Jyllinge Sogn Kirkenyt - Jyllinge Kirke

jyllingesogn.dk

Jyllinge Sogn Kirkenyt - Jyllinge Kirke

Jyllinge Sogn

Kirkenyt

3 Løvfaldsgudstjeneste i Jyllinge Kirke

4 Hvidsten Gruppen i Laden

5 Foredrag med Lola Jensen

43. årgang nr. 4, oktober 2012 – november 2012


2

Ikonerne i dåbsværelset

For mange er ordet ikon lig med små symboler på computerskærmen.

Men ordet ikon betegner egentlig et helligt billede

i den ortodokse kristne tradition. I de senere år er interessen

for ikoner og ikonmaleri blomstret op i Danmark som en del

af en fornyelse i kirken, hvor der også tales til andre sanser

end hørelsen.

Her i Jyllinge har vi en meget anerkendt ikonmaler i den

klassiske tradition, nemlig Ingrid Nørholm. Hun har stillet

fire af sine smukke ikoner til rådighed til ophængning i dåbsværelset

i Jyllinge Kirke.

Det er vi meget taknemlige for. Ikonerne er ikke bare en

smuk udsmykning af dåbsværelset, men også en indgang til

en urgammel kristen tradition, hvor troen ikke først og fremmest

handler om dogmer og meninger, men om sansning,

oplevelse og fordybelse.

Ikontraditionen går helt tilbage til kristendommens første århundreder.

De ældste kendte og stadig eksisterende ikoner er

fra 5-600-tallet og kan ses i Skt. Katharina-klosteret i Sinai i

Ægypten. De klassiske ikoner males efter helt bestemte regler,

både mht. motiver og farver. Alt er symbolsk, og maleren

skal ikke lægge sin personlige tolkning ind; men gengive traditionen

så fuldendt som muligt. Derfor kan man ikke se på

en ikon, om den er fra 500-tallet eller fra 2012.

Ikonen repræsenterer et vindue fra den himmelske virkelighed.

Ikke til den himmelske virkelighed fra os, men omvendt

fra himlen til os. Derfor er ikoner malet med det, man kalder

”det omvendte perspektiv”: så det opleves ikke som at vi står

og ser ind i billedet; men som at billedets personer ser på os

og inddrager os i deres virkelighed.

Derfor er øjnene en meget vigtig del af ikonerne. Det vigtige

er ikke, at vi står og ser på Kristus eller Jomfru Maria med

barnet. Det vigtige er, at de ser os og drager os ind i den himmelske

virkelighed. Derfor skal man egentlig ikke hverken

forsøge at forstå eller tolke ikonerne. Man skal standse op

over for dem, falde til ro i lyset fra dem, fordybe sig i den

virkelighed, man inddrages i og lade sig se af det guddommelige.

Vi er set af Gud. Gud har fundet os og drager os ind

i sin virkelighed. Vi behøver slet ikke at stille det spørgsmål,

om der er plads til Gud i vores virkelighed. For det er ikke

os, der er centrum. Centrum er Gud i den virkelighed, som

er bag ikonet.

De fire ikoner, der nu hænger i dåbsværelset i Jyllinge Kirke,

er fire klassiske motiver, som Ingrid Nørholm oplyser følgende

om:

Til venstre for døren hænger ”Den lidende

Gudsmoder”: Jomfru Maria ser

sorgfuld på betragteren og løfter sin

højre hånd for at vise hen til Jesus, som

i forskrækkelse taber sin ene sandal og

griber om hendes hånd, søgende efter

hjælp. Der er i motivet, hvis original er

fra 1500-tallet og fra Kreta, en forudanelse

om Jesu lidelse og død.

Over døren hænger den meget smukke

Kristus-ikon, der stammer fra en frise,

hvor Maria og Johannes Døberen står

hver på sin side af Jesus. Også denne

ikon er fra ca. 1500.

Til højre for døren hænger en ikon, hvis

original er malet i 1411 af den russiske

ikonmaler Andrej Rublev, som er en af

de fornemste ikonmalere. Hans motiv

kaldes Den Hellige treenighed. Den

forestiller egentlig Gud, som besøger

Abraham i Mamrelund sammen med

to engle og spiser sammen med ham.

