­nog IT okruže­nja.<br />

Orac le Auto no mo us<br />

Data ba se: Revo lu ci o nar ni<br />

pri stup upra vlja nju<br />

baza ma poda ta ka<br />

Orac­le Auto­no­mo­us Data­ba­se predsta­vlja<br />

sle­de­ću gene­ra­ci­ju cloud baze<br />

poda­ta­ka koja kori­sti veš­tač­ku inte­ligen­ci­ju<br />

i auto­ma­ti­za­ci­ju za pru­ža­nje<br />

viso­ko­e­fi­ka­snog, sigur­nog i lako upravlji­vog<br />

reše­nja za upra­vlja­nje poda­<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


ci­ma. Ova ino­va­tiv­na teh­no­lo­gija<br />

omo­gu­ća­va kom­pa­ni­ja­ma da se<br />

foku si ra ju na stva ra nje vred no sti iz<br />

svo jih poda ta ka, ume sto na rutin sko<br />

odr­ža­va­nje baze poda­ta­ka.<br />

Ključ ne karak te ri sti ke Orac le<br />

Auto no mo us Data ba sea<br />

- Auto ma ti za ci ja<br />

Orac le Auto no mo us Data ba se<br />

kori­sti algo­rit­me mašin­skog učenja<br />

da auto mat ski upra vlja svo jim<br />

ope­ra­ci­ja­ma, uklju­ču­ju­ći pode­šava­nje,<br />

poprav­ku, sigur­no­sne kopije<br />

i ažu­ri­ra­nja. Ova auto­ma­ti­za­ci­ja<br />

rezul­ti­ra manjim vre­me­nom inak­tivno­sti,<br />

većom efi­ka­snoš­ću i sma­njenjem<br />

gre­ša­ka koje se često javlja­ju u<br />

manu el nim pro ce si ma.<br />

- Sigur nost<br />

Orac le Auto no mo us Data ba se<br />

pru­ža napred­ne sigur­no­sne funk­cio­nal­no­sti<br />

koje se auto­mat­ski pri­menju­ju,<br />

uklju­ču­ju­ći enkrip­ci­ju poda­taka,<br />

kon tro lu pri stu pa, moni to ring i<br />

detek­ci­ju pret­nji. Ovo poma­že u zaš­ti­ti<br />

ose­tlji­vih poda­ta­ka i spre­ča­va­nju<br />

gubit ka poda ta ka.<br />

- Ska la bil nost<br />

Orac le Auto no mo us Data ba se<br />

omo­gu­ća­va kom­pa­ni­ja­ma da lako<br />

ska­li­ra­ju svo­je kapa­ci­te­te za skladiš<br />

te nje poda ta ka i pro ce si ra nje na<br />

osno­vu svo­jih potre­ba. Ovo može<br />

biti poseb­no kori­sno za kom­pa­nije<br />

koje se suo­ča­va­ju sa pro­men­ljivom<br />

ili brzo­ra­stu­ćom potra­žnjom za<br />

resur si ma baze poda ta ka.<br />

- Per for man se<br />

Kroz automatizaciju i optimizaciju,<br />

Orac­le Auto­no­mo­us Data­ba­se može<br />

pru­ži­ti super­i­or­nu per­for­man­su u poređe­nju<br />

sa tra­di­ci­o­nal­nim cloud bazama<br />

poda­ta­ka. Ovo može dove­sti do<br />

bržeg vre­me­na odzi­va, veće pro­duktiv­no­sti<br />

i boljeg kori­snič­kog isku­stva.<br />

Kako kom pa ni je kori ste<br />

Orac le Auto no mo us Data ba se<br />

- Fokus na poslo va nje, a ne na<br />

odr ža va nje<br />

Auto­ma­ti­za­ci­jom rutin­skih zada­taka<br />

upra­vlja­nja bazom poda­ta­ka, Orac­le<br />

Auto­no­mo­us Data­ba­se omo­guća­va<br />

IT timo­vi­ma da se foku­si­ra­ju na<br />

stra­teš­ke ini­ci­ja­ti­ve, a ne na odr­ža­vanje.<br />

Ovo može dove­sti do veće efi­kasnosti<br />

i inovacija.<br />

- Sma nje nje rizi ka<br />

Auto mat ske sigur no sne funk ci je<br />

Oracle Autonomous Database mogu<br />

pomo­ći u sma­nje­nju rizi­ka pove­za­nih<br />

sa gubit­kom poda­ta­ka, neo­vlaš­će­nim<br />

pristupom i drugim pretnjama. Ovo<br />

može dove­sti do veće zaš­ti­te poda­taka<br />

i usaglašenosti sa regulativama.<br />

- Pobolj ša nje per for man si<br />

Kroz opti mi za ci ju i auto ma ti za ci ju,<br />

Orac­le Auto­no­mo­us Data­ba­se može<br />

pru­ži­ti brže vre­me odzi­va i bolje perfor­man­se<br />

baze poda­ta­ka. Ovo može<br />

rezul­ti­ra­ti boljim kori­snič­kim iskustvom,<br />

većom pro­duk­tiv­noš­ću i<br />

većim kon­ku­rent­skim pred­no­sti­ma.<br />

Zaklju čak<br />

Orac­le Auto­no­mo­us Data­ba­se predsta­vlja<br />

revo­lu­ci­o­nar­no reše­nje za upravlja­nje<br />

baza­ma poda­ta­ka koje pru­ža<br />

superiorne performanse, sigurnost i<br />

efi­ka­snost. Kroz auto­ma­ti­za­ci­ju i veštač­ku<br />

inte­li­gen­ci­ju, ova teh­no­lo­gi­ja<br />

omo­gu­ća­va kom­pa­ni­ja­ma da maksimalno<br />

iskoriste svoje podatke bez<br />

potre­be za inten­ziv­nim odr­ža­va­njem.<br />

Ovo ne samo da una­pre­đu­je opera­tiv­nu<br />

efi­ka­snost, već i otva­ra nove<br />

moguć­no­sti za ino­va­ci­je i rast.<br />

Rezime<br />

Orac­le Digi­tal Assi­stant, Infra­structure<br />

as a Service (IaaS) i Autonomous<br />

Data­ba­se pred­sta­vlja­ju revo­lu­ci­o­narne<br />

tehnološke alate koje Oracle nudi<br />

pred­u­ze­ći­ma. Kroz inte­gra­ci­ju ovih<br />

teh­no­lo­gi­ja, pred­u­ze­ća mogu una­predi­ti<br />

svo­je ope­ra­tiv­ne pro­ce­se, opti­mizo­va­ti<br />

IT troš­ko­ve i izvu­ći naj­vi­še vrednosti<br />

iz svojih podataka.<br />

Digi­tal­ni asi­sten­ti pre­moš­ću­ju jaz<br />

izme­đu lju­di i teh­no­lo­gi­je, auto­ma­tizu­ju­ći<br />

rutin­ske zadat­ke i pru­ža­ju­ći perso­na­li­zo­va­ne<br />

kori­snič­ke inter­ak­ci­je.<br />

Orac­le IaaS, s dru­ge stra­ne, pru­ža snažnu,<br />

ska­la­bil­nu i sigur­nu IT infra­struktu­ru<br />

koja pred­u­ze­ći­ma omo­gu­ća­va da<br />

se foku­si­ra­ju na svo­je ključ­ne poslovne<br />

aktivnosti umesto na upravljanje IT<br />

resur­si­ma. Orac­le Auto­no­mo­us Databa­se,<br />

kao revo­lu­ci­o­nar­ni pri­stup upravlja­nju<br />

baza­ma poda­ta­ka, kori­sti veš­tač­ku<br />

inte­li­gen­ci­ju i mašin­sko uče­nje<br />

za pru­ža­nje opti­mi­zo­va­nih per­for­mansi<br />

i viso kog nivoa sigur no sti.<br />

Kada se kori­ste u siner­gi­ji, ove tehnologije<br />

mogu imati transformacijski<br />

uči­nak na poslo­va­nje, omo­gu­ća­va­jući<br />

orga­ni­za­ci­ja­ma da se brzo pri­la­go­de<br />

pro­men­lji­vim tržiš­nim uslo­vi­ma, da efikasno<br />

upravljaju svojim resursima i da<br />

stvo­re kon­ku­rent­ske pred­no­sti u digital­nom<br />

sve­tu. Kroz svo­ju stal­nu posveće­nost<br />

ino­va­ci­ja­ma, Orac­le nasta­vlja<br />

da pred­u­ze­ći­ma širom sve­ta pru­ža alate<br />

neophodne za uspešno poslovanje<br />

u digitalnom dobu. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Kako da budete ispred<br />

cyber pretnji?<br />

Osnovna karakteristika današnjice je brzina koja uzrokuje stalne promene u svim sferama<br />

poslovanja. Razvoj tehnologije unapređuje poslovne procese, ali isto tako donosi pregršt<br />

izazova koji se odnose na zaštitu informacione infrastrukture i podataka. Biti ispred cyber<br />

pretnji nije lako, jer cyber kriminalci kontinuirano razvijaju nove tehnologije i strategije.<br />

Napadi postaju sve sofisticiraniji, meta su i veliki poslovni sistemi, i male kompanije, i javna<br />

preduzeća. Dakle, sve vrste organizacija mogu se naći na udaru; koristi se svaka njihova<br />

ranjivost. Jedan od najefikasnijih načina da se predupredi šteta do koje može dovesti cyber<br />

napad jeste postojanje Security operation centra (SOC), bezbednosno informativnog centra<br />

koji kontinuirano prati i analizira uočeno stanje bezbednosti, uočavajući mogućnosti za<br />

njeno poboljšanje. SOC pomaže svakoj organizaciji da razvije svoju bezbednosnu politiku i<br />

procedure u skladu sa potrebama poslovanja.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


SOC timo vi su kon ti nu i ra no<br />

posve­će­ni cyber bez­bedno<br />

sti orga ni za ci je. Oni se<br />

na bez­bed­no­sne ope­ra­ci­je foku­sira<br />

ju ceo dan i zato su u sta nju da<br />

pret­nje detek­tu­ju rano, pre nego<br />

se jave veće posle­di­ce. Zahva­lju­jući<br />

eks­per­ti­zi i stal­nim obu­ka­ma, SOC<br />

može reši­ti veći­nu inci­de­na­ta – čak i<br />

u veo­ma stre­snim okol­no­sti­ma. Za<br />

takvo rea­go­va­nje nje­go­ve struč­njake<br />

pri pre ma ju jasno doku men to vani<br />

pro­ce­si rada SOC-a, kao i širo­ko<br />

zna nje iz polja IT bez bed no sti<br />

Nema te inter ni SOC<br />

– odlu či te se za<br />

SOC as-a-Ser vi ce!<br />

i svo­ju repu­ta­ci­ju, ali i da osta­ne<br />

pro­fi­ta­bil­na i uskla­đe­na sa važe­ćim<br />

pro pi si ma.<br />

Među­tim, orga­ni­za­ci­ja internog<br />

SOC-a nije opci­ja za veći­nu<br />

kom­pa­ni­ja, s obzi­rom da for­mi­ranje<br />

jed nog ova kvog tima zah te va<br />

izdaš ne mate ri jal ne resur se i veli ki<br />

tim struč­nja­ka sa potreb­nim kva­lifi­ka­ci­ja­ma<br />

koje je jako teš­ko naći<br />

na tržiš­tu. Zato mno­ge kom­pa­niju<br />

ostva ru ju sarad nju sa spolj nim<br />

sarad­ni­ci­ma, odlu­ču­ju­ći se za njiho<br />

ve SOC as-a-Ser vi ce (SOCa aS)<br />

ponu de.<br />

Tra di ci o nal ni siste mi zaš ti te jesu<br />

pred­u­slov, ali više nisu dovolj­ni.<br />

Pored toga što pra ti mo sva ki segment<br />

mre­že i siste­ma sepa­rat­no<br />

kori­ste­ći tra­di­ci­o­nal­ne ala­te kao što<br />

su WAF, Net­work Fire­wall, EDR/XDR<br />

koji se nala ze u sva kom moder nom<br />

SOC-u. A upra vo takav pri stup organi­za­ci­ja­ma<br />

može done­ti anga­žo­vanje<br />

eks ter nog SOC tima.<br />

Ko je sve deo vašeg<br />

SOCa aS tima?<br />

Bene fi ti SOCa aS<br />

Pristup ekspertima – Pri vu ći i zadr ža ti kva li fi ko va ne zapo sle ne nije lako. Part ner stvo sa speci<br />

ja li zo va nim kom pa ni ja ma koje pru ža ju uslu ge SOC-a omo gu ća va orga ni za ci ja ma da se o<br />

njihovoj bezbednosti staraju pojedinci i timovi sa dugogodišnjim iskustvom.<br />

