26.07.2013 Views

Rapport 318 Bog.indb - Vejdirektoratet

Rapport 318 Bog.indb - Vejdirektoratet

Rapport 318 Bog.indb - Vejdirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Udbygning af Den Fynske<br />

Motorvej E20 mellem<br />

Odense Vest og Middelfart<br />

VVM-redegørelse<br />

Sammenfattende rapport<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>318</strong><br />

2008


<strong>Vejdirektoratet</strong><br />

Niels Juels Gade 13<br />

Postboks 9018<br />

1022 København K<br />

Telefon 7244 3333<br />

Telefax 3315 6335<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart<br />

VVM-redegørelse - Sammenfattende rapport - <strong>Rapport</strong> nr. <strong>318</strong><br />

Undersøgelsen er løbende blevet drøftet og koordineret i et<br />

teknikerudvalg med følgende medlemmer:<br />

• <strong>Vejdirektoratet</strong>: Anlægschef Michael Schrøder (formand)<br />

Planlægningschef Ole Kirk<br />

Projektleder Niels Korsgaard<br />

Projektsekretær Rasmus Larsen<br />

Distriktschef Jørgen Naldal Pedersen<br />

Civilingeniør Lars Juhl Poulsen<br />

Afdelingsleder Jens Kjærgaard (fra 1. jan. 2007)<br />

Civilingeniør Ole Svendsen (fra 1. jan. 2007)<br />

• Odense Politi: Politikommissær Gert Klausen<br />

• Middelfart Politi: Politikommissær Johannes Gregersen<br />

• Fyns Amt: Afdelingsingeniør Jens Kjærgaard (indtil 31. dec. 2006)<br />

Civilingeniør Ole Svendsen (indtil 31. dec. 2006)<br />

• Odense Kommune: Erhvervs- og planlægn. chef Bjarne Lundgaard<br />

Afdelingsleder Henrik Lumholdt (indtil 31. dec. 2006)<br />

Kontorchef Ib Doktor (fra 1. jan. 2007)<br />

• Vissenbjerg Kommune: Teknisk chef Poul-Henning Nielsen (indtil 31. dec. 2006)<br />

• Aarup Kommune: Forvaltningschef Jan Erik Trans (indtil 31. dec. 2006)<br />

• Ejby Kommune: Afdelingsleder Peter Kjems Hansen (indtil 31. dec. 2006)<br />

• Nørre Aaby Kommune Forvaltningschef Vibeke Nørby (indtil 31. dec. 2006)<br />

• Middelfart Kommune: Afdelingschef Jørgen Knudsen (indtil 31. dec. 2006)<br />

Trafi k- og vejchef Peter Kjems Hansen (fra 1. jan. 2007)<br />

• Assens Kommune: Afdelingsleder Dirk Bossen (fra 1. jan. 2007)<br />

Endvidere har følgende deltaget som observatører i teknikerudvalget:<br />

• Skov- og Naturstyrelsen: Arkitekt Jens Galsøe<br />

• Miljøstyrelsen: Cand. techn. soc. Brian Kristensen<br />

Følgende konsulentfi rmaer har deltaget i undersøgelsen:<br />

• Carl Bro, COWI, Møller & Grønborg, Thorsen Geoteknik, Claus Bjarrum Arkitekter,<br />

Orbicon, Rambøll, ViaTrafi k, Hansen & Henneberg, Blankspace<br />

Redaktion: Civilingeniør Niels Korsgaard og miljøplanlægger Rasmus Larsen, <strong>Vejdirektoratet</strong><br />

Layout: Arletty Suenson<br />

Visualiseringer: Møller & Grønborg<br />

Grundkort: © Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen<br />

Foto: <strong>Vejdirektoratet</strong>, Møller & Grønborg, Kartin, Carl Bro<br />

Tryk: Lassen Offset<br />

Oplag: 3000<br />

Copyright <strong>Vejdirektoratet</strong>, 2008<br />

ISBN 9788770600002<br />

ISBNnet 9788770600019<br />

ISSN 0909-4288<br />

ISSNnett 1600-4396<br />

Denne og andre rapporter kan bestilles ved henvendelse til Schultz Information<br />

Telefon 4363 2300 - fax 4363 1969 - schultz@schultz.dk


Udbygning af Den Fynske<br />

Motorvej E20 mellem<br />

Odense Vest og Middelfart<br />

VVM-redegørelse<br />

Sammenfattende rapport<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>318</strong><br />

2008<br />

1


Forord<br />

Forord<br />

Transportministeriet har i henhold til aftale på trafi kområdet af 5. november 2003 mellem<br />

regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale<br />

Venstre og Kristendemokraterne anmodet <strong>Vejdirektoratet</strong> om at gennemføre en<br />

VVM-undersøgelse for en udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense<br />

Vest og Middelfart. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.<br />

Undersøgelsen skal ifølge aftalen, jf. Finanslov 2007, gennemføres i 2005 - 2007 med<br />

henblik på en eventuel senere beslutning om igangsættelse.<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> fremlægger herved resultatet af undersøgelsen i form af en VVM-redegørelse.<br />

Redegørelsen indeholder et hovedforslag samt varianter til udbygning af Den Fynske<br />

Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart, og der redegøres for de trafi kale<br />

kon sekvenser og arealbehov samt de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af<br />

forslagene.<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> har igangsat VVM-undersøgelsen i november 2005 i et samarbejde<br />

med Fyns Amt samt Odense, Vissenbjerg, Aarup, Ejby, Nørre Aaby og Middelfart<br />

kommuner. Disse kommuner er efter 1. januar 2007 sammenlagt til Odense, Assens og<br />

3


Forord<br />

4<br />

Middelfart kommuner. Amtet og kommunerne har været repræsenteret i et teknikerudvalg,<br />

der har drøftet og koordineret undersøgelsen. Skov- og Naturstyrelsen samt Miljøstyrelsen<br />

har deltaget som observatører.<br />

Det rådgivende fi rma Carl Bro har bistået med miljøundersøgelser og miljøvurderinger,<br />

det rådgivende fi rma Rambøll har bistået med skitseprojektering og vurdering af<br />

broer, medens det rådgivende fi rma COWI har udført trafi k- og støjberegninger. Det<br />

rådgivende fi rma ViaTrafi k har bistået med vurderinger af muligheder for udbygning<br />

af kollektiv trafi k, sideanlæg og samkørselspladser. Arkitektfi rmaerne Møller & Grønborg<br />

og Claus Bjarrum har bistået med henholdsvis æstetisk rådgivning og med rådgivning<br />

vedrørende broarkitektur.<br />

Nærværende Sammenfattende rapport indeholder et ikke-teknisk resumé af undersøgelsen<br />

og dens konklusioner. Undersøgelsen er desuden beskrevet og dokumenteret i to<br />

andre rapporter, som indgår i VVM-redegørelsen: Miljøvurdering og Arealanvendelsesanalyse.<br />

Der er desuden udarbejdet en række baggrundsrapporter, her under Vejteknisk<br />

beskrivelse og Broteknisk beskrivelse samt Trafi k- og effektberegninger. Se oversigten<br />

bagest i rapporten.<br />

Sidst i rapporten fi ndes tillige en ordforklaring for de mest anvendte vej- og trafi ktekniske<br />

begreber.<br />

VVM-redegørelsen fremlægges til offentlig høring i en 10 ugers periode, og der vil i løbet<br />

af høringsperioden blive afholdt borgermøder i Vissenbjerg og i Middelfart.<br />

På møderne vil <strong>Vejdirektoratet</strong> orientere om undersøgelsen, og der vil være mulighed<br />

for spørgsmål og debat.<br />

Høringsperiodens start- og slutdatoer samt tidspunkter og steder for afholdelse af borgermøderne<br />

fremgår af det vedlagte følgebrev.<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> opfordrer borgerne til at sende eventuelle bemærkninger til projektet<br />

inden udløbet af høringsperioden til:<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong><br />

Planlægningsafdelingen<br />

Niels Juels Gade 13<br />

Postboks 9018<br />

1022 København K<br />

E-mail: vd@dk<br />

Yderligere oplysninger kan fås hos civilingeniør Niels Korsgaard på telefon 7244 3333.


Indhold<br />

1. Sammenfatning 7<br />

2. VVM-processen 25<br />

3. Baggrund 29<br />

4. Eksisterende forhold 37<br />

5. Undersøgte muligheder 61<br />

6. Hovedforslaget 91<br />

7. Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed 117<br />

8. Visuelle forhold 127<br />

9. Støj 149<br />

10. Øvrige miljøkonsekvenser 157<br />

11. Gennemførelse af projektet 171<br />

12. Arealbehov 179<br />

13. Samfundsøkonomiske konsekvenser 183<br />

14. Ordforklaring 189<br />

15. <strong>Rapport</strong>er og notater 193<br />

Kortbilag 195<br />

Indhold<br />

5


1. Sammenfatning<br />

Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

Motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er en del af Europavej 20. Motorvejen<br />

indgår i det transeuropæiske vejnet, idet den skaber forbindelse mellem Sverige og<br />

Central- og Sydeuropa via Øresunds- og Storebæltsforbindelserne.<br />

Nationalt indgår strækningen i det store motorvejs H. Strækningen forbinder desuden<br />

Odense og Trekantområdet, som begge er landsdelscentre og vigtige godstransportknudepunkter.<br />

Der er meget fjerntrafi k på motorvejen mellem Odense og Middelfart, men også en del<br />

regional pendlingstrafi k, specielt ved Odense og Middelfart. Ca. 85 % af personbiltrafi<br />

kken og ca. 90 % af lastbiltrafi kken mellem Sjælland og Jylland benytter motorvejen<br />

mellem Odense Vest og Middelfart. Den øvrige del af biltrafi kken mellem Sjælland og<br />

Jylland benytter færgeforbindelserne.<br />

Trafi kken på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er i de sidste 10 år steget<br />

med i gennemsnit ca. 6 % pr. år. Der har dog været et spring i trafi kken fra 1997 til<br />

1999 som følge af åbningen af Storebæltsbroen i 1998. Efter 2000 har stigningen været<br />

på knap 4 % pr. år.<br />

Også fremover forventes motorvejen mellem Odense og Middelfart at høre til blandt<br />

de statsveje, hvor trafi kken stiger mest. Frem mod 2015 forventes det således, at trafi kken<br />

vil vokse med 30-35 % i forhold til 2005-niveauet.<br />

Den stigende trafi k har medført, at der i myldretiderne er fremkommelighedsproblemer,<br />

specielt på den vestlige del af strækningen. Den stigende trafi k har desuden medført,<br />

at der er problemer med at afvikle trafi kken i rampekryds i myldretiden på grund<br />

af utilstrækkelig kapacitet.<br />

En udbygning af Den Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart er med i den<br />

aftale om investeringer på trafi kområdet, som Regeringen (Venstre og Det Konservative<br />

Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne indgik i<br />

november 2003. Transportministeren anmodede på den baggrund <strong>Vejdirektoratet</strong> om at<br />

gennemføre en VVM-undersøgelse for en udbygning af motorvejen mellem Odense Vest<br />

og Middelfart. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.<br />

VVM-undersøgelsen gennemføres for at kunne beskrive og vurdere, hvilke virkninger<br />

en udbygning af motorvejen vil få på befolkning, dyr, planter og kulturarv m.v. Undersøgelsen<br />

skal samtidig sikre, at anlægget udformes, så dets virkninger på miljøet<br />

mindskes, og at der - hvor det er relevant - udpeges foranstaltninger, der kan kompensere<br />

for anlæggets negative virkninger.<br />

7


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

8<br />

VVM-undersøgelsen omfatter som udgangspunkt den ca. 32 km lange strækning af<br />

Den Fynske Motorvej mellem frakørsel 53 (Odense Vest) og frakørsel 58 (Middelfart).<br />

Af vejtekniske og trafi ksikkerhedsmæssige årsager - relativ lille kurveradius ved frakørsel<br />

53 og kort afstand mellem frakørsel 53 og sideanlæggene ved Kildebjerg - foreslås<br />

desuden, at den ca. 2 km lange motorvejsstrækning øst for frakørsel 53 også udbygges<br />

fra 4 til 6 spor. Udbygningsstrækningen er således i alt ca. 34 km lang.<br />

Som led i undersøgelsen er der foretaget vurderinger af en række forskellige forslag<br />

til løsning af fremkommelighedsproblemerne på motorvejen mellem Odense Vest og<br />

Middelfart. Ud fra en samlet vurdering af de skitserede alternativers funktionalitet og<br />

deres trafi kale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser har <strong>Vejdirektoratet</strong> udpeget<br />

forslaget om at foretage en symmetrisk udbygning af motorvejen mellem Odense<br />

Vest og Middelfart fra 4 til 6 spor som det bedste forslag – og det benævnes i VVMredegørelsen<br />

som hovedforslaget. Der er desuden beskrevet en række variantløsninger,<br />

der kan tilvælges hovedforslaget.<br />

1.1 Hovedforslaget<br />

Hovedforslaget omfatter en symmetrisk udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor mellem<br />

frakørsel 53 Odense Vest og frakørsel 58 Middelfart. Hovedforslaget omfatter<br />

desuden en udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor på en ca. 2 km lang strækning øst<br />

for frakørsel 53.<br />

Mod øst begynder udbygningen ca. 1 km øst for Spedsbjergvej, hvor de to nye kørespor<br />

anlægges oven på de nuværende nødspor. Der anlægges nye nødspor uden på de<br />

nye kørespor.


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

Mod vest afsluttes udbygningen af motorvejen øst for frakørsel 58 Middelfart, hvor<br />

motorvejen i dag allerede er 6-sporet frem til Lillebæltsbroen.<br />

60<br />

59<br />

Middelfart<br />

58<br />

58a<br />

Nørre Aaby<br />

57<br />

Båring<br />

56<br />

Assens<br />

Ejby<br />

Brenderup<br />

Gelsted<br />

55<br />

Vissenbjerg<br />

Aarup<br />

54<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Glamsbjerg<br />

Morud<br />

Søndersø<br />

53<br />

Tommerup<br />

Figur 1.1: Den Fynske Motorvej udbygges i hovedforslaget på den viste strækning<br />

Særslev<br />

Korup<br />

52<br />

Otterup<br />

50<br />

51<br />

Højby<br />

Odense<br />

På undersøgelsesstrækningen ombygges alle de nuværende tilslutningsanlæg (forkortet<br />

TSA) TSA 53-TSA 58, og der foreslås etableret et nyt TSA 58a øst for Middelfart.<br />

Motorvejen foreslås på hele udbygningsstrækningen anlagt som en 6-sporet motorvej<br />

med et 38,5 m bredt tværprofi l.<br />

Nuværende tværprofi l<br />

Figur 1.2: Tværprofi l ved udbygning fra 4 til 6 spor. Til sammenligning er vist det nuværende tværprofi l mellem<br />

Odense Vest og Middelfart.<br />

49<br />

9


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

10<br />

Motorvejens nuværende tværprofi l øst for frakørsel 53 Odense Vest er kun 25-26 m<br />

bredt. Tværprofi let efter udbygning foreslås som vist nederst på fi g. 1.2.<br />

Den udbyggede motorvej får den generelle hastighedsbegrænsning for motorveje på<br />

130 km/t. Dog skiltes med 110 km/t på strækningen øst for sideanlæggene Kildebjerg<br />

Nord og Syd samt på strækningen fra øst for TSA 58 Middelfart og mod vest frem til<br />

Lillebæltsbroen.<br />

Hovedforslaget omfatter anvendelse af en vejbelægning, som medfører mindre støj<br />

end den belægning, der i dag ligger på motorvejen.<br />

Der opsættes autoværn i yderrabatten på påfyldningsstrækninger, hvor der anlægges<br />

stejle skråninger. I hver side af midterrabatten opsættes enkeltsidede autoværn.<br />

I hovedforslaget forudsættes de nuværende tilslutningsanlæg om- og udbygget og tilpasset<br />

den ændrede vejudformning og den øgede trafi kbelastning.<br />

Figur 1.3: Visualisering af forslaget til ombygning af tilslutningsanlæg 53 Odense Vest, set mod vest.<br />

De væsentligste ændringer af de nuværende tilslutningsanlæg:<br />

TSA 53 Odense Vest: Der etableres ny rundkørsel på Middelfartvej nord for<br />

motorvejen. De nordlige motorvejsramper sluttes til rundkørslen. Derudover<br />

anlægges en direkte tilkørselsrampe fra Odense mod vest uden om rundkørslen.<br />

Syd for motorvejen udformes rampeanlægget som et halvt B-anlæg. Langs


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

den sydlige side af Middelfartvej anlægges en dobbeltrettet sti, der føres under<br />

ramperne og over motorvejen på den eksisterende bro.<br />

TSA 54 Vissenbjerg: Der etableres nye rundkørsler på Søndersøvej nord og syd for<br />

motorvejen. Den østvendte frakørselsrampe sluttes til rundkørslen. Den vestvendte<br />

tilkørselsrampe sluttes direkte til Søndersøvej. Syd for motorvejen udformes<br />

rampeanlægget som et halvt ruderanlæg.<br />

TSA 55 Aarup: Tilslutningsanlægget udformes som et ruderanlæg med nye<br />

rundkørsler på <strong>Bog</strong>ensevej.<br />

TSA 56 Ejby: Tilslutningsanlægget udformes som et ruderanlæg med nye<br />

rundkørsler på Nørregade.<br />

TSA 57 Nørre Aaby: Tilslutningsanlæggets udformning som et S-anlæg bibeholdes.<br />

Ramperne tilpasses til den udbyggede motorvej.<br />

TSA 58 Middelfart: Tilslutningsanlægget udformes som et ruderanlæg med<br />

nye rundkørsler på Jyllandsvej. Der anlægges en dobbeltrettet sti, der nord for<br />

motorvejen føres under den østvendte frakørselsrampe, videre over motorvejen i<br />

østsiden af en ny bro og via en sløjferampe under Jyllandsvej og den vestvendte<br />

frakørselsrampe. Herefter forløber stien videre vest for Jyllandsvej.<br />

Figur 1.4: Visualisering af forslaget til ombygning af tilslutningsanlæg 58 Middelfart, set mod vest.<br />

11


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

Figur 1.5:<br />

Visualisering af forslaget<br />

til udskiftning af broen<br />

med Jyllandsvej ved TSA<br />

58 Middelfart, set mod<br />

vest.<br />

12<br />

Der foreslås anlagt et nyt tilslutningsanlæg TSA 58a Middelfart Øst ved Aulbyvej, ca.<br />

3,5 km øst for TSA 58 Middelfart, da sidstnævnte anlæg forventes at blive trafi kalt<br />

overbelastet i perioden frem til 2025.<br />

TSA 58a Middelfart Øst anlægges som et ruderanlæg, med rundkørsler på Aulbyvej.<br />

Der etableres kantopsamling i vejsiderne, og alt vejvand fra kørebanearealer vil blive<br />

ledt i rør til regnvandsbassiner, der er forsynet med dykkede udløb og lukkemekanismer.<br />

Fra regnvandsbassinerne løber vandet i kontrollerede mængder videre i de vandløb,<br />

der er recipienter fra regnvandsbassinerne. Der skal anlægges 29 nye bassiner, og<br />

7 af de eksisterende bassiner udvides og genanvendes.<br />

Der opsættes ca. 3 m høje støjskærme langs motorvejen på 9 delstrækninger ud for<br />

samlede bebyggelser med helårsbeboelse. Derudover opsættes støjskærme mellem<br />

motorvejen og sideanlæggene Lillebælt Nord og Syd. I alt opsættes ca. 6,6 km<br />

støjskærme. Mellem motorvejen og sideanlæggene Kildebjerg Nord og Syd anlægges<br />

ca. 2,5 m høje støjvolde.<br />

Støjskærmenes udformning og materialevalg fastlægges først i den efterfølgende detailprojekteringsfase.<br />

På de skærende veje belyses alle rundkørsler, hvor motorvejsramperne tilsluttes. Desuden<br />

belyses stiforbindelserne i og omkring tilslutningsanlæggene ved Odense Vest og<br />

ved Middelfart.<br />

Der opsættes belysning på udbyggede sideanlæg (rastepladser) og på samkørselspladser.<br />

Mellem Odense Vest og Middelfart er broerne, der fører lokale veje over motorvejen,<br />

forberedt for en udbygning af motorvejen til 6 spor. 2 af disse broer skal dog udskiftes<br />

som følge af større belastninger efter en udbygning af motorvejen. Det drejer sig om<br />

broerne med Aulbyvej (ved TSA 58a) og Jyllandsvej (TSA 58). Derudover skal broen<br />

med Spedsbjergvej udskiftes, da den ikke er forberedt for 6 spor.


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

15 af de bygværker, der fører veje, stier og vandløb under motorvejen, skal sideudvides<br />

som følge af udbygningen af motorvejen.<br />

Midterrabatten tilsås med græs.<br />

På den østlige del af strækningen tilplantes yderarealerne langs motorvejen med en<br />

kraftig træbeplantning, mens der på den midterste del tilplantes med mindre træer og<br />

buske i grupper, så udkig til siden bevares. På den vestlige strækning fjernes tilfældig<br />

beplantning langs vejen, og der plantes ikke nyt langs motorvejen. På den vestlige<br />

strækning suppleres græs med lav vegetation i midterrabatten.<br />

Sideanlæg (rastepladser) og sidearealer ved tilslutningsanlæggene tilplantes med skovbundsplanter<br />

og mindre træer.<br />

Hovedforslaget indeholder et trafi kledelsessystem. Dette påregnes i anlægsperioden<br />

at omfatte et grundsystem, bestående af et kommunikationssystem og dataindsamling,<br />

samt hastighedsregulering, køvarsling, kameraovervågning og information om forventede<br />

rejsetider. I trafi kledelsessystemet vil fl ere tiltag blive etableret som permanente<br />

anlæg, så de også anvendes på den færdige vej.<br />

Der opsættes dyre- og paddehegn langs motorvejen omkring faunapassager samt på<br />

delstrækninger, hvor der er beplantning tæt ved motorvejen, og i øvrigt hvor der kan<br />

være væsentlig risiko for påkørsel af dyr.<br />

13


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

14<br />

Skiltning etableres dels ved benyttelse af eksisterende tavler, dels ved opsætning af<br />

nye tavler.<br />

Forslaget om udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor vil berøre en række ledningsanlæg<br />

(naturgas, el, tele og vand m.v.). Udgifter til omlægning eller forstærkning af berørte<br />

ledninger er vurderet i forbindelse med VVM-undersøgelsen.<br />

Særligt skal nævnes:<br />

Naturgastransmissionsledningen nord for motorvejen på hele strækningen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart<br />

Højspændingsmaster syd for motorvejen ved TSA 55 Aarup.<br />

Inden arbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en nærmere vurdering af motorvejsudbygningen<br />

i relation til gasledningen med tilhørende måler- og regulatorinstallationer.<br />

De eksisterende samkørselspladser bibeholdes eller udbygges.<br />

60<br />

59<br />

Middelfart<br />

58<br />

Lillebælt<br />

Syd<br />

Lillebælt Nord<br />

Nørre Aaby<br />

57<br />

Båring<br />

56<br />

Assens<br />

Figur 1.6: Sideanlæg på strækningen.<br />

Ejby<br />

Brenderup<br />

Gelsted<br />

Ålsbo Nord<br />

55<br />

Vissenbjerg<br />

Aarup<br />

54<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Glamsbjerg<br />

Særslev<br />

Morud<br />

Søndersø<br />

Kildebjerg<br />

Nord<br />

53<br />

Kildebjerg<br />

Syd<br />

Tommerup<br />

Korup<br />

52<br />

Otterup<br />

50<br />

51<br />

Højby<br />

Odense<br />

Det ubemandede sideanlæg (rasteplads) Ålsbo Nord er under afvikling. Kapaciteten på<br />

de fi re øvrige sideanlæg er utilstrækkelig, dels som følge af øget fritids- og ferietrafi k,<br />

dels som følge af skærpede køre-/hviletidsbestemmelser for lastvogne. Det foreslås at<br />

udbygge de pågældende anlæg som anført i tabel 1.1. Udover fl ere parkeringspladser<br />

etableres nye toiletbygninger på alle 4 sideanlæg, da anlæggene bliver meget ’langstrakte’<br />

med store gåafstande til følge.<br />

49


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

Sideanlæg Udbygning af antallet af parkeringspladser Nye bygningsanlæg<br />

Personbiler Campere Lastvogne/<br />

busser<br />

Kildebjerg Nord + 56 (73) + 6 (7) + 18 (32) Ny toiletbygning og evt. butik<br />

Kildebjerg Syd + 27 (42) + 3 (8) + 13 (20) Ny toiletbygning og evt. butik<br />

Lillebælt Syd + 48 (82) + 6 (9) + 13 (18) Ny toiletbygning<br />

Lillebælt Nord + 48 (58) + 4 (6) + 19 (10) Ny toiletbygning<br />

Tabel 1.1: Udvidelse af sideanlæggene på udbygningsstrækningen. I parantes ( ) er anført det nuværende antal<br />

parkeringspladser.<br />

1.2 Varianter til hovedforslaget<br />

Der er i VVM-undersøgelsen undersøgt en række variantløsninger, som ikke er<br />

indeholdt i hovedforslaget, men som kan tilvælges dette.<br />

Variant A: Afvandingssystemet dimensioneret for kraftigere regnskyl end<br />

foreskrevet i Vejreglerne<br />

Variant B: Et trafi kledelsessystem på den færdige vej, der er udbygget i forhold til<br />

hovedforslaget<br />

Variant C: Trafi kledelsessystemet suppleret med hastighedsregulering på<br />

nabostrækninger i anlægsperioden<br />

Variant D: Trafi kledelsessystemet suppleret med udvidet vejarbejdsinformation i<br />

anlægsperioden<br />

Variant E: TSA 53 Odense Vest udformet som et ruderanlæg med rampekrydsene<br />

udformet som 2-sporede rundkørsler på Middelfartvej. Ny dobbeltrettet sti i eget<br />

tracé ca. 250 m øst for Middelfartvej.<br />

Variant F: TSA 53 Odense Vest udformet som et ruderanlæg med en stor fordelerring<br />

med en diameter på ca. 150 m. Ny dobbeltrettet sti i eget tracé ind igennem<br />

fordelerringen.<br />

1.3 Trafi kale konsekvenser af de undersøgte forslag<br />

Ved anvendelse af en matematisk model er der foretaget trafi kale konsekvensvurderinger<br />

såvel af hovedforslaget til udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og<br />

Middelfart som af ikke at udbygge den nuværende 4-sporede motorvej. Sidstnævnte<br />

situation benævnes ’0 alternativet’ - eller Basis 2015, idet trafi kken er fremskrevet til<br />

en 2015-situation.<br />

Hovedforslaget<br />

For hovedforslaget er den beregnede årsdøgntrafi k i 2015 vist i fi gur 1.7, hvor også de<br />

tilsvarende trafi ktal for Basis 2015 er anført.<br />

15


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

16<br />

60<br />

59<br />

73,1<br />

73,1<br />

Middelfart<br />

58<br />

65,0<br />

64,9<br />

58a<br />

5,6<br />

4,5<br />

65,0<br />

66,5<br />

Nørre Aaby<br />

57<br />

64,3<br />

64,9<br />

Båring<br />

3,5<br />

3,2<br />

56<br />

Assens<br />

Ejby<br />

63,4<br />

63,7<br />

Brenderup<br />

3,9<br />

3,7<br />

Gelsted<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Glamsbjerg<br />

Figur 1.7: Kortet viser årsdøgntrafi kken i 2015 (i 1.000 biler) på motorvejen og på den gamle hovedlandevej for<br />

Basis 2015 og for hovedforslaget.<br />

Udbygningen af motorvejen fra 4 til 6 spor mellem Odense Vest og Middelfart medfører,<br />

at trafi kbelastningen i 2015 vil blive øget med ca. 500-700 biler i døgnet i forhold til Basis<br />

2015. Dette skyldes primært, at fremkommeligheden på motorvejen vil blive forbedret.<br />

Mellem TSA 58a og TSA 57 Nørre Aaby vil trafi kken blive øget med ca. 1.500 biler<br />

i døgnet som følge af det nye tilslutningsanlæg TSA 58a Middelfart Øst.<br />

Trafi kken på den gamle hovedlandevej vil som følge af den udbyggede motorvej blive<br />

reduceret med 100-1.000 biler pr. døgn.<br />

Der er foretaget en vurdering af motorvejens kapacitet efter en udbygning til 6 spor.<br />

Med en forudsat vækst i motorvejstrafi kken på 3 % pr. år kan der forventes en belastningsgrad<br />

på 70 % på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart omkring 2021.<br />

Belastningsgraden vil nå op på 90 % omkring 2030.<br />

For nabostrækningen på Lillebæltsbroen vil kapacitetsproblemerne opstå nogle år tidligere<br />

end på projektstrækningen, uanset hvilken vækstrate der forudsættes.<br />

Da Lillebæltsbroen således er ’fl askehalsen’ i motorvejsnettet på Vestfyn, er det vurderet,<br />

at det ikke vil være relevant at undersøge en udbygning af motorvejen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart fra 4 til 8 spor i stedet for til 6 spor.<br />

Trafi kale konsekvenser af varianter til Hovedforslaget<br />

En udbygning af trafi kledelsessystemet i anlægsperioden med hastighedsregulering på<br />

nabostrækningerne og/eller med supplerende vejarbejdsinformation vil kunne forbedre<br />

trafi kafviklingen på udbygningsstrækningen – og en bedre trafi kafvikling på motorvejen<br />

vil kunne afl aste den gamle hovedlandevej i anlægsperioden.<br />

63,3<br />

63,8<br />

Særslev<br />

Morud<br />

55<br />

Vissenbjerg<br />

54<br />

5,0<br />

4,9 9,6<br />

Aarup<br />

9,0<br />

63,4<br />

64,1<br />

Søndersø<br />

53<br />

Tommerup<br />

20,1<br />

20,1<br />

Korup<br />

53,0<br />

53,1<br />

Trafikbelastning i antal biler pr. døgn<br />

xx,x<br />

xx,x<br />

52<br />

Otterup<br />

50<br />

51<br />

Højby<br />

Årsdøgntrafik (i 1000 biler) i Basis 2015<br />

Årsdøgntrafik (i 1000 biler) i Hovedforslaget<br />

Odense<br />

49


Figur 1.8:<br />

Sammenfatning af<br />

landskabsanalysens<br />

forslag og anbefalinger<br />

Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

Såfremt dele af trafi kledelsessystemet etableres med henblik på permanent udnyttelse<br />

efter motorvejens udbygning, vil dette primært have trafi kafviklings- og sikkerhedsmæssige<br />

fordele. Tidsbesparelserne i denne sammenhæng vurderes at være minimale.<br />

Begge varianterne E og F til udbygning af TSA 53 Odense Vest vurderes at medføre<br />

en dårligere trafi kafvikling end løsningen i hovedforslaget. Variantforslag E (ruderanlæg<br />

og to nye rundkørsler) vurderes trafi kalt at være en lidt bedre løsning end variant<br />

F (ruderanlæg og en stor fordelerring).<br />

Stiforbindelsen i variant E vurderes at være væsentlig dårligere end i de to øvrige forslag<br />

til udformning af TSA 53.<br />

1.4 Visuelle forhold<br />

Som grundlag for vurderinger af de visuelle konsekvenser af en udbygget motorvej er<br />

der gennemført en analyse af landskabet i undersøgelseskorridoren.<br />

Landskabsanalysen inddeler den samlede projektstrækning i tre landskabsrum med<br />

hver sine karakteristika hvad angår motorvejens beliggenhed i forhold til det omgivende<br />

landskab, beplantning, køreoplevelse m.m.:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

17


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

18<br />

Fladen - den vestlige del af strækningen, mellem Middelfart og Ejby<br />

Dalen - den midterste del af strækningen, mellem Ejby og Aarup<br />

Korridoren - den østlige del af strækningen, mellem Aarup og Odense Vest<br />

Retningslinierne for terræn og beplantning i de tre landskabsrum er sammenfattet i fi -<br />

gur 1.8.<br />

Figur 1.9: Forslag til beplantning langs motorvejen på den vestlige del (øverst), på den midterste del og på den<br />

østlige del (nederst).<br />

Forslag til typisk beplantning i midterrabat og langs motorvejen i de 3 landskabsrum<br />

er vist i fi gur 1.9.<br />

Støjskærme langs motorvejen skal på den vestlige og på den midterste del af udbygningsstrækningen<br />

udformes under hensyntagen til motorvejens beliggenhed i det åbne<br />

land, mens støjskærme på den østlige strækning - Korridoren - skal udformes som en<br />

del af motorvejens indramning.


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

Varianter til hovedforslaget<br />

Etablering af et permanent trafi kledelsessystem som beskrevet for variant B vil blive<br />

meget dominerende, især på den vestlige og på den midterste strækning, hvor det tilstræbes<br />

at vejanlægget underordnes det omgivende landskab.<br />

Begge varianterne E og F til udbygning af TSA 53 Odense Vest vurderes vej- og broarkitektonisk<br />

at være bedre løsninger end hovedforslaget. Variant F med en stor fordelerring<br />

foretrækkes frem for variant E ud fra vejarkitektoniske hensyn.<br />

1.5 Støjmæssige konsekvenser af forslagene<br />

De støjmæssige konsekvenser er vurderet i henhold til Miljøstyrelsens hidtidige vejledning<br />

med tilhørende støjberegningsmodel. I forbindelse med detailprojekteringen<br />

vil der blive gennemført supplerende støjberegninger ved hjælp af Miljøstyrelsens nye<br />

støjberegningsmodel.<br />

Såfremt der ikke sker en udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

og støjafskærmningen er som i dag, vil 652 helårs- og fritidsboliger i undersøgelsesområdet<br />

være belastet med mere end 55 dB i 2015. Heraf vil 157 boliger være støjbelastet<br />

med mere end 65 dB.<br />

Hovedforslaget<br />

I hovedforslaget opsættes støjskærme ud for 9 lokaliteter med samlede helårsbeboelser.<br />

I alt opsættes 6.600 m nye støjskærme.<br />

En udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart medfører, at antallet<br />

af helårs- og fritidsboliger belastet med mere end 55 dB i 2015 vil blive reduceret med<br />

ca. 100 boliger, og antallet af boliger støjbelastet med mere end 65 dB vil blive reduceret<br />

med ca. 30 boliger.<br />

Medregnes kun støjbidrag fra motorvejen, vil der i 2015 samlet være følgende antal<br />

helårs- og fritidsboliger belastet med mere end 55 dB:<br />

Såfremt der ikke sker en udbygning af motorvejen, og støjafskærmningen er som<br />

i dag, vil 588 helårs- og fritidsboliger være belastet med mere end 55 dB, heraf 70<br />

støjbelastet med mere end 65 dB.<br />

Udbygges motorvejen som i hovedforslaget, vil antallet af helårs- og fritidsboliger<br />

belastet med mere end 55 dB blive reduceret med 147 boliger, og antallet af boliger<br />

støjbelastet med mere end 65 dB blive reduceret med ca. 30 boliger.<br />

Varianter til hovedforslaget<br />

De støjmæssige konsekvenser af varianterne vurderes at være uændrede i forhold til<br />

hovedforslaget.<br />

1.6 Øvrige miljømæssige konsekvenser<br />

Der er foretaget feltundersøgelser i en ca. 500 m bred korridor omkring motorvejen.<br />

19


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

20<br />

Herved er undersøgt ca. 115 lokaliteter. Da nærmeste Natura 2000-område er beliggende<br />

ca. 3 km fra motorvejen, vurderes det at hovedforslaget ikke vil få konsekvenser<br />

for Natura 2000-områder.<br />

Den største negative påvirkning af de biologiske forhold er allerede sket som følge<br />

af den eksisterende motorvejs barriereeffekt. Konsekvensen af barriereeffekten er, at<br />

man får opsplittede bestande af dyr og reduceret den genetiske udveksling og variation<br />

i området. For at mindske denne barriereeffekt etableres der 5 nye faunapassager på<br />

strækningen i form af én vådpassage (5x12,5 m) ved Gremmeløkke Å og fi re tørpassager<br />

(rør med en diameter på 1,6 m).<br />

6 mindre vandhuller, der er potentielle yngleområder for padder, vil blive berørt af<br />

motorvejsudbygningen. Der etableres 12 erstatningsvandhuller.<br />

Som erstatning for fredsskov, der fjernes i forbindelse med udbygningen af motorvejen,<br />

etableres et dobbelt så stort areal med erstatningsskov.<br />

Ved feltundersøgelserne i 2006 blev der ikke er fundet bilag IV Padde- og krybdyrarter.<br />

Da dette kan skyldes, at undersøgelserne ikke er foretaget over en hel årscyklus, har <strong>Vejdirektoratet</strong><br />

gennemført supplerende feltundersøgelser i foråret og sommeren 2007.<br />

Ved de supplerende feltundersøgelser i 2007, blev der på to lokaliteter fundet springfrø<br />

(der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV), samt butsnudet frø og lille vandsalamander.<br />

Der foreslås etableret 2-3 kompensationsvandhuller/erstatningsbiotoper, samt en paddepassage<br />

under motorvejen ca. 1 km øst for TSA 53.<br />

Med ovennævnte foranstaltninger vurderes det, at den økologiske funktionalitet for<br />

padder kan opretholdes.<br />

Odense Bys Museer har kortlagt lokaliteter af arkæologisk interesse. Der er særligt<br />

bevaringsværdige landsbyer i en afstand af 1-2 km fra motorvejen. Disse landsbyer vil<br />

ikke blive påvirket ved en udvidelse af motorvejen.<br />

Motorvejen ligger tæt på 15 mindre vandløb og et større vandløb, der alle skal modtage<br />

regn- og smeltevand fra vejen.<br />

Af de fem vandløb, der krydser motorvejen, forbedres passageforholdene i de to. Møllebækken,<br />

der i dag er rørlagt under motorvejen på en ca. 0,5 km lang strækning, frilægges<br />

og retableres med et naturligt bugtet forløb syd for motorvejen, hvorved der<br />

skabes optimale passageforhold for vandlevende dyr. Den nuværende underføring for<br />

Gremmeløkke Å udskiftes med en egentlig faunapassage, der giver gode passageforhold<br />

for større landlevende dyr, herunder også rådyr.<br />

For de øvrige vandløb er det på baggrund af de eksisterende forhold vurderet, at der<br />

ikke er behov for at forbedre passageforholdene i forbindelse med motorvejsudvidelsen.


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

Motorvejen forløber på størstedelen af udbygningsstrækningen igennem områder med<br />

særlige drikkevandsinteresser.<br />

I forbindelse med udbygningen af motorvejen moderniseres afvandingssystemet, idet<br />

der etableres et lukket afvandingssystem med opsamling af alt vejvand. Dette medfører<br />

en reduktion af risikoen for forurening af grundvand og overfl adevand i forhold til<br />

situationen i dag, hvor regnvand fra vejen afl edes via grøfter, dræn og regnvandsbassiner<br />

med risiko for betydelig nedsivning.<br />

Varianter til hovedforslaget<br />

Hvis afvandingssystemet dimensioneres til en øget regnintensitet (variant A) for at<br />

tage højde for mulige klimaændringer, kan det få den positive miljøeffekt, at det ikke<br />

på et senere tidspunkt vil være nødvendigt at grave motorvejen op for at forstærke eller<br />

udskifte dele af afvandingssystemet. Afl edningen fra regnvandsbassinerne vil have<br />

de samme miljøeffekter som hovedforslaget.<br />

De to varianter til udbygning af TSA 53 vil generelt medføre et mindre arealindgreb<br />

end hovedforslaget. Begge varianter forudsætter, at den eksisterende bro, der fører<br />

Middelfartvej over motorvejen, skal rives ned, og der skal etableres nye broer.<br />

Den foreslåede stiforbindelse i variant F (en stor fordelerring) vurderes at være bedre<br />

end løsningerne i hovedforslaget og i variant E (to nye rundkørsler).<br />

1.7 Gennemførelse af projektet<br />

For at kunne færdiggøre anlægsarbejdet hurtigst muligt på en delstrækning - og dermed<br />

genere trafi kken og naboerne mindst muligt - foreslås udbygningen af motorvejen<br />

at ske i 3 etaper, der er tidsmæssigt forskudt i forhold til hinanden:<br />

Etape 46: Spedsbjergvej/Odense Vest-Gribsvad (mellem frakørsel 53 og 55)<br />

Etape 47: Gribsvad-Nørre Aaby (mellem frakørsel 55 og 57)<br />

Etape 48: Nørre Aaby-Middelfart (mellem frakørsel 57 og 58)<br />

Hver etape har en længde på 10-12 km.<br />

Anlægsstart påregnes forskudt ca. 1 år mellem hver af de 3 etaper, der hver især kan<br />

udbygges i løbet af 3-4 år.<br />

21


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

22<br />

Anlægsarbejdet i forbindelse med udbygning af motorvejen vil foregå som en fremadskridende<br />

proces langs de eksisterende kørebaner.<br />

Af hensyn til trafi kafviklingen etableres 2x2 smalle kørespor i hele anlægsperioden.<br />

Arbejdet forventes at foregå i to hovedfaser – først med kørebanerne lagt tæt ind mod<br />

midterrabatten, mens vejudvidelsen etableres. Dernæst lægges køresporene ud langs<br />

vejens yderside, mens vejens midterste del ombygges.<br />

Broerne, der fører Spedsbjergvej, Aulbyvej og Jyllandsvej over motorvejen, skal udskiftes.<br />

De tre veje forventes at være lukket for trafi k i forbindelse med ombygning af broerne.<br />

Arbejdet med at udskifte broerne ved TSA 58 Middelfart og ved TSA 58a Middelfart<br />

Øst skal koordineres således, at overføringen af broen ved TSA 58a er udskiftet og det<br />

nye tilslutningsanlæg er etableret, før udskiftningen af broen ved TSA 58 påbegyndes.<br />

En del omvejskørsel må påregnes i forbindelse med udskiftningen af disse to broer.<br />

Alle underførte veje forventes stort set holdt åbne for trafi k i forbindelse med udvidelse<br />

af de eksisterende broer.<br />

Udgangspunktet for trafi kafviklingen i anlægsperioden er, at den størst mulige andel af<br />

trafi kken skal fastholdes på motorvejen og afvikles med færrest mulige gener. Ud fra<br />

trafi kberegninger er det vurderet, at op til 9.000 biler pr. hverdagsdøgn - eller ca. 14 %<br />

af den trafi k, der ellers ville køre på motorvejen - vil benytte det lokale vejnet.<br />

Der vil i det videre arbejde foregå en detaljeret planlægning med de involverede vejbestyrelser<br />

og andre myndigheder for at sikre den bedst mulige afvikling af trafi kken i<br />

anlægsperioden.<br />

Gennemførelse af projektet forudsætter, at Folketinget vedtager en anlægslov for udbygning<br />

af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart og at de nødvendige midler<br />

afsættes på fi nansloven. Såfremt anlægsloven vedtages i 2008/2009, påregnes detailprojektering,<br />

besigtigelse og ekspropriation gennemført i 2009-2011. Anlægsarbejdet


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

forventes at kunne gennemføres etapeopdelt i perioden 2012-2017, således at udbygningen<br />

under de nævnte forudsætninger kan være gennemført med udgangen af 2017.<br />

1.8 Arealforhold<br />

Der skønnes at være behov for permanent arealerhvervelse ved ekspropriation af<br />

70–80 ha til vejanlægget. Dette vil berøre 185-210 ejendomme. Arealerne medgår til<br />

udvidelse af selve vejstrækningen samt til ombygning af de 6 eksisterende tilslutningsanlæg<br />

og til et nyt tilslutningsanlæg. Dertil kommer arealer til udvidelse af sideanlæg<br />

(rastepladser), samkørselspladser og regnvandsbassiner m.v.<br />

Det vurderes, at der skal totaleksproprieres 10-15 ejendomme.<br />

Der forventes eksproprieret 2-3 ha fredskovsareal, som grænser op til motorvejen.<br />

Arealet indgår i den samlede permanente arealerhvervelse.<br />

Adgangsforholdene for nogle få ejendomme ændres, og herunder vil lokale adgangsveje<br />

langs motorvejen blive omlagt i forbindelse med udbygningen.<br />

Af hensyn til gennemførelse af anlægsarbejderne skal der ske en midlertidig arealerhvervelse<br />

til arbejdsarealer og udsætningsområder for deponering af jord mv. i anlægsperioden<br />

i en samlet størrelsesorden af 185-200 ha. Disse arealer retableres og leveres<br />

tilbage til berørte ejendomme efter endt brug.<br />

Varianter til hovedforslaget<br />

De to varianter til udbygning af TSA 53 vil medføre et mindre arealindgreb end hovedforslaget.<br />

Med variant E (ruderanlæg med to rundkørsler) reduceres arealerhvervelsen med ca.<br />

3-4 ha, og antallet af totaleksproprierede ejendomme skønnes at blive reduceret fra ca.<br />

4 til 1-3. Den skitserede cykelsti i eget tracé vil have en række arealmæssige konsekvenser<br />

m.h.t adgangsforhold til ejendomme, fredskov og en juletræsplantage.<br />

Variant F (ruderanlæg med en stor fordelerring) medfører, at arealerhvervelsen reduceres<br />

med 4-5 ha i forhold til hovedforslagets løsning, og antallet af totaleksproprierede<br />

ejendomme skønnes at blive reduceret fra ca. 4 til 1-3.<br />

1.9 Samfundsøkonomiske vurderinger af forslagene<br />

Anlægsoverslaget (basisoverslaget) for de samlede udgifter til projektering, arealerhvervelser<br />

og udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er for hovedforslaget<br />

opgjort til ca. 3.288 mio. kr., ekskl. moms og i prisniveau september 2007.<br />

I henhold til Transportministeriets nye budgetteringsprocedurer bevilges basisoverslaget<br />

tillagt 10 pct. til <strong>Vejdirektoratet</strong>s gennemførelse af projektet (ankerbudgettet). Derudover<br />

afsættes yderligere 20 pct. heraf til en særlig reserve i Transportministeriet, hvorfra <strong>Vejdirektoratet</strong><br />

kan ansøge om at få dækket særlige merudgifter, hvis de opstår.<br />

Den samlede bevilling efter vedtagelse af projektet som beskrevet for hovedforslaget<br />

23


Kapitel 1 - Sammenfatning<br />

Tabel 1.2:<br />

Anlægsoverslag,<br />

ankerbudget og<br />

samlet anlægbudget<br />

for hovedforslaget.<br />

Prisniveau medio 2007<br />

24<br />

Basisoverslag Ankerbudget<br />

(basisoverslag + 10 pct.)<br />

Samlet anlægsbudget<br />

(basisoverslag + 30 pct.)<br />

3.288 mio. kr. 3.617 mio. kr. 4.274 mio. kr.<br />

vil således være basisoverslaget + 30 pct. jf. tabel 1.2.<br />

Projektets interne rente er med en nettoafgiftsfaktor på 35 pct. beregnet til 7,2 pct., 6,9<br />

pct. og 6,4 pct. for henholdsvis basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget.<br />

Med en nettoafgiftsfaktor på 17 pct. er den interne rente beregnet til henholdsvis 7,6<br />

pct., 7,3 pct. og 6,8 pct.<br />

For varianterne, der kan tilvælges hovedforslaget, er de samlede merudgifter (basisoverslag<br />

+ 30 pct.) opgjort til:<br />

+ 10 mio. kr. for variant A: Afvandingssystemet dimensioneret for et kraftigere<br />

regnskyl end foreskrevet i Vejreglerne.<br />

+ 421 mio. kr. for variant B: Et trafi kledelsessystem på den færdige vej, der er<br />

udbygget i forhold til hovedforslaget.<br />

+ 18 mio. kr. for variant C: Trafi kledelsessystemet suppleret med<br />

hastighedsregulering på nabostrækninger.<br />

+ 13 mio. kr. for variant D: Trafi kledelsessystemet suppleret med udvidet<br />

vejarbejdsinformation.<br />

+ 22 mio. kr. for variant E: TSA 53 Odense Vest udformet som et ruderanlæg med<br />

2-sporede rundkørsler på Middelfartvej.<br />

+ 25 mio. kr. for variant F: TSA 53 Odense Vest udformet som et ruderanlæg med<br />

en stor fordelerring.<br />

1.10 Andre undersøgte udbygningsmuligheder<br />

Der er i VVM-undersøgelsen vurderet andre udbygningsmuligheder end de ovenfor<br />

beskrevne. Disse muligheder, der alle er fravalgt af trafi kale, miljømæssige, økonomiske<br />

eller andre grunde, omfatter bl.a.<br />

En udbygning af den kollektive trafi k i stedet for at udbygge motorvejen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart.<br />

Delvis asymmetrisk udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor.<br />

Løsninger med reversible (vendbare) kørespor.


