19.03.2024 Views

Geografia_bez_tajemnic._Zeszyt_cwiczen_Klasa_8

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Zeszyt</strong> ćwiczeń<br />

Szkoła podstawowa


Maria Adamczewska<br />

Barbara Dzięcioł-Kurczoba<br />

<strong>Zeszyt</strong> ćwiczeń<br />

Szkoła podstawowa


© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2024<br />

Wydanie I<br />

ISBN 978-83-02-22039-5<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Natalia Grabowicz<br />

Redakcja językowa: Małgorzata Majewska<br />

Redakcja techniczna: Agnieszka Przystańska<br />

Projekt okładki: Marek Pukszta<br />

Projekt graficzny: Fabryka Wyobraźni<br />

Opracowanie graficzne: Arkadiusz Grabek<br />

Opracowanie kartograficzne: Adrian Bergiel<br />

Fotoedycja: Natalia Marszałek<br />

Skład i łamanie: Joanna Despet<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Druk i oprawa: Drukarnia Interak Sp. z o.o., Czarnków<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.<br />

Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej<br />

w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując<br />

jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


Spis treści<br />

Dział I. AZJA – charakterystyka<br />

ogólna<br />

1. Azja – kontynent geograficznych<br />

kontrastów ......................................................... 4<br />

2. Pacyficzny pierścień ognia ............................ 8<br />

3. Kultura ryżu ...................................................... 10<br />

Podsumowanie działu I ................................. 12<br />

Dział II. AZJA – omówienie<br />

wybranych państw<br />

1. Japonia ............................................................... 14<br />

2. Chiny .................................................................. 16<br />

3. Indie .................................................................... 18<br />

4. Kraje Bliskiego Wschodu ............................. 20<br />

Podsumowanie działu II ................................ 22<br />

Dział III. Afryka – cechy<br />

środowiska przyrodniczego<br />

i związane z nimi wyzwania<br />

1. Położenie Afryki i strefy<br />

klimatyczno -roślinno-glebowe ................... 24<br />

2. Gospodarowanie w strefie Sahelu ............ 28<br />

3. Problemy wyżywienia w Afryce ................. 30<br />

Podsumowanie działu III ............................... 32<br />

Dział IV. Afryka – przemiany<br />

i rozwój gospodarczy<br />

1. Przemiany rolnictwa w Afryce .................... 34<br />

2. Turystyka w Kenii ........................................... 36<br />

3. Elementy nowoczesnej gospodarki<br />

w Maroku i Rwandzie .................................... 38<br />

Podsumowanie działu IV ............................... 40<br />

Dział V. Ameryka Północna<br />

1. Tornada i cyklony tropikalne w Stanach<br />

Zjednoczonych ................................................ 42<br />

2. Produkcja i gospodarowanie żywnością<br />

w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych ...... 46<br />

3. Rola Stanów Zjednoczonych w światowej<br />

gospodarce ...................................................... 48<br />

Podsumowanie działu V................................. 50<br />

Dział VI. Ameryka Południowa<br />

1. Środowisko przyrodnicze Ameryki<br />

Południowej i problemy zagospodarowania<br />

Amazonii ........................................................... 52<br />

2. Sytuacja rdzennej ludności w Ameryce<br />

Południowej ..................................................... 56<br />

3. Dzielnice biedy w miastach Ameryki<br />

Południowej ..................................................... 58<br />

Podsumowanie działu VI ............................... 60<br />

Dział VII. Australia i Oceania<br />

oraz obszary okołobiegunowe<br />

1. Środowisko przyrodnicze Australii<br />

i Oceanii ............................................................ 62<br />

2. Ludność i gospodarka Australii ................. 66<br />

3. Środowisko przyrodnicze Antarktydy ...... 68<br />

Podsumowanie działu VII.............................. 72


I.<br />

AZJA, część 1<br />

1.<br />

Azja – kontynent geograficznych<br />

kontrastów<br />

1. Skorzystaj z mapy ogólnogeograficznej Azji i wykonaj polecenia.<br />

a) Na mapie zaznaczono punkty najdalej wysunięte na północ, południe, wschód i zachód<br />

Azji. Oblicz rozciągłość równoleżnikową i południkową tego kontynentu. Wynik podaj<br />

w stopniach i minutach.<br />

4 I. AZJA, część 1


Obliczenia:<br />

Rozciągłość równoleżnikowa Azji wynosi<br />

Rozciągłość południkowa Azji wynosi<br />

b) Na mapie Azji numerami 1–34 oznaczono położenie wybranych obiektów geograficznych.<br />