Her er det ”omvendte perspektiv” meget tydeligt: vi inviteres

inden for til at deltage i måltidet, sammen med Gud, de

to engle og Abraham. Motivet ses som et gammeltestamentligt

forbillede for treenigheden: Fader, Søn og Helligånd, og

netop denne afbildning anses for den meste fuldendte fremstilling

af dette tema.

Endelig hænger så på sidevæggen over

bænken en ikon, der forestiller Jesu

fremstilling i templet lige efter fødslen.

Originalen er fra 1547. Også her er det

omvendte perspektiv meget tydeligt.

Alle er velkomne til at gå ind og opleve ikonerne, når kirken

er åben. Vi håber, at mange vil bruge dem, som de er tænkt:

til bøn og eftertanke og til at lade sig se og inddrages i den

himmelske virkelighed, som de repræsenterer.

Kaj Bollmann, sognepræst


Aftengudstjenesten i Jyllinge Kirke tirsdag d. 2. oktober kl. 19.30 har ”løvfald” som

tema. De faldende blade varsler mørke, vinter, undergang. Men de bærer også i sig

grøden til nyt liv. I naturen er det et stadig kredsløb mellem død og liv,undergang og

vækst. Men i troens perspektiv udfries menneskelivet fra det evige kredsløb i kraft af

Jesu død og opstandelse. Sognepræst Kaj Bollmann og organist Lars Bo Jensen har

fundet tekster, salmer og musik, som understøtter dette tema. Efter gudstjenesten er

der kaffe/te i Laden.

Koncert med folkemusikensemblet Dyvohray,

søndag d. 7. oktober kl. 15.00. Dyvohray har

eksisteret i 20 år og består af far, mor og datter

suppleret med yderligere to ekvilibrister på deres

instrumenter. De spiller traditionel folkemusik tilsat

elementer af skæg og ballade, så smuk musik,

dans og skuespil forenes i deres optræden. Deres

repertoire er meget alsidigt og omfatter kompositioner

baseret på ukrainsk folkemusik, verdensmusik

samt klassisk og moderne musik – kort sagt

musik for enhver smag, dygtigt og professionelt

udført.

Koncerten foregår i Laden og der er gratis adgang.

Onsdag 10.oktober kl. 10.00: Viser af mange slags! Kaj Bollmann og Lars Bo Jensen

har sammensat et viseprogram med både meget kendte og lidt kendte viser fra forskellige

egne i landet - og et par stykker uden for landets grænser. Der bliver også lidt at

synge med på.

Søndag d. 14. oktober er der kirkefrokost i Laden efter gudstjenesten kl.11.00. Tilmelding

på kordegnekontoret tlf. 4673 3367 eller jyllinge.sogn@km.dk, senest d.5.

oktober. Det koster 30,- for frokosten og det vil være muligt at købe øl og vand.

Der er Gud og Spaghetti tirsdag d. 23. oktober kl. 17.00. Vi mødes i Jyllinge Kirke

hvor vi starter med en gudstjeneste i ”børnehøjde”, derefter går vi over i Laden og

spiser sammen. Da vi er så heldige, at der er mange børnefamilier, som benytter sig af

tilbuddet, må vi fremover bede om tilmelding til arrangementet. Tilmelding kan ske til

kordegnekontoret på jyllinge.sogn@km.dk eller 4673 3367, senest d. 16. oktober. Det

koster 40,- pr. familie at spise med og det er muligt at købe øl og vand.

Den planlagte tur til den koptiske kirke lod

sig ikke gennemføre i foråret. I stedet får vi

besøg af Julia og Palle Thordal onsdag 24.

oktober kl. 19.30. Julia Thordal er født i

Ægypten og tilhører den koptiske kirke.

Hun har i mange år været medlem af menighedsrådet

i den koptiske menighed i Danmark.

Palle Thordal er præst i Kastrup og

har en stor viden om den koptiske tradition.

Den koptiske kirke går tilbage til de allerførste århundreder efter Kristi fødsel. Dens

traditioner kan virke fremmedartede; men de repræsenterer en kontakt med de allerældste

lag i kristendommen, som stadig kan inspirere os i dag. Den koptiske kirkes

fremtid i Ægypten er desværre usikker, pga. tiltagende diskrimination og forfølgelse

fra det muslimske flertals side. Arrangementet foregår i Laden og er gratis for alle.

