01.10.2023 Views

Логистиците на България 2023

ЛОГИСТИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ представя фирми и хора от транспорта, спедицията и логистиката, които работят в България. Нека колкото е възможно повече млади хора да разберат значимостта на професиите, свързани с транспорта и логистиката. Събрали са интересен микс от български и международни фирми, като са обхванати спедитори, 3PL компании, дистрибутори, производства, куриери...

ЛОГИСТИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ представя фирми и хора от транспорта, спедицията и логистиката, които работят в България.
Нека колкото е възможно повече млади хора да разберат значимостта на професиите, свързани с транспорта и логистиката.
Събрали са интересен микс от български и международни фирми, като са обхванати спедитори, 3PL компании, дистрибутори, производства, куриери...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!