Kompetenceudvikling? - Gentofte Kommunelærerforening

kreds19.dk

Kompetenceudvikling? - Gentofte Kommunelærerforening

Hvor er det nu lige, vi vil hen?

Af: Svend Bræstrup, Ledende Psykolog, PPR Børn og Forebyggelse

Om udviklingen i kommunens specialundervisning

nu og i årene fremover.

Jeg tror ikke, at man i mange år har oplevet en så stor interesse

for folkeskolens specialundervisning som netop

her i årene umiddelbart efter kommunalreformen. Og interessen

handler om alle aspekter vedrørende specialundervisningen.

Om organiseringen, nu hvor amterne ikke

længere spiller med på banen, om udviklingen af kommunernes

egne kompetencer – hvad kan vi fagligt selv finde

ud af? - om udviklingen i antallet af elever i specialundervisningen

- og (ikke mindst) om udgifterne til specialundervisningen

i en situation, hvor alle kommunale budgetter

måles og vejes.

Gentofte kommune har en stor og god tradition for at

tænke og planlægge inkluderende og for at bruge mange

ressourcer på tilbud til elever med særlige behov. På den

måde har vi et rigtig godt udbygget skoletilbud til eleverne,

hvor overliggeren og ambitionerne er sat højt.

Den Centrale Visitation i Skole og Fritid blev etableret i 2007.

Visitationsudvalget er et samarbejde mellem Skole og Fritid og

PPR i Børn og Forebyggelse. Samtidig med at vi etablerede det

centrale visitationsudvalg, blev en stor del af ressourcerne til

specialundervisning lagt ud til de enkelte skoler og skolenetværk.

Det drejede sig om alle de ressourcer, der tidligere har

været anvendt til specialundervisning i op til ½ skoleskema og

alle ressourcer til kommunens fritidsordninger. Ordningen skulle i

første omgang løbe i tre år for derefter at blive evalueret. Og

netop i dette efterår er vi i Visitationsudvalget gået i gang med

at planlægge denne evaluering.

I 2008 nedsattes en arbejdsgruppe i Skole Fritid med det

formål at give et bud på en strategi for udviklingen af specialundervisningen

i kommunen. Udkastet til strategi blev behandlet

af Børne- og Skoleudvalget i foråret 2009, og danner

dermed grundlag for de forskellige tiltag, der efterfølgende

er sat i gang og sættes i værk.

Lidt om baggrunden.

Men først nogle tråde bagud til tiden lige efter kommunalreformen,

der trådte endelig i kraft 1.1.2007. Kommunalreformen

betød for specialundervisningen, at amternes

rolle som central myndighed til at iværksætte specialundervisning

på amtsspecialskolerne faldt endegyldigt bort.

I stedet overgik skolerne, og dermed det fulde ansvar til

de enkelte beliggenhedskommuner – og i enkelte tilfælde

i vores område til Region Hovedstaden. Samtidig overgik

6 www.kreds19.dk

Svend Bræstrup, Ledende Psykolog, PPR Børn og Forebyggelse

den fulde betaling for specialundervisningen til kommunerne,

hvor den tidligere var delt mellem amt og kommune.

Godt nok blev kommunerne kompenseret af staten,

men regningen for specialundervisningen kom alligevel

efter manges vurdering til at se overvældende ud(også

selv der hvor tilbuddet kostede det samme, men hvor

kommunen nu skulle betale hele beløbet selv). Det er

værd at bemærke, at Gentofte kommune ikke har overtaget

nogen amtsspecialskoler og altså på dette område

skal handle med de andre kommuner og/eller udvikle tilbud

selv.

Kort sagt kan man sige, at kommunalreformen er af afgørende

betydning for både ejerskabet – og visitationsretten

over – de tidligere amtsspecialskoler, og ikke

mindst i kraft af at være en reform af betalingssystemet.

”Udadtil” – i forhold til køb af undervisningsopgaver vi ikke

selv gennemfører, er der dels skabt en fælles koordinering

i Region Hovedstaden og dels etableret et netværkssamarbejde

med nabokommunerne Lyngby-Taarbæk, Rudersdal,

Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Frederiksberg. Samarbejdet

skal bl.a. sørge for, at de nødvendige undervisningspladser

i netværket kommer i spil til de relevante

elever, og samtidig er samarbejdet også tænkt som det

sted (udover det regionale samarbejde), hvor nye fælles

initiativer/behov opdages, drøftes og evt. iværksættes.

Specielt hvad angår THI Børnecenter i Hellerup – primært

som talepædagogisk tilbud til småbørn - har udviklingen

vist, at der i den nuværende struktur ikke er plads

til/behov for det center, vi har benyttet os af igennem de

sidste 30 år. Børnecentret er derfor lukket helt ned på

More magazines by this user
Similar magazines