2006.4 - Holmens Kirke

holmenskirke.dk

2006.4 - Holmens Kirke

ANKERKÆDEN

Kirkeblad for Holmens Kirke

83. årgang, nr.4 · december, januar, februar 2006-07

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen afslører ny mindesten i Holmens kirkehave. Læs mere

om mindestenen inde i bladet. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

Holmens Kirke ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Tro uden tilhørsforhold, s. 2 · ”Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum”, s. 5

Gudstjenester, s. 6 · Koncerter, s. 7 · Arrangementer, s. 8 · Meddelelser fra

menighedsrådet, s. 9 · Kirke og Søværn 2006, s. 10 · Ny mindesten i Hol-

mens kirkehave, s. 11 · Adresser, s. 12


1. Petersbrev 3,8-15a:

”Og til slut: Lev alle i enighed, og vis medfølelse,

broderkærlighed, barmhjertighed og

ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt

eller skældsord med skældsord, men tværtimod

med velsignelse, for I er kaldet til at

arve velsignelse.

Den, som vil elske livet og se lykkelige

dage, han skal vogte sin tunge for ondskab

og sine læber for at tale svig; han skal holde

sig fra det onde og gøre det gode, søge freden

og stræbe efter den. For Herrens øjne hviler

på de retfærdige, hans ører hører deres råb

om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem,

der øver ondt.

Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at

gøre det gode? Men skulle I også komme til

at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt

ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel; men

I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte.”

1. Petersbrev, hvorfra aftenens prædiketekst

er hentet, er et trøste- og formaningsbrev stilet

til kristne, som i det første århundrede

efter Kristus blev udsat for forfølgelser. I brevet

opfordres de til, til stadighed og vedholdende

under lidelserne at holde fast ved det

kristne håb. Det er vanskeligt for os i dag i

vores kirkelige situation og vores virkelighed

i øvrigt at følge tankegangen, særligt den om

forfølgelserne. Det til trods for at vi ikke behøver

at lade blikket glide langt, førend der

kan berettes om skræmmende forfølgelser af

kristne brødre og søstre. Vi er i den fantastiske

situation og har været det i lange tider, at

2

Tro uden tilhørsforhold

Prædiken af Holmens provst, Ejgil Bank Olesen, holdt ved landemodegudstjenesten

i Københavns Domkirke, onsdag den 11. oktober 2006.

der hos os ikke er noget modsætningsforhold

mellem kristentroen og det omgivne samfund,

og at vi som kristne ikke kender til

øvrighedens undertrykkelse af kirken.

Vores virkelighed er en anden end den,

der beskrives i 1. Petersbrev. Men dets værdi

og gyldighed gennem hele kristenhedens

historie og under alle forhold ligger i den

stærke forkyndelse af Kristus, som gennemstrømmer

brevet: Kristi død for vores skyld,

hans opstandelse, hans herredømme og sejr

over alt det onde og hans komme i herlighed.

Det var også derfor Luther anså brevet for at

være et af Ny Testamentes hovedskrifter.

Hvordan skulle vi også kunne gennemføre

dåb og begravelse i vor kirke uden ordene:

”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader,

som i sin store barmhjertighed har genfødt

os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse

fra de døde”.

Forfatteren, om det så er Peter eller én af

Pauli disciple eller en helt tredje, har villet

sige, at ingen er ladt i stikken. Guds tilbud

om frelse gælder alle. Det budskab er ikke

alene et budskab for forfulgte mennesker og

en efterstræbt kristendom. Det er også et

budskab rettet til nutidens mennesker, der

lever i en verden, hvor troen ganske vist ikke

har trange kår, men dog har vanskelige vilkår

på grund af manglende viden og ligegyldighed.

Nok lever vi i en tid hvor ikke blot den

almindelige dansker, men også samfundets

kulturbærende lag og politikerne er meget

optaget af religion og religiøse spørgsmål.


