Auditørkorpsets årsberetning 2011 - Forsvarets Auditørkorps

fauk.dk

Auditørkorpsets årsberetning 2011 - Forsvarets Auditørkorps

Sanktioner for overtrædelse af straffeloven

I dette afsnit behandles udvalgte sager om militært

personels overtrædelse af straffeloven. Der

var i 2011 i alt 10 sanktioner for overtrædelse af

straffeloven. Herudover blev der rejst tiltale for

overtrædelse af straffeloven i yderligere to sager,

som blev afgjort med frifindende domme.

Vold

Der var i 2011 to sager vedrørende vold efter

straffelovens § 244, som førte til domfældelse.

Begge sager blev afgjort med betinget frihedsstraf.

Herudover blev der rejst tiltalte for vold i en

anden sag, som endte med frifindelse. Denne er

behandlet under afsnittet om sager afsluttet uden

tiltale og frifindende domme.

Eksempel 1 - Vold på kaserne

Retten i Glostrups dom af 14. april 2011

(Sag 2011/000250)

En værnepligtig blev i byretten idømt 40 dages

betinget fængsel for vold efter straffelovens §

244, ved på en kaserne at have tildelte en anden

værnepligtig en skalle med en brækket næse

samt skade på en fortand til følge. Retten lagde

som begrundelse for at gøre straffen betinget

bl.a. vægt på den tiltaltes gode personlige forhold.

Eksempel 2 - Vold begået under udsendelse

Retten i Næstveds dom af 15. november 2011

(Sag 2011/001127)

En overkonstabel blev ved byretten idømt 20 dages

betinget fængsel for vold efter straffelovens §

244, ved under en sikringsopgave i Helmand i Afghanistan

at have tildelt en anden soldat en lussing

i ansigtet. Retten lagde ved straffens udmåling

vægt på den forholdsvis beskedne karakter af

volden, og at volden fandt sted i en presset situation

og efter forudgående samarbejdsvanskeligheder

mellem den tiltalte og den forurettede.

Forsvarets Auditørkorps – Årsberetning Årsberetning 2011

2011

Berigelseskriminalitet

Der var i beretningsåret seks tilfælde af berigelseskriminalitet,

som førte til en strafferetlig sanktion.

Tre af sagerne vedrørte arbejdspladstyveri,

to af sagerne vedrørte flere forskellige typer af

berigelseskriminalitet, og den sidste sag vedrørte

underslæb efter straffelovens § 278.

Eksempel 1 - Tyveri og bedrageri

Retten i Hillerøds dom af 26. september 2011

(Sag 2009/000945)

En overkonstabel af 1. grad blev idømt seks måneders

betinget fængsel for tyveri og bedrageri

ved i perioden fra maj 2004 til maj 2009 fra depoter

på forskellige kaserner, hvor han gjorde tjeneste,

at have stjålet et ukendt antal genstande til

en ukendt værdi, og ved fra januar 2008 til maj

2009 delvist i forening med en anden person

svigagtigt for at skaffe sig eller andre uberettiget

vinding som depotansvarlig for reservedelsindkøb

på en kaserne at have formået forsvaret til at betale

for effekter, som han bestilte via forsvarets

elektroniske indkøbssystem (De Mars). Retten

lagde ved straffastsættelse i skærpende retning

vægt på, at der var tale om tyveri og bedrageri

begået overfor en arbejdsgiver. I formildende retning

blev der lagt vægt på den tiltaltes gode personlige

forhold og den medgåede tid siden forholdene

blev afdækket. Overkonstablen blev frifundet

for tyveriforhold begået forud for maj 2004,

idet disse forhold var forældede.

Eksempel 2 - Tyveri og brugstyveri

Retten i Hillerøds dom af 18. november 2011

(Sag 2010/002813)

En seniorsergent blev idømt tre måneders betinget

fængsel for tyveri og brugstyveri ved i en periode

fra 2008 til 2010 fra forskellige kaserner at

have stjålet diverse genstande, heriblandt forskellige

maskiner og værktøj, samt ved i en periode

uberettiget at have anvendt udstyr tilhørende forsvaret.

Herudover var der rejst tiltalte for overtrædelse

af våbenloven for i et våbenskab på en

kaserne at have været i besiddelse af en pistol,

som var modtaget fra en privat borger, og som

44

More magazines by this user
Similar magazines