17.07.2013 Views

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Budget 2012

Bind 2:

Budgetbemærkninger for

politikområder og budgetområder

Økonomi og Analyse - December 2011


INDHOLD

Forord ................................................................................................. 3

Driftsoversigt pr. virksomhed ................................................................. 5

Drift og Anlæg

00 Økonomi, strategi og styreform ..................................................... 7

01 Dagpasning ............................................................................... 13

02 Undervisning .............................................................................. 30

03 Børn og familier.......................................................................... 56

04 Sociale ydelser ........................................................................... 78

05 Ældre ........................................................................................ 82

06 Psykiatri og handicappede ......................................................... 114

17 Sundhed .................................................................................. 132

18 Forebyggelse og behandling ....................................................... 139

07 Beskæftigelse og aktivering ....................................................... 148

08 Forsørgelsesydelser .................................................................. 159

09 Teknik og Miljø ......................................................................... 170

10 Forsyning og drift ..................................................................... 195

11 Erhverv og Samfund ................................................................. 207

12 Organisation, personale og politikere .......................................... 216

13 Informationsteknologi ............................................................... 223

14 Fællesadministration ................................................................. 229

15 Fritid og kultur ......................................................................... 238

16 Biblioteker ............................................................................... 250

Skatter ............................................................................................. 254

Tilskud og udligning ........................................................................... 256

Optagelse af lån ................................................................................ 258

Afdrag på lån .................................................................................... 259

Renter .............................................................................................. 260

Balanceforskydninger ......................................................................... 261


FORORD

Bind 2 til Budget 2012 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte politikområder.

Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger,

budgetforudsætningerne, bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt

og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hvert politikområde som en samlet beskrivelse

af aktiviteterne på området, samt for hvert budgetområde. Bemærkningerne

beskriver politikområdet og herunder udfordringer, mål, prioriteringer og

økonomi for politikområdet.

Det enkelte politikområde er opdelt i en række budgetområder. Budgetområderne

er beskrevet på tilsvarende måde, og indeholder derudover afsnit med forudsætningerne

for budgettet samt takster og gebyrer.

Der er som det første afsnit i bind 2 indsat en oversigt over virksomhedernes budgetrammer,

idet der ikke er udarbejdet budgetbemærkninger for de enkelte virksomheder

i Bornholms Regionskommune.

Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål.

Kommunalbestyrelsen har i foråret 2010 vedtaget fire visioner med tilhørende strategiske

mål. Kommunalbestyrelsen har i 2011 justeret formuleringerne af visionerne

og de strategiske mål.

Målene i budget 2012 relaterer sig alle til et af de strategiske mål:

Vision: Et godt og aktivt liv for alle

Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle.

Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen.

Strategiske mål

a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder

b. Klare og kendte mål for den offentlige service

c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes

d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder

e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne

Vision: Bornholm som vidensamfund

Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle.

Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag

for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst.

Strategiske mål

a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet,

herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund

- 3 -


. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange

og videregående uddannelser samt efteruddannelser

Vision: Grøn bæredygtig ø

Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ

energi og viden derom.

Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både

politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger.

Strategiske mål

a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi

b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ

energi

c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig

fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand

d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om muligheder

e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen

om grøn bæredygtig ø

f. Udvikling af miljørigtigt byggeri

Vision: Økonomisk bæredygtig ø

Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst.

Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter

Strategiske mål

a. Udvikling af rammebetingelser for vækst

b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstnermiljøer og alternativ teknologi

som grundlag for erhvervsudvikling

c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres

mere attraktive

Kvalitetskontrakten

Kommunerne skal hvert år offentliggøre en kvalitetskontrakt. De mål i budget

2012, som er borgerrettede, indgår i Bornholms Regionskommunes kvalitetskontrakt

for 2012.

Kvalitetskontrakten kan ses på www.brugerinformation.dk.

- 4 -


Budget 2012 - 2015

Driftsoversigt pr. virksomhed

Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi

19.383.965 19.383.965

Sekr. for politikområde 00 Økonomi 19.383.965 19.383.965

Børne- og Skoleudvalget

Dagpasning

708.031.973 -63.927.954 644.104.019

Mælkebøtten 8.834.331 0 8.834.331

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 69.480.763 -43.924.348 25.556.415

Dagtilbud Nord 22.388.745 0 22.388.745

Dagtilbud Midt 19.936.343 0 19.936.343

Dagtilbud Øst 13.103.617 0 13.103.617

Dagtilbud Vest 28.157.225 0 28.157.225

Sekr. for politikområde 01 Dagpasning

Undervisning

6.086.043 0 6.086.043

Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen 11.696.205 -146.068 11.550.137

Kildebakken 25.617.887 -18.270 25.599.617

Bornholms Heldagsskole/SFO 18.595.292 0 18.595.292

UngeCenter Bornholm 27.807.985 0 27.807.985

Skole Nord 38.882.662 0 38.882.662

Hans Rømer Skolen 45.525.243 0 45.525.243

Paradisbakkeskolen 51.944.448 -45.216 51.899.232

Rønneskolen 90.181.608 0 90.181.608

Sekr. for politikområde 02 Undervisning

Børn og familier

48.408.138 -691.052 47.717.086

Bornholms PPR og Sundhedspleje 20.762.563 0 20.762.563

Bornholms FamilieCenter 159.546.420 -19.103.000 140.443.420

Sekr. for politikområde 03 Børn og familier 1.076.455 0 1.076.455

Socialudvalget

Sociale ydelser

1.458.245.953 -298.080.693 1.160.165.260

Borgercenteret

Ældre

518.326.614 -238.215.517 280.111.097

Borger og Sundhed (Visitation Ældre) 185.705.044 -10.313.307 175.391.737

DeViKa 10.485.606 -9.972.257 513.349

Døgnplejen Bornholm 44.893.777 0 44.893.777

Bornholms Plejehjem og -centre 200.999.818 -13.761.898 187.237.920

Sekr. for politikområde 05 Ældre

Psykiatri og handicappede

12.663.138 0 12.663.138

Rønne Botilbud 25.854.264 -480.720 25.373.544

Klintebo 28.560.590 -1.541.251 27.019.339

Nexøhuset 10.801.717 -738.209 10.063.508

Sacs 12.711.024 -453.499 12.257.525

Røbo 11.505.063 -827.063 10.678.000

Borger og Sundhed (Hjælpemidler & Genoptræning) 44.832.276 -1.401.995 43.430.281

Kommunikationscenter Bornholm 18.744.439 -1.111.247 17.633.192

Psykiatri og Handicap 142.488.707 -12.123.685 130.365.022

Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og handicap 1.539.003 -7.014.915 -5.475.912

Facility Management politikområde 06

Sundhed

941.730 0 941.730

Social- og Sundhedssekretariatet 169.296.282 0 169.296.282

- 5 -


Budget 2012 - 2015

Drift og refusion, hele kr.

Forebyggelse og behandling

Udgifter Indtægter Netto

Borger og Sundhed (Forebyggelse og behandling) 2.457.614 0 2.457.614

Bornholms Kommunale Tandpleje 15.309.971 -125.130 15.184.841

Social- og Sundhedssekretariat 129.276 0 129.276

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelse og aktivering

689.270.385 -227.036.908 462.233.477

Jobcenter Bornholm

Forsørgelsesydelser

388.173.718 -138.564.353 249.609.365

Borgercenteret 301.096.667 -88.472.555 212.624.112

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik og miljø

318.061.712 -178.408.652 139.653.060

Teknik & Miljø

Forsyning og drift

171.014.023 -47.853.247 123.160.776

Bofa 91.495.661 -96.888.662 -5.393.001

BAT 55.040.350 -33.155.065 21.885.285

RKR Service 511.678 -511.678 0

Vej & Park Bornholm 0 0 0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Erhverv og samfund

199.173.772 -19.565.660 179.608.112

Bornholms Akademi 2.853.290 -3.617.821 -764.531

Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund

Organisation, personale og politikere

21.345.022 -5.400.000 15.945.022

Løn og Personale 39.021.480 -1.309.175 37.712.305

Sekr. for politikområde 12 Organisation, personale og politi

Informationsteknologi

7.814.693 0 7.814.693

Politisk & Administrativt Sekr. - IT

Fællesadministration

53.845.352 0 53.845.352

Børne- og Fritidssekretariatet 4.926.451 0 4.926.451

Social- og Sundhedssekretariatet 6.118.915 0 6.118.915

Direktion og stabe 63.248.569 -9.238.664 54.009.905

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Fritid og kultur

75.201.291 -6.169.582 69.031.709

Bornholms Musik- og Billedskole 4.916.195 -1.719.016 3.197.179

Bornholms Idrætsområder 10.462.610 -239.043 10.223.567

Fritid og Kultur

Biblioteker

40.833.909 -3.536.538 37.297.371

Bornholms Biblioteker 18.988.577 -674.985 18.313.592

Drift og refusion i alt 3.467.369.051 -793.189.449 2.674.179.602

- 6 -


Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012 - 2015

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform

Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift,

herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk

planlægning og styreform.

Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der

ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen.

I forlængelse af etableringen af et nyt ledelses- og styringsgrundlag for BRK og set

i lyset af de rammeudfordringer Bornholms Regionskommune står overfor er fokus

nu sat på styringen – herunder ikke mindst den økonomiske styring. Der vil i lyset

af en mulig samling af administrationen blive arbejdet med løsninger på de problemelementer

der peges på i notat om ny økonomistyring. Det drejer sig om

ændrede tilgange for så vidt angår mål og rammestyring, bevillingsniveau, overførselsadgang,

ledelsesinformation og økonomisk organisering. Allerede med vedtagelsen

af budget 2011 blev bevillingsniveauet ændret.

Overordnede udfordringer for politikområdet

Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner som udgør de fælles linjer for kommunalbestyrelsens

virke i indeværende funktionsperiode. Politisk er der fokus på

den interne styring i BRK, hvilket også forventes – i større eller mindre omfang – at

få konsekvenser for den strategiske planlægning og styreform mv. (jf. ovenstående).

Den Regionale Udviklingsplan (RUP) er under revision, og der skal – fra Kommunalbestyrelsens

side - foreligge et færdigt offentliggjort forslag inden udgangen af

2011.

Den udarbejdede strategi for demokrati og borgerinddragelse i BRK står overfor at

skulle udmøntes.

Mål i budget 2012

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Mål:

Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed

Der skal fortsat være fokus på KRAMS-faktorerne og det forebyggende og sundhedsfremmende

arbejde fastholdes gennem en fortsat koordinering af det sundhedspolitiske

område.

Med Sundhedsprofilen som indikator er målet, at bornholmernes sundhed forbedres

kontinuerligt og er markant forbedret i 2013, således:

- 7 -


Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012 - 2015

A. At der er 1 % færre borgere, som har en risikabel alkoholadfærd i 2013 end

i 2010.

B. At der er 2 % færre unge i alderen 16-24 år, som rusdrikker i 2013 end i

2010.

C. At der bliver røget inden døre i 2 % færre hjem med børn under 16 år i

2013 end i 2010.

D. At der blandt borgere som udelukkende har en grundskoleuddannelse er 2

% færre rygere i 2013 end i 2010.

E. At der er 1 % færre borgere, som siger at de har et højt stressniveau i

2013 end i 2010.

For at nå målet for 2012 - herunder understøtte udmøntningen af kommunens

sundhedspolitik såvel som kommunens alkoholpolitiske handleplan - er de konkrete

mål:

A. At der i BRK vedbliver at være en sundhedsambassadøruddannelse.

B. At de alkoholpolitiske handleplaner fastholdes og implementeres gennem en

fortsat koordinering af det alkoholpolitiske område.

C. At alle kommunens virksomheder, sekretariater og stabe i 2012 og i overslagsårene,

altid:

har minimum én sundhedsambassadør, der deltager i de netværksmøder,

der er tilrettelagt for kommunens sundhedsambassadører.

uddanner 10 % af deres frontpersonale i kurset ’Tidlig indsats overfor

borgere med alkoholproblemer’ – et kursustilbud målrettet kommunens

frontpersonale med direkte borgerkontakt.

D. Sundhedsambassadørerne i kommunens virksomheder, sekretariater og

stabe initierer:

udarbejdelsen en årsplan for virksomhedens sundhedsindsatser (med

SMARTE mål) - hvor der er indsatser rettet mod minimum to af følgende

risikofaktorer: Kost, rygning, alkohol, motion, stress/trivsel og overvægt.

iværksættelse og opfølgning på de i årsplanen planlagte sundhedsindsatser.

E. I Social og Sundhedssekretariatet videreudvikles samarbejdet med detailhandel,

restauratører og ungdomsuddannelser omkring en ansvarlig udskænkningspraksis

og en begrænset tilgængelighed til alkohol.

F. I BRKs Familiecenter udarbejdes en screening af samtlige børnesager, med

det formål at identificere familier med alkoholproblemer, intervenere overfor

det gældende alkoholproblem og henvise til - og igangsætte relevant alkoholbehandling.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

- 8 -


Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012 - 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Økonomisk bæredygtig ø

Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst

Mål:

Investerings-, renoverings- og vedligeholdelsesplan

Der udarbejdes for anlægsområdet en vedligeholdelses- og renoveringsplan der

dækker alle regionskommunens ejendomme, med henblik på at sikre den bedst

mulige anvendelse af midler til vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø

Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst

Mål:

Fastholde det eksisterende serviceniveau gennem innovation og innovative

tiltag

Udviklingen af den offentlige service står overfor store udfordringer i de kommende

år. For at fastholde det eksisterende serviceniveau på Bornholm skal der i højere

grad tænkes nyt. Det sker igennem innovation og innovative tiltag. Der opstilles

i 2012 mål for dette arbejde.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Grøn bæredygtig ø

Strategisk mål: I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab

til visionen om grøn bæredygtig ø

Mål:

Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning af eksisterende

initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø

Målet skal være med til at fremme den bornholmske selvforståelse for, hvilke positive

tiltag og effekter, der allerede er på det grønne område.

Målet supplerer 2011-målet om en forbedret kommunikation for at sikre et større

ejerskab til visionen om røn bæredygtig ø.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

- 9 -


Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012 - 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Grøn bæredygtig ø

Strategisk mål: I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab

til visionen om grøn bæredygtig ø

Mål:

Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning af eksisterende

initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø

Målet skal være med til at fremme den bornholmske selvforståelse for, hvilke positive

tiltag og effekter, der allerede er på det grønne område.

Målet supplerer 2011-målet om en forbedret kommunikation for at sikre et større

ejerskab til visionen om røn bæredygtig ø.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

Prioriteringer i budget 2012

Sparet drift på tomme kommunale bygninger

Der er forudsat en besparelse på drift af tomme kommunale bygninger. En intensiveret

indsats i forhold til salg af ejendomme vil kunne nedbringe de samlede liggeomkostninger

i bygninger til salg.

Effektiviseringer i Vej og Park

Effektiviseringer i Vej og Park gennem nedsættelse af priserne, der opkræves hos

virksomhederne. Budgettet er reduceret i de virksomheder som benytter Vej og

Park fordelt efter omsætningen i 2010. 90 pct. af besparelsen udmøntes på Teknik

og Miljø, 4 pct. på Idrætsområderne og mindre andele på Bornholms Plejehjem- og

Centre, Kommunikationscentret, Rønneskolen og administrative bygninger.

Effektiviseringer i RKR

Effektiviseringer i RKR Services og nedsætte priserne der opkræves hos virksomhederne.

Budgettet reduceres i de virksomheder som benytter RKR Service.

Lokalpuljer

Udmøntningen af lokalpuljen (0,5 mio.kr.) inkl. de andre puljer administreres i

FKFU. Kommissorium udarbejdes i FKFU og forelægges KB i november 2011 til godkendelse.

Kommissoriet skal tage hensyn til borgerinddragelse og intentionerne i de

øvrige puljer. Tilførslen skal ses i sammenhæng med de eksisterende puljer i forskellige

udvalg.

Budgettet hertil er afsat under Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget på politikområde

15.

- 10 -


Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012 - 2015

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 0 15.871 -5.616 -5.981 -5.981 -5.981

Indtægter 0 0 0 0 0 0

Nettobudget

Heraf (netto)

0 15.871 19.384 -5.981 -5.981 -5.981

Drift af bilpark -1.633 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234

Energibesparelser -746 -269 -269 -269 -269

Borgerinddragelse 104 107 107 107 107

Besparelser på

arbejdsgange,

kørsel og møder

Indkøbsbesparelse

Effektiviseringstiltag

bredt i organisationen

Pulje til imødegåelse

af sanktioner

Specifikationer af ændringer

-2.075 -626 -626 -626 -626

-1.485 0 0 0 0

-3.294 -2.594 -2.960 -2.960 -2.960

25.000 25.000

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011

8.029 8.029 8.029 8.029

Nulstilling af afsat pulje vedrørende effektiviseringsmål 20.296 30.368 40.805 80.805

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Sparet drift på tomme kommunale bygninger -519 -519 -519 -519

Effektiviseringer i RKR-service -511 -511 -511 -511

Pulje til imødegåelse af sanktioner 25.000

Forudsætninger for budget 2012

Drift af bilpark

Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst

på driften af bilparken fra 2010.

Energibesparelser

Der blev i budgettet for 2009 afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. i hvert af årene

2009 og 2010 til investering i energibesparende foranstaltninger, idet det samtidig

er forudsat, at der opnås besparelser på 0,2 mio. kr. i 2009 stigende til 0,8 mio.kr.

i 2011 som følge af investeringerne og adfærdsændringer i øvrigt. Kontoen bliver

- 11 -


Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012 - 2015

løbende tilført forventede besparelser i takt med igangsættelse af nye investeringer.

Borgerinddragelse

Der er afsat 107.000 kr. årligt til udvikling/styrkelse af kommunens borgerinddragelse.

I løbet af 2010 og 2011 skal der afprøves minimum to nye metoder til borgerinddragelse.

Metoderne skal evalueres inden der tages stilling til anvendelse af

midlerne i 2012 og 2013.

Effektivisering af arbejdsgange, kørsel og møder

Der er en besparelse på 600.000 kr. vedr. nedsættelse af kilometertaksten for kørsel

i egen bil til møder m.m., hvor medarbejderne ikke har en skriftlig kørselsbemyndigelse

til kørsel i egen bil i arbejdsmæssig sammenhæng. Besparelsen skal

fordeles på virksomhederne.

Effektiviseringstiltag bredt i organisationen

Der er forudsat en række konkrete effektiviseringstiltag, som medfører besparelser

bredt i organisationen, og hvor besparelserne skal fordeles på relevante virksomheder.

Det er:

Lean på administrative enheder

Facility Management, Rengørings- og servicefunktioner

Eftersyn af brandmateriel

Administration af arbejdsskader

Ny stuktur på/koordinering af opkrævningsopgaverne

Effektiviseringer i RKR-service

Sparet drift på tomme kommunale bygninger

Pulje til imødegåelse af sanktioner

Der er afsat en pulje i 2012 til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen

af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt

forbrug af overførte budgetbeløb.

- 12 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Politikområde 1: Dagpasning

Beskrivelse

Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget.

Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne

skoledistrikter.

Virksomhederne på området er:

Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 23 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som

én virksomhed.

Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32

børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling

og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution.

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der

administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne,

primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og

udbetaling af tilskud til private institutioner mv.

Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med

vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave.

Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en fokusering på visionerne

om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service.

Overordnede udfordringer på politikområdet

Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring

den løbende tilpasning af kapaciteten.

Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være

opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som

private dagtilbud (dækningsgraderne.)

I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på

Bornholm. De stigende dækningsgrader i 2009 og 2010 har medvirket til, at det

ikke har været nødvendigt at nedjustere kapaciteten i takt med faldet i børnetallet.

I 2011 ses der nu en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder,

hvorfor en tilpasning af kapaciteten vil være nødvendig.

I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne

befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens

310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn.

Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af

øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn

stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod 2022.

- 13 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

120

110

100

90

80

70

60

2006

2007

Børn 0-5 år i distrikterne, 2006-2022, indeks: 2011=100

Distrikt Nord

Distrikt Midt

Distrikt Vest

Distrikt Øst

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over

300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt

Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct.

Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst

svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct.

- 14 -

2014

2015

Antal 0-5-årige fordelt på distrikter

Alder Prognoseperiode

1. jan. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Distrikt Nord 483 473 449 425 402 400 398 393 389 386 381 377

Distrikt Midt 517 504 496 479 461 450 443 430 417 404 392 382

Distrikt Vest 772 777 782 790 786 796 795 802 811 820 830 840

Distrikt Øst 412 400 379 365 340 327 315 300 288 277 267 259

I alt 2.185 2.153 2.106 2.059 1.990 1.972 1.951 1.926 1.905 1.887 1.870 1.858

Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt

af den vedtagne demografikorrektion for budget 2012-15. Jf. nedenstående

skema bliver budget 2012 – som det fremstår i det vedtagne budget 2011 - skåret

med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også

trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio.

kr. i rammen.

Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, 1.000 kr.

Nettoændring

i budgetrammerne

2012 2013 2014 2015

Børnepasningsområdet -1.374 -1.785 -2.007 -4.771

Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af

budgetrammen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet,

er det takstbeløbene fra ”pengene følger barnet” der anvendes i beregningerne.

Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der

finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der

efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen

”pengene følger barnet”.

Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis

udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere

tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det

faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der

er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer

i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser.

Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere

i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde

mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning.

Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for

nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det

faldende børnetal – jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger

af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk

dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer

såvel faglighed som økonomi.

Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue,

dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til

kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede

budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale

dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på

Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende

andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder

på dette område er vanskeliggjort betragteligt.

Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag

samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes

budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret

børnenormering.

Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2012 fordelt på distrikter. Endvidere

er de forventede dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er

medregnet heri.

Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2012

Type Nord Vest Midt Øst I alt

Kommunale vuggestuer 60 68 44 38 210

Kommunal dagpleje 48 126 61 21 256

I alt 0-2 år 108 194 105 59 466

Kommunale børnehaver 186 294 199 115 794

Kommunale deltidsbørnehaver 0 24 0 0 24

I alt 3-5 år 186 318 199 115 818

Der er i de estimerede børnenormeringer taget højde for en tilpasning til 230 0årige

i 2012.

- 15 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Faktiske dækningsgrader i 2010

Nord Vest Midt Øst I alt

Dækningsgrader 0 - 2 år 80 % 88 % 72 % 86 % 82 %

Dækningsgrader 3 - 5 år 84 % 106 % 96 % 102 % 98 %

Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat

udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter.

Mål i budget 2011

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

01 Dagpasning

Mål:

Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud

Mål i 2012

Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten

nedbringes i forhold til 2011

Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til

niveauet i 2011

De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LPmodellen

har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte

børn (fokusgruppeinterview)

Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og

handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene.

Inden udgangen af 2012 har alle pædagogiske medarbejdere gennemført

uddannelsesforløb/opkvalificering i inklusion og anerkendende relationer.

Der igangsættes uddannelsesforløb på diplomniveau i inklusion for mindst

en medarbejder pr. afdeling

Mål i 2013

Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten

nedbringes i forhold til 2012

Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til

niveauet i 2012

Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i

inklusion og anerkendende relationer.

- 16 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Mål i 2014

Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten

nedbringes i forhold til 2013

Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til

niveauet i 2013

Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i

inklusion og anerkendende relationer.

Mål i 2015

Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten

nedbringes i forhold til 2014

Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til

niveauet i 2014

Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i

inklusion og anerkendende relationer.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

Prioriteringer i budget 2012

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet,

at reducere budgettet for politikområde 01 Dagpasning med 4,1 mio. kr. i 2012.

Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til

4,1 mio. kr. i 2012 stigende til 5,7 mio. kr. i 2015.

Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder.

Med baggrund i allerede besluttede strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet, er

indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift og

rengøring mm. i forbindelse med lukningen af Jordbærhuset.

Fra og med 2013 er indlagt en yderligere besparelse med baggrund i de kommende

strukturtilpasninger af dagtilbudsområdet – jf. den langsigtede plan for dagtilbudsområdet

på Bornholm. I forbindelse hermed er også afsat 12 mio. kr. til etablering

af en ny daginstitution i Aakirkeby.

En stor del af rammereduktionerne skyldes ekstraordinær demografikorrektion af

budgettet. Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar

2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen

på dagpasningsområdet genberegnet.

Slutteligt skal nævnes at der er besluttet flere reduktioner vedrørende Specialbørnehaven

Mælkebøtten. Udover en reduktion i antallet af pladser i børnehaven,

igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning

med Bornholms Familiecenter.

- 17 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Nedprioriteringer og effektiviseringer er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder.

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 173.723 171.224 167.987 163.956 161.926 159.675

Indtægter -48.124 -46.689 -43.924 -43.924 -43.924 -43.924

Nettobudget 125.599 124.535 124.063 120.031 118.002 115.751

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Regulering i henhold til budgetmodel (SFO) 226 226 226 226

Demografi børnepasning -1.374 -1.785 -2.007 -4.771

Ændring af lov om sygedagpenge 200 209 209 209

Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011

-237 -240 -244 -244

Udlægning af specialpædagogisk team til dagtilbuddene pr.

1.2.2011

4.638 4.642 4.648 4.648

Pensionsbidrag – Specialbørnehaven Mælkebøtten 61 61 61 61

Aftale om SR-tillæg 2010 25 25 25 25

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år 150 244 284 284

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst -1.220 -1.220 -1.220 -1.220

Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1.1.2012 m.m. -2.054 -2.873 -2.873 -2.360

Enklere krav til pædagogiske læreplaner -26 -26 -26 -26

Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder -28 -28 -28 -28

Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år -12 0 -12 0

Reduktion i møder for dagplejere -6 -6 -6 -6

Regulering af økonomisk fripladstilskud -31 -31 -31 -31

Tilpasning af dagtilbudsstruktur 0 -818 -818 -818

Mælkebøtten reduceres med 2 pladser -387 -387 -387 -387

Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere

38 -9 -9 -9

Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges

med Bornholms Familiecenter

0 -409 -409 -409

- 18 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

1.1: Kommunens pasningstilbud

1.2: Privat pasning

1.3: Pladsformidlingen

Overblik over politikområdet 01, budget 2012

Beløb i 1.000 kr., netto 1.1 1.2 1.3 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - -

Mælkebøtten 8.834 0 0 8.834

Børnenes Dagpl. og Pladsf. -3.352 27.421 1.487 25.556

Dagtilbud Nord 22.389 0 0 22.389

Dagtilbud Midt 19.936 0 0 19.936

Dagtilbud Øst 13.104 0 0 13.104

Dagtilbud Vest 28.157 0 0 28.157

Sekr. for pol. omr. 01 6.086 0 0 6.086

I alt 95.154 27.421 1.487 124.062

- 19 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud

Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner

og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og

søskendetilskud.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning

Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling,

samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende

og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner).

Prioriteringer i budget 2012

Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet

tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter.

Da forældrenes betaling for en plads i dagtilbud udgør 25 procent af de budgetterede

bruttodriftsudgifter i kommunen, indebærer rammeudvidelser/-reduktioner en

afledt effekt på den samlede forældrebetaling. Denne effekt er indregnet i de politiske

prioriteringer. Ligeledes er indregnet effekten på økonomiske fripladser og søskenderabat.

Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de

gennemsnitlige budgetterede nettedriftsudgifter, vil rammereduktioner/-udvidelser i

de kommunale dagtilbud også have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning.

Denne effekt er også indregnet.

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud

blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

- 20 -

2012 2013 2014 2015

Lukning af Jordbærhuset i Dagtilbud Øst -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling

Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2011, da antallet af indskrevne børn

var hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Besparelsen er beregnet som en

reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet

(1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb).

Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring.

Demografitilpasning til 230 0-årige pr. 1. januar 2012

m.m.

2012 2013 2014 2015

-2.000 -2.800 -2.800 -2.300

Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil

udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen

på dagpasningsområdet genberegnet. Det er antaget at forskellen på 80

børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt

som i befolkningsprognosen. Den demografiske tilpasning udgør 3,5 mio. kr. årligt.

Af disse er afsat 0,8 mio. kr. til tilpasningsudgifter på området i 2012. Yderligere

nedjusteres forældrebetalingen med 0,390 mio. kr. som følge af ændret opgørelse


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud

af beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Endeligt løftes budgetrammen med

0,309 mio. kr. som følge af stigende dækningsgrader.

- 21 -

2012 2013 2014 2015

Enklere krav til pædagogiske læreplaner -25 -25 -25 -25

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer

til ændringen i lovgrundlaget. Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men

hvert andet år.

Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her

kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat arbejdes

med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. Forenklingen

består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes

hvert andet år.

2012 2013 2014 2015

Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder -27 -27 -27 -27

Bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser

og møder i virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Er indregnet i

budgettildelingsmodellen for dagplejen.

2012 2013 2014 2015

Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år -12 0 -12 0

Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser sker hvert andet

år i stedet for hvert år. I den tekniske tilretning af budgettet fordeles besparelsen

med 6.000 kr. i hvert år af hensyn til budgettildelingsmodellerne på området.

2012 2013 2014 2015

Reduktion i møder for dagplejere -6 -6 -6 -6

Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2. Er indregnet i

budgettildelingsmodellen for dagplejen.

2012 2013 2014 2015

Regulering af økonomisk fripladstilskud -30 -30 -30 -30

Den årlige regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig indtægtsstigning

under 10 pct. finder fremover sted den 1. januar og den 1. april eller

1. oktober. Der er tale om en nettobesparelse og der forventes en mindre udbetaling

af fripladser på 60.000 kr. Dette forudsætter dog et løft af administrationen i

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling på 30.000 kr. (merarbejde).

2012 2013 2014 2015

Tilpasning af dagtilbudsstruktur 0 -800 -800 -800

I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dagtilbudsområdet

indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med

2013. Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbudsstruktur

inden udgangen af 2011.


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud

Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne:

Ny daginstitution i Aakirkeby

Renoveringspulje – Børne- og skoleområdet.

- 22 -

2012 2013 2014 2015

Mælkebøtten reduceres med 2 pladser -378 -378 -378 -378

Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med

B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres i forhold til

den demografiske udvikling. Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet

af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere vedtagne demografikorrektion.

Dette indebærer at Mælkebøtten i 2012 er normeret til 32 pladser. I 2013 til 31

pladser og fra og med 2014 til 30 pladser.

Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for

dagplejere

2012 2013 2014 2015

35 -12 -12 -12

Der vil som udgangspunkt skulle investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig

til 46.200 kr. Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen,

anslået til 11.500 kr. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat.

Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten

sammenlægges med Bornholms Familiecenter

2012 2013 2014 2015

0 -400 -400 -400

Forventes ikke implementeret før 2013. Der igangsættes et arbejde med henblik på

at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der

skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observations-

og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning.


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud

Økonomi for budgetområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 147.425 143.878 139.079 135.095 133.065 130.814

Indtægter -48.124 -46.689 -43.924 -43.924 -43.924 -43.924

Nettobudget 99.301 97.189 95.155 91.171 89.141 86.890

Heraf

Dagplejen 33.587 28.140 23.789 23.791 23.791 23.791

Integrerede institutioner

82.287 84.717 83.586 83.589 83.596 83.596

Mælkebøtten 9.773 8.972 8.834 8.651 8.463 8.463

Forældrebetaling

(integrerede institutioner

og dagplejen)

Forældrebetaling

(SFO)

Øk. fripladser (integrerede

institutioner

og dagplejen)

-30.381 -30.494 -27.629 -27.629 -27.629 -27.629

-17.407 -16.195 -16.295 -16.295 -16.295 -16.295

6.249 6.413 6.512 6.512 6.512 6.512

Øk. fripladser (SFO) 4.820 3.702 4.512 4.512 4.512 4.512

Søskendetilskud

(integrerede institutioner,

dagpleje og

private institutioner)

Søskendetilskud

(SFO)

Sekretariatspulje

(demografi mm.)

Forudsætninger for budget 2012

3.018 3.127 2.890 2.890 2.890 2.890

3.065 2.897 2.870 2.870 2.870 2.870

4.290 5.910 6.086 2.280 432 -1.819

Der er budgetteret med pasning af i alt 1.284 børn i kommunalt regi i 2012 (256 i

den kommunale dagpleje og 1.028 i integrerede institutioner).

Dagpleje:

Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet

er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter

budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer.

Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m.

I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres

budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten

for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 46 børn i

2011.

Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 236/24

Antal børn i frit valg 46

Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4

Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788

*) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage,

afspadsering, møder, kurser m.v.

- 23 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud

Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder

24,29

inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt)

Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll.

ulykke., forældresamarbejde, administration

1.309 kr.

(ekskl. løn)

Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) 3.005 kr.

Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 246 kr.

Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) 14.759 kr.

Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 861 kr.

Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 12.299 kr.

Integrerede institutioner:

Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr.

passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende:

Kategori Årligt takstbeløb

pr. barn

0 – 2 år 77.579 kr.

3 – 5 år 44.329 kr.

3 – 5 år (deltid) 34.136 kr.

Støttebeløb pr. 0 – 5 år 1.070 kr.

Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen,

er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne

samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske

belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet ”pengene følger barnet” får

hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på 147.222 kr. pr. afdeling i

distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne.

Endelig tildeles dagtilbudsdistrikterne ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht.

de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang

samt opmåling af etagearealerne.

Mælkebøtten:

Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af

børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer

til bygningsdrift og rengøring følger de gældende tildelingsmodeller der tager

udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af arealer.

Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen):

Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen

findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går

til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er

22,5 pct. Beregningen bygger på data fra 2010, dertil er satsen tilrettet efter etableringen

af enkelte madordninger pr. 1. august 2011, som kommunen også skal

give økonomiske fripladser til. For dagplejens vedkommende er satsen for 2012

27 pct.

Integrerede institutioner: 22,5 pct. af forældrebetalingen på 21.052.000 -4.736.700

Dagplejen: 27 pct. af forældrebetalingen på 6.577.000 -1.775.790

I alt -6.512.490

- 24 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud

Økonomiske fripladser (SFO):

Budgettet er beregnet som 27,7 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet.

Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner):

Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner

er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede

forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,5 pct. og er udregnet

på baggrund af data pr. 31. juli 2010. Den samlede forældrebetaling er beregnet til

33.996.128 kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud:

8,5 pct. af 33.996.128 kr. giver 2.889.671 kr.

Søskendetilskud (SFO):

Budgettet er beregnet som 17,6 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet.

Sekretariatspuljen:

Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder ”pengene

følger barnet”), reserverede midler til madordning, besparelse ved sammentænkning

af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret og lønudgifter mm. til pædagogstuderende

og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet

således ud:

Puljer 520.481

Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes

med Borgercenteret

-365.312

Pædagogstuderende og PAU 4.303.271

Udviklingspulje til forebyggende indsatser i

daginstitutionerne

696.703

Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende

børnetal

780.899

LCP, reserveret til 30-timers tilbud 150.000

I alt 6.086.042

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.206 2.284 +3,5 % 1., 2.

Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.370 2.426 +2,3 % 1.

Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr. 1.501 1.532 +2,1 % 1.

Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr. 1.161 1.185 +2,1 % 1.

Fritidsordning (frem til 31. juli 2011) 0.-3. klasse kr./mdr. 748 3.

Noter:

1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne.

2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion.

3. Der er beregnet en takst på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Fritidsordningerne er blevet til skolefritidsordning pr.

1. august 2011.

Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

- 25 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 1.2: Privat pasning

Budgetområde 1.2: Privat pasning

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning

inkl. fripladstilskud.

Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling.

Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes

Dagpleje og Pladsformidling.

Prioriteringer i budget 2012

Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de

gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer beskrevet

under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt

på udgifterne til privat pasning.

Økonomi for budgetområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 24.972 25.933 27.421 27.421 27.421 27.421

Indtægter 0 0 0 0 0 0

Nettobudget 24.972 25.933 27.421 27.421 27.421 27.421

Heraf

Kommunale tilskud

til frie

grundskoler

Tilskud privat

pasning (frit valg)

Børn i private

institutioner

Driftstilskud til

børn i pulje

Økonomiske

fripladser, private

institutioner og

puljeordninger

Forudsætninger for budget 2012

Kommunale tilskud til frie grundskoler:

1.202 1.350 1.374 1.374 1.374 1.374

2.182 1.682 2.967 2.967 2.967 2.967

19.455 20.394 20.609 20.609 20.609 20.609

1.028 1.129 928 928 928 928

1.105 1.378 1.543 1.543 1.543 1.543

Der er budgetteret med samme niveau som i 2011, budgettet er kun pristalsreguleret.

- 26 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 1.2: Privat pasning

Tilskud i privat pasning (frit valg ordning):

Der er budgetteret med udgifter til 46 børn.

Børn i private institutioner:

Der er budgetteret med udbetaling til i alt 344 børn i private børnehaver, og budgettet

er sammensat således:

Børn i private institutioner – 344 børn 20.609.650

Driftstilskud 19.101.384

Tilskud til administration 566.078

Bygningstilskud 942.109

Driftstilskud til børn i pulje:

Der er budgetteret med udgifter til 21 børn.

Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje:

Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 23,5 pct. af den beregnede

forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 5

pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud:

Private børnehaver 23,5 pct. af forældrebetaling på 6.367.128 1.496.275

Puljer 5 pct. af tilskud på 928.109 46.405

I alt 1.542.681

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr. 5.193 5.375 3,5 % 1.

Noter:

1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes

udgifter.

- 27 -


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen

Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt

administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser,

opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner

mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter.

Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

Prioriteringer i budget 2012

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen blev

besluttet i forbindelse med budget 2012:

Nedprioriteringer og effektiviseringer

- 28 -

2012 2013 2014 2015

Regulering af økonomisk fripladstilskud -30 -30 -30 -30

Se beskrivelse under budgetområde 1.1 Kommunens pasningstilbud.

Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning

2012 2013 2014 2015

-11 -11 -11 -11

Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå

igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat 1.500 kr. og administrationen i

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med 9.500 kr.

Økonomi for budgetområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 1.326 1.413 1.487 1.439 1.439 1.439

Indtægter 0 0 0 0 0 0

Nettobudget 1.326 1.413 1.487 1.439 1.439 1.439

Forudsætninger for budget 2012

Budgettet er uændret i forhold til 2011.


Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 – 2015

Anlæg

Anlæg

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 2.235 0 12.000

Indtægter

Nettobudget 2.235 0 12.000

Oversigt over anlægsprojekter

Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Ny daginstitution i Aakirkeby 12.000

Forudsætninger for budget 2012

Følgende politiske prioritering inden for politikområde 01 Dagpasning blev besluttet

i forbindelse med budget 2012:

Ny daginstitution i Aakirkeby. Der er i 2012 afsat 12 mio. kr. til etablering

af en ny daginstitution med plads til 100 børn, ved sammenlægning af

to eksisterende daginstitutioner. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af

kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse.

- 29 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Politikområde 2: Undervisning

Beskrivelse

Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet

omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger,

klubtilbud og ungdomsskole.

Virksomhederne på området er:

1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger.

2. UngeCenter Bornholm er for elever som vil gå i 10. klasse. Derudover tilbydes

uddannelsesvejledning til unge (UU) samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

(STU).

3. Bornholms Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud

til børn med særlige behov.

4. Bornholms Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter

samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen.

5. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede

børn i skolealderen.

Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en fokusering på visionerne

om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service.

Overordnede udfordringer på politikområdet

Den demografiske udvikling for de 6 – 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende

tendens. I perioden 2011-2022 forventes børnetallet i aldersgruppen 6 – 16

år at falde fra 5.356 til 4.307, eller et fald på næsten 20 pct. Alene i perioden fra

2011 til 2015 forventes børnetallet at falde med 9,4 pct., hvilket svarer til 503

børn.

Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser ligger den store udfordring for skoleområdet

i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem skoledistrikterne

samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald

i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger,

således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt

og økonomisk bæredygtigt skolevæsen.

I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på, at

en justering af skolestrukturen vil give en bedre uddannelsesøkonomi:

Flere undervisningstimer til børnene

Større fleksibilitet i timeplanlægningen

Bedre faglige miljøer på skolerne

Forskning viser at store skoler skaber bedre resultater

Større skoler er bedre til at inkludere elever med særlige behov

Skolerne tildeles budget på baggrund i elevtallet pr. 5. september.

- 30 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Oversigt over elevtal.

Skole

Skoleåret 2010/11

(pr. 5. september 2010)

- 31 -

Skoleåret 2011/12

(pr. 5. september 2011)

Ændring

Skole Nord 683 580 -103

Hans Rømer Skolen 790 693 -97

Paradisbakkeskolen 796 782 -14

Rønneskolen 1.399 1.390 -9

10. Klassecenter Bornholm 182 211 29

Privatskoler 1.031 1.067 36

Efterskoler 128 131 3

Note: Elevtal er opgjort inkl. special- og modtagelsesklasseelever.

For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses det faldende børnetal.

Kommunen har gennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever der

visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole. Med baggrund

i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges mere

fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt, besluttede

kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, at udlægge økonomien til specialundervisning

af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever. Midlerne til specialundervisning

er fra og med skoleåret 2010/2011 blevet udlagt til Skole Nord, Paradisbakkeskolen,

Hans Rømer Skolen og Rønneskolen.

Hovedprincipperne for udlægningen er, at alle elever, i såvel normal- som specialklasser,

fremover udløser budgettildeling igennem den nuværende normaltildeling

via normaltaxameteret. Derudover tildeles budgetmidlerne til specialundervisning

igennem et såkaldt specialtaxameter til alle elever.

Der var flere formål med at udlægge økonomien. En udlægning understøtter inkluderende

læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere sigt kunne fastholde en større

del af eleverne med særlige behov i elevernes vante omgivelser. Desuden foregår

sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, skoleledelse og det øvrige

personale. Det giver muligheder for tilpassede og fleksible løsninger, der hurtigt vil

kunne implementeres.

Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af

specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styringsværktøj.

Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og

fleksible undervisningstilbud.

Der er tale om en væsentlig udlægning af specialundervisning, da udlægningen

indebærer at skolerne, på nær for elever indskrevet i specialskolerne, skal finansiere

al øvrig specialundervisning indenfor skolernes budgetramme.

Ungecenter Bornholm har en udfordring i arbejdet med at tilrettelægge uddannelsesforløb

og oprette uddannelsespladser til unge i alderen 18-25 år med særlige


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

behov i henhold til ny lovgivning, der indebærer et krav om uddannelsesforløb til

denne gruppe unge.

Dertil arbejdes der ihærdigt på at opfylde de centralt fastsatte mål for andelen af

en ungdomsårgang der gennemfører en ungdomsuddannelse. Et arbejde, der vanskeliggøres

af den begrænsede tilbudsvifte på Bornholm.

Mål i budget 2012

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

02 undervisning

Mål:

Den almene undervisning skal være mere inkluderende

Mål i 2012

Der udarbejdes mål for at øge kvaliteten i den inklusion der gennemføres.

Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan samarbejde

med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms

PPR og Sundhedspleje.

Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes

læringsrum for alle typer af elever.

Implementering af politik for inklusion påbegyndes.

Indikatorer på inklusion - 2012

Færre børn udskilles i skoleåret 2011/2012 til specialundervisning, i specialklasser

og specialskoler end i skoleåret 2010/2011.

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2011/2012 falder i forhold

til skoleåret 2010/2011

o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 73

pladser til 71 pladser i skoleåret 2011/2012.

Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret

2011/2012 end i skoleåret 2010/2011 (antal henvisninger/antal skoleelever)

Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole

nedbringes i forhold til skoleåret 2010/2011.

Der er i skoleåret 2011/2012 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær

for skoleelever i forhold til niveauet i 2010/2011 (målt i samlet antal fraværsdage/antal

skoledage)

Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning,

hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2010/2011.

Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme

(specialtaxameteret samt specialskolerne)

Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret

støtte, specialklasse eller specialskole), der går i gang med en ungdomsuddannelse

er større end i skoleåret 2010/2011

Ovenstående indikatorer kvalificeres/præciseres efter registreringerne i skoleåret

- 32 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

2010/2011

Mål i 2013

Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion

Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan samarbejde

med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms

PPR og Sundhedspleje

Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes

læringsrum for alle typer af elever.

Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau

i specialpædagogik/inklusion

Indikatorer på inklusion - 2013

Færre børn udskilles i skoleåret 2012/2013 til specialundervisning, i specialklasser

og specialskoler end i skoleåret 2011/2012.

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2012/2013 falder i forhold

til skoleåret 2011/2012

o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 71

pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/2013

Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret

2012/2013 end i skoleåret 2011/2012 (antal henvisninger/antal skoleelever)

Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole

nedbringes i forhold til skoleåret 2011/2012.