Måske en følge af Muhammedkrisen, måske

en følge af hele den globale situation, hvor

verden og dens problemer på smerteligste vis

– sådan som forsvarets personel og deres

familier atter har erfaret det – er kommet

helt tæt på os. Vi er ikke i tvivl om, at troen

spiller en enorm rolle. Ej heller efter reaktionerne

på Pavens forelæsning i Tyskland, og

nu allersidst: en mulig ny Muhammedkrise.

De andres tro anfægter os og kræver af os, at

vi forholder os til vor egen. Men gør vi nu

også det?

Må vi ikke give Folketingets formand ret,

når han i et interview påpeger, at den største

fare for troen er ligegyldigheden. Eller føle os

mere eller mindre ramt, når kagerullen svinges

over præstestanden, fordi vi præster berettiget

bliver kritiseret for, at vi hellere ville

diskutere, hvad der gik galt under Muhammedkrisen,

end melde klart ud, hvad vi som

kristne tror på. ”Folk har krav på at vide hvor

præsterne står, hvad de tror på og hvad der er

kirkens bekendelse”, lyder kritikken.

Kunne disse eksempler sættes under overskriften:

”Tro uden tilhørsforhold båret af

ligegyldighed”, eller måske: ”Det moderne

menneske er sin egen Gud”? Uforpligtende

tro, hvor der tages det ned fra hylderne til

ens velindrettede tros univers, som passer

med den moderne tilværelse vi har skabt os,

en tro, som passer til alt det smukke, en tro

uden knaster – en ligegyldig tro.

Men tro uden tilhørsforhold – det er en

tro som ikke anfægter, som ikke stiller krav,

som ikke gør ondt, som ikke forventer noget,

som ikke kræver at man løfter blikket til

sidemanden på kirkebænken og hvor vi nu

ellers færdes og mødes i det offentlige rum.

En tro uden tilhørsforhold – en tro på hvad

som helst og hvem som helst – det er en tro,

som slet ikke anfægtes af formaningerne i 1.

Petersbrev, hvor der står: ”Lev alle i enighed,

og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed

og ydmyghed. Gengæld ikke

ondt med ondt eller skældsord med skældsord,

men tværtimod med velsignelse, for I er

kaldet til at arve velsignelse.”

Den norske forfatter Johan Bojer illustrer

tankegangen på denne måde: ”En nytilflyttet

i landsbyen sætter hegn rundt omkring hele

sin nyerhvervede ejendom. Indhegningen afslutter

han ved at sætte et stort skilt op med

en umisforståelig tekst: PRIVAT – INGEN

ADGANG. Og så lader han i øvrigt en arrig

og bidsk hund bevogte indhegningen, for at

forhindre folk i at kravle over og forcere hegnet.

En dag kravler imidlertid naboens lille

datter over med det formål at ville klappe

hunden. Men hunden bider den lille pige

ihjel. Byens befolkning er rystede og rasende

og de nægter at tale med den nu meget isolerede

og ensomme tilflytter. Købmanden vil

ikke sælge ham varer. Da det bliver såtid,

nægtes han også at købe såsæd. Mandens

situation er på alle måder ensom og elendig,

udelukket som han er. Han ved ikke sit

levende råd. Men så en dag ser han en mand

som går og sår sædekorn på hans mark. Han

løber ud og opdager, at det er den lille piges

far. Og han spørger ham: ”Hvorfor gør du

det?”. Den lille piges far svarer: ”Jeg gør det

for at holde Gud i live i mig”.

En tro uden tilhørsforhold er ikke alene

ligegyldig. Den er destruktiv og dræbende.

Det illustrerer om noget historien om den

lille piges far. Betydningen af ordet ligegyldig

er, at det ikke har nogen værdi for mig, og

dermed er lige gyldigt, og herfra og så til at

sige: ”ærligt talt hvad rager det mig”, dér er

der ikke langt. Da Jesus i ørkenen blev fristet

3


af Djævelen sagde han: Vig bag mig, Satan.

