17.07.2013 Views

T - Ansgars Kirke

T - Ansgars Kirke

T - Ansgars Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kirkeblad · Ansgars Sogn

Ansgars Kirke

Sdr. Boulevard 1

5000 Odense C

Indhold

Adresser

side 2

En lille smule om vulkaner

side 3

Loppemarked

side 4

Aftenkirke

side 4

Nyt fra menighedsrådet

side 5

Koncerter

side 6

Oversigtskalender

side 7

Kvartalets salme

side 8

FDF

side 9

Ansgarkoret

side 10

Fredagscafé

side 11

Juni · Juli · augusT · 2010

ansgars kirkeblad


sommer i det uvisse!

Den lader ofte vente på sig...sommeren,

og når dette skrives, ved vi

af gode grunde intet om, hvornår og

hvordan den vil indfinde sig. Bliver

det sommer, som da morfar var ung -

altså en årstid af samme eks treme kaliber

som den vinter verden netop har

lagt bag sig, eller bliver det en af de

mere lunkne og regnfulde af slagsen.

Det er uvist, om det er solparasollen

eller regnfrakken, der luftes mest i de

kommende måneder. Men både en

solskoldet næse og håret dryppende

tungt af regn kan - hvis man vil -

trække smilet frem på læberne.

Det er også uvist, hvilke glæder og

sorger livet byder på, vi ved ikke, hvor

længe vi skal være her i denne verden

og hvilke svære eller lette valg, vi må

træffe i den tid, som kommer. Men

det jeg vist forsøger at sige er, at jeg

stadig mener, livet er vidunderligt, når

blot vi kan leve i tillid til, at alt sker på

perfekt vis, og at Gud ikke pålægger

os større byrder, end vi kan bære. Vi

kan for undres over alle verdens vidundere

og lade hjertet smelte over

de små og nære ting, som varmer os

hver eneste dag, hvis vi er åbne og

tager imod.

Selv bor jeg for tiden med min familie

- som så ofte før - hos mennesker,

som uden tøven inviterer os til at dele

deres hus, kultur og venskab. Mennesker

kommer ind i vores liv for en

kortere eller længere periode -

det er den rejsendes privilegium -

man får altid en masse nye venner...,

som hyrden Santiago i en af mine

ynd lingsbøger “Alkymisten” af Paulo

Coelho.

Jeg vil meget gerne prøve at genfortælle

en lille episode med et stort

budskab fra samme bog. Episoden

omhandler en dreng, som af sin far er

sendt ud for at lære lykkens hemmelighed

af den viseste mand på jorden.

Drengen finder den vise mands bolig

i et flot palads øverst på et bjerg.

Kort fortalt sender den vise mand

drengen rundt for at se paladset,

samtidig med at han bliver betroet

to dråber olie på en ske. Da drengen

kommer tilbage fra sin rundtur og

bliver spurgt, om han lagde mærke

til alle de sjældne og kostbare

seværdigheder i paladset, må han indrømme,

at han kun har haft øje for de

to dråber olie på skeen. Drengen bliver

nu sendt rundt i huset igen for at se

alle herlighederne, og denne gang får

han øje på alle skønhederne, som han

ved tilbagekomsten detaljeret kan

genfortælle for den vise mand. Men

drengen må nu erkende, at han har

tabt de to dråber olie.

Det er så den vise mands råd: ”Lykkens

hemmelighed er at se på alverdens

herligheder uden at glemme de

to dråber olie i skeen”.

Dorthe Mørk-Jensen ..fra Mexico

adresser

Sognepræst Agnete Holm Hvidt

Falen 29, tlf. 6612 3396, ahh@km.dk

Træffetid: hverdage kl. 12-13 undt. mandag. Lørdag efter aftale.

Sognepræst Bo Haug

Musvågevej 233. bhau@km.dk · Kontor: Ejbygade 24,

tlf. 6613 2436 Træffes efter aftale undt. mandag.

Kirkens hjemmeside: http://www.Ansgarskirke.dk

Sognemedarbejder Henrik Wraa

Guldbergsvej 10, 3. th. tlf. 6613 4252, mobil 6070 1441,

hwraa@mail.dk · Træffes bedst tirsdag. Mandag fridag.

Kirkens kontor

Kirkegårds Allé 35, tlf. 6612 4252, fax. 6612 6690,

ansgars.sognodense@km.dk · Hverdage kl. 9.00-13.00,

lørdag efter aftale. Torsdag desuden kl. 16-18

Kordegn Elsebeth Laursen, Privat tlf. 6610 8155.

Kirketjener Helle Munch Jensen

Sdr. Boulevard 42, tlf. 2647 3774, hellemj@fdf.dk

Organist Torben Krebs

Filosofgangen 12, tlf. 6614 4554, torbenkrebs@gmail.com

Organistassistent Jørgen Ellekilde,

Sprogøvej 25, tlf. 2077 0149

Formand for menighedsrådet Vivian Haenschke

Rugårdsvej 210, tlf. 3156 1992, vivian@ansgarskirke.dk

Kirkeværge Esther Jensen

Vesterbro 68, tlf. 6611 0033, esther@jensen.mail.dk

Kirkebladet udgives af menighedsrådet

Ansvarshavende redaktør: Bo Haug

Redigering og forsidefoto: Dorthe Mørk-Jensen

Korrektur: Hanne Ramsing

Layout, sats og grafik: jemodo

Tryk: OAB-Tryk

Deadline for næste blad: 1. august 2010


Af sognepræst

Agnete Holm Hvidt

side 3

en lille smule om

vulkaner

For nylig kom vi til at opleve et

naturfænomen, som ingen af os havde

nogen som helst forventning om. Oppe

på Island åbnede sig en sprække i

isen, og røg og ild og aske begyndte at

vælde frem. Men efter som udbruddet

voksede i styrke, dækkede aske og nedfald

snart markernes vintergule græs,

så hele landskabet med eet lignede

parkeringspladsen ved Føtex eller et

dommedagssceneri. Det var først en

tragedie for bønderne omkring Eyrfjellajókúll.