Niži troš ko vi – Ukup ni ope ra tiv ni troš ko vi su niži nego u slu ča ju orga ni za ci je SOC-a unu tar kompanije.<br />

Pri stup naj na pred ni jim teh no lo gi ja ma i ala ti ma – Sarad ni ci u obla sti SOC uslu ga uvek<br />

ima ju pri stup ažu ri ra nim ala ti ma, za koje kom pa ni je pone kad neće ima ti dovolj no sred sta va, s<br />

obzi rom na ogra ni če nja budže ta za cyber se cu rity.<br />

SOC može biti orga­ni­zo­van kao<br />

tim unu tar orga ni za ci je i kao takav<br />

je odgo­vo­ran za otkri­va­nje,<br />

spre­ča­va­nje i rea­go­va­nje na cyber<br />

pret­nje. S obzi­rom na sve veći<br />

broj napa­da, SOC je od suš­tin­skog<br />

zna­ča­ja za spo­sob­nost orga­ni­zaci­je<br />

da odr­ži nivo svog poslo­va­nja<br />

i u novi­je vre­me NDR i slič­ne alate,<br />

SOC nam omo­gu­ća­va da sve to<br />

pove­že­mo i ostva­ri­mo vidlji­vost na<br />

celo­kup­nom našem peri­me­tru. Važni<br />

su kon­ti­nu­i­ran uvid, stal­no pra­ćenje<br />

i stal­na ana­li­za koriš­će­njem ala­ta<br />

Sistematizacija jednog SOC tima<br />

može za nijan­su vari­ra­ti, ali sva­ki SOC<br />

tim čini neko­li­ko veo­ma važnih stručnja­ka,<br />

čija su glav­na obe­lež­ja pre­danost,<br />

foku­si­ra­nost i zna­nje iz raznih<br />

dome na IT-a. Uspeš nim timom rukovodi<br />

SOC mena džer koji nad gle da sve<br />

bezbednosne operacije. Cyber se cu rity<br />

inže nje ri izgra­đu­ju i upra­vlja­ju bezbed­no­snom<br />

arhi­tek­tu­rom, a veli­ki deo<br />

nji­ho­vog anga­žo­va­nja uklju­ču­je pro­cene,<br />

testi­ra­nja, pre­po­ru­či­va­nje i implementaciju<br />

bezbednosnih alata i tehnologija.<br />

T1 SOC ana li ti ča ri prvi reaguju<br />

na inci­den­te. Oni ih istra­žu­ju, vrše tri­jažu<br />

pret­nji i pred­u­zi­ma­ju odgo­va­ra­ju­će<br />

rad­nje kako bi ubla­ži­li pret­nju. Iznad, u<br />

hije­rar­hij­skom smi­slu, T1 SOC ana­li­ti­čara<br />

nala ze se T2 SOC Inci dent Respon-<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


deri. Thre at Hun te ri, odno­sno lov­ci na<br />

pret­nje, su spe­ci­ja­li­zo­va­ni za otkri­va­nje i<br />

obu­zda­va­nje novih pret­nji, onih koje su<br />

uspe­le da pro­đu zva­nič­ne auto­ma­ti­zova­ne<br />

nači­ne detek­ci­je. Važno je napome<br />

nu ti da T2 SOC Inci dent Respon deri<br />

i Thre­at Hun­teri uče­stvu­ju pored svog<br />

redov­nog rada i u DFIR (Digi­tal Forensic<br />

and Incident Response) timovima.<br />

Ovi timo vi se kre i ra ju samo za pretnje<br />

koje ozbilj­no ugro­ža­va­ju kori­snič­ku<br />

infra­struk­tu­ru i nje­go­vo poslo­vanje.<br />

DFIR timo­vi se kre­i­ra­ju po potrebi<br />

i rade po uve­žba­nim pro­ce­du­ra­ma<br />

kako bi inci­dent bio ogra­ni­čen tako<br />

da napra vi što manju šte tu kori sni ku u<br />

bilo kom smi slu.<br />

Napred ne teh no lo gi je<br />

i reše nja<br />

U izvr­še­nju njihove misi­je – zaš­ti­te<br />

infra­struk­tu­re kori­sni­ka, ovim pro­fe­sionalcima<br />

na raspolaganju su različi­te<br />

teh­no­lo­gi­je i ala­ti. Prvo reše­nje je<br />

SIEM, koje slu­ži da SOC ima što bolji<br />

uvid u to šta se sve deša­va u kori­sničkoj<br />

infra­struk­tu­ri. Pomo­ću nje­ga se prikupljaju<br />

podaci (logovi) iz niza izvora<br />

i uoča­va­ju one aktiv­no­sti koje odstupa­ju<br />

od oče­ki­va­nih, a koje su poten­cijal­no<br />

mali­ci­o­zne. SIEM to radi tako što<br />

kore­li­ra više doga­đa­ja koje je dobio na<br />

osno­vu ruleova i na takav način signa<br />

li zi ra ako se neki inci dent dogo di (a<br />

SOC tim defi­ni­še koji sve to doga­đaji<br />

mogu da pret ho de jed nom inci dentu).<br />

EDR (EDR (End­po­int Detec­tion and<br />

Respon­se) kao reše­nje omo­gu­ća­va upravlja­nje<br />

i moni­to­ring kraj­njih ure­đa­ja korisni­ka<br />

kako bi se uoči­le nepra­vil­no­sti poput<br />

mal­wa­rea ili ran­som­wa­rea i akci­jom<br />

na samom endpointu te nepravilnosti<br />

zau­sta­vi­le pre nego što poč­nu da se šire<br />

late­ral­no kroz IT infra­struk­tu­ru ili eventualno<br />

odrade bilo koju drugu malicioznu<br />

ope­ra­ci­ju (eks­fil­tra­ci­ja poda­ta, monito­ring<br />

komu­ni­ka­ci­ja, pri­ku­plja­nje ose­tljivih<br />

poda­ta­ka…). Dok se EDR foku­si­ra na<br />

zaš­ti­tu kraj­njih ure­đa­ja, neš­to širi pri­stup<br />

omo­gu­ću­je XDR (Exten­ded Detec­tion<br />

and Response) koji integriše bezbednost<br />

kraj­njih tača­ka, cloud secu­rity, zaš­ti­tu<br />

elek­tron­ske poš­te. U suš­ti­ni XDR pro­širu<br />

je svoj moni to ring i upra vlja nje sa klasič­nih<br />

kraj­njih rad­nih sta­ni­ca i ser­ve­ra na<br />

osta le siste me koji se nala ze u jed nom IT<br />

sistemu. NDR (Net­work Detec­tion and<br />

Response) rešenja koriste kombinaciju<br />

napred­nih teh­ni­ka i pra­te mre­žni sao­braćaj<br />

orga­ni­za­ci­je kako bi utvr­di­la naj­pre<br />

oče­ki­va­na pona­ša­nja mre­že, a potom i<br />

odstu­pa­nja koja mogu zna­či­ti da u okruže­nju<br />

posto­ji pret­nja. Sama NDR reše­nja<br />

su mnogo robusnija od prethodna dva<br />

(EDR/XDR), jer kao izvor za ana­li­zu koriste<br />

sam mir­rorovan sao­bra­ćaj u mre­ži, i<br />

to je raz­log zaš­to su ova reše­nja efi­ka­snija<br />

u otkri va nju i reša va nju pret nji. Log kao<br />

izvor poda­ta­ka može biti meta napa­da i<br />

onda može­mo izgu­bi­ti uvid u de­ša­vanja<br />

u siste mu. SOAR (Secu rity Orchestra­tion,<br />

Auto­ma­tion and Respon­se) je<br />

plat­for­ma koja omo­gu­ća­va da se većina<br />

manu­el­nih rad­nji koje jedan T1 SOC<br />

Ana­la­i­ti­čar ili T2 SOC Inci­dent Responder<br />

obavljaju automatizuje kroz prede­fi­ni­sa­ne<br />

playbookove/run­bo­okove­.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Osnov ni SOC ser vi si<br />

Moni to ring i detek ci ja – PUL SOC tim vrši nad zor bez bed no snih doga đa ja po mode li ma 8x5 ili<br />

24x7. Za sva ki bez bed no sni doga đaj rade se tri ja ža i ana li za u svr hu utvr đi va nja vero do stoj no sti, a<br />

kli jent se u real nom vre me nu kon tak ti ra u slu ča ju pozi tiv no iden ti fi ko va nog inci den ta.<br />

Inci dent Respon se – Obuhvata sve aktivnosti u domenu brze i efikasne reakcije. Tim preuzima<br />

aktivnosti u skladu sa SLA ili definisanim Incident Response planom. A nakon zaustavljanja samog<br />

inci den ta, pru ža se podrš ka u opo rav ku i ana li zi ranji vo sti kako bi se slič ni napa di spre či li u buduć no sti.<br />

Thre at Hun ting – Ovaj ser vis podi že proaktivnost na viši nivo. Sofi sti ci ra ni napa di su često dizaj nira<br />

ni da zao bi đu pro gra me koji vrše auto mat sku detek ci ju pret nji. Iako ih je deli mič no mogu će uoči ti<br />

uz upo tre bu odgo va ra ju ćih soft ve ra, uvek je neo p hod no dublje ana li zi ra ti naiz gled regu lar no ponaša<br />

nje mre že i ure đa ja, kako bi se mini mi zo va lo vre me pro te klo od počet ka bez bed no snog inci den ta<br />

do otkrivanja.<br />

Kada se uvo­di ova­kva auto­ma­ti­za­ci­ja,<br />

jako je važno da una­pred ima­mo defini­sa­ne<br />

sve kora­ke, jer pri­li­kom izvr­šenja<br />

run bo oka ne bi tre ba lo da bude<br />

greš­ke u kora­ci­ma, jer to može dovesti<br />

do nepo volj nog isho da za kraj njeg<br />

korisnika SOC servisa. Ova prepreka<br />

može da se zao­bi­đe tako što tokom<br />

izvr­ša­va­nja samog run­bo­oka možemo<br />

uve­sti više kon­trol­nih tača­ka koje<br />

nam dozvo­lja­va­ju da uti­če­mo mno­go<br />

inter ak tiv ni je na sam tok izvr še nja<br />

auto­mat­ske akci­je. Tako­đe, s obzirom<br />

da danas posto ji mno go Threat<br />

feedova (opštih izvo­ra infor­ma­cija<br />

o mali­ci­o­znim doga­đa­ji­ma u raz­liči­tim<br />

sfe­ra­ma indu­stri­je), važno mi je<br />

da napo­me­nem da ove Thre­at feedove<br />

(TI) može­mo inte­gri­sa­ti u SOAR<br />

i SIEM plat­for­me kako bismo dobili<br />

što više infor­ma­ci­ja o poten­ci­jal­no<br />

mali­ci­o­znim doga­đa­ji­ma.<br />

SOCa aS kod nas<br />

S obzi­rom na uče­sta­lost napa­da i<br />

nji­ho­vo uslo­žnja­va­nje, pove­ra­va­nje<br />

SOC usluga <strong>specijal</strong>izovanim kompani­ja­ma<br />

posta­je prak­sa i u Srbi­ji. Naj­veći<br />

SOC u našem regi­o­nu pru­ža upra­vo<br />

uslu­ge foku­si­ra­ne na pre­ven­ci­ju i brz<br />

odgo vor na inci den te. U svom radu<br />

PULSOC, kao deo PUL­SEC gru­pe, <strong>specijal</strong>izovane<br />

za dizajn i implementa-<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Dodat ni SOC ser vi si<br />