2. VVM-processen<br />

Kapitel 2 - VVM-processen<br />

2.1 VVM-redegørelsen<br />

Inden der kan fremsættes forslag til anlægslov om en udbygning af Den Fynske<br />

Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart, skal der foretages en Vurdering af<br />

anlæggets Virkninger på Miljøet (VVM).<br />

VVM-undersøgelser skal gennemføres i overensstemmelse med EU´s VVM-direktiv.<br />

Det indebærer<br />

At anlæggets virkninger på befolk ning, dyr, planter, jord, luft, vand, klima og<br />

landskab samt arkitektonisk og arkæologisk kulturarv og afl edte socioøkonomiske<br />

effekter skal undersøges, vurderes og beskrives.<br />

At anlægget skal udformes, så dets virkninger på miljøet mindskes. Hvor det er<br />

relevant, udpeges foranstaltninger, der kan kompensere for anlæggets negative<br />

virkninger.<br />

Det er således en vigtig del af VVM-processen, at man benytter den viden, som miljøundersøgelserne<br />

og de offentlige høringer frembringer til at fastlægge en udformning af<br />

motorvejsanlægget, så der tages hensyn til miljøet svarende til direktivets intentioner.<br />

25


Kapitel 2 - VVM-processen<br />

60<br />

26<br />

59<br />

Middelfart<br />

58<br />

Anlægget og dets virkninger på miljøet beskrives i enkeltheder. Beskrivelsen offentliggøres,<br />

så der kan sikres en offentlig debat om virkningerne på miljøet. VVM-redegørelsen<br />

skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere<br />

miljøpåvirkningerne som følge af projektet og sammenligne alternativer.<br />

2.2 Undersøgelseskorridoren<br />

VVM-undersøgelsen er som udgangspunkt fastlagt til at omfatte et ca. 500 m bredt<br />

bælte omkring Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart på<br />

strækningen mellem tilslutningsanlæg nr. 53 ved Odense Vest, hvor Middelfartvej<br />

krydser motorvejen, og tilslutningsanlæg nr. 58 ved Middelfart, hvor Jyllandsvej krydser<br />

motorvejen. Fra tilslutningsanlæg nr. 58 mod vest og over Lillebæltsbroen er der i<br />

dag 6 spor.<br />

De tekniske undersøgelser har medført, at det har været nødvendigt af vejtekniske og trafi<br />

ksikkerhedsmæssige årsager at udvide undersøgelseskorridoren med ca. 2 km mod øst,<br />

således at udvidelsen af motorvejen fra 4 til 6 spor foreslås påbegyndt ca. 1,5 km øst for<br />

Spedsbjergvej. Undersøgelseskorridoren er vist på fi gur 2.1.<br />

I forbindelse med Finanslovsforhandlingerne for 2007 blev det aftalt, at der skal<br />

igangsættes en VVM-undersøgelse for udbygning af E20 på nabostrækningen mellem<br />

Odense SØ og Odense V i perioden 2009-2011.<br />

Nørre Aaby<br />

57<br />

Båring<br />

56<br />

Assens<br />

Ejby<br />

Brenderup<br />

Gelsted<br />

55<br />

Aarup<br />

Vissenbjerg<br />

Figur 2.1: Undersøgelseskorridoren omfatter et ca. 500 m bredt bælte langs Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest/Spedsbjergvej<br />

(ved frakørsel 53) og Middelfart (frakørsel 58)<br />

54<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Glamsbjerg<br />

Særslev<br />

Morud<br />

Søndersø<br />

53<br />

Tommerup<br />

Korup<br />

52<br />

51<br />

Otterup<br />

50<br />

Højby<br />

Odense<br />

49


Kapitel 2 - VVM-processen<br />

2.3 VVM-undersøgelsens interessenter<br />

Ved opstart af VVM-undersøgelsen gennemførte <strong>Vejdirektoratet</strong> en interessentanalyse,<br />

der havde til formål at identifi cere alle væsentlige interessenter i relation til udbygningen<br />

af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart.<br />

Interessenter i forbindelse med motorvejsudbygningen<br />

EU, Folketinget, Transportministeriet, Finansministeriet, Miljøministeriet (incl.<br />

Skov- og Naturstyrelsen), Kulturarvsstyrelsen, Ekspropriationskommissionen,<br />

Fyns Amt, de nye regionsmyndigheder, kommunerne i undersøgelseskorridoren,<br />

ledningsejere, miljøorganisationer (nationale og lokale), øvrige interesseorganisationer<br />

(DTL, FDM, Landboorganisationer, Kolonihaveforbundet, Dansk Cyklistforbund<br />

m. fl .), trafi kanter (pendlere, turister, erhvervsliv), lodsejere, naboer, borgere<br />

i øvrigt, Politiet, Redningsberedskabet og kollektiv trafi k samt operatører på tankanlæg<br />

og infoterier.<br />

2.4 Første offentlige høring<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> gennemførte i perioden 13. december 2005 - 31. januar<br />

2006 en første offentlig høring - idé- og forslagsfasen - og udsendte i<br />

den forbindelse et debatoplæg i december 2005. Der blev i høringsfasen<br />

afholdt borgermøder i Middelfart og i Vissenbjerg. I alt deltog ca. 240<br />

borgere i møderne, hvor man blev opfordret til at indsende synspunkter<br />

og forslag til undersøgelsen. <strong>Vejdirektoratet</strong> modtog i alt 27 skriftlige<br />

henvendelser fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer og<br />

myndigheder. <strong>Vejdirektoratet</strong> har besvaret alle henvendelser, og de<br />

indsendte forslag og bemærkninger er indgået i de videre undersøgelser.<br />

Henvendelserne og <strong>Vejdirektoratet</strong>s bemærkninger hertil<br />

samt referater af de to borgermøder er sammenfattet i et høringsnotat,<br />

dateret marts 2006. Både debatoplægget og høringsnotatet<br />

er lagt ud på <strong>Vejdirektoratet</strong>s hjemmeside<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong>.dk<br />

Støjforholdene langs Den Fynske Motorvej E20 mellem<br />

Odense Vest og Middelfart er det emne, der hyppigst er<br />

nævnt i de modtagne henvendelser og på borgermøderne.<br />

Ud af de i alt 27 modtagne henvendelser nævnes støjforholdene<br />

i de 17. Ønsker om bedre støjafskærmning og mere<br />

støjsvage vejbelægninger på motorvejen er de hyppigst<br />

fremsatte forslag i disse henvendelser. Forhold vedrørende<br />

tilslutningsanlæg nævnes i 9 henvendelser, og forhold vedrørende<br />

ekspropriation nævnes i 7 henvendelser.<br />

27


Kapitel 2 - VVM-processen<br />

28<br />

Hovedspørgsmål i<br />

VVM-undersøgelsen<br />

• Hvordan skal motorvejen<br />

udvides?<br />

• Hvor tæt kommer en vej -<br />

udvidelse på naboerne?<br />

• Hvem skal afstå arealer og evt.<br />

bygninger - permanent eller<br />

midlertidigt?<br />

• Hvordan bliver de fremtidige<br />

støjforhold?<br />

• Hvad bliver konsekvenserne<br />

for luftkvalitet, overfl adevand,<br />

grundvand, fl ora/fauna og<br />

andre miljø forhold?<br />

• Hvordan bliver de fremtidige<br />

tilslutningsanlæg udformet?<br />

• Hvilke lokale veje berøres af<br />

anlægsarbejdet?<br />

• Hvordan afvikles trafi kken i<br />

anlægsperioden - både lokalt<br />

og regionalt?<br />

2.5 Offentlig høring<br />

Inden der træffes beslutning om udvidelse<br />

af vejen, fremlægges VVM-redegørelsen<br />

til offentlig høring, således at alle får<br />

mulighed for at komme med bemærkninger<br />

hertil.<br />

2.6 Det videre forløb<br />

Efter den offentlige høring vil <strong>Vejdirektoratet</strong><br />

behandle høringssvarene og udarbejde<br />

en indstilling til Transportministeriet.<br />

Det er herefter en politisk afgørelse, om<br />

der vil blive fremsat forslag til anlægslov<br />

i Folketinget.<br />

Efter eventuel vedtagelse af anlægslov<br />

og bevilling af de nødvendige midler på<br />

de årlige fi nanslove forestår detailprojektering,<br />

besigtigelse og ekspropriationer<br />

samt offentligt udbud, inden anlægsarbejderne<br />

kan igangsættes i marken. I denne<br />

fase vil der blive afholdt møder med ejere<br />

og brugere af de ejendomme, der berøres<br />

af vejanlægget.<br />

I <strong>Vejdirektoratet</strong>s pjecer ”Hvem gør hvad<br />

hvornår – information til lodsejere om<br />

anlæg af større veje” og ”Ekspropriation<br />

– til forbedringer af veje” oplyses nærmere<br />

om forløbet og om de forhold, man<br />

som lodsejer kan komme ud for, når der<br />

skal bygges et større vejanlæg. Pjecen er<br />

fremlagt sammen med VVM-redegørelsen<br />

og kan fås hos <strong>Vejdirektoratet</strong>.


3. Baggrund<br />

Kapitel 3 - Baggrund<br />

Trafi k og transport inden for og mellem landsdelene har gennem tiderne haft stor betydning<br />

for samfundsudviklingen - og Fyn har i den sammenhæng haft en central rolle<br />

som geografi sk ’midtpunkt’ og som bindeled mellem Øst- og Vestdanmark.<br />

Åbningen af Den gamle Lillebæltsbro i 1935 medførte væsentlige forbedringer for<br />

både vej- og jernbanetrafi kken - og det var herefter Storebælt, der var en væsentlig fl askehals<br />

i den videre trafi kudvikling på nationalt plan.<br />

På Fyn blev den øst-vestgående vejtrafi k i perioden fra 1935 til 1970 afviklet på hovedlandevej<br />

A1 mellem Middelfart, Odense og Nyborg. Trafi kken voksede år for år,<br />

og i begyndelsen af 1950’erne var der begyndende kapacitetsproblemer ved Lillebæltsbroen<br />

på grund af den smalle kørebane, der kun er 5,6 m bred.<br />

Allerede i 1936 blev de første planer om etablering af et landsdækkende motorvejsnet<br />

fremlagt - og de blev gennem vejplanarbejdet i 1950’erne og -60’erne udmøntet i planen<br />

om ”Det store motorvejs H”, hvori en motorvej på tværs af Fyn indgik som forbindelse<br />

mellem nord-syd gående motorveje henholdsvis i Jylland og på Sjælland/Lolland-Falster.<br />

Motorvejen på Østfyn mellem Knudshoved og Hjulby blev åbnet i 1957 som én af de<br />

første motorvejsstrækninger i Danmark.<br />

Et vigtigt led i realiseringen af motorvejsplanerne var åbningen af den nye Lillebæltsbro<br />

i 1970 – og samtidig hermed åbnede de tilgrænsende motorvejsstrækninger til henholdsvis<br />

Nørre Stenderup på Jyllandssiden og til Nørre Aaby på Fyn.<br />

29


Kapitel 3 - Baggrund<br />

60<br />

30<br />

59<br />

Middelfart<br />

58<br />

Gl. Lillebæltsbro:<br />

1935<br />

Ny Lillebæltsbro:<br />

1970<br />

Ny Lillebæltsbro-<br />

Nr. Aaby: 1970<br />

Nørre Aaby<br />

Figur 3.1: Den Fynske Motorvej er anlagt i etaper<br />

Inden da var strækningen mellem Gribsvad og Nørre Aaby åbnet i 1968, og resten af<br />

strækningen mellem Middelfart og Odense Vest - strækningen Gribsvad-Korsebjerg<br />

(Odense Vest) - blev taget i brug i 1971.<br />

Figur 3.2: Koblingen mellem motorvejskorridoren Odense-Kolding-Vejle og<br />

nationale/internationale forbindelser og destinationer<br />

57<br />

Båring<br />

56<br />

Assens<br />

Ejby<br />

Brenderup<br />

Nr. Aaby -<br />

Gribsvad: 1968<br />

Gelsted<br />

55<br />

Aarup<br />

Vissenbjerg<br />

Gribsvad -<br />

Korsebjerg: 1971<br />

54<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Glamsbjerg<br />

Særslev<br />

Morud<br />

Søndersø<br />

53<br />

Tommerup<br />

Korup<br />

Korsebjerg -<br />

Langeskov: 1985<br />

Motorvejen syd om Odense - mellem<br />

Langeskov og Korsebjerg (Odense Vest)<br />

- blev anlagt væsentligt senere og først<br />

taget i brug i 1985. Hermed var Den Fynske<br />

Motorvej etableret med 4 spor hele<br />

vejen over Fyn, og i 1998 blev der med<br />

åbningen af Storebæltsforbindelsen skabt<br />

direkte forbindelse til motorvejsnettet øst<br />

for Storebælt.<br />

Motorvejen mellem Odense Vest og Lillebæltsbroen<br />

blev i sin tid forberedt for en<br />

udvidelse fra 4 til 6 spor, medens strækningen<br />

syd om Odense ikke blev forberedt<br />

for en udvidelse.<br />

52<br />

51<br />

Otterup<br />

50<br />

Højby<br />

Odense -<br />

Kværndrup: 2006<br />

Odense<br />

49


Kapitel 3 - Baggrund<br />

I 2006 åbnede første del af motorvejen mellem Odense og Svendborg (strækningen<br />

mellem Odense og Kværndrup). Strækningen Kværndrup-Svendborg åbner i 2009.<br />

Motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er en del af Europavej 20. Motorvejen<br />

indgår i det transeuropæiske vejnet, idet den skaber forbindelse mellem Sverige og<br />

Central- og Sydeuropa via Øresunds- og Storebæltsforbindelserne.<br />

Nationalt indgår strækningen som nævnt i det store motorvejs H. Strækningen forbinder<br />

desuden Odense og Trekantområdet, som begge er landsdelscentre og vigtige<br />

godstransportknudepunkter.<br />

Der er megen fjerntrafi k på motorvejen mellem Odense og Middelfart, men også en<br />

del regional pendlingstrafi k, specielt ved Odense og Middelfart. Ca. 85 % af personbiltrafi<br />

kken og ca. 90 % af lastbiltrafi kken mellem Sjælland og Jylland benytter motorvejen<br />

mellem Odense Vest og Middelfart.<br />

For den lokale trafi k ved Odense indgår motorvejen som en del af ringvejssystemet syd<br />

om byen, hvor den forbinder erhvervsområderne og boligområderne, ligesom motorvejen<br />

er vigtig for fordeling af oplandstrafi kken til arbejdspladser og indkøbscentre.<br />

Den Fynske Motorvej forventes også i fremtiden at indtage en helt central rolle for afvikling<br />

af den internationale og nationale gods- og persontrafi k mellem Øst- og Vestdanmark<br />

samt for den regionale udvikling på Fyn.<br />

31


Kapitel 3 - Baggrund<br />

Tidsplan for<br />

VVM-undersøgelser<br />

32<br />

Med baggrund i den stigende trafi k på Den Fynske Motorvej og på<br />

motorvejsnettet i Trekantområdet gennemførte <strong>Vejdirektoratet</strong> i 2001-<br />

2002 en analyse af motorvejskorridoren mellem Odense Øst og Kolding/Vejle.<br />

Formålet med analysen, der er beskrevet i <strong>Vejdirektoratet</strong>s rapport<br />

249 ”Korridorundersøgelse Odense Ø - Kolding - Vejle” fra 2002,<br />

var at sammenstille foreliggende data, observationer og analyser med<br />

hensyn til trafi kudvikling, fremtidige trafi kale drivkræfter, fremkommelighed,<br />

trafi ksikkerhed og miljø samt motorvejenes vedligeholdelsestilstand<br />

og samspillet i transportsystemet. Korridorundersøgelsen har<br />

været en del af grundlaget i VVM-undersøgelsen.<br />

3.1 Trafi kaftalen fra november 2003<br />

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale<br />

Venstre og Kristendemokraterne indgik den 5. november 2003 en aftale på trafi kområdet<br />

omfattende både vej- og baneområdet - og herunder bl.a. en udbygning af motorvejen<br />

mellem Odense og Middelfart. Der blev i forbindelse med aftalen, der rækker<br />

frem til og med 2012, afsat 1 mia. kr. til udbygning af motorvejen mellem Odense og<br />

Middelfart i investeringsplanens periode.<br />

Som led i aftalen blev det aftalt, at der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for en udbygning<br />

af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart i 2005-2007. En væsentlig<br />

del af beslutningsgrundlaget udgøres af nærværende VVM-undersøgelse.<br />

Som led i Trafi kaftalen fra november 2003 blev det endvidere aftalt, at der skal gennemføres<br />

følgende særskilte VVM-undersøgelser:<br />

I 2005-2007 for en udbygning af E45 ved Vejle Fjord mellem Vejle Nord<br />

og Skærup<br />

I 2009-2011 for en udbygning af E20/E45 mellem Kolding og Fredericia<br />

I 2009-2011 for en udbygning af E20 mellem Odense SØ og Odense V<br />

3.2 Trafi kudviklingen på<br />

Den Fynske Motorvej<br />

Den gennemsnitlige trafi k pr. døgn på strækningen<br />

mellem Odense Vest og Middelfart<br />

varierede i 2007 mellem 51.000 og 53.800,<br />

og der har været en stigning i trafi kken fra<br />

1990 til 2007 på ca. 130 %, jf. fi g. 3.3. Dette<br />

skyldes dels den almindelige trafi kvækst,<br />

dels åbningen af Storebæltsforbindelsen i<br />

1998. Til sammenligning har trafi kvæksten på<br />

landsplan i perioden 1990-2007 været 45 %.


Figur 3.3:<br />

Faktisk udvikling i<br />

årsdøgntrafi kken på<br />

motorvejen mellem<br />

Nørre Aaby og<br />

Middelfart fra 1990<br />

til 2007. I fi guren<br />

er desuden vist den<br />

forventede udvikling<br />

frem til 2015.<br />

Figur 3.4:<br />

Trafi kkens fordeling over<br />

døgnet på hverdage<br />

i 1995 og i 2006 ved<br />

Nørre Aaby i retning<br />

mod Lillebælt<br />

Figur 3.5:<br />

Gennemsnitlig trafi k<br />

ved Nørre Aaby i 2006<br />

i retning mod Lillebælt,<br />

fordelt over døgnet på<br />

udvalgte ugedage.<br />

Årsdøgntrafik<br />

70.000<br />

60.000<br />

50.000<br />

40.000<br />

30.000<br />

20.000<br />

10.000<br />

Køretøjer pr. time<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

3000<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

0<br />

1990<br />

1991<br />

00 - 01<br />

01 - 02<br />

Køretøjer pr. time<br />

00 - 01<br />

01 - 02<br />

1992<br />

1993<br />

02 - 03<br />

03 - 04<br />

02 - 03<br />

03 - 04<br />

Trafikudvikling mellem Ejby og Nr. Åby<br />

1994<br />

1995<br />

04 - 05<br />

05 - 06<br />

06 - 07<br />

07 - 08<br />

Trafik ved Nr. Åby på hverdage<br />

(mod Lillebælt)<br />

08 - 09<br />

09 - 10<br />

10 - 11<br />

11 - 12<br />

12 - 13<br />

13 - 14<br />

14 - 15<br />

15 - 16<br />

16 - 17<br />

17 - 18<br />

18 - 19<br />

19 - 20<br />

Trafik ved Nr. Åby mod Lillebælt i 2006<br />

04 - 05<br />

05 - 06<br />

1996<br />

1997<br />

06 - 07<br />

07 - 08<br />

1998<br />

1999<br />

08 - 09<br />

09 - 10<br />

2000<br />

2001<br />

10 - 11<br />

11 - 12<br />

2002<br />

2003<br />

12 - 13<br />

13 - 14<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

14 - 15<br />

15 - 16<br />

2008<br />

2009<br />

16 - 17<br />

17 - 18<br />

18 - 19<br />

19 - 20<br />

Kapitel 3 - Baggrund<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

20 - 21<br />

21 - 22<br />

20 - 21<br />

21 - 22<br />

2006<br />

1995<br />

22 - 23<br />

23 - 24<br />

Mandag<br />

Fredag<br />

Lørdag<br />

22 - 23<br />

23 - 24<br />

År<br />

Klokken<br />

Klokken<br />

33


Kapitel 3 - Baggrund<br />

34<br />

Andelen af lastbiler på strækningen ligger på ca. 15 %, og der er sket en kraftig vækst<br />

i antallet af større lastbiler efter Storebæltsbroens åbning. I 2005 var omtrent 2/3 af<br />

lastbilerne store vogntog (sættevogne eller lastbiler med anhængere).<br />

Som det fremgår af fi gur 3.4, er hverdagstrafi kken ved Nørre Aaby i retning mod Lillebælt<br />

i myldretiden vokset fra ca. 1.000 køretøjer pr. time i 1995 til ca. 2.100 køretøjer<br />

pr. time i 2006.<br />

Også fremover forventes motorvejen mellem Odense og Middelfart at høre til blandt<br />

de statsveje, hvor trafi kken stiger mest. Frem mod 2015 forventes det således, at trafi kken<br />

vil vokse med 30-35 % i forhold til 2005-niveauet.<br />

Stiger trafi kken som forventet, vil belastningsgraden stige i spidsbelastningsperioderne,<br />

og der vil generelt ske en mærkbar forringelse af fremkommeligheden.<br />

Timetrafi kken på strækningen mellem Odense og Middelfart er sædvanligvis størst på<br />

fredag eftermiddage, jf. fi g. 3.5. Mellem frakørsel frakørsel 57, Nørre Aaby og frakørsel<br />

58, Middelfart er der i 2006 registreret en østkørende spidstime-trafi k (100. største<br />

time) på ca. 2.700 køretøjer. På en gennemsnitshverdag er spidstimetrafi kken ca. 2.100<br />

køretøjer.<br />

Den stigende trafi k har medført, at der i myldretiderne er begyndende fremkommelighedsproblemer,<br />

specielt på den vestlige del af strækningen. Den stigende trafi k har<br />

desuden medført, at der på grund af utilstrækkelig kapacitet i rampekryds er problemer<br />

med at afvikle trafi kken i myldretiden. Dette har bl.a. ført til ophobning af køretøjer


Thyborøn<br />

Hanstholm<br />

Ringkøbing<br />

Skjern<br />

Varde<br />

Esbjerg<br />

Thisted<br />

Struer<br />

Holstebro<br />

Ølgod<br />

Tønder<br />

Ribe<br />

Skive<br />

Herning<br />

Frøslev<br />

Fjerritslev<br />

Brande<br />

Grindsted<br />

Års<br />

Vejen<br />

Viborg<br />

Silkeborg<br />

Vejle<br />

Kolding<br />

Haderslev<br />

Aabenraa<br />

Hirtshals<br />

Hobro<br />

Horsens<br />

Fredericia<br />

Middelfart<br />

Hjørring<br />

Brønderslev<br />

Aalborg<br />

Hadsund<br />

Randers<br />

Skanderborg<br />

Assens<br />

Århus<br />

Fåborg<br />

Grundkort: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen. Øvrige data: Copyright <strong>Vejdirektoratet</strong>.<br />

Odense<br />

Skagen<br />

Frederikshavn<br />

Ebeltoft<br />

Grenå<br />

Sjællands Odde<br />

Kalundborg<br />

Nyborg<br />

Svendborg<br />

Nakskov<br />

Korsør<br />

Rødby<br />

Slagelse<br />

Hundested<br />

Frederikssund<br />

Næstved<br />

Roskilde<br />

Ringsted<br />

Vordingborg<br />

Nykøbing F<br />

Kapitel 3 - Baggrund<br />

Helsingør Helsingborg<br />

København<br />

på den østgående frakørselsrampe ved frakørsel 53, Odense Vest – med deraf følgende<br />

risiko for tilbagestuvning ud på motorvejen.<br />

I forbindelse med uheld eller havarerede køretøjer m.v. kan forsinkelserne være meget<br />

mærkbare – som f.eks. da en svinetransport væltede i foråret 2006, hvilket medførte at<br />

hele den sydlige halvdel af motorvejen måtte lukkes i mange timer.<br />

Sorø<br />

Maribo<br />

Holbæk<br />

Hillerød<br />

Køge<br />

Gedser<br />

Beregning er 30 ikke - 199 gen- timer<br />

nemført for 200 vej stræk - 499 -timer<br />

nin ger i by zo ne, li ge som<br />

500 - 799 timer<br />

tra fi ka le problemer, der<br />

skyl des vejkryds, 800 timer ik ke og er derover<br />

medtaget Information foreligger ikke<br />

Figur 3.6: Beregnet gennemsnitligt antal timer på hverdage i 2006, hvor belastningen på timebasis var over 70 % af kapaciteten<br />

(Kilde: Statsvejnettet 2007).<br />

Stege<br />

Under 30 timer<br />

Malmö<br />

Rønne<br />

35


Kapitel 3 - Baggrund<br />

36<br />

3.3 Nuværende trafi kbelastning<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> indsamler løbende oplysninger om tilstanden og trafi kudviklingen på<br />

statsvejnettet. Oplysningerne sammenfattes i publikationen ”Statsvejnettet - oversigt<br />

over tilstand og udvikling”. Senest er publikationen udsendt i 2007 på baggrund af situationen<br />

i 2006.<br />

Som det fremgår af fi gur 3.6, var trafi kbelastningen på dele af den aktuelle strækning<br />

over 70 % af motorvejens kapacitet i mere end 500 timer i 2006.<br />

På dele af statsvejnettet følges udviklingen i fremkommeligheden direkte ud fra et<br />

særligt overvågningssystem (TRIM Rejsetid), der over hele døgnet indsamler oplysninger<br />

om bl.a. biltrafi kkens størrelse, sammensætning og hastighed.<br />

Trafi kudviklingen på Den Fynske Motorvej og forudsætningerne for fremskrivning af<br />

trafi kken er behandlet yderligere i kapitel 7.


4. Eksisterende forhold<br />

Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Den Fynske Motorvej E20 er mellem Odense Vest og Middelfart anlagt i etaper og åbnet<br />

i perioden 1968-71:<br />

Motorvejen mellem Nørre Aaby og Gribsvad blev taget i brug i 1968<br />

Samtidigt med åbningen af den nye Lillebæltsbro i 1970 blev motorvejen mellem<br />

Nørre Aaby og Lillebæltsbroen taget i brug<br />

Strækningen mellem Gribsvad og Korsebjerg (Odense Vest) åbnede i 1971<br />

Motorvejen mellem Korsebjerg (Odense Vest) og Langeskov, der forløber syd om<br />

Odense, blev anlagt væsentligt senere og først taget i brug i 1985.<br />

Den Fynske Motorvej er 4-sporet på hele undersøgelsesstrækningen, men den er, bl.a.<br />

som følge af forskellige forudsætninger om eventuel fremtidig udbygning, anlagt med<br />

forskellige tværprofi ler vest og øst for Korsebjerg (Odense Vest).<br />

Samtidig med anlæg af motorvejen blev der etableret tilslutninger til de lokale veje, og<br />

der blev anlagt sideanlæg (rastepladser) langs motorvejen. Rastepladserne havde i starten<br />

ret begrænset kapacitet og udstyr.<br />

I det følgende bruges betegnelsen TSA for tilslutningsanlæg (til- og frakørsler til motorvejen).<br />

37


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

60<br />

38<br />

59<br />

Middelfart<br />

58<br />

Figur 4.1:<br />

Oversigt over<br />

tilslutningsanlæg<br />

og sideanlæg (R) på<br />

Den Fynske Motorvej<br />

mellem Odense Vest og<br />

Middelfart<br />

R<br />

R<br />

Nørre Aaby<br />

57<br />

Båring<br />

56<br />

Assens<br />

Ejby<br />

Brenderup<br />

Gelsted<br />

R<br />

55<br />

Aarup<br />

Vissenbjerg<br />

Der er efter åbningen af motorvejen sket forskellige om- og udbygninger, herunder:<br />

Sideanlæggene er blevet udbygget<br />

Rampekrydsene på Jyllandsvej ved TSA 58 (Middelfart) er i 2006 ombygget til<br />

signalregulerede kryds<br />

Undersøgelsestrækningen mellem Spedsbjergvej ved Odense Vest og Middelfart (Jyllandsvej)<br />

er i alt ca. 34 km lang.<br />

4.1 Linjeføring og længdeprofi l<br />

Motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart forløber langs med og krydser 3 gange<br />

den ”gamle” hovedlandevej A1. Denne vej, der fra motorvejens åbning og indtil 31.<br />

december 2006 var en amtsvej, administreres nu af de kommuner, den er beliggende<br />

i. Vejen benævnes Middelfartvej, Hovedvejen, Gl. Hovedvej, Store Landevej og<br />

Odensevej, afhængigt af hvor på strækningen man er. I VVM-redegørelsen omtales<br />

vejen generelt som "den gamle hovedlandevej".<br />

I det følgende beskrives linjeføring og længdeprofi l for Den Fynske Motorvej fra øst<br />

mod vest. Afstande til motorvejen er angivet i forhold til motorvejens centerlinje.<br />

54<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Glamsbjerg<br />

Morud<br />

Øst for Spedsbjergvej forløber motorvejen i en S-formet kurve frem til TSA 53 (Odense<br />

Vest) og passerer undervejs under Spedsbjergvej. Ved TSA 53 er motorvejen ført<br />

under Middelfartvej, hvorfra der er forbindelse videre mod Blommenslyst/Odense og<br />

mod Vissenbjerg.<br />

Særslev<br />

R<br />

R<br />

Søndersø<br />

53<br />

Tommerup<br />

Korup<br />

52<br />

51<br />

Otterup<br />

50<br />

Højby<br />

Odense<br />

49


Underføring af Roldvej<br />

Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Vest for TSA 53 er Langesøvej ført over motorvejen, og lige vest herfor passerer motorvejen<br />

sideanlæggene Kildebjerg Nord og Kildebjerg Syd.<br />

Herefter forløber motorvejen forbi Skallebølle og Kelstrup, hvor den nærmeste bebyggelse<br />

er beliggende ca. 150 m syd for motorvejen. Kelstrup Skovvej er ført under motorvejen.<br />

Motorvejen er ved TSA 54 (Vissenbjerg) ført under Søndersøvej, hvorfra der er forbindelse<br />

til Vissenbjerg og Søndersø.<br />

Motorvejen passerer forbi Koelbjerg by, hvor den nærmeste bebyggelse er beliggende<br />

ca. 220 m syd for motorvejen. Koelbjergvej er ført over motorvejen.<br />

Herefter forløber motorvejen syd om Højbjerg Huse, ca. 120 m fra nærmeste bebyggelse.<br />

Grøftebjergvej er ført over motorvejen.<br />

Motorvejen passerer henover Gadsbøllevej. Her er motorvejen tæt på bebyggelser<br />

i Gadsbølle syd for motorvejen og ca. 250 m fra nærmeste bebyggelser i Andebølle<br />

nord for motorvejen.<br />

Ved Roldsløkker er der bebyggelser på begge sider af motorvejen, i en afstand af 75-<br />

100 m fra denne. Lille Roldvej og Roldvej er begge ført under motorvejen.<br />

39


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

40<br />

Ved Gribsvad krydser motorvejen i en nordvendt kurve henover Middelfartvej og under<br />

<strong>Bog</strong>ensevej. Her er der via TSA 55 (Aarup) forbindelse til Gribsvad, Grønnemose<br />

og <strong>Bog</strong>ense mod nord og til Aarup mod syd. I Gribsvad og Grønnemose er korteste afstand<br />

fra boligbebyggelse og erhvervsareal til motorvejen ca. 50-75 m.<br />

Vest for Grønnemose er Gelstedvej ført over og Rørupgyden ført under motorvejen.<br />

Mellem Rørupgyden og Hønnerupvej, der er ført over motorvejen, passerer motorvejen<br />

sideanlægget Ålsbo Nord, der er under afvikling.<br />

Motorvejen forløber videre henover Ejbyvej, Gremmeløkke Å og Gremmeløkkevej<br />

frem til TSA 56 (Ejby), hvor motorvejen passerer under Nørregade. Herfra er der forbindelse<br />

til Ejby og Brenderup. Lige øst for TSA 56 passerer motorvejen nord om et<br />

erhvervsområde, der ligger helt op til vejen.<br />

Motorvejen forløber derefter henover Indslevvej og forbi byerne Indslev og Tårup,<br />

hvor de nærmeste bebyggelser ligger ca. 75 m fra motorvejen.<br />

Vest for Indslev forløber motorvejen i en S-formet kurve syd om et blandet bolig- og<br />

erhvervsområde i Asperup, hvor de nærmeste boliger er beliggende tæt ved motorvejen.<br />

Denne er ført henover Hovedvejen og Hedegårdsvej, hvorfra der via TSA 57<br />

(Nørre Aaby) er forbindelse til Nørre Aaby/Assens og til Båring/ <strong>Bog</strong>ense.<br />

Motorvejen fortsætter mod vest i en sydvendt kurve, passerer sideanlægget Lillebælt<br />

Syd og fortsætter i et omtrent retlinet forløb over Timsgyden og syd om Roerslev, hvor<br />

det nærmeste boligområde er beliggende ca. 150 m fra motorvejen.<br />

Længere mod vest passerer motorvejen henover Voldby Å, forbi sideanlægget Lille-


Figur 4.2:<br />

Fordeling af ejendomme<br />

med bygningsanlæg og<br />

deres anvendelse<br />

Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

bælt Nord og over Højagervej og Aulby Mølleå. Lige øst for Aulby Mølleå er der etableret<br />

3 vindmøller, hvoraf den nærmeste står ca. 100 m fra motorvejens centerlinje.<br />

Motorvejen fortsætter under Aulbyvej og i en nordvendt kurve over Staurbyvej og <strong>Bog</strong>ensevej.<br />

Motorvejen forløber syd om Staurby, hvor de nærmeste boligområder er beliggende<br />

ca. 100 m fra motorvejen. Syd for motorvejen er store erhvervsarealer i den<br />

østlige del af Middelfart under udbygning.<br />

Vest for <strong>Bog</strong>ensevej fortsætter motorvejen i en sydvendt kurve frem til TSA 58 (Middelfart),<br />

under Jyllandsvej og videre frem til den nye Lillebæltsbro. Ved TSA 58 er der<br />

via Jyllandsvej forbindelse til Middelfart og Strib.<br />

Terrænet, som motorvejen er anlagt i, er småbakket på den østlige og på midterste del,<br />

medens det er relativt fl adt på den vestlige del af strækningen.<br />

På den baggrund er motorvejen på den østlige og på den midterste del anlagt i afgravning,<br />

vekslende med placering på dæmninger, der er op til 4-5 m høje.<br />

På den vestlige del er motorvejen altovervejende placeret på dæmning.<br />

4.2 Ejendomme og arealer i nærheden af motorvejen<br />

Der er foretaget en detaljeret gennemgang af den eksisterende og planlagte arealanvendelse<br />

for ejendomme og arealer langs strækningen. Formålet hermed er at give et<br />

indtryk af omfanget og sammensætningen af ejendomme og bygningsanlæg, der er<br />

’naboer’ til motorvejen, og som eventuelt vil blive berørt af motorvejsudbygningen.<br />

Antal ejendomme<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

Ejendomme med<br />

bygn.anlæg<br />

Ejendomme til beboelse Ejendomme med beboelse<br />

og forretning, samt<br />

landbrug<br />

Kategori af ejendomme<br />

50 m fra vejmidtlinjen<br />

50 - 100 m fra vejmidtlinjen<br />

100 - 200 m fra vejmidtlinjen<br />

Ejendomme med erhverv<br />

eller institutioner, mv.<br />

Ifi gur 4.2 er vist, hvorledes ejendommene nær motorvejen er fordelt med hensyn til<br />

bygningsanlæg og deres anvendelse, opdelt efter beliggenhed i forhold til motorvejen.<br />

41


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

42<br />

Resultaterne af analysen er beskrevet mere detaljeret i kapitel 12 Arealbehov og i rapport<br />

320 Vurdering af Arealbehov.<br />

4.3 Motorvejens tværprofi l<br />

Motorvejens tværprofi l er principielt forskelligt vest og øst for Odense Vest p.g.a. forskellige<br />

forudsætninger om eventuel fremtidig udbygning af motorvejen.<br />

Tværprofi l vest for Odense Vest<br />

Hele strækningen mellem Odense Vest og Middelfart er 4-sporet med en ca. 6 m bred<br />

midterrabat.<br />

Det nuværende tværprofi l er vist i fi gur 4.3.<br />

Figur 4.3: Tværprofi l for den eksisterende motorvej mellem Odense Vest og Middelfart<br />

Tværprofi let består af følgende elementer:<br />

2 kørebaner à ca. 8,5 m. Hver kørebane indeholder 2 kørespor à ca. 3,75 m og 2<br />

kantbaner à 0,5 m<br />

En ca. 6 m bred græsbeklædt midterrabat, der indeholder afvanding, stålautoværn<br />

og brosøjler<br />

2 nødspor med bredder, der varierer mellem 3,0 og 3,5 m<br />

2 yderrabatter à ca. 1,0 m med tavler og stålautoværn<br />

Den samlede tværprofi lbredde er 31-32 m.<br />

Strækningen mellem Odense Vest og Middelfart blev i sin tid udformet, så motorvejen<br />

på et senere tidspunkt kunne udbygges fra 4 til 6 spor. Det medfører, at alle broer<br />

- 'overføringer' - der fører lokale veje over motorvejen, samt nogle af 'underføringerne'<br />

er udformet, så det er muligt at føre en 6-sporet motorvej under/over disse broer.<br />

Tværprofi l øst for Odense Vest<br />

Strækningen mellem Odense Vest og Langeskov, der er 4-sporet, blev i sin tid udformet<br />

uden hensyn til en eventuel senere udbygning fra 4 til 6 spor. Det betyder bl.a. at<br />

de overførte broer skal ombygges ved en udbygning til 6 spor.


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Det nuværende tværprofi l øst for Odense Vest, der er ca. 6 m smallere end tværprofi let<br />

vest for Odense Vest, er vist i fi gur 4.4.<br />

Tværprofi let består af følgende elementer:<br />

2 kørebaner à ca. 8,0 m. Hver kørebane indeholder 2 kørespor à ca. 3,5 m og 2<br />

kantbaner à 0,5 m<br />

En ca. 3 m bred græsbeklædt midterrabat, der indeholder afvanding, stålautoværn<br />

og brosøjler<br />

Figur 4.4: Tværprofi l for den eksisterende motorvej øst for TSA 53 Odense Vest<br />

2 nødspor med bredder, der varierer mellem 2,0 og 2,5 m<br />

2 yderrabatter à ca. 1,0 m med tavler og stålautoværn<br />

Den samlede tværprofi lbredde er 25-26 m.<br />

4.4 Hastighed<br />

På den aktuelle strækning af Den Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart<br />

er der en generel hastighedsbegrænsning på 130 km/t. På strækningerne lige vest<br />

for Odense Vest og lige øst for Middelfart er den tilladte hastighed pga. vejforløbet og<br />

tætliggende til- og frakørsler dog kun 110 km/t. Samme hastighedsbegrænsning (110<br />

km/t) gælder for strækningen øst for Odense Vest.<br />

Vejen er udformet med lange, næsten retlinede strækninger. Der er tre markante kurver<br />

i det vandrette plan: Ved Gribsvad, ved Asperup og ved Staurby.<br />

En gennemgang af strækningen ud fra de standarder, man dimensionerer veje efter i<br />

dag viser, at 82 % af strækningen har en standard, som i vådt føre sikrer stopsigt til en<br />

15 cm høj genstand tabt på kørebanen ved en hastighed på 110-130 km/t.<br />

Der er overhalingsforbud for tunge køretøjer og for biler med campingvogne på 3 delstrækninger<br />

mellem Odense Vest og Middelfart – i alt på omtrent halvdelen af undersøgelsesstrækningen.<br />

4.5 Belægning<br />

Det nuværende slidlag på Den Fynske Motorvej består på størstedelen af strækningen<br />

af asfaltbeton, der senest er renoveret i perioden 1993-2005. Renoveringstakten har<br />

været betinget af belægningens tilstand på de enkelte delstrækninger. Bærelagene er<br />

43


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Figur 4.5:<br />

Den eksisterende<br />

belægning bærer mange<br />

steder præg af slid fra de<br />

mange tunge køretøjer,<br />

og kantafmærkningen er<br />

meget nedslidt<br />

44<br />

traditionelle asfalt- og grusbærelag. Det skal dog bemærkes at det nedre bærelag under<br />

kørebanerne består af 12 cm tjærestabiliseret grus, som – hvis det bliver nødvendigt at<br />

fjerne dele heraf – kræver en særlig indsats for at sikre arbejdsmiljøet.<br />

Kantafstribningen består af <strong>indb</strong>yggede betonelementer, der er i dårlig stand p.g.a. slid<br />

og forvitring.<br />

Som led i VVM-undersøgelsen er der foretaget prøvegravninger, belastningsforsøg og<br />

laboratorieundersøgelser for at vurdere de nuværende belægningers tilstand og bæreevne.<br />

Motorvejen er bygget for snart 40 år siden, og der er foretaget en del reparationer og<br />

slidlagsudskiftninger på strækningen gennem årene. Belægningens funktionsegenskaber<br />

er i forhold til alderen tilfredsstillende.<br />

Der er enkelte områder, hvor der er en tendens til en lidt dårligere bæreevne, og hvor<br />

der derfor er behov for forstærkning af belægningen. Derudover er der generelt behov<br />

for at forbedre jævnheden og at udbedre sporkøring.<br />

Det vurderes, at en sideudvidelse vil kunne foretages med genbrug af den eksisterende<br />

bundsikring under nødsporene.


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Typen af nyt slidlag på en udbygget motorvej vil blive valgt under hensyntagen såvel<br />

til den fremtidige trafi kbelastning som til ønsket om en mere støjreducerende belægning.<br />

4.6 Autoværn<br />

Der er stålautoværn i midterrabatten på hele strækningen samt i yderrabatten på store<br />

dele af strækningen. I midterrabatten er autoværnet et dobbeltsidigt autoværn, undtagen<br />

hvor der er placeret bropiller og skilteportaler. Her deler autoværnet sig i to enkeltsidige<br />

autoværn, som passerer på hver sin side af forhindringen.<br />

4.7 Afvanding<br />

Det eksisterende afvandingssystem er etableret ved anlæg af motorvejen i 1965-71, og<br />

det er således ca. 40 år gammelt.<br />

I forbindelse med VVM-undersøgelsen er der foretaget en kortlægning af afvandingssystemet,<br />

der omfatter brønde, rørledninger, regnvandsbassiner og udløb til åbne og<br />

rørlagte vandløb. Det nuværende afvandingssystem bortleder kun en del af den samlede<br />

nedbør på vejen, idet en stor del af afvandingen i dag sker ved at vandet løber ud på<br />

skråninger eller ned i grøfter langs motorvejen, og derfra dels afl edes til vandløbene,<br />

dels siver ned i jorden.<br />

45


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

46<br />

Regnvandsbassinernes funktion er at forsinke vandets udløb, så vandløbene ikke bliver<br />

overbelastede. Samtidig opnås, at en stor del af de urenheder (olie, dækrester m.m.),<br />

som vandet indeholder, kan bundfældes eller blive fjernet, inden vandet ledes videre<br />

ud i vandløbene.<br />

Efter udbygning af motorvejen skal alt vand på arealer, der er befæstede, opsamles og<br />

ledes via et lukket system til regnvandsbassiner og videre til recipienterne (vandløb).<br />

Dette medfører en væsentlig øgning af de afvandingsmængder, der skal afl edes til recipienterne.<br />

På baggrund af kapacitetsberegninger for afvandingssystemet med en udbygget motorvej<br />

er det vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at genanvende brønde og rørledninger,<br />

hvorimod 7 eksisterende regnvandsbassiner, i udbygget og renoveret form,<br />

sammen med ca. 29 nye bassiner kan indgå i det fremtidige afvandingssystem.<br />

4.8 Belysning<br />

Der er belysning på rampekrydsene ved TSA 53 og TSA 58, på sideanlæg og på samkørselspladser.<br />

Derudover er der ikke belysning på den aktuelle strækning.


