nordic Voice · THun & Vinding - Organistforeningen

organistforeningen.dk

nordic Voice · THun & Vinding - Organistforeningen

PO-bladet

N R . 3 • M A R T S 2 0 1 0 • 9 . Å R G A N G


90

P R Æ L U D I U M

Organister på kloster

„Når vi nu absolut skal holde møde i januar måned, er det trods alt en

trøst at være i et land, der tydeligvis har erfaring med behandling af

store snemasser og kulde."

Denne bemærkning fra en af deltagerne i NFK randt mig i hu her i

skrivende stund (primo februar), hvor en lille halv meter sne gør, at

min have for en gangs skyld er lige så pæn som naboernes.

I dagene 7.-10. januar 2010 var der for 17. gang møde mellem de nordiske

fagforeninger for kirkemusikere. Mødet afholdes med halvandet

års mellemrum på skift i de fem nordiske lande, og i år var konferencen

henlagt til det ortodokse kloster Valamo i det østligste Finland.

Meget er her præget af den store nabo i øst. Det gælder også temperaturen,

som under vort ophold svingede mellem 15 og 25 graders

frost.

Men inden døre var stemningen varm og hjertelig, og vi kunne

tage fat på NFKs traditionelle hovedindhold: Udveksling af de nyeste

erfaringer inden for løn- og ansættelsesforhold, rekrutterings- og uddannelsesspørgsmål

m.m.

Fra dansk side (udover undertegnede deltog formand og sekretariatsleder

fra DOKS) kunne vi fremlægge en dugfrisk overenskomst,

hvis indhold på nogle punkter er inspireret af denne løbende dialog

med vore nordiske kollegaer.

Klostret Valamo, som er flyttet fra en lille ø i Ladoga-søen i Rusland,

har en afdeling, der fungerer som hotel, åbent for alle tilrejsende. Det

kan anbefales på det varmeste – måske især om sommeren.

I det hele taget var mødet med den „anden" af Finlands to statskirker

meget interessant og inspirerende. Skønt den finske ortodokse

kirke kun udgør cirka én procent af befolkningen, har den stor kirkepolitisk

og kulturel indflydelse. Den ortodokse kirke lægger meget

stor vægt på musikkens betydning i liturgien, men kun den vokale

– der bruges ingen instrumenter.

Det kan bibringe en dansk folkekirkeorganist både stolthed og ydmyghed.

Anders Thorup, formand, FPO


I N D H O L D & K O L O F O N

PO-bladet

Udkommer 12 gange årligt og udgives

af Foreningen af Præliminære

Organister, FPO

Oplag: 1.000 eksemplarer

ISSN: 1601-7633

Redaktion og DTP

Ansvarshavende redaktør

Bo Nygaard Larsen, journalist

Søndre Byvej 23

2680 Solrød Strand

Tlf. 5614 0150 / Mobil 4076 2151

E-mail: po-bladet@fpo.dk

www.bonygaard.com

Deadline

Redaktionelt stof og annoncer sendes

til redaktøren senest den 5. i måneden

før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet

på e-mail birthe@fpo.dk senest

den 5. klokken 13 i måneden før.

Tryk

BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900

Randers, www.buchs.dk

Forsiden

Den 1. marts er det 200 år siden, at

komponisten Chopin blev født.

Foto Istockphoto

www.fpo.dk

Foto: Bo Nygard Larsen

Politikere diskuterer arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet har det så dårligt

i folkekirken, at der bør laves en

tilbundsgående undersøgelse af

problemets omfang. Det mener Pernille

Vigsø Bagge, kirkeordfører for SF

Side 92-93

På besøg hos professoren

PÅ årets PO-stævne er der mulighed

for at møde professor Ulrik Spang-

Hanssen (det øverste foto). PO-bladet

har besøgt ham på konservatoriet i

Århus

Side 96-99

Chopin i 200 år

Han blev blot 39 år. Alligevel nåede

han at berige den ganske verden

med enestående kompositioner.

PO-bladet skriver om Chopin.

Side 118-121


92

A R B E J D S M I L J Ø

SF ønsker undersøgelse

af kirkens arbejdsmiljø

Der er så store problemer med arbejdsmiljøet i

folkekirken, at der bør laves en tilbundsgørende

undersøgelse af omfanget. Det mener Pernille

Vigsø Bagge, der er kirkeordfører for SF. Men

der er ikke politisk flertal bag.

Tekst Bo Nygaard Larsen

Arbejdsmiljøet for folkekirkens

ansatte er så dårligt, at der

bør laves en undersøgelse af

problemets omfang.

Det mener Pernille Vigsø

Bagge, der er kirkeordfører for SF.

„I folkekirken er de ansattes arbejdsglæde

en meget stor forudsætning for,

at kirkens budskab overhovedet kommer

ud. Og for de ansatte er det en åbenlys

nødvendighed, at samarbejdsklimaet er

godt, fordi mange sogne er meget små arbejdspladser

med kun én eller få ansatte

i samme fag," siger Pernille Vigsø Bagge

til PO-bladet.

Netop det forhold gør folkekirken til en

særegen arbejdsplads, men det betyder

ifølge Pernille Vigsø Bagge ikke, at der

ikke bør fokuseres på arbejdsmiljøet

„Folkekirken som organisation afspejler

ikke de enkelte ansattes erfaringer fra

det øvrige arbejdsmarked, hvor ledelse er

topprioriteret i disse år, hvor samarbejde

trænes og opøves, hvor roller og kompetencer

er langt mere afklarede, og hvor

der i langt højere grad arbejdes med godt

arbejdsmiljø," siger hun.

Kirkeministeren i samråd

Gennem den seneste tid har der i dagspressen

været fokus på arbejdsmiljøet

i folkekirken - også set fra menighedsrådenes

side. Flere steder i landet har

rådsmedlemmer nedlagt deres hverv i

protest mod et stigende arbejdspres, og

dermed kommer de ansatte til at stå uden

arbejdsgiver.

Det fik Pernille Vigsø Bagge til den 3.

februar at indkalde kirkeminister Birthe

Rønn Hornbech (V) til et samråd i Folketingets

Kirkeudvalg. Her blev hun opfordret

til at igangsætte en undersøgelse, der

én gang for alle kan kortlægge arbejdsmiljøproblemernes

omfang.

„Der er relativt store arbejdsmiljøudfordringer

for folkekirken, og det er vigtigt,


A R B E J D S M I L J Ø

Pernille Vigsø Bagge, der er kirkeordfører for SF, ser gerne, at der laves en

undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken. Foto Henning Bagger/Scanpix

at vi hele tiden er på det rene med, hvad

ministeren gør for at holde fokus på området,"

siger hun og fortsætter:

„Vi skal vide mere om årsager til den vigende

interesse for menighedsrådsarbejdet,

om årsagen til vigende interesse for

kontaktpersonfunktionen og i det hele

taget noget om eventuelle problemer på

området, som måske relativt let kan løses

hvis vi ved, hvad der er galt," siger Pernille

Vigsø Bagge.

Intet politisk flertal

På samrådet understregede Birthe Rønn

Hornbech, at de menighedsråd, der ikke

overholder reglerne for arbejdsmiljø, kan

påregne en påtale. Men en decideret undersøgelse

af forholdene er der ikke politisk

flertal for. Således sagde Søren Krarup

(DF) på samrådet:

„Lovfæstede rettigheder skaber kun

surhed og ballade. Hele denne forståelse

af folkekirken, at den skal være reguleret

af trivselsordninger, er en misforståelse

og giver kun mistrivsel, sagde han.

Alligevel vil Pernille Vigsø Bagge

forsøge at fastholde arbejdsmiljøet som

et centralt tema.

„Det kan ske med punktvis opfølgning

på konkrete ting såsom APV, ligestillingsudfordringer

og stress," siger hun.

93


94

C O M P E N I U S

Compenius-orglet

fylder 400 år

F

or 400 år siden, i 1610,

færdiggjorde Esaias Compenius

sit 27 stemmers

„træorgel” til hertugen af

Braunschweig-Wolfenbüttel,

som var gift med Chr IVs søster.

Efter hertugens død blev orglet skænket

til Chr IV og i 1617 opstillet i Frederiksborg

Slotskirke. Ved skæbnens gunst har

det pragtfulde instrument overlevet flytninger,

brande og skiftende tiders modeluner.

Orglet kan derfor stadig opleves i

Frederiksborg Slotskirke som et fuldstændig

originalt renaissanceorgel.

Bog og musikfestival

400-år-jubilæet skal naturligvis fejres.

Der arbejdes i øjeblikket på en bog om

Compeniusorglet, og i ugen 3.-10. oktober

afholdes en stor festival for historiske

musikinstrumenter på Frederiksborg Slot.

