18.09.2020 Views

CEMT ръководство

Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

International<br />

Transport<br />

Forum<br />

Forum<br />

International<br />

des Transports<br />

РЪ­КО­ВОД­С­Т­ВО ЗА ИЗ­ПОЛ­З­ВА­НЕ­ТО­<br />

НА МНО­ГОК­РАТ­НИ­ТЕ­<br />

ЕКМТ РАЗ­РЕ­ШИ­ТЕЛ­НИ<br />

2014<br />

Документ на ­<br />

Международния Транспортен Форум<br />

Българска Транспортна Преса


II<br />

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ­<br />

НА БОРДА НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛ<br />

Бордови дневник, изготвена на езика на страната, където е регистрирано превозното<br />

средство и номерирана от издалите я компетентни органи, придружена от:<br />

ЕКМТ разрешително, надлежно попълнено, годишно или краткосрочно (валидно<br />

за 30 дни) със съответните печати, отговарящи на типа на превозното средство<br />

(„ЕВРО IV сигурно“, „ЕВРО V сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“) 1 и, когато се<br />

налага, ограниченията за използнате на територията на някои държави (A, GR, H, I,<br />

RUS). Краткосрочното разрешително може да бъде валидно само за 30 дни.<br />

ЕКМТ сертификат за съответствие на моторно превозно средство с изискванията за<br />

шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за „ЕВРО IV<br />

сигурно“, „ЕВРО V сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“, „EEV сигурно“ или „ЕВРО VI<br />

сигурно“ моторно превозно средство (Приложение № 4 в Ръководството) 1 , попълнен<br />

на един от четирите езика (на страната на регистрация, френски, английски,<br />

немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите<br />

три езика. Всички екземпляри се номерират по такъв начин, че да бъдат част<br />

от непрекъсната серия, съответстваща на дадената страна членка. Компетентният<br />

национален орган може пряко да извършва номерацията или да делегира това на<br />

производителите, но така или иначе националният орган е отговорен да гарантира,<br />

че номерата на сертификатите могат да бъдат „проследени“ така, че да може да<br />

бъде идентифициран всеки сертификат.<br />

• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите<br />

газове и сертификатите за съответствие с изискванията за безопасност<br />

(Приложения 6А, 7А, 6В и 7В в Ръководството от 2006 г.) за „ЕВРО III<br />

сигурни“ или „ЕВРО IV сигурни“ моторни превозни средства, издадени преди 31<br />

декември 2008 г. остават валидни. 2<br />

• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите<br />

газове и изискванията за безопасност за товарни автомобили „ЕВРО V<br />

сигурен“ [ITF/TMB/TR(2008)4] издадени до 31 декември 2008 г. остават валидни.<br />

• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите<br />

газове и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурни“, „ЕВРО<br />

IV сигурни“ или „ЕВРО V сигурни“ моторни превозни средства (Приложение 4<br />

в Ръководството от 2009 г.), издадени преди 31 декември 2013 остават валидни. 2<br />

• Превозните средства, които са били регистрирани за първи път преди изменение<br />

на Директива или Регламент, посочени в това Ръководство, трябва да се съобразят<br />

с изискванията на Директивата или Регламентът, във варианта, приложим<br />

по време на регистрацията.<br />

• Считано от 1 януари 2014 г., трябва да се използват сертификатите, които са<br />

дадени в Приложение 4 от настоящото Ръководство.<br />

ЕКМТ сертификат за съответствие с изискванията за безопасност за ремаркето или<br />

полуремаркето (Приложение 5 от Ръководството), попълнен на един от четирите<br />

езика (на страната на регистрация на превозното средство, френски, английски,<br />

немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите<br />

три езика. Всички екземпляри се номерират по такъв начин, че да бъдат част<br />

от непрекъсната серия, съответстваща на дадената страна членка. Компетентният<br />

национален може пряко да извършва номерацията или да делегира това на производителите,<br />

но така или иначе националният орган е отговорен да гарантира, че<br />

номерата на сертификатите могат да бъдат „проследени“ така, че да може да бъде<br />

идентифициран всеки сертификат.


• Сертификатите, издадени преди 31 декември 2013 г., остават валидни .<br />

Превозни средства, които са регистрирани за първи път преди изменението на<br />

съответната директива или регламент, както е посочено в <strong>ръководство</strong>то,<br />

трябва да се съобразяват с изискванията на съответната директива или<br />

регламент в редакцията му, приложима към момента на първата регистрация<br />

на превозното средство.<br />

• Считано от 1 януари 2014 г., трябва да се използват сертификатите, които са<br />

дадени в Приложение 5 от настоящото Ръководство.<br />

ЕКМТ сертификат за техническа изправност на товарния автомобил и ремаркето<br />

или полуремаркето (Приложение 6 от Ръководството), попълнен на един от четирите<br />

езика (на страната на регистрация, френски, английски, немски), придружен от<br />

непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика.<br />

Компетентният национален орган в страната на регистрация отговаря за номерацията<br />

на тези сертификати.<br />

• Поради факта, че датата на първа регистрация на превозното средство не е<br />

посочено във всеки ЕКМТ сертификат и не винаги се отбелязва в документа<br />

за регистрация на превозното средство, всички превозни средства – без значение<br />

дали те са „нови“ или „стари“ – трябва да нося този сертификат на<br />

борда, за да се гарантира еднаква, бърза и проста система за контрол.<br />

• Сертификатите за техническа изправност, попълнени през 2013 г., остават<br />

валидни за период от 12 месеца, вкл. до края на същия месец, когато трябва да<br />

бъдат подновени. От 1 януари 2014 г. трябва да се използват нови формуляри,<br />

които са дадени в Приложение 6 от Ръководството.<br />

• Ако сертификатите за съответствие, посочени по-горе, са били издадени<br />

преди 31 декември 2013 г., то по време на теста за техническа изправност ще<br />

бъде потвърдено, че превозното средство е оборудвано в съответствие с тези<br />

версии на Директивите, които са били приложими към момента на първата<br />

регистрация на превозното средство.<br />

ЗАБЕЛЕЖКИ:<br />

1. „EEV сигурни“ товарни автомобили не се разглеждат в рамките на многостранните<br />

ЕКМТ квоти като отделна категория. ЕКМТ многостранните разрешителни<br />

за „EEV сигурни“ товарни автомобили ще се приравняват с ЕКМТ<br />

разрешителните за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни автомобили.<br />

2. Квотата от ЕКМТ разрешителни за товарни автомобили от категория „ЕВРО<br />

III сигурни“ ще се запази в рамките на многостранната квота за преходен<br />

период от две години, т.е. само до 31 декември 2015 г.<br />

Основни правила за попълване на удостоверенията<br />

Всички удостоверения трябва да бъдат попълнени и подписани. Те ще се считат за<br />

невалидни, когато данните или нанесената информацията съществуват, но са непълни<br />

по отношение на някои пунктове. Изключения се допускат единствено за:<br />

• „Задното нискоразположено защитно устройство“ и „страничните ограничители“<br />

посочени в Приложения 4 и 5: в съответствие с бележките в долната част на страниците,<br />

те не се изискват за влекачите.<br />

В такива случаи се препоръчва точките, които остават непопълнени, да не се оставят<br />

празни, а да се зачеркват.<br />

Сертификатите, посочени в Приложения 4 и 5, могат да бъдат попълнени и<br />

подписани от сканирани или поставени на печат подписи.<br />

III


Съ­дър­жа­ние<br />

Въ ве де ние .............................................................................................................2<br />

Гла ва 1: Оп ре де ле ния......................................................................................3<br />

Гла ва 2: Либерализиран транспорт ............................................................. 5<br />

Гла ва 3: Издаване и ограничения на ЕКМТ раз ре ши тел ни те................... 6<br />

Гла ва 4: Из пол з ва не на ЕКМТ раз ре ши тел ни те......................................... 8<br />

Гла ва 5: Бор до ви днев ник.............................................................................. 9<br />

Гла ва 6: Ва лид ност и от не ма не на раз ре ши тел ни те................................ 10<br />

Гла ва 7: Ану ли ра не и под мя на на раз ре ши тел ни те................................. 11<br />

Гла ва 8: Вза и мо по мощ................................................................................. 11<br />

Гла ва 9: Схе ма „ЕВРО IV си гур ни“ ав то мо би ли...................................... 12<br />

Гла ва 10: Схе ма „ЕВРО V си гур ни“ ав то мо би ли....................................... 15<br />

Гла ва 10 (прим): Схе ма „EEV си гур ни“ ав то мо би ли.............................................. 18<br />

Гла ва 11: Схе ма „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли...................................... 20<br />

При ло же ние 1: Мо дел на го диш но ЕКМТ раз ре ши тел но................................... 24<br />

Мо дел на крат кос роч но ЕКМТ раз ре ши тел но.......................... 26<br />

При ло же ние 2: Мо дел на раз ре ши тел но за меж ду на ро ден пре воз<br />

на по къщ ни на.................................................................................. 32<br />

При ло же ние 3: Пе ча ти, пос та вя ни на раз ре ши тел ни те....................................... 33<br />

При ло же ние 4: Мо дел на сер ти фи кат за „ЕВРО IV си гу рен“, „ЕВРО V си гу рен“,<br />

„EEV си гу рен“, „ЕВРО VI си гу рен“ ав то мо бил........................ 34<br />

При ло же ние 5: Мо дел на сер ти фи кат за ре мар ке (по лу ре мар ке)...................... 38<br />

При ло же ние 6: Мо дел на сер ти фи кат за тех ни чес ка из п рав ност<br />

на ав то мо бил и ре мар ке (по лу ре мар ке)...................................... 40<br />

При ло же ние 7: Мо дел на пър ви те три стра ни ци на<br />

бор до вия днев ник........................................................................... 42<br />

При ло же ние 8: Мо дел на стикери за „ЕВРО III си гу рен“, „ЕВРО IV си гу рен“,<br />

„ЕВРО V си гу рен“, „EEV си гу рен“ и „ЕВРО VI си гу рен“ ав томо<br />

би ли............................................................................................. 45<br />

Допълнение a): Схе ма „ЕВРО III си гур ни“ превозни средства........................... 47<br />

Допълнение б): Мо дел на сер ти фи кати за „ЕВРО III си гу рен“, „ЕВРО IV си гурен“,<br />

„ЕВРО V си гу рен“ ав то мо бил............................................ 50<br />

Допълнение в): Мо дел на сер ти фи кати за „зелен“ и „по-зелен и си гу рен“<br />

ав то мо бил....................................................................................... 52<br />

Документи, които трябва да бъдат на борда на автомобила ................................. 55<br />

Внимание: Всички модели на сертификати дадени в това Ръководство<br />

отменят и заменят от 1 януари 2014 г. старите сертификати дадени в<br />

Ръководствата от предишни години.<br />

Схемата „ЕВРО III си гур ни“ превозни средства, както и мо де лите на<br />

сер ти фи ка ти за „ЕВРО III си гур ни“, „ЕВРО IV си гур ни“ или „ЕВРО V<br />

си гур ни“, както и за „зе ле ни“ и „по-зе ле ни и си гур ни“ товарни ав то мо би ли<br />

дадени в допълнението са само за информация.<br />

1


Въ­ве­де­ние<br />

От съз да ва не то є през 1953 го ди на на сам Ев ро пейс ка та Кон фе рен ция на<br />

Ми нис т ри те на Тран с пор та (ЕКМТ) ви на ги се е стре мя ла да под по ма га меж ду народ<br />

ния су хо пъ тен тран с порт и ин тег ри ра не то на за сег на ти те па за ри.<br />

Ней ни те мно гос т ран ни кво ти на раз ре ши тел ни бяха въ ве де ни на 1 яну а ри 1974<br />

го ди на след про бен пе риод от 3 го ди ни. Же ла ни е то на Съ ве та на ми нис т ри те беше<br />

да бъде нап ра ве на прак ти чес ка стъп ка за пос те пен на та ли бе ра ли за ция на то вар ния<br />

ав то мо би лен тран с порт, ко е то мо же ше да ста не един с т ве но чрез хар мо ни зи ра не на<br />

ус ло ви я та за кон ку рен ция как то меж ду ав то мо бил ни те пре воз ва чи от раз лич ни те<br />

стра ни, така и меж ду раз лич ни те ви до ве тран с порт.<br />

С въ веж да не то на стан дар ти по отношение на шума и вред ни те еми сии за „зе лени<br />

те“ ав то мо би ли и още по-стро ги те кри те рии не само за за мър ся ва не то на околна<br />

та сре да, но и от нос но бе зо пас ност та пър во за „по-зе ле ни те и си гур ни“ ав то моби<br />

ли, а пос ле и за „ЕВРО III си гур ни те“, „ЕВРО IV си гур ни те“ и „ЕВРО V си гур ните“<br />

и вече „ЕВРО VI си гур ни те“ ав то мо би ли, мно гос т ран на та кво та на сър ча ва и<br />

из пол з ва не то на еко ло гич ни и си гур ни пре воз ни сред с т ва, като по та къв на чин спома<br />

га за оси гу ря ва не на устойчива мо бил ност.<br />

Мно гос т ран ният ха рак тер на раз ре ши тел ни те доп ри на ся също така и за ра ци о­<br />

нал но то из пол з ва не на пре воз ни те сред с т ва, като на ма ля ва броя на праз ни те курсо<br />

ве.<br />

ЕКМТ се преобразува в Международен Транспортен Форум (International<br />

Transport Forum) с декларация, приета от министрите на транспорта на сесия, проведена<br />

в Дъблин на 17 и 18 май 2006 година.<br />

Въпреки това, многостранната система от квоти продължава да функционира<br />

като ЕКМТ Многостранна квота на разрешителни, запазени за страните членки на<br />

ЕКМТ, както са изброени в глава 1. Определения.<br />

Нас то я що то ръ ко вод с т во е ад ре си ра но към пре воз ва чи те, получили ЕКМТ разре<br />

