27.07.2013 Views

ansgars Kirkeblad

ansgars Kirkeblad

ansgars Kirkeblad

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kirkeblad · Ansgars Sogn

Ansgars Kirke

Sdr. Boulevard 1

5000 Odense C

Indhold

Indtil verdens ende

side 2

Adresser

side 3

Frivillige søges

side 4

Nyt fra Menighedsrådet

side 5

Koncerter

side 6

Oversigtskalender

side 7

Orgelfødselsdag

side 8

FDF

side 9

Før og nu i sognet

side 10

Besøgstjenesten

side 11

Fredagscafé

side 11

junI · julI · auGust · 2011

ansgars Kirkeblad


IndtIl verdens ende

De to disciple, der var på vej til Emmaus,

var noget nedtrykte og skuffede.

De havde haft store forhåbninger

til manden fra Nazaret. De

troede, han var den store konge, der

skulle drive romerne ud af deres land

og bringe en ende på landets elendighed.

Palmesøndag var de sikre på,

at deres tid var kommet. Intet kunne

stoppe dem nu.

De havde haft den lidt urealistiske forestilling

om fremtiden, at den kun skulle

rumme noget godt. Nu skulle det være

slut med al svig og bedrag, ondskab

og sorg skulle ikke længere være en

del af deres liv. Desværre oplevede de

inden for de næste 5 dage både svig,

bedrag og løgn. De oplevede, hvor

omskifteligt livet er. De oplevede, hvor

let man pludselig står alene svigtet af

alle dem, man troede på.

Kære konfirmander, vi sender jer i

dag ud i en verden, der desværre ikke

ser meget anderledes ud end den

verden, de to disciple måtte sande,

var deres virkelighed. En verden hvor

løgn og svig, magtkampe og bagvaskelse

var hverdagen.

Hverken jeres forældre eller for den

sags skyld bedsteforældre eller kirken

kan udrydde alt det, vi så inderlig

gerne ville forskåne jer for. Ulykke,

sygdom, død, angst, sorg eller svig

og bedrag.

Der er dog en ting, vi herfra kan give

jer med i rygsækken, og som er bedre

end den bedste konfirmationsgave.

Det er påskens budskab!

Stiftstidendes lederredaktør beskrev i

går i sin leder, hvor svært det er at

forstå påskens budskab. At Gud blev

menneske for at dele menneskets

vilkår her på jorden. At han lod sig

henrette for at sone vore synder. Det

som evangelisten Johannes beskriver

så poetisk i sit evangelium: “Se Guds

lam, der bærer verdens synd”. Redaktøren

skriver, at det er endnu sværere

at forstå, at Jesus brød gravens lænker

og genopstod trediedagen efter

sin henrettelse. Deri kan man kun give

ham ret. Det er vanskeligt at fatte. Vi

er derhenne, hvor vores forstand for

længe siden har måttet give op. Vi

må overgive os til det, Kierkegaard

kalder springet. Vi må ud på det dybe

vand, hvor fornuften ikke længere

kan bunde. Vi må derud, hvor det

kun er troen, der holder os oppe.

Redaktøren mener, at med lidt god

vilje kunne man sammenligne påskens

budskab med livets grundvilkår.

Han skriver:

“Men man kan også vælge at betragte

historien på en anden måde. For

i bund og grund er fortællingen om

påsken også fortællingen om vores

eget liv - på godt og ondt - og så får

vi den endda på en uge:

Det hele begynder så fint - palmesøndag

med indtoget i Jerusalem og fuld

fart på. Derefter det store svigt, da Judas

forråder Jesus, og Peter fornægter

ham. Fornedrelsen på korset og til

slut genopstandelsen, den ultimative

triumf. Det er, om man vil tillade denne

verdslige udlægning af Jesu lidelseshistorie,

også historien om os selv.

Hvem har ikke oplevet forræderiet,

svigtet, fejheden, jalousien, døden?

Vores liv består af mange nedture,

men flere opture, og påskehistorien

er i virkeligheden beretningen derom.

Og historien ender jo godt: Livet vinder

over døden. Jesu genopstandelse

er livets sejr. Lysets sejr, kærlighedens

sejr. Og - kig ud ad vinduet - forårets

sejr. Derfor kan påskens forunderlige

fortælling, midt mellem snapsene og

havearbejdet, være en anledning til

aldrig at give op, men derimod tro på

den gode slutning. Vi skuffes, vi svigtes,

vi lider, vi mister - men der er altid

noget rart på den anden side. Ude i

horisonten måske - men det er der.“

Der er altid noget rart på den anden

side. Ude i horisonten måske - men

det er der!

Det er i en nøddeskal det budskab, vi

giver jer med på livets vandring.

Prædiken til 2. Påskedag samt

konfirmation 25. april 2011

Af Bo Haug

fortsætter side 3

sIde 2


Sognepræst Agnete Holm Hvidt

Falen 29, tlf. 6612 3396, ahh@km.dk

Træffetid: hverdage kl. 12-13 undt. mandag. Lørdag efter aftale.

Sognepræst Bo Haug

Musvågevej 233. bhau@km.dk · tlf. 6613 2436

Kontor: Ansgargården, Sdr. Boulevard 1B.

Træffes efter aftale undt. mandag.

Kirkens hjemmeside: http://www.Ansgarskirke.dk

Sognemedarbejder Henrik Wraa

Guldbergsvej 10, 3. th. tlf. 4240 0036

hwraa@mail.dk · Træffes bedst tirsdag. Mandag fridag.