Festivalen arrangeres i et samarbejde

mellem Det Nationalhistoriske Museum

på Frederiksborg Slot og Frederiksborg

Slotskirke, og den åbnes søndag den 3.

oktober med en opførelse af Monteverdis

Maria Vesper (også fra 1610) med Ars Nova

og Concerto Copenhagen under ledelse

af Paul Hillier.

Her vil Compeniusorglet kunne høres

som en del af orkestret.

Store solister spiller på orglet

Festivalens hovedattraktion er naturligvis

Compeniusorglet, og derfor vil man i

ugens løb kunne opleve førende specialister

trylle med de gamle elfenbenstangenter

og 1001 træpiber, blandt andre

Edoardo Bellotti, Jean-Charles Ablitzer og

Bine Bryndorf.


I samarbejde med Det kgl. Danske

Musikkonservatorium vil der også blive

arrangeret en masterclass med Edoardo

Bellotti.

Mere end Compenius

Men Frederiksborg Slot råder også over

andre historiske instrumenter - og vel at

mærke instrumenter, som stadig er i brug.

I slotskirken har man fået restaureret

Marcussenorglet fra 1864, og her vil der

også være en række koncerter, blandt andet

med professor Hans Fagius.

I kirketårnet blev der i 1886 installeret et

klokkespil, som for et par år siden er blevet

restaureret, og det vil i festivalugen

blive benyttet til små promenadekoncerter.

Museet råder over endnu et musikalsk

klenodie, nemlig Hartmanns flygel fra

Tekst

Sven-Ingvart Mikkelsen, slotsorganist

1840. Dette flygel blev bygget af Erard

i Paris, men efter en tur hos klaverbyggeren

Marshall i København kom det til

komponisten I. P. E. Hartmann. Der er ikke

foretaget væsentlige ændringer på instrumentet,

og det fremstår derfor som et af

de bedst bevarede flygler fra denne periode.

Instrumentet har i mange år stået i

Frederiksborgmuseets magasin, men vil

nu under den kommende festival kunne

høres i musik af Hartmann og 200-årsjubilarerne

Schumann og Chopin.

> Læs mere på

www.frederiksborg-slotskirke.dk

og www.frederiksborgslot.dk

95


ORGELMANDEN


Han brænder for orgelspillet.

Så meget, at også andre

skal mærke hans glød. Ulrik

Spang-Hanssen, professor

i orgel, er manden bag den

kirkemusikalske efteruddannelse

på Det Jydske Musikkonservatorium

i Århus. PObladet

har mødt ham til en

snak om efteruddannelsens

nødvendighed og om orgler.

Tekst Bo Nygaard Larsen

Det er en onsdag på

afmålt tid. Ulrik Spang-

Hanssen er presset af

undervisning på begge

sider af middagspausen,

så han har præcis én

time til rådighed. Det lader dog ikke til at

påvirke den sindige professor, der med

tålmodighed svarer på spørgsmålene.

Vi er på Det Jydske Musikkonservatorium

i Århus, Ulrik Spang-Hanssen fortæller

begejstret om lokaliteterne, der er bygget

sammen med byens imponerende

musikhus.

„Det er et fantastisk sted. Det er et af

de største steder i Europa, hvor der er

samlet så mange musikere og musikalske

kompetencer. Det giver en helt unik

stemning," siger Ulrik Spag-Hanssen og

fører an til stedets berømte kantine.

Her sidder studerende og garvede

musikere skulder ved skulder og vender

alle tiders nodeblade og udveksler

erfaringer.

Det er præcis sådan, at Ulrik Spang-

Hanssen ser fremtidens organist. Én, der

ikke låser sig inde i sin egen musikalske

boks, men som tværtimod hele tiden

er nysgerrig også på andre musikalske

udtryksformer.

„Vi opmuntrer i vidt omfang til

tværgående musikalske samarbejder mellem

de forskellige studerende. Blandt andet

af den grund arbejdes der i øjeblikket

på at integrere konservatoriets organiststuderende

med kammermusikere," siger

Ulrik Spang-Hanssen.

Dækker et stort behov

Vi går direkte til buffetten, hvor maden

betales efter vægt. Det afmålte går igen,

det samme gør Ulrik Spang-Hanssens

optagethed af den danske organiststand.

På konservatoriet har han grundlagt en

kirkemusikalsk efteruddannelse, hvor

POere kan få fornyet inspiration.

„Det er en uddannelse til de organister,

der er i arbejde, og som gerne vil lære

mere. Inden uddannelsen blev oprettet,

havde jeg en mistanke om, at der var et

udækket behov. Fra POere hørte jeg, at

de følte, at livet var ved at blive for langt,

og at de trængte til at få opgraderet

deres kompetencer. For eksempel ved at

blive bedre orgelsolister og ved at få en

saltvandsindsprøjtning i korledelse," siger

Ulrik Spang-Hanssen og fortsætter:

„Min mistanke har vist sig at holde

stik. Det første hold er færdig til sommer,

97


og allerede nu er der ti, der har bestået

optagelsesprøven til et nyt hold. Dermed

er vi ved at være en faktor i den danske

organistverden,"

Hanssen.

siger Ulrik Spang-

Knald på gedebukken

I pausen, der opstår, får han tid til at spise

det daglige middagsbrød. Så ser han op

og lægger uddannelsens kort på bordet.

„Det er en hård uddannelse. For det

første skal man bestå den samme

optagelsesprøve som de, der søger ind på

den egentlige konservatorieuddannelse.

Gør de det, kommer de ind i et fagligt

miljø, hvor der er knald på gedebukken.

De får lektier for, mange lektier, og nok

havde vi fra stedets side en idé om, at det

var hårdt, men vi havde ikke troet, at det

ville være så hårdt. Men vi kan så glæde

os over, at de, der går her, synes, at det er

sjovt," siger Ulrik Spang-Hanssen.

Nyt orgel på vej fra Tyskland

Det meste af undervisningen foregår

på selve konservatoriet. Her spiller de

studerende på et Bruno Christensen-orgel

på 12 stemmer og et ditto fra Marcussen

& Søn fra 1957. Kirkerne i Århus bruges

også, men her er der kommet så mange

aktiviteter ud over gudstjenesten, at det

kan være svært at få den nødvendige

øvetid.

Derfor glæder Ulrik Spang-Hanssen sig

over, at Musikhuset senere i år får et

47-stemmers symfonisk orgel bygget af

det tyske orgelbyggeri Philipp Klais.

„Mange har spurgt, hvorfor vi ikke har

98

U L R I K S P A N G - H A N S S E N

valgt et dansk orgel, men ingen af de

danske orgelbyggere kan levere det, vi

ønsker. Vi vil have et senromantisk tysk

orgel med en klang fra 1890erne, og

det har de danske orgelbyggerier ingen

erfaring med," siger Ulrik Spang-Hanssen.

Musikhuset er langt fra det eneste

sted, hvor danske orgelbyggerier bliver

forbigået. Det skete også, da DR

Koncerthuset skulle have orgel, og det er

sket i Mariager Kirke, der senere i år får et

nyt orgel fra den franske bygger Bernard

Aubertin.

„Jeg under de danske orgelbyggerier

det bedste, men de har ikke udviklet sig

i mange år. Derfor kan de stadig flere

udenlandske orgler herhjemme være med

til præge dem til nytænkning," siger Ulrik

Spang-Hanssen.

Intet orgel er for lille

Han tager sit lille lommeur op, klokken

nærmer sig 13 og dagsplanen et nyt hold

elever. Det er blandt andet hans ansvar,

at de bliver klædt så godt på til med tiden

at kunne beherske ethvert orgel i enhver

kirke.

„Jeg køber ikke den med, at der er

orgler, der er for dårlige, fordi de er små

orgler. Der kan laves god musik på et

orgel på fire stemmer, ligesom der kan

laves rædselsfuldt musik på et stort. Det

handler alene om orglets kvalitet," siger

Ulrik Spang-Hanssen i en afslutningsreplik.

Så rejser han sig, hilser igen hjerteligt

på studerende og kolleger, og så er han

væk. På afmålt tid.


B I R T H E S T E N D E R U P - H A N S E N

I fem år har Birthe Stenderup-Hansen siddet ved sit skrivebord på FPOs sekretariat i

Billund. Den 6. marts går hun på efterløn. Foto Bo Nygaard Larsen.