Inter nal Vul ne ra bi lity Asses sment (IVA) ana li zi ra inter nu mre žu kako bi iden ti fi kovao<br />

i pro ce nio poten ci jal ne ranji vo sti. Ovaj ser vis može kori sti ti raz li či te teh ni ke skeni<br />

ra nja i testi ra nja, kao što su ske ni ra nje otvo re nih por to va, vul ne ra bi lity ske ni ra nje i<br />

dru ge. Cilj IVA je otkri ti ranji vo sti u mre ži pre nego što ih napa da či isko ri ste.<br />

Testi ra nje bez bed no sti siste ma (Penetration Testing) predstavlja proces simulacije<br />

napa da. Cilje vi ove uslu ge su iden ti fi ka ci ja ranji vo sti koje mogu biti zlo u po tre blje ne, proce<br />

na otpor no sti siste ma na poku ša je ostva ri va nja nea u to ri zo va nog pri stu pa, kao i utvrđi<br />

va nje nivoa sve sti zapo sle nih o bez bed no snim rizi ci ma. Ova kav način testi ra nja pru ža<br />

najverodostojnije rezultate o nivou zaštite korisnikovog sistema.<br />

Vir tual Chi ef Infor ma tion Secu rity Offi cer (vCI SO) je kon sul tant ska uslu ga koja ima za<br />

cilja da pomogne ili kompletno sprovede uspostavljanje procesa u kompanijama koji treba<br />

da se uklope u neki od poznatih ili željenih Security standarda (ISO, SOC2, HIPAA, HITRUST<br />

i slično). vCISO može biti pomoć već postojećem CISO u nekoj kompaniji ili može kompletno<br />

zameniti tu poziciju u istoj.<br />

Secu rity Awa re ness tre ning pru ža obu ku zapo sle ni ma iz obla sti infor ma ci o ne bezbednosti<br />

u cilju pove ća nja nivoa bez bed no sti orga ni za ci je. Tokom treninga, korisnici se<br />

upoznaju sa metodama koje koriste zlonamerni pojedinci i organizacije kako bi iskoristili<br />

neznanje korisnika, kao i sa načinima na koje treba reagovati u takvim situacijama.<br />

Takođe, kako bi se utvrdila efiksnost ovog servisa koristi se phishing kampanja (kao<br />

najčešći oblik upada u IT sisteme). Kroz ovo se najbolje vidi koliko su pojedici usvojili<br />

znanja koja su dobili kroz Security Awareness treniing.<br />

ci­ju napred­nih cyber­se­cu­rity reše­nja,<br />

kom­bi­nu­je sna­gu teh­no­lo­gi­ja, kadrova<br />

i pro­ve­re­nih pro­ce­sa, kako bi ne<br />

samo pra­tio infra­struk­tu­ru kli­je­nata,<br />

već i pre­ven­tiv­no uočio nje­ne slabe<br />

tač­ke kroz testi­ra­nje sprem­no­sti<br />

za napade.<br />

PUL­SOC eks­per­ti su dostup­ni 24/7,<br />

365 dana u godi­ni, a loci­ra­ni su na dve<br />

loka­ci­je – u Beo­gra­du i Banja­lu­ci.<br />

„Usluge PULSOC bezbednosno opera­tiv­nog<br />

cen­tra kli­jen­ti­ma omo­gu­ćava­ju<br />

da se foku­si­ra­ju na svo­je poslova­nje,<br />

uma­nju­ju­ći rizi­ke od cyber<br />

pretnji. Podeljene su na osnovne SOC<br />

ser­vi­se i dodat­ne SOC ser­vi­se, a za<br />

odre­đe­ni set uslu­ga kori­sni­ci PUL­<br />

SOC ser­vi­sa odlu­ču­ju se u skla­du sa<br />

svo­jim potre­ba­ma, nakon kon­sul­taci­ja<br />

sa PUL­SOC cyber­se­cu­rity inže­njeri­ma“,<br />

objaš­nja­va Petar Bajo­vić, SOC<br />

mena­džer u kom­pa­ni­ji PUL­SOC. Korisni­ci­ma<br />

su na ras­po­la­ga­nju raz­li­čiti<br />

pake­ti, koji uklju­ču­ju sve ili neke od<br />

pome­nu­tih ser­vi­sa, a za nji­ho­vu bezbed<br />

nost PUL SOC kom bi nu je zna nje<br />

svo­jih struč­nja­ka, naj­na­pred­ni­ju tehno<br />

lo gi ju i pro ce se. Io<br />

Sa uslugama kompanije PULSOC<br />

može­te se dodat­no upo­zna­ti na saj­tu<br />

kompanije ili direktnim kontaktiranjem<br />

putem mejla soc.services @pul-soc .com .<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Prihvatanje budućnosti:<br />

Pet načina na koji će<br />

AI tranformisati IT industriju<br />

Koncept Veštačke Inteligencije (AI) u IT-ju ne samo da ima veliki potencijal da transformiše<br />

i oblikuje budućnost, već ima i tu moć da promeni tradicionalne metode programiranja i<br />

tehnologije. U eri digitalizacije, kad industrije nesumnjivo postaju „pametnije“, IT kompanije<br />

moraju pratiti kompleksnost procesa i inovacija. AI, kao izvanredna nova tehnologija, našao<br />

je obimnu primenu u raznolikom, dinamičnom i vrlo teškom za upravljanje IT pejzažu.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Sada, kada je AI pro žeo sve<br />

sfe re IT-ja, od teh no lo gi ja,<br />

apli ka ci ja i pro ce sa, možemo<br />

tač no defi ni sa ti sve nači ne i sva<br />

mesta gde će AI goto vo sigur no napra<br />

vi ti naj ve ću pro me nu i bolji tak u<br />

IT indu stri ji.<br />

1. Nove AI teh no lo gi je<br />

Veš tač ka inte li gen ci ja, koja obuhva<br />

ta raz ne seg men te teh no lo gije<br />

kao što su mašin sko uče nje, deep<br />

lear ning, Natu ral Lan gu a ge Pro cesses,<br />

obra da sli ke i pre po zna va nje<br />

govo ra, nala zi se na čelu revo lu ci je<br />

IT indu stri je. Ove teh no lo gi je osnažu<br />

ju raču na re da oba vlja ju zadat ke<br />

slič ne ljud skim, ana li zi ra ju ogromne<br />

koli či ne poda ta ka i dono se inteli<br />

gent ne odlu ke. Haj de da istra ži mo<br />

sva ki seg ment teh no lo gi je detalj ni je.<br />

· Mac hi ne Lear ning: U srži Inteli<br />

gent nih siste ma<br />

Mašin sko uče nje (Mac hi ne Learning,<br />

ML) je pod skup AI-a koji<br />

se foku si ra na stva ra nje raču narskih<br />

pro gra ma spo sob nih da uče i<br />

pobolj ša va ju se na osno vu poda taka<br />

bez eks pli cit nog pro gra mi ra nja.<br />

ML algo rit mi ana li zi ra ju veli ke skupo<br />

ve poda ta ka, pre po zna ju obra sce<br />

i vrše pred vi đa nja ili dono se odlu ke.<br />

Ova teh no lo gi ja ima broj ne pri me ne<br />

u IT indu stri ji, uklju ču ju ći otkri va nje<br />

ano ma li ja, pre dik tiv no odr ža va nje i<br />

otkri va nje pre va ra.<br />

· Deep Lear ning: Oslo ba đa nje<br />

moći neu ron skih mre ža<br />

Deep Lear ning (DL), pod skup<br />

mašin skog uče nja, omo gu ća va računa<br />

ri ma da uče i raz u me ju kom pleksne<br />

obra sce iz ogrom nih koli čina<br />

poda ta ka. Kori sti veš tač ke neuron<br />

ske mre že sa više slo je va kako<br />

bi izvu klo repre zen ta ci je viso kog<br />

nivoa i vrši lo tač ni ja pred vi đa nja. DL<br />

je revo lu ci o ni sao pri me ne raču narske<br />

vizi je, obra de pri rod nog jezi ka i<br />

pre po zna va nja govo ra, omo gu ća vaju<br />

ći siste mi ma da pre po zna ju objekte<br />

na sli ka ma, raz u me ju ljud ski jezik i<br />

gene ri šu govor sli čan ljud skom.<br />

· Natu ral Lan gu a ge Pro ces sing:<br />

Tran sfor ma ci ja inter ak ci je čovekraču<br />

nar<br />

Natu ral Lan gu a ge Pro ces sing<br />

(NLP), ili obra da pri rod nog jezi ka,<br />

foku si ra se na omo gu ća va nje računa<br />

ri ma da raz u me ju, tuma če i generi<br />

šu ljud ski jezik. Obu hva ta teh ni ke za<br />

pre po zna va nje govo ra, ana li zu sen timen<br />

ta, pre vo đe nje jezi ka i chat bo te.<br />

NLP igra ključ nu ulo gu u pobolj ša nju<br />

inter ak ci je čovek-raču nar, omo gu ćava<br />

ju ći siste mi ma da raz u me ju i odgovo<br />

re na pri rod ne jezič ke koman de,<br />

upi te i kon ver za ci je.<br />

· Com pu ter Vision: Vizu el na<br />

per cep ci ja AI-a<br />

Com pu ter vision uklju ču je spo sob nost<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