Og for hestene. Da asken blev

ført med vindstrømmene højt oppe i

atmosfæren, blev det et problem for

os alle her på den nordlige halvkugle.

Vi kunne ikke mere flyve. Vi kunne ikke

mere gøre, som vi ville.

Både turistrejser og vigtige konferencer

blev aflyst, fordi flyene stod som forstenede

på banerne i lufthavnene.

Alle ved, hvor meget vi hele tiden udveksler

informationer og varer som

følge af vores globaliserede økonomiske

verdensorden. Alle ved, hvor stor en

mængde af mennesker, der rejser som

turister. Alle ved, hvor spredt mange

familier bor. Hvad enten man vil handle

eller holde sammen på sit personlige liv,

er vi afhængige af transport over lange

afstande. Vi ved, at vi er afhængige.

Men vi tænker ikke på det til hverdag.

Så længe som mulighederne er åbne,

savner vi ingenting. Og vi er vant til at

gøre, hvad vi vil.

Jo mere teknik, jo mere kan vi gøre,

hvad vi vil. Det er simpelthen hensigten

med hele den moderne kultur at være

uafhængig.

Men naturen viser stadigvæk sin overrumplende

styrke. Inden for de seneste

få år har vi oplevet tsunamien, flere

jordskælv og nu sidst vulkanudbruddet

på Island.

Hver gang må vi erkende, at vi er og

bliver afhængige af naturens balance

og dens uforstyrrede hvilen i sig selv,

hvis vi skal opretholde et godt liv på

jordkloden. Det er nærliggende for os

at glemme det, fordi vi akkurat er blevet

dygtige til at beskytte os imod naturens

overraskelser. Men når det ”virkeligt

store” sker, er det en påmindelse

om, at vi dybest set er afhængige, og

at jordklodens skrøbelige harmoni er

forudsætningen for vores lykke.

Hvordan taler vi om vulkaner og Gud?

Før i tiden så man naturkatastrofer

som en manifestation af Guds indgriben.

Nogen har forklaret ilden omkring

Moses på Sinaibjerget som et vulkan-

udbrud. Syndfloden som en tsunami.

Naturligvis har fortidens mennesker villet

forklare hændelserne religiøst. Man

havde jo ingen naturvidenskabelige

forklaringsmodeller som dem, vi bruger

i dag. Videnskaben kan i dag klart

beskrive omstændighederne omkring

vulkanens udbrud.

Men også religionen kan i sit eget

sprog, billedsproget, udlede noget

af den naturbegivenhed, vi har overværet:

Vulkanen er med sit opbrud af

ild fra undergrunden et vidnesbyrd om,

at der dybt i vores liv og under vores

hverdagsfundamenter er en uregerlig

kraft, som overstiger hvert et forsøg på

beherskelse. Ilden i jordens indre er et

billede på, hvordan døden huserer under

os og ikke vil lade sig beskrive eller

underkue. Der er en overmagt, som

trods alle tiltag fra vores side får sin

vilje, når det kommer til stykket. Den

erkendelse er rystende.

Og dog er det den erkendelse, der gør

os til bevidste, voksne mennesker. For

den som ikke har indset sin egen endelighed,

mener at have ret til at gøre,

som man vil. At indse, at ens tid er begrænset,

er det samme som at indse, at

ens magt er begrænset.

fortsættes side 4


fortsat fra side 3

Den, som kun vil sit eget, ødelægger

livet for andre. Den indsigt er helt

grundlæggende i kristendommen. Det

er årsagen til Vorherres stadige fastholden

ved kærligheden som vejen til

livet. Og ydermere ødelægger vi selve

jordkloden, så længe vi vil underlægge

os naturen uden hensyn til andre levende

væsner.

At bøje sig for noget og træde til side

for nogen er udtryk for den modenhed,

der bevirker, at man har øje for andet

end sig selv og sine egne krav.

Man taler i Gammel testamente om

Guds vrede. Vi har nu om stunder ofte

et meget blødsødent billede af Gud.

”Guds vrede” betyder, at Gud fordrer

af mennesker, at vi bøjer os for livets

grundlove. En af de love er loven om

altings samhørighed og deraf følgende

afhængighed.

En anden er loven om alle tings ophør.

De love begrænser den enkeltes udfoldelse.

Og begrænses vil vi nødigt. Vi

finder det ydmygende.

Men at indse begrænsningen og bøje

sig for den er samtidig respekt for andres

værdighed og for andres plads i

dette liv, hvor alle er afhængige af alle.

At bøje sig og begrænse sig er kærligt.

Vulkanens rumlen tyder vi ikke mere

som Guds stemme. Men vulkanens

rumlen kan godt minde os moderne

folk om, at der er visse grænser, der

ikke kan overskrides, for lovene skrives

ikke af os selv. Vi har bare lige fået lov

at være her for en tid.

odense kirkeskole

Odense Kirkeskole, der er en forening

af mennesker med interesse i undervisning

om kirke og kristendom, har

igennem en årrække holdt til i Domkirkens

lokaler. Efter Ansgargårdens

indvielse flytter møderne hertil. Der

er bedre parkeringsforhold og ikke

så stejle trapper som i det gamle hus.

Desuden er kaffekanderne større.

