05.10.2021 Views

ЛОГИСТИКА 8 / 2021

Четете в броя: * Александър Колев, управител на Фреш енд Фууд Лоджистик споделя за тънкостите на температурната логистика, за тенденциите в бизнеса и за принципите в управлението на компанията. * Класическият европалет навърши 60 години, а марката EPAL празнува своята 30 годишнина. Срещаме се с Кирил Василев, президент, и Атанас Котов, изпълнителен директор на EPAL България, Гърция и Румъния. * За производителя на строителна химия Мапеи България е важно увеличаване броя на продукцията в завода и съкращаване на пътя за доставка. * Цветин Тодоров е новият председател на НСБС. * Роботите ще заменят хората в складовете - Христо Урумов, основател и управител на STAMH. и още...

Четете в броя:
* Александър Колев, управител на Фреш енд Фууд Лоджистик споделя за тънкостите на температурната логистика, за тенденциите в бизнеса и за принципите в управлението на компанията.
* Класическият европалет навърши 60 години, а марката EPAL празнува своята 30 годишнина. Срещаме се с Кирил Василев, президент, и Атанас Котов, изпълнителен директор на EPAL България, Гърция и Румъния.
* За производителя на строителна химия Мапеи България е важно увеличаване броя на продукцията в завода и съкращаване на пътя за доставка.
* Цветин Тодоров е новият председател на НСБС.
* Роботите ще заменят хората в складовете - Христо Урумов, основател и управител на STAMH.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!