M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

mnichovice.info

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83

Č.j.: SÚ/306/11/Pa Mnichovice : 4.5.2011

Vyřizuje: Pátková Stanislava

telefon: 323 666 315

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. g) zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne

7.3.2011 podal

Pavel Táborský, nar. 4.3.1981, Jaromírova č.p. 759/13, 128 00 Praha,

Ing. Hana Záluská, nar. 8.2.1981, Čermákova č.p. 1270/8, 120 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

vrtané studny a oplocení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 947/25 v katastrálním území Všestary u Říčan.

Stavba vrtané studny bude o hloubce 60m , průměru Dn 154mm. Umístěna bude 3m od hranice

s pozemkem p.č. 947/28 a 6m od hranice s pozemkem PK 946 k.ú. Všestary u Říčan.

Oplocení bude vybudováno okolo celého pozemku. Bude provedeno z poplastovaného pletiva výšky

1,8m upevněném na ocelových sloupcích. Na hranici s pozemkem p.č. 947/19 bude osazena vjezdová

brána šíře 3m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavby budou umístěny v souladu se situacemi umístění staveb na pozemku, které jsou přílohou

předložených projektových dokumentací a které obsahují výkres současného stavu území se

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na

okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Další stupeň PD pro stavbu vrtané studny bude vodoprávně projednán s MěÚ Říčany, odborem ŽP,

vodoprávním úřadem.

3. Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná oprávněnou osobou.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

- Obce Všestary námitka dne 7.3.2011, námitka týkající se nesouhlasu s vydáním územního

rozhodnutí na stavbu vrtané studny s ohledem na obavu z možného ovlivnění okolních stávajících

studní . Důvod nedostatek podzemní vody v lokalitě.


Spis.zn. SÚ/306/11/Pa str. 2

Stavební úřad tuto námitku zamítl jako neopodstatněnou na základě žadatelem předložených podkladů:

Vyhodnocení výsledku hydrogeologického průzkumu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Táborský, nar. 4.3.1981, Jaromírova č.p. 759/13, 128 00 Praha

Ing. Hana Záluská, nar. 8.2.1981, Čermákova č.p. 1270/8, 120 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 7.3.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedených staveb.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 22.4.2011, o jehož výsledku byl

sepsán protokol.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska, vyjádření sdělili:

- Obec Všestary

- MěÚ Říčany, Odbor ŽP – vodoprávní úřad

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Obec Všestary námitka dne 7.3.2011

Stavební úřad obdržel, jako součást předložených podkladů pro vydání územního rozhodnutí i Stanovisko

Obce Všestary. Z jeho obsahu vyplývá, že obec nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu

vrtané studny (pro zalévání zahrady a obsluhu pozemku). Důvodem je nedostatek vody v lokalitě a

přítomnost vodovodního řadu vedoucího přímo okolo hranice dotčeného pozemku.

Stavební úřad tuto námitku zamítl jako neopodstatněnou. Součástí předložených podkladů pro vydání

územního rozhodnutí je Závěrečná zpráva o vyhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu. Dle

odst. 1.5. „Závěry a doporučení“ při udělení povolení k odběru navrženého množství vody, nedojde

k ovlivnění okolních studní. Požadavek napojení pozemku žadatele na veřejný vodovodní řad lze brát

pouze jako doporučení. Není v kompetenci stavebního úřadu nařídit napojení pozemku na vodovodní

řad.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve

výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Miroslav Balík, Marie Balíková, Josef Baťcha, Miloslava Baťchová, INGESTIN, s.r.o., Obec

Všestary

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke

Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Krajskému úřadu

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Spis.zn. SÚ/306/11/Pa str. 3

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu

úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též

speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Pátková Stanislava

Oprávněná úřední osoba - referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích pol. č. 18 písm. a)...1000,- byl

uhrazen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Pavel Táborský, Vajdova 1031/5, Hostivař, 102 00 Praha 102

Ing. Hana Záluská, Vajdova 1031/5, Hostivař, 102 00 Praha 102

Obec Všestary, IDDS: mmqa8gh

dotčené správní úřady

MěÚ Říčany, územní plánování a region. rozvoj, IDDS: skjbfwd

MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd

účastníci řízení veřejnou vyhláškou

Miroslav Balík, Strančická č.p. 6, Všestary, 251 63 Strančice

Marie Balíková, Strančická č.p. 6, Všestary, 251 63 Strančice

Josef Baťcha, Strančická č.p. 1, Všestary, 251 63 Strančice

Miloslava Baťchová, Strančická č.p. 1, Všestary, 251 63 Strančice

INGESTIN, s.r.o., IDDS: by3b3vz

More magazines by this user
Similar magazines