ши тел ни, и към слу жи те ли те, ра бо те щи с кво та та, и описва накрат ко ос нов ни те<br />

ха рак те рис ти ки на раз ре ши тел ни те и ус ло ви я та и въз мож нос ти те за тях но то<br />

из пол з ва не.<br />

2


1. Оп­ре­де­ле­ния<br />

Определенията на по-основните термини по-тежък тип са:<br />

– ЕКМТ: Ев ро пейс ка кон фе рен ция на ми нис т ри те на тран с пор та, меж дуп ра вител<br />

с т ве на ор га ни за ция съз да де на през 1953 г.;<br />

– Страна член: страна, която участва в ЕКМТ сис те ма та от кво ти.<br />

Към 01.01.2009 г. след ни те стра ни член ки учас т ват в сис те ма та от кво ти: Ав с­<br />

т рия, Азербайджан, Албания, Армения, Бе ла ру с, Бел гия, Бос на и Хер це го вина,<br />

Бъл га рия, Великобритания, Гру зия, Гер ма ния, Гър ция, Да ния, Ес то ния,<br />

Ир лан дия, Ита лия, Ис па ния, Лат вия, Лихтенщайн, Лит ва, Люк сем бург,<br />

Македония, Малта, Мол до ва, Нор ве гия, Пол ша, Пор ту га лия, Ру мъ ния, Руската<br />

фе де ра ция, Сло ва кия, Сло ве ния, Сърбия, Тур ция, Ук рай на, Ун га рия,<br />

Фин лан дия, Фран ция, Хо лан дия, Хър ват ия, Черна гора, Чеш ката ре пуб ли ка,<br />

Шве ция, Швей ца рия.<br />

– Трета страна: страна, която не е член на ЕКМТ сис те ма та от кво ти.<br />

– Страна на регистрация: страна, в която е регистрирано превозното средство.<br />

Това е указано също и на регистрационните табели на превозното средство.<br />

– Раз­ре­ши­тел­но: раз ре ши тел но с оп ре де лен срок на ва лид ност, да ва що пра во за<br />

оп ре де лен брой пъ ту ва ния, по со че ни в точ ка 3.16, меж ду стра ни те член ки, ко е­<br />

то тряб ва да бъде прид ру же но от над леж но по пъл нен бор до ви днев ник.<br />

– Компетентни власти: власти или служба в една страна член, които са оторизирани<br />

да прилагат дейностите, свързани с това Ръководство.<br />

– Мно­гос­т­ра­нен ха­рак­тер: въз мож ност та за из пол з ва не на раз ре ши тел но то за<br />

пре воз меж ду стра ни член ки, раз лич ни от стра на та на ре гис т ра ция на тран с­<br />

пор т ната фирма.<br />

– Бор­до­ви днев­ник: бор до вият днев ник е не раз дел на част от раз ре ши тел но то и<br />

съ дър жа све де ния в хро но ло ги чен ред за мар ш ру ти те и из вър ше ни те от превоз<br />

но то сред с т во тран с пор т ни опе ра ции със или без то вар. Тази ин фор ма ция<br />

слу жи за кон т рол на из пол з ва не то на ЕКМТ раз ре ши тел ни те.<br />

– Меж­ду­на­ро­ден пре­воз: пъ ту ва не на на то ва ре но или праз но пре воз но сред с т во,<br />

чи и то от п рав ни и край ни пун к то ве се на ми рат в две раз лич ни стра ни член ки,<br />

без зна че ние дали ми на ва тран зит през една или по ве че стра ни член ки или<br />

през стра ни, ко и то не са член ки на ЕКМТ.<br />

– Тър­гов­с­ки пре­во­зи: тран с пор т на опе ра ция, из вър ш ва на от тран с пор т на фирма<br />

сре щу зап ла ща не.<br />

– Пре­во­зи за соб­с­т­ве­на смет­ка: тран с пор т на опе ра ция, ко я то не се из вър ш ва от<br />

тран с пор т на фирма сре щу зап ла ща не, като това се удос то ве ря ва от до ку мен ти,<br />

на ми ра щи се на бор да на пре воз но то сред с т во.<br />

3


– Каботаж: тран с пор т на опе ра ция, при която стоката се товари и разтоварва в два<br />

различни пункта на една страна на борда на превозно средство, което не е регистрирано<br />

в тази страна.<br />

– Повтарящи се превози: тран с пор т ни опе ра ции, извършвани само между две<br />

страни членки на ЕКМТ, различни от страната на регистрация на превозното<br />

средство.<br />

– Тран­с­пор­тна фирма (транспортен оператор, превозвач): вся ко фи зи чес ко или<br />

юри ди чес ко лице, уп раж ня ва що про фе си я та на меж ду на ро ден пре воз вач на то вари<br />

с автомобилен транспорт, ко е то е по лу чи ло ли ценз за из вър ш ва не на меж ду народ<br />

ни тран с пор т ни опе ра ции от ком пе тен т ни те влас ти в стра на та на ре гис т рация.<br />

– Тран­зит: пъ ту ва не през те ри то ри я та на стра на, в ко я то сто ки те нито се то ва рят,<br />

нито се раз то вар ват.<br />

– Пре­воз­но сред­с­т­во: мо тор но пре воз но сред с т во, пред наз на че но за пре воз на то вари,<br />

ре гис т ри ра но в стра на член на ЕКМТ, или съч ле не но пре воз но сред с т во, на<br />

ко е то поне вле ка чът е ре гис т ри ран в стра на член на ЕКМТ. Пре воз но то сред с т во<br />

може да бъде соб с т ве ност на тран с пор т но то пред п ри я тие или да е взе то с до го вор<br />

под наем или на ли зинг.<br />

– На­е­то пре­воз­но сред­с­т­во: вся ко пре воз но сред с т во, на е то от тран с пор т но предп<br />

ри я тие сре щу зап ла ща не за из вър ш ва не на тър гов с ки пре во зи или пре во зи за<br />

соб с т ве на смет ка и взе то за оп ре де лен пе риод от вре ме въз ос но ва на под пи сан<br />

до го вор за наем или лизинг с пред п ри я ти е то, ко е то от да ва пре воз но то сред с т во.<br />

– Ремарке: немоторно превозно средство за превоз на стоки, предназначено да<br />

бъде прикачено към моторно превозно средство, като това не включва прикачване<br />

към полуремарке.<br />

– Полуремарке: немоторно превозно средство за превоз на стоки, предназначено<br />

да бъде прикачено към моторно превозно средство по такъв начин, че значителна<br />

част от теглото му и от неговия товар се носи от моторното превозно средство<br />

– Базова кво­та: квота, предоставена на страна член на ЕКМТ.<br />

– Кво­та: броят на раз ре ши тел ни те, предоставени всяка година на страна член на<br />

стра на член на ЕКМТ, или об що то ко ли чес т во раз п ре де ле ни раз ре ши тел ни.<br />

Принципите за изчисляване на тази квота са определени от Групата на автомобилния<br />

транспорт и са одобрени от ми нис т ри те.<br />

– Секретариат: Секретариата на Международния Транспортен Форум (ITF).<br />

– Държава (страна) на регистрация: страна член, в която превозвачът (транспортната<br />

фирма) е законно регистриран (регистрирана).<br />

4


2. Ли­бе­ра­ли­зи­ран тран­с­порт<br />

С цел под по ма га не на меж ду на род ния тран с порт и по-пъл но цен но из пол з ва не на<br />

пре воз ни те сред с т ва, след ни те ка те го рии тран с порт са ос во бо де ни от дву ст ран ни и<br />

мно гос т ран ни раз ре ши тел ни:<br />

1) Пре во зи те на сто ки с мо тор ни пре воз ни сред с т ва, чи я то обща допустима маса<br />

(ОДМ – TPLW), вклю чи тел но това на ре мар ке та та, не над ви ша ва 3,5 тона 1 .<br />

2) Слу чай ни те пре во зи на сто ки до и от ле ти ща та, в слу ча и те ко га то ус лу ги те са<br />

пренасоче ни 2 .<br />

3) Тран с пор тът на ава ри ра ли пре воз ни сред с т ва или на та ки ва, пред наз на че ни за поп<br />

рав ка, как то и прид виж ва не то на пре воз ни те сред с т ва за оказ ва не на път на по мощ.<br />

4) Праз ни те кур со ве на то ва рен ав то мо бил, из п ра тен да за ме ни пов ре де но пре воз но<br />

сред с т во в дру га стра на, как то и об рат ният курс след ре мон та на пре воз но то средс<br />

т во, ко е то е било пов ре де но.<br />

5) Пре во зи те на живи жи вот ни със спе ци а л но и трай но при го де ни за цел та пре воз ни<br />

сред с т ва, одоб ре ни за пре воз на живи жи вот ни от ком пе тен т ни те влас ти на стра ните<br />

член ки 3 .<br />

6) Пре во зът на ре зер в ни час ти и про ви зии за оке а н с ки ко ра би и са мо ле ти 4 .<br />

7) Пре во зът на ху ма ни тар на по мощ или пре во зи те на ме ди цин с ки ма те ри а ли и оборуд<br />

ва не, нуж ни за оказ ва не на спеш на по мощ глав но вслед с т вие на при род ни бедс<br />

т вия.<br />

8) Пре во зът за нетърговски цели на про и з ве де ния на из кус т во то за па на и ри и из ложби<br />

5 .<br />

9) Пре во зът за нетърговски нуж ди на соб с т ве ност, при над леж нос ти и жи вот ни до и от<br />

те а т рал ни, му зи кал ни, фил мо ви, спор т ни или цир ко ви пред с тав ле ния, па на и ри или<br />

праз ни ци, как то и тези, пред наз на че ни за за пис ва не на ра дио, фил мо ви или те ле визи<br />

он ни про дук ции 6 .<br />

10) Пре во зът на сто ки за соб с т ве на смет ка 7 .<br />

11) Пог ре ба лен тран с порт.<br />

12) По щен с ки пре во зи за об щес т ве ни нуж ди 8 .<br />

13) Тран с пор тът на новозакупени автомобили без товар до мястото на крайната дестинация<br />

9 .<br />

Осо­бе­ни слу­чаи:<br />

Не се при ла га кво та по от но ше ние на меж ду на род ни те пре во зи на по къщ ни на,<br />

но те се под ла гат на спе ци а лен раз ре ши те лен ре жим (вж. Приложение 2).<br />

1. Италия има ре зер ви по точ ка 1).<br />

2. Германия и Руската федерация имат ре зер ви по точ ка 2).<br />

3. Австрия, България, Чешката република, Естония, Франция, Германия, Унгария, Италия, Полша,<br />

Руската федерация и Швейцария имат ре зер ви по точ ка 5.<br />

4. В Чешката република, Германия и Руската федерация имат ре зер ви по точ ка 6).<br />

5. Германия имат ре зер ви по точ ка 8).<br />

6. Германия имат ре зер ви по точ ка 9).<br />

7. Австрия, Беларус, България, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Италия,<br />

Литва, Полша, Португалия, Руската федерация, Швеция и Турция влезе резерва по т. 10).<br />

8. Австрия и Италия имат ре зер ви по точ ка 12).<br />

9. Финландия имат ре зер ви по точ ка 13).<br />

5


3. Издаване и ограничения на ЕКМТ раз­ре­ши­тел­ните<br />

3.1 ЕКМТ раз ре ши тел ни те (виж При ло же ние 1) са мно гос т ран ни раз ре ши тел ни за<br />

тър гов с ки меж ду на род ни пре во зи на товари с автомобилен транспорт, из вър ш вани<br />

от тран с пор т ни фирми, ре гис т ри ра ни в стра на член на ЕКМТ, на ба за та на<br />

квот на сис те ма за тран с пор т ни опе ра ции из вър ш ва ни:<br />

– меж ду стра ни член ки на ЕКМТ и<br />

– при тран зит през те ри то ри я та на една или ня кол ко стра ни член ки на ЕКМТ<br />

от пре воз ни сред с т ва, ре гис т ри ра ни в стра на член на ЕКМТ.<br />

3.2 Раз ре ши тел ни те не са ва лид ни за тран с пор т ни опе ра ции меж ду стра на член ка на<br />

ЕКМТ и тре та стра на. Нап ри мер ко га то пре воз но сред с т во из вър ш ва тран с порт<br />

меж ду Нор ве гия (стра на член на ЕКМТ, участваща в системата от квоти) и Иран,<br />

като крайна дестинация, (стра на, ко я то не е член на ЕКМТ, но гра ни чи със стра на<br />

член на ЕКМТ), не може да се из пол з ва ЕКМТ раз ре ши тел но за та къв тран с порт.<br />

3.3 Раз ре ши тел ни те са ва лид ни, ако при пре во за се тран зи ти ра тре та стра на (на пример<br />

с то вар от Нор ве гия за Ру сия, като при пре во за се тран зи ти ра Иран).<br />

3.4 Ако се из вър ш ва пре воз през стра на член на ЕКМТ, за ко я то ЕКМТ раз ре ши телно<br />

то има ог ра ни че ние, спо ме на та стра на може да се тран зи ти ра с двус т ран но разре<br />

ши тел но, спе ци а л но раз ре ши тел но или по друг на чин (напр. Ро-Ла), като ЕКМТ<br />

раз ре ши тел но то тряб ва да е на бор да на пре воз но то сред с т во от пун к та на на товар<br />

ва не до пун к та на раз то вар ва не.<br />

3.5 Раз ре ши тел ни те са годишни (в зелен цвят) – валидни за една календарна година<br />

(от 1 януари до 31 декември) и краткосрочни (в жълт цвят) – валидни за 30 дни и<br />

със печат „short-term licences“.<br />

3.6 ЕКМТ раз ре ши тел ни те се раз п ре де лят според на ци о нал ни те кри те рии меж ду<br />

тран с пор т ни фирми за из вър ш ва не на пре во зи по шосе от ком пе тен т ния ор ган в<br />

