NOTAT til Ebeltoft Boligselskabs ansøgning gennem Kuben ...

syddjurs.dk

NOTAT til Ebeltoft Boligselskabs ansøgning gennem Kuben ...

NOTAT

til Ebeltoft Boligselskabs ansøgning gennem Kuben Management om kommunens

godkendelse af, at kommunens kapitaltilførsel i h.t. Landsbyggefondens

godkendelsesskrivelse af 21. januar 2010 er steget til 600.000 kr.

Ebeltoft Boligselskab har i forbindelse med afhjælpning af byggeskader i afdeling 9 –

Skanseparken, Ebeltoft, anmodet om godkendelse af renoveringsarbejder, der skal

forhindre tiltagende skimmelsvampeproblemer, som følge af kuldebroer i bebyggelsens

klimaskærm. Landsbyggefonden har tilbage i 2005 besigtiget afdelingen og fandt i den

forbindelse grundlag for at yde renoveringsstøtte, men Landsbyggefondens endelige

tilsagn afhænger af byrådets indstilling jf. skrivelse af 8. februar 2008 fra

Landsbyggefonden.

På grundlag af Boligselskabets ansøgning godkendte byrådet den 28. februar 2008

skema A med en anskaffelsessum på 14.885.000 kr. inkl. moms. . Boligselskabet oplyste

desuden, at der var ønsker om ustøttede forbedrings- og genopretningsarbejder for ca.

4.852.000 kr. Ud fra oplysninger forventer kommunen desuden at skulle låne afdelingen

200.000 kr., som kommunens 1/5-del af forventet nødvendig kapitaltilførsel, det blev

således besluttet at medvirke med finansieringen med 200.000 kr. afholdt af

kassebeholdningen.

På grundlag af denne godkendelse og yderligere bearbejdede budgetter over

renoveringsarbejderne har Landsbyggefonden den 22. september 2008 meddelt tilsagn

om støtte til lån i medfør af §91 i lov om almene boliger m.v. Landsbyggefondens

lånetilsagn udgør 18.645.000 kr. Desuden opgør Landsbyggefonden i brev af 23.

september 2008 behovet for kapitaltilførsel til 1 mio. kr., der i henhold til

Landsbyggefondens regulativ § 6, stk. 2 ydes med 1/5 (tilskud) fra boligorganisationen, 1/5

(lån) fra kommunen, 1/5 (lån) fra realkreditinstitut og 2/5 fra fonden (1/5 lån, 1/5 tilskud).

Lån ydes som udgangspunkt rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning.

Landsbyggefonden opgør ligeledes huslejeniveauet efter renoveringen til ca. 762 kr./m 2 /år

omregnet til lejlighedsgennemsnit på 75 m 2 andrager lejen ca. 778 kr./m 2 /år, hvor

huslejestatistikken pr. 1.1.2005 for tæt/lav byggeri ibrugtaget i 1978 i gennemsnit udviser

583 kr./m 2 /år. I nybyggeri andrager lejen 732 kr./m 2 /år.

Boligselskabet og KUBEN har herefter arbejdet videre med projektet , der efter afholdt

licitation udviser en anskaffelsessum på 16.825.000 kr. Projektet har på ny været forelagt

et beboermøde den 10. september 2009, hvor det bliver besluttet at

renoveringsarbejderne skal holde sig inden for en huslejestigning på maksimal 12%

svarende til mellem 74 og 78 kr. pr. m 2 .

Byrådet godkendte den 8. oktober 2009 anskaffelsessummen ifølge skema B på

16.825.000 kr., samtidig var der en forventning om, at kommunens andel af kapitaltilførsel

fortsat ville udgøre 200.000 kr. i h.t. Landsbyggefondens oplysninger. I sin ansøgning

oplyste Boligselskabet, at ønskerne til ustøttede forbedrings- og opretningsarbejder var

steget til ca. 16.556.000 kr.

1 of 3


På grundlag af denne godkendelse har Landsbyggefonden efterfølgende opgjort det

endelige tilsagn til renoveringsarbejder til 19.775.000 kr. Ved brev af 21. januar 2010

korrigeres finansieringsskitse af 23. september 2008, så der er mulighed for låneadgang

på 19.775.000 kr. Der afsættes 3.000.000 kr. til forbedrings- og opretningsarbejder.

Herefter opgør Landsbyggefonden et behov for kapitaltilførsel på 3.000.000 kr., hvoraf

kommunens låneandel udgør 600.000 kr..

En kapitaltilførsel på 3.000.000 kr. nedbringer huslejen med 114 kr./m 2 /år, der herefter vil

udgøre ca. 681 kr./m 2 /år omregnet til lejlighedsgennemsnit på 75 m 2 andrager lejen ca.

696 kr./m 2 /år, hvor huslejestatistikken pr. 1.1.2008 for tæt/lav byggeri ibrugtaget i 1978 i

gennemsnit udviser 560 kr./m 2 /år. I nybyggeri andrager lejen 762 kr./m 2 /år.

Huslejestigningen svarer til ca. 51 kr./m 2 /år

I forbindelse med godkendelse af skema B blev der indhentet oplysninger om andre af

Ebeltoft Boligselskabs afdelingers huslejeniveau

Afdeling 2 Strandgårdshøj 17-21 703 kr. pr. m 2 /årlig,

Afdeling 8 Skanseparken 61-70 638 kr. pr. m 2 /årlig,

Afdeling 12 Fyrreparken og Tved og Vrinners 726 kr. pr. m 2 /årlig,

Afdeling 13 Lysningen, Ebeltoft og Knebel 721 kr. pr. m 2 /årlig,

Afdeling 15 Hyrdeleddet 1-37 616 kr. pr. m 2 /årlig,

Afdeling 16 Bryggerivej 6-10 742 kr. pr. m 2 /årlig,

Desuden blev der sammenlignet med andre boligforeninger i form af

Djurslands Boligforening 2006/2007

Afdeling 6 Degnevænget 619 kr. pr. m 2 /årlig,

Afdeling 8 Åsen 2-40 591 kr. pr. m 2 /årlig,

Afdeling 13 Spurvestien, Solvangsvej m.fl. 554 kr. pr. m 2 /årlig,

Afdeling 19 Ikjærslund 665 kr. pr. m 2 /årlig,

Randersegnens Boligselskab 2008

Afdeling 72 alle afdelinger i Syddjurs km. 685 kr. pr. m 2 /årlig.

Regnskabsafdelingen, den 2. marts 2010.

Leo Konradsen

2 of 3


3 of 3

More magazines by this user