M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

mnichovice.info

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

Spis.zn. SÚ/2060/10/Po str. 2

domu bude plynovým kotlem 0,35-1,7m3/hod s rozvody ÚT. Dešťové vody budou sváděny do vsakovací

jímky.

zahradní domek – dřevostavba o zastavěné ploše 53,2m2 s terasou 13,3m2. Zahradní domek

bude přízemní, nepodsklepený s využitým úložným podkrovím. Stavba bude zastřešena dřevěným

sedlovým krovem (výška stavby 6,3m) se střešní krytinou bonnský šindel černé barvy. Barevné

řešení venkovní omítky bude totožné s barvou rodinného domu. Objekt bude připojen na elektro,

vodu, kanalizaci (žumpu) a NTL plynovou přípojku. Vytápění objektu bude plynovým kotlem. Dešťové

vody budou sváděny do vsakovací jímky.

- přípojka - elektro se stavbou kiosku měření s ER. Tato přípojka bude provedena tak, že stávající

kabel (původní el. připojení rekreačního objektu na pozemku st.č. 397 k.ú. Všestary u Říčan) umístěný

v pozemku stavebníků, bude 2m od hranice přerušen a naspojkován novým kabelem CYKY J 4x 10

stejného typu a průřezu jako je stávající přívod ze sítě ČEZ Distribuce a.s. Dále bude kabel veden

pozemkem stavebníků do kiosku měření a ukončen v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku

parc.č. 890/3 a pozemku parc.č. 891/18, v oplocení. Elektroměrový rozvaděč bude obsahovat hlavní jistič

a elektroměr pro měření spotřeby el. energie rodinného domu a zahradního domku. Odtud bude

napájecím kabelem napojen rozvaděč v rodinném domě a v zahradním domku.

- vody potrubím rPE a s vodoměrnou sestavou na pozemku stavebníků a dále do stavby rodinného

domu a zahradního domku

- kanalizace potrubím DN 100-150 do plastové žumpy o objemu 16m3

- dešťové kanalizace se svodem do vsakovací jímky

- NTL plynová od kiosku HUP v oplocení pozemku k plynovému kotli v rodinném domě a v zahradním

domku

- zpevněné plochy z betonové dlažby budou provedeny okolo stavby zahradního domku, na přístupu

k rodinnému domu a za vjezdovou bránou na pozemku stavebníků. Tato zpevněná plocha bude provedena

pro parkování 4 osobních automobilů.

- oplocení při hranici s pozemkem parc.č. 891/18 k.ú. Všestary u Říčan bude provedeno z KB bloků

(podezdívka) a dřevěnou výplní, celkově do výške 1,8m. Toto oplocení bude osazeno vjezdovou bránou a

vstupní brankou.

Stavba rodinného domu a zahradního domku na pozemku parc.č. 890/3 k.ú. Všestary u Říčan, bude

umístěna ve vzdálenosti do 50m od lesního pozemku.

III. Stanoví podmínky pro umístění a provedení staveb rodinného domu a zahradního domku:

1. Stavby budou umístěny v souladu s grafickou situací 1: 250 (rodinný dům bude umístěn v severní

části pozemku parc.č. 890/3, ve vzdálenosti 3,4m od hranice pozemku parc.č. 890/2, 3m od hranice

pozemku parc.č. 889/1 a 2m od hranice s pozemkem parc.č. 929/3, zahradní domek bude umístěn

v jihozápadní části pozemku parc.č. 890/3, ve vzdálenosti 2m od hranice pozemku parc.č. 890/2 a

891/18), která je součástí předložené projektové dokumentace a která obsahuje výkres současného

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným

umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a

sousedních staveb.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Milan Melichar;

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu tyto fáze výstavby pro

kontrolní prohlídky stavby:

a) po provedení základové desky

b) po dokončení – závěrečná kontrolní prohlídka stavby

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických

zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při

stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

5. Vozovky, příjezdové a přístupové komunikace budou udržovány tak, aby byl zajištěn příjezd vozů

HZS, sanitních vozů (i rychlé pohotovostní služby), vozů TKO.

6. V případě používání a poškození stávající komunikace při výstavbě je stavebník povinen uvést ji do

původního stavu.

7. Stavebník zabrání vstupu nepovolaných osob na staveniště.

More magazines by this user
Similar magazines