стра на та на ре гис т ра ция. В ЕКМТ раз ре ши тел ни те не се посочва ре гис т ра ци онният<br />

но мер на пре воз но то сред с т во и се придружават от бордови дневник.<br />

3.7 ЕКМТ не съ би ра так си от стра ни те член ки за тези раз ре ши тел ни. За това так си те,<br />

зап ла ща ни от пре воз ва чи те за ЕКМТ раз ре ши тел ни те, се оп ре де лят един с т ве но<br />

от стра ни те член ки в съ о т вет с т вие с на ци о нал но то им за ко но да тел с т во.<br />

Об сег и ог ра ни че ния на раз ре ши тел ни те<br />

3.8 Стра ни те член ки на ЕКМТ приз на ват ва лид ност та на раз ре ши тел ни те, из да де ни<br />

от дру га стра на член и използвани в съответствие с разпоредбите, изложени в този<br />

документ, при спазване на ограниченията, посочени по-долу.<br />

3.9 Беше решено, от гледна точка на липсата на място върху раз ре ши тел ното, че<br />

срокът на валидност ще продължава да се изписва с арабски цифри, като месецът<br />

ще се изписва с думи отдолу на националния език и на английски или френски,<br />

където е необходимо, или само на английски или френски език.<br />

Ог ра ни че ния от общ ха рак тер<br />

3.10 Пе ча ти те, упо ме на ти в т. т. 3.12 и 3.14, тряб ва да се пос та вят в дяс но то поле на<br />

пър ва та стра ни ца на ЕКМТ раз ре ши тел но то от на ци о нал ни те ком пе тен т ни ор гани,<br />

из да ва щи раз ре ши тел ни те.<br />

3.11 Ко га то се из вър ш ва пре воз с ком по зи ция от превозни средства, ЕКМТ раз ре шител<br />

но то се по лу ча ва от ком пе тен т ния ор ган в стра на та, в ко я то е ре гис т ри ран<br />

вле ка чът. Това раз ре ши тел но се от на ся за ця ла та ком по зи ция дори ко га то ре марке<br />

то или по лу ре мар ке то не е ре гис т ри ра но на име то на по лу ча те ля на раз ре шител<br />

но то или е ре гис т ри ра но в дру га стра на член.<br />

6


Те ри то ри а л ни ог ра ни че ния<br />

3.12 Ня кои раз ре ши тел ни, мар ки ра ни с чер вен пе чат, не мо гат да се из пол з ват на те рито<br />

ри и те на оп ре де ле ни стра ни член ки. Например раз ре ши тел ни с кода на Австрия<br />

или Гърция или Унгария или Италия (вж. При ло же ние 3) не са валидни на територията<br />

на съответната страна членка (-и).<br />

3.13 Крат кос роч ни те раз ре ши тел ни не са ва лид ни за те ри то ри я та на Ав с т рия.<br />

Тех ни чес ки ог ра ни че ния<br />

3.14 Ня кои раз ре ши тел ни мо гат да се из пол з ват само за пре во зи с пре воз ни сред с т ва,<br />

наречени както следва:<br />

3.14.1 „ЕВРО IV си гур ни“ ав то мо би ли (вж. Раз дел 9 за схе ма та „ЕВРО IV си гур ни“<br />

ав то мо би ли), в който случай раз ре ши тел ните са мар ки ра ни със спе ци а лен<br />

зе лен пе чат с цифрата „IV“ в средата (виж Приложение 3);<br />

3.14.2 „ЕВРО V си гур ни“ ав то мо би ли (вж. Раз дел 10 за схе ма та „ЕВРО V си гур ни“<br />

ав то мо би ли), в който случай раз ре ши тел ните са мар ки ра ни със спе ци а лен<br />

зе лен пе чат с цифрата „V“ в средата (виж Приложение 3);<br />

3.14.3 „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли (вж. Раз дел 11 за схе ма та „ЕВРО VI си гурни“<br />

ав то мо би ли), в който случай раз ре ши тел ните са мар ки ра ни със спе ци а­<br />

лен зе лен пе чат с цифрата „VI“ в средата (виж Приложение 3) 1 .<br />

3.15 За да се удос то ве ри фак тът, че зав ръ ща не то в стра на та на ре гис т ра ция е из вър шено<br />

в рам ки те на тран зит но пъ ту ва не, во да чът тряб ва да за пи ше глав на бук ва „Т“ в<br />

ко лон ка та „Спе ци а л ни бе леж ки“ на съ о т вет ния ред за да де на та тран с пор т на опера<br />

ция, как то и вре ме то и мяс то то на вли за не на пре воз но то сред с т во на те ри то рия<br />

та на стра на та на ре гис т ра ция.<br />

3.16 От 1 яну а ри 2006 г. ЕКМТ раз ре ши тел ни те позволяват тран с пор т ни опе ра ции при<br />

след ни те ус ло вия:<br />

– след първото пътуване с товар между страната на регистрация (член на<br />

ЕКМТ) и друга страна член на ЕКМТ превозвачът може да извърши най-много<br />

3 (три) превоза с товар, при които не се връща в страната на регистрация,<br />

– след тези най-много 3 (три) превоза с товар превозното средство, със или без<br />

товар, трябва да се върне в страната на регистрация.<br />

Праз ни кур со ве из вън стра на та на регистрация не се броят, тъй като не се смя тат<br />

за тран с пор т на опе ра ция. За връ ща не се приема пъ ту ва не със или без то вар до<br />

стра на та на ре гис т ра ция или тран зит но пре ми на ва не през нея.<br />

3.17 Пре воз вач не може да бъде сан к ци о ни ран два пъти за едно и също на ру ше ние. За<br />

да се из бег не пов тор но сан к ци о ни ра не за един и същи слу чай за нес паз ва не на<br />

ог ра ни че ни е то за 3 кур са с то вар, как то е де фи ни ра но в т. 3.16, кон т рол ни те ор гани<br />

на стра на та член, от к ри ли и сан к ци о ни ра щи слу чая, тряб ва да за пи шат в ко лона<br />

та „Спе ци а л ни бе леж ки“ на бор до вия днев ник броя на про ве ре ни те кур со ве, при<br />

ко и то е нас тъ пи ло на ру ше ни е то (нап ри мер: „3+1“), как то и да та та на про вер ка та<br />

и да пос та вят пе чат на съ о т вет ния кон т ро лен ор ган. След сан к ци о ни ра не то превоз<br />

но то сред с т во на ру ши тел тряб ва да се за вър не в стра на та на ре гис т ра ция възмож<br />

но най-бър зо. В този слу чай до пъл ни тел на тран с пор т на опе ра ция пред с тав лява<br />

ново на ру ше ние.<br />

1. Спе ци а лен зе лен пе чат с цифрата „III“ в центъра (вж. Приложение 3), на разрешителни за „ЕВРО<br />

III си гур ни“ ав то мо би ли може да се прилага за преходен период от две години, т.е. до 31 декември<br />

2015 г.<br />

7


4. Из­пол­з­ва­не на ЕКМТ раз­ре­ши­тел­ни­те<br />

4.1 Вся ко раз ре ши тел но може да бъде из пол з ва но само с едно пре воз но сред с т во в<br />

даден момент. То тряб ва да се на ми ра на борда на превозното средство от мо мента<br />

на то ва ре не до раз то вар ва не то, ко га то се из вър ш ва пре воз на сто ки, и през<br />

ця ло то вре ме, ко га то се из вър ш ва пра зен курс, който предхожда или следва пътуване<br />

с товар.<br />

4.2 Страната, в която се товари пре воз но сред с т во, може да бъде различна от страната,<br />

от която произхождат стоките, които се товарят.<br />

4.3 ЕКМТ раз ре ши тел ното не дава право да се извършва каботаж.<br />

4.4 ЕКМТ раз ре ши тел ното не ос во бож да ва пре воз ва ча от изис к ва ни я та, от на ся щи се<br />

до ко е то и да е дру го раз ре ши тел но за пре воз на нес тан дар т ни то ва ри по от но шение<br />

на раз мер, тег ло или за спе ци фич ни ка те го рии то ва ри (нап ри мер опас ни то вари).<br />

4.5 Вся ко ЕКМТ раз ре ши тел но може да се из пол з ва от тран с пор т ната фирма, на ко е­<br />

то е било из да де но, за пре воз но сред с т во под наем или взе то на ли зинг без во дач.<br />

Пре воз но то сред с т во тряб ва да е на раз по ло же ние само на пред п ри я ти е то, ко е то<br />

го е взе ло под наем с до го вор, и тряб ва да се уп рав ля ва от пер со на ла на съ що то<br />

пред п ри я тие. В този слу чай след ни те до ку мен ти след ва да съп ро вож дат пре возно<br />

то сред с т во:<br />

4.5.1 до го вор за наем или ли зинг или за ве ре на из вад ка от него, в ко я то се по сочват<br />

име то на от да ва щия в ли зинг, име то на пол з ва щия ли зин га, да та та на<br />

със та вя не и ва лид ност та на до го во ра, как то и иден ти фи ка ци о нен но мер на<br />

пре воз но то сред с т во (VIN);<br />

4.5.2 ко га то во да чът не е ли це то, на е ло пре воз но то сред с т во, до го вор за наз наче<br />

ние на во да ча или за ве ре на из вад ка от него, в ко я то се по соч ват име то<br />

на ра бо то да те ля, име то на ра бот ни ка, да та та на със та вя не на до го во ра за<br />

наз на че ние и сро кът му на ва лид ност или пос ле ден фиш за зап ла ща не.<br />

При не о б хо ди мост ек ви ва лен т ни до ку мен ти, из да де ни от ком пе тен т ни те влас ти<br />

на стра на член, мо гат да слу жат за за мес ти те ли на по со че ни те по-горе до ку мен ти.<br />

Тези документи трябва да бъдат съпроводени с превод на английски, френски или<br />

немски език.<br />

4.6 ЕКМТ раз ре ши тел ни те не мо гат да бъ дат пре о т с тъп ва ни от една тран с пор т на<br />

фирма на дру га.<br />

4.7 Име то на тран с пор т ната фирма, ко е то фи гу ри ра на пър ва та стра ни ца на раз ре шител<br />

но то, тряб ва да съ о т вет с т ва на име то на из пол з ва щия пре воз но то сред с т во.<br />

4.8 Когато едно пътуване започва с едно годишно или краткосрочно раз ре ши тел но, а<br />

завършва с друго, важащо за следващия период от време, и двете разрешителни<br />

трябва да се намират на борда на пре воз но то сред с т во от началото до края на<br />

пътуването.<br />

4.9 ЕКМТ раз ре ши тел ни те, бор до ви те днев ни ци и съ о т вет ни те сер ти фи ка ти, ко и то са<br />

не о б хо ди ми за тях но то из пол з ва не, не тряб ва да бъ дат ла ми ни ра ни или за щи та вани<br />

до пъл ни тел но по на чин, кой то да не поз во ля ва фи зи чес кия дос тъп до тях.<br />

8


5. Бор­до­ви днев­ник<br />

5.1 Ти ту ля рът на ЕКМТ раз ре ши тел но тряб ва да води бор до ви днев ник (При ло жение<br />

7).<br />

5.2 Вся ка стра на тряб ва да от пе ча та на соб с т ве ния си език тол ко ва бор до ви днев ни ци,<br />

кол ко то са не о б хо ди ми за из пол з ва не то на го диш ни или крат кос роч ни раз ре шител<br />

ни. Обик но ве но бор до ви днев ни ци с 5 са мо ко пи ра щи се и но ме ри ра ни стра ници<br />

прид ру жа ват крат кос роч ните раз ре ши тел ни. Пре по ръч ва се пе ча та не на 52<br />

са мо ко пи ра щи се и но ме ри ра ни стра ни ци за го диш ни днев ни ци, от го ва ря щи на 52<br />

сед ми ци в го ди на та.<br />

5.3 Днев ни кът се издава на име то на пре воз ва ча и не може да бъде пре о т с тъп ван.<br />

5.4 Но ме ра та на бор до ви те днев ни ци тряб ва да съ о т вет с т ват на но ме ра та на раз ре шител<br />

ни те, към ко и то се от на сят, като при не о б хо ди мост се включ ва и до пъл ни те лен<br />

под но мер, тъй като за за поч ва не то на нов бор до ви днев ник се изис к ва ста рият да<br />

бъде из ця ло за пъл нен. Ако няма та ко ва съ о т вет с т вие, са мо то ЕКМТ раз ре ши телно<br />

може да се смя та за не ва лид но.<br />

5.5 Записът на извършените транспортни операции трябва да показва в хронологичен<br />

ред всяко пътуване с товар между пункта на натоварване и пункта на разтоварване,<br />

също така и всеки празен курс с гранично преминаване. Транзитните пунктове<br />

също могат да бъдат описвани, но това не е задължително.<br />

5.6 Бор до вият днев ник тряб ва да бъде по пъл нен пре ди на ча ло то на вся ко пъ ту ва не<br />

със сто ка меж ду все ки един то ва рен и раз то ва рен пункт, как то и за вся ко пъ ту ва не<br />

без то вар.<br />

5.7 При то ва ре не или раз то вар ва не на сто ки на раз лич ни мес та (гру па жи) съ о т вет ни те<br />

ета пи се по соч ват в ко ло ни 1, 2, 3, 5 и 6, като се мар ки рат със знак „+“. Нап ри мер:<br />

в ко ло на 2 а) „Пун кт на на то вар ва не“ се за пис ва „Па зар джик + Плов див + Ста ра<br />

За го ра“; в ко ло на 5 „Брут но тег ло“ се за пис ва „12 + 5 + 5“.<br />

5.8 Вся как ви ко рек ции тряб ва да се из вър ш ват така, че пър во на чал но по пъл не ни те<br />

дан ни да мо гат да бъ дат раз че те ни.<br />

5.9 Ком пе тен т ни те кон т рол ни слу жи те ли не могат да изискват в бордовия дневник да<br />