Arrangementer

Kalender

2. oktober kl. 19.30

Løvfaldsgudstjeneste

Jyllinge Kirke

7. oktober kl. 15.00

Ensemblet Dyvohray

i Laden

10. oktober kl. 10.00

Onsdagsmøde i Laden

14. oktober

efter gudstjenesten

Kirkefrokost i Laden

23. oktober kl. 17.00

Gud & Spaghetti

Jyllinge Kirke

24. oktober kl. 19.30

foredrag med J. og P.

Thordal i Laden

14. november kl. 10.00

Onsdagsmøde i Laden

14. november kl. 17.30

Fyraftenssalmesang

i Laden

18. november kl. 12.00

Minikonfirmandgudstj.

m/efterflg. forfriskning i

Laden

21. november kl. 19.30

Filmaften i Laden

4. december kl. 19.00

Foredrag med Lola Jensen

i Laden

6. december kl. 19.00

Studiekreds i Laden

3


4

Arrangementer

Ved onsdagsmødet d. 14. november kl. 10.00, skal vi

møde fhv. hospitalspræst ved Hvidovre Hospital Runa

Damsager. Hun kommer og fortæller os om det særegne

ved at være præst i et hospitals store organisme,

under overskriften ”Opmærksomhed og samtale i en

hospitalspræsts virke”.

Onsdag d. 14. november kl. 17.30, er det igen blevet

tid til Fyraftenssalmesang. Vi mødes i Laden og

synger nogle af vores gode salmer – herefter spiser vi

sammen. Når vi har spist drikker vi kaffe og synger

lidt samtidigt. Prisen er 30,- pr. voksen – børn spiser

gratis med. Øl og vand kan købes til rimelige priser.

Søndag d. 18. november kl. 12.00 er der minikonfirmandgudstjeneste.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet

på en forfriskning i Laden. Her er ikke

mindst minikonfirmanderne og deres familier indbudt.

Men alle er selvfølgelig velkomne. Tilmelding er ikke

nødvendig.

”Gud skabte mennesket i sit billede. Så tog han

rammen væk og slap dem løs.”

(Ine, 7 år, i bogen ”Jesus gik på vandet for ikke at

få våde fødder”, red. af Uni Lidell, Borgen 2001)

Onsdag d. 21. november kl. 19.30 er der filmaften

i Laden. Vi viser filmen ”Hvidsten Gruppen”. Filmen

er blevet set af mange og er en af de mest omtalte

danske film fra de seneste år. Vi vælger at vise den

alligevel, fordi den ikke bare er en stor spændingsfilm

om virkelige begivenheder under besættelsen,

men fordi dens grundtema er vigtig at tænke over og

tale sammen om i en kristen belysning: Hvordan træffer

vi vore valg i svære situationer? Hvordan kan

vi bære konsekvenserne af de valg, vi træffer? Hvad

betyder samvittighed og pligt? Og hvad med dem, der

må bære følgerne af de valg, der træffes?

Filmen varer knap to timer; men vi håber, at vi alligevel

kan få en god samtale bagefter om de spørgsmål,

som filmen rejser

Kort om filmen:

Danmark, 1940. Tyskerne har besat landet, og den

danske regering forsøger at tale sit folk fra at gøre oprør

eller bedrive modstandskamp. Tre år senere bliver

kroejer Marius Fiil kontaktet af modstandskæmpere,

der ønsker, at han tager del i deres ulovlige virke. Familien

Fiil og deres nærmeste venner danner Hvidstengruppen,

der modtager våben, ammunition og

sprængstof nedkastet fra engelske fly.

Men da regeringen træder af, og tyskerne indfører

dødsstraf for sabotage og modstandsarbejde, bliver

det virkelig alvor for gruppen.

Der er gratis adgang.


Tirsdag d. 4. december kl. 19.00 får vi besøg af familievejleder

Lola Jensen. Aftenens gæst, som nok er

kendt af mange fra bla. TV, er en slagfærdig og underholdende

foredragsholder, som med sin sprudlende

energi fastholder sit publikum igennem foredraget, alt

imens hun deler ud af sine guldkorn og leverer genkendelige

dagligdags episoder til stor fornøjelse for

publikum.