Foreningsformen opretholdes.

Da vi altså holder en kort pause i

efter årsmånederne og tager fat igen

i januar, bliver næste års tema kaldt

”I begyndelsen”.

Vi vil læse det ældste skrift i Ny Testamente

– vi skal altså læse Paulus.

Jens Rasmussen vil fortælle om oldkirkens

allertidligste historie. Og Jens

Buchwald vil gå ind i etiske grundproblemer.

Nærmere program udarbejdes.

Det afgørende nye i forhold til tidligere

er, at møderne lægges til den

første torsdag i hver måned fra kl. 19

til ca. 21.30. Der vil være to lærere på

hver gang og en pause til samtale.

Agnete Holm Hvidt

loppemarked

GLÆD DIG!

Lørdag, den 4. september 2010

kl. 11-17 er der loppemarked på

pladsen foran Ansgars Kirke.

Vi modtager meget gerne mindre

effekter til bortsalg på loppemarkedet.

CD’er, DVD’er, bøger,

billeder/malerier, porcelæn, legetøj

og andre små finurligheder

kan afleveres (eller vi afhenter)

fra den 15. august 2010 ved henvendelse

til følgende:

Niels Aaskov-Hansen,

tlf. 66 12 42 72, 60 83 67 42

Kirsten Mulbjerg,

tlf. 66 11 78 21, 22 91 92 00

Lisbeth Korsholm Josephsen,

tlf. 20 11 39 27.

Ved ønske om aflevering af effekter

allerede på nuværende tidspunkt,

kan henvendelse rettes til

Niels Aaskov-Hansen.

Har du lyst til at give en hånd med

ved arrangementet, hører vi også

meget gerne fra dig.

Loppemarkedet afholdes til

fordel for indkøb af inventar

og udsmykning til den nye sognegård.

Vel mødt!

Menighedsrådet

Hvis du har lyst til et afbræk

i en travl hverdag, så kom og

vær med til vores hyggelige

aftengudstjenester i kort

form med efterfølgende

fælles spisning.

vi serverer mad tilberedt

af økologiske råvarer. det

koster kr. 30 at spise med.

Børn halv pris. Tilmelding

på hwraa@mail.dk eller tlf.

6070 1441 senest mandagen

før.

aktuelle datoer for hyggelige

sommer aftener med

andagt og spisning:

17. juni – hvor vi serverer

mad fra den store grill foran

kirken

19. august

afTenkirke

side 4


Af menighedsrådsformand

Vivian Haenschke

Menighedsrådsmøder

Afholdes den sidste torsdag

i måneden kl. 19.00

26/8 2010

30/9 2010

28/10 2010

25/11 2010

Møderne afholdes på Kirkegårds

Allé 35

Eventuelle ændringer vil

blive meddelt dels fra prædikestolen

og dels ved opslag

i kirken.

Husk der er offentlig adgang

til møderne, og alle

er velkomne.

side 5

nyT fra menigHedsrådeT

Efter en lang og kold vinter er verden

igen vågnet op, og både mennesker,

dyr og planter vender sig mod solen

og lader sig gennembage af dens livgivende

stråler.

Foråret i kirken har været travlt med et

væld af aktiviteter - menigheden mødes

i caféen, i legestuen, til aftenspisningerne

og til de mange koncerter, vi

har ... for slet ikke at tale om alle vores

gudstjenester. Det er dejligt at se den

store opbakning, der er til det, vi går

og laver, og dejligt at vi på trods af de

forandrede forhold her under byggeprocessen

kan få folk til at møde op.

Som jeg skrev lidt om sidst, så har lydanlægget

været rigtig drilsk i lang tid.

Det helt store problem har været, at

fejlen var periodisk, og når teknikeren

var på besøg, fungerede det hele

perfekt. I februar lykkedes det dog at

fastholde fejlen, indtil teknikeren kom,

og nu kunne han måle sig frem til problemet.

Det viste sig, at ledningerne,

der løber gennem kirkens krybekælder,

var blevet gnasket på af mus. Nu

da problemet var lokaliseret, var det

relativt enkelt for vores elektriker at

løse det ved at trække nye ledninger,

og vi har igen stabil lyd i kirken.

Når bladet her udkommer, har vi haft

rejsegilde på vores nye sognegård.

Alt går planmæssigt, så det er indtil

videre relativt nemt at være bygherre

- vi har dygtige folk til at holde øje

med det hele, så vi kan bare glæde os

over, at arbejdet skrider frem. Der er

kommet et fint skilt op ud mod Sdr.

Boulevard, så alle kan se, hvad der

sker hos os.

De mange rystelser, byggeriet fører

med sig, har fået kirken til at slå lidt

revner hist og pist. Det er noget, der

bliver holdt øje med, og når byggearbejdet

er færdigt, vil revnerne blive

gået efter og repareret. Den mest synlige

er lige over orglet i kirkerummet,

her har vi været nødt til at dække orglet

til med et tæppe, når det ikke er i

brug, fordi kalk drysser ned over det.

Forår betyder også budgetlægning

for det kommende år. Vi er i fuld gang

med at arbejde med tallene. Som

alle andre steder i samfundet skal vi

spare, samtidig vil vi jo gerne holde

gang i alle vores aktiviteter, så vi må

gå det hele grundigt igennem og se,

hvor vi kan finde besparelser, uden at

det går ud over livet i kirken.