има печати от всички транзитни страни, но имат пра во да под пе чат ват днев ни ка<br />

след всяка проверка. Превозвачът, който използва ЕКМТ раз ре ши тел но, не е длъжен<br />

да има в бордовия дневник печати от всички транзитни страни.<br />

5.10 В случаите, посочени в т. 4.8, бордовият дневник към разрешителното, с което е<br />

завършило пътуването трябва да съдържа информация за цялото пътуване и в ко лона<br />

7 „Спе ци а л ни бе леж ки“ тряб ва да се на пи ше но ме рът на раз ре ши тел но то, с<br />

ко е то е за поч на ло пъ ту ва не то.<br />

5.11 ЕКМТ-раз ре ши тел ното, бордовият дневник и съ о т вет ният сер ти фи кат за „ЕВРО<br />

IV си гур ен“, „ЕВРО V си гур ен“, „EEV си гур ен“ 1 или „ЕВРО VI си гур ен“ товарен<br />

ав то мо бил тряб ва да се съх ра ня ват в превозното средство и да се пре доста вя т за<br />

кон т рол на ком пе тен т ни те кон т рол ни слу жи те ли при по и с к ва не. Съ щи те кон т ролни<br />

ор га ни имат пра во да под пе чат ват днев ни ка.<br />

1. „EEV сигурни“ товарни автомобили не се разглеждат в рамките на многостранните ЕКМТ квоти<br />

като отделна категория. ЕКМТ многостранните разрешителни за „EEV сигурни“ товарни<br />

автомобили ще се приравняват с ЕКМТ разрешителните за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни<br />

автомобили.<br />

9


5.12 Прик лю че ни те лис то ве тряб ва да се па зят в бор до вия днев ник, до ка то сро кът на<br />

ва лид ност, по со чен в раз ре ши тел но то, из те че. При го диш ни те раз ре ши тел ни ко пия<br />

та на лис то ве те се от къс ват и се из п ра щат на ком пе тен т ния ор ган в рам ки те на две<br />

сед ми ци след края на все ки ка лен да рен ме сец, а при крат кос роч ни те раз ре ши тел ни<br />

– до две сед ми ци след края на сро ка на ва лид ност.<br />

5.13 Компетентните органи трябва да съхраняват прик лю че ни те лис то ве от бор до вите<br />

днев ници през следващата календарна година след приключването им.<br />

5.14 Така по лу че на та ин фор ма ция слу жи само за контрол от нос но из пол з ва не то на разре<br />

ши тел ни те. Съ ща та не може да се из пол з ва за да нъч ни цели или за пре да ва не<br />

на ин фор ма ция от ли чен ха рак тер.<br />

6. Ва­лид­ност и от­не­ма­не на раз­ре­ши­тел­ни­те<br />

6.1 Раз ре ши тел ни те се смятат за не ва лид ни, ако след ни те за дъл жи тел ни за пи си не са<br />

чет ли во на не се ни:<br />

– името или търговското наименование и пълния адрес на транспортната фирма,<br />

– под пис и пе чат на ор га на, из дал раз ре ши тел но то,<br />

– датите, на които срокът на валидност на раз ре ши тел но то започва и свършва,<br />

– дата на из да ва не на раз ре ши тел но то.<br />

6.2 ЕКМТ раз ре ши тел ни, които са били изгубени и заменени, не са валидни повече, дори<br />

и ако бъдат намерени. Използването на такива разрешителни едновременно с издадените<br />

като замяна трябва да се санкционира чрез отнемане от компетентния орган и на<br />

двете разрешителни.<br />

6.3 Раз ре ши тел ни те се смятат за не ва лид ни, ко гато не са в комплект с над леж но офор мени<br />

днев ни ци и ва лид ни сер ти фи ка ти за „ЕВРО IV си гур ни“ или „ЕВРО V си гур ни“<br />

или „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли, ко га то се от на ся за съответните раз ре ши тел ни 1 .<br />

6.4 Камиони от по-висока категория (например „ЕВРО V си гур ни“) могат да използват<br />

ЕКМТ раз ре ши тел ни от по-ниска категория (например „ЕВРО V си гур ни“). Обратното<br />

не е разрешено.<br />

6.5 ЕКМТ раз ре ши тел ните се смятат за не ва лид ни също и ако при из вър ш ва не на кон т­<br />

рол на мяс то по ка за те ли те на еми си и те и изискванията за бе зо пас ност та не от го ва рят<br />

на за ло же ни те.<br />

6.6 Из да ва щи те влас ти трябва да от не мат раз ре ши тел ни те в слу чай на се ри о з ни или повтор<br />

ни на ру ше ния при използването на ЕКМТ раз ре ши тел ните или при извършване на<br />

социално-осигурителни или пътнотранспортни нарушения, или в слу чаи на не е фектив<br />

но из пол з ва не, или из пол з ва не само за пов та ря щи се тран с пор т ни опе ра ции.<br />

6.7 Eдинствено в случай на използване на ЕКМТ раз ре ши тел но, обявено за изгубено или<br />

откраднато, или използвано от превозвач, различен от този, на когото е предоставено,<br />

или в случай на фалшиви или остарели сертификати, то може да се отнеме веднага.<br />

Копие или – ако не е необходима за националните процедури – оригиналното раз реши<br />

тел но или сертификат и съответната информация се предават на компетентния<br />

орган в страната на превозвача по регистрация без по-нататъшно забавяне (в рамките<br />

на 30 дни 2 ).<br />

6.8 В слу ча и те, ко га то са из вър ше ни пов тор ни на ру ше ния от пре воз вач, при те жа ващ<br />

ЕКМТ раз ре ши тел ни, или този пре воз вач е фал ши фи ци рал ка къв то и да е до ку мент,<br />

свър зан с из пол з ва не то на ЕКМТ раз ре ши тел ни, на този пре воз вач се от не ма пра во то<br />

да пол з ва ЕКМТ раз ре ши тел ни най-мал ко за две го ди ни.<br />

1. Сертификати, съответстващи на „EEV сигурни“ МПС може да бъдат използвани с разрешителните<br />

от категория „ЕВРО V сигурни“ (или, по-ниска, т.е. „ЕВРО IV сигурни“). Сертификати,<br />

съответстващи на категория „ЕВРО III сигурни“ може да се прилагат в рамките на<br />

многостранната квота за преходен период от две години, т.е. до 31 декември 2015.<br />

2. Италия има ре зер ви по срока от 30 дни.<br />

10


7. Ану­ли­ра­не и подмяна на раз­ре­ши­тел­ни­те<br />

7.1 ЕКМТ раз ре ши тел ни, ко и то са били от не ти или вър на ти от ти ту ля ра, мо гат да<br />

бъ дат пре и з да де ни на дру ги пре воз ва чи за ос та на лия срок на ва лид ност. В то зи<br />

слу чай раз ре ши тел но то тряб ва да се прек ра ти и за ме ни с ре зер в но раз ре ши тел но,<br />

издадено от ЕКМТ, преди да бъде пре и з да де но на дру г пре воз ва ч за ос та на лия<br />

срок на ва лид ност.<br />

7.2 В слу чай на краж ба или за губ ва не на ЕКМТ раз ре ши тел но из да ва щи те ор га ни<br />

тряб ва да бъ дат уве до ме ни не за бав но. Това раз ре ши тел но може да бъде за ме не но<br />

с дру го за ос та на лия срок на ва лид ност.<br />

7.3 Сек ре та ри а тът тряб ва да бъде уве до мен за но ме ра та на всич ки прек ра те ни и за мене<br />

ни, от к рад на ти те или из гу бе ни раз ре ши тел ни, как то и за но ме ра та на раз ре шител<br />

ни те, ко и то ги за ме нят, за да може да ин фор ми ра стра ни те член ки за тях.<br />

8. Вза­и­мо­по­мощ<br />

8.1 Стра ни те член ки си оказ ват вза и м на по мощ при при ла га не на раз по ред би те за<br />

из пол з ва не то на раз ре ши тел ни те, как то и при кон т ро ла и на ла га не то на сан к ции<br />

вслед с т вие на из вър ше ни на ру ше ния на тези раз по ред би.<br />

8.2 Ко га то ком пе тен т ни те ор га ни на стра ни те член ки по лу чат ин фор ма ция, че при тежа<br />

тел на ЕКМТ раз ре ши тел но, из да де но в дру га стра на, е на ру шил раз по ред би те<br />

на раз ре ши тел но то, стра на та член на чи я то те ри то рия е из вър ше но на ру ше ни е то,<br />

тряб ва да ин фор ми ра Сек ре та ри а та и влас ти те на стра на та на ре гис т ра ция на превоз<br />

ва ча, с цел тези влас ти да пред п ри е мат дейс т вия за на ла га не на на ка за ния,<br />

ко и то счи тат за не о б хо ди ми (вклю чи тел но от не ма не на раз ре ши тел но то).<br />

8.3 В рам ки те на три ме се ца след из вър ш ва не на на ру ше ни е то съ о т вет ни те влас ти<br />

тряб ва да си пре дос та вят вза и м но, включително и на Сек ре та ри а та, на лич на та<br />

ин фор ма ция и документация от нос но на ка за ни я та, на ло же ни или пред ви де ни за<br />

из вър ше но то на ру ше ние. Сек ре та ри а тът информира всички останали страни<br />

членки.<br />

8.4 В слу чай на пов та ря щи се на ру ше ния от стра на на ня коя стра на член на<br />

ЕКМТ, участваща в системата за мно гос т ран ни те кво ти, по от но ше ние на разпо<br />

ред би те за нейното при ла га не, влас ти те ищец из гот вят до сие и го из п ра щат<br />

в Сек ре та ри а та. В тези слу чаи Гру па та по ав то мо би лен тран с порт, или евенту<br />

а л но Управителния съвет по транспорта, носи от го вор ност та за про у ч ва не<br />

на слу чая и да реши дали раз ре ши тел ни те, раз п ре де ле ни на стра на та на ру шител,<br />

да бъ дат бло ки ра ни или от не ти.<br />

8.5 Тези процедури са минималните правила, които трябва да се използват за ефикасно<br />

управление на системата за кво тите.<br />

11


9. Схе­ма „ЕВРО IV си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли<br />

Изис к ва нията за товарни ав то мо би ли „ЕВРО IV си гур ни“ са след ни те:<br />

Шу мо ви еми сии на пре воз ни те сред с т ва:<br />

(как то е за ло же но в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както<br />

е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC,<br />

или така, както е последно изменена)<br />

– 77 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност до 75 kW<br />

– 78 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност над 75 kW и под 150 kW<br />

– 80 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност равна или над 150 kW.<br />

Вред ни хи ми чес ки еми сии за ди зе ло ви дви га те ли<br />

(измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/<br />

ООН, Серия поправки 03, ред B1 или така както е последно изменено; или Директива<br />

88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред B1 или Директива 2005/55/EC, изменена<br />

с Директива 2005/78/EC, ред B1, или така, както е последно изменена.) 1<br />

– CO : 1,5 g/kWh<br />

– HC : 0,46 g/kWh<br />

– NOx : 3,5 g/kWh<br />

– Твър ди час ти ци : 0,02 g/kWh.<br />

– Дим : 0,5 m -1<br />

(измерени при изпитателни цикли ETC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН,<br />

Серия поправки 03, ред B1 или така както е последно изменено; или Директива 88/77/<br />

ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред B1 или Директива 2005/55/EC, изменена с<br />

Директива 2005/78/EC, ред B1, или така, както е последно изменена) 1<br />

– СО : 4,00 gkWh<br />

– NMHC : 0,55 gkWh<br />

– СН 4 2 : 1,1 gkWh<br />

– NОx : 3,5 gkWh<br />

– Твър ди час ти ци 3 : 0,03 gkWh<br />

Ми ни мал ни изис к ва ния по от но ше ние на тех ни чес ки нор ми и бе зо пас ност:<br />

1. Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална<br />

дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или<br />

така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с<br />

Директива 2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани<br />

гуми, Регламент № 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено.<br />

2. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те на по лу ре мар ке та) и<br />

тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния,<br />

тряб ва да бъ дат обо руд ва ни със задно нискоразположено защитно устройство в<br />

съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/<br />

ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

1. Буква В1 или B или C в номера на одобрение.<br />

2. Само за двигатели, работещи с природен газ.<br />

3. Не се отнася за двигатели, работещи с природен газ, стъпка А и В1.<br />

12


3. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те) и тех ни те ре мар ке та<br />

(по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат<br />

снаб де ни със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или<br />

така както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е<br />

последно изменена.<br />

4. Моторните превозни средства тряб ва да раз по ла гат с ог ле да ло за обратно виждане<br />

в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 71/127/ЕИО, изменена с Директива 88/321/<br />

ЕИО или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

5. Моторните превозни средства тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна<br />

сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01,<br />

или така както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с<br />

Директива 91/663/ЕИО, или така, както е последно изменена.<br />

6. Пре воз ни те сред с т ва тряб ва да из пол з ват та хог раф в съответствие със Спогодбата<br />

AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) №<br />

3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено,<br />

както и с Регламенти на Комисията (ЕО) № 1360/2002 и № 432/2004, или така,<br />

както са последно изменени.<br />

7. Моторните превозни средства тряб ва да имат ограничител на скоростта в съответствие<br />

с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с<br />

Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно<br />

изменена.<br />

8. Теж ки те и дъл ги пре воз ни сред с т ва тряб ва да имат задни обозначителни табели<br />

(светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило<br />

№ 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено.<br />

9. Моторните превозни средства тряб ва да имат спирачна уредба, оборудвана с<br />

антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН,<br />

Серия поправки 09, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/<br />

ЕИО, изменена с Директива 98/12/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

10. Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с<br />

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено;<br />

или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така,<br />

както е последно изменена.<br />

11. Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да<br />

отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в<br />

Директива 2009/04/ЕО, изменена с Директива 2010/48/ЕС на Комисията, или така,<br />

както е последно изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13<br />

ноември 1997 г. относно приемането на единни технически предписания за колесните<br />

превозни средства, както и условията за взаимното признаване на тези проверки,<br />

както е завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на<br />

ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/<br />

WP.1/2001/25) или така както е последно изменено. В съ о т вет с т вие с тези Ди ректи<br />

ви тех ни чес ки ят кон т рол тряб ва да бъде еже го ден с цел да та та на из да ва не на<br />

сер ти фи ка та за съ о т вет с т вие да не бъде от п ре ди по ве че от 12 ме се ца 1 .<br />

Освен това, ЕКМТ раз ре ши тел ни те за „ЕВРО IV си гур ни“ ав то мо би ли мо гат да се<br />

из пол з ват само от пре воз ни сред с т ва, ко и то от го ва рят на тех ни чес ки те изис к ва ния, по соче<br />

ни по-горе, и са ва лид ни само ако са прид ру же ни от пъ лен ком п лект по пъл не ни сер тифи<br />

ка ти, по соч ва щи съ о т вет с т вие с тех ни чес ки те стан дар ти и стан дар ти те за бе зо пас ност.<br />

1. 12 месеца, вкл. до края на същия месец (виж Приложение 6)<br />

13


Сер ти фи ка ти те се из гот вят на националния език или на ан г лийс ки, френ с ки или на<br />

нем с ки език. Те тряб ва да в комплект от пре во ди на най-малко два от дру ги те посочени<br />

езици (Вж. При ло же ния 4, 5 и 6).<br />

Сер ти фи ка тът от нос но шума и вред ни те еми сии (При ло же ние 4), за „ЕВРО IV<br />

си гур ни“ ав то мо би ли може да бъде по пъл нен от:<br />

– компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала<br />

представител на производителя;<br />

– производител на превозното средство или негов упълномощен представител в<br />

страната на регистрация, или<br />

– комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя<br />

на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на<br />

регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя<br />

на превозното средство.<br />

В случай на „упълномощен представител“, той тряб ва да по со чи име то на про и з води<br />

те ля, от ко го то е упъл но мо щен.<br />

Сер ти фи ка тът се из да ва ед нок рат но за пре воз но то сред с т во и не се на ла га да бъде<br />

под но вя ван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите, са<br />

били променени.<br />

Спаз ва не то на нор ми те за бе зо пас ност за „ЕВРО IV си гур ни“ ав то мо би ли тряб ва да<br />

се про ве ря ва вся ка го ди на по вре ме на за дъл жи тел ния тех ни чес ки прег лед (виж При ложе<br />

ние 6).<br />

Ми ни мал ни те изис к ва ния за безопасност са задължителни как то за пре воз ни те средс<br />

т ва, така и за тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та). За то ва при пус ка не в дви же ние и по<br />

вре ме на за дъл жи тел ни те тех ни чес ки прег ле ди, за ре мар ке та та (по лу ре мар ке та та) тряб ва<br />

да се по пъл ва от де лен сер ти фи кат (виж При ло же ния 5 и 6).<br />

Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ре мар ке та та (по луре<br />

мар ке та та) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва да бъдат<br />

попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от:<br />

– компетентна служба в страната на регистрация 1 ;<br />

– производител на превозното средство или негов упълномощен представител в<br />

страната на регистрация, или<br />

– комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя<br />

на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на<br />

регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя<br />

на превозното средство.<br />

Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното<br />

превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите,<br />

предвидени в съответните приложения, от ор ган или ор га ни за ция оп ре де лен<br />

и под пряк кон т рол на дър жа ва та на ре гис т ра ция за це ли те на Ди рек ти ва 2009/40/ЕО, или<br />

на Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/ООН R.E.1<br />

При е ма се, че тех ни чес ки те изис к ва ния и изис к ва ни я та за бе зо пас ност на сер ти фи ката<br />

не са спа зе ни, ако вслед с т вие на про вер ка по вре ме на пъ ту ва не то се ока же, че стой ности<br />

те на еми си и те, по со че ни в сер ти фи ка та, са над ви ше ни. В та ки ва слу чаи сер ти фи ка тът<br />

се счи та за не ва ли ден.<br />

За оп рос тя ва не и ус ко ря ва не пре ми на ва не то през гра нич ни те пун к то ве се пре по ръч ва<br />

„ЕВРО IV си гур ни те“ ав то мо би ли да са мар ки ра ни от п ред с маг ни тен „знак“ или сти кер<br />

в съ о т вет с т вие с мо де ла от При ло же ние 8. Зна кът тряб ва да е в зе лен цвят, с бял кант и<br />

да носи обоз на че на в бяло римска циф ра „IV“ (IV = ЕВРО IV).<br />

1. За страните, в които представителите на производителите не са упълномощени.<br />

14


10. Схе­ма „ЕВРО V си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли<br />

Изис к ва нията за товарни ав то мо би ли „ЕВРО V си гур ни“ са след ни те:<br />

Шу мо ви еми сии на пре воз ни те сред с т ва:<br />

(как то е за ло же но в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както<br />

е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC,<br />

или така, както е последно изменена)<br />

– 77 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност до 75 kW<br />

– 78 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност над 75 kW и под 150 kW<br />

– 80 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност равна или над 150 kW.<br />

Вред ни хи ми чес ки еми сии за ди зе ло ви дви га те ли<br />

(измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/<br />

ООН, Серия поправки 04, ред B2 или така както е последно изменено; или Директива<br />

88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред B2 или Директива 2005/55/EC, изменена<br />

с Директива 2005/78/EC, ред B2, или така, както е последно изменена.) 1<br />

– CO : 1,5 g/kWh<br />

– HC : 0,46 g/kWh<br />

– NOx : 3,5 g/kWh<br />

– Твър ди час ти ци : 0,02 g/kWh<br />

– Дим : 0,5 m -1<br />

(измерени при изпитателни цикли ETC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН,<br />

Серия поправки 04, ред B2 или така както е последно изменено; или Директива 88/77/<br />

ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред B2 или Директива 2005/55/EC, изменена с<br />

Директива 2005/78/EC, ред B2, или така, както е последно изменена) 1<br />

– СО : 4,00 gkWh<br />

– NMHC : 0,55 gkWh<br />

– СН 4 2 : 1,1 gkWh<br />

– NОx : 3,5 gkWh<br />

– Твър ди час ти ци 3 : 0,03 gkWh<br />

Ми ни мал ни изис к ва ния по от но ше ние на тех ни чес ки нор ми и бе зо пас ност:<br />

1. Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална<br />

дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или<br />

така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с<br />

Директива 2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани<br />

гуми, Регламент № 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено.<br />

2. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те на по лу ре мар ке та) и<br />

тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния,<br />

тряб ва да бъ дат обо руд ва ни със задно нискоразположено защитно устройство в<br />

съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/<br />

ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

1. Буква В2 или D, E, F или G в номера на одобрение.<br />

2. Само за двигатели, работещи с природен газ.<br />

3. Не се отнася за двигатели, работещи с природен газ, стъпка А, В1 и B2.<br />

15


3. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те) и тех ни те ре мар ке та<br />

(по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат<br />

снаб де ни със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или<br />

така както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е<br />

последно изменена.<br />

4. Моторните превозни средства тряб ва да раз по ла гат с ог ле да ло за обратно виждане<br />

в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 71/127/ЕИО, изменена с Директива 88/321/<br />

ЕИО или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

5. Пре воз ни те сред с т ва 1 тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация<br />

в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така<br />

както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с Директива<br />

97/28/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

6. Пре воз ни те сред с т ва тряб ва да из пол з ват та хог раф в съответствие със Спогодбата<br />

AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) №<br />

3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено,<br />

както и с Регламенти на Комисията (ЕО) № 1360/2002 и № 432/2004, или така,<br />

както са последно изменени.<br />

7. Моторните превозни средства тряб ва да имат ограничител на скоростта в съответствие<br />

с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с<br />

Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно<br />

изменена.<br />

8. Теж ки те и дъл ги пре воз ни сред с т ва тряб ва да имат задни обозначителни табели<br />

(светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило<br />

№ 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено.<br />

9. Моторните превозни средства тряб ва да имат спирачна уредба, оборудвана с<br />

антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН,<br />

Серия поправки 09, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/<br />

ЕИО, изменена с Директива 98/12/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

10. Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с<br />

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено;<br />

или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така,<br />

както е последно изменена.<br />

11. Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да<br />

отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в<br />

Директива 2009/04/ЕО, изменена с Директива 2010/48/ЕС на Комисията, или така,<br />

както е последно изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13<br />

ноември 1997 г. относно приемането на единни технически предписания за колесните<br />

превозни средства, както и условията за взаимното признаване на тези проверки,<br />

както е завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на<br />

ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/<br />

WP.1/2001/25) или така както е последно изменено. В съ о т вет с т вие с тези Ди ректи<br />

ви тех ни чес ки ят кон т рол тряб ва да бъде еже го ден с цел да та та на из да ва не на<br />

сер ти фи ка та за съ о т вет с т вие да не бъде от п ре ди по ве че от 12 ме се ца 2 .<br />

Освен това, ЕКМТ раз ре ши тел ни те за „ЕВРО V си гур ни“ ав то мо би ли мо гат да се<br />

из пол з ват само от пре воз ни сред с т ва, ко и то от го ва рят на тех ни чес ки те изис к ва ния, по соче<br />

ни по-горе, и са ва лид ни само ако са прид ру же ни от пъ лен ком п лект по пъл не ни сер тифи<br />

ка ти, по соч ва щи съ о т вет с т вие с тех ни чес ки те стан дар ти и стан дар ти те за бе зо пас ност.<br />

1. Ремаркетата (полуремаркетата) тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна<br />

сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01.<br />

2. 12 месеца, вкл. до края на същия месец (виж Приложение 6)<br />

16


Сер ти фи ка ти те се из гот вят на националния език или на ан г лийс ки, френ с ки или на<br />

нем с ки език. Те тряб ва да в комплект от пре во ди на най-малко два от дру ги те посочени<br />

езици (Вж. При ло же ния 4, 5 и 6).<br />

Сер ти фи ка тът от нос но шума и вред ни те еми сии (При ло же ние 4), за „ЕВРО V<br />

си гур ни“ ав то мо би ли може да бъде по пъл нен от:<br />

– компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала<br />

представител на производителя;<br />

– производител на превозното средство или негов упълномощен представител в<br />

страната на регистрация, или<br />

– комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя<br />

на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на<br />

регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя<br />

на превозното средство.<br />

В случай на „упълномощен представител“, той тряб ва да по со чи име то на про и з води<br />

те ля, от ко го то е упъл но мо щен.<br />

Сер ти фи ка тът се из да ва ед нок рат но за пре воз но то сред с т во и не се на ла га да бъде<br />

под но вя ван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите, са<br />

били променени.<br />

Спаз ва не то на нор ми те за бе зо пас ност за „ЕВРО V си гур ни“ ав то мо би ли тряб ва да<br />

се про ве ря ва вся ка го ди на по вре ме на за дъл жи тел ния тех ни чес ки прег лед (виж При ложе<br />

ние 6).<br />

Ми ни мал ни те изис к ва ния за безопасност са задължителни как то за пре воз ни те<br />

сред с т ва, така и за тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та). За то ва при пус ка не в дви же ние и<br />

по вре ме на за дъл жи тел ни те тех ни чес ки прег ле ди, за ре мар ке та та (по лу ре мар ке та та)<br />

тряб ва да се по пъл ва от де лен сер ти фи кат (виж При ло же ния 5 и 6).<br />

Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ре мар ке та та (по луре<br />

мар ке та та) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва да бъдат<br />

попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от:<br />

– компетентна служба в страната на регистрация 1 ;<br />

– производител на превозното средство или негов упълномощен представител в<br />

страната на регистрация, или<br />

– комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя<br />

на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на<br />

регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя<br />

на превозното средство.<br />

Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното<br />

превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите,<br />

предвидени в съответните приложения, от ор ган или ор га ни за ция оп ре де лен и<br />

под пряк кон т рол на дър жа ва та на ре гис т ра ция за це ли те на Ди рек ти ва 2009/40/ЕО, или на<br />

Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/ООН R.E.1<br />

При е ма се, че тех ни чес ки те изис к ва ния и изис к ва ни я та за бе зо пас ност на сер ти фи ката<br />

не са спа зе ни, ако вслед с т вие на про вер ка по вре ме на пъ ту ва не то се ока же, че стойнос<br />

ти те на еми си и те, по со че ни в сер ти фи ка та, са над ви ше ни. В та ки ва слу чаи сер ти фика<br />

тът се счи та за не ва ли ден.<br />

За оп рос тя ва не и ус ко ря ва не пре ми на ва не то през гра нич ни те пун к то ве се пре по ръч ва<br />

„ЕВРО V си гур ни те“ ав то мо би ли да са мар ки ра ни от п ред с маг ни тен „знак“ или сти кер<br />

в съ о т вет с т вие с мо де ла от При ло же ние 8. Зна кът тряб ва да е в зе лен цвят, с бял кант и<br />

да носи обоз на че на в бяло римска циф ра „V“ (V = ЕВРО V).<br />

1. За страните, в които представителите на производителите не са упълномощени.<br />

17


10.(прим)<br />

Схе­ма „ЕЕV си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли<br />

18<br />

Внимание: В рамките на многостранните ЕКМТ квоти „EEV сигурните“ товарни<br />

автомобили се разглеждат като „ЕВРО V сигурни“ и получават ЕКМТ разрешителните<br />

за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни автомобили. В тази връзка те<br />

