27.01.2017 Views

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

свързващи се една към друга, посредством алуминиеви профили и заключващи елементи.<br />

KU (PFA) - надуваема лодка с U-образен профил (за по-добра аеродинамика),<br />

фабрично монтиран стационарен транец, надуваем кил и изцяло твърдо<br />

дъно от няколко автономни взаимосвързани плоскости (12 мм. корабен,<br />

противоплъзгащ шперплат), свързващи се една към друга,посредством<br />

алуминиеви профили и заключващи елементи<br />

KU (ALF) - надуваема лодка с U-образен профил(за по-добра аеродинамика),<br />

фабрично монтиран стационарен транец, надуваем кил и изцяло твърдо алуминиево<br />

дъно от няколко автономни взаимосвързани алуминиеви плоскости, свързващи<br />

се една към друга, посредством алуминиеви профили и заключващи елементи.<br />

SPH - сферичен балон (отзад)<br />

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН МОНТАЖ <strong>НА</strong> ЧАСТИТЕ <strong>НА</strong> ТВЪРДО ДЪНО <strong>НА</strong> <strong>НА</strong>ДУВАЕМИ<br />

ЛОДКИ ОТ НИВО DELUXE.<br />

1) Разтворете твърдото дъно (тип книжка)<br />

2) Монтирайте носовата част в предната част на лодката<br />

3) Поставете последната част от дъното под ограничителите на лодката (отзад)<br />

4) Напомпайте лодката докато придобие обща нормална форма<br />

5) Натиснете средната част, която е под формата на „колибка“<br />

6) Напомпайте лодката до твърдо състояние<br />

7) Фиксирайте окончателно твърдото дъно<br />

12 версия: 1.0.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!