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

4.9 Støjafskærmning<br />

Der er ikke etableret særskilt støjafskærmning i form af støjskærme eller støjvolde på<br />

den aktuelle strækning.<br />

4.10 Eksisterende trafi kledelsessystemer<br />

Webkameraer<br />

Der er på nogle få udvalgte lokaliteter på den aktuelle strækning opsat webkameraer.<br />

Her kan trafi kanterne få et hurtigt overblik over den aktuelle trafi ksituation via internettet.<br />

TRIM Rejsetid<br />

Her formidles information om trafi ktilstande, rejsetider, forsinkelser og hastigheder<br />

på motorvejene mellem Odense, Kolding og Vejle. Formålet er at formidle trafi kinformation<br />

til trafi kanter via lokale radiostationer, internettet og <strong>Vejdirektoratet</strong>s Trafi k-<br />

InformationsCenter.<br />

Figur 4.6: TRIM Rejsetid viser trafi ktilstanden mellem Odense Vest og Vejle-Kolding<br />

Oplysningerne på TRIM Rejsetids hjemmeside præsenteres dels i form af forskellige<br />

farver for graden af forsinkelser, dels i form af talværdier for de aktuelle rejsetider på<br />

motorvejene mellem Odense, Kolding og Vejle.<br />

47


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

48<br />

Ruteinformation<br />

Der er opstillet 5 variable teksttavler, 3 for den østgående trafi k og 2 for den vestgående<br />

trafi k. 2 af tavlerne for den østgående trafi k er placeret i Jylland før motorvejssammenfl<br />

etningen syd for Fredericia. Her kan Trafi kInformationsCentret bringe aktuelle<br />

informationer om trafi ksituationen på motorvejsstrækningen samt på broerne over<br />

Lillebælt og Storebælt.<br />

Der er herudover forskellige informationstjenester om kødannelser og vejarbejder via<br />

radio, internettet og mobiltelefon (mobil.trafi kken.dk).<br />

Trafi kledelse i Trekantområdet<br />

I dette projekt indgår i øjeblikket Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner<br />

som parter sammen med Trekantområde Danmark og <strong>Vejdirektoratet</strong>.<br />

Projektet er opdelt i følgende 4 delprojekter, idet også deres status kortfattet er angivet:<br />

Fælles trafi kportal - igangsat<br />

Dynamisk trafi kkort - specifi ceres<br />

Dynamisk info om rejsetider på tavler - specifi ceres<br />

Dynamisk info om alternative ruter - afventer erfaringer


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Den igangsatte fælles trafi kportal skal give overblik over og tilgængelighed til trafi kinformation<br />

i området. Det gælder f.eks. vejarbejder, vinterinformation, planlagte begivenheder<br />

og store hændelser.<br />

Koordinering af trafi kledelsestiltagene<br />

Alle ovennævnte systemer vil blive fuldt koordineret med de tiltag til trafi kledelse,<br />

der er foreslået i forbindelse med udbygningen af motorvejen mellem Odense Vest og<br />

Middelfart, såvel under anlægsarbejder som efter vejens færdiggørelse.<br />

4.11 Øvrigt vejudstyr<br />

Af øvrigt vejudstyr fi ndes skilte, nødtelefoner og kantafmærkningspæle samt udstyr til<br />

dataopsamling.<br />

4.12 Tilslutningsanlæg<br />

Der er 6 tilslutningsanlæg på Den Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart.<br />

Alle tilslutningerne har forbindelse både i vestlig og østlig retning.<br />

Udformningen af tilslutningsanlæggene lever ikke op til dagens standard og de aktuelle<br />

trafi kale behov.<br />

Oversigtsforholdene er ikke tilfredsstillende ved fl ere af rampekrydsene, og dette førte<br />

i 2005 til hastighedsnedsættelser på de skærende lokale veje ved TSA 54, 55, 56 og<br />

58, ligesom kørebaneafmærkningen blev justeret og suppleret på disse veje.<br />

I 2006 blev rampekrydsene ved TSA 58 (Middelfart) ombygget til signalregulerede<br />

kryds, da krydsene var udpeget som ”sorte pletter”.<br />

Ved TSA 53 (Odense Vest) krydser en cykelsti henover den vestvendte tilkørselsrampe<br />

mod Middelfart - med vigepligt for cyklisterne. Der er sket fl ere uheld ved denne<br />

krydsning.<br />

På Vestfyn er der fl ere virksomheder, der producerer og behandler emner på op til ca.<br />

50 m længde, herunder dele til vindmøller. Disse emner transporteres som særtransporter<br />

på det lokale vejnet og videre ad motorvejen. Den nuværende udformning af tilslutningsanlæggene<br />

mellem Odense Vest og Middelfart medfører, at særtransporterne<br />

kun med stort besvær kan komme til og fra motorvejen.<br />

4.13 Broer<br />

Broerne opdeles generelt i<br />

Overføringer, der fører lokale veje over motorvejen, og i<br />

Underføringer, der er broer og bygværker, der fører lokale veje, stier og vandløb<br />

under motorvejen.<br />

Der er i alt 12 overføringer og 19 underføringer på strækningen.<br />

49


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Figur 4.7:<br />

Brodækket på broen,<br />

der fører Gelstedvej<br />

over motorvejen, skal<br />

hæves ca. 20 cm for at<br />

få tilstrækkelig frihøjde<br />

under broen<br />

50<br />

De 12 skærende veje, der føres over motorvejen på broer, er Spedsbjergvej, Middelfartvej,<br />

Langesøvej, Søndersøvej, Koelbjergvej, Grøftebjergvej, <strong>Bog</strong>ensevej, Gelstedvej,<br />

Hønnerupvej, Nørregade, Aulbyvej og Jyllandsvej.<br />

Motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart blev i sin tid forberedt til udbygning<br />

til 6 spor. Det betyder, at 11 af de 12 overførte broer er udformet således, at der er tilstrækkelig<br />

afstand mellem brosøjlerne til, at en 6-sporet motorvej med det valgte tværprofi<br />

l kan føres under disse broer. For 4 af overføringerne gælder, at frihøjden under<br />

broerne ikke opfylder de nuværende krav i den udbyggede situation. Broerne, der fører<br />

<strong>Bog</strong>ensevej (TSA 55), Gelstedvej og Nørregade (TSA 56) over motorvejen, skal formentlig<br />

hæves ca. 20 cm, medens frihøjdekravet for broen med Hønnerupvej forventes<br />

klaret ved at sænke længdeprofi let for motorvejen.<br />

Broen, der fører Spedsbjergvej over motorvejen, skal udskiftes, da den ikke er forberedt<br />

for 6 spor.<br />

Der er i forbindelse med VVM-undersøgelsen gennemført tilstands- og bæreevnevurderinger<br />

for alle underføringer samt for dobbeltbroen, der fører Middelfartvej over<br />

motorvejen ved TSA 53 (Odense Vest) og for broerne, der fører Aulbyvej (ved et evt.<br />

nyt TSA øst for Middelfart) og Jyllandsvej (ved TSA 58 Middelfart) over motorvejen.


60<br />

59<br />

Middelfart<br />

58<br />

Lillebælt<br />

Syd<br />

Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Hvad angår underføringerne under motorvejen, kan tilstandsvurderingerne sammenfattes<br />

således:<br />

Alle underføringer har tilstrækkelig bæreevne til at kunne indgå i en udbygget 6sporet<br />

motorvej<br />

4 af underføringerne er forberedt til 6 spor<br />

Alle øvrige underføringer skal sideudvides svarende til den øgede bredde af<br />

motorvejen<br />

Der skal foretages fugtisolering på omtrent alle underføringer for at beskytte<br />

konstruktionerne mod vand- og saltindtrængning<br />

Bæreevnen af dobbeltbroen ved TSA 53 Odense Vest vurderes at være tilfredsstillende,<br />

medens bæreevnen af broerne ved Aulbyvej og ved Jyllandsvej (ved TSA 58 Middelfart)<br />

ikke vurderes at være tilstrækkelig til den fremtidige trafi kbelastning.<br />

4.14 Sideanlæg<br />

Der er i alt 5 sideanlæg (rastepladser) på strækningen mellem Odense Vest og Middelfart:<br />

Kildebjerg Nord og Syd<br />

Ålsbo Nord<br />

Lillebælt Nord og Syd<br />

Lillebælt Nord<br />

Nørre Aaby<br />

Figur 4.8: Sideanlæggene på strækningen<br />

57<br />

Båring<br />

56<br />

Assens<br />

Ejby<br />

Brenderup<br />

Gelsted<br />

Ålsbo Nord<br />

55<br />

Aarup<br />

Vissenbjerg<br />

54<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Glamsbjerg<br />

Særslev<br />

Morud<br />

Søndersø<br />

Kildebjerg<br />

Nord<br />

53<br />

Kildebjerg<br />

Syd<br />

Tommerup<br />

Korup<br />

52<br />

51<br />

Otterup<br />

50<br />

Højby<br />

Odense<br />

49<br />

51


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Figur 4.9:<br />

Nuværende indretning<br />

af det største sideanlæg<br />

- Kildebjerg Nord<br />

52<br />

Kapaciteten på de enkelte sideanlæg fremgår af oversigten i tabel 4.1.<br />

Anlæg<br />

Antal<br />

personbiler<br />

Antal<br />

campere<br />

Antal<br />

lastbiler/busser<br />

Kildebjerg Nord 73 7 32 112<br />

Kildebjerg Syd 42 8 20 70<br />

Ålsbo Nord 14 0 6 20<br />

Lillebælt Syd 82 9 18 109<br />

Lillebælt Nord 58 6 10 74<br />

Tabel 4.1: Nuværende parkeringskapacitet på sideanlæggene<br />

Ålsbo Nord-anlægget er under afvikling, da det er et lille og ubemandet anlæg, der<br />

ikke ligger optimalt i forhold til de større anlæg ved Kildebjerg og Lillebælt.<br />

Anlæggene på Kildebjerg Nord og Syd har tankanlæg, butik og cafeteria. På begge anlæg<br />

er der rastefaciliteter i naturomgivelser i ’baglandet’.<br />

Anlæggene på Lillebælt Nord og Syd har infoterier med tilhørende cafeteria og toiletfaciliteter.<br />

Begge pladser har rastefaciliteter i naturomgivelser, og på det sydlige anlæg<br />

er der en stor legeplads.<br />

Fælles for alle fi re sideanlæg er, at der de seneste år har været en betydelig vækst i antallet<br />

af besøgende køretøjer, hvilket til tider medfører kapacitetsproblemer. Der er mest<br />

trafi k om sommeren i skoleferien og på helligdage (især jul og påske). Anlæggenes kapacitet<br />

er i dag for lille, og der mangler parkeringspladser til personbiler. Der er i de seneste<br />

år også konstateret behov for fl ere P-pladser til lastvogne, hvilket bl.a. er en følge<br />

af skærpede køre-/hviletidsbestemmelser.<br />

I alt


Billede<br />

Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Parkeringsområderne på alle 4 anlæg er meget langstrakte, hvilket har den ulempe, at<br />

der er store gåafstande fra de fjerneste P-pladser til toiletter og butik.<br />

I forbindelse med VVM-undersøgelsen er der gennemført interviews med operatørerne<br />

på de 4 sideanlæg og med repræsentanter for DTL (Dansk Transport og Logistik) for<br />

at få ”brugersynspunkter” vedrørende anlæggenes indretning og funktionalitet. Disse<br />

synspunkter har sammen med vurderinger af trafi kudviklingen og <strong>Vejdirektoratet</strong>s observationer<br />

dannet grundlag for de forslag til udbygning, der er beskrevet i kapitel 5 og 6.<br />

4.15 Samkørselspladser<br />

Ved alle de seks tilslutningsanlæg mellem Odense Vest og Middelfart er der anlagt<br />

samkørselspladser, hvor det er muligt at parkere sin bil og køre videre sammen med<br />

en anden bilist. Belægningsprocenten på pladserne varierer mellem ca. 40 % og 100<br />

%. Pladserne ved Vissenbjerg (TSA 54) og ved Staurby (TSA 58) er de mest benyttede<br />

pladser.<br />

4.16 Stiforbindelser<br />

Der er én selvstændig stiforbindelse - underføringen Lille Roldvej - på tværs af motorvejen<br />

mellem Odense Vest og Middelfart. De lette trafi kanter benytter herudover de<br />

skærende veje ved krydsning af motorvejen.<br />

Underføringerne af Kelstrup Skovvej og Timsgyden indgår i det regionale cykelrutenet.<br />

Alle de berørte kommuner på strækningen har i 2006 oplyst, at skoledistrikterne er<br />

opdelt under hensyntagen til motorvejen, og at skolebørn, der skal krydse motorvejen,<br />

hentes og bringes i skolebusser.<br />

Ved Middelfart er der en vis cykeltrafi k via Jyllandsvej mellem byen og en rideskole<br />

nord for motorvejen.<br />

53


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Figur 4.10:<br />

Kollektiv trafi kbetjening<br />

omkring motorvejen på<br />

Vestfyn<br />

54<br />

4.17 Kollektiv trafi k<br />

Jernbanen mellem Odense og Middelfart er på hele strækningen beliggende syd for<br />

motorvejen. Togtrafi kken omfatter:<br />

Lyntog (ingen stop mellem Odense og Fredericia<br />

Intercitytog (stop i Odense og Middelfart)<br />

Regionaltog (i alt 10 stop mellem Odense og Middelfart)<br />

Togstationerne mellem Odense Vest og Middelfart ligger fra 1,5 til 3,0 km fra motorvejen.<br />

Den kollektive trafi k omkring motorvejen omfatter desuden 5 busruter, jf. fi gur 4.10.


58<br />

Middelfart<br />

MR-Middelfart<br />

Naturgas Fyn<br />

Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

4.18 Fremmede ledninger<br />

En række fremmede ledninger (naturgas, el, vand og tele m.fl .) løber langs med eller<br />

krydser motorvejen.<br />

Særligt skal nævnes en naturgastransmissionsledning, der er beliggende nord for motorvejen<br />

og på delstrækninger meget tæt ved denne mellem TSA 53 (Odense Vest) og<br />

TSA 58 (Middelfart). Ved Middelfart bliver ledningen delt i to, som begge krydser Lillebælt.<br />

Den sydlige gren er ført under motorvejen lige før TSA 58, medens den nordlige<br />

gren krydser Jyllandsvej lige nord for TSA 58.<br />

Naturgasledningen er placeret i større afstand fra motorvejen ved alle tilslutningsanlæg,<br />

og ledningen er ført ’bagom’ sideanlæggene Kildebjerg Nord og Lillebælt Nord.<br />

På 4 lokaliteter er der tilhørende måler-/regulatorstationer: Ved Koelbjergvej, ved Gelstedvej,<br />

ved Hedegårdsvej og ved Middelfart.<br />

Der er for naturgastransmissionsledningen tinglyst en beskyttelseszone (med begrænsninger<br />

vedrørende gravning, boring o. lign.) og en sikkerhedszone på henholdsvis 5<br />

m og 20 m til hver side af gasledningen. Omkring sideanlæg er der en udvidet sikkerhedszone<br />

på 90 m. Der er dog i 1991 givet dispensation ved Lillebælt Nord til en afstand<br />

på ca. 60 m til Infoteriet.<br />

Desuden fi ndes et 400 kV luftledningsanlæg, der forløber lige syd for motorvejen mellem<br />

TSA 54 Vissenbjerg og TSA 55 Aarup. Ved TSA 55 er elmaster placeret tæt ved<br />

det sydlige rampekryds.<br />

Nørre Aaby<br />

Båring<br />

57<br />

MR-Hedegårdsvej<br />

56<br />

Figur 4.11: Principielt forløb af naturgastransmissionsledningen (vist med gult). MR = Måler-/Regulatorstationer<br />

Ejby<br />

Brenderup<br />

Naturgas Fyn<br />

Gelsted<br />

MR-Gelstedvej<br />

55<br />

Aarup<br />

Vissenbjerg<br />

Særslev<br />

Morud<br />

Naturgas Fyn<br />

54<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Søndersø<br />

MR-Koelbjergvej<br />

53<br />

Korup<br />

55


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

56<br />

4.19 Trafi kken på Den Fynske Motorvej<br />

Som led i VVM-undersøgelsen er der i foråret 2006 foretaget manuelle tællinger af<br />

trafi kken på alle ramper mellem Odense Vest og Middelfart. På motorvejen og på nogle<br />

af ramperne tælles trafi kken løbende på <strong>Vejdirektoratet</strong>s maskinelle tællestationer.<br />

På den aktuelle strækning af Den Fynske Motorvej kørte der i 2007 i gennemsnit mellem<br />

51.000 og 53.800 køretøjer pr. årsdøgn.<br />

Strækning Årsdøgntrafi k i 2007<br />

Odense Vest-Vissenbjerg 53.800<br />

Vissenbjerg-Aarup 53.000<br />

Aarup-Ejby 51.500<br />

Ejby-Nørre Aaby 51.000<br />

Nørre Aaby-Middelfart 53.200<br />

Tabel 4.2: Årsdøgntrafi k i 2007, beregnet ud fra tællinger<br />

Trafi kken var i 2007 sammensat af ca. 85 % personbiler og varevogne, og ca. 15 %<br />

tunge køretøjer (lastvogne og busser).<br />

Der er ved hjælp af en trafi kmodel for hele Fyn - jf. beskrivelsen i kapitel 7 - foretaget<br />

en analyse af rejsemønstret for at afdække, hvilke mål motorvejstrafi kken mellem<br />

Odense og Middelfart har.<br />

Strækning Personbiler Vare- og lastbiler<br />

Storebælt-Lillebælt: Transittrafi k over Fyn 14.300 -<br />

Odense-Lillebælt: Trafi k over Lillebælt<br />

med start/mål i Odense<br />

8.700 -<br />

Odense-Vestfyn: Trafi k mellem Odense og<br />

tilslutningsanlæg på Vestfyn<br />

3.500 -<br />

Øvrige personbilture 12.900 -<br />

Bilture i alt 39.400 12.100<br />

Tabel 4.3: Beregnet antal bilture i 2007 (årsdøgntrafi k) over et snit i motorvejen mellem Aarup og Ejby<br />

Resultatet af analysen er vist i tabel 4.3. Det skal bemærkes, at trafi kfordelingen er<br />

beregnet for 2007. Hovedtendensen hvad angår rejsemønster og trafi kanternes mål forventes<br />

også at være gældende for den fremtidige trafi k.<br />

Udgangspunktet for analysen i tabel 4.3 er et snit i motorvejen øst for Ejby. I dette snit<br />

er årsdøgntrafi kken opgjort til ca. 51.500 køretøjer, hvoraf 39.400 er personbiler. Af de<br />

39.400 personbiler øst for Ejby kommer de ca. 14.300 fra Storebæltsbroen og fortsætter<br />

over Lillebæltsbroen (transittrafi k), ca. 8.700 kommer fra Odense-Ejby stræknin-


Billede<br />

Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

gen og fortsætter over Lillebæltsbroen, medens ca. 3.500 kommer fra Odenseområdet<br />

og kører fra ved Ejby, Nørre Aaby eller Middelfart.<br />

Analysen af rejsemønstret på Den Fynske Motorvej er i VVM-undersøgelsen bl.a. anvendt<br />

til at vurdere muligheder for og konsekvenser af at udbygge den kollektive trafi k<br />

i stedet for at udbygge Den Fynske Motorvej, jf. kapitel 5 og 7.<br />

4.20 Kapacitetsforhold<br />

I myldretiden er der begyndende fremkommelighedsproblemer på strækningen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart og på de tilhørende rampeanlæg. Der er endvidere<br />

kapacitetsproblemer i nogle rampekryds, specielt ved den østlige frakørselsrampe ved<br />

Middelfart. Dette medfører i visse tilfælde tilbagestuvning på ramper og motorvej med<br />

deraf følgende trafi ksikkerhedsmæssige problemer.<br />

Med den forventede fortsatte trafi kvækst vil fremkommelighedsproblemerne vokse<br />

både i hyppighed og omfang. I situationer, hvor der er sket uheld eller andre hændelser<br />

på motorvejen, er der allerede i dag betydelige fremkommelighedsproblemer.<br />

4.21 Trafi ksikkerhedsmæssige forhold<br />

Der er foretaget en kortlægning af trafi kulykker på Den Fynske Motorvej mellem tilslutningsanlæggene<br />

Odense Vest og Middelfart. Kortlægningen omfatter alle trafi kulykker,<br />

som er registreret af politiet på strækningen i femårs perioden 2001-2005.<br />

57


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

58<br />

På selve motorvejsstrækningen er der i den pågældende periode registreret 58 personskadeulykker,<br />

104 materielskadeulykker og 285 ekstrauheld (mindre uheld, hvor der<br />

ikke er optaget politirapport).<br />

På de tilhørende ramper og i rampekryds er der i samme periode registreret 13 personskadeulykker,<br />

14 materielskadeulykker og 12 ekstrauheld.<br />

Strækningsulykker<br />

I de 58 strækningsulykker med personskade er der registreret 6 dræbte, 35 alvorlig<br />

tilskadekomne og 66 lettere tilskadekomne. Dette giver en skadesgrad på 1,84 personskade<br />

pr. personskadeulykke, hvilket er ca. 10% højere end landsgennemsnittet for<br />

motorveje, som er ca. 1,7 personskade pr. personskadeulykke.<br />

Med hensyn til ulykkesfrekvens ligger strækningen på gennemsnittet for danske<br />

motorveje, såvel for person- og materielskadeulykker som for personskadeulykker<br />

alene.<br />

Ovenstående vurdering af strækningens samlede ulykkesbelastning dækker over betydelige<br />

variationer, primært mellem de enkelte delstrækninger, men til dels også i<br />

forhold til kørselsretning. De mest markante ulykkesophobninger ses omkring TSA 55<br />

Aarup, TSA 57 Nørre Aaby og øst for TSA 58 Middelfart. Disse tre delstrækninger er<br />

udpeget i forbindelse med en tværgående ulykkesanalyse af 46 sorte pletter på motorvejene.


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

Ulykker på ramper og i rampekryds<br />

I de 13 personskadeulykker på ramper og i rampekryds er der registreret 9 alvorligt<br />

tilskadekomne og 5 let tilskadekomne. Dette giver en skadesgrad på 1,08 personskade<br />

pr. personskadeulykke, hvilket er lavt, om end to tredjedele af personskaderne er alvorlige.<br />

Der er markante forskelle på ulykkesbelastningen i de enkelte tilslutningsanlæg. Flest<br />

ulykker er registreret ved følgende tilslutningsanlæg:<br />

TSA 58 (Middelfart): 13 ulykker, heraf 4 personskadeulykker, 3 materielskadeulykker<br />

og 6 ekstrauheld. Især krydsulykker i det nordlige rampekryds udgør<br />

et stort problem. Krydset er signalreguleret i 2006.<br />

TSA 53 (Odense Vest): 14 ulykker, heraf 3 personskadeulykker, 9 materielskadeulykker<br />

og 2 ekstrauheld. Her er problemet især vigepligtsulykker i<br />

rampekrydsene.<br />

TSA 57 (Nørre Aaby): 8 ulykker, heraf 1 personskadeulykke, 3 materielskadeulykker<br />

og 4 ekstrauheld. Der er 3 eneulykker, 2 vigepligtsulykker, 1 fodgængerulykke,<br />

1 mødeulykke og 1 bagendekollision.<br />

De øvrige 3 tilslutningsanlæg har 4 ulykker hver. Tilsammen har de 3 tilslutningsanlæg<br />

8 vigepligtsulykker i krydsene, 2 eneulykker, 1 uheld med trængning og 1 med<br />

bakning.<br />

4.22 Nabostrækningerne<br />

Øst for den aktuelle undersøgelsesstrækning er motorvejen 4-sporet, og tværprofi let er<br />

vist i fi gur 4.4 ovenfor.<br />

Vest for TSA 58 Middelfart er motorvejen 6-sporet, og den omfatter dels strækningen<br />

frem til Lillebælt, dels selve Lillebæltsbroen.<br />

Tværprofi let på motorvejen mellem TSA 58 og Lillebæltsbroen består af 3 kørespor à<br />

3,75 m og nødspor i hver retning samt en midterrabat med aftagende bredde frem til<br />

broen.<br />

Figur 4.12: Tværprofi l på Lillebæltsbroen<br />

59


Kapitel 4 - Eksisterende forhold<br />

60<br />

Tværprofi let på Lillebæltsbroen består af følgende elementer:<br />

2 kørebaner à ca. 10,5 m. Hver kørebane indeholder 1 kørespor à 3,50 m og 2<br />

kørespor à 3,10 m samt kantbaner à 0,3-0,5 m<br />

En ca. 0,6 m bred midterrabat, der indeholder stålautoværn<br />

2 nødspor à 2,5 m<br />

Yderrabatter med tavler og stålautoværn/rækværk<br />

Den tilladte hastighed på Lillebæltsbroen er 110 km/t.<br />

4.23 Planer i amt og kommuner<br />

Som led i Strukturreformen blev Fyns Amt nedlagt den 1. januar 2007, og samtidig<br />

blev Vissenbjerg og Aarup kommuner sammenlagt med Assens Kommune til ”Assens<br />

Kommune”. Ejby og Nørre Aaby kommuner blev sammenlagt med Middelfart Kommune<br />

til ”Middelfart Kommune”.<br />

Nedennævnte gennemgang baserer sig på det plangrundlag, der forelå pr. 31. december<br />

2006, dvs. før nedlæggelse af Fyns Amt og dannelsen af de nye Assens og Middelfart<br />

kommuner.<br />

”Regionplan 2005 for Fyns Amt” indeholder ikke anlæg af nye veje i undersøgelsesområdet,<br />

men der er udlagt byggelinier for en fremtidig vej vest om Ejby.<br />

Middelfart Kommunes ”Kommuneplan 2001-2013” samt ”Justerede kommuneplanrammer”<br />

fra 2004 indeholder forslag til to erhvervsområder på sydsiden af motorvejen.<br />

Det ene område støder op til Den Fynske Motorvej ved krydsningen med Jyllandsvej<br />

og er beskrevet i lokalplan nr. 29.08. Det anden støder op til motorvejen ved<br />

<strong>Bog</strong>ensevej og er beskrevet i lokalplan 29.07. Området ved Jyllandsvej er under kraftig<br />

udbygning tæt på motorvejen.<br />

Nørre Aaby Kommune har i lokalplan 20.1 udlagt et erhvervsområde nord for motorvejen<br />

ved Asperup Mark.<br />

I Årup Kommune er der, jf. lokalplan 46 og 47, udlagt et erhvervsområde nord for motorvejen<br />

ved Grønnemose.<br />

I de øvrige kommuner er der ikke lokalplaner, som berører udbygningen af Den Fynske<br />

Motorvej.


5. Undersøgte muligheder<br />

Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Med udgangspunkt i den eksisterende motorvejs udformning og tilstand samt det trafi<br />

kale behov er der undersøgt en række forskellige muligheder for en udbygning af<br />

motorvej mellem Odense Vest og Middelfart - fra 4 til 6 spor, eller eventuelt fra 4 til 8<br />

spor.<br />

Der er desuden foretaget vurderinger af den trafi kale effekt på Den Fynske Motorvej,<br />

hvis der - i stedet for eller i kombination med en udbygning af motorvejen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart - etableres eller udbygges anden infrastruktur omkring Den<br />

Fynske Motorvej (nye vejanlæg eller udbygning af den kollektive trafi k).<br />

De alternativer m.h.t. fysisk udbygning af den eksisterende motorvej, der er undersøgt,<br />

kan opdeles i følgende hovedgrupper:<br />

Ingen udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart - det såkaldte 0<br />

(”nul”) alternativ.<br />

Mindre udbygninger af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart - såkaldte<br />

0+ (”nulplus”) alternativer.<br />

Udbygning af den kollektive trafi k i stedet for en udbygning af motorvejen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart – det såkaldte K+ alternativ.<br />

61


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

62<br />

Udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart fra 4 til 6 spor,<br />

enten som en symmetrisk eller som en delvis asymmetrisk udvidelse. Desuden er<br />

vurderet en løsning med reversible (vendbare) spor.<br />

Udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart fra 4 til 8 spor.<br />

Der er foretaget vurderinger af behovet for at udbygge sideanlæggene (rastepladserne)<br />

på strækningen mellem Odense Vest og Middelfart, og der er skitseret forslag til udbygning<br />

af disse anlæg.<br />

Derudover er der undersøgt en række variantløsninger, bl.a. vedrørende udformning af<br />

tilslutningsanlæggene med tilhørende til- og frakørselsramper til motorvejen.<br />

Der er ikke i VVM-undersøgelsen vurderet alternativer, der forudsætter anlæg af en ny<br />

motorvej i stedet for at udbygge den eksisterende motorvej.<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> har på baggrund af de gennemførte vurderinger udpeget et Hovedforslag<br />

til udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart. Dette beskrives<br />

nærmere i kapitel 6, hvor der også er beskrevet forskellige varianter (tilvalgsmuligheder)<br />

til hovedforslaget. De trafi kale og miljømæssige konsekvenser omtales i kapitel 7-<br />

12. Anlægsoverslag og en samlet vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser<br />

af hovedforslaget er beskrevet i kapitel 13.<br />

5.1 Væsentlige forudsætninger ved skitsering af udbygnings muligheder<br />

Blandt de mange forudsætninger og hensyn, der lægges til grund ved skitsering af muligheder<br />

for udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart, skal nævnes:<br />

Det nuværende motorvejsanlægs tilstand og mulighederne for ’genanvendelse’ i en<br />

udbygget motorvej.<br />

Vejreglernes bestemmelser om vejgeometri og udformning af tilslutningsanlæg m.m.<br />

Udvikling og sammensætning af trafi kken på strækningen. Motorvejen og<br />

tilslutningsanlæggene dimensioneres efter den forventede trafi k i 2025 - dvs. ca. 10<br />

år efter forventet åbning af den udbyggede motorvej.<br />

Afhjælpning af identifi cerede problemer m.h.t. trafi ksikkerhed og trafi kafvikling.<br />

Hensyntagen til de lette trafi kanters (cyklister m.fl .) krydsning af motorvejen.<br />

Afvikling af trafi kken i anlægsperioden.<br />

Hensyn til særlige transporter på strækningen, herunder transport af op til<br />

50 m lange vindmølledele samt forsøg med modulvogntog (jf. nedenfor).<br />

Sidstnævnte transporter forudsættes kun at benytte selve motorvejen, men ikke


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

tilslutningsanlæggene og de lokale vejnet. Modulvogntogene forudsættes endvidere<br />

at kunne køre ind og parkere, men ikke påfylde brændstof eller omlade gods, på<br />

sideanlæggene Kildebjerg Nord og Syd.<br />

Forudsætninger om fremtidig nedbørsintensitet, bl.a. set i lyset af mulige<br />

klimaændringer. I VVM-undersøgelsen er motorvejens fremtidige<br />

afvandingssystemer dimensioneret for to forskellige sæt af antagelser om<br />

nedbørsintensitet.<br />

Miljømæssige og arealmæssige hensyn i øvrigt, herunder vurderinger af<br />

konsekvenser af en udbygning af motorvejen, etablering af erstatningsbiotoper,<br />

faunapassager og støjreducerende foranstaltninger samt konsekvenser for berørte<br />

naboejendomme og arealer.<br />

Den æstetiske og arkitektoniske udformning af motorvejsanlægget og de tilhørende<br />

bygværker samt anlæggenes indpasning i forhold til omgivelserne.<br />

5.2 Hensyntagen til lette trafi kanter (cyklister m. fl .)<br />

Cyklister kan i dag krydse motorvejen via de eksisterende over- og underføringer af<br />

lokale veje samt via en eksisterende stiunderføring. 6 af de overførte lokale veje indgår<br />

i tilslutningsanlæggene på den aktuelle strækning. Som led i VVM-undersøgelsen<br />

har <strong>Vejdirektoratet</strong> i samarbejde med de berørte kommuner kortlagt forholdene for<br />

cyklister, og herunder især haft fokus på transportforholdene for skolebørn. Alle de<br />

berørte kommuner har oplyst, at der fi ndes skolebusordninger for børn, der skal krydse<br />

motorvejen mellem hjem og skole.<br />

Af trafi ksikkerhedsmæssige årsager vurderes der at være behov for særlige<br />

tiltag for cyklister ved de to trafi kalt meget belastede tilslutningsanlæg<br />

TSA 53 Odense Vest og TSA 58 Middelfart. Begge steder er der skitseret<br />

løsninger med dobbeltrettede cykelstier i eget tracé, der føres over motorvejen,<br />

under ramperne og under Middelfartvej henholdsvis Jyllandsvej.<br />

5.3 Modulvogntog<br />

De såkaldte modulvogntog vil fra 2008 være et nyt element i det danske<br />

trafi kbillede på motorvejsnettet. Som led i trafi kaftalen for 2007 blev det<br />

besluttet at afsætte en reserve på 85 mio. kr. til et landsdækkende forsøg<br />

på udvalgte dele af det overordnede vejnet, herunder det sammenhængende<br />

motorvejsnet.<br />

Modulvogntog er lidt længere end de lastbiler, vi kender i dag. Til gengæld har de en<br />

større transportkapacitet, så 2 modulvogntog kan erstatte 3 almindelige vogntog. Et<br />

modulvogntog kan f.eks. bestå af en sættevogn med tilkoblet trailer eller kærre. Et<br />

modulvogntog må maksimalt være 25,25 m langt, og det må maksimalt veje 60 tons.<br />

Grundet modulvogntogenes længde stilles der særlige krav til vejstrækningers og sideanlægs<br />

vejgeometriske udformning, herunder et lidt større friareal i kurver end almindelige<br />

lastvogntog.<br />

63


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

64<br />

Figur 5.1: Eksempel på et modulvogntog<br />

Modulvogntogene skal forsøgsmæssigt køre på særligt trafi ksikkerhedsgodkendte vejstrækninger<br />

og til/fra udvalgte havne og transportcentre, hvor der kan foretages af- og<br />

pålæsning samt omkobling til mindre lastbilenheder. Modulvogntogene skal kunne benytte<br />

udvalgte serviceanlæg langs det overordnede vejnet. Der forudsættes fri og lige<br />

adgang for alle transportører til at omkoble på udvalgte godsknudepunkter (havne og<br />

transportcentre).<br />

Som led i aftalen om fi nansloven for 2008 blev det besluttet at afsætte en reserve på 60<br />

mio. kr. til en udvidelse af forsøgsordningen, så den kommer til at omfatte en række<br />

yderligere godsknudepunkter på det overordnede vejnet.<br />

Forsøget med modulvogntog omfatter bl.a. Den Fynske Motorvej. Sideanlæggene Kildebjerg<br />

Nord og Syd er udpeget som serviceanlæg til modulvogntog. Konkret betyder<br />

det, at til- og frakørselsramperne skal justeres og at parkeringspladserne skal indrettes<br />

til korttidsparkering i forbindelse med pauser m.v.<br />

Forsøgsordningen vil blive opdelt i to faser, således at den del af forsøget, der blev<br />

vedtaget med trafi kaftalen for 2007, forventes at starte i november 2008, mens de øvrige<br />

godskundepunkter vil kunne indgå i forsøgsordningen i 2009-10. Ordningen analyseres<br />

og evalueres efter en passende indkøringsperiode bl.a. med henblik på at tage<br />

stilling til muligheden for en forlængelse af ordningen. Hensynet til trafi ksikkerheden<br />

vil indgå i evalueringen.<br />

5.4 '0 alternativet'<br />

I dette alternativ sker der ingen ændringer i den fysiske udformning af motorvejen<br />

mellem Odense Vest og Middelfart, d.v.s. samme vejstandard og samme omfang af<br />

vej udstyr m.v. som i dag.<br />

Figur 5.2: Det nuværende tværprofi l


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

'0 alternativet' benyttes som reference ved vurdering af andre alternativer. Trafi kken i<br />

'0 alternativet' er fremskrevet til år 2015.<br />

I kapitel 7 er der redegjort for den forventede trafi kudvikling fra dagens situation og<br />

frem til 2015 samt en yderligere fremskrivning til 2025.<br />

Trafi kken på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart forudsættes i henhold til<br />

de udarbejdede prognoser at være forøget med ca. 35 % i 2015 i forhold til den registrerede<br />

trafi k i 2006.<br />

5.5 '0+ alternativer'<br />

Trafi kledelse på den nuværende motorvej<br />

Det nuværende tværprofi l med 2x2 kørespor og nødspor i begge sider bibeholdes, men<br />

der etableres et trafi kledelsessystem med mulighed for hastigheds- og vognbaneregulering<br />

samt trafi kovervågning på hele strækningen.<br />

Ved vognbaneregulering viser variable skilte over hvert kørespor, om dette er åbent eller<br />

lukket for trafi k, eller om trafi kanten skal skifte til et andet kørespor.<br />

Figur 5.3: Trafi kledelse på den nuværende 4-sporede motorvej<br />

Det vurderes, at etablering af et trafi kledelsessystem på de eksisterende 2x2 spor ikke<br />

i sig selv vil øge motorvejens kapacitet nævneværdigt i forhold til 0 alternativet – men<br />

der kan blive tale om færre forsinkelser for trafi kanterne som følge af færre uheld.<br />

Inddragelse af nødspor til kørespor<br />

Dette forslag forudsætter, at nødsporene udnyttes til kørespor i myldretiden, jf. fi g. 5.4.<br />

Formålet hermed er at øge kapaciteten på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart<br />

i de perioder, hvor trafi kbelastningen er størst.<br />

Der etableres samme trafi kledelsessystem som beskrevet ovenfor, men udstrakt til<br />

også at omfatte nødsporene.<br />

Løsningen forudsætter, at nødsporet forstærkes til den forventede trafi kmængde og udvides<br />

til min. 3,5 m. Det forudsætter også en nedsættelse af den tilladte hastighed.<br />

65


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Figur 5.5:<br />

Eksempel fra Holland<br />

med trafi kledelse og<br />

inddragelse af nødspor<br />

til kørespor<br />

66<br />

Figur 5.4: Trafi kledelse og anvendelse af nødspor til kørespor på den nuværende motorvej mellem Odense Vest<br />

og Middelfart<br />

Der er to principielt forskellige muligheder for en udnyttelse af nødspor til kørespor.<br />

A - Udbygning mellem tilslutningsanlæggene<br />

Den ene løsning er en begrænset inddragelse af nødspor til kørespor på strækninger fra<br />

en tilkørsel til den efterfølgende frakørsel jf. eksemplet fra Holland i fi gur 5.5.


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Ved denne løsningsmulighed bliver der på strækninger mellem en tilkørsel og den efterfølgende<br />

frakørsel 3 kørespor til rådighed i hver retning til trafi kafvikling i myldretiden.<br />

Strækninger igennem tilslutningsanlæg - fra en frakørsel til den efterfølgende<br />

tilkørsel - vil stadig kun have 2 spor i den pågældende retning. Nødsporet må derfor<br />

primært forventes benyttet af trafi k, som skal på motorvejen, eller til trafi k, som skal<br />

fra motorvejen.<br />

Forhold vedrørende uheld og redning vil blive vanskeliggjort i myldretiden, hvor nødsporene<br />

anvendes som kørespor. Dette kan medføre behov for andre tiltag, som f.eks.<br />

afbrudte autoværn i midterrabatten eller etablering af nødlommer.<br />

Ud fra analyser af en tilsvarende løsning ved udbygning af Motorring 3 ved København<br />

vurderes det, at hverdagsdøgntrafi kken i gennemsnit kan øges med 3-5 % i forhold til 0<br />

alternativet afhængig af, hvor på strækningen trafi kken vurderes og hvor meget trafi k der<br />

er på ramperne. Når kapacitetsforøgelsen er så lille skyldes det, at den alene fremkommer<br />

på grund af forbedrede til- og frakørselsforhold.<br />

B - Udbygning gennem tilslutningsanlæggene<br />

En anden løsning med anvendelse af nødspor til kørespor er at gøre disse gennemgående<br />

igennem tilslutningsanlæggene.<br />

Denne løsning giver mulighed for 3 kørespor i hver retning - også forbi til- og frakørsler,<br />

og løsningen har som følge heraf næsten samme kapacitet som ved fuld udbygning<br />

til 6 spor. Der er dog en række vej- og trafi ktekniske forhold, som komplicerer en<br />

sådan løsning, herunder at alle tilslutningsanlæg vil skulle ombygges, da til- og frakørselsramper<br />

med tilhørende accelerationsstrækninger m.v. skal lægges uden på de<br />

nuværende nødspor for at sikre en smidig trafi kafvikling.<br />

Ud fra en samlet vurdering af nødvendige ombygninger af det eksisterende motorvejsanlæg,<br />

herunder bl.a. ombygning af ramper, forstærkning af nødspor, etablering af<br />

nødlommer og øget omfang af trafi kledelse, sammenholdt med gener ved uheldssituationer<br />

og ved drift og vedligehold af vejanlægget er denne løsning vurderet at være<br />

mindre hensigtsmæssig end en udvidelse fra 4 til 6 spor med standardprofi l.<br />

67


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

68<br />

5.6 K+ alternativet<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> har på baggrund af oplysninger fra DSB og Trafi kstyrelsen for jernbaner<br />

og færger vurderet mulighederne for at udbygge den kollektive trafi k på Fyn, og<br />

herudfra vurderet de trafi kale konsekvenser på Den Fynske Motorvej.<br />

Der er i denne sammenhæng opstillet et såkaldt K+ alternativ.<br />

I dette alternativ forudsættes den kollektive trafi k udbygget i stedet for at udbygge motorvejen.<br />

Mulighederne for udbygning af den kollektive trafi k er vurderet for følgende transportformer:<br />

Lyn-, intercity- og regionaltog<br />

Kollektiv busdrift på motorvejen<br />

Parkér & Rejs med skift mellem bil og bus/tog<br />

Det anses ikke for realistisk at forbedre togtrafi kken i en sådan grad, at det udgør et alternativ<br />

til en udbygning af motorvejen. De trafi kale vurderinger af K+ alternativet er<br />

nærmere beskrevet i kapitel 7.<br />

5.7 Udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor<br />

En udbygning fra 4 til 6 spor kan udføres på forskellig vis. Følgende løsninger er undersøgt:<br />

En symmetrisk udbygning<br />

En delvis asymmetrisk udbygning<br />

Udbygning med reversible (vendbare) kørespor<br />

Fastlæggelse af normaltværprofi l med 6 spor<br />

Kravet til det fremtidige tværsnit er bl.a., at der af hensyn til en tilladt hastighed på<br />

130 km/t skal etableres 3 x 3,75 m brede kørespor i hver retning, og at der i hver yderside<br />

opretholdes gennemgående nødspor. Mod midterrabatten skal der placeres 1 m<br />

brede nødrabatter. Langs disse opsættes enkeltsidede autoværn i midterrabatten. Endvidere<br />

etableres kantopsamling af vejvand mod yderrabat.<br />

Med udgangspunkt i den eksisterende motorvejs tværprofi l er der skitseret 4 alternative<br />

udformninger af en 6-sporet motorvej, der er forskellige m.h.t. midterrabatbredde,<br />

autoværn i yderrabatter og hældning af skråninger, jf. fi gur 5.6.<br />

Karakteristika ved de 4 alternative tværsnit:<br />

I alternativ 1 og 2 reduceres midterrabatbredden fra 6 til 4 m, idet der etableres 1 m<br />

brede nødrabatter på det nuværende midterrabatareal langs køresporene. Alternativ<br />

1 udføres med autoværn i yderrabat og med stejle skråninger samt kantede grøfter,<br />

medens alternativ 2 udføres uden autoværn i yderrabat, mere fl ade skråninger og<br />

afrundede grøfter.