са обект на правила, описани в глава 10.<br />

Изис к ва нията за товарни ав то мо би ли „ЕЕV сигурни“ са след ни те:<br />

Шу мо ви еми сии на пре воз ни те сред с т ва:<br />

(как то е за ло же но в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02 1 , или така както е<br />

последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC, или<br />

така, както е последно изменена)<br />

– 77 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност до 75 kW<br />

– 78 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност над 75 kW и под 150 kW<br />

– 80 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност равна или над 150 kW.<br />

Вред ни еми сии за двигатели със самовъзпламеняване и двигатели с искрово запалване и<br />

впръскване на горивото<br />

(измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН,<br />

Серия поправки 04, ред С или така както е последно изменено; или Директива 88/77/ЕИО<br />

изменена с Директива 2001/27/EC, ред С или Директива 2005/55/EC, изменена с Директива<br />

2005/78/EC, ред С, или така, както е последно изменена.) 1<br />

– CO : 1,5 g/kWh<br />

– HC : 0,25 g/kWh<br />

– NOx : 2,0 g/kWh<br />

– Твър ди час ти ци : 0,02 g/kWh<br />

– Дим : 0,15 m -1<br />

(измерени при изпитателни цикли ETC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия<br />

поправки 04, ред С или така както е последно изменено; или Директива 88/77/ЕИО изменена<br />

с Директива 2001/27/EC, ред С или Директива 2005/55/EC, изменена с Директива 2005/78/<br />

EC, ред С, или така, както е последно изменена) 2<br />

– СО : 3,0 gkWh<br />

– NMHC : 0,4 gkWh<br />

– СН 4 3 : 0,65 gkWh<br />

– NОx : 2,0 gkWh<br />

– Твър ди час ти ци 4 : 0,02 gkWh<br />

Ми ни мал ни изис к ва ния по от но ше ние на тех ни чес ки нор ми и бе зо пас ност:<br />

1. Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална<br />

дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или така<br />

както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с Директива<br />

2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани гуми, Регламент №<br />

109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено.<br />

2. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те на по лу ре мар ке та) и тех ни те<br />

ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да<br />

бъ дат обо руд ва ни със задно нискоразположено защитно устройство в съответствие с<br />

Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено;<br />

или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/ЕО, или така, както е<br />

последно изменена.<br />

1. Метод за измерване А.<br />

2. Буква C или H, I, J или K в номера на одобрение.<br />

3. Само за двигатели, работещи с природен газ и втечнен пропан-бутан (LPG).<br />

4. Не се отнася за газови двигатели.


3. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те) и тех ни те ре мар ке та (по луре<br />

мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат снаб де ни със<br />

странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е последно изменена.<br />

4. Моторните превозни средства тряб ва да раз по ла гат с ог ле да ло за обратно виждане в<br />

съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 71/127/ЕИО, изменена с Директива 88/321/ЕИО<br />

или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

5. Пре воз ни те сред с т ва 1 тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация<br />

в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с Директива 97/28/ЕО, или<br />

така, както е последно изменена.<br />

6. Пре воз ни те сред с т ва тряб ва да из пол з ват та хог раф в съответствие със Спогодбата<br />

AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) №<br />

3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено,<br />

както и с Регламенти на Комисията (ЕО) № 1360/2002 и № 432/2004, или така, както са<br />

последно изменени.<br />

7. Моторните превозни средства тряб ва да имат ограничител на скоростта в съответствие<br />

с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с Директива<br />

92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

8. Теж ки те и дъл ги пре воз ни сред с т ва тряб ва да имат задни обозначителни табели (светлоотражатели)<br />

за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило № 70 на<br />

ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено.<br />

9. Моторните превозни средства тряб ва да имат спирачна уредба, оборудвана с антиблокираща<br />

спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН, Серия поправки<br />

09, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/ЕИО, изменена с<br />

Директива 98/12/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

10. Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с<br />

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено;<br />

или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така, както е<br />

последно изменена.<br />

11. Моторните превозни средства с двигатели, работещи с природен газ или втечнен пропан-бутан<br />

(LPG) трябва да имат горивна система в съответствие с Правило № 110.00 на<br />

ИКЕ/ООН или съответно Правило № 67, Серия поправки 01, или така, както са последно<br />

изменени.<br />

12. Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да отговарят<br />

на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в Директива 2009/04/ЕО,<br />

изменена с Директива 2010/48/ЕС на Комисията, или така, както е последно изменена,<br />

както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13 ноември 1997 г. относно приемането<br />

на единни технически предписания за колесните превозни средства, както и условията за<br />

взаимното признаване на тези проверки, както е завършен на 13 ноември 2001, или в<br />

консолидираното решение на ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през<br />

2001 г. (TRANS/WP.1/2001/25) или така както е последно изменено 2 . В съ о т вет с т вие с<br />

тези Ди рек ти ви тех ни чес ки ят кон т рол тряб ва да бъде еже го ден с цел да та та на из да ва не<br />

на сер ти фи ка та за съ о т вет с т вие да не бъде от п ре ди по ве че от 12 ме се ца 3 .<br />

За оп рос тя ва не и ус ко ря ва не пре ми на ва не то през гра нич ни те пун к то ве се пре по ръч ва<br />

„ЕЕV сигурните“ ав то мо би ли да са мар ки ра ни от п ред с маг ни тен „знак“ или сти кер в съ о т­<br />

вет с т вие с мо де ла от При ло же ние 8. Зна кът тряб ва да е в зе лен цвят, с бял кант и да носи<br />

надписа „EEV“ в бяло.<br />

1. Ремаркетата (полуремаркетата) тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна<br />

сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01.<br />

2. Стойността за дим при проверка за техническа изправност не трябва да превишава 0,5 м -1 .<br />

3. 12 месеца, вкл. до края на същия месец (виж Приложение 6)<br />

19


11. Схе­ма „ЕВРО VI си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли<br />

20<br />

Изис к ва нията за товарни ав то мо би ли „ЕВРО VI си гур ни“ са след ни те:<br />

Шу мо ви еми сии на пре воз ни те сред с т ва:<br />

(как то е за ло же но в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02 1 , или така<br />

както е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива<br />

1999/101/EC, или така, както е последно изменена)<br />

– 77 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност до 75 kW<br />

– 78 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност над 75 kW и под 150 kW<br />

– 80 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност равна или над 150 kW.<br />

Типово одобрение на двигатели съгласно Регламент R49 ИКЕ на ООН, Серия<br />

поправки 06, или Директива 595/2009/ЕО, изменена с Директива 582/2011/ЕС и с<br />

Директива 64/2012/ЕС или с последващите изменения, или така, както е последно изменена.<br />

2<br />

Вред ни еми сии за двигатели със запалване от сгъстяване (дизелови)<br />

(измерени при изпитателни цикли WHSC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия<br />

поправки 06 или Директива 595/2009/ЕО, изменена с Директива 582/2011/ЕС и с Директива<br />

64/2012/ЕС или с последващите изменения, или така, както е последно изменена.) 2<br />

– CO : 1500 mg/kWh<br />

– THC : 130 mg/kWh<br />

– NOx : 400 mg/kWh<br />

– NH 3 : 10 ppm<br />

– Твър ди час ти ци : 10 mg/kWh<br />

– Твър ди час ти ци No : 8,0x10 11 #/kWh<br />

Вред ни еми сии за двигатели със запалване от сгъстяване (дизелови) и двигатели с принудително<br />

запалване от отделен източник (свещ)<br />

(измерени при изпитателни цикли WHSC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия<br />

поправки 06 или Директива 595/2009/ЕО, изменена с Директива 582/2011/ЕС и с Директива<br />

64/2012/ЕС или с последващите изменения, или така, както е последно изменена.) 2<br />

– CO : 4000 mg/kWh<br />

– THC 3 : 160 mg/kWh<br />

– NMHC 4 : 160 mg/kWh<br />

– CH 4 4 : 500 mg/kWh<br />

– NOx : 460 mg/kWh<br />

– NH 3 : 10 ppm<br />

– Твър ди час ти ци 3 : 10 mg/kWh<br />

– Твър ди час ти ци No 3 : 6,0x10 11 #/kWh<br />

Ми ни мал ни изис к ва ния по от но ше ние на тех ни чес ки нор ми и бе зо пас ност:<br />

1. Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална<br />

дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или<br />

така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с<br />

Директива 2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани<br />

гуми, Регламент № 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено.<br />

1. Метод за измерване А.<br />

2. Буква A или B или C в номера на одобрение.<br />

3. Само за двигатели със самовъзпламеняване.<br />

4. Само за двигатели с искрово запалване и впръскване на горивото (работещи с природен газ,<br />

втечнен пропан-бутан (LPG), петрол или етанол).


2. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те на по лу ре мар ке та) и<br />

тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния,<br />

тряб ва да бъ дат обо руд ва ни със задно нискоразположено защитно устройство в<br />

съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2006/20/<br />

ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

3. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те) и тех ни те ре мар ке та<br />

(по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат<br />

снаб де ни със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или<br />

така както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е<br />

последно изменена.<br />

4. Моторните превозни средства тряб ва да раз по ла гат с ог ле да ло за обратно виждане<br />

в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

5. Пре воз ни те сред с т ва 1 тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация<br />

в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така<br />

както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с Директива<br />

2007/35/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

6. Пре воз ни те сред с т ва тряб ва да из пол з ват та хог раф в съответствие със Спогодбата<br />

AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) №<br />

3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено,<br />

както и с Регламент на Комисията (ЕО) № 1266/2009, или така, както е последно<br />

изменена.<br />

7. Моторните превозни средства тряб ва да имат ограничител на скоростта в съответствие<br />

с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с<br />

Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно<br />

изменена.<br />

8. Теж ки те и дъл ги пре воз ни сред с т ва тряб ва да имат задни обозначителни табели<br />

(светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило<br />

№ 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено.<br />

9. Моторните превозни средства тряб ва да имат спирачна уредба, оборудвана с<br />

антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН,<br />

Серия поправки 10, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/<br />

ЕИО, изменена с Директива 2002/78/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

10. Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с<br />

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено;<br />

или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така,<br />

както е последно изменена.<br />

11. Моторните превозни средства с двигатели, работещи с природен газ или втечнен пропан-бутан<br />

(LPG) трябва да имат горивна система в съответствие с Правило № 110.00 на<br />

ИКЕ/ООН или съответно Правило № 67, Серия поправки 01, или така, както са последно<br />

изменени.<br />

12. Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да<br />

отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в<br />

Директива 2009/04/ЕО, изменена с Директива 2010/48/ЕС на Комисията, или така,<br />

както е последно изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13<br />

ноември 1997 г. относно приемането на единни технически предписания за колесните<br />

превозни средства, както и условията за взаимното признаване на тези про-<br />

1. Ремаркетата (полуремаркетата) тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна<br />

сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01.<br />

21


верки, както е завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на<br />

ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/<br />

WP.1/2001/25) или така както е последно изменено 1 . В съ о т вет с т вие с тези Ди ректи<br />

ви тех ни чес ки ят кон т рол тряб ва да бъде еже го ден с цел да та та на из да ва не на<br />

сер ти фи ка та за съ о т вет с т вие да не бъде от п ре ди по ве че от 12 ме се ца 2 .<br />

Освен това, ЕКМТ раз ре ши тел ни те за „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли мо гат да се<br />

из пол з ват само от пре воз ни сред с т ва, ко и то от го ва рят на тех ни чес ки те изис к ва ния, по соче<br />

ни по-горе, и са ва лид ни само ако са прид ру же ни от пъ лен ком п лект по пъл не ни сер тифи<br />

ка ти, по соч ва щи съ о т вет с т вие с тех ни чес ки те стан дар ти и стан дар ти те за бе зо пас ност.<br />

Сер ти фи ка ти те се из гот вят на националния език или на ан г лийс ки, френ с ки или на<br />

нем с ки език. Те тряб ва да в комплект от пре во ди на най-малко два от дру ги те посочени<br />

езици (Вж. При ло же ния 4, 5 и 6).<br />

Сер ти фи ка тът от нос но шума и вред ни те еми сии (При ло же ние 4), за „ЕВРО VI<br />

си гур ни“ ав то мо би ли може да бъде по пъл нен от:<br />

– компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала<br />

представител на производителя;<br />

– производител на превозното средство или негов упълномощен представител в<br />

страната на регистрация, или<br />

– комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя<br />

на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на<br />

регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя<br />

на превозното средство.<br />

В случай на „упълномощен представител“, той тряб ва да по со чи име то на про и з води<br />

те ля, от ко го то е упъл но мо щен.<br />

Сер ти фи ка тът се из да ва ед нок рат но за пре воз но то сред с т во и не се на ла га да бъде<br />

под но вя ван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите, са<br />

били променени.<br />

Спаз ва не то на нор ми те за бе зо пас ност за „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли тряб ва да<br />

се про ве ря ва вся ка го ди на по вре ме на за дъл жи тел ния тех ни чес ки прег лед (виж При ложе<br />

ние 6).<br />

Ми ни мал ни те изис к ва ния за безопасност са задължителни как то за пре воз ни те<br />

сред с т ва, така и за тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та). За то ва при пус ка не в дви же ние и<br />

по вре ме на за дъл жи тел ни те тех ни чес ки прег ле ди, за ре мар ке та та (по лу ре мар ке та та)<br />

тряб ва да се по пъл ва от де лен сер ти фи кат (виж При ло же ния 5 и 6).<br />

Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ре мар ке та та (по луре<br />

мар ке та та) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва да бъдат<br />

попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от:<br />

– компетентна служба в страната на регистрация 3 ;<br />

– производител на превозното средство или негов упълномощен представител в<br />

страната на регистрация, или<br />

– комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя<br />

на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на<br />

регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя<br />

на превозното средство.<br />

1. Стойността за дим при проверка за техническа изправност не трябва да превишава 0,5 м -1 .<br />