Der er i skoleåret 2012/2013 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær

for skoleelever i forhold til niveauet i 2011/2012 (målt i samlet antal fraværsdage/antal

skoledage)

Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning,

hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2011/2012

Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme

(specialtaxameteret samt specialskolerne)

Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret

støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse

er større end i skoleåret 2011/2012

Mål i 2014

Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion

Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde

med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm.

Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes

læringsrum for alle typer af elever.

Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau

i specialpædagogik/inklusion

Indikatorer på inklusion - 2014

Færre børn udskilles i skoleåret 2013/2014 til specialundervisning, i specialklasser

og specialskoler end i skoleåret 2012/2013.

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2013/2014 falder i forhold

til skoleåret 2012/2013

o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 69

- 33 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

pladser til 67 pladser i skoleåret 2013/2014

Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret

2013/2014 end i skoleåret 2012/2013 (antal henvisninger/antal skoleelever)

Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole

nedbringes i forhold til skoleåret 2012/2013.

Der er i skoleåret 2013/2014 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær

for skoleelever i forhold til niveauet i 2012/2013 (målt i samlet antal fraværsdage/antal

skoledage)

Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning,

hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2012/2013

Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme

(specialtaxameteret samt specialskolerne)

Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret

støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse

er større end i skoleåret 2012/2013

Mål i 2015

Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion

Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan samarbejde

med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm.

Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes

læringsrum for alle typer af elever.

Alle afdelinger har en medarbejder med uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion

Indikatorer på inklusion - 2015

Færre børn udskilles i skoleåret 2014/2015 til specialundervisning, i specialklasser

og specialskoler end i skoleåret 2013/2014.

o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2014/2015 falder i forhold

til skoleåret 2013/2014

o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 67

pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015

Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret

2014/2015 end i skoleåret 2013/2014 (antal henvisninger/antal skoleelever)

Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole

nedbringes i forhold til skoleåret 2013/2014.

Der er i skoleåret 2014/2015 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær

for skoleelever i forhold til niveauet i 2013/2014 (målt i samlet antal fraværsdage/antal

skoledage)

Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning,

hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2013/2014

Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme

(specialtaxameteret samt specialskolerne)

Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret

støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse

er større end i skoleåret 2013/2014

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

- 34 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Bornholm Som vidensamfund

Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen

og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund

Politikområde:

02 Undervisning

Mål:

Andelen af unge der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen skal i

2015 være mindst 95 pct.(national målsætning)

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

Prioriteringer i budget 2012

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet,

at reducere budgettet for politikområde 02 Undervisning med 9,6 mio. kr. i 2012.

Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til

10,6 mio. kr. i 2012 stigende til 19,9 mio. kr. i 2015. Derudover er politikområdet

opprioriteret med 1,0 mio. kr. i 2012. Opprioriteringen af politikområdet udgør 3,1

mio. kr. i 2015.

Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder.

Med baggrund i allerede effektuerede strukturtilpasninger på skole- og dagtilbudsområdet

er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift,

rengøring og ledelse mm.

En stor del af rammereduktionerne skal findes gennem en forøgelse af den gennemsnitlige

undervisningstid pr. lærer med ca. 1½ ugentlig lektion.

Der er også sket reduktioner/bortfald af flere centrale puljer på skoleområdet. Det

drejer sig bl.a. om budgetlagte midler til idræt og udeliv, aktivitets- og udviklingsmidler

samt en tilbageholdelse i forbindelse med overførslen af akkumuleret overskud

fra 2011 til 2012.

Endvidere er der med baggrund i de politiske delmålsætninger om, at den almene

undervisning skal være mere inkluderende, indregnet en successiv nedjustering af

antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole.

Slutteligt skal nævnes beslutningen om, at de udlagte midler til specialundervisning

demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige og

at skolefritidsordningernes åbningstid reduceres med 1 time om fredagen.

Opprioriteringen vedrører en sænkning af klassekvotienten til 22 elever ved indskrivning

i 0. klasse og 25 elever ved klassedannelsen i 7. klasse samt et generelt

loft på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes og modellen indfases for

nye 0. og 7. klasser fra 1. august 2012.

- 35 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 358.263 370.518 358.659 346.076 342.081 338.804

Indtægter -4.061 -6.653 -901 -979 -977 -977

Nettobudget 354.202 363.865 357.759 345.097 341.104 337.827

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Ændring af sygedagpengelov 457 477 477 477

Pensionsudgift ifm. ændret kontering/OPUS løn 27 27 27 27

STU budgettilretning 4.451 4.451 4.451 4.451

Demografi SFO -164 -59 -105 39

Demografi Skoler 80 470 309 -2.447

Reguleringer i henhold til budgetmodeller -226 -228 -228 -227

Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011 -1.674 -1.696 -1.696 -1.696

Budgetreduktioner sofa. energiinvesteringer -441 -441 -441 -320

Aftale om SR-tillæg 2010 76 76 76 76

EasyIQ system -24 -24 -24 -24

Gyldendal Online ordbøger -23 -23 -23 -23

Lederaftale -137 -137 -80 -80

Ændringer sofa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Pkt. 9 Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven

og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner

ved ulovlig kørsel på knallert mv.)

- 36 -

0 -7 -5 -5

Pkt. 51 Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler

og det kommunale bidrag til staten -96 131 60 60


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Sænkning af klassekvotienter til hhv. 22 og 25 i 1. kl. og 7. kl. 1.023 2.046 3.069 3.069

Besparelse på bygningsdrift ifm. lukning af Klemensker og

Bodilsker skoleafdelinger -2.545 -2.545 -2.545 -2.545

Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskole 0 -12 -12 -12

Færre medarbejdermøder i alle afdelinger i Bornholms Ungdomsskole

- 37 -

-25 -25 -25 -25

Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter

til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser

på skoleområdet -1.227 -1.227 -1.227 -1.227

2-årig kvalitetsrapport 0 -26 0 0

Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for

valg til skolebestyrelsen -3 -3 -3 -3

Samkøring af registre – Ungdommens Uddannelsesvejledning -24 -24 -24 -24

50 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruktur

pr. 1. august 2008 -1.171 -1.171 -1.171 -1.171

Nednormering af Heldagsskolen - jf. de politiske målsætninger

omkring inklusion -546 -1.092 -1.638 -2.184

Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet -226 -226 -226 -226

Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub -377 -377 -377 -377

Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres

fra og med 1. august 2012 (6-16 år) -291 -1.523 -2.117 -2.443

Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet -516 -516 -516 -516

Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde

02 Undervisning. 0 -503 -503 -503

Reduceret åbningstid om fredagen i SFO - 1 time - fra 1/8

2012 -247 -591 -591 -591

Lærernes undervisningstid øges med yderligere 1½ lektion pr.

uge - fra 1. august 2012 -3.326 -7.985 -7.985 -7.985

Udmøntning af lukning af Jordbærhuset SFO (basisbeløb) -114 -114 -114 -114

Overdragelse af idrætshallen i Halse fra Skole Nord til Bornholms

Idrætsområder -600 -600 -600 -600

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

2.1: Normalundervisning

2.2: Specialundervisning

2.3: Skolefritidsordninger

2.4: Ungdomsskole

2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser

2.6: Befordring af elever


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Overblik over politikområde 02, budget 2012

Beløb i 1.000 kr., netto 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Bornholms Ungdomsskole - - - 11.550 - - 11.550

Kildebakken - 25.600 - - - - 25.600

Bornholms Heldagsskole - 18.595 - - - - 18.595

UngeCenter Bornholm 13.992 - - - 13.816 - 27.808

Skole Nord 34.417 - 4.466 - - - 38.883

Hans Rømer Skolen 40.627 - 4.899 - - - 45.526

Paradisbakkeskolen 43.054 - 8.845 - - - 51.899

Rønneskolen 77.125 - 13.056 - - - 90.181

Sekr. for pol. omr. 02 45.526 246 -3.020 - - 4.964 47.716

I alt 254.741 44.441 28.246 11.550 13.816 4.964 357.758

- 38 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.1: Normalundervisning

Budgetområde 2.1: Normalundervisning

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter normalundervisning iht. folkeskolelovens § 20.1 og specialklasser

iht. Folkeskolelovens § 20.2 i kommunens egne skoler samt statslige og

private skoler.

Budgetområdet omfatter virksomhederne: Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans

Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Ungecenter Bornholm, samt fællesudgifter administreret

af Børne- og Skolesekretariatet (Børne- og Skoleudvalgets pulje til undervisningsområdet).

Prioriteringer i budget 2012

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning

blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Klassekvotienten sænkes til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse 1.023.000

kr.

Klassekvotienten sænkes til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse og et generelt

loft på klassestørrelsen på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser

bibeholdes, modellen indfases for nye 0. og 7. klasser august 2012. Det forudsættes

at det er den nuværende model hvor grænserne nedsættes til 22

og 25 elever. Medfører ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen afsnit

1.3 Indskrivning og 3. Klasse- og holddannelse. Ændringerne indebærer,

At der ved indskrivningen i 0. klasse dannes klasser med maksimalt 22

elever.

At der er frit skolevalg mellem skoledistrikter, hvis elevtallet i den ønskede

klasse er under 22

At der maksimalt er 25 elever i én klasse

At der dannes klasser overbygningen med maksimalt 25 elever

Kommunalbestyrelsen godkender i december måned forud for skolestarten

beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter.

Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafd. -2.545.000 kr.

Med baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning om skolestrukturen den

24. februar 2011 er indregnet en besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse

af to skoleafdelinger. Besparelsen er beregnet som summen af den

samlede udgift til bygningsdrift og rengøring på afdelingerne Klemensker

(inkl. SFO) og Bodilsker.

Der er taget højde for at 1,5 mio. kr. til bygningsdrift og rengøring på Klemensker

Skole fremover overføres til Ungdomsskolen/Dybdalskolen.

Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom

udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke

indgår.

- 39 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.1: Normalundervisning

Reduceret og ændret ledelsesstruktur -1.227.000 kr.

Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service

og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Skal ses

i sammenhæng med tildelingsmodel på området.

Det vurderes, at der ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og

Bodilsker vil kunne reduceres i omkostningerne til ledelse, teknisk service og

administration. Besparelsen på kr. 600.000 for hver afdeling forventes opnået

ved en reduktion i skoleledelse på ½ - 1 stilling, på teknisk service ved

½ - 1 stilling samt reduktion på op til ½ stilling på det administrative område.

I forhold til den nuværende budgettildelingsmodel reduceres basistildelingen

til de 2 skoler og skolerne vil derfor få tildelt en mindre budgetramme. Er effektueret.

2-årige kvalitetsrapport 0 kr. i 2012/-26.000 kr. i 2013

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen

svarer til ændringen i lovgrundlaget. Der er søgt dispensation til at gøre

kvalitetsrapporten 2-årig. Undervisningsministeriet har endnu ikke afsendt

svar.

Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler -3.000 kr.

Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelser.

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd.

Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget.

50 pct. af optimeringsprovenu ifm. skolestruktur 2008 -1.171.000 kr.

Distriktsstrukturen trådte i kraft pr. 1. august 2008. Ovenstående rammereduktion

svarer til halvdelen af det beregnede provenu i overslagsårene i de

oprindelige beregninger i forbindelse med skolestrukturen. Der er aldrig truffet

politisk beslutning omkring anvendelsen af optimeringsprovenuet. I forhold

til den nuværende budgettildeling til skolerne vil besparelsen ikke have

konsekvenser for serviceniveauet

Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet -226.000 kr.

Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt

med en pulje til idræt, bevægelse og udeliv på 545.000 kr. Af puljen

anvendes årligt 325.000 kr. til Projekt Skolesport. Da der er tale om en reduktion

i ikke anvendte budgetmidler, vil reduktionen ikke have konsekvenser

for det nuværende serviceniveau på skolerne, men der vil ikke være mulighed

for at søge støtte til idrætsprojekter før i 2014.

Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres -291.000 kr.

Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1.

august 2012 i forhold til antallet af 6-16-årige. Ved at demografikorrigere

- 40 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.1: Normalundervisning

budgettet til enkeltintegrerede elever og specialklasser, nedjusteres den

samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Specialtaxameterbeløbet

vil derved fastholdes på niveauet fra 2011

Støtte til enkeltintegrerede elever og elever i specialklasserne er fra og med

skoleåret 2010/2011 udlagt til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og

Rønneskolen. Støtteforanstaltningerne finansieres af distriktsskolerne fra

den 1. august 2010. Skolerne tildeles et såkaldt specialtaxameterbeløb pr.

elev. Antallet af 6-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,4 pct. fra

2011 til 2015.

Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet -516.000 kr.

Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt

med en reguleringspulje til fluktuationer mellem prognosticeret og faktisk

elevtal. Denne pulje er ikke længere nødvendig og bortfalder derfor.

Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen 0 kr./-503.000 kr. i 2013

I 2012 finansieres 2,5 mio. kr. af bevillingen på sekretariatspuljen for skoleområdet

via overført overskud fra puljen i 2011. De 2,5 mio. kr. indgår fortsat

i budget 2012, men fratrækkes overskuddet på sekretariatsbevillingen

ved genbevilling i 2012 af overførte overskud fra 2011. I praksis vil der ikke

være tale om en besparelse på budgettet for 2012, men at der tilbageholdes

2,5 mio. kr. i forbindelse med overførslen fra 2011 til 2012.

Udviklings- og omstillingspuljen reduceres med besparelsen i 2013-2015.

Puljen er budgetteret med 760.000 kr. og som reduceres til 260.000 kr. Udviklings-

og omstillingspuljen blev oprindelig etableret som en del af ændringen

af skolestrukturen i 2004.

Lærernes undervisningstid øges med 1½ lektion pr. uge -3.326.000 kr.

Den nuværende Lokalaftale med Bornholms Lærerforening opsiges og der

indledes forhandlinger med henblik på forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid

pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Det samlede undervisningstimetal

vil isoleret set være uændret.

De servicemæssige konsekvenser vil være afhængige af forhandlingsresultatet

med den faglige organisation. Alt andet lige vil rammereduktionen indebære

en reduktion på ca. 17 lærere.

Overdragelse af Hasle Idrætshal til Bornholms Idrætsområder -600.000 kr.

- 41 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.1: Normalundervisning

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 258.712 267.029 255.342 244.294 240.919 237.959

Indtægter -2.233 -602 -602 -602 -602 -602

Nettobudget 256.479 266.427 254.741 243.692 240.317 237.357

Heraf (netto)

10. Klassecenter 11.118 11.649 13.992 13.993 13.993 13.993

Skole Nord 42.202 43.582 34.417 34.046 33.909 34.760

Hans Rømer Skolen 44.370 44.600 40.627 39.284 38.054 37.934

Paradisbakkeskolen 42.122 43.917 43.054 42.730 42.449 41.720

Rønneskolen 77.270 75.169 77.125 75.087 74.352 73.019

Sek. bevilling 39.396 47.510 45.526 38.552 37.560 35.931

Forudsætninger for budget 2012

Budgetområdet omfatter alle udgifter ved gennemførelse af normalundervisning i

børnehaveklasse – 10. klasse samt specialundervisning i specialklasser, herunder

ressourcer til ledelse, administration, bygningsdrift og rengøring.

Derudover omfatter budgetområdet fællesudgifter til undervisningsområdet, bidrag

til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomsskoler mv.

Budgettet er beregnet på baggrund af det faktiske elevtal for skoleåret 2011/12 pr.

5. september 2011.

Taxametermodellen vedr. distriktsskolerne

Hver distriktsskole tildeles et basisbeløb på 1.079.011 kr. til 1 teknisk serviceleder,

½ sekretær, et administrativt grundbeløb. Fra 2011 er basisbeløbet forhøjet med

obligatorisk svømmeundervisning, arbejde med grønt flag, samt reduceret for IKT

vejleder. I forbindelse med budgetforliget 2012 er basisbeløbet til Skole Nord og

Paradisbakkeskolen reduceret med 600.000 kr. (2011-pl) som følge af nedlæggelser

af afdelinger i Klemensker og Bodilsker. Distriktsskoler med 2 afdelinger får

således tildelt 465.644 kr. i basisbeløb.

Foruden basisbeløbet, tildeles taxameterbeløb pr. elev. Beløbet er differentieret i

forhold til elevens klassetrin.

Som led i udlægning af specialundervisning til distriktsskolerne, tildeles en beløbsramme

til specialklasseelever beregnet ud fra det samlede antal elever på distriktsskolen,

samt den hidtidige tildeling af specialundervisningsmidler fra specialklasser

og enkeltintegrerede elver. Der vil således i en overgangsfase frem til 2014 være

differentierede takstbeløb distriktsskolerne. Ordningen vil være fuldt ud indfaset i

2014 med et takstbeløb pr. elev på 7.182 kr. Fra 2012 reguleres puljen med den

demografiske udvikling for de 6-16 årige.

I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er

bosiddende/oprindeligt indskrevet. Som resultat heraf vil skolerne, da de har modtaget

midler til deres specialklasselever, skulle afregne for brug af hinandens specialklasserækker.

I sådanne tilfælde afregnes med takstbeløb for specialklasser på

112.042 kr. (2012-p/l).

- 42 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.1: Normalundervisning

Der er oprettet 3 modtageklasser på Nexø Afdeling under Paradisbakkeskolen,

hvortil der tildeles et taxameterbeløb pr. elev, samt et grundbeløb på 606.464 kr.

pr. klasse.

Takstbeløbet til modtagelsesklasseelever dækker alene undervisningsmaterialer.

Modtagelsesklasserne tildeles årligt et fast beløb pr. klasse, uafhængigt af elevtallet

på de enkelte årgange. Det er således alene elevtaxameterbeløb til undervisningsmaterialer,

der varierer ved ændringer i elevtallet.

Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og

undervisningsmaterialer.

Elevkategori

Takst

beløb pr.

elev

2012

Skole

Nord

Hans

Rømer

Skolen

- 43 -

Elevtal for 2011/12

pr. 5. september 2011

Paradis-

bakke

skolen

Rønne-

Skolen

0. Klasse 33.944 39 46 78 133 296

1. - 3. klasse 37.796 161 174 203 393 931

4. - 6. klasse 38.390 198 207 248 415 1068

7. - 9. klasse 41.980 182 266 233 449 1130

I alt 580 693 762 1390 3425

Specialundervisning * 37 37 6 34 114

Modtageklasseelever 12.503 0 0 14 0 14

2-sprogede 18.449 17 12 13 75 117

Basisbeløb 465.644 1.079.011 465.644 1.079.011

Modtageklasser 606.464 0 0 3 0 3

Note:*) Specialundervisningstakst i 2012: Skole Nord: 9.906 kr. pr. elev, Hans Rømer Skolen: 8.548 kr. pr.

elev, Paradisbakkeskolen: 6.094 kr. pr. elev, Rønneskolen: 6.765 kr. pr. elev

Nedprioriteringen vedr. lærernes øget undervisningstid med 1½ lektion pr. uge –

fra 1. august 2012 er ikke indarbejdet i taxameterbeløbet i 2012.

Opprioriteringen vedr. sænkning af klassekvotienten til 22 elever fra 1. august

2012 er ikke indarbejdet i taxameterbeløbet i 2012.

Ud over taxametertildelingen tildeles løn til distriktsskolelederen, svarende til den

faktiske lønudgift, samt budget til administration af madordning.

Som led i overgang til distriktsskolemodellen gives budget til kompensation for den

forskel, der er beregnet mellem elevoptimeringen og budgetreduktion af basisbeløb

ved sammenlægning til én distriktsskole. Beløbet varierer fra skole til skole afhængig

af elevsammensætningen. Kompensationen er givet siden 2008 og udfases

i 2012.

I alt


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.1: Normalundervisning

Skole Nord 367.161

Paradisbakkeskolen 77.577

Tilbageførsel til skolerne (kompensation)

2012 2013 2014 2015

Distriktsskolerne i alt 444.738 0 0 0

Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm)

10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på 700.885 kr. til 1 teknisk serviceleder, ½

sekretær, et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxameterbeløb

pr. elev.

For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med 10.366 kr. pr. elev i forhold til

lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning.

Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og

undervisningsmaterialer.

Elevkategori

Takstbeløb

pr. elev

Elevtal for 2011/12

pr. 5. september 2011

10. klasse 35.736 164

Brobygning -10.366 8

Specialklasse 114.753 47

Dansk som andetsprog

*

18.411 9

Basisbeløb 700.885

Bygninger

Den tildelte ressource til bygningsdrift og -vedligeholdelse tager udgangspunkt i en

vedligeholdelsesklassifikation af virksomhedens bygninger (baseret på vedligeholdelsesniveauet),

bygningernes areal, samt tidligere års forbrug af el, vand og varme.

Følgende bygningsudgifter budgetteres på baggrund af modellen: Udvendig vedligeholdelse,

indvendig vedligeholdelse, huslejeudgifter, huslejeindtægter, el, varme,

vand, bygningsforsikring og løsøreforsikring.

Rengøring

Den tildelte ressource til rengøring er baseret på en konkret opmåling af de anvendte

arealer samt en vurdering af rengøringsbehovet (opgjort i timer) i forhold til

arealernes anvendelse.

Sekretariatsbevillingen

Budgettet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til

undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ung-

- 44 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.1: Normalundervisning

domsskoler samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, som budgetteres

i henhold til de statslige udmeldte satser pr. elev.

Bidrag til statslige og private skoler er til undervisning budgetteret med 1.067 elever

á 34.016 kr. pr. elev, henholdsvis 346 børn i SFO á 10.826 kr. pr. barn.

Efterskoler er budgetteret med 128 elever á 34.432 kr. pr. elev.

Ungdomshøjskoler er budgetteret med 3 elever á 15.535 kr. pr. elev.

Folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler er budgetteret med 0 elever á

34.317 kr. pr. elev.

- 45 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.2: Specialundervisning

Budgetområde 2.2: Specialundervisning

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter

visitation iht. folkeskolelovens § 20.2 (Specialskoler og enkeltintegrerede elever).

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Heldagsskole og Kildebakken.

Prioriteringer i budget 2012

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.2 Specialundervisning

blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Nednormering af Bornholms Heldagsskole -546.000 kr.

Økonomi

I forlængelse af de politiske delmålsætninger omkring målet om at den almene

undervisning skal være mere inkluderende, nedjusteres antallet af

pladser på Bornholm Heldagsskole med 2 skolepladser årligt. Endvidere nedjusteres

der årligt med 1 plads i behandlingsdelen og 1 plads i fritidsdelen.

Såfremt eleverne med særlige behov skal kunne inkluderes i almenundervisningen

kræver det en styrkelse af inklusionen på folkeskoleområdet –

hvilket falder i tråd med de lokalpolitiske målsætninger og arbejdet om at

den almene undervisning skal være mere inkluderende.

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 35.905 36.940 44.460 44.061 43.662 43.200

Indtægter -749 -5.705 -18 -18 -18 -18

Nettobudget 35.156 31.235 44.441 44.043 43.643 43.182

Heraf (netto)

Kildebakken 15.844 15.219 25.600 25.601 25.601 25.601

Heldagsskolen 17.846 17.271 18.595 18.161 17.726 17.473

Specialtilbud 10.

klassecenter

1.467

Fællesudgifter -1.255 246 281 316 108

Forudsætninger for budget 2012

I dette budgetområde indgår kun undervisningsdelen vedr. specialundervisning

(03.22.08).

I henhold til udlægning af specialundersivningen fra 1. august 2010 til distriktsskolerne,

godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, er der foretaget følgende

ændringer:

Budgettildelingen til Base 10 under UngeCenter Bornholm er ændret til taksttildeling

til specialklasseelever. Dermed er Base 10 nedlagt.

Kildebakkens normering fastlåses til 63 elever i skoledelen og 61 elever i SFO-delen

+/- 2.

- 46 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.2: Specialundervisning

Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen

og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til vedtaget nedprioritering

i budget 2012.

På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2011/12 med 71 elever i undervisningsdelen,

23 pladser i fritidsdelen, samt 36 i behandlingsdelen.

Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksomhedslederløn

og et basisbeløb på 1.079.011 kr. årligt til teknisk service, sekretær,

supervision og efteruddannelse.

Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en

behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den

variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads.

Takstbeløb pr. elev i 2012 Kildebakken Heldagsskolen

Undervisning 236.420 191.260

Fritid 124.670 53.190

Behandling - 144.940

Fritidsdelen på Kildebakken og Heldagsskolen indgår i budgetområde 2.3 Skolefritidsordninger,

mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Familiecenter

Bornholm.

Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Familiecenter Bornholm, og der

visiteres til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens fritidsdel (K-klassens SFO).

Budget til rengøring og bygningsudgifter budgetteres særskilt i henhold til tildelingsmodellerne,

jf. afsnit 2.1. Normalundervisning.

- 47 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger

Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter SFO og SFO-klubtilbud for såvel normal- som specialområdet

samt privatskoler inkl. forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans

Rømer Skole, Paradisbakkeskolen, Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Børnenes

Dagpleje- og Pladsformidling og Sekretariatsbevillingen (fællesudgifter SFO)

Prioriteringer i budget 2012

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.3 Skolefritidsordninger

blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub - fra 1/1 2012 -377.000 kr.

Bia Lid flytter fra de nuværende bygninger til lokaler på Hasle Skole. Besparelsen

er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og

rengøring i Bia Lids nuværende lokaler. Eventuelle engangsindtægter ved

salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarmning

indtil salg er gennemført heller ikke indgår.

Åbningstiden i SFO, SFO-klub og vippeordning reduceres -247.000 kr.

Åbningstiden i SFO, SFO-klub og vippeordning reduceres med 1 time om

fredagen fra og med 1. august 2012. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig

nedjustering af den variable budgettildeling. Forældrebetalingen justeres

ikke.

Lukning af Jordbærhuset SFO (basisbeløb) -114.000 kr.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 38.452 42.093 28.292 27.941 27.720 27.865

Indtægter -93 -46 -45 -45 -45 -45

Nettobudget 38.359 42.047 28.247 27.896 27.675 27.819

Heraf (netto)

Kildebakken 10.427 11.766 0 0 0 0

Heldagsskolen 1.334 0 0 0 0

Skole Nord 5.016 5.830 4.466 4.419 4.419 4.419

Hans Rømer Skolen 4.204 4.258 4.899 4.850 4.850 4.850

Paradisbakkeskolen 6.103 5.455 8.845 8.752 8.752 8.752

Rønneskolen 12.608 12.937 13.056 12.916 12.916 12.916

Fællesudgifter SFO 467 -3.020 -3.041 -3.261 -3.117

- 48 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger

Forudsætninger for budget 2012

I dette budgetområde indgår kun budget vedr. skolefritidsordninger (03.22.05).

Budgettet til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens SFO er flyttet til funktion

3.22.08, gruppering 004, i henhold til bestemmelserne i ministeriets kontoplan.

Taxametermodellen på SFO og SFO-klub

Budgettildelingsmodellen baseres på princippet om pengene følger barnet. Normeringen

for det kommende budgetår i SFO’erne og SFO-klubberne tildeles i henhold

til sidste skoleårs belægning (antal passede børn).

Budgettet efterreguleres for faktisk +/- antal indmeldte i SFO og SFO-klub, når

årets belægning kendes ved årets udgang.

Normering i skolefritidsordningerne i 2012:

SFO SFO-klub

- 49 -

Vippebørn

helårs helårs helårs

Vippebørn forår

2012

pr.

1. marts

pr.

1. april

Kongeskær - SFO (Allinge SFO) 49 20 7 20

Hasle – SFO (Klippan SFO) 61 5 15

Hasle - SFO-klub (Hasle Fritidscenter) 44

Åvang – SFO (Åstedet) 124 13 17 25 20

Åvang SFO-klub (Krudthuset) 82

Østre – SFO (Vildanden) 129 15 17 25 20

Søndermark – SFO (Frito) 95 1 13 30

Aaker – SFO (Slusen) 52 29 6 15

Vestermarie SFO 32 11 5 15

Mosaik SFO 34 5 5 15

Nexø – SFO (Nexø Fritidscenter) 136 103 15 45

Svaneke - SFO-klub 79

Sydgården SFO 55 5 15

Normering i alt 767 402 95

Vippeordningen er en skolebørnehave, som indebærer at børn indskrives i SFO i

foråret pr. 1. marts eller 1. april, og der tildeles en særskilt takst pr. barn i perioden

frem til skolestart. Der efterreguleres for de faktiske indmeldte børn i vippeordning.

Det variable budget tildeles ud fra et taxameterbeløb pr. barn. Der tildeles et basisbeløb

pr. SFO samt et taxameterbeløb pr. barn. Beløbet pr. barn er differentieret i

forhold til, hvorvidt barnet er indmeldt i SFO, SFO-klub eller i vippeordningen.

I budgetforliget 2012 indgår en reduktion af åbningstiden med 1 time om ugen om

fredagen, som er indarbejdet i taxameterbeløbet pr. barn.


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger

Beløb i 2012-priser Normering 2012 Takstbeløb 2012 Takstbeløb 2013-15

Basisbeløb 13 113.747 113.747

SFO 767 21.576 21.317

SFO-klub 402 13.962 13.795

Vippebørn 95 56.388 55.711

Forældrebetalingen på SFO-området budgetteres under politikområde 01 Dagpasning,

budgetområde 1.3.

Takster

Taksten for SFO og SFO-klub er videreført uændrede fra 2011 til 2012, og fremskrevet

med 2,25 pct. for art 7.2.

Taksten vedrørende skolebørnehavebørn/”Vippebørn” afhænger af takstfastsættelsen

på børnehaver på dagpasningsområdet.

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Alm. Skolefritidsordning 0.-2. klasse kr./mdr. 1.058 1.082 2,3

SFO-klubtilbud 3.-6. klasse kr./mdr. 795 813 2,3

Skolebørnehave

Noter:

”Vippebørn” kr./mdr. 1.501 1.532 2,1 1

1. Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten

- 50 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.4: Ungdomsskole

Budgetområde 2.4: Ungdomsskole

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter ungdomsskolevirksomheden, dvs. undervisning i henhold

til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalskolen.

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Ungdomsskole fordelt på 4 afdelinger

i Rønne, Nexø, Aakirkeby og Klemensker, samt klubvirksomhed i 7 forskellige

ungdomsskoleklubber.

Ungdomsskoletilbuddet står åbent for alle 13-18 (25) årige og frekventeres årligt af

ca. 50 pct. af de potentielle brugere, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Prioriteringer i budget 2012

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.4 Ungdomsskole blev

besluttet i forbindelse med budget 2012:

Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskolen -0 kr./-12.000 kr. i 2013

Antallet af virksomheds-MED-udvalgsmøder reduceres til 5 årlige møder.

Færre medarbejdermøder i alle afd.af Bornholms Ungdomsskole-25.000 kr.

Økonomi

Besparelsen opnås ved en reduktion i antallet af medarbejdermøder.

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 11.234 10.528 11.696 11.684 11.684 11.684

Indtægter -924 -213 -146 -225 -223 -223

Nettobudget 10.310 10.315 11.550 11.459 11.461 11.461

Heraf (netto)

Dybdalskolen 1.005 1.683 1.727 1.727 1.727 1.727

Ungdomsskolen 9.305 8.632 9.823 9.732 9.734 9.734

Forudsætninger for budget 2012

Budgettildelingen er historisk betinget.

Bornholms Ungdomsskoles specialundervisning er forankret på Dybdalskolen, som

har budget til 10 heltidspladser. Der er tale om et heltidsundervisnings tilbud for 7.-

10. klasse til unge med særlige behov.

Bygningsdrift og rengøring er inkluderet i det tildelte budget.

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Ungdomsskoleklubtilbud

7. klasse og

opefter

Noter:

1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2012 (sæson 2011/12)

- 51 -

kr./sæson 150 150 0 1


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser

Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv

samt erhvervsgrunduddannelser, AVU-forløb og uddannelse til unge med særlige

behov.

Budgetområdet omfatter virksomheden Ungecenter Bornholm

Prioriteringer i budget 2012

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.5 Vejledning og ungdomsuddannelser

blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Samkøring af registre – Ungdommens Uddannelsesvejledning -24.000 kr.

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen

svarer til ændringen i lovgrundlaget.

Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen

svarer til ændringen i lovgrundlaget. Bedre adgang til data efter samkøring

af registre, der indeholder oplysninger om, hvilke ydelser, de 15 - 24

årige modtager og deres aktuelle status i relation til uddannelse og beskæftigelse.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 9.389 9.003 13.816 13.059 13.059 13.059

Indtægter -62

Nettobudget 9328 9.003 13.816 13.059 13.059 13.059

UU 4.462 5.288 5.555 4.797 4.797 4.797

EGU 1.511 1.609 1.651 1.651 1.651 1.651

STU 3.279 1.861 6.360 6.360 6.360 6.360

AVU 76 244 251 251 251 251

Forudsætninger for budget 2012

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning vedrører rådgivning og vejledning i valg af

uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen 12 – 25 år. Budgettet er fastsat på

baggrund af de afsatte ressourcer til skolevejledning samt øvrige vejledningsopgaver

ved UU’s etablering.

Erhvervsgrunduddannelse

Ungdomsuddannelsen EGU (budgettet er ikke-overførbart).

Fra 2010 er der afsat netto 0,617 mio. kr. til opnåelse af servicemål om, at 85% af

en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Til EGU er der afsat

- 52 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.5: Vejledning og ungdomsuddannelser

1,294 mio. kr. til yderligere 24 forløb, samt på kontanthjælp er der budgetteret

med mindreudgifter på 0,677 mio. kr.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som er møntet på unge udviklingshæmmede

og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre

en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en

særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse.

Der er tilført 4,451 mio. kr. til STU i budget 2012 og overslagsår.

Der er budgetteret med et netto-elevtal på 41 elever (fraregnet elever på kontanthjælp)

baseret på forventet elevtal til skoleåret 2011/12. I 2010 blev taksten fastsat

til 150.000 kr. pr. elev, som i 2012-priser bliver en takst på 154.500 kr. pr.

elev.

Almen Voksen Uddannelse

Almen Voksen Uddannelse (AVU) er budgettet med undervisningsudgiften på VUC

for unge, der modtager undervisning efter 10. klasse og frem til den unge fylder 18

år

- 53 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Budgetområde 2.6: Befordring af elever

Budgetområde 2.6: Befordring af elever

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter betaling af skolebuskort til elever, der er berettigede til

befordring til skole.

Budgetområdet administreres af Børne- og Skolesekretariatet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 4.570 4.925 5.053 5.038 5.038 5.038

Indtægter -87 -89 -89 -89 -89

Nettobudget 4.570 4.838 4.964 4.949 4.949 4.949

Forudsætninger for budget 2012

Budgetområdet omfatter funktion 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen.

Budgettet til elevbefordring er baseret på tidligere års forbrug på området, samt

løbende budgetændringer som følge af lovændringer.

Der er i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008 afsat 0,5 mio. kr. årligt

(2008 priser) til de øgede kørselsomkostninger forbundet med samling af overbygningsklasserne

fra 7. til 9. klasse på distrikternes hovedskoler.

- 54 -


Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015

Anlæg

Anlæg

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 7.638 2.584 11.124 1.124 1.124 1.124

Indtægter 21

Nettobudget 7.659 2.584 11.124 1.124 1.124 1.124

Oversigt over anlægsprojekter

Anlægsprojekt, 1.000 kr. B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Renoveringspulje til skolebygninger 1.124 1.124 1.124 1.124

Renoveringspulje, børne- og skoleområdet 10.000

Forudsætninger for budget 2012

Der er afsat en anlægspulje på 1,1 mio. kr. årligt til renovering af skolebygninger.

Børne- og Skoleudvalget prioriterer puljen.

Følgende politiske prioritering inden for politikområde 02 Undervisning blev besluttet

i forbindelse med budget 2012:

Renoveringspulje, børne- og skoleområdet.

Der er i 2012 afsat en pulje på 10 mio. kr. til renoveringer, herunder energirenoveringer,

på børne- og skoleområdet. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres

af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse.

Fordeling af puljen behandles i Børne- og Skoleudvalget og skal omfatte

både børne- og skoleområdet.

- 55 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Politikområde 3: Børn og familier

Beskrivelse

Politikområde 3 Børn og Familier hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet

omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling,

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedstjeneste og administration.

Virksomhederne på området er:

Bornholms Familiecenter varetager mange forskelligartede opgaver. Rådgivningsopgaver

i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses-

og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter

serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning

og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver.

Virksomheden består af:

o Ledelse og stab

o Behandlingsdel omfattende:

Individuel behandling

Børne- og Familiehus

Ungehus

Socialpædagogiske tilbud

Aflastning (Løvstikken)

o Distrikt Vest

Distriktsleder

Skole-/familierådgiver

Gadeplansmedarbejdere

Sagsbehandlere

Administration

o Distrikt Land (Midt, Nord og Øst)

Distriktsleder

Skole-/familierådgiver

Gadeplansmedarbejdere

Sagsbehandlere

Administration

Bornholms PPR og Sundhedspleje bidrager til rummelige og inkluderende

børnemiljøer på Bornholm gennem fokus på et tæt samarbejde med

børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes

netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats.

PPR / Sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning

samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud.

- 56 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Virksomheden består af:

o Virksomhedsleder (1 normeret stilling)

o Sundhedsplejersker (9,47 normerede stillinger)

o Psykologteam (7,31 normerede stillinger + 0,5 betalt af 10. klasse-

centret)

o Tale-hørekonsulenter (6,79 normerede stillinger)

o 1 læse- og skrivekonsulent

o 2 konsulenter for specialklasser og inklusion

o Specialpædagoger til varetagelse af opgaver i forhold til hørehæm-

mede børn, tosprogede børn samt opgaver i private dagtilbud (3,81

normerede stillinger)

o Administrative medarbejdere (1,92 normerede stillinger)

o Visitation (0,5 normeret stilling)

o Psykiatriprojekt (stillinger betales af servicestyrelsen frem til

1.9.2012, hvor projektet slutter)

De ø-dækkende funktioner organiseres centralt i virksomheden.

Ved de øvrige funktioner (sundhedsplejersker, tale-hørekonsulenter og

psykologer) tilknyttes den enkelte medarbejder til ét distrikt samtidig

med, at der sikres en ligelig fordeling af arbejdet og dermed samme serviceniveau

på hele øen.

En psykolog, en sundhedsplejeske og en tale-hørekonsulent varetager

koordinerende funktioner for faggrupperne. Den koordinerende talehørekonsulent

er desuden souschef.

Politikområdet kan perifert relateres til flere af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan

for Bornholm (RUP’en). Politikområdet har dog et klart fokus på visionerne

om Offentlig service.

Overordnede udfordringer på politikområdet

Med udgangspunkt i ”Handleplan – organisation, ledelse og tværfagligt samarbejde”

udarbejdet af revisionsfirmaet BDO maj 2010 besluttede kommunalbestyrelsen, at

opdele det daværende BørneCenter Bornholm i to virksomheder. Fra og med den 1.

januar 2011 er virksomheden opdelt i Bornholms FamilieCenter og Bornholms PPR

og Sundhedspleje.

Der forestår naturligvis en stor opgave med implementeringen af den nye struktur

og arbejdet med virksomhedernes tilknytning til de eksisterende distrikter for dagtilbud

og skoler. Herunder også den fysiske placering af medarbejderne.

Med baggrund i gentagne budgetoverskridelser og en udsigt til endnu en budgetoverskridelse

på ca. 28 mio. kr. i 2010 blev der igangsat projektet Faglig og økonomisk

styring af indsatsen for udsatte børn og unge. Projektet blev gennemført i

et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og BDO Kommunernes Revision.

Projektet havde til formål, at udvikle faglige og økonomiske styringsredskaber og

en styringskultur der kunne sikre, at området for børn og unge med særlig behov

for støtte fremadrettet ikke betragtes som et ustyrbart område.

- 57 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

De væsentligste initiativer vedrørende den faglige styring er:

• Tillæg til børne- og ungepolitik. I projektet er der udviklet et tillæg til

den eksisterende børne- og ungepolitik. I tillægget fokuseres på indsatsen

for børn og unge med særlige behov for støtte fra Bornholms Familiecenter.

At politikken fremgår det, at forebyggelse og lokale indsatser fremadrettet

skal udgøre grundstenene i arbejdet med børn og unge med særlige behov

for støtte.

• Nyt anbringelsesgrundlag. Kommunalbestyrelsen har drøftet og godkendt

et nyt anbringelsesgrundlag. Af anbringelsesgrundlaget fremgår det, at der

fremadrettet fokuseres på forebyggelse og indsatser i lokalmiljøet i stedet

for døgnanbringelse af børn og unge i andre kommuner.

• Ny tilbudsvifte. For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har politikkerne

godkendt en overordnet strategi for videreudvikling af den eksisterende

tilbudsvifte i Bornholms Familiecenter.

Som følge heraf er der etableret et Ungehus målrettet unge i alderen 12-18

år. Ungehuset skal blandt andet være et alternativ til anbringelse uden for

hjemmet.

Endvidere er der etableret et Børne- og Familiehus. Børne- og Familiehuset

skal give familier og børn på Bornholm et lokalt forankret tilbud, der modsvarer

deres støttebehov. Tilbuddet retter sig mod de 5-14 årige.

• Handleguide, ydelsesbeskrivelser, kompetenceplaner og visitationsudvalg.

I projektet er der sat fokus på kvaliteten af sagsbehandlernes arbejde

ved at udvikle en række understøttende redskaber bl.a. i form af en

handleguide. Handleguiden beskriver, hvordan sagsbehandlingen skal forløbe,

når et barn/ung er i Bornholms Familiecenters målgruppe.

Den økonomiske del af projektet er i høj grad centreret om implementeringen af

økonomistyringsværktøjet AØL og præcisering af arbejdsgange og procedurer. AØL

databasen, der er et dispositionsregnskab, er taget i anvendelse i løbet af 2011 og

indgår som et meget centralt økonomistyringsværktøj i Familiecentrets fremtidige

økonomistyring og skal prioriteres for at sikre, at økonomiopfølgningen er baseret

på retvisende data.

Det er blandt andet via AØL, at der skal gennemføres budgetopfølgning. Budgetopfølgningsproceduren

er beskrevet ved arbejdsgangsbeskrivelser.

Endvidere er der opstillet klare budgetforudsætninger med måltal for priser og

mængder.

Projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge er

kommet langt, men er langt fra slut. Der udestår en stor opgave i den videre udviklings-

og implementeringsproces.

På den faglige del forestår et stort arbejde med udviklingen af Ungehus samt Børne-

og Familiehus. Den store udfordring er dog at sikre at der fremadrettet formes

de arbejdsmæssige omgivelser og en kultur i Bornholms Familiecenter der sikrer

implementeringen af det faglige paradigmeskift.

Den fremtidige økonomiske styring er i høj grad afhængig af økonomistyringsværktøjet

AØL og det er nødvendigt, at der prioriteres ressourcer til at understøtte brugen

af værktøjet og ikke mindst sikre den løbende datavalidering. Det er BDO’s

vurdering, at Bornholms Familiecenters økonomiske opfølgning skal suppleres af en

tæt sparring og controlling af centrale forvaltninger.

- 58 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Mål i budget 2011

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø

Politikområde:

03 Børn og Familier

Mål:

Bornholm Familiecenter overholder den vedtagne budgetramme for 2012, med baggrund

i et budget baseret på klare måltal for pris og mængde

Måltal for budget 2012

Helårsbørn i alt Gns. pris pr. helårsbarn

Plejefamilier 43,8 383.210

Netværksplejefamilier 8 123.990

Opholdssteder for børn og unge 9,6 1.292.120

Kost- og efterskoler 4,8 371.730

Eget værelse, kollegier 41 103.450

Døgninstitutioner - nedsat funktionsevne 5,5 1.158.000

Døgninstitutioner - sociale adfærdsproblemer 4 289.110

Undervisning af anbragte børn 9 233.780

Aflastningsordninger 112,7 128.470

Kontaktpersonsordninger 40,9 108.671

Merudgifter løbende bevillinger 305,8 23.310

Merudgifter - engangsbevillinger 218,4 5.595

Tabt arbejdsfortjeneste 100,6 127.700

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

- 59 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

03 Børn og Familier

Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder ud fra et inkluderende perspektiv og

understøttende i forhold til dagtilbuddenes mål om at der arbejdes med inklusion

og anerkendende relationer og skolernes mål om en mere inkluderende almen undervisning.