Kirkens kontor

Sdr. Boulevard 1B, 5000 Odense C,

tlf. 6612 4252, fax. 6612 6690,

ansgars.sognodense@km.dk · Mandag lukket.

Tirsdag-fredag kl. 9.00-13.00, Torsdag tillige kl. 16-18

Kordegn Elsebeth Laursen, Privat tlf. 6610 8155.

Kirketjener Helle Munch Jensen

Sdr. Boulevard 42, tlf. 2647 3774, hellemj@fdf.dk

2. Kirketjener Lene Krogsgaard

Rolf Krakesvej 5, tlf. 22349660

Organist Torben Krebs

Filosofgangen 12, tlf. 6614 4554, torbenkrebs@gmail.com

Organistassistent Jørgen Ellekilde,

Sprogøvej 25, tlf. 2077 0149.

Formand for menighedsrådet Vivian Haenschke

Rugårdsvej 210, 1., tlf. 3156 1992, vivian@ansgarskirke.dk

Kirkeværge Esther Jensen

Vesterbro 68, tlf. 6611 0033, esther@jensen.mail.dk

Kirkebladet udgives af menighedsrådet

Ansvarshavende redaktør: Bo Haug

Korrektur: Hanne Ramsing

Layout og grafik: jemodo

Forsidefoto:

Skolebørn i Zambia, Fotograf: Marie Walther

Tryk: OAB-Tryk

Deadline for næste blad: 1. august 2011

sIde 3

adresser

artikel fortsat fra side 2

Vi ved, at I ikke undgår livets hårdhed.

Uanset hvor klog eller rig man

er, så kommer livet til på et eller andet

tidspunkt at gøre umanerlig ondt.

De to disciple havde det store held,

at de i mødet med Jesus indså, at der

er større ting i livet end alle nederdrægtighederne,

alle løgnene, krig,

sorg, magtmisbruget, sygdom, nød

og elendighed. Der er noget, der er

større end alt det, der står på debetsiden

i det store regnskab.

De fik øjnene op for, at det, Jesus lovede

os, mens han levede på jorden,

stadig gælder. At Guds nåde og kærlighed

er en del af vores hverdag. At

vi aldrig skal stræbe efter at komme

til Gud, for han kommer altid til os.

At det brændstof, vi har brug for til

at skabe tillid til andre mennesker, til

at skabe gode og varige venskaber,

det, vi skal bruge for at leve i tolerance

og harmoni med vores næste,

altid findes i rigelig mængde, og det

er ganske gratis. Det står her i kirken

og kan tankes frit og kvit.

I vil opleve dage, hvor alt går helt fantastisk,

og hvor alt lykkes. Følelsen af

at kunne gå på vandet eller at kunne

flyve vil på sådanne dage være meget

nærliggende. I vil opleve dage,

hvor forelskelsen lover et liv som dansen

på roser. I vil opleve dage, hvor

glæden over at have bestået en svær

eksamen fjerner alle problemer. De

bliver ganske små og helt uden betydning.

Både jeres forældre, jeres

bedsteforældre og jeres halvgamle

præst har oplevet det; men vi har

også alle oplevet, at mandag følger

altid en søndag. Den mandag hvor

ens syn på livet er blevet en lille smule

mere realistisk. Den mandag hvor

hverdagens besværligheder alligevel

dukker op. Den mandag hvor vi opdager,

at vi alligevel hverken kunne

gå på vandet eller kunne flyve.

Desværre er det sådan, de fleste dage

er. Derfor er påskens budskab godt

at have med i rygsækken. Budskabet

om, at Gud altid er med os. Budskabet

om, at Han måske ikke altid holder

hånden over os, så holder Han

den ihvertfald altid under os.

På samme måde som han slog følgeskab

med de to disciple på vejen

til Emmaus, har Gud slået følgeskab

med os på vores livs vandring, en

vandring der ikke nødvendigvis altid

bliver lige let.

For os, hvis livslinie ikke mere er så

lang som konfirmandernes, er det

godt at huske, at Gud har lovet at

være med os alle dage indtil verdens

ende... Ikke indtil livets ende; men

helt ind i evigheden.

Amen


et hårdtarbejdende menIGhedsråd

Det er ikke ualmindeligt, at vi hører,

at det er hårdt arbejde at sidde i et

menighedsråd. I Ansgars Kirke er vi

meget bogstavelige på det område,

for en forårslørdag i april var tropperne

igen kaldt sammen til en gang

fysisk arbejde. Denne gang var det

parkeringspladsen, der skulle have

en overhaling. Da sneen forsvandt,

afslørede den nådesløst, at vores

omgivelser i næsten et år havde været

en byggeplads ... store huller og

opkørt jord kom til syne. De fleste af

perlestenene var endt inde ved hækken

i løbet af vinteren, for der har

været fejet sne mange gange, og

hver gang er de blevet skubbet væk

fra deres oprindelige plads.

Bevæbnet med trillebøre, river, skovle

og rå muskler gik de fremmødte

igang med at fordele stenene og

fylde hullerne op med grus. Da vi var

færdige omkring middag, så det hele

en hel del finere ud, end da vi startede,

dog rakte stenene ikke helt til

at dække pladsen, så vi skyndte os at

bestille nogle flere. På den måde lykkedes

det os at få parkeringspladsen

til at se nogenlunde pæn ud inden

påskens gudstjenester og konfirmationerne.