Som kirke på Kristi grund må vi sige: Vig

bag mig, ligegyldighed – lær mig at tro og

være tro overfor det sted, hvor min tro er forankret

– og det er i Kristus, den levende

Guds søn.

Jesus spurgte engang sine disciple: Hvem

siger folk at menneskesønnen er? Og Peter –

hans nærmeste – svarer: Du er Kristus, den

levende Guds søn. Det er ikke en mening

Peter fremsætter. Men han vedkender sig et

afhængighedsforhold. Han siger faktisk: Du

er en gåde, som gør at mit liv ser anderledes

ud. Du er foruroligende, fordi jeg aner, at

den magt, der er din, er så dyb og omfattende,

at jeg ikke har andet ord for den end:

Guds egen søn. Mit håb, min tro er knyttet

til dig.

Hjertets bevægelse, hengivelsen, tilfangetagelsen

af en magt større og vældigere end

nogen anden, det er det Peters bekendelse

fortæller os om.

4

Juleindsamlingen 2006

Giro nr. 3 02 75 70

At være kristen er altså ikke et spørgsmål

om at have meninger. Det er et spørgsmål

om at vedkende sig Kristus, fordi han vedkender

sig os – at være bundet til Kristus,

fordi han har bundet sig til os. Det er at

holde Gud i live i os.

I aften, her i Domkirken, hvor vi er samlet

til gudstjeneste, til bøn og lovsang førend

det årlige udvidede landemode, kunne vi så

passende bede om, at vi måtte lære at skelne

det sande fra dets skin og lægge al ligegyldighed

bag os og tjene troens sag. For når vi mødes

her, er vi ikke i tvivl om, at vores tro er

forankret i Kristus, den levende Guds søn.

Som kristne har vores tro et tilhørsforhold,

hvorfor vi ikke skal nære frygt men netop

hellige Kristus i vore hjerter. Det skal kendes,

at vi tror på Herren Kristus, at vi bekender

ham med mund og hjerte. At troen gør, at vi

holder os fra det onde, og gør det gode og

søger og stræber efter freden. Amen.

Ejgil Bank Olesen

Der er hvert år ved juletid stort behov for hjælp til socialt dårligt stillede mennesker. Med dette

nummer af Ankerkæden følger der et girokort, og vi beder fra Holmens Kirke om at betænke

Menighedsplejen ved denne juleindsamling. Præster og kordegn tager også gerne imod Deres

bidrag. Indsamlingen er godkendt af Justitsministeriet.

Glædelig jul fra Menighedsplejen ved Holmens Kirke!

Julehjælp

Også i år vil Holmens Kirke kunne yde et økonomisk bidrag til nødstedte personer i Holmens

sogn eller med tilknytning til Holmens Kirke. Ansøgning sendes til Holmens Kirkes kontor,

Holmens Kanal, 1060 København K inden den 15. december.


”Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum”

Den fødsel kan blive ved med at vække vores

tanker, forhåbninger og give menneskeligheden

et løft. Det er som om der altid ligger

nyt liv for enden af denne fødsel. Der åbner

sig nye landskaber, dybder og højder.

Hjerteligheden er knyttet til begivenheden

i Betlehem. Her er det som om ordene

bliver knyttet mellem evighed og nutid;

håbet bliver omsat i barmhjertighed; sandheden

skaber tillid mellem mennesker; tilliden

bliver grundlagt på kærlighed.

Det er da utroligt at hævde at det guddommelige,

at Gud selv, skal ned og røre

denne jord som vi ikke kender som et særligt

helligt sted. Det er her vi spreder mistillid,

dømmer hinanden til døden, foragter og

mistror. Det er også her vi tvivler og falder i

staver, ikke tror på noget. Det ville da være

langt nemmere at holde Gud ude i stiv arm

og afskære Guds mulighed for at handle på

jorden.