Figur 5.6: Undersøgte alternative tværprofi ler<br />

Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

I alternativ 3 og 4 bibeholdes den nuværende midterrabatbredde på 6 m.<br />

Der etableres 1 m brede nødrabatter på det nuværende kørebaneareal langs<br />

midterrabatten. Alternativ 3 udføres med autoværn i yderrabat og med stejle<br />

skråninger samt kantede grøfter, medens alternativ 4 udføres uden autoværn i<br />

yderrabat, mere fl ade skråninger og afrundede grøfter.<br />

For alle 4 alternativer er de vejtekniske, trafi ksikkerhedsmæssige, æstetiske, arealmæssige<br />

og samfundsøkonomiske konsekvenser vurderet, og <strong>Vejdirektoratet</strong> anbefaler på<br />

denne baggrund, at motorvejen bør udbygges som skitseret i alternativ 1, dvs. med en<br />

4 m midterrabat, autoværn i yderrabatter, stejle skråninger og kantede grøfter.<br />

Symmetrisk udbygning<br />

Figur 5.7: Tværprofi l ved symmetrisk udbygning fra 4 til 6 spor<br />

69


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

70<br />

En symmetrisk udbygning betyder, at motorvejens centerlinje og midterrabattens midtlinje<br />

fastholdes, således at udbygningen sker ved en ligelig udvidelse i begge vejens<br />

sider. Derved udnyttes de eksisterende kørebaner bedst muligt.<br />

Motorvejen forudsættes udbygget med det i fi gur 5.7 viste tværprofi l såvel mellem<br />

Odense Vest og Middelfart som på strækningen øst for TSA 53 (mellem Odense Vest<br />

og ca. 1,5 km øst for Spedsbjergvej).<br />

Delvis asymmetrisk udbygning<br />

Ved en asymmetrisk (eller ensidig) udbygning fastholdes motorvejens ene kant, således<br />

at hele udbygningen sker i den modsatte side. Dette medfører, at motorvejens centerlinje<br />

og midterrabatten vil blive rykket i forhold til det eksisterende tværprofi l.<br />

Ifi gur 5.8, der viser et typisk tværprofi l ved en asymmetrisk udvidelse, er det eksisterende<br />

tværprofi l indtegnet til sammenligning.<br />

En asymmetrisk løsning vil typisk kunne overvejes, hvis der skal tages særlige hensyn<br />

eller hvis der er væsentlige hindringer på den ene side af motorvejen, som kan gøre det<br />

relevant kun at udbygge motorvejen til modsat side.<br />

Mellem Odense Vest og Middelfart kan en asymmetrisk udbygning kombineres med<br />

en symmetrisk løsning f.eks. således, at udbygningen sker symmetrisk omkring tilslutningsanlæggene<br />

- a.h.t. bibeholdelse af de eksisterende broer – medens udbygningen<br />

udføres asymmetrisk på strækninger mellem tilslutningsanlæggene. Deraf betegnelsen<br />

en delvis asymmetrisk udbygning. Der skal i givet fald etableres overgangsstrækninger<br />

mellem de to løsninger.<br />

En delvis asymmetrisk udbygning mod syd vil medføre, at det ikke i nævneværdigt<br />

omfang bliver nødvendigt at foretage anlægsarbejder nord for motorvejen. Dette kan<br />

eventuelt være en fordel i forhold til sikkerhedszonen for naturgastransmissionslednin-


Figur 5.8: Tværprofi l ved asymmetrisk udbygning fra 4 til 6 spor<br />

Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

gen, der er placeret tæt ved motorvejen på dele af strækningen mellem Odense Vest og<br />

Middelfart.<br />

I relation til naturgasledningens sikkerhedszone skal bemærkes, at en symmetrisk udbygning<br />

af motorvejen til 6 spor vil medføre følgende afstandsforhold, gældende for<br />

den samlede undersøgelsesstrækning:<br />

Det nordligste kørespor vil helt eller delvis være beliggende inden for<br />

sikkerhedszonen på 5-6 korte delstrækninger, i alt ca. 1 km.<br />

Det nordlige nødspor vil helt eller delvis være beliggende inden for<br />

sikkerhedszonen på ca. 20 korte delstrækninger, i alt knap ca. 6 km.<br />

En asymmetrisk løsning vil udnytte de eksisterende kørebaner væsentligt dårligere end<br />

en symmetrisk løsning, idet en del af midterrabatten skal anlægges i det nuværende<br />

kørebaneareal, mens en del af den nuværende midterrabat skal ombygges til kørebaneareal.<br />

En sådan løsning kan medføre at der skal gøres en særlig indsats for at sikre<br />

miljøet og arbejdsmiljøet, da det i så tilfælde vil være nødvendigt at fjerne dele af det<br />

nuværende tjærestabiliserede grusbærelag lige under kørebanebelægningen. Derudover<br />

vil motorvejens linjeføring blive mindre optimal ved en sådan løsning, da vejen<br />

skal føres over i en symmetrisk løsning ved passage af tilslutningsanlæggene. Det vil<br />

endvidere være nødvendigt at udskifte broerne, der fører Grøftebjergvej, Hønnerupvej<br />

og Aulbyvej over motorvejen.<br />

71


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Figur 5.9:<br />

Eksempel fra Interstate<br />

395 i Virginia med to<br />

midtlagte reversible<br />

kørespor<br />

Figur 5.10:<br />

Princip for trafi kafvikling<br />

med midtlagte reversible<br />

spor<br />

72<br />

En delvis asymmetrisk udbygning indebærer, at ekspropriation af arealer primært vil<br />

berøre arealer syd for motorvejen. Det vurderes, at antallet af totalekspropriationer vil<br />

kunne blive større end ved en symmetrisk udbygning, da motorvejsanlægget ved en<br />

asymmetrisk udbygning vil komme meget tæt på en række ejendomme syd for motorvejen.<br />

En delvis asymmetrisk udbygning er fravalgt efter en samlet vurdering af fordele og<br />

ulemper ved løsningen, idet der fra Energinet.dk er modtaget forslag til sikring af gasledningen,<br />

der vurderes at være enklere og billigere end at udbygge motorvejen asymmetrisk.<br />

Reversible (vendbare) kørespor<br />

Princippet med reversible spor er, at trafi kken på disse spor skifter retning i løbet af<br />

døgnet, afhængig af trafi kbelastningen. De reversible spor kan enten placeres midt i<br />

motorvejsprofi let – som vist på fi gur 5.9 og 5.10, eller langs den ene side af motorvejen.<br />

Sidstnævnte løsning vil normalt være væsentligt dyrere at anlægge p.g.a. store<br />

bro- eller tunnelanlæg for at få trafi kken ledt til og fra de reversible spor.<br />

Princippet med midtlagte reversible spor er illustreret i fi gur 5.10.


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

I myldretiden er der 4 spor åbne i den mest belastede retning, mens der er 2 spor i den<br />

mindst belastede retning. Uden for myldretiden er kun de yderste spor åbne, mens de<br />

reversible spor er lukket, bl.a. for at ”tømme” disse spor, inden de åbnes igen for trafi k<br />

i modsat retning.<br />

Løsninger med reversible spor er mere komplicerede end løsninger med sædvanlige<br />

motorvejsspor. Dette gælder især ved enderne af de reversible spor, hvor der skal etableres<br />

ind- og udkørselszoner med særlige vognbane- og afspærringsanordninger for at<br />

sikre, at der ikke kommer modsat rettet trafi k ind på de åbne reversible spor. Derudover<br />

skal der etableres omfattende trafi kledelses- og overvågningsudstyr.<br />

På den aktuelle strækning mellem Odense Vest og Middelfart var trafi kkens retningsfordeling<br />

i 2005 i myldretiden omtrent 50/50 % både om morgenen og om eftermiddagen.<br />

En sådan ensartet fordeling af trafi kken gør, at det ikke er relevant at undersøge<br />

en løsning med reversible spor nøjere.<br />

Udbygning af den kollektive trafi k under forudsætning af, at motorvejen<br />

udbygges fra 4 til 6 spor<br />

Mulighederne for udbygning af den kollektive trafi k er de samme som for det ovenfor<br />

beskrevne K+ alternativ. Den afl edede trafi kale effekt for motorvejstrafi kken vurderes<br />

at være mindre end for 0+ alternativet, da trafi kanterne - alt andet lige - må antages at<br />

have mindre tilskyndelse til at benytte kollektiv trafi k, hvis trafi kken på motorvejen afvikles<br />

uden fremkommelighedsproblemer.<br />

5.8 Udbygning af motorvejen til 8 spor<br />

Den eksisterende motorvej kan udbygges til 8 spor på fl ere måder. I VVM-undersøgelsen<br />

er vurderet følgende løsninger:<br />

Inddragelse af nødspor til kørespor i myldretiden, efter at motorvejen i første<br />

omgang kun er udvidet fra 4 til 6 spor<br />

Udbygning til 8 spor med et standard tværprofi l inklusive nødspor<br />

Figur 5.11: 6-sporet motorvej med trafi kledelse og anvendelse af nødspor til kørespor i myldretiden<br />

73


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

74<br />

Udbygning til 8 spor ved inddragelse af nødspor<br />

Løsningen, der er skitseret i fi gur 5.11, fungerer i princippet som den løsning, der er<br />

beskrevet ovenfor under 0+ alternativer, jf. fi gur 5.4.<br />

Etablering af en 8-sporet løsning gennemføres ved omstribning af kørebanerne til 1<br />

kørespor à 3,75 m og 3 kørespor à 3,50 m i hver retning samt udbygning af trafi kledelsessystemet<br />

med skilteportaler m.v.<br />

Inddragelse af nødspor til kørespor forudsætter, at nødsporet skal forstærkes, og der<br />

skal etableres nødlommer langs motorvejen i stedet for nødsporene.<br />

Løsningen vil kun kunne bringes i anvendelse mellem en tilkørsel og den efterfølgende<br />

frakørsel, medmindre mellemliggende til- og frakørsler udformes på en sådan<br />

måde, at tilslutningsramper placeres uden for nødsporene og har tilstrækkelig længde<br />

til acceleration og nedbremsning, jf. beskrivelsen under 0+ alternativerne.<br />

Udbygning fra 4 til 8 spor med standard tværprofi l<br />

Løsningen, der er skitseret i fi gur 5.12, svarer i princippet til den ovenfor nævnte symmetriske<br />

udbygning til 6 spor, blot med et kørespor mere i hver retning.<br />

Figur 5.12: Udbygning fra 4 til 8 spor med standard tværprofi l<br />

En udbygning som vist i fi gur 5.12 vil medføre, at alle de 11 overførte broer mellem<br />

Odense Vest og Middelfart, der er forberedt til 6 spor, skal udskiftes.<br />

På baggrund af kapacitetsvurderinger af en udbygning til 6 spor, jf. kapitel 7, vurderer<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong>, at det ikke vil være hensigtsmæssigt for nærværende at undersøge en<br />

udbygning af motorvejen til 8 spor, da fremkommelighedsproblemerne på den 6-sporede<br />

Lillebæltsbro vil begynde fl ere år før det samme vil være tilfældet på den aktuelle<br />

strækning mellem Odense Vest og Middelfart.<br />

Af hensyn til fremtidige udvidelsesmuligheder, som vil være nødvendige, såfremt<br />

Dansk Transport Forsknings trafi kprognoser holder stik, foreslås at motorvejen byggelinjesikres<br />

til en eventuel senere udvidelse til 8 spor.<br />

5.9 Udbygning af tilslutningsanlæggene<br />

Mellem Odense Vest og Middelfart er der i alt 6 tilslutningsanlæg, i det følgende benævnt<br />

TSA 53-TSA 58.


Figur 5.13:<br />

Det nuværende<br />

tilslutningsanlæg TSA<br />

53 Odense Vest, set<br />

mod øst<br />

Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Som led i VVM-undersøgelsen er der foretaget vurderinger af de eksisterende tilslutningsanlægs<br />

vejtekniske og trafi ksikkerhedsmæssige udformning, og der er herudfra<br />

skitseret forskellige løsninger til den fremtidige udformning af anlæggene.<br />

Ved vurdering af fremtidige løsninger har det været væsentligt både at sikre, at tilslutningsanlæggene<br />

kan afvikle den forventede fremtidige trafi k, og samtidig sikre, at<br />

løsningerne udformes med vidtgående hensyntagen til de bløde trafi kanter (cyklister<br />

m.fl .), der benytter de lokale veje, der krydser motorvejen.<br />

Ved fastlæggelse af den vejtekniske udformning er der taget hensyn til ønsker fra de<br />

berørte kommuner om at sikre, at 50 m lange særtransporter - som f.eks. vindmøllekomponenter<br />

- kan benytte tilslutningsanlæggene for at komme nærmeste vej fra det<br />

lokale vejnet og ud til motorvejen.<br />

Ved udformning af tilslutningsanlæggene er der også taget hensyn til naboejendommene.<br />

I de undersøgte løsninger har det ikke kunnet undgås, at der vil ske indgreb i ejendomme,<br />

der ligger tæt ved motorvejen og de nuværende tilslutningsanlæg. For enkelte<br />

ejendomme vil der også ske ændringer i vejadgangen.<br />

75


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Figur 5.14:<br />

Forslag A til udbygning<br />

af TSA 53 Odense Vest.<br />

76<br />

Nedenfor beskrives kortfattet de løsninger, der har været vurderet for de forskellige<br />

tilslutningsanlæg. Løsningerne er mere detaljeret beskrevet i VVM-undersøgelsens<br />

tekniske dokumentation.<br />

TSA 53 - Odense Vest<br />

Tilslutningsanlægget er udformet som et såkaldt ruderanlæg, jf. fi g. 5.13, hvor én af<br />

ramperne - fra Odense mod Middelfart - er udformet således, at der er mulighed for<br />

direkte tilkørsel på motorvejen uden først at køre igennem et rampekryds. Tilslutningsanlæggets<br />

udformning gør visse svingmuligheder vanskelige eller umulige, idet f. eks.<br />

trafi kanter fra syd ikke har mulighed for at køre på motorvejen i vestgående retning.<br />

Frakørselsrampe sydvest har begyndende kapacitetsproblemer, hvilket giver anledning<br />

til tilbagestuvning på motorvejen i myldretiden.<br />

En cykelsti krydser tilfartsrampen fra Odense mod Middelfart i niveau.<br />

Der er skitseret 3 forskellige forslag til fremtidig udformning af tilslutningsanlægget,<br />

benævnt A, B og C.<br />

Forslag A<br />

Det nordlige rampekryds udformes som en 2-sporet rundkørsel, uden på hvilken der<br />

anlægges en vestvendt ’shuntrampe’, hvorved trafi k fra Odense mod Middelfart kan<br />

køre på motorvejen uden først at skulle igennem rundkørslen.<br />

De sydlige ramper ombygges til et ’halvt B-anlæg’, der tilsluttes Middelfartvej Vest.<br />

Stierne langs Middelfartvej samles nord og syd for motorvejen til en dobbeltrettet sti, der<br />

forløber under de østvendte ramper og over motorvejen i østsiden af den eksisterende bro.


Figur 5.15:<br />

Forslag B til udbygning<br />

af TSA 53 Odense Vest.<br />

Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Forslag A medfører, at den eksisterende bro over motorvejen kan genanvendes. Den<br />

nye sydvestlige frakørselsrampe føres under broen i det sydlige sidefag.<br />

Forslag A indgår i hovedforslaget.<br />

Forslag B<br />

Forslag B er nord for motorvejen principielt udformet som forslag A, dvs. med en 2sporet<br />

rundkørsel på Middelfartvej og en shuntrampe fra Odense mod Middelfart.<br />

Syd for motorvejen anlægges et halvt ruderanlæg med en ny 2-sporet rundkørsel, som<br />

til- og frakørselsramper tilsluttes.<br />

Stiforbindelserne langs Middelfartsvej omlægges til en dobbeltrettet sti, der føres over<br />

motorvejen på en ny bro i eget tracé ca. 250 m øst for Middelfartvej. Motorvejen er her<br />

beliggende 8-10 m under det omgivende terræn. En stibro over motorvejen vil derfor<br />

være beliggende under det omgivende terræn.<br />

Forslag B forudsætter, at den eksisterende vejbro udskiftes.<br />

Andre forslag til stiforløb har været undersøgt, men er fravalgt:<br />

• Et stiforløb langs sydsiden af Middelfartvej og syd om rundkørslerne<br />

(som i forslag A) overholder ikke kravene om maksimal stigning/fald på stiramper.<br />

• Et stiforløb, hvor cykeltrafi kken ledes via Korsebjergvej og over motorvejen<br />

ca. 250 m vest for Middelfartvej. En sådan løsning vil bl.a. medføre, at der skal<br />

etableres lange ramper fra Korsebjergvej til en stibro, der vil få en uacceptabel<br />

højde på 7-8 m over det omgivende terræn, idet motorvejen det pågældende sted er<br />

beliggende på en dæmning.<br />

77


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Figur 5.16:<br />

Forslag C til udbygning<br />

af TSA 53 Odense Vest.<br />

78<br />

Forslag C<br />

I forslag C udformes tilslutningsanlægget som en stor 2-sporet fordelerring med en<br />

diameter på ca. 150 m. En tilsvarende løsning fi ndes på strækningen syd om Odense<br />

ved TSA 51.


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Der anlægges en vestvendt ’shuntrampe’ uden på fordelerringen. Herved kan trafi k fra<br />

Odense mod Middelfart køre på motorvejen uden først at skulle igennem fordelerringen.<br />

Tilslutningsanlægget udformes i øvrigt som et ruderanlæg med ramper, der sluttes til<br />

fordelerringen.<br />

Cykelstierne langs Middelfartvej samles syd og nord for motorvejen til en dobbeltrettet<br />

sti, der føres under fordelerringen og over motorvejen på en stibro, der placeres<br />

midt i fordelerringen.<br />

Forslaget forudsætter, at den eksisterende bro nedrives, og at der istedet anlægges to<br />

nye vejbroer og en stibro.<br />

TSA 54 - Vissenbjerg<br />

Der er dårlige oversigtsforhold i rampekrydsene på det nuværende tilslutningsanlæg,<br />

der er udformet som et ruderanlæg, jf. fi g. 5.17. Lange vindmølletransporter kan kun<br />

med besvær komme til og fra motorvejen.<br />

En større landbrugsejendom lige nord for motorvejen har beboelse og driftsbygninger<br />

med vejadgang til Søndersøvej tæt ved den vestvendte tilkørselsrampe.<br />

Der er skitseret to forslag til fremtidig udformning af tilslutningsanlægget, benævnt<br />

forslag A og B.<br />

79


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Figur 5.17:<br />

Det nuværende<br />

tilslutningsanlæg TSA<br />

54 Vissenbjerg, set mod<br />

vest<br />

80<br />

Forslag A<br />

I forslag A, der forudsætter at den eksisterende bro genanvendes, udformes tilslutningsanlægget<br />

med rundkørsler nord og syd for motorvejen. Den nordlige rundkørsel<br />

placeres ca. 100 m fra motorvejen for at få plads til en ny særskilt indkørsel til en<br />

landbrugsejendom på den vestlige side af Søndersøvej. Den nordvestlige rampe sluttes<br />

direkte til Søndersøvej som i dag, og der etableres et overkørbart areal, hvorpå lange<br />

transporter kan dreje ned på motorvejen.<br />

Forslag B<br />

I forslag B etableres i princippet en ’symmetrisk’ løsning med rundkørsler nord og syd for<br />

motorvejen. En sådan løsning medfører, at der skal opføres en ny bro over motorvejen.<br />

Forslag A er valgt som hovedforslag efter en samlet vurdering af de vejtekniske og<br />

økonomiske konsekvenser.


Figur 5.18:<br />

Det nuværende<br />

tilslutningsanlæg TSA 55<br />

Aarup, set mod vest<br />

Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

TSA 55 - Aarup<br />

Der er dårlige oversigtsforhold i rampekrydsene på det nuværende tilslutningsanlæg,<br />

der er udformet som et ruderanlæg.<br />

To højspændingsmaster er placeret lige syd for anlægget.<br />

Tilslutningsanlægget ombygges, idet den eksisterende bro forudsættes genanvendt og<br />

der anlægges nye rundkørsler nord og syd for motorvejen.<br />

Den sydlige rundkørsel og de tilsluttede ramper placeres under hensyntagen til elmasterne<br />

øst for rundkørslen.<br />

81


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Figur 5.19:<br />

Det nuværende<br />

tilslutningsanlæg TSA 56<br />

Ejby, set mod vest<br />

82<br />

TSA 56 - Ejby<br />

Der er dårlige oversigtsforhold i rampekrydsene på det nuværende tilslutningsanlæg,<br />

der er udformet som et ruderanlæg.<br />

Tilslutningsanlægget ombygges, idet den eksisterende bro forudsættes genanvendt og<br />

der anlægges nye rundkørsler nord og syd for motorvejen.


Figur 5.20:<br />

Det nuværende<br />

tilslutningsanlæg TSA<br />

57 Nørre Aaby, set mod<br />

vest<br />

TSA 57 - Nørre Aaby<br />

Det nuværende tilslutningsanlæg er udformet som et S-anlæg.<br />

Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Den sydlige del af anlægget ombygges til principielt samme udformning som det eksisterende<br />

anlæg, idet den østvendte tilkørselsrampe dog forløber tættere ved motorvejen.<br />

I den nordlige del af anlægget tilpasses ramperne til den udbyggede motorvej. I øvrigt<br />

ingen ændringer.<br />

83


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

84<br />

TSA 58 - Middelfart<br />

Tilslutningsanlægget er udformet som et ruderanlæg.<br />

Rampekrydsene blev i 2005 udpeget som sorte pletter med mange uheld grundet dårlige<br />

oversigtsforhold, kombineret med høj hastighed på Jyllandsvej. På baggrund af<br />

sortplet-analysen blev rampekrydsene i 2006 ombygget til signalregulerede kryds,<br />

med mulighed for gennemkørsel af op til 22 m lange køretøjer<br />

Der er skitseret 4 forslag til fremtidig udformning af tilslutningsanlægget, benævnt<br />

forslag A, B, C og D.<br />

Forslag A<br />

I forslag A forudsættes de signalregulerede rampekryds bibeholdt, men ombygget så<br />

50 m lange transporter kan komme igennem anlægget til og fra motorvejen.<br />

Trafi kalt indebærer det, at der skal anlægges ekstra svingbaner på Jyllandsvej henover<br />

vejbroen, og at al stitrafi k langs Jyllandsvej føres gennem rampekrydsene. Forslag A<br />

medfører, at den eksisterende bro over motorvejen skal udskiftes.<br />

I forslag B, C og D ombygges tilslutningsanlægget, idet der anlægges nye 2-sporede<br />

rundkørsler nord og syd for motorvejen. Også i løsning B, C og D forudsættes den eksisterende<br />

bro udskiftet.<br />

Uden på rundkørslerne anlægges shuntspor, hvorved trafi k til og fra Jylland kan køre<br />

uden om rundkørslerne.<br />

Forslag B, C og D adskiller sig fra hinanden ved forskellige linieføringer for en stiforbindelse<br />

henover motorvejen.


Figur 5.21:<br />

Det nuværende<br />

tilslutningsanlæg TSA 58<br />

Middelfart, set mod vest<br />

(Bearbejdet foto)<br />

Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Forslag B<br />

I forslag B anlægges en dobbeltrettet sti, der føres over motorvejen ca. 250 m vest for<br />

Jyllandsvej. Stien forløber fra Skovsvinget langs vestsiden af samkørselspladsen, over<br />

motorvejen og langs nordsiden af tilkørselsrampen.<br />

Forslag C<br />

I forslag C anlægges en dobbeltrettet sti, der føres over motorvejen ca. 250 m øst for<br />

Jyllandsvej. Stien forløber fra den nuværende rundkørsel ved Skovsvinget langs vestsiden<br />

af Jyllandsvej, under den sydvestlige frakørselsrampe og under Jyllandsvej i vejbroens<br />

sydlige sidefag, over motorvejen og under frakørselsrampe nordøst.<br />

Forslag D<br />

I forslag D anlægges en dobbeltrettet sti, der føres over motorvejen langs den østlige<br />

side af en ny bro. Stien forløber fra den nuværende rundkørsel ved Skovsvinget<br />

langs vestsiden af Jyllandsvej, under den sydvestlige frakørselsrampe og under Jyllandsvej<br />

i vejbroens sydlige sidefag, via en sløjfe over motorvejen langs den østlige<br />

side af den eksisterende vejbro og under den nordøstlige frakørselsrampe.<br />

85


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Figur 5.22:<br />

Området omkring<br />

Aulbyvej, set mod<br />

øst, hvor der foreslås<br />

etableret et nyt TSA 58a<br />

Middelfart Øst<br />

86<br />

Forslag D anses for at være den bedste løsning efter en samlet vurdering af de vej- og<br />

stitekniske forhold samt de arkitektoniske og økonomiske konsekvenser. Forslag D<br />

indgår derfor i hovedforslaget.<br />

5.10 Forslag om nyt tilslutningsanlæg<br />

Nyt TSA 58a øst for Middelfart<br />

Da TSA 58 Middelfart forventes at blive trafi kalt overbelastet i perioden frem til 2025,<br />

bl.a. fordi Middelfart Kommune har udlagt betydelige arealer til by- og erhvervsudvikling<br />

syd for motorvejen og øst for Middelfart by, foreslåes anlagt et nyt tilslutningsanlæg<br />

TSA 58a øst for Middelfart.<br />

Forslaget indebærer, at der etableres et nyt tilslutningsanlæg med tilslutning til den<br />

eksisterende kommunevej Aulbyvej, ca. 3,5 km øst for TSA 58. Aulbyvej, der i dag er<br />

ført over motorvejen, har mod syd forbindelse til Odensevej og via denne til Middelfart<br />

og Nørre Aaby.


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

TSA 58a forudsættes udformet som et ruderanlæg med rundkørsler nord og syd for<br />

motorvejen. Tilslutningsanlægget dimensioneres for særtransporter, der er 50 m lange.<br />

Til- og frakørselsramperne nord for motorvejen skal anlægges henover naturgasledningen<br />

med deraf følgende restriktioner.<br />

Den nuværende bro, der fører Aulbyvej over motorvejen, forudsættes udskiftet p.g.a.<br />

større belastninger fra tunge køretøjer efter etablering af et nyt tilslutningsanlæg.<br />

Eventuelle ændringer af Aulbyvej mellem Odensevej og den sydlige rundkørsel samt<br />

ombygning af krydset Aulbyvej/Odensevej, der er beliggende ca. 0,8 km syd for motorvejen,<br />

forudsættes at ske i Middelfart Kommunes regi.<br />

5.11 Udbygning af sideanlæg (rastepladser)<br />

Der er i dag følgende sideanlæg på strækningen:<br />

Serviceanlæggene Kildebjerg Nord og Syd<br />

Infoterierne Lillebælt Nord og Syd<br />

Den ubemandede rasteplads Ålsbo Nord (er under udvikling)<br />

Der er på baggrund af <strong>Vejdirektoratet</strong>s observationer på sideanlæggene samt drøftelser<br />

med DTL (Dansk Transport og Logistik) og med operatørerne på de forskellige sideanlæg<br />

foretaget vurderinger af behov og muligheder for at udbygge anlæggene.<br />

Behovet for parkeringspladser på de 4 anlæg, fremskrevet til 2015, fremgår af tabel<br />

5.1, hvor der i parentes ( ) er anført stigningen i % i forhold til det nuværende antal<br />

parkeringspladser.<br />

Anlæg Antal<br />

personbiler<br />

Antal<br />

campere<br />

Tabel 5.1: Skønnet behov for parkeringspladser på sideanlæggene i 2015<br />

Antal<br />

lastbiler/busser<br />

Kildebjerg Nord 129 (+75 %) 13 (+85 %) 50 (+55 %) 192<br />

Kildebjerg Syd 69 (+65 %) 11 (+40 %) 33 (+65 %) 113<br />

Lillebælt Syd 130 (+60 %) 15 (+65 %) 31 (+70 %) 176<br />

Lillebælt Nord 106 (+85 %) 10 (+65 %) 29 (+190 %) 145<br />

Sideanlæggene kan i princippet udbygges enten ved ’knopskydning’, hvor de supplerende<br />

parkeringspladser og andre faciliteter placeres ’uden på’ de nuværende anlæg,<br />

eller ved at fastholde en bestemt hovedstruktur for anlæggene, hvorved det tilstræbes<br />

at brugerne af anlæggene får nemt ved at orientere sig på og benytte anlæggene. I<br />

forslaget til udbygning af sideanlæggene er det valgt at lægge sidstnævnte princip til<br />

grund ved skitsering af udbygningsløsninger.<br />

I alt<br />

87


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

Figur 5.23:<br />

Kildebjerg Nord -<br />

Udbygningsprincip<br />

88<br />

Med dette udgangspunkt kan sideanlæggene principielt udbygges på to måder, enten<br />

langs med motorvejen eller ved en udbygning ind i landskabet.<br />

Det er her valgt primært at udbygge anlæggene langs med motorvejen - dog således, at<br />

de dele af anlægget Lillebælt Syd, der i dag omfatter et betydeligt antal parkeringspladser<br />

og rekreative faciliteter i ’baglandet’, udvides under hensyntagen til disse forhold.<br />

Camper Personbiler<br />

Butik / Toilet<br />

Lastvogn/bus<br />

Støjvold<br />

“Nær-Picnic”<br />

Område hvor beplantning prioriteres<br />

Parkeringsområder<br />

Ny funktion/bygning<br />

Principiel organisering<br />

“Fast lane”<br />

Restaurant/butik<br />

Benzin<br />

Picnic<br />

Benzin<br />

Eks. tilbygning<br />

Ifi g. 5.23 er det vist, hvorledes eksempelvis Kildebjerg Nord foreslås disponeret ud<br />

fra funktionelle hensyn - udbygning langs med motorvejen, og med den tunge trafi k<br />

placeret nærmest motorvejen.<br />

I Kapitel 6 er der redegjort nærmere for, hvorledes de enkelte sideanlæg foreslås udbygget.<br />

5.12 Motorvejens afvandingssystem<br />

Det arbejde, som netop er gennemført og rapporteret af den tværministerielle arbejdsgruppe<br />

for klimatilpasning med <strong>Vejdirektoratet</strong> som aktiv deltager, bygger på entydige<br />

vurderinger fra IPCC (International Panel on Climate Change) om stigende nedbørsintensiteter<br />

og nedbørsmængder på både kort og længere sigt. Med baggrund i de generelle<br />

anbefalinger i denne rapport er afvandingssystemet dimensioneret med to forskellige<br />

sæt af forudsætninger vedrørende nedbørsintensiteter m.v.:


Figur 5.24:<br />

Trafi kledelse ved<br />

udbygning af<br />

Køge Bugt Motorvejen<br />

syd for København<br />

Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

System A: Afvandingssystemet for den udbyggede motorvej dimensioneres<br />

i henhold til vejreglerne. Hvis regnintensiteten bliver større end forudsat i<br />

vejreglerne, vil motorvejen i længere tid end forudsat her kunne oversvømmes, og<br />

aquaplanning vil øge risikoen for trafi kuheld.<br />

System B: Afvandingssystemet dimensioneres for en større nedbørsintensitet end<br />

vejreglernes forudsætninger og med en ekstra sikkerhed, hvilket medfører, at<br />

ledningssystemets kapacitet alt i alt skal øges med 30-40 % i forhold til System<br />

A. Sådanne forudsætninger anvendes allerede af en række kommuner ved<br />

igangværende planlægning og forstærkning af kommunale afl øbssystemer.<br />

System A indgår i hovedforslaget, jf. kapitel 6, medens System B indgår som en variant<br />

til hovedforslaget.<br />

5.13 Trafi kledelse<br />

Blandt de tiltag, der kan overvejes vedrørende trafi kledelse i forbindelse med en udbygning<br />

af motorvejen, er undersøgt<br />

Et grundsystem, bestående af et kommunikationssystem, IT-systemer og<br />

dataindsamling<br />

• Vognbaneregulering, herunder evt. anvendelse af nødspor<br />

• Hastighedsregulering<br />

Køvarsling<br />

Kameraovervågning<br />

Udvidet beredskab på arbejdsstrækningen (vejassistance)<br />

Nødtelefoner<br />

Elektroniske fartvisere<br />

• Variable advarsels- og teksttavler<br />

Udvidet trafi kantinformation på rastepladser, transportcentre m.m.<br />

• Informationskampagner<br />

89


Kapitel 5 - Undersøgte muligheder<br />

90<br />

De fl este af tiltagene kan være relevante i anlægsperioden – nogle af dem også som<br />

permanente elementer på den udbyggede motorvej.<br />

I forbindelse med beskrivelsen af hovedforslaget og varianter i kapitel 6 er der redegjort<br />

for, hvilke tiltag der foreslås inkluderet i hovedforslaget, og hvilke tiltag, der er<br />

varianter (tilvalgsmuligheder) til hovedforslaget. I kapitel 6 beskrives endvidere, hvilke<br />

tiltag, der foreslås gjort permanente på den færdige vej.<br />

5.14 Vurderinger af de skitserede udbygningsmuligheder<br />

Der er gennemført en vurdering af forskellige udbygningsmuligheder for motorvejen<br />

og for tilslutningsanlæg og sideanlæg mellem Odense Vest og Middelfart. I denne proces<br />

er nogle løsninger blevet valgt fra, mens andre er blevet udpeget til mere detaljerede<br />

undersøgelser.<br />

Alternativerne er vurderet m.h.t. følgende forhold:<br />

Alternativernes trafi kale konsekvenser – hvor meget øges kapaciteten på<br />

motorvejen, og hvor meget afl astes det øvrige vejnet<br />

Vejtekniske og trafi ksikkerhedsmæssige forhold<br />

Miljømæssige konsekvenser<br />

Arealbehov og ekspropriationsomfang<br />

Æstetik<br />

Økonomi<br />

5.15 Hovedforslag og varianter<br />

På baggrund af de undersøgelser, der er foretaget, peger <strong>Vejdirektoratet</strong> på løsningen<br />

med: En symmetrisk udbygning af Den Fynske Motorvej fra 4 til 6 spor mellem Odense<br />

Vest og Middelfart som Hovedforslaget. Hovedforslaget beskrives nærmere i kapitel 6.<br />

Som Varianter (tilvalgsmuligheder) til Hovedforslaget beskrives i kapitel 6:<br />

Motorvejens afvandingssystem dimensioneret for en større regnintensitet som følge<br />

af mulige klimaforandringer (System B)<br />

Supplerende trafi kledelsestiltag<br />

TSA 53 Odense Vest udbygget enten som et ruderanlæg med rampekrydsene udformet<br />

som 2-sporede rundkørsler på Middelfartvej, eller som et ruderanlæg med<br />

en stor fordelerring<br />

Konsekvenserne af de forskellige udbygningsmuligheder er omtalt i kapitel 7-13.


6. Hovedforslag og varianter<br />

Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> har ud fra en samlet afvejning af de undersøgte forslags fordele og<br />

ulemper m.h.t. trafi kal og vejteknisk funk tionalitet samt de miljømæssige og økonomiske<br />

konsekvenser udpeget løsningen med en symmetrisk udbygning af motorvejen<br />

mellem Odense Vest og Middelfart fra 4 til 6 spor som det bedste forslag. Dette forslag<br />

benævnes i VVM-redegørelsen Hovedforslaget.<br />

Sidst i kapitlet redegøres for forskellige varianter, der kan kombineres med hovedforslaget.<br />

Konsekvensvurderinger af hovedforslaget og varianterne omtales i kapitel 7-13.<br />

Bagest i rapporten er der oversigtskort, hvor hovedforslaget er tegnet ind på luftfoto af<br />

det eksisterende motorvejsanlæg. Her er desuden vist, hvor der i hovedforslaget forudsættes<br />

etableret nye støttevægge og støjskærme.<br />

91


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

60<br />

92<br />

59<br />

Middelfart<br />

Figur 6.1:<br />

Oversigt over<br />

Hovedforslagets<br />

udstrækning og<br />

tilslutningsanlæg<br />

58<br />

58a<br />

Nørre Aaby<br />

57<br />

Båring<br />

56<br />

Assens<br />

Ejby<br />

Brenderup<br />

Gelsted<br />

6.1 Hovedforslaget<br />

55<br />

Aarup<br />

Vissenbjerg<br />

Afgrænsning<br />

Mod øst påbegyndes udbygningen af motorvejen fra 4 til 6 spor af vejgeometriske og<br />

trafi ksikkerhedsmæssige årsager ca. 2 km øst for TSA 53 Odense Vest, da der er meget<br />

kort afstand mellem de vestvendte ramper ved TSA 53 og de østvendte ramper til sideanlæggene<br />

Kildebjerg Nord og Syd. Udbygningen sker ved en gradvis udvidelse mod<br />

vest af midterrabatten fra 3 til 4 m, etablering af nye nødrabatter uden på den udvidede<br />

midterrabat samt ved en udvidelse af kørebanearealet, så der bliver plads til 3 kørespor<br />

i hver retning. Nye nødspor anlægges uden på køresporene.<br />

Mod vest afsluttes udbygningen ved TSA 58 Middelfart, hvor det nye tværprofi l med<br />

3 kørespor i hver retning løber over i det nuværende 6-sporede tværprofi l øst for TSA<br />

58. Her afsluttes også nødrabatterne langs midterrabatten, idet denne løber over i den<br />

nuværende midterrabat, hvis bredde gradvis reduceres frem mod Lillebæltsbroen. De<br />

vestvendte ramper ved TSA 58 tilpasses til det nye tilslutningsanlæg. Der anlægges<br />

nødspor langs de vestvendte ramper.<br />

Udbygningsstrækningen har en samlet længde på ca. 34 km.<br />

54<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Glamsbjerg<br />

Særslev<br />

Morud<br />

Søndersø<br />

53<br />

Tommerup<br />

Korup<br />

52<br />

51<br />

Otterup<br />

50<br />

Højby<br />

Odense<br />

49


Nuværende tværprofi l<br />

Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Figur 6.2: Tværprofi l ved udbygning fra 4 til 6 spor. Til sammenligning er vist det nuværende tværprofi l mellem<br />

Odense Vest og Middelfart.<br />

6.2 Tværprofi l<br />

Motorvejen anlægges på hele udbygningsstrækningen som en 6-sporet motorvej<br />

med et 38,5 m bredt tværprofi l bestående af 2 kørebaner à 12,25 m afstribet med 3<br />

kørespor à 3,75 m og 2 kantbaner à 0,5 m, 2 belagte nødrabatter à 1,0 m ind mod<br />

midterrabatten, en 4 m bred midterrabat med stålautoværn og græs eller lav vegetation<br />

samt 2 nødspor à 3,0 m og 2 yderrabatter à 1,0 m med stålautoværn.<br />

Tværfaldet på kørebanerne ændres fra de nuværende 15-20 ‰ til 25 ‰ for at sikre, at<br />

regn- og smeltevand hurtigt kan løbe væk fra kørebanen.<br />

6.3 Hastighed<br />

Den tilladte hastighed på den udbyggede motorvej forudsættes fortsat at være 130<br />

km/t. Dog skiltes med 110 km/t på strækningen øst for sideanlæggene Kildebjerg Nord<br />

og Syd samt på strækningen fra øst for TSA 58 Middelfart og mod vest frem til Lillebæltsbroen.<br />

Valg af hastighedsniveau er et resultat af vejtekniske og trafi ksikkerhedsmæssige forhold.<br />

6.4 Nødspor<br />

Der etableres 3,0 m brede og gennemgående nødspor langs motorvejen på hele udbygningsstrækningen.<br />

Der etableres kantopsamling for vejvand i ydersiden af nødsporene.<br />

Nødsporene langs ramper er ligeledes 3,0 m brede.<br />

93


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

94<br />

Nødsporene udføres med tilstrækkelig bæreevne til trafi kbelastningen i anlægsperioden<br />

og i driftssituationer, hvor trafi kken - f.eks. ved belægningsarbejder - overledes fra<br />

én køreretning til den modsatte og derved benytter nødsporet som kørespor.<br />

6.5 Belægning<br />

Hovedforslaget omfatter anvendelse af en belægning – en såkaldt tyndlagsbelægning -<br />

som medfører mindre støj end den belægning, der i dag anvendes på motorvejen.<br />

Vedrørende forskellige belægningstypers støjmæssige konsekvenser henvises til omtalen<br />

i kapitel 9 Støj.<br />

6.6 Tilslutningsanlæg og rampetilslutninger<br />

Mellem Odense Vest og Middelfart er der i alt 6 tilslutningsanlæg, i det følgende benævnt<br />

TSA 53-TSA 58, der alle foreslås ombygget som led i udvidelsen af motorvejen<br />

fra 4 til 6 spor. Der foreslås desuden etableret et nyt tilslutningsanlæg TSA 58a Middelfart<br />

Øst, ca. 3,5 km øst for TSA 58 Middelfart.<br />

Alle tilslutningsanlæg om- og udbygges, så de med mindre tilpasninger kan anvendes<br />

ved en eventuel senere udbygning af motorvejen til 8 spor.<br />

I det følgende beskrives alle væsentlige ændringer i forhold til den nuværende udformning<br />

af tilslutningsanlæggene.<br />

TSA 53 - Odense Vest<br />

Tilslutningsanlægget er i dag udformet som et ruderanlæg, hvor én af ramperne – fra<br />

Odense mod Middelfart - er udformet således, at der er mulighed for at køre direkte på<br />

motorvejen uden først at køre igennem et rampekryds. Tilslutningsanlæggets udformning<br />

gør visse svingmuligheder vanskelige eller umulige, idet f. eks. trafi kanter fra syd<br />

ikke har mulighed for at køre på motorvejen i vestgående retning. Den sydvestlige frakørselsrampe<br />

har begyndende kapacitetsproblemer, hvilket giver anledning til tilbagestuvning<br />

på motorvejen i myldretiden.<br />

En cykelsti krydser tilfartsrampen fra Odense mod Middelfart i niveau.<br />

Der er en samkørselsplads nord for anlægget.


Figur 6.3:<br />

Forslag til fremtidig<br />

udformning af TSA 53<br />

Odense Vest<br />

Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Tilslutningsanlægget foreslås ombygget således, at det nordlige rampekryds udformes<br />

som en 2-sporet rundkørsel, uden på hvilken der anlægges en vestvendt ’shuntrampe’,<br />

hvorved trafi k fra Odense mod Middelfart kan køre på motorvejen uden først at skulle<br />

igennem rundkørslen, jf. fi g. 6.3. Løsningen sikrer, at trafi kanter fra syd får mulighed<br />

for at køre på motorvejen i vestgående retning.<br />

De sydlige ramper ombygges til et ’halvt B-anlæg’.<br />

Stierne langs Middelfartvej samles i en dobbeltrettet fællessti ude af niveau, der forløber<br />

under og herefter syd for Middelfartvej, under den nordøstlige frakørselsrampe,<br />

over motorvejen i østsiden af den eksisterende bro, under de sydlige ramper og videre<br />

under og langs Middelfartvej mod Vissenbjerg.<br />

Forslaget medfører, at den eksisterende bro over motorvejen kan genanvendes. Den<br />

nye sydvestlige frakørselsrampe føres under broen i det sydlige sidefag.<br />

Den nuværende samkørselsplads nord for motorvejen bevares og suppleres med en ny<br />

samkørselsplads syd for motorvejen.<br />

95


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Figur 6.4:<br />

Forslag til fremtidig<br />

udformning af TSA 54<br />

Vissenbjerg<br />

96<br />

TSA 54 - Vissenbjerg<br />

Der er dårlige oversigtsforhold i rampekrydsene ved det nuværende tilslutningsanlæg,<br />

der er udformet som et ruderanlæg. Lange vindmølletransporter kan kun med besvær<br />

komme til og fra motorvejen.<br />

En større landbrugsejendom lige nord for motorvejen har beboelse og driftsbygninger<br />

med vejadgang til Søndersøvej tæt ved den vestvendte tilkørselsrampe.<br />

Tilslutningsanlægget foreslås ombygget med rundkørsler nord og syd for motorvejen.<br />

Den nordlige rundkørsel placeres i en vis afstand fra motorvejen for at få plads til en<br />

ny særskilt indkørsel til landbrugsejendommen på den vestlige side af Søndersøvej.<br />

Den nordvestlige rampe sluttes direkte til Søndersøvej som i dag, og der etableres et<br />

overkørbart areal, således at lange transporter kan dreje ned på motorvejen.<br />

Den eksisterende bro forudsættes genanvendt.<br />

Samkørselspladsen syd for motorvejen udvides.


Figur 6.5:<br />

Forslag til fremtidig<br />

udformning af TSA 55<br />

Aarup<br />

Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

TSA 55 - Aarup<br />

Der er dårlige oversigtsforhold i rampekrydsene på det nuværende tilslutningsanlæg,<br />

der er udformet som et ruderanlæg.<br />

To højspændingsmaster er placeret lige syd for anlægget, og der er en samkørselsplads<br />

nord for anlægget.<br />

Tilslutningsanlægget foreslås ombygget som vist i fi g. 6.5, idet der anlægges nye rundkørsler<br />

nord og syd for motorvejen.<br />

Den eksisterende bro forudsættes genanvendt.<br />

Den sydlige rundkørsel og de tilsluttede ramper placeres under hensyntagen til elmasterne<br />

øst for rundkørslen.<br />

Samkørselspladsen nord for rundkørslen udvides.<br />

97


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Figur 6.6: Forslag til<br />

fremtidig udformning af<br />

TSA 56 Ejby<br />

98<br />

TSA 56 - Ejby<br />

Der er dårlige oversigtsforhold i rampekrydsene ved det nuværende tilslutningsanlæg,<br />

der er udformet som et ruderanlæg. Der er en samkørselsplads nord for anlægget.<br />

Tilslutningsanlægget foreslås ombygget som vist i fi g. 6.6, idet der anlægges nye rundkørsler<br />

nord og syd for motorvejen.<br />

Den eksisterende bro forudsættes genanvendt.<br />

Den nuværende samkørselsplads nord for motorvejen bevares.


Figur 6.7:<br />

Forslag til fremtidig<br />

udformning af TSA 57<br />

Nørre Aaby Syd<br />

TSA 57 - Nørre Aaby<br />

Det nuværende tilslutningsanlæg er udformet som et S-anlæg.<br />

Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Den sydlige del af anlægget foreslås ombygget til principielt samme udformning som<br />

det eksisterende anlæg, dog i en lidt mere komprimeret form.<br />

99


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Figur 6.8:<br />

Forslag til fremtidig<br />

udformning af TSA 57<br />

Nørre Aaby Nord<br />

100<br />

Ved den nordlige del af anlægget tilpasses ramperne til den udbyggede motorvej.<br />

I øvrigt ingen ændringer.