Mål:

Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder i højere grad konsultativt frem

for udredende og diagnosticerende

Bornholms PPR og Sundhedspleje har fokus på at være medudvikler og bidragsyder

til de inklusionsfremmende tiltag i de enkelte skoler og dagtilbud

Bornholms PPR og Sundhedspleje understøtter arbejdet med LP-modellen i

skoler og dagtilbud

Bornholms PPR og Sundhedspleje sikrer en højere grad af forventningsafstemning

med skoler og dagtilbud

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

Prioriteringer i budget 2012

Der er i budget 2012 forudsat en række effektiviseringer og andre tværgående besparelser.

Budgettet på politikområde 3 er indtil videre reduceret med 0,6 mio. kr.

ved udmøntningen heraf.

Endvidere er besluttet at demografikorrigere budgetrammen til Bornholms PPR og

Sundhedspleje i forhold til udviklingen i antallet af 0-16-årige.

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 235.829 182.810 181.385 179.183 177.509 177.106

Indtægter -38.039 -18.577 -19.103 -19.103 -19.103 -19.103

Nettobudget 197.790 164.234 162.282 160.080 158.406 158.003

- 60 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Specifikation af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pl

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Justering af tjenemandspensionspræmie 59 59 59 59

Regulering af kronepulje under Specialpædagogisk

team

Udmøntning af effektiviseringer / rammebesparelser

i budget 2011

- 61 -

457 457 457 457

-567 -569 -569 -569

Ændring af dagpengelov 108 113 113 113

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pl

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Etablering af ungesamråd

Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af

40 40 40 40

lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen

m.v.)

Lov nr. 494 af 12. juni 2009 Lov om ændring af

0 0 47 47

adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption

uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret

partners barn fra fødslen m.v.)

Lov nr. 551 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov

0 0 -64 -64

om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse

af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og

unge)

Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om

0 0 -3 -3

social service, lov om retssikkerhed, og administration

på det sociale område og forældreansvarsloven

(Barnets Reform)

Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af

0 0 38 38

lov om social service. (Loft over ydelsen for tabt

arbejdsfortjeneste)

Bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010

-362 -525 -627 -627

om magtanvendelse over for børn og unge, der er

anbragt uden for hjemmet

7 7 7 7

Bekendtgørelse nr. 1581 af 16. december 2010

om forretningsorden for børn og unge-udvalgene

1 1 1 1

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pl

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift.

udviklingen i antallet af 0-16 årige

Nednormering af Heldagsskolen – jf. de politiske

målsætninger omkring inklusion (BFC)

-410 -919 -1.315 -1.633

-372 -517 -662 -747


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

3.1: Undervisningstilbud

3.2: Dag- og døgntilbud

3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

3.4: Sundhedstjeneste

3.5: Administration

Overblik over politikområdet 03, budget 2012

Beløb i 1.000 kr., netto 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Bornholms PPR og Sundhedspleje

13.243 2.235 271 5.013 0 20.762

Bornholms FamilieCenter 2.386 46.504 69.757 169 21.627 140.443

Sekr. for pol. omr. 03 0 0 1.076 0 0 1.076

I alt 15.629 48.739 71.105 5.182 21.627 162.282

- 62 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.1: Undervisningstilbud

Budgetområde 3.1: Undervisningstilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter:

• Hospitalsundervisning

• Normalundervisning af anbragte børn og unge

• Specialundervisning iht. folkeskolelovens § 20.2 (Vidtgående specialundervisning

for udenøs anbragte og i private skoler)

• Specialundervisning iht. Folkeskolelovens §20.3, regionale tilbud

• Sprogstimulering for børn i førskolealderen

• Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms

PPR og Sundhedspleje.

Prioriteringer i budget 2012

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 3.1 Undervisningstilbud

blev besluttet i forbindelse med budget 2012:

Nedprioriteringer og effektiviseringer

Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen

i antallet af 6-16-årige

- 63 -

2012 2013 2014 2015

-400 -896 -1.282 -1.592

Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med

2012 i forhold til antallet af 0-16-årige. Antallet af 0-16-årige på Bornholm forventes

at falde med 9,3 pct. fra 2011 til 2015.

Kommunen har igennem flere år anvendt demografimodeller til regulering af de

demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter. Der er i kommunen beregnet

demografikorrektioner for børnepasning, skoler, skolefritidsordningerne,

hjælpemidler og for ældreområdet.

Ved at demografikorrigere nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen

i 0-16 årige. Kort sagt vil budgetrammen fra og med 2012 blive mindre,

men beløbet pr. 0-16-årig fastholdes.


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.1: Undervisningstilbud

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 27.251 16.290 15.629 15.390 15.220 15.061

Indtægter -1.000 0 0 0 0 0

Nettobudget 26.251 16.290 15.629 15.390 15.220 15.061

Heraf

Projekt – Et godt

skoleliv

Specialpæd. bistand

Hospitalsundervisning

267 0 0 0 0 0

0 267 0 0 0 0

3.214 1.228 1.256 1.256 1.256 1.256

PPR 9.849 9.107 11.252 11.013 10.844 10.685

Undervisn. anbragte

børn

188 466 282 282 282 282

§ 20.2 undervisn. 8.268 1.293 349 349 349 349

§ 20.2 undervisn.

udenøs

2.331 3.551 1.052 1.052 1.052 1.052

§ 20.3 spec. uv 297 377 386 386 386 386

§ 20.5 underv. 1.836 - 1.052 1.052 1.052 1.052

Bemærkning: Opdelingen i 2 virksomheder påvirker opdelingen af budgetrammen, således at der er tekniske

forskydninger mellem 2011 og 2012.

Forudsætninger for budget 2012

Bornholms FamilieCenter

Undervisning anbragte børn

Vedrører udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje

eller i et opholdssted uden intern skole.

Antal helårssager Gns. pris i kr.

3 93.690

§ 20.2 undervisning udenøs samt § 20.5 undervisning

Vedrører udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution

/ opholdssted, og hvor den stedlige kommune/region har etableret et særligt

specialundervisningstilbud, eller hvor er der intern skole på det private opholdssted.

Antal helårssager Gns. pris i kr.

9 233.780

- 64 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.1: Undervisningstilbud

Bornholms PPR og Sundhedspleje

Hospitalsundervisning

Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune

for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg

Hospital.

Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt

på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia.

PPR

PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening, klasselæsekonferencer

samt generel rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger/lærere. PPR foretager

pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling /

undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og

de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR´s

ydelser.

Budgetområdet omfatter selve driften af PPR – herunder primært udgifter til lønninger.

Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med

2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. I den forbindelse er der indregnet en samlet

besparelse på 410.000 kr. for virksomheden. Heraf er de 205.000 kr. teknisk indregnet

hos PPR.

§ 20.2 undervisning

Udgiften vedrører kommunens udgift vedr. specialundervisning på frie grundskoler

jf. friskolelovens § 23.

§ 20.3 specialundervisning

Funktionen omfatter udgifter til regionale undervisningstilbud. Disse udgifter er lovbestemte

og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til

antallet af 0-17 årige på landsplan.

- 65 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud

Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter:

• Specialpædagoger

• Socialpædagogiske fripladser

• Døgninstitutioner

• Plejefamilier

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms

PPR og Sundhedspleje.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 106.922 84.282 56.842 55.695 54.537 54.537

Indtægter -21.153 -9.103 -8.103 -8.103 -8.103 -8.103

Nettobudget

Heraf

85.769 75.179 48.739 47.592 46.434 46.434

Dagtilbud, anbringelser

448 0 466 466 466 466

Døgninstitutioner 23.090 22.649 4.390 4.390 4.390 4.390

Plejefamilier og

opholdsteder

52.967 42.929 39.070 37.923 36.764 36.764

Sikr. døgninst. 2.016 2.300 1.889 1.889 1.889 1.889

Soc.pæd. friplad. 668 577 689 689 689 689

Spec.pæd. team 6.580 6.723 2.235 2.236 2.236 2.236

Forudsætninger for budget 2012

Bornholms FamilieCenter

Døgninstitutioner

Udgifterne er dels til egne institutioner og dels til anbringelser etableret udenøs på

særlige behandlingsinstitutioner, hvor opgaven ikke kan løses på Bornholm.

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne

Antal helårssager Gns. pris i kr.

5,53 1.158.000

- 66 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

Indtægter / refusion

Antal helårssager Gns. pris i kr.

4 289.110

Indtægter / refusion Beløb i kr.

Forældrenes egenbetaling -53.000

Refusion af udgifter efter reglerne

for den centrale refusionsordning

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

Plejefamilier

- 67 -

-3.114.000

Antal helårssager Gns. pris i kr.

43,83 383.210

Under plejefamilier er der endvidere afsat en pulje på 3.283.000 kr., som skal fordeles,

når det endelig budget til Børne- og familiehuset samt Ungehuset er på

plads.

Netværksplejefamilier

Opholdssteder for børn og unge

Kost- og efterskoler

Antal helårssager Gns. pris i kr.

7,41 123.990

Antal helårssager Gns. pris i kr.

9,64 1.292.120

Antal helårssager Gns. pris i kr.

4,83 371.730


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.2: Dag- og døgntilbud

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder

Skibsprojekter m.v.

Advokatbistand

Antal helårssager Gns. pris i kr.

41,02 103.450

Antal helårssager Gns. pris i kr.

1,78 649.750

Advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år

i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet,

tvangsmæssige undersøger m.v. er budgetteret til 159.000 kr.

Indtægter / refusion

Sikrede døgninstitutioner

Indtægter / refusion Beløb i kr.

Forældrenes egenbetaling -738.000

Refusion af udgifter efter reglerne

for den centrale refusionsordning

- 68 -

-921.000

Refusion vedr. advokatbistand -78.000

Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling

og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale

en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner.

Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende

plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive

finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de 14-17 årige.

Socialpædagogiske fripladser

Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads i daginstitution - enten af

behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde.

Bornholms PPR og Sundhedspleje

Specialpædagoger

4 specialpædagoger er forankret i et ø-dækkende gruppe. 2 specialpædagoger er

specialiseret i døve børn, og 2 specialpædagoger varetager sprog, konsultative og

specialpædagogiske forløb i fortrinsvis de private dagtilbud. PPR / Sundhedsplejen

varetager desuden tosprogsforløb i såvel kommunale som private dagtilbud.


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter forebyggende foranstaltninger for børn og unge – herunder

familiebehandling af barnets eller den unges problemer samt aflastningsordninger,

støtte til ophold i hjemmet og ledsagelse, opsøgende arbejde, rådgivning og

behandling.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Familiecenter og Bornholms

PPR og Sundhedspleje samt sekretariatspuljen på politikområde 03 Børn og Familier.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 74.977 55.176 81.854 81.292 81.144 81.059

Indtægter -15.444 -9.435 -10.749 -10.749 -10.749 -10.749

Nettobudget

Heraf

59.532 45.741 71.105 70.543 70.395 70.310

Psykologbeh. 122 0 0 0 0 0

Forebyggende

foranstaltninger

44.623 32.397 57.257 57.113 56.966 56.881

Kontante ydelser 12.033 9.486 10.641 10.641 10.641 10.641

Ledsageordning 0 45 0 0 0 0

LP-modellen 413 549 563 563 563 563

Ny struktur B&U 0 407 417 0 0 0

Pulje 278 94 96 96 96 96

Sorg og krise 69 99 99 99 99 99

SSP 1.735 2.305 1.760 1.760 1.760 1.760

Videnscentre 260 359 271 271 271 271

Forudsætninger for budget 2012

Bornholms FamilieCenter

Forebyggende foranstaltninger

De forebyggende foranstaltninger til børn og unge udgør en bred vifte af tilbud.

- 69 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

Familiebehandling

Budgetpost Beløb i kr.

Familiebehandling 6.482.000

Løn rådgivning, Vest 459.000

Løn rådgivning, Land 444.000

Rådgivning 939.000

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Antal helårssager Gns. pris i kr.

4,41 133.810

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

Antal helårssager Gns. pris i kr.

10 491.820

Herudover er der afsat 5.445.000 kr. til behandlingsdel på Heldagsskolen.

Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og

andre medlemmer af familien

Aflastningsordninger

Antal helårssager Gns. pris i kr.

1,41 1.390.280

Antal helårssager Gns. pris i kr.

112,71 128.470

Fast kontaktperson for barnet eller den unge

Antal helårssager Gns. pris i kr.

39,3 110.820

- 70 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

Fast kontaktperson for hele familien

Antal helårssager Gns. pris i kr.

1,64 57.160

Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge

Antal helårssager Gns. pris i kr.

5,87 29.740

Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk

støtte

Antal helårssager Gns. pris i kr.

0,43 909.400

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være

af væsentlig betydning af hensyn til et barns elle en ungs særlige behov for støtte

Antal helårssager Gns. pris i kr.

82,99 38.600

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller

en ung kvinde / mands anbringelse uden for hjemmet

Egne institutioner

Løvstikken

Antal helårssager Gns. pris i kr.

16,78 31.270

Der opereres med en budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til

teamleder, administration, køkken / rengøring / pedel samt faste udgifter til drift af

bygningen (el, varme m.m.). Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter

til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken.

Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender.

Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau.

- 71 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

Ungehuset

Løvstikken Beløb i kr.

Personale 7.965.000

Aktiviteter og materialer 150.000

IT, inventar og materiel 10.000

Bygninger og grunder 201.000

Takstbetaling -6.767.000

Der er igangsat et arbejde med at udvikle en budgetmodel. Det endelig budget

kendes først, når budgetmodellen er færdigudviklet.

Børne- og familiehuset

Ungehuset Beløb i kr.

I alt 4.937.000

Der er igangsat et arbejde med at udvikle en budgetmodel. Det endelige budget

kendes først, når budgetmodellen er færdigudviklet.

Indtægter / refusion

Kontante ydelser

Børne- og familiehuset Beløb i kr.

I alt 6.416.000

Indtægter / refusion Beløb i kr.

Refusion af udgifter efter reglerne

for den centrale refusionsordning

- 72 -

-109.000

Udgifterne er til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i

hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, løbende bevilling

Antal helårssager Gns. pris i kr.

307,82 23.310

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, engangsbevilling

Antal helårssager Gns. pris i kr.

18,20 68.010

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat

funktionsevne

Refusion

Sorg og krise

Antal helårssager Gns. pris i kr.

100,77 127.700

Refusion Beløb i kr.

Refusion af udgifter til merudgiftsydelse

samt tabt arbejdsfortjeneste

(50 %)

Der er afsat midler til sorg & krisegruppe.

SSP

Forudsætningerne for budgettet er følgende:

- 73 -

-10.641.000

• opsøgende arbejde for børn og unge i alderen 12-18 år

• forebyggende hjemmebesøg

• deltagelse i forældremøder

• forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.)

• tværfagligt samarbejde.

Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere,

der er tilknyttet distriktsarbejdet.

Bornholms PPR og Sundhedspleje

Videnscentre

Funktionen dækker over regionkommunens andel af udgifter til Børneklinikken, der

relaterer til PPR. Udgifterne opkræves efter objektive kriterier.


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling

Sekr. politikområde 03 Børn og familier

LP-modellen

Der er afsat en pulje på 563.000 kr. til forebyggende indsats i børnehaver og skoler.

Det er besluttet, at disse midler anvendes til at uddanne det pædagogiske personale

i at anvende LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse), med henblik

på at der skabes inkluderende læringsmiljøer, så færre børn udskilles.

Ny struktur B&U

Der er afsat en pulje på 417.000 kr. til udvikling af samarbejdet mellem daginstitutionerne,

skolerne og den nye børnecenterdel i distrikterne.

Pulje

Der er afsat en pulje på 96.000 kr. til forebyggende foranstaltninger.

- 74 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste

Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter den kommunale sundhedstjeneste der er en del af Bornholms

PPR og Sundhedspleje samt plejetakst for færdigbehandlede patienter der

hører under Bornholms FamilieCenter.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 5.613 6.274 5.182 4.928 4.730 4.571

Indtægter -65 0 0 0 0 0

Nettobudget 5.549 6.274 5.182 4.928 4.730 4.571

Forudsætninger for budget 2012

Bornholms PPR og Sundhedspleje

Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende:

Spæd og småbørn

• forældrekursus ”klar til barn”

• førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg

• 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov

• mødregrupper

• ”åbent hus” med div. emner

• evt. konsultation

• daglig telefonrådgivning

• sundhedsplejerske telefonrådgivning i weekender og helligdage

Skolebørn

• kontakt med skolebørn 0-9. kl.

• indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med

elev / forældre i 0. klasse

• undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1.

klasse

• undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet

i 4 + 6. klasse

• udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse

• elever fra andre klassetrin efter behov

• ”åben dør” (et tilbud til elever, forældre og lærere om åben konsultation)

• konsulentfunktion i forhold til personale i skoler, børnehaver og institutioner

- 75 -


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.4: Sundhedstjeneste

Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med

2012 i forhold til antallet af 0-16 årige. I den forbindelse er der indregnet en samlet

besparelse på 410.000 kr. for virksomheden. Heraf er de 205.000 kr. teknisk indregnet

hos Sundhedsplejen.

Budgetpost

- 76 -

Budget

i 1.000 kr.

Lønninger 4.522

Øvrig drift 491

I alt 5.013

Bornholms FamilieCenter

Der er afsat et beløb på 169.000 kr. til udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede

patienter, jf. sundhedslovens § 238. Der er navnlig tale om unge, der har

været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på

en kommunal foranstaltning. Døgntaksten var i 2011 1.834 kr. Beløbet for 2012 foreligger

endnu ikke.


Politikområde 3: Børn og familier Budget 2012 - 2015

Budgetområde 3.5: Administration

Budgetområde 3.5: Administration

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter sagsbehandling og myndighedsopgaver m.m. for Bornholms

Familiecenter samt tilsynshonorarer til plejehjemsforeningen.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 21.067 20.789 21.878 21.878 21.878 21.878

Indtægter -377 -39 -251 -251 -251 -251

Nettobudget 20.690 20.749 21.627 21.627 21.627 21.627

Forudsætninger for budget 2012

Bornholms FamilieCenter

På denne funktion indgår udover virksomhedens personaleudgifter vedrørende ledelse,

sekretariat og sagsbehandling også udgifter til konsulentbistand, udgifter til

lægeerklæringer til brug for sagsbehandlingen samt administrationshonorar til Plejehjemsforeninger.

Budgetpost

- 77 -

Budget

i 1.000 kr.

Lønninger, staben 3.548

Øvrig drift (herunder adm. honorar til plejehjemsforeninger), staben

5.041

Lønninger, distrikt vest 5.083

Øvrig drift, distrikt vest 210

Lønning distrikt nord, midt og øst 6.899

Øvrig drift, distrikt nord, midt og øst 277

Socialpsykologer 569

I alt 21.627


Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012 - 2015

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget.

Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om

Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven.

Området administreres af Borgercentret jf. beskrivelsen under politikområde 8.

Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret:

”Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse

Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og

faglig professionalisme

Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på

internettet døgnet rundt”.

Overordnede udfordringer på politikområdet

Omfanget af tilkendelser af førtidspensioner har de senere år været stigende, hvilket

indebærer stigende udgifter til førtidspensioner. Udviklingen heri hænger i øvrigt

sammen med den generelle udvikling i samfundet.

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 454.674 477.439 518.327 538.474 557.099 575.237

Indtægter -216.859 -224.510 -238.216 -244.331 -249.903 -255.478

Nettobudget 237.815 252.929 280.111 294.143 307.196 319.758

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Stigning i førtidspension videreføres i 2015 0 0 0 9.965

Tilpasning af førtidspension til nyt niveau 9.559 13.252 15.819 18.318

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov nr. 461 af18.maj 2011 – Individuel boligstøtte -3 -2 -2 -2

Politikområdet dækker budgetområde 4.1 Kontante ydelser, som er beskrevet på

de følgende sider.

- 78 -


Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012 - 2015

Budgetområde 4.1: Kontante ydelser

Budgetområde 4.1: Kontante ydelser

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter overførselsindkomster vedr. personlige tillæg og førtidspension,

boligstøtte og introduktionsydelse.

Desuden omfatter området udgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat,

begravelseshjælp og boliger til flygtninge.

Budgetområdet administreres af Borgercenteret

Pr. maj 2011 udbetales der folkepension til 9.498 personer og førtidspension til

2.669 personer, heraf 1.271 førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003.

Boligsikring og boligydelse udgør 3.890 sager foruden beboerindskudslån med 770

sager.

Lån til betaling af ejendomsskatter udgør ca. 472 sager.

Børne- og familieydelser samt børnebidrag udgør ca. 7.400 sager.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 454.674 477.439 518.327 538.474 557.099 575.237

Indtægter -216.859 -224.510 -238.216 -244.331 -249.903 -255.478

Nettobudget

Heraf (netto)

237.815 252.929 280.111 294.143 307.196 319.758

Lejetab 92 0 0 0 0 0

Begravelseshjælp 1.391 1.712 1.762 1.762 1.762 1.762

Introduktionsydelse 429 316 326 326 326 326

Personlige tillæg 8.228 8.843 9.104 9.104 9.104 9.104

Førtidspensioner 199.928 211.917 237.988 252.019 265.071 277.634

Sociale formål 1.886 1.897 1.956 1.956 1.956 1.956

Boligydelse 16.058 18.592 19.043 19.044 19.044 19.044

Boligsikring 9.474 9.543 9.822 9.822 9.822 9.822

Øvrige sociale

formål

328 109 112 112 112 112

Forudsætninger for budget 2012

Lejetab

Området omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne

refunderes 100 pct. af staten.

Begravelseshjælp

Området omfatter udgifterne til begravelseshjælp. Begravelseshjælp afhænger af

afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs-

og socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen.

- 79 -


Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012 - 2015

Budgetområde 4.1: Kontante ydelser

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Introduktionsydelse

Området omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens

kap. 6.

Tilgangen af kvoteflygtninge udmeldes af Udlændingeservice og er for 2011 fastsat

til 33 personer. Der har siden 2008 været en væsentlig stigning i tilgangen af kvoteflygtninge.

Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. De sidste 50 pct. finansieres delvis via

grundtilskuddet (05.60 Introduktionsprogram m.v.)

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Personlige tillæg

Området omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg.

Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået

bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, individuel

vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget

førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er

indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget

førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Staten refunderer

75 pct. af udgifterne.

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Førtidspensioner

Området omfatter udgifterne til førtidspensioner, hvor kommunen er medfinansierende.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 – 31.12.1998 til 18 – 60 årige refunderes

af staten med 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt

pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager

som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 – 31.12.2002 til 18 – 67 årige refunderes

af staten med 35 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt

pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager

som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år.

Førtidspensioner tilkendt siden 1.1.2003 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet

refunderes af staten med 35 pct. af udgifterne. Udgifterne vil være stigende de

kommende år som følge af nye tilkendelser og forhøjelser af tidligere tilkendt pension.

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 refunderes med 100 pct. af staten.

Der var i 2009 i alt 2.588 årspersoner der modtog førtidspension. Heraf er 936

årspersoner tilkendt førtidspension efter 1.1.2003.

I budgettet er indregnet en forhøjelse på 9,8 mio. kr. i forhold til budget 2010. I

2010 er der beregnet en gennemsnitlig tilgang på netto 12 personer pr. måned. Ud

fra en fortsat tilgang på netto 12 personer pr. måned er budgettet yderligere øget

med 4,4 mio.kr.

- 80 -


Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012 - 2015

Budgetområde 4.1: Kontante ydelser

Sociale formål

Området omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen

1.1.2003 og til personer under aktivloven. Der ydes støtte til udgifter vedr. samværsret

m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning,

merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp

i henhold til Aktivloven §§ 81-85 og serviceloven §§ 41, 42 og 100. Staten

refunderer udgifterne med 50 pct..

Budget for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Boligydelse

Området omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Boligydelse

udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig

inkl. andelsboliger. Staten refunderer udgifterne med 75 pct.

Der var i 2009 i gennemsnit 2.863 sager om boligydelse.

Budget for 2012 er reduceret med 91.000 kr. i forhold til 2011.

Boligsikring

Området omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister). Staten refunderer

udgifterne med 50 pct.

Der var i 2009 i gennemsnit 1.027 sager om boligsikring.

Budget for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Øvrige sociale formål

Området omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån.

Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning.

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

- 81 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Politikområde 5: Ældre

Beskrivelse

Politikområde 5 Ældre hører under Socialudvalget.

Der er fire virksomheder på området med i alt ca. 1.250 ansatte. De fire virksomheder

er:

1. Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere på 10 døgnbemandede

plejehjem og plejecentre, som varetager pleje og omsorg m.m.

for ca. 436 visiterede borgere. Heraf 32 boliger til midlertidigt ophold til vurdering

af fremtiden eller vedrørende aflastning, observation, eller venteplads

til en fast plejebolig.

I 6 af ”husene” er der endvidere dagcentervirksomhed med i alt 195 halvdagspladser

og 255 heldagspladser om ugen til visiterede borgere, som bl.a.

aflastende tilbud jf. serviceloven. Herudover er der aktivitetscentervirksomhed

uden visitering 3 steder på øen, som ca. 700 borgere benytter om ugen,

med ca. 200 frivillige tilknyttet til hjælp og støtte.

Jf. ændringer i boligstrukturen forventes det, at virksomheden ultimo 2012

vil være organiseret i i alt 19 team, hvoraf de 14 er relateret til pleje og omsorg

for beboerne. Sygeplejerskerne vil fortsat være samlet i et tværgående

team, på samme måde som dag- og aktivitetscentrene, der er samlet i ét

team. Endvidere er der ét teknisk team, som varetager bygningsmæssig

ind- og udvendig vedligeholdelse, samt grønne arealer. Det administrative

team varetager personaleadministration, bogføring, beboer- og brugerbetaling,

dagcenterregistrering samt økonomistyring, hvor flere opgaver er samlet

i en central administration.

2. Døgnplejen Bornholm har i alt ca. 570 medarbejdere. Døgnplejens budgetgrundlag

er delt i to områder. Et grundbudget på ca. 43 mio. kr. til den

overordnede ledelse, sygeplejerskefagligt personale, nattevagter, et administrativt

team, der varetager dels centrale funktioner som personaleadministration,

bogføring og økonomistyring, dels decentrale ydelser i de enkelte

team, samt et teknisk medarbejderteam, der primært varetager

op/nedtagning af nødkald i borgerens hjem, samt sikrer vedligehold af

døgnplejens bilpark på 89 biler, hvoraf 86 er leasede. Derudover er der et

mindre budgetbeløb til bygninger.

Døgnplejens andet budgetområde (BUM budget) skal ”hvile i sig selv”, da

denne del af virksomheden primært leverer ydelser til andre virksomheder i

Bornholms Regionskommune. Budgetgrundlaget er derfor baseret på, at udgifter

(løn og øvrige personaleudgifter, bildrift mv.) og indtægter (leverede

ydelser) balancerer (nul-budget). Døgnplejens budgetgrundlag på dette område

er afhængig af fastsættelsen af BUM prisen og brugertidsprocenten

(BTP), som er nævnt under budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem. Eventuelle

nedprioriteringsforslag under dette område påvirker også døgnplejens budgetgrundlag.

Denne del af døgnplejens virksomhed er organiseret i 14 eksterne

team. Døgnplejen leverer visiterede ydelser, herunder praktisk bistand,

personlig pleje og sygepleje, til ca. 1.500 borgere i eget hjem.

- 82 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

3. Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed fra 1. maj 2011)

med 30 medarbejdere. Visitation Ældre foretager alle visiteringer til praktisk

bistand, personlig pleje, sygepleje, dagcenter, madservice og ophold på plejehjem,

plejeboliger, ældreboliger og til aflastning/afløsning. Herudover visiteres

til nødkald, pasning af nærtstående, terminalpleje, Handy-BAT og omsorgstandpleje.

Virksomheden varetager endvidere forebyggende hjemmebesøg samt tværgående

specialopgaver/konsulentopgaver i ældrevirksomhederne, så som

IT-koordineringen – indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel, Risikomanagement

(UTH) – Samarbejdsmodellen på demensområdet - inkontinensområdet,

sår- samt diabetes- og depotfunktionen.

Uddannelsessygeplejerskerne varetager den faglige vejledning og sparring i

samarbejde med praktiskstederne omkring social- og sundhedsuddannelserne

samt sygeplejeuddannelsen.

4. DeViKa er primo 2011 organiseret med 1 produktionskøkken og tilhørende

administration i Nexø, samt 1 medproduktionskøkken på Plejehjemmet Sønderbo.

Medproduktionskøkkenet på Sønderbo indeholder bageri, mødebestilling

og produktion af skolemad, herudover er der et cafékøkken på Aktivitets-

og Plejecenter Lunden. Driften af køkkenet vedr. caféen på Lunden

sker fra 2012 i DeViKas køkken på Sønderbo. I alt for hele området ca. 47

medarbejdere, inkl. 7 elever.

DeViKa producerer og leverer mad til bl.a. 198 beboere på plejehjem, 77

beboere på plejecentre, 65 borgere i dagcentre, 45 borgere i caféer og 800

elever på 7 skoler, diverse mødebestillinger samt 205 hjemmeboende visiterede

borgere. DeViKa varetager al udbringning i ét kørselsteam.

Det kommunale serviceniveau for området er fastsat ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Der har igennem de sidste år været arbejdet med at få sammenhæng

mellem målsætninger, indsatsområder, kvalitetsstandarder og økonomi, og

der er til stadighed særlig fokus på økonomien.

Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en).

Overordnede udfordringer på politikområdet

En stigende kompleksitet, ikke mindst hos borgere på de midlertidige pladser, som

overvejende modtager borgere fra Bornholms Hospital, medfører en kontinuerlig

udvikling af de faglige kompetencer for både social- og sundhedspersonalet og for

sygeplejerskerne. Der er fokus på det sammenhængende patientforløb, forløbsprogrammer

og ikke mindst i forhold til, at de borgere, der plejes i eget hjem har flere

og komplekse lidelser, samt at flere borgere ønsker at dø hjemme, hvorfor et tæt

samarbejde med regionens hospitaler og medarbejdernes faglige kompetenceudvikling

prioriteres højt.

Det forventes, at det de kommende år vil blive svært at rekruttere personale til

området. Det er derfor væsentligt at få skabt et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved at

minimere risikoen for, at medarbejdere nedslides eller får arbejdsskader. Denne risiko

kan nedsættes ved at øge medarbejdernes muligheder for at bruge hjælpemidler

i boligerne. Et fagligt udfordrende miljø blandt kolleger og kontinuerlig kompetenceudvikling

er ligeledes et væsentlig parameter for at kunne rekruttere og fastholde

medarbejdere i fremtiden.

- 83 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Hvor det tidligere særligt var praktisk bistand, der blev ydet til borgeren i eget

hjem, går tendensen i retning af meget specialiserede og komplekse plejeopgaver.

Det stiller store krav til kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer på

området.

På Bornholm er antallet af ældre stigende. Især forventes antallet blandt de ældste

borgere at stige. Det betyder, at kravene til de ydelser kommunen varetager ligeledes

stiger. Antallet af borgere med livsstilssygdomme såsom diabetes, samt hjerte-

lunge- og karsygdomme øges, hvorfor der fortsat skal være udbredt fokus på forebyggelse,

og forebyggende tiltag, og det sammenhængende patientforløb.

En særlig udfordring er udviklingen i antallet af borgere med adfærdsforstyrrelser,

som har været stigende de seneste år. Borgere med dels en psykisk sygdom, dels

med et misbrug. Denne borgergruppe kan være vanskelig at håndtere både i eget

hjem og på institutioner. Det vil i de kommende år være nødvendigt med en politisk

stillingtagen til det kommunale serviceniveau for denne gruppe borgere.

IT-anvendelse til understøttelse af sammenhæng på tværs af aktørerne inden for

social- og sundhedssektoren

I forbindelse med kvalitetsreformen for den offentlige sektor er bedre ITanvendelse

fortsat et af værktøjerne til at forbedre kvaliteten i den offentlige service.

En bedre IT-understøttelse bliver et centralt værktøj, hvis opgaverne skal

kunne løses optimalt og medvirke til at sikre en moderne og sammenhængende

opgaveløsning over for borgerne.

Den store udfordring er at skabe sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social-

og sundhedssektoren. Det forudsætter en tæt kommunikation og koordination

med hele sundhedssektoren, internt inden for kommunens eget myndighedsområde

og i samspillet mellem kommunen som myndighed/bestiller, eksterne leverandører

samt regionerne.

KL peger konkret på, at kommunerne prioriterer følgende udbredelsesprojekter på

ældreområdet:

• Udbredelse af eksisterende kommunikationsstandarder for adviser og udskrivnings-/indskrivningsoplysninger

mellem kommune og sygehusene.

• Implementering og udbredelse af det fælles medicinkort i Medicinprofilen.

• Implementering og udbredelse af den elektroniske genoptræningsplan og anvendelse

af eksisterende IT-løsninger til understøttelse af genoptræningsopgaver.

• Implementering og udbredelse af digital kommunikation (via standard for den

kliniske ’e-mail’) med praktiserende læger og apoteker.

Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden peger endvidere på en prioritering af:

• Implementering og udbredelse af den digitale kommunikation (via standard

for den kliniske ’e-mail’) med hospitaler.

• Implementering og udbredelse af den elektroniske kommunikationsstandard

for varsling og melding om færdigbehandlede på hospitalerne.

- 84 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Politikområdet dækker følgende serviceområder:

• Pleje, omsorg og forebyggelse

• Kost

• Myndighedsudøvelse

Mål i budget 2012

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Fokus på borger- og brugerinddragelse

Politikområde:

05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling

Mål:

• Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig

hørt og respekteret.

• Længst mulig i eget liv

• Hvorfor er vi her?

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

05 Ældre

Mål:

Følge op på igangværende projekt:

• Implementering af velfærdsteknologi

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

- 85 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

05 Ældre

Mål:

Følge op på igangværende projekt:

• Implementering af hverdagsrehabilitering – er målet om tilbud til 125 borgere

nået og med hvilken effekt?

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Prioriteringer i budget 2012

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at reducere budgettet for politikområde

5 Ældre med 7,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer

svarende til 7,7 mio. kr. og opprioriteringer svarende til 0,6 mio. kr.

Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er spredt på en række områder, men besparelserne

på projektet vedrørende velfærdsteknologi (1 mio. kr.), nedlæggelse af

souschefstillinger (1,1 mio. kr.), reduktion i puljen til medarbejderdisponeret tid (1

mio. kr.) og i sekretariatspuljen på ældreområdet (1 mio. kr.) og udgør mere end

halvdelen af de samlede besparelser.

Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. oplæring af borgere til selv at

udføre øjendrypning (0,1 mio. kr.) og til selv at tage kompressionsstrømper på (0,2

mio. kr.), prisreduktion i BUM afregningen til døgnplejen (0,5 mio. kr.), plejevederlag

(0,5 mio. kr.) , uddannelsessygeplejerske (0,3 mio. kr.) , reduktioner på hjælperområdet

i Døgnplejen Bornholm (0,5 mio. kr.), renholdelse af grønne arealer

omkring Bornholms Plejehjem og -centre (0,3 mio. kr.), DeViKa, herunder bl.a.

(0,3 mio. kr.), handicapkørsel (0,4 mio. kr.) samt frivilligt socialt arbejde (0,2 mio.

kr.).

Opprioriteringen på ældreområdet vedrører etablering af leve- og bomiljøer på det

nye plejecenter på Snorrebakken (0,6 mio. kr.).

Op- og nedprioriteringerne samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet

under de enkelte budgetområder.

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 449.785 460.048 454.742 460.429 479.296 490.457

Indtægter -45.385 -36.790 -34.042 -34.040 -34.038 -34.038

Nettobudget 404.400 423.285 420.700 426.389 445.258 456.420

- 86 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Ændring af sygedagpengelov 690 721 721 721

Pensionsudgift ændring af kontering/OPUS løn 2 2 2 2

Demografi -11.257 -22.479 -18.337 -7.176

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov nr. 1536 af 21. december 2010 - Postlov 4 4 4 4

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011

-2.292 -2.306 -2.306 -2.306

Effektivisering Vej og Park (ØKE-T-1) -24 -24 -24 -24

En vurdering af mødeaktivitet for medarbejdere på tværs af

ældreområdet ifm ressourcepersoners undervisning

-30 -30 -30 -30

Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning -102 -153 -153 -153

Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper af

og på

-205 -256 -256 -256

Enklere regler for tilsyn -9 -9 -9 -9

Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger-

og pårørenderåd

-10 -10 -10 -10

Bum afregning til døgnplejen – prisreduktion -511 -511 -511 -511

Plejevederlag -205 -205 -205 -205

Reduktion hjælperområdet -471 -471 -471 -471

Nedlæggelse af souschefstilling i Døgnplejen Bornholm -614 -614 -614 -614

Medarbejderdisponeret tid Døgnplejen Bornholm -511 -511 -511 -511

Betaling til/fra offentlige myndigheder -614 -614 -614 -614

Renholdelse af grønne arealer -257 -257 -257 -257

Nedlæggelse af souschefstilling Bornholms Plejehjem og -

centre

-511 -511 -511 -511

Medarbejderdisponeret tid Bornholms Plejehjem og -centre -511 -511 -511 -511

Tilskud til sociale formål -61 -61 -61 -61

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 midler -204 -204 -204 -204

Mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet – DeViKa -143 -205 -205 -205

Drift af café på Lunden flyttes til Sønderbo -143 -245 -245 -245

Ændring af leveringsinterval til plejehjemmene -43 -205 -205 -205

Handicapkørsel – busdrift -407 -407 -407 -407

Uddannelsessygeplejerske -273 -409 -409 -409

Velfærdsteknologi -1.044 -1.044 -1.044 -1.044

Sekretariatspuljen på ældreområdet -1.023 -1.023 -1.023 -1.023

Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken 616 1.231 1.231 1.231

- 87 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Overblik over politikområdet 05, budget 2012

Beløb i 1.000 kr., netto 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Borger og Sundhed 147.899 -3.993 2.497 0 3.294 25.694 175.392

DeViKa 0 0 0 513 0 0 513

Døgnplejen Bornholm 44.050 0 0 0 0 844 44.894

Bornholms Plejehjem og -

Centre

0 177.734 8.659 0 0 844 192.663

Sekr. for pol. omr. 05 0 8.633 2.187 0 0 1.843 7.238

I alt 191.948 182.375 13.344 513 3.294 29.226 420.700

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

5.1: Pleje i eget hjem

5.2: Plejehjem og -centre

5.3: Forebyggelse

5.4: Madlevering

5.5: Omsorgstilbud

5.6: Uddannelse, udvikling og administration

- 88 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem

Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter primært pleje i eget hjem, pasning af døende (plejevederlag

og hjælp til sygeplejeartikler), personlig hjælperordning m.v. Desuden omfatter

området betaling for færdigbehandlede patienter til Region Hovedstaden.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden

Borger og Sundhed) og Døgnplejen Bornholm.

Området er omfattet af Lov om frit valg af leverandør, der betyder at kommunen

skal godkende de private leverandører, der måtte søge og som kan leve op til

kommunens krav til levering. Dette har medført større krav til bl.a. registrering af

ydelserne, da der skal beregnes timepriser for praktisk hjælp, personlig pleje dag

og personlig pleje øvrig tid, således at der kan afregnes med kommunens langsigtede

gennemsnitlige omkostninger overfor de private leverandører. I Bornholms

Regionskommune er der i dag, foruden den kommunale leverandør af døgnpleje, 4

private leverandører af praktisk hjælp, som hjemmeboende borgere (der er visiteret

til praktisk hjælp), har mulighed for at vælge som leverandør.

Prioriteringer i budget 2012

Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr.

• Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning -102

Mulighed for at tilbyde borgere at blive selvhjulpne med hensyn til øjendrypning.

Målgruppen er borgere, der i dag kun modtager denne ydelse. Hvis borgeren

gerne vil være selvhjulpen, kan en sygeplejerske/terapeut skaffe specielle

hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse.

Målet er at BUM-ydelserne falder og borgeren bliver selvhjulpen.

• Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper på -205

Målgruppen er de borgere, der i dag kun modtager denne ydelse og/eller rengøring

hver 14. dag. Hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan sygeplejersken

skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. Alle

der ikke får andre ydelser end hjælp til kompressionsstrømper og/eller rengøring

hver 14. dag, og hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan få besøg af

en sygeplejerske der:

- vurderer borgerens fysiske muligheder for at blive selvhjulpen

- medbringer forskellige hjælpemidler til formålet

- træner sammen med borgeren indtil denne er i stand til selv at tage strømperne

af og på (eller konkluderer at borgeren ikke kan blive selvhjulpen).

• BUM afregning til Døgnplejen Bornholm – prisreduktion -511

Prisreduktion 1,50 kr. på BUM afregningsprisen, svarende 335.000 timer (2010

leverede timer) á 1,50 kr. Forventet besparelse ca. 0,5 mio. kr., som følge af

øget effektivitet.. Besparelsen vil bevirke, at BUM budgettet også skal reduceres

i Døgnplejen Bornholm. Det vil ikke få nogen organisatoriske konsekvenser og

umiddelbart heller ikke driftsmæssige konsekvenser for Døgnplejen Bornholm,

idet det forventes at besparelsen kan holdes inden for døgnplejens budget.

• Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Plejevederlag mv. -205

Ydes i henhold til Servicelovens § 119 – pasning af døende. Hjælp til personer,

som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Mindre udgiften til

området skønnes mulig ved uændret sagsantal, hvis sagsantallet eller udgiftsni-

- 89 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem

veauet stiger, kan det betyde at budgettet ikke kan overholdes. Nedsættelsen

skønnes ikke at få driftsmæssige eller organisatoriske konsekvenser, men kan

have indirekte afledte konsekvenser på BUM området ved stigende sagsantal.

Løn (plejevederlag) kr. 140.000 og Løntilskud (til arbejdsgivere) kr. 60.000.

• Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Døgnplejen Bornholm) -10

Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne

på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning,

som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner,

m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen

vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen

Bornholm og Borger og Sundhed.

• Døgnplejen Bornholm – reduktion hjælperområdet -471

Besparelse på hjælperområdet i BUM-team. Konsekvenserne ved besparelser på

medarbejderdelen, er et øget ”tryk” på øvrige medarbejdere, mindre fleksibilitet

og kontinuitet i forhold til planlægning af ydelser. Dette vil medføre en serviceforringelse

i forhold til borgerne, grundet det øgede pres, en sådan besparelse

medfører.

• Døgnplejen Bornholm - nedlæggelse af souschefstilling -614

At der ikke ansættes en souschef i Døgnplejen har konsekvenser i forhold til hele

den ledelsesmæssige opgaveportefølge. Souschefen har som hovedområde,

at sikre sparring, vidensdeling, udvikling af det ledelsesmæssige samspil, vejledning,

kommunikation og opfølgning i team med teamledere, og de administrative

medarbejdere.

Ligeledes er souschefen daglig leder for pedelgruppen. I en så stor virksomhed,

med en geografisk spredning af team og daglige ledere af disse, er det vanskeligt

som virksomhedsleder, at have en tæt og synlig kontakt til teamlederne i

virksomheden i dagligdagen.

Dette gør, at den nødvendige sparring/vejledning/kommunikation/opfølgning i

ledelse af de14 teamledere tilpasses de givne ressourcer. Ligeledes medfører

det, at virksomhedslederen må tage ovenstående opgaver, og derfor må beskæftige

sig en del med den daglige drift (i forhold til strategi og styring), samt

at arbejdsmængden for virksomhedslederen bliver overmåde stor.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 183.815 190.812 191.960 191.868 191.868 191.868

Indtægter -111 -12 -12 -12 -12 -12

Nettobudget

Heraf (netto)

183.704 190.800 191.948 191.856 -191.856 191.856

Plejetakst, færdigbeh.

patienter

189 403 207 207 207 207

Plejevederlag 1.321 1.545 1.383 1.383 1.383 1.383

Pleje i eget hjem 136.515 140.047 142.649 142.547 142.547 142.547

Selvantaget hjemmehjælp

688 673 690 690 690 690

Private leverandører 2.488 2.895 2.971 2.971 2.971 2.971

DB, grundbudget 42.502 45.237 44.050 44.060 44.060 44.060

- 90 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem

Forudsætninger for budget 2012

Plejetakst, færdigbehandlede patienter

Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter. Budget 2012 er uændret

i forhold til budget 2011.

Plejevederlag

Området omfatter udgifter til plejevederlag samt hjælp til sygeplejeartikler. Følgende

ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 672 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -1.010 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011, samt

• -204.946 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. plejevederlag.