Med Jesus’ fødsel hævder vi at Gud blander

sig helt ind i verdens anliggender og skaber

sig mellem mennesker. Vore forbindelser

til hinanden har nu en mulighed for at være

præget af Guds drøm med menneskeheden.

Han havde sagt til dem at Guds rige lå lige

for. De brød sig ikke om at det skulle være så

nærliggende. Det måtte gerne være mere

uopnåeligt og vanskeligt.

Men liv fødes, og Guds drøm fødes også

blandt mennesker. Det er vores erfaring at

fødsler får os til at tro at noget nyt er muligt

– får os til at tro at skønheden eksisterer –

fødslen giver os en fornemmelse af at

nederdrægtigheden kan overvindes.

Rembrandt: Hyrdernes tilbedelse (1646)

Jesus’ fødsel åbner vore hjerter og tanker for

at verden ikke behøver at være det sted hvor

hadet hele tiden slår ud, og hvor mistroen

jævner det sidste håb. Der kan fødes tilgivelse

mellem mennesker, og de tror hinanden,

overkommer deres modsætninger, og

der bliver liv. Der kan søges sandhed, og den

kan omsætte sig i ord, skabe billeder, blive

nærværende i håndelag, blive til liv med hinanden.

Den fødsel gør stadigvæk himlen nærværende

og får håbet til at skinne som en

stjerne. Den vækker længsler, og lyset spirer

i mørket.

Peter Skov-Jakobsen

5


DECEMBER

3: 1. SØNDAG I ADVENT

10: Peter Thyssen

17: Claus Harms

Efterfølgende et glas vin i anledning

af Claus Harms’ 75 års fødselsdag

10: 2. SØNDAG I ADVENT

10:Peter Skov-Jakobsen

17:De ni Læsninger

17: 3. SØNDAG I ADVENT

10: Ejgil Bank Olesen

17: Holger Jepsen

24: JULEAFTEN

13: Peter Skov-Jakobsen

Børnefamiliegudstjeneste

DR-korene medvirker

15: Ejgil Bank Olesen

25: JULEDAG

8.30: Ejgil Bank Olesen

10: Peter Skov-Jakobsen

26: 2. JULEDAG

10: Peter Skov-Jakobsen

31: JULESØNDAG

10: Ejgil Bank Olesen

JANUAR

1: NYTÅRSDAG

14: Peter Skov-Jakobsen

Efterfølgende et glas vin

7: 1. SØNDAG EFTER TRINITATIS

10: Ejgil Bank Olesen

14: Ejgil Bank Olesen

Tjenestestedskorpset

Efterfølgende reception

6

GUDSTJENESTER

14: 2. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER

10: Peter Skov-Jakobsen

17: Claus Harms

21: 3. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER

10: Ejgil Bank Olesen

17: Peter Skov-Jakobsen

28: SIDSTE SØNDAG E. HELLIGTREKONGER

10: Peter Skov-Jakobsen

17: Holger Jepsen

FEBRUAR

4: SEPTUAGESIMA

10: Jacob Ørsted

17: Claus Harms

11: SEKSAGESIMA

10: Holger Jepsen

17: Ejgil Bank Olesen

18: FASTELAVNSSØNDAG

10: Claus Harms

14: Peter Skov-Jakobsen

Børnefamiliegudstjeneste

DR Spirekoret medvirker

25: 1. SØNDAG I FASTEN

10: Peter Skov-Jakobsen

17: Ejgil Bank Olesen

Passionsgudstjeneste (kirkekaffe)

MARTS

4: 2. SØNDAG I FASTEN

10: Claus Harms

17: Peter Skov-Jakobsen

Passionsgudstjeneste

11: 3. SØNDAG I FASTEN

10: Ejgil Bank Olesen

17: Karen Mogensen

Passionsgudstjeneste


Søndag den 3. december kl. 20.00:

Julekoncert ”Lad det klinge sødt i sky”

med Tritonus koret og

Lyngby-Taarbæk Brassband.

