(kompletní znění soutěžních podmínek naleznete zde - formát PDF).

casopisstavebnictvi.cz

(kompletní znění soutěžních podmínek naleznete zde - formát PDF).

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.aČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavebníVUT v Brně, Fakulta architekturyTU Liberec, Fakulta umění a architekturyve spolupráci sčasopisem Stavebnictví, vydavatelství EXPO DATA, spol. s r.o.časopisem Stavebnictví a Interiér, vydavatelství VEGA, spol. s r.o.ainternetovým portálem www.TvujDum.czjako mediálními partneryvyhlašujív souvislosti s vyhlášením soutěžePOROTHERM DŮM 20092. ročník soutěžePOROTHERM DŮM STUDENT 2009pro studentyFakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze,Fakulty architektury VUT v Brně,Fakulty umění a architektury TU Liberecna témaRodinný dům budoucnostiV Praze 16. února 2009


1. Účastníci soutěžeSoutěž je vyhlášena pro studenty Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze,Fakulty architektury VUT v Brně a Fakulty umění a architektury TU Liberec. Účast jeumožněna každému studentovi těchto fakult, který vyhoví veškerým požadavkůmstanoveným v těchto soutěžních podmínkách.2. Účel, poslání a předmět soutěže2.1. Účelem a posláním soutěže je přinést prostřednictvím návrhů studentů Fakultyarchitektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty architektury VUT v Brně aFakulty umění a architektury TU Liberec nové a inspirativní podněty k vytvářeníprostředí, jež umožní kvalitní život v rodinném domě.2.2. Předmětem soutěže jsou architektonické nebo projektové studie, jejichž řešeníbude poskytovat uživatelům maximální užitný komfort.Projekty navrhovaných rodinných domů musí být řešeny s maximálním využitímkompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt a omítek a dalšíchvýrobků společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jako např. lícové cihlyTERCA apod..Kompletním systémem POROTHERM se rozumí výrobky, případně technickářešení, která jsou uvedena v příručce vyhlašovatele „Podklad pro navrhování –Kompletní cihlový systém POROTHERM, 11. vydání – září 2007“„Podklad pro navrhování“ je možno získat: u vyhlašovatele soutěže, společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.anebo na www.wienerberger.czv sekretariátu soutěže ČVUT v Praze, Fakulta stavební – katedra architektury, Thákurova 7, 166 29Praha 6, Ing. arch. Jitka Paroubková, č. dv. A 719, tel.224 355 458, e-mail:jitka.paroubkova@fsv.cvut.czVUT Brno, Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 Brno, Ing. arch. David Křeček,č. dv. A 203, tel.775 055 034, e-mail:xakrecek@stud.fa.vutbr.czTU Liberec, Fakulta umění a architektury, Studentská 2, 461 17 Liberec, Doc.Ing. Jan Krňanský, CSc., vedoucí katedry pozemního stavitelství, č. dv. FA 11,tel.: 605 295 715, e-mail: 2jk@seznam.cz3. Vyhlašovatelé soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatelsoutěžní dokumentace3.1. Vyhlašovatelé soutěžeJméno: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.Zastoupen: Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketinguSídlo: Plachého 388/28, 370 46 České BudějoviceTel. / fax: tel.: 383 826 300; fax: 383 826 315e-mail: info@wienerberger.cz; roman.busta@wienerberger.comJméno: ČVUT v PrazeZastoupen: Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., proděkan fakulty stavebníSídlo: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - DejviceTel. / fax: tel.: 224 354 714, fax: 224 355 443e-mail: kosatka@fsv.cvut.cz