Pleje i eget hjem

Området omfatter udgifter til pleje i eget hjem. Følgende ændringer er indarbejdet i

budget 2012

• 823 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -1.237 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011, samt

• -102.290 kr. som følge af effektiviseringsforslag om oplæring af borgere til

selv, at udføre øjendrypning, stigende til -153.435 kr. i 2013 og overslagsårene

• -204.580 kr. som følge af effektiviseringsforslag om oplæring af borgere til

selv, at tage kompressionsstrømper af og på, stigende til -255.725 kr. i

2013 og overslagsårene

• -511.450 kr. som følge af prisreduktion af BUM priserne, med 1,50 kr. pr.

time.

Derudover er budgettet tilpasset en besparelse på kr. -550.000 vedr. indførelse af

PDA’er i døgnplejen vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009.

Timepriserne er beregnet ud fra døgnplejens gennemsnitlige direkte omkostninger

ved levering af ydelser i borgerens eget hjem, til løn og øvrige personaleudgifter til

plejepersonale og teamledere, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrationsomkostninger

(kontorhold o.l.). Sammenholdt med Døgnplejen Bornholms

brugertidsprocent (BTP) beregnet på baggrund af leverede timer i uge 10 og

11 i 2009.

Der afregnes med følgende BUM priser til døgnplejen:

2010 2011

- 91 -

2012 1)

Praktisk hjælp 303,10 kr. 303,89 kr. 309,35 kr.

Personlig pleje, dag 401,39 kr. 402,43 kr. 410,15 kr.

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 449,36 kr. 450,53 kr. 459,35 kr.

1) Der er fratrukket 1,50 kr. i timepriserne jf. besparelsesforslaget omkring reduceret BUM priser.


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem

Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne, opgjort primo

2009.

- 92 -

BTP 2009

Praktisk hjælp 61,84 %

Personlig pleje, dag 45,13 %

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 52,60 %

Gennemsnitlig BTP 49,35 %

Der er indregnet følgende fordeling mellem timerne for 2012. Fordelingen er fremkommet

på baggrund af faktisk leverede timer i ugerne 1 – 34 i 2010.

Fordeling

Praktisk hjælp 11,7 %

Personlig pleje, dag 50,9 %

Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 37,4 %

Budgettet er baseret på følgende forudsætninger i forhold til leverede timer.

2009 2010 2011 2012

Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget

Praktisk hjælp 42.463 43.932 44.110 39.089 39.361 39.971

Personlig pleje, dag 163.423 169.116 168.243 170.395 173.563 174.244

Personlig pleje, øvrig

tid (minus nat)

115.257 119.269 118.656 125.219 129.266 128.048

I alt 321.142 332.317 331.008 334.704 342.190 342.264

Der afregnes til alle leverandører efter leveret tid.

Som bemærkning til dette område skal nævnes, at ovenstående BUM priser, BTP

samt beregning af, hvor mange timer der kan leveres på området gælder, at der ultimo

2011 gennemføres en ny opgørelse af BTP’en og at der på baggrund af dette

bliver beregnet nye BUM priser for 2012 ud fra de nye forudsætninger som indgår i

opgørelsen af BTP’en.

Selvantaget hjemmehjælp

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med selvantaget hjemmehjælp. Budget

2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Private leverandører

Her er budgettet til betaling af private leverandører samlet. Det gælder både leverandører

af praktisk hjælp på Frit Valg området samt leverandør til udbringning af

dagligvarer. Budgettet skal også dække en evt. efterbetaling af de private leverandører

af praktisk hjælp i fald det ved genberegning af de faktiske priser på området

viser sig, at de anvendte priser i året har været for lave i forhold til de faktiske priser.

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem

Der afregnes med følgende frit valg priser til de private leverandører af praktisk

hjælp:

Beregnet

2010

- 93 -

Faktisk

2010

Beregnet

2011

Beregnet

2012 1)

Praktisk hjælp 320,70 kr. 317,44 kr. 324,60 kr. 325,55 kr.

Personlig pleje, dag 418,99 kr. 434,98 kr. 444,79 kr. 446,10 kr.

Personlig pleje, øvrig tid (minus

nat)

1)

Faktiske priser 2010 fremskrevet til 2012 pl. niveau

466,96 kr. 479,00 kr. 489,07 kr. 491,24 kr.

Jf. ”Skrivelse om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit

valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.” af 25. marts 2010, præciseret

det at priskravene på Frit Valg området skal ske med udgangspunkt i det seneste

afsluttede regnskabsår. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2010.

Dette betyder, at priserne på Frit Valg området for 2011 skal tage udgangspunkt i

regnskabet for 2009. Ovenfor er angivet de faktiske priser for 2009 fremskrevet til

2010 pl. niveau – endelig fremskrivning foretages samtidig med fremskrivning af

det øvrige budget.

Det forventes, at der leveres følgende antal timer af de private leverandører

2009 2010 2011 2012

Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget

Praktisk hjælp 6.910 4.447 7.346 6.448 7.277 9.163

Pt. leverer de private leverandører kun praktisk hjælp, der afregnes til alle leverandører

efter leveret tid.

Døgnplejen Bornholm, grundbudget

Området omfatter udgifter til administration, teknisk bistand (pedeller) husleje inkl.

forbrug, nødkald, levering af ydelser om natten, ydelser leveret af sygeplejersker

samt sygeplejerskernes forbrug af biler, sundhedsmæssige foranstaltninger og øvrige

administrations omkostninger (kontorhold o.l.), uddannelse/udvikling, samt en

del af virksomhedens ledelse, svarende til de aftaler, der er indgået i forbindelse

med implementering af den nye økonomimodel på ældreområdet primo 2009.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 304.072 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -811.050 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011

• -9.888 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændret mødeaktivitet

• -470.534 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. en reduktion på hjælperområdet

• -613.740 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. nedlæggelse af souschefstillingen


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem

Afregningspriser

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 Note

BUM Priser – kommunal

leverandør

Hjemmeboende

pensionister

Praktisk hjælp Time 303,89 309,35 1

Personlig pleje, dag Time 402,43 410,15 1

Personlig pleje, øvrig tid Time 450,53 459,35 1

Frit valgs priser – privat

leverandør

Praktisk hjælp Time 324,60 325,55 1,2

Personlig pleje, dag Time 444,79 446,10 1,2

Personlig pleje, øvrig tid

Noter:

Time 489,07 491,24 1,2

1. Alle afregningspriser er fremskrevet med gældende pl.

2. Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig

og praktisk hjælp m.v. præciseres det, at fastsættelse af priskravene skal ske

med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår.

- 94 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -centre

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter pleje og omsorg m.v. i plejebolig.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden

Borger og Sundhed), Bornholms Plejehjem og -centre samt fællesudgifter administreret

af Social- og Sundhedssekretariatet (puljer).

Bornholms Plejehjem og -centres kerneydelser varetages på 10 plejehjem og -

centre fordelt over hele Bornholm. Af det samlede antal pladser ultimo 2010 på ca.

436 er de 32 pladser tilbud til visiterede borgere med behov for aflastning, midlertidigt

ophold eller ventepladser. Maj 2011 er der ingen reel venteliste til plejebolig.

Der er bygget 10 nye boliger ved Plejecenter Aabo, som blev taget i brug medio

november 2011 og der bygges 17 nye boliger ved Nørremøllecenteret til ibrugtagning

januar 2012.

Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere fordelt på 17 forskellige

faggrupper.

Prioriteringer i budget 2012

Nedprioriteringer i 1.000 kr.

• Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Bornholms Plejehjem og-Centre) -10

Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne

på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning,

som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner,

m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen

vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen

Bornholm og Borger og Sundhed.

• Enklere regler for tilsyn på ældreområdet -9

Der har hidtil været krav om 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn pr. plejehjem/center

årligt på ældreområdet. Fremover er der alene tale om 1 uanmeldt tilsyn.

• Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd

-10

De ændrede regler vedr. ældreråd får ingen gennemslagskraft på Bornholm,

idet det er forudsat, at der afholdes såkaldte fredsvalg. Det er ikke realistisk på

Bornholm, idet der altid har været stor interesse i at stille op til Ældrerådet. Høringspligten

er lempet i forhold til Ældrerådet, men Kommunalbestyrelsen har

på sit møde d. 23. september 2010 besluttet, at Ældrerådet fortsat bliver hørt i

alle kommunale spørgsmål af betydning for ældre borgere. Det er nu frivilligt for

kommunen at oprette Bruger- og pårørenderåd. Dog er det fortsat Kommunalbestyrelsens

ansvar at sikre generel brugerinddragelse, så hvis man ikke gør

det via Bruger- og pårørenderåd, skal der tages stilling til, hvordan brugerinddragelse

så tilrettelægges.

Socialudvalget besluttede på sit møde d. 28. juni 2010, at Bruger- og pårørenderådene

skal fortsætte uændret. Nye retningslinjer vil lægge op til, at personalet

ikke er medlemmer i rådet, men skal stadig stå til rådighed for bisiddere,

hvis det ønskes af beboerne. Hvis personalet ikke deltager vil det svare til 66

timer samlet årligt til en timepris af 145,- kr. i alt 9.570 kr. årligt. Teamlederne

deltager fortsat som sekretær for BPR. BRK har et ønske om at der oprettes

Bruger- og pårørenderåd. Besparelsen er relateret til Bornholms Plejehjem og -

centre.

- 95 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre

• Betaling til/fra off. myndigheder - Borger og Sundhed (Visitation Ældre) -614

Mindre udgift til betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere

fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i

en ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende

har Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet,

som Regionskommunen betaler for.

• Renholdelse af grønne arealer - Bornholms Plejehjem og –centre -257

Bornholms Plejehjem og -centre varetager drift af bygninger og udendørsarealer

i varierende grad på de forskellige plejehjem og plejecentre, afhængig af aftaler

og ejerforhold ift. boligselskaberne på området.

Når virksomheden skal finde besparelser, undgås så vidt muligt beboernære

kerneydelser. Derfor peges igen på det tekniske område. Sekundært – vil det få

indflydelse på beboernes hverdag, idet haverne og udendørsarealerne betyder

meget for beboeres oplevelser især om sommeren.

Gennem de sidste år har virksomheden indgået aftale med Vej og Park vedr.

pasning af de store grønne arealer, der er i tilknytning til flere af husene. Dette

med udgangspunkt i lønkroner (opsigelse af 2 medarbejdere), som efterfølgende

er konverteret til betaling af Vej og Park. BPC vil indgå en forhandling med

Vej og Park om prisen, kombineret med færre ydelser og evt. yderligere nedsættelse

af antal medarbejdertimer i BPC på det tekniske område. Endvidere vil

service til andre virksomheder, som har lokaler i virksomheden, få væsentlig

mindre service (DeViKa, Døgnplejen Bornholm, Borger og Sundhed (genoptræningsenheden),

m fl.

Bruger- og pårørenderådene i de huse som ikke allerede har denne tradition, vil

blive spurgt om deltagelse i 1 – 2 årlige havedage, hvor pårørende sammen

med beboere og personale er sammen om havearbejdet.

Bornholms Plejehjem og -centre - Nedlæggelse af souschefstilling -511

Gennem det sidste år har souschef stillingen været vakant i BPC. Dette har

medført at tværgående og overordnede opgaver har været nødvendige at uddelegere

delvist til teamlederne. Teamlederne skal i deres daglige ledelse være

tæt på både medarbejdere, beboere og pårørende, for at levere synlig ledelse,

skabe god trivsel for alle samt konstant prioritere valg af ydelser ift. driften. Ved

deltagelse i tværgående ledelsesmæssige funktioner i BPC og på tværs af ældreområdet,

er teamlederne en del ”ude af huset” – og ikke synlige.

Souschefens hovedområder i BPC er/var: overordnet sikkerhedsledelse, sparring

og vidensdeling med og mellem teamlederne, støtte i vanskelige beboer-/ og

personalesager, opfølgning i team og på teammøder ift. udviklingstiltag, deltagelse

i tværgående sammenhænge/arbejdsgrupper på ældreområdet, medlem

af visitationsudvalget, m.m.

Ledelse af ledere kræver tæt opfølgning og kontakt for at følge udviklingen på

tværs af virksomheden ikke mindst ift. at sikre ”god offentlig service” til borgere

og pårørende.

Virksomheden har indtil videre drift af 11 plejehjem og plejecentre, som i sig

selv kræver bygningsmæssige prioriteringer og styring. I de kommende år står

BPC fortsat overfor lukninger, overflytninger af beboere og medarbejdere til andre

huse/virksomheder, og eventuelt andre organisationsændringer. Dette kræver

i den grad nærværende fusionsledelse af virksomhedsleder. Opgaveportefølgen

for virksomhedsleder er/bliver overmåde stor uden en souschef. Mange

daglige driftsopgaver ifm. at støtte og vejlede, opfølgning m.m. skal varetages

sideløbende med stram styring, udvikling og strategiske tiltag både i virksomheden

og på tværs af ældreområdet.

- 96 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre

Opprioriteringer i 1.000 kr.

• Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken 616

Socialudvalget anbefaler, at der etableres leve- og bomiljøer på det nye plejecenter

på Snorrebakken jf. Socialudvalgets behandling af sagen den 1. marts

2010. Socialudvalget peger på en model, hvor boenheden overvejende indkøber

halvfabrikata /færdig-tilberedt mad. Opgaven varetages af køkkenassistent. Der

modtages overvejende færdigtilberedt/halvfabrikata mad. Det vurderes, at der i

hver boenhed (af 15 beboere) er behov for 4,0 personaletimer dagligt alle

ugens dage. Der er behov fuld vikardækning under ferie, sygdom m.v.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 211.706 204.639 202.026 202.551 202.551 202.551

Indtægter -28.711 -22.657 -19.651 -19.649 -19.648 -19.647

Nettobudget

Heraf (netto)

182.995 181.982 182.375 182.902 182.904 182.904

Betaling til/fra andre

kommuner

BPC, grundbudget

BPC, aktivitetsbudget

Boligstruktur

endnu ikke udmøntet

-5.479 -3.305 -3.993 -3.993 -3.993 -3.993

188.474

Forudsætninger for budget 2012

Betaling til/fra andre kommuner

64.828 54.904 53.279 53.281 53.281

125.943 122.831 122.706 112.706 112.706

0 -5.484 8.633 20.910 20.910 20.910

Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere

fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-center eller i en

ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har

Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regionskommunen

betaler for. Desuden dækker området også betaling for hjælp til turister.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• -613.500 kr. som følge af budgetforslag vedr. betaling til/fra offentlig myndighed

Plejehjem, plejecenter og ældrebolig

- 97 -

Antal

personer

2009

Antal

personer

2010

Modtaget regning for 31 27

Sendt regning for 46 37


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre

Turister

- 98 -

Antal

personer

2009

Antal

personer

2010

Modtaget regning for 5 11

Sendt regning for 41 51

Bornholms Plejehjem og -centre, grundbudget

Området omfatter udgifter til administration i virksomheden, teknisk personale,

nattevagter, bygningsdrift, øvrig drift, beboernes betaling samt varmtvandsbassinet,

svarende til de aftaler der er indgået i forbindelse med implementering af den

nye økonomimodel på ældreområdet. En yderligere uddybning af budgetgrundlaget

kommer, når den igangsatte ”analyse af budgetgrundlag” er færdig.

I forbindelse med lukning af Svaneke Plejecenter pr. 01.03.2012 mangler der fortsat

at ske en tilpasning af Bornholms Plejehjem og -centres grundbudget, som følge

af at driften af bygningerne skal overgå til Teknik og Miljø fra 2012. Mht. lukning af

Hjemmet i Klemensker pr. 01.09.2012 er det aftalt, at Bornholms Plejehjem og -

centre står for bygningsdriften i 2012 og, at ansvaret for bygningsdriften overgår til

Teknik og Miljø fra 2013. Budget til drift af begge bygninger er dog reduceret i forhold

til, at bygningerne skal stå tomme en del af året.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 311.434 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -950.832 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

• -24.213 kr. som følge af tværgående effektiviseringsforslag for Vej og Park

• -9.888 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændret mødeaktivitet

• -256.501 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. renholdelse af grønne arealer

• -511.450 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. nedlæggelse af souschefstilling

• -30.228 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. drift af caféen på Lunden flyttes

til Sønderbo

• 100.600 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændring af leveringsinterval

til plejehjem og -centre (kun i 2012)

• -8.726 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. enklere regler for tilsyn,

samt

• -10.266 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. enklere regler for Bruger.

og pårørenderåd

• -1.247.160 kr. som følge af lukning af Svaneke Plejecenter pr. 01.03.2012

(stigende til -1.496.593 kr. i 2013 og frem)

• -643.468 kr. som følge af lukning af Hjemmet i Klemensker pr. 01.09.2012

(stigende til -1.930.415 kr. i 2013 og frem)


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre

Bornholms Plejehjem og -centre, aktivitetsbudget

Aktivitetsbudgettet er beregnet som ”funktionsvurderingstakst” x ”indregnede point”

I funktionsvurderingstaksten indgår udgifter til løn og øvrige personaleudgifter til

plejepersonalet og teamledere samt sundhedsmæssige foranstaltninger.

Primo året udarbejdes en funktionsvurdering af samtlige beboere på øens plejehjem

og plejecentre, hvor hver enkelt beboer for tildelt et antal point. Samtidig beregnes

en belægningsprocent for det forgangne år. Disse ganges med hinanden for

at finde frem til hvor mange point der skal tildeles budget efter.

Antallet af indregnede point for 2012 er således fremkommet ved det samlede antal

point ved funktionsvurderingen primo 2011 gange belægningsprocenten for 2010.

Funktionsvurderings takst

(takst pr. point)

2010 2011 2012

- 99 -

5.382 5.396 5.520

2008 2009 2010

Belægningsprocent 96,5 % 95,7 % 96,4 %

2010 2011 2012

Indregnede point 24.386 23.213 *)

*) omregnet til helårspoint

22.253 *)

I aktivitetsbudgettet for 2012 er der taget højde for, at Svaneke Plejecenter lukker

pr. 1. marts 2012, at Hjemmet i Klemensker lukker pr. 1. september 2012 og at

Sønderbo afdeling B pr. 1. september flytter til det nye plejecenter på Snorrebakken.

Dermed er aktivitetsbudgettet for Bornholms Plejehjem og -centre reduceret

med ca. 11,4 mio. kr. i 2012 og ca. 21,5 mio. kr. i overslagsårene, som er overført

til sekretariatspuljen på ældreområdet til imødegåelse af besparelsen jf. boligstrukturen.

Boligstruktur

Området omfatter det, der er vedtaget som følge af den nye boligstruktur på ældreområdet

minus lukningen af de 12 plejehjems pladser, som blev vedtaget til budget

2009.

Besparelsen ved lukningen af de 12 plejehjemspladser på 1,616 mio. kr. (2009 pl.

niveau) er flyttet til Bornholms Plejehjem og -centre.

Til budget 2011 skulle der findes en besparelse vedr. boligstrukturen på i alt 5,5

mio. kr. Da man i 2010 lukkede Sandvig og Østermarie Plejehjem blev besparelsen

ved lukningen overført til sekretariatspuljen, i alt 9,6 mio. kr. i 2011 og ca. 3,2 mio.

kr. i 2012 (2011 pl. niveau) og overslagsårene. Der var i dette beløb taget højde

for, at der åbnes yderligere 10 pladser på Plejecenter Aabo pr. 1. august i 2011

(taget i brug medio november 2011) samt 17 pladser på Nørremøllcenteret pr. 1.

december 2011 (forventes taget i brug januar 2012).

Til budget 2012 skal der findes yderlig en besparelse vedr. boligstrukturen på ca.

5,2 mio. kr. Sekretariatspuljen på ældreområdet er blevet tilført ca. 13,4 mio. kr. i


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre

2012 stigende til ca. 24,9 mio. kr. i 2013 og overslagsårene fra Bornholms Plejehjem

og -centre som følge af lukning af Svaneke Plejecenter pr. 1. marts 2012,

Hjemmet i Klemensker pr. 1. september 2012 og at beboerne på Sønderbo afdeling

B pr. 1. september flytter til det nye plejecenter på Snorrebakken.

Samtidig er Sekretariatspuljen på ældreområdet blevet tilført 615.600 kr. som følge

af indførelse af leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken.

Forudsætningerne i Ældreanalysen var bl.a. at antallet af plejecenterboliger med

475 skulle være uændret i årene fremover, selv om antallet af ældre på Bornholm

med fremskrivninger vil stige og ikke mindst antallet af ældre over 90 år vil stige

væsentlig. Begrundelserne var flere og her kan nævnes, at langt de fleste borgere

har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget

hjem, så længe det overhovedet er muligt.

Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises

en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive

til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet. Udviklingen

i behovet for plejeboliger peger siden 2008 i retning af et yderligere fald.

Pr. 1.1.2011 er antallet af plejeboliger reduceret til i alt 425 boliger, heraf anvendes

32 til midlertidige ophold.

Bornholms Regionskommune har i 2010 vedtaget at realisere 2 etaper af plejeboligbyggeri

på Snorrebakken. Etape 1 med 60 plejeboliger er pt. under opførelse og

forventes ibrugtaget senest september 2012. I forbindelse med boligerne opføres

servicearealer til det tilknyttede personale samt centerfaciliteter. Etape 1 er placeret

på den sydlige del af det til plejecenteret afsatte areal. Etape 2 skal omfatte 60

almene plejeboliger, der skal målrettes borgere med demenssygdomme og psykiatriske

lidelser. I tilknytning til boligerne skal der opføres servicearealer til det tilknyttede

personale. De to etaper med i alt 120 almene plejeboliger skal fungere

som én selvstændig virksomhed med fælles ledelse og administration.

- 100 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 Note

Servicepakke

Beboere på plejehjem/-centre

Middagsmad, almindelig kr./portion 38 39 1

Biret, almindelig (ifm. middagsmad) kr./portion 7 7 1

Middagsmad, tilpasningskost kr./portion 38 39 1

Biret, tilpasningskost

(ifm. middagsmad)

kr./portion 7 7 1

Morgenmad kr./portion 19 19 1

Aftensmad kr./portion 29 30 1

Drikkevarer / mellemmåltider kr./mdr. 325 332 1

Vask og leje af linned kr./mdr. 315 322 2

Vask af personligt tøj kr./mdr. 279 285 2

Rengøringsartikler kr./mdr. 145 149 2

Vask af linned kr./mdr. 157 160 2

Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden

Vask af personligt tøj DVB beboere kr./mdr. 30 3

Vask af personligt tøj Bo42 beboere kr./mdr. 150 3

Aflastningsophold

Borgere, der er

visiteret til midlertidigtdøgnophold

kr./døgn 103 105 1

Dagcenter

Visiterede borgere

Heldagsplads kr./gang 58 60 2

Halvdagspladser kr./gang 44 45 2

Noter:

1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (2,9 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf.

udmelding fra KL

2. Taksterne fremskrevet med gældende PL (2,2 %)

3. Ny takst fra 2012, beregnet af boligselskabet

- 101 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.3: Forebyggelse

Budgetområde 5.3: Forebyggelse

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter primært generelle tilbud med aktiverende og forebyggende

sigte, herunder dagcentre inkl. transport og forebyggende hjemmebesøg.

Desuden omfatter området støtte til foreninger og frivilligt socialt arbejde.

Politikområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden Borger

og Sundhed), Bornholms Plejehjem og -centre samt Social- og Sundhedssekretariatet

(puljer og Socialudvalgets puljer).

Bornholms Plejehjem og -centre har dag- og aktivitetscentertilbud fordelt på 6 plejehjem

og plejecentre med i alt 195 halvdagspladser og 255 heldagspladser. I aktivitetscentrene

bruger ca. 700 pensionister og efterlønsmodtagere tilbuddene støttet

af ca. 200 frivillige ud over medarbejdere.

Prioriteringer i budget 2012

Nedprioriteringer i 1.000 kr.

• Tilskud til sociale formål (§ 79) -61

Forslaget indebærer, at Socialudvalgets pulje på godt 100.000 kr. til tilskud til

sociale formål reduceres med 60.000 kr.

• Tilskud til frivilligt socialt arbejde – § 18 midler -204

En reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde vil betyde, at Socialudvalgets

muligheder for at støtte det frivillige sociale arbejde på Bornholm begrænses.

Det må forventes, at en del af de frivillige sociale aktiviteter der aktuelt

understøttes af § 18-midler ikke kan fortsætte i nuværende omfang. Besparelsen

får konsekvenser for Partnerskabsaftalen med Ældremobiliseringen

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 13.085 14.298 14.175 14.175 14.175 14.175

Indtægter -1.035 -781 -832 -832 -832 -832

Nettobudget

Heraf (netto)

12.049 13.516 13.344 13.343 13.343 13.343

Forebyggende

hjemmebesøg

670 727 723 723 723 723

Generelle tilbud 1.887 1.944 1.769 1.768 1.768 1.768

Dødsboer -47 6 6 6 6 6

Dag- og aktivitetscenter

Tilskud til foreninger

Frivilligt socialt

arbejde

Tilskud til sociale

formål

Forebyggende

genoptræning

8.298 8.434 8.659 8.659 8.659 8.659

425 458 467 467 467 467

815 839 650 650 650 650

0 105 46 46 46 46

0 1.003 1.025 1.025 1.025 1.025

- 102 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.3: Forebyggelse

Forudsætninger for budget 2012

Forebyggende hjemmebesøg

Pr. oktober 2010 er der 3.023 borgere (ekskl. beboere på plejehjem m.v.) på 75 år

og derover, som har mulighed for forebyggende hjemmebesøg. Borgere, der modtager

både personlig pleje og praktisk bistand fra døgnplejen, får ikke automatisk

tilbudt forebyggende hjemmebesøg. I alt til sammen 1.010 borgere, således at der i

alt er ca. 4.094 borgere i målgruppen.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 1.225 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -2.301 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011

Generelle tilbud

Området omfatter omkostninger til aktivitetshuset Pihlen i Klemensker samt

sundhedsmæssige foranstaltninger.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• -38.780 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011

Dødsboer

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Dagcenter

Se omfang af ydelser under beskrivelsen af budgetområdet. Budget 2012 er uændret

i forhold til budget 2011.

Tilskud til foreninger

Ikke lovbunden opgave § 79 i lov om social service. 17 pensionistforeninger modtog

i 2010 et fast tilskud til hver forening på 2.000 kr., samt et tilskud pr. medlem

på kr. 100.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• -61.080 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. tilskud til sociale formål

Frivilligt socialt arbejde

Lovbunden opgave § 18 i lov om social service. Der er i 2010 behandlet 54 ansøgninger,

hvoraf 50 ansøgninger blev helt eller delvist imødekommet.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• -577 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011

• -203.600 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. tilskud til frivilligt socialt

arbejde

- 103 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.3: Forebyggelse

Forebyggende genoptræning

Der er i 2011 afsat 1,0 mio. kr. i en pulje til forebyggende genoptræning i hverdagen.

Formålet med at styrke den forebyggende genoptræning er i højere grad at

aktivere borgerens ressourcer for derved at styrke den ældre borgers livskvalitet,

forsinke tidspunktet for hvornår den ældre borger får brug for kompenserende

hjælp og personlig pleje samt reducere mængden af allerede bevilget hjælp. Puljen

disponeres af Socialudvalget.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 1.771 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -2.660 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

- 104 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.4: Madlevering

Budgetområde 5.4: Madlevering

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter produktion og levering af mad til ældre i plejebolig, såvel

som i eget hjem. Budgetområdet omfatter virksomheden DeViKa.

Antallet af madservice til hjemmeboende borgere er faldende. Leveringer til plejehjem

og plejecentre er stabilt, dog med reduktion i takt med lukkede pladser.

Prioriteringer i budget 2012

Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr.

DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af it og kvalitet -143

Konsekvenserne er, at DeViKa ikke får mulighed for udvikling/opdatering af IT, opskriftssystem

og kvalitetsudvikling i det hele taget. Elementer som er med til at sikre,

at virksomheden til stadighed leverer kvalitet og får mulighed for at optimere

driften. Det bliver endvidere svært at opfylde Fødevarestyrelsens stigende krav til

dokumentation af madens indhold, da tiden til dette vil blive begrænset og økonomien

til at opdatere IT systemerne ikke vil være til stede længere. Der vil opstå en

længere sagsbehandlingstid for bestilling/ændring af madlevering. Der kan opstå

fejl, der ikke bliver set og derfor heller ikke rettet – hvilket betyder at brugerne kan

blive opkrævet forkert - da tiden til at gennemgå regninger vil blive begrænset og

opdateringen af IT systemerne til dette ikke bliver gennemført med samme interval,

da økonomien til dette ikke længere er til stede. I 2012 vedrører besparelse kr.

120.000 løn og kr. 20.000 budget til administration, IT drift og vedligehold. Den

fulde effekt vil grundet de overenskomstmæssige forhold ikke kunne effektueres før

maj 2012. Fra 2013 er besparelse kr. 180.000 vedr. løn og kr. 20.000 vedr. budget

til administration, IT drift og vedligehold.

• DeViKa - driften af café på Lunden flyttes til Sønderbo -143

Konsekvenserne er, at DeViKas drift af køkkenet på Lundens café fremover sker

fra DeViKas køkken på Sønderbo. I 2012 vedrører besparelse kr. 100.000 løn,

kr. 10.000 råvarer og kr. 30.000 til strøm, vand, rengøringsmidler m.m. Den

fulde effekt vil grundet de overenskomstmæssige forhold ikke kunne effektueres

før maj 2012. Fra 2013 er besparelse kr. 200.000 vedr. løn og kr. 10.000 vedr.

råvarer og kr. 30.000 vedr. strøm, vand, rengøringsmidler m.m.

Opvarmning og tilberedning af mad til Lundens Café vil foregå i køkkenet på

Sønderbo, dette drejer sig om smørrebrød, sandwich og opvarmning af mad.

Der vil alene foregå salg af mad og opvask på Lunden.

Besparelsen på 30.000 kr. vedr. strøm, vand og rengøringsmidler ligger hos

BPC, da budgettet til dette ligger der.

• DeViKa - ændring af leveringsinterval til plejehjemmene -43

Konsekvenserne er:

− at DeViKas interval for leveringer til plejehjemmene skæres ned fra 3 leveringer

om ugen til 2 leveringer om ugen. Dette får konsekvenser for opbevaringsmuligheder

i modtagerkøkkenerne, da der ikke alle steder er plads til at

opbevare mad til 4 dage

− at tidsfristen for ændringer i leveringer til plejehjemmene øges og hermed

skal ske med en uges varsel

− at kage og brød leveres med længere interval, hvilket betyder at den kage

der serveres vil blive skærekage og andre kager, der kan holde sig.

- 105 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.4: Madlevering

Der vil opstå en længere periode mellem leveringerne af maden og dermed

længere tid inden evt. ændringer i kosten og i bestillingerne kan effektueres og

leveres til plejehjemmene. Denne frist vil blive en uge, da maden ikke leveres 3

gange om ugen som i dag. Dette får konsekvenser for plejehjemmene ved, at

når de ændrer i bestillingerne, kan de ikke tilbyde beboerne den ændrede kost

før efter en uge.

Ændring i intervallet for levering af kage/brød, får betydning for den kage der

serveres – den vil fremover oftere være skærekage og anden kage der kan holde

sig, frem for den nybagte kage der leveres i dag.

Der skal afsættes midler til etablering af øget kølekapacitet i Bornholms Plejehjem

og -centre , anslået udgift i 2012 kr. 100.000.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 10.933 10.955 10.486 10.257 10.257 10.257

Indtægter -11.504 -9.844 -9.972 -9.972 -9.972 -9.972

Nettobudget -511 1.111 513 285 285 285

Forudsætninger for budget 2012

Budgettet omfatter bl.a. produktion og levering af mad til borgere i eget hjem samt

beboere på øens plejehjem og plejecentre.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 20.652 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -240.746 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

• -143.268 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. mindre udvikling/opdatering

af IT og kvalitet, stigende til -204.642 kr. i 2013 og overslagsårene

• -112.470 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. drift af caféen på Lunden

flyttes til Sønderbo, stigende til -214.760 kr. i 2013 og overslagsårene

• -143.268 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændring af leveringsinterval

til plejehjem og -centre, stigende til -204.642 kr. i 2013 og overslagsårene

- 106 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.4: Madlevering

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 Note

Madudbringning

Hjemmeboende

pensionister

Hovedret, almindelig kr./portion 46 47 1

Biret, almindelig (ifm. Hovedret) kr./portion 11 11 1

Hovedret, tilpasningskost kr./portion 46 47 1

Biret, tilpasningskost

(ifm. Hovedret)

kr./portion 11 11 1

Morgenmad kr./portion 24 25 1

Madpakke

Noter:

kr./portion 39 40 1

1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (2,9 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf.

udmelding fra KL

- 107 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.5: Omsorgstilbud

Budgetområde 5.5: Omsorgstilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter primært udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private

boliger, fx flytteopgørelser i forbindelse med istandsættelse af lejlighed, manglende

huslejebetaling mv.

Desuden omfatter området kollektiv trafik, dvs. Handy BAT med individuel handicapkørsel

fra dør til dør i taxa eller Falck bil. Transporten kan også foregå uden for

Bornholm.

Endelig omfatter området hjælpemidler (bleer), indkøb m.m.

Budgetområdet omfatter virksomheden Visitation Ældre (del af virksomheden Borger

og Sundhed).

Prioriteringer i budget 2012

Nedprioritering i 1.000 kr.

• Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Handicapkørsel, busdrift -407

Justering af budget. Det har vist sig, at efter indførelsen af abonnementsordning

med brugerbetaling på 300 kr. pr. år, har udgiftsniveauet stabiliseret sig. Forslaget

har ingen organisatoriske, driftsmæssige eller afledte konsekvenser på

andre områder.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 3.880 3.683 3.294 3.293 3.293 3.293

Indtægter -428 0 0 0 0 0

Nettobudget

Heraf (netto)

3.452 3.683 3.294 3.293 3.293 3.293

Anvisningsret 869 444 455 455 455 455

Handicapkørsel 1.008 1.627 1.249 1.249 1.249 1.249

Inkontinens- og

stomihjælpemidler

1.575 1.613 1.590 1.589 1.589 1.589

Forudsætninger for budget 2012

Anvisningsret

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Handicapkørsel

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• -407.200 kr. som følge af budgetforslag vedr. handicapkørsel - busdrift

Inkontinens- og stomihjælpemidler

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• -32.574 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

- 108 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.6: Uddannelse, udvikling og administration

Budgetområde 5.6: Uddannelse, udvikling og administration

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter primært myndighedsopgaver (visitation) og sagsbehandling,

samt tværgående special-/konsulentopgaver via udviklingssygeplejersker inden

for diabetes-, demens og inkontinensområdet.

Desuden omfatter området uddannelse af ca. 280 social- og sundhedshjælpere, social-

og sundhedsassistentelever og ca. 22 sygeplejestuderende, i alt ca. 300 studerende.

Budgetområdet omfatter virksomheden Visitation Ældre (del af virksomheden Borger

og Sundhed) og Social- og Sundhedssekretariatet (puljer).

Prioriteringer i budget 2012

Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr.

• Borger og Sundhed (Visitation Ældre) – Uddannelsessygeplejerske -273

Besparelsen medfører en reduktion af normeringen til uddannelsessygeplejersker

og vil vanskeliggøre muligheden for at fastholde de unge i social- og sundhedsuddannelsen,

forringe muligheden for at undervise og holde de uddannelsesansvarlige/vejledere

ajour med nye principper og forringe muligheden for afholdelse

af temadage. Aftalen med Region Hovedstaden vedr. social- og sundhedsassistentuddannelsen

er opsagt, men konsekvenserne heraf er endnu ikke

kendte. Hvis visitationen stadig skal stå for supervision af Region Hovedstadens

assistentelever, vil der blive lagt et yderligere pres på de tilbageværende ressourcer/personaler.

Besparelsen vedrører lønkroner, således vil forslaget først

kunne effektueres pr. 1. maj 2012, grundet overenskomstmæssige forhold.

• Velfærdsteknologi -1.044

I budget 2011 blev der afsat 1 mio. kr. i en pulje til implementering af velfærdsteknologi.

Formålet var at afprøve og indføre ny teknologi på ældreområdet.

Forslaget indebærer, at puljen fjernes. En fjernelse af puljen vil ikke på kort sigt

få servicemæssige konsekvenser. Brugen af velfærdsteknologi indenfor ældreområdet

forventes dog på længere sigt at kunne frigøre personaleressourcer og

dermed positivt medvirke til at fastholde serviceniveauet trods et stigende antal

ældre og et faldende antal i beskæftigelse. Ældreområdet vil i stedet søge

fondsmidler, fx fra ABT-fonden. Forudsætter at mindreforbruget i 2011 kan

overføres til 2012.

• Sekretariatspuljen på ældreområdet -1.023

Forslaget indebærer, at Socialudvalgets pulje på ca. 1,4 mio. kr. til tværgående

indsatser reduceres med 1 mio. kr. Socialudvalgets mulighed for at igangsætte

tværgående tiltag mellem virksomhederne samt imødegå pludseligt opstående

og uafviselige udgifter, der ikke kan rummes i de enkelte virksomheder økonomiske

reduceres.

• Døgnplejen Bornholm - medarbejderdisponeret tid -511

Puljen har til formål at tilføre ældreplejen et generelt løft, således at den enkelte

medarbejder kan afse mere tid til komplekse omsorgsrelaterede opgaver,

som der ikke kan tildeles/visiteres til i følge kvalitetsstandarden. Døgnplejens

team er meget, meget glade for denne pulje, som i høj også grad giver den enkelte

borger mulighed for social kontakt, gå-/ og indkøbsture, mulighed for led-

- 109 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.6: Uddannelse, udvikling og administration

sagelse til lægebesøg m.v., alle tiltag der helt klart øger livskvaliteten hos den

enkelte borger, og her specielt for borgere, der ikke har et netværk.

Bornholms Plejehjem og -centre, medarbejderdisponeret tid -511

Puljen til medarbejderdisponeret tid har til formål, at give mere tid til borgerne

/beboerne med særlige og/eller komplekse behov, ydelser som der ifølge kvalitetsstandarderne

ikke kan tildeles/visiteres til. Den enkelte medarbejder kan

ved at søge puljen, få tid til fx følge borger til: læge, indkøb, til ekstra vedligeholdelse/træning

ud over det der kan gives jf. kvalitetsstandarden, sociale arrangementer,

hvor beboer har behov for ekstra hjælp, fællesarrangementer i

plejeboligen, som kræver ekstra personale til meget plejekrævende beboere,

m.m. Tiltag der giver den enkelte borger tryghed og livskvalitet, da mange kun

har et meget begrænset netværk.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 26.307 35.660 32.800 38.285 57.152 68.313

Indtægter -3.595 -3.495 -3.574 -3.574 -3.274 -3.574

Nettobudget

Heraf (netto)

22.712 32.165 29.226 34.711 53.578 64.739

Uddannelses sygeplejersker

2.239 2.211 2.002 1.866 1.866 1.866

Udviklingssygeplejersker 731 778 1.232 1.232 1.232 1.232

Elever 9.991 13.862 14.136 14.136 14.136 14.136

Demensafdeling 900 878 902 902 902 902

IT-Koordinator 501 220 225 225 225 225

Kvalitetssikringsafd. 579 553 565 565 565 565

Risikomanager 16 76 78 78 78 78

Visitation Ældre, adm. 7.388 5.821 6.557 6.557 6.557 6.557

Medarbejderdisponeret

tid

367 2.651 1.689 1.689 1.689 1.689

Pulje til fordeling 0 1.442 451 451 451 451

Demografi 0 3.157 1.905 7.524 26.391 37.552

Velfærdsteknologi 0 1.017 0 0 0 0

Organisationsudvikling 0 -502 -513 -513 -513 -513

Forudsætninger for budget 2012

Uddannelsessygeplejersker

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 3.872 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -6.737 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

- 110 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.6: Uddannelse, udvikling og administration

• -273.114 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. uddannelsessygeplejersker,

stigende til -409.160 kr. i 2013 og overslagsårene

Udviklingssygeplejersker

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 1.356 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -2.499 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

Elever

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 30.710 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -79.295 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

Demensafdeling

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 1.543 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -3.008 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

IT-koordinator

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 367 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -667 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

Kvalitetssikringsafdeling.

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 967 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -1.797 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

Risikomanager.

Ny opgave som er kommet i 2010 omkring arbejdet med utilsigtede hændelser.

Budgettet hertil er kommet via Lov- og cirkulæreprogrammet. Budget 2012 uændret

i forhold til budget 2011.

Visitation Ældre, administration (del af virksomheden Borger og Sundhed)

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

- 111 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Budgetområde 5.6: Uddannelse, udvikling og administration

• 8.705 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• 1.782 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. pensionsudgift ifm. kontering/OPUS

løn

• 4.000 kr. som følge af LCP 2010/11, punkt 66

• -113.871 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

• -9.917 kr. som følge af effektiviseringsforslag vedr. ændret mødeaktivitet

Medarbejderdisponeret tid

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• -1.022.900 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. medarbejderdisponeret tid

Pulje til fordeling

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• 2.547 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -3.826 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

• -1.022.900 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. sekretariatspuljen på ældreområdet

Puljen disponeres af områdechefen for Social- og Sundhed.

Demografi

Demografipuljen bliver reguleret i forbindelse med udarbejdelsen af befolkningsprognosen

medio året. Speciel udfordring i 2012 p. g. a. ændring i demografimodellen.

Velfærdsteknologi

Der er i 2011 afsat 1,0 mio. kr. i en pulje til implementering af velfærdsteknologi.

Formålet er at afprøve og indføre ny teknologi på ældreområdet. Puljen kan endvidere

indgå som kommunal medfinansiering til statslige puljer, hvorved beløbet

øges. Puljen disponeres af Socialudvalget.

Der er ikke afsat midler i budget 2012.

Organisationsudvikling

Følgende ændringer er indarbejdet i budget 2012

• -888 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• 1.333 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelser fra 2011

- 112 -


Politikområde 5: Ældre Budget 2012 - 2015

Anlæg

Anlæg

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 24.625 97.988 104.978 44.548

Indtægter -1.080 -3.400 -2.400

Nettobudget 24.625 96.908 101.578 42.148 0 0

Oversigt over anlægsprojekter

Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Rønne – 25 boliger, servicearealer -107

Rønne – 60 boliger, etape 1, servicearealer -1.261

Rønne – 60 boliger, etape 2, servicearealer 1.500 -907

Rønne – 25 boliger, plejeboliger 27.154

Rønne – 60 boliger, etape 1, plejeboliger 26.441

Rønne – 60 boliger, etape 2, plejeboliger 47.852 43.055

Forudsætninger for budget 2012

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en ændring af boligstrukturen

på ældreområdet gennem nedlæggelse af plejehjemmene i Klemensker, Sandvig og

Østermarie, samt plejecentrene i Svaneke og Aarsdale.

Der opføres plejeboliger ved nybygninger således:

• Nybygning af 25 plejeboliger på Kommandanthøjen i Rønne til de nuværende

beboere på Botilbuddet B1 på Slottet.

• Nybygning af 60 plejeboliger, etape 1, til ældre på Snorrebakken i Rønne.

• Nybygning af 60 plejeboliger, etape 2, til ældre på Snorrebakken i Rønne –

målrettet botilbud for demente.

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2012 blev det besluttet at afsætte -

800.000 kr. i 2012 til optagelse af lån til anlægsinvestering i servicearealer vedrørende

plejeboligbyggeriet på Snorrebakken (etape 2).

- 113 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Politikområde 6: Psykiatri og Handicappede

Politikområde 6 Psykiatri og Handicappede hører under Socialudvalget.

Psykiatri - og Handicapområdet har tilbud og ydelser til voksne på handicap-, socialpsykiatri-

og misbrugsområdet. Området omfatter følgende virksomheder:

1. Psykiatri og Handicapvirksomheden står for sagsbehandling indenfor området

og visiterer til bo-, dagtilbud og støtte m.v., indenfor handicap-, psykiatri-

og misbrugsområdet, samt til forskellige arbejdsmarkedsprojekter. Udover

sagsbehandling og visitation indeholder virksomheden udføreropgaver i

form af opsøgende støtte- kontaktordning, bostøtte, aktivitets- og samværstilbud

samt værestedsfunktion. Endvidere udføres opsøgende arbejde, forebyggelse

og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Botilbuddet B1 og aktivitets-

og værestedet Midtpunktet er en del af virksomheden.