Vivian Haenschke

Nu er vi kommet godt i gang med

vores nye hus og er nu klar til at få

udbygget vores korps af mennesker,

der har lyst til at involvere sig i frivilligt

arbejde i kirken.

Vi søger foreløbig mennesker til følgende

opgaver:

Praktisk afvikling af kirkens koncerter

Arbejdet består i at byde folk velkommen

ved døren og uddele programmer.

Sørge for koncertcafeén efter koncerten

- kirketjenerne tager sig af

indkøb mv.

Sørge for, at der er ryddet op i kirken

efter koncerten.

Praktisk afvikling af arrangementer

i sognegården

Her har vi følgende opgaver, der skal

løses:

Borddækning - kirketjenerne sørger

for bord- og stoleopstilling.

Servering af kaffe og brød - kirketjenerne

sørger for indkøb mv.

Oprydning/opvask.

Pr. arbejde

Vi søger nogle, der har lyst til at udbrede

kendskabet til vores arrangementer

ved f.eks. at sørge for, at der

bliver hængt plakater op forskellige

steder, udforme pressemeddelelser,

og hvad vi nu ellers kan finde på for

at gøre opmærksom på os selv.

Grønne fingre

Planter trives bedst, hvis de får kærlig

pleje, og vi søger derfor folk med lyst

til at passe de planter, vi har i sognegården

og på sigt også udendørs

krukker og planter.

rundvisere

Har du lyst til at sætte dig lidt ind i

vores kirkes historie og i tilblivelsen

af Ansgargården, og har du lyst til at

fortælle andre om det, så er det dig,

vi har brug for som rundviser. Vores

sognegård tiltrækker mange, og vi vil

jo gerne vise den frem, men uden frivillige

kræfter er opgaven temmelig

stor.

Hvis du har lyst til at hjælpe med

nogle af disse ting, så skriv et par ord

til mig på mail vivian@ansgarskirke.

dk eller ring på tlf. 31 56 19 92 bedst

efter kl. 18.

frIvIllIGe søGes

husk det er gratis at gå til

koncert i ansgars Kirke,

og vi er meget glade for at

kunne give gode musikoplevelser

til alle, der lægger

vejen forbi.

vi vil dog ikke undlade at

gøre opmærksom på vores

indsamlinger - vi modtager

gerne et bidrag fra

glade og begejstrede koncertgængere.

vi samler ind til menighedsplejen

i den ene bøsse-

her går pengene bl.a.

til julehjælp til sognets

økonomisk trængte beboere.

I den anden bøsse går

pengene til at hjælpe mindre

bemidlede familier på

en lille sommerferie - det

er de samvirkende menighedsplejer,

der står for

den del.

På forhånd tak for dit bidrag.

sIde 4


Af menighedsrådsformand

Vivian Haenschke

Menighedsrådsmøder

26. maj

25. august

29. september

Kl. 19.00 i Ansgargården -

offentlig adgang

sIde 5

nyt fra menIGhedsrådet

Foråret og den tidlige sommer er

uden sammenligning det tidspunkt

på året, jeg holder allermest af - lige

som vi troede, at nu var alt frosset

ihjel, og solen gået sin vej for at

skinne på andre, så begynder fuglene

pludselig at kvidre, det spirer og bryder

overalt, hvor der er den mindste

lille plet jord, og det dufter med ét

lysegrønt af nyslået græs - vi får alle

en ny begyndelse.

Efter vi har fået Ansgargården, er det

også, som om foråret er kommet til

Ansgars Kirke. Folk myldrer i hvert

fald frem til vores mange aktiviteter -

det er virkelig dejligt, at så mange tager

huset til sig og har lyst til at være

en del af vores fællesskab.

Vi får en del forespørgsler om fremvisninger

af sognegård og kirke, og i

det omfang vi har tid og ressourcer til

det, viser vi gerne vores herligheder

frem.

Op mod påske kom anlægsgartneren

og lavede arbejdet færdigt med etablering

af græs og plantning af træer.

Vi har måttet væbne os med megen

tålmodighed i den anledning, for jorden

skulle jo være klar til at arbejde

med, inden græsfrøene kunne komme

i, og det lod ikke til, at vinteren

havde travlt med at slippe sit tag i os.

I løbet af foråret har vi fået repareret

den store revne over det nye orgel, så

nu drysser der ikke længere puds og

støv ned fra oven. Da vi i januar holdt

syn på kirken, viste det sig, at vi havde

ubudne gæster på loftet i form af

borebiller og mus. Vi har derfor haft

en skadedyrsbekæmper på besøg, så

nu håber vi, at problemet er løst.

I den kommende tid vil der ske ting

og sager med “det gamle” orgel -

det står overfor en stor hovedreparation,

så i nogle måneder vil kyndige

hænder tage sig af orglet og skille

det ad, rense, forny og reparere det,

så det vil blive vakt til live igen. Andet

steds i bladet kan man læse en længere

artikel om renoveringen - skrevet

at Torben Krebs.

Nu står sommeren for døren, og ferietiden

melder sig både i menighedsråd

og i sognegården. Aktiviteterne

holder ferie bortset fra kirkekoncerterne,

her er der til gengæld fuldt

program i juli og august med bl.a.

Ansgars Orgelsommer ... og husk der

er gudstjeneste hver eneste søndag

året rundt, så ... vi ses i kirken.

Rigtig god sommer til alle.