Sommeren står for døren, og aktiviteterne

holder ferie indtil midten af

august - én ting kan man dog regne

med - hver søndag sommeren igennem

vil kirkeklokkerne i det høje

slanke tårn bimle løs og kalde folk til

gudstjeneste. Hvis man følger klokkernes

opfordring og kommer hen

i kirken, så er der højmesse præcis

som alle de andre søndage i året. Der

vil være salmer, prædiken, bønner,

altergang ... og kirkekaffe - så velkommen

indenfor i Ansgars Kirke og

rigtig god sommer til alle.

ny mand i vor midte

Som jeg skrev i “nyt fra menighedsrådet”

i forrige nummer, så var jagten

på en organistassistent gået

ind. Vi fandt nu ret hurtigt den rette

mand, idet Jørgen Ellekilde i løbet af

efteråret og vinteren havde vikarieret

hos os en del gange og allerede

på det tidspunkt havde vakt vores

glæde. Det var derfor nærliggende

at spørge ham, om en assistentstilling

hos os kunne være attraktiv for

ham ... og det kunne den, så fra 1.

marts har Jørgen været fast mand

på “Ansgars-holdet”. De fleste i menigheden

har nok stiftet bekendtskab

med ham - men herfra skal lyde

et officielt “Velkommen til”.

nyt fra byggefronten

Vivian Haenschke

Som alle der kommer forbi kan se,

er der ihærdig aktivitet i vores “hul

i jorden”.

Af de ugentlige byggereferater

fremgår det, at tidsplanen følges til

mindste detalje. End ikke den hårde

vinter har kunnet forsinke arbejdet,

så der er al mulig grund til at være

glade og tilfredse.

Vivian Haenschke


ansgar orgelsommer 2010

ansgar orgelsommer 2010

ansgar orgelsommer 2010

Under denne fælles titel giver Ansgars

Kirkes berømmede akustik

også i 2010 genlyd til masser af god

orgelmusik spillet på de 2 fantastiske

orgler. Orglet kaldes ikke uden

grund “Instrumenternes Dronning”:

intet andet musikinstrument er så

klangrigt, dynamisk og nuanceret,

og det bliver der rig lejlighed til at

opleve også denne sommer! Og i

tilgift kommer vi i år i berøring med

stilarter, som normalt ikke forbindes

med kirkeorglet.

Der er gratis adgang og koncertcafé

til alle koncerter!

onsdag den 4. august kl. 19.30

Sommerkoncerterne indledes af Torben

Krebs med bl.a. Mussorgskijs

“Udstillingsbilleder” i et forrygende

arrangement for orgel. Værket er

oprindeligt skrevet for klaver af komponisten

og senere bearbejdet for

orkester af Maurice Ravel. Her er det

transkriberet for orgel af Keith John.

onsdag den 11. august kl. 19.30

Kirkens orgler vil gløde i hænderne

på Lars Nørremark, som regnes for et

af de allerstørste unge orgeltalenter

ansgar orgelsommer ansgar 2010 orgelsommer 2010

i den danske orgelverden. Han er en

farverig og virtuos musiker. Selv siger

han: “Det skal være slut med stø -

vede, kedelige orgelkoncerter, hvor

folk sidder og kigger tomt frem for

sig”. Sådan! Der er utvivlsomt lagt op

til en stor oplevelse, når Lars kaster

sig frådende over orgeltangenterne i

Ansgar!

onsdag den 18. august kl. 19.30

Slavisk orgelmusik hører til noget af

det smukkeste, mest spændende,

man kan forestille sig - ikke mindst

lagt i hænderne på en kunstner som

Gabor Nagy fra Ungarn. Gabor er et

rigtigt “konkurrencefund”. Ved en

international orgelkonkurrence i Italien

i efteråret 2009 oplevede Torben

Krebs i sin egenskab af jurymedlem

Nagy som en uhyre overbevisende og

meget “voksen”, ung konkurrencedeltager,

som betog alt og alle

med sine vidunderligt indforståede

Liszt-fortolkninger. Det er en stor

fornøjelse at kunne præsentere ham

i Ansgars Kirke!

onsdag den 25. august kl. 19.30

Orgel og jazz- jamen, kan det nu lade

sig gøre? Det har den tyske orga nist

Hans-Martin Limberg sat sig for at

bevise, hvilket han gør ved koncer ter

over hele verden. Kirkeorgler har hele

den klanglige rigdom og dynamik,

som gør dem velegnet til jazz. Til

dag lig er Limberg organist i Münster,

hvor han har ansvar for både orgelspil

og korsang, og desuden er han

en anerkendt pianist - også i jazzsammenhæng.

Han formår at forene

det kirkelige med jazzens musikalske

udtryk. Limberg regnes for en af verdens

førende jazz-kirkeorganister.

onsdag den 1. september kl. 19.30

Sommerkoncerterne afsluttes i den

gamle musiks tegn. Orglets stemmer

blander sig denne gang med noget

så sjældent som en ægte kontratenor,

Michael Larsen fra København.

Michael nærer en stærk interesse

for det helt særlige repertoire, som

knytter sig til hans sjældne stemme.

En kontratenor lyder som en kvindelig

altstemme og var fast inventar i

renæssance- og baroktiden. Til koncerten

er der sammensat et spændende

program med musik af bl.a.

Bach og Händel. Også nutidige komponister

har skrevet for kontratenor,

hvilket programmet også vil afspejle.

koncerTer i kirken onsdag den 9. juni kl. 19.30

Rytmisk koncert med Duo Grimal/Lindgren.

Under fællestitlen

Kirkemusik inspireret

af nordisk folketone og jazz”

kan vi glæde os til en helt forrygende

aften i selskab med

en duo bestående af saxofonist

Lene Grimal og pianist

og organist Erling Lindgren.

Duo Grimal/Lindgren spiller

alt fra klassiske toner over

Thad Jones til kendte danske

salmer i nye, rytmiske

arrangementer, og denne

enorme spændvidde bliver

hovedelement i programmet.