2. Fire botilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Klintebo,

Nexøhuset, Røbo og Rønne Botilbud (Gartnerparken, Østergade 54 og

Stenbanen).

3. SACS der er et dagtilbud for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne

med afdelinger i Rønne og Åkirkeby.

4. Kommunikationscentret udreder behov for teknologiske løsninger til børn og

voksne med kommunikationsvanskeligheder, samt visiterer til egen undervisning

af høre-, læse-, tale- og synshæmmede voksne. Endvidere tilbydes

en 3-årigt ungdomsuddannelse til udviklingshæmmede (STU) , et dagtilbud

til personer med erhvervet hjerneskade, og et dagtilbud til unge udviklingshæmmede.

5. Borger- og Sundhed varetager sagsbehandling, klargøring, og udlevering af

hjælpemidler. Derudover varetager virksomheden genoptræning og vedligeholdelsestræning

i henhold til både serviceloven som sundhedsloven.

Inden for handicap-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet vil kommunalbestyrelsen

have fokus på at

• tilbyde en helhedsorienteret indsats

• sikre brugernes rettigheder og indflydelse

• tilbyde valgmuligheder inden for bo-, dagbeskæftigelses og fritidstilbud

• forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Ønsket er at løse flest mulige opgaver på Bornholm. Dette stiller krav til fleksibilitet

og vilje til etablering af løsninger på tværs af virksomheder. For at kunne magte

opgaverne, er der behov for konstant faglig udvikling.

I forhold til personer med psykiske lidelser og personer med handicap er samarbejdet

med Region Hovedstaden et vigtigt element.

Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale

Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en).

- 114 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Overordnede udfordringer på politikområdet

Der er et stigende antal borgere med psykiske lidelser, herunder personer med autisme,

hvilket betyder, at kommunen må udvikle tilbud til denne målgruppe. Arbejdet

med kortlægning er igangsat.

Området har modtaget et stort antal sager fra børneområdet i 2011, hvilket giver

et betydeligt pres på økonomien i virksomheden Psykiatri og Handicap. Desuden er

der kommet flere dyre BPA-sager (Borgerstyret Personlig Assistance).

Rønne Botilbuds afdeling Østergade 54 er bygningsmæssigt ikke længere tidssvarende.

Der er kun få boliger med eget bad og toilet. I budgettet for 2011 blev nedlagt

4 pladser, men der er stadig boliger i en geografisk afstand til Østergade 54,

der gør det svært at få tilbuddet til beboerne til at hænge sammen. Der skal således

arbejdes på at tilbyde nye tidssvarende boliger, i stedet for de nuværende i

Østergade 54.

Der er behov for fokus på tilbuddene indenfor misbrugsområdet, hvor der ses på

kommunens tilbud i forhold til de lovgivningsmæssige krav, herunder om der er

behov for et misbrugscenter.

Mål i budget 2012

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Fokus på borger- og brugerinddragelse

Politikområde:

05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling

Mål:

• Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig

hørt og respekteret.

• Længst mulig i eget liv

• Hvorfor er vi her?

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

- 115 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Politikområde:

06 Psykiatri og Handicappede

Mål:

Følge op på igangværende projekt:

• Implementering af beskæftigelsesprojekt (Christianshøj)

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

06 Psykiatri og Handicappede

Mål:

Fortsat udvikling af beskæftigelsesmuligheder så flere borgere med psykiske eller

fysiske handicap får mulighed for beskæftigelse

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

06 Psykiatri og Handicappede

Mål:

Ved hjælp af Recovery metoden give flere borgere med psykiske lidelser mulighed

for at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

- 116 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Prioriteringer i budget 2012

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at udvide budgettet for politikområde

6 Psykiatri og Handicappede med 12,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer

og effektivisering svarende til 1,9 mio. kr. og opprioriteringer svarende

til 14,0 mio. kr.

Nedprioriteringerne og effektiviseringer er spredt på en række områder, men besparelserne

ved lukning af aflastningen på Røbo (0,7 mio. kr.) og lukning af 2

pladser på B1 (0,6 mio. kr.) udgør næsten 3/4 af de samlede besparelser.

Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. øvrige besparelser på Røbo

(0,2 mio. kr.), hjælpemiddeldepotet (0,2 mio.kr.), Rønne Botilbud (0,1 mio. kr.)

samt kommunikationscentret (0,1 mio. kr.).

Opprioriteringerne indenfor psykiatri og handicapområdet relaterer sig primært til

overgangen fra barn til voksen (11,4 mio. kr.), øgede udgifter til personlig assistance/pleje

(2,0 mio. kr. ) samt til drift Kommandanthøjen ved udflytning fra B1

(0,2 mio.kr.).

Beslutningen om lukning af Østergade 54 giver en årlig besparelse (1,3 mio.kr.) fra

2013, men kræver i 2012 en budgetudvidelse indtil lukningen er gennemført.

Op- og nedprioriteringer samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet under

de enkelte budgetområder.

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 291.288 276.539 297.828 296.407 296.749 299.959

Indtægter -48.500 -25.351 -25.693 -25.801 -25.914 -26.736

Nettobudget 242.788 251.188 272.135 270.606 270.835 270.223

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Ændring af sygedagpengelov 276 288 288 288

Pensionsudgift ændring af kontering/OPUS løn 1 1 1 1

Budgettilpasning hjælpemidler 3.077 3.077 3.077 3.077

Budgettilpasning høreapparater 2.012 2.012 2.012 2.012

Demografi – hjælpemidler -130 -130 -130 -130

- 117 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Bek. nr. 483 af19.maj 2011 – Befordring beskyttet beskæf. 40 40 40 40

Kvalitetssikring af den lægefaglige misbrugsbehandling 24 24 24 24

Lov nr. 1614 af 22. december 2010 – Tilskud høreapparater -488 -553 -553 -553

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011

-1.721 -1.744 -1.744 -1.744

Effektivisering Vej og Park (ØKE-T-1) -22 -22 -22 -22

Hjælpemiddelcentralen – effektivisering -153 -153 -153 -153

Røbo – nedsættelse af mødeaktivitet -28 -28 -28 -28

Røbo – effektivisering vedr. nattevagter -13 -13 -13 -13

Lukning af Østergade 54 411 -1.354 -1.354 -1.354

Driftsudgifter vedr. Kommandanthøken 206 820 820 820

Nedlæggelse af 2 pladser på B1 -639 -639 -639 -639

Rønne Botilbud – bortfald af beklædningsgodtgørelse -76 -76 -76 -76

Røbo – rammebesparelse -119 -119 -119 -119

Røbo – lukning af voksenaflastning -716 -716 -716 -716

Hjælpemiddelcentralen – besparelse i teknikergruppen -90 -90 -90 -90

Kommunikationscenteret – bistand i komplicerede sager -61 -61 -61 -61

Tilgang hjælperordning (BPA) 2.058 2.058 2.058 2.058

Budgettilpasning vedr. tilgang af sager i Psykiatri og Handicap 11.674 11.051 11.036 13.207

Overblik over politikområdet 06, budget 2012

Beløb i 1.000 kr., netto 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Rønne Botilbud 21.224 0 0 0 0 0 0 0 21.224

Klintebo 24.936 2.083 0 0 0 0 0 0 27.019

Nexøhuset 10.063 0 0 0 0 0 0 0 10.063

Sacs 0 12.258 0 0 0 0 0 0 12.258

Røbo 8.517 2.161 0 0 0 0 0 0 10.678

Borger og sundhed 0 0 0 0 29.226 0 10.549 3.655 43.430

Kommunikationscentret 0 3.390 0 0 13.810 433 0 0 17.633

Psykiatri og Handicap 51.473 26.375 38.595 7.544 1.824 0 0 8.702 134.513

Sekr. for pol. omr. 06 -5.633 1.334 -1.176 0 0 0 0 0 -5.475

Facility management 06 0 740 64 137 0 0 0 0 941

I alt 110.581 48.340 37.483 7.681 44.860 433 10.549 12.357 272.284

- 118 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

6.1: Botilbud

6.2: Dagtilbud

6.3: Andre støttetilbud

6.4: Behandlingstilbud

6.5: Hjælpemidler og rådgivning

6.6: Specialundervisning for voksne

6.7: Genoptræning

6.8: Administration

- 119 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.1: Botilbud

Budgetområde 6.1: Botilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter botilbud til voksne handicappede. Desuden omfatter området

tilbud om specialtandpleje til handicappede. Budgetområdet omfatter virksomhederne:

Rønne Botilbud, Klintebo, Røbo, Nexøhuset, Psykiatri og Handicap/Botilbudet

B1.

Det samlede antal boliger efter almenboligloven er på i alt 129. Der er desuden 12

boliger efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) og 5 midlertidige pladser

på Botilbudet B1 efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud).

Der er venteliste til boliger. Nogle af personerne på ventelisten har et § 108 tilbud,

men ønsker at komme ud i en bolig efter almenboligloven.

Prioriteringer i budget 2012

Opprioriteringer i 1.000 kr.

Budgettilpasning til Psykiatri og Handicap 11.674

Behovet for budgettilpasning til Psykiatri og Handicapvirksomheden i 2012 er

vurderet til 12,4 mio. kr. Virksomheden tilføres 11,4 mio. kr. og Socialudvalgets

forelægges konkret forslag til, hvordan den 1,0 mio. kr., som ikke er tilført

i 2012, findes. Derudover skal virksomheden udarbejde en konkret handlingsplan

for 2013-2015 til forelægges for Socialudvalget.

• Drift Kommandanthøjen (B1) 206

Forslaget vedr. drift af de nye boliger på Kommandanthøjen (tidligere B1). Det

ansøgte beløb dækker lønudgift til 2 pladser ekstra (fra 23 til 25) i alt 625.000

kr. samt til drift af serviceareal 177.000 kr. (husleje, varme, el, vand, renovation,

indvendig vedligeholdelse). Budgettet i 2012 omfatter 3 måneders drift.

• Lukning af Ø54 411

Nedlæggelse af Kollegiet Østergade 54 bliver ikke gennemført i 2012, hvorfor

tidligere indregnet besparelse på stordriftsfordele på 0,4 mio. kr. ikke kan indhentes

i 2012. Omlægning af boligstrukturen er besluttet gennemført i 2013.

• Sag vedr. borgerstyret personlig assistance efter Serviceloven § 96 evt. efter

§83 2.058

Psykiatri og Handicap får en ny sag fra ca. 1. juli 2011. Psykiatri og Handicap

har udarbejdet en vurdering af borgerens behov. Vurderingen af borgeren viser

et massivt støttebehov - 24 timer i døgnet., svarende til en helårsudgift på kr. 2

millioner.

Det er stadig ikke afgjort om borgeren skal passes af en BPA eller efter §83.

Dette har betydning for hvilken virksomheden, der skal tilføres midler, Psykiatri

og Handicap eller Borger og Sundhed.

- 120 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.1: Botilbud

Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr.

• Lukning af Østergade 54 ved nybyg på Stenbanen Virkning fra 2013

Forslaget vedrører nedlæggelse af Kollegiet Ø54, opførelse af tilbygning på

Stenbanen. Tilbygning (alment boligbyggeri) på Stenbanen til 8 beboere samt

overflyttelse af 4 kollegiebeboere til Støttegruppen § 85.

Besparelsen vedrører en reduktion af nuværende normering i Kollegiet Ø54, der

reduceres med 3,6 stilling svarende til 134 timer. Besparelsen på i alt på

1,7mio. kr. reduceres som følge af tidligere vedtaget besparelse på 0,4 mio. kr.

fra 2012. Nettobesparelsen bliver derfor 1,3 mio. kr. i 2013 og frem.

For Rønne Botilbud indebærer forslaget, at botilbuddet/kollegiet reduceres med

4 pladser. En udvidelse med 8 pladser på Stenbanen svarer til Kollegiets behov.

Beboerne vil blive tilbudt nye og tidssvarende boliger, beliggende centralt i

Rønne. samtidig vil det medføre en mere rationel udnyttelse af ressourcerne,

samt stordriftsfordele bl.a. i form af nednormering af nattevagt, samt ”samdrift”

af afdelingerne i ydertimer. Yderligere vil der være mulighed for faglig vidensdeling

og dermed faglig udvikling af virksomheden Rønne Botilbud. Endvidere vil

4 nuværende beboere blive overført til tilbud i Støttegruppen § 85. Ved fusion

af støttegrupperne vil der være en bedre og præcis mulighed for udnyttelse af

ressourcerne.

For kulturhus under SACS skal der ved nedlæggelse/fraflytning fra Østergade 54

skabes mulighed for at oprette en cafe, samt mulighed for at afholde diverse

kultur arrangementer for udviklingshæmmede. ·Det skal bemærkes, at der i

starten af 2012 tages stilling til anlæg og finansiering, herunder BKRs indskudskapital

og servicearealer.

• Nedlæggelse af pladser på Botilbuddet B1 -639

På botilbuddet B1 er der en række beboere, der ikke skal flytte med til Kommandanthøjen.

De pågældende er visiteret til anden plejebolig eller skal boligplaceret

andet sted. Det skønnes derfor, at man på Kommandanthøjen vil kunne

klare sig med 4 pladser mindre. I besparelsesmæssigt øjemed bliver det kun til

en reduktion med 2 pladser, da det nuværende B1 udgør 23 pladser og det

fremtidige B1 udgør 25 pladser. Der er dog ikke blevet taget stilling til den øgede

normering, og den vil derfor udgøre en fremtidig besparelse på et budget,

der dog ikke er udmøntet.

• Tøjpenge - afskaffelse af ikke overenskomstbestemt vederlag Rønne Botilbud

-76

Afskaffelse af personalevederlag ”Tøjpenge” i forhold til de medarbejdere hvor

aftalen ikke er overenskomstbestemt.

• Rammebesparelse – Røbo -119

Besparelsen vedr. bl.a. telefoner, It materiel, rengøring, olie, abonnementer,

uddannelse og løn. Generel reduktion i tilbuddet til beboerne på Røbo, herunder

færre mulig for efteruddannelse af personalet.

• Nedlæggelse af aflastningstilbud på Røbo -716

Nedlæggelse af aflastningen som tilbud på Røbo. Aflastning tilbydes fremover i

ældreområdets boliger. Restbudgettet på godt 0,7 mio. kr. efter nedlæggelse af

aflastningen på Røbo reserveres til etablering af ny ordning.

Tilbuddet er aflastning for forældre til voksne hjemmeboende børn med varig

fysisk- og psykiskudviklingshæmning. Der er i dag mulighed for at brugerne af

tilbuddet får oplevelser rundt på øen, idet der er forholdsvis mange personale-

- 121 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.1: Botilbud

ressourcer i tilbuddet. Der er således dels tale om en aflastning af forældre,

men også om et tilbud om oplevelser og aktiviteter for brugeren. Denne mulighed

ses ikke umiddelbart at eksistere i aflastningen på ældreområdet.

• Fælles personalemøder på Røbo -28

Nedlæggelse af fælles personalemøder til 2/3 af den nuværende mødeaktivitet.

Effektiviseringen vil få indvirkning på de fleste af medarbejdernes timetal. Den

enkelte medarbejder bliver ansvarlig for selv, at ajourføre/opdatere sig ved

meddelelses - og postbøger /Dragenet

• Nattevagterne på Røbo -13

Nedskære 0,25 timer hver morgen fra nattevagterne - fra at gå kl. 07:15 til at

skulle gå kl.07:00.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 122.051 115.532 128.258 126.625 126.753 129.765

Indtægter -26.810 -17.221 -17.677 -17.784 -17.898 -18.719

Nettobudget

Heraf (netto)

95.241 98.311 110.581 108.841 108.855 111.046

Botilbud efter

serviceloven

13.597 13.914 14.003 14.003 14.003 14.003

Botilbud efter

almenboligloven

52.119 57.739 58.268 57.149 57.180 57.199

Aflastning 1.105 1.435 749 749 749 749

Krisecentre 1.155 923 989 989 989 989

Andre botilbud

private/kommuner

31.027 28.760 41.911 41.429 41.557 44.569

Beboelsesejend. -3 -8 -5 -5 -5 -5

Speciallægeordning

ifm. botilbud

Refusion vedr.

dyre enkeltsager

Forudsætninger for budget 2012

Botilbud efter serviceloven

538 788 505 505 505 505

-4.297 -5.241 -5.839 -5.979 -6.123 -6.964

Botilbud efter servicelovens § 108 omfatter Rønne Botilbuds afdeling Østergade 54

med i alt 12 beboere, hvoraf 4 er med anden betalingskommune.

Det midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 omfatter 5 midlertidige pladser

på Botilbuddet B1, heraf 1 akutplads.

Botilbud efter almenboligloven

Botilbuddene på området omfatter Klintebo, Nexøhuset, Rønne Botilbud, Røbo og

Botilbudet B1. Der ydes støtte til beboerne efter servicelovens § 85 m.fl. §§.

- 122 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.1: Botilbud

Aflastning

Voksenaflastning på Røbo nedlægges. Aflastning tilbydes fremover i ældreområdets

boliger på Sønderbo. Restbudgettet på godt 0,7 mio. kr. efter nedlæggelse af aflastningen

på Røbo reserveres til etablering af ny ordning.

Krisecentre

Krisecentret er normeret til 4 voksne kvinder med børn – dog max. 10 personer i

alt. Budgettet svarer til tidligere års budgetter. Belægningen var i 2010 på 834

voksendøgn, hvoraf 294 blev betalt af andre kommuner.

Botilbud i andre kommuner og private

Efter servicelovens § 107 er der 39 beboere, hvor Bornholms Regionskommune er

betalingskommune og efter § 108 er der 12 beboere.

Som følge af sagstilgange fra børne- og ungeområdet i 2010 og 2011 er budgettet i

Psykiatri og Handicap øget med 12,7 mio. kr.

Beboelsesejendomme

Området omfatter lejemål i annekset ved Slottet. Budgettet er ændret i forhold til

tidligere år, da driften af de øvrige beboelsesejendomme er overgået til Teknik og

Miljø.

Speciallægeordninger

Området omfatter specialtandpleje til personer i botilbud. Budgettet er reduceret

med 0,3 mio. kr. vedr. speciallægeordningen (Regionsudgift). Beløbet er overført til

§ 107.

Refusion vedr. dyre enkeltsager

Indtægtsbudgettet er i forhold til budget 2011 hævet med 0,5 mio. kr. som følge af

sagstilgange i Psykiatri og Handicap.

Ordningen, der blev indført i 2007 i forbindelse med strukturreformen. For udgifter

efter Serviceloven refunderes 25 % mellem 920.000 og 1.719.999 kr. og 50 % af

udgifterne på 1.720.000 kr. og derover pr. enkeltsag/person (2011-niveau).

- 123 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.2: Dagtilbud

Budgetområde 6.2: Dagtilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter dagtilbud til voksne handicappede. Desuden omfatter området

befordring til specialinstitutioner og dagtilbud m.v. for handicappede børn og

voksne (den integrerede befordring). Budgetområdet omfatter virksomhederne

SACS, Røbo, Kommunikationscentret og værestederne i Psykiatri og Handicap.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 49.983 49.625 50.424 50.424 50.424 50.424

Indtægter -4.888 -2.038 -2.084 -2.084 -2.084 -2.084

Nettobudget

Heraf (netto)

45.096 47.587 48.340 48.340 48.340 48.340

Beskyttet beskæftigelse

3.477 3.629 3.316 3.316 3.316 3.316

Dagtilbud, med

visitation

24.092 25.145 25.613 25.613 25.613 25.613

Åbne dagtilbud og

projekter

9.479 10.109 10.506 10.506 10.506 10.506

Integreret institutionskørsel

6.148 6.430 6.577 6.577 6.577 6.577

Andre kommuner 1.900 1.973 2.020 2.020 2.020 2.020

Andet 0 301 308 308 308 308

Forudsætninger for budget 2012

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103

Området omfatter 10 pladser på Gartneriet Skovminde og 10 pladser på Christianshøjprojektet.

Aktivitets- og samværstilbud med visitation efter Servicelovens § 104

Området omfatter SACS 106 pladser, 7 pladser i Skovhjælperprojektet, Klintebo 5

pladser, Røbo 17 pladser, Kommunikationscentret 12 pladser i Ressourcevejen – 20

pladser i cafeen og 21 pladser i ungdomstilbuddet, Midtpunktet 26 pladser..

Åbne dagtilbud og projekter efter Servicelovens § 104

Værestederne i socialpsykiatrien og SACS Kulturhuset

Integreret institutionskørsel

Området omfatter transport af brugere til dagtilbuddene, herunder også til Specialbørnehaven

Mælkebøtten, Løvstikken og specialskolerne Kildebakken og Heldagsskolen

– deres andel af den samlede udgift er på ca. 4,5 mio. kr.

Andre kommuner

Der er 12 borgere i udenøs § 103 tilbud og 18 borgere i § 104 tilbud.

Andet

Omfatter seksualvejledning både af beboere på institutioner og hjemmeboende.

- 124 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.3: Andre støttetilbud

Budgetområde 6.3: Andre støttetilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter tilbud om støtte i eget hjem mm. Budgetområdet omfatter

virksomheden Psykiatri og Handicap.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 39.428 37.320 40.622 40.622 40.622 40.622

Indtægter -10.938 -3.060 -3.139 -3.139 -3.139 -3.139

Nettobudget 28.490 34.260 37.483 37.484 37.484 37.484

Heraf (netto)

Lejetab 359 15 15 15 15 15

Kontaktpers.- og

ledsageordning

Tilskud til hjælpere

m.v.

2.969 2.804 3.212 3.212 3.212 3.212

6.949 12.159 14.559 14.559 14.559 14.559

Generelle tilbud -21 0 0 0 0 0

Afløsning og

aflastning

18.809 18.730 19.137 19.138 19.138 19.138

Andre kommuner

Mérudgifter vedr.

1.181 1.288 1.317 1.317 1.317 1.317

handicappede i

eget hjem

383 407 419 419 419 419

Refusion vedr.

dyre enkeltsager

-2.140 -1.143 -1.176 -1.176 -1.176 -1.176

Forudsætninger for budget 2012

Kontaktperson- og ledsageordninger

Antallet af helårssager vedr. ledsageordningen efter servicelovens § 97 forventes at

blive 92 i 2011, hvoraf 2 er med anden betalingskommune.

Kontaktpersonordningen til døvblinde efter servicelovens § 98 forventes at blive 5.

Niveauet forventes uændret i 2011.

Tilskud til hjælpere m.v.

Personlige hjælpere efter servicelovens § 96 forventes at stige med 1 i forhold til

2011, hvor der var 11 helårssager.

Efter servicelovens § 83, der omhandler personlig og praktisk hjælp i eget hjem

forventes 9 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2011.

Afløsning og aflastning primært efter servicelovens § 85

Niveauet forventes at svare til 2011 hvor der i støttegrupperne på Midtpunktet,

Østergade, A-Huset og Psykiatri og Handicaps støtteteam var 180 helårssager,

hvoraf 2 havde anden betalingskommune.

Merudgifter vedr. handicappede i eget hjem efter servicelovens § 100.

Der forventes 36 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2011.

Andre kommuner

Omfatter 1 sag efter servicelovens § 96 hvor Bornholm er betalingskommune.

- 125 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.4: Behandlingstilbud

Budgetområde 6.4: Behandlingstilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug.

Budgetområdet omfatter virksomheden Psykiatri og Handicap

Behandlingsgarantien på 14 dage på området er overholdt og der er ingen ventelister

til alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 6.849 7.756 7.936 7.936 7.936 7.936

Indtægter -689 -249 -255 -255 -255 -255

Nettobudget

Heraf (netto)

6.160 7.507 7.681 7.681 7.681 7.681

Alkoholbehandling 3.519 4.359 4.465 4.465 4.465 4.465

Behandling af

stofmisbrugere

2.641 3.148 3.216 3.216 3.216 3.216

Forudsætninger for budget 2012

Der pågår i øjeblikket en analyse af budgetgrundlaget på området.

Budgettet er uændret i forhold til 2010.

- 126 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.5: Hjælpemidler og rådgivning

Budgetområde 6.5: Hjælpemidler og rådgivning

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter ydelser fra hjælpemiddelcentralen, hjælpemidler samt

rådgivningsinstitutioner. Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed,

Kommunikationscentret og Psykiatri og Handicap

Prioriteringer i budget 2012

Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr.

• Optimering af driften af hjælpemiddeldepotet - 153

Forslaget indebærer en effektivisering af opgaveløsningen i hjælpemiddeldepotet

omkring fragt og reparation ved hjælp af dels styringsmulighederne i Rambøll

Care og dels gennem styrket koordinering/ledelse af opgaverne. Hjemtagelse

af flere reparationsopgaver, større inddragelse af borgere omkring afhentning/aflevering

af hjælpemidler, fokus på sygefravær og planlagt fravær. Effektiviseringerne

kan medføre reduktion i personaleomkostningerne.

• Reduktion af lønomkostningerne til teknikergruppen i hjælpemiddel depotet -90

Dette forslag i kombination med forslaget om optimering af driften af hjælpemiddeldepotet

medfører en reduktion af lønomkostninger til teknikergruppen

svarende til en reduktion af teknikergruppen på 1 fuldtids medarbejder (ud af i

alt 5 fuldtidsansatte samt 2 deltidsmedarbejdere på særlige vilkår).

·Konsekvensen er bl.a., at den borger, som har fået bevilget et hjælpemiddel,

vil opleve længere ventetid på at få hjælpemidlet leveret. Tilsvarende vil der

blive længere ventetid på reparationer. Der vil også gå længere tid før hjælpemidler,

som ikke mere anvendes kan afhentes. Det kan medføre et mindre flow

i genbruget/mindre effektivitet i lagerstyringen. I forhold til samarbejdsparterne

vil Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem- og Centre få længere ventetid

på både hjælpemidler til sikring af arbejdsmiljøet (APV) og øvrige hjælpemidler.

• Ekstern bistand i komplicerede sager i Kommunikationscentret -61

Nedskæringen vil betyde at Kommunikationscentret ikke længere kan få ekstern

bistand i komplicerede sager indenfor specielt høreområdet, teknologiområdet

og synsområdet. Det vil betyde at serviceniveauet på Bornholm bliver forringet i

forhold til resten af landet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 49.883 43.121 47.394 47.605 47.819 48.017

Indtægter -5.121 -2.778 -2.534 -2.534 -2.534 -2.534

Nettobudget

Heraf (netto)

44.762 40.343 44.860 45.071 45.285 45.483

Hjælpemidler 30.691 25.410 29.884 30.095 30.366 30.564

Rådgivning 6.456 6.663 6.546 6.546 6.546 6.546

Kommunikationscentre

7.615 8.270 8.430 8.430 8.373 8.373

- 127 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.5: Hjælpemidler og rådgivning

Forudsætninger for budget 2012

Hjælpemidler

Området dækker kommunens udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning,

støtte til køb af bil og individuel befordring efter Servicelovens § 112-117.

Budgettet er tilført 3,9 mio. kr. (efter indkøbsbesparelser m.v.), hvoraf 1,4 mio.

kr. vedrører høreapparater.

Rådgivning

Området varetager opgaver omkring rådgivning vedr. hjælpemidler og drift af

hjælpemiddeldepotet.

Kommunikationscentre

Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for

voksne. Desuden løses der opgaver efter Lov om Social Service,

Kommunikationscentret har endvidere visitationskompetencen til samt den overordnede

styring af den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aftenskolen

for Specialundervisning.

Kommunikationscentret har ligeledes forvaltningen af høreapparater og batterier,

samt betaling til regioner.

Grundlaget for iværksættelse af specialundervisning er, at der forelægger en udredning

af borgerens funktionsniveau, så det kan vurderes, om borgerens funktionsnedsættelse

kan kompenseres gennem undervisning og/eller særlige hjælpemidler.

Kan funktionsnedsættelsen kompenseres gennem specialundervisning

og/eller særlige hjælpemiddelydelser, sættes der mål for undervisningen, og dens

konkrete mål beskrives. Borgeren inddrages i vurderingen og planlægningen.

Kommunikationscentret yder således afprøvning, støtte og vejledning inden for

hjælpemidler og særlige forbrugsgoder. Kommunikationscentrets afprøvning er et

led i ansøgningen og den endelige sagsbehandling som finder sted i virksomheden

Hjælpemidler og Genoptræning.

Som det fremgår af status for 2011, så er der et voldsomt pres på området, især

høreområdet, hvilket har betydet et øget økonomisk pres (overførbare midler).

Samarbejdsaftalen ml. Kommunikationscentret og Øreklinikkerne giver imidlertid en

mulighed for bedre styring af hele området. På Bornholm er der stadigvæk en meget

lille andel af borgere som benytter de private klinikker. Vores øgende økonomiske

pres kommer derfor ikke, som I resten af landet, fordi denne markedsandel er

stor. Det er derfor også vigtig at påpege at:

"Konsekvenserne af årets lov- og cirkulæreprogram er nu beregnet og fordelt på

virksomhederne med Bornholms Regionskommunes forholdsmæssige andel af bloktilskudsændringen,

fordelt efter indbyggertallet". Denne beregning/nedskæring

bygger på en meget høj andel af "private" høreapparat brugere og vil derfor ikke

bruges til at nedbringe forbruget på Bornholm.

Stigningen inden for høre, syn og hjerneskadeområdet giver ligeledes store personalemæssige

problemer/Det er svært at løse opgaven indenfor den nuværende

ramme.

- 128 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.6: Specialundervisning for voksne

Budgetområde 6.6: Specialundervisning for voksne

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter specialundervisning for voksne. Budgetområdet omfatter

virksomheden Kommunikationscentret

Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for

voksne. Desuden løses der opgaver efter Lov om Social Service.

Kommunikationscentret har endvidere visitationskompetencen til samt den overordnede

styring af den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aftenskolen

for Specialundervisning.

Der er en stort sammenhæng mellem den almindelige kompenserende specialundervisning

og aftenskolens virke.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 320 424 433 433 433 433

Indtægter 0 0 0 0 0 0

Nettobudget 320 424 433 433 433 433

Forudsætninger for budget 2012

Uændret i forhold til tidligere år.

- 129 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.7: Genoptræning

Budgetområde 6.7: Genoptræning

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter træning til borgerne efter både Servicelovens § 86 samt

den almene ambulante genoptræning efter hospitalsbehandling i henhold til Sundhedslovens

§ 140. Budgetområdet omfatter virksomheden Borger og Sundhed

For at komme i betragtning til genoptræning eller vedligeholdende træning efter

Serviceloven skal borgeren visiteres efter kommunens gældende kvalitetsstandard.

For at komme i betragtning til genoptræning efter Sundhedsloven skal borgeren

have en genoptræningsplan, som alene kan udarbejdes af en hospitalsansat læge.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 9.575 10.336 10.549 10.549 10.549 10.549

Indtægter -48 0 0 0 0 0

Nettobudget

Heraf (netto)

9.527 10.336 10.549 10.549 10.549 10.549

Kommunal

Serviceloven

Ambulant

sundhedsloven

Forudsætninger for budget 2012

Sundhedslov § 140

9.546 7.101 7.243 7.243 7.243 7.243

-19 3.235 3.306 3.306 3.306 3.306

Med tilførsel i hht. opprioriteringsforslaget til budget 2011, på to terapeut fuldtidsstillinger,

har Genoptræningsenheden i Borger og Sundhed kunnet overholder tidsfristen

på 10 hverdage for igangsættelse af genoptræning indenfor Sundhedslovens

område.

Generelt kan siges om udviklingen i antallet af modtagne genoptræningsplaner, at

den meget kraftige vækst er aftaget, således har stigningen fra 2009 til 2010 været

på 15 pct.% dette skal ses i forhold til stigningen fra 2008 til 2009 der var på 23

pct.

Denne stigning vil ikke medfører ændring iforhold til budget 2012. Der tages dog

forbehold for, at yderligere stigning vil kunne medfører opprioriterings ønsker i forhold

til kommende budgetter.

Servicelov § 86

Med igangsættelse af hverdagsrehabilitering i samarbejde med Døgnplejen Bornholm,

vil udviklingen på servicelovens genoptrænings område blive fulgt nøje.

Som en af forbedringerne for borgerne som følge af dannelsen af Borger og Sundhed,

vil der pr. 1.10.2011 blive udført helhedsvisitationer, hvor én visitator samtidig

med ansøgning om hjemmehjælp også tager stilling til et evt. genoptrænings

behov. Tidligere blev borgerne mødt af op til flere visitatorer når de søgte om

hjemmehjælp, hjælpemidler og/eller genoptræning.

Udviklingen i antallet af henvendelser vedr. genoptræning/vedligeholdende træning

efter serviceloven vil også her blive nøje fulgt. En stigning i aktiviteten vil kunne

skyldes et øget opdaget behov for træning, når der nu bliver større fokus på muligheden

i samspil med tilsagn om andre ydelser.

- 130 -


Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2012 - 2015

Budgetområde 6.8: Administration

Budgetområde 6.8: Administration

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling inden for hjælpemiddelområdet

og området for voksne handicappede.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Borger og Sundhed og Psykiatri og Handicap.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 13.200 12.425 12.363 12.363 12.363 12.363

Indtægter -7 -6 -6 -6 -6 -6

Nettobudget

Heraf (netto)

13.193 12.419 12.357 12.357 12.357 12.357

Psykiatri og handicap

9.157 8.788 8.702 8.702 8.702 8.702

Hjælpemidler og

genoptræning

4.036 3.632 3.655 3.655 3.655 3.655

Forudsætninger for budget 2012

Psykiatri og Handicap

Socialpsykiatrien

o 190 løbende sager

Voksenhandicap

o Har ca. 541 løbende sager

Derudover håndteres hjerneskadeområdet med en ½ fuldtidsstilling og andre funktioner

såsom tovholder for støttekorps og A-huset og normbudgettering mv.

Personalenormering:

o 1 virksomhedsleder

o 4 ledere (Handicap, Socialpsykiatrien, Stabschef og økonomiskleder)

o 8½ sagsbehandlere (6½ medarbejdere i Handicap, 2 medarbejdere i Socialpsykiatrien)

o 3,6 administrative medarbejdere (2,8 medarbejdere i staben og 0,8 medarbejdere

i økonomiafdelingen)

Hjælpemidler og Genoptræning

Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring

iht. Servicelovens §§ 112, 113, 116 og 117. Desuden støtte til køb af bil iht. Servicelovens

§ 114.

Der er 4 sagsbehandlende ergo-/fysioterapeuter og 2 administrativt uddannede

sagsbehandlere. Derudover er 2 administrative medarbejdere og en elev. Hjælpemidler

og Genoptrænings økonomifunktion er også i denne del af virksomheden,

men dækker opgaven for både hjælpemiddel- og genoptræningsområdet.

- 131 -


Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015

Politikområde 17: Sundhed

Politikområde 17 Sundhed hører under Socialudvalget.

Politikområdet omfatter den kommunale finansiering/medfinansiering af ydelser i

henhold til Sundhedsloven.

• Befordring og befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen administreres

af Borgerservice

• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der varetages af

Social- og Sundhedssekretariatet

• Aktivitetsbestemt finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning,

der foregår i hospitalsregi og vederlagsfri fysioterapi i privat praksis,

der varetages af Social- og Sundhedssekretariatet.

Overordnede udfordringer på politikområdet

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Kommunerne har siden Strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 medfinansieret

regionernes udgifter til sundhedsområdet i form af fast grundbidrag pr. indbygger

samt et aktivitetsafhængigt bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af

sundhedsydelser. Lov om ændring af regionernes finansiering blev vedtaget 1. juni

2011 til ikrafttrædelse 1. januar 2012 og betyder ændringer af den aktivitetsbestemte

medfinansiering på sundhedsområdet.

Ændringen af loven betyder, at grundbidraget afskaffes og omlægges til et aktivitetsbestemt

bidrag. Grundtanken i en omlægning af grundbidraget til et aktivitetsbestemt

bidrag, er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats,

så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås.

Ændringen vedrører kun somatisk sygehusbehandling samt behandling hos speciallæger.

Det psykiatriske område og praktiserende læger er uændret.

Med ændringen øges loftet for kommunernes medfinansiering af somatiske sygehusindlæggelser

fra ca. 5.000 kr. til ca. 13.750 kr. pr. indlæggelse og loftet på ambulante

somatiske besøg hæves fra ca. 330 kr. til ca. 1.357 kr. besøg.

Ændringerne medfører endvidere, at der kommer et loft over den enkelte regions

indtægter fra kommunal medfinansiering. Hvis kommunernes medfinansieringsudgifter

overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne,

er det aftalt, at midlerne tilbageføres til kommunerne.

I forhold til kommunernes budgetsikkerhed peger lovændringerne i 2 retninger.

Loftet over den enkelte regions indtægter fra kommunernes medfinansiering og

tilbageførslen til kommunerne øger samlet set kommunernes budgetsikkerhed. Med

med den væsentligt øgede udgift pr. indlæggelse og pr. ambulante besøg vil selv

mindre aktivitetsstigninger i den enkelte kommune slå tydeligt igennem.

Muligheder for at påvirke medfinansieringsudgifterne

Da reglerne om medfinansiering blev vedtaget, var der fra regeringens side lagt op

til, at formålet var at give kommunerne incitamenter til i højere grad at bidrage til

- 132 -


Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015

at begrænse borgernes behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen. Det

har efterfølgende været debatteret bredt, om der i praksis er reelle muligheder for

kommunerne i forhold til at begrænse borgernes behandlingsbehov.

I mange kommuner er der dog en udbredt opfattelse af, at kommunerne ikke kan

påvirke medfinansieringsudgifterne, fordi medfinansieringsudgifterne er bestemt af

eksogene forhold, først og fremmest aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen.

Dertil kommer den opfattelse, at selvom det lykkes kommunerne at begrænse nogle

borgeres behov for sundhedsydelser, så vil der blot opstå en "stærekasseeffekt",

hvor andre borgere vil optage den sparede behandlingskapacitet.

Kommunernes Landsforening er dog af den opfattelse, at kommunerne har visse

muligheder for at påvirke medfinansieringsudgifterne, især for bestemte grupper af

borgere, som kommunerne ofte er i kontakt med.

Bornholms Regionskommune er i gang med implementering af en række indsatser,

herunder forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes og følge-op ordning efter udskrivning

fra hospital med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb og

reducere antallet af genindlæggelser. Nye indsatser og tiltag til at begrænse borgerens

behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen vil løbende blive undersøgt

og vurderet.

Specialiserede ambulante genoptræning i hospitalsregi

Pr. 1. januar 2007 fik kommunerne i henhold til sundhedsloven myndighedsansvaret

for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Omfanget af genoptræning efter

hospitalsbehandling har været kraftigt stigende. Der arbejdes løbende på at

genoptræningsenheden i Bornholms Regionskommune kan varetage en stadig større

del af opgaven fra Bornholms Hospital, for at begrænse udgifterne til specialiseret

ambulant genoptræning i hospitalsregi.

Der må indenfor de kommende år forventes en fortsat stigning både i det samlede

antal genoptræningsplaner, og i områder hvor der vil blive tilbudt genoptræning.

Det skal understreges, at udvikling initieres fra regional side, og en genoptræningsplan

er en lægelig henvisning, som ikke kan tilsidesættes.

Mål i budget 2012

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Fokus på borger- og brugerinddragelse

Politikområde:

05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling

Mål:

• Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig

hørt og respekteret.

- 133 -


Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015

• Længst mulig i eget liv

• Hvorfor er vi her?

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

17 – Sundhed

Mål:

Følge op på igangværende projekt:

Implementering af forløbsprogrammer:

• Diabetes II

• KOL

• Demens

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

17 – Sundhed

Mål:

Sundhedsområdet følges tæt med fokus på reduktion af genindlæggelser

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

- 134 -


Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 102.974 108.696 169.296 169.296 169.347 169.347

Indtægter 0 0 0 0 0 0

Nettobudget 102.974 108.696 169.296 169.296 169.347 169.347

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Teknisk korrektion vedr. særrammen for den aktivitetsbestemte

medfinansiering af sundhedsområdet

57.101 57.101 57.101 57.101

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2008 om økonomiske

rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v.

Lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og

erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet, lov om autorisation

af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksom-

10 10 10 10

hed, sundhedsloven og forskellige andre love (Et nyt patientklagesystem,

mulighed for at klage over sundhedsvæsnets

sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger

m.v.)

10 10 10 10

Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Lov nr. 1546 af 21. december om ændring af lov om kunstig

befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik

og forskning m.v. samt sundhedsloven (Egenbetaling for

0 0 51 51

behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation

i det offentlige sundhedsvæsen og justering af regler om

vurdering af forældreegnethed ved behandling med kunstig

befrugtning m.v.)

4 4 4 4

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

17.1: Medfinansiering

17.2: Behandlingstilbud

- 135 -


Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015

Budgetområde 17.1: Medfinansiering

Budgetområde 17.1: Medfinansiering

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter den kommunale medfinansiering af aktiviteten på sygehuse

og indenfor sygesikringen.

Budgetområdet administreres af Social- og Sundhedssekretariatet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 92.280 96.394 157.349 157.349 157.400 157.400

Indtægter 0 0 0 0 0 0

Nettobudget

Heraf (netto)

92.280 96.394 157.349 157.349 157.400 157.400

Stationær og

ambulant somatik

samt genoptræning

under indlæggelse

Stationær og

ambulant psykiatri

73.936 77.142 131.558 131.558 131.558 131.558

6.017 6.088 6.753 6.753 6.804 6.804

Praksissektoren 12.327 13.164 19.038 19.038 19.038 19.038

Forudsætninger for budget 2012

Indenrigs- og sundhedsministeriet har foretaget en foreløbig beregning af de økonomiske

konsekvenser af omlægningen af medfinansieringen. Samlet set er omlægningen økonomisk

neutral for kommunerne, men med betydelige forskelle mellem kommunerne. Den foreliggende

beregning viser, at Bornholms Regionskommune får en ’gevinst’ på 1,6 mio. kr. årligt

ved omlægningen.

Sundhedsministeriet har endnu ikke opdateret eSundhed (informationssystem til formidling

og analyse af finansiering, afregning og den bagvedliggende aktivitet i sundhedsvæsenet) til

det nye takstsystem, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt er muligt for BRK selv at

foretage et skøn over de forventede udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på

sundhedsområdet.

Budgettet for 2012 er derfor baseret på KL’s skøn for hvordan den forventede

kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i 2012 fordeles på de enkelte kommuner.

- 136 -


Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015

Budgetområde 17.1: Medfinansiering

Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2012, 12-pl

Somatisk aktivitet

på private

og

offentlige sygehuse

Psykiatrisk aktivitet

på private

og

offentlige sygehuse

Aktivitet i

praksissektoren

Stationær behandling

Ambulant behandling

34 pct. af DRG-taksten (eks. langliggertakst)

Max 14.025 kr. pr. indlæggelse

34 pct. af DAGS-taksten. Max

1.384 kr. pr. besøg. Det maksimale

beløb for gråzonepatienter er

5.073 kr.

Genoptræning

70 pct. af genoptræningstakst

under indlæggelse

Færdigbehandlede Obligatorisk plejetakst på 1.871

patienter

kr. pr. døgn

Stationær be- 60 pct. af sengedagstakst. Max

handling

8.113 kr. pr. indlæggelse

Ambulant behandling

30 pct. af besøgstakst

Færdigbehandlede Obligatorisk plejetakst på 1.871

patienter

kr. pr. døgn

Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser

Speciallæge

34 pct. af honorar. Max 1.384 kr.

pr. ydelse

10 pct. af honorar pr. ydelse

Øvrig sygesikring

(tandlæge, fysioterapi, kiropraktik,

psykologhjælp, fodterapi samt

anden behandling)

- 137 -


Politikområde 17: Sundhed Budget 2012 - 2015

Budgetområde 17.2: Behandlingstilbud

Budgetområde 17.2: Behandlingstilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter den kommunale finansiering af specialiseret genoptræning

i sygehusregi og vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter.

Området omfatter endvidere udgifter til patientbefordring i henhold til sundhedslovens

§ 170 og § 172.