Tak til Birthe

Den 6. marts fylder FPOs sekretær Birthe Stenderup-Hansen 6o år, og hun har valgt

at udnytte muligheden for herefter at gå på efterløn. Vi vil derfor fra FPO benytte

lejligheden til både at ønske tillykke med den runde fødselsdag og ønske et godt og

indholdsrigt otium. Birthe blev ansat som foreningens sekretær den 15. maj 2005, og har

således bestredet posten i næsten fem år – altid venlig, hjælpsom og imødekommende.

Tak for din indsats hos os. Vi håber, det også har været gode år for dig.

I stedet for Birthe, har bestyrelsen ansat Inge Bech Hansen, der vil blive præsenteret

i næste nummer.

> Anders Thorup, formand, FPO

99


Søren Glerup Hansen: Orglet synger -

salmespil for børn og unge. VMK Forlag.

Kr. 175,-. www.vmk.dk

Det er da til at glæde sig over, at der nu

på dansk foreligger en orgelskole i salmespil

med det formål at gøre børn og

unge interesseret i kirkemusikalsk arbejde.

Den musikpædagogiske udvikling inden

for dette felt har – når det sammenlignes

med andre grene af musikundervisning

– stort set været fraværende. Her er det

altså intentionen at fremme et materiale

til begynderundervisning i den mest centrale

del af det gudstjenestelige musikarbejde.

Samlingen rummer 19 bearbejdelser af

vigtige salmer til kirkesang, oven i købet

i flere varianter og med tydeligt stigende

sværhedsgrad. Bogen er undervejs

forsynet med pædagogiske kommentarer,

der leder eleven ind på sporet af både

indhold i salmen og de øvemæssige problemer.

En fin detalje skal nævnes: At overgangen

fra vers til vers er her udmålt på en

god illustrerende måde. Væsentlige aspekter

om orglet m.m. er også medtaget.

Udgivelsen slutter med en kort introduktion

af pedalspillet, og bogen er

sjovt og farverigt koloreret af Frederik

Gislinge.

Når alle disse gode og rigtige intentioner

er nævnt, sidder jeg alligevel med

100

A N M E L D E L S E R

en fornemmelse af, at bogen – på trods

af titlen – henvender sig til en meget forskellig

målgruppe.

De pædagogiske kommentarer og råd er

holdt i et sprog, der rammer den tilstræbte

målgruppe fint. Men når jeg betænker

disse sproglige udfoldelser sammen med

melodivalget og sværhedsgraden i de

udarbejdede satser, kan jeg med min erfaring

i børneundervisning ikke forestille

mig, hvilke børn der eventuelt kunne begejstres

ved denne bog.

Jeg er klar over, at forfatteren har ment

det rigtigt at arbejde med det væsentlige

kernestof i salme- og koralbog, men hvorvidt

børn kan begejstres ved at arbejde

med for eksempel Af dybsens nød o.a.,

stiller jeg mig tvivlende overfor.

Jeg synes med andre ord, at bogen er

for akademisk tænkt og ikke vidner om

noget naturligt forhold til børneundervisning.

Snarere kunne det tænkes, at de

gode satser mere kunne appellere til undervisningen

på EO-niveau, og her med

en redigeret tekstdel.

Tekst Poul Lumbye


Se og syng. 125 gamle børnesange

DANSK SANG – B-936

Når jeg i denne sammenhæng –

med det kirkelige børnearbejde

for øje - gerne vil gøre opmærksom

på denne udgivelse, er det

fordi, den rummer et væld af

gamle og i layout opdaterede

børnesange.

Det er meget få af disse

sange, der naturligt ville indgå i

det egentlige kirkelige arbejde,

men som pædagogisk materiale

er det særdeles brugbart. Her

tænker jeg på sangene som alment

fælleseje, som sangstof

for minikonfirmander, børnekor

og ved babysalmesang, spirekor

eller lignende, som opvarmningssange,

som hørelæresange

i korskole, som nodelæresange

og som gehørsange.

De fleste sange kan meget

let anvendes til indlæring af

den første flerstemmighed ved

at lægge enkle overstemmer,

parallelstemmer og liggestemmer

ind som gehørtræning. Alt

i alt et meget anvendeligt materiale.

Alle sange er forsynet med

brugbare becifringer og tydelig

tekst, og bogen er i det hele

taget meget fint illustreret med

sjove og skægge tegninger.

Tekst Poul Lumbye

Naji Hakim: Påskeblomst. Concertos for

Organ and Strings. St. Michel Strings.

Dirigent: Petri Komulainen. Orgel: Jan

Lehtola - på Paschen-orglet i Juva. Alba.

www.alba.fi

Grundtvigs påskeblomst er lige så gådefuld

som påskens opstandelse i sig selv.

Det drama, fra den sikre død til den ubegribelige

opstandelse, får vi flot og intenst

præsenteret her i Naji Hakims unikke koncert.

Som titlen antyder er den tematiseret

over Grundtvigs Påskeblomst! Hvad vil du

her? med Carl Nielsens melodi. At høre en

salmemelodi udsat for en symfonisk fortolkning

giver tid til en større fordybelse,

fordi vi her bliver fri for hensynet til fællessangen.

Derfor får vi kompositorisk nogle

voldsomme skift, der billedlig talt går fra

den lysende forårseng til den sorte grav.

Naji Hakim er tidligere organist ved l'église

de la Trinité i Paris og har før vist sin

kærlighed til dansk kirkemusik gennem

Sakskøbing Præludier.

Påskeblomst er en af de senere års

bedste udgivelser med ny påskemusik.

Ganske enkelt.

Tekst Bo Nygaard Larsen

Billedtekst Naji Hakim

Foto Libor Teichmann


102

R E P L I K

En replik til Anders Thorup

I sidste nummer af PO-bladet skrev

FPOs formand, Anders Thorup, at

landets organister modtager

misvisende oplysninger om den nye

overenskomst. I dette indlæg svarer

Finn Skjoldan, specialkonsulent Kirkeministeriet,

på beskyldningerne.

bragte i blad

nr. 1. januar 2010, en

artikel med over-

PO-bladet

skriften Organister

får misvisende ansættelsesbreve.

I bladet henviser foreningens formand,

Anders Thorup, til, at organister i

folkekirken i en række tilfælde modtager

misvisende eller fejlagtige ansættelsesbeviser.

I artiklen henvises desuden til, at

vejledningerne har et indhold, som den

ene part klart må tage afstand fra.

Med hensyn til vejledningerne har FPO

oplyst overfor Kirkeministeriet, at det

alene drejer sig om vejledningsmateriale

fra Landsforeningen af Menighedsråd.

I det omfang der er fejl i ansættelsesbeviser,

så skal fejlene rettes. Opgaven

med at udfærdige rigtige ansættelsesbeviser

har givet en hel del problemer, blandt

andet fordi så mange lønmodtagere er

overgået til overenskomstansættelse på

én gang.

Inviterer til samarbejde

Både Landsforeningen af Menighedsråd

og stifterne arbejder på at hjælpe menighedsrådene

med at udfærdige rigtige

ansættelsesbeviser, og dette arbejde fortsættes,

både for nuværende og fremtidige

ansættelser.

Det må samtidig forventes, at også de

faglige organisationer bidrager aktivt for

at sikre, at problemer kan løses centralt

og ikke ved lokale uoverensstemmelser.

Kirkeministeriet vil meget gerne invitere

til et fortsat samarbejde og dialog om ansættelsesbeviser

og andre spørgsmål af

betydning for overgang til overenskomstansættelse.

Ved denne dialog bør der skelnes mellem

fejl og politisk motiverede ønsker.

Fejl skal rettes omgående, mens politiske

ønsker skal afklares ved forhandlingsbordet.


FPOs NYE

Hjemmeside

GLAS synger a capella

koncerter i den bulgarske

musik- og sangtradition.

GLAS fortæller undervejs om

musikken, sangteksterne

og Bulgariens historie.

- en musikalsk rejse for øjne,

ører, hjerter og smilebånd!

Besøg vokalselskabetglas.dk

Maria Kynne // 28 60 76 42

maria@kynnevennike.dk

103


Valg til

FPOs bestyrelse

I henhold til vedtægternes §6 meddeles

det hermed, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer

Preben Berg og Helle

Zederkof er på valg.

Preben Berg har meddelt, at han ikke

modtager genvalg, medens Helle Zederkof

genopstiller. Bestyrelsen foreslår derfor til

de to pladser i bestyrelsen:

Helle Zederkof

Tillidsrepræsentant i Århus Stift, organist i

Thorsager og Bregnet kirker

Susanne Mørk-Jensen

Tillidsrepræsentant i Aalborg Stift, organist

i Romdrup og Klarup kirker

I forbindelse med den kommende generalforsamling

har Poul Lumbye valgt at

udtræde af bestyrelsen. Han erstattes af

suppleant

Thilde Madsen

Tillidsrepræsentant i Haderslev Stift, organist

i Bjolderup og Uge kirker

Den anden suppleant, Anton Schmidt-Jakobsen,

genopstiller.