2. 12 месеца, вкл. до края на същия месец (виж Приложение 6)<br />

3. За страните, в които представителите на производителите не са упълномощени.<br />

22


Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното<br />

превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите,<br />

предвидени в съответните приложения, от ор ган или ор га ни за ция оп ре де лен и<br />

под пряк кон т рол на дър жа ва та на ре гис т ра ция за це ли те на Ди рек ти ва 2009/40/ЕО, или на<br />

Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/ООН R.E.1<br />

При е ма се, че тех ни чес ки те изис к ва ния и изис к ва ни я та за бе зо пас ност на сер ти фи ката<br />

не са спа зе ни, ако вслед с т вие на про вер ка по вре ме на пъ ту ва не то се ока же, че стойнос<br />

ти те на еми си и те, по со че ни в сер ти фи ка та, са над ви ше ни. В та ки ва слу чаи сер ти фика<br />

тът се счи та за не ва ли ден.<br />

За оп рос тя ва не и ус ко ря ва не пре ми на ва не то през гра нич ни те пун к то ве се пре по ръч ва<br />

„ЕВРО VI си гур ни те“ ав то мо би ли да са мар ки ра ни от п ред с маг ни тен „знак“ или сти кер<br />

в съ о т вет с т вие с мо де ла от При ло же ние 8. Зна кът тряб ва да е в зе лен цвят, с бял кант и<br />

да носи обоз на че на в бяло римска циф ра „VI“ (VI = ЕВРО VI).<br />

ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЯ<br />

ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 1<br />

Мо­дел на го­диш­но ЕКМТ-раз­ре­ши­тел­но<br />

Мо­дел на крат­кос­роч­но ЕКМТ-раз­ре­ши­тел­но<br />

Показан е само тек с тът на раз ре ши тел ни те, тъй като от 1 яну а ри 1998 г. за стра ни ци<br />

1 и 2 на ЕКМТ-раз ре ши тел ни те бяха при ло же ни мер ки за си гур ност, ко и то въз п ре пят с­<br />

т ват иден тич но то им въз п ро и з веж да не.<br />

Фор ма тът на два та вида раз ре ши тел ни е А4.<br />

Цве тът на го диш ни те раз ре ши тел ни е зе лен, а на крат кос роч ни те раз ре ши тел ни –<br />

жълт.<br />

Допълнителният лист с текста, отнасящи се до първа страница на ЕКМТ раз ре шител<br />

но то, даден на официалния език на съответните страни, различен от френски и<br />

английски език, се отпечатва на бяла хартия, размер А4, двустранен печат и се отпечатва<br />

от страните членки.<br />

23


24


25


26


27


28


29


30


31


ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 2<br />

Мо­дел на раз­ре­ши­тел­но за меж­ду­на­ро­ден пре­воз на по­къщ­ни­на<br />

32


ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 3<br />

Пе­ча­ти, пос­та­вя­ни на раз­ре­ши­тел­ни­те<br />

Пе ча ти A, GR, H, I, RUS са в чер ве но<br />

Пе ча тът „ЕВРО III си гу рен“ ав то мо бил е в зе ле но 1<br />

Пе ча тът „ЕВРО IV си гу рен“ ав то мо бил е в зе ле но<br />

Пе ча тът „ЕВРО V си гу рен“ ав то мо бил е в зе ле но<br />

Пе ча тът „ЕВРО V си гу рен“ ав то мо бил е в зе ле но<br />

Тези пе ча ти се пос та вят на стра ни ца 1 от раз ре ши тел но то, най-чес то<br />

вст ра ни от тек с та, от дясно.<br />

1. Печатът с цифрата „III“ в центъра на разрешителни за „ЕВРО III си гур ни“ ав то мо би ли може да<br />

се прилага за преходен период от две години, т.е. до 31 декември 2015 г.<br />

33


ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 4<br />

Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно средство с<br />

техническите изисквания и изискванията за безопасност за „ЕВРО IV<br />

сигурен“, „ЕВРО V сигурен“, „ЕEV сигурен“, „ЕВРО VI сигурен“<br />

Свет ло зе лен фор му ляр, фор мат А4, отпечатан от двете страни на един лист<br />

34


35


36


37


ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 5<br />

Мо­дел на сер­ти­фи­кат за ре­мар­ке (по­лу­ре­мар­ке)<br />

Свет ло жълт фор му ляр, фор мат А 4<br />

38


39


ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 6<br />

Мо­дел на сер­ти­фи­кат за тех­ни­чес­ка из­п­рав­ностна<br />

товарни ав­то­мо­били и ре­мар­кета (по­лу­ре­мар­кета)<br />

Бял фор му ляр, фор мат А 4<br />

40


41


ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 7<br />

Мо­дел на пър­ви­те три стра­ни­ци на бор­до­вия днев­ник<br />

Бор до ви ят днев ник е в зе лен цвят, фор мат А 4, и се от пе чат ва<br />

на ези ка, на дър жа ва та, ко я то го из да ва<br />

42


ВАЖ­НИ ЗА­БЕ­ЛЕЖ­КИ<br />

1. Този бор до ви днев ник и съ о т вет но то ЕКМТ раз ре ши тел но тряб ва да се съх ра ня ват<br />

в пре воз но то сред с т во. Към вся ко раз ре ши тел но не може да има по ве че от един<br />

бор до ви днев ник.<br />

2. Днев ни кът тряб ва да носи съ щия но мер, как то съ о т вет но то ЕКМТ раз ре ши тел но,<br />

с под но ме ра ция, ако е не о б хо ди мо, тъй като нов днев ник може да бъде из да ден<br />

само то га ва, ко га то пър ви ят е за пъл нен. Ако няма та ко ва съ о т вет с т вие, са мо то<br />

ЕКМТ раз ре ши тел но може да се смя та за не ва лид но.<br />

3. Из вър ш ва ни те тран с пор т ни опе ра ции тряб ва да бъ дат опи са ни в бор до вия днев ник<br />

така, че да по каз ват в хро но ло ги чен ред вся ко пъ ту ва не с то вар меж ду то вар ния<br />

пункт и раз то вар ния пункт, как то и вся ко пъ ту ва не без то вар, ко га то се пре си ча<br />

гра ни ца. Мо гат да бъ дат опис ва ни и тран зит ни пун к то ве, но това не е за дъл жи телно.<br />

4. Бор до вият днев ник тряб ва да бъде по пъл нен пре ди на ча ло то на вся ко пъ ту ва не с<br />

то вар меж ду все ки един то ва рен и раз то ва рен пункт, как то и за вся ко пъ ту ва не без<br />

то вар.<br />

5. При то ва ре не или раз то вар ва не на сто ки на раз лич ни мес та (гру па жи) съ о т вет ни те<br />

ета пи се по соч ват в ко ло ни 1, 2, 3, 5 и 6, като се мар ки рат със знак „+“. Нап ри мер:<br />

в ко ло на 2 а) „Пун кт на на то вар ва не“ се за пис ва „Па зар джик + Плов див + Ста ра<br />

За го ра“; в ко ло на 5 „Брут но тег ло“ се за пис ва „12 + 5 + 4,5“.<br />

6. Вся как ви ко рек ции тряб ва да се из вър ш ват така, че пър во на чал но по пъл не ни те<br />

дан ни да мо гат да бъ дат раз че те ни.<br />

7. Ко га то едно пъ ту ва не за поч ва с едно го диш но или крат кос роч но ЕКМТ раз ре шител<br />

но, а про дъл жа ва с дру го – из да де но за след ва щия пос ле до ва те лен пе ри од, в<br />

пре воз но то сред с т во тряб ва да се съх ра ня ват и две те раз ре ши тел ни през вре ме на<br />

ця ло то пъ ту ва не, а бор до вият днев ник към раз ре ши тел но то, с ко е то прик люч ва<br />

пъ ту ва не то, тряб ва да съ дър жа ин фор ма ция за ця ло то пъ ту ва не и в ко ло на 7 „Специ<br />

а л ни бе леж ки“ тряб ва да се на пи ше но ме рът на раз ре ши тел но то, с ко е то е<br />

за поч на ло пъ ту ва не то.<br />

8. Лис то ве те от бор до вия днев ник тряб ва да се па зят в него, до ка то сро кът на ва лидност,<br />

по со чен в ЕКМТ раз ре ши тел но то, из те че. При го диш ни те раз ре ши тел ни<br />

ко пи я та на лис то ве те се от къс ват и се из п ра щат на ком пе тен т ния ор ган в стра на та<br />

член ка, ко я то е из дал днев ни ка, в рам ки те на две сед ми ци след края на все ки<br />

ка лен да рен ме сец, а при крат кос роч ни те раз ре ши тел ни – до две сед ми ци след края<br />

на сро ка на ва лид ност.<br />

43


44


ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 8<br />

Мо­дел сти­ке­ри за „ЕВРО III си­гу­рен“, „ЕВРО IV си­гу­рен“ ­<br />

и „ЕВРО V си­гу­рен“ товарен ав­то­мо­бил<br />

В стикери трябва да спазват следните размери: Зелена диаметър – 200 мм, бял<br />

диаметър – 220 мм, шрифт – 114 мм, или алтернативно, зелен диаметър – 130 мм,<br />

бял диаметър – 150 мм, шрифт – 75 мм. Те трябва да бъдат на зелен фон и бял за<br />

обиколката и писмо.<br />

Римската цифра „III“ трябва да се използва за „ЕВРО III си гу рен“ товарни ав томо<br />

били, римската цифра „IV“ – за „ЕВРО IV си гу рен“ и римската цифра „V“ „ЕВРО<br />

V си гу рен“ товарни ав то мо били, EEV – за „ЕЕV си гу рен“ и римската цифра „VI“ – за<br />

„ЕВРО VI си гу рен“ товарни ав то мо били.<br />

Внимание: ЕКМТ многостранните разрешителни за<br />

„EEV сигурен“ товарен автомобил ще се приравняват с<br />

ЕКМТ разрешителните за категория „ЕВРО V сигурен“<br />

товарен автомобил, така че този стикер не е<br />

зедължителен, а може да се използва стикер „ЕВРО V<br />

сигурен“.<br />

45


ДОПЪЛНЕНИЕ<br />

а) Схе­ма „ЕВРО III си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли<br />

б) Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно средство с техническите<br />

изисквания и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурен“,<br />

„ЕВРО IV сигурен“, „ЕВРО V сигурен“<br />

Моделът на сертификат за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV сигурен“ или „ЕВРО V<br />

сигурен“ са само за информация. Сертификатите (Приложение 4 от Ръководството от<br />

2009 г.) издадени преди 31 декември 2013 г. са валидни.<br />

Старите модели на сертификати за „ЕВРО III сигурен“ товарни автомобили могат<br />

да се използват само до 31 декември 2015 г.<br />

От 1 януари 2014 г. трабва до се използва моделът сертификат даден в Приложение<br />

4 на това Ръководство.<br />

в) Модели на сертификати за „по-зелен и сигурен“ и за за „зелен“ товарен автомобил<br />

Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно средство с техническите<br />

изисквания и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV<br />

сигурен“, „ЕВРО V сигурен“<br />

Свет ло зе лен фор му ляр, фор мат А4, отпечатан от двете страни на един лист<br />

Модел на сертификат за „по-зелен и сигурен“ товарен автомобил<br />

Свет ло зе лен фор му ляр с диагонална линия в тъмнозелен цвят с ширина 65 мм от<br />

долния ляв ъгъл към горния десен ъгъл, фор мат А4, два листа, едностранен печат<br />

Модел на сертификат за „зелен“ товарен автомобил<br />

Свет ло зе лен фор му ляр, фор мат А4<br />

Тоследните два модела са само за информация, Те не се прилагат в рамките на квотата<br />

от многократни ЕКМТ разрешителни от 1 януари 2009 г.<br />

46


а) Схе­ма „ЕВРО III си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли<br />

Изис к ва нията за товарни ав то мо би ли „ЕВРО III си гур ни“ са след ни те:<br />

Шу мо ви еми сии на пре воз ни те сред с т ва:<br />

(как то е за ло же но в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както<br />

е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC,<br />

или така, както е последно изменена)<br />

– 77 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност до 75 kW<br />

– 78 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност над 75 kW и под 150 kW<br />

– 80 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност равна или над 150 kW.<br />

Вред ни хи ми чес ки еми сии за ди зе ло ви дви га те ли<br />

(измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно Правило № 49 на ИКЕ/ООН,<br />

Серия поправки 03, ред A; или Директива 88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC,<br />

ред A, или Директива 2005/55/EC, ред A.) 1<br />

– CO : 2,1 g/kWh<br />

– HC : 0,66 g/kWh<br />

– NOx : 5,0 g/kWh<br />

– Твър ди час ти ци 2 : 0,10 [0,13] g/kWh.<br />

– Дим : 0,8 m -1<br />

(измерени при изпитателни цикли ETC съгласно Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия<br />

поправки 03, ред A; или Директива 88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред A,<br />

или Директива 2005/55/EC, ред A.) 1<br />

– СО : 5,45 gkWh<br />

– NMHC : 0,78 gkWh<br />

– СН 4 3 : 1,6 gkWh<br />

– NОx : 5,0 gkWh<br />

– Твър ди час ти ци 2 : 0,16 (0,21) gkWh<br />

Ми ни мал ни изис к ва ния по от но ше ние на тех ни чес ки нор ми и бе зо пас ност:<br />

1. Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална<br />

дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или<br />

така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с Директива<br />

2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани гуми, Регламент<br />

№ 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено.<br />

2. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те на по лу ре мар ке та) и техни<br />

те ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, трябва<br />

да бъ дат обо руд ва ни със задно нискоразположено защитно устройство7 в съответствие<br />

с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/<br />

ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

3. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те) и тех ни те ре мар ке та<br />

(по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат снабде<br />

ни със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или така<br />

1. Буква A в номера на одобрение.<br />

2 За двигателите с цилиндри под 0,75 dm 3 (всеки) и с номинален режим над 3000 мин –1 .<br />

