15.09.2014 Views

Funktionsbeskrivelser for vagtfunktioner - Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagtfunktioner - Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagtfunktioner - Aarhus Universitetshospital

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Funktionsbeskrivelser for

vagthavende læger

Ortopædkirurgisk Afdeling E

Aarhus Universitetshospital

Afdelingsledelsen

Ortopædkirurgisk Afdeling E

Aarhus Universitetshospital

Maj 2012 1


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Funktionsbeskrivelse for vagt

Side

Akutlæge1 ................................................... 3

Akutlæge2 ................................................... 6

Traumevagt og bagvagt............................... 11

Maj 2012 2


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Akutlæge1

Akutlæge1

Kvalifikationer

KBU-læger

Dimensionering 9

Vagtform

Tilstedeværelse

Ansvarsområde og Traumevagten fungerer som leder af vagtholdet, og det er traumevagten

som har det overordnede ansvar i vagten og som priori-

ledelse

terer og leder arbejdet. Akutlæge1 refererer primært til SK2 og

sekundært til BV og TV.

Akutlæge1 sikrer, at den akutte behandling af patienterne bliver

færdiggjort, og at der foreligger tentative diagnoser og plan for det

videre patientforløb.

Rapportering ved vagtskifte.

Funktionsområde Akutte operationer,

Stuegang på OVA.

Skadestue: Supervision af behandlersygeplejerske og patientbehandling.

Deltagelse i skaderøntgenkonference

Beredskabsdeltagelse og traumemodtagelse

Kontaktperson

64609 primær kontaktperson skadestueteams – dag, aften og nat

Ekstern kontakt

0verlevering af vagt Hverdage: kl. 8 til morgenkonference og kl. 15 til vagtholdsrapport

Kompetence og

kompetenceudvikling

Opgavedelegering

Weekend: kl. 8 og kl. 15

Deltage i Interne traumekurser

TTT

Obligatoriske kurser for KBU-læge

Akutlæge1 refererer til akutlæge2

Maj 2012 3


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Akutlæge1

Funktion og sammensætning.

Akutlæge1 vagtlaget består primært af læger i klinisk basislægeuddannelse (KBU). Desuden indgår

uklassificerede stillinger ad hoc.

I dagtiden kl. 8.00–15.00 deltager primært læger, som er allokeret til skadesektoren.

Vagtlaget bemander skadestuen, deltager i skadeambulatoriefunktion, stuegang på OVA, samt

deltager ved operationer efter et fastlagt rul.

Dimensionering

Akutlæge1 vagtlaget består af 9 læger i KBU. Der kan suppleres med læger i uklassificerede stillinger.

Ansvarsområde og ledelse

Traumevagten fungerer som leder af vagtholdet, og det er traumevagten, som har det overordnede

ansvar i vagten og som prioriterer og leder arbejdet.

Ved vagtholdets overlevering/rapport kl. 15.00 aftales opgavefordelingen i resten af vagten

(stuegang, op, tilsyn m.v.)

Akutlæge1 refererer til akutlæge2, der refererer til TV og BV.

Akutlæge1 sikrer, at den akutte behandling af patienterne bliver færdiggjort og at der foreligger

tentative diagnoser og plan for det videre patientforløb samt sikrer rapportering videre ved vagtskifte.

Akutlæge konfererer og prioriterer sammen med akutlæge2, der igen konfererer med traumevagten

eller bagvagt om akutte patienter til indlæggelse eller andre ortopædkirurgiske problemstillinger.

Det er kendetegnet for det lægelige vagtarbejde, at man arbejder sammen i team bestående af de

vagthavende læger og sygeplejersker, hvor man hjælper og supplerer hinanden for at få arbejdet

afviklet løbende.

Kompetence og kompetenceudvikling

Akutlæge1 skal kende traumemanual og beredskabsplanen. Skal deltage i obligatoriske

undervisningstilbud. (TTT, KBU-kurser og beredskabsrelateret undervisning).

Eget og kollegers kompetenceniveau skal respekteres, således at der opnås den højeste kvalitet og

bedste læring ved arbejdet.

Gældende visitationsregler og lægefaglige kliniske retningslinjer følges.

Mødetidspunkt og sