April - Maj 2013 - Balle Kirke

ballesogn.dk

April - Maj 2013 - Balle Kirke

Arrangementer

Balle Sogns Kirkeblad

Marts – april – maj 2013

Balle Sogn • Balle Bygade 3 • 8600 Silkeborg • www.ballesogn.dk


Redaktionen

Kirkekontoret: Balle Bygade 3

tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690

Åbent mandag-fredag kl. 9-13

Torsdag tillige kl. 16-18

mail: balle.sogn@km.dk

Kordegn: Karen Hillersborg

mail: kahi@km.dk

Sognegården: (køkken) tlf. 8720 4909

Sognepræst: Lars Kirkeby, Dalvejen 55

tlf. 8681 2353, mail: kirkeby@post.tele.dk

Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag

kl. 12-13. Træffes ikke mandag

Sognepræst: Martin Ishøy, Frejasvej 17

tlf. 8681 6812, mail: martinis@webspeed.dk

Træffes inden for rimelighedens grænser

Træffes ikke fredag

Sognepræst: Helle Kampmann

Dalvejen 55, tlf. 8681 2353

mail: h.kampmann@post.tele.dk

Træffes bedst tirsdag kl. 18-19, torsdag kl.

12-13. Træffes ikke mandag

Sognepræst/Sognemedhjælper:

Lone Skaaning Rasmussen

Hagenstrupvej 21, 8860 Ulstrup

Tlf. 2933 3755

mail: lsr@ballesogn.dk

Træffes ikke fredag

Graver/Kirketjener:

Ellen Skamris Jeppesen

mail: ballekirkegaard@pc.dk

Tlf.: 8681 2755 / 3086 1749

Træffes ikke mandag

Kirketjener i Hvinningdal:

Dianna Marciniak, tlf. 4092 5612

2

Redaktion:

Lars Kirkeby (ansvarshavende)

Martin Ishøy

Helle Kampmann

Lone Skaaning Rasmussen

Tom Ebbe Jakobsen

Hanne Østergaard

Per Kjeldgaard Kristiansen

Karen Hillersborg (sekretær)

Hvinningdal Kirke: Tlf. 8680 1884

Buskelundvej 3, 8600 Silkeborg

Organister:

Mette Østergaard

Udgårdstoften 9, 8600 Silkeborg

Tlf. 4046 7242, mail: mette@ballesogn.dk

Træffes ikke mandag

Asger Høyer

Rodelundvej 47, 8680 Ry, tlf. 2720 9006,

mail: asgerhoyer@privat.tele.dk

Træffes ikke torsdag og fredag

Formand: Tom Ebbe Jakobsen, Højervej 7

tlf. 2012 1411, mail: tej@shf-au.dk

Næstformand: Kirsten Bjerre Petersen

Hjort Nielsens Vej 16, tlf. 8682 2189

mail: kirstenbjerre@webspeed.dk

Kirkeværge: Helge Willumsen

Kragelundvej 12, tlf. 8685 5261

mail: h.willumsen@fibermail.dk

Balle FDF

Ulla Høgild Berg, Tlf. 8682 1447

mail: ullaberg@fiberpost.dk

De grønne pigespejdere BALLEHUSET

Conni Gregersen Petersen, tlf. 8682 5824

Trine Damsgaard, tlf. 8680 3548

De grønne pigespejdere HVINNINGDAL

Lene Greve, Skolegade 44B, tlf. 3027 0924

Balle Pensionistforening

Eigil Rasmussen, Højmarksvænget 40,

tlf. 8680 4919

Forsidebillede:

Fra kunstprojektet med

Balleskolens 8. klasser.


Kunsten at tilgive

En præst, der havde konfirmation Kristi

Himmelfartsdag, kom engang til at sammenligne

de to begivenheder konfirmation

og Himmelfart: Jesus bliver usynlig

for disciplene, og præsten bliver usynlig

for konfirmanderne. Heldigvis møder vi

igen og igen vore konfirmander i både

store glæder, ved dåb og vielse, men

også i de store sorger, ved dødsfald eller

i livskriser, der kræver samtaler og støtte.

Men alligevel er der lidt om snakken lige

omkring ungdomsårene. Kirken bliver

usynlig for de unge efter 7.klasse.

Derfor besluttede vi for over 10 år siden

at indbyde 8. eller 9. årgang til en ”kunstuge”,

hvor vi skulle være synlige for hinanden

igen med hjælp fra billedkunstneren

Ole Lindqvist, som p.t. også udstiller på

Silkeborg Bad. De unge skal selv være

med til at synliggøre kirkens budskab.

Både Balle og Hvinningdal kirker har givet

rum for disse projekter, og i uge 4

i år var det så Balleskolens 8. årgang

og Balle kirke, der stod for tur. Lærerne

Balleskolen, hvor John Togsverd var

tovholder, varmede op til temaet forud

for ugen med bl.a. filmen ”Dead man

walking”, og John var med hele ugen i

sognegården, hvor han ligesom os andre

så elever, der overskred deres egne

grænser for kreativitet.

Ugen åbnede med, at vi præster fortalte

fire bibelfortællinger om tilgivelse.