Wpisz w tabeli obok nazwy obiektu geograficznego właściwy numer, którym oznaczono<br />

jego położenie na mapie.<br />

Obiekt<br />

geograficzny<br />

Nazwa<br />

Numer<br />

Obiekt<br />

geograficzny<br />

Nazwa<br />

Numer<br />

Zachodniosyberyjska<br />

Czerwone<br />

Niziny<br />

Chińska<br />

Gangesu<br />

Morza<br />

Żółte<br />

Japońskie<br />

Mezopotamska<br />

Arabskie<br />

Mongolska<br />

Południowochińskie<br />

Wyżyny<br />

Irańska<br />

Środkowosyberyjska<br />

Zatoki<br />

Perska<br />

Bengalska<br />

Tybetańska<br />

Borneo<br />

Himalaje<br />

Cejlon<br />

Kunlun<br />

Wyspy<br />

Jawa<br />

Góry<br />

Ałtaj<br />

Sumatra<br />

Tienszan<br />

Honsiu<br />

Kaukaz<br />

Arabski<br />

Kara-kum<br />

Indyjski<br />

Pustynie<br />

Thar<br />

Rub al-Chali<br />

Półwyspy<br />

Indochiński<br />

Malajski<br />

Kyzył-kum<br />

Kamczatka<br />

1. Azja – kontynent geograficznych kontrastów<br />

5


2.<br />

Pacyficzny pierścień ognia<br />

1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.<br />

Pacyficzny pierścień ognia to<br />

I. obrzeża Oceanu Atlantyckiego narażone na częste wybuchy wulkanów.<br />

II. obszar wokół Oceanu Spokojnego narażony na bardzo częste trzęsienia ziemi oraz liczne<br />

wybuchy wulkanów.<br />

III. strefa przybrzeżna Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii, zagrożona występowaniem<br />

częstych pożarów.<br />

2. Mapa przedstawia pacyficzny pierścień ognia. Wykonaj polecenia.<br />

a) W odpowiednie miejsca na mapie wpisz litery, którymi oznaczono rowy oceaniczne.<br />

A – Aleucki<br />

B – Filipiński<br />

C – Kurylsko-Kamczacki<br />

D – Mariański<br />

E – Peruwiański<br />

F – Tonga<br />

8 I. AZJA, część 1


) Numerami 1–6 zaznaczono na mapie wybrane wulkany znajdujące się w obrębie pacyficznego<br />

pierścienia ognia. Uzupełnij tabelę. W odpowiednie miejsca wpisz nazwę wulkanu<br />

i państwo w obrębie, którego ten wulkan jest położony.<br />

Numer<br />

na mapie<br />

Nazwa wulkanu<br />

Państwo, w obrębie którego jest<br />

położony wulkan<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

3. Schemat przedstawia budowę wulkanu typowego dla pacyficznego pierścienia ognia. Podpisz<br />

elementy budowy wulkanu: krater, komin wulkaniczny, komin pasożytniczy (boczny), ognisko<br />

magmowe.<br />

gazy, pyły<br />

i popioły wulkaniczne<br />

naprzemianległe warstwy lawy,<br />

pyłów i popiołów wulkanicznych<br />

2. Pacyficzny pierścień ognia<br />

9


II. AZJA, część 2<br />

1.<br />

Japonia<br />

1. Wyobraź sobie, że planujesz wyjazd do Japonii w celu poznania jej środowiska przyrodniczego<br />

i kultury. Przed podróżą wykonaj polecenia.<br />

a) Rozciągłość południkowa Japonii wynosi około 21°. Oblicz, ilu kilometrom odpowiada<br />

rozciągłość południkowa tego kraju. Przyjmij, że 1° łuku południka ma długość 111,1 km.<br />