AI siste ma da raz u me ju i tuma če vizuel<br />

ne infor ma ci je iz sli ka i video zapisa.<br />

On omo gu ća va maši na ma da prepo<br />

zna ju objek te, lica, gesto ve i sce ne,<br />

iz čega izvla či zna čaj ne uvi de. Com puter<br />

vision ima širo ku pri me nu u obla stima<br />

poput auto nom nih vozi la, siste ma<br />

za nad zor i ana li ze sli ka u medi cin skoj<br />

dijag no sti ci.<br />

2. Kon tro la kva li te ta:<br />

Una pre đe nje testi ra nja<br />

soft ve ra<br />

AI je revo lu ci o ni sao pro ce se testira<br />

nja soft ve ra sma nju ju ći napor i vreme<br />

kroz auto ma ti za ci ju. Ana li zom<br />

pona vlja ju ćih obra za ca, AI siste mi<br />

mogu iden ti fi ko va ti defek te, eli mi nisa<br />

ti ljud ske greš ke i pobolj ša ti ukup<br />

nu efi ka snost testi ra nja. Algo rit mi<br />

mašin skog uče nja mogu uči ti iz istorij<br />

skih poda ta ka kako bi opti mi zo vali<br />

pokri ve nost testo va i iden ti fi ko vali<br />

kri tič na pod ruč ja pod lo žna greš kama.<br />

AI napred ni okvi ri za testi ra nje<br />

tako đe omo gu ća va ju kon ti nu i ra no<br />

testi ra nje, obez be đu ju ći kva li tet softve<br />

ra tokom celog raz voj nog ciklu sa.<br />

Pored toga, AI teh ni ke una pređu<br />

ju testi ra nje apli ka ci ja ana li zi raju<br />

ći obra sce pona ša nja zasno va ne<br />

na loka ci ji, ure đa ju i demo gra fi ji. To<br />

omo gu ća va timo vi ma za kon tro lu<br />

kva li te ta (QA) da olak ša ju pro ce se<br />

testi ra nja, pobolj ša ju efi ka snost aplika<br />

ci ja i pru že bes pre kor no kori sničko<br />

isku stvo.<br />

Ana li za druš tve nih medi ja pokreta<br />

na AI-om omo gu ća va orga ni za cija<br />

ma da dobi ju vred ne uvi de u sen timent,<br />

pre fe ren ce i tren do ve kupa ca.<br />

Pro ce su i ra njem i ana li zom ogrom nih<br />

koli či na poda ta ka druš tve nih medi ja,<br />

AI siste mi mogu iden ti fi ko va ti nasta­<br />

ju će obra sce, raz u me ti pona ša nje<br />

kupa ca i pru ži ti kom pa ni ja ma konku<br />

rent sku pred nost.<br />

3. Upra vlja nje uslu ga ma:<br />

Opti mi za ci ja Help De ska<br />

Koriš će nje AI-a za upra vlja nje<br />

usluga ma omo gu ća va kom pa ni jama<br />

da efi ka sni je kori ste svo je resurse,<br />

čine ći ispo ru ku uslu ga bržom,<br />

jef ti ni jom i efi ka sni jom. AI napredna<br />

reše nja za upra vlja nje uslu ga ma<br />

auto ma ti zu ju raz li či te aspek te isporu<br />

ke IT uslu ga, pru ža ju ći brže vre me<br />

odgo vo ra, una pre đe no upra vlja nje<br />

inci den ti ma i pobolj ša no zado voljstvo<br />

kori sni ka.<br />

Ser vi sni help desk koji se samo stal no<br />

reša va, koji kori sti AI, zapra vo kori sti<br />

algo rit me mašin skog uče nja za anali<br />

zu poda ta ka i pru ža nje kori sni cima<br />

odgo va ra ju ćih pred lo ga i mogućih<br />

reše nja. Pra te ći pona ša nje korisni<br />

ka, AI siste mi mogu ponu di ti opcije<br />

za samo po moć, sma nju ju ći potre bu<br />

za ljud skim inter ven ci ja ma i poboljša<br />

va ju ći kori snič ko isku stvo. Osim<br />

toga, AI-bazi ra ni siste mi mogu anali<br />

zi ra ti zah te ve ser vi snog help deska,<br />

iden ti fi ko va ti obra sce i pre po ru čiti<br />

odgo va ra ju ća reše nja na osno vu<br />

pret hod nih isku sta va, ubr za va ju ći<br />

reša va nje pro ble ma.<br />

Moguć no sti AI-a tako đe se pro širu<br />

ju na ope ra tiv ne pro ce se, poma žući<br />

IT timo vi ma da dono se infor mi sa ne<br />

odlu ke. Pra će njem i ana li zom ponaša<br />

nja kori sni ka, AI siste mi mogu pruži<br />

ti uvi de i pred lo ge za opti mi za ci ju<br />

pro ce sa, omo gu ća va ju ći IT orga ni zaci<br />

ja ma da postig nu veću efi ka snost i<br />

uskla de svo je ope ra ci je sa stra te gijskim<br />

poslov nim cilje vi ma.<br />

4. Auto ma ti za ci ja pro ce sa:<br />

Eli mi na ci ja manu el nog<br />

rada<br />

Auto ma ti za ci ja pro ce sa sa AI-jem<br />

sma nju je troš ko ve i manu el ni rad tako<br />

što auto ma ti zu je raz li či te ope ra tiv ne<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


zada ta ke. Auto ma ti za ci ja IT pro cesa<br />

(ITPA) kori sti AI teh no lo gi je za<br />

opti mi za ci ju IT ope ra ci ja, pobolj šanje<br />

pro duk tiv no sti i sma nje nje ljudskih<br />

gre ša ka. Zame na pona vlja jućih<br />

manu el nih zada ta ka auto ma ti zova<br />

nim reše nji ma omo gu ća va organi<br />

za ci ja ma da oslo bo de dra go ce ne<br />

resur se i foku si ra ju se na stra teš ke i<br />

kom plek sne pro jek te.<br />

Jed no od pod ruč ja gde je AI napra<br />

vio zna ča jan napre dak je automa<br />

ti za ci ja upra vlja nja mre žom. AI,<br />

zajed no sa moguć no sti ma mašinskog<br />

uče nja, može pra ti ti mre žnu<br />

infra struk tu ru, iden ti fi ko va ti ano mali<br />

je i pred u ze ti korek tiv ne mere u<br />

real nom vre me nu. Auto ma ti zo vano<br />

upra vlja nje mre žom omo gu ća va<br />

IT timo vi ma da pro ak tiv no upra vljaju<br />

per for man sa ma mre že, opti mi zuju<br />

ras po de lu resur sa i sma nje vre me<br />

pre stan ka rada.<br />

Tako đe, AI ima dubok uti caj na rač<br />

un a rs k o i n ž en j e rs t v o i r a zv o j s o f t-<br />

ve ra. AI raču nar sko inže njer stvo<br />

poma že ljud skim pro gra me ri ma u<br />

navi ga ci ji kroz slo že ne API-je, smanju<br />

ju ći vre me raz vo ja i pobolj ša vaju<br />

ći kva li tet koda. Spo sob nost AI-a<br />

da ana li zi ra ogrom ne koli či ne koda,<br />

iden ti fi ku je obra sce i pru ži suge sti je<br />

čini kodi ra nje efi ka sni jim i dostup nijim<br />

za pro gra me re.<br />

COPI LOT- alat koji<br />

menja sve!<br />

AI ala ti koji ima ju veli ki poten ci jal<br />

da pro me ne IT indu stri ju su odav no u<br />

opti ca ju, ali nije dan nije poka zao takvu<br />

tran sfor ma tiv nu moć kao Git Hub Copi<br />

lot. Ovaj alat za raz voj soft ve ra je<br />

upra vo ono što pra vi raz li ku izme đu<br />

programera pre i posle razvoja AI teh<br />

no lo gi je. Gde su neka da pro gra me ri<br />

ula ga li dosta vre me na na samo kodira<br />

nje, sada uz pomoć AI ala ta poput<br />

Copi lo ta mogu da se posve te raz vi janju<br />

dobrih i efi ka snih soft ve ra.<br />

Šta je zapra vo Git Hub Copi lot?<br />

Git Hub Copi lot je alat za raz voj softve<br />

ra koji je raz vi la kom pa ni ja Git Hub u<br />

part ner stvu sa Ope nAI. On pred sta vlja<br />

AI-powe red raz voj nu sre di nu koja koristi<br />

veš tač ku inte li gen ci ju za gene ri sanje<br />

koda, pred la ga nje lini ja koda i pruža<br />

nje kon tek stu al nih suge sti ja pro grame<br />

ri ma tokom pisa nja koda. Copi lot<br />

kori sti dubo ko uče nje (deep lear ning)<br />

i mode li ra nje jezi ka kako bi „nau čio“<br />

iz ogrom ne koli či ne jav no dostup nog<br />

koda (npr. Stac kO ver flow) i isku stva<br />

pro gra me ra.<br />

Zaš to je Git Hub Copi lot važan<br />

za IT indu stri ju?<br />

· POBOLJ ŠA NJE PRO DUK TIV NO-<br />

STI PRO GRA ME RA: Copi lot ubr zava<br />

pro ces raz vo ja soft ve ra tako što<br />

pru ža brže i pre ci zne pred lo ge koda.<br />

Na osno vu kon tek sta i zapo če tih linija<br />

koda, Copi lot gene ri še rele vant ne<br />

delo ve koda, šte de ći vre me pro grame<br />

ra i sma nju ju ći moguć nost gre ša ka.<br />

Ovaj alat može pomo ći pro gra me ri ma<br />

da efi ka sni je zavr še zadat ke, omo guća<br />

va ju ći im da se foku si ra ju na slo ženi<br />

je pro ble me i kre a tiv ne aspek te raz<br />

vo ja soft ve ra.<br />

· UNA PRE ĐE NJE KVA LI TE TA<br />

KODA: Copi lot čini pro gra mi ra nje pristu<br />

pač ni jim i olak ša va novim pro grame<br />

ri ma da se brže pri la go de i nauče<br />

raz voj ne jezi ke i okvi re. Nje go ve<br />

suge sti je i te kako poma žu pro grame<br />

ri ma da stek nu dublje raz u me va nje<br />

pro gram skih jezi ka i kon cep ta, a ujedno<br />

i pobolj ša va nji ho vu pro duk tiv nost<br />

i samo po u zda nje u raz vo ju soft ve ra.<br />

Copi lot tako đe poma že u pre va zi la ženju<br />

jezič kih bari je ra tako što auto matski<br />

pre vo di i nudi podrš ku za raz li či te<br />

jezi ke pro gra mi ra nja.<br />

· OSLO BA ĐA MOĆ PRO GRA ME RA:<br />

Copi lot pre sve ga i jeste alat koji je<br />

napra vljen da pomog ne pro gra me ru<br />

i da ga oslo bo di od repe ti tiv nih zadata<br />

ka isku ca va nja koda. Manu el ni rad u<br />

ovom slu ča ju pre la zi na Copi lo ta, što<br />

pro gra me ru osta vlja dovolj no vre mena<br />

za ino vi ra nje novih nači na opti miza<br />

ci je soft ve ra i uče nja novih teh nolo<br />

gi ja. Dakle, Copi lot je alat koji, samo<br />

uz pro gra me re, a nika ko kao nji hova<br />

zame na, može da tran sfor mi še IT<br />

indu stri ju i uve de pro gra mer sku zajedni<br />

cu u novu eru IT-ja. Svo jim ogromnim<br />

poten ci ja lom, ovaj alat menja<br />

način na koji pro gra me ri rade, sma njuju<br />

ći vre me potreb no za pisa nje koda,<br />

isto vre me no pobolj ša va ju ći kva li tet i<br />

odr ži vost soft ve ra. To omo gu ća va progra<br />

me ri ma da pre u zmu ulo gu Ino vato<br />

ra, gde mogu kori sti ti svo je kre a tivne<br />

spo sob no sti za stva ra nje novih ideja<br />

i posve ti ti se istra ži va nju novih horizon<br />

ta u sve tu raz vo ja soft ve ra.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