Der er gratis adgang og koncertcafé.


Indtil vores nye bygning står klar,

afholdes den ugentlige legestue i

lokalerne på Kirkegårds Allé 35 (skråt

overfor kirken).

Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 -12. 00

Hver anden onsdag kommer vores

musikpædagog og aktiverer de små.

Det koster kr. 10,00 at være med, og

der er ingen tilmelding. Du dukker

bare op. Barnepiger, bedstemødre,

fædre og mødre – alle er velkomne.

Sidste gang inden sommerferien:

16. juni

Første gang efter sommerferien:

18. august

Billederne er fra februar måned, hvor vi

holdt fastelavnsfest for de mindste...

aBc-legesTuen

side 7

Ti 1

Juni

On 2 13.00 Sommerudflugt

To 3

Fr 4 10.00 Café

Lø 5

Sø 6 10.30 Gudstjeneste

Ma 7

Ti 8

On 9 19.30 Koncert

To 10

Fr 11 10.00 Café

Lø 12

Sø 13 10.30 Gudstjeneste

Ma 14

Ti 15

On 16

To 17 18.00 Gudstjeneste/spisning

Fr 18

Lø 19

Sø 20 10.30 Gudstjeneste

Ma 21

Ti 22

On 23

To 24

Fr 25

Lø 26

Sø 27 10.30 Gudstjeneste

Ma 28

Ti 29

On 30

To 1

Fr 2

Lø 3

Juli

Sø 4 10.30 Gudstjeneste

Ma 5

Ti 6

On 7

To 8

Fr 9

Lø 10

Sø 11 10.30 Gudstjeneste

Ma 12

Ti 13

On 14

To 15

Fr 16

Lø 17

Sø 18 10.30 Gudstjeneste

Ma 19

Ti 20

On 21

To 22

Fr 23

Lø 24

Sø 25 10.30 Gudstjeneste

Ma 26

Ti 27

On 28

To 29

Fr 30

Lø 31

august

Sø 1 10.30 Gudstjeneste

Ma 2

Ti 3

On 4 19.30 Orgelkoncert

To 5

Fr 6

Lø 7

Sø 8 10.30 Gudstjeneste

Ma 9

Ti 10

On 11 19.30 Orgelkoncert

To 12

Fr 13 10.00 Café

Lø 14

Sø 15 10.30 Gudstjeneste

Ma 16

Ti 17

On 18 19.30 Orgelkoncert

To 19 18.00 Gudstjeneste/spisning

Fr 20 10.00 Café

Lø 21

Sø 22 10.30 Gudstjeneste

Ma 23

Ti 24

On 25 19.30 Orgelkoncert

To 26 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 27 10.00 Café

Lø 28

Sø 29 10.30 Gudstjeneste

Ma 30

Ti 31

desuden fast hver uge:

mandag 18.30 - 20.00 fdf

Tirsdag 19.00 - 21.30 ansgarkoret

onsdag 10.00 - 12.00 legestue

oversigTskalender for ansgars kirke


salmestudiekreds

”På krydstogt i salmebogen”

De mange glade passagerer

på krydstogtet har lyst til at

fortsætte rejsen gennem den

velkendte bog. Vi går videre

med textfortolkning, sang og

fortællinger fra kirkehistorien

efter sommerferien. Vi vil

gerne inddrage vores organister

lidt mere, og vi påtænker

at afholde møderne i vores

eget kirkerum, indtil den nye

Ansgargård står klar til brug

efter jul. Men det er ikke helt

afklaret endnu.

mødedatoer

Onsdag den 11. august

Onsdag den 25. august

Torsdag den 9. september

Torsdag den 23 september

Torsdag den 7. oktober

Onsdag den 27. oktober

NB. datoerne i september og

oktober er foreløbige.

Se nærmere om tid og sted i

det materiale, der fremlægges

i kirken.

Agnete Holm Hvidt

Kvartalets salme

Til det kommende kvartal har vi valgt

salme 330 “Du, som ud af intet skabte”

skrevet af Jens Rosendal i 1973.

Jens Rosendal var uddannet folkeskolelærer,

og hans første salmer

blev udgivet i : “Salmer og sange fra

vor tid” også kaldet Løgumklostersangbogen

i 1974.

Medens Jens Rosendal var lærer på

Løgumkloster Højskole fejrede byen

kirkens 800 års jubilæum, og det var

til den lejlighed, salmen “Du, som ud

af intet skabte” blev skrevet. Selv

om salmen ikke blev sunget, kom

den med i det følgende års udgave af

Løgumklostersangbogen. I salmens

første vers finder vi salmens mest

markante udsagn “Livets Gud, som

kun er god, sol og brød og hjerteblod”,

der afslutter verset.

Jens Rosendal fortæller med få ord,

at kristendommen, kirken og gudstjenesten

er en livsbetingelse. Vi kan

ikke undvære solen, der er en forudsætning

for al vækst på jorden, brødet

er en forudsætning for at opretholde

livet, og hjerteblodet er det,

der fornyer. I al sin enkelthed er solen

det universelle, brødet det jordnære,

og hjerteblodet det inderste ­ troen,

følelsen, pulsslaget og kredsløbet.

I Rosendals treklang “sol, brød og

hjerteblod” rummes både den kristne

treenighed “Fader, Søn og Helligånd”

og “Tro, håb og kærlighed”. I salmens

sidste vers bliver det tydeligt, at det

netop er tro, håb og kærlighed, der er

DDS 330

Du, som ud af intet skabte

lys og liv og herlighed,

Paradiset, som vi tabte,

blomstrer i din kærlighed.