Foredraget tager sit udspring i glæderne og udfordringerne

mellem forældre og teenagere, herunder de konflikter

og spændinger der kan opstå i familielivet, når

de unge forlader barndommen og står på tærsklen til

voksenlivet. Foredraget foregår i Laden og der er gratis

adgang. Vi gør opmærksom på, at arrangementet

kan blive flyttet, men vi vil informere herom via

www.jyllingesogn.dk og Lokalavisen.

Vedr. koncert med Lene Siel d. 18. december 2012

På grund af lukning af Hellig Kors Kirke udskydes

den planlagte koncert med Lene Siel til foråret.

Koncerten vil blive annonceret så snart datoen er fastlagt.

Tidspunkt for onsdagsmøderne flyttes

Fra og med oktober holder vi onsdagsmøderne onsdag

formiddag fra kl. 10.00 til kl. 12.00, sluttende

med kaffe/te og en sandwich, ostemad eller lignende.

Årsagen til flytningen er, at Ældresagen har sine møder

onsdag eftermiddag på samme tidspunkt som onsdagsmøderne

hidtil har ligget. Da onsdagsmøderne

jo har sine ”stamgæster” i den samme aldersgruppe

som Ældresagens møder, vil vi derfor gerne give folk

muligheden for at nå begge dele.

Arrangementer

Lørdag den 7. juli blev et brudepar viet i Hellig Kors

Kirke. Ved dette bryllup blev et stort ønske fra brudeparret

opfyldt, nemlig klokkeringning ved højtideligheden.

Gommen, som er tidligere spejder i Jyllinge lånte rafter

i byens spejderhus og en kirkeklokke i Sønderjylland

og således ringede det lystigt fra spejder-klokketårnet

ved Hellig Kors Kirke denne lørdag.

Foto: Jørgen Hansen

Hellig Kors Kirke på Louisiana

Hellig Kors Kirke er blevet valgt til at repræsentere

Danmark ved udstillingen NEW NORDIC – Arkitektur

& Identitet på kunstmuseet Louisiana i perioden

29. juni - 21. oktober 2012.

Projektet er valgt af en repræsentation der inkluderer

medlemmer fra de øvrige nordiske lande.

Udstillingen viser ny arkitektur der i sammenhæng

forsøger at identificere de fem nordiske lande. Det

nordiske er i høj kurs, fra politik og velfærd til køkken

og design, og årets udstilling kommer med et bud på,

hvad det nordiske egentlig er – og hvad sådanne ideer

betyder for vores udvikling af samfund og kultur.

5


6

Nyt fra menighedsrådet

Fratrædelse

Kordegn Kit Darum er fratrådt fra stillingen efter aftale på

grund af omlægninger i kordegnestillingens indhold. Menighedsrådet

siger tak for samarbejdet i de år, det har varet.

Stillingen har været opslået og vil blive besat snarest. Gitte

Brink fungerer som kordegn indtil udgangen af september.

Lukning af Hellig Kors Kirke

Menighedsrådet besluttede på menighedsrådsmøde den 14.

august at lukke Hellig Kors Kirke indtil videre. Som det nok

er de fleste bekendt har vi store udfordringer med utæt tag,

fugtpletter på vægge, osv.

Der foretages syn og skøn på kirken den 6. september, og

vi håber herefter forholdsvis hurtigt at kunne tage stilling til

hvilke tiltag der skal gøres.

Lukningen af Hellig Kors Kirke betyder, at der de kommende

måneder vil være to gudstjenester i Jyllinge Kirke;

kl. 09.00 og kl. 11.00. Der vil være kirkekaffe i Laden efter

gudstjenesten kl. 11.00.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige hvor længe

det bliver nødvendigt at holde kirken lukket, men det vil

blive annonceret i lokalbladet samt på kirkens hjemmeside

når kirken igen er åben.

Birthe Ritslev, formand for menighedsrådet

Skiltning ved Hellig Kors Kirke

Menighedsrådet har i samarbejde med Politiet og Roskilde

Kommune, opsat nogle skilte ved Hellig Kors Kirke der informerer

om, at kirken er overvåget med kameraer på alle

facader.