5. AIOps: AI koji<br />

tran sfor mi še IT ope ra ci je<br />

AIOps (veš tač ka inte li gen ci ja za IT<br />

ope ra ci je) je ter min koji je sko vao<br />

Gart ner da opi še pri me nu AI i mašinskog<br />

uče nja u upra vlja nju IT ope raci<br />

ja ma. AIOps plat for me kori ste anali<br />

ti ku veli kih poda ta ka i moguć no sti<br />

mašin skog uče nja za auto ma ti za ci ju<br />

obra de poda ta ka, dobi ja nje sve o buhvat<br />

nih uvi da u IT siste me i olak šava<br />

nje dono še nja odlu ka.<br />

AIOps plat for me pri ku plja ju i anali<br />

zi ra ju ogrom ne koli či ne poda ta ka<br />

iz raz li či tih izvo ra, uklju ču ju ći logove,<br />

metri ke i doga đa je, kako bi identi<br />

fi ko va le obra sce, otkri le ano ma lije<br />

i pred vi de le mogu će pro ble me.<br />

Kom bi nu ju ći podat ke iz više izvo ra,<br />

AIOps siste mi mogu pru ži ti uvid u IT<br />

infra struk tu ru u real nom vre me nu,<br />

pobolj ša ti upra vlja nje inci den ti ma i<br />

omo gu ći ti brže reša va nje pro ble ma.<br />

Orga ni za ci ja ma, ipak, AIOps omogu<br />

ća va pre la že nje sa reak tiv nog<br />

na pro ak tiv ni pri stup u upra vlja nju<br />

IT ope ra ci ja ma. Iden ti fi ko va njem<br />

obra za ca i tren do va, AIOps plat forme<br />

mogu pru ži ti rana upo zo re nja o<br />

mogu ćim pro ble mi ma, omo gu ća vaju<br />

ći IT timo vi ma da pre du zmu mere<br />

za spre ča va nje pre ki da i opti mi zu ju<br />

ras po de lu resur sa.<br />

Buduć nost AI-a<br />

u IT Indu stri ji<br />

Sa sve većom digi ta li za ci jom sve ta,<br />

ulo ga AI-a u IT indu stri ji će nasta vi ti<br />

da se širi. AI teh no lo gi je posta će sve<br />

sofi sti ci ra ni je, spo sob ne da oba vlja ju<br />

kom plek sne zadat ke i dono se inte ligent<br />

ne odlu ke. Inte gra ci ja AI-a biće<br />

ključ na u vođe nju ino va ci ja, una pre­<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


đe nju kori snič kog isku stva i postiza<br />

nju odr ži vog rasta u IT indu stri ji.<br />

Osim toga, napre dak u algo rit mi ma<br />

AI-a, raču nar skoj sna zi i dostup nosti<br />

poda ta ka otvo ri će put ka novim<br />

napre ci ma u IT indu stri ji.<br />

Veš tač ka inte li gen ci ja će nasta viti<br />

da tran sfor mi še soft ver ski raz voj,<br />

upra vlja nje mre žom, saj ber-sigurn<br />

o s t i k o r is n i čk u p o d r šk u , m e đ u o s t a-<br />

lim obla sti ma, a spo sob nost AI-a da<br />

obra di ogrom ne koli či ne poda taka,<br />

pre po zna obra sce i pri la go di se<br />

novim infor ma ci ja ma biće ključ na u<br />

suo ča va nju sa iza zo vi ma i slo že noš<br />

ću digi tal ne ere.<br />

U buduć no sti, IT kom pa ni je koje<br />

ume ju da isko ri ste moć AI teh no logi<br />

ja poput mašin skog uče nja, deep<br />

ler nin ga i NLP-a moći će da naprave<br />

raz li ku koja će ih čini ti kon kurent<br />

ni jim u IT pej za žu kroz pru ža nje<br />

vrhun skih uslu ga svo jim kori sni ci ma.<br />

Među tim, važno je pre po zna ti da<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


uvo đe nje AI-a tako đe nosi iza zo ve. Privat<br />

nost poda ta ka, etič ka raz ma tra nja<br />

i potre ba za struč nim AI pro fe si o nalci<br />

ma su fak to ri koje tre ba pažlji vo raz<br />

mo tri ti. Orga ni za ci je mora ju obezbe<br />

di ti potreb nu infra struk tu ru, stručnost<br />

i upra vljač ke okvi re kako bi efika<br />

sno i odgo vor no isko ri sti le AI.<br />

Ipak, činje ni ca jeste da, od una pređe<br />

nja pro ce sa testi ra nja soft ve ra do<br />

opti mi za ci je upra vlja nja uslu ga ma<br />

i auto ma ti za ci je slo že nih zada ta ka,<br />

AI već uve li ko tran sfor mi še IT pejzaž.<br />

Pri hva ta njem AI teh no lo gi ja i<br />

isko riš ća va njem nji ho vih moguć nosti,<br />

IT kom pa ni je se mogu posta vi ti<br />

kao lide ri ino va ci ja i postig nu ti održiv<br />

rast u evo lu ci ji digi tal ne ere.<br />

AI će nedvo smi sle no biti pokre tač<br />

ka sna ga buduć no sti IT indu stri je, a<br />

orga ni za ci je koje pri hva te ovu transfor<br />

ma ci ju biće dobro pozi ci o ni ra ne<br />

da pro spe ri ra ju u dina mič nom i promen<br />

lji vom digi tal nom pej za žu. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Inicijativa univerzalne prihvatljivosti<br />

(Universal Acceptance)<br />

i mesto Srbije u njoj<br />

U glavnom gradu Jermenije Jerevanu 28. marta 2023. održana je regionalna konferencija<br />

posvećena obeležavanju svetskog Dana univerzalne prihvatljivosti („Universal Acceptance<br />

Day”) na kojoj su zapažen nastup imali rukovodioci Registra nacionalnog internet domena<br />

Srbije (RNIDS).<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Šta je Univerzalna<br />

prihvatljivost?<br />

Univerzalna prihvatljivost (UP)<br />

predstavlja globalnu inicijativu za<br />

istinski višejezičan internet po kojem<br />

korisnici širom sveta mogu<br />

da se u potpunosti i bez prepreka<br />

kreću upotrebom lokalnih jezika<br />

i pisama, i koji kao takav nije<br />

ograničen engleskim jezikom i engleskim<br />

alfabetom od 26 slova.<br />

UP je istovremeno i sredstvo za<br />

promociju upotrebe internacionalizovanih<br />

nacionalnih domena<br />

najvišeg nivoa (IDN ccTLD), čime<br />

se podstiče tržišna konkurencija,<br />

poboljšavaju iskustva korisnika,<br />

pospešuju inovacije u čitavoj indus-<br />

triji naziva domena, ali pre svega<br />

omogućava inkluzija korisnika interneta<br />

koji ne mogu (ili jednostavno<br />

ne žele) da koriste tuđe jezike<br />

i pisma.<br />

Upravljačka grupa za<br />

univerzalno prihvatanje<br />

Suština inicijative o univerzalnoj<br />

prihvatljivosti je dostizanje stanja u<br />

kojem svaka softverska aplikacija<br />

podržava svaki internet domen<br />

najvišeg nivoa (TLD) i svaku adresu<br />

elektronske pošte.<br />

Da bi se postiglo univerzalno prihvatanje,<br />

aplikacije i sistemi moraju<br />

tretirati sve domene najvišeg<br />

nivoa na isti način, uključujući tu<br />

i internacionalizovane nacionalne<br />

IDN<br />

Internacionalizovani naziv domena (IDN – Internationalized<br />

Domain Name) predstavlja naziv domena ispisan pismom koje<br />

nije engleski alfabet. Ta pisma mogu biti ćirilica, grčko, kineska,<br />

arapska, indijska i ostala pisma, ali i latinica koja sadrži slova koja<br />

ne postoje u engleskom alfabetu (kao što su đ, š, ž, ä, ß, ů i druga).<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Na konferencijskom panelu pod<br />

naslovom „Univerzalna prihvatljivost<br />

internacionalizovanih naziva domena<br />

(IDN) i načini njihove promocije”<br />

učestvovao je Dejan Đukić, direktor<br />

Fondacije RNIDS.<br />

Tom prilikom, on je objasnio da<br />

su oba srpska nacionalna domena<br />

zapravo internacionalizovani, na<br />

prvom (.срб), odnosno na drugom<br />

(.rs) nivou.<br />

Analizirajući položaj ćirilice na internetu<br />

i dominaciju sadržaja na latinici,<br />

gospodin Đukić je istakao<br />

da pristup RNIDS-a promociji .срб<br />

domena zapravo predstavlja promodomene<br />

najvišeg nivoa.<br />

Aplikacije bi trebalo da ispravno<br />

prihvataju, validiraju, skladište,<br />

obrađuju i prikazuju sve nazive domena,<br />

na bilo kom pismu oni bili.<br />

Inicijativom rukovodi Upravljačka<br />

grupa – Universal Acceptance Steering<br />

Group - UASG – koja je formirana<br />

2015. godine i čiji je zadatak da preduzima<br />

korake ka dostizanju univerzalne<br />

prihvatjivosti svih validnih naziva<br />

domena i imejl adresa.<br />

Grupu čine predstavnici preko 120<br />

kompanija, uključujući Afilias, Apple,<br />

CNNIC, Eco, i2 Coalition, ICANN,<br />

Google, Microsoft, NIXI, THNIC i<br />

Yandex, kao i predstavnike vladinih<br />

tela i međunarodne internet zajednice.<br />

RNIDS kao<br />

učesnik procesa<br />

ciju upotrebe ćiriličkog pisma na internetu.<br />

Govoreći o ulaganju RNIDS-a u<br />

poboljšanje resursa za kreiranje sadržaja<br />

na ćirilici, on je izneo napore<br />

Fondacije RNIDS da putem izrade i<br />

poklanjanja fontova srpske ćirilice<br />

kreiranih prvenstveno za ekranski prikaz<br />

podstakne njenu širu upotrebu.<br />

Tokom četiri godine trajanja ove<br />

aktivnosti, poklonjene su četiri familije<br />

fontova koji su naišli na odličan<br />

odziv kreatora sadržaja za internet<br />

- od dizajnera do veb-developera.<br />

U toku je izrada pete familije fontova,<br />

čiji je završetak planiran za<br />

januar 2024. kada će biti obeležena<br />

i 12. godišnjica .срб domena.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