Livets Gud, som kun er god,

sol og brød og hjerteblod.

Du, som satte kærligheden

over al vor skyld og død,

åbned atter evigheden

for hver slægt i hårdest nød.

Korsets Himmel-træ nu gror

i det lave, hvor vi bor.

Tak, at huset her blev bygget

som en sang om Paradis,

som et skaberglimt nedrykket

i vort lavlands tågedis.

Kom og bo her! Alt du kan,

livets Gud og skabermand.

Lad dit ord med glæden springe

i vor høje gæstehal.

Lad din skabermagt os tvinge,

når du siger: tjener, tal!

Gør os til din menighed

med dit folk i tusind led.

Du, som ud af intet skaber

tro og håb og kærlighed,

paradiset, som vi taber,

gror af ordets blomsterbed,

byder her den gode fred,

som kun kærligheden ved.

Jens Rosendal 1973.

hele salmens tema. Af Bo Haug

side 8

Årets indsamling

I januar indtraf en altøde

læggende jordskælvskata

strofe på Haiti, og

menig hedsrådet besluttede

derfor, at indsamlingen

resten af kirkeåret

skal gå til hjælp til de

mange tusinde ofre. Det

blev besluttet, at pengene

skulle sendes via Red Barnet

til støtte for børnene

i om rådet. Sammen med

pengene sender vi et håb

om, at landet kan rejse sig

af murbrokkerne, og at

der kan blive skabt en tryg

og fredelig fremtid for befolkningen.

fortsættes side 10


FDF Odense Ansgar kreds er

et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde,

der prøver at

få kirkens forkyndelse og

FDFs formål: “at møde børn

og unge med evangeliet

om Jesus Kristus…” ind i en

meningsfyldt sammenhæng

med den hverdag børn og

unge oplever - igennem et

spændende og sjovt indhold

i fritiden - indendørs som

udendørs.

Alle børn i alderen 6 år og

opefter er derfor meget

velkomne - hver mandag fra

kl. 18.30 - 20.00.

Vi holder til i og omkring

Ansgars Kirke og Menigheds

hus, Kirkegårds Alle

35. Ud over at vi mødes hver

mandag, undtagen i skolernes

ferie, tager vi også på weekendture,

sommerlejre, kanoture,

fjeldture og landslejre.

Flere oplysninger fås hos

kredslederen:

Christian Munch Grooten –

tlf.: 30205052

side 9

kirken og de unge

Første gang jeg stiftede bekendtskab

med Ansgars Kirke, er næsten tre år

siden, da jeg begyndte i pigekoret.

Siden da har jeg haft fornøjelsen af

at gæste kirken både ved koncerter,

familiegudstjenester, og de hyggelige

midnatsgudstjenester ved juletid.

Da pigekoret desværre endte, fik jeg

tilbuddet om at begynde i FDF. Et

tilbud jeg selvfølgelig takkede ja til.

Så på nuværende tidspunkt er jeg

lederassistent ved de 6-8 årige tumlinge,

hvilket jeg er rigtig glad for. Da

religion fylder en del i min hverdag,

har jeg i forbindelse med min konfirmation

i fjor, skrevet en skoleopgave

om unges forhold til folkekirken. Nu

har jeg så fået den, efter min mening,

meget beærende opgave at skrive et

lille uddrag af den her.

Det har førhen været en selvfølge for

kirken, at man lærte om kristendommen

i skolen. Men samtidig med, at

religioner, fra især østen, begyndte at

fascinere de unge, trak folkeskolerne

sig tilbage, uden at kirken gjorde sit

for at opretholde de unges interesse.

Konfirmationsforberedelsen er en af

de vigtigste faktorer i et forsøg på at

danne et bånd mellem folkekirken og

den unge. Dog er konfirmationsforberedelsen

i stigende grad blevet et

supplement til folkeskolernes kristendomsundervisning.

Man kunne med

fordel benytte konfirmationstimerne

til, at konfirmanderne kunne forberedes

til at blive en del af menigheden.

Det er ikke nok bare at tvinge den

unge til at gå i kirke, de antal gange

man skal, før man bliver konfirmeret.

Hvad nytter det at tvinge unge i kirke,

hvis de egentlig ikke har lyst og bare

vil have det overstået? Det kan der

næppe komme noget positivt ud af.

Derfor ville det være en god idé at

lave flere arrangementer for unge i

kirken, da de på den måde kan komme

til at føle sig mere ”hjemme” i

kirkemiljøet. Desværre er det langt

fra alle kirker, der har tilbud for de

unge , og det kan desværre blive

kirkens egen ”død”. Arrangementer

og tilbud for unge i kirken kan blive

afgørende, da man desværre ikke

kan regne med, at de unge kommer

af sig selv. Man skal passe på, at man

ikke kommer til at ”konfirmere de

unge ud af kirken”.

For nogen kan konfirmationsundervisningen

ses som en prøve, man

skal bestå, og så når man har været

x antal gange i kirke og har sagt ja

på konfirmationsdagen, har man

bestået. På den måde kan man let

komme til at glemme alt om det

egentlige formål.

En anden grund til, at de unge kan

have det svært ved at forholde sig

til Bibelen, er, at der stort set ikke er

nogen beretninger om unge i Bibelen.

Man skal jo heller ikke længere

tilbage end 50’erne, hvor der egentlig

ikke var noget, der hed ”ung-

dom”. Derfor var der naturligvis ikke

et behov for et forhold mellem en

ung og kirken. En meget tankevækkende

undersøgelse, i hvert fald hos

mig, viser, at det kun er 8 % af de

unge, der forlader kirken, fordi de

har mistet deres tro!