Entré 80 kr. Forsalg: BilletNet (7015 6565)

Tirsdag den 5. december kl. 18.30:

Dansk/norsk julekoncert

Randi Stene (mezzosopran), Violinkvartet

Qvamme, Jakob Lorentzen (orgel)

Onsdag den 6. december kl. 16.30:

Kirkeministerens Julekoncert

Kronprinsens Musikkorps,

Holmens Barokensemble,

Holmens Kirkes Kantori m.fl.

Lørdag den 9.december kl. 16.00:

J.S. Bach: Juleoratoriet (del 1-3)

Københavns Bachkor og

Øresunds Barokorkester.

Entré 150 kr. Forsalg: BilletNet (7015 6565)

Søndag den 10. december kl. 17.00:

De ni Læsninger. Musik i adventstiden

Graabrødre Kammerkor

Mandag den 11. og tirsdag den 12. december

kl. 19.30:

G. F. Händel: Messias

Corona Vokalensemble, Corona Koret og

Øresunds Barokorkester.

Entré 160 kr. Forsalg: BilletNet (7015 6565).

KONCERTER

Hvor intet andet er anført, er der gratis adgang.

Dørene åbnes en time før koncerternes begyndelse.

Onsdag den 13. december kl. 20.00:

Julekoncert

v/Kammermusikforeningen af 1911

Gitte Maria Sjöberg (sopran), Olga Polonsky

(violin), og Jakob Lorentzen (orgel).

Fredag den 15. december kl. 20.00:

Julekoncert med Kurt Ravn

Entré 165 kr. Forsalg: BilletNet (7015 6565)

Lørdag den 16. december kl. 14.00 og 17.00:

Dansk Jul med Universitetskoret

”Lille MUKO”

Entré 120 kr. Forsalg: BilletNet (7015 6565)

Mandag den 18., tirsdag den 19. og

torsdag den 21. december kl. 19.30:

G. F. Händel: Messias

Kammerkoret CAMERATA og

medlemmer af Radiosymfoniorkestret.

Entré 175 kr. Forsalg: BilletNet (7015 6565)

Fredag den 5. januar kl. 19.30:

Helligtrekongers Aften 2007

Holmens Barokensemble m.fl.

Lørdag den 6. januar kl. 16.00:

J.S. Bach: Juleoratoriet (del 4-6)

Københavns Bachkor og

Øresunds Barokorkester.

Entré 150 kr. Forsalg: BilletNet (7015 6565)

Torsdag den 25. januar kl. 16.30:

Orgelmusik af J. S. Bach

Professor Hans Fagius, orgel.

7


8

ARRANGEMENTER

Onsdagsmøder

Onsdag den 13. december kl. 11.30:

Det traditionelle julemøde i Holmens Kirke

Vi begynder med en kort gudstjeneste, hvorefter vi spiser sammen i St. Skriftestol

Tilmelding til kordegn eller kirketjener senest mandag den 11. december

Onsdag den 10. januar:

Biolog Gry Bastholm: Fra Danmark til Caribien med sejlskib

Onsdag den 14. februar:

Sognepræst Jacob Ørsted: Humor – Fritz Jürgensen m. fl.

Møderne holdes i Store Skriftestol kl. 14. Der serveres eftermiddagskaffe

Studiekreds

Vi fortsætter med at se film sammen. I foråret vil det i særdeleshed være nyere franske film, vi kaster os

over, og ser forskellige filmiske udtryksmåder. Vi mødes onsdag den 31. januar, onsdag den 28. februar

og onsdag den 14. marts kl. 19.30 i Gammelvagt 2. Tilmelding og orientering om film ved henvendelse

hos Skov-Jakobsen, tlf. 3391 9933 eller pesj@km.dk

Kirkehøjskole foråret 2007: Arven fra Luther

27. januar: lektor Nina Jørgensen: Reformation og Luthers teologi

24. februar: professor Martin Schwarz Lausten: Reformationen i Danmark

24. marts: professor Jens Holger Schjørring: Tro og politik. Den lutherske lære

om de to regimenter

Foredragene finder sted i Garnisons Kirke og kirkens menighedslokaler. Program: 9.00: Brunch,