U delu izlaganja o značaju edukacije<br />

o IDN-ovima i o delu zajednice<br />

više okrenutom tehničkim<br />

rešenjima, Dejan Đukić se dotakao<br />

WHOIS hakatona koji je RNIDS, u<br />

saradnji sa partnerima, a uz podršku<br />

UASG, organizovao 2021. godine.<br />

Tokom hakatona, deset izabranih<br />

timova isporučilo je deset sasvim<br />

funkcionalnih rešenja koja<br />

o m o g u ć a v a j u p r e t r a g u i n t e r n a c i o -<br />

nalizovanih naziva domena. No,<br />

najveći uspeh hakatona bila je činjenica<br />

da je tom prilikom većina<br />

mladih koji su učestvovali po prvi<br />

put došla u ozbiljniji kontakt sa<br />

IDN-ovima, stekla znanja o njima, njihovoj<br />

upotrebi i celom pokretu za<br />

Univerzalnu prihvatljivost.<br />

Srbija je imala još jednog predstavnika<br />

na konferenciji – Danko<br />

Jevtović, potpredsednik borda direktora<br />

ICANN-a (Internet korporacije<br />

za dodeljene nazive i brojeve) i član<br />

Upravnog odbora RNIDS-a, bio je<br />

njen uvodni izlagač.<br />

On je istakao da ICANN snažno<br />

podržava digitalno inkluzivan i multijezičan<br />

internet putem omogućavanja<br />

upotrebe lokalnih jezika i<br />

pisama u nazivima domena.<br />

O s v r n u v š i s e n a t o d a u s v e t u ž i -<br />

vi osam milijardi ljudi i da imamo<br />

oko 5,3 milijarde korisnika interneta<br />

od kojih većina dolazi iz<br />

delova sveta u kojima se ne koristi<br />

engleski jezik, on je upozorio<br />

na jezičku barijeru i činjenicu da<br />

zbog nje ljudi širom sveta i dalje<br />

ne mogu da koriste sve potencijale<br />

interneta samo zato što nisu u<br />

m o g u ć n o s t i d a k o r i s t e n a z i v d o m e -<br />

na ili imejl adresu na svom maternjem<br />

jeziku.<br />

Jevtović je rekao da internaciona-<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


lizovani nazivi domena nisu samo<br />

način da se podrži multijezičnost na<br />

internetu, već i način da organizacije,<br />

vlade i kompanije sa građanima<br />

i korisnicima komuniciraju na jeziku<br />

i pismu koje ti korisnici razumeju i<br />

žele da koriste.<br />

Šta dobijamo<br />

univerzalnom<br />

prihvatljivošću?<br />

Internet se neprestano razvija, diverzifikuje<br />

i obuhvata sve veći broj ljudi.<br />

Suprotno zabludi mnogih, ogromna<br />

većina njegovih korisnika ne<br />

služi se engleskim jezikom i alfabetom<br />

(manje od 17% svetske populacije<br />

govori engleski jezik, ali skoro<br />

59% svog internet sadržaja je na engleskom<br />

jeziku).<br />

Činjenica da ne govore engleski ne<br />

bi smela da predstavlja poteškoću ili<br />

prepreku da i oni u punoj meri ne koriste<br />

blagodeti upotrebe svetske komunikacione<br />

mreže.<br />

Zbog toga je neophodno dostizanje<br />

standarda gde sve softverske aplikacije<br />

i platforme, uključujući vebpregledače,<br />

klijente elektronske pošte<br />

i veb servise, podržavaju korišćenje<br />

svih svetskih jezika i pisama u okviru<br />

naziva internet domena i adresa elektronske<br />

pošte.<br />

Srbija ima svoje posebno mesto<br />

u inicijativi univerzalne prihvatljivosti<br />

s obzirom na činjenicu da ima dva<br />

aktivna pisma i da vrši kontinuiranu<br />

promociju upotrebe ćirilice na internetu.<br />

Zato za nas univerzalna prihvatljivost<br />

znači slobodu da bez tehničkih<br />

ograničenja koristimo naše ćiriličko<br />

pismo u nazivima domena i adresama<br />

elektronske pošte. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


AI proizvodi<br />

sa globalnog tržišta<br />

Made in Serbia<br />

Prava je retkost na našim prostorima da veliki sistem integratori plasiraju na tržište toliko<br />

inovativan proizvod, kakav se još viđa samo u start-up zajednicama. Tako je još davne 2016.<br />

godine Saga zaplovila u AI vode i oformila sektor koji će se baviti AI driven Own IP rešenjima,<br />

koji će kasnije prerasti u posebnu kompaniju - Intellya.<br />

Intellya je kompanija koja se bavi kreiranjem i implementacijom proizvoda zasnovanih na<br />

veštačkoj inteligenciji, sa ciljem da svojim korisnicima pomogne u stvaranju veće vrednosti<br />

kako za samu kompaniju i njeno svakodnevno poslovanje, tako i za njene klijente.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije Specijalno i rešenja izdanje koji :: Tehnologije menjaju svet i rešenja koji menjaju


Od kako je u novem bru<br />

proš le godi ne kom pa nija<br />

Open AI lan si ra la sada<br />

već svi ma dobro poznat Chat GPT,<br />

veš tač ka inte li gen ci ja posta la je svako<br />

dnev na tema, ne samo onih koji<br />

se njo me bave i kom pa ni ja koje je<br />

kori ste, već i šire popu la ci je. Studen<br />

ti, mar ke te ri, gene ral ni direk to ri<br />

i mno gi dru gi požu ri li su da što pre<br />

ispro ba ju ovaj novi alat i pro na đu<br />

nači ne da ga isko ri ste kao pomoć u<br />

svo joj sva ko dne vi ci. Među tim, prava<br />

isti na je da veš tač ka inte li gen ci ja<br />

menja aspek te naših sva ko dnev nih<br />

živo ta već godi na ma una zad. Jedino<br />

što se ovim „haj pom“ pro me ni lo<br />

je poja ča na vidlji vost ove teme, što<br />

je dalo pozor ni cu mno gim kom pani<br />

ja ma koje se upra vo ovom teh nolo<br />

gi jom bave da poka žu šta to tač no<br />

rade i ume ju. Jed na od takvih kompa<br />

ni ja upra vo je i doma ća kom pa nija<br />

Intellya koja je od novem bra čla nica<br />

glo bal ne Noven tiq gru pe.<br />

Intellya tim već 7 godi na radi na<br />

raz vo ju i imple men ta ci ji reše nja zasno<br />

va nih na veš tač koj inte li gen ci ji<br />

sa ciljem da kom pa ni ja ma pomog ne<br />

da pru že što bolje kori snič ko iskustvo<br />

time što stva ra dodat nu vrednost,<br />

kako za kom pa ni je, tako i za<br />

nji ho ve kli jen te. Glav ni stra teš ki cilj<br />

kom pa ni je je da pomog ne svo jim<br />

kori sni ci ma u izgrad nji kva li tet nih,<br />

odr ži vih odno sa sa nji ho vim kli jenti<br />

ma, isto vre me no ubr za va ju ći rast i<br />

uspeš nost poslo va nja. Do sada ova<br />

kom pa ni ja je uspeš no raz vi la i implemen<br />

ti ra la tri pro iz vo da: AI CRM rešenje<br />

– Selec ta, AI vir tu al nog asi sten ta<br />

– Wea ver, a od ove godi ne svom port­<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


fo li ju doda la je i know led ge-based AI<br />

Asis stant reše nje – Wea ver Peer. Svoje<br />

pri su stvo učvr sti li su u lokal nom, ali<br />

i regi o nal nom ban kar skom, turi stičkom,<br />

tele ko mu ni ka ci o nom, obra zovnom<br />

i držav nom sek to ru, a pri sut ni su<br />

i na Bli skom isto ku. Iako naj ve ću eksper<br />

ti zu pose du ju upra vo u nave denim<br />

sek to ri ma, reše nja ove kom pa nije<br />

pri men lji va su i u seg men ti ma online<br />

pro da je, zdrav stva, osi gu ra va ju ćem<br />

sek to ru i mno gim dru gim, a u toku je i<br />

rea li za ci ja ula ska na nova tržiš ta u bliskoj<br />

buduć no sti.<br />

Weaver – inteligentan<br />

virtuelni asistent<br />

Prvi pro iz vod koji je Intellya lan sira<br />

la bio je upra vo Wea ver. Ova platfor<br />

ma, zasno va na na veš tač koj inteli<br />

gen ci ji i pred sta vlje na u for mi sofisti<br />

ci ra nog vir tu al nog asi sten ta, raz vije<br />

na je kako bi una pre di la inter ak ci ju<br />

izme đu kom pa ni ja i nji ho vih kli je nata.<br />

Wea ver pru ža podrš ku odgo va ranjem<br />

na često posta vlja na, ali i komplek<br />

sni ja pita nja, dava njem informa<br />

ci ja o ponu di kom pa ni je, a može<br />

se naći čak i u ulo zi finan sij skog<br />

savet ni ka kada vam je potre ban savet<br />

kako da ušte di te. S obzi rom na<br />

inter ak tiv nu pri ro du komu ni ka cije,<br />

kao i opci ju raz me ne gla sov nih<br />

poru ka, Wea ver oda je uti sak komuni<br />

ka ci je sa real nom oso bom na koju<br />

su kli jen ti već navi kli. Ono što je svaka<br />

ko inte re sant no je i to da je jedan<br />

ova kav vir tu al ni asi stent dostu pan za<br />

kli jen te tokom celog dana i noći, bez<br />

obzi ra na to da li je u pita nju rad ni<br />

dan ili pra znik, a i daje pro sto ra zapo<br />

sle ni ma u kon takt cen tri ma da se<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


foku si ra ju na kom plek sni je zadatke.<br />

Uvo đe njem vir tu al nog asi stenta,<br />

kom pa ni je dobi ja ju i svo je vr snog<br />

brend amba sa do ra koji na pozi ti van<br />

način uti če na brend imidž, pove ćava<br />

kon ver zi ju i sma nju je broj kli jena<br />

ta koji napuš ta ju eko si stem kompa<br />

ni je.<br />

Selecta – analitička<br />

nadogradnja za svaki CRM<br />

Selec ta, dru gi po redu pro iz vod<br />

koji su lan si ra li, pred sta vlja CRM<br />

reše nje zasno va no na veš tač koj<br />

inte li gen ci ji i name nje no naj ra zliči<br />

ti jim rola ma u kom pa ni ji, počevši<br />

od onih koji su u stal nom kon tak<br />

tu sa kli jen ti ma, pa do mena džerskih<br />

funk ci ja, pri tom im pru ža ju ći<br />

podrš ku u sva ko dnev nom poslo vanju,<br />

inter noj i eks ter noj komu ni kaci<br />

ji, pra će nju ostva re nih rezul ta ta i<br />

dono še nju odlu ka na osno vu defini<br />

sa nih metri ka, u real nom vre menu.<br />

Svo jim funk ci o nal no sti ma omogu<br />

ća va dosta vlja nje per so na li zo vane<br />

ponu de kli jen ti ma, u pra vom trenut<br />

ku, na kana lu koji nji ma naj vi še<br />

odgo va ra, i time dovo di do boljih<br />

rezul ta ta pro da je. To bi zna či lo da<br />

kre i ra jaču i odr ži vu vezu između<br />

kom pa ni je i kli je na ta, u vre menu<br />

kada se svi bore za pažnju svo je<br />

cilj ne gru pe. Selec ta s jed ne stra ne<br />

osna žu je svo je kori sni ke, a sa dru ge<br />

obo ga ću je kori snič ko isku stvo njiho<br />

vih kli je na ta.<br />

Weaver Peer – inteligentna<br />

baza znanja<br />

Ove godi ne Intellya je pred sta vila<br />

i naj no vi ji doda tak svom port fo liju<br />

– know led ge-based AI assi stant rešenje<br />

Wea ver Peer, koje spa ja s jed ne<br />

stra ne eks per ti zu i sofi sti ci ra nost Weaver<br />

plat for me, a sa dru ge moć genera<br />

tiv nih mode la i mašin skog uče nja.<br />

Ovo reše nje, name nje no zapo sle nima<br />

u kom pa ni ji, omo gu ća va una pređe<br />

nje sva ko dnev nih pro ce sa, lak še<br />

delje nje zna nja, kao i sma nje nje vreme<br />

na utro še nog na ope ra tiv ne aktivno<br />

sti kroz per so na li zo van pri stup svakom<br />

zapo sle nom u zavi sno sti od njiho<br />

ve role. Hilja de stra ni ca doku menta<br />

ci je, kao i odgo vo ri na pita nja iz<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


koji zapo sle ni ma pru ža odgo vo re na<br />

sva ko dnev na pita nja i pove ća va efika<br />

snost kroz upo tre bu veš tač ke inteli<br />

gen ci je.<br />

Ostva re nje kom pa nij ske<br />

misi je<br />

iste, mogu da budu dostup ni za svega<br />

neko li ko sekun di. Brz i lak pro ces<br />

imple men ta ci je u okvi ru pre fe ri ra nog<br />

kana la komu ni ka ci je rezul tu je ala tom<br />

Defi ni tiv no, od polo vi ne proš log<br />

veka, kada je ide ja zače ta, pa do današ<br />

njih dana, veš tač ka inte li gen ci ja je preva<br />

li la ogro man i trno vit put. Na sre ću,<br />

eks plo a ta ci ja te teh no lo gi je je u poslednjoj<br />

dece ni ji oma so vlje na i afek ti ra ni su<br />

mno gi seg men ti ljud skog delo va nja, pa<br />

samim tim zado vo lje ne mno ge potrebe<br />

bizni sa i kraj njih kori sni ka. Upra vo<br />

je to misi ja kom pa ni je Intellya – kre i ra ti<br />

novo, izvan red no isku stvo. Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


