31.05.2023 Views

ЛОГИСТИКА 5 / 2023

Четете в броя: * Разговор с Петър Лефтеров – създателя на Булавто, по повод на успешното 30-годишно развитие на фирмата. * AI технологиите помагат за намаляване на предизвикателствата с работната ръка в логистиката, според Катя Буш, главен търговски директор на DHL. * Очаква се сериозно понижаване на икономическия растеж в Европа през 2023 г., според Кофас България. * STAMH оборудва нови складови площи на REMIX. * CMR отговорност и важни насоки за предотвратяване на щети. * Нищо не става без логистиката, както се видя на transport logistic. * Бизнесът с логистични услуги ще процъфтява, според Левон Хампарцумян. и още...

Четете в броя:
* Разговор с Петър Лефтеров – създателя на Булавто, по повод на успешното 30-годишно развитие на фирмата.
* AI технологиите помагат за намаляване на предизвикателствата с работната ръка в логистиката, според Катя Буш, главен търговски директор на DHL.
* Очаква се сериозно понижаване на икономическия растеж в Европа през 2023 г., според Кофас България.
* STAMH оборудва нови складови площи на REMIX.
* CMR отговорност и важни насоки за предотвратяване на щети.
* Нищо не става без логистиката, както се видя на transport logistic.
* Бизнесът с логистични услуги ще процъфтява, според Левон Хампарцумян.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!