104

V A L G T I L B E S T Y R E L S E N

Poul Lumbye ønsker ikke

genvalg til bestyrelsen.

Foto Bo Nygaard Larsen.

Bestyrelsen foreslår derfor til de to pladser

som suppleant:

Anton Schmidt-Jakobsen

Tillidsrepræsentant i Aalborg Stift, organist

i Tårs og Morild kirker

Poul Mørk-Hansen

Tillidsrepræsentant i Århus Stift, organist i

Ejstrup og Gludsted kirker

> Anders Thorup, formand, FPO


Melodien

der blev ved

Steen Lindholms

erindringsbog

En historie om musiklivet i Danmark,

som ikke er fortalt før.

Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange

år med bred berøringsflade indenfor både

amatørområdet og det professionelle liv på

såvel kor– som orkesterområdet.

Bogen koster kr. 225,00

Læs forord og "smagsprøver" på

www.nodehandleren.dk

Og bestil bogen på tlf. 43 53 38 08 eller

via e-post til danmus@danmus.dk

Forlaget DanMus

Bent Påske

Tlf. 43 53 38 08

danmus@danmus.dk

www.danmus.dk

105


Syg og hvad så?


Der er kommet

nye regler for

hvad man skal

gøre i tilfælde af

sygemelding. Den

gamle lægeerklæring

er blevet

erstattet af en mulighedserklæring.

Formålet med ændringerne er et

ønske om at fastholde medarbejderens

kontakt til arbejdspladsen og få den

sygemeldte tilbage på arbejde igen

Arbejdsgiveren har pligt til at indkalde

den ansatte til en sygesamtale senest

fire uger efter sygemeldingen. Som

ansat har man pligt til at møde op,

hvis sygdommen tillader det. Ved

denne samtale udfyldes mulighedserklæringen.

Erklæringen består af to dele.

Førstedel skal den ansatte og arbejdsgiveren

udfylde sammen, og den

beskriver dels den sygemeldtes problemer

i forhold til at udføre sit arbejde,

og dels kan der angives forslag og

muligheder for, at den ansatte enten

kan udføre dele af sit arbejde eller

anvises andre arbejdsområder i stedet

for.

Erklæringens anden del skal udfyldes

af lægen med udgangspunkt i den

udfyldte første del. Lægen giver sin

Selv organisten kan blive ramt af

sygdom. I den forbindelse er der

en række formalia, der skal

overholdes. Helle Zederkof, bestyrelsesmedlem

i FPO, redegører

her for reglerne.

faglige vurdering af mulighederne for,

at arbejdet kan genoptages helt eller

delvist eventuelt med ændrede arbejdsfunktioner.

Disse regler kan sagtens være

ukomplicerede for den ansatte. Har

man for eksempel brækket et ben, er

det ikke svært at sætte sig sammen med

sin kontaktperson og drøfte hvilke arbejdsopgaver,

det er muligt at bestride,

og hvilke det ikke er.

Drejer det sig derimod om

mere komplicerede ting som for

eksempel stress eller et psykisk

dårligt arbejdsmiljø, bliver samtalen

ofte meget mere kompliceret. I

de tilfælde råder FPOs se-kretariat

og bestyrelse medlemmerne til at

benytte sig af retten til at medbringe

en tillidsrepræsentant til en sådan

samtale.

I visse situationer vil det ikke være

relevant med en mulighedserklæring,

for eksempel ved en sygemelding i

forbindelse med afsked. I sådanne og

lignende situationer vil arbejdsgiveren

fortsat kunne forlange en sædvanlig

lægeerklæring som dokumentation for

sygdomme.

Se mulighedserklæringen og vejledning

i brug heraf på FPOs nye hjemmeside.

107


Den nye

overenskomst

FPOs hjemmeside har længe trængt til en kærlig hånd, både hvad angår udseende og

indhold, og da indførelsen af den nye overenskomst medførte et væsentligt behov for

en omlægning af indholdet, fandt bestyrelsen at tiden var moden til en mere omsiggribende

forandring.

Det skulle nu være muligt at downloade de relevante dokumenter vedrørende overenskomst

og arbejdsforhold i øvrigt og lettere at finde, hvad man søger efter.

Med hensyn til udseendet har vi prøvet på, ud over det rent æstetiske også at tænke

i både overblik og brugervenlighed. Der er kommet billeder på hjemmesiden med motiver

af en vis relevans for organistfaget, men vi glæder os også til for fremtiden at kunne

bringe billeder fra aktuelle begivenheder. Opdateringen sker fra sekretariatet og skulle

derfor ikke have ret lang ekspeditionstid.


SE DEN PÅ

www.fpo.dk

Det er vores håb, at hjemmesiden vil blive brugt flittigt. Stillingsannoncer vil kunne

læses i det mindste samtidig med udgivelsen af PO-bladet, ofte før. Der vil muligvis

blive åbnet for yderligere annoncering på hjemmesiden i begrænset omfang.

Vi hører meget gerne fra brugerne, både hvad angår konstruktiv kritik eller materiale

til hjemmesiden. Materiale kan sendes til sekretariatet eller til co-webmaster Henriette

Hoppe på medumgaard@email.dk.

Gå ind på www.fpo.dk og orienter dig om alt det gamle på en ny måde og alt det nye,

mens det stadig er nyt.

Tekst Henriette Hoppe

69


110

Kirkekoncerter

Cellist Anker Sigfusson

Jeg er uddannet cellist ved Det Jyske Musikkonservatorium

i Århus med diplomeksamen i

1990 og har siden 1996 haft kirkekoncerter som

mit speciale. I dag er jeg bl.a. involveret i kammermusik,

solovirksomhed med professionelt

orkester, samt arbejde med amatørorkestre.

Læs mere på min hjemmeside www.churchconcert.dk,

hvor du også vil kunne lytte til eksempler

fra mit repertoire samt bestille en demo CD.

Anker Sigfusson Solsikkevej 11, Vivild 8961 Allingåbro

tlf: 35 13 66 58 E-mail: sigfusson@churchconcert.dk

www.churchconcert.dk


To musikalske billedfortællinger om

J.S. Bach og G. F. Händel

Søren Juhl og Aksel Skjoldan spiller kendte og elskede værker af

de to komponister og fortæller deres livshistorier

med levende musik og stort billedshow

Vi medbringer alt: instrumenter, lærred, mørklægning, projektor,

programmer mv. og skaber en hyggelig og intim stemning i kirken.

Vi leverer også gerne pressemeddelelse og billeder

Hvert billedshow varer 5 kvarter

og koster i 2010 7500,- + transport

www.akselskjoldan.dk – tlf. 2572 1638

111


112

nordic Voice · THun & Vinding

Koraler og folketoner i forvandling - Den nordiske urtone møder Jazz

Helle THun, mezzosopran

“En enestående kirkekoncert

og uforglemmelig poetisk

musikoplevelse”

Mads Vinding, kontrabas

Nordic Voice kan høres på www.myspace.com/thenordicvoice

booking: 2869 8037 · nordicVoice@gMail.coM

Log


Log


startside

www.

fpo.

dk

startside

www.

fpo.

dk


NYHED

NODELAMPE MED REGULERBAR

LYS OG HÅNDVARME

Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og

fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde.

Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et

bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning.

Temperatorlampen er fremstillet

i massiv børstet messing og

fremtræder i øvrigt som de

lamper der traditionelt er i brug

på mange orgler landet over.

Det har ved udviklingen været

væsentligt at lampen ikke fremstår

som et “apparat”, men som en

klassisk lampe i bedste

håndværksmæssige udførelse.

Ingeniørfirma B. Skou`s eftf.

MAASS & CO. A/S

Damagervej 24, 8260 VibyJ.

Tlf.: 86 14 59 00 E-mail: maass@maass.dk

Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende

113


114

Hvad siger reglerne?

Se hvad en organist

bør vide på

www.fpo.dk


Hasseris Kirkes Trio

Hasseris kirkes Trio er ansat ved Hasseris kirke i Aalborg, hvor den har til

opgave at bidrage med ny musik og tekst ved kirkens gudstjenester

og kirkelige handlinger.

Intentionen er at finde udtryk som kan tale ind i tiden til nutidens mennesker,

i spændvidden af forskellige livssituationer. Denne spændvidde afspejles

i trioens repertoire, som både i sit musikalske udtryk og i teksternes

indhold bevæger sig vidt omkring.

