27.01.2017 Views

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Винаги, след всяка нейна употреба, лодката трябва да бъде внимателно оглеждана преди да я<br />

приберете и съхраните. Ако откриете каквито и да било щети по нея, те трябва веднага и своевременно<br />

да бъдат отстранени и ремонтирани.<br />

Ако имате възможност, за предпочитане е да съхранявате Вашата лодка разгъната и леко спадната.<br />

Мястото, където ще съхранявате лодката си, трябва да бъде сухо и не трябва да бъде изложено на<br />

пряка слънчева светлина. Най-добрата температура за съхранение е в температурния диапазон от 5°C<br />

до 25°C.<br />

• дребни ремонти (разрези, пробождания или малки прорязвания) могат да бъдат лесно<br />

извършвани от Вас по всяко време, като за тази цел използвайте резервните PVC материали и<br />

лепило във Вашият ремонтен комплект, част от окомплектовката на всяка лодка (виж видео на www.<br />

fishing-market.com). От друга страна цялостни и комплексни ремонти, като значително нанесени по<br />

лодката щети на балоните, камерите или шевовете, не се препоръчва да извършвате самостоятелно.<br />

Относно сериозните интервенции се препоръчва да се свържете веднага с Вашият дилър или<br />

представител във Вашият район или на телефон 0887 699 643.<br />

ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ<br />

За да приведете Вашата лодка в готовност за експлоатация Вие трябва да сте сигурни, че сте<br />

изпълнили следното:<br />

1. Разчистете мястото, където ще сглобявате лодката. Не е желателно да има камъни, клони и<br />

други остри предмети (препоръчва се разгъване върху брезент или друг подобен здрав плат)<br />

2. Извадете лодката от транспортната чанта, разгънете я и я поставете върху избраното от Вас<br />

място за сглобяване и надуване.<br />

3. Поставете подовата настилка (дървените плоскости) върху дъното на лодката, в специалните<br />

за тази цел „легла“ (зависи от модела). След поставянето на дъното, може да започнете да надувате<br />

самата лодка.<br />

4. С помощта на специалната механична помпа, включена в комплекта, свържете и завъртете<br />

накрайника върху клапана (вентила) и надуйте първо Вашата лодка от към кърмата (задната част), но<br />

без да прекалявате. Първоначално, налягането на въздуха в балона трябва да е малко по-ниско от<br />

работно допустимото такова. След като надуете задната част, преминете към надуване на носовата<br />

част на лодката. Ако е необходимо, след това донапомпайте с въздух до необходимото работно<br />

налягане в лодката. Имайте в предвид и се съобразявайте с препоръчителното работно налягане,<br />

което е 0.15 bar (0.15 kg. / cm²).<br />

ПО ПРАВИЛО: Ако лодката Ви претижава клапан за свръх налягане (предпазен клапан),<br />

процедурата по надуване на лодката винаги се стартира от камерата, в която се намира<br />

предпазния клапан.<br />

5. Откачете помпата, поставете и завъртете предпазните капачки на всеки от вентилите.<br />

• Своевременно, докато напомпвате Вашата лодка, поставете седалките или т.нар. пейки<br />

(техният монтаж е по-лесен в процеса на напомпване на лодката).<br />

• Монтирайте греблата в специалните за тези цел „ключове“ за гребла (с насочени лопатки<br />

към кърмата), след което ги фиксирайте със специално предвиденият за това стоманен болт (пин) с<br />

резба.<br />

• Ако лодката Ви е с външен транец, монтирайте го стегнато и плътно на предвиденото за тази<br />

цел място.<br />

16 версия: 1.0.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!