Figur 6.9:<br />

Forslag til udformning af<br />

nyt ”TSA 58a Middelfart<br />

Øst”<br />

Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Nyt TSA 58a Middelfart Øst<br />

Forslaget indebærer, at der etableres et nyt tilslutningsanlæg med tilslutning til den<br />

eksisterende kommunevej Aulbyvej, ca. 3,5 km øst for TSA 58. Aulbyvej, der i dag er<br />

ført over motorvejen, har mod syd forbindelse til Hovedvejen og via denne til Middelfart<br />

og Nørre Aaby.<br />

TSA 58a forudsættes udformet som et ruderanlæg med rundkørsler nord og syd for<br />

motorvejen.<br />

Den nuværende bro, der fører Aulbyvej over motorvejen, forudsættes udskiftet ved<br />

etablering af det nye tilslutningsanlæg.<br />

Eventuelle ombygninger af Aulbyvej og af krydset Aulbyvej/Hovedvejen, der er beliggende<br />

ca. 0,8 km syd for motorvejen, forudsættes at ske i Middelfart Kommunes regi.<br />

101


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Figur 6.10:<br />

Forslag til fremtidig<br />

udformning af TSA 58<br />

Middelfart<br />

102<br />

TSA 58 - Middelfart<br />

Tilslutningsanlægget er i dag udformet som et ruderanlæg med signalregulerede kryds,<br />

med mulighed for gennemkørsel af op til 22 m lange køretøjer.<br />

Den sydlige gren af naturgasledningen er beliggende lige syd for den østvendte tilkørselsrampe<br />

og vest for Jyllandsvej.<br />

Tilslutningsanlægget foreslås ombygget som vist i fi g. 6.10, idet der anlægges nye<br />

rundkørsler på Jyllandsvej nord og syd for motorvejen.<br />

Den eksisterende bro forudsættes udskiftet.<br />

Der etableres en dobbeltrettet fællessti ude af niveau, der føres over motorvejen i den<br />

østlige side af den nye bro. Stien forløber fra den nuværende rundkørsel ved Skovsvinget<br />

langs vestsiden af Jyllandsvej, under den sydvestlige frakørselsrampe og under<br />

Jyllandsvej i vejbroens sydlige sidefag, via en sløjfe over motorvejen i østsiden af den<br />

nye bro og via en sløjfe under frakørselsrampe nordøst og Jyllandsvej.<br />

Den nuværende samkørselsplads sydvest for motorvejen foreslås udbygget.


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

6.7 Autoværn<br />

Der opsættes stålautoværn i begge sider af midterrabatten samt i motorvejens yderrabatter,<br />

hvor motorvejen ligger på dæmning med stejle skråninger, eller hvor der er<br />

støjskærme eller andre faste genstande inden for en vis afstand fra kørebanen.<br />

6.8 Afvanding<br />

Der etableres kantopsamling i vejsiderne, og alt vejvand fra kørebanearealer vil blive<br />

ledt i et lukket rørsystem til regnvandsbassiner, der er forsynet med dykkede udløb og<br />

lukkemekanismer. Fra bassinerne, hvor urenheder bundfældes, løber vandet videre i<br />

kontrollerede mængder til de vandløb, der er udpeget som recipienter for bassinerne.<br />

Det afvandingssystem, der er forudsat etableret i hovedforslaget, er dimensioneret i<br />

henhold til vejreglerne.<br />

I én af de varianter, der er beskrevet sidst i kapitlet, forudsættes afvandingssystemet<br />

dimensioneret for en kraftigere regnintensitet. Dette er en mulighed, som er undersøgt<br />

i forbindelse med overvejelser vedrørende forventningerne om stigende regnmængder<br />

i fremtiden.<br />

Eventuelt spild af forurenende stoffer på vejen tilbageholdes med lukkemekanisme i<br />

regnvandsbassinerne, hvor stofferne kan opsamles eller bundfældes.<br />

Udbygningen af motorvejen medfører, at en stor del af det eksisterende afvandingssystem<br />

skal udskiftes. Der anlægges 29 nye regnvandsbassiner, og 7 af de eksisterende<br />

bassiner udbygges.<br />

103


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

104<br />

6.9 Støjskærme<br />

Der opsættes støjskærme langs motorvejen ud for 9 bebyggelser, der er beliggende<br />

nærmere end ca. 150 m fra motorvejen, og hvor der er mere end 5 helårsboliger. Se<br />

kortbilagene bagest i rapporten. Derudover foreslås opsat støjskærme ud for sideanlæggene<br />

Lillebælt Nord og Lillebælt Syd.<br />

Forslag til placering og omtrentlig udstrækning af støjskærmene fremgår af tabel 6.1.<br />

Placering af støjskærm<br />

Længde (m)<br />

Syd for motorvejen ved Skallebølle 350<br />

Nord for motorvejen ved TSA 54 320<br />

Nord for motorvejen ved Gribsvad 540<br />

Nord for motorvejen ved Gremmeløkke 340<br />

Nord for motorvejen ved Indslev 1.750<br />

Syd for motorvejen ved Indslev 530<br />

Syd for motorvejen ved TSA 57 200<br />

Syd for motorvejen ved sideanlæg Lillebælt Syd 290<br />

Nord for motorvejen ved Roerslev 730<br />

Nord for motorvejen ved sideanlæg Lillebælt Nord 300<br />

Nord for motorvejen ved Staurby 1.250<br />

I alt Ca. 6.600 m<br />

Tabel 6.1: Forslag til placering og omtrentlig længde af støjskærme i hovedforslaget.<br />

Støjskærmene vil normalt være ca. 3 m over terræn.<br />

Støjskærmenes detaljerede udformning vil først blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen.<br />

Støjskærme placeres normalt min. 1 m bag autoværnet, så krav til oversigtsforhold,<br />

placering af tavler og skilte samt sikkerhedsafstande fra kørebanekant m.v. kan overholdes.<br />

Ud for sideanlæggene Kildebjerg Nord og Syd foreslås anlagt 2,5 m høje støjvolde<br />

mellem motorvejen og sideanlæggene.<br />

6.10 Belysning<br />

På de skærende veje belyses alle rundkørsler, hvor motorvejsramperne tilsluttes. Desuden<br />

belyses stiforbindelserne i og omkring tilslutningsanlæggene ved Odense Vest og<br />

ved Middelfart.<br />

Der opsættes belysning på sideanlæggene og på samkørselspladserne.


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

6.11 Broer<br />

Det vil være nødvendigt at sideudvide i alt ca. 15 bygværker (”underføringer”), der<br />

fører motorvejen over skærende veje, stier og vandløb. Ved sideudvidelse af bygværkerne<br />

gives tunnelvægge, fl øjvægge og kantbjælker et ensartet præg.<br />

Fugtisoleringen på de fl este af underføringerne er i dårlig tilstand og vil derfor blive<br />

udskiftet i forbindelse med anlægsarbejdet.<br />

For 4 af de overførte broer gælder, at frihøjden under broerne ikke opfylder de nuværende<br />

krav. Broerne, der fører <strong>Bog</strong>ensevej (TSA 55), Gelstedvej og Nørregade (TSA 56)<br />

over motorvejen, skal hæves ca. 20 cm, medens frihøjdekravet for broen med Hønnerupvej<br />

forventes klaret ved at sænke længdeprofi let for den nuværende vej.<br />

3 af de broer, der fører skærende veje over motorvejen, skal udskiftes. Det drejer sig<br />

om broerne, der fører Spedsbjergvej, Aulbyvej (ved nyt TSA 58a Middelfart Øst) og<br />

Jyllandsvej (ved TSA 58 Middelfart) over motorvejen. Sidstnævnte bro udføres med<br />

en dobbeltrettet sti i broens østlige side.<br />

Udformningen af nye broer, der føres over motorvejen, skal være med til at understrege<br />

motorvejens karakter som en strækning i det åbne land.<br />

I kapitel 8 Visuelle forhold er der vist skitsemæssige forslag til udformning af de broer,<br />

der skal udskiftes, samt forslag til beplantning omkring de overførte broer.<br />

6.12 Faunapassager<br />

Der foreslås etableret 6 nye faunapassager under motorvejen:<br />

En våd passage ved Gremmeløkke Å. Passagen udføres med en højde på 5 m og en<br />

bredde på 12,5 m. Åen placeres midt i passagen.<br />

4 tørre passager (med en diameter på ca. 1,6 m) henholdsvis øst for Gadsbøllevej,<br />

øst for Roldvej, vest for <strong>Bog</strong>ensevej og ved siden af Aulby Mølleå.<br />

• En paddeunderføring (med en diameter på ca. 1,4 m) øst for TSA 53 Odense Vest.<br />

Det foreslås endvidere, at der i siderabatterne i underføringerne af Roldvej og Kelstrupskovvej<br />

udlægges fl is eller lignende, da dette formentlig kan få mindre dyr til at<br />

benytte vejunderføringerne.<br />

6.13 Beplantning<br />

Beplantningen langs motorvejen skal være med til at understrege vejens karakter.<br />

Midterrabatten tilsås med græs.<br />

På baggrund af den gennemførte landskabsanalyse, jf. kapitel 8 Visuelle forhold, foreslås<br />

at motorvejen gives forskellige udtryk på henholdsvis den vestlige, den midterste og den<br />

østlige del af udbygningsstrækningen, og at dette understøttes af beplantningen:<br />

105


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Figur 6.11:<br />

Forslag til beplantning<br />

langs motorvejen på den<br />

vestlige del (øverst), på<br />

den midterste del og på<br />

den østlige del (nederst)<br />

af motorvejen.<br />

106<br />

• På den vestlige strækning fjernes tilfældig beplantning langs vejen, og der plantes<br />

ikke nyt langs motorvejen. I midterrabatten suppleres græs med lav vegetation.<br />

På den midterste del tilplantes med mindre træer og buske i grupper, så udkig til<br />

siden bevares.<br />

• På den østlige del tilplantes langs siderne af motorvejen med en kraftig<br />

træbeplantning.<br />

Sideanlæg (rastepladser) og sidearealer ved tilslutningsanlæggene tilplantes med skovbundsplanter<br />

og mindre træer.<br />

6.14 Trafi kledelse<br />

Styring af trafi k, herunder trafi kantinformation, kaldes med en fælles betegnelse trafi kledelse.


Figur 6.12:<br />

Hastighedsregulering<br />

ved udbygning af Køge<br />

Bugt Motorvejen syd<br />

for København<br />

Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Formålet med et trafi kledelsessystem er dels at sikre en god afvikling af trafi kken i<br />

anlægsperioden og efter vejens udbygning, dels at give trafi kanterne god og relevant<br />

information om fremkommelighed, vejarbejder og uheld m.v.<br />

Hovedforslagets trafi kledelsessystemer omfatter som udgangspunkt i anlægsperioden<br />

følgende tiltag:<br />

Et grundsystem, bestående af et kommunikationssystem, IT-systemer og<br />

dataindsamling<br />

Hastighedsregulering<br />

Køvarsling<br />

Kameraovervågning<br />

Udvidet beredskab på arbejdsstrækningen<br />

Nødtelefoner<br />

Elektroniske fartvisere<br />

Variable advarsels- og teksttavler, herunder information om forventede rejsetider<br />

Øvrige elektroniske trafi kantinformations-services via internet m.v.<br />

Informationskampagner<br />

I hovedforslaget foreslås som udgangspunkt følgende tiltag til trafi kledelse gjort permanente,<br />

så de også anvendes på den færdige vej:<br />

Grundsystemet, bestående af kommunikationssystem, IT-systemer og dataindsamling<br />

Kameraovervågning<br />

Nødtelefoner<br />

Variable advarsels- og teksttavler på udvalgte lokaliteter, herunder information om<br />

forventede rejsetider<br />

Øvrige elektroniske trafi kantinformations-services<br />

Som følge af den hastige teknologiske udvikling inden for systemer til trafi kledelse vil<br />

der blive foretaget en nærmere analyse heraf i detailprojekteringsfasen.<br />

107


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

108<br />

Under Varianter til hovedforslaget omtalt andre trafi kledelseselementer, som kan overvejes<br />

taget i anvendelse med henblik på en forbedret afvikling af trafi kken under arbejdets<br />

udførelse, og evt. også på den færdige vej.<br />

6.15 Hegn<br />

Der opsættes dyre- og paddehegn langs motorvejen omkring faunapassager samt på<br />

delstrækninger, hvor der er beplantning tæt ved motorvejen, og i øvrigt hvor der kan<br />

være væsentlig risiko for påkørsel af dyr.<br />

Omfanget af hegn er nærmere beskrevet i rapport 319 Miljøvurdering.<br />

6.16 Tavler og øvrigt vejudstyr<br />

Skiltning etableres dels ved benyttelse af eksisterende tavler, dels ved opsætning af<br />

nye tavler.<br />

6.17 Fremmede ledninger<br />

Forslaget om udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor vil berøre en række ledningsanlæg<br />

(naturgas, el, tele og vand m.v.). Udgifter til omlægning eller forstærkning af berørte<br />

ledninger er vurderet i forbindelse med VVM-undersøgelsen.<br />

Energinet.dk, der er ledningsejer for naturgastransmissionsledningen nord for motorvejen,<br />

har vurderet de tekniske og økonomiske konsekvenser af at skulle forstærke,<br />

udskifte eller på anden vis beskytte gasledningen på de lokaliteter, hvor motorvejsudbygningen<br />

vil gøre dette nødvendigt. Energinet.dk har anslået de samlede udgifter hertil<br />

til mellem 27 og 64 mio. kr. (sandsynlig udgift 53 mio. kr.), afhængig af omfanget<br />

af omlægninger.<br />

Der vil, inden arbejdet igangsættes, blive gennemført en risikoanalyse af motorvejsudbygningen<br />

i relation til gasledningen med tilhørende måler- og regulatorinstallationer.<br />

Risikoanalysen, der skal omfatte såvel anlægsperioden som den udbyggede vej, gennemføres<br />

i et samarbejde mellem Energinet.dk og <strong>Vejdirektoratet</strong> samt Arbejdstilsynet,<br />

der er myndighed for så vidt angår gastransmissionssystemet.<br />

Energinet.dk er også ledningsejer for 400 kV-luftledningsanlægget syd for motorvejen<br />

mellem TSA 54 og TSA 55. Energinet.dk har vurderet, at to stålmaster skal løftes ca.<br />

2 m som følge af den foreslåede udformning af TSA 55 Aarup, og at udgifterne hertil<br />

andrager ca. 0,5-1,0 mio. kr.<br />

6.18 Samkørselspladser<br />

De eksisterende samkørselspladser bibeholdes eller udbygges, og der anlægges nye<br />

pladser som beskrevet ovenfor under tilslutningsanlæg og rampetilslutninger.<br />

6.19 Udbygning af sideanlæg (rastepladser)<br />

På baggrund af det forventede øgede behov for parkeringspladser og andre faciliteter<br />

på sideanlæggene er der udarbejdet forslag til udbygning af disse anlæg.


Figur 6.13:<br />

Forslag til udbygning af<br />

Kildebjerg Nord<br />

Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Forslagene, der vises i det følgende, skal bearbejdes i den efterfølgende projekteringsfase.<br />

På alle fi re sideanlæg etableres parkeringspladser for lange køretøjer, herunder modulvogntog,<br />

nærmest ved motorvejen.<br />

Sideanlæggene kan efter mindre ombygninger af til- og frakørselsramperne indgå i en<br />

eventuel udbygning af motorvejen til 8 spor.<br />

Kildebjerg Nord<br />

Forslag til et udbygget anlæg er vist i fi g. 6.13.<br />

Forslaget medfører, at antallet af parkeringspladser til personbiler, campere og lastvogne/busser<br />

øges med henholdsvis 56, 6 og 18 pladser.<br />

Den del af anlægget, der er beliggende øst for de nuværende tank- og publikumsfaciliteter,<br />

bibeholdes stort set uændret. Anlægget udbygges mod vest parallelt med motorvejen,<br />

og det foreslås at der etableres en ny bygning med toilet og butik pga. lange gåafstande<br />

fra de vestligste parkeringspladser til de nuværende publikumsfaciliteter.<br />

Der anlægges en ca. 2,5 m høj støjvold mellem sideanlægget og motorvejen.<br />

109


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Figur 6.14:<br />

Forslag til udbygning af<br />

Kildebjerg Syd<br />

110<br />

Kildebjerg Syd<br />

Forslag til et udbygget anlæg er vist i fi g. 6.14.<br />

Forslaget medfører, at antallet af parkeringspladser til personbiler, campere og lastvogne/busser<br />

øges med henholdsvis 27, 3 og 13 pladser.<br />

Den del af anlægget, der er beliggende vest for de nuværende tank- og publikumsfaciliteter,<br />

bibeholdes stort set uændret. Anlægget udbygges mod øst parallelt med motorvejen,<br />

og det foreslås at der etableres en ny bygning med toilet og butik pga. lange<br />

gåafstande fra de østligste parkeringspladser til de nuværende publikumsfaciliteter.<br />

Der anlægges en ca. 2,5 m høj støjvold mellem sideanlægget og motorvejen.


Figur 6.15:<br />

Forslag til udbygning af<br />

Lillebælt Syd<br />

Lillebælt Syd<br />

Forslag til et udbygget anlæg er vist i fi g. 6.15.<br />

Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Forslaget medfører, at antallet af parkeringspladser til personbiler, campere og lastvogne/busser<br />

øges med henholdsvis 48, 6 og 13 pladser.<br />

Den del af anlægget, der er beliggende vest for de nuværende infoterie- og øvrige publikumsfaciliteter,<br />

bibeholdes stort set uændret. Anlægget udbygges dels mod øst parallelt<br />

med motorvejen, dels med fl ere parkeringspladser til personbiler i området syd for<br />

infoteriebygningen. Det foreslås at der etableres en ny toiletbygning på den østlige del<br />

af anlægget.<br />

Der opsættes en ca. 3 m høj støjskærm mellem sideanlægget og motorvejen.<br />

111


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Figur 6.16:<br />

Forslag til udbygning af<br />

Lillebælt Nord<br />

112<br />

Lillebælt Nord<br />

Forslag til et udbygget anlæg er vist i fi g. 6.16.<br />

Forslaget medfører, at antallet af parkeringspladser til personbiler, campere og lastvogne/busser<br />

øges med henholdsvis 48, 4 og 19 pladser.<br />

Den del af anlægget, der er beliggende øst for de nuværende infoterie- og øvrige publikumsfaciliteter,<br />

bibeholdes stort set uændret. Anlægget udbygges mod vest parallelt<br />

med motorvejen. Det foreslås at der etableres en ny toiletbygning på den vestlige del af<br />

anlægget.<br />

Der opsættes en ca. 3 m høj støjskærm mellem sideanlægget og motorvejen.<br />

6.20 Muligheder for senere udbygning af motorvejen<br />

I kapitel 5 er omtalt, hvorledes motorvejen ved en ændret opstribning, evt. forstærkning<br />

af nødsporene og et mere omfattende trafi kledelsessystem kan ombygges til en<br />

8-sporet motorvej ved inddragelse af nødsporene til kørespor i myldretiden. Alternativt<br />

kan strækningen – som det også er beskrevet i kapitel 5 - senere udbygges til en<br />

8-sporet motorvej med et standard tværprofi l.


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

6.21 Varianter til hovedforslaget<br />

Der er i VVM-undersøgelsen undersøgt en række varianter, som ikke er indeholdt i<br />

hovedforslaget, men som kan kombineres med dette.<br />

Følgende løsninger er udpeget som varianter (tilvalgsmuligheder) til hovedforslaget:<br />

Variant A: Afvandingssystemet dimensioneret for kraftigere regnskyl end<br />

foreskrevet i Vejreglerne<br />

Variant B: Et trafi kledelsessystem på den færdige vej, der er udbygget i forhold til<br />

hovedforslaget<br />

Variant C: Trafi kledelsessystemet suppleret med hastighedsregulering på<br />

nabostrækninger i anlægsperioden<br />

Variant D: Trafi kledelsessystemet suppleret med udvidet vejarbejdsinformation i<br />

anlægsperioden<br />

Variant E: TSA 53 Odense Vest udbygget som et ruderanlæg med rampekrydsene<br />

udformet som 2-sporede rundkørsler på Middelfartvej<br />

Variant F: TSA 53 Odense Vest udbygget som et ruderanlæg med en stor fordelerring<br />

I de følgende kapitler er varianterne vurderet i forhold til hovedforslaget, m.h.t. trafi kale,<br />

visuelle og miljømæssige forhold, arealbehov og samfundsøkonomisk rentabilitet.<br />

Variant A: Afvandingssystemet dimensioneret for kraftigere regnskyl end<br />

foreskrevet i Vejreglerne<br />

Hovedledningerne er i hovedforslaget dimensioneret for en overskridelse af ledningernes<br />

kapacitet maksimalt hvert andet år, svarende til en regnintensitet på 140 l/sek/red<br />

ha. ved en varighed af regnskyllet på 10 minutter.<br />

113


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

114<br />

Figur 6.17: Trafi kledelse med vognbane- og hastighedsregulering ved udbygning af Motorring 3 ved<br />

København<br />

I variant A-løsningen er hovedledningerne også dimensioneret for en overskridelse af<br />

ledningernes kapacitet maksimalt hvert andet år, men svarende til en regnintensitet på<br />

186 l/sek/red ha. ved en varighed af regnskyllet på 10 minutter.<br />

Konsekvenserne af at benytte en forøget regnintensitet er primært forøgede ledningsdimensioner<br />

for hovedledningerne.<br />

Samlet set øges ledningssystemets kapacitet med 30-40 % i forhold til hovedforslaget.<br />

Regnvandsbassinernes volumen forudsættes ikke forøget, dels fordi den benyttede<br />

dimensioneringsmetode indeholder en vis sikkerhed, dels fordi det - i modsætning til<br />

ledningerne - ikke er regnintensiteten, men regnmængden, der er dimensionsgivende<br />

for bassinerne.<br />

Omkostningerne til evt. senere at udvide bassinerne er små sammenlignet med omkostningerne<br />

til at øge ledningssystemets kapacitet.<br />

Variant B: Et trafi kledelsessystem på den færdige vej, der er udbygget i forhold<br />

til hovedforslaget<br />

I variant B-løsningen gøres alle de i hovedforslaget beskrevne tiltag permanente, og<br />

der udbygges med vognbaneregulering.<br />

Variant C: Trafi kledelsessystemet suppleret med hastighedsregulering på<br />

nabostrækninger<br />

I variant C-løsningen suppleres trafi kledelsessystemet i anlægsperioden med hastighedsregulering<br />

på en kort strækning inden arbejdsstrækningen.


Figur 6.18:<br />

Variant E - med TSA 53<br />

Odense Vest udformet<br />

som ruderanlæg med to<br />

rundkørsler<br />

Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Variant D: Trafi kledelsessystemets suppleret med udvidet vejarbejdsinformation<br />

I variant D-løsningen suppleres hovedforslaget i anlægsperioden med udvidet vejarbejdsinformation<br />

på rastepladser, transportcentre m.m.<br />

Variant E: TSA 53 Odense Vest udbygget som et ruderanlæg med rampekrydsene<br />

udformet som 2-sporede rundkørsler på Middelfartvej<br />

Det nordlige rampekryds udformes som en 2-sporet rundkørsel, uden på hvilken der<br />

anlægges en vestvendt ’shuntrampe’, hvorved trafi k fra Odense mod Middelfart kan<br />

køre på motorvejen uden først at skulle igennem rundkørslen, jf. fi g. 6.18.<br />

Syd for motorvejen anlægges en ny 2-sporet rundkørsel på Middelfartvej, som til- og<br />

frakørselsramper tilsluttes.<br />

Stiforbindelserne langs Middelfartsvej omlægges til en dobbeltrettet sti, der føres over<br />

motorvejen på en ny bro i eget tracé ca. 250 m øst for Middelfartvej. Motorvejen er<br />

her beliggende 8-10 m under det omgivende terræn. En stibro over motorvejen vil<br />

være beliggende under det omgivende terræn.<br />

Forslaget forudsætter, at den eksisterende vejbro udskiftes.<br />

Variant F: TSA 53 Odense Vest udbygget som et ruderanlæg med en stor<br />

fordelerring<br />

Tilslutningsanlægget udformes som en stor 2-sporet fordelerring med en diameter på<br />

ca. 150 m. En tilsvarende løsning fi ndes på strækningen syd om Odense ved TSA 51<br />

Odense Syd, jf. fi g. 6.19.<br />

115


Kapitel 6 - Hovedforslag og varianter<br />

Figur 6.19:<br />

Variant F - med TSA 53<br />

Odense Vest udformet<br />

som ruderanlæg med en<br />

stor fordelerring<br />

116<br />

Uden på fordelerringen anlægges en vestvendt ’shuntrampe’, hvorved trafi k fra Odense<br />

mod Middelfart kan køre på motorvejen uden først at skulle ind på fordelerringen.<br />

Tilslutningsanlægget udformes i øvrigt som et ruderanlæg med ramper, der sluttes til<br />

fordelerringen.<br />

Cykelstierne langs Middelfartvej samles syd og nord for motorvejen til en dobbeltrettet<br />

sti, der føres under fordelerringen og over motorvejen på en stibro, der placeres<br />

midt i fordelerringen.<br />

Forslaget forudsætter, at den nuværende bro ved Middelfartvej nedrives, og at der anlægges<br />

to nye vejbroer og en ny stibro.


Kapitel 7 - Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

7. Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

7.1 Trafi kberegninger<br />

Trafi kmodellen<br />

Til vurderinger af trafi kale konsekvenser er anvendt en opdateret udgave af en trafi kmodel,<br />

der er udviklet af det daværende Fyns Amt. Denne model har tidligere været<br />

anvendt ved vurderinger af en række infrastrukturprojekter i amtet.<br />

Modellen indeholder oplysninger om vejnettet på hele Fyn. Der er opstillet hastighedsfunktioner<br />

for vejnettet, der beskriver sammenhængen mellem timetrafi k og aktuel<br />

hastighed, hvorved trængslens betydning for rutevalg og tidsforbrug kan beregnes.<br />

Hastighedsfunktionerne er for motorvejen fastlagt på baggrund af data fra <strong>Vejdirektoratet</strong>s<br />

system TRIM Rejsetid for Vestfyn og Trekantsområdet.<br />

Modellen, der er en bilmodel med tre køretøjsarter (person-, vare- og lastbiler), beregner<br />

trafi kken på døgnniveau (årsdøgn). Rutevalget gennemføres opdelt i delmodeller<br />

for henholdsvis myldretidsperioder og en normaltrafi kperiode.<br />

Plandata<br />

Trafi kmodellen er opdateret med oplysninger fra region- og kommuneplaner om bolig-<br />

og erhvervsprognoser for 2000 og 2015.<br />

117


Kapitel 7 - Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

118<br />

Basisberegning<br />

Udgangspunktet for trafi kberegningerne er en Basis 2005-beregning, svarende til situationen<br />

i år 2005. Denne beregning er sammenlignet med trafi ktællinger for en række<br />

vejstrækninger og rampekryds, og der er i et vist omfang foretaget justeringer med<br />

henblik på opnåelse af en bedre overensstemmelse.<br />

Prognoseår og fremskrivning af trafi kken<br />

Trafi kken på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er i de sidste 10 år steget<br />

med i gennemsnit ca. 6 % pr. år. Der har dog været et spring i trafi kken fra 1997 til<br />

1999 som følge af åbningen af Storebæltsbroen i 1998. Efter 2000 har stigningen været<br />

på knap 4 % pr. år.<br />

Alle trafi kprognoser er beregnet for år 2015. Trafi kken er fremskrevet til 2015 dels på<br />

baggrund af en forudsætning om størst vækst for lange ture herunder især transittrafi k<br />

over Fyn, dels med en forudsætning om en samlet årlig vækst på E20 over Fyn på ca. 3 %<br />

pr. år – den centrale prognose. Væksten på Fyn er fordelt svarende til fordelingen af bolig-<br />

og erhvervsbyggeri på kommuneniveau ud fra forudsætningerne i Fyns Amts regionplan.<br />

I forbindelse med kapacitetsvurderinger er der foretaget en generel fremskrivning af<br />

trafi kken fra 2005 til 2030 med henholdsvis 2,5 %, 3,0 % og 3,5 % pr. år for at kunne<br />

estimere følsomheden på trafi kprognoserne frem til 2030.<br />

Dansk Transport Forskning (DTF) har i foråret 2007 foretaget en række fremskrivninger<br />

af trafi kken på statsvejnettet, herunder af trafi kken på Den Fynske Motorvej mellem<br />

Odense og Middelfart. DTF har i to scenarier, benævnt Høj vækst og Lav vækst,<br />

vurderet at trafi kken på denne strækning i perioden fra 2005 til 2030 vil stige med henholdsvis<br />

104 % og 80 %. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på henholdsvis<br />

2,9 og 2,4 % pr. år.<br />

Den i trafi kberegningerne anvendte den centrale prognoseforudsætning - med en vækst<br />

på 3 % pr. år - anses for at være i god overensstemmelse med DTF’s vurdering af den<br />

fremtidige trafi kudvikling.<br />

Forudsætninger om ny infrastruktur<br />

I 2015 forudsættes i forhold til 2005, at:<br />

Motorvejen mellem Odense og Svendborg er færdiganlagt.<br />

De ringveje ved Odense, der er planlagt og under anlæg, er etableret.<br />

I trafi kberegningerne er motorvejen syd om Odense ikke forudsat udbygget mellem<br />

frakørsel 49 (Odense SØ) og frakørsel 53 (Odense V), da der ikke foreligger nogen beslutning<br />

herom.<br />

Usikkerheder i beregningsmodellen<br />

Trafi kmodelberegninger er behæftet med usikkerhed. Der må forventes en usikkerhed<br />

på trafi kmodellens trafi ktal på ca. 25 % i beregning af biltrafi kken på en vilkårlig vej-


Kapitel 7 - Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

strækning. Dog således at usikkerheden i beregningen af biltrafi kken på større veje er<br />

væsentlig mindre – typisk omkring 10 %, hvorimod beregning af biltrafi k på små veje<br />

kan være behæftet med stor usikkerhed. Usikkerheden på trafi ktallenes <strong>indb</strong>yrdes forhold<br />

mellem de forskellige alternativer er væsentligt mindre.<br />

7.2 Basis 2015 - ’0 alternativet’<br />

Der er beregnet en såkaldt årsdøgntrafi k, som er det antal biler, der kører på en vejstrækning<br />

i begge retninger i et gennemsnit af alle årets dage. Årsdøgntrafi kken i 2015<br />

på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart fremgår af tabel 7.1, hvor også de<br />

tilsvarende trafi ktal for 2005 er vist. Trafi kken forudsættes generelt at stige med ca. 3<br />

% pr. år (den centrale prognose).<br />

Fra 2005 til 2015 vil trafi kken på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart ifølge<br />

beregningerne stige med mellem 33 og 36 % i en situation, hvor der ikke sker nogen<br />

udbygning af motorvejen, jf. tabel 7.1.<br />

Frakørsel Strækning Basis 2005 Basis 2015 Stigning fra 2005 til 2015<br />

52-53 Odense SV – Odense V 38.200 53.000 14.800 (39 %)<br />

53-54 Odense V – Vissenbjerg 47.300 63.400 16.100 (34 %)<br />

54-55 Vissenbjerg – Aarup 47.400 63.300 15.900 (34 %)<br />

55-56 Aarup – Ejby 46.500 63.400 16.900 (36 %)<br />

56-57 Ejby – Nr. Aaby 48.100 64.300 16.200 (34 %)<br />

57-58 Nr. Aaby – Middelfart 48.800 65.000 16.200 (33 %)<br />

58-59 Lillebæltsbroen 55.000 73.100 18.100 (33 %)<br />

Tabel 7.1: Årsdøgntrafi k på motorvejen mellem Odense SV og Lillebæltsbroen i 2005 og 2015 uden udbygning<br />

af motorvejen.<br />

De væsentligste årsager til denne stigning er:<br />

udsigt til fortsat støt udvikling i øst–vesttrafi kken over Storebælt<br />

en befolknings- og erhvervsmæssig koncentration og høj økonomisk vækst i<br />

Trekantområdet og i Østjylland<br />

stigende international trafi k (godstrafi k, erhvervsrejser og ferietrafi k)<br />

en stigende andel af lange ture, som - alt andet lige – betyder øget anvendelse af det<br />

overordnede vejnet<br />

en fortsat vækst i bilejerskabet<br />

119


Kapitel 7 - Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

60<br />

120<br />

59<br />

55,0<br />

73,1<br />

Middelfart<br />

58<br />

48,8<br />

65,0<br />

4,8<br />

5,6<br />

48,8<br />

65,0<br />

Nørre Aaby<br />

57<br />

48,1<br />

64,3<br />

Båring<br />

3,0<br />

3,5<br />

56<br />

Assens<br />

Ejby<br />

46,5<br />

63,4<br />

Brenderup<br />

3,8<br />

3,9<br />

Gelsted<br />

47,4<br />

63,3<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Glamsbjerg<br />

Morud<br />

55<br />

Vissenbjerg<br />

54<br />

4,9<br />

5,0 8,3<br />

Aarup<br />

9,6<br />

Søndersø<br />

Af fi gur 7.1 fremgår, hvorledes biltrafi kken forventes at være fordelt i en situation -<br />

benævnt Basis 2015 eller ’0 alternativet’ – hvor der ikke sker nogen udbygning af motorvejen<br />

mellem Odense Vest og Middelfart.<br />

De trafi kale konsekvenser af det undersøgte forslag til udbygning af motorvejen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart vurderes ved at sammenholde den beregnede trafi k for<br />

udbygningsforslaget med den tilsvarende for Basis 2015.<br />

7.3 Hovedforslaget<br />

For hovedforslaget til en udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart<br />

fra 4 til 6 spor er den beregnede årsdøgntrafi k i 2015 vist i tabel 7.2, hvor også de<br />

tilsvarende trafi ktal for Basis 2015 er anført. Den årlige trafi kvækst er forudsat at være<br />

3,0 % (den centrale prognose).<br />

Udbygningen af motorvejen fra 4 til 6 spor medfører en beskeden forøgelse af trafi kbelastningen<br />

i 2015 med op til 500-700 biler i døgnet, eller ca. 1 % i forhold til Basis<br />

2015. Forøgelsen skyldes, at fremkommeligheden på motorvejen vil blive forbedret,<br />

og at bilisterne derfor i større omfang vil vælge denne rute frem for alternative parallelruter.<br />

Etablering af et nyt tilslutningsanlæg TSA 58a Middelfart Øst vil sammen<br />

med overfl ytning af trafi k fra den gamle hovedlandevej til motorvejen medføre en for-<br />

Særslev<br />

47,3<br />

63,4<br />

53<br />

Tommerup<br />

17,5<br />

20,1<br />

Korup<br />

38,2<br />

53,0<br />

52<br />

51<br />

Otterup<br />

50<br />

Højby<br />

Trafikbelastning i antal biler pr. døgn<br />

Årsdøgntrafik (i 1000 biler) i Basis 2005<br />

Årsdøgntrafik (i 1000 biler) i Basis 2015<br />

Figur 7.1: Oversigtskortet viser årsdøgntrafi kken (i 1.000 biler) i 2015, såfremt der ikke sker en udbygning af<br />

motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart. Til sammenligning er anført den beregnede årsdøgntrafi k i<br />

2005.<br />

xx,x<br />

xx,x<br />

Odense<br />

49


60<br />

59<br />

73,1<br />

73,1<br />

Middelfart<br />

58<br />

65,0<br />

64,9<br />

58a<br />

5,6<br />

4,5<br />

Kapitel 7 - Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

Strækning Basis 2015 Hovedforslaget Stigning i f.t.<br />

Basis 2015<br />

Odense SV – Odense V 53.000 53.100 100 (0,2 %)<br />

Odense V - Vissenbjerg 63.400 64.100 700 (1,1 %)<br />

Vissenbjerg - Aarup 63.300 63.800 500 (0,7 %)<br />

Aarup – Ejby 63.400 63.700 300 (0,6 %)<br />

Ejby – Nørre Aaby 64.300 64.900 600 (0,9 %)<br />

Nørre Aaby – Middelfart Øst 65.000 66.500 1.500 (2,3 %)<br />

Middelfart Øst - Middelfart 65.000 64.900 - 100 (- 0,2 %)<br />

Lillebæltsbroen 73.100 73.100 0 (0 %)<br />

Tabel 7.2: Årsdøgntrafi k på motorvejen mellem Odense SV og Lillebæltsbroen for hovedforslaget og for Basis<br />

2015<br />

øgelse af motorvejstrafi kken mellem Nørre Aaby og Middelfart Øst på ca. 1.500 biler<br />

i døgnet, og samtidig en mindre afl astning af strækningen mellem Middelfart Øst og<br />

Middelfart.<br />

Trafi kken på den gamle hovedlandevej vil som følge af den udbyggede motorvej blive<br />

reduceret med 100-1.100 biler pr. døgn.<br />

65,0<br />

66,5<br />

Nørre Aaby<br />

57<br />

64,3<br />

64,9<br />

Båring<br />

3,5<br />

3,2<br />

56<br />

Assens<br />

Ejby<br />

63,4<br />

63,7<br />

Brenderup<br />

3,9<br />

3,7<br />

Gelsted<br />

63,3<br />

63,8<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Glamsbjerg<br />

Morud<br />

55<br />

Vissenbjerg<br />

54<br />

5,0<br />

4,9 9,6<br />

Aarup<br />

9,0<br />

Søndersø<br />

Figur 7.2: Kortet viser årsdøgntrafi kken i 2015 (i 1.000 biler) på udvalgte vejstrækninger for hovedforslaget og<br />

for Basis 2015<br />

Særslev<br />

63,4<br />

64,1<br />

53<br />

Tommerup<br />

20,1<br />

20,1<br />

Korup<br />

53,0<br />

53,1<br />

Trafikbelastning i antal biler pr. døgn<br />

xx,x<br />

xx,x<br />

52<br />

51<br />

Otterup<br />

50<br />

Højby<br />

Årsdøgntrafik (i 1000 biler) i Basis 2015<br />

Årsdøgntrafik (i 1000 biler) i Hovedforslaget<br />

Odense<br />

49<br />

121


Kapitel 7 - Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

122<br />

Ifi gur 7.2 er vist, hvorledes årsdøgntrafi kken er fordelt på motorvejen og den gamle<br />

hovedlandevej i en situation, hvor motorvejen er udbygget fra 4 til 6 spor. Til sammenligning<br />

er anført de tilsvarende tal for Basis 2015.<br />

Tidsmæssige og kørselsmæssige konsekvenser af hovedforslaget<br />

Den forbedrede fremkommelighed som følge af en udbygning til 6 spor vil give tidsbesparelser<br />

i form af reducerede forsinkelser, jf. tabel 7.3. Desuden vil der spares ca.<br />

1,1 mio kørte kilometer om året hovedsageligt på grund af det nye TSA 58a.<br />

Tidsbesparelser Sparet kørsel<br />

(timer/år)<br />

(1.000 km/år)<br />

Personbiler 263.195 1.044<br />

Varebiler 37.041 42<br />

Lastbiler 44.822 45<br />

I alt 345.059 1.131<br />

Tabel 7.3: Tidsbesparelser og merkørsel i 2015 ved udbygning til 6 spor i forhold til Basis 2015<br />

7.4 Varianter til hovedforslaget<br />

Udbygning af trafi kledelsessystemet<br />

En udbygning af trafi kledelsessystemet i anlægsperioden med køvarsling på nabostrækningerne<br />

og/eller med supplerende vejarbejdsinformation vil primært vedrøre trafi<br />

kafviklingen på udbygningsstrækningen. En bedre trafi kafvikling på motorvejen vil<br />

kunne afl aste den gamle hovedlandevej i anlægsperioden.<br />

Såfremt dele af trafi kledelsessystemet etableres med henblik på permanent udnyttelse<br />

efter motorvejens udbygning, vil dette primært have trafi kafviklings- og sikkerhedsmæssige<br />

fordele. Tidsbesparelserne i denne sammenhæng vurderes at være minimale.<br />

Udformning af TSA 53 Odense Vest med to rundkørsler eller med en stor<br />

fordelerring<br />

Begge løsninger er dårligere end hovedforslaget hvad angår trafi kafvikling i myldretiden,<br />

jf. afsnit 7.7 vedrørende kapacitet.<br />

7.5 Alternativer<br />

Trafi kale vurderinger af andre alternativer<br />

0+ alternativer<br />

De trafi kale konsekvenser er vurderet for følgende 0+ alternativer:<br />

Etablering af et trafi kledelsessystem på den eksisterende 4-sporede motorvej


Kapitel 7 - Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

Etablering af et trafi kledelsessystem på den eksisterende 4-sporede motorvej samt<br />

anvendelse af nødspor som kørespor i myldretiden<br />

Udenlandske erfaringer viser, at et trafi kledelsessystem på den eksisterende motorvej<br />

kun vil kunne give en kapacitetsforøgelse på op til ca. 5 %, hvorfor det ikke vurderes<br />

at få nogen mærkbar trafi kal effekt.<br />

Løsningen, hvor nødspor anvendes som kørespor, vurderes at være såvel trafi kalt som<br />

driftsmæssigt væsentligt mindre attraktiv end en udvidelse fra 4 til 6 spor med standardprofi<br />

l (incl. nødspor på hele strækningen).<br />

K+ alternativet<br />

De gennemførte vurderinger af samspillet mellem individuel og kollektiv trafi k har<br />

vist, at det ikke er realistisk at forbedre togtrafi kken i en sådan grad, at det udgør et<br />

alternativ til udbygning af motorvejen. En overordnet vurdering af nuværende og forventede<br />

fremtidige trafi kmængder i henholdsvis tog og med bil viser, at selv en meget<br />

stor overfl ytning af personer fra bil til tog ikke er tilstrækkelig til at fjerne det trafi kale<br />

behov for en udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart.<br />

Der er ikke fundet behov for etablering af kollektiv bustrafi k med stop på motorvejen,<br />

og der er ikke fundet behov for faciliteter til brug for fjernbusser eller turistbusser<br />

langs motorvejen ved tilslutningsanlæg eller på samkørselspladser.<br />

De 7 eksisterende samkørselspladser på strækningen bør alle opretholdes, og der er be-<br />

123


Kapitel 7 - Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

124<br />

hov for udbygning af samkørselspladserne ved Skallebølle Øst, Vissenbjerg, Årup og<br />

ved Staurby, jf. også kapitel 6.<br />

Analysen af K+ alternativet er nøjere beskrevet i baggrundsrapporten ’Muligheder for<br />

samspil mellem individuel og kollektiv trafi k på motorvej E20 mellem Odense Vest og<br />

Middelfart’.<br />

7.6 Konsekvenser af en Femernforbindelse<br />

Sund & Bælt A/S har som led i forundersøgelserne for en Femernforbindelse vurderet<br />

de trafi kale konsekvenser for bl.a. Storebæltsforbindelsen. Af beregninger fra Sund &<br />

Bælt A/S fremgår det, at ca. 2 % af personbilerne og ca. 1 % af lastbilerne, der ellers<br />

ville køre over Fyn, i sted vurderes til at ville benytte en fast forbindelse til Tyskland.<br />

Dette vil i 2015 svare til en afl astning af motorvejen over Fyn med 500-600 biler pr.<br />

døgn.<br />

Der er ikke taget højde for en fast Femernforbindelse i trafi kberegningerne. En fast<br />

forbindelse ændrer ikke væsentligt på trafi kberegningerne.<br />

7.7 Kapacitetsvurderinger<br />

Fremkommeligheden på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er primært afhængig<br />

af vejens kapacitet, altså hvor mange køretøjer der kan passere strækningen pr.<br />

tidsenhed. Der er i dag på nogle delstrækninger begyndende fremkommelighedsproblemer<br />

i spidsbelastningsperioderne.<br />

Belastningsgraden på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er vurderet for<br />

trafi kken i en myldretidstime ved for én køreretning at beregne:<br />

Belastningsgraden på strækningen - opgjort som aktuel trafi kmængde hvert<br />

enkelt år i perioden 2015-2030 i forhold til vejens beregningsmæssige maksimale<br />

kapacitet.


Kapitel 7 - Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

De år, hvor trafi kbelastningen i myldretiden vil nå op på henholdsvis 70 % og 90 %<br />

udnyttelse af kapaciteten, under forudsætning af en årlig trafi kvækst på 3,0 % fra<br />

2015.<br />

Kapaciteten er forudsat at svare til 2.050 personbilenheder pr. time pr. spor.<br />

På strækninger, hvor belastningsgraden overstiger 70 %, vil det medføre at trafi kanternes<br />

muligheder for at skifte bane og frit vælge hastighed er begrænset af den øvrige<br />

trafi k. Ved belastningsgrader over 90 % vil trafi kafviklingen ligge nær kapacitetsgrænsen<br />

med hyppige trafi ksammenbrud og kødannelser til følge. Det skal understreges, at<br />

beregningerne er usikre, og at de er baseret på en ’alt andet lige’ situation.<br />

Kapacitetsvurderinger for hovedforslaget<br />

Ifi gur 7.3 er for hovedforslaget anført, hvorledes belastningsgraden forventes at udvikle<br />

sig på delstrækningen Ejby - Nørre Aaby og på Lillebæltsbroen under forudsætning<br />

af, at den årlige trafi kvækst er 3 %.<br />

Det fremgår af fi gur 7.3, at der kan forventes en belastningsgrad på 70 % på motorvejen<br />

mellem Odense Vest og Middelfart omkring 2021, og at belastningsgraden vil nå<br />

op på 90 % omkring 2030.<br />

Hvis trafi kvæksten på projektstrækningen kun bliver 2,5 % om året, kan der forventes<br />

en belastningsgrad på henholdsvis 70 og 90 % i 2024 og i 2033.<br />

Hvis trafi kvæksten på projektstrækningen i stedet bliver på 3,5 % pr. år, kan der forventes<br />

en belastningsgrad på henholdsvis 70 og 90 % i 2018 og en belastningsgrad på<br />

90 % i 2026.<br />

Belastningsgrad<br />

120%<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

Lillebæltsbroen<br />

Ejby-Nørre Aaby<br />

Begyndende trængsel<br />

Kritisk trængsel<br />

0%<br />

2015 2020 2025 2030 År<br />

Figur 7.3: Kurverne viser, hvorledes belastningsgraden på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart og på<br />

Lillebæltsbroen forventes at udvikle sig i fremtiden<br />

125


Kapitel 7 - Trafi k, kapacitet og trafi ksikkerhed<br />

126<br />

På Lillebæltsbroen vil kapacitetsproblemerne opstå nogle år tidligere end på projektstrækningen,<br />

uanset hvilken vækstrate der forudsættes.<br />

Da Lillebæltsbroen således er ’fl askehalsen’ i motorvejsnettet på Vestfyn, er det vurderet,<br />

at det ikke vil være relevant at undersøge en udbygning af motorvejen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart fra 4 til 8 spor i stedet for til 6 spor.<br />

Af hensyn til fremtidige udvidelsesmuligheder, som vil være nødvendige, såfremt<br />

Dansk Transport Forsknings trafi kprognoser holder stik, foreslås at byggelinjesikre<br />

motorvejen til en eventuel senere udvidelse til 8 spor.<br />

Kapacitetsvurderinger af variantforslag til TSA 53 Odense Vest<br />

Begge variantforslag har samme direkte ’shuntrampe’ som hovedforslaget for trafi k fra<br />

Odense mod Middelfart – og derfor i princip samme kapacitet for denne del af trafi kken.<br />

Trafi kafviklingen med variant E (ruderanlæg med to rundkørsler) vurderes at blive<br />

dårligere med den forudsatte sydvestlige rundkørsel end med hovedforslagets løsning<br />

med et halvt B-anlæg.<br />

Med variant F (en stor fordelerring), hvor al trafi k bortset fra trafi k fra Odense mod<br />

Middelfart skal køre via fordelerringen, vurderes trafi kafviklingen at blive væsentlig<br />

dårligere end med hovedforslagets løsning.<br />

Trafi kafviklingsmæssigt vurderes variant F (en stor fordelerring) at være en dårlige<br />

løsning end variant E (ruderanlæg med to rundkørsler).<br />

7.8 Trafi ksikkerhed<br />

Den begrænsede overfl ytning af trafi k som følge af udvidelsen betyder, at der ikke opnås<br />

nogen mærkbar forbedring af trafi ksikkerheden som følge af overfl ytning af trafi k<br />

fra landeveje til den mere sikre motorvej.<br />

Den væsentligste positive effekt for trafi ksikkerheden vurderes at være den ændrede<br />

udformning af rampekrydsene i tilslutningsanlæggene, idet de ombygges fra at være<br />

almindelige kryds med vigepligt og problematiske oversigtsforhold til rundkørselsløsninger<br />

med gode oversigtsforhold.<br />

Forholdene forbedres for de bløde trafi kanter ved etablering af nye fællesstier i eget<br />

tracé ved TSA 53 og TSA 58.