Skiltene pynter bestemt ikke, men beslutningen er taget idet

nogle beboere har følt sig forulempet af overvågningen og

at oplysning om overvågning hidtil kun er blevet vist med

mindre skilte i kirkens vinduer.

Vikar for Mogens Damm

Under Mogens Damms studieorlov fra 1. september til 30.

november har vi fået en særdeles erfaren vikar:

Jan Grønborg er 62 år gammel - og i øvrigt studiekammerat

med Kaj Bollmann fra teologistudiet i Århus. Jan har været

almindelig sognepræst på Fyn, præst for hørehæmmede,

ledende præst på Diakonissestiftelsen og præst i Sverige

(Bosjökloster). Han er kendt som leder af spændende kurser

om gudstjeneste og liturgi, som mange præster har haft

glæde af. Nu bor han i Hundested sammen med sin kone

Lotte, som også er præst.

Vi har allerede budt Jan velkommen til Jyllinge i starten af

september. Nu glæder vi os over samarbejdet indtil udgangen

af november.

Birthe Ritslev, formand for menighedsrådet

Lidt om billederne på forsiden

Fotos: Anne K. Hansen

Det store billede forestiller huset i Kirkestræde 9.

Huset hed i mange år ”Klokkerhuset”. I 1944 købte Jyllinge

menighedsråd huset, og det blev i en årrække bolig for Jyllinge

kirkes graver- og ringerpar. Først beboedes det af Kristine

og Jens Brangstrup, siden Ragna og Hartvig Pedersen.

Da huset ophørte med at være graverbolig, lejede organist

Jytte Kiholm det. I dag bor pensionist Karl Egon Nielsen

i huset, og det er også ham, der står bag den smukke have.

Til højre i billedet ses indgangslågerne til kirkegården. Denne

”hovedindgang” blev etableret i 1877 i forbindelse med

anlæg af Kirkestræde, den lille gade som fører fra Bygaden

og direkte op af den lille bakke til kirken.

De fire små billeder forstiller fra venstre:

1. To bøgetræer blev plantet i 1877 ved det nye indgangsparti

til kirken. Det er i dag store smukke træer, som gennem

de nu 135 år har bredt sig til alle sider.

2. Mindetavlen på den ene af støttesøjlerne ved indgangspartiet

(ses ved lågerne på det store billede) blev sat op i

1877. Indskriften lyder: ”Kronprindsen (senere Frederik d.

8.) gav 100 kr., kommunen 100 kr. og beboerne 60 kr. til

denne vej”.

3. Fra Sommerkoncerten 2012 i præstegårdshaven. De fire

drenge er fra kulturskolen og hedder Cross Roads.

4. Organist Jytte Kiholm ved orglet i Hellig Kors Kirke.


Sognepræst Kaj Bollmann

Bygaden 23 A Tlf. 4678 8160

E-mailadresse: kb@km.dk

Træffes bedst kl. 12 - 13

Mandag fri

Sognepræst Mogens Damm

Kajakvej 43 Tlf. 4673 3352

E-mailadresse: moda@km.dk

Træffes bedst kl. 10 - 11.

Fredag fri

Sognepræst Karen-Marie Winther

Trianglen 21 Tlf. 2310 6876

3660 Stenløse kmwo@km.dk

Træffes bedst kl. 10-11

Mandag fri

Kordegnekontoret

Bygaden 23 B Tlf. 4673 3367

E-mail adresse: jyllinge.sogn@km.dk

Åbningstider: ma - fr fra 10 - 13 samt to 16 - 18

Kirketjener Sanne Roland

Bygaden 23 Tlf. 4673 3933

E-mail adresse: sprc@km.dk

Organist Jytte Kiholm Tlf. 2960 1476

Graver Carsten Gelardi

Kirkegårdskontoret

Planetvej 31 Tlf. 4673 1573

E-mail adresse: cabg@km.dk

Menighedsrådsformand

Birthe Ritslev Tlf. 4673 0799

Kirkeværge

Axel Stiig Nielsen Tlf. 2310 6815

E-mail adresse: stiig.n@privat.dk

Vejviseren

www.jyllingesogn.dk

7

Jyllinge Menighedsråds møder

afholdes normalt 2. tirsdag i måneden

i Præstegården,

Bygaden 23.