10.15-11.15: Foredrag, 11.15-12: Spørgetid og debat. Tilmelding til Garnisons Kirkes kordegnekontor,

tlf. 3391 2706 senest den 15. december. Deltagergebyr for foråret 2007: 300 kr.

Babysalmesang

Babysalmesangen i Holmens Kirke begynder

igen torsdag den 25. januar 2007 kl. 10.00-

11.00. I alt 10 gange. Sangen ledes af konservatorieuddannet

musikpædagog Cecilie Glode.

Alle med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne

(max. 12 børn på holdet). Pris for deltagelse:

200 kr. Tilmelding til kirkekontoret på tlf.

3313 6178.

Børnefamiliegudstjenester

Juleaftensdag holdes der børnefamiliegudstjeneste

kl. 13 i Holmens Kirke, hvor DR

Radiobørnekoret medvirker.

Fastelavnssøndag medvirker DR Spirekoret

ved gudstjenesten kl. 14. Efter gudstjenesten

er der tøndeslagning og godter til store og

små.


Meddelelser fra menighedsrådet

Den ledige bogholderstilling for kirke-, kirkegård

og Mindelund er nu besat med fru

Jytte Christensen, der tiltrådte pr. 1. september.

Jytte Christensen besidder omfattende

erfaring fra tidligere ansættelser og har f. eks.

virket i 17 år som kontormedarbejder og

ansvarshavende bogholder i håndværkerfirmaer,

hvor hun har varetaget bl.a. kundebetjening,

lønningsregnskab, betaling af regninger

samt bogføring. Jytte Christensen er

derfor meget velbevandret i løsning af præcis

de opgaver, også vi har brug for at få udført.

Ny bogholder på kirkegårdskontoret

Valg af formand og næstformand

Skønt Jytte Christensen i skrivende stund

har været ansat hos os i blot ca. 2 måneder,

er hun allerede fortrolig med langt de fleste

regler og procedurer, der gælder for opgavernes

varetagelse inden for vores tjenesteområder.

Heller ikke kirkegårdsdriften med bisættelser,

begravelser m.m. er længere ukendt

land.

Vi byder Jytte Christensen varmt velkommen

og glæder os allerede over samarbejdet

med hende. Vi håber, at ansættelsen hos os

må blive til glæde for hende selv.

Birgitte Foghmoes K. Borck

Kirkegårdsinspektør Fmd. for Menighedsrådet

Ved sit ordinære møde den 14. november valgte Menighedsrådet formand og næstformand for det

kommende år. Valgt blev Knud Borck og Inger Lützhøft til endnu en funktionsperiode på de pågældende

poster.

Møde i Menighedsrådet

Ordinært møde i Menighedsrådet påregnes afholdt i Store Skriftestol tirsdag 23. januar kl. 1500.

Indvendig restaurering af Holmens Kirke

Fra juni til 1. december 2007 skal Holmens Kirke undergå en større indvendig restaurering

(kalkning m.m.). Derfor vil kirken være lukket i det pågældende tidsrum. Hendes Majestæt

Dronningen har givet tilladelse til, at ordinære gudstjenester samt vielser kan finde sted i

Christiansborg Slotskirke i lukningsperioden. Nærmere oplysninger om restaureringen og

lukningsperioden bringes i det næste nummer af ”Ankerkæden”.

