Læs artiklen side 29-30 i DanAvl MAGASINET - Porc-Ex Breeding A/S

breeding.porc.ex.dk

Læs artiklen side 29-30 i DanAvl MAGASINET - Porc-Ex Breeding A/S

juli 2008 #30 DanAvl Magasinet side 05

TEMA:

Steen PeterSen,

Afdelingschef, Genetisk

Forskning og Udvikling,

Dansk Svineproduktion

Tlf. 33 73 26 40

spe@dansksvineproduktion.dk

uddrAG Af

årSbErETNING 2007, Gfu

2007 i danAvl

Justering af avlsmålene

Justeringen af avlsmålene var den

væsentligste ændring i avlsåret 2007,

og processen var særdeles intens, men

bedre end nogensinde. Dansk Svineproduktions

bestyrelse diskuterede de

foreslåede ændringerne over tre møder.

Hovedændringen var, at der nu er lagt

mere vægt på foderudnyttelse og mindre

vægt på frugtbarhed i form af LG5.

DanAvl-soen

DSP-bestyrelsen fokuserer stærkt på kravene

til pasning, den meget frugtbare

DanAvl-so stiller. Den får i dag 14-15

levende grise pr. kuld. Derfor skal soen

være i absolut topform, især huldmæssigt

op til faringen, ellers udvikles der

let skuldersår, eller grisene får for lidt

modermælk.

DanAvl-soen skal fortsat leve op til de

meget store krav, som dansk svineproduktion

stiller til avlsdyrenes produktionseffektivitet.

Det forudsætter, at

pasningen er absolut i orden, men det

forventes, at langt de fleste danske svineproducenter

vil kunne leve op til.

Kontinuitet i avlsarbejdet

I øvrigt er avlsarbejdet fortsat i sin

sædvanlige rytme i 2007. Det er vigtigt,

at kontinuiteten i et avlsarbejde ikke

brydes. Bøgildgård har opfyldt sine mål

med afprøvning af over 5.000 toporner

og har ikke været ramt af sygdomsproblemer.

Det er ellers her, vi ser de første

tegn på sygdomsproblemer, idet vi hver

eneste uge samler grise sammen fra stort

set alle avlsbesætninger i landet.

Styrke for DanAvl

DanAvl har fortsat sin styrke i mange

renracede kuld i hver af de tre racer,

hvor der kan selekteres hårdt, uden indavlen

stiger alarmerende. Ingen andre

steder i verden arbejdes der med så store

populationer. Derfor skaber vi også den

største avlsfremgang, som kanaliseres

ud til svineproducenterne med stor effektivitet.

Alle polte kommer fra DanAvl

På hundyrsiden deler KS og opformeringsbesætningerne

markedet næsten

ligeligt imellem sig. Der er omsat mere

end 300.000 krydsningspolte og omkring

280.000 doser LL- og YY-sæd til danske svineproducenter

det seneste år. Vi skønner, at der produceres én løbeklar

polt for hver solgt sæddose. Det betyder, at næsten alle

polte kommer direkte fra avlsarbejdet. De samme betragtninger

gælder for orneanvendelsen til produktion

af slagtesvinene, men markedsandelen er formentlig en

anelse lavere.

Sundhed

Sundheden har som helhed været tilfredsstillende.

Færre avlsbesætninger har PRRS, og ingen har PMWSproblemer.

Men de få infektioner med SPF-sygdomme

eller PRRS-problemer, vi oplever, rammer den enkelte

besætningsejer hårdt.

“ Genafgiften sikrer, at der også

kommer indtægter fra udenlandske

kunder til udviklingen

af avls arbejdet. dermed kan

produktionsafgifterne reduceres


Samtidig har efterspørgslen på avlsdyr med høj sundhedsstatus

været så stor, at det har været nødvendigt at

omsætte et antal standby-polte (slagtesvin fra produktionsbesætninger

med højeste sundhedsstatus). Det sker

dog på dispensation i hvert enkelt tilfælde og efter, at

avls- og opformeringsbesætningerne forinden har haft

mulighed for at tilmelde dyr til leverancen.

100.000 polte flere solgt pr. år

Poltesalget er steget markant over de seneste år – både

til hjemmemarkedet og til eksport. Alt i alt er salget de

seneste 5 år øget med 100.000 polte om året. Det har

naturligvis krævet flere opformeringssøer, hvis antal i

den samme periode er øget med 15.000. Derimod er

besætningsantallet stort set uændret. Mange små besætninger

er stoppet og erstattet med store.

I 2007 har der igen været rekordomsætning af DanAvldyr

med et salg på 420.000 avlsdyr, heraf er 329.000

solgt i Danmark, mens 88.000 er eksporteret. Af det

totale salg udgør krydsningshundyr langt hovedparten

med 395.000 stk. Dertil kommer renracede hundyr

med 20.000 stk. Ornesalget har udgjort 4.600 stk., idet

specielt salget af krydsningsorner har været vigende

pga. udfasningen af Hampshire. Der findes dog et lille

antal Hampshireorner på KS-stationerne, idet Dansk

Svineproduktion ønsker at opretholde muligheden for

produktion af krydsningsorner.

KS

Også sædsalget har sat nye rekorder og har nu passeret

5 mio. doser, heraf udgør produktionssæd langt den

største del med ca. 4,3 mio. doser. Salget af L- og Y-sæd

til producenternes hjemmeavl af sopolte ligger fast på

omkring 280.000 doser. Den resterende del af sædsalget

er gået til avl og opformering med mere end 0,5 mio.

doser. Eksporten af sæd på mindre end 2.000 doser er

næsten uden betydning.

Lavere afgiften til avlsarbejdet

Afviklingen af Hampshire-racen har betydet, at afgifterne

på både produktionssæd og krydsningspolte er reduceret,

da Hampshire-avlen i vid udstrækning har været

finansieret ved overførsel af midler fra de øvrige racer.

Fra 1. april 2008 reduceres salgsafgiften på LY-polte således

med 15 kr./stk., og avlsafgiften på produktionssæd

reduceres med op mod 2,50 kr.

Genafgifter

Oktoberåret 2006/07 var det første år med genafgifter,

som er en licens, der på alt avlsmateriale af alle brugere.

Genafgiften sikrer, at der også kommer indtægter fra

udenlandske kunder til udviklingen af avlsarbejdet. Dermed

kan produktionsafgifterne reduceres. I det første år

blev der indbetalt 14,6 mio. kr. i genafgifter. Fra den første

april i år stiger genafgifterne, så herfra forventes der

godt 20 mio. kr. i indtægter til Dansk Svineproduktion.

More magazines by this user
Similar magazines