04.04.2024 Views

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 2 / 2024

Четете в броя: * Елтрак България е избран за стратегически партньор на Sandvik SRP SEMEC и официален дистрибутор за българския пазар на пълната гама стационарни трошачни и пресевни машини. * Просол ООД се присъедини към глобалната мрежа от дилъри на Tesab Engineering като изключителен партньор, представляващ България. * Инжконсулт ЕООД стана официален представител за България на известния испански производител на компактна подемна и транспортна техника AUSA. * Новите технологии при минните самосвали идват с Komatsu HD605-8. * Мобилна роторна трошачка Powerscreen Trakpactor 480 – налична в България. * Универсални гуменоверижни багер-товарачи Mecalac 8MCR, налични на склад. * Bobcat обнови портфолиото си от компактни колесни товарачи. * HD Hyundai въвежда нов стандарт за компактни багери. и още...

Четете в броя:
* Елтрак България е избран за стратегически партньор на Sandvik SRP SEMEC и официален дистрибутор за българския пазар на пълната гама стационарни трошачни и пресевни машини.
* Просол ООД се присъедини към глобалната мрежа от дилъри на Tesab Engineering като изключителен партньор, представляващ България.
* Инжконсулт ЕООД стана официален представител за България на известния испански производител на компактна подемна и транспортна техника AUSA.
* Новите технологии при минните самосвали идват с Komatsu HD605-8.
* Мобилна роторна трошачка Powerscreen Trakpactor 480 – налична в България.
* Универсални гуменоверижни багер-товарачи Mecalac 8MCR, налични на склад.
* Bobcat обнови портфолиото си от компактни колесни товарачи.
* HD Hyundai въвежда нов стандарт за компактни багери.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!