9


10

Kirke og Søværn 2006

15.08 - 17.08 Afholdtes Flyver- og Orlogspræstekursus på Søværnets Grundskole, Auderød

Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen:

13.02 - 17.02 Deltaget i Chief Chaplains konference i Garmish-Partenkirchen, Tyskland

30.05 - 01.06 Deltaget i Nordic Chief Chaplains konference, SRS Frederikshavn

03.09 DANEX-gudstjeneste i Odense Domkirke

23.09 - 28.09 Sejlads med ESBERN SNARE i forbindelse med genbegravelsen af

Kejserinde Dagmar i Skt. Petersborg

13.11 - 14.11 Deltaget i Chief Chaplains konference i Bonn

Orlogspræst Eigil Andreasen:

20.03 - 24.03 Sejlads med NIELS JUEL (Brilliant Mariner)

24.03 - 07.04 Sejlads med GLENTEN (Brilliant Mariner)

07.08 - 17.12 Sejlads med VÆDDEREN (Galathea III)

Orlogspræst Henning Nielsen:

21.05 - 26.05 Deltaget i International Chaplain Conference i Oberammergau

02.08 - 08.08 Deltaget i Nordisk Kadetstævne (NOKA) i Oulu, Finland

20.08 - 22.09 Sejlads med PETER TORDENSKIOLD (UNIFIL)

23.09 - Jan. 07 Udsendt til Det østlige Middelhav med OPLOG-KORSØR, Cypern samt

GLENTEN og RAVNEN (UNIFIL)

Orlogspræst Jens Elkjær Petersen:

09.05 - 12.07 Sejlads med PETER TORDENSKIOLD (Kongedeling og Steadfast Jaguar)

11.09 - 15.09 Deltaget i Young Chaplains International Conference i Zweisimme, Schweiz

Orlogspræst Peter Thyssen:

02.06 - 16.06 Sejlads med OLFERT FISCHER (Baltops)

Sogne- og orlogspræst Peter Thyssen på Galathea III

Fra begyndelsen af december til slutningen af april må vi i Holmens Kirke undvære sogne- og orlogspræst

Peter Thyssen, da han i denne periode skal være orlogspræst på inspektionsskibet VÆD-

DEREN i forbindelse med GALATHEA III ekspeditionen, under sejladsen med besætning og forskere

på de sidste togtben fra Australien til Antarktis og videre langs Sydamerikas vestkyst til Galapagos-øerne,

Caribien og Boston, for så endelig at vende hjem til Langelinie den 25. april.

Vi glæder os til gensynet med Peter Thyssen og ønsker ham og besætningen en spændende og

oplevelsesrig tur, samt en glædelig Jul og et godt Nytår. I Peter Thyssens fravær glæder vi os meget

over at provst Claus Harms, biskop Holger Jepsen, provst Karen Mogensen og DKU-præst Jacob

Ørsted vil hjælpe os.

Ejgil Bank Olesen, Peter Skov-Jakobsen


Ny mindesten i Holmens kirkehave

Fredag den 6. oktober afholdtes der minde- og festgudstjeneste i Holmens Kirke i anledning af

Brand- og redningskorpsenes 100 års jubilæum, under overværelse af Hans Kongelige Højhed

Kronprinsen. Efter gudstjenesten, hvor der medvirkede adskillige brandmusikkorps, afslørede

Kronprinsen en mindesten i kirkehaven. Stenen er den første, der er rejst for alle kategorier af danske

brand- og redningsfolk, hvoraf ca. 100 er omkommet under udførelsen af deres gerning.

Mindestenen er skabt af billedkunstneren Karin Lorentzen og hugget af stenhuggeren Vanja

Schwartz, der begge ses på billedet nedenfor. Stenen har tre sider til markering af de tre niveauer

for Brand- og redningstjeneste: til vands, til lands og i luften. Motiverne på stenens sokkel viser udstyr,

der bruges af de respektive brand- og redningstjenester: en genoplivningskuffert med ”star of

life” og ”112”, et strålerør, en redningsvest og redningskrogen fra en helikopter. Endvidere bærer

stenen inskriptionen: ”Kærligheden, hjertegløden / stærkere var her end døden”.

