02.11.2023 Views

ЛОГИСТИКА 9 / 2023

Четете в броя: * Над 270 професионалисти от 120 компании се включиха в логистичното събитие на годината - 11. Логистична Бизнес Конференция. * Със Зоран Лазороски, мениджър на регион „Черно море“ в DB Schenker, разговаряме за 30-годишнината от възстановяването на дейността на DB Schenker в България, както и по много други теми. * Търговска верига ЗОРА откри своя нов логистичен и административен център в Индустриален парк София – Божурище и по този случай Георги Стойков, управляващ съдружник в ЗОРА, споделя за бизнеса на фирмата. * Кой е най-добрият съвет към клиента? - Съветите на Лутц Асекуранц за какво да внимаваме при застрахователните условия. * По-динамични складови операции и автоматизация - STAMH оборудва дистрибуционния център на Phoenix Pharma в Бургас. * Проектират РО-ЛА терминал в пристанище Русе. * България отстъпва на съседни страни в състезанието за инвеститори - как държавата ще развива индустриалните зони? и още...

Четете в броя:
* Над 270 професионалисти от 120 компании се включиха в логистичното събитие на годината - 11. Логистична Бизнес Конференция.
* Със Зоран Лазороски, мениджър на регион „Черно море“ в DB Schenker, разговаряме за 30-годишнината от възстановяването на дейността на DB Schenker в България, както и по много други теми.
* Търговска верига ЗОРА откри своя нов логистичен и административен център в Индустриален парк София – Божурище и по този случай Георги Стойков, управляващ съдружник в ЗОРА, споделя за бизнеса на фирмата.
* Кой е най-добрият съвет към клиента? - Съветите на Лутц Асекуранц за какво да внимаваме при застрахователните условия.
* По-динамични складови операции и автоматизация - STAMH оборудва дистрибуционния център на Phoenix Pharma в Бургас.
* Проектират РО-ЛА терминал в пристанище Русе.
* България отстъпва на съседни страни в състезанието за инвеститори - как държавата ще развива индустриалните зони?
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!