Obliczenia:<br />

b) Wyjaśnij, jak rozciągłość południkowa Japonii wpływa na jej klimat.<br />

c) Zapisz nazwy czterech największych wysp, które należą do Japonii.<br />

1. 2. 3. 4.<br />

2. Zaznacz zdania poprawnie opisujące gospodarkę Japonii.<br />

I. Japonia jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo państw świata.<br />

II. Sukces gospodarczy Japonii wynika z dogodnych warunków naturalnych.<br />

III. W Japonii dominuje rolnictwo intensywne.<br />

IV. Na rozwój rolnictwa w Japonii przeznaczane są wysokie nakłady finansowe.<br />

V. Największy udział w strukturze eksportu Japonii ma żywność.<br />

3. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest<br />

fałszywe.<br />

1. Współczynnik urodzeń w Japonii od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie. P F<br />

2.<br />

Średnia długość życia mieszkańców Japonii stanowi jedną z najdłuższych<br />

na świecie.<br />

P<br />

F<br />

3. Japończycy są społeczeństwem starzejącym się. P F<br />

14 II. AZJA, część 2


4. Oceń wpływ środowiska przyrodniczego Japonii na rozwój jej gospodarki. Wpisz w kółka „+”<br />

– jeśli wpływ jest pozytywny, lub „–” – jeśli jest negatywny. Uzasadnij swój wybór.<br />

Wyspiarskie położenie<br />

Zróżnicowanie klimatu<br />

Dominacja terenów<br />

wyżynnych i górskich<br />

Położenie w strefie<br />

sejsmicznej<br />

5. Poniżej przedstawiono strukturę eksportu i importu Japonii. Wykonaj polecenia.<br />

a) Rozpoznaj i wpisz pod diagramami odpowiednio eksport lub import.<br />

maszyny i urządzenia<br />

elektryczne<br />

paliwa mineralne<br />

i surowce<br />

pozostałe<br />

12<br />

20<br />

%<br />

37<br />

pozostałe<br />

żywność<br />

19<br />

15<br />

%<br />

24<br />

wyroby<br />

przemysłowe<br />

chemikalia<br />

12<br />

19<br />

sprzęt<br />

transportowy<br />

chemikalia<br />

20<br />

22<br />

maszyny<br />

i urządzenia<br />

elektryczne<br />

b) Dokończ zdanie. Wybierz dokończenie A, B albo C i jego uzasadnienie 1, 2 albo 3.<br />

W strukturze importu Japonii dominują<br />

A. maszyny i urządzenia elektryczne,<br />

1. kraj nie posiada własnych bogactw.<br />

B. paliwa i surowce mineralne, 2. kraj ma dobrze rozwinięte rolnictwo.<br />

ponieważ<br />

kraj dysponuje chłonnym rynkiem<br />

C. artykuły spożywcze, 3. zbytu wynikającym z dużej liczby<br />

ludności.<br />

1. Japonia<br />

15


3.<br />

Indie<br />

1. W każdej parze wyrażeń skreśl jedno, tak aby powstały<br />

zdania prawdziwe. Skorzystaj z zamieszczonej<br />

obok piramidy płci i wieku ludności Indii.<br />

I. Liczba rodzących się dzieci w ostatnich dwudziestu<br />

latach wzrasta / maleje.<br />

II. Największa liczba ludności występuje w grupie<br />

wiekowej 20–24 lata / 25–29 lat.<br />

III. W strukturze płci dominują kobiety / mężczyźni.<br />

IV. Kształt piramidy wskazuje, że społeczeństwo<br />

Indii jest społeczeństwem młodym / starzejącym<br />

się.<br />

V. Współczynnik przyrostu naturalnego w tym<br />

kraju jest wysoki / niski.<br />

mln<br />

mężczyźni<br />

50 40 30 20<br />

10 0<br />

wiek<br />

100+<br />

95–99<br />

90–94<br />

85–89<br />

80–84<br />

75–79<br />

70–74<br />

65–69<br />

60–64<br />

55–59<br />

50–54<br />

45–49<br />

40–44<br />

35–39<br />

30–34<br />

25–29<br />

20–24<br />

15–19<br />

10–14<br />

5–9<br />

0–4<br />

kobiety<br />

0 10 20 30 40 50 mln<br />

S Piramida płci i wieku ludności Indii (rok 2023)<br />

2. Poniżej wymieniono cechy, które charakteryzują społeczeństwo Indii. Oceń, w jaki sposób<br />

każda z nich wpływa na rozwój gospodarczy kraju. Wpisz w kółko „+” – jeśli go ułatwia, lub „–”<br />