Jméno:Zastoupen:VUT BrnoIng. arch. Iva Poslušná, PhD.,proděkan pro studium, Fakulta architektury VUT v BrněPoříčí 5, 639 00 BrnoSídlo:Tel. / fax: 54114 6657; 604229538 / fax: 54114 6605e-mail: poslusna@ucit.fa.vutbr.czJméno: TU Liberec, Fakulta umění a architektury,Zastoupen: Prof. ing. arch. dr. Bořek Šípek, děkanSídlo: Studentská 2, 461 17 LiberecTel. / fax: 485 353 511e-mail: borek.sipek@tul.cz3.2. Zplnomocněný zástupce vyhlašovatelů, zpracovatel soutěžních podmínek,sekretář soutěže, sekretariát soutěžeJméno: PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFITZastoupen: PhDr. Václav ChaloupeckýSídlo: Pražská 16, 102 21 Praha 10Tel. / fax: tel.: 281 017 397; fax: 281 017 399e-mail: komunikace.pr@volny.cz3.3. Přezkušovatel soutěžní dokumentaceJméno: Ing. arch. Jan CachSídlo: Vršovická 8, Praha 10, 101 00Tel. / fax: tel.: 236 004 800; mobil: 776 709 748e – mail: jan.cach@cityofprague.cz4. Druh soutěže4.1. Podle záměru řešeníSoutěž se vyhlašuje jako projektová.4.2. Podle předmětu řešeníSoutěž se vyhlašuje jako architektonická a konstrukční.4.3. Podle druhu účastníkůSoutěž se vyhlašuje jako anonymní.4.4. Podle počtu vyhlášených kolSoutěž se vyhlašuje jako jednokolová.5. Vyhlášení soutěžeSoutěž bude vyhlášena na: www.wienerberger.cz; www.fsv.cvut.cz; www.fa.cvut.cz;www.fa.vutbr.cz; www.tul.cz; www.casopisstavebnictvi.cz; www.stavebnictvi3000.cz;www.TvujDum.cz; na www.komunikace-profit.cz dne 16. 2. 2009.6. Soutěžní podklady6.1. Soutěžní podmínky6.1.1. Jsou soutěžícím poskytovány bezplatně.6.1.2. Soutěžní podmínky lze získat na www:vyhlašovatelů soutěže:www.wienerberger.cz; www.fsv.cvut.cz; www.fa.cvut.cz; www.fa.vutbr.cz;www.tul.cz;


mediálních partnerů soutěže:www.casopisstavebnictvi.cz; www.stavebnictvi3000.cz; www.TvujDum.cz;sekretariátu soutěže:www.komunikace-profit.cz6.2. Soutěžní návrh, podmínky anonymity, označení soutěžního návrhu,požadované přílohy soutěžního návrhu a jejich obsahSoutěžní návrh, vč. všech příloh, se odevzdává v neporušeném, neprůhledném,zalepeném obalu.6.2.1. Podmínky anonymity soutěžního návrhuSoutěžní návrhy jsou pro hodnocení porotou prezentovány anonymně.Žádná část soutěžního návrhu nesmí být označena logem, popisem, podpisem,heslem ani jinou grafickou značkou, která by mohla vést k porušení anonymity.Za porušení anonymity bude považováno i uvedení polohy objektu (s výjimkouorientace ke světovým stranám), který je předmětem soutěžního návrhu, dále pakuvedení názvu ulice, místa, teritoria okolí stavby, vč. např. názvu řeky, lesa, kopceapod. anebo adresy lokality, a to i pokud jde o názvy či adresy smyšlené.6.2.2. Závazný způsob označení soutěžních návrhůVšechny součásti soutěžního návrhu, t.j. obal, panel, obálka „Autor“ a „Zpátečníadresa“, průvodní textová zpráva, podklady pro propagaci soutěže budouoznačeny nápisem:SoutěžPOROTHERM DŮM STUDENT 20096.2.3. Grafická část soutěžního návrhuGrafickou část soutěžního návrhu bude tvořit výkresová dokumentace. Situace, půdorysy, řezy a pohledy v rozsahu a měřítku nutném pro jasnouprezentaci návrhu (případně doplněné poměrovým měřítkem), vizualizace.6.2.4. Soutěžní panelSoutěžní návrh bude umístěn na jednom panelu.Rozměr panelu musí mít velikost 700 x 1000 mm (orientace na výšku).Jako materiál panelu se stanovuje lehký materiál pro výstavní účely - Kapaplastnebo Forex tloušťky 5 mm.Vymezení pro označení identifikace na panelu: vpravo dole v rohu - rámeček 30 x 30 mm pro identifikační číslo návrhu, uprostřed dole - rámeček 200 x 50 mm pro umístění štítku se jménem autora vlevo dole – rámeček 200 x 50 mm pro název a logo soutěže.6.2.5. Průvodní textová zprávaPožaduje se ve dvou výtiscích formátu A4.Obsah průvodní textové zprávy: stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, které předloženýsoutěžní návrh charakterizují, základní koncepci předloženého architektonického, konstrukčního amateriálového řešení, číselné údaje o stavbě: zastavěná plocha, velikosti místností, užitková plocha(viz ČSN 73 4301), obestavěný prostor (viz ČSN 73 4055).Rozsah textu je stanoven na max. 2 strany formátu A4.