Et problem er også, at mange forældre

ikke ved, hvordan de skal formidle

kristendommen til deres børn. De

skal blive bedre til at komme ud og

opleve kirken og deltage i kirkelige

arrangementer, lige fra børnene er

helt små. Heldigvis er der også flere

og flere kirker, der tilbyder spaghettigudstjenester

og legestuer for de

mindste.

Det er forældrene, der viser vejen, og

derfor er det vigtigt, at kirken støtter

forældrene, da deres kirke vaner også

vil smitte af på børnene. Personligt er

jeg spændt på, om man i løbet af en

7-8 års tid vil komme til at møde flere

unge i kirken, da de fra barnsben, i

højere grad har haft mulighed for at

deltage i kirkelige arrangementer.

Jeg kunne blive ved, men dette må

efterhånden være ved at være nok.

Jeg håber, I har fået et lille ind blik

i den generelle unges forhold til

folkekirken, selvom det kun var et

minimalt uddrag fra den oprindelige

opgave. Tak for denne gang, det har

været en fornøjelse.

Lea Birkelund, 14 år


foråreTs koncerTer

Forårets musikalske oplevelser blev

indledt tirsdag den 16. marts med

et strejftog i salmebogen - Torben

Krebs førte os igennem salmebogens

spændende historie, og undervejs

sang vi en hel del salmer - en rigtig

dejlig og lærerig aften, som havde

trukket mange til.

Allerede dagen efter var Torben

i ilden igen - denne gang var det

ved begge orgler, hvor han spillede

værker af bl.a. Johan Sebastian Bach,

César Franck, Paul Hindemith og Joseph

Jongen. Til slut improviserede

han over en melodi, der blev udleveret

på stedet. Torben havde bedt

mig finde en melodi i højskolesangbogen,

og jeg benyttede mig frækt

af muligheden for at få spillet en af

mine absolutte yndlingssange: Den

blå anemone.

Påsken bød på den traditionsrige

passionskoncert Stabat Mater med

sopran Kiki Brandt og mezzosopran

Christina Dahl akkompagneret af

Torben Krebs. Jeg var ikke selv tilstede

ved koncerten, men har fået fortalt,

at det - igen i år - havde været

en smuk oplevelse, og at henved 150

mennesker havde fundet vej til vores

kirke denne Langfredag aften.

Lørdag den 17. april strømmede

folk igen ind i kirken - denne gang

for at høre Danmarks absolut bedste

mandskor Vox Aros. Enkelte af korets

medlemmer var fanget af askeskyen

rundt omkring i Europa, men det

forhindrede ikke det øvrige kor i at

give de fremmødte en stor musikalsk

oplevelse gennem de forskelligartede

korværker, der blev opført. Fantastisk

at få lov til at opleve så dejlig sang i

vores kirke.

Ansgarkoret står ikke tilbage, når det

gælder om at formidle sangglæden.

Det beviste koret endnu engang den

28. april, da korets forårskoncert blev

afviklet under ledelse af korets leder

- Torben Krebs. Vi fik et bredt og varieret

program præsenteret og kunne

igen begejstres og undres over, hvad

menneskers stemmer kan udrette,

når de sættes sammen.

Sopran Annette Jørgensen var den

ene af aftenens 2 solister. Hun sang

“Lascia ch’io pianga” fra “Rinaldo”

af G. F. Händel og “Den blå anemone”

af Kaj Munk og Egil Harder - det

lød bare så smukt.

Aftenens 2. solist var Jacob Buur, der

er nyt medlem af kirkens kantori,

men foruden at synge, så spiller han

også violin, hvilket han gav en dejlig

prøve på, da han spillede Johan S.

Svendsens “Romance, opus 26” - jeg

er sikker på, at Jacobs spil fremkaldte

frydefuld gåsehud hos mange af

publikummerne.

Alt i alt var det en koncert, som jeg

tror sidder under huden på de tilstedeværende

i lang tid efter, sådan som

rigtig gode oplevelser har det med at

gøre.

Vivian Haenschke

AnsgArkoret

- er det noget for dig?

Ansgarkoret lever i bedste velgående,

men holder dog ferie frem til den 7.

september, hvorefter der tages fat

på efterårets spændende program,

som bl.a. indeholder en stor koncert

den 19. oktober med flere andre kor

i Odense Koncerthus i forbindelse

med, at J.K. Rowling (Harry Potters

“mor”) kommer til Odense for at

modtage HCA Litteraturprisen.

Der afholdes prøve i kirken hver tirsdag

kl. 19.00 - ca. 21.30, og sæsonen

2010 byder på mange spændende

opgaver – både i og udenfor kirken.

Foruden gudstjenester, sangaftener

og koncerter har koret også en

udadvendt aktivitet – bl.a. i samarbejde

med andre Odensekor og som

medlem af organisationen KOR72.

”Der er altid plads til en til, som synger

i kor”!

Der kræves ikke nodekendskab for at

være med i koret, men til gengæld

er godt humør og sangglæde en betingelse.

Henvendelse hos korleder Torben

Krebs, tlf. 66144554 eller i kirken.

Kirkegårds Allé 35

Når vi får vores sognegård,

bliver kirkekontoret

Kirkegårds

Allé 35 overflødigt, og

bygningen er derfor

blevet sat til salg. Prisen

for herlighederne er sat

til kr. 3.595.000, og det

er home på Skibhusvej,

der er valgt som mægler.