Kain og Abel er en knugende historie

om evig søskendejalousi og følelsen af

at være forkastet af Gud selv. Og dog

sætter Gud et frelsesmærke i panden på

den dødsdømte Kain. Fra Ny Testamente

var der tre fortællinger: Kvinden grebet i

utroskab, som Jesus redder fra stening,

(Johs 8), svindleren og pengeafpresseren

Zakæus, der oplevede tilgivelsen, mens

han sad og lurede på Jesus oppe i et træ

(Lukas 19) og selvfølgelig den fortabte

søn, der slet ikke var fortabt, selvom hans

broder misunder ham faderens tilgivelse

3

Fokus

(Lukas 15). Så var der gruppearbejde med

gode samtaler om tilgivelse og de unges

eget bud på et lille drama om det.

Så tog Ole fat med kunstneriske øvelser,

farvedisciplin og blanding, og så alligevel

utroligt så mange farver, der kan fås fra

blot to farver udover sort og hvid. Onsdag

i kunstugen er vi næsten altid i krise, men

fredag ånder vi lettet op: det blev godt!

Altret stiller os overfor valget mellem Gud

og Djævel, nåde eller nådesløshed. Midt i

altret svæver vor jordklode, lidt provokerende

for traditionel kirkekunst, men så

alligevel: Således elskede Gud verden!

(Johs 3,16!). Gud sætter altså os i centrum,

Jesus sætter os i centrum, så behøver vi

ikke længere at sætte os selv i centrum,

men befries til at sætte vort medmenneske

i centrum.

Bænkene har gavlbilleder, og på indersiden

af bænkene er kommentarer og

spørgsmål: Er du forvirret? Er du misundelig?

Kan du tilgive? Elsker du din næste?

Husk at se op mod orglet, hvor et vældigt

livstræ udfolder alle de 4 fortællinger!

Stor tak til I unge mennesker, jeres lærere

og Ole Lindquist fra os præster. Vi lader billederne

hænge foråret ud, og en rigtig god

måde at opleve dem på er at komme til en

gudstjeneste i kirken!

Lars Kirkeby


Kristentro

Dette kirkeblad dækker månederne marts,

april og maj, og derfor valgte jeg at dele denne

prædiken med jer fra Maria Bebudelsesdag.

En helligdag, der fortæller os om en undfangelse

af verdens frelser, og som fødes 9

måneder efter denne bebudelsesdag, den

24.december, en dato vi er virkelig mange,

der fejrer.

Mariæ Bebudelse

Bebudelsen af Jesu fødsel fra Lukas evangeliet

kap. 1, vers 26­38

v26 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen

Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa,

der hedder Nazaret, v27 til en jomfru, der

var forlovet med en mand, som hed Josef

og var af Davids hus. Jomfruens navn var

Maria. v28 Og englen kom ind til hende og

hilste hende med ordene: “Herren er med

dig, du benådede!” v29 Hun blev forfærdet

over de ord og spurgte sig selv, hvad denne

hilsen skulle betyde. v30 Da sagde englen

til hende: “Frygt ikke, Maria! For du har fun-

“Bebudelsen”, ca. 1489-90, Sandro Botticelli.

4

Af Helle

Kampmann

det nåde for Gud. v31 Se, du skal blive med

barn og føde en søn, og du skal give ham

navnet Jesus. v32 Han skal blive stor og kaldes

den Højestes søn, og Gud Herren skal

give ham hans fader Davids trone; v33 han

skal være konge over Jakobs hus til evig tid,

og der skal ikke være ende på hans rige.”

v34 Maria sagde til englen: “Hvordan skal

det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen

med en mand.” v35 Englen svarede hende:

“Helligånden skal komme over dig, og den

Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor

skal det barn, der bliver født, også kaldes

helligt, Guds søn. v36 Også din slægtning

Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom.

Hun, om hvem man siger, at hun

er ufrugtbar, er i sjette måned; v37 thi intet

er umuligt for Gud.” v38 Da sagde Maria:

“Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske

mig efter dit ord!” Så forlod englen hende.

Vi er jo nok nogle stykker, der i vore ferier går

rundt og besøger kirkerne i Italien, Spanien

og Grækenland, og dér ser vi ofte Maria og

hendes lille dreng på armen oppe ved alteret.

Det er virkelig besynderligt, at vi i vore

danske kirker, også i nyere alterkunst, ikke

træffer disse to skikkelser. Men man ser alt

muligt andet, den korsfæstede, en vandringsmand,

et nadverbord med folk omkring, eller

et træ, det er ligesom, at Maria skikkelsen er

forsvundet fra den danske kunst i de seneste

årtier. En undren jeg bestemt ikke er alene

om. Sørgeligt, da Maria også er vigtig for

at forstå, hvad et offer er for noget, førend

Jesus overhovedet blev født. Hun udvider,

om nogen, ens forståelse og horisont, denne

kvindeskikkelse. Marias historie, som kvinde

og som mor, er en rammehistorie, hvor enhver

kvinde kan læse sin egen historie ind i

hendes og føle sig forstået og hjulpet.

Martin Luther og hans medreformatorer så

med rette deres egens tids guddommeliggørelse

af Mariaskikkelsen som et falsum, et

alvorligt fejlgreb, der måtte gribes ind over-


for. Og det gjorde de så, men samtidig

røg der noget meget vigtigt om Jesu mor

og hendes moderskab ud. Det drejede

sig om et kvindeliv, der ikke bare var sårbart,

men så sandelig også et kvindeliv

der modigt turde vise Gud en sådan tillid,

at man må undres i ydmyghed.

Det var nu ikke nogen mediebegivenhed

dengang i Nazareth. Der var intet,

og der er intet at hente for de nysgerrige

og sensationslystne, og dem der gerne

vil underholdes. Frygt er der godt nok.

Marias bange hjerte bæver på trods af

englen Gabriels ord: “Frygt ikke!” Men

det er en frygt af den gode slags. Frygten

for Gud. Frygten for at vende ryggen

til den Gud, der rummer al godhed og

barmhjertighed. Det er den gode frygt.

Den frygt der har med kærlighedens kostelige

gave at gøre. Den frygt der befrier

fra alle andre slags frygt. Vel kunne Maria

med rette frygte for familiens reaktioner,

frygte for nabokoners giftige tunger, frygten

for hvor alt det med dette barn nu

skulle føre hen.

Nu får vi så nyheden med ca. 2000 års

forsinkelse, og nogle vil sige, at en så

gammel nyhed ikke rager et moderne

menneske. Men så er man gal på den.

Det her det rager dig og mig. Og ikke blot

rager det mig, men det rører ved mit liv,

ved vore liv. Maria er ikke en halvgud. Det

turde være en af katolicismens blindgyder.

Nej, det er netop som menneske,

at vi med rette må beundre hende. Vi vil

så gerne være tilskuere, man siger, at vi

danskere lider af berøringsangst, ikke

så meget overfor det religiøse, men især

overfor det kirkelige. Vi vil gerne nyde lidt

af det religiøse skuespil. Vi vil gerne underholdes,

også i kirken, og vi opfatter

os som mennesker, der har ret til service.

Samfundet skylder os noget, livet skylder

5

Kristentro

os noget, Gud skylder os noget. Maria er

på en helt enestående måde netop ikke

en tilskuer, men hun deltager i det guddommelige

drama. Hun opfatter ikke sig

selv som den, hvem Gud skylder noget,

nej hun ser lige modsat sig selv som den,

der skylder Gud noget. Også når Guds

gave er så sær og ubegribelig som ved

undfangelsen i Nazareth. Guds gave kalder

os til ansvar. Marias svar på englens

ord var ikke, at hun sagde nej tak, men

det var ordene: “Se, jeg er Herrens tjenerinde”.

Marias storhed er med ordene

fra den indledende kollektbøn: styrken

til at være svag og kærligheden til at

være sårbar.

I trosbekendelsen siger vi “undfanget

ved Helligånden”, og konfirmanderne

kender sjældent betydningen af ordet,

og vi forklarer selvfølgelig. Det smukke

ved kirkekunstens billeder er, at englen

Gabriel som oftest står med en smuk

lilje i den fremrakte hånd mod Maria.

Undfangelsen foregår simpelthen ved,

at Maria modtager en smuk lilje. Vi har

altså verbet “undfanget” i trosbekendelsen,

så det er da uheldigt, at vi med

oversættelsen fra 1992 oversætter: Se,

du skal blive med barn. Det klinger lidt

for meget af den gamle Shubidua-parodi

på Mobergs “Udvandrerne”: “Karl Oskar,

jag er med bårn igen”. I den gamle oversættelse

står der: ”Se, du skal undfange

og føde en søn”. Ordet undfange klinger

af at tage imod. Tage imod som en

gave fra Gud. Jeg tror, at det er vigtigt

at holde fast ved ord, som vi føler er

ægte og uopgivelige, også selvom de er

svære at forstå. Vi kan godt finde glæde

i noget, vi måske ikke forstår helt. Det er

ikke nødvendigt at skulle kunne forstå alt

i denne verden, det væsentlige er vel at

kunne og turde glæde sig.

Maria fandt som fortsættelsen af evangeliet

viser, glæde ved det uforståeligt


Kristentro

store i det barn, som hun tog imod 9 måneder

før julenat.

Maria bebudelsesdag er en af de små helligdage

i kirkeåret. Og dog ligger nøglen til

kirkeåret gemt netop i denne dag. Udover

at sigte imod julen så ved vi jo, at denne

søndag umiddelbart følges af Palmesøndag.

På samme måde er det i trosbekendelsen.

Undfanget ved Helligånden, født af Jomfru

Maria, og derefter: pint under Pontius Pilatus.

Til sidst var det hele ubegribeligt og umuligt,

den mørke Langfredag.

Først tre dage senere skulle hun høre den

vidunderlige nyhed, at Jesus var opstået fra

de døde. Det gik over hendes tanker samtidig

med, at det gav hende en trøst, hun kunne

leve på resten af sit liv.

I salmen “Nu kom der bud fra englekor”

(DDS 71), en salme vi ofte synger til Maria

Bebudelsesdag, da står der i vers 5 noget, der

er en smule mærkeligt.

Nye og TAK

Nyt medlem af Balle menighedsråd

I forbindelse med at Kai Paulsen har anmodet

og fået lov til at udtræde af Balle menighedsråd

er rådets 1. stedfortræder Per

Kjeldgaard Kristiansen indtrådt som ordinært

medlem af menighedsrådet.

Bodil Gammelgaard Jensen er derfor rykket

op som 1. stedfortræder og er samtidig

midlertidigt medlem af Balle menighedsråd,

idet Eva Thestrup er sygemeldt.

Velkommen til Per Kjeldgaard Kristiansen

som ordinært medlem, til Bodil Gammelgaard

Jensen som midlertidigt medlem og tak til

Kai Paulsen for indspark og samarbejde

gennem fire år.

O Herre Jesus, lad din Ånd

mig kraftig overskygge,

bered mit hjerte ved din hånd,

at du deri kan bygge,

at også jeg kan åndelig

undfange dig

og aldrig fra dig rykke!

Vi kan være truet af alle slags ondt.

Sygdomme og ulykker og ensomhed.

Men ligesom Maria havde Jesus i maven,

og ikke bare det, men også i hjertet og

i tankerne, sådan bør vi også tage imod

Jesus med både krop og sjæl.

Tage imod ham, med vådt hår ved dåben,

med munden og med vore maver ved

alteret, men først og sidst tager vi imod

ham med vores hjerte og med vor tro.

Altsammen fordi: Gud ser til dig i nåde!

Amen.

Af Tom Ebbe Jakobsen,

formand for Balle menighedsråd

6

TAK til Maren Skaanning Jensen

Maren Skaanning Jensen har pr. den 28.

februar 2013 valgt at stoppe som kordegn i

Balle sogn. Der skal lyde en stor tak til Maren

for en god indsats i de knap tre år, hun har

været ansat, og i hvilken hun har uddannet

sig til kordegn. Maren har løst opgaverne til

menighedsrådets tilfredshed. Kirkebladet har

med Maren ved roret fået en flot renæssance

og er et rigtig flot blad. Økonomien har fyldt

meget, da der indenfor det bogholderimæssige

er sket rigtig mange ændringer og omlægninger

på de seneste år.

En stor TAK til Maren og alt godt fremover.


Lad din gamle mobiltelefon gøre gavn

– kom med den!

Kort sagt: Gamle mobiltelefoner kan gøre

megen gavn. Hvis man bare smider dem ud,

risikerer man, at de forurener kloden med en

masse giftig kemi. Hvis man derimod afleverer

dem i Balle Sognegård, bliver de genbrugt

af mennesker, som ikke har råd til at

købe en ny.

Hvert år er der i Danmark over én million

mobiltelefoner, som bliver lagt i skuffen eller

smidt ud – selv om de som regel virker. Det er

et enormt ressourcespild og ved at indsamle

brugte mobiltelefoner og finde en ny ejer et

andet sted i verden, hjælper vi til en bedre

udnyttelse af verdens ressourcer.

Balle Sogn er blevet ”Grøn Kirke”, og derfor

er det naturligt for os at støtte Folkekirkens

Nødhjælp, som får 25 kr. for hver mobiltelefon

7

Liv i kirken

– til arbejdet for verdens

fattigste, bl.a. klimaforandringernes

ofre. Projektet finder

sted i samarbejde med Greenwire,

som er en anerkendt virksomhed, der

renser mobiltelefonerne for enhver forbindelse

til den oprindelige ejer, og derpå sælger

mobiltelefonerne i Asien.

Butikken T.I.N.G. i Tværgade har givet os den

helt rigtige kasse til at samle mobiltelefonerne

ind i. Kassen står i Balle Sognegård

og venter kun på, at du kommer

med familiens gamle

mobiltelefoner. Hellere i

dag end i morgen.

Martin Ishøy

Konfirmationsoversigt Balle Sogn forår 2013

Dato/Tidspunkt Kirke Klasse Præst

Lørdag den 13. april kl. 9.45 Balle Balleskolen 7.C Martin Ishøy

Lørdag den 13. april kl. 11.30 Balle Balleskolen 7.C Martin Ishøy

Lørdag den 20. april kl. 9.45 Balle Balleskolen 7.A Lars Kirkeby

Lørdag den 20. april kl. 11.30 Balle Balleskolen 7.A Lars Kirkeby

Lørdag den 20. april kl. 9.45 Hvinningdal Hvinningdal 7.B Helle Kampmann

Lørdag den 20. april kl. 11.30 Hvinningdal Hvinningdal 7.B Helle Kampmann

Søndag den 21. april kl. 9.45 Balle Balleskolen 7.B Helle Kampmann

Søndag den 21. april kl. 11.30 Balle Balleskolen 7.B Helle Kampmann

Søndag den 21. april kl. 9.45 Hvinningdal Hvinningdal 7.A Lars Kirkeby

Søndag den 21. april kl. 11.30 Hvinningdal Hvinningdal 7.A Lars Kirkeby

Fredag den 26. april kl. 9.45 Balle Buskelundskolen 7.E / Skægkærskolen Lone Rasmussen

Fredag den 26. april kl. 11.30 Balle Buskelundskolen 7.E / Skægkærskolen Lone Rasmussen

Fredag den 26. april kl. 9.45 Hvinningdal Buskelundskolen 7.F / Kornmod Realskole Martin Ishøy

Fredag den 26. april kl. 11.30 Hvinningdal Buskelundskolen 7.F / Kornmod Realskole Martin Ishøy

Lørdag den 27. april kl. 9.45 Hvinningdal Hvinningdal 7.C Martin Ishøy

Lørdag den 27. april kl. 11.30 Hvinningdal Hvinningdal 7.C Martin Ishøy


1

5

Tilbageblik

3

1) Dåbstræf 19. januar • 2) Børnehavegudstjeneste • 3) Spaghettigudstjeneste

4) Børnehavegudstjeneste • 5) Børnehavegudstjeneste • 6) Luciaoptog

8

4

6

2


12

9

11

7

Tilbageblik

7) Dåbstræf 19. januar • 8) Børnehavegudstjeneste • 9) Julearrangement i pensionistforeningen • 10) Fernisering

af kunstprojekt • 11) Kunstprojekt for Balleskolens 8. klasser • 12) Spaghettigudstjeneste • 13) Luciaoptog

9

8

10

13


Aktiviteter

Buskelundbørn udstiller i sognegården

I månederne april og maj kan vi glæde

os over de forunderlige billeder, som

børnene fra Buskelundskolen har lavet

sammen med deres lærer Anette

Ørskov.

Det er altid spændende at se kunst lavet

af børn. Der er ofte både en historie,

som barnet fortæller med sit billede og

en historie om barnet, som den voksne

kan se i billedet. Måske har børn ikke

lige så stort ordforråd som voksne, men

de har ofte en sjovere måde at lave billeder

på – mere uforfærdet og mindre

hæmmet af kedelige konventioner.

Da børnenes kunst ikke er færdig endnu,

kan vi ikke vise, hvad det ender med.

Men vi glæder os meget til resultatet.

Mad for modne mennesker

Vi fortsætter det gode initiativ ”Gud og mad + 50”, som handler om, at vi er mennesker

på over 50, som mødes og spiser aftensmad sammen i sognegården. Vi snakker

og hygger os, og efter en god times tid går vi over i Balle Kirke og nyder en lille

andagt i en god og fredelig stemning.

10

Et billede lavet af nogle andre børn. Billedet

fortæller en historie, men er samtidig åbent

for fortolkning.

Det er et nyt initiativ, som fungerede rigtig

godt første gang. Men vi kunne godt

tænke os, at flere opdagede det og fik

lyst til at deltage. Så kom og være med.

De næste gange er 13. marts, 24. april

og 22. maj.

Vi begynder kl. 18.00, og det er slut

senest kl. 20.30

Pris pr. deltager: 50 kr.

Af hensyn til maden er der tilmelding

til kirke kontoret på tlf. 8681 2755 senest

kl. 11.00 mandagen før.


Sogneindsamling

den 10. marts 2013

Søndag d. 10 marts har Balle Sogn

og Folkekirkens Nødhjælp brug

for frivillige indsamlere til kampen

mod sult.

Uden mad virker hiv-medicin ikke

Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda

var et svageligt og udmarvet barn. Da

hun var 10 år, viste det sig, at hun var

blevet smittet med hiv, da hun lå i sin

mors mave. Både Kasif og hendes mor

kom i gratis behandling med hiv-medicin.

Men for at medicinen kan virke, skal

patienten spise godt og regelmæssigt.

Kasif og hendes mor brugte flere timer

hver dag på at finde spiseligt ukrudt

omkring landsbyen. Alligevel var der

aldrig mad nok.

Bliv indsamler

11

Opfordring

I 2011, da Kasif var 16 år, fik hendes mor to geder

og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp.

Samtidig fik moderen, Kasif og andre hiv-smittede

i landsbyen undervisning i, hvordan man kan

leve et godt liv med hiv. I dag sikrer køkkenhaven,

at de får den sunde og varierede kost, de har brug

for, og som styrker deres immunforsvar. De har

begge fået mere sul på kroppen, og ingen kan

længere se, at de er syge. Faktisk har Kasif fået

det så godt, at hun er begyndt at drømme om

fremtiden. Foto: Peter Høvring.

Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er

stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio.

mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn

af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig

forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.

Meld dig som indsamler hos:

Per Kristiansen, tlf. 8681 2412,

mail: pkj.kristiansen@privat.dk eller

Martin Ishøy, tlf. 8681 6812,

mail: martinis@webspeed.dk

Hellere i dag end i morgen!

Mødetid kl. 12.00 i Balle Sognegård. De fleste indsamlere

er færdige kl. 15.00

Ved Sogneindsamlingen i 2012 samlede 20.000 indsamlere

godt 15 mio. kroner ind til kampen mod sult.

I Balle Sogn samlede vi 43.755,- ind. Men vi manglede

indsamlere. I år vil vi over 50.000,-


Det sker

Korskole

Torsdage fra 14.15-15.00.

Alle fra 3. klasse er velkomne. I korskolen

lærer du at synge og forberede dig til optagelsesprøven

til børnekoret.