8. Visuelle forhold<br />

Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

8.1 Analysemetode<br />

Der er indledningsvis foretaget en analyse af landskabet i undersøgelseskorridoren<br />

mellem Lillebælt og Odense Vest. Landskabsanalysen har dannet grundlag for udarbejdelse<br />

af forslag til motorvejens fremtidige indpasning i landskabet samt for forslag<br />

til udformning af midterrabat og yderrabatter, beplantning, støjafskærmning og øvrige<br />

tekniske anlæg (tilslutningsanlæg, regnvandsbassiner, rastepladser m.v.).<br />

Der er endvidere foretaget en kortlægning af hvilke typer af broer og andre bygværker,<br />

der er på undersøgelsesstrækningen. Der er på baggrund af kortlægningen udarbejdet<br />

forslag til udformning af de overførte broer, der skal udskiftes, samt forslag til udvidelse<br />

af underføringer.<br />

Hovedforslaget er illustreret ved hjælp af computervisualiseringer på luftfotos og fotos<br />

taget fra vejens umiddelbare nære omgivelser. I forbindelse med hver visualisering vises<br />

også de eksisterende forhold.<br />

På computervisualiseringerne er det valgt at vise nyanlæggene med en farve, der adskiller<br />

sig fra de øvrige farver på fotoet. Dette er gjort for at tydeliggøre det nye anlæg<br />

i landskabet.<br />

Luftfotos viser sammenhængen mellem landskab, veje og naboområder. Fotos fra terræn<br />

giver indtryk af anlægget fra øjenhøjde og fra steder, hvor der normalt færdes mennesker.<br />

8.2 Landskabsanalysen<br />

Det er landskabsanalysens formål at opnå et sammenfattende billede af, hvordan landskab<br />

og motorvej spiller sammen på strækningen mellem Middelfart og Odense Vest,<br />

en strækning på ca. 34 km. Det er samtidig analysens opgave at etablere en forståelse<br />

for, hvordan den kommende udvidelse af motorvejen kan tænkes at påvirke det landskabelige<br />

billede.<br />

I den foreliggende landskabsanalyse opfattes vejen, på baggrund af registreringer og<br />

kortlægning, overordnet som ’et spor i landskabet’. Dette betyder at vejanlægget opfattes<br />

som et integreret element, der underordner sig landskabet og ikke virker som en<br />

barriere, der opdeler landskabsrummet. Heraf følger, at landskabet omkring vejanlægget<br />

skal krybe så tæt på vejen som muligt for at understrege et tværgående og sammenhængende<br />

landskab. Man forsøger at mindske vejanlæggets selvstændighed som<br />

struktur og herigennem etablere et større tilhørsforhold til landskabet.<br />

Som grundlag for analysen er der foretaget fl ere gennemkørsler i begge retninger, med<br />

henblik på at foretage forskellige registreringer, bl.a. gennem fotooptagelser.<br />

127


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

128<br />

Et af formålene har været at afdække vejens visuelle infl uensområde. Det visuelle<br />

infl uensområde afgrænser analysens arbejdsområde og afgrænser det landskab, som<br />

umiddelbart kan opleves fra vejen. Det er trafi kantens frontrudeperspektiv i store<br />

træk. Det landskabsfelt, som bilisten kan orientere sig i, vil i udstrækning almindeligvis<br />

være sammenfaldende med det landskabsområde hvorfra ’eksterne’ personer kan<br />

skimte motorvejen. Det er dette felt, der er interessant, fordi det er her, den nuværende<br />

og fremtidige motorvej øver sin visuelle indfl ydelse.<br />

Som resultat af landskabsanalysen foreslås strækningen mellem Middelfart og Odense<br />

Vest overordnet opdelt i tre landskabsrum med hver sine karakteristika hvad angår motorvejens<br />

beliggenhed i forhold til der omgivende landskab, beplantning, køreoplevelse<br />

m.v., jf. også oversigten i fi gur 8.1:<br />

Fladen - den vestlige del af strækningen, mellem Middelfart og Ejby<br />

Dalen - den midterste del af strækningen, mellem Ejby og Aarup<br />

Korridoren - den østlige del af strækningen, mellem Aarup og Odense Vest<br />

8.3 Terræn, beplantning og støjafskærmning<br />

På baggrund af landskabsanalysen foreslås nedenstående retningslinier for de tre landskabsrum:<br />

Fladen, Dalen og Korridoren. Retningslinierne danner basis for udformnin-<br />

<br />

Figur 8.1: Landskabsanalysen inddeler overordnet strækningen mellem Middelfart og Odense Vest i tre<br />

landskabsrum: Fladen, Dalen og Korridoren


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

gen af rummet omkring motorvejen, og skal af hensyn til køreoplevelsen understøtte<br />

og forstærke karakteren af det enkelte landskabsrum. Retningslinierne vedrører den<br />

typiske beplantning omkring broer og i yder- og midterrabatter, terrænarbejder og det<br />

udsyn over landskabet, der møder trafi kanten.<br />

Det skal bemærkes at der som følge af gasledningen nord for motorvejen kun er begrænsede<br />

muligheder for at regulere terrænet nord for motorvejen.<br />

8.4 Fladen<br />

Eksisterende forhold<br />

Området er et relativt fl adt landskab med mulighed for lange kig. Infl uensområdet er<br />

derfor størst på denne strækning. Vejens kurver opfattes bløde på grund af det vide<br />

udsyn. Det landskabelige panorama er præget af mange tekniske anlæg, bl.a. højspændingsmaster<br />

og vindmøller.<br />

Karakteristiske træk for Fladen<br />

Landskabsrummet er åbent og fl adt, dyrkningsarealerne går mange steder helt op til<br />

motorvejen.<br />

Landskabet er præget af tekniske anlæg (vindmøller og højspændingsmaster).<br />

Der er vidt udsyn på store dele af strækningen, så vejens bløde kurver kan opfattes.<br />

Beplantningen langs vejen er spredt og selvsået.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

129


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

Figur 8.2:<br />

Tværsnit og perspektiv<br />

på den vestlige del<br />

- Fladen<br />

130<br />

Forslag til fremtidig beplantning, terræn og støjafskærmning på Flade-strækningen<br />

Landskabsfl aden bør føres så tæt på motorvejen som mulig, både hvor vejen er på<br />

dæmning og i afgravning.<br />

De landskabelige skråninger bør udføres med svage hældninger, således at dyrkning<br />

kan fi nde sted.<br />

Det vide udsyn tilstræbes bibeholdt og understøttet.<br />

Den mere eller mindre selvsåede randbeplantning bør fjernes. Der bør kun punktvis<br />

etableres beplantning som forgrund for udsyn over landskabet.<br />

Motorvejen bør opfattes som to baner/spor i landskabet, med midterrabatten som et<br />

mellemliggende landskabsbånd. Midterrabatten foreslås beplantet med lav vegetation.<br />

Dæmningsanlæg bør fremstå tekniske og have karakter af skarpe former i landskabet.<br />

Hvor der er tale om frakørsler, bør trekantarealerne mellem vej og frakørsel friholdes<br />

for høj beplantning.<br />

Beplantningen omkring voldanlæg bør være sparsom og ikke tilslørende, gerne i form<br />

af præcise hegn.<br />

Eventuel støjafskærmning, udført som støjvolde eller støjskærme, vil blokere for det<br />

vide udsyn. Støjskærme langs motorvejen skal udformes under hensyntagen til motorvejens<br />

beliggenhed i det åbne land.


Figur 8.3:<br />

Tværsnit og perspektiv<br />

på den midterste del<br />

- Dalen<br />

Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

8.5 Dalen<br />

Eksisterende forhold<br />

Området har et småkuperet og bølgende landskab med præg af ekstensiv dyrkning.<br />

Landskabstræk som vådområder, læhegn og skovplantninger går på tværs af motorvejen<br />

og giver en fornemmelse af at køre igennem ét stort landskabsrum. Vejens infl uensområde<br />

veksler mellem meget lange kig og et blokeret udsyn, hvor man passerer<br />

store grønne skovbeplantninger.<br />

Dalen rummer ingen bebyggelser med direkte placering til motorvejen, hvorfor området<br />

opfattes som et udpræget naturområde. Flere steder er vejen placeret på dæmning,<br />

hvilket forstærker fornemmelsen af at køre på/henover landskabet. Et meget karakteristisk<br />

naturområde omkring Gremmeløkke Å strækker sig fra Ejby Mose i syd til Fjeldsted<br />

Skov mod nord. Området krydser motorvejen.<br />

Karakteristiske træk for Dalen<br />

Panoramaudsigt over et stort naturområde.<br />

Beplantningen i landskabet er i stor skala.<br />

Landskabet er småkuperet og bølgende.<br />

Kantbevoksningen er sporadisk og selvsået.<br />

Forslag til fremtidig beplantning, terræn og støjafskærmning på Dal-strækningen<br />

Landskabsfl aden bør trækkes så tæt på vejkanten som muligt, således at naturtyperne<br />

og det mere ekstensive landskabsudtryk kommer til syne, som en variation i forhold til<br />

landskaber før og efter Dalen.<br />

Yderrabatter beplantes mindst muligt. Høj beplantning bør undgås. Kantbeplantning<br />

skal tilpasses den ekstensive dyrkningsform i dalen.<br />

131


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

132<br />

Af hensyn til det tværgående landskab bør der i midterrabatten kun sås græs.<br />

Terrænarbejder til broanlæg bør gives bløde kurveformer med svage skråningsarealer.<br />

Beplantningen omkring brodækkets anlæg og eventuelle frakørselsramper bør føje sig<br />

efter terræn og gerne fremstå asymmetrisk.<br />

Eventuel støjafskærmning, udført som støjvolde eller støjskærme, vil blokere for udsynet<br />

over det lavere beliggende landskab. Støjskærme langs motorvejen skal udformes<br />

under hensyntagen til at motorvejen er beliggende i åbent land.<br />

8.6 Korridoren<br />

Eksisterende forhold<br />

Området er mere kuperet end Fladen og Dalen. Vejens rum er omsluttet af en meget<br />

tæt og høj beplantning på en stor del af strækningen. Rummet opfattes derfor som en<br />

korridor med høje beplantede vægge. Selv små kurvebevægelser på vejen tegnes tydeligt<br />

i det tætte vejrum. Vejen ligger som et meget markant spor i landskabet, enten i<br />

afgravning eller på dæmning.<br />

Mellem de tæt beplantede strækninger får man glimtvis udsyn over det meget kuperede<br />

terræn.<br />

Karakteristiske træk for Korridoren<br />

Tæt og høj beplantning langs med motorvejen på en stor del af strækningen.<br />

Den tætte og høje bevoksning giver en oplevelse af at køre i en tæt grøn korridor.<br />

Landskabet er kuperet, men dette opfattes kun glimtvis i ’hullerne’ i beplantningen.<br />

Vejen skærer sig igennem det kuperede landskab – enten i afgravning eller på<br />

dæmning.<br />

De glimtvise sidekig mellem bevoksningen er en væsentlig kvalitet for<br />

trafi kantoplevelsen og danner kontrast til korridoroplevelsen.<br />

Forslag til fremtidig beplantning, terræn og støjafskærmning på Korridor-strækningen<br />

Det tætte og styrede vejrum skal styrkes ved tæt, høj beplantning.<br />

Beplantningen føres så tæt på vejkanten som muligt. Den skal være høj og gerne variere<br />

i plantevalg.<br />

Små sidekig ud i landskabet skal bevares og tydeliggøres.<br />

Beplantning i midterrabatten bør være helt lav for at mindske en yderligere opdeling af<br />

vejrummet og forstærke korridorvirkningen og skovens ’pres’ mod vejen.<br />

Skråninger bør have en stejl hældning, som dog stadig skal muliggøre plantning af<br />

træer.


Figur 8.4:<br />

Tværsnit og perspektiv<br />

på den østlige del<br />

- Korridoren<br />

Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

Beplantningen omkring brodæk bør være tæt og høj, således at det opleves som om<br />

broen skyder sig ud af terrænet.<br />

Ligeledes skal beplantningen omkring frakørselsramper være tæt og høj, så man får fornemmelsen<br />

af at køre ind gennem beplantningsmassen, når man kører fra motorvejen.<br />

Eventuel støjafskærmning, udført som støjvolde eller støjskærme, kan indpasses som<br />

en del af indramningen af motorvejen på Korridor-strækningen. Støjafskærmningen<br />

kan eventuelt udføres som terrænmodellerede støjvolde.<br />

Retningslinierne for terræn og beplantning i de 3 landskabsrum er sammenfattet i fi gur<br />

8.5.<br />

8.7 Regnvandsbassiner<br />

Der skal anlægges 29 nye regnvandsbassiner, og 7 eksisterende bassiner skal udbygges.<br />

Alle bassiner er beliggende tæt ved motorvejsanlægget og på begge sider. Langt<br />

hovedparten af bassinerne ligger indenfor trafi kantens ’synsfelt’ og vil således for det<br />

133


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

134<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Figur 8.5: Sammenfatning af landskabsanalysens forslag og anbefalinger<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

meste være eksponeret fra vejen, såfremt denne ligger i terræn eller over terræn. Det er<br />

derfor vigtigt at bassinernes udformning tilpasses det pågældende landskabsrum, som<br />

de ligger indenfor.<br />

På baggrund af landskabsanalysen er der udarbejdet generelle principper for udformning<br />

af regnvandsbassiner i de tre landskabsrum: Fladen, Dalen og Korridoren, jf. også<br />

fi gur 8.6.


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

Figur 8.6: Principiel udformning af regnvandsbassiner henholdsvis på Fladen (øverst), i Dalen(i midten) og i<br />

Korridoren (nederst)<br />

8.8 Tilslutningsanlæg<br />

Nedenfor vises visualiseringer af de i kapitel 6 Hovedforslag og varianter beskrevne<br />

ombyggede og nye tilslutningsanlæg i hovedforslaget.<br />

135


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

Figur 8.7: Tilslutningsanlæg 53 Odense Vest, set mod<br />

vest. Der etableres ny rundkørsel på Middelfartvej<br />

nord for motorvejen. De nordlige motorvejsramper<br />

sluttes til rundkørslen. Derudover anlægges en<br />

direkte tilkørselsrampe fra Odense mod vest uden<br />

om rundkørslen. Syd for motorvejen udformes<br />

rampeanlægget som et halvt B-anlæg. Langs den<br />

sydlige side af Middelfartvej anlægges en dobbeltrettet<br />

sti, der føres under ramperne og over motorvejen på<br />

den eksisterende bro.<br />

136


Figur 8.8: Tilslutningsanlæg 54 Vissenbjerg, set mod<br />

vest. Der etableres nye rundkørsler på Søndersøvej nord<br />

og syd for motorvejen. Den østvendte frakørselsrampe<br />

sluttes til rundkørslen. Den vestvendte tilkørselsrampe<br />

sluttes direkte til Søndersøvej. Syd for motorvejen<br />

udformes rampeanlægget som et halvt ruderanlæg.<br />

Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

137


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

Figur 8.9: Tilslutningsanlæg 55 Aarup, set mod vest.<br />

Tilslutningsanlægget udformes som et ruderanlæg med<br />

nye rundkørsler på <strong>Bog</strong>ensevej. Den sydlige rundkørsel<br />

og ramperne er udformet under hensyntagen til<br />

elmaster øst for <strong>Bog</strong>ensevej.<br />

138


Figur 8.10: Tilslutningsanlæg 56 Ejby, set mod vest.<br />

Tilslutningsanlægget udformes som et ruderanlæg med<br />

nye rundkørsler på Nørregade.<br />

Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

139


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

Figur 8.11: Tilslutningsanlæg 57 Nørre Aaby, set mod<br />

vest. Tilslutningsanlægget er udformet som et S-anlæg.<br />

Ramperne tilpasses til den udbyggede motorvej.<br />

140


Figur 8.12: Nyt tilslutningsanlæg 58a Middelfart Øst,<br />

set mod øst. Tilslutnings anlægget udformes som et<br />

ruderanlæg med nye rundkørsler på Aulbyvej. Den<br />

eksisterende bro udskiftes.<br />

Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

141


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

Figur 8.13: Tilslutningsanlæg 58 Middelfart, set mod<br />

vest. Tilslutningsanlægget udformes som et ruderanlæg<br />

med nye rundkørsler på Jyllandsvej. Der anlægges en<br />

dobbeltrettet sti, der nord for motorvejen føres under<br />

den østvendte frakørselsrampe, over motorvejen i<br />

østsiden af en ny bro og via en sløjferampe under<br />

Jyllandsvej og den vestvendte frakørselsrampe. Herefter<br />

forløber stien videre vest for Jyllandsvej.<br />

142


8.9 Broer<br />

Broerne opdeles generelt i to typer bygværker:<br />

Overføringer, der fører lokale veje over motorvejen<br />

Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

Underføringer, der er broer og bygværker, der fører lokale veje, stier og vandløb<br />

under motorvejen.<br />

Der er i alt 12 overføringer og 19 underføringer på strækningen.<br />

Der er foretaget en systematisk registrering af alle bygværker på Den Fynske Motorvej<br />

mellem Odense og Middelfart med henblik på at sikre en arkitektonisk helhed ved<br />

udarbejdelse af forslag til nye bygværker eller til ændringer af eksisterende bygværker.<br />

Overføringer<br />

Generelt ligger Den Fynske Motorvej i landskabelige omgivelser, hvilket bygværkerne<br />

skal understøtte. De overføringer, der skal udskiftes, foreslås udformet som 2-fags<br />

broer med åbne endevederlag, og med kun én søjlerække, som placeres i motorvejens<br />

midterrabat. Derved får motorvejen direkte kontakt med landskabet uden afbrydende<br />

søjler.<br />

Af de i alt 12 overføringer skal de 3 udskiftes. Det drejer sig om broerne ved Spedsbjergvej,<br />

ved Aulbyvej (ved TSA 58a) og ved Jyllandsvej (ved TSA 58).<br />

Overføringen af Middelfartvej ved TSA 53 Odense Vest, der er en 4-fags dobbeltbro,<br />

bibeholdes ved udbygning af motorvejen til 6 spor. Det sydlige sidefag skal dog ombygges<br />

for at få plads til en ny frakørselsrampe.<br />

Overføringen af Langesøvej, der er en 4-fags bro forberedt for udbygning af motorvejen<br />

til 6 spor, skal ligeledes ombygges, idet begge sidefag frilægges for at få plads til<br />

til- og frakørselsramper til sideanlæggene Kildebjerg Nord og Syd.<br />

143


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

144<br />

Overføring af Spedsbjergvej<br />

Den nuværende overføring af Spedsbjergvej<br />

er en 3-fags bro, der ikke er forberedt<br />

for en udbygning af motorvejen til<br />

6 spor.<br />

Den nye overføring af Spedsbjergvej<br />

foreslås udformet som en åben 2-fags<br />

bro, understøttet i midterrabatten.<br />

Figur 8.14: Overføringen af Spedsbjergvej udskiftes til en 2-fags bro<br />

Overføring af Middelfartvej ved TSA 53<br />

Odense Vest<br />

Den nuværende overføring af Middelfartvej,<br />

der er en 4-fags dobbeltbro, bibeholdes<br />

– men det sydlige sidefag frilægges,<br />

så der kan etableres en ny frakørselsrampe,<br />

jf. fi g. 2.15.<br />

Figur 8.15: Overføringen af Middelfartvej ombygges, så der kan etableres en ny frakørselsrampe igennem det<br />

sydvestlige sidefag


Overføring af Jyllandsvej ved TSA 58<br />

Middelfart<br />

Den nuværende overføring af Jyllandsvej,<br />

der er en 4-fags bro, udskiftes med<br />

en 2-fagsbro, understøttet i midterrabatten,<br />

og med en dobbeltrettet sti i den østlige<br />

side.<br />

Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

Figur 8.16: Overføringen af Jyllandsvej ved TSA 58 udskiftes til en åben 2-fags bro, med en dobbeltrettet sti i<br />

den østlige side. Set mod vest.<br />

Overføring af Aulbyvej ved TSA 58a Middelfart Øst<br />

Den eksisterende 4-fagsbro udskiftes til en 2-fags bro med principielt samme udformning<br />

som overføringen af Jyllandsvej ved TSA 58, dog uden en dobbeltrettet sti.<br />

Underføringer<br />

Stort set alle underføringer skal udvides som følge af motorvejens udbygning fra 4 til<br />

6 spor.<br />

Underføringerne har alle en karakteristisk overfl adeprofi lering – men de adskiller sig<br />

bl.a. fra hinanden ved forskellig udformning af fl øjvæggene, der enten er parallelle<br />

med eller vinkelrette på motorvejen.<br />

Underføringernes karakteristiske profi lering af væggene foreslås videreført i udbygningen,<br />

mens kantbjælke og oversiden på fl øjvæggene udføres væsentligt spinklere<br />

end de eksisterende konstruktioner. Fløjvæggene foreslås generelt anlagt vinkelret på<br />

motorvejen, dvs. så fl øjvæggene bliver parallelle med den underførte vej eller sti.<br />

145


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

146<br />

Figur 8.17: Princip for udvidelse af underføringer. Fløjvæggene udføres vinkelret på motorvejen.<br />

8.10 Varianter til hovedforslaget<br />

Etablering af et permanent trafi kledelsessystem som beskrevet for Variant B vil give<br />

vejanlægget et markant teknisk udtryk. Dette vil især på den vestlige og på den midterste<br />

strækning - Fladen og Dalen – medføre, at vejanlægget bliver meget dominerende<br />

- og det på strækninger, hvor det i øvrigt tilstræbes at indpasse motorvejsanlægget i<br />

forhold til det omgivende landskab.<br />

I begge varianter ved TSA 53 Odense Vest forudsættes den eksisterende bro revet ned,<br />

og i stedet opføres nye åbne 2-fagsbroer – i princip som den foreslåede nye bro ved<br />

Spedsbjergvej.<br />

Ud fra visuelle og arkitektoniske hensyn vurderes begge variantløsninger at være<br />

bedre end hovedforslagets løsning. I sidstnævnte forslag bibeholdes den nuværende<br />

4-fags bro, der ved en udvidelse af motorvejen vil blive ’asymmetrisk’ som følge af en<br />

frakørselsrampe igennem det sydlige sidefag, jf. fi g. 8.15.<br />

Både af vejarkitektoniske hensyn og af hensyn til især cyklister vurderes variant F<br />

(med en stor fordelerring) som den bedste løsning frem for variant E (med to rundkørsler)<br />

8.11 Motorvej til fremtiden<br />

Der har i de seneste år været stigende fokus på den fremtidige anvendelse af arealerne<br />

omkring motorvejene.


Figur 8.18: Frakørsel<br />

54 Vissenbjerg. Vision<br />

for en mulig udvikling<br />

af erhvervsarealet ved<br />

motorvejen.<br />

Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

Fra mange sider er der et ønske om at udvikle de motorvejsnære arealer til erhvervs-<br />

og kontorbyggeri, og i en række tilfælde således at virksomhederne kan profi lere sig<br />

ud mod motorvejen. Andre ønsker at friholde arealerne omkring motorvejene for byggeri<br />

og i stedet udlægge arealerne til åbne, grønne områder.<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> har i samarbejde med Aalborg Universitet og Center for Skov, Landskab<br />

og Planlægning i 2005 udgivet bogen ’Byen, vejen og landskabet – Motorveje<br />

til fremtiden’. I bogen beskrives den udvikling i forbindelse med motorvejene, der har<br />

fundet sted gennem de seneste 15 år, og der gives bud på hvorledes erhvervsområder<br />

kan integreres i motorvejsbyggeriet – både hvad angår nye erhvervsområder og eksisterende<br />

områder. Der er tale om fortætningsbebyggelse ud fra det overordnede princip<br />

’At bygge for at friholde andre områder’. I bogen redegøres for nye arkitektoniske<br />

principper for integration af erhvervsbebyggelse i forbindelse med motorveje.<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> har efterfølgende udarbejdet et idéoplæg med visioner om mulig udvikling<br />

af erhvervsområder langs motorveje, herunder også for strækningen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart. Nedenstående fi gurer 8.18 og 8.19 er fra idéoplægget.<br />

Motorvejen har forøget borgernes aktionsradius og skabt større mobilitet og øget kommunikation.<br />

Det bliver muligt at bevæge sig længere uden at øge tidsforbruget - og det<br />

skaber mere komplekse pendlermønstre, hvor privat- og arbejdsliv udspændes over<br />

større geografi ske afstande. Dermed er motorvejen blevet en stadig mere integreret del<br />

af Danmarks urbanisering. Det gør naturligvis også muligheden for at knytte sig direkte<br />

til motorvejen mere interessant med hensyn til at placere funktioner og aktiviteter<br />

langs vejen - men også i forhold til at eksponere forskellige virksomhedstyper her.<br />

Motorvejen er ikke længere blot en infrastruktur, der forbinder allerede eksisterende<br />

byer - den bliver i stedet aktivt bydannende. Motorvejen trækker et spor af udstrakt<br />

spredt urbanisering langs dens forløb.<br />

<br />

147


Kapitel 8 - Visuelle forhold<br />

148<br />

Kulturlandskabet undergår en tilsvarende urbanisering. Ikke sådan at forstå at landskabet<br />

fysisk tilbygges alle steder - men karakteren og udseendet af ganske store arealer<br />

forandres som følge af ændrede landbrugsformer, miljøhensyn, nye rekreative områder,<br />

braklægning etc.<br />

I dag er den overvejende del af bebyggelsesplanerne baseret på produktionsvirksomhedernes<br />

behov for store grundarealer til opmagasinering, fremtidig ekspansion og<br />

billige produktionsbygninger. I takt med at nye virksomhedstyper placerer sig langs<br />

motorvejen, bliver det muligt at udvikle mere kompakte bebyggelsesplaner, som dels<br />

minimerer arealudlægget langs motorvejen, dels skaber mere rumligt markante anlæg.<br />

Det er muligt at udvikle nye bygningstypologier, der bedre er i stand til at møde de<br />

særlige krav, der knytter sig til motorvejens landskabelige karakter og til dens hastighed<br />

og skala. For eksempel gennem mere markante bygningstyper, der bedre er i stand<br />

til at eksponere virksomhederne. Eller som omvendt camoufl erer bygningerne, så de<br />

bedre er i stand til at møde landskabet.<br />

Endnu mere interessant er muligheden for at lade erhvervsområder markere sig som<br />

samlede bebyggelser frem for som enkeltvirksomheder. Det vil gøre det muligt at skabe<br />

rum, der er i stand til at binde motorvej, bygninger og landskaber sammen på mere<br />

arkitektonisk kvalifi cerede måder. Denne ambition rejser nye udfordringer for udformningen<br />

af motorvejen. Motorvejen og dens tilslutningsanlæg kan medvirke til at skabe<br />

mere velfungerende og rumligt markante bebyggelsesenklaver gennem tilgængelighed<br />

til og friholdelse af arealer.<br />

Planlagt skovrejsning<br />

Eksisterende erhvervsområde<br />

Ny beplantning<br />

Fremtidig udvidelse<br />

Figur 8.19: Frakørsel 56 Ejby. Vision for en mulig udvikling af erhvervsarealerne langs motorvejen.


9. Støj<br />

Figur 9.1 Typiske støjniveauer fra forskellige kilder<br />

(fra <strong>Vejdirektoratet</strong>s rapport nr. 146).<br />

Kapitel 9 - Støj<br />

9.1 Generelt om støj<br />

Lyd (og støj) angives ved beregninger og målinger i enheden decibel (dB). Omfanget<br />

af vejtrafi kstøj opgøres som en gennemsnitsværdi af støjens variation over døgnets 24<br />

timer. Årsagen hertil er bl.a. at grænseværdier er fastlagt efter denne opgørelsesmetode.<br />

En stigning i støjen på 8-10 dB svarer til en fordobling i den oplevede støj, og en ændring<br />

på 3 dB er tydeligt hørbar. En sådan ændring på 3 dB svarer til en halvering eller<br />

fordobling i trafi kmængden eller til en halvering eller fordobling af afstanden til vejen.<br />

Forhold, der påvirker støjniveauet<br />

Det støjniveau fra vejtrafi k, der opleves af vejens<br />

naboer, afhænger bl.a. af:<br />

Trafi kmængden og dens<br />

sammensætning<br />

Køretøjernes hastigheder<br />

Vejbelægningstype<br />

Evt. støjafskærmning<br />

Terrænet og afstanden fra vejen<br />

Køretøjernes dæk<br />

De meteorologiske forhold<br />

9.2 Anvendt metode til vurdering af<br />

støjmæssige konsekvenser<br />

I denne undersøgelse er de støjmæssige konsekvenser<br />

vurderet i henhold til Miljøstyrelsens<br />

hidtidige vejledning med tilhørende støjberegningsmodel<br />

og støjindikator for det døgnækvivalente<br />

støjniveau (LAeq).<br />

Miljøstyrelsen har medio 2007 udgivet en ny<br />

vejledning vedrørende beregning af støj fra<br />

veje. Støjberegninger skal fremover foretages<br />

med en ny model, som beskrevet i Miljøstyrelsens<br />

vejledning. Der indføres en ny indikator<br />

149


Kapitel 9 - Støj<br />

150<br />

Hvordan påvirker støj mennesker?<br />

Trafi kstøj påvirker mennesker både direkte og indirekte. Den direkte virkning<br />

er grundlaget for at mennesker bevidst opfatter en lyd. Uønsket lyd er støj og<br />

har en genevirkning i form af irritation, problemer med at tale sammen mm.<br />

Genevirkningen af støj afhænger af det enkelte menneskes opfattelse af den<br />

udsendte lyd.<br />

Den indirekte påvirkning sker uden om den bevidste opfattelse og har forbindelse<br />

til menneskets refl ekser. Det er i den forbindelse fastslået, at støj kan påvirke<br />

menneskets sundhedstilstand og være årsag til søvnbesvær, forhøjet blodtryk og<br />

hjerte- og karsygdomme.<br />

Støjens genevirkning har betydning for værdien af de støjbelastede boliger. Der<br />

er således gennemført undersøgelser, som fastlægger, at støj over 55 dB (LAeq)<br />

reducerer en ejendoms værdi (Miljøstyrelsen 2003). I det omfang vejprojektet<br />

ændrer støjniveauet for boliger i området, vil det således have en direkte<br />

konsekvens på værdien af boligen.<br />

Støjbelastningstallet SBT giver et mål for den oplevede gene i et område. SBT<br />

udtrykker antallet af støjbelastede boliger i forskellige støjintervaller og er desuden<br />

beregnet således, at en høj støj vægtes højere end en lav støj. SBT benyttes til at<br />

sammenligne forskellige alternativer, men kan også bruges til estimering af de<br />

økonomiske genevirkninger af støjen.<br />

for støjen, Lden (day, evening and night), som skal bruges i stedet for det døgnækvivalente<br />

støjniveau LAeq. Lden udregnes ved hjælp af de gennemsnitlige niveauer i dag-,<br />

aften- og natperioderne, og støjen om aftenen og om natten får et tillæg på henholdsvis<br />

5 og 10 dB.<br />

Begrundelsen for at skifte indikator er, at det giver en bedre beskrivelse af, hvorledes<br />

støjen opleves. Tillægget om natten tager således højde for at støj om natten er mest<br />

generende. Med Lden er der desuden indført en fælles europæisk indikator.<br />

Valget af beregningsmodel vil overordnet have mindre betydning, dels fordi Miljøstyrelsen<br />

har fastlagt nye grænseværdier ud fra en vurdering af at beskyttelsesniveauet<br />

samlet set skal forblive uændret, dels fordi støjberegningerne anvendes til at sammenligne<br />

forskellige løsningsforslag.<br />

I forbindelse med detailprojekteringen vil der blive gennemført supplerende støjberegninger<br />

med den nye støjberegningsmodel. Disse beregninger vil danne grundlag for<br />

den endelige fastlæggelse af støjafskærmningens udformning og placering.


Kapitel 9 - Støj<br />

9.3 Støjbelastningstal<br />

Støjbelastningstallet (SBT) er et indeks, der beskriver den oplevede genevirkning for<br />

et område. SBT bestemmes som en funktion af antal boliger vægtet med en genefaktor,<br />

som afhænger af boligens støjbelastning. Genefaktoren er et indeks, der udtrykker<br />

hvor generende et givet lydtrykniveau føles for beboerne ved brug af have/altan, åbning<br />

af vinduer, telefonsamtaler og almindelig samtale. Eksempelvis vægtes en bolig<br />

med et støjniveau på 70 dB ca. 9 gange højere end en bolig med 55 dB.<br />

9.4 Regler vedrørende vejtrafi kstøj<br />

Der er ingen grænseværdier, der skal overholdes i forbindelse med udbygning af eksisterende<br />

vejanlæg, der passerer sammenhængende boligområder. Ved gennemførelse af nye<br />

større vejprojekter lægges dog som udgangspunkt til grund, at Miljøstyrelsens hidtidige<br />

vejledende grænseværdi for støj ved etablering af ny bebyggelse ved eksisterende veje<br />

(55 dB, LAeq) også skal gælde som målsætning for nye vejanlæg, der passerer samlede<br />

boligbebyggelser.<br />

9.5 Støjbidrag fra fl ere kilder<br />

Det resulterende støjniveau på en bestemt lokalitet langs motorvejen vil være sammensat<br />

af forskellige støjbidrag:<br />

Støjbidrag fra motorvejen og fra ramper<br />

Støjbidrag fra de lokale veje<br />

Ved støjkortlægningen og ved vurdering af de støjmæssige konsekvenser er der ikke<br />

medregnet støjbidrag fra jernbaner, da det alene er støj fra vejtrafi k i omgivelserne, der<br />

vurderes.<br />

9.6 Støjkortlægning for motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart<br />

I forbindelse med VVM-undersøgelsen er der foretaget en ny støjkortlægning, der danner<br />

grundlag for vurderinger af støjforholdene og forslag om etablering af støjdæmpende<br />

foranstaltninger langs motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart.<br />

Figur 9.2: Typisk tværsnit med støjafskærmning<br />

Støjskærm<br />

151


Kapitel 9 - Støj<br />

152<br />

Grundlaget for støjkortlægningen er beregninger af støjen. Beregningerne er gennemført<br />

ved hjælp af den fællesnordiske støjberegningsmodel. Som grundlag for beregningerne<br />

anvendes en tredimensional digital terrænmodel, hvori alle højdeforhold i terrænet<br />

samt bygningers placering og højder er beskrevet. På grundlag af beregningerne<br />

optegnes støjkurver, der angiver, hvor der vil være et bestemt støjniveau (f.eks. 55 dB)<br />

som følge af vejstøjen.<br />

Beregningerne er gennemført i en undersøgelseskorridor, der går 500 m ud til hver<br />

side af den eksisterende motorvej.<br />

Undersøgelsen er beskrevet mere detaljeret i <strong>Rapport</strong> nr. 319 Miljøvurdering.<br />

9.7 0-alternativets støjbelastning<br />

0-alternativets støjbelastning anvendes som reference til vurdering af hovedforslagets<br />

støjkonsekvenser. 0-alternativet er de nuværende forhold på motorvejen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart med trafi k fremskrevet til 2015, men uden udbygning af<br />

motorvejen.<br />

Antallet af støjbelastede boliger i 0-alternativet er vist i tabel 9.1.<br />

9.8 Hovedforslagets støjrelaterede forudsætninger<br />

I hovedforslaget – med udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor - forudsættes etableret<br />

i alt ca. 6.600 meter støjafskærmning med en højde på ca. 3 m, jf. beskrivelsen i kapitel<br />

6. Herudover forudsættes etableret støjvolde med en højde på ca. 2,5 meter nord og<br />

syd for motorvejen ved rasteanlæggene Kildebjerg.<br />

Strækninger med støjafskærmning er vist på oversigtskortene bagest i rapporten.<br />

Ifi gur 9.2 er vist et typisk tværsnit i den udbyggede motorvej mellem Odense Vest og<br />

Middelfart. På tværsnittet er vist, hvorledes støjafskærmning kan være placeret i forhold<br />

til kørebane og omgivelser.<br />

Hovedforslaget indeholder i øvrigt:<br />

Antal støjbelastede boliger I alt SBT<br />

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70 dB<br />

0-alternativ 251 244 113 44 652 162<br />

Hovedforslaget 256 165 89 38 548 132<br />

Tabel 9.1: Antal støjbelastede boliger i 2015 i 0-alternativet og i hovedforslaget


Kapitel 9 - Støj<br />

Vejbelægning (tyndlagsbelægning), som normalt anvendes på nye motorveje i dag.<br />

Tilladt hastighed: 130 km/t.<br />

Trafi k i 2015: Som anført i kapitel 7 for hovedforslaget.<br />

9.9 Hovedforslagets støjkonsekvenser<br />

Det beregnede antal støjbelastede boliger i 2015 langs motorvejen mellem Odense<br />

Vest og Middelfart fremgår af tabel 9.1 for henholdsvis 0-alternativet og hovedforslaget.<br />

Der er indregnet støjbidrag såvel fra trafi k på motorvej og ramper som fra de<br />

større lokale veje.<br />

Den samlede støjbelastning i 2015 langs motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart<br />

- med støjbidrag såvel fra motorvejen som fra større lokale veje i undersøgelseskorridoren<br />

- kan udtrykkes ved et beregnet antal helårs- og fritidsboliger belastet med<br />

mere end 55 dB:<br />

153


Kapitel 9 - Støj<br />

Figur 9.3: Støjudbredelsen i hovedforslaget mellem Indslev og Middelfart. Cirklerne angiver strækninger med støjafskærmning.<br />

Figur 9.4: Støjudbredelsen i hovedforslaget mellem Gribsvad og Indslev. Cirklerne angiver strækninger med støjafskærmning.<br />

154<br />

Signatur<br />

Signatur<br />

Støjskærm<br />

>55 dB(A)<br />

>55 dB(A)<br />

>65 dB(A)<br />

>65 dB(A)<br />

Støjskærm<br />

>55 dB(A)<br />

>55 dB(A)<br />

>65 dB(A)<br />

>65 dB(A)


Kapitel 9 - Støj<br />

Signatur<br />

Figur 9.5: Støjudbredelsen i hovedforslaget - mellem Spedsbjergvej og Gribsvad. Cirklerne angiver strækninger med støjafskærmning.<br />

Såfremt der ikke sker en udbygning af motorvejen, og støjafskærmningen er som<br />

i dag, dvs. som i 0-alternativet, vil 652 helårs- og fritidsboliger være belastet med<br />

mere end 55 dB, heraf 157 støjbelastet med mere end 65 dB. For 0-alternativet er<br />

støjbelastningstallet (SBT) beregnet til 162.<br />

Udbygges motorvejen som i hovedforslaget, vil 548 helårs- og fritidsboliger være<br />

belastet med mere end 55 dB, heraf 127 støjbelastet med mere end 65 dB – dvs.<br />

en reduktion i forhold til 0-alternativet på henholdsvis 104 og 30 boliger. For<br />

Hovedforslaget er støjbelastningstallet (SBT) beregnet til 132.<br />

Støjbelastningstallet bliver reduceret med 19 % ved hovedforslaget, sammenlignet<br />

med 0-alternativet.<br />

Støjskærm<br />

>55 dB(A)<br />

>55 dB(A)<br />

>65 dB(A)<br />

>65 dB(A)<br />

Medregnes kun støjbidrag fra motorvejen og rampeanlæg, vil der samlet være følgende<br />

antal helårs- og fritidsboliger belastet med mere end 55 dB:<br />

Såfremt der ikke sker en udbygning af motorvejen, og støjafskærmningen er som<br />

i dag, dvs. som i 0-alternativet, vil 588 helårs- og fritidsboliger være belastet med<br />

mere end 55 dB, heraf 70 støjbelastet med mere end 65 dB.<br />

Udbygges motorvejen som i hovedforslaget, vil 441 helårs- og fritidsboliger være<br />

155


Kapitel 9 - Støj<br />

156<br />

belastet med mere end 55 dB, heraf 38 støjbelastet med mere end 65 dB - dvs. at antallet<br />

af boliger reduceres med henholdsvis 147 (mere end 55 dB) og 32 (over 60 dB).<br />

Den beregnede støjudbredelse i 2015 for hovedforslaget er vist i fi g. 9.3-9.5. Heri er<br />

der med forskellige farver er anført, hvor støjbelastningen er større end 55 dB henholdsvis<br />

større end 65 dB.<br />

9.10 Supplerende facadeisolering<br />

Tilskud til facadeisolering vil blive tilbudt helårsboliger, hvor der efter en udbygning<br />

af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart vil være et støjbidrag fra motorvejen<br />

på mere end 60 dB.<br />

Fritidshuse og kolonihaver vil ikke kunne opnå tilskud til facadeisolering.<br />

9.11 Vurderinger af støjreduktion fra forskellige virkemidler<br />

Hastighed<br />

Den maksimale hastighed er i hovedforslaget forudsat at være 130 km/t. En ændring af<br />

hastigheden fra 130 til 110 km/t vil medføre en reduktion af støjbelastningen med<br />

ca. 1,4 dB.<br />

De samfundsøkonomiske konsekvenser af en ændring af hastigheden på motorvejen<br />

udgøres af miljø- og sikkerhedsmæssige gevinster i form af en reduktion af støjbelastningerne<br />

langs motorvejen samt en reduktion i det samlede antal trafi kuheld og af<br />

luftforureningen. Endvidere er der en samlet reduktion af trafi kanternes kørselsomkostninger.<br />

Hertil skal modregnes en samfundsøkonomisk konsekvens i form af forøgede trafi kantomkostninger<br />

som følge af et forøget tidsforbrug.<br />

En analyse har vist, at en hastighedsreduktion er samfundsøkonomisk mindre rentabel,<br />

idet de forøgede tidsomkostninger er større end de positive gevinster i form af bl.a. en<br />

reduktion af støjbelastningen.<br />

Vejbelægning<br />

Den nuværende belægning på motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart består af<br />

fl ere typer belægning, herunder en traditionel asfaltbeton-belægning.<br />

Hovedforslaget omfatter anvendelse af en ny belægning – tyndlagsbelægning - der<br />

medfører mindre støj end den belægning, der hidtil normalt har været anvendt på motorveje.<br />

Med en tyndlagsbelægning vil der kunne opnås en reduktion i støjudsendelsen på ca.<br />

2 dB i forhold til den eksisterende belægning.