– jeśli go utrudnia. Uzasadnij swoją odpowiedź.<br />

Duży odsetek ludzi młodych<br />

Duża liczba osób posługujących się językiem angielskim<br />

Przewaga mężczyzn w społeczeństwie<br />

18 II. AZJA, część 2


3. Liczba urodzonych chłopców przypadająca na 100 urodzonych dziewczynek w 2010 roku<br />

w Indiach wynosiła 111,2, a w 2020 roku spadła do 108,1. Zaznacz przyczynę spadku tego<br />

wskaźnika w podanym okresie.<br />

I. Zalegalizowanie aborcji w drugiej połowie XX wieku.<br />

II. Kampania przeciwstawiająca się przekonaniu, że lepiej mieć syna niż córkę.<br />

III. Dostęp do badań pozwalających określić płeć dziecka.<br />

IV. Niski poziom wykształcenia i tradycyjne poglądy na rolę kobiety w społeczeństwie.<br />

4. Zapoznaj się z tekstem. Podaj dwa inne przykłady kontrastów występujących w Indiach.<br />

Indie to kraj wielu kontrastów. Jednym z nich<br />

jest bardzo zróżnicowany poziom wykształcenia<br />

ludności. Szacuje się, że około 30 % mieszkańców<br />

tego kraju nie potrafi czytać i pisać. Jednocześnie<br />

z Indii pochodzi wielu uczonych i laureatów<br />

światowych nagród, np. Nagrody Nobla.<br />

Najlepiej wykształceni pracują w tzw. indyjskiej<br />

Dolinie Krzemowej (m.in. w Bangalur), zajmując<br />

się głównie teleinformatyką i biotechnologią.<br />

5. Na podstawie danych zawartych w tabeli w podręczniku (s. 48) zapisz uzasadnienia dla poniższych<br />

stwierdzeń.<br />

Kobiety w indyjskim społeczeństwie<br />

są dyskryminowane.<br />

Sytuacja kobiet w Indiach jest<br />

zdecydowanie trudniejsza niż kobiet<br />

mieszkających w Danii i Polsce.<br />

6. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest<br />

fałszywe.<br />

1. Indie są najludniejszym państwem świata. P F<br />

2. W Indiach obowiązuje system kastowy społeczeństwa. P F<br />

3. Mumbaj to najludniejsze miasto w Indiach i jego stolica. P F<br />

4.<br />

Dominującą religię w Indiach stanowi hinduizm, którego wyznawcy wierzą w wiele<br />

bóstw i reinkarnację.<br />

P<br />

F<br />

3. Indie<br />

19


PODSUMOWANIE DZIAŁU II<br />

Azja, część 2<br />

1. Uporządkuj obiekty geograficzne we właściwej kolejności. Wpisz w odpowiednie miejsca<br />

cyfry przyporządkowane poszczególnym obiektom.<br />

a) Jeśli podróżujesz przez Azję z północy na południe, to przemierzasz kolejno następujące<br />

państwa.<br />

1 – Malezja • 2 – Mongolia • 3 – Chiny • 4 – Uzbekistan • 5 – Tajlandia • 6 – Rosja<br />

państwo<br />

położone<br />

najbardziej<br />

na północ<br />

Azji<br />

państwo<br />

położone<br />

najbardziej<br />

na południe<br />

Azji<br />

b) Jeśli podróżujesz przez Japonię z południa na północ, to przemierzasz kolejno następujące<br />

wyspy.<br />

1 – Hokkaido • 2 – Honsiu • 3 – Sikoku • 4 – Kiusiu • 5 – archipelag Riukiu<br />

wyspa<br />

położona<br />

najbardziej<br />

na południe<br />

Japonii<br />

wyspa<br />

położona<br />

najbardziej<br />

na północ<br />

Japonii<br />

2. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest<br />

fałszywe.<br />

1.<br />

Wyspiarskie położenie Japonii umożliwia budowę portów i korzystanie z taniego<br />