Børnekor

Torsdage fra 15.15-16.20.

Alle i alderen 10-14 er velkomne efter bestået

optagelsesprøve, hvor vi prøver din rytmefornemmelse,

og om du kan synge rent.

Du skal også kunne læse. Vi medvirker ved

gudstjenester ca. hver anden weekend og

medvirker også til få koncerter. Løn bliver

udbetalt efter alder og fremmøde.

Balle Ungdomskor

Torsdage fra 16.30-18.30.

Alle i alderen 14-19 er velkomne efter bestået

optagelsesprøve, hvor vi prøver din rytmefornemmelse,

og om du kan synge rent. Vi

medvirker ved gudstjenester ca. hver anden

weekend og medvirker også til koncerter.

Løn bliver udbetalt efter alder og fremmøde.

Tilmelding hos:

Mette Østergaard, tlf. 4046 7242 / 8681 2755.

Korprojekt

I ugerne op til påske vil Balles Kirkekor holde

korprøver sammen med Grønbæk Sogns

Ungdomskor og deres korleder Tine Fenger.

Der vil blive øvet på Pergolesis Stabat

Mater, som de to kor vil opføre i Balle kirke

til Lanfredagsgudstjenesten.

Balle Sogns Gospelkor

Gospelkoret har nu ca. 65 medlemmer. Der er

et godt fremmøde og en god stemning i koret.

Vi har en god tenorgruppe med 8 sangere,

men kunne rigtig godt bruge nogle flere herrestemmer.

Der er lukket for sopran- og altstemmer i foråret,

men man kan komme på venteliste til

efterårssæsonen.

I efteråret havde vi en herlig koncert i Linå

kirke og medvirkede med stor succes i ryt-

12

misk gudstjeneste i Silkeborg kirke. Også vores

gospelgudstjenester i Hvinningdal kirke

har været rigtig godt besøgt.

I foråret er vi indtil videre hyret til koncert i

Mammen kirke, så man må sige, at det går

derudad.

Der er gospelgudstjeneste i Hvinningdal kirke:

- søndag den 17. marts kl. 16.00 og

- søndag den 26. maj kl. 16.00

Hvinningdal Sangforening

Hvinningdal Sangforening synger hver anden

torsdag (lige uger) i Hvinningdal Kirke

fra kl. 19.30-21.00. Man betaler 25,- kr. hver

gang, man deltager. Alle interesserede er

velkomne.

Syngsammen i Balle Sognegård

Vanen tro er der Syngsammen i Balle

Sognegård kl. 10.30 den første torsdag i

må neden.

De to sidste inden sommerferien er:

- den 7. marts med Mette Østergaard og

Jens Grøn

- den 4. april med Asger Høyer

Annette sørger som altid for kaffe og kage.

Babysalmesang i Balle Kirke

Mandag den 4. marts kl. 10-12 begynder

et nyt hold babysalmesang i Balle Kirke. Vi

tilbyder endnu engang formiddage med salmesang

og sæbebobler. Efter salmesangen

drikker vi kaffe i sognegården.

Vi mødes ca. 8 gange. Det koster 200 kr.

at deltage, og prisen inkluderer udover en

cd med salmer også kaffe og rundstykker.

Babysalmesang er for børn mellem 2 og 10

mdr. ifølge med deres mor/far eller anden

voksen.

Kontakt Lone Skaaning Rasmussen

e-mail: lsr@ballesogn.dk, tlf. 2933 3755

Spaghettigudstjeneste i Balle Kirke

Torsdag den 7. marts kl. 17.00 indbyder vi

endnu engang til spaghettigudstjeneste. Vi

indleder med en kort og børnevenlig guds-


tjeneste, og derefter spiser vi sammen

i sognegården. Gudstjenesten er ved

Martin Ishøy.

Tilmelding til kirkekontoret på 8681 2755

senest tirsdag den 5. marts eller på mail:

lsr@ballesogn.dk

Liturgisk gudstjeneste

Langfredag den 29. marts kl. 10.30

Sanne Kolmann, sopran, Mette Østergaard,

alt og Tine Fenger, organist, vil

sam men med Grønbæk Sogns ungdomskor

og Balle Kirkes pigekor opføre Pergo

lesis messe Stabat Mater.

Sognepræst Lars Kirkeby er liturg ved

guds tjenesten og vil således stå for læsningerne.

Tine Fenger

Mette Øster gaard Sanne Kolmann

Stabat Mater

Stabat Mater er en passionssalme fra

middelalderen. Den skildrer Jomfru

Marias smerte, mens hun står ved korsets

fod. Stabat Mater findes i salmebogen

i to oversættelser, begge ved N.F.S.

Grundtvig: Naglet til et kors på jorden (nr.

195) og Under korset stod med smerte

(nr. 196). Adskillige komponister har sat

denne tekst til musik, heriblandt den italienske

barokkomponist G. B. Pergolesi,

og det er denne udgave, vi skal høre til

gudstjenesten i Balle Kirke Langfredag.

Værket er for to sangere og strygeorkester

(i vores udgave erstattet af orgel).