6.2.6. Podklady pro propagaci soutěžePožadují se v digitální podobě na CD nebo DVD v těchto formátech:Vektorové podklady: *.DWG, *.DXF, *.DGN, *.CDR, *.PDF, *.AI, *.EPSRastrové podklady: *.TIFF, *.JPEG (minimálně kvalita 8), minimální velikostA5 v rozlišení 300 DPI, tzn. 2500 x 1800 bodů.Průvodní textová zpráva: *.DOC, *.RTFPředávají se v zalepené obálce s označením „Podklady pro propagacisoutěže“:6.2.7. Další přílohy6.2.7.1. Obálka s označením „Zpáteční adresa“Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“ bude obsahovat jméno a adresu, na kterouje možné zaslat Protokol o průběhu soutěže, pozvánku na slavnostní vyhlášenívýsledků soutěže.Obálka dále může obsahovat případný nesouhlas autora(ů) s otevřením obálky„Autor“, pokud návrh nebude oceněn.6.2.7.2. Obálka s označením „Autor“.Obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat jméno(a), adresu(y) s podpisem(y)autora(ů), spoluautora(ů), jméno školy, kde autor(ři) studuje(í), dohodnutýprocentuální podíl na případně získané ceně a údaje o bankovním spojení,telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy, kontaktní osobu pro komunikacise sekretariátem soutěže a štítek s označením předkladatele soutěžníhonávrhu – autora. Rozměr štítku: 200 x 50 mm.Štítek bude, po otevření obálky autor, nalepen sekretariátem soutěže dorámečku 200 x 50 mm – viz bod 6.2.4. uprostřed dole na autorském panelu,který je pro umístění štítku se jménem autora určen.Obálky označené „Zpáteční adresa“ a „Autor“ musí být neprůhledné a zalepené.7. Kritéria hodnoceníZávazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bezhierarchického rozlišení následně:Celkové architektonické řešeníVyužití kompletního cihlového systému POROTHERM dalších výrobků společnostiWienerberger cihlářský průmysl, a. s.Přínos navrženého řešení pro budoucnost8. Porota soutěže8.1. Členové porotyPorota má devět řádných členů a dva členy – náhradníky. Bude zasedat, jednat arozhodovat v tomto složení:8.1.1. řádní členové poroty závislí: Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.8.1.2. řádní členové poroty nezávislí: Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Tomáš Chromý, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Jan Kozel, autorizovaný architekt


Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., VUT BrnoIng. Jaromír Stránský, TU LiberecDoc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze(předsedkyně poroty)Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr8.1.3. členové - náhradníci poroty nezávislí: Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt Ing. arch. Radek Martišek, autorizovaný architekt9. Ceny POROTHERM DŮM STUDENT 20099.1. Hlavní cena POROTHERM DŮM STUDENT 2009stanovuje se ve výši (slovy: padesáttisíckorunčeských)50.000,- Kč9.2. Zvláštní cenyZvláštní cena časopisu Stavebnictvístanovuje se ve výši (slovy: třicetpěttisíckorunčeských)Zvláštní cena časopisu Stavebnictví a interiérstanovuje se ve výši (slovy: třicetpěttisíckorunčeských)Zvláštní cena internetového portálu www.TvujDum.czstanovuje se ve výši (slovy: třicetpěttisíckorunčeských)35.000,- Kč35.000,- Kč35.000,- Kč9.3. OdměnyOdměny časopisu Stavebnictví3 odměny ve výši 5.000,- Kč,celkem 15 000,- Kč (slovy patnácttisíckorunčeských)Odměny časopisu Stavebnictví a interiér3 odměny ve výši 5.000,- Kč,celkem 15 000,- Kč (slovy patnácttisíckorunčeských)Odměny časopisu internetového portálu www.TvujDum.cz3 odměny ve výši 5.000,- Kč,celkem 15 000,- Kč (slovy patnácttisíckorunčeských)15.000,- Kč15.000,- Kč15.000,- Kč9.4. Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cenVe výjimečných případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení cen. Toto svérozhodnutí musí porota zdůvodnit do protokolu.9.5. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěžiCeny udělené v soutěži fyzickým osobám budou podle § 36 odst. 2) písm. B)zákona č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů sníženy odaň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb. Osprávě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.9.6. Náhrady věcných výdajů soutěžícím:Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. poskytne, na úhradu nákladů spojenýchs účastí studentů v soutěži, jednotlivým školám dar ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíckorun českých) za jeden přihlášený soutěžní návrh studenta, který splní soutěžnípodmínky. Dar v celkové výši (1000,- Kč krát počet soutěžních návrhů studentů,které splnily soutěžní podmínky) poskytne Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.jednotlivým školám na základě darovacích smluv do 30. 10. 2009.


10. Základní termíny soutěže10.1. Ustavující zasedání porotyUstavující zasedání poroty se konalo 4. února 2009.10.2. Vyhlášení soutěžeVyhlášení soutěže se stanovuje na 16. února 2009.10.3. Termín pro podání a zodpovězení dotazů soutěžícíchTermín pro podání dotazů do sekretariátu soutěže, v písemné (vč. e-mail a fax)formě, (na jiné formy dotazů nebude brán zřetel), se stanovuje na 14. 3. 2009.Rozhodným datem je datum na poštovním razítku a datum přijetí zprávy e-mail.Termín pro zodpovězení dotazů je 3. 4. 2009. Rozhodným datem je datum napoštovním razítku a datum odeslání zprávy e-mail.Odpovědi budou všem zájemcům o účast v soutěži přístupné na internetovýchadresách uvedených v odstavci 6.1.2 od 6. 4. 2009.10.4. Datum odevzdání návrhů soutěžícímiOdevzdání soutěžních návrhů se stanovuje na pondělí 20. 7. 2009.10.5. Datum hodnotícího zasedání porotyDatum hodnotícího zasedání poroty se stanovuje na 1.- 2. 9. 2009.Další zasedání se budou konat dle potřeby poroty.Závěrečné zasedání poroty se stanovuje na nejpozději 18. 9. 2009.10.6. Lhůta k oznámení výsledků soutěže soutěžícímLhůta k oznámení výsledků soutěže soutěžícím se stanovuje na dobu pětipracovních dnů od rozhodnutí poroty o pořadí a udělení cen a odměn.10.7. Oficiální vyhlášení výsledků soutěžeZáměrem vyhlašovatelů je oficiálně slavnostně vyhlásit výsledky 12. listopadu2009.10.8. Lhůta k proplacení cen a zvláštních cenLhůty k vyplacení cen a zvláštních cen a odměn se stanovují na dobu do 50 dnůode dne vyhlášení výsledků.10.9. Vystavení soutěžních návrhůZáměrem vyhlašovatelů je vystavit oceněné soutěžní návrhy např. na stavebnímveletrhu FOR ARCH 2009 (22. – 26. 9. 209) v Praze a postupně v prostoráchČVUT v Praze, VUT Brno a TU Liberec.Všechny soutěžní projekty budou vystaveny na internetovém portáluwww.TvujDum.cz11. Odevzdání soutěžních návrhůSoutěžní návrhy, vč. příloh (viz bod 6.2.), je nutné odevzdat v neporušeném,neprůhledném, zalepeném obalu osobně nebo kurýrem dne 20. 7. 2009 od 9 do 15hodin: na ČVUT v Praze, Fakulta stavební - katedra architektury, Thákurova 7, Praha 6Ing. arch. Jitka Paroubková, č. dv. A719, tel.: 224 355 458na VUT Brno, Fakulta architektury, Poříčí 5, BrnoIng. arch. David Křeček, č. dv. A 203, tel.775 055 034na TU Liberec, Fakulta umění a architektury, Studentská 2, LiberecDoc. Ing. Jan Krňanský, CSc., č. dv. FA 11, tel.: 605 295 715