Stilmæssigt går gruppen ikke af vejen for noget; men beskæftiger sig dog

primært med nye kompositioner og tekster. Teksterne er fortrinsvis på dansk,

og der arbejdes løbende sammen med andre nordiske musikere og

salmedigtere.

Overordnet betragtet er trioens hovedtese ganske enkel: Det må ikke være kedeligt,

men gerne glædeligt, - og gerne højt til loftet og dybt i jorden.

Kontakt: Ole Bech, tlf 2092 3361, eller mail: olebech74@stofanet.dk

115


»Et melodisk og sansemættet

sammenspil«

Jazz Special

Ny CD

De Dybeste lag

saxofon og klarinet christian vuust

klaver hans esbjerg

Den

DansKe

salMe

DuO

»De mestrer fornemt balancen

mellem både at bevare

salmernes substans og tilføre

dem noget subtilt fofriskende«

Århus Stiftstidende

KoncertbooKing

Hans Esbjerg. Tlf: 4093 0154

kontakt@dendanskesalmeduo.dk

www.dendansKesalmeduo.dK

PO-Bladet_DDSD_122x175_vFeb 2010.indd 1 08/02/10 9:44:16

116


117


78

klaverstemmen der aldrig dør

Man kan forbinde CHOPIN med så mange steder.

Med Polen, hvor han er født, med Mallorca, hvor han

flygtede til med sin elskede George Sand. Men ét sted

overgår dem alle: Den legendariske PLACE

VENDÔME i Paris. Her boede han, her komponerede

han, her døde han. DEN 1. MARTS, måske, er det 200

år siden, han blev født. I dette essay føres læseren med

tilbage til Chopins tid i byernes by.


Chopin 200 år

Tekst

Bo Nygaard Larsen

Billedtekst

Place Vendome, Paris

Fotos

Istockphoto

79


C H O P I N

Så sagtmodige bladene blæser over Place

Vendôme i Paris. Så tyst, der bliver talt

blandt pladsens stemmer. Nok indfanger

de musikken, men manden bag storladstonerne

har forladt sin scene.

Kun dødens bulder marcherer, og mens

der bliver grædt i byen over indvandreren,

de anså som deres egen søn, ankommer

ligbærere for at gøre det, de er bestemte til. Lejligheden i

nummer 12 er klædt i sort, den tungeste farve, der må bære

så mange byrder frem mod opstandelsen. Lille og sart

ligger han svøbt i hvide gevandter. Kun afbrudt af liljens

skarpe farve skabes kontrasten.

Han vidste, at det blev sygdommen til døden, inden

døden satte ind blev hans bløde ansigt præget af ligpletter.

Han fik fred, det sidste skrig blev udråbt, som det første

blev det, da han kom ud af moders liv i Zelazowa Wola hin

dag i 1810. Dødsdagen er den syttende dag i den tiende

måned. Fødedagen åbner flere muligheder, nogle siger

den 1. marts, kirkebogen den 22. februar. Men som tilfældet

er med musikken, vil selv den mest sarte komponist aldrig

lide den ultimative død.

I

skismaet ser vi kunstneres métier. Der gives

ingen løsninger, kun fortolkninger, som ørerne

hører det samme musikstykke forskelligt. Det er

hjertets sprog, og når rygtet om hans død når

Polen, vil de gøre krav på netop hans hjerte.

Der hviskes stadig, der skal beredes et ligfærd.

Intet må overlades til tilfældets evindelige lune,

alt skal virke gennemtænkt. Afkræftet, med leen

som nærmeste remedie, bad han Madame de Potocka om

at synge en salme af Marcello. Hans egen musik er åbenbaret,

ikke én eneste node er skjult for den eftertid, der nu

indleder sig selv. Niogtredive år er intet, men for Frédéric

François Chopin, i modersmålets fulde længde Fryderyk

Franciszek Chopin, er det nok. Tuberkulosen sørger for, at

han ikke længere kan trække vejret.

120

Chopins fødehjem i

Zelazowa Wola nær

Warszawa. Moren var

polsk, faren fransk.

Det er med til at

forklare hans to

fædrelande.


C H O P I N

Men musikken dør aldrig, som

hans sjæl for bestandig vil

være evindelig. Sådan må

det være, når man er blevet

kaldt en polsk poet, der

spiller på et parisisk klaver.

Han blev født i Zelazowa

Wola ved Warszawa. Døbenavnet

var Fryderyk Franciszek Chopin, på polsk Szopen.

Som fire-årig begyndte han at spille klaver, tre år senere

blev hans første komposition, en polonæse, trykt, og som

otte-årig gav han sin første koncert. Talentet førte ham til

konservatoriet i Warszawa i 1826, sommeren 1831 ankom

han til Paris for aldrig mere at vende tilbage til Polen.

Chopin arriverede med en tung bagage. I 1830 havde

han, i en alder af 29, blandt andet komponeret de store

værker, Koncert for klaver og orkester no. 1 i E-mol og Koncert

for klaver og orkester i F-mol. I Paris fortsatte han sit

arbejde, flittigt og insisterende. Han udviklede sine egne

præludier som selvstændige værker, og ikke som optakt til

andre. Det melankolske Regndråbepræludiet træder frem

som det mest kendte eksempel - skrevet som tårerne over

den George Sand, han havde et forhold til i ti år.

Chopin besad en stille natur som

døden, men alligevel blev han godt

modtaget i det hektiske Paris. Så rent,

han førte sig frem i de fine saloner, så

oprigtigt glemte han aldrig sit fædreland

- og fædrelandet aldrig ham. Det

sidste, den polske statsradio spillede,

inden kapitulationen til nazisterne under

2. Verdenskrig var ifølge legenden de første takter af

hans heroiske polonæse.

Chopins musik taler til hjertet i alle, fordi den rummer

alle følelser. Just af den grund er han stadig ligeså levende

som den musik, vi ikke kan takke ham nok for. Derfor blev

de sidste åndedrag på Place Vendôme ikke et punktum,

men et komma der levner plads til den evige fortsættelse.

Chopin er begravet

på kirkegården Père

Lachaise i Paris. Eller

rettere dele af ham.

Eftr eget ønske ligger

hans hjerte i Polen,

indmuret i Chopinkirken

i den centrale del af

Warszawa.

121


122

S T I L L I N G E R

Vilkår for besættelse

af organiststillinger

Medlemmer af FPO må kun søge stillinger, der har været annonceret via organistorganisationernes

fagblade eller hjemmesider.

Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet,

Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist

og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7.

oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes

Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes

Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets

cirkulære af 30. september 2008.

Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin

status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden,

samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen.

Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende

for, hvilken overenskomst man er omfattet af.

Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stillingen.

Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren

udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse

kan downloades fra FPO’s hjemmeside eller fra IT-skrivebordet.


S T I L L I N G E R

Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbre-

vet, sende disse til FPO for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man

ringe til FPOs lokale tillidsrepræsentanter.

I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt

ansættelsesbrevet indsendes til FPOs sekretariat.

Ansættelsesvilkår

Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr. 1. oktober 2009):

Basisløn (kvoteret)

• Trin 1 – kr. 272.274,24

• Trin 2 – kr. 285.239,68

(Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse).

Rådighedstillæg (kvoteret)

Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved:

• 1 kirke kr. 21.133,66

• 2-3 kirker kr. 27.616,38

• 4 eller flere kirker kr. 32.802,56

Lokalt aftalte tillæg

Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som

for eksempel kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler

om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af FPO.

Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse

af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsentanter for

bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår.

Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis

for den nye stilling.

Tjenestemænd

Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende

løngrupper (pr. 1. oktober 2009):

• Lønramme 23-26: med et rådighedstillæg på kr. 18.573,31.

• Lønramme 20: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 25.586,92 samt

rådighedstillæg på p.t. kr. 18.573,31.

• Lønramme 19: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 25.586,92 samt

rådighedstillæg på p.t. kr. 18.573,31.

123


124

S T I L L I N G E R

Organist ved Øsløs, Vesløs og Arup kirker

Stillingen som organist ved Øsløs, Vesløs og Arup kirker, Thisted Provsti, er ledig

og ønskes besat 1. april 2010 eller snarest derefter. Øsløs, Vesløs og Arup kirker

er tre skønne middelalder-kirker, beliggende på det naturskønne Hannæs – midt

mellem hav og fjord og lige ved Vejlerne - se hjemmesiden www.øsløskirke.dk.