transportu morskiego.<br />

P<br />

F<br />

2.<br />

Dominacja terenów wyżynnych i górskich ułatwia rozwój infrastruktury<br />

komunikacyjnej w Japonii.<br />

P<br />

F<br />

3.<br />

Duże zróżnicowanie klimatyczne Japonii umożliwia uprawę roślin o różnych<br />

wymaganiach klimatycznych.<br />

P<br />

F<br />

4. W Japonii występuje cyrkulacja monsunowa. P F<br />

5.<br />

Rozmieszczenie ludności w Chinach jest bardzo nierównomierne. Większość<br />

ludności zamieszkuje wschodnią część kraju.<br />

P<br />

F<br />

6. Gospodarka Chin jest jedną z największych na świecie. P F<br />

7. Chiny są największym eksporterem produktów przemysłowych na świecie. P F<br />

22 II. AZJA, część 2


3. Przyporządkuj cechom środowiska przyrodniczego Japonii zastosowane sposoby ich przezwyciężenia.<br />

Wpisz obok każdej cyfry odpowiednią literę.<br />

1. brak własnych zasobów surowców<br />

mineralnych<br />

2. przewaga wyżyn i gór<br />

3. występowanie częstych trzęsień<br />

ziemi<br />

4. duża rozciągłość południkowa<br />

kraju<br />

5. wyspiarskie położenie<br />

A. gęsta, wielokondygnacyjna zabudowa ośrodków<br />

miejskich<br />

B. budowanie domów o specjalnej konstrukcji<br />

C. możliwość rozwoju różnych rodzajów turystyki<br />

oraz sportów<br />

D. rozwój przemysłu przetwórczego głównie w pobliżu<br />

portów<br />

E. budowa mostów i podmorskich tuneli łączących<br />

wyspy<br />

1. 2. 3. 4. 5.<br />

4. Połącz cechy religii z jej nazwą oraz państwem, w którym ona dominuje.<br />

judaizm<br />

Została zapoczątkowana przez Mahometa<br />

w VII wieku, opiera się na pięciu filarach<br />

(wyznaniu wiary, modlitwie, poście,<br />

jałmużnie, pielgrzymce do Mekki). W jej<br />

obrębie występują dwie grupy – szyici<br />

i sunnici.<br />

Izrael<br />

islam<br />

Religia uznająca wiarę w jednego<br />

Boga, który jest stwórcą świata. Bóg<br />

ten zawarł z ludem wybranym wieczyste<br />

przymierze, obiecując ochronę i pomoc<br />

w zamian za podporządkowanie się jego<br />

przykazaniom.<br />

Irak<br />

hinduizm<br />

Wywodzi się z politeistycznego systemu<br />

wierzeń, który zakłada, że przyroda<br />

i zjawiska naturalne mają element<br />

boski. Jej wyznawcy darzą szczególnym<br />

szacunkiem osoby starsze.<br />

Japonia<br />

sintoizm<br />

Jest to zbiór wielu religii uznających<br />

wielobóstwo oraz reinkarnację (wierzenie,<br />

że dusza po śmierci ciała, z którym była<br />

złączona, odradza się w innym ciele).<br />

Krowę traktuje się jako zwierzę będące<br />

uosobieniem wszystkich bóstw.<br />

Indie<br />

Podsumowanie działu II<br />

23


IV.<br />

AFRYKA, część 2<br />

1.<br />

Przemiany rolnictwa w Afryce<br />

1. Zaznacz prawidłowe dokończenia zdania.<br />

Rolnictwo samozaopatrzeniowe polega na<br />

I. uprawie głównie roślin jednorocznych, przeznaczanych na własne potrzeby rolnika i jego<br />

rodziny.<br />

II. sprzedaży nadwyżek żywności uzyskanych w gospodarstwie.<br />

III. uprawie jednej rośliny na dużej powierzchni.<br />

IV. uprawie kilku gatunków roślin na jednym poletku.<br />

2. Uzupełnij schemat w taki sposób, aby przedstawiał kolejne etapy procesu gospodarowania<br />

na obszarach po wycięciu lasów równikowych. Wpisz w puste miejsca odpowiednie litery.<br />

A. działania człowieka prowadzące do przywrócenia żyzności gleby<br />

B. przekształcenie obszaru w pole uprawne<br />

C. wypłukana przez wody opadowe gleba zamulająca rzeki i ograniczająca w nich życie roślin<br />

i zwierząt<br />

D. nieodpowiednie gospodarowanie prowadzące do erozji gleb<br />

E. wycinanie lasu równikowego<br />

3. Wymień dwa skutki dla środowiska przyrodniczego, na obszarze którego dominuje rolnictwo<br />

plantacyjne.<br />

1.<br />

2.<br />

4. Wyjaśnij, dlaczego wraz ze wzrostem liczby ludności w Afryce rolnictwo żarowo-odłogowe<br />

jest zastępowane innymi systemami rolniczymi.<br />

34 IV. AFRYKA, część 2


5. Poniżej przedstawiono opisy i fotografie roślin uprawianych w Afryce. Wybierz z ramki ich<br />

nazwy i wpisz pod właściwymi zdjęciami. Nazwom roślin przyporządkuj odpowiedni opis.<br />