Koncerter I KIrKen

søndag den 19. juni kl. 16.00

Gospelkoncert med koret ”Collage”

på 120+ medlemmer samt band, dirigeret

af Anders Sprotte. Der tages

en entré på 50 kr., og i tilfælde af

overskud tilfalder dette et velgørende

formål.

onsdag den 20. juli kl. 19.30

Ansgar Orgelsommer 2011. Koncert

med den italienske orgelvirtuos Giorgio

Parolini, Milano. Musik af bl.a.

Alain, Bach, Böhm, Liszt og Mendelssohn.

Gratis adgang og koncertcafé.

onsdag den 27. juli kl. 19.30

Ansgar Orgelsommer 2011. Et genhør

med det unge, ungarske orgeltalent

Gabor Nagy, som denne gang

spiller værker af bl.a. Bach, Liszt og

Scheidemann. Gratis adgang og koncertcafé.

onsdag den 3. august kl. 19.30

Ansgar Orgelsommer 2011. Organist

Christian Præstholm fra Sct. Mortens

Kirke i Randers spiller et varieret program

fra barok og frem til vor tid.

Gratis adgang og koncertcafé.

onsdag den 17. august kl. 19.30

Ansgar Orgelsommer 2011. Torben

Krebs spiller Carl Nielsens samlede

orgelværker, dvs. ”Commotio” samt

hele samlingen af smukke præludier.

Gratis adgang og koncertcafé.

onsdag den 24. august kl. 19.30

Sange med bibelsk inspiration. En

stemningsfuld og smuk aften med

operasanger Nete Nørgaard-Nielsen

og Jørgen Ellekilde. Gratis adgang og

koncertcafé.

biblen som inspiration

Mange komponister har brugt eller

ladet sig inspirere af bibeltekster, når

de har skabt deres musik. Det gælder

blandt andet den danske komponist

Peder Erasmus Lange-Müllers op. 1

sangcyklussen ”5 Sange: Sulamith

og Salomon ”. I et særligt tonesprog

beskrives det intime møde mellem

Kong Salomon og Sulamith, og her

skildres også tiden efter, at Salomon

går bort. Antonín Dvorák har skrevet

en cyklus på 10 sange, som bruger

bibeltekster fra Salmernes bog i Det

Gamle Testamente næsten direkte,

og Händel vælger i sin Messias oratorietekster

fra gammeltestamentlige

begivenheder. Det er disse tre

komponister og de nævnte værker,

der står i centrum denne aften, hvor

også værker af andre relevante komponister

indgår. Dette repertoire er

velegnet til klaver.

Nete Nørgaard-Nielsen

Mezzosopran og privat uddannet

operasanger fra København og London.

Cand. mag i Musikvidenskab

2010. Nete har indspillet CD’en:

Hjertenskjaer, som indeholder en

lang række sange af Peder Erasmus

Lange-Müller. Hun arbejder som

freelancesanger og bruger til daglig

sang som værktøj i kommunikationstræning

i sit firma Ministry of Music.

Nete er medforfatter til bogen: ”Non

verbal kommunikation” GB 2010.

Jørgen Ellekilde

Har diplomeksamen i klaver fra Det

Fynske Musikkonservatorium 2008,

og PO-eksamen i 2010. Han arbejder

som freelancepianist og akkompagnatør/repetitør

blandt andet på

Den Fynske Opera. Desuden er han

organistassistent ved Ansgars Kirke i

Odense. Han er fast tilknyttet drenge-

og mandskoret i Christianskirken i

Fredericia og har samarbejdet med

bl.a. Sønderjyllands filharmoniske

kor, Syddansk Universitets Storekor.

fredag den 2. september kl. 19-22.30

Kulturnat ”Åbent Orgelhus”. Kor-

og orgelkoncert, orgelfremvisninger

m.m. Gratis adgang.

sIde 6


aleGestue hver onsdaG

legestuen i ansgars Kirke

er for alle små børn og deres

forældre, bedsteforældre

og barnepiger. I vores

legestue hygger vi, leger

og synger sange. dit barn

møder og leger med andre

børn, og du selv får mulighed

for at udveksle erfaringer

med andre forældre.

vi vil gerne have alle børn

med fra starten, så kom så

vidt muligt til tiden, altså

kl. 10.00. alle hjælper til

med oprydningen, og vi

slutter kl. 12.00

Program:

1. juni

sang- og bevægelsespædagog

tine maj antonsen

8. juni

vi synger salmer og tænder

lys. derefter ”fri leg”

15. juni

sang- og bevægelsespædagog

tine maj antonsen

herlig sommerferie med

ekstragodt vejr i år.

vi starter igen den 17.

august.