Vi tilbyder:

• levende og aktive menigheder med en god kirkegang

• gode og åbne arbejdsforhold med præst og menighedsråd, der lægger stor

vægt på musikkens rolle i gudstjenesten

• gudstjeneste i det lokale ældrecenter

• arbejde med børne- og voksenkor

• Orglerne:

Øsløs: Frederiksborg orgelbyggeri 1948: 7 stemmer – 1 manual og pedal

Vesløs: Bruno Christensen, ombyg. 1990: 6 stemmer – 1 manual og pedal

Arup: Jysk Orgelbyggeri 1984: 4 stemmer – 1 manual uden pedal

Vi ønsker en organist:

• som med engagement og indlevelse kan forestå og videreudvikle kirkens

korarbejde med særlig henblik på børn, unge og voksne, samt arrangere et

antal koncerter/musikarrangementer

• som vil spille såvel traditionel kirkemusik som ny og rytmisk musik

• som er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

• som vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere

ved kirkerne

Stillingen er en deltidsstilling på 26 timer pr. uge. Der er pligt til at gøre tjeneste

ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de

aftaler, menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Aflønning og ansættelse vil finde sted efter den nye overenskomst og baseret

på uddannelse og kvalifikationer. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet,

Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist


S T I L L I N G E R

og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober

2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes

Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes

Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf.

kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008. Se endvidere mere om den

nye overenskomst for organister på www.folkekirkenspersonale.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos kontaktperson Signe

Sunesen, tlf. 9799 3839, eller formand Bente Pilgaard, tlf. 9799 3449 – begge efter

kl. 18.00

Ansøgningsfrist fredag den 19. marts 2010 kl. 12.00.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Menighedsrådsformand Bente Pilgaard,

Vesløs Vejle Vej 1, 7742 Vesløs.

Organist ved Farsø kirke,

Vesthimmerlands Provsti

Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse.

Stillingsstørrelse: 18,5 timer pr. uge.

Ansøgningsfrist: 22. marts 2010.

Stillingen som organist ved Farsø kirke er ledig til besættelse hurtigst muligt eller

efter nærmere aftale. Der aftales en prøvetid på tre måneder.

Organistens opgaver vil være:

• Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

• Tjeneste på plejehjem og sygehus, der er beliggende i sognet.

• Planlægning af koncerter efter aftale med aktivitetsudvalget.

• I et vist omfang deltage i konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning

samt babysalmesang og legestue og endvidere medvirke ved sognearrangementer

i sognelokalet.

125


126

S T I L L I N G E R

Orglet i Farsø kirke er et Bruno Christensen orgel med 10 stemmer og 2 manualer.

På grund af, at Farsø kirke er under restaurering, kan orglet desværre ikke fremvises

for tiden.

I restaureringsperioden holdes gudstjenesterne i sognegården, hvor der spilles

på et elektrisk Roland klaver.

Vi forventer, at kirken igen kan tages i brug 15.august.

Vi forventer: Faglig dygtighed og samarbejdsvilje samt interesse for det kirkelige

arbejde.

Stillingen er på 18,5 timer pr. uge. Alle organiststillinger besættes i henhold til

overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation

II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf.

kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes

Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OCfællesoverenskomsten)

jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008. Jf. i

øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Lønnen fastlægges for medlemmer af Dansk Kantor og Organist Samfund i henhold

til ny løn i AC-skalaen. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

For medlemmer af Foreningen af Præliminære Organister fastlægges lønnen med

udgangspunkt i de aftalte basisløntrin. Indplacering sker efter anciennitet.

Yderligere oplysninger kan fås hos formanden, Lennart Fredgaard tlf. 9863 1317,

eller kontaktpersonen, Aage Langgaard tlf. 9863 2102.

Ansøgning med relevante bilag stiles til Farsø menighedsråd og sendes til Aage

Langgaard, Banevej 10, Fandrup, 9640 Farsø.

Ansøgningsfristen udløber den 22. marts 2010.


S T I L L I N G E R

Organist i Glostrup Sogn

Da vores organist gennem 32 år har valgt at gå på pension, søger Glostrup Sogn

en dygtig og engageret organist, der kan bidrage med at løfte gudstjenesterne

og de kirkelige handlinger gennem musikken.

Vi ønsker henvendelse fra både DOKS- og PO-organister.

Ansættelsen er i Glostrup Sogn med særlig forpligtigelse overfor Østervangkirken.

Stillingen er en fuldtidsstilling, der søges besat pr. 1. juli 2010. Aflønning i henhold

til uddannelse og anciennitet (tidl. lønramme 31). Stillingen besættes på overenskomstvilkår

jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet,

Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist

og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7.

oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes

Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes

Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf.

kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008.

Der er to kirker i sognet, Glostrup Kirke, som er en middelalderkirke fra det 12.

århundrede, og Østervangkirken, som er en moderne rundkirke, der blev indviet

i 1970.

Kirkernes instrumenter er henholdsvis Marcussen & Søn på 16 stemmer og Jensen

& Thomsen på 22 stemmer, begge med 2 manualer og pedal.

Glostrup Sogn er med cirka 21. 000 indbyggere landets største sogn. I sognet er

der ansat fem præster samt en sygehuspræst og en børne- og ungdomskateket.

Ud over den ledige organiststilling er der ansat en fuldtidsorganist og en organistassistent.

Menighedsrådet satser på gode samarbejdsevner blandt sognets i alt cirka

40 ansatte.

Organisterne gør tjenester i sognets kirker, på Glostrup Hospital, på plejehjem

samt på kapelkrematorium.

127


128

S T I L L I N G E R

Sognet har et børnekor, der medvirker ved et aftalt antal højmesser. Ved hver

af kirkerne findes et motetkor (4 sangere), der parvis synger ved de kirkelige

handlinger. Endvidere er der p.t. 2 hold babysalmesang pr. halvår.

Menighedsrådet søger en organist med interesse for at deltage i og videreudvikle

musiklivet i sognet, gerne indenfor korarbejde med børn og voksne.

Vi søger en organist, som:

• har gode evner for orgelspillets discipliner

• er en udadvendt, erfaren korleder

• er initiativrig og har gode samarbejdsevner

Ansøgning mrk. „organist” sendes til formanden for Glostrup Sogns Menighedsråd,

Tommy Carlsen, Rødkælkevej 268, 2600 Glostrup, tlf. 4345 3080, eller på email:

tommy.carlsen@comxnet.dk, hvortil henvendelse om stillingen også kan

rettes.

Stillingsbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til menighedsrådets sekretær,

Bitten Brix Nyhuus, Kirkegårdskontoret, Østervej 8, 2600 Glostrup, tlf.

43613310, eller på e-mail: bn@glostrupsogn.dk

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Formanden for menighedsrådet Tommy Carlsen (se ovenstående),

Organist Karen Margrethe Olsen, Glostrup Kirke, tlf. 4344 8184

Sognepræst Dorothea Glöckner, tlf. 4396 1814, e-mail: dorotheagloeckner@mail.dk

Sognepræst Ole Aasted, tlf. 4396 7403, e-mail: mlo@post12.tele.dk

Ansøgningsfristen udløber den 22. marts 2010.

Endvidere henvises til sognets hjemmeside, www.glostrupsogn.dk.


S T I L L I N G E R

Organist ved Vester Aaby og Aastrup sogne

Menighedsrådene ved Vester Aaby og Aastrup kirker, Faaborg Provsti, Fyens Stift,

søger pr. 1. maj 2010 ny organist. Stillingen omfatter 20 timer pr. uge

Organistens opgaver vil være:

• medvirken ved gudstjenester

• medvirken ved kirkelige handlinger

• månedlig gudstjeneste på plejehjem

• medvirken ved eftermiddagsmøder

• arrangering af to koncerter årligt ved hver kirke

• medvirken ved konfirmandforberedelse

Orglet i Vester Aaby Kirke er et Frobenius-orgel fra 1976 med 8 stemmer og ét

manual. Der arbejdes i øjeblikket på en udbygning af orglet til to manualer.

Orglet i Aastrup kirke er et Bruno Christensen-orgel fra 1972 med 6 stemmer og

et manual.

Vi søger en organist, som har en godkendt organistuddannelse og som har lyst

til at arbejde i to landsogne med forskelligartede opgaver i hverdagen.

Vi lægger vægt på, at vores nye medarbejder har gode samarbejdsevner og godt

humør. I samarbejde med præst og menighedsråd vil der på sigt være mulighed

for at udbygge stillingen f.eks. med korarbejde.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 20 timer pr. uge. Alle organiststillinger besættes i henhold til

overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation

II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf.

kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes

Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OCfællesoverenskomsten)

jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008. Jf. i

øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Lønnen fastlægges for medlemmer af Dansk Organist og Kantor Samfund i henhold

til ny løn/AC-skalaen. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter ancien-

129


130

S T I L L I N G E R

nitet. For medlemmer af Foreningen af Præliminære Organister fastlægges løn-

nen med udgangspunkt i de aftalte basisløntrin. Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget ydes for tjeneste ved to kirker.