EcoStruxure IT – prava DCIM<br />

platforma za hibridna IT<br />

okruženja<br />

Poslednjih dvadeset godina doživeli smo ogromnu evoluciju novih tehnologija, od najranijih<br />

faza Web 2.0, do početaka metaverzuma 2022. Kao što smo i očekivali, tehnologija koja obogaćuje<br />

naše živote nastaviće da se dramatično menja. Bez obzira da li u kontekstu poslovanja ili<br />

kao potrošači, svi postavljamo pitanje - Šta se dalje dešava?<br />

U osnovnom smislu, termin „tehnologije u nastajanju“ priznaje kako se razvoj tehnologije<br />

odvija treptajem oka. Preokret u onome što povezujemo sa „normom“ (kako koristimo internet,<br />

sa kojim uređajima svakodnevno komuniciramo, itd.) dešava se češće nego što smo svesni. U<br />

prošlosti, na primer, navikli smo na usluge u oblaku koje se aktiviraju glasom, kao što je Alexa,<br />

i upoznali smo se sa softverom za video ćaskanje kao što je Zoom.<br />

Ostajemo svesni kako se naš svet razvija. Neke od novih tehnologija su vam možda poznate,<br />

neke mogu postojati na vašoj periferiji, a možda ćete shvatiti da su vam neke nove ili nepoznate.<br />

Međutim, važna napomena je da nisu sve nove tehnologije „nove“ u najstrožem smislu te reči.<br />

U mnogim slučajevima, „nastajanje“ jednostavno znači da je postojeća tehnologija postala<br />

istaknuta kroz savremeni razvoj i inovacije, što je dovelo do novih upotreba.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Pra vo vre me no, sofi sti ci rano<br />

i auto ma ti zo va no izveš<br />

ta va nje u real nom vre menu<br />

je sasvim sigur no zna ča jan faktor<br />

upra vlja nja data cen tri ma. Ono<br />

dopri no si i poma že u pobolj ša nju<br />

dostup no sti, efi ka sno sti i pou zdano<br />

sti IT infra struk tu re. Pored toga,<br />

kroz pro ces pamet nog izveš ta va nja i<br />

oba veš ta va nja poma že se kori sni cima<br />

da pra vo vre me no pred vi de proble<br />

me pre nego šte se poja ve i optimi<br />

zu ju svo je IT okru že nje radi preva<br />

zi la že nja istih.<br />

Soft ver ski ala ti za upra vlja nje<br />

infra struk tu rom data cen tra (Data<br />

Cen ter Infra struc tu re Mana ge ment<br />

- DCIM) u osno vi se kori ste za efika<br />

sni je korišćenje resur sa ener gi je,<br />

hla đe nja i pro sto ra. Dobro implemen<br />

ti ra no DCIM soft ve sko rešenje<br />

znat no pobolj ša va dostup nost i<br />

otpor nost fizič ke infra struk tu re i IT<br />

opterećenja koja podr ža va ju. Međutim,<br />

mno go toga se pro me ni lo poš<br />

to su DCIM pake ti posta li uobi čaje<br />

ni sku po vi ala ta. Vla sni ci i menadže<br />

ri data cen ta ra se suo ča va ju sa<br />

novim iza zo vi ma i zah te vi ma kao<br />

što je eks pan zi ja data cen ta ra na ivici,<br />

ispu nja va nje cilje va kor po ra tivne<br />

odr ži vo sti i odbra na od saj ber<br />

pret nji. Pose ban iza zov pred sta vljaju<br />

geo graf ski ras pr še ne loka ci je koje<br />

su često bez osoblja i rade u reži mu<br />

„uga še nog sve tla“ (Lights out). Istovre<br />

me no, naj no vi ji teh no loš ki razvoj<br />

Eco Str uxu re IT DCIM reše nja u<br />

obla ku, kom pa ni je Schne i der Electric,<br />

nudi nove mogućnosti kori snici<br />

ma. Time je znat no olak ša no upravlja<br />

nje i kon tro la svih loka ci ja.<br />

EcoStruxure IT DCIM sistem pojednostavljuje<br />

implementaciju nove<br />

opreme i upravljanje data centrima<br />

bez obzira na količinu inventara<br />

i lokacija, optimizuje operacije i<br />

održavanje kroz analitiku i nove digitalne<br />

usluge pametnog izveštavanja.<br />

Ovo softversko rešenje obezbeđuje<br />

podatke i alate neophodne za<br />

podršku integraciji sa postojećim<br />

aplikacijama za upravljanje i nadgledanje,<br />

sistemima upravljanja zgradama<br />

(Building Management System<br />

- BMS) i sistemima za praćenje<br />

električne energije (Electrical Power<br />

Monitoring System - EPMS). Na<br />

ovaj način se postiže centralizovana<br />

softverska arhitektura koja objedinjuje<br />

širok spektar informacija,<br />

uz mogućnost automatizacije<br />

izveštavanja o stanju kritične infrastrukture,<br />

aktuelnim trendovima<br />

po pitanju kapaciteta, bezbednosti<br />

ili potrošnje električne energije.<br />

Simulacija uticaja daje indikaciju<br />

problema ili potencijalnih problema<br />

sa aktivnom snagom i konfiguracijom<br />

hlađenja u slučaju kvara.<br />

Opcija simulacije uticaja se koristi<br />

za simulaciju kvara tj. otkaza komponenti,<br />

kako bi korisnik utvrdio da<br />

li je dizajn dovoljno jak da odgovara<br />

zahtevima infrastrukture u stvarnom<br />

svetu. Izveštaj dobijen iz simulacije<br />

sadrži listu opreme u modelu<br />

data centra na koju bi simulirani kvar<br />

uticao, uključujući opis vrste uticaja<br />

koji bi kvar imao, kao što je gubitak<br />

napajanja ili gubitak redundanse.<br />

Pored toga što ovakav način simulacije<br />

može doprineti identifikovanju<br />

grešaka u postavci i povezivanju<br />

opreme, izveštaji dobijeni ovim simulacijama<br />

mogu biti iskorišćeni i prilikom<br />

najave radova na nekom od infrastrukturnih<br />

elemenata data centra.<br />

Rad IT opreme, bilo u primarnom<br />

data centru ili udaljenoj IT lokaciji,<br />

zavisi od stabilne električne energije,<br />

dovoljne ventilacije (ili aktivnog<br />

hlađenja), kao i bezbedne lokacije<br />

koja je zaštićena od neovlašćenog<br />

pristupa ili izlaganja drugim fizičkim<br />

pretnjama. Ovi faktori znače da je<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


za pouzdanu i kvalitetnu IT instalaciju<br />

potrebno praćenje i upravljanje<br />

infrastrukturnom opreme DCIM<br />

softverskim alatima. Na kraju krajeva,<br />

ne možete efikasno upravljati<br />

nečim što se ne vidi. EcoStruxure IT<br />

softver pruža tu daljinsku vidljivost u<br />

kombinaciji sa senzorima i kamera­<br />

ma uređaja i okoline. Vizuelizacija i<br />

predstavljanje prikupljenih podataka<br />

menadžmentu ili operativnom<br />

timu za upravljanje data centrima su<br />

jako važni. EcoStruxure IT DCIM u<br />

oblaku inkorporira standardizovane<br />

izveštaje za analizu kapaciteta rek<br />

ormara, inventara, raspoloživog rek<br />

prostora (Rack unit – RU), korišćenje<br />

servera, korišćenje energije, radnih<br />

naloga i druge. EcoStruxure IT platforma<br />

omogućava olakšan uvid u<br />

stanje server sala rasprostranjenih na<br />

više različitih lokacija kroz automatizovan<br />

sistem prilagođenih izveštaja<br />

i pruža sve relevantne informacije u<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


određenom trenutku ili u realnom vremenu.<br />

Ovakav način pružanja usluga<br />

DCIM sistema kroz arhitekturu<br />

zasnovanu na oblaku namenski<br />

je izgrađen za hibridna IT okruženja<br />

data centara. Arhitektura koja ne zavisi<br />

od proizvođača opreme (Vendoragnostic)<br />

pruža novi standard za proaktivne<br />

uvide u kritičnu opremu koja<br />

utiče na operativnost i dostupnost IT<br />

sistema. Kroz izveštaje u realnom vremenu<br />

koji sadrže preporuke o merama<br />

koje se mogu preduzeti radi optimizacije<br />

performansi infrastrukture i<br />

ublažavanja rizika, EcoStruxure IT platforma<br />

znatno pomaže u po-boljšanju<br />

dostupnosti, efikasnosti i pouzdanosti<br />

IT infrastrukture.<br />

Dobre strane korišćenja<br />

EcoStruxure IT platforme<br />

Prednost EcoStruxure IT platforme<br />

je u tome što se svi prikupljeni podaci<br />

koji sadrže metrike sa nadgledanih<br />

IT ekosistema slivaju u zajedničku bazu<br />

podataka i čine ogromno jezero<br />

podataka (data lake), kako ga mi<br />

u Schneider Electricu zovemo. Ovakva<br />

baza podataka je izgrađena zahvaljujući<br />

ogromnoj instalacionoj<br />

bazi fizičkih uređaja koji se nadgledaju<br />

(UPS, klimatizacija, PDU-ovi, transformatori…)<br />

i korisnika koji su povezani.<br />

Tu spadaju podaci koji sadrže<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


kritične pokazatelje performansi infrastrukture<br />

i statusa opreme, i koriste<br />

se da EcoStruxure IT platforma<br />

kroz proces pametnog izveštavanja i<br />

obaveštavanja pomogne korisnicima<br />

da predvide probleme pre nego šte se<br />

pojave i optimizuju svoje IT okruženje.<br />

Kako jezero podataka raste, raste i<br />

sposobnost sistema da daje kvalitetnije<br />

preporuke i izveštaje za unapređenje<br />

i optimizaciju infrastrukture, proaktivno<br />

održavanje, otklanjanje ranjivosti,<br />

a samim tim i smanjenje troškova.<br />

Zahvaljujući implementiranim tehnologijama<br />

veštačke inteligencije<br />

(AI), mašinskog učenja i tehnikama<br />

upravljanja velikim podacima (big<br />

data), Schneider Electric EcoStruxure<br />

IT platforma je u stanju da koristi ove<br />

anonimne podatke za izgradnju modela<br />

performansi, otkrivanje do sada<br />

neviđenih šablona, pravljenje boljih<br />

proizvoda i identifikaciju optimalnih<br />

operativnih praksi.<br />

Potreba za „očima i ušima“ na<br />

svim lokacijama data centara znači<br />

potencijalno hiljade senzora i uređaja<br />

za praćenje ambijentalnih uslova<br />

koji izveštavaju o statusu i daju<br />

alarmna obaveštenja. „Oluje“ alarma<br />

mogu preplaviti korisnike i rezultirati<br />

propuštenim kritičnim obaveštenjima<br />

i izgubljenim trudom. EcoStruxure<br />

IT cloud rešenje pomaže korisnicima<br />

da prevaziđu sve navedene izazove.<br />

Io<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Acronisov polugodišnji izveštaj<br />

o sajber pretnjama '23:<br />

Upravljanje implikacijama<br />

sajber napada<br />

vođenih veštačkom inteligencijom<br />

Sajber pretnje se razvijaju brže nego ikad. Mnogim organizacijama čak i držanje koraka<br />

sa ovim kretanjima može se činiti nemogućim, da ne govorimo o prednjačenju. Srećom, vi<br />

imate Acronis na vašoj strani. Stručnjaci za bezbednost u našoj globalnoj mreži operativnih<br />

centara za sajber bezbednost (Cyber Protection Operation Centers – CPOCs) nadgledaju<br />

okruženje pretnji 24/7, sprovodeći orginalna istraživanja da bi nam pomogli da bolje<br />

razumemo najnovije trendove i razvoj sajber kriminala – prenoseći to znanje vama.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Upra vo je obja v ljen Acronis<br />