sIde 7

juni

On 1

To 2 10.30 Gudstjeneste

Fr 3 10.00 Café

Lø 4

Sø 5 10.30 Gudstjeneste

Ma 6

Ti 7

On 8 18.00 Aftenkirke

To 9

Fr 10 10.00 Café

Lø 11

Sø 12 10.30 Gudstjeneste

Ma 13 10.30 Friluftsgudstjeneste

bag Domkirken

Ti 14

On 15

To 16

Fr 17 10.00 Café

Lø 18

Sø 19 10.30 Gudstjeneste

16.00 Gospelkoncert

Ma 20

Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26 10.30 Gudstjeneste

Ma 27

Ti 28

On 29

To 30

Fr 1

Lø 2

juli

Sø 3 10.30 Gudstjeneste

Ma 4

Ti 5

On 6

To 7

Fr 8

Lø 9

Sø 10 10.30 Gudstjeneste

Ma 11

Ti 12

On 13

To 14

Fr 15

Lø 16

Sø 17 10.30 Gudstjeneste

Ma 18

Ti 19

On 20 19.30 Orgelkoncert

To 21

Fr 22

Lø 23

Sø 24 10.30 Gudstjeneste

Ma 25

Ti 26

On 27 19.30 Orgelkoncert

To 28

Fr 29

Lø 30

Sø 31 10.30 Gudstjeneste

Ma 1

Ti 2

august

On 3 19.30 Orgelkoncert

To 4

Fr 5

Lø 6

Sø 7 10.30 Gudstjeneste

Ma 8

Ti 9

On 10

To 11

Fr 12

Lø 13

Sø 14 10.30 Gudstjeneste

Ma 15

Ti 16

On 17 19.30 Orgelkoncert

To 18

Fr 19 10.00 Café

Lø 20

Sø 21 10.30 Gudstjeneste

Ma 22

Ti 23

On 24 19.30 Sange med

bibelsk inspiration

To 25 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 26 10.00 Café

Lø 27

Sø 28 10.30 Gudstjeneste

Ma 29

Ti 30

desuden fast hver uge:

mandag 18.30 - 20.00 fdf

tirsdag 19.00 - 21.30 ansgarkoret

onsdag 10.00 - 12.00 legestue

oversIGtsKalender for ansGars KIrKe


orGelfødselsdaG I ansGars KIrKe

I 2011 er der ”orgeljubilæum” i

ansgars Kirke!

I år er det 40 år siden, at kirkens

første orgel måtte vige pladsen for

et nyt. Det oprindelige orgel var af

samme alder som kirken, men var

grundet skiftende stil og smag blevet

ombygget i flere omgange – til

ukendelighed. Instrumentet var slet

og ret både nedslidt og ”forbygget”,

hvilket til sidst betød, at ingen

orgelbygger turde tage ansvar for en

renovering. I 1971 kunne et nyt og

velklingende orgel tages i brug – et

instrument, som lige siden har fungeret

ved gudstjenester, kirkelige handlinger

og koncerter – til glæde for

både menighed og organister. Orglets

primære funktion er jo selvfølgelig

at ledsage salmerne og iklæde

kirkeåret de rette farver. Men det har

også andre funktioner, f.eks. i undervisningssammenhæng.

Kirkens organister

gennem tiderne har undervist

privatelever, og også konservatoriets

lærere og elever bemærkede tidligt

orglets kvaliteter. I de første mange

år spillede instrumentet næsten i

døgndrift!

I dag, hvor der ikke længere uddannes

organister på Det fynske Musikkonservatorium,

bliver orglet fremdeles

anvendt flittigt fra morgen til

aften af kirkens organister til forberedelse

af gudstjenester og koncerter

samt til undervisning og korprøver,

og det er jo positivt, for – som man

siger – et orgel har bedst af at blive

brugt. Kirkeorglet er som menneskets

krop: det skal motioneres og

holdes i form. Et dansk kvalitetsorgel

er bygget til at holde i generationer –

forudsat, at det vedligeholdes, og 1

gang om året er der hovedstemning

af de tusindvis af store og små piber.

I flere dage kravler en orgelbygger

rundt inde i instrumentet, stemmer

piberne og kæler for de mindste detaljer.

Resultatet er, at orglet kan fungere

aldeles problemfrit i hverdagen.

Men på et tidspunkt skal der nu alligevel

mere end et almindeligt årseftersyn

til, og dette tidspunkt er nu

kommet for Ansgars Kirkes pibeorgel:

efter 40 års brug trænger instrumentet

til en gennemgribende rensning.

I orglets indre har der samlet

sig en masse støv, døde insekter osv.,

som efterhånden gør det vanskeligt

at stemme piberne. I et klassisk orgel

anvendes der levende materialer

overalt: træ, filt, skind og ædle metallegeringer.

Efterhånden smuldrer

selv den bedste filt, tangenterne begynder

at rasle højlydt, og der opstår

slør i den fine, håndbyggede mekanik.

Og det er nogle af de ting, som

orgelbyggeren skal i gang med at

reparere.

Fra ca. begyndelsen af maj skal der

arbejdes med indledningsvis at adskille

hele instrumentet, derefter re-

parere/justere/forny dele hist og pist

og endelig til sidst sætte de tusindvis

af smådele sammen igen – helst i den

rigtige rækkefølge…

Når orglet er samlet, skal piberne

igen have den rette lyd (intoneres)

og klangligt afbalanceres i forhold til

hinanden, hvilket måske er den største

kunst indenfor orgelbygningen.

Som kronen på værket forsynes

Ansgars Kirkes pibeorgel med 2 nye

stemmer, som skal skabe en bedre

balance i værket. Endelig er det aftalt,

at intonatøren skal bearbejde

hele det samlede klangbillede med

henblik på at gøre klangen rundere

og varmere.

Det store spørgsmål er så, om man vil

kunne høre forskel, når orglet tages

i brug igen? Ja, tydeligt! Fornyelse

af filt m.m. vil fjerne mekanikstøj,

rensningen vil gøre, at orglets stemmer

vil lyde mere velafbalancerede

og velstemte, og endelig vil omintonationen

betyde en mere poetisk og

varm klang.