Sangerne er sopran Sanne Kolman, som

13

Det sker

tidligere har gæstet kirken og mezzosopran/alt

Mette Østergaard, organist

i Balle Kirke. Begge sangere har opført

værket adskillige gange. Tine Fenger, organist

ved Ans kirke, vil akkompagnere

de to sangere.

Som et særligt projekt ved denne koncert

har Mette Østergaard og Tine Fenger

valgt at tage deres største korsangere

med fra hhv. Balle og Grønbæk Sogne

med. Pigerne synger med på enkelte

satser af Stabat Mater, og de medvirker

også ved en opførelse i Ans Kirke om

eftermiddagen kl. 14.

Fortunakoret

2. påskedag den 1. april kl. 10.30.

Traditionen tro medvirker Fortuna-koret

ved højmessen i Hvinningdal Kirke.

Gudstjenesten er ved Lone Rasmussen.

”Opstandelsens billeder”

Sogneaften onsdag den 17. april

kl. 19.30 I Balle sognegård

Med inspiration fra fortrinsvis gamle

billeder og tekster fortæller provst Elof

Westergaard om den kristne tale om opstandelse

og de perspektiver, opstandelsen

giver til liv og død.

Opstandelsen kan ikke bevises, men

mennesker har gennem århundrederne

tegnet og skrevet om den. Disse mange

billeder og tekster er eksistentielle forsøg

på at tage livtag med det, der ligger ud

over den menneskelige erfaring og det,

øjet ikke kan se. De udtrykker et håb,

der rækker ud over døden. Kaffe 25 kr.

Fællesgudstjeneste på

Silkeborg Bad 2. pinsedag

Mandag den 20. maj kl. 10.30 er Kunstcentret

Silkeborg Bad igen ramme om

en fælles 2. pinsedagsgudstjeneste for

en række sogne i Silkeborg og omegn.

Fra Balle Sogn deltager Lone Rasmussen,

Mette Østergaard og kirkekoret.


Det sker

Friluftsgudstjenesten

i Slugten ved Balle Torv

Onsdag den 29. maj kl. 18.00 afholdes friluftsgudstjeneste

i Slugten ved Balle Torv i

samarbejde med FDF og De grønne Pigespejdere.

Kom og vær med til en anderledes

og festlig gudstjeneste i det fri.

Gudstjenesten er ved Martin Ishøy, og der

serveres en pølse efter gudstjenesten.

Balle Pensionistforening i samarbejde

med Balle Menighedsråd

Tirsdag den 5. marts kl. 14.00:

Forårsmøde i Balle Sognegård

Tidligere direktør i Silkeborg Kommune,

Frank Lauridsen, Laven, holder foredrag med

titlen ”Gamle, fattige og uforsørgede børn –

Silkeborg 1845-1950”. I disse år er kommunerne

nød til at spare på en række områder.

Det har bestemt også ramt forsorgen for de

ældste og for de socialt mest udsatte børn og

voksne. Med den baggrund fortæller Frank

Lauridsen i sit foredrag om, hvordan udviklingen

på det sociale område har været i og omkring

Silkeborg fra 1845 og indtil velfærdssamfundet

for alvor udformes omkring 1950.

Pris for foredrag og eftermiddagskaffe: 70 kr.

Tilmelding senest den 27. februar på tlf.

8680 4919 eller 8682 6617.

INDSAMLINGER

24. marts – Palmesøndag:

Balle Sognepleje

31. marts – Påskedag: KFUM & K

19. maj – Folkekirkens Nødhjælp

Kirketaxa

I forbindelse med gudstjenester og kirkelige arrangementer kan

taxa rekvireres hos Dan Taxi, tlf. 8680 6060, med henvisning til

Balle Sogn, som afholder udgiften. Muligheden er et tilbud til Balle

Sogns beboere samt sognebåndsløsere i de tilgrænsende sogne.

14

Tirsdag den 9. april kl. 14.00:

Generalforsamling i Balle Sognegård

Dagsorden ifølge vedtægt. Efter generalforsamlingen

kommer Charlotte Corneliussen

og fortæller om sundhed, og hvad man kan

gøre for at bevare et godt helbred.

Foreningen er vært ved kaffebordet.

Tilmelding senest 4. april på tlf. 8680 4919

eller 8682 6617.

Krolf – ny sæson

Mandag den 2. maj kl. 10.00 starter Balle

Pensionistforening en ny Krolf-sæson på

kirkeengen ved Balle Kirke. Vi spiller hver

mandag og torsdag kl. 10.00 frem til oktober.

Dog ikke i regnvejr.

Tirsdag den 14. maj:

Løvspringstur – skovtur

Vi skal besøge Møllevang Gårdbutik og

Ismejeri ved Rødkjærsbro. Her drikker

vi vores eftermiddagskaffe og får derefter

en rundvisning på gården og i ismejeriet.

Vi besøger også gårdbutikken – måske

er der noget, som har vores interesse.

Vi kører hjem ad smukke forårsveje.

Der er afgang fra Gartnergården kl. 13.00.

Pris: kr. 150

Tilmelding senest den 8. maj til Birthe tlf.

2056 9150 eller Svend 8682 6617.