10. Øvrige miljøkonsekvenser<br />

Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

10.1 Områdets karakter<br />

Landskabet på Fyn er et typisk istidslandskab med varierende landskabsformer. Ved<br />

Middelfart er landskabet præget af morænebakker, som skaber den store terrænforskel<br />

ved Lillebælt. Mellem Middelfart og Ejby er de yngste afl ejringer afsat som bundmoræne<br />

og danner her et relativt fl adt landskab. Ved Ejby skifter landskabet karakter, idet<br />

de yngste kvartære afl ejringer i hele den østlige halvdel af undersøgelsesområdet blev<br />

afsat under dannelse af smeltevandssøer. Resultatet er et meget varieret landskab med<br />

hyppige skift mellem moræneler og smeltevandssand, -silt og -ler.<br />

På størstedelen af strækningen er motorvejen beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser.<br />

Dette medfører, at der skal tages særlige hensyn til beskyttelse af<br />

grundvandet både ved anlæg og ved drift af motorvejen.<br />

Vejens placering tæt på grundvandsskellet medfører, at de fl este vandløb, der krydser<br />

motorvejen, er små, da de er tæt på deres udspring. Der er mange mindre naturområder<br />

langs den eksisterende motorvej, særligt på den østlige halvdel og langs vandløbene.<br />

Der er kun få større naturområder inden for undersøgelseskorridoren. De nærmeste<br />

Natura 2000-områder (Ramsar, EF-fuglebeskyttelses- og Habitatområder) er beliggende<br />

mere end 3 km fra motorvejen. Der er ved feltgennemgangen af lokaliteterne ikke<br />

fundet padde- og krybdyrarter, der er optaget på Habitatdirektivets bilag IV.<br />

157


Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

158<br />

Da det ikke kan udelukkes, at enkelte mindre bestande af bilag IV padde- og krybdyrarter<br />

kan være overset i området, har <strong>Vejdirektoratet</strong> besluttet at gennemføre supplerende<br />

feltundersøgelser i foråret 2007. Resultaterne af de supplerende undersøgelser er<br />

beskrevet i rapport 319, Miljøvurdering.<br />

I den arkæologiske analyse er der på den østlige del af strækningen primært fundet<br />

spor efter bosættelser i stenalderen, mens der på den vestlige del primært fi ndes kulturspor<br />

fra bronzealderen og senere.<br />

I historisk tid har den gamle hovedlandevej mellem Odense og Middelfart haft stor betydning<br />

for etablering af landsbyer med tilhørende inddigede jorder, kirker mv.<br />

Motorvejen forløber i dag gennem i et område med en del spredt bebyggelse og fl ere<br />

mindre landsbyer. Der er desuden fl ere erhvervsområder placeret tæt på vejen.<br />

Nærheden til Odense og de mange mindre byer medfører, at naturområderne har stor<br />

rekreativ værdi.<br />

10.2 Miljøvurdering<br />

Undersøgelser og vurderinger af de miljømæssige forhold omfatter:<br />

Planforhold<br />

Befolkning<br />

Landskab og jordbund<br />

Plante- og dyreliv<br />

Kulturarv<br />

Friluftsliv<br />

Overfl adevand<br />

Grundvand<br />

Luft og klima<br />

Støj (er beskrevet i kapitel 9)<br />

Lys<br />

Råstoffer og affald<br />

Forurenet jord<br />

Afl edte socioøkonomiske konsekvenser<br />

Grundlaget for undersøgelser og vurderinger er regionplanen, kommuneplaner og andre<br />

oplysninger fra amt, kommuner og andre kilder samt feltundersøgelser.<br />

Der er i 2006 gennemført feltundersøgelser af naturforhold i en ca. 500 meter bred<br />

korridor langs den eksisterende motorvej. Ved feltundersøgelserne er 115 lokaliteter<br />

undersøgt og plante- og dyrelivet registreret.<br />

Som en del af undersøgelserne er der foretaget beregninger af de forventede udledninger<br />

af vejvand til vandmiljøet samt af den forventede luftforurening. Endvidere er


Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

der udarbejdet et overslag over det forventede forbrug af råstoffer og de forventede affaldsmængder.<br />

Den detaljerede miljøvurdering fi ndes i rapport 319 Miljøvurdering. Nedenfor resumeres<br />

de væsentlige resultater af miljøvurderingen.<br />

10.3 Hovedforslagets miljøkonsekvenser<br />

Planforhold<br />

Regionplanen, der er gældende indtil den afl øses af nye kommuneplaner, indeholder<br />

planer for en række forhold, der kan blive påvirket af en udvidelse af motorvejen. I<br />

dette afsnit behandles planer for byudvikling og vindmøller i regionplan og kommuneplaner.<br />

Øvrige emner vedrørende planforhold beskrives i de efterfølgende afsnit.<br />

Tæt på den eksisterende motorvej og inden for undersøgelseskorridoren er der 9 lokaliteter<br />

med byzonestatus og 6 lokaliteter, der er udpeget til fremtidig byzone. Fælles<br />

for fl ertallet af disse områder er, at arealer umiddelbart op ad motorvejen er udlagt til<br />

159


160<br />

Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

Figur 10.1: Undersøgte lokaliteter mellem Nørre Aaby og Middelfart<br />

Figur 10.2: Undersøgte lokaliteter mellem Grønnemose og Nørre Aaby<br />

Billesbølle<br />

Fjellerup Skov<br />

Ålsbo Banker<br />

Grønnemose<br />

Østerskov<br />

Åsbo<br />

Hækkebølle<br />

Fjellerup<br />

Fjelsted<br />

Ellesø<br />

Ørslev<br />

ROLD<br />

Paddesø<br />

Gribsvad<br />

Etterup<br />

Indslev Tårup<br />

Tjæreborg<br />

Harndrup<br />

Honnerup<br />

EJBY<br />

Vestermose<br />

Ejby Mose<br />

Kindstrup Mose<br />

Kindstrup<br />

Vejrup<br />

Storå<br />

Y MARK<br />

NØRRE AABY<br />

Køstrup<br />

Bubel<br />

11.0<br />

12.0<br />

13.0<br />

14.0<br />

15.0<br />

16.0<br />

17.0<br />

18.0<br />

19.0<br />

20.0<br />

21.0<br />

22.0<br />

23.0<br />

24.0<br />

25.0<br />

26.0<br />

27.0<br />

28<br />

2.000<br />

2.000<br />

meters<br />

1.000<br />

1.000<br />

meters<br />

0<br />

070<br />

070<br />

070<br />

070<br />

070<br />

070<br />

070<br />

070<br />

070<br />

068<br />

068<br />

068<br />

068<br />

068<br />

068<br />

068<br />

068<br />

068<br />

1<br />

147<br />

147<br />

147<br />

147<br />

147<br />

147<br />

147<br />

147<br />

147<br />

153<br />

153<br />

153<br />

153<br />

153<br />

153<br />

153<br />

153<br />

153<br />

069<br />

069<br />

069<br />

069<br />

069<br />

069<br />

069<br />

069<br />

069<br />

067<br />

067<br />

067<br />

067<br />

067<br />

067<br />

067<br />

067<br />

067<br />

040<br />

040<br />

040<br />

040<br />

040<br />

040<br />

040<br />

040<br />

040<br />

047<br />

047<br />

047<br />

047<br />

047<br />

047<br />

047<br />

047<br />

047<br />

066<br />

066<br />

066<br />

066<br />

066<br />

066<br />

066<br />

066<br />

066<br />

060<br />

060<br />

060<br />

060<br />

060<br />

060<br />

060<br />

060<br />

060<br />

097<br />

097<br />

097<br />

097<br />

097<br />

097<br />

097<br />

097<br />

097<br />

098<br />

098<br />

098<br />

098<br />

098<br />

098<br />

098<br />

098<br />

098<br />

106<br />

106<br />

106<br />

106<br />

106<br />

106<br />

106<br />

106<br />

106<br />

105<br />

105<br />

105<br />

105<br />

105<br />

105<br />

105<br />

105<br />

105<br />

109<br />

109<br />

109<br />

109<br />

109<br />

109<br />

109<br />

109<br />

109<br />

108<br />

108<br />

108<br />

108<br />

108<br />

108<br />

108<br />

108<br />

108<br />

107<br />

107<br />

107<br />

107<br />

107<br />

107<br />

107<br />

107<br />

107<br />

095<br />

095<br />

095<br />

095<br />

095<br />

095<br />

095<br />

095<br />

095<br />

101<br />

101<br />

101<br />

101<br />

101<br />

101<br />

101<br />

101<br />

101<br />

011<br />

011<br />

011<br />

011<br />

011<br />

011<br />

011<br />

011<br />

011<br />

143<br />

143<br />

143<br />

143<br />

143<br />

143<br />

143<br />

143<br />

143<br />

141<br />

141<br />

141<br />

141<br />

141<br />

141<br />

141<br />

141<br />

141<br />

093<br />

093<br />

093<br />

093<br />

093<br />

093<br />

093<br />

093<br />

093<br />

157<br />

157<br />

157<br />

157<br />

157<br />

157<br />

157<br />

157<br />

157<br />

161<br />

161<br />

161<br />

161<br />

161<br />

161<br />

161<br />

161<br />

161<br />

142<br />

142<br />

142<br />

142<br />

142<br />

142<br />

142<br />

142<br />

142<br />

004<br />

004<br />

004<br />

004<br />

004<br />

004<br />

004<br />

004<br />

004<br />

003<br />

003<br />

003<br />

003<br />

003<br />

003<br />

003<br />

003<br />

003<br />

006<br />

006<br />

006<br />

006<br />

006<br />

006<br />

006<br />

006<br />

006<br />

005<br />

005<br />

005<br />

005<br />

005<br />

005<br />

005<br />

005<br />

005<br />

012<br />

012<br />

012<br />

012<br />

012<br />

012<br />

012<br />

012<br />

012<br />

002<br />

002<br />

002<br />

002<br />

002<br />

002<br />

002<br />

002<br />

002<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

<br />

Kort 1B :<br />

Undersøgte lokaliteter.<br />

Undersøgelsesområde<br />

Undersøgt lokalitet med lokalitetesnummer<br />

Undersøgelsesområde<br />

Undersøgt lokalitet med lokalitetesnummer<br />

Indslev Tårup<br />

Båring Strand<br />

BÅRING VIG<br />

Båring Mark<br />

Kærby<br />

Båring<br />

Roerslev<br />

Blanke<br />

Vejru<br />

VIBY MARK<br />

NØRRE AABY<br />

Gamborg<br />

Ellebæk Vig<br />

B<br />

Aulby Mølleå<br />

Røjle<br />

Vejlby<br />

Møllemade<br />

Kustrup<br />

Vejlby Fed<br />

Flaskebugt<br />

Ellemose<br />

Båring Skov<br />

Aulby Gårde<br />

Aulby<br />

Voldby<br />

Kauslunde<br />

Aulby Mølleå<br />

Staurby Skov<br />

Staurby<br />

SKRILLINGE<br />

Svenstrup<br />

1.0<br />

22.0<br />

23.0<br />

24.0<br />

25.0<br />

26.0<br />

27.0<br />

28.0<br />

29.0<br />

30.0<br />

31.0<br />

32.0<br />

33.0<br />

34.0<br />

35.0<br />

35.5<br />

1.000 2.000<br />

meters<br />

0<br />

140<br />

140<br />

140<br />

140<br />

140<br />

140<br />

140<br />

140<br />

140<br />

014<br />

014<br />

014<br />

014<br />

014<br />

014<br />

014<br />

014<br />

014<br />

013<br />

013<br />

013<br />

013<br />

013<br />

013<br />

013<br />

013<br />

013<br />

015<br />

015<br />

015<br />

015<br />

015<br />

015<br />

015<br />

015<br />

015<br />

020<br />

020<br />

020<br />

020<br />

020<br />

020<br />

020<br />

020<br />

020<br />

016<br />

016<br />

016<br />

016<br />

016<br />

016<br />

016<br />

016<br />

016<br />

017<br />

017<br />

017<br />

017<br />

017<br />

017<br />

017<br />

017<br />

017<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

158<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

160<br />

025<br />

025<br />

025<br />

025<br />

025<br />

025<br />

025<br />

025<br />

025<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

159<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

001<br />

002<br />

002<br />

002<br />

002<br />

002<br />

002<br />

<br />

Kort 1C :<br />

Undersøgte lokaliteter.


14.0<br />

le<br />

0<br />

108<br />

108<br />

109<br />

109<br />

13.0<br />

Grønnemose<br />

Erholm<br />

1.000<br />

meters<br />

098<br />

098<br />

Østerskov<br />

105<br />

105<br />

AARUP<br />

106 106<br />

106 106<br />

097 097 097 097<br />

097<br />

060 060 060<br />

060 060<br />

Etterup<br />

Gribsvad<br />

12.0<br />

2.000<br />

11.0<br />

Paddesø<br />

Ladegårdskov<br />

Undersøgelsesområde<br />

Undersøgt lokalitet med lokalitetesnummer<br />

10.0<br />

Bred<br />

9.0<br />

8.0<br />

Væde Have<br />

Væde Have<br />

7.0<br />

VISSENBJERG<br />

Figur 10.3: Undersøgte lokaliteter mellem Odense Vest og Grønnemose<br />

Væde<br />

6.0<br />

5.0<br />

Magtenbølle<br />

Skallebølle<br />

090<br />

090<br />

Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

erhvervsområder, mens områder i tilknytning til eksisterende boligområder er udlagt<br />

til beboelse, i visse tilfælde i kort afstand fra motorvejen.<br />

Der er 2 lokaliseringsområder for vindmøller inden for undersøgelseskorridoren ved<br />

henholdsvis Ålsbo og Bubel. Området ved Ålsbo er knap 900 m langt og udlagt ca. 50<br />

m syd for den eksisterende motorvej. Området ved Bubel er beliggende ca. 400 m fra<br />

motorvejen. Det vurderes, at udbygningen af motorvejen vil kunne få konsekvenser<br />

for mulighederne for at etablere vindmøller i området ved Ålsbo.<br />

Befolkning<br />

Befolkningen langs motorvejen vil primært opleve et ændret støjbillede ved udvidelse<br />

af motorvejen. De, der bor langs den gamle Odense-Middelfart landevej, vil opleve<br />

lidt forøget trafi k og dermed øget støj og andre gener, mens motorvejen udvides, og efter<br />

udvidelsen, færre gener fra trafi kken på landevejen. For det øvrige vejnet forventes<br />

der kun meget små ændringer i trafi kken som følge af motorvejsudvidelsen.<br />

Den forventede stigning i trafi kken og den øgede hastighed som følge af en bedre<br />

fremkommelighed på motorvejen vil medføre en øgning af støjen. Dette kompenseres<br />

dog ved støjafskærmning samt ny og mere støjreducerende asfalt, således at den samlede<br />

støjbelastning reduceres og antallet af stærkt støjbelastede boliger udsat for mere<br />

end 65 dB falder med næsten 20 %.<br />

4.0<br />

Årligmark Skov<br />

Himmelstrup Skov<br />

Blæsbjerg Skov<br />

067 ROLD<br />

067<br />

068<br />

067<br />

067<br />

068<br />

068 146<br />

146 073<br />

073<br />

069<br />

146 073<br />

069<br />

069 075<br />

075<br />

040<br />

040 070<br />

070<br />

074 074<br />

149<br />

149<br />

045<br />

045 046<br />

046 Andebølle<br />

Sevadshuse<br />

148<br />

148<br />

154<br />

154 154<br />

047<br />

047<br />

066<br />

066<br />

153<br />

153<br />

147 150<br />

147<br />

147 150<br />

150 Gadsbølle<br />

041<br />

041<br />

112 112<br />

112 112<br />

111 111<br />

111 111<br />

145<br />

145 145<br />

058<br />

058<br />

044<br />

044<br />

048<br />

048<br />

043<br />

043<br />

042 042 042<br />

042<br />

Koelbjerg<br />

Skovsby Huse<br />

144<br />

144<br />

139 139<br />

080<br />

139<br />

080<br />

080<br />

078<br />

078 081<br />

081<br />

136<br />

136 133<br />

133<br />

050<br />

133<br />

050<br />

050<br />

052<br />

052<br />

Skovsby<br />

Kelstrupskov<br />

Ørbæk Mose<br />

137<br />

134<br />

137<br />

134 054<br />

137<br />

137<br />

054<br />

049 135<br />

049<br />

049 135<br />

057<br />

163<br />

057<br />

057<br />

163<br />

Kelstrup<br />

083<br />

083<br />

138<br />

138 085<br />

085<br />

056<br />

056<br />

162<br />

162<br />

152<br />

152<br />

088<br />

088<br />

151<br />

151 061<br />

061<br />

062<br />

062<br />

089<br />

089<br />

064<br />

064<br />

063<br />

063<br />

065<br />

065<br />

091<br />

091<br />

Langesø<br />

3.0<br />

2.0<br />

Hesbjerg Skov<br />

037 037 037 037<br />

037<br />

Spedsbjerg 156 156 156 156<br />

156<br />

034 034<br />

155<br />

155<br />

038<br />

038<br />

032<br />

032 032<br />

Radby<br />

028<br />

028<br />

110<br />

110<br />

1.0<br />

Store Ubberud<br />

0.0<br />

<br />

Kort 1A :<br />

Undersøgte lokaliteter.<br />

161


Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

162<br />

I anlægsfasen vil ejendomme tæt på motorvejen kunne påvirkes af støv, støj og luftforurening<br />

fra maskiner og lastbiler.<br />

I anlægsfasen skal broerne, der fører Spedsbjergvej, Aulbyvej og Jyllandsvej over motorvejen,<br />

udskiftes. Udskiftningen, der ikke påregnes at ske samtidigt, vil for hver bro<br />

blive gennemført på ca. et halvt år. I denne periode kan det blive nødvendigt at køre en<br />

omvej, hvilket kan resultere i øget færdsel på områdets større veje.<br />

Landskab og jordbund<br />

Anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af motorvejen fra 4 til 6 spor og ombygning<br />

af tilslutningsanlæg vil på kort sigt medføre en væsentlig landskabelig påvirkning,<br />

når bl.a. beplantningen langs motorvejen fjernes i forbindelse med udbygningen.<br />

På længere sigt retableres beplantningen på den østlige del som beskrevet i kapitel 8<br />

Visuelle forhold, og ud over de ombyggede tilslutningsanlæg vurderes det , at der i<br />

den efterfølgende driftsfase ikke vil være væsentlige ændringer i den landskabelige<br />

påvirkning. Den samlede plan for retablering af omgivelserne forventes at medføre en<br />

forbedret oplevelse af landskabet fra motorvejen.<br />

Den østlige del af undersøgelsesområdet er et typisk dødisområde med søer og moser<br />

med tørve- og gytjelag. Det lavtliggende område mellem Middelfart og Nørre Aaby er<br />

hævet havbund med udstrakte engområder, og nordøst for Ejby er der ferskvandsafl ejringer<br />

på en 3 km lang strækning. Disse afl ejringer kan give anledning til sætninger,<br />

og der skal derfor tages de nødvendige forholdsregler til imødegåelse af dette.<br />

Der er udlagt enkelte råstofi ndvindingsområder for ler i nærheden af motorvejen, men<br />

indvindingen er ikke påbegyndt.<br />

Plante- og dyreliv<br />

Der er nogle få naturområder inden for undersøgelseskorridoren omkring motorvejen.<br />

Da der er 3-5 km til det nærmeste Natura 2000-område, vurderes det, at hovedforslaget<br />

ikke vil få konsekvenser for Natura 2000-områder.<br />

Det vurderes, at den største negative påvirkning af de biologiske forhold allerede er<br />

forårsaget af den eksisterende motorvejs barriereeffekt. Konsekvensen af barriereeffekten<br />

er, at man har fået opsplittet bestande af dyr og reduceret den genetiske udveksling<br />

og variation i området. For at mindske barriereeffekten etableres der 5 nye faunapassager<br />

på strækningen i form af én vådpassage (5x12,5 m) og fi re tørpassager (rør<br />

med en diameter på 1,6 m).<br />

6 mindre vandhuller, der er potentielle yngleområder for padder, vil blive berørt af<br />

motorvejsudbygningen. Der etableres 12 erstatningsvandhuller.<br />

Som erstatning for fredsskov, der fjernes i forbindelse med udbygningen af motorvejen,<br />

etableres et dobbelt så stort areal med erstatningsskov.


Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

Der er fundet sjældne eller på anden måde beskyttelseskrævende arter (sumpgræshoppe,<br />

stor rovedderkop, eng-hejre, vindelsnegl og rørhøg) på 5 af de undersøgte lokaliteter.<br />

Det vurderes, at disse arter og lokaliteter enten ikke bliver påvirket, eller at påvirkning<br />

kan undgås ved at sikre den naturlige vandstand på lokaliteterne og ved nøje<br />

planlægning af anlægsaktiviteterne i området.<br />

På de øvrige ca. 100 undersøgte lokaliteter er der ikke registreret særligt beskyttelseskrævende<br />

eller sjældne dyre- eller plantearter.<br />

Ved feltundersøgelserne i 2006 blev der ikke er fundet bilag IV Padde- og krybdyrarter.<br />

Da dette kan skyldes, at undersøgelserne ikke er foretaget over en hel årscyklus,<br />

har <strong>Vejdirektoratet</strong> gennemført supplerende feltundersøgelser i foråret og sommeren<br />

2007.<br />

Ved feltundersøgelser i 2007 blev der fundet springfrø, der er omfattet af EF-habitatdirektivets<br />

bilag IV, på to lokaliteter.<br />

På den ene lokalitet er der observeret en egentlig ynglebestand, mens der på den anden<br />

lokalitet kun er fundet et enkelt individ.<br />

Der foreslås etableret 2-3 kompensationsvandhuller/erstatningsbiotoper ved førstnævnte<br />

lokalitet (tæt ved TSA 55 Aarup), da der her skal etableres en ny tilkørselsrampe<br />

relativt tæt ved det eksisterende vandhul. Der skønnes ikke at være behov for at<br />

etablere supplerende vandhuller el. lign. ved den anden lokalitet, da den er beliggende<br />

i god afstand fra motorvejen.<br />

På baggrund af feltundersøgelserne i 2007 foreslås endvidere etableret en paddepassage<br />

(rør med en diameter på ca. 1,4 m) under motorvejen ca. 1 km øst for TSA 53. Herved<br />

skabes mulighed for udveksling af paddearterne lille vandsalamander og butsnudet<br />

frø, da disse arter er fundet på lokaliteter på begge sider af motorvejen.<br />

163


Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

164<br />

Med ovennævnte foranstaltninger vurderes det, at den økologiske funktionalitet for<br />

padder kan opretholdes.<br />

Resultaterne af de supplerende undersøgelser er nøjere beskrevet i bilag 2 i rapport<br />

319 Miljøvurdering.<br />

Kulturarv<br />

Der er foretaget en kortlægning og vurdering af de kulturværdier, der kan blive berørt<br />

ved en udbygning af motorvejen.<br />

Forekomster af potentielle arkæologiske lokaliteter er kortlagt af Odense Bys Museer<br />

i en arkæologisk analyse. De områder, der vil blive berørt af udbygningen af motorvejen,<br />

vil blive undersøgt forud for anlægsarbejdet, og ved evt. fund af væsentlige arkæologiske<br />

værdier skal det efterfølgende besluttes, hvordan disse værdier skal bevares.<br />

Der er særligt bevaringsværdige landsbyer i en afstand af 1-2 km fra motorvejen. Disse<br />

landsbyer vil ikke blive påvirket ved en udvidelse af motorvejen.<br />

En række beskyttede jord- og stendiger berøres af en udbygning af motorvejen. Størstedelen<br />

af disse diger ligger enkeltvist, og kun den ene ende af digerne berøres. Ingen<br />

af de berørte diger er sogneskel, der tillægges særlig stor betydning. Da alle digerne<br />

i forvejen er berørt af den eksisterende motorvej, vil udvidelsen af vejen ikke betyde<br />

nogen nævneværdige ændringer af digerne.<br />

To bygninger af middel bevaringsværdi på Middelfartvej vil blive fjernet for at give<br />

plads til anlæg af ny rundkørsel ved tilslutningsanlæg nr. 53 Odense Vest. Det er to<br />

fritliggende enfamilieshuse fra 1891 og 1910, der begge er vurderet til middel bevaringsværdi<br />

i Odense Kommuneatlas. Ingen af de øvrige huse med væsentlig bevaringsværdi<br />

berøres af en udbygning af motorvejen.<br />

Friluftsliv<br />

De friluftsmæssige interesser i det større sammenhængende landskabsområde på<br />

strækningens østlige del er primært knyttet til områder, der ligger i nogen afstand fra<br />

motorvejen. Da alle forbindelser over og under motorvejen opretholdes, vil en udbygning<br />

af motorvejen ikke medføre forringede muligheder for at anvende området til friluftsaktiviteter.<br />

Ved at placere eventuel erstatningsskov i skovrejsningsområder indenfor<br />

området, kan den friluftsmæssige værdi styrkes.<br />

En national og en regional cykelrute, der krydser motorvejen, påvirkes ikke af en udvidelse<br />

af motorvejen, da forbindelserne opretholdes.<br />

Samlet set påvirkes friluftslivet ikke væsentligt ved en udvidelse af motorvejen, men<br />

lokale gener kan opstå under anlægsarbejdet, hvor vej- og stiforbindelser kan blive<br />

midlertidigt omlagt.<br />

Overfl adevand<br />

Motorvejen ligger tæt på 15 mindre vandløb og et større vandløb, der alle skal mod-


Figur 10.4:<br />

Nuværende underføring<br />

af Gremmeløkke Å<br />

Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

tage regn- og smeltevand fra vejen. Fem af disse vandløb krydser motorvejen. Fem af<br />

vandløbene er målsat som gyde- og opvækstvand for laksefi sk, seks som fi skevand, tre<br />

som æstetisk tilfredsstillende, og to er ikke målsat. Fire af de målsatte vandløb opfylder<br />

målsætningen.<br />

Af de fem vandløb, der krydser motorvejen, forbedres passageforholdene i de to:<br />

Møllebækken, der i dag er rørlagt under motorvejen på en ca. 0,5 km lang<br />

strækning, frilægges og retableres med et naturligt bugtet forløb syd for<br />

motorvejen, hvorved der skabes optimale passageforhold for vandlevende dyr.<br />

Den nuværende underføring for Gremmeløkke Å udskiftes med en egentlig<br />

faunapassage, der giver gode passageforhold for større landlevende dyr, herunder<br />

også rådyr.<br />

For de øvrige vandløb er det på baggrund af de eksisterende forhold vurderet, at der<br />

ikke er behov for at forbedre passageforholdene i forbindelse med motorvejsudvidelsen.<br />

Regnvandsbassinerne dimensioneres i overensstemmelse med gældende regler for udledning<br />

af spildevand i forhold til recipientens hydrauliske kapacitet. Miljømyndighedens<br />

tilladelse til udledning af vejvand vil indeholde vilkår for maksimal udledning pr.<br />

tidsenhed, overløbshyppighed og koncentrationen af miljøskadelige stoffer.<br />

I forbindelse med udbygningen af motorvejen vil afvandingssystemet blive moderniseret,<br />

idet der etableres et lukket afvandingssystem med opsamling af alt vejvand. Vandet<br />

ledes i et lukket rørsystem til regnvandsbassiner, der etableres med lukkeanordning<br />

og dykkede afl øb.<br />

165


Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

Emissioner og<br />

energiforbrug<br />

166<br />

Dette medfører en reduktion af risikoen for forurening af grundvand og overfl adevand<br />

i forhold til situationen i dag, hvor regnvand fra vejen afl edes via grøfter, dræn og<br />

regnvandsbassiner med risiko for betydelig nedsivning.<br />

Ved større olie- og kemikalieudslip som følge af uheld på motorvejen, vil de moderne<br />

regnvandsbassiner med dykkede afl øb, lukkeanordning og evt. membraner forhindre<br />

de forurenende stoffer i at sive ned til grundvandet og i at strømme til vandløbene. De<br />

forurenende stoffer holdes tilbage i bassinet, hvorfra de kan opsamles.<br />

Grundvand<br />

Da en stor del af motorvejen ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser, er<br />

der en vis risiko for påvirkning af grundvandet, selvom regnvandsbassinerne anlægges<br />

med tæt bund. Risikoen vurderes at være lille.<br />

Nedsivning af vejvand kan forårsage en vis forurening af grundvandet i områder med<br />

dårlig naturlig grundvandsbeskyttelse. Risikoen for grundvandsforurening vil blive<br />

reduceret betydeligt, da overfl adevandet opsamles i et lukket afl edningssystem og dermed<br />

ikke længere kan sive ned til grundvandet.<br />

I anlægsfasen vil der være risiko for spild fra maskiner, der anvendes på ubefæstede<br />

arealer i forbindelse med jordarbejder.<br />

Luft og klima<br />

Luftforurening fra vejtrafi kken kan have lokale og regionale konsekvenser for<br />

mennes kers sundhed og for naturen samt globale konsekvenser i form af klimapåvirkninger.<br />

De primære emissioner fra trafi kken udgøres af CO2 (kuldioxid), NOx (nitrogenoxider),<br />

SO2 (svovldioxid), HC (hydrocarboner), CO (kulilte) og partikler.<br />

Trafi kkens energiforbrug og det tilknyttede CO2-udslip har primært betydning<br />

i et globalt perspektiv. CO2 er en drivhusgas, som bidrager til den globale opvarmning<br />

med tilhørende risiko for klimaforandringer.<br />

Enhed<br />

0-alternativet<br />

(4 spor)<br />

Hovedforslaget<br />

(6 spor)<br />

Ændring Ændring i %<br />

CO2 1.000 tons pr. år 1.018 1.024 7 + 0,6 %<br />

NOx tons pr. år 3.876 3.880 3 + 0,1 %<br />

HC tons pr. år 2.240 2.241 2 + 0,1 %<br />

CO tons pr. år 14.303 14.372 69 + 0,5 %<br />

Partikler tons pr. år 178,3 178,7 0,5 + 0,3 %<br />

SO2 tons pr. år 33,0 33,2 0,2 + 0,6 %<br />

Energiforbrug 1.000 GJ pr år 14.020 14.111 90 + 0,6 %<br />

Tabel 10.1: Beregnede samlede emissioner og energiforbrug i 2015 henholdsvis for 0-alternativet og efter<br />

udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor.


Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

Det fremgår af tabel 10.1 at den planlagte udbygning samlet set betyder en stigning i<br />

emissionerne på ca. 0,1-0,6 %.<br />

I tilknytning til tabel 10.1 skal bemærkes:<br />

Emissioner og energiforbrug er beregnet for 2015, og de anførte effekter skyldes<br />

kun den yderligere trafi kstigning på 0,2-2,3 % på motorvejen, som en udbygning<br />

fra 4 til 6 spor skønnes at medføre, jf. kapitel 7. Den forventede generelle<br />

trafi kstigning på ca. 33-39 % på den nuværende 4-sporede motorvej fra 2005 til<br />

2015 – og de deraf afl edte emissioner - er indregnet i 0 alternativet.<br />

Emissionsberegningerne er foretaget på døgnniveau, hvor der er regnet med<br />

emissionsfaktorer som funktion af rejsehastigheden uden for myldretiderne. Der<br />

er således ikke taget hensyn til det aktuelle køremønster i myldretiderne. Hvis der<br />

beregnes særskilt i myldretiderne, kan der være en besparelse i de tilfælde, hvor<br />

køkørsel erstattes af en mere glidende trafi kafvikling.<br />

Der er ikke forudsat specifi kke overordnede tiltag til reduktion af vejtrafi kkens<br />

CO2-udslip.<br />

En beregning af luftkvaliteten som følge af udslip af CO og NOx viser, at alle koncentrationer<br />

vil være under gældende grænseværdier.<br />

Lys<br />

Omgivelserne kan påvirkes af lys fra vejbelysning og fra billygter. Der opsættes ikke<br />

vejbelysning på selve motorvejen. Etablering af belysning ved tilslutningsanlæg og rastepladser<br />

vil ske på en sådan måde, at spredning af lys til omgivelserne bliver minimal.<br />

De få steder, hvor der er beboelse tæt ved tilslutningsanlæg og rastepladser, søges<br />

belysningen udført således, at beboerne ikke oplever en øget lysforurening. De øvrige<br />

tilslutningsanlæg, rastepladser og stier fi ndes i det åbne land og i erhvervsområder,<br />

hvor lysforurening spiller en mindre rolle.<br />

Lys fra trafi kken på motorvejen kan føles generende, hvis det optræder som fejende<br />

lyskegler på vægge eller i landskabet. Der forventes ikke at ske væsentlige ændringer i<br />

forhold til i dag.<br />

Ved sammenhængende bebyggelser langs motorvejen opføres der støjskærme. Hvis<br />

disse konstrueres med en ikke-transparent nedre del, vil lyspåvirkningen i beboelsesområder<br />

blive reduceret væsentligt.<br />

Ved ombyggede ramper i forbindelse med tilslutningsanlæg vil der kunne forekomme<br />

ændringer i spredningen af lys fra trafi kken. Denne spredning af lys kan reguleres med<br />

volde eller beplantning.<br />

Råstoffer og affald<br />

Forbrug af råstoffer er opgjort på grundlag af skitseprojekt for vej-, bro-, afvandings-<br />

167


Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

168<br />

og sideanlæg. Hertil kommer en mindre mængde af diverse materialer til afstribning,<br />

autoværn, skiltning m.m.<br />

Forbruget af asfalt (ca. 365.000 tons), stabilgrus og bundsikringsgrus (i alt ca. 860.000<br />

m 3 ) er betydeligt, men det forventes, at de nødvendige materialer kan skaffes inden for<br />

regionen. Forbruget vurderes ikke at være problematisk i forhold til de nationale ressourcer.<br />

Grus fra afgravninger og asfalt fra opbrydninger genbruges.<br />

Forbruget af stål og beton er lille og skønnes ikke at udgøre et problem i forhold til<br />

den tilgængelige ressource.<br />

Der er et relativt stort jordoverskud (ca. 820.000 m 3 ), der primært udgøres af råjord,<br />

der sandsynligvis ikke er forurenet. Denne jord vil kunne genanvendes til andre anlæg<br />

eller til terrænmodellering. Det er ikke i detaljer planlagt, hvordan jorden skal anvendes<br />

eller deponeres.<br />

Den øverste muld, der kan være lettere forurenet fra vejtrafi kken, forventes at blive<br />

genanvendt i vejprojektet efter tilladelse fra miljømyndigheden.<br />

Figur 10.5: Gamle fl yfotos er anvendt ved kortlægning af mulige forurenede arealer<br />

1945 1954<br />

1972 1983


Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

Affald og genanvendeligt materiale skal håndteres i henhold til kommunernes regulativer<br />

for erhvervsaffald. Dette medfører en kildesortering i en række fraktioner og afl evering<br />

til genbrug mv. på hertil godkendte anlæg.<br />

Beton fra nedbrydning af broer og fra kantbaneelementer m.v. vil blive nedknust og<br />

genanvendt i projektet som erstatning for stabilgrus, der er en ikke-fornyelig ressource.<br />

Forurenet jord<br />

Undersøgelseskorridoren omkring den eksisterende motorvej er gennemgået med henblik<br />

på at fi nde lokaliteter, hvor der enten er konstateret forurening (kortlagte grunde<br />

på vidensniveau 2) eller er potentiel risiko for forurening (kortlagte grunde på vidensniveau<br />

1). Endvidere er der identifi ceret potentielt forurenede arealer, såkaldte fokusarealer,<br />

ved systematisk gennemgang af fl yfotos fra de sidste 50 år. Fokusarealer<br />

omfatter større udgravede arealer eller vådområder/vandhuller, der tidligere kan have<br />

været benyttet til opfyldning/losseplads og derfor kan være potentielt forurenede.<br />

Gennemgangen af oplysningerne vedrørende fokusarealer har vist, at seks af disse kan<br />

blive berørt direkte af motorvejsudbygningen, fordi motorvejen gennemskærer fokusarealerne.<br />

Syv af fokusarealerne kan blive berørt af udbygningen, fordi de tangerer<br />

motorvejen. Derudover kan en række fokusarealer i undersøgelseskorridoren blive berørt<br />

i forbindelse med anlægsarbejderne generelt eller i forbindelse med etablering af<br />

arbejdsarealer, mellemdepoter, adgangsveje m.m. under anlægsarbejderne.<br />

Jorden under og langs den eksisterende motorvej må i et vist omfang forventes at være<br />

forurenet med tungmetaller, specielt bly samt olieprodukter og polyaromatiske hydrocarboner<br />

(PAH’er) fra støv, sprøjt og afstrømning fra vejbanen. Forureningen vil typisk<br />

være koncentreret i de øverste 10-30 cm rabatjord og aftage ned gennem jordprofi let.<br />

169


Kapitel 10 - Øvrige miljøkonsekvenser<br />

170<br />

Under køresporsarealer og kantbaneelementer ligger et ca. 12 cm tykt lag tjærestabiliseret<br />

grus. I forbindelse med anlægsarbejdet vil det blive tilstræbt at berøre dette lag<br />

så lidt som muligt; men en vis påvirkning f.eks. ved optagning af kantbaneelementer<br />

kan ikke undgås. De fysiske og kemiske egenskaber ved det tjærestabiliserede grus vil<br />

blive undersøgt af <strong>Vejdirektoratet</strong>, og disse undersøgelser vil danne grundlag for en<br />

miljømæssig forsvarlig håndtering.<br />

På store dele af den eksisterende motorvej kan vejvand i dag frit strømme fra vejbanen<br />

og ud i den tilstødende rabatjord med akkumulering af forurening til følge. De steder,<br />

hvor vejvand opsamles og afl edes via dræn, kan der som følge af overløb og utætte<br />

dræn ligeledes ske akkumulering af forurenende stoffer.<br />

Størstedelen af motorvejstracéet er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser<br />

(OSD-områder). Flytning af vejjord må ikke medføre, at den samlede mængde<br />

forurenet jord (forureningsbelastningen) øges i OSD-områder.<br />

Afl edte socioøkonomiske konsekvenser<br />

Afl edte socioøkonomiske konsekvenser er økonomiske konsekvenser for befolkningen ,<br />

forårsaget af projektets påvirkning af miljøet.<br />

Det vurderes, at der ikke er nogen væsentlige miljøafl edte socioøkonomiske konsekvenser.<br />

10.4 Varianter<br />

De miljømæssige effekter er også vurderet for varianterne:<br />

Motorvejens afvandingssystem dimensioneret for en større regnintensitet som følge<br />

af mulige klimaforandringer<br />

Supplerende trafi kledelsestiltag<br />

TSA 53 Odense Vest udbygget enten som et ruderanlæg med rampekrydsene udformet<br />

som 2-sporede rundkørsler på Middelfartvej, eller som et ruderanlæg med<br />

en stor fordelerring<br />

Hvis afvandingssystemet dimensioneres til en øget regnintensitet for at tage højde for<br />

mulige klimaændringer, kan det få den positive miljøeffekt, at det ikke på et senere<br />

tidspunkt vil være nødvendigt at grave motorvejen op for at forstærke eller udskifte<br />

dele af afvandingssystemet. Afl edningen fra regnvandsbassinerne vil have de samme<br />

miljøeffekter som hovedforslaget.<br />

Supplerende trafi kledelsestiltag vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.<br />

Begge varianter ved TSA 53 Odense Vest vil medføre mindre indgreb i landskabet end<br />

hovedforslagets løsning. Dog vurderes den i variant E foreslåede stiforbindelse i eget<br />

tracé at være problematisk, fordi stiforbindelsen forløber langt fra Middelfartvej.


11. Gennemførelse af projektet<br />

Kapitel 11 - Gennemførelse af projektet<br />

11.1 Anlægstakt<br />

For at kunne færdiggøre anlægsarbejdet hurtigst muligt på en delstrækning - og dermed<br />

genere trafi kken og naboerne mindst muligt - foreslås udbygningen af motorvejen<br />

at ske i 3 etaper, der er tidsmæssigt forskudt i forhold til hinanden. Hver etape opdeles<br />

i en række arbejdsstrækninger, hvor anlægsarbejdet vil foregå som en fremadskridende<br />

proces langs de eksisterende kørebaner.<br />

Der foreslås følgende etapeopdeling af anlægsarbejdet, idet der som etapenumre er anvendt<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong>s løbende nummerering af anlægsarbejder på Fyn:<br />

Etape 46: Spedsbjergvej/Odense Vest-Gribsvad (mellem frakørsel 53 og 55)<br />

Etape 47: Gribsvad-Nørre Aaby (mellem frakørsel 55 og 57)<br />

Etape 48: Nørre Aaby-Middelfart (mellem frakørsel 57 og 58)<br />

Hver etape har en længde på 10-12 km.<br />

Anlægsarbejdet foreslås startet i den vestlige ende (med etape 48), idet motorvejen<br />

vest for frakørsel 58 Middelfart i dag er 6-sporet. Herved opnås, at motorvejen gradvis<br />

vil blive udbygget til 6 spor fra Lillebæltsbroen og mod øst, og det undgås at skulle<br />

lede motorvejstrafi kken fra 6-sporede til 4-sporede strækninger.<br />

171


Kapitel 11 - Gennemførelse af projektet<br />

172<br />

Anlægsstart påregnes forskudt ca. 1 år mellem hver af de 3 etaper, der hver især kan<br />

udbygges i løbet af 3-4 år.<br />

For at kunne udføre anlægsarbejdet med færrest mulige gener fra motorvejstrafi kken<br />

og samtidig minimere de samlede trafi kale gener på motorvejen vil det være hensigtsmæssigt<br />

sideløbende at udføre visse anlægsaktiviteter på naboetaper, mens hovedindsatsen<br />

foregår på én af etaperne. Som eksempel kan nævnes, at det kan være hensigtsmæssigt<br />

at udbygge sideanlæggene Kildebjerg Nord og Syd på etape 46 samt at<br />

etablere en ny stor faunapassage ved Gremmeløkke Å på etape 47, mens udbygning af<br />

etape 48 fra 4 til 6 spor pågår.<br />

11.2 Trafi kafvikling i anlægsperioden<br />

Af hensyn til trafi kafviklingen opretholdes 2x2 smalle spor i hele anlægsperioden. I<br />

særlige situationer, f. eks. i forbindelse med udskiftning af broer, kan der være behov<br />

for at omlægge trafi kken samt reducere antallet af spor.<br />

Arbejdet forventes for hver etape at foregå i to hovedfaser.<br />

Den nuværende trafi k afvikles i første fase i 2 smalle kørespor på den inderste del af<br />

det eksisterende vejareal. Uden for den yderste kantbane opstilles et betontrafi kværn<br />

til adskillelse af trafi karealet og arbejdsarealet. I denne fase gennemføres anlægsarbejderne<br />

mod naboområderne, jf. fi gur 11.1.<br />

I anden fase omlægges trafi kken, således at den afvikles på det nye 3. kørespor og<br />

nødspor. Arbejdsområdet skifter herefter til de eksisterende kørespor, hvor der laves<br />

belægningsarbejder.<br />

I den mellemliggende vinterperiode (november-april) afvikles trafi kken i det yderste<br />

’gamle’ spor, det nye spor og det nye nødspor. Trafi kken afvikles i denne periode som<br />

på en normal 4-sporet motorvej. I denne fase udføres arbejder i midterrabatten.<br />

Figur 11.1: Anlægsarbejdet udføres i to hovedfaser


Kapitel 11 - Gennemførelse af projektet<br />

Ombygning af broer, både over- og underføringer, tænkes udført i en separat arbejdsgang.<br />

Arbejderne skal dog koordineres med det øvrige arbejde af hensyn til trafi kkens<br />

afvikling.<br />

Broerne, der fører Spedsbjergvej, Aulbyvej og Jyllandsvej over motorvejen, skal udskiftes.<br />

De tre veje forventes at være lukket for trafi k i forbindelse med ombygning af<br />

broerne.<br />

Da der skal afvikles megen trafi k via TSA 58 Middelfart, skal arbejdet med at udskifte<br />

broerne ved TSA 58 og ved TSA 58a koordineres således, at overføringen af broen ved<br />

Aulbyvej er udskiftet og det nye tilslutningsanlæg etableret, før udskiftningen af broen<br />

ved Jyllandsvej påbegyndes. En del omvejskørsel må påregnes i forbindelse med udskiftningen<br />

af disse to broer.<br />

Alle underførte veje forventes stort set holdt åbne for trafi k i forbindelse med udvidelse<br />

af de eksisterende broer.<br />

Forholdene, hvorunder trafi kken skal afvikles på motorvejen i anlægsperioden, vil variere<br />

over tid, da det disponible kørebaneareal vil variere med anlægsarbejdets fremdrift.<br />

Udgangspunktet for trafi kafviklingen i anlægsperioden er, at den størst mulige andel<br />

af den nuværende trafi k på motorvejen skal fastholdes her og afvikles med færrest mulige<br />

gener i smalle kørespor. Beregninger med trafi kmodellen viser, at uden tiltag til<br />

173


Kapitel 11 - Gennemførelse af projektet<br />

60<br />

174<br />

59<br />

73,1<br />

73,1<br />

Middelfart<br />

58<br />

5,4<br />

3,2<br />

56,4<br />

65,0<br />

10,9<br />

5,6<br />

trafi kledelse vil en del af trafi kken på motorvejen i anlægsperioden fi nde andre alternative<br />

ruter i korridoren parallelt med motorvejen og dermed belaste disse veje.<br />

Umiddelbart er det kun den gamle hovedlandevej, der forløber parallelt med og tæt<br />

ved motorvejen, der kan komme i betragtning som afl astningsrute.<br />

For at fastholde mest mulig trafi k på motorvejen påtænkes bl.a. følgende virkemidler:<br />

Udformning af afmærkning og afspærring på motorvejen, så der opnås størst mulig<br />

kapacitet.<br />

Tiltag til trafi kledelse med en basisløsning og varianter som beskrevet i kapitel 6<br />

Hovedforslag og varianter<br />

Den tilladte hastighed ved kørsel igennem arbejdsområder vil normalt blive skiltet til<br />

80 km/t, dog lavere ved passage af brosteder eller lignende med snævre passageforhold.<br />

Ifi gur 11.2 er vist et eksempel på, hvorledes trafi kken beregningsmæssigt vurderes<br />

at være fordelt dels uden udbygning af motorvejen, dels under udbygning af etape 48<br />

(Middelfart-Nørre Aaby) som forudsat i hovedforslaget. Der er ved beregningen ikke<br />

indregnet effekter som følge af trafi kledelsestiltag.<br />

5,9<br />

4,8 5,3<br />

Nørre Aaby<br />

6,2<br />

5,6<br />

56,4<br />

65,0<br />

57<br />

58,0<br />

64,3<br />

Båring<br />

8,6<br />

3,5<br />

56<br />

Assens<br />

4,1<br />

Ejby<br />

59,9<br />

63,4<br />

Brenderup<br />

6,2<br />

3,9<br />

Gelsted<br />

2,2<br />

1,8<br />

3,1<br />

2,7<br />

1,5<br />

1,8<br />

61,7<br />

63,3<br />

Særslev<br />

Morud<br />

55<br />

62,0<br />

63,4<br />

Vissenbjerg<br />

5,6<br />

54<br />

5,0 10,6<br />

Aarup<br />

9,6<br />

Tommerup<br />

Stationsby<br />

Trafikbelastning i antal biler pr. døgn<br />

xx,x<br />

xx,x<br />

Søndersø<br />

53<br />

Tommerup<br />

19,8<br />

20,1<br />

Glamsbjerg<br />

bje bj<br />

Årsdøgntrafik (i 1000 biler) under udbygning af strækningen Middelfart og Nørre Aaby<br />

Årsdøgntrafik (i 1000 biler) uden udbygning<br />

Korup<br />

52,9<br />

53,0<br />

52<br />

51<br />

Otterup<br />

50<br />

Højby<br />

Odense<br />

Figur 11.2: Årsdøgntrafi k (i 1.000 biler) henholdsvis uden udbygning af motorvejen og under udbygning på den<br />

vestligste etape som i hovedforslaget.<br />

49


Det er i beregningen bl.a. forudsat, at:<br />

Kapitel 11 - Gennemførelse af projektet<br />

Køresporene på motorvejen er reduceret til 4 smalle spor på arbejdsstrækningen<br />

mellem Middelfart og Nørre Aaby (etape 48).<br />

Den tilladte hastighed på arbejdsstrækningen forudsættes at være 80 km/t.<br />

Den tilladte hastighed på de øvrige strækninger forudsættes at være henholdsvis 90<br />

km/t (etape 47) og 100 km/t (etape 46), idet der kun forudsættes anlægsarbejder af<br />

mindre omfang på disse to etaper, mens etape 48 udbygges.<br />

Kapaciteten af de smalle spor forudsættes skønsmæssigt at være 90 % af normale<br />

spors kapacitet.<br />

Kapaciteten på nogle af de skærende veje er reduceret som følge af broarbejder på<br />

de pågældende lokaliteter.<br />

Trafi kberegningerne viser, at op til ca. 9.000 biler pr. hverdagsdøgn – eller op til ca. 14<br />

% af den trafi k, der ellers ville køre på motorvejen – vil benytte andre ruter. Det drejer<br />

sig primært om den gamle hovedlandevej, men også Assensvej og <strong>Bog</strong>ensevej vil få<br />

en større trafi kbelastning, mens den vestlige del af motorvejen udbygges.<br />

I anlægsperioden vil trafi kanterne, der gennemkører hele strækningen mellem Odense<br />

Vest og Middelfart, typisk kunne forvente en forsinkelse på 5 - 10 minutter i myldretiden<br />

i forhold til '0-alternativet'. I særlige situationer, som f.eks. hvis kørebanen lokalt<br />

indsnævres til 1 spor ved broarbejde el.lign., vil forsinkelsen kunne blive noget større.<br />

I det videre arbejde skal der i samarbejde mellem <strong>Vejdirektoratet</strong> og de berørte kommuner<br />

samt politi og redningsberedskab foretages en detaljeret planlægning af trafi k-<br />

175


Kapitel 11 - Gennemførelse af projektet<br />

176<br />

afvikling og redningsforhold i hele anlægsperioden. Herunder skal der også foretages<br />

en vurdering af mulighederne for eventuelle afl astningsruter på det øvrige vejnet, som<br />

kan medvirke til at sikre en hensigtsmæssig trafi kafvikling. Idéen med afl astningsruter<br />

er at styre mest mulig af den overfl yttede trafi k hertil, så trafi kbelastningen på det øvrige<br />

vejnet minimeres.<br />

Kollektiv transport er et alternativ til individuel biltrafi k, men hvor reelt dette alternativ<br />

er for den enkelte trafi kant, afhænger af en række faktorer, herunder især rejsetid<br />

og tilgængeligheden til kollektiv transport. I ’motorvejskorridoren’ er togrejser en mulighed.<br />

Det forudsættes, at <strong>Vejdirektoratet</strong> sammen med kommuner og trafi kselskaber i det videre<br />

arbejde i fællesskab afklarer, hvilke konkrete virkemidler der skal tages i anvendelse<br />

på afl astningsruterne.<br />

11.3 Trafi kledelse i anlægsperioden<br />

Forsinkelser i anlægsperioden som følge af indsnævrede kørebaner og reduceret hastighed<br />

skønnes at medføre en samlet daglig forsinkelse for alle køretøjer under ét på<br />

ca. 5.000 timer pr. årsdøgn - eller ca. 5 minutter i gennemsnit pr. bil - såfremt der ikke<br />

indregnes kødannelser og forsinkelser som følge af hændelser (tabt gods, biler der er<br />

løbet tør for benzin etc.) eller uheld på motorvejen igennem arbejdsstrækningen. Sådanne<br />

hændelser og uheld vurderes at kunne medføre yderligere forsinkelser på ca.<br />

500-1.000 timer pr. årsdøgn.<br />

I hovedforslaget er inkluderet en ’basisløsning’ for trafi kledelsestiltag med bl.a. hastighedsregulering,<br />

køvarsling, kameraovervågning, udvidet beredskab på arbejdsstrækningen,<br />

elektroniske fartvisere og variable advarsels- og teksttavler.<br />

Disse tiltag skal anvendes til styring og overvågning af trafi kafviklingen på motorvejen<br />

i anlægsperioden, herunder til hurtig indsats ved uheld eller hændelser, som kan<br />

skabe gener for trafi kafviklingen.<br />

I kapitel 13 er de samfundsøkonomiske konsekvenser af trafi kledelsestiltagene i hovedforslaget<br />

vurderet.<br />

Supplerende trafi kledelsestiltag i anlægsperioden<br />

I kapitel 6 er beskrevet to varianter med supplerende trafi kledelse i anlægsperioden:<br />

Variant C omfatter hastighedsregulering på en kort nabostrækning inden<br />

arbejdsstrækningen.<br />

Variant D omfatter udvidet vejarbejdsinformation.<br />

Begge varianter vurderes at kunne få en positiv effekt på trafi kafviklingen. Den samfundsøkonomiske<br />

nyttevirkning er vurderet i kapitel 13.