kakaowiec • maniok • kawowiec • sorgo<br />

A. Roślina wytwarzająca jadalne bulwy. Wyrabia się z nich tapiokę (kaszę) lub kassawę (mąkę),<br />

które poleca się w żywieniu osób z nietolerancją glutenu. Jednak w stanie surowym bulwy<br />

są trujące. W Afryce uprawia się ją głównie w Nigerii i Demokratycznej Republice Konga.<br />

B. Wiecznie zielony krzew lub drzewo. Z ziaren przygotowuje się jeden z najpopularniejszych<br />

napojów na świecie. Plantacje tej rośliny osłania się wysokimi drzewami przed nadmiernym<br />

nasłonecznieniem. Pochodzi z Etiopii, ale współcześnie uprawia się ją również w strefach<br />

gorących i wilgotnych Ameryki Południowej i Azji.<br />

C. Jedna z najważniejszych roślin zbożowych Afryki. Wyróżnia się dużą odpornością na wysokie<br />

temperatury i susze. Jej ziarna zawierają wiele składników odżywczych. Otrzymuje się<br />

z nich kaszę i mąkę. Liście są wykorzystywane jako pasza dla bydła, łodygi zaś służą jako<br />

opał i materiał budowlany. Wyrabia się z niej również miotły i szczotki. Na kontynencie<br />

afrykańskim największym jej producentem jest Nigeria.<br />

D. Kora tej rośliny ma cynamonowy kolor i podłużne liście, a kwiaty wyrastają <strong>bez</strong>pośrednio<br />

z pnia i konarów. Najcenniejsze są ziarna, które wyglądają jak owalne jagody o wydłużonym<br />

kształcie. Dawniej nazywano je pokarmem bogów. Stanowią jeden ze składników czekolady.<br />

Do największych producentów ziaren tej rośliny należą Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana.<br />

Nazwa rośliny<br />

Opis<br />

Nazwa rośliny<br />

Opis<br />

Nazwa rośliny<br />

Opis<br />

Nazwa rośliny<br />

Opis<br />

1. Przemiany rolnictwa w Afryce<br />

35


ź<br />

ą<br />

ę<br />

ć<br />

u<br />

ń<br />

ż<br />

ł<br />

h<br />

ź<br />

ą<br />

a<br />

ć<br />

ę<br />

c<br />

f<br />

h<br />

b<br />

e<br />

ó<br />

ń<br />

ś<br />

ż<br />

d<br />

MATERIAŁ<br />

EKSTRA<br />

W ŚRODKU:<br />

Formy<br />

wypowiedzi<br />

MATERIAŁ<br />

EKSTRA<br />

W ŚRODKU:<br />

Strategie<br />

rozwiązywania<br />

zadań<br />

Korzystaj z e-podręczników na eduranga.pl<br />

egzamin<br />

ósmoklasisty<br />

Zdaj się na WSiP!<br />

Repetytoria<br />

Arkusze z odpowiedziami<br />

Aplikacja<br />

Korzystaj z nowoczesnych materiałów zapewniających efektywną naukę:<br />

• repetytorium – idealne dopasowanie do potrzeb,<br />

• arkusze – oswojenie z zadaniami egzaminacyjnymi,<br />

• aplikacja – interaktywne zdobywanie wiedzy.<br />

=<br />

je yk polski<br />

-ąc<br />

-ń<br />

ARKUSZE i ODPOWIEDZI<br />

-ąc<br />

-ń<br />

matematyka<br />

a 2 + b 2 = c 2 0,(3)<br />

(–3) 2<br />

ARKUSZE i ODPOWIEDZI<br />

-h<br />

-ął<br />

-rz<br />

-h<br />

-ął<br />

-rz<br />

%<br />

%<br />

język polski<br />

matematyka<br />

Z naszą aplikacją – ZDASZ.TO!<br />

• testy i zadania interaktywne<br />

• dodatkowe zasoby multimedialne<br />

• wyszukiwarka pojęć<br />

• kalendarz ósmoklasisty<br />

KupUj<br />

online<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!