Budgetområdet administreres af Social- og Sundhedssekretariatet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 10.694 12.302 11.947 11.947 11.947 11.947

Indtægter 0 0 0 0 0 0

Nettobudget

Heraf (netto)

10.694 12.302 11.947 11.947 11.947 11.947

Befordringsgodtgørelse 3.074 3.635 3.464 3.464 3.464 3.464

Takstbetaling, patientklagenævn

- 138 -

10 10 10 10

Vederlagsfri fysioterapi 4.735 5.222 5.282 5.282 5.282 5.282

Ambulant specialiseret

genoptrænig

Forudsætninger for budget 2012

Befordringsgodtgørelse

Området omfatter udgifter til

2.885 3.445 3.191 3.191 3.191 3.191

• Befordringsgodtgørelse til pensionister til nødvendig befordring til læge og speciallæge

• Godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj

til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende eller speciallæge

• Befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har

behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus.

Området administreres af Borgerservice.

Budget 2012 er tilpasset i forhold til faktiske udgifter 2010/prognose 2011.

Vederlagsfri fysioterapi

Området omfatter udgifter til den vederlagsfrie fysioterapi. Budget 2012 er tilpasset

i forhold til faktiske udgifter 2010/prognose 2011.

Ambulant specialiseret genoptræning

Området omfatter udgifterne til den ambulante genoptræning og vedligeholdelsestræning,

der foregår i hospitalsregi.

Budget 2012 er tilpasset i forhold til faktiske udgifter 2010/prognose 2011.


Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling hører under Socialudvalget.

Politikområdet omfatter:

• Kommunal tandpleje efter Sundhedsloven der varetages af Bornholms Kommunale

Tandpleje

• ’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ inkl. Sundhedsportalen. Enheden

’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ udgør kommunens matrikelløse

sundhedscenter. Området er organisatorisk placeret under Borger og Sundhed.

Politikområdet relaterer sig dels til visionen for Offentlig service dels til visionen for

Friluftsliv og Idræt, men har dog en naturlig fokusering på visionerne om SUNDHED

i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en).

Overordnede udfordringer på politikområdet

Tandplejen

En stadig udfordring i Tandplejen er at rekruttere kvalificerede tandlæger. De nyuddannede

tandlæger har brug for supervision og faglig sparring, som det kan være

vanskeligt at opretholde med den decentrale struktur, vi har nu. Sammen med

den økonomiske gevinst er det en af grundene til at det i forbindelse med budget

2012 er besluttet at nedlægge klinikken i Aakirkeby. Det har således været vanskeligt

at få besat tandlægestillingen der, da det er en deltidsstilling. Det er en kompliceret

proces at ændre servicetilbuddet i et område. Patientgrundlaget fra Aakirkeby

klinikken skal deles, så patienter med bopæl vest for Aakirkeby i Vestermarie skoledistrikt

flyttes til Rønne. Patienter med bopæl i Aakirkeby og i Aaker og Pedersker

skoledistrikter flyttes til Nexø. Personalet fordeles også mellem de 2 klinikker. For

at sikre en stabil og fleksibel klinikdrift bliver der tilknyttet en kørselsordning fra

Aakirkeby til Nexø. Kommunens økonomiske situation med krav om effektiviseringer

og besparelser i virksomhederne samt de centralt udmeldte tværgående besparelser

betyder en samlet reduktion af Tandplejens budget i 2012 med i alt ca.

770.000 kr. Med disse dystre udsigter for Tandplejens økonomi, kan en opretholdelse

af det nuværende serviceniveau derfor ikke garanteres.

’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’

Overordnede udfordringer i forhold til bornholmernes sundhed og forebyggelses- og

sundhedsfremmeområde er blandt andet:

• At modarbejde den skæve sundhedsprofil – altså det forhold, at Bornholm

sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstanden, har flere

borgere, der lever mere risikofyldt. Hvilket blandt andet vil sige flere borgere:

• der har tre eller flere end tre kroniske sygdomme

• som har tegn på kommende kronisk sygdom – i form af overvægt,

svær overvægt og forhøjet blodtryk

• der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens ’sundhedsanbefalinger’

• der ryger, udsætter andre for passiv rygning

- 139 -


Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015

• At sætte ind i forhold til passiv rygning og rygning, da disse to forhold ifølge

forskerne bag sundhedsprofilen udgør den absolut største sundhedsmæssige

udfordring på Bornholm.

• At få udmøntet kommunens sundhedspolitik, hvilket blandt andet betyder:

• et øget fokus på samarbejdet om forebyggelse og sundhedsfremme

på tværs

• et øget fokus på strukturel forebyggelse og sundhedsfremme – altså

på det at skabe rammer, der fremmer et sundt liv / gør det sunde

valg til det lette valg

• understøtte andre – både i og udenfor BRK – fx i forhold til at iværksætte

tiltag og designe projekter

• uddannelsen af kommunale sundhedsambassadører

• At få sat fokus på dels forebyggelseskonsulenternes, dels ’frontpersonalets’

pædagogiske tilgang til borgerne - væk fra en tilgang med løftede pegefingre

og bedrevidende anbefalinger. Til en tilgang, der anerkender borgerens

ønsker og udgangspunkt og hjælper borgeren med at gøre det, borgeren

gerne vil.

• At udvikle initiativer målrettet socialt udsatte.

• At implementere forløbsprogrammerne for kronisk syge borgere i et tæt

samarbejde med Bornholms Hospital og de praktiserende læger på Bornholm.

Mål i budget 2012

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Fokus på borger- og brugerinddragelse

Politikområde:

05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling

Mål:

• Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig

hørt og respekteret.

• Længst mulig i eget liv

• Hvorfor er vi her?

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

- 140 -


Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

• Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

18 – Forebyggelse og behandling

Mål:

Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed ved bl. a.

at have indsatser der:

• på rygeområdet understøtter forebyggelse af rygestart og rygestop

• på alkoholområdet understøtter forebyggelse af tidlig alkoholdebut og arbejder

for en afbalanceret alkohol- og tilgængelighedskultur

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Prioriteringer i budget 2012

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at reducere budgettet for politikområde

18 Forebyggelse og behandling, idet der er besluttet nedprioriteringer og

effektivisering svarende til 1,4 mio. kr.

Nedprioriteringer og effektiviseringer på området fordeler sig beløbsmæssigt næsten

ligeligt mellem Bornholms Kommunale Tandpleje (0,7 mio. kr.) og Forebyggelse

og Sundhed på Bornholm (Borger og Sundhed) med ligeledes 0,7 mio. kr. Nedprioriteringer

samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet under de enkelte

budgetområder.

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 18.147 17.871 17.897 17.907 17.917 17.927

Indtægter -761 -123 -125 -125 -125 -125

Nettobudget 17.386 17.749 17.772 17.782 17.791 17.802

- 141 -


Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015

Overblik over politikområdet 18, budget 2012

Beløb i 1.000 kr., netto 18.1 18.2 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - -

Bornholms Kommunale Tandpleje 15.185 0 15.185

Borger og Sundhed, forebyggelse og behandling 0 2.458 2.458

Social- og Sundhedssekretariatet, forebyggelse og behandling 0 129 129

Specifikationer af ændringer

- 142 -

I alt 15.185 2.587 17.772

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Ændring sygedagpengelov 24 25 25 25

Tjenestemandspension 139 139 139 139

Sundhedsambassadør uddannelse 129 129 129 129

Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011

Forebyggelseskonsulenter (overført fra Social- og Sundhedssekretariatet)

-107 -108 -109 -109

340 350 360 370

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Uddelegering af opgaver: Øget intervallængde mellem eftersynene

for patienter med sunde tænder frigør tandlægeressourcer

til en øget indsats til behovsorienteret tandpleje til den

del af populationen med størst risiko for sygdomsudvikling

I indkøbssamarbejdet med de nordsjællandske kommuner er

man i gang med at udarbejde et udbud af dental materialer til

almen tandpleje og tandreguleringsbehandlinger.

Øget brug af Tandplejens hjemmeside til information i stedet

for post udsendte informationsfoldere

-194 -194 -194 -194

-30 -30 -30 -30

-4 -4 -4 -4

Lukning af tandklinik i Aakirkeby -475 -475 -475 -475

Sundheds- og forebyggelsespuljen -205 -205 -205 -205

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

18.1: Tandpleje

18.2: Sundhedstilbud


Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015

Budgetområde 18.1: Tandpleje

Budgetområde 18.1: Tandpleje

Budgetområdet omfatter kommunal tandpleje efter sundhedsloven for børn og unge,

herunder visitation og ortodontisk behandling af børn samt omsorgstandpleje

for ældre.

Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Kommunale Tandpleje.

Prioriteringer i budget 2012

Nedprioriteringer og effektiviseringer i 1.000 kr.

Bornholms Kommunale Tandpleje – uddelegering af opgaver -194

Effektiviseringsforslaget indebærer en uddelegering af opgaver: Øget intervallængde

mellem eftersynene for patienter med sunde tænder frigør tandlægeressourcer

til en øget indsats til behovsorienteret tandpleje til den del af populationen

med størst risiko for sygdomsudvikling ved at øge uddelegering af opgaver

til hjælpekræfterne. De frigjorte ressourcer svarer til ca. ½ tandlægestilling Der

vil blive længere mellem indkaldelser til tandeftersyn.

Bornholms Kommunal Tandpleje – indkøbsaftaler -30

I indkøbssamarbejdet med de nordsjællandske kommuner er man i gang med at

udarbejde et udbud af dental materialer til almen tandpleje og tandreguleringsbehandlinger.

Den forventede effekt af udbuddet i 2012 vil være en besparelse

på ca. 10 % af forbruget af dentalmaterialer. De bonusaftaler der allerede eksisterer

- og som er indregnet i det nuværende budget – bortfalder.

Bornholms Kommunal Tandpleje – øget brug af hjemmeside -4

Øget brug af Tandplejens hjemmeside til information i stedet for post udsendte

informationsfoldere. Forslag er i første omgang møntet på udsendelse af information

om de valgmuligheder for tandpleje unge på 16 -17 år har. Besparelsen

er ca. 550 foldere med kuvert og porto á ca. 8 kr.

• Lukning af tandklinik i Åkirkeby mv. -475

Besparelsen vedrører foruden en nettobesparelse på 0,3 mio. kr. ved lukning af

klinik i Aakirkeby besparelser på forbrug på tandpleje i privat praksis (0,03 mio.

kr.), dagligt forbrug på børne-unge området (0,03 mio. kr.) samt dagligt forbrug

Tandregulering (0,09 mio. kr.)

- 143 -


Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015

Budgetområde 18.1: Tandpleje

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 15.509 15.578 15.310 15.311 15.309 15.309

Indtægter -170 -123 -125 -125 -125 -125

Nettobudget 15.339 15.456 15.185 15.185 15.184 15.184

Heraf (netto)

Tandplejen, egne 11.685 11.602 11.364 11.364 11.364 11.364

Tandplejen, andre 167 243 225 225 225 225

Tandreg., egne 3.487 3.611 3.597 3.597 3.595 3.595

Forudsætninger for budget 2012

Tandplejen, egne

Området omfatter udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje til de af

Sundhedslovgivningen omhandlende grupper efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer

for kommunal og regional tandpleje m.v. samt drift af 4 klinikbygninger, rengøring

og pedelservice samt kørsel af patienter til og fra kommunens klinikker.

Området omfatter behandling af ca. 8.000 børn og unge samt ca. 200 ældre.

Følgende ændringer er indregnet i budget 2012

• -25.725 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. lukning af tandklinik i Aakirkeby

m.v.

Tandplejen, andre

Området omfatter udgifter til privatpraktiserende tandlæger i de tilfælde, hvor børn

og unge vælger et andet tandplejetilbud end den kommunale.

Frit valg for unge mellem 16 og 17 år er 100 % kommunalt finansieret, medens frit

valg for børn mellem 0 og 15 år er 65 % kommunalt finansieret og 35 % er finansieret

via egenbetaling.

Følgende ændringer er indregnet i budget 2012

• -194.351 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. uddelegering af opgaver

• -30.180 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. indkøbssamarbejde

• -4.104 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. øget brug af hjemmeside

• -352.359 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. lukning af tandklinik i

Aakirkeby m.v.

• 139.458 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. tjenestemandspension

• 17.010 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -58.236 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011

- 144 -


Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015

Budgetområde 18.1: Tandpleje

Tandregulering

Området omfatter udgifter til visitation og ortodontisk (tandregulering) behandling

af børn med indikation for behandling svarende til bestemmelserne i Lov om Tandpleje

og Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer på området..

Sundhedsstyrelsen angiver, at behandlingsfrekvensen i de senere år har ligget på

ca. 29 % i gennemsnit på landsplan, hvilket stemmer overens med de lokale forhold.

Behandlingsbehovet kan dækkes med den nuværende normering med 1 specialtandlæge.

Følgende ændringer er indregnet i budget 2012

• -96.573 kr. som følge af besparelsesforslag vedr. lukning af tandklinik i Aakirkeby

m.v.

• -20.116 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011

• 4.714 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

- 145 -


Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015

Budgetområde 18.2: Sundhedstilbud

Budgetområde 18.2: Sundhedstilbud

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter enheden Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, der er forankret i

Social- og sundhedssekretariatet.

Bornholms Regionskommune har prioriteret et matrikelløst ’sundhedscenter’ med fokus på at

understøtte et tværgående samarbejde såvel internt i kommunen som i forhold til eksterne

samarbejdsparter.

Foruden fokus på initiativer der understøtter sunde rammer og samarbejdet på tværs har ”Forebyggelse

og Sundhed på Bornholm” fokus på formidling i forhold til sund livsstil via bl.a.

www.BRK/sundhedsportalen og sundhedsvejlederen.

Budgetområdet omfatter Social- og Sundhedssekretariatet.

Prioriteringer i budget 2012

Nedprioriteringer i 1.000 kr.

• Borger og Sundhed, forebyggelseskonsulenter reduceres -500

Forslaget indebærer en stillingsreduktion i enheden Forebyggelse og Sundhed på Bornholm,

som er en del af Borger og Sundhed. Besparelsen vedrører den generelle forebyggelsesindsats,

idet Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden forpligter kommunens indsatser

på den patientrettede forebyggelse - og denne opgave vil vokse de kommende år, herunder

fx indsatsen i forhold til forløbsprogrammerne for kroniske sygdomme. En besparelse

på den generelle forebyggelse svækker muligheden for at udmønte kommunens Sundhedspolitik,

der netop har fokus på den generelle forebyggelse. Den generelle forebyggelse i

BRK sigter på at understøtte tværgående tidlig indsats, herunder strukturelle indsatser. Det

bliver dermed sværere at ’stoppe’ udvikling af kronisk sygdom, da strukturelle tiltag begrænses

ved en reduktion i antallet af forebyggelseskonsulenter. I forhold til den generelle

forebyggelsesindsats i kommunen er det af betydning, at der også fremover er fokus på

faglighed og udvikling.

• Sundheds- og forebyggelsespuljen -205

Forebyggelse og Sundhed på Bornholm råder over en pulje på 300.000 kroner årligt. Forslaget

indebærer, at puljen reduceres til ca. 100.000 kr. årligt. Forebyggelsespulje bruges

til projekter, der har til formål at forebygge sygdom og fremme sundhed og trivsel. Puljen

retter sig mod aktører i og udenfor BRK, bl.a foreninger, privatpersoner, private virksomheder,

samt virksomheder, sekretariater og stabe i Bornholms Regionskommune. Puljen

prioriterer primært projekter, som er nye og forankret lokalt, som enten har til formål at

fremme sundhed og trivsel og/eller forsøger at skabe sunde rammer, så det sunde valg bliver

det lette valg. En reduktion af puljen reducerer således kommunens mulighed for at

understøtte nye forebyggelsesinitiativer.

- 146 -


Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2012 - 2015

Budgetområde 18.2: Sundhedstilbud

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 2.638 2.293 2.587 2.597 2.607 2.618

Indtægter -591 0 0 0 0 0

Nettobudget 2.047 2.293 2.587 2.597 2.607 2.618

Heraf (netto)

Forebyggelsesprojekter

og aktiviteter

Bornholms sundhedscenter

Forudsætninger for budget 2012

1.139 925 1.164 1.164 1.164 1.164

908 1.368 1.423 1.433 1.443 1.454

Vedrører drift af Forebyggelse og Sundhed på Bornholm, herunder puljer til forebyggelsesprojekter

og aktiviteter.

Forebyggelse og Sundhed på Bornholm – øens ’sundhedscenter’ omfatter:

• Koordinering af de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, der er på Bornholm –

henholdsvis i BRK, hos øens praktiserende læger og på Bornholms Hospital.

• Den faglige ramme om BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Hvilket

blandt andet betyder, at de opgaver, kommunen er pålagt at løfte ifølge Sundhedsloven,

blandt andet løftes i regi af sundhedscenteret.

• En let adgang for borgeren til information om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud

på Bornholm.

• En tæt kontakt til de af kommunens medarbejdere som arbejder forebyggende – også de

der blot i perioder arbejder forebyggende.

• Tilbud til fagfolk der søger overblik over, hvad der er af forebyggende og sundhedsfremmende

tilbud på øen.

• Løbende faglige udvikling på forebyggelses- og sundhedsfremme-området, herunder være

opmærksom på, hvilke tilbud borgerne efterspørger – som centeret ikke har – og vurdere,

om de efterspurgte tilbud bør og kan iværksættes.

• Udvikling af nye forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i BRK med inddragelse af

relevante fagfolk i udviklingen, herunder partnerskabsaftaler med fx oplysningsforbund og

idrætsforeninger.

• Forebyggelsessiden www.brk.dk/sundhedsportalen, der samler alle forebyggende og sundhedsfremmende

tilbud på Bornholm, som udbydes af BRK, Bornholms Hospital og de praktiserende

læger – samt links til ’private’ sundhedsaktører, idrætsklubber mm.

• Understøttelse af netværksarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremme, som består

af medarbejder fra regionskommunen såvel som eksterne ’sundhedsaktører’.

• Pulje til forebyggelsesprojekter og aktiviteter, herunder ressourcer til understøttelse af

samarbejdet med frivillige/private organisationer.

Følgende ændringer er indregnet i budget 2012

• -28.552 kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011

• 2.412 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven

• -204.580 kr. som følge af besparelsesforslag på forebyggelsespuljen

• 340.000 kr. (netto) som følge af en teknisk korrektion vedr. flytning af forebyggelseskonsulenter

fra Social- og Sundhedssekretariatet samt besparelsesforslag om at forebyggelseskonsulenter

reduceres

• 129.276 kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. sundhedsambassadøruddannelsen

- 147 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering

Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering hører under Beskæftigelsesudvalget.

Politikområdet omfatter Jobcenter Bornholm med i alt 83 årsværk i administrationen.

Dette svarer til ca. 99 ansatte, fordelt på ordinær beskæftigelse og personer

ansat i servicejob, fleksjob og deltidsbeskæftigelse samt midlertidige ansatte via

projektmidler, hvori 8 årsværk til landsdækkende supportopgaver indgår. Herudover

er ca. 45 medarbejdere ansat i den decentrale organisation vedrørende arbejdsprøvning,

afklaring samt opkvalificering.

Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrupper,

hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp,

sygedagpenge, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse. Virksomheden har

ca. 10.000 borgere som brugere.

Af den Regionale udviklingsplan fremgår følgende vision:

”Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde den kvalificerede

arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder, og som

sikrer grundlaget for vækst”.

Denne vision er også grundlaget for den beskæftigelsesplan som udarbejdes årligt

som aftalegrundlaget for Jobcenter Bornholm.

Overordnede udfordringer på politikområdet

• Stigende ledighed generelt, men særligt for gruppen af unge uden uddannelse.

• Stigende antal unge med særlige behov (ADHD, Tourette, psykiske problemer

i øvrigt).

• Globalisering, der betyder, at de arbejdskraftintensive produktionsarbejdspladser,

som der findes mange af på Bornholm, forsvinder ud af landet.

• Regeringens krav om øget effektivisering i den offentlige sektor medfører et

øget pres på udkants Danmark, herunder også Bornholm, da dette medfører

at både statslige, regionale og kommunale opgavevaretagelser i stigende

grad samles i større enheder, hvilket oftest medfører lukning af lokale arbejdspladser

til fordel for større centre i de store byer (eks. Udbetaling

Danmark).

• Faldende arbejdsstyrke betyder, at der er behov for en særlig indsats over

for de borgere, der er ”langt fra arbejdsmarkedet”.

• Et meget højt niveau for antallet af sygemeldte (ca.1 % højere end landsgennemsnittet).

• Stigende lovgivningsmæssige krav i forhold til servicemål om rettidighed ved

samtaler og tilbud, hvor manglende overholdelse medfører tab af refusion.

• Med vedtagelsen af finansloven for 2011 den 22. december 2010 blev der

gennemført ny lovgivning pr. 1. januar 2011 som grundlæggende ændrer

ved refusionstaksterne for området, og dermed for hvordan kommunerne får

dækket de konkrete udgifter. Tidligere fandt udligningen primært sted via

direkte refusion. Disse er nu nedsat til 50/30% og udgifterne refunderes

derfor nu i højere grad via bloktilskuddet. Dette har medført et behov for en

ændret redskabsvifte i den aktive indsats, som er iværksat, men som først

kan endelig implementeres i løbet af 2012.

- 148 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Mål i budget 2012

De bemærkes, at målene er de samme målformuleringer som i Beskæftigelsesplan

for 2012

For 2012 har beskæftigelsesministeren udmeldt beskæftigelsespolitiske indsatsområder

og mål. Kommunen har ansvar for at Beskæftigelsesplan 2012 indeholder mål

og strategier på de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale beskæftigelsespolitiske

mål for 2012.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

Beskæftigelse og aktivering

Mål:

Ledige skal hurtigt tilbage i job – Langtidsledigheden skal bekæmpes

Antallet af ledige (a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere)

med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses

mest muligt.*)

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

*) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2012.

I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres et konkret niveaumål.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

Beskæftigelse og aktivering

Mål:

Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker

på permanent offentlig forsørgelse

Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse,

fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.*)

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

*) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2012.

I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres et konkret niveaumål.

- 149 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

Beskæftigelse og aktivering

Mål:

Unge skal i uddannelse eller job

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. *)

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

*) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2012.

I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres et konkret niveaumål.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

Beskæftigelse og aktivering

Mål:

Flere indvandrere og efterkommere skal i job

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses

mest muligt. *)

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

*) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2012.

I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres et konkret niveaumål.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

Beskæftigelse og aktivering

Mål:

Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes

Antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 26 ugers sygemelding begrænses

mest muligt. Særligt antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 52

ugers sygemelding begrænses mest muligt. *)

- 150 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

*) I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres konkrete niveaumål.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø

Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst

Politikområde:

Beskæftigelse og aktivering

Mål:

Flere i beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats.

Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere

ressourcer, iværksættes en ekstra beskæftigelsesindsats med virksomhedsrettet

afklaring og opkvalificering, der også vil være et serviceløft i forhold til personer

der modtager forsørgelsesydelser.

Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne

ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den

ekstra beskæftigelsesindsats.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø

Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

Beskæftigelse og aktivering

Mål:

Social ansvarlighed

Udarbejde politik inden udgangen af 2011 (2012?). Det medtænkes, hvordan social

ansvarlighed kan tænkes ind i alt, hvad kommunen gør. Fx ved samling af lokationer,

lukning af institutioner, bygning, renovering, indkøb, bank.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

- 151 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Prioriteringer i budget 2012

Kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgettet en mere målrettet fraværsregistrering

og diverse forenklinger mv. på integrationsområdet.

Iværksættelse af uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere.

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 312.336 364.193 388.174 390.585 393.558 396.498

Indtægter -154.628 -145.161 -138.564 -140.522 -142.469 -144.380

Nettobudget 157.708 219.033 249.609 250.064 251.089 252.118

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Ændring af sygedagpengelov 95 100 100 100

Pensionsudgift ændring af kontering/OPUS løn 7 7 7 7

Finansieringsomlægning 25.877 25.877 25.877 25.877

Stigning i fleksjobs videreføres til 2015 0 0 0 1.029

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov nr. 1596 af 22. december 2011 – sanktion ved manglende

delt. i læse- og skrivetest

474 459 459 459

Lov nr. 703 af 5. juni 2010 – nedsættelse af dagpengeperiode -19 -102 -123 -123

Lov nr. 912 af 13. juli 2010 – harmonisering af beskæft.krav -1 -1 -3 -3

Lov nr. 1593 af 21. december 2010 – 2-årig forsøgsordning

om jobpræmie til enlige forsørgere

3 0 0 0

Lov nr. 1602 af 22. december 2010 – virksomhedsrettet aktivering

(refusion)

14 14 14 14

L 187 – skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser 3 3 3 3

Lov nr. 279 af 6. april 2011 – større fleksibilitet i opfølgning og

indsats over for sygedagpengemodtagere

-56 -56 -56 -56

Bek. nr. 831 af 24. juni 2010 – danskundervisning vil voksne

udlændinge m.fl.

7 7 7 7

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011

-855 -857 -857 -857

Målrettet fraværsregistrering -140 -140 -140 -140

Diverse forenklinger -70 -70 -70 -70

- 152 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

7.1: Kontante ydelser

7.2: Administration

- 153 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Budgetområde 7.1: Kontante ydelser

Budgetområde 7.1: Kontante ydelser

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter ydelser i forbindelse med aktivering, herunder produktionsskoler,

introduktionsprogram, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, dagpenge til

forsikrede ledige og revalidering samt tilskud til beskæftigelse. Budgetområdet omfatter

Jobcenter Bornholm

Prioriteringer i budget 2012

Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 7.1 Kontante ydelser blev

besluttet i forbindelse med budget 2012:

• Mere målrettet fraværsregistrering og diverse forenklinger m.v. inden for integrationsområdet.

• Uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 271.129 330.102 354.719 357.748 360.744 363.684

Indtægter -148.672 -145.161 -138.564 -140.522 -142.469 -144.380

Nettobudget

Heraf (netto)

122.458 184.942 216.154 217.227 218.275 219.304

Produktionsskoler 2.735 2.718 2.780 2.780 2.780 2.780

Introduktionsprogram -1.316 -855 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194

Aktiverede sygedagpengemodtagere

2.786 901 77 77 77 77

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

3.163 3.483 2.721 2.721 2.721 2.721

Revalidering 10.702 18.063 2.754 2.754 2.754 2.754

Løntilskud/Fleksjobs 23.016 26.360 27.294 28.382 29.430 30.459

Løn forsikr. ledige ansat i

kommunen

Dagpenge til forsikrede

ledige

1.815 2.768 2.823 2.824 2.824 2.824

56.687 101.538 145.056 145.056 145.056 145.056

Den kommunale beskæftigelsesindsats

22.868 25.191 28.930 28.914 28.914 28.914

Pulje til fleksjobs - 4.803 4.913 4.913 4.913 4.913

Forudsætninger for budget 2012

Produktionsskoler

Området omfatter det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på

produktionsskoler. Bidraget udmeldes af staten på baggrund af antallet af elever

året før.

- 154 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Budgetområde 7.1: Kontante ydelser

Der er i 2010 betalt bidrag for 56,40 elever, mens der i 2011 betales bidrag for

52,15 elever. Budgettet for 2012 svarer til, at der kan betales bidrag for 52 elever.

Introduktionsprogram

Regionskommunen skal tilbyde et 3-årigt introduktionsprogram til alle personer,

der er omfattet af integrationsloven. Programmet skal tilbydes inden 1 måned efter,

at den pågældende har fået bopæl i kommunen.

Vedrørende danskundervisning blev der pr. 1.1.2005 indgået aftale med Bornholms

Erhvervsskole som udbyder. Der afregnes efter Finansministeriets vejledende modultakster.

Statsrefusionen udgør 50 pct. af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet

indenfor et rådighedsbeløb, samt 50 pct. af udgifter til danskuddannelse for øvrige

kursister indenfor rådighedsbeløbet på budgettet under Beskæftigelsesordninger.

Kommunen modtager resultattilskud ved ordinær beskæftigelse og ved påbegyndelse

af kompetencegivende uddannelse samt ved bestået danskprøve.

Der har i 2010 været 62 personer der har modtaget introduktionsydelse med en

gennemsnitlig varighed på 39,9 uger, svarende til 47 fuldtidspersoner. I forhold til

2009 er det en stigning i antal personer på 6,9 pct.. Med en længere gennemsnitlig

varighed i 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 17,5 pct.

Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til 2011.

Aktiverede sygedagpengemodtagere

Området omfatter udgifter til løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion.

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Området omfatter udgifter i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats til godtgørelser,

løntilskud samt tilskud til opkvalificering og hjælpemidler til ledige kontanthjælpsmodtagere.

Udgifterne refunderes dels med 50 pct. statsrefusion og dels indenfor rådighedsbeløbet

på budgettet under Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til 2011.

Revalidering

Området omfatter udgifter til merudgifter til bolig under revalidering, hjælpemidler

og befordringsgodtgørelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse

med revalidenders ansættelse med løntilskud.

Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion, dog refunderes løntilskud med 65

pct.

Der har i 2010 været 148 personer i revalideringsforløb med en gennemsnitlig varighed

på 34,5 uger, hvilket svarer til 98 fuldtidspersoner. Tallene for 2009 er stort

identiske.

Der har herudover været 19 personer i forrevalideringsforløb med en gennemsnitlig

varighed på 37,6 uge, hvilket svarer til 19 fuldtidspersoner. Dette er et fald i forhold

til 2009 i antal personer på 34,5 pct. og et fald i antallet af fuldtidspersoner på

26 pct.

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget for 2011.

- 155 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Budgetområde 7.1: Kontante ydelser

Løntilskud / Fleksjobs

Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen,

som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger.

Området omfatter endvidere udgifter til hjælpemidler og befordringsudgifter.

Herudover omfatter området driftsudgifter i tilknytning til personer i fleksjob og

løntilskudsstillinger såsom arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og hjælp til

kortvarige kurser.

Der har i 2010 været 481 personer der har været i fleksjobs med en gennemsnitlig

varighed på 44,5 uger, hvilket svarer til 410 helårspersoner. Tallene er uændret fra

2009.

Dagpenge til forsikrede ledige

Kommunerne har overtaget finansieringsansvaret for dagpenge til de forsikrede ledige

fra 1. januar 2010. Udgifterne er budgetteret forholdsmæssigt med udgangspunkt

i de budgettal der indgår som forudsætning for beskæftigelsestilskuddet til

kommunerne for 2010.

Staten forestår fortsat udbetaling af dagpengene til de forsikrede ledige på baggrund

af oplysninger fra A-kasserne. Kommunerne skal betale staten for nettoudgiften,

dvs. for udbetalingerne fratrukket refusion.

For 2010 udgør refusionen 100 pct. i de første 18 uger, og herefter hhv. 75 pct. for

aktiverede ledige og 50 pct. passive ledige.

For 2011 nedsættes perioden med 100 pct. refusion til 12 uger og herefter hhv. 50

pct. refusion for aktiverede ledige i ordinær uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik

og 30 pct. for opkvalificering af ledige og passive ledige.

Der har i 2010 været 3140 personer på A-dagpenge med en gennemsnitlig varighed

på 19,1 uge, hvilket svarer til 1.155 fuldtidspersoner. Dette er en stigning på

1,23 pct. i antal personer og en stigning på 4,8 pct. i antal helårspersoner.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Folketinget vedtog i december 2010 at ændre primært finansieringen af aktiveringsindsatsen

allerede fra budget 2011 og indfører et prisloft over kursusprisen for

de forsikrede lediges selvvalgte uddannelse på op til 6 uger.

Kernepunktet har været at ændre statsrefusionen på forsørgerydelserne (syge- og

arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) således at der kun kan

opnås høj refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse

eller delvis genoptagelse af arbejde.

Lav refusion i perioder med anden aktivering (vejledning- og opkvalificering) og i

passive perioder.

I 2010 udgjorde refusionen 75% eller 65% i aktive perioder og 50% eller 35% i

passive perioder.

I 2011 udgør refusionen 50% i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær

uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde og 30% i perioder med anden

aktivering og i passive perioder.

Der er desuden vedtaget et fælles loft over driftsudgifter til aktivering for alle målgrupper

under ét (på kr. 13.700 pr. helårsperson).

Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats

varetaget af jobcentret eller en anden aktør og omfatter aktivering

af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revaliderings-

- 156 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Budgetområde 7.1: Kontante ydelser

ydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks

ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifter til aktivering

samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det

fælles driftsloft.

Budgettet udgør en sammentælling af driftsudgifterne fra områderne sygedagpenge,

kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og forsikrede ledige og refunderes

af staten med 50 pct. indenfor et rådighedsbeløb pr. ledig helårsperson på kr.

13.700 (10-niveau).

Indsats for forsikrede ledige

Kommunerne overtager finansieringsansvaret for indsatsen for de forsikrede ledige.

Udgifterne er overordnet budgetteret forholdsmæssigt med udgangspunkt i de budgettal

der indgår som forudsætning for beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for

2010 og herudover med baggrund i erfaringstal fra det statslige jobcenter.

Området omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i

erhverv og efter- og videreuddannelse, løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige

og beskæftigede, jobrotation og løntilskud til forsikrede ledige.

Udgifterne til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud refunderes med 50

pct. mens udgifterne til løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes

med 100 pct.

Løntilskud til forsikrede ledige

Området omfatter lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med

løntilskud (jobtræning).

Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til 2011.

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses-

og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til

enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder.

Udgifterne refunderes af staten med 50 pct.

Fra 2010 konteres alle udgifter til mentorer uanset målgruppetilhørsforhold på

funktion 5.68.98 gruppering 012 og 017. Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion.

Endelig omfatter området udgifter til danskundervisning til personer, der ikke modtager

offentlige ydelser.

Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til 2011.

Pulje til fleksjobs

Området omfatter en pulje til etablering af fleks- og skånejobs i Bornholms Regionskommunes

virksomheder, samt en pulje til etablering af sociale fleksjobs efter

individuel vurdering til personer, der har været på ledighedsydelse i mere end 18

måneder. Virksomhederne kompenseres gennem tilførsel af budgetmidler i henhold

til indgåede aftaler.

- 157 -


Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2012 - 2015

Budgetområde 7.2: Administration

Budgetområde 7.2: Administration

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Jobcentrets

område.

Budgetområdet omfatter Jobcenter Bornholm.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 41.207 34.091 33.455 32.837 32.814 32.814

Indtægter -5.956 0 0 0 0 0

Nettobudget

Heraf (netto)

35.251 34.091 33.455 32.837 32.814 32.814

Personale m.v. 31.841 30.954 30.504 29.887 29.864 29.864

Administration

Anden aktør

41 261 0 0 0 0

Lægeerklæringer 2.827 2.876 2.951 2.951 2.951 2.951

Det Lokale Beskæftigelsesråd

0 0 0 0 0 0

Forudsætninger for budget 2012

Personale m.v.

Området omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af den kommunale

del af Jobcenteret.

Budgettet for 2012 m.fl. år svarer til budgettet for 2011 efter overførslen af det

statslige jobcenter. Der er indregnet en reduktion for 2012-13 som følge af effektiviseringer.

Lægeerklæringer

Området omfatter udgifter til lægeerklæringer, psykologerklæringer og rejseudgifter

i tilknytning hertil i f.m. med sagsbehandlingen på området. Udgifterne har været

stigende de senere år, dels som følge af stigende dokumentationskrav og dels

som følge af, at der har været gennemført målrettede projekter for at få borgerne

tilbage på arbejdsmarkedet.

Det lokale Beskæftigelsesråd

Området omfatter udgifter til aktiviteter i regi af Det lokale Beskæftigelsesråd samt

tilskud fra staten til rådets aktiviteter. Området budgetlægges ikke.

- 158 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser

Politikområde 8: Forsørgelsesydelser hører under Beskæftigelsesudvalget.

Politikområdet omfatter Borgercenteret med i alt 50,5 årsværk. Borgercenteret er

yderligere omfattet af politikområde 4 under Socialudvalget, og politikområde 14

under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Borgercenteret varetager udbetaling af forsørgelsesydelser samt yder råd og vejledning

i forbindelse hermed. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgercenteret

under politikområde 8 er kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Yderligere bevilges og administreres boligstøtte, børnefamilieydelser, førtidspension

og folkepension. Derudover ligger kommunens borgerservice i Borgercenteret, herunder

omstilling, vielser, pas og kørekort m.m.

Forebyggelse af socialt bedrageri er forsat et indsatsområde for 2012 og der arbejdes

fortsat på at udvide indsatsten til at omfatte områder uden for Borgere og Beskæftigelsesområdet

i de følgende år. Dette ses som en naturlig forlængelse af et

øget statsligt fokus herpå – ikke mindst fra beskæftigelsesministeriet.

Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret:

”Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde

den kvalificerede arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder,

og som sikrer grundlaget for vækst”.

”Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse.

Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og

faglig professionalisme

Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på

internettet døgnet rundt”.

Overordnede udfordringer på politikområdet

I forlængelse af den generelle afmatning forventes der et øget økonomisk pres på

området, idet der forventes et større behov for alle typer af forsørgelsesydelser.

Udviklingen i arbejdsløsheden er den afgørende parameter, hvorfor udviklingen følges

i tæt dialog med Jobcenteret. Administrativt betyder et øget økonomisk pres en

risiko for længere sagsbehandlingstid og manglende opfølgning, hvilket kan medføre

tab af refusion.

I budgetperioden 2012-2015 er øget digitalisering en udfordring, hvor både fælles

kommunale og statslige målsætninger forudsætter øget tilgængelighed og gennemsigtighed

i sagsbehandlingen. En samlet strategi for regionskommunens henvendelseskanaler

vil være en vigtig forudsætning for at indfri disse målsætninger og imødegå

de økonomiske krav der kan følge de centrale mål om øget digitalisering.

- 159 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Mål i budget 2012

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige

service

Politikområde:

Forsørgelsesydelser

Mål:

Kortere sagsbehandlingstider

90 pct. af ansøgninger om forsørgelsesydelser bliver færdigbehandlet, og borgeren

modtager svar på sin ansøgning, inden for 3 uger efter at ansøgningen og/eller

den nødvendige dokumentation til brug for sagsbehandlingen, er modtaget.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål:

Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling

Politikområde:

Forsørgelsesydelser

Mål:

Reduktion af misbruget af sociale ydelser med kr. 1.500.000

Denne mindre udgift på de områder hvor indsatsen prioriteres, opgøres således

som de ”planlagte”, men i sammenhængen fejlagtige udbetalinger for de efterfølgende

12 måneder.

Økonomi:

Der afsættes 0,4 mio. kr. til fortsættelse af den hidtidige indsats i 2010 og 2011

(svarende til ét årsværk) i Borgercenteret. Med udgangspunkt i resultatet for 2010

på ca. 2 mio. kr. vurderes det realistisk at fastsætte et niveau på 1,5 mio. kr. Beløbet

beror på de nuværende forudsætninger og skal evt. tilpasses i forhold til at

Udbetaling Danmark måske overtager dele af opgaven.

- 160 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø

Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst

Politikområde:

Forsørgelse

Mål:

Flere i beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelses

indsats.

Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere

ressourcer, der også vil være et serviceløft i forhold til personer der modtager

forsørgelsesydelser. F.eks. effektiv indhentning af regresindtægter hos forsikringsselskaberne

og undgåelse af opstart af et antal sygedagpengesager.

Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne

ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den

ekstra beskæftigelsesindsats.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Prioriteringer i budget 2012

Kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgettet, at der skal ske en rammebesparelse

på sygedagpenge og en rammebesparelse i øvrigt.

Fortsættelse af ansættelse af èn medarbejder til Helhedsorienteret Sagsbehandling.

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 300.489 300.836 301.097 306.091 307.720 307.720

Indtægter -106.144 -118.930 -88.473 -89.976 -90.465 -90.465

Nettobudget 194.345 181.906 212.624 216.115 217.255 217.255

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Ændring af sygedagpengelov 33 34 34 34

Pensionsudgift ændring af kontering/OPUS løn 7 7 7 7

Finansieringsomlægning 33.072 33.072 33.072 33.072

Pensionsbidrag vedr. tjenestemand 53 53 53 53

- 161 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Lov nr. 703 af 5. juni 2010 – nedsættelse af dagpengeperiode 1.023 5.677 6.800 6.800

Lov nr. 912 af 13. juli 2010 – harmonisering af beskæft.krav 193 386 386 386

Lov nr. 1539 af 21. december 2010 – afskaffelse af ret til sygedagpenge

på søgnehelligdage

-627 -1.911 -1.911 -1.911

L 130 – satser for revalideringsydelse til personer under 30 år -167 -250 -250 -250

Lov nr. 461 af 18. maj 2011 -47 -71 -71 -71

Styrket indsats mod socialt bedrageri -4 -4 -4 -4

Lov nr. 1603 af 22. december 2010 – regler om opgørelse af

bopælstid for folkepension

13 25 42 42

Lov nr. 1599 af 22. december 2010 – udvidelse af arbejdsgiverperioden

for sygedagpenge

-552 -552 -552 -552

Lov om fingeraftryk i pas 30 18 18 18

Lov nr. 320 af 15. april 2011 – kontrol af indbetaling af uhævede

feriepenge m.v.

-1 -1 -1 -1

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011

-456 -456 -456 -456

Rammebesparelse -3.087 -3.087 -3.087 -3.087

Kontrol af socialt bedrageri -926 -926 -926 -926

Besparelse som følge af forventet mindreforbrug 2011 -1.852 -1.852 -1.852 -1.852

Uddannelsesprojekt, kontanthjælp 152 152 152 152

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

8.1: Flygtninge og indvandrere

8.2: Kontante ydelser

8.3: Administration

- 162 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere

Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter boligplacering af flygtninge, tilbud til flygtninge (Multietnisk

Kulturhus), samt introduktionsydelse og ydelser i forbindelse med repatriering.

Budgetområdet omfatter Borgercenteret.

Gennem en længere årrække er der hovedsageligt modtaget flygtninge fra Burma,

men det lader til at det fremover er mere usikkert hvorfra flygtningene kommer. I

2009 og 2010 er der ankommet flygtninge fra Bhutan og Burma.

Udvælgelsen af flygtninge foretages af Udlændingeservice. Nationalitet for kvoteflygtninge

i 2012 kendes endnu ikke, men antallet er udmeldt til 49 personer mod

33 personer i 2011. Siden 2008 har der været en stigning i antallet af kvoteflygtninge

på ca. 40 pct.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 3.874 3.475 3.574 3.574 3.574 3.574

Indtægter -1.886 -1.707 -1.752 -1.752 -1.752 -1.752

Nettobudget

Heraf (netto)

1.988 1.768 1.822 1.822 1.822 1.822

Multietnisk kulturhus

113 150 154 154 154 154

Integrationsboliger 137 192 201 201 201 201

Introduktionsydelse 1.738 1.426 1.468 1.468 1.468 1.468

Repatriering 0 0 0 0 0 0

Forudsætninger for budget 2012

Multietnisk Kulturhus

Huset er base for multietniske arrangementer med integrationsfremmende sigte,

herunder det årlige Åbent Hus-arrangement. Arbejdet udføres i tæt samarbejde

med frivillige organisationer og integrationsrådet.

Den daglige drift varetages/er under tilsyn af et husråd, der også er initiativtager til

iværksættelse af forskellige integrationsfremmende aktiviteter i samarbejde med

frivillige organisationer og andre. Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget

2011.

Integrationsboliger

Området omfatter udgifter til boliger til integration af udlændinge og til midlertidig

boligplacering af flygtninge. Udgiften finansieres via grundtilskud under Introduktionsprogrammet.

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Introduktionsydelse

Området omfatter udbetaling af introduktionsydelse samt råd og vejledning i forbindelse

hermed.

- 163 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere

Udlændingeservice har udmeldt kvoten for 2012 til at være 49 personer. Til sammenligning udgjorde kvoten

for 2011 33 personer. Antal helårspersoner for 2012 er beregnet til 147 (i den 3-årige introduktionsperiode).

Flygtninge kan være berettiget til ydelse, når de modtager det 3-årige introduktionsprogram.

Ved ubegrundet fravær fra introduktionsprogrammet modregnes i

ydelsen. Ved obstruktion eller anden form for vægring ophører ydelsen. Der er 50

pct. statsrefusion.

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Repatriering

Området omfatter udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.

Rådgivning og tilbud om repatriering indgår som et moment i sagsbehandlingen.

Der er 100 pct. statsrefusion.

- 164 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Budgetområde 8.2: Kontante ydelser

Budgetområde 8.2: Kontante ydelser

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter udgifterne til sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering

samt ledighedsydelse til personer i tilbud i beskæftigelsesordninger m.m. Budgetområdet

omfatter Borgercentret.

Prioriteringer i budget 2012

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.2 Kontante ydelser blev

besluttet i forbindelse med budget 2012:

• Rammebesparelse ifm en ekstra indsats på sygedagpengeområdet, hvor sager

over 52 uger forventes at kunne afsluttes tidligere.