Kapitel 11 - Gennemførelse af projektet<br />

11.4 Afl edte miljøgener i anlægsperioden<br />

Støjbelastningen fra trafi kken på motorvejen vil på de delstrækninger, hvor anlægsarbejdet<br />

foregår, blive reduceret i anlægsperioden, idet der opstilles midlertidige autoværn/støjskærme<br />

tæt på kørebanen og den tilladte hastighed reduceres til maksimalt<br />

80 km/t.<br />

Der vil i anlægsperioden kunne forekomme støjgener fra lastbiler og øvrige arbejder<br />

med entreprenørmaskiner.<br />

På de strækninger, hvor der skal etableres støttevægge og fundamenter til støjskærme,<br />

vil der kunne forekomme vibrationsgener bl.a. fra ramning af støttevægge.<br />

Der eksisterer ingen lovmæssige krav angående grænseværdier for støj og vibrationer i<br />

forbindelse med anlægsarbejder. De lokale myndigheder kan fastsætte krav til grænseværdier<br />

for støj og vibrationer, samt driftstider for anlægsarbejdet.<br />

Anlægsarbejdet vil derudover medføre gener i form af støv, lys og andre påvirkninger<br />

på naboerne langs vejanlægget.<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> vil tilrettelægge anlægsarbejdet, bl.a. ved krav til entreprenørerne, således<br />

at vejens naboer generes mindst muligt under udførelsen af anlægsarbejdet.<br />

11.5 Tidsplan<br />

Denne VVM-redegørelse er en del af planlægningsprocessen for en udbygning af Den<br />

Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart.<br />

177


Kapitel 11 - Gennemførelse af projektet<br />

178<br />

Efter planlægningsprocessen er det op til transportministeren at beslutte, om der skal<br />

fremsættes forslag til lov om udvidelse af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart.<br />

Vedtages en anlægslov, og afsættes der midler til anlægsarbejdet på fi nansloven, kan<br />

arbejdet igangsættes. Herefter skal udvidelsen detailprojekteres, der skal afholdes besigtigelsesmøder<br />

med ejere og brugere af de ejendomme, der berøres af udvidelsen, og<br />

der skal foretages de nødvendige ekspropriationer. Forud for anlægsarbejdet skal der<br />

foretages arkæologiske forundersøgelser på alle arbejdsarealer.<br />

Såfremt Folketinget vedtager anlægsloven i 2008/2009, påregnes følgende tidsplan for<br />

gennemførelse af hovedforslaget:<br />

2009-2011: Detailprojektering, besigtigelse, ekspropriation og udbud af<br />

anlægsarbejder samt arkæologiske forundersøgelser og omlægning af ledninger<br />

2012-2017: Gennemførelse af anlægsarbejdet, opdelt i etaper<br />

En udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart som beskrevet for<br />

hovedforslaget vil således under ovenstående forudsætninger kunne være gennemført<br />

med udgangen af 2017.<br />

Der er i henhold til den politiske trafi kaftale fra 2003 afsat 1 mia. kr. til udbygning af<br />

motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart i perioden til og med 2012.


12. Arealbehov<br />

Kapitel 12 - Arealbehov<br />

I dette kapitel redegøres for det omtrentlige arealbehov ved gennemførelse af hovedforslaget.<br />

Mere detaljerede beskrivelser og vurderinger kan læses i <strong>Rapport</strong> 320 Arealanvendelsesanalyse.<br />

12.1 Generelt<br />

Arealerhvervelserne til vejanlægget foretages ved ekspropriation. Ekspropriationerne<br />

forestås af en uvildig Ekspropriationskommission, der træffer beslutning<br />

om projektets præcise afgrænsning og fastsætter erstatningerne for de<br />

ejendomsretlige indgreb.<br />

I <strong>Vejdirektoratet</strong>s pjecer 'Hvem gør hvad hvornår - information<br />

til lodsejere om anlæg af større veje' og 'Ekspropriation til statens<br />

veje' oplyses nærmere om forløbet og om de forhold, man som<br />

lodsejer kan komme ud for, når der skal bygges et større vejanlæg.<br />

Pjecerne kan fås hos <strong>Vejdirektoratet</strong> eller downloades fra<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong>s hjemmeside - <strong>Vejdirektoratet</strong>.dk.<br />

Det skal understreges, at de vurderinger af arealbehov og ekspropriationsomfang,<br />

der er foretaget i forbindelse med VVM-undersøgelsen<br />

- og dermed det antal ejendomme, der berøres af projek-<br />

179


Kapitel 12 - Arealbehov<br />

180<br />

tet - er omtrentlige, da de er foretaget på basis af et skitseprojekt. Der vil derfor kunne<br />

ske ændringer i forbindelse med den efterfølgende detailprojektering, ligesom Ekspropriationskommissionen<br />

vil kunne ændre ekspropriationsomfanget i forhold til <strong>Vejdirektoratet</strong>s<br />

vurderinger heraf.<br />

12.2 Hovedforslagets arealbehov<br />

Motorvejens udvidelse fra 4 til 6 spor vil medføre arealerhvervelse af arealstrimler af<br />

vekslende bredde fra naboejendomme på begge sider langs motorvejen. Herudover<br />

sker der større arealerhvervelser i forbindelse med ombygning eller udvidelse af tilslutningsanlæg<br />

og anlæg af nye eller udvidede forsinkelsesbassiner. I anlægsperioden<br />

vil der desuden midlertidigt skulle disponeres over arbejdsarealer i varierende bredder<br />

langs motorvejen.<br />

Indgreb i naboejendommene som følge af vejudvidelsen søges generelt minimeret<br />

mest muligt. Projektet forventes at berøre 185–210 ejendomme med arealerhvervelse.<br />

Vejanlægget vil være indgribende for 10–15 ejendomme i et videre omfang, så de vurderes<br />

til at blive totaleksproprieret.<br />

I de tilfælde, hvor bolig- eller erhvervsbebyggelse ligger tæt på vejanlægget søges indgrebet<br />

reduceret med støttemure eller spunsvægge. I sådanne tilfælde søges anlægsarbejdet<br />

udført fra vejsiden. Det vil imidlertid bero på en konkret vurdering i de enkelte<br />

tilfælde, om disse foranstaltninger er en tilstrækkelig afhjælpning af generne fra vejanlægget,<br />

eller om det kan blive nødvendigt at gennemføre en totalekspropriation af den<br />

berørte ejendom.<br />

På grund af arealbehov til ombygning af de eksisterende tilslutningsanlæg med nye<br />

ramper og rundkørsler medfører vejprojektet større indgreb i ejendomme i nærområderne<br />

ved tilslutningsanlæggene.<br />

Der forventes eksproprieret 2-3 ha fredskovsareal, som grænser op til motorvejen.<br />

Omlægning og frilægning af Møllebækken ved Hønnerup på en ca. 1,5 km strækning<br />

- som erstatning for det nuværende rørlagte forløb i motorvejens midterrabat - medfører<br />

et arealforbrug, og der kan evt. blive behov for jordfordeling mellem de berørte<br />

ejendomme.<br />

Der bliver behov for midlertidige arbejdsarealer på hver side af motorvejen til udførelse<br />

af anlægsarbejderne og til nødvendig jordtransport og arbejdskørsel mv.<br />

For at skabe tilstrækkelig plads til disse aktiviteter påregnes der generelt eksproprieret<br />

et arbejdsareal midlertidigt fra ejendomme på hver side i en bredde af op til 15 m - dog<br />

med indsnævringer ved bygninger, der ligger tæt på motorvejen.<br />

Udover det generelle arbejdsareal er der behov for supplerende arealer til anlæg af<br />

regnvandsbassiner, ændringer af lokalveje, til entreprenørarbejdspladser og til broarbejdspladser<br />

samt til omlægninger af større ledningsanlæg. Der kan endvidere opstå


Kapitel 12 - Arealbehov<br />

specielle behov for udvidelse af arbejdsarealer, hvor projektets art og udførelse betinger<br />

det.<br />

For hver anlægsetape vil der blive behov for midlertidige arealer til deponering af<br />

blødbundsmaterialer og overskudsjord. Der er regnet med minimum 2 deponeringsområder<br />

for hver etape for at mindske transportafstandene. Mængderne af overskudsjord<br />

vil blive størst på den østlige del af strækningen.<br />

Placering og omfang af arbejdsarealer og deponeringsarealer fastlægges i forbindelse<br />

med detailprojekteringen.<br />

Vejadgangen bliver ændret for nogle ejendomme ved ombygning af især tilslutningsanlæggene<br />

og ved forlægning af lokale adgangsveje. Ændringerne af adgangsforholdene<br />

bliver fastlagt gennem detailprojekteringen og i dialog med berørte grundejere.<br />

Ekspropriationskommissionen træffer ved en ekspropriationsforretning på stedet endelig<br />

bestemmelse om vejadgangen efter høring af lodsejeren.<br />

Sammenfattende kan arealbehovet for hovedforslaget opgøres således:<br />

Der skønnes at være behov for permanent arealerhvervelse ved ekspropriation af<br />

70–80 ha til vejanlægget. Dette vil berøre 185-210 ejendomme. Arealerne medgår<br />

til udvidelse af selve vejstrækningen samt til ombygning af de 6 eksisterende<br />

tilslutningsanlæg og til et nyt tilslutningsanlæg. Dertil kommer arealer til udvidelse<br />

af sideanlæg (rastepladser), samkørselspladser og regnvandsbassiner m.v.<br />

181


Kapitel 12 - Arealbehov<br />

182<br />

Det vurderes, at der skal totaleksproprieres 10-15 ejendomme.<br />

Der forventes eksproprieret 2-3 ha fredskovsareal, som grænser op til motorvejen.<br />

Arealet indgår i den samlede permanente arealerhvervelse.<br />

Adgangsforholdene for nogle få ejendomme ændres, og herunder vil lokale<br />

adgangsveje langs motorvejen blive omlagt i forhold til udbygningen.<br />

Et nyt afvandingssystem til vejprojektet tegner sig for en betydelig del af<br />

arealbehovet, idet der planlægges anlagt 29 nye regnvandsbassiner og udvidelse af<br />

7 eksisterende bassiner.<br />

Af hensyn til gennemførelse af anlægsarbejderne skal der ske en midlertidig<br />

arealerhvervelse til arbejdsarealer og udsætningsområder for deponering af jord<br />

mv. i anlægsperioden i en samlet størrelsesorden af 185-200 ha. Disse arealer<br />

retableres og leveres tilbage til berørte ejendomme efter endt brug.<br />

Arealer til udsætningsområder indgår i den midlertidige arealerhvervelse med ca.<br />

60-65 ha.<br />

Da det præcise ekspropriationsomfang ikke er kendt på det nuværende stade af projektet,<br />

er antallet af totalekspropriationer, berørte ejendomme og arealstørrelser angivet i<br />

intervaller.<br />

Arealindgrebenes karakter og påvirkning på de enkelte ejendomme hænger nøje sammen<br />

med udformningen af vejprojektet og har dermed stor betydning for ekspropriationsomfanget.<br />

Specielt på bymæssige strækninger vil selv mindre justeringer i projektets<br />

endelige udformning kunne medføre betydelige ændringer i konsekvenserne for<br />

naboejendomme.<br />

Det er Ekspropriationskommissionen, der træffer den endelige afgørelse om ekspropriationernes<br />

omfang.<br />

12.3 Varianternes arealbehov<br />

Begge varianter til udbygning af TSA 53 Odense Vest vil medføre et mindre arealindgreb<br />

end hovedforslaget.<br />

Med variant E (ruderanlæg med to rundkørsler) reduceres arealerhvervelsen med 3-4<br />

ha, og antallet af totaleksproprierede ejendomme skønnes at blive reduceret fra ca. 4 i<br />

hovedforslaget til 1-3. Den skitserede cykelsti i eget tracé vil have en række arealmæssige<br />

konsekvenser m.h.t adgangsforhold til ejendomme, fredskov og en juletræsplantage.<br />

Variant F (ruderanlæg med en stor fordelerring) medfører, at arealerhvervelsen reduceres<br />

med 4-5 ha i forhold til hovedforslagets løsning, og antallet af totaleksproprierede<br />

ejendomme skønnes at blive reduceret fra ca. 4 i hovedforslaget til 1-3.


Kapitel 13 - Samfundsøkonomiske konsekvenser<br />

13. Samfundsøkonomiske konsekvenser<br />

13.1 Anlægsoverslag generelt<br />

Anlægsoverslag er anført i prisniveau september 2007 (vejindeks: 158,89), og de indeholder<br />

alle udgifter til etablering af anlæggene, inklusive arealerhvervelse, projektering<br />

og tilsyn. Overslagene er ekskl. moms.<br />

Udgifter til eventuelle om- eller udbygninger på de kommunale vejnet forudsættes generelt<br />

afholdt af de respektive vejbestyrelser.<br />

13.2 Anlægsoverslag for hovedforslaget<br />

Anlægsoverslag for en udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart er<br />

udarbejdet i henhold til aktstykke 16 af 24. oktober 2006 om nye budgetteringsprincipper<br />

for anlægsprojekter på vej- og baneområdet. Det er forudsat, at motorvejen anlægges<br />

i 3 etaper.<br />

Anlægsoverslag er udarbejdet på 4 niveauer:<br />

Fysikoverslag<br />

Basisoverslag<br />

Ankerbudget (projektbevilling)<br />

Samlet anlægsbudget<br />

Fysikoverslaget er udarbejdet ved hjælp af <strong>Vejdirektoratet</strong>s overslagssystem på baggrund<br />

af et skitseprojekt og teoretiske mængder beregnet herudfra samt enhedspriser<br />

og erfaringer fra de seneste anlægsarbejder.<br />

Fysikoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter bl.a. til ekspropriationer, jordarbejder<br />

og bro- og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets<br />

detaljerede linjeføring, udformning, mængder mv. kendes først på et senere tidspunkt,<br />

ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen<br />

på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes<br />

endelige størrelse.<br />

Der er på den baggrund beregnet et korrigeret anlægsoverslag (basisoverslag) på<br />

3.288 mio. kr.<br />

I henhold til retningslinjerne for ’ny budgettering’ vil projektbevillingen på fi nansloven<br />

(ankerbudgettet) være basisoverslaget tillagt 10 pct., dvs. 3.617 mio. kr., forudsat<br />

at projektet vedtages som beskrevet. I henhold til ny budgettering vil projektbevillingen<br />

på fi nansloven (ankerbudgettet) tillagt en reserve under Transportministeriets<br />

departement på 20 % udgøre i alt 4.274 mio. kr. (prisniveau september 2007 og vejindeks<br />

158,89).<br />

183


Kapitel 13 - Samfundsøkonomiske konsekvenser<br />

184<br />

Basisoverslag Ankerbudget<br />

(basisoverslag + 10 pct.)<br />

I forbindelse med det forberedende arbejde for fi nanslovsforslaget for 2009 har Finansministeriet<br />

fastlagt et vejindeks på 170,0 for medio 2009. Projektets samlede anlægsbudget<br />

vil med disse forudsætninger være 4.573 mio. kr.<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> skønnede i 2003, at en udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor mellem<br />

Odense Vest og Middelfart (i alt ca. 32 km) overslagsmæssigt ville koste ca. 2 mia. kr.<br />

i 2003-priser. Dette svarer i 2007-priser til ca. 2,4 mia. kr. I forhold til de i 2003 skønnede<br />

anlægsudgifter skal bemærkes, at udbygningsstrækningen nu er forlænget med<br />

ca. 2 km mod øst, at der etableres et nyt tilslutningsanlæg øst for Middelfart, at sideanlæggene<br />

udbygges i væsentligt omfang, at der i VVM-undersøgelsen har kunnet<br />

konstateres et behov for, at der afsættes betydelige beløb til forstærkning/omlægning<br />

af gastransmissionsledningen nord for motorvejen, samt at de nyeste erfaringer fra tilsvarende<br />

udbygningsprojekter er indarbejdet. Endvidere er overslagene nu beregnet i<br />

henhold til retningslinjerne for ’ny budgettering’.<br />

Som led i Trafi kaftalen fra november 2003, der rækker frem til og med 2012, blev der<br />

afsat 1 mia. kr. til udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart i investeringsplanens<br />

periode.<br />

13.3 Samfundsøkonomisk analyse af hovedforslaget<br />

For at vurdere projektets rentabilitet er dets samfundsøkonomiske konsekvenser sammenholdt<br />

med anlægsomkostningerne.<br />

De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført for de første 50 år af motorvejens<br />

levetid, og der er anvendt en samfundsmæssig kalkulationsrente (diskonteringsrente)<br />

på 5 pct. og en nettoafgiftsfaktor på 35 pct. Der er desuden foretaget beregninger med<br />

en kalkulationsrente på 6 pct. og en nettoafgiftsfaktor på 17 pct.<br />

Beregningerne er foretaget i henhold til ”Manual for samfundsøkonomisk analyse<br />

- anvendt metode og praksis på transportområdet”, Transport- og Energiministeriet<br />

2003. Det er i beregningerne forudsat, at motorvejen udbygges i 3 etaper, som beskrevet<br />

i kapitel 11. Alle omkostninger og gevinster er diskonteret til 2016. Der er anvendt<br />

de af Transportministeriet anbefalede transportøkonomiske enhedspriser for 2008, omregnet<br />

til 2007-prisniveau.<br />

Følgende effekter indgår i den samfundsøkonomiske vurdering:<br />

Samlet anlægsbudget<br />

(basisoverslag + 30 pct.)<br />

3.288 mio. kr. 3.617 mio. kr. 4.274 mio. kr.<br />

Tabel 13.1: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget for en udbygning af motorvejen mellem<br />

Odense Vest og Middelfart. Prisniveau: September 2007 og vejindeks 158,89<br />

Anlægsinvesteringerne minus restværdien (anlæggets værdi efter 50 år, som sættes<br />

lig med nyværdien tilbagediskonteret til åbningstidspunktet, idet vejen forudsættes<br />

tilfredsstillende vedligeholdt)


Kapitel 13 - Samfundsøkonomiske konsekvenser<br />

Driftsomkostningerne (ændringerne i de samlede drifts- og<br />

vedligeholdelsesomkostninger på hele vejnettet inkl. motorvejen)<br />

Trafi kanteffekterne (nettoværdien af den sparede rejsetid og de øgede<br />

kørselsomkostninger, som skyldes omvejskørsel for at kunne benytte motorvejen)<br />

Eksterne effekter (ændringer i luftemissioner, støj og trafi kuheld på hele vejnettet<br />

inkl. motorvejen)<br />

Afgifter og forvridningstab (ændringer i statens afgiftprovenue som følge af<br />

den nye motorvej, herunder øgede afgifter som følge af den øgede kørsel, og<br />

skatteforvridningen, der skyldes, at nettoudgifter afholdt af staten indebærer et tab<br />

for samfundet som helhed på grund af de skatter, der pålægges arbejdskraften etc.)<br />

Der er endvidere medregnet de trafi kale gener i anlægsperioden.<br />

Der er ikke medtaget effekter som følge af tab af naturværdier, visuelle indtryk af<br />

landskabet, jord- og grundvandsforurening som følge af oliespild, m.v. Eventuelle<br />

værdistigninger på arealer og ejendomme som følge af forbedret infrastruktur er ikke<br />

indregnet. Effekter som følge af trafi kledelse er heller ikke medregnet.<br />

Projektets samlede samfundsøkonomiske effekt kan udtrykkes ved nettonutidsværdien<br />

af projektets samlede omkostninger og gevinster og ved projektets interne rente.<br />

Projektets nettonutidsværdi er summen af projektets samlede omkostninger og gevinster<br />

gennem de første 50 år af projektets levetid henregnet til åbningsåret med en diskonteringsrente,<br />

der forudsætter at være 5 pct., alternativt 6 pct.<br />

Projektets interne rente er den diskonteringsrente, der vil resultere i en nettonutidsværdi<br />

på 0 kr.<br />

Projektets nettonutidsværdi og interne rente samt nettogevinsten pr. offentlig omkostningskrone<br />

er vist i tabel 13.2. Beregningerne er foretaget såvel med basisoverslaget<br />

som med ankerbudgettet og med den samlede bevilling.<br />

Projektets nettonutidsværdi er med en diskonteringsrente på 5 pct. (alternativt 6 pct.)<br />

beregnet til + 6.081 mio. kr. (+ 3.547 mio. kr.), + 5.551 mio. kr. (+ 3.054 mio. kr.) og +<br />

4.493 mio. kr. (+ 2.070 mio. kr.) i 2007-priser for projektomkostninger svarende til henholdsvis<br />

basisoverslaget, ankerbudgettet og den samlede bevilling. Den interne rente er<br />

beregnet til henholdsvis 7,2 pct. (7,6 pct.), 6,9 pct. (7,3 pct.) og 6,4 pct. (6,8 pct.).<br />

13.4 Konsekvenser for erhvervslivet<br />

En udbygning af motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart vil forbedre trafi kafviklingen<br />

på Vestfyn i myldretiden og derved reducere transportudgifterne for erhvervslivet.<br />

I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse på 7.500-<br />

9.000 mandår.<br />

185


Kapitel 13 - Samfundsøkonomiske konsekvenser<br />

Anlægsoverslag Basisoverslag Ankerbudget<br />

Effekt<br />

(Nutidsværdier i 2007-prisniveau)<br />

186<br />

Enhed<br />

Samlet<br />

anlægbudget<br />

Anlægsomkostninger mio. kr. -4.561 -5.018 -5.929<br />

Driftsomkostninger mio. kr. -394 -394 -394<br />

Finansielle omkostninger, i alt mio. kr. -4.955 -5.412 -6.323<br />

Tidsgevinster mio. kr. 14.936 14.936 14.936<br />

Kørselsomkostninger mio. kr. 122 122 122<br />

Trafi kantgevinster, i alt mio. kr. 15.058 15.058 15.058<br />

Gener under anlægsarbejdet mio. kr. -3.262 -3.262 -3.262<br />

Uheldsgevinst mio. kr. 24 24 24<br />

Støjgevinst mio. kr. 71 71 71<br />

Luftforurening mio. kr. -6 -6 -6<br />

CO 2-omkostninger mio. kr. -20 -20 -20<br />

Eksterne omkostninger, i alt mio. kr. 69 69 69<br />

Afgiftskonsekvenser mio. kr. - 32 - 32 - 32<br />

Forvridningstab mio. kr. -798 -871 -1.018<br />

Afgifter og forvridningstab, i alt mio. kr. -830 -903 -1.050<br />

Total netto nutidsværdi mio. kr.<br />

Intern rente pct.<br />

Nettogevinst pr. offentlig<br />

omkostningskrone<br />

kr./kr.<br />

6.081<br />

(3.547)<br />

7,2<br />

(7,6)<br />

1,2<br />

(0,8)<br />

5.551<br />

(3.054)<br />

6,9<br />

(7,3)<br />

1,0<br />

(0,6)<br />

4.493<br />

(2.070)<br />

6,4<br />

(6,8)<br />

0,7<br />

(0,4)<br />

Tabel 13.2: Nettonutidsværdi, intern rente og nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone, opgjort for<br />

henholdsvis basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget. Kalkulationsrente 5 pct. og nettoafgiftsfaktor<br />

35 pct. Tal i parentes er beregnet med kalkulationsrente 6 pct. og nettoafgiftsfaktor 17 pct.<br />

13.5 Miljøomkostninger<br />

I basisoverslaget indgår omkostninger til miljøhensyn. Som det fremgår af de foranstående<br />

kapitler i VVM-redegørelsen, er det ved udformning af vejanlægget søgt at<br />

mindske de negative virkninger på miljøet, således som det er hensigten med VVMundersøgelsen.<br />

Omkostningerne til miljøhensyn kan ikke klart adskilles fra de øvrige hensyn og er<br />

derfor ikke generelt mulige at prissætte. Det gælder f.eks. omkostninger til linjeføring<br />

og vejens placering i terrænet, som også er bestemt af en række andre forhold end hensyn<br />

til miljøet alene. Anlægsudgifterne til de undersøgte alternativer kan dog sammen-


Kapitel 13 - Samfundsøkonomiske konsekvenser<br />

lignes, jf. ovenfor, men omkostningerne til linjeføring kan ikke direkte sammenlignes,<br />

da de også indeholder andre tiltag som f.eks. tilslutningsveje og ændringer af lokalveje<br />

samt afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere for negative miljøpåvirkninger.<br />

I projektet for en udbygning af motorvejen melllem Odense Vest og Middelfart indgår<br />

som nævnt en række afværgeforanstaltninger, som skal mindske eller kompensere for<br />

de væsentligste negative miljøpåvirkninger.<br />

For at mindske motorvejens barrierevirkninger for de vildtlevende dyr er der <strong>indb</strong>ygget<br />

passagemuligheder på steder, hvor man ved at dyrene færdes, f. eks. langs ådale eller<br />

levende hegn. Der er tale om forskellige faunapassager for små dyr (mindre rør) og<br />

større dyr (bygværker under vejen).<br />

Ud over faunapassager indgår også andre miljøforanstaltninger i projektforslagene<br />

som f. eks. afvandingssystem og regnvandsbassiner, stipassager, hegning, erstatningsvandhuller<br />

og beplantning.<br />

13.6 Trafi kledelse i det færdige anlæg<br />

I kapitel 6 er beskrevet det forudsatte omfang af trafi kledelse i det færdige anlæg (efter<br />

udbygning af motorvejen). Det skal bemærkes at det på grund af den hastige teknologiske<br />

udvikling af udstyr til trafi kledelse kan blive aktuelt inden for samme beløbsramme<br />

at vælge andre typer af udstyr end det, det er beskrevet i kapitel 6.<br />

De årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af de foreslåede trafi kledelsessystemer<br />

i det færdige anlæg anslås til ca. 8 mio. kr. (2007-priser).<br />

13.7 Anlægsoverslag for varianter<br />

Merudgifterne til etablering af de varianter, der kan tilvælges til hovedforslaget, fremgår<br />

af oversigten i tabel 13.3.<br />

187


Kapitel 13 - Samfundsøkonomiske konsekvenser<br />

188<br />

Beløb i mio. kr.<br />

Variant A:<br />

Afvandingssystemet dimensioneret for et kraftigere<br />

regnskyl end foreskrevet i Vejreglerne<br />

Basisoverslag Ankerbudget<br />

(basisoverslag<br />

+ 10 pct.)<br />

Variant B:<br />

Et trafi kledelsessystem på den færdige vej, der<br />

er udbygget i forhold til basisløsningen<br />

Variant C:<br />

Trafi kledelsessystemets basisløsning suppleret<br />

med hastighedsregulering på nabostrækninger<br />

Variant D:<br />

Trafi kledelsessystemets basisløsning suppleret<br />

med udvidet vejarbejdsinformation<br />

Variant E:<br />

TSA 53 Odense Vest udbygget til et ruderanlæg<br />

med to rundkørsler<br />

Variant F:<br />

TSA 53 Odense Vest udbygget til et ruderanlæg<br />

med en stor fordelerring<br />

Samlet anlægsbudget<br />

(basisoverslag<br />

+ 30 pct.)<br />

+ 7 + 8 + 10<br />

+ 324 + 356 + 421<br />

+ 14 + 15 + 18<br />

+ 10 + 11 + 13<br />

+ 17 + 18 + 22<br />

+ 19 + 21 + 25<br />

Tabel 13.3: Merudgifter for varianter, der kan tilvælges hovedforslaget. Prisniveau september 2007.<br />

Der er ikke foretaget en samfundsøkonomisk analyse af variant A, der omfatter dimensionering<br />

af afvandingssystemets hovedledninger for et kraftigere regnskyl end foreskrevet<br />

i Vejreglerne. De væsentligste samfundsøkonomiske effekter vurderes at være<br />

de sparede anlægsomkostninger, trafi kale gener og forsinkelser for trafi kanterne ved,<br />

at hovedledningerne ellers på et senere tidspunkt skal udskiftes/forstærkes.<br />

Variant B vil medføre, at trafi kken i uheldssituationer eller ved større driftsarbejder vil<br />

kunne styres på en hensigtsmæssig måde. Det er tvivlsomt om den samfundsøkonomiske<br />

effekt af variant B vil være positiv p.g.a. de betydelige merudgifter til etablering af<br />

løsningen.<br />

Variant C og D vurderes at have en positiv samfundsøkonomisk effekt, da begge løsninger<br />

vil kunne bidrage til en forbedret trafi kafvikling i anlægsperioden.<br />

Variant E (TSA 53 udformet som ruderanlæg med 2 rundkørsler) vurderes at være<br />

samfundsøkonomisk mindre rentabel end løsningen i hovedforslaget, da variant E er<br />

dyrere, og variant E desuden vil medføre, at trafi kafviklingen i myldretiden sker med<br />

forsinkelser i forhold til hovedforslaget.<br />

Variant F (TSA 53 udformet som ruderanlæg med en stor fordelerring) vurderes at<br />

være samfundsøkonomisk mindre rentabel end variant E, da variant F er dyrere og vil<br />

medføre, at trafi kafviklingen i myldretiden sker med større forsinkelser end variant E.


14. Ordforklaringer<br />

Kapitel 14 - Ordforklaringer<br />

0-Alternativ:<br />

Nuværende situation hvor der ikke sker nogen udbygning eller andre ændringer<br />

på den aktuelle motorvejsstrækning.<br />

Alternativ (udbygning af en vej):<br />

En anden løsningsmulighed for udbygning af en vej.<br />

Anlægslov:<br />

En lov, der bemyndiger transportministeren til at anlægge eller udbygge f.eks. en<br />

motorvej.<br />

B-anlæg:<br />

Tilslutningsanlæg, hvor motorvejsramperne har form som et stort B.<br />

Basis 2015 trafi ktal:<br />

Trafi kken på undersøgelsesstrækningen for 0-alternativet fremskrevet til år 2015.<br />

Bilag IV-arter:<br />

Dyrearter, der ifølge Habitatdirektivet ikke må fanges, dræbes, forstyrres eller få<br />

ødelagt deres levesteder, samt lignende beskyttelse for plantearter. De beskyttede<br />

dyre- og plantearter er anført på Habitatdirektivets bilag IV.<br />

Belastningsgrad:<br />

Forholdet mellem en motorvejs aktuelle trafi k og vejens teoretiske kapacitet.<br />

Centerlinie:<br />

En konstruktionslinie, der ved et symmetrisk vejanlæg angiver anlæggets midte,<br />

svarende til midten af midterrabatten.<br />

CO:<br />

Kulilte.<br />

CO2:<br />

Kultveilte, kuldioxid.<br />

Decibel, dB:<br />

Måleenhed for støj.<br />

Ekstrauheld:<br />

Mindre uheld med materiel skade hvor der ikke foreligger politirapport.<br />

189


Kapitel 14 - Ordforklaringer<br />

190<br />

Emission:<br />

Udledning. Anvendes bl.a. om udstødningen fra biler.<br />

Fredskovsareal:<br />

Areal, hvor der er pligt til at opretholde skovdrift i h.t. skovlovens bestemmelser.<br />

Hverdagsdøgntrafi k (forkortes HDT):<br />

Det antal køretøjer, der kører på en vejstrækning i begge kørselsretninger på et hverdagsdøgn.<br />

Beregnes som et gennemsnit af trafi kken på alle hverdage uden for sommermånederne<br />

juni, juli og august.<br />

Intern rente:<br />

Den interne rente er et udtryk for, hvor godt et projekt forrenter sig. Den interne rente<br />

er den rente, der vil give en nutidsværdi på 0 kr.<br />

Kapacitet (på veje):<br />

Den største trafi kmængde, der kan forventes afviklet på en given strækning i et givet<br />

tidsrum under aktuelle vej- og trafi kmæssige forhold.<br />

Kurveradier:<br />

Radius på vejens kurver i enten horisontalt (vandret) eller vertikalt (lodret) plan. Jo<br />

mindre kurveradius, des skarpere er kurven.<br />

Linjeføring:<br />

Vejens forløb i horisontalt (vandret) plan. Vejens forløb set ovenfra.<br />

Længdeprofi l:<br />

Vejens forløb i vertikalt (lodret) plan. Vejens forløb set fra siden.<br />

NO x:<br />

Kvælstofi lter.<br />

Nutidsværdi:<br />

Nutidsværdien er alle omkostninger og indtægter gennem projektets levetid regnet<br />

frem eller tilbage til åbningsåret. Ved frem- eller tilbageregning forrentes alle beløb<br />

med diskonteringsrenten.<br />

Nødrabat:<br />

Smal befæstet rabat ind mod midterrabatten, som skal give trafi kanter på afveje mere<br />

tid og plads til at rette køretøjet op.<br />

Nødspor:<br />

Spor placeret direkte ved kørebanen til henstillen af nedbrudte køretøjer og til anvendelse<br />

for udrykningskøretøjer.


Kapitel 14 - Ordforklaringer<br />

PAH:<br />

Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner. Dækker over en gruppe på mere end 100<br />

stoffer, hvoraf nogle stammer fra olie, asfalt og udstødningsgasser.<br />

Parallelrampe:<br />

Ekstra kørespor parallelt med de øvrige kørespor, men fysisk adskilt fra disse.<br />

Parkér & Rejs anlæg:<br />

Store parkeringsanlæg ved togstationer, hvor bilister kan stige om til tog.<br />

Rampe<br />

Vejforbindelse mellem motorvejen og en skærende vej.<br />

Randmoræne:<br />

Materiale (sand, grus, ler og sten) som er skubbet sammen af isen.<br />

Recipient:<br />

Den der modtager. Anvendes om vandløb, søer, kystvand og kloaksystemer som modtager<br />

vand.<br />

Regnvandsbassin:<br />

Bassin, hvori vejvand opsamles inden det ledes videre til en recipient.<br />

Reversible vognbaner:<br />

Vognbaner hvor kørselsretningen kan vendes.<br />

Ruderanlæg:<br />

Tilslutningsanlæg, hvor motorvejsramperne tilsammen har form som ruder (eller<br />

rhombe).<br />

S-anlæg<br />

Tilslutningsanlæg, hvor motorvejsramperne tilsammen har form som et stort S.<br />

Sideanlæg:<br />

Anlæg langs motorvejen med rasteplads og evt. tankfaciliteter.<br />

Skatteforvridningstab<br />

Et samfundsøkonomisk begreb. I de samfundsøkonomiske beregninger tillægges<br />

offent lige udgifter, der fi nansieres over skatteopkrævning, et skatteforvridningstab.<br />

Det skyldes at skattesystemet er forvridende, idet opkrævning af skat ændrer borgernes<br />

adfærd til at arbejde mindre og holde mere fri i forhold til, hvis der ikke skulle betales<br />

skat.<br />

Sløjferampe:<br />

Rampe, der svinger ind under eller ind over sig selv.<br />

191


Kapitel 14 - Ordforklaringer<br />

192<br />

SO2:<br />

Svovldioxid.<br />

Spidstime:<br />

Trafi kintensiteten i spidskvarteret i en time svarende til årets 30. største timetrafi k opgjort<br />

som antal køretøjer pr. time.<br />

Stopsigte:<br />

Den afstand, der kræves til pludseligt at kunne standse et køretøj ved en given hastighed,<br />

såfremt føreren i en personbil kan se de øverste 5 cm af en 20 cm høj genstand på<br />

kørebanen foran sig. Omfatter både den afstand køretøjet tilbagelægger i reaktionstiden<br />

og under opbremsningen.<br />

Tilslutningsanlæg (forkortes TSA):<br />

Knudepunkt mellem motorvejen og andre veje, som er forbundet med til- og frakørselsramper.<br />

Tracé:<br />

Vejens tredimensionale forløb. En kombination af vejens linjeføring og længdeprofi l.<br />

Trafi kledelse:<br />

Styring af trafi kken ved brug af trafi kreguleringssystemer og trafi kinformationssystemer.<br />

Trafi kreguleringssystemer omfatter f.eks. hastighedsregulering, køvarsling og<br />

vognbanestyring. Trafi kinformationssystemer omfatter løbende information til trafi -<br />

kanterne om trafi ktilstande m.v.<br />

Tværprofi l:<br />

Tværsnit af vejen.<br />

Variant:<br />

En oftest mindre ændring eller tilføjelse til et udbygningsalternativ for en vej.<br />

Vejvand:<br />

Vand som befi nder sig på vejbanen. Oprindelsen er regn og/eller smeltet sne.<br />

VOC:<br />

Flygtige organiske forbindelser.<br />

VVM:<br />

Vurdering af Virkninger på Miljøet.<br />

Årsdøgntrafi k (forkortes ÅDT):<br />

Det antal køretøjer, der kører på en vejstrækning i begge kørselsretninger pr. døgn. Beregnes<br />

som et gennemsnit af alle årets dage.


15. <strong>Rapport</strong>er og notater<br />

<strong>Rapport</strong>er:<br />

Kapitel 15 - <strong>Rapport</strong>er og notater<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-redegørelse, Sammenfattende rapport, rapport <strong>318</strong>, <strong>Vejdirektoratet</strong> 2008.<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-redegørelse, Miljøvurdering, rapport 319, <strong>Vejdirektoratet</strong> 2008.<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-redegørelse, Arealanvendelsesanalyse, rapport 320, <strong>Vejdirektoratet</strong> 2008.<br />

Ovennævnte rapporter kan afhentes på borgerservicecentre og biblioteker i Odense,<br />

Assens og Middelfart kommuner.<br />

<strong>Rapport</strong>erne kan også bestilles hos Schultz Information på tlf. 43 63 23 00 eller<br />

pr. e-mail: schultz@schultz.dk<br />

Det er også muligt at se rapporterne på <strong>Vejdirektoratet</strong>s hjemmeside:<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong>.dk under Veje og trafi k - Vejprojekter - Her planlægger vi -<br />

Odense Vest-Middelfart (E20)<br />

Yderligere oplysninger kan fås hos civilingeniør Niels Korsgaard på tlf. 72 44 33 33.<br />

Baggrundsmateriale:<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-undersøgelse, Kortlægning af miljøforhold, <strong>Vejdirektoratet</strong> november 2006<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-undersøgelse, Landskabsanalyse, <strong>Vejdirektoratet</strong> maj 2007<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-undersøgelse, Broarkitektur, <strong>Vejdirektoratet</strong> maj 2007<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-undersøgelse, Vejteknisk beskrivelse, <strong>Vejdirektoratet</strong> maj 2008<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-undersøgelse, Broteknisk beskrivelse, <strong>Vejdirektoratet</strong> maj 2007<br />

193


Kapitel 15 - <strong>Rapport</strong>er og notater<br />

194<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-undersøgelse, Afvanding, <strong>Vejdirektoratet</strong> maj 2007<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-undersøgelse, Trafi k- og effektberegninger, <strong>Vejdirektoratet</strong> maj 2007<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-undersøgelse, Trafi kledelse, <strong>Vejdirektoratet</strong> maj 2008<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-undersøgelse, Muligheder for samspil mellem individuel og kollektiv trafi k,<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong> 2007<br />

Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart,<br />

VVM-undersøgelse, Udbygning af sideanlæg, <strong>Vejdirektoratet</strong> maj 2007<br />

Høringsnotat – VVM-undersøgelse for en udbygning af Den Fynske Motorvej<br />

E20 mellem Odense Vest og Middelfart, Redegørelse for den indledende idé- og<br />

forslagsfase, <strong>Vejdirektoratet</strong> marts 2006


Kortbilag<br />

Hovedforslaget<br />

Oversigtskort<br />

Delstrækninger er vist på kort 100-115<br />

Varianter<br />

• Variant E: Kort 120<br />

• Variant F: Kort 121<br />

Der er på kortbilagene anvendt følgende forkortelser:<br />

TSA xx: Tilslutningsanlæg ved frakørsel nr. xx<br />

OF: Bro (overføring), der fører en vej over motorvejen<br />

UF: Bro eller bygværk (underføring), der fører en vej,<br />

sti eller et vandløb under motorvejen<br />

Kortbilag<br />

195


Kortbilag<br />

196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


215


216


<strong>Vejdirektoratet</strong><br />

Niels Juels Gade 13<br />

Postboks 9018<br />

1022 København K<br />

Telefon 7244 3333<br />

Vejcenter Syddanmark<br />

Teglgårdsparken 102<br />

5500 Middelfart<br />

Telefon 7244 2700<br />

vd@vd.dk<br />

<strong>Vejdirektoratet</strong>.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!