For ansøgere som allerede er ansat som tjenestemand gælder at denne ansættelsesform

vil kunne fortsætte.

Stillingsbeskrivelse og yderligere oplysninger kan indhentes hos sognepræst

Torkil Jensen, tlf. 6261 6420, email: toje@km.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes ligeledes til sognepræst Torkil Jensen,

Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg. Ansøgningsfristen udløber den 22. marts 2010.

Stillingen besættes efter prøvespil og samtale, som forventes afholdt i uge 14.

Organistvikar ved Vejen Kirke

Stillingen som organistvikar ved Vejen Kirke, Vejen Sogn, er ledig og ønskes besat

snarest muligt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i

overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre

ansættelsesmyndigheder herom.

Organistvikaren står til rådighed som afløser i organistens 12 fri weekender, seks

ugers ferie, ved kirkelige handlinger på organistens faste fridag, som er mandag,

ved sygdom og i forbindelse med kurser

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og

Statstjenestemændenes Centralorganisation II. Lærernes Centralorganisation,

Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomst-


S T I L L I N G E R

en), organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes

Centralorganisation II for kirkefunktionærer og kerneopgaver som kordegn,

sognemedhjælper og kirkemusiker eller alle organiststillinger besættes i henhold

til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation

II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf.

kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes

Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OCfællesoverenskomsten)

jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008. Jf. i

øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Stillingen er på 40-50 tjenester på årsbasis.

Der er tre måneders prøvetid og der indhentes børneattest.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådets

kontaktperson Niels Søren Hansen, tlf. 2713 2912, eller menighedsrådets

formand Susanne Steiner, tlf. 4036 3715.

Vi skal have din ansøgning senest den 10. marts 2010.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Vejen Menighedsråd, Susanne Steiner,

Kirsebærvej 53, 6600 Vejen.

Organist ved Klim og V. Torup kirker

Stillingen som organist ved Klim og V. Torup kirker er ledig og ønskes besat snarest.

Orgelet i Klim er bygget af Husted i 1986. Det har syv stemmer, to manualer og

pedal.

I V. Torup er orgelet bygget af Frobenius i 1983, har fem stemmer, et manual og

pedal.

131


132

S T I L L I N G E R

Vi søger en person, der har en godkendt organistuddannelse og som er inte-

resseret i at arbejde videre med vores velfungerende voksenkor.

Desuden har vi et børnekor, som evt. kan ledes i samarbejde med kirkesangeren.

I menighedsrådet er vi åbne for nye ideer og tiltag, og vi forventer du har en

positiv holdning til kirkens liv og vækst.

Tjenesten omfatter gudstjeneste og andre kirkelige handlinger i vore kirker såvel

på ældrecentre.

Efter de „gamle” beregninger er stillingen på 60 procent, pt. 22 timer pr. uge. Vi

har ikke lavet en ny beregning – det gør vi sammen med dig.

Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet,

Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist

og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7.

oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes

Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes

Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf.

kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse

af organiststillinger.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte sognepræst

Gitte Kibsgaard Vester, tlf. 9822 5019, eller kontaktperson Dorthe Horsager

Nielsen, tlf. 9822 5360, efter kl. 16.

Ansøgningsfrist er den 20. marts 2010 til Dorthe Horsager Nielsen, Oddevej 67,

9690 Fjerritslev.


S T I L L I N G E R

Organist ved Flemløse og Søby kirker samt

organistassistent ved Vor Frue Kirke i Assens

Stillingen som organist ved Flemløse og Søby kirker samt organistassistent ved

Vor Frue Kirke i Assens, Fyens Stift er ledig til besættelse snarest.

Stillingen er på 31 timer pr. uge. Alle organiststillinger besættes i henhold til

overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation

II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf.

kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes

Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OCfællesoverenskomsten)

jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008. Jf. i

øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Ansøgere skal have bestået Præliminær Organisteksamen.

Flemløse og Søby sogne er på henholdsvis 1.250 og 250 indbyggere.

Der er gudstjeneste hver søndag i Flemløse, og hver anden søndag i Søby.

Begge er kirker er smukke landsbykirker med god akustik til for eksempel koncerter

med kammermusik. Foruden gudstjenester og kirkelige handlinger, skal

organisten planlægge og afvikle 7 koncerter og musikarrangementer i kirkerne

samt i de tilhørende sognegårde.

Søby kirkes Sognegård er netop renoveret og udvidet. En nyopført sognegård i

Flemløse ventes at stå færdig i efteråret 2010.

Orglet i Flemløse Kirke er bygget af Brdr. Bruhn i 1966 og er på 14 stemmer, fordelt

på 2 manualer og pedal.

Søby Kirkes orgel er bygget af Frobenius i 1954 med 6 stemmer, 1 manual og

pedal.

De to sogne er inde i en dynamisk udvikling og vi ønsker en organist, der har

lyst til at indgå i samarbejdet omkring de eksisterende tjenester og udvikling af

alternative gudstjenesteformer.

133


134

S T I L L I N G E R

Organisten i Assens yder vikardækning under ansøgerens ferie og friweekends.

Assistentstillingen ved Vor Frue Kirke i Assens omfatter blandt andet:

• vikariat under hovedorganistens ferier og friweekends, og øvrige planlagte

friperioder

• medvirken ved arbejdet med kirkens drenge- og mandskor. Dette sker i samarbejde

med kirkens hovedorganist, og det endelige indhold aftales med

ansøgeren ud fra dennes kompetencer

Orglet i Vor Frue Kirke er bygget af Marcussen & Søn i 1965 og er på 35 stemmer,

fordelt på 3 manualer og pedal.

Vi tilbyder en stilling med:

• alsidige arbejdsopgaver

• store musiske udfoldelsesmuligheder

• mulighed for god faglig og kollegial sparring

Vi ønsker en ansøger med:

• kunnen og interesse for såvel liturgisk som solistisk orgelspil

• evne og interesse for musikalsk arbejde med børn og unge

• lyst til at indgå i et fagligt teamwork med kirkernes øvrige personale

• lyst til at skabe et godt musikalsk miljø i Flemløse og Søby sogne

Ansættelsessamtaler med prøvespil vil finde sted i uge 12.

Gældende regler om indhentelse af børneattest vil finde anvendelse.

Nærmere oplysning fås ved henvendelse til kontaktperson Jette Jørgensen

(Flemløse-Søby), tlf. 6472 3071, eller organist ved Vor Frue Kirke Assens, Finn Pedersen

tlf. 6471 1100/6471 1945.

Ansøgninger sendes til Flemløse Præstegård, Langgade 34, 5620 Glamsbjerg senest

den 17. marts 2010.


S T I L L I N G E R

Organist ved Snoldelev og Tune kirker

Stillingen som organist ved Snoldelev og Tune kirker i Roskilde Stift er ledig og

ønskes besat 1. august 2010.

Stillingen aflønnes for PO-organister efter basisløntrin 2 (årligt kr. 220.000

niveau 1. oktober 1997)

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Greve-

Solrød Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med

andre ansættelsesmyndigheder herom.

Ansøgere skal have bestået mindst Præliminær Orgelprøve (PO) eller anden tilsvarende

uddannelse.

Organistens arbejdsopgaver er udover at deltage i de kirkelige handlinger i Tune

og Snoldelev at varetage korskole og børnekor i Tune. Ungdomskoret medvirker

ved højmesser og ved særlige lejligheder. En del af det administrative arbejde for

korene varetages af kordegnen.

Organisten vil sammen med udvalg fra de to menighedsråd arrangere koncerter

i såvel Tune som Snoldelev. Herudover deltager organisten i arrangementer

arrangeret af menighedsrådene i begge sogne.

Vi forventer, at organisten indgår i det daglige samarbejde med vores øvrige

medarbejdergruppe, der består af gravere ved hver kirke, en fælles kirkesanger,

en fælles sognemedhjælper og en fælles kordegn.

Snoldelev og Tune er et pastorat med to præster. Det ligger cirka otte kilometer

syd for Roskilde.

Snoldelev Kirkes orgel er bygget af Gunnar Fabricius Husted i 1977 og er med 11

stemmer, 2 manualer og pedal.

Orgelet i Tune Kirke er fra P.G. Andersen & Bruhn Aps. årgang 2003. Det har 18

stemmer og 3 transmissioner fordelt på 2 manualer og pedal.

Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet,

Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og

Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober

2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemænd-

135


136

S T I L L I N G E R

enes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstan-

sattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets

cirkulære af 30. september 2008. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte

som tjenestemænd. DOKS-organister aflønnes efter AC-overenskomsten,

basisløntrin 4, årligt kr. 217.631,00 (niveau 1.okt.1997) med et åligt rådighedstillæg

på kr. 28.000 årligt (niveau 1. oktober 1997) .