Motiverne på stenens sokkel. (Foto: Peter Thyssen).

Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

11


Holmens Kirke, Holmens Kanal, 1060 Kbh K

Holmens provst Ejgil Bank Olesen.

(kirkebogsfører, begravelsesmyndighed).

Træffes oftest i kirken tirsdag-fredag formiddag på

tlf. 33 11 37 40 samt efter aftale på tlf. 33 15 42 45.

Bopæl: Havnegade 35, 1058 København K.

Tlf. 33 15 42 45. E-mail: ebo@svn.dk

Provstisekretær: Johanne Kanstrup.

Tlf. 33 11 37 40. Fax 33 14 80 07.

Sognepræst Peter Skov-Jakobsen.

Træffes i kirken mandag 14-15, tirsdag 9-10, fredag

12-13. Tlf. 33 11 37 40. Træffes telefonisk lørdag

9-10 på tlf. 33 91 99 33.

Bopæl: Gammelvagt 2, 1312 K. Tlf. 33 91 99 33.

E-mail: pesj@km.dk

Sognepræst Peter Thyssen.

Træffes bedst på tlf. 33 36 13 73 samt i kirken mandag

13-14, onsdag 11-12, torsdag 13-14 på tlf. 33

11 37 40. Tirsdag tjenestegørende ved Søværnets

Grundskole i Auderød.

Bopæl: Borgergade 101, 1300 K. Tlf. 33 36 13 73.

E-mail: thyssen@holmenskirke.dk

Organist og kantor Jakob Lorentzen.

Tlf. i kirken: 22 22 82 32. Fax 33 14 80 07.

E-mail: organisten@holmenskirke.dk

Organistassistent Lars Nielsen Sardemann.

Tlf. i kirken: 22 22 82 31

E-mail: organistassistent@holmenskirke.dk

1. kirketjener Tonny Hornstrup.

Tlf. 22 22 82 27 (i kirkens åbningstid).

2. kirketjener Marianne Linde.

Tlf. 22 22 82 26 (i kirkens åbningstid).

Menighedsrådsformand: Viceadmiral Knud E. Borck.

Post sendes til Kirkens kontor.

E-mail: formand@holmenskirke.dk

Kirkeværge: advokat Axel Kierkegaard.

Tlf. 33 41 41 41.

Fihl-Jensen Grafisk Produktion A/S

B

ADRESSER OG TRÆFFETIDER

Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken

er åbent mandag-fredag 9.30-13.30 samt torsdag

også 16-18 telefonisk, og lørdag efter aftale.

Kordegn Anne Løgstrup træffes de nævnte tider. Tlf.

33 13 61 78. Fax 33 14 80 07.

E-mail: ankl@km.dk

Holmens Kirkes Udflytterbørnehave

Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge.

Tlf. 48 18 75 61. Leder: Britta Ulnits.

Holmens sogns menighedspleje

Henvendelse til præsterne eller kordegnen.

Giro 3 02 75 70, Holmens Kirke, 1060 K.

Holmens kirkegårdskontor

Østre Farimagsgade 46, 2100 Kbh. Ø.

Tlf. 22 22 71 80. Fax 35 38 36 99.

Kirkegårdens kontor har åbent mandag-fredag 10-14.

E-mail: kirkegaarden@holmenskirke.dk

Kirkegårdsinspektør Birgitte Foghmoes træffes efter

aftale.

Holmens Kirke er åben for besøgende mandagfredag

9-14, lørdag 9-12 undtagen når der er kirkelige

handlinger i de nævnte tidsrum.

Holmens Kirkes hjemmeside:

www.holmenskirke.dk

Ankerkæden

Udgives af kirkens præster. Giro 5 03 16 99.

Ansvarshavende redaktør: Peter Thyssen.

More magazines by this user
Similar magazines