Alle møder afholdes kl. 19.00.

En fortegnelse over sager, der

skal behandles, vil, sammen med

en udskrift af beslutningsprotokollen,

kunne ses på kordegnens

kontor.

Kirkebil:

Gangbesværede kan henvende

sig på kordegnekontoret vedr.

befordring i forbindelse med

gudstjenester og andre kirkelige

arrangementer.

KFUM spejderne i Jyllinge

Formand

Mikkel H.

Brahm Tlf. 2331 0373

Gruppeleder

Jørgen Hansen Tlf. 4673 0268

Hellig Kors Kirkens Venner

Formand

Kristine

Huge-Lind Tlf. 4678 8975

Jyllinge Kirke

Kirkestræde 9, 4040 Jyllinge

Hellig Kors Kirke

Agerskellet 10, 4040 Jyllinge

Laden

Jyllinge Præstegård

Bygaden 23

Redaktion

Kaj Bollman (ansv)

Anne K. Hansen

Liane Schwartzbach

Tryk: Buwi Grafisk ApS Tlf. 4879 6010


Gudstjenester 2. okt - 2. dec.

Dato Dagens tekst Jyllinge Kirke Jyllinge Kirke* Bemærkninger

*Hellig Kors Kirke

er lukket

Tirsdag 2. okt.

Aftengudstjeneste

Søndag 7. okt.

18.s.e.trin.-

Søndag 14. okt.

19.s.e.trin.

Søndag 21. okt.

20.s.e.trin.

Tirsdag 23. okt.

Søndag 28. okt.

21.s.e.trin.

Søndag 4. nov.

Allehelgen

Søndag 11. nov.

23.s.e.trin.

Søndag 18. nov.

24.s.e.trin.

Søndag 25. nov.

S.s. i kirkeåret

Søndag 2. dec.

1.søn i advent

Joh.15.1-11

Joh.1.35-51

Matt. 21.28-44

Luk.13.1-9

Matt.5.1-12

Mark 12.38-44

Joh. 5.17-29

Matt. 11.25-30

Matt. 21.1-9

Kl. 19.30

Kaj Bollmann

Kl. 9.00

Karen-M.Winther

Kl. 9.00

Kaj Bollmann

Kl. 9.00

Karen-M.Winther

Kl. 17.00

Karen-M.Winther

Kl. 9.00

Jan Grønborg

Kl. 9.00

Kaj Bollmann

Kl. 9.00

Karen-M.Winther

Kl. 9.00

Jan Grønborg

Kl. 9.00

Kaj Bollmann

Kl. 9.00

Mogens Damm

Kl. 11.00*

Karen-M.Winther

Kl. 11.00*

Kaj Bollmann

Kl. 11.00*

Karen-M.Winther

Kl. 11.00*

Jan Grønborg

Kl.11.00*

Kaj Bollmann

Kl. 11.00*

Karen-M.Winther

Kl. 11.00*

Karen-M.Winther

Kl. 12.00**

Karen-M.Winther

Kl. 11.00*

Kaj Bollmann

Kl. 11.00*

Mogens Damm

*Kaffe i Laden efter

gudstjenesten

*Kirkekaffe efter

højmessen

*Kirkefrokost efter

højmessen

*Kirkekaffe efter

højmessen

Gud & Spaghetti

i Laden

*Kirkekaffe efter

højmessen

*Kirkekaffe efter

højmessen

*Kirkekaffe efter

højmessen

*Dåbsgudstjeneste

**Minikonfirmandgudstjeneste.

Efterflg.

forfriskning i Laden

*Kirkekaffe efter

højmessen

*Kirkekaffe efter

højmessen

Maleri af Jyllinge Kirke 1920, malt af Viggo

Langer. Den hvide længe er Kirkebjerggård og

den gule gavl er Jyllinge gamle skole i Bygaden.

Bygningen længst mod vest er den gamle kirkestald

som lå i Bygaden. De store sten som ses i

forgrunden er rester af det gamle bygærde.

More magazines by this user
Similar magazines