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sognenes

kontor på tlf 4613 9800, mandag – fredag 9.30–13.00, torsdage tillige 16.00–18.30.

Vi skal have din ansøgning senest den 31. marts 2010

Ansøgning med relevante bilag sendes til Snoldelev og Tune Menighedsråd, Menighedscenteret,

Tune Center 17, 4030 Tune.

Ringive, Langelund og Lindeballe kirker

Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse Lønramme: (tidligere 12-17)

Stillingsstørrelse: 26 timer Ansøgningsfrist: 15. marts 2010

Menighedsrådet ved Ringive, Langelund og Lindeballe kirker i Grene Provsti, Ribe

Stift, søger snarest muligt en organist.

Organistens opgaver vil være

• medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger

• ledelse af voksenkor, der øver ugentligt

• deltagelse i aktivitetsudvalg, og planlægning og afholdelse af koncerter

• deltagelse i andre kirkelige arrangementer i sognet

• forpligtelse til afløsning i pastoratets nabokirker i begrænset omfang


S T I L L I N G E R

Orglet i Ringive Kirke er fra Marcussen & Søn, 1984, 10 stemmer

Orglet i Langelund Kirke er fra Jydsk Orgelbyggeri, 1967, 6 stemmer

Orglet i Lindeballe Kirke er fra Jydsk Orgelbyggeri, 1966, 4 stemmer

Vi søger en organist med en godkendt organistuddannelse, som har lyst til at

arbejde i et velfungerende landsogn med tre kirker. Vi lægger vægt på, at vores

nye medarbejder har gode samarbejdsevner, godt humør, samt lyst og mod til at

være en del af det lokale kirkeliv.

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er på 26 timer pr. uge. Alle organiststillinger besættes i henhold til

overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation

II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf.

kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes

Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OCfællesoverenskomsten)

jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september 2008. Jf. i

øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Lønnen fastlægges for medlemmer af Dansk Organist og Kantor Samfund i henhold

til ny løn i AC-skalaen. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

For medlemmer af Foreningen af Præliminære Organister fastlægges lønnen

med udgangspunkt i de aftalte basisløntrin. Indplacering sker efter anciennitet.

Der ydes rådighedstillæg.

For ansøgere som allerede er ansat som tjenestemænd gælder, at denne ansættelsesform

vil kunne fortsætte.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos sognepræst Jakob Legarth, tlf. 7573

8001 (har ferie uge 9). Alternativt kan menighedsrådsformand Thyra Vindbjerg,

tlf. 2162 8949, kontaktes. Ansøgning med relevante bilag sendes til Ringive Menighedsråd,

v. sognepræst Jakob Legarth, Ringivevej 113, Ringive, 7323 Give.

Ansøgningsfristen udløber 15. marts 2010.

Stillingen besættes efter prøvespil og samtale, som forventes afholdt i uge 12.

137


Adresseændringer

Hanne-Pia Højrup Knudsen, Fårtoftmark 3, 7950 Erslev

Eva Charlotte Frederiksen, Vigen 12, Føns, 5580 Nørre Aaby

Nye medlemmer

Lasse Jensen, Rapsmarken 3, 9670 Løgstør

Bertha Haugbølle, Hovedgaden 26, 3220 Tisvildeleje

Tommy Bülov, Seestvej 58, 6000 Kolding

Kirsten Hegner, Åsumvej 93, 5240 Odense NØ

Udmeldelser

Martin Høier afmeldt. pr. 31. december 2009

Udnævnelser

Caroline Borello Lerche ansat ved Vallensbæk Kirke den 1. februar 2010

Runde fødselsdage

Irina Natius, 5683 Haarby, 50 år den 20. marts

Ivan Gross, 4622 Havdrup, 50 år den 30. marts

Per Rasmus Møller, 8550 Ryomgård, 60 år den 11. marts

Søren Bjerborg, 3500 Værløse, 60 år den 20. marts

Tove Tersbøl, 6780 Skærbæk, 60 år den 6. februar

138

D A G B O G & K A L E N D E R

Kalender >

FPOs årsstævne: Søndag den 16. - onsdag den 19. maj 2010 på Radisson SAS Hotel

Silkeborg.


A D R E S S E R & N U M R E

FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE

ORGANISTER, FPO

Kløvervej 28 A, 7190 Billund

Tlf. 7665 9560, fax. 7665 9563

Postgiro: 400 0935

Sekretariatsleder: John Poulsen

E-mail: fpo@fpo.dk

Sekretær Inge Bech Hansen

E-mail: birthe@fpo.dk

Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10 - 13

www.fpo.dk

FPOS BESTYRELSE

Formand

Anders Thorup

Hagesvej 6, 4900 Nakskov

Tlf. 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor)

E-mail: fpo@nakskovnet.dk

Næstformand

Knud Damgaard Andersen

Thyrasvej 10, 7760 Hurup Thy

Tlf. 9795 2726

E-mail: knud.damgaard@mail.dk

Kasserer

Preben Berg

Spangsvej 39, Paarup, 5210 Odense NV

Tlf. 6616 0025

E-mail: pberg@post4.tele.dk

Sekretær

Helle Zederkof

Vedøvej 1, 8560 Kolind

Tlf. 8639 1036

E-mail: hellez@mail.tele.dk

Øvrige medlemmer

Poul Lumbye

Svenstrupvej 26, 5260 Odense S

Tlf. 6615 3512

E-mail: poullumbye@webspeed.dk

Kenn Therkelsen,

Soluret 31, 5220 Odense SØ,

Tlf. 5695 4016

E-mail: kenn-therkelsen@jubii.dk

Henriette Hoppe

Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod,

Tlf. 7524 5215

E-mail: medumgaard@email.dk

FPOS TILLIDSREPRÆSENTANTER

Helsingør og Københavns stifter

Inger Marie Riis, tlf 3252 7867 / 3190 7876

Ellen Lorentzen, tlf. 4870 5915

Bo Andersen, tlf. 3321 9020

Roskilde samt Lolland-Falster stifter

Solveig Bjergkvist, tlf. 5782 0170

Dorte E. Jensen, tlf. 2346 7304

Kirsten Thorup, tlf. 5492 0059

Fyens Stift

Kenn Therkelsen tlf. 5695 4016

Poul Lumbye, tlf. 6615 3512

Viborg Stift

Nils Henrik Wyke, tlf. 9712 7787 / 9721 5341

Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 9664 3512

Poul Mørk-Hansen, tlf. 7577 0775

Århus Stift

Helle Zederkof, tlf. 8639 1036 / 2445 6236

Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693

Jan Ole Christiansen tlf. 8627 2731

Ribe Stift

Mette Nørup, tlf. 7512 8523

Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949

Haderslev Stift

Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf. 7556 5188

Thilde Madsen, tlf. 9857 4297

Aalborg Stift

Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464

Anton Schmidt-Jakobsen, tlf. 2171 8814

Annette Bæk, tlf. 9894 9242

ØVRIGE ADRESSER

Funktionærernes og tjenestemændenes fællesarbejdsløshedskasse

(FTF-A), FTF-A, Postboks 220,

0900 København C., tlf. 7013 1312,

www.ftf-a.dk

Tjenestemændenes Forsikring, Klausdalsbrovej 601,

2750 Ballerup, tlf. 7033 2828, www.tjm-forsikring.dk

Tjenestemændenes Låneforening,

H.C. Andersens Bou levard 38, 1553 København V,

tlf. 3312 3228, www.tjlaan.dk

139


Returadresse:

FPO

Kløvervej 28A

7190 Billund

Sigurd Barrett. Foto Claus Bie

I påsken lancerer den kendte musiker og tv-vært Sigurd Barrett et stort anlagt bibelprojekt,

Sigurd fortæller Bibelhistorier, hvor han synger, spiller og fortæller sig gennem

udvalgte fortællinger i Bibelen. Gennem 24 dvd-programmer, en flot gennemillustreret

moderne børnebibel, 26 helt nye sange og musik bliver Bibelens vigtigste historier

fortalt for børn og familier.

„Jeg har længe haft lyst til at lave nogle gode bibelberetninger for børn. Jeg er selv

far til fem og vil gerne give mine børn fortællingerne fra Bibelen, sådan at historierne

kommer til at betyde noget for børnene, siger Sigurd Barrett, der tidligere har stået bag

formidlingsprojekter til børn om jazzmusik, symfoniorkestre og operaer," siger Sigurd

Barrett.

Materialet er udgivet af Danmarks Kirkelige Mediecenter.

More magazines by this user
Similar magazines