Mid-Year Cyber threats<br />

Report 2023, bes pla tan<br />

resurs za profesionalce koji se bave<br />

bez bed noš ću. Čita o ci će u njemu<br />

saznati o najnovijim promenama u<br />

obra sci ma napa da, kako se raz vi ja ju<br />

bande sajber kriminalaca i kako nove<br />

teh no lo gi je (kao što su AI i auto ma tiza<br />

ci ja) menja ju igru – da ne pomi njemo<br />

mnoš tvo kori snih save ta koji će<br />

vam pomo ći da osta ne te bez bed ni<br />

tokom dru ge polo vi ne godi ne.<br />

Evo neko li ko kljuć nih tren do va<br />

saj ber pret nji koji su uočeni u prvim<br />

mese ci ma 2023. godi ne.<br />

Broj varijanti ransomwarea<br />

nastavlja da se smanjuje,<br />

ali pred u ze ća i dalje<br />

gube podat ke i novac<br />

Nasta vlja mo da opa ža mo pad broja<br />

novih uzo ra ka ran som wa rea, ali<br />

situ a ci ja je i dalje teš ka. Ran som wa re<br />

gan go vi još uvek pri lič no lako pro valju<br />

ju u orga ni za ci je širom sve ta.<br />

Gle da ju ći The Record’s ran somwa<br />

re trac ker, sasvim je jasno da<br />

uku pan broj pozna tih žrta va nastavlja<br />

da raste:<br />

Sajber kriminalci koriste popularne<br />

ala te sa legi tim nom upotrebljivošću,<br />

kao što su Power Shell i Mimi katz, za<br />

izvr ša va nje zlo na mer nih skrip to va i<br />

podi za nje pri vi le gi ja na kom pro mito<br />

va nim maši na ma. Pozna te ranjivo<br />

sti i dalje se eks plo a ti šu u veli kim<br />

raz me ra ma, kori ste ći pred nost činjeni<br />

ce da mno ge orga ni za ci je još uvek<br />

ne kori ste pro ce ne ranji vo sti (vulne<br />

ra bi lity asses sments) i upra vljanje<br />

zakr pa ma (patch mana ge ment)<br />

da bi bla go vre me no pri me ni le bezbed<br />

no sne isprav ke u čita vom svom<br />

okru že nju.<br />

Jedan od raz lo ga za rela tiv ni nedosta<br />

tak novih ran som wa re poro dica<br />

jeste pro cu re li kod. Nai me, neke<br />

ban de saj ber kri mi na la ca koriste<br />

uspeš ne vari jan te ran som wa rea<br />

kao osno vu za svoj sop stve ni malwa<br />

re, ume sto da gube vre me sa<br />

nečim pot pu no novim. Gru pa Lock­<br />

Bit, na pri mer, pono vo je kori sti la<br />

veli ke koma de iscu re log Con ti koda<br />

u svom naj no vi jem izda nju. Slič no<br />

tome, Babuk izvor ni kod (koji je procu<br />

rio 2021.) i dalje kori ste dru gi gango<br />

vi, poseb no oni koji su zain te reso<br />

va ni za tar ge ti ra nje Linux i VMware<br />

ESXi.<br />

Phis hing i<br />

zlonamerni e-mailovi ostaju<br />

glav ni vek tor infek ci je<br />

Phis hing poru ke – bilo da su isporu<br />

če ne putem e-ma i la, instant mes<br />

sa ging apli ka ci ja ili dru gih kana la –<br />

i dalje su glav na opa snost za organi<br />

za ci je svih veli či na u 2023. godi ni.<br />

Ispi tu ju ći podat ke pri ku plje ne iz<br />

Advan ced Email Secu rity pack for<br />

Acro nis Cyber Pro tect Clouda (koji<br />

pokre će Per cep tion Point), vidi mo<br />

koli ko je pret nja zna čaj na:<br />

· Broj do sada viđe nih napa da<br />

bazi ra nih na e-mai lu u 2023. godini<br />

poras tao je 464% u pore đe nju sa<br />

prvom polo vi nom 2022.<br />

· Broj napa da po orga ni za ci ji (u istom<br />

vre men skom okvi ru) pove ćan je<br />

24% ove godi ne<br />

· Broj faj lo va i URL-ova po e-ma i lu<br />

– od kojih je sva ki mogao biti potenci<br />

jal na pret nja – pove ćan je 15% ove<br />

godine<br />

Od svih zlo na mer nih poru ka skeni<br />

ra nih pake tom Advan ced Email<br />

Secu rity 73% je bilo u obli ku phishing<br />

napa da, pri čemu pre va re sa<br />

kom pro mi to va njem poslov nog<br />

e-mai la (busi ness email com pro mi se<br />

- BEC) čine 15%, a poru ke koje sadrže<br />

mal wa re dodat nih 11%.<br />

Phis hing nasta vlja da bude jedan od<br />

omi lje nih ala ta saj ber kri mi na la ca za<br />

upad u siste me, tako da su u okvi ru<br />

izveš ta ja detalj ni je istra ženi neki značaj<br />

ni inci den ti iz ove godi ne. Orga nizacije<br />

moraju da budu budnije nego<br />

ikad, ula žu ći u kon ti nu i ra nu obu ku za<br />

podi za nje sve sti zapo sle nih, kao i u<br />

napred na reše nja za zaš ti tu e-mai la<br />

kao dodat ni nivo bez bed no sti – onaj<br />

koji blokira opasne pretnje pre nego<br />

što one dođu do vaših kraj njih tača ka.<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Ugro ža va nje poda ta ka<br />

i dalje domi ni ra<br />

Povre de ose tlji vih infor ma ci ja bile<br />

su glav ni pro blem u 2022. Naža lost,<br />

čini se da je pro blem postao još veći<br />

u prvoj polo vi ni ove godi ne.<br />

Povre de poda ta ka često su bile<br />

pove za ne sa ran som wa re napa dima,<br />

ali posto ji mno go nači na na koje<br />

se one mogu mani fe sto va ti. Poda ci<br />

mogu biti tiho eks fil tri ra ni iz kom promi<br />

to va nih siste ma na stal noj osnovi<br />

– a da nji ho va kra đa bude otkri vena<br />

mno go kasni je, kada se oni pojave<br />

za pro da ju na foru mi ma u pod zemlju.<br />

Mal wa re za kra đu infor ma ci ja je<br />

veli ka kate go ri ja i ove pret nje se raz liku<br />

ju po funk ci o nal no sti.<br />

Struč nja ci za bez bed nost u Acro nis<br />

CPOC-ima pri me ti li su mno ge takve<br />

povre de od janu a ra do maja, koje su<br />

uti ca le na listu orga ni za ci ja, koja uključu<br />

je T-Mobi le, Acer, Ame rič ko udru ženje<br />

advo ka ta i Pep si Bot tling Ven tu res.<br />

Detalj ne infor ma ci je o ovim inci den tima<br />

(i još mno go toga) dostup ne su u<br />

iscrp nom Acro nisovom izveš ta ju.<br />

Veći nu naru ša va nja poda ta ka u<br />

prvim mese ci ma 2023. uzro ko va le su<br />

rani je uspo sta vlje ne i boga te fami lije<br />

mal wa rea, kao što su Racoon Stea<br />

ler i PlugX. Istra ži va či su tako đe prime<br />

ti li porast koriš će nja Evi lEx tractor<br />

kra dljiv ca infor ma ci ja (dostupnog<br />

u SaaS for ma tu) i otkri li novi<br />

macOS kra dlji vac („Mac Ste a ler”) koji<br />

se aktiv no rekla mi ra i dalje raz vi ja.<br />

Gene ra tiv na AI menja igru<br />

Jedva da pro đe nede lja bez izda vanja<br />

novih AI ala ta, poseb no gene ra tivnih<br />

AI i kon ver za cij skih čat bo to va.<br />

Mnogo toga se promenilo otkako<br />

je ChatGPT postao opšte do stu pan u<br />

novem bru 2022. Veli ki jezič ki mode li<br />

(Lar ge lan gu a ge models - LLMs) koriste<br />

veće koli či ne poda ta ka za obu ku<br />

i pove za ni ji su nego ika da sa inter netom.<br />

Ovo omo gu ća va zna čaj nu novu<br />

funk ci o nal nost čak i kori sni ci ma sa<br />

ogra ni če nom teh nič kom struč noš ću.<br />

Onda ne izne na đu je što saj ber kriminalci<br />

eksperimentišu sa tom novom<br />

gene ra ci jom veš tač ke inte li gen ci je (AI).<br />

Oni je kori ste za kre i ra nje novih napada<br />

u veli kom obi mu, za auto ma ti za ci ju<br />

više ste pe nih napa da, pa čak i za generi<br />

sa nje novog koda u hodu u nasto janju<br />

da izbeg nu anti mal wa re odbra nu.<br />

Kom pa ni je koje sto je iza ovih AI<br />

mode la poče le su da uvo de fil tere,<br />

pra ve ći zabra nje nje zah te ve (kao<br />

što je obra zo va nje phis hing poru ka<br />

ili zlo na mer nog koda) mno go težim<br />

za ispu nja va nje. Ipak, nji ho va efi kasnost<br />

zavi si od toga koliko se zahtev<br />

posta vlja. Kori sni ci nasta vlja ju da<br />

pro na la ze kre a tiv ne nači ne da zaobi<br />

đu ova pra vi la.<br />

Da biste saznali više o naj no vi jim<br />

tren do vi ma, uklju ču ju ći istra ži va nje<br />

o tome kako se AI kori sti za gene risa<br />

nje i odbra nu od mal wa rea i drugih<br />

opa snih pret nji, kao i za mnoš<br />

tvo delo tvor nih save ta za zaš ti tu,<br />

pro či taj te Acro nis Mid-Year Cyberthre<br />

ats Report 2023. Io<br />

Za sve dodatne informacije<br />

kontaktirajte Zebra Systems<br />

Osoba za kontakt:<br />

Nebojša Stankić,<br />

regionalni menadžer Zebra Systems<br />

za Jugoistočnu Evropu<br />

ne boj sa.stan kic @ze bra.cz<br />

Specijalno izdanje :: Tehnologije i rešenja koji menjaju svet


Generalni pokrovitelj Servisa<br />

XX<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106


Specijalno izdanje:<br />

SVI ASPEKTI BEZBEDNOSTI<br />

ISSN 1821 - 4169 Vanredno izdanje :: Mobilnost 21. veka


Vanredno izdanje:<br />

MOBILNOST 21. VEKA<br />

ISSN 1821 - 4169

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!