Foreløbig har der

været god interesse

for huset, uden at der

dog i skrivende stund

er en kon kret køber på

banen.

side 10

Vivian Haenschke


onsdag den 2. juni kl. 13

udflugT

Turen går til Trapholt Kunstmuseum,

der ligger smukt

ved Kolding fjord. Udstillingerne

omfatter billedkunst,

kunsthåndværk, design og

møbler. Kaffe og kagebord

serveres i cafeen.

Herefter går turen hjemad

med et besøg i Lyng Kirke i

Erritsø – en smukt designet

kirke indviet i 1994. Vi regner

med at være hjemme kl.

ca. 17.30.

Tilmelding og betaling kr.

120 på kirkekontoret senest

den 21. maj.

Billedet er fra en tidligere udflugt...

BesøgsTJenesTe

Besøgstjenesten mangler besøgsvenner

I Ansgars sogn bor der mange ældre

mennesker, der vil blive glade for at

få besøg en gang imellem. Alderdom,

sygdom, manglende overskud

og familie, der bor langt væk, kan

gøre det svært at skabe nye kontakter

og holde gamle ved lige. Besøgstjenesten

i Ansgars Kirke formidler

hjemmebesøg til mennesker, som har

svært ved at komme ud blandt andre.

Meget bliver lettere at have med

at gøre, når man får delt det med et

andet menneske.

Hvad kræves der?

Som besøgsven skal du kunne afsætte

eksempelvis halvanden time

hver 14. dag. Hvornår og hvor tit aftales

nærmere, så det passer ind i din

hverdag. Du skal være stabil og have et

åbent sind. Du er naturligvis kun besøgsven

sålænge, du selv ønsker det.

Hvad laver en besøgsven?

Tiden bruges til det, du og besøgsværten

bliver enige om, og som begge

kan have glæde af: Tilbageblik fra

tiden der er gået siden sidste besøg,

højtlæsning, skrive breve, se gamle

fotos, gå tur og hvad man nu ellers

finder på.

Hvorfor besøgsven?

Når du melder dig som besøgsven,

hjælper du et andet menneske. Og

glæden ved at hjælpe overstiger ofte

den ”indsats”, du selv yder. Du lærer

en masse om accept og tolerance.

Derudover arrangeres der regelmæssige

møder, hvor du kan udveksle

oplevelser og erfaringer med andre

besøgsvenner.

Har du mod på at blive besøgsven, kan

du henvende dig til sognemedarbejder

Henrik Wraa på 4127 0552 eller mail

hwraa@mail.dk. Der ligger en folder i

kirken med mere information.

Cafeen er fra kl. 10.00 til kl. 12.00.

4. juni

Vi ser det allersidste afsnit af Hammerichs

Danmarkskrønike.

11. juni

Ønskekoncert. Vores organist spiller

sange, som cafeens gæster har ønsket.

Kom og syng med.

sommerferie

13. august

Vi ser film

20. august

Leder af Varmestuen i Pantheonsgade,

Heinz Wolf, fortæller om sit

arbejde blandt hjemløse.

27. august

Min vej til Danmark. Tidl. provst Günther

Hinze fortæller om, da han med sin mor

flygtede fra Berlin under 2. verdenskrig.

fredagscafeen


Juni

søndag den 6. juni

Kl. 10.30 Bo Haug

1.s.e.trinitatis – Luk.12.13-21

Kort form for gudstjeneste

søndag den 13. juni

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

2.s.e.tr. – Luk.14.25-35

Torsdag den 17. juni

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding!)

søndag den 20. juni

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

3.s.e.tr. – Luk.15.11-32

søndag den 27. juni

Kl. 10.30 Bo Haug

4.s.e.tr. – Matt.5.43-48

Nye tider for kirkebladet

Juli

søndag den 4. juli

Kl. 10.30 Bo Haug

5.s.e.tr. – Matt.16.13-26

søndag den 11. juli

Kl. 10.30 Bo Haug

6.s.e.tr. – Matt.19. 16-26

søndag den 18. juli

Kl. 10.30 Bo Haug

7.s.e.tr. – Matt.10.24-31

søndag den 25. juli

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

8.s.e.tr. – Matt.7.22-29

Kirkebladet bliver ikke længere husstandsomdelt, men kan hentes enten

i kirken eller på kirkekontoret. Husk at tage bladet med til dine naboer

også.

Artikler mv. fra kirkebladet bliver lagt på hjemmesiden, samtidig med

bladets udgivelse. På hjemmesiden er det også muligt at downloade hele

bladet.

Vivian Haenschke

augusT

søndag den 1. august

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

9.s.e.tr. – Luk.12.32-48 el. Luk.18.1-8

Kort form for gudstjeneste

søndag den 8. august

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

10.s.e.tr. – Matt.11.16-24

søndag den 15. august

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

11.s.e.tr. – Luk.7.36-50

Torsdag den 19. august

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding!)

søndag den 22. august

Kl. 10.30 Bo Haug

12.s.e.tr. – Matt.12.31-42

søndag den 29. august

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

13.s.e.tr. – Matt.20.20-28

gudsTJenesTer i ansgars kirke

Så lær mig at leve, o Gud,

som jeg kan,

frimodigt som fuglen i skove,

og takke for regnen, som

vander mit land,

for solskin og varme i sommerens

brand,

for avl i min lade dig love.

Hvad magted jeg vel,

om du ej gav held?

Det vokser jo, medens vi sove.

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er

der “stående” kirkekaffe

nederst i kirken.

Kirkebil

Af hensyn til økonomien

ser menighedsrådet sig desværre

nødsaget til at indskrænke

kirkebilskørslen til

kun at gælde sognets beboere.

Kørsel til og fra arrangementer

i kirken skal be stilles

på kirkekontoret senest

kl. 13.00 hverdagen før arrangementet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!