3 Само за двигатели, работещи с природен газ, съгласно предписанията за опитите ЕТС<br />

(Вж. Приложение III, част 2, точка 3.9 – Директива 1999/96/ЕИО).<br />

47


както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е последно<br />

изменена.<br />

4. Моторните превозни средства тряб ва да раз по ла гат с ог ле да ло за обратно виждане<br />

в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е<br />

последно изменено; или с Директива 71/127/ЕИО, изменена с Директива 88/321/<br />

ЕИО или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

5. Моторните превозни средства тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна<br />

сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01,<br />

или така както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с<br />

Директива 97/28/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

6. Пре воз ни те сред с т ва тряб ва да из пол з ват та хог раф в съответствие със Спогодбата<br />

AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) №<br />

3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено,<br />

както и с Регламенти на Комисията (ЕО) № 1360/2002 и № 432/2004, или така,<br />

както са последно изменени.<br />

7. Моторните превозни средства тряб ва да имат ограничител на скоростта в съответствие<br />

с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с<br />

Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно<br />

изменена.<br />

8. Теж ки те и дъл ги пре воз ни сред с т ва тряб ва да имат задни обозначителни табели<br />

(светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило<br />

№ 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено.<br />

9. Моторните превозни средства тряб ва да имат спирачна уредба, оборудвана с<br />

антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН,<br />

Серия поправки 09, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/<br />

ЕИО, изменена с Директива 98/12/ЕО, или така, както е последно изменена.<br />

10. Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с<br />

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено;<br />

или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така,<br />

както е последно изменена.<br />

11. Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да<br />

отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в<br />

Директива 96/96/ЕО, изменена с Директива 2003/27/ЕО, или така, както е последно<br />

изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13 ноември 1997 г.<br />

относно приемането на единни технически предписания за колесните превозни<br />

средства, както и условията за взаимното признаване на тези проверки, както е<br />

завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на ИКЕ/ООН R.E.1<br />

(TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/WP.1/2001/25) или така<br />

както е последно изменено. В съ о т вет с т вие с тези Ди рек ти ви тех ни чес ки ят кон т­<br />

рол тряб ва да бъде еже го ден с цел да та та на из да ва не на сер ти фи ка та за съ о т вет с­<br />

т вие да не бъде от п ре ди по ве че от 12 ме се ца.<br />

Освен това, ЕКМТ раз ре ши тел ни те за „ЕВРО III си гур ни“ ав то мо би ли мо гат да се<br />

из пол з ват само от пре воз ни сред с т ва, ко и то от го ва рят на тех ни чес ки те изис к ва ния,<br />

по со че ни по-горе, и са ва лид ни само ако са прид ру же ни от пъ лен ком п лект по пъл не ни<br />

сер ти фи ка ти, по соч ва щи съ о т вет с т вие с тех ни чес ки те стан дар ти и стан дар ти те за бе зопас<br />

ност.<br />

Сер ти фи ка ти те се из гот вят на националния език или на ан г лийс ки, френ с ки или на<br />

нем с ки език. Те тряб ва да в комплект от пре во ди на най-малко два от дру ги те посочени<br />

езици (Вж. При ло же ния 4, 5 и 6).<br />

Сер ти фи ка тът от нос но шума и вред ни те еми сии (При ло же ние 4), за „ЕВРО III<br />

48


си гур ни“ ав то мо би ли може да бъде по пъл нен от:<br />

– компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала<br />

представител на производителя;<br />

– производител на превозното средство или негов упълномощен представител<br />

в страната на регистрация, или<br />

– комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя<br />

на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация,<br />

когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя на превозното<br />

средство.<br />

В случай на „упълномощен представител“, той тряб ва да по со чи име то на про и з­<br />

во ди те ля, от ко го то е упъл но мо щен.<br />

Сер ти фи ка тът се из да ва ед нок рат но за пре воз но то сред с т во и не се на ла га да бъде<br />

под но вя ван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите,<br />

са били променени.<br />

Спаз ва не то на нор ми те за бе зо пас ност за „ЕВРО III си гур ни“ ав то мо би ли тряб ва<br />

да се про ве ря ва вся ка го ди на по вре ме на за дъл жи тел ния тех ни чес ки прег лед (виж Прило<br />

же ние 6).<br />

Ми ни мал ни те изис к ва ния за безопасност са задължителни как то за пре воз ни те<br />

сред с т ва, така и за тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та). За то ва при пус ка не в дви же ние<br />

и по вре ме на за дъл жи тел ни те тех ни чес ки прег ле ди, за ре мар ке та та (по лу ре мар ке та та)<br />

тряб ва да се по пъл ва от де лен сер ти фи кат (виж При ло же ния 5 и 6).<br />

Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ре мар ке та та<br />

(по лу ре мар ке та та) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва<br />

да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения,<br />

от:<br />

– компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала<br />

представител на производителя;<br />

– производител на превозното средство или негов упълномощен представител<br />

в страната на регистрация, или<br />

– комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя<br />

на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация,<br />

когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя на превозното<br />

средство.<br />

Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното<br />

превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с<br />

разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от ор ган или ор га ни за ция оп реде<br />

лен и под пряк кон т рол на дър жа ва та на ре гис т ра ция за це ли те на Ди рек ти ва 96/96/<br />

ЕС, или на Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/<br />

ООН R.E.1<br />

При е ма се, че тех ни чес ки те изис к ва ния и изис к ва ни я та за бе зо пас ност на сер ти фика<br />

та не са спа зе ни, ако вслед с т вие на про вер ка по вре ме на пъ ту ва не то се ока же, че<br />

стой нос ти те на еми си и те, по со че ни в сер ти фи ка та, са над ви ше ни. В та ки ва слу чаи серти<br />

фи ка тът се счи та за не ва ли ден.<br />

За оп рос тя ва не и ус ко ря ва не пре ми на ва не то през гра нич ни те пун к то ве се пре по ръчва<br />

„ЕВРО III си гур ни те“ ав то мо би ли да са мар ки ра ни от п ред с маг ни тен „знак“ или<br />

сти кер в съ о т вет с т вие с мо де ла от При ло же ние 8. Зна кът тряб ва да е в зе лен цвят, с бял<br />

кант и да носи обоз на че на в бяло римска циф ра „III“ (III = ЕВРО III).<br />

49


ДОПЪЛНЕНИЕ б)<br />

Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно<br />

средство с техническите изисквания и изискванията за безопасност<br />

за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV сигурен“, „ЕВРО V сигурен“<br />

Свет ло зе лен фор му ляр, фор мат А4, отпечатан от двете страни на един лист<br />

50


51


ДОПЪЛНЕНИЕ в)<br />

Модел на сертификат за „зелен“ товарен автомобил<br />

Свет ло зе лен фор му ляр, фор мат А4<br />

52


ДОПЪЛНЕНИЕ<br />

Модел на сертификат за „по-зелен и сигурен“ товарен автомобил<br />

Свет ло зе лен фор му ляр с диагонална линия в тъмнозелен цвят с ширина 65 мм от<br />

долния ляв ъгъл към горния десен ъгъл, фор мат А4, два листа, едностранен печат<br />

53


54


ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ­<br />

НА БОРДА НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛ<br />

Бордови дневник, изготвена на езика на страната, където е регистрирано превозното<br />

средство и номерирана от издалите я компетентни органи, придружена от:<br />

ЕКМТ разрешително, надлежно попълнено, годишно или краткосрочно (валидно<br />

за 30 дни) със съответните печати, отговарящи на типа на превозното средство<br />

(„ЕВРО IV сигурно“, „ЕВРО V сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“) 1 и, когато се<br />

налага, ограниченията за използнате на територията на някои държави (A, GR, H, I,<br />

RUS). Краткосрочното разрешително може да бъде валидно само за 30 дни.<br />

ЕКМТ сертификат за съответствие на моторно превозно средство с изискванията за<br />

шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за „ЕВРО IV<br />

сигурно“, „ЕВРО V сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“, „EEV сигурно“ или „ЕВРО VI<br />

сигурно“ моторно превозно средство (Приложение № 4 в Ръководството) 1 , попълнен<br />

на един от четирите езика (на страната на регистрация, френски, английски,<br />

немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите<br />

три езика. Всички екземпляри се номерират по такъв начин, че да бъдат част<br />

от непрекъсната серия, съответстваща на дадената страна членка. Компетентният<br />

национален орган може пряко да извършва номерацията или да делегира това на<br />

производителите, но така или иначе националният орган е отговорен да гарантира,<br />

че номерата на сертификатите могат да бъдат „проследени“ така, че да може да<br />

бъде идентифициран всеки сертификат.<br />

• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите<br />

газове и сертификатите за съответствие с изискванията за безопасност<br />

(Приложения 6А, 7А, 6В и 7В в Ръководството от 2006 г.) за „ЕВРО III<br />

сигурни“ или „ЕВРО IV сигурни“ моторни превозни средства, издадени преди 31<br />

декември 2008 г. остават валидни. 2<br />

• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите<br />

газове и изискванията за безопасност за товарни автомобили „ЕВРО V<br />

сигурен“ [ITF/TMB/TR(2008)4] издадени до 31 декември 2008 г. остават валидни.<br />

• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите<br />

газове и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурни“, „ЕВРО<br />

IV сигурни“ или „ЕВРО V сигурни“ моторни превозни средства (Приложение 4<br />

в Ръководството от 2009 г.), издадени преди 31 декември 2013 остават валидни. 2<br />

• Превозните средства, които са били регистрирани за първи път преди изменение<br />

на Директива или Регламент, посочени в това Ръководство, трябва да се съобразят<br />

с изискванията на Директивата или Регламентът, във варианта, приложим<br />

по време на регистрацията.<br />

• Считано от 1 януари 2014 г., трябва да се използват сертификатите, които са<br />

дадени в Приложение 4 от настоящото Ръководство.<br />

ЕКМТ сертификат за съответствие с изискванията за безопасност за ремаркето или<br />

полуремаркето (Приложение 5 от Ръководството), попълнен на един от четирите<br />

езика (на страната на регистрация на превозното средство, френски, английски,<br />

немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите<br />

три езика. Всички екземпляри се номерират по такъв начин, че да бъдат част<br />

от непрекъсната серия, съответстваща на дадената страна членка. Компетентният<br />

национален може пряко да извършва номерацията или да делегира това на производителите,<br />

но така или иначе националният орган е отговорен да гарантира, че<br />

номерата на сертификатите могат да бъдат „проследени“ така, че да може да бъде<br />

идентифициран всеки сертификат.<br />

55


• Сертификатите, издадени преди 31 декември 2013 г., остават валидни .<br />

Превозни средства, които са регистрирани за първи път преди изменението на<br />

съответната директива или регламент, както е посочено в <strong>ръководство</strong>то,<br />

трябва да се съобразяват с изискванията на съответната директива или<br />

регламент в редакцията му, приложима към момента на първата регистрация<br />

на превозното средство.<br />

• Считано от 1 януари 2014 г., трябва да се използват сертификатите, които са<br />

дадени в Приложение 5 от настоящото Ръководство.<br />

ЕКМТ сертификат за техническа изправност на товарния автомобил и ремаркето<br />

или полуремаркето (Приложение 6 от Ръководството), попълнен на един от четирите<br />

езика (на страната на регистрация, френски, английски, немски), придружен от<br />

непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика.<br />

Компетентният национален орган в страната на регистрация отговаря за номерацията<br />

на тези сертификати.<br />

• Поради факта, че датата на първа регистрация на превозното средство не е<br />

посочено във всеки ЕКМТ сертификат и не винаги се отбелязва в документа<br />

за регистрация на превозното средство, всички превозни средства – без значение<br />

дали те са „нови“ или „стари“ – трябва да нося този сертификат на<br />

борда, за да се гарантира еднаква, бърза и проста система за контрол.<br />

• Сертификатите за техническа изправност, попълнени през 2013 г., остават<br />

валидни за период от 12 месеца, вкл. до края на същия месец, когато трябва да<br />

бъдат подновени. От 1 януари 2014 г. трябва да се използват нови формуляри,<br />

които са дадени в Приложение 6 от Ръководството.<br />

• Ако сертификатите за съответствие, посочени по-горе, са били издадени<br />

преди 31 декември 2013 г., то по време на теста за техническа изправност ще<br />

бъде потвърдено, че превозното средство е оборудвано в съответствие с тези<br />

версии на Директивите, които са били приложими към момента на първата<br />

регистрация на превозното средство.<br />

56<br />

ЗАБЕЛЕЖКИ:<br />

1. „EEV сигурни“ товарни автомобили не се разглеждат в рамките на многостранните<br />

ЕКМТ квоти като отделна категория. ЕКМТ многостранните разрешителни<br />

за „EEV сигурни“ товарни автомобили ще се приравняват с ЕКМТ<br />

разрешителните за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни автомобили.<br />

2. Квотата от ЕКМТ разрешителни за товарни автомобили от категория „ЕВРО<br />

III сигурни“ ще се запази в рамките на многостранната квота за преходен<br />

период от две години, т.е. само до 31 декември 2015 г.<br />

Основни правила за попълване на удостоверенията<br />

Всички удостоверения трябва да бъдат попълнени и подписани. Те ще се считат за<br />

невалидни, когато данните или нанесената информацията съществуват, но са непълни<br />

по отношение на някои пунктове. Изключения се допускат единствено за:<br />

• „Задното нискоразположено защитно устройство“ и „страничните ограничители“<br />

посочени в Приложения 4 и 5: в съответствие с бележките в долната част на страниците,<br />

те не се изискват за влекачите.<br />

В такива случаи се препоръчва точките, които остават непопълнени, да не се оставят<br />

празни, а да се зачеркват.<br />

Сертификатите, посочени в Приложения 4 и 5, могат да бъдат попълнени и<br />

подписани от сканирани или поставени на печат подписи.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!