• Yderligere rammereduktion på sygedagpengeområdet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 296.616 297.361 275.286 280.292 281.921 281.921

Indtægter -104.259 -117.223 -85.796 -87.299 -87.788 -87.788

Nettobudget

Heraf (netto)

192.342 180.138 189.490 192.993 194.133 194.133

Sygedagpenge 81.494 76.598 80.744 79.416 79.419 79.419

Kontanthjælp 50.617 48.364 78.407 83.334 84.474 84.474

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

11.378 14.161 3.031 3.014 3.014 3.014

Revalidering 6.115 6.639 12.122 12.039 12.039 12.039

Løntilskud og fleksjob 20.854 13.085 15.186 15.186 15.186 15.186

Forudsætninger for budget 2012

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge med 50 pct. og 30 pct. statsrefusion.

Der er ingen refusion ved sygedagpenge efter 52 uger eller ved manglende opfølgning.

Refusionen for sygedagpenge med en varighed på 5-9 uger udgør 50 pct. og

for 10-52 uger 30 pct. i passive forløb og 50 pct. i aktive forløb. Indtægter ved regres

med 50 pct. refusion.

Der har i 2010 i gennemsnit pr. måned været 521 sygedagpengeforløb med en varighed

på 5-52 uger og 214 sygedagpengeforløb med en varighed på over 52 uger.

Antallet har stor set været uændret i forhold til 2009.

I budget 2011 blev det besluttet at iværksætte en aktiv indsats for hurtigere udredning

af langtidssygemeldte, hvilket har vist sig at nedbringe sags mængden

markant (sager over 52 uger er pr. 1/9 2011 91).

- 165 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Budgetområde 8.2: Kontante ydelser

I budgettet for 2012 er indlagt en rammebesparelse på 3 mio. kr. ifm en ekstra

indsats på sygedagpengeområdet, hvor sager over 52 uger forventes at kunne afsluttes

tidligere. Der er indlagt en yderligere rammereduktion på kr. 1,8 mio.kr på

sygedagpengeområdet.

Kontanthjælp

Området omfatter kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til forskellige grupper

af borgere, herunder

kontanthjælp og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob (ikke refusionsberettiget),

kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år og

særlig støtte (§ 34),

kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år,

kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og

kontanthjælp og starthjælp til unge mv.

Der er 30 pct. statsrefusion.

Der har i 2010 været 1.459 personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnitlig

varighed på 32,7 uger, hvilket svarer til 914 fuldtidspersoner. I forhold til

2009 har der været en stigning i antallet af modtagere på 7,9 pct., men gennemsnitlig

varighed som i 2009.. I 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 8

pct. fra 2009 til 20010. Statistikken indbefatter området Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

nedenfor.

Budgettet for 2010 blev reduceret i forbindelse med målet om indsatsen mod misbrug

af sociale ydelser samt reduceret i forbindelse med målet under politikområde

2 Undervisning om, at 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en uddannelse.

Budgettet for 2011 er reduceret i forhold til budget 2010 som følge af iværksættelse

af flere aktive tilbud og skal ses i sammenhæng med området Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere.

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Området omfatter udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp

og engangshjælp til personer i tilbud efter kap. 10 og 11 samt kontanthjælp og

starthjælp under forrevalidering

Der er 30 pct. hhv. 50 pct. statsrefusion.

Der har i 2009 været 1459 personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnitlig

varighed på 32,7 uger, hvilket svarer til 846 fuldtidspersoner. I forhold til 2009

har der været en stigning i antallet af modtagere på 7,9 pct., men gennemsnitlig

varighed som i 2009.. I 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 8 pct. fra

2009 til 20010. Statistikken indbefatter området Kontanthjælp ovenfor.

Budgettet for 2011 er øget i forhold til budget 2010 som følge af iværksættelse af

flere aktive tilbud og dermed øget refusion. Ændringen skal ses i sammenhæng

med en reduktion på området Kontanthjælp.

Budget 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Revalidering

Området omfatter udgifter til revalideringsydelse og revalideringsydelse i forbindelse

med virksomhedspraktik.

Der er 30 pct., 50 pct. og 65 pct. statsrefusion.

- 166 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Budgetområde 8.2: Kontante ydelser

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget 2011.

Ledighedsydelse

Området omfatter udgifter til ledighedsydelse. Der er 30 pct. eller 50 pct. statsrefusion,

dog er ledighedsydelse til personer, der har været ledige i mere end 18 måneder,

en 100 pct. kommunal udgift.

Der har i 2010 været 282 personer, der har modtaget ledighedsydelse med en gennemsnitlig

varighed på 27,2 uger, svarende til 147 fuldtidspersoner. I forhold til

2009 er det en stigning i antal modtagere på 11,5 pct. og med en stigning i gennemsnitlig

varighed på 27,2 pct. er antallet af fuldtidspersoner steget med 26,7

pct. til 147 personer.

Budgettet blev i 2010 reduceret som følge af etablering af sociale fleksjobs.

Budgettet for 2011 er reduceret som følge af øget refusion ved iværksættelse af

aktive tilbud, men samlet set er det øget i forhold til budget 2010 som følge af en

tilpasning inden for områderne kontante ydelser og revalidering.

Budget 2012 er uændret i forhold til 2011.

- 167 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Budgetområde 8.3: Administration

Budgetområde 8.3: Administration

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Borgercentrets

område.

Antallet af sager og henvendelser indebærer, at der opleves et betydeligt arbejdspres

og travlhed. Til trods for dette er der stabilitet og fokus på at levere vedkommende

og rationel service i administrationen af borgercenterets ydelser.

Prioriteringer i budget 2012

Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.3 Administration blev besluttet

i forbindelse med budget 2012:

• Fortsættelse af ansættelse af èn medarbejder til Helheldsorienteret Sagsbehandling

(kontrol af socialt bedrageri).

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 22.826 22.130 22.236 22.226 22.226 22.226

Indtægter -943 -839 -924 -924 -924 -924

Nettobudget

Heraf (netto)

21.883 21.291 21.312 21.301 21.301 21.301

Personale m.v. 22.246 21.652 21.681 21.671 21.671 21.671

Særlige indtægter -363 -361 -369 -369 -369 -369

Forudsætninger for budget 2012

Personale m.v.

Området omfatter personaleudgifter m.m. i Borgercentret, som servicerer og administrerer

på følgende områder:

Forsørgerydelser og sociale ydelser,

administration af fleksydelsesordningen,

folkeregister og ejendomsskat,

borgerservicebutikker, herunder vielser, og udstedelse af pas og kørekort,

telefonomstilling,

koordinering af helhedsorienteret sagsbehandling,

udbetaling af patient-befordringsgodtgørelse (befordringsudgiften hører under

Sundhedsområdet),

udbetaling af sygesikringsandel vedr. fodpleje (skyldes manglende overenskomst

med sygesikringen/fodlæger),

sekretærfunktion for Integrationsrådet og Multietnisk Kulturhus,

tolkeformidling,

formandsopgaver i pensionsnævnet i forbindelse med afgørelser

Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser som følge af opgaveoverdragelse

til Udbetaling Danmark fra 2013, ikke er indregnet i budgettet.

- 168 -


Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget 2012 - 2015

Budgetområde 8.3: Administration

Særlige indtægter

Området omfatter indtægter fra administrationsvederlag vedrørende skorstensfejning

samt gebyrer vedrørende sygesikringsbeviser, hvor taksten fastsættes af Indenrigs-

og Socialministeriet (ikke-overførbart område).

Budgettet for 2012 er uændret i forhold budget 2011.

- 169 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Politikområde 9: Teknik og Miljø

Politikområde 9 Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet

omfatter virksomheden Teknik & Miljø med i alt 95 ansatte.

Teknik & Miljø varetager opgaver omkring fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

veje, havne, beredskab, natur og miljø samt drift, vedligeholdelse af kommunens

ejendomme.

Derudover er områdesekretariatet for Teknik og Forsyning placeret i Teknik & Miljø.

Overordnet set kan man sige at Teknik & Miljø skaber grundlaget for mange af visionerne

i kommunens regionale udviklingsplan 2008.

Visionen ”Bosætning” handler bl.a. om Bornholm som et bosted med boligformer af

høj arkitektonisk standard, udviklet i harmoni med den unikke bornholmske natur

og det særprægede landskab. Teknik & Miljø er i høj grad med til at sikre at visionen

opnås, bl.a. igennem planlægning og byggesagsbehandling der sikrer en fornyelse

og bevarelse af vores bygningskultur – samt igennem en naturpleje der medvirker

til at bevare Bornholms særlige landskabsformer.

Visionen ”Friluftsliv og idræt” lyder således: Den bornholmske natur skal være en

unik ramme om et attraktivt frilufts- og idrætsliv, der medvirker til trivsel, sundhed

og livskvalitet. Teknik & Miljø skaber bl.a. gennem stinetværk, cykelstier og offentlige

toiletter rammerne for et aktivt liv i naturen, udelæring mm.

Men det er i særdeleshed visionen for natur, landskab og miljø, der er anker for

mange af opgaverne i Teknik & Miljø – visionen lyder: Bornholm skal kendetegnes

ved unikke og mangfoldige landskaber, naturområder og kulturmiljøer, der fungerer

som et attraktivt grundlag for udvikling af bosætning, friluftsliv og erhverv. Bornholm

er selvforsynende med vedvarende energi.

Overordnede udfordringer på politikområdet

For Teknik & Miljø er en væsentlig udfordring at arbejde med de budgetmæssige

udfordringer som primært er afstedkommet af de lange og hårde vintre som ramte

Bornholm i 2010 og 2011.

Det nye færgeforlig vil medføre behov for at trafikafviklingen på Rønne Havn gentænkes,

og at tilkørselsforholdene til havnen forbedres, hvilket må forventes at blive

en stor udfordring på vej- og planområdet i 2011. Det er vigtigt at trafikafviklingen

på havnen ses i sammenhæng med de øvrige udviklingsmuligheder i tilknytning

til havnen, som f.eks. detailhandel, og at det sikres at by og havn hænger sammen.

Det er ligeledes vigtigt at tilkørselsforholdene ses i en overordnet sammenhæng

med trafikafviklingen gennem Rønne. Der er i forbindelse med infrastrukturforliget

fra staten afsat 15 mio. kr. til forbedring af tilkørselsforholdene til havnen. Der er i

infrastrukturforliget af 22. oktober 2009 afsat yderligere 20 mio. kr. til en omfartsvej

omkring Rønne, der således er fuldt finansieret.

Kommunerne har fået ansvaret for at implementere EUs vand- og naturdirektiver.

Staten sætter de overordnede mål og rammer for kommunernes indsats. Det er

sket med Grøn Vækst-forliget der bl.a. udmøntes i de vand- og naturplaner, som

staten offentliggjorde i januar 2010 og sendte i offentlig høring den fra 4. oktober

2010 til d. 4. marts 2011.

Den store kommunale indsats vil ligge i at udarbejde kommunale handleplaner i

2011-2012 og i den store indsats, der skal til for at forbedre vandkvaliteten og naturbeskyttelsen

i perioden 2011-2015. På Bornholm vil der være tale om en natur,

vandløbs- og spildevandsindsats.

- 170 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Ifølge KL er kommunernes indsats i forhold til Grøn Vækst og arbejdet med vand-

og naturplanerne et af de 5 vigtigste fokusområder på velfærdsområdet i de kommende

år.

Indsatsen skal tænkes sammen med den øvrige forvaltning af det åbne land. Der

skal være muligheder for erhverv, natur, friluftsliv og for at fremhæve kulturarven

på samme tid og i samklang med byudviklingen. Disse interesser skal afvejes, prioriteres

og planlægges i en lokal sammenhæng. Det vil især være oplagt at sammentænke

naturindsatsen med områder som friluftsliv og sundhedsfremme.

Mål i budget 2012

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø

Politikområde:

Tværgående mål for hele BRK

Mål:

Udviklingsplan for et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag:

Der er i 2010 gennemført et geodata-projekt med deltagelse af 37 kommuner og

KL. Oplægget til budgetmål er baseret på anbefalingerne i den afsluttende rapport.

Der kan læses mere om projektet, Omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag,

OGF, og anbefalingerne fra projektet på

http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Digital-forvaltning/Geodataprojekt-

2010/

En vellykket digitaliseringsindsats vil kræve at geodata, også kaldet GIS, udvikles

som forvaltningsgrundlag for hele kommunen. Geodata vil blive bragt i spil i alle

kommunale forvaltninger, der på den ene eller anden måde omhandler arealforhold

eller geografiske forhold, hvor stedsreferencer kan have samme værdi som

personreferencer. Det kan uden for det tekniske område f.eks. vedrøre skoler,

daginstitutioner, og idrætsanlæg, samt anvendelse i hjemmepleje, osv.

Der bør i 2012 udarbejdes en udviklingsplan for anvendelsen af geodata i kommunen

der beskriver den tværgående indsats i kommunen, kommer med forslag til

organisatorisk placering og anbefalinger om kommunen skal tilslutte sig en fælleskommunal

kravspecifikation og udbud efter web-baserede geodatasystemer.

Udviklingsplanen skal danne beslutningsgrundlag så digitaliseringsindsatsen gennemføres

med de tiltag der er mest omkostningseffektive.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

- 171 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø

Politikområde:

9 Teknik og Miljø

Mål:

Information langs de bornholmske cykelveje

Langs de bornholmske cykelveje er det i forbindelse med udviklingsplanen for

Bornholms Cykelveje, planlagt at der opsættes elektroniske tavler hvor der kan

hentes relevant information som forskellige cyklistgrupper har brug for. Dette vil

blive samtænkt med en tilsvarende information for turister og lokale, både i byerne

og i det åbne land og det vil i den forbindelse være oplagt at det kobles sammen

med en overordnet målsætning for GIS i Teknik & Miljø og i hele BRK.

Der vil i den forbindelse være behov for en egentlig design-politik for vores skilte

og informationsstandere.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø

Politikområde:

9 Teknik og Miljø

Mål:

Digitalisering af byggesagsbehandlingen

Det overordnede mål med Bornholms Regionskommunes øgede digitalisering er en

bred anvendelse i den kommunale opgaveløsning som et middel til at udvikle organisationen

og arbejdsprocesserne i kommunen. Dette skal forbedre og effektivisere

BRKs samspil med borgere og virksomheder samt udvikle kommunens ydelser

så de kan leveres digitalt.

De specifikke mål med en øget digitalisering af den kommunale byggesagsbehandling

i Bornholms Regionskommune vil være en fortsat videreudvikling og effektivisering

af arbejdsprocesserne.

Opgaven vil nødvendiggøre igangsætning af en række initiativer, der alle går i retning

af en øget digitalisering og borger-/brugerrettet kommunikation og selvbetjening

i byggesagsbehandlingen.

Videreudvikling og effektivisering kan f.eks. fremkomme via:

Forenkling og standardisering af arbejdsgange i byggesagsbehandling og tilstødende

myndighedsbehandling (planlove, naturfredning, brandsikring mm.).

Omlægning af papirbaserede arbejdsgange til digitale arbejdsgange herunder også

- 172 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

indscanning af de kommunale byggesagsarkiver til digital form.

Øget digitalisering (i den udstrækning det er muligt og hensigtsmæssigt) af den interne

kommunikation mellem parterne i byggesagsbehandlingen og de offentlige

myndigheder.

Bedre udnyttelse af allerede anskaffede it-systemer, både i den enkelte opgaveløsning

og på tværs i organisationen (GIS).

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: V3 Grøn Ø + V1 Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret

på alternativ energi (muskelkraft) + Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

9 Veje og trafik

Mål:

Muligheder for ”frie cykler”, evt. pilotprojekt i samarbejde med relevant erhvervsliv.

Økonomi:

Det forudsættes at økonomien kan finansieres via reklamer. I så tilfælde kan målet

nås inden for rammen

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision: V3: Grøn Ø.

Strategisk mål: Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende

kommunale bygninger til høje miljøkrav.

Politikområde:

Politikområde 9. Byggeri og Plan.

Mål:

a. Opgradering af kommunale bygninger til højest mulige miljøkrav.

b. Øget brug af alternativ energi – eks. solceller på kommunale ejendomme.

- 173 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Økonomi:

Det er pt. ikke muligt at vurdere økonomien og ressourcebehovet i de to mål, idet

opfyldelsen af målene samlet er afhængige af det arbejde, der aktuelt pågår i Teknik

og Miljø omkring energimærkning, etablering af solcelleanlæg på/ved kommunale

bygninger (sammen med Østkraft), ny budgetmodel for bygninger samt afklaringer

omkring valg af ESCO-model (sammen med Økonomi og Analyse).

Det vurderes, at målene sammen med en nødvendig justering af den kommunale

bygningsportefølje på sigt gennem investeringer indebærer større besparelsesmuligheder.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: V3 Grøn Ø + V1 Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret

på alternativ energi (muskelkraft) + Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Politikområde:

9 Veje og trafik

Mål:

Minimere forældrekørsel til skoler (bilfri zoner, fortrinsvis Rønne Skoler)

Økonomi:

Teknik & Miljø er allerede gået i samarbejde med bornholmske aktører (Energitjenesten,

skoler, politi mv.) om bilfrie skoler. Finansieres over anlægskontoen som

en del af Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje. Der er/vil blive søgt anlægsbevilling

til opstart af projektet i 2011. Anslået udgift i 2011 på ca. 50.000 kr.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: V1 Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder +

Udvikling af øens havne til nye formål

Politikområde:

9 Veje og trafik

Mål:

Udvikling af levende by- og havnemiljøer. By- og havnemiljøer skal sammentænkes

– f.eks. Hasle

Økonomi:

Målrettet og sammentænkning af planlægning af by- og havneplaner. Prioritering

af hvilke områder der først skal udbygges således man kan kanalisere administrative

ressourcer til arbejdet.

- 174 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: V1 Et godt og aktivt liv for alle

Strategisk mål: Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder

Politikområde:

9 Veje og trafik

Mål:

Skabe et levende og aktivt bymiljø på Rønne Store Torv. Legepladser, ingen biler,

toiletter

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen.

Det er vigtigt at der sker en forventningsafstemning med erhvervslivet, borgerne

og politikerne inden torvet ”gøres bilfrit”.

Der afsættes midler til en parkeringsundersøgelse og en cyklistundersøgelse af

Rønne bymidte. Midlerne til undersøgelserne foreslås afholdt over anlægsmidlerne,

bl.a. i forbindelse med Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje. Afhængig af

resultatet af undersøgelsen, kan det forventes at der skal ske yderligere investeringer

på torvet. Der er/vil blive søgt om ca. 150.000 kr. af anlægsmidler i 2011 til

opstart af undersøgelserne.

Prioriteringer i budget 2012

Budgettet til asfaltudlægninger reduceres med 0,4 mio. kr. Det ændrer ikke ved

målsætningen om at bevare vejkapitalen på det overordnede vejnet. Det kan dog

ikke undgås at der bliver indført kørselsrestriktioner for tunge køretøjer, hvilket kan

medføre væsentlige ulemper for landbruget.

Der nedprioriteres på vedligehold af de grønne områder og skovene med 1,5 mio.

kr., samt på området Natur og Miljø med 0,5 mio. kr., hvilket vil bevirke et ringere

serviceniveau på publikumsfaciliteter (stier, shelters, borde, skilte mv.), samt dårligere

vedligeholdelse af veje.

Der er i 2011 nedlagt 5 stillinger i Teknik & Miljø, med henblik på at spare i alt 1,4

mio. kr. årligt. Personalebesparelsen vil få konsekvenser for sagsbehandlingen på

en række områder og medføre reduceret bistand til bl.a. andre planlægningsenheder

og virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Vejkontoen reduceres med 1,75 mio. kr. og det vil således alene være muligt at

bevare vejkapitalen på det overordnede vejnet, medens der må forudses en stadig

forringelse af de lokale veje. Denne tendens vil blive forstærket fra den 1. juli 2011

hvor det tilladelige akseltryk stiger fra 10 til 11,5 tons hvilket især vil have betydning

for de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive

- 175 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

voldsomt forøget. Den vedtagne besparelse vil yderligere forstærke behovet for at

indføre kørselsrestriktioner på de mindre veje.

Vintertjenestens budget hæves med 4 mio. kr., hvorved det i højere grad vil være

muligt at levere snerydning og glatførebekæmpelse i henhold til den politisk vedtagne

vinterinstruks. Herudover må der fremover forventes øgede udgifter i forbindelse

med skader på vejanlæg forårsaget af tøbrud.

Naturplejen opprioriteres med 1 mio. kr., hvorved der vil ske en opprioritering af

pleje og vedligehold af naturområder med henblik på at sikre fastboende og turister

et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og fritidsaktiviteter i naturen.

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 203.433 171.192 171.032 171.137 170.532 170.532

Indtægter -67.538 -48.287 -47.871 -47.871 -47.871 -47.871

Nettobudget 135.895 122.905 123.161 123.266 122.661 122.661

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Aftale om SR-tillæg 2010 10 10 10 10

Teknisk korrektion vedr. Almevej 10 og Gl. Rønnevej 1 11 11 11 11

Teknisk korrektion vedr. arealleje Velkomstcentret 25 25 25 25

Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011

-1.015 -1.023 -1.023 -1.023

Ændring af lov om sygedagpenge 44 46 46 46

Kontrakt om brandslukning i Nexø-distriktet 315 315 315 315

Teknisk korrektion vedr. Kirkepladsen 6 m.fl. 40 40 40 40

Lukning af Sandvig og Østermarie plejehjem 200 200 200 200

Nu brandstation i Allinge -103 -103 -103 -103

Teknisk korrektion vedr. ændrede pensioner 111 111 111 111

Regulering husleje Supportcenter 31 31 31 31

Køb af kiosk, Hammerhavn jf. ØKR 22.6.2011 -57 -57 -57 -57

Tilskud leje af arealer vedr. havne (fra FKF) 16 16 16 16

Ny beregning regionale tilskud 10.8.2011 -2 -2 -2 -2

- 176 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Bekendtgørelse nr. 1413 af 9.12.2009 om sideaktiviteter i almene

boligorganisationer

0 0 -7 -7

Bekendtgørelse nr. 1019 af 25.10.2009 ændring af bekendtgørelse

om jordvarmeanlæg

-4 -4 -4 -4

Lov nr. 122 af 23.2.2011 om ændring af lov om miljøgodkendelse

m.v. af husdyrbrug

2 2 2 2

Bekendtgørelse nr. 259 af 23.3.2010 om ændring af bekendtgørelse

om indretning, etablering og drift af olietanke mm.

-4 -4 -4 -4

Vejledning nr. 9628 af 12.11.2010 om udarbejdelse af badevandsprofiler

0 12 12 12

Bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010 om vurdering af visse

offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

-1 -1 -1 -1

Bekendtgørelse nr. 114 af 11.2.2011 om ændr. af bekendtgørelse

om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder

1 1 1 1

Bekendtgørelse nr. 1217 af 11.12.2008 om batterier og akkumulatorer

og udtjente batterier og akkumulatorer

76 76 0 0

Lov nr. 379 af. 2.5.2011 om ændr. af lov om offentlige veje og

lov om private fællesveje (valgplakater på vejareal)

-9 -9 -9 -9

Lov nr. 1537 af 21.12.2010 om private fællesveje 228 228 228 228

Bekendtgørelse nr. 61 af 27.1.2011 om energimærkning af

bygninger

-37 -37 -37 -37

Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Færre asfaltudlægninger -415 -415 -415 -415

Mindre vedligeholdelse af de grønne områder og skovene -1.556 -726 -726 -726

Personalebesparelse, nedlæggelse af 5 stillinger i Teknik og

Miljø

-1.432 -2.148 -2.148 -2.148

Besparelse på vejkonto under området Veje og Havne -1.815 -1.815 -1.815 -1.815

Besparelse på området for Natur og Miljø -518 -518 -518 -518

Budgettilpasning vedr. nedbør/sne 4.148 4.148 4.148 4.148

Naturpleje 1.037 1.037 1.037 1.037

Effektiviseringer i Vej og Park -939 -939 -939 -939

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

9.1 Kommunale ejendomme

9.2 Natur

9.3 Miljø

9.4 Beredskab

9.5 Veje

9.6 Havne

9.7 Administration

- 177 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.1: Beboelsesejendomme

Budgetområde 9.1 Kommunale ejendomme

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter de kommunale ejendomme, der administreres i Teknik &

Miljø, herunder udlejning af boliger og erhvervslejemål samt drift af offentlige toiletter.

Gennemførelsen af professionel ejendomsdrift i forhold til andre kommunale

ejendomme er også placeret i budgetområdet.

Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø

Teknik & Miljø administrerer drift og vedligeholdelse af ca. 460 boliger fordelt på en

række bebyggelser, ca. 45 øvrige bygninger med bl.a. erhvervslejemål og anden

benyttelse samt ca. 90 offentlige toiletter.

Der ydes også bistand til de øvrige kommunale virksomheder og stabe omkring

bygningsrådgivning, bygge- og anlægsprojekter, bygningsrenovering, drift og vedligehold,

energibesparende foranstaltninger samt tilgængelighed for handicappede.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 31.779 24.421 23.895 23.895 23.888 23.888

Indtægter -29.566 -25.285 -25.026 -25.026 -25.026 -25.026

Nettobudget

Heraf (netto)

2.213 -864 -1.131 -1.131 -1.138 -1.138

Beboelsesejd. -581 -1.909 -2.849 -2.849 -2.849 -2.849

Andre faste ejd. -1.386 -1.249 -814 -814 -821 -821

Adm.bygninger 4.839 4.438 4.521 4.521 4.521 4.521

Offentlige toiletter 3.663 3.021 3.085 3.085 3.085 3.085

Driftsikring og

ydelsesstøtte

2.232 2.828 2.852 2.852 2.852 2.852

Kirkegårde, tilskud

11 14 14 14 14 14

Fællesantenneanlæg

28 0 0 0 0 0

Ældreboliger *)

*) Ikke-overførbar

-6.593 -8.006 -7.940 -7.940 -7.940 -7.940

Forudsætninger for budget 2012

Beboelsesejendomme

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende 73 ejendomme, med i alt 137

lejligheder placeret i følgende områder: Allinge/Gudhjem, Hasle, Nexø, Pedersker,

Rønne og Aakirkeby.

Andre faste ejendomme

Der udarbejdes bygningsoversigter for øvrige kommunale ejendomme i byområderne.

Der lægges op til en beslutning i Kommunalbestyrelsen hvorvidt ejendommene

fortsat skal anvendes til kommunale formål eller afhændes.

- 178 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.1: Beboelsesejendomme

Budgettet omfatter såvel ejendomme med erhvervslejemål som ejendomme uden

lejeindtægter.

Administrationsbygninger

Budgettet omfatter udgifter og indtægter (bortset fra daglig vedligeholdelse og rengøring)

vedrørende følgende bygninger:

Offentlige toiletter

Toftelunden 1, Hasle

Skovløkken 4, Tejn

Møllevænget 1, Nexø

Ravnsgade 5; Aakirkeby

Jernbanegade 9, Aakirkeby

Nyker Hovedgade 5, Nyker

Ullasvej 15 – 23, Rønne

Landemærker 26, Rønne

Vibegårdsvej 2, Rønne

Østre Ringvej 1, Rønne

Helsevej 4, Rønne

Budgettet omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse samt rengøring af ca. 90 offentlige

toiletter. I 2008 blev opgaven med rengøring og vedligeholdelse for ca. 1/3

af de offentlige toiletter udbudt offentligt. I 2012 udbydes de samme opgaver vedrørende

de resterende offentlige toiletter.

Driftssikring og ydelsesstøtte

Budgetområdet omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger

og almene boliger samt afdragsbidrag vedr. byfornyede/boligforbedrede

ejendomme.

Kirkegårde

Beløbet udgør et fast ureguleret tilskud til Rønne Kirkegård.

Ældreboliger

Budgetområdet omfatter dels kommunal ydelsesstøtte til privatejede ældreboliger

og dels bygningsdriften for nedenstående kommunale ældre-/handicapboliger, idet

udgifter til servicearealer ikke henhører under dette område, men under den virksomhed

aktiviteten henhører.

Slottet, Rønne

Aabo, Aakirkeby

Nylars

Årsdale

Svaneke

Røbo, Rø

Klintebo, Aakirkeby

Stjernehuset, Aakirkeby

Stenbanen, Rønne

Lejeindtægterne skal ud over den almindelige bygningsdrift også dække udgiften til

beboernes andele af renter og afdrag på de optagne lån. Udgifterne hertil bogføres

imidlertid på hovedkontiene 07 og 08, hvorfor budgetområdet udviser et ”overskud”,

til dækning af disse udgifter.

- 179 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.2: Natur

Budgetområde 9.2: Natur

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter drift og pleje af fredede områder, fortidsminder, gangstier,

vådområder, klippeløkker, grønne områder, legepladser, forpagtninger, skove

og strande.

Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø

Naturområdet omfatter en række både drifts- og myndighedsopgaver.

Inden for drift varetages driftsopgaver vedr. kommunens skove, naturpleje af fredede

arealer og fortidsminder, stier, strande, grønne områder, legepladser. Hovedmålet

med driften inden for de nævnte områder er, at der sikres de fastboende

og turister et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og fritidsaktiviteter i høj kvalitet

samtidig med at naturområderne beskyttes, vedligeholdes og forbedres.

Inden for myndighedsområdet varetages opgaver med bl.a. tilsynet med fredede

områder for at sikre overholdelse af bestemmelserne fastlagt i fredningskendelser

og tilsyn med de øvrige naturområder, som er beskyttet efter særlige bestemmelser

i naturbeskyttelsesloven.

Området omfattes af kvalitetsstyringsordningen for natur og miljølovgivningen, der

blev certificeret pr. 1.1.2010, og recertificeret ultimo 2010.

Prioriteringer i budget 2012

Naturområdet vil skulle stå for gennemførelse af de statslige vand- og naturplaner,

i første omgang ved udarbejdelse af en handleplan, og dernæst ved realiseringen af

den. Dette vil betyde en nedprioritering af den eksisterende naturplejeindsats

medmindre der tilføres midler til formålet, fra statslig eller kommunal side. Det endelige

omfang kendes ikke endnu.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 13.804 16.510 15.312 16.141 16.141 16.141

Indtægter -6.568 -5.692 -5.363 -5.363 -5.363 -5.363

Nettobudget

Heraf (netto)

7.236 10.818 9.949 10.778 10.778 10.778

Ubestemte formål -280 169 156 156 156 156

Grønne områder

og naturpladser

4.641 5.510 5.081 5.356 5.356 5.356

Naturforvaltningsprojekter

3.012 3.701 4.339 4.616 4.616 4.616

Forlagsvirksomhed

-6 0 0 0 0 0

Fredningserstatninger

35 56 57 57 57 57

Skove -263 1.170 97 374 374 374

Vedligeholdelse

af vandløb m.m.

97 212 219 219 219 219

- 180 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.2: Natur

Forudsætninger for budget 2012

Ubestemte formål

Området omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er

taget stilling til anvendelsen eller hvor arealet endnu ikke er anvendt i overensstemmelse

med sit formål.

I det omfang det har været muligt er arealerne udlejet eller bortforpagtet.

Grønne områder og naturpladser

Området omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer.

Naturforvaltningsprojekter

Budgetområdet omfatter tilsyn med og pleje af ca. 3.000 ha ikke statsejede, fredede

områder, øvrige særlige naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser

og ca. 1.000 fortidsminder.

Vedligeholdelse af ca. 160 km gangstier med tilhørende trappeanlæg mv. Naturgenopretning

af vådområder, klippeløkker og andre overdrevsarealer.

Det forventes at naturplejebudgettet vil blive hårdt belastet at gennemførelsen af

de statslige vand- og naturplaner i 2012-2015, medmindre der tilføres statslige eller

kommunale midler hertil.

Fredningserstatninger

Budgettet omfatter kommunens bidrag til fredningserstatninger.

Skove

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale skove, herunder salg

af skovhugst og juletræer. Udgifter og indtægter er reguleret efter frasalg af kommunale

skove.

Vedligeholdelse af vandløb m.m.

Budgettet omfatter administration samt sikring af brinker og oprensning for kommunale

vandløb.

- 181 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.3: Miljø

Budgetområde 9.3: Miljø

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter bl.a. tilsyn med virksomheder, landbrug, private brønde

og vandboringer, badevandskontrol, administration af råstofloven, administration af

varmeforsyningsloven, varmeplanlægning, spildevandsplanlægning samt skadedyrsbekæmpelse.

Budgetområdet omfatter regionale opgaver der er tillagt Bornholms Regionskommune

i forbindelse med strukturreformen i 2007, og som finansieres af en del af

den bevilling fra Region Hovedstaden der tilføres kommunen hvert år. Det drejer

sig om kortlægning og oprensning af jordforurening samt råstofplanlægning.

Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø

Der gives bl.a. miljøgodkendelser og føres tilsyn med ca. 270 virksomheder og ca.

600 landbrug samt med vandboringer, private brønde og boringer.

Ved udvidelser af husdyrbesætninger udføres undersøgelser af de miljømæssige

konsekvenser ved etableringen efter reglerne om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Området omfattes af kvalitetsstyringsordningen for natur og miljølovgivningen, der

blev certificeret pr. 1.1.2010 og recertificeret ultimo 2010.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 5.639 5.292 4.830 4.841 4.962 4.962

Indtægter -3.751 -2.453 -2.431 -2.431 -2.431 -2.431

Nettobudget

Heraf (netto)

Miljøbeskyttelse,

1.888 2.839 2.399 2.410 2.531 2.531

fælles formål,

planlægning, tilsyn

m.m.

1.106 1.475 1.500 1.511 1.511 1.511

Jordforurening *) 1.178 1.240 1.267 1.267 1.267 1.267

Grundvandskortlægning

806 596 20 20 217 217

Skadedyrsbekæmpelse

-1.312 -543 -537 -537 -537 -537

Bærbare batterier 110 71 149 149 73 73

*) Ikke-overførbar

Forudsætninger for budget 2012

Miljøbeskyttelse, fælles formål, planlægning, tilsyn m.m.

Opgaverne omfatter bl.a. kortlægning og analyser samt tilsyn med virksomheder,

landbrug, private brønde og vandboringer, badevandkontrol, administration af varmeforsyningsloven

m.m.

- 182 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.3: Miljø

Jordforurening

Budgettet omfatter de regionale opgaver, der ved lov blev tillagt Bornholms Regionskommune

i forbindelse med strukturreformen i 2007 og består bl.a. i kortlægning

og undersøgelse af forurenede grund samt oprensning heraf.

Budgetbeløbet udgøres af en andel af det regionale statstilskud som Bornholms Regionskommune

modtager.

Grundvandskortlægning

Grundvandskortlægning og indsatsplaner for de kortlagte områder for Bornholm tilendebringes

i 2011, bortset fra Rønne-området. Staten er gået i gang med kortlægning

af Rønne-området, og derefter skal kommunen i 2014 lave indsatsplan for

området.

Skadedyrsbekæmpelse

Området omfatter hovedsagelig rottebekæmpelse, som finansieres ved en afgift der

hidtil har været på 0,1 ‰ af ejendomsvurderingerne. På grund af stigende ejendomsvurderinger

har indtægterne over en 5-årsperiode oversteget udgifterne. Området

er fuldt ud brugerfinansieret, idet det budgetterede overskud udgøres af den

kommunale momsrefusion, som ikke må indregnes i afgiften. Derfor foreslås taksten

nedsat til 0,08 ‰ af ejendomsvurderingerne.

Bærbare batterier

Kommunerne skal afholde udgifterne til indsamling og håndtering af udtjente batterier

og akkumulatorer. Indsamling og håndtering varetages af Bofa.

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Rottebekæmpelse

Noter:

Ejendomme Ejd.værdi 0,1 ‰ 0,08 ‰ - 20 1+2

1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget

2. Taksten ændres pga. stigninger i ejendomsvurderingerne

- 183 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.4: Beredskab

Budgetområde 9.4: Beredskab

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter drift af brandvæsenet samt den civile del af Beredskabet.

Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 12.985 10.295 10.506 10.506 10.506 10.506

Indtægter -1.624 -547 -363 -363 -363 -363

Nettobudget 11.361 9.748 10.143 10.143 10.143 10.143

Forudsætninger for budget 2012

Kommunalbestyrelsen godkendt organiseringen af Bornholms Brandvæsen. Budgettet

bygger på denne organisering.

Organiseringen indebærer, at der er brandstationer i Rønne og Allinge samt hjælpebrandstationer

i Aakirkeby og Gudhjem, som organisatorisk tilknyttes hhv. Rønne

og Allinge.

Den administrative del af beredskabet er placeret på brandstationen i Rønne.

Der er indgået en aftale med Falck om slukning i Neksø distrikt, som gælder i 6 år

fra 1. maj 2011. Aftalen kan forlænges i 2 gange 2 år.

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Indsatsleder Kr./time 351 359 2,2 1

Mandskab Kr./time 351 359 2,2 1

Instruktør Kr./time 455 465 2,2 1

Sikkerhedsvagt Kr./time 259 264 2,2 1

Autosprøjte, tankvogn, slangetender

Kr./time 559 571 2,2 1

Lysaggregat 10 kva Kr./time 418 427 2,2 1

Motorsav

Noter:

Kr./time 178 182 2,2 1

1. Beredskabsstyrelsen udmelder ikke vejledende takster mere. For regulering af taksterne anvendes den

kommunale pris- og lønfremskrivning med 2009 som basisår.

Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke

Er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven.

Taksterne er ekskl. Moms

- 184 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.5: Veje

Budgetområde 9.5: Veje

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter vedligehold af kommuneveje, vintertjeneste og vejmyndighedsområdet.

Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø

Vejnettet på Bornholm er klassificeret i overordnede veje og lokale veje. Med det

nuværende budget vil det alene være muligt at bevare vejkapitalen på det overordnede

vejnet, medens der må forudses en stadig forringelse af de lokale veje. Denne

tendens vil blive forstærket fra den 1. juli 2011 hvor det tilladelige akseltryk stiger

fra 10 til 11,5 tons. Denne stigning har især betydning for de mindre og smalle

kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsom forøget.

Budgettet til vintertjeneste ses i sammenhæng med det øvrige driftsbudget til veje,

hvilket betyder, at der i vintre med stort behov for snerydning og glatførebekæmpelse

vil være færre midler til rådighed for vedligeholdelsen af vejene.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 92.202 68.816

Indtægter -8.947 -2.327

Nettobudget

Heraf (netto)

83.255 66.489

Veje, fællesudg. 1.492 904 924 924 924 924

Arb. for fremmed

regning

182 0 0 0 0 0

Parkeringsordn. 189 -62 -58 -58 -58 -58

Vejvedl.holdelse 30.539 41.514 38.861 39.857 39.857 39.857

Belægninger m.v. 5.657 12.131 12.040 12.040 12.040 12.040

Vintertjeneste 44.881 11.655 16.109 16.109 16.109 16.109

Læskure og busterminaler

302 322 331 331 331 331

Leje/udlejning af

P-pladser

13 25 26 26 26 26

Forudsætninger for budget 2012

Veje, fællesudgifter

Budgettet omfatter udgifter til vejplanlægning herunder abonnementer på vejdata

og drift af vejlaboratorium.

Arbejder for fremmed regning

Området omfatter hovedsagelig drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170

og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning

Området budgetteres til 0, idet området pr. definition skal udvise balance.

- 185 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.5: Veje

Parkeringsordninger

Parkeringsordninger omfatter parkeringskontrol på hele øen, samt parkeringsafgift i

Gudhjem. Parkeringskontrollen tilpasses behovet i de enkelte områder.

Vejvedligeholdelse

Budgettet til vejvedligeholdelse skal dække udgifter til bl.a. belysning, skiltning, rabatter

og grøfter, rastepladser, renholdelse herunder rendestene og rendestensbrønde,

fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder.

Budgettets størrelse er stort set en videreførelse af de tidligere kommuner og amtets

budgetter, og medfører en stadig forringelse af vejkapitalen. En væsentlig del

af anlægspuljen til veje (ca. 10 mio. kr. ud af ca. 17 mio. kr.) anvendes til en løbende

vedligeholdelse af det overordnede vejnet.

Stigningen af det tilladelige akseltryk fra 10 til 11,5 tons vil især have betydning for

de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsom

forøget. Ét 10 tons akseltryk svarer således til 47.000 personbiler, medens et 11,5

akseltryk svarer til ca. 70.000 personbiler. Det overvejes kraftigt om der skal indføres

kørselsrestriktioner på disse veje, eventuelt årstidsbestemt.

Inden for gadebelysningsområdet er lovgivningen ændret, således at der fra 1. januar

2015 skal ske en løbende udfasning af kviksølvslyskilder. Kommunen har

2.500 armaturer og en samlet udskiftning vil koste ca. 12 mio. kr. Indtil videre afventer

Teknik & Miljø at igangsætte en udskiftning, specielt fordi der måske kan

forventes en udvikling med nye alternative lyskilder.

Vintertjeneste

Vintertjenesten omfatter glatførebekæmpelse og snerydning i overensstemmelse

med målsætningerne herfor. I årene 2003 – 2008 har den gennemsnitlige udgift

udgjort 12,2 mio. kr., mens udgifterne i 2009 udgjorde 15,3 mio. kr. og i 2010 hele

47 mio. kr. som følge af den usædvanlige vinter 2010/2011.

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Leje af parkeringsbåse, Rønne Håndv.mestre Kr./bås/dag 38 39 2,2 2

Fortovsafgift, udeservering

Restauranter i

bymidten

Kr./år/m² 190 194 2,2 1 2

Køb af el, St. Torv Rønne

Noter:

Torvehandlende Kr./bod/dag 32 33 2,2 2

1. Der opkræves for minimum 2 m²

2. Afrundes til hele kroner

- 186 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.6: Havne

Budgetområde 9.6: Havne

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter drift af kommunale havne samt tilskud til private havne.

Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø

Teknik- og Miljøudvalget har den 6. maj 2009 behandlet en plan for de kommunale

havnes fremtidige økonomi.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 9.906 8.787 8.941 8.941 8.941 8.941

Indtægter -7.188 -6.559 -6.764 -6.764 -6.764 -6.764

Nettobudget 2.718 2.228 2.177 2.177 2.177 2.177

Forudsætninger for budget 2012

Havnenes budget forhindrer en yderligere nedbrydning af havnene og opretholde

den nuværende standard. Der er ikke midler til et løft af havnene pt.

Den primære indsats på havnene – både hvad angår drift og anlæg – vil blive lagt i

at forhindre nedbrud af havneværkerne, og derefter i en omstilling for at skabe

rammer for at fastholde og udvikle havnene.

