03.05.2023 Views

ЛОГИСТИКА 4 / 2023

Четете в броя: * Предпазлива или оптимистично настроена е световната логистична и спедиторска индустрия днес според д-р Иван Петров, президент на FIATA * Кадрите в логистиката са дефицитен ресурс и фокусът на бизнеса е как да се повиши имиджът на тези професии. * 2022 г. се оказа най-добра за жп превозите в страната за повече от 10 години насам. * Тествахме номинираните за IFOY Awards 2023. * LEAN & GREEN – пътят към логистиката без вредни емисии. * Balkan eCommerce Summit обедини експерти от 12 държави и очерта състоянието и тенденциите в е-търговията на Балканите. * Къде отидоха дигиталните умения на българина? * Работодателите имат все по-големи изисквания. и още...

Четете в броя:
* Предпазлива или оптимистично настроена е световната логистична и спедиторска индустрия днес според д-р Иван Петров, президент на FIATA
* Кадрите в логистиката са дефицитен ресурс и фокусът на бизнеса е как да се повиши имиджът на тези професии.
* 2022 г. се оказа най-добра за жп превозите в страната за повече от 10 години насам.
* Тествахме номинираните за IFOY Awards 2023.
* LEAN & GREEN – пътят към логистиката без вредни емисии.
* Balkan eCommerce Summit обедини експерти от 12 държави и очерта състоянието и тенденциите в е-търговията на Балканите.
* Къде отидоха дигиталните умения на българина?
* Работодателите имат все по-големи изисквания.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!