Så der er virkelig noget at glæde sig

til, men indtil da må vi leve med, at

pulpituret til tider vil ligne en mindre

byggeplads. Men sådan er det, når

man venter på noget godt!

Torben Krebs

sIde 8


fdf odense ansgar kreds er et

kirkeligt børne- og ungdomsarbejde,

der prøver at få kirkens

forkyndelse og fdfs formål:

“at møde børn og unge med

evangeliet om jesus Kristus…”

ind i en meningsfyldt sammenhæng

med den hverdag, børn

og unge oplever - igennem et

spændende og sjovt indhold i

fritiden - indendørs som udendørs.

alle børn i alderen 6 år og opefter

er derfor meget velkomne -

hver mandag fra kl. 18.30 -

20.00.

vi holder til i og omkring ansgars

kirke og sognegård, sdr.

boulevard 1

ud over at vi mødes hver mandag,

undtagen i skolernes ferie,

tager vi også på weekendture,

sommerlejre, kanoture, fjeldture

og landslejre.

flere oplysninger fås hos kredslederen:

christian munch Grooten –

tlf.: 30205052

sIde 9

jeg er taknemmelig for at være født i danmark

Der er tit ikke langt fra ord til handling.

Siden jeg for et par dage siden

ytrede ønske om at opleve en fødsel,

ser jeg mig selv småløbe 800 meter

op til vores lokale klinik. Sandelig om

kone nr. 1 i min familie, Clara, ikke

også er landsbyens jordemoder. Ikke

en titel hun har papir på, men hendes

erfarne hænder har taget i mod

sin del af børn.

Jeg hedder Marie Walther og er 20 år

gammel. Jeg er FDFer i FDF Odense

Ansgar og bor lige nu 2 måneder

hos en familie i Zambia som en del

af mit højskoleophold på Silkeborg

Højskole.

at føde med hIv

Vi løber op til klinikken, imens jeg gør

mig store tanker om den skrigende

kvinde, jeg vil møde. Stor er overraskelsen

derfor, da jeg i stedet møder

en rolig, fattet og erfaren kvinde. 29

år, fem børn – fire levende, og den

yngste er et år og syv måneder. Her

spilder man ikke tiden, må man sige.

Kvinden bliver lagt op på briksen og

klæder sig selv af. I løbet af ingen tid

ligger der en helt nøgen afrikansk

kvinde foran mig – blufærdighed findes

ikke rigtig her.

Clara undersøger hende og kommer

hen til mig, imens hun sagte fortæller,

at kvinden har HIV. Dette betyder,

at der skal tages nogle forholdsregler

for at mindske risikoen for at smitte

barnet. Kvinden får en pille, og når

barnet er født, skal det hver dag i 28

dage have medicin. Først efter seks

måneder kan barnet testes, og man

kan se, om disse forholdsregler har

båret frugt.

Alt dette er dog langt ude i fremtiden.

Lige nu er der et barn, der skal

fødes. Tiden går, og ikke en eneste

ve viser sig. Det eneste tegn på, at

en fødsel er forestående, er at vandet

er gået.

en fejlslagen pause

Efter to timer er der stadig ikke sket

noget som helst. Jeg tager mig den

frihed at gå hjem til min families

hjem og få et hurtigt bad. Da jeg

kommer tilbage 1,5 time senere, ligger

der pludselig det skønneste lille

barn i Claras arme. Det viser sig, at

jeg kommer en halv time for sent.

Jeg når lige at ærgre mig, men det er

kun, indtil jeg får lov til at holde den

lille dreng, så skøn, blød og sårbar.

Helt hvid som mig selv, som jordemoderen

påpeger. Noget af en detalje at

afrikanere er hvide, ligesom os hjemme

i Danmark, når de bliver født.

Men som jeg sad med ham, kunne

jeg sagtens følge med i, hvordan han

blev mere og mere chokoladebrun.

et barns skæbne

Det kan godt være, jeg ikke var med

til selve fødslen. Men som Clara lovede

”There will be more”. Jeg fik

dog stadig mulighed for at holde et

lille uskyldigt liv i mine hænder. Hvem

ved, hvad hans skæbne vil bringe

ham, - om han har HIV? Som han ligger

der og smasker i søvne, funderer

jeg over de muligheder, han har her,

og dem han ville have haft i Danmark.

Selvom det er en kliche, så har

jeg virkelig lært at være taknemmelig

for at være født i lille Danmark. Selvom

man har sine problemer at slås

med derhjemme, så er det ingenting

mod kampen for et liv her.

Marie Walther januar 2011

fdf I ansGar soGn


før oG nu I ansGars soGn

I dette nummer af kirkebladet fortsætter

vi serien: FØR OG NU I ANS-

GARS SOGN med en beretning, der

rummer indtryk og omstændigheder

gennem en længere årrække med

udgangspunkt i og omkring en af

sognets største og mest markante

førkrigsejendomme i funkisstil.

Med placeringen på Sdr. Boulevard

38 var der såvel af bygherren, tømrermester

L.A. Rasmussen, som af

Odensearkitekten, Rud. Christensen,

tænkt store tanker bag projektet.

Dels når det gjaldt trivsel og

herlighedsværdi for de kommende

beboere nær åen, dels med hensyn

til projektets forsyning med en

række moderne bekvemmeligheder

og faciliteter, der ikke var helt almindelige

i udlejningsbyggeri dengang.