Menighedsrådsmøder

Onsdag den 20. marts

Torsdag den 18. april

Onsdag den 15. maj

Se i øvrigt vores hjemmeside www.ballesogn.dk


Aktiviteter marts – april - maj 2013:

Hvornår Arrangement Se omtale side

Marts

4. marts kl. 10.00 Babysalmesang i Balle Kirke 12

5. marts kl. 14.00 Balle Pensionistforening: hyggeeftermiddag i Balle Sognegård 14

7. marts kl. 10.30 Syngsammen i Balle Sognegård 12

7. marts kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste i Balle Kirke 12

10. marts kl. 10.30

Ungdomsgudstjeneste i Balle Kirke med efterfølgende indsamling

til Folkekirkens Nødhjælp

17. marts kl. 16.00 Gospelgudstjeneste i Hvinningdal Kirke -

29. marts kl. 10.30 Liturgisk gudstjeneste i Balle Kirke: Pergolesis Stabat Mater 13

April

1. april kl. 10.30 Musikgudstjeneste i Hvinningdal Kirke m/Fortunakoret 13

4. april kl. 10.30 Syngsammen i Balle Sognegård 12

8. april kl. 19.30 Læsekreds i Balle Sognegård -

9. april kl. 10.30 Balle Pensionistforening: Generalforsamling i Balle Sognegård 14

17. april kl. 19.30 Sogneaften med provst Elof Westergaard 13

Maj

2. maj kl. 10.00 Ny Krolf-sæson på kirkeengen begynder 14

14. maj kl. 12.30 Balle Pensionistforening: Løvspringstur 14

26. maj kl. 16.00 Gospelgudstjeneste i Hvinningdal Kirke -

29. maj kl. 18.00 Friluftsgudstjeneste i Slugten ved Balle Torv 14

Gudstjenester Ballelund onsdage kl. 10.30

6. marts Kresten Thue Andersen Nadver

20. marts Udgår på grund af lokalemangel

3. april Martin Ishøy Nadver

17. april Lone Skaaning Rasmussen

1. maj Lars Kirkeby Nadver

15. maj Kresten Thue Andersen

29. maj Helle Kampmann Nadver

15

Aktivitetskalender

11


Folkekirken har sin egen hjemmeside

Se www.folkekirken.dk

– husk også Balle Sogns hjemmeside

www.ballesogn.dk

Marts Balle Kirke Hvinningdal Kirke

Søndag 3. 3. s. i fasten – 10.30 Højmesse* LSR

Torsdag 7. Spaghetti 17.00 Familiegudstjeneste* MI –

Søndag 10. Midfaste 10.30 Højmesse#

m/sogneindsamling

LK – Lars Kirkeby HK – Helle Kampmann MI – Martin Ishøy LSR – Lone Skaaning Rasmussen

www.ballesogn.dk

LSR/

MI

Søndag 17. Mariæ bebudelse 10.30 Højmesse* MI 16.00 Gospelgudstjeneste LK

Søndag 24. Palmesøndag 10.30 Højmesse#

12.00 Dåbsgudstjeneste

Torsdag 28. Skærtorsdag – 10.30 Højmesse MI

HK

HK

Fredag 29. Langfredag 10.30 Liturgisk gudstjeneste#* LK –

Søndag 31. Påskedag 10.30 Højmesse LK 10.30 Højmesse MI

April

Mandag 1. 2. påskedag – 10.30 Højmesse LSR

Søndag 7. 1.s.e.påske 10.30 Højmesse# HK 10.30 Højmesse* LK

Lørdag 13. 9.45 Konfirmation

11.30 Konfirmation

Søndag 14. 2.s.e. påske 10.30 Højmesse MI –

Lørdag 20. 9.45 Konfirmation

11.30 Konfirmation

Søndag 21. 3.s.e. påske 9.45 Konfirmation

11.30 Konfirmation

Fredag 26. Bededag 9.45 Konfirmation

11.30 Konfirmation

MI

MI

LK

LK

HK

HK

LSR

LSR
9.45 Konfirmation

11.30 Konfirmation

9.45 Konfirmation

11.30 Konfirmation

9.45 Konfirmation

11.30 Konfirmation

Lørdag 27. – 9.45 Konfirmation

11.30 Konfirmation

Søndag 28. 4.s.e.påske – 10.30 Højmesse* HK

Maj

Søndag 5. 5.s.e.påske 10.30 Højmesse* HK 10.30 Højmesse# LK

Torsdag 9. Kristi Himmelfart 10.30 Højmesse MI –

Søndag 12. 6.s.e.påske – 10.30 Højmesse LK

Søndag 19. Pinsedag 10.30 Højmesse LK –

Mandag 20. 2.pinsedag 10.30 Fællesgudstjeneste ved Silkeborg Bad#* LSR

Søndag 26. Trinitatis 10.30 Højmesse LSR 16.00 Gospelgudstjeneste HK

Onsdag 29. 18.00 Friluftsgudstjeneste

i slugten v/Balle Torv*

*kirkekoret medvirker # ingen dåb

MI –

HK

HK

LK

LK

MI

MI

MI

MI

More magazines by this user
Similar magazines