Heraldik og svampe

dietrich.sophia39

Heraldik og svampe

Blækh att enes va righed kan nem t stud eres i en græsplæne. Nog le arter holder kun en dag!. Foto Preben G raae Sørensen .

H vordan vokser svampe?

Ja. hvordan vokser en sva mp? H vor hurtigt gror den ?

H vo rdan ændrer den form? H vordan ænd res dens

far ve i vo ksetide n? H vor sto r bliver den? - sim ple

sp ørg smål som litt eraturen kun giver særde lse m angelfulde

sva r på.

Systema tiske un dersøgelser ove r sva m penes levetid

i naturen afhæ ngig af tem peratu r, årstid, nedb ø r

og j ordbund har jeg ald rig set, og det ville dog væ re

nærli ggen de og sim pelt - omend tid srøvende - at foretage

såda nne undersøgelser for en række arte r.

At sva m pe ænd rer fo rm under deres udvikling, har

sva m pebøgernes forfattere opdaget, men prøv at slå

op i en tilfæld ig bog og se, hvor ofte der står sa m me

stereo type for mel »fø rst hvælvet, derpå ud bred t til

nedtrykt og til sidst noget tragtforrnet«. Der er næpp e

tvi vl o m , at der er stø rre forskel i form og ud vi kling,

end beskri velserne i'4;r udu k for. Den bed ste fl:em-

Det sam me gælder farveunders øgelser og -beskrivelser.

Ma nge arter af skørhatte angives a t kunne

have næsten enhver af spektrets farver. Det er im idlert

id svæ rt at se, om disse farver find es hos forske llige

frugtlegemer eller afløse r hinanden un der sva m ­

pen s ud vikling. Så godt so m alle beskrivelser af

svampe er baseret på en stø rre eller m indre kollektion.

de r er indsam let på en gang. Der er ikke m an ge,

der har fulgt farveændringern e hos leven de svam pe.

Jeg tror, der vil kunne gives langt mere fornuftige

farvebes krivelser. hvis farvernes ænd ring under

svam pens ud vikling kommer med.

Slørhatte nes farveændringer er så hurtige, at de

næsten kun kan fastholdes ved en serie farvebi lleder

optaget med kort e mellem rum.

Svampen es størrelse

- ek

More magazines by this user
Similar magazines