Således bød ejendommen i det oprindelige

udlejningsprospekt bl.a.

på udendørs afslapningsmuligheder

samt børnehavestue, legestue,

fællesrum til cykler og barnevogne

tillige med 2 maskinvaskerier med

tørreskabe, stryge- og rullestue i

kælderen. Et automatisk kulstokeranlæg

med flere kedler og affaldsforbrænder

sikrede også forsyningen

med varmt vand på alle tider af

døgnet. Endvidere forefandtes moderne

friskluftanlæg samt nedstyrtningsskakt.

De mange lejligheder

blev ved opførelsen monteret efter

samtidens mest moderne principper.

Tilføjes kan i øvrigt efter det oplyste,

at den pågældende ejendom på et

tidspunkt også har huset Ansgars

kirkekontor.

Niels Aaskov-Hansen

tilflytter

Til den påtænkte artikelserie om

personlige erindringer fra sognet

leverer jeg gerne lidt ”fyldstof” fra

nyere tid, set i min vinkel fra ”Boulevardgaarden”.

”Boulevardgaarden”

er opført 1937-38, og indeholder

ca. 50 lejligheder i etager. Øverst en

del værelser, som har – velnok byens

længste, sydvendte altangang i husets

længde (70 til 80 m.) fra gavl

ved gade til do. mod Odense Aa.

Vi, en familie på fire, blev i halvtredserne

genboere til Ansgars Kirke,

der få år forinden holdt 50-års jubilæum,

og som sognepræst havde

P.M. Hansen – byens borgmester var

Vilh. Werner.

Fra Filosofgangen, der uden trafiksignaler

dengang var ”ringvej” syd

om Odense city, før Tietgens Allé

blev udbygget, strækker Sdr. Boulevard

sig til Zoologisk Have - en halv

times travetur – de lige husnumre

har man på venstre side udad fra

centrum. Tilsvarende gælder kun

få byer. Flere ejendomme på denne

side har pæne baghaver på grundene

mod åen, hvor bådene fra

Odense Aafart i sommermånederne

tøffer op ad åen og nedad igen på

ture til og fra Fruens Bøge – i weekends

med en jazzkvartet ombord.

Omkring 1950 kørte de sidste spor-

vogne mellem to rækker store kastanietræer

her. Sporvejen blev demonteret,

og en fældning af træerne

blev nødvendig. – Nye, vistnok lind,

blev plantet senere. Dem beholder vi

gerne.

Gaden, der før var brolagt, blev renoveret

og udvidet til to spor nord/syd.

De gamle, flotte og blankslidte brosten,

chaussésten, der var nedlagt

i de korrekte buer, måtte så forinden

fjernes, og de blev solgt. Større

portioner til entreprenører. Vi måtte

købe de sten, vi ville, hvis vi kunne

bruge en weekend til selv at ta’ dem

op. Det gjorde flere. Vi købte og pillede

op én m 2 , som fik sin plads ved

sommerhuset på Sydfyn. – Fornemt!

Vendingen, der lyder, at der er en

købmand på hvert gadehjørne, holder

ikke stik i dag. Her i huset var i

flere år en købmandsforretning, som

den nærmeste for os; men vi skulle

kun til hjørnet af Kastanievej for at

nå til den næste. – Købmændene

var flinke med at gi’ kredit - en uge

eller til ”den næste første”.

Mælkemanden med sin hestevogn

og klokke var et dagligt besøg. Udover

mejerivarer havde han råis til isskabet

i køkkenet. – Det var før kølefryseteknikken

tog over.

Ligesom der blev færre købmænd,

ophørte også industrivirksomheder

her i nabolaget: Allerups Jernstøberi

med ovne for støbegods og/eller

stålprodukter og formentligt også

kirkeklokker – tillige Neckelmanns

Maskinfabrik, der fremstillede ventilationssystemer

og påtog sig andre

pladeopgaver.

Efter nedrivning af fabriksbygninger

blev der på de ledige arealer bygget

etageejendomme med ejer-/lejeboliger.

Første matrikel på gadens vestre side er

Sdr. Boulevard nr. 1 med Ansgars Kirke.

Arealet derfra til Dannevirkes Soldaterhjem

i nr. 15 er Ansgars Anlæg.

Der er vi mange, som først på aftenen

4. maj mindes 1945 ved monumentet

for årene 1940 – 45 (rejst

1950). Flag er oppe, og der holdes

taler om fyrrerne og tiden efter. –

Til musik synger alle i flokken med

hvert sit næb om vort yndige land,

raske svende og skønne mø’r. Ved

20-tiden gengives i højttalerne signalet

”dong-dong-dong-dong”, der

hørte til i engelsk radio, som vi lyttede

til med egen antenne for årtier

siden – men på 45-majaftenen blev

signalet efterfulgt af meddelelsen:

”Montgomery er på vej nordpå”:

Da kom der lys i vinduerne.

Nu blev skriveriet til mit besyv om

småt og stort.

Ting er forandret. Men vi har ikke

langt til kirke, skole – og Føtex.

Det er nu ik’ så ringe!

Tage Sørensen

sIde 10


Illustration til artikel side 10

Indskannet gengivelse af

forsiden af et oprindeligt

eksemplar fra 1938 af udlejningsprospektet

over

“Boulevardgaarden”.

