31.08.2023 Views

ЛОГИСТИКА 7 / 2023

Четете в броя: * С Мариета Григорова, управител на Гебрюдер Вайс България, разговаряме за сегашната ситуация, за бъдещето, за качествата на лидера. * Мартин Кушев, логистичен мениджър на ВИТТЕ Аутомотив България, разказва как се завладяват световните пазари и какви са спецификите на веригите на доставки при аутомотив сектора. * Йордан Стоянов, генерален мениджър на Деламод България, по повод откриването на едно от най-добрите крос-док съоръжения в страната. * ЕС не се справя с целите за интермодалност - може ли наистина Европа да има чиста икономика до 2050 г.? * Има ли привилегировани в жп превозите - КЗК разследва НКЖИ за злоупотреба с господстващо положение. * Идва ли краят на глобализацията и свободната търговия? и още...

Четете в броя:
* С Мариета Григорова, управител на Гебрюдер Вайс България, разговаряме за сегашната ситуация, за бъдещето, за качествата на лидера.
* Мартин Кушев, логистичен мениджър на ВИТТЕ Аутомотив България, разказва как се завладяват световните пазари и какви са спецификите на веригите на доставки при аутомотив сектора.
* Йордан Стоянов, генерален мениджър на Деламод България, по повод откриването на едно от най-добрите крос-док съоръжения в страната.
* ЕС не се справя с целите за интермодалност - може ли наистина Европа да има чиста икономика до 2050 г.?
* Има ли привилегировани в жп превозите - КЗК разследва НКЖИ за злоупотреба с господстващо положение.
* Идва ли краят на глобализацията и свободната търговия?
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!