12. Akceptování soutěžních podmínek12.1. Souhlas vyhlašovatelů, porotců, přezkušovatele soutěžních návrhů asekretáře soutěže s podmínkami soutěžeSvou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatelé, porotci, přezkušovatel soutěžníchnávrhů a sekretář soutěže, že se seznámili s podmínkami soutěže a zavazují se,že budou soutěžní podmínky dodržovat.12.2. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěžeSoutěžící vyslovují souhlas s podmínkami soutěže odevzdáním soutěžních návrhů.13. Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů13.1. Autorská práva soutěžícíchAutoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhypublikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.13.2. Svolení k užití autorského dílaOceněné návrhy se stávají majetkem hlavního vyhlašovatele soutěže, společnostiWienerberger cihlářský průmysl, a. s..Autoři všech soutěžních návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorskádíla pro účely popularizace soutěže, vydání katalogu soutěžních návrhů, kalendářesoutěže a další podobné účely, vč. marketingových.Autoři oceněných návrhů dále postupují vyhlašovateli a partnerům soutěže právoužívat při popularizaci soutěže, v referencích a při prezentaci oceněnýchsoutěžních prací označení: Hlavní cena POROTHERM DŮM STUDENT 2009,Zvláštní cena časopisu Stavebnictví, Zvláštní cena časopisu Stavebnictví ainteriér, Zvláštní cena portálu www.TvujDum.cz, Odměna časopisu Stavebnictví,Odměna časopisu Stavebnictví a interiér, Odměna portálu www.TvujDum.cz,doplněné vždy o „v soutěži POROTHERM DŮM STUDENT 2009“.Užití autorského díla pro jiné účely, než je uvedeno v těchto soutěžníchpodmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.13.3. Vrácení neoceněných návrhůNeoceněné návrhy budou, po ukončení soutěže, tj. po slavnostním vyhlášenívýsledků a po vystavení soutěžních návrhů ve školách, které jsouspoluvyhlašovateli soutěže, na vyžádání vráceny autorům. Vrácení je nutnopísemně vyžádat v sekretariátu soutěže do konce roku 2009. Po uplynutí této dobybudou nevyžádané neoceněné návrhy skartovány.13.4. Souhlas soutěžících s vystavením návrhůOdevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnoureprodukcí a vystavením svých návrhů v rámci propagace soutěže a jejichvýsledků.14. Zveřejnění výsledků soutěžeVýsledek soutěže zveřejní vyhlašovatelé v době konání mezinárodního stavebníhoveletrhu FOR ARCH 2009 a následně prostřednictvím vybraných periodik.Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetovém portálu www.TvujDum.cz ,v tištěných periodických titulech mediálních partnerů soutěže, časopisech Stavebnictví aStavebnictví a interiér, na www.casopisstavebnictvi.cz; na www.stavebnictvi3000.cz, nawebových stránkách vyhlašovatelů soutěže www.wienerberger.cz; www.fsv.cvut.cz;www.fa.cvut.cz; www.fa.vutbr.cz; www.tul.cz a na www sekretariátu soutěžewww.komunikace-profit.cz.


15. Rozhodnutí porotyRozhodnutí poroty v této soutěži je konečné a nelze proti němu podat protest.16. Schválení soutěžních podmínek16.1. Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavujícíschůzi poroty, konané dne 4. února 2009.16.2. Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovateli soutěžedne 13. února 2009._____________________________________________

More magazines by this user
Similar magazines