Udlejningsprospektet er venligst

udlånt af ejendommens

vicevært, Jørgen Schmidt.

sIde 11

besøGstjenesten

besøGstjenesten

besøgstjeneste

I Ansgars Sogn bor der mange ældre

mennesker, der vil blive glade for at

få besøg en gang imellem. Alderdom,

sygdom, manglende overskud

og familie, der bor langt væk, kan

gøre det svært at skabe nye kontakter

og holde gamle ved lige. Besøgstjenesten

i Ansgars Kirke formidler

hjemmebesøg til mennesker, som har

svært ved at komme ud blandt andre.

Meget bliver lettere at have med

at gøre, når man får delt det med et

andet menneske.

hvad kræves der?

Som besøgsven skal du kunne afsætte

eksempelvis halvanden time hver 14.

dag. Hvornår og hvor tit aftales nærmere,

så det passer ind i din hverdag.

Du skal være stabil og have et åbent

sind. Du er naturligvis kun besøgsven

så længe, du selv ønsker det.

hvad laver en besøgsven?

Tiden bruges til det, du og besøgsværten

bliver enige om, og som begge

kan have glæde af: Tilbageblik fra

tiden der er gået siden sidste besøg,

højtlæsning, skrive breve, se gamle

fotos, gå tur og hvad man nu ellers

finder på.

hvorfor besøgsven?

Når du melder dig som besøgsven,

hjælper du et andet menneske. Og

glæden ved at hjælpe overstiger ofte

den ”indsats”, du selv yder. Du lærer

en masse om accept og tolerance.

Derudover arrangeres der regelmæssige

møder, hvor du kan udveksle

oplevelser og erfaringer med andre

besøgsvenner.

Har du mod på at blive besøgsven,

kan du henvende dig til sognemedarbejder

Henrik Wraa på 4240 0036

eller mail hwraa@mail.dk.

fredagscafeen når gamle højder

Der er ingen tvivl om, at Fredagscafeen

nyder godt af vores nye lokaler.

Stille og roligt er besøgstallet kravlet

op – og vi er ved at være det samme

antal, som før den gamle Ansgarsal

blev revet ned. Og i skrivende stund

får vi også det fulde udbytte af placeringen

lige ud til Ansgars anlæg:

Solen skinner, og træerne er ved at

springe ud. Og om få uger vil det

nysåede græs spire, friskt og grønt.

Vi kan ikke ønske os en smukkere

kulisse til vores aktiviteter fredag formiddag.

Program for sommeren:

3. juni

Sognepræst Agnete Holm Hvidt

fortæller om fynske sagn og skrøner.

10. juni

Min oldefar var kristen missionær i

Kina. Marie Djurhuus fortæller om

sine forfædre i starten af 1900-tallet.

17. juni

Sommerafslutning i Fredagscafeen,

hvor vi synger vores yndlingssange

fra Højskolesangbogen. Kom og

syng med.

Fredagscafeen holder sommerferie i

juli og starter igen den 19. august.

Vi ønsker alle en god sommer

fredaGscafe


junI

torsdag den 2. juni

Kristi himmelfarts dag –

Mark. 16,14-20

Kl. 10.30 Bo Haug

søndag den 5. juni

6. s. e. påske – Joh. 15,26-16,4

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

onsdag den 8. juni

Aftenandagt

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Fællesspisning (tilmelding)

søndag den 12. juni

Pinsedag - Joh. 14,22-31

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

mandag den 13. juni

2. Pinsedag – Joh. 3,16-21

Kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste

på plænen ved Domkirken

søndag den 19. juni

Trinitatis søndag – Joh 3,1-15

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

søndag den 26. juni

1. s. e. trin. – Luk. 16,19-31

Kl. 10.30 Bo Haug

julI

søndag den 3. juli

2. s. e. trin. – Luk. 14,16-24

Kl. 10.30 Bo Haug

søndag den 10. juli

3. s. e. trin. – Luk. 15,1-10

Kl. 10.30 Bo Haug

søndag den 17. juli

4. s. e. trin. – Luk. 6,36-42

Kl. 10.30 Bo Haug

søndag den 24. juli

5. s. e. trin. – Luk. 5,1-11

Kl. 10.30 Bo Haug

søndag den 31. juli

6. s. e. trin. – Matt. 5,20-26

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

auGust

søndag den 7. august

7. s. e. trin. – Luk. 19,1-10

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

søndag den 14. august

8. s. e. trin. – Matt. 7,15-21

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

søndag den 21. august

9. s. e. trin. – Luk. 16,1-9

Kl. 10.30 Studenterpræst

Jens Buchwald Andersen

søndag den 28. august

10. s. e. trin. – Luk. 19,41-48

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er

der “stående” kirkekaffe

nederst i kirken.

Gudstjenester I ansGars KIrKe

Årets indsamling

“De andre kommer på ferie,

men vi har ikke råd!”

Fordi de fleste af os bliver

rigere, slår den nye fattigdom

ekstra hårdt for de stadig

flere børnefamilier, som

må lide afsavn. Derfor har vi

etableret Folkekirkens Feriehjælp

som et nyt diakonalt

samarbejdsprojekt mellem

sogne, der er medlem af

Samvirkende Menighedsplejer.

I samarbejdet indgår

desuden Arbejdsmarkedets

Feriefond og Folkeferie.

Folkekirkens Feriehjælp har

til formål at tilbyde ferieophold

til fattige og udsatte

børnefamilier, som ellers ingen

feriemulighed har.

Sådan står der skrevet på

Samvirkende Menighedsplejers

hjemmeside, og dette

projekt har menighedsrådet

valgt at samle ind til i kirkeåret

2011.

Vivian Haenschke

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!