- 187 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.6: Havne

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012

Generelle priser:

Lystbåd, fastligger Kr./m²/år 176,36 180,24 2,2

Joller på vand:

Indtil 8 m² Kr./år 1.253,55 1.281,31 2,2

> 8 m² - yderligere pr. m² > 8 Kr./m²/år 176,36 180,24 2,2

Joller på land Kr./år 566,95 579,42 2,2

Rabat for egen Y-bom Kr./år 1.259,87 1.287,59 2,2

Gæstesejlere:

< 10 m Kr./døgn 150 150 0,0

< 10 m Kr./døgn 140 140 0,0 2

10 – 13 m Kr./døgn 180 180 0,0

10 – 13 m Kr./døgn 170 170 0,0 2

13 – 16 m Kr./døgn 220 230 4,5

13 – 16 m Kr./døgn 210 220 4,8 2

16 – 20 m Kr./døgn 270 280 3,7

16 – 20 m Kr./døgn 250 260 4,0 2

20 – 30 m Kr./døgn 400 410 2,5

20 – 30 m Kr./døgn 380 390 2,6 2

> 30 m Kr./døgn 600 620 3,3

> 30 m Kr./døgn 550 570 3,6

Standplads Kr./m² 44,11 45,08 2,2

Gebyr for opkrævning på båd Kr. 50,00 50,00 0,0

Venteliste til bådplads Kr./år 100,00 100,00 0,0

Slæbested for ikke hjemmehørende

både

Kr./isætning 50,00 50,00 0,0

Årskort til slæbested Kr./år 345,89 353,5 2,2

Spuling Kr./gang 175,00 175,00 0,0

Bropenge fisk og skaldyr 3 % 3 %

Skibsafgifter:

Anløb Kr./BT/anløb 5,02 5,13 2,2

Månedsafgift Kr./BT/md. 28,98 29,62 2,2

Passagerafgift (enkel) Kr./Pax 4,89 5,00 2,2

Lossehjælp Kr./time 276,72 282,8 2,2

Trossehjælp Kr./anløb 40,35 41,24 2,2

Generel vareafgift Kr./ton 26,45 27,03 2,2

Administrationsrabat 10 % 10 %

Sten/granit Kr./ton 6,72 6,87 2,2

El inkl. adm.bidrag Kr./KwH 2,25 2,25 0,0

Vand Kr./m³ 56,07 57,31 2,2

Vejning Kr./vejning 25,00 25,00 0,0

Vejning, årlig opgørelse Kr./vejning 13,18 13,47 2,2

- 188 -

+/- i

%

Note


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.6: Havne

Område Målgruppe Enhed 2011 2012

Areallejetakster: (minimumstakster)

Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret

- 189 -

+/- i

%

Kr./m²/år 15,84 16,19 2,2

Takst 2: Kajnært og havnerelateret Kr./m²/år 24.50 25,04 2,2

Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret

Kr./m²/år 63,41 64,81 2,2

Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret

Kr./m²/år 95,12 97,21 2,2

Ude servering Kr./m²/år 190,00 194,00 2,2

Redskabsrum Kr./m²/år 207,53 212,1 2,2

Erhvervslejemål i øvrigt Kr./m²/år 345,89 353,5 2,2 1

Leje af redskabskasse Kr./år 181,49 185,49 2,2

Venteliste redskabsrum/-kasse Kr./år 51,95 53,09 2,2

Bedding, Svaneke 5 t

Optagning og udsætning Kr./gang 2.453,44 2.507,42 2,2

Ståpenge Kr./dag 207,24 211,8 2,2

Bedding, Tejn 400 t

Optagning og udsætning (minimum)

Kr./gang 3.340,31 3.413,8 2,2

Ståpenge (minimum) Kr./dag 210,29 214,92 2,2

Henståen (minimum) Kr./dag 140,19 143,28 2,2

Luft til sprøjtemaling Kr./time 267,77 273,66 2,2

Mandskab:

Alm. Mandskabstime Kr./time 451,44 461,37 2,2

Overtidstillæg Kr./time 308,58 315,37 2,2

Supplerende rotationspladser:

Joller Pr år 500,00 500,00 0,0

Lystbåde op til 10 m Pr år 800,00 800,00 0,0

Lystbåde over 10 m Pr år 1.200,00 1.200,00 0,0

Noter:

1. Minimum 600,00 kr. årligt

2. Rabat i vinter- og ydersæson, samt betaling med betalingskort, grupperabat over 20 både ved samlet tilmelding

og betaling.

Priserne er inkl. moms.

Note


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.7: Administration

Budgetområde 9.7: Administration

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og administration på Teknik & Miljøs

områder.

Teknik & Miljø varetager kommunens myndighedsopgaver vedrørende arealplanlægning,

byggeri, miljø, vand, natur og veje.

De regionale opgaver med råstofkortlægning og jordforening er placeret i Teknik &

Miljø.

Herudover står virksomheden for administration og drift af kommunens ejendomme,

parker, skove, havne, veje m.m., herunder også køb og salg af fast ejendom,

rådgivning om energi- og bygningsforhold og Agenda 21. Naturpleje af fredede områder

og fortidsminder er også placeret i Teknik & Miljø.

Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø

Virksomheden beskæftiger pt. ca. 90 administrative medarbejdere, 55 deltidsansatte

brandmænd og 7 havnefogeder. En del af de administrativt ansatte medarbejdere

er deltidsansatte.

Den administrative del af virksomheden har til huse på Tejn Rådhus samt på

Brandstationen på Fabriksvej i Rønne.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 37.116 37.071 35.935 35.205 34.486 34.486

Indtægter -9.894 -5.422 -5.544 -5.544 -5.544 -5.544

Nettobudget 27.222 31.649 30.391 29.661 28.942 28.942

Forudsætninger for budget 2012

Området omfatter personaleudgifter m.m. i Teknik & Miljø, som varetager følgende

opgaver:

Fysisk planlægning, herunder kommune- og lokalplanlægning, råstofplanlægning og

kortlægning af jordforurening (regionale opgaver), spildevandsplanlægning, varmeplanlægning,

vand- og naturplaner, trafiksikkerhedsplan, indsatsplanlægning for

grundvandsbeskyttelse.

Myndighedsopgaver, tilladelser, tilsyn og håndhævelse, i henhold til følgende love:

Byggelov, boligreguleringslov, byfornyelseslov, færdselslov, herunder parkeringsregler,

i det omfang kommunen har fået overdraget beføjelserne fra politiet, hegnssynslov,

jordforureningslov, kystbeskyttelseslov, lejelov, miljøbeskyttelseslov, lov

om miljøgodkendelser til husdyrbrug, miljømålslov, naturbeskyttelseslov, planlov,

privatvejslov, råstoflov, sommerhuslov, taxalov, varmeforsyningslov, vandløbslov,

vandforsyningslov, vejlov, lov om vintervedligeholdelse.

Tilsyn med og pleje af kommunale og private fredede arealer.

Sekretariatsfunktion for hegnssynet.

- 190 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.7: Administration

Sekretariat og formandskab for huslejenævn og beboerklagenævn samt tilsyn med

almene boligorganisationer og støttet byggeri.

Køb og salg af kommunens ejendomme samt udlejning/bortforpagtning af kommunens

ejendomme og jord.

Drift og vedligeholdelse af kommunens veje, parker og grønne områder, offentlige

toiletter, strande, kyst- og andre stier, skove, kommunale havne, bygninger og anlæg,

der ikke er tilknyttet en kommunal virksomhed.

Drift af kommunens vintertjeneste.

Administration af professionel ejendomsdrift.

Bygningskonsulenttjeneste for øvrige virksomheder i kommunen, herunder energikonsulenttjeneste,

energiregistrering og -mærkning.

Diverse opgaver, herunder opkrævning af statsafgifter for private spildevandsanlæg

og administration af fællesantenneanlæg i Åkirkeby.

Drift af det kommunale brandvæsen og redningsberedskab, samt tilsyn med virksomheder

i henhold til de brandtekniske forskrifter, brandteknisk byggesagsbehandling,

udførelse af lovpligtige brandsyn og administration af fyrværkerilovgivningen.

Desuden administreres det frivillige kommunale redningsberedskab.

Budgettet for 2011 m.fl. år svarer budget 2010.

Indtægter:

Området omfatter dels indtægter fra administrationsvederlag vedrørende boliger,

veje, og havne og dels gebyrer vedrørende byggesagsbehandling, miljøtilsyn, taxi

samt ejendomsoplysninger.

- 191 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.7: Administration

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Byggesagsgebyrer:

Kategori 1: Simple konstruktioner

Grundtakst Kr./stk. 2.078,00 2.123,72 2,2

+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 4.156,99 3.123,72 -24,9 1

+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2

Nedrivningstilladelse Kr./stk. 2.078,50 2.124,23 2,2

Kategori 2: Enfamiliehuse og sommerhuse

Grundtakst Kr./stk. 5.195,00 4.500,00 -13,4

+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 7.274,74 5.500,00 -24,4 1

+ pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2

Nedrivningstilladelse

Kategori 3: Industri- og lagerbygninger

samt jordbrugserhvervets

avls- og driftsbygninger af begrænset

kompleksitet

Kr./stk. 5.196,24 4.500,00 -13,4

Grundtakst Kr./stk. 3.636,50 3.716,50 2,2

+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 5.714,50 5.840,22 2,2 1

+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2

Nedrivningstilladelse

Kategori 4: Andre faste konstruktioner

Kr./stk. 3.636,50 3.716,50 2,2

Grundtakst Kr./stk. 4.156,00 4.247,43 2,2

+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 6.234,00 6.371,15 2,2 1

+ pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2

Nedrivningstilladelse Kr./stk. 4.156,00 4.247,43 2,4

Engangstilladelser til lejlighedsvis

Kr./stk. 4.156,00 4.247,43 2,2 7

opstilling af scener, tribuner mv.

Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri

Grundtakst Kr./stk. 7.273,00 4.000,00 -45,0

+ pr. m² Kr./m² 10,39 16,29 56,8

Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 9.353,23 6.000,00 -35,9 1

+ pr. m² Kr./m² 10,39 16,29 56,8

Nedrivningstilladelse Kr./stk. 7.274,74 4.000,00 -45,0

Dispensationer Kr./stk. 2.078,00 2.123,72 2,2

Udarbejdelse af deklarationer Kr./stk. 1.000,00 1.000,00 0,0

Tinglysning af deklarationer Kr./stk. 1.400,00 1.400,00 0,0 2

Ejendomsoplysningsskema Kr./stk. 400,00 400,00 0,0 3

BBR Kr./stk. 0,00 0,00

- 192 -


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Budgetområde 9.7: Administration

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Taxi:

Behandling af ansøgning om tilla-

delse

- 193 -

Kr./stk. 633 649 2,6 4

Udstedelse af tilladelse eller godkendelse

Kr./stk. 1386 1422 2,6 4

Udstedelse af førerkort Kr./stk. 102 105 2,6 4

Påtegning af toldattest Kr./stk. 145 149 2,6 4

Udlevering af trafikbog Kr./stk.

Udlevering af nummerplade Kr./stk.

Øvrige takster:

Fremstillingspris

+ 20,00

Fabrikationspris

+ 30,00

Fremstillingspris

+ 20,00

Fabrikationspris

+ 30,00

Jordflytningsgebyr Ejendomme Kr./år 6,75 6,90 2,2 5

Skorstensfejning 6

Noter:

1. Vanskellige sager er f.eks. sager, hvor der bygges ud over byggeretten, hvor der skal dispenseres fra bygningsreglementets

bestemmelser, lovliggørelsessager o. lign.

2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året.

3. Gebyret for ejendomsoplysningsskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af 15.4.1988 samt Lovbekendtgørelse

nr. 724 af 26. juni 2006

4. Taksterne reguleres én gang årligt pr. l. januar på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne,

udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året forud

120,1/123,2 (januar 1980 = 100). Beløbene afrundes til hele kroner.

5. Inkl. moms – opkræves sammen med ejendomsskatten

6. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster

7. Foreninger, godkendt iht. Folkeoplysningsloven, undtages for gebyrer for byggesagsbehandlingen til engangstilladelser

til tribuner, scener mv.


Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2012 - 2015

Anlæg

Anlæg

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 35.213 22.888 44.422 34.116 22.087 22.087

Indtægter -6.313 -2.453 -21.823 -12.324 -295 -295

Nettobudget 28.900 20.435 22.599 21.792 21.792 21.792

Oversigt over anlægsprojekter

Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Områdefornyelse, nye projekter, netto 23 590 590 590

Områdefornyelse, Hasle, netto 587

Forbedr. af fysisk miljø i yderområder 2011, nedrivning

af ejendomme, netto

787

Havnebad i Hasle by 2 1.141

Havnebad i Hasle by 2, statstilskud -1.141

Omfartsvej øst om Rønne 18.666 12.029

Omfartsvej øst om Rønne, statstilskud -18.666 -12.029

Disponibel anlægspulje, veje og broer 19.337 19.337 19.337 19.337

Disponibel anlægspulje, havne 1.866 1.866 1.866 1.866

Forudsætninger for budget 2012

Der er i budgettet afsat en pulje til områdefornyelse. Puljen er frem til og med 2012

afsat til konkrete områdefornyelsesprojekter i Hasle.

Der er modtaget tilsagn om statslige puljemidler fra Indsatspuljen på i alt

3.465.000 kr. til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Midlerne

ydes bl.a. til opkøb af private ejendomme med henblik på nedrivning eller renovering.

Den kommunale nettoudgift til projektet udgør 1.485.000 kr., som finansieres

af puljen til køb og salg af ejendomme, med 742.500 kr. i årene 2011 og 2012 (beløb

i 2011-priser).

Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevillinger til udvidelse af projektet

’Havnebad i Hasle by, Mulighedernes Land’. Anlægsbevillingerne udgør 3.750.000

kr. vedrørende udgiften til projektudvidelsen samt -3.750.000 kr. vedrørende tilskud

fra Realdania samt fra Transportministeriets Havnepakke 2. Projektet forventes

afsluttet i 2012.

Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevillinger til anlæg af omfartsvej øst om

Rønne. Anlægsbevillingerne udgør 35 mio. kr. vedrørende udgifter til anlæg af

Ringvejen samt -35 mio. kr. vedrørende tilskud fra Transportministeriets puljer.

Projektet forventes afsluttet i 2013.

Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende veje og broer. Teknik- og Miljøudvalget

godkender disponeringen af puljen.

Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende havne. Teknik- og Miljøudvalget

godkender disponeringen af puljen.

- 194 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Politikområde 10: Forsyning og Drift

Politikområde 10 Forsyning og Drift hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet

omfatter fire virksomheder med i alt ca. 250 ansatte (tallet varierer dog en

del med årstiden, især hos Vej & Park Bornholm).

De fire virksomheder på området er:

1. BAT som er kommunens trafikselskab. BAT varetager øens kollektive trafikbetjening

2. Bofa som varetager indsamling, transport og behandling af alle affaldstyper

på øen

3. Vej & Park Bornholm er en entreprenørvirksomhed. Virksomheden udfører

opgaver for kommunale og andre offentlige virksomheder

4. RKR Service som udfører alle former for rengøring og kantinedrift for kommunale

og andre offentlige virksomheder.

BAT løser en vigtig opgave i opfyldelsen af visionen om trafikal tilgængelighed der

lyder: Trafikken til og fra Bornholm skal være på niveau med efterspørgslen. Der

skal sikres tilstrækkelig kapacitet, frekvens og kvalitet til en rimelig pris. Selvom

visionen primært taler om trafikken til og fra øen, er et af RUPens indsatsfelter at

den kollektive trafik på Bornholm understøttes og at denne baseres på og understøtter

regionskommuneplanens centerstruktur.

Overordnede udfordringer på politikområdet

Bofa har i 2011 renoveret/levetidsforlænget affaldsvarmeværket, således at det

forventes, at de væsentligste komponenter vil kunne holde de næste 20 år. I

2011/2012 vil Bofa udvide kapaciteten på deponiet, således at restkapaciteten anslås

til at holde til 2020. Endelig er som følge af nyt deponi etableret ny haveaffaldsplads

i Rønne. En øget regulering af affaldsområdet med liberaliseringer og

tvungne udliciteringer til følge skaber manglende sikkerhed for den fremtidige organisering

af den offentlige affaldssektor.

BAT overtog i 2009 busdriften på Bornholm, hvilket har indebåret indkøb af busser

og ansættelse af chauffører m.fl. Investeringen i busser forventes tjent hjem i de

kommende år, bl.a. gennem besparelser og andre fremtidige tiltag på BATs samlede

forretning. Disse skal skabe mulighed for at fastholde balancen i forhold til budgettet

i de kommende budgetår og nedbringe det overførte underskud over en årrække.

Busparken aldersudskiftes fra 2011 og når det er teknologisk muligt at anvende

alternative energiformer minimeres dieseldrift løbende

0-budget virksomhederne RKR Service samt Vej & Park Bornholm forventer i 2011

at arbejde videre med vidensdeling i virksomheden – samt for Vej & Parks vedkommende

at forberede et kommende generationsskifte i virksomheden.

- 195 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Mål i budget 2012

Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:

Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder.

Målet vedrører:

Konsolidering af nyt regional- og bybusnet.

Mål:

Færre busser men samlet set flere ”køretimer”, så borgerne oplever en øget service

med flere busafgange og en optimering af ruterne. Rutestruktur og materiel

udvikles under hensyntagen til forretningsmæssig og operationel risiko med henblik

på øget kvantitet og kvalitet for eksisterende såvel som nye brugere af BAT

med det formål at flere bruger den offentlige trafik på Bornholm.

Udmøntning af målet:

Rutenettet og ressourceforbrug måles på passagertal og forbrug af personaleressourcer

i forhold til køreplantimer

Opfølgning på målet:

BAT vurderer effekten af det nye rutenet primo 2012 og tilretter eventuelle ændringer

i forbindelse med planskift i august. Belastningseffekt på materiel revurderes

og nødvendige ændringer igangsættes i august. Der koordineres med optimeringen

af skolebusnettet.

Økonomi:

Målet kan holdes indenfor rammen.

Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:

Udvikling af bymiljøet med blandede bolig- og serviceområder.

Målet vedrører:

Revurdering og koordinering af skolebusnet.

Mål:

Optimering af skolebuskørslen ved en tilpasning i forhold til resultat af evaluering

af skolestruktur.

Udmøntning af målet:

Skolebusnettet tilpasses ved hvert skoleår til den faktiske demografi og struktur

Opfølgning på målet:

Der evalueres på kørslen sammen med de lokale områdeskoler før sommerferie og

efter igangsætning i nyt skoleår

Økonomi:

Målet kan holdes indenfor rammen.

- 196 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:

Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres

mere attraktive.

Målet vedrører:

BAT - Implementering af sms mobilbilletsalg og elektronisk køreplan.

Mål:

Fra 2012 skal der være 2 pct. flere brugere af den offentlige trafik i forhold til

2011. Brugerne skal tiltrækkes ved at gøre bussystemet mere tilgængeligt.

Udmøntning af målet:

Der skabes nemmere adgang til den kollektive trafik ved at skabe mulighed for

elektronisk information om rejse og køb af rejse.

Opfølgning på målet:

De årlige tællinger omregnes til årstal og korrigeres for demografisk udvikling ultimo

2012

Økonomi:

Målet kan holdes indenfor rammen.

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Grøn Ø

Strategisk mål: Grøn bæredygtig Ø. Den ”grønne” bevidsthed er allestedsnærværende

i det bornholmske samfund, bade politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte

borger.

Politikområde:

10: Forsyning og Drift

Mål:

At inspirere borgerne til at benytte offentlige transportmuligheder, f.eks. gennem

et pilotprojekt med gratis buskørsel på udvalgte tidspunkter - gratis el-busser i de

største byer eller andre testprojekter.

Økonomi:

Målet holdes inden for rammen.

Mål for Vej og Park

- 197 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende:

Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet,

herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt videnssamfund.

Målet vedrører:

EGU – Vej & Park uddannelse

Mål:

I 2009 blev der oprettet en særlig 2 årlig erhvervsgrunduddannelse indenfor Vej &

Park området for særligt belastede unge mellem 16 og 24 år. Denne uddannelse

forsætter i 2011/2012 for de næste to år på samme vilkår.

Økonomi:

Vej & Park Bornholm har 0-budget og financierer selv uddannelsen.

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 178.391 142.274 144.960 145.806 145.806 145.806

Indtægter -163.295 -124.168 -128.468 -128.468 -128.468 -128.468

Nettobudget 15.096 18.106 16.492 17.338 17.338 17.338

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Ændring af lov om sygedagpenge 20 21 21 21

Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011

-145 -147 -147 -147

Aftale om SR-tillæg 2010 2 2 2 2

Køb af nye busser – BAT jf. KB 30.6.2011 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

10.1: Renovation

10.2: Kollektiv trafik

10.3: Drift

- 198 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Overblik over politikområdet 10, budget 2012

Beløb i 1.000 kr., netto 10.1 10.2 10.3 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - - - - - - - -

Bofa -5.393 0 0 -5.393

BAT 0 21.885 0 21.885

Vej & Park Bornholm 0 0 0 0

RKR Service 0 0 0 0

I alt -5.393 21.885 0 16.492

- 199 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Budgetområde 10.1: Renovation

Budgetområde 10.1: Renovation

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter indsamling, transport og behandling af affald på Bornholm.

Budgetområdet omfatter virksomheden Bofa

På renovationsområdet produceres der årligt ca. 100.000 tons affald på Bornholm.

Af denne mængde genanvendes 66 pct., 26 pct. forbrændes, mens de resterende 8

pct. deponeres (2010-tal).

Jævnfør affaldshierarkiet arbejder Bofa fortsat på at flytte mængder fra deponi til

forbrænding eller genanvendelse samt fra forbrænding til genanvendelse. Det har

gennem de seneste 9 år været muligt at effektivisere og rationalisere driften, således

at de fleste og væsentligste af Bofas takster og gebyrer enten er reduceret i

absolutte tal eller som minimum set i relation til de pågældende års pris- og lønindex.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 85.696 87.881 91.496 91.496 91.496 91.496

Indtægter -93.681 -93.277 -96.889 -96.889 -96.889 -96.889

Nettobudget -7.985 -5.396 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393

Forudsætninger for budget 2012

Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne

og dels fra ca. 21.400 helårshusstande og ca. 3.800 sommerhuse.

Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven og ovenstående ”overskud” skal

dække afskrivninger (afdrag på lån).

Bofa har i 2011 gennemført licitation på affaldsindsamlingen for perioden 2012-

2016.

Bofa har anmodet om en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til udvidelsen af deponikapaciteten.

- 200 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Budgetområde 10.1: Renovation

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Ugetømning i alt Helårshuse kr. 3.098 3.158 + 1,9 1

heraf: - miljøafgift kr. 1.389 1.323 - 4,8

- dagrenovationsgebyr kr. 1.709 1.835 + 7,4

Containerordning, ugetømning i alt Helårshuse kr. 2.777 2.811 + 1,2 1

heraf: - miljøafgift kr. 1.341 1.284 - 4,3

- dagrenovationsgebyr kr. 1.436 1.527 + 6,3

14-dagestømning i alt Helårshuse kr. 2.243 2.240 - 0,1 1

heraf: - miljøafgift kr. 1.389 1.323 - 4,8

- dagrenovationsgebyr kr. 854 917 + 7,4

Ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.219 2.267 + 2,2 2

heraf: - miljøafgift kr. 1.037 1.024 - 1,3

- dagrenovationsgebyr kr. 1.182 1.243 + 5,2

Containerordning, ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.075 2.104 + 1,4 2

heraf: - miljøafgift kr. 1.037 1.024 - 1,3

- dagrenovationsgebyr kr. 1.038 1.080 + 4,0

Tømning af papirbeholder Sommerhuse kr. 168 126 - 25 3

Tømning af container-papir Sommerhuse kr. 142 106 - 25 3

Affald til forbrænding

Forbrændingsegnet affald Kr./Ton 830 800 - 3,7 3

Forbrændingsegnet affald til neddeling

Kr./Ton 1.155 1.125 - 2,7 3

Klinisk risikoaffald Kr./Ton 500 500 0,0

Affald til deponi inkl. Statsafgift:

Deponeringsegnet affald Kr./Ton 1.125 1.125 0,0

Slam Kr./Ton 1.125 1.125 0,0

Tungmetal/kemikalieforurenet jord

og fejeaffald

Kr./Ton 1.125 1.125 0,0

Olieforurenet jord til rensning Kr./Ton 570 550 - 3,5 3

Asbest Kr./Ton 1.125 1.125 0,0

Fiskenet og trawl Kr./Ton 1.300 1.300 0,0

Imprægneret træ Kr./Ton 1.400 1.400 0,0

Blød PVC Kr./Ton 1.675 1.675 0,0

Hård PVC til deponi Kr./Ton 1.125 1.125 0,0

Lettere forurenet jord (dokumentation)

Ren jord og sten til opfyldningsområder:

Kr./Ton 125 115 - 8,0 3

Ren jord og sten til opfyldningsområde

Kr./Ton 20 20 0,0

Ren jord og sten til opfyldningsområde

(i øvrigt)

Over 10 tons Pr. læs 160 160 0,0

Ren jord og sten til opfyldningsområde

(i øvrigt)

Affald til genanvendelse:

Under 10 tons Pr. læs 90 90 0,0

Kildesorteret plast Kr./Ton 0 0 0,0

Haveaffald inkl. træstød Kr./Ton 220 220 0,0

Friturefedt (100 liter) Pr.tønde 125 130 + 4,0 2

- 201 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Budgetområde 10.1: Renovation

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Rent træ til genbrug Kr./Ton 630 630 0,0

Spildolie leveret i tankvogn Kr./Ton 850 850 0,0

Opbalning af papir og pap Kr./Ton 300 225 - 25,0 3

Kildesorteret papir og pap Kr./Ton 450 350 - 22,2 3

Papir og pap til sortering Kr./Ton 675 500 - 25,9 3

Papir til sikkerhedsmakulering Kr./Ton 1.100 825 - 25,0 3

Træstød over 80 cm i diameter Kr./Ton 825 825 0,0

Planglas Kr./Ton 100 100 0,0

Gips Kr./Ton 825 825 0,0

Klinisk risikoaffald:

Klinisk risikoaffald besøg inkl 1 sæk Kr./Stk. 85 85 0,0

Afhentning pr. efterfølgende sæk Kr./Stk. 30 30 0,0

Kanyleboks Kr./Stk. 35 35 0,0

Stor skårspand (10 liter) Kr./Stk. 60 60 0,0

Lille skårspand (5 liter) Kr./Stk. 50 50 0,0

Rene bygningsmaterialer til nedknusning:

Ren normal armeret beton Kr./Ton 50 50 0,0

Ren tegl Kr./Ton 40 40 0,0

Blandet beton, tegl m.v. Kr./Ton 40 40 0,0

Ren asfalt Kr./Ton 40 40 0,0

Ren uarmeret beton Kr./Ton 40 40 0,0

Ren svært armeret beton Kr./Ton 110 110 0,0

Ren asfalt med skærver og/eller

0/25

Salg af knuste genbrugsmaterialer:

Kr./Ton 40 40 0,0

Salg knust sorteret asfalt 0/170 mm Kr./Ton 45 45 0,0

Bl. tegl og beton o/170 mm Kr./Ton 35 35 0,0

Ubehandlet bl. tegl og beton

o/500mm

Kr./Ton 25 25 0,0

Beton o/170mm Kr./Ton 35 35 0,0

Øvrige takster:

Fejlsorteret affald Gebyr 500 500 0,0

Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15

min.

Noter:

Gebyr 80 80 0,0

Taksterne er inkl. moms.

1. Stigning i samlet gebyr for husstande og sommerhuse er mindre end den almindelige indeksregulering.

2. Justering til faktiske omkostninger

3. Fald af takster skyldes mindre omkostninger pr. ton.

- 202 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Budgetområde 10.2: Kollektiv trafik

Budgetområde 10.2: Kollektiv trafik

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter den kollektive trafik på Bornholm, herunder skolebuskørslen

og specialkørsel..

Budgetområdet omfatter virksomheden BAT

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel

samt specialkørsel udføres af private operatører.

Prioriteringer i budget 2012

Efter den gennemgribende omlægning af alle ruter i 2010/2011 fokuseres på implementering

af de udviklingsprojekter, der er målrettet de kundevendte aktiviteter.

Der etableres flere elektroniske adgange for både realtidsinformation og køb af

rejsehjemmel.

BAT har præsenteret et oplæg til politisk beslutning, som sikrer en fysisk sammenlægning

af driftsafdeling og administration.

Kommunalbestyrelsen har afsat budget til indkøb af 12 nye busser. Anlægsbevillingen

modsvares af en reduktion af BATs driftsbudget over en 10-årig periode idet

der spares brændstofomkostninger.

Det revitaliserede kørselsprojekt gældende BRK’s samlede kørsel planlægges færdigimplementeret

i 2012, under forudsætning af at analysefase konsoliderer behovet

og anbefalingerne følges.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 44.583 53.887 52.953 53.799 53.799 53.799

Indtægter -26.792 -30.385 -31.068 -31.068 -31.068 -31.068

Nettobudget 17.791 23.502 21.885 22.731 22.731 22.731

Forudsætninger for budget 2012

Budgettet for 2012 er stort set uændret i forhold til 2011, idet takststigning ligger

lidt under den forventede omkostningsudvikling.

- 203 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Budgetområde 10.2: Kollektiv trafik

Takster

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

Kontantbilletter:

1 zone Voksne Kr./stk. 12,00 12,00 0

2 zoner Voksne Kr./stk. 24,00 24,00 0

3 zoner Voksne Kr./stk. 36,00 36,00 0

4 zoner Voksne Kr./stk. 48,00 48,00 0

5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 60,00 60,00 0

Rabatkort – 10 klip:

1 zone Voksne Kr./stk. 95,00 100,00 5,26

2 zoner Voksne Kr./stk. 185,00 190,00 2,70

3 zoner Voksne Kr./stk. 255,00 270,00 5.88

4 zoner Voksne Kr./stk. 335,00 335,00 0

5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 390,00 390,00 0

Månedskort:

1 zone Voksne Kr./stk. 255,00 260,00 1,96

2 zoner Voksne Kr./stk. 480,00 490,00 2,08

3 zoner Voksne Kr./stk. 705,00 720,00 2.12

4 zoner Voksne Kr./stk. 930,00 950,00 2.15

5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 1.155,00 1.180,00 2,16

Skoleårskort:

1 zone Voksne Kr./stk. 2.250,00 2.300,00 2,22

2 zoner Voksne Kr./stk. 4.500,00 4.600,00 2,22

3 zoner Voksne Kr./stk. 6.750,00 6.900,00 2,22

4 zoner Voksne Kr./stk. 9.000,00 9.200,00 2,22

5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 11.250,00 11.500,00 2,22

Kontantbilletter:

1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 6,00 6,00 0

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 12,00 12,00 0

3 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 18,00 18,00 0

4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 24,00 24,00 0

5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 30,00 30,00 0

Rabatkort – 10 klip:

1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 50,00 50,00 0

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 95,00 100,00 5,26

3 zoner Børn m.fl. Kr./stk.

4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 185,00 190,00 2,70

5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk.

Månedskort:

1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 140,00 140,00 0

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 250,00 250,00 0

3 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 360,00 360,00 0

4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 470,00 475,00 1,06

5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 580,00 590,00 1,72

Skoleårskort:

- 204 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Budgetområde 10.2: Kollektiv trafik

Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note

1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 1.125,00 1.150,00 2,22

2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 2.250,00 2.300,00 2,22

3 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 3.375,00 3.450,00 2,22

4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 4.500,00 4.600,00 2,22

5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 5.625,00 5.750,00 2,22

Ø – kort alle zoner

12 måneder Private o. 18 år 6.000,00 6.000,00 0

12 måneder Pensionister 3.000,00 3.000,00 0

Gruppebilletter:

Min. 15 personer, min. 2 zoner Voksen Kr./stk. 8,00 8,00 0

- do – pr. påbegyndt 2 Børn Kr./stk. 8,00 8,00 0

- do – pr. påbegyndt 4 Børn u/12 år Kr./stk. 8,00 8,00 0

Børnehavekort:

(11 børn og 3 voksne)

Helårskort Daginstitutioner Kr./stk. 3.575,00 3.575,00 0

+ pr. yderligere børn eller voksne Daginstitutioner Kr./stk. 255,00 255,00 0

½-årskort Daginstitutioner Kr./stk. 2.200,00 2.200,00 0

+ pr. yderligere børn eller voksne Daginstitutioner Kr./stk. 157,00 157,00 0

2-turskort: (min. 15 stk.) Voksne Kr./stk. 80,00 Udgår 0

Børn Kr./stk. 40,00 Udgår 0

10-timerskort: (min. 15 stk.) Voksne Kr./stk. 120,00 120,00 0

Dagskort: (alle zoner)

Børn Kr./stk. 60,00 60,00 0

1-dagskort (24 timer) Voksne Kr./stk. 150,00 150,00 0

1-dagskort (24 timer) Børn Kr./stk. 75,00 75,00 0

7-dageskort (168 timer) Voksne Kr./stk. 500,00 500,00 0

7-dageskort (168 timer) Børn Kr./stk. 250,00 250,00 0

Andet:

SU-kort – egenbetaling Kr. 25,00 25,00 0

ID-kort Efterløn m.fl Kr./stk. 400,00 400,00 0

Kontrolafgift Kr./stk. 600,00 600,00 0

Erstatningskort Kr./stk. 100,00 100,00 0

Cykel Kr./stk. 36,00 24,00 -33 1

Pakker af vægt indtil 20 kg. Kr./stk. 36,00 24,00 -33 1

Handybat:

Abonnement Kr./år 300,00 300,00 0

Takst 1 Kr./km 2,50 2,60 4,00

Takst 2 Kr./km 5,00 5,20 4,00

Takst 3 Kr./km 7,50 7,80 4,00

Noter:

1. Inkl. moms

- 205 -


Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2012 - 2015

Anlæg

Budgetområde 10.3: Drift

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter ”hvile i sig selv” virksomheder, der primært leverer ydelser

til andre virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Budgetområdet omfatter virksomhederne Vej & Park Bornholm og RKR Service.

Begge virksomheder har et budget, hvor udgifter og indtægter balancerer (nulbudget)

og arbejder efter BUM-modellen.

Mandskabsmæssigt har der i gennemsnit været ansat ca.120 årsværk.

RKR Service leverer hovedsageligt rengøringsopgaver, men yder også serviceopgaver

inden for andre fagområder. Virksomheden har på nuværende tidspunkt 71

kundeforhold, som er fordelt rundt på hele Bornholm. RKR Service beskæftiger pt.

69 ansatte, som omfatter 11 nationaliteter.

Prioriteringer i budget 2012

Der forudsættes en effektivisering i Vej & Park Bornholm svarende til 1 mio. kr.,

som udmøntes gennem taksterne overfor kommunes øvrige virksomheder, hvor

besparelsen udmøntes.

Der forudsættes tilsvarende til effektivisering på RKR-service på 0,5 mio. kr.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 48.113 506 512 512 512 512

Indtægter -42.823 -506 -512 -512 -512 -512

Nettobudget 5.290 0 0 0 0 0

Forudsætninger for budget 2012

Såvel Vej & Park Bornholm som RKR Service har som udgangspunkt nul-budgetter.

- 206 -


Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015

Politikområde 11: Erhverv og samfund

Politikområde 11 Erhverv og samfund hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Aktiviteterne kan overordnet grupperes som følger:

• Trafikal tilgængelighed

• Erhvervsfremme

• Uddannelse

• Landdistriktsudvikling

• Internationalt samarbejde og projekter

• Lobby arbejde

• EU-information

• Borgerinddragelse

• Fundraising

Overordnede udfordringer for politikområdet

”Folkemødet” på Bornholm den 15.-18. juni 2011 var en fire dages festival hvor

politikere organisationer og borgere mødtes om samfundets muligheder og udfordringer

under uformelle former. Der deltog 10.000 besøgende, 235 pressefolk og

256 arrangementer fordelt over de fire dage. Folkemødet gentages i 2012 og giver

Bornholm markant omtale og goodwill og Folkemødet er derfor blevet Danmarks

festival for Politik

Der arbejdes med projekter for en bilfærge på ruten Nexø-Polen og samarbejde

mellem lufthavne- og flyselskaber med henblik på at markedsføre Bornholms Lufthavn

overfor nye operatører, at undersøge mulighederne indenfor statsstøtte til

flytransporten, videns og erfaringsudveksling, m.v.

Der er vedtaget en regional erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014. Titlen er

”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”. Strategien indeholder følgende

fire indsatsområder:

o Bornholm som erhvervs-ø

o Bornholm som Uddannelses-ø

o Bornholm som grøn test-ø

o Bornholm som oplevelses-ø

En ny strategisk ramme for det internationale samarbejde er vedtaget i 2011 af

KMB med tre centrale omdrejningspunkter for udlandsaktiviteterne: lobby, vidensog

erfaringsudveksling samt strategiske projektsamarbejder. Et resultat af strategien

er at venskabsbysamarbejdet udgår som aktivitet. Der er til stadighed særlig

fokus på lobbyindsatsen med henblik på en fortsættelse af den nuværende tildeling

af EU´s strukturfondsmidler til Bornholm.

Mulighedernes Land projektet, som regionskommunen gennemfører i samarbejde

Realdania, afsluttedes med udgangen af 2011. Der kalkuleres med en fortsættelse

af projektet i 2012. Med det nu snart afsluttede projekt har regionskommunen med

en egenfinansiering på knap 10 mio. kr. kunnet tiltrække ekstern finansiering på

næsten 60 mio. kr. til gennemførelse af seks demonstrationsprojekter i Hammerhavn,

Hasle, Klemensker/Østerlars, Ringebakker/Vang Pier, Østermarie og Sandvig.

En politik for borgerinddragelse blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 18/1 2011,

fulgt op af en strategi vedtaget den 26/5 2011. Der nedsættes en Demokratigrup-

- 207 -


Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015

pe, etableres et sekretariat, organiseres de første lokale dialogmøder og et fælles

ø-dækkende dialogmøde i løbet af efteråret 2011 og foråret 2012.

Endvidere vil en udmøntning af strategien for borgerinddragelse også betyde en

mere koordineret og styrket støtte til lokalområders udvikling.

Der ansættes en fundraiser med henblik på tiltrækning af eksterne midler til BRK,

både i form af hel eller delvis finansiering af projekter, men også til anlæg, hvis det

er muligt.

Nedadgående befolkningstal, faldende antal erhvervsaktive, forholdsvist lavt uddannelsesniveau

og relativt få vækst-iværksættere til at skabe nye virksomheder,

er blandt udfordringerne på området. Øens virksomheder står endvidere overfor en

særlig udfordring med generationsskifte. I lighed med øvrige udkantsområder har

Finanskrisen og virkningen af globalisering ramt visse grene af erhvervslivet særlig

hårdt.

Den bornholmske arbejdsstyrke er kendetegnet ved et relativt lavt uddannelsesniveau

og arbejdsstyrken vil indenfor en kort årrække blive reduceret ved tilbagetrækning

fra arbejdsmarkedet som følge af pensionering. Derfor er den største udfordring

dels at tiltrække en tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, men også at videre/efteruddanne

den eksisterende, også i BRK. I BRK regi arbejdes der på at få

flere, også højere uddannelser til Bornholm, bl.a. dele af Masteruddannelsen og HD.

Et arbejde der udføres i samarbejde mellem RU og Bornholms Akademi.

Der ønskes et tættere og koordineret indsats på erhvervsfremmeområdet og nedsættelsen

af den kommunale ”Task Force Bornholm” bliver realiseret i foråret 2012

med henblik på at hjælpe nye virksomheder til etablering på Bornholm, men også

eksisterende virksomheder som ønsker at udvide vil kunne få støtte og hjælp herfra

Mål i budget 2012

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Bornholm som vidensamfund

Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen

og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund

Mål:

Øget samarbejde om kompetenceudvikling både internt i BRK, men også

med andre aktører på øen

Der videreudvikles på den strategiske kompetenceudvikling i BRK der bl.a. understøttes

af it-systemet Innomate.

Dialogen med uddannelsesinstitutioner videreudvikles på øen for at afdække yderligere

samarbejdsmuligheder.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

- 208 -


Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015

Målet henhører under vision/strategisk mål:

Vision om: Bornholm som vidensamfund

Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen

og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund.

Mål:

Tiltrække uddannelser, herunder videregående

Intensivere arbejdet for at tiltrække uddannelser, herunder videregående til Bornholm

for til at understøtte det private erhvervsliv.

Dette sker gennem at støtte tværgående samarbejde om voksen- og videreuddannelse

i det omfang, det er fagligt forsvarligt, for at gøre uddannelsestilbuddene

økonomisk bæredygtige og dermed reducere risikoen for, at de bliver nedlagt på

Bornholm.

Økonomi:

Målet kan nås inden for rammen

Økonomi for politikområdet

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 29.903 26.056 24.198 24.198 24.198 24.198

Indtægter -13.603 -10.964 -9.018 -9.018 -9.018 -9.018

Nettobudget 16.300 15.092 15.180 15.180 15.180 15.180

Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de

følgende sider:

11.1: Venskabsbysamarbejde

11.2: Uddannelse

11.3: Erhverv og turisme

- 209 -


Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015

Overblik over politikområde 11, budget 2012

Beløb i 1.000 kr., netto 11.1 11.2 11.3 I alt

Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - -

Bornholms Akademi 0 0 0 0

Uddannelsescenter

Snorrebakken

Økonomi- og Erhvervsudvalget

0 -765 -765 -819

0 0 4.766 4.766

Bornholms Vækstforum 0 0 11.179 11.179

I alt 0 -765 15.945 15.180

Specifikationer af ændringer

Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015

Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget

2011

-40 -40 -40 -40

Ændring af sygedagpengeloven 2 2 2 2

Nyberegning, Regionale tilskud -51 -51 -51 -51

- 210 -


Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015

Budgetområde 11.1: Venskabsbysamarbejde

Budgetområde 11.1: Venskabsbysamarbejde

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter venskabsbysamarbejdet.

Budgetområdet administreres af staben Regional Udvikling.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 0 301 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0

Forudsætninger for budget 2012

Der afsættes ikke budget på området.

- 211 -


Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015

Budgetområde 11.2: Uddannelse

Budgetområde 11.2: Uddannelse

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter Bornholms Akademi, herunder projekter med relation til

uddannelsestiltag på Bornholm.

Desuden omfatter området driften af Uddannelsescenter Snorrebakken.

Budgetområdet administreres af Bornholms Akademi.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 5.963 4.766 2.853 2.853 2.853 2.853

Indtægter -6.960 -5.564 -3.618 -3.618 -3.618 -3.618

Nettobudget

Heraf (netto)

-996 -798 -765 -765 -765 -765

Bornholms Akademi

-215 0

Uddannelsescenter

Snorrebakken

-781 -798 -765 -765 -765 -765

Forudsætninger for budget 2012

Bornholms Akademi

Bornholms Akademi er en netværks- og udviklingsenhed, der arbejder på at udvikle

og fastholde videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelsesområdet

på Bornholm.

Akademiet varetager desuden en række koordinerings- og driftsopgaver på uddannelsesområdet

såsom fysiske rammer på Uddannelsescenter Snorrebakken, puljemidler

til udlagt undervisning fra Undervisningsministeriet, uddannelsesinformation,

e-læringsinitiativer, internationale uddannelsesværk, sekretariatsfunktioner for bl.a.

praktikudvalg på pædagogområdet, interesseansøgning angående efteruddannelsesområdet

mv. Endvidere arbejdes på udvikling af en brobygningsfunktion om

vidensdeling mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse.

I forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 overgik finansieringen af

Bornholms Akademi til Undervisningsministeriet for en 4-årig periode 2007 – 2010.

Tilskuddet er i forbindelse med finansloven for 2010 forankret permanent i Undervisningsministeriet

fra 2011.

Uddannelsescenter Snorrebakken (UCS)

UCS omfatter bygninger og lokaler til uddannelsesmæssige formål, herunder drift

og rengøring af bygningerne. Der udlejes til udlagte mellemlange videregående

uddannelser, til Center for undervisningsmidler samt andre korterevarende uddannelser

og kurser.

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til 2011.

- 212 -


Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2012 - 2015

Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme

Budgetområde 11.3: Erhverv og turisme

Beskrivelse

Budgetområdet omfatter dels Bornholms Vækstforum, herunder projekter med erhvervs-

og turistmæssigt sigte finansieret af Vækstforum, og dels kommunale tilskud

(ØKE´s tilskudspulje mv.) til projekter med erhvervs- og turistmæssigt sigte

samt turistinformation.

Budgetområdet administreres af Regional Udvikling.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015

Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -

Udgifter 23.940 21.290 21.345 21.345 21.345 21.345

Indtægter -5.777 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400

Nettobudget

Heraf (netto)

17.296 15.890 15.945 15.945 15.945 15.945

ØKE´s tilskudspulje

4.728 3.573 3.623 3.623 3.623 3.623

Turismeportaler

Center for Regio-

595 379 386 386 386 386

nal og Turismeforskning

0 0 0 0 0 0

Business Center

Bornholm

669 170 0 0 0 0

Tilskud til regionale

væksthuse

Bornholms

Vækstforum

744 757 757 757 757

Drift og analyse 720 1.133 1.163 1.163 1.163 1.163

Tilskudspulje 10.584 9.890 10.016 10.016 10.016 10.016

Forudsætninger for budget 2012

ØKE’s tilskudspulje

Tilskudspuljen bruges bl.a. til at støtte til Bornholms Velkomstcenter, støtte til turismeinformation

på Bornholm, LAG-sekretariatet og landdistriktscoach.

Turismeprojekter

Der budgetteres med tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og

bornholm.dk), der markedsfører Bornholm.

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT)

Centerets udgifter finansieres via en bevilling fra Videnskabsministeriet. BRK er

alene regnskabsførende for CRT.

Tilskud til regionale væksthuse

Kommunerne overtager finansieringen af de regionale væksthuse fra 1. januar

2011. Kommunernes bidrag til væksthusene er udmeldt af Indenrigs- og

Sundhedsministeriet. Bornholms Regionskommunes andel af bidraget udgør

757.000 kr.

- 213 -