02.11.2023 Views

ЛОГИСТИКА 9 / 2023

Четете в броя: * Над 270 професионалисти от 120 компании се включиха в логистичното събитие на годината - 11. Логистична Бизнес Конференция. * Със Зоран Лазороски, мениджър на регион „Черно море“ в DB Schenker, разговаряме за 30-годишнината от възстановяването на дейността на DB Schenker в България, както и по много други теми. * Търговска верига ЗОРА откри своя нов логистичен и административен център в Индустриален парк София – Божурище и по този случай Георги Стойков, управляващ съдружник в ЗОРА, споделя за бизнеса на фирмата. * Кой е най-добрият съвет към клиента? - Съветите на Лутц Асекуранц за какво да внимаваме при застрахователните условия. * По-динамични складови операции и автоматизация - STAMH оборудва дистрибуционния център на Phoenix Pharma в Бургас. * Проектират РО-ЛА терминал в пристанище Русе. * България отстъпва на съседни страни в състезанието за инвеститори - как държавата ще развива индустриалните зони? и още...

Четете в броя:
* Над 270 професионалисти от 120 компании се включиха в логистичното събитие на годината - 11. Логистична Бизнес Конференция.
* Със Зоран Лазороски, мениджър на регион „Черно море“ в DB Schenker, разговаряме за 30-годишнината от възстановяването на дейността на DB Schenker в България, както и по много други теми.
* Търговска верига ЗОРА откри своя нов логистичен и административен център в Индустриален парк София – Божурище и по този случай Георги Стойков, управляващ съдружник в ЗОРА, споделя за бизнеса на фирмата.
* Кой е най-добрият съвет към клиента? - Съветите на Лутц Асекуранц за какво да внимаваме при застрахователните условия.
* По-динамични складови операции и автоматизация - STAMH оборудва дистрибуционния център на Phoenix Pharma в Бургас.
* Проектират РО-ЛА терминал в пристанище Русе.
* България отстъпва на съседни страни в състезанието за инвеститори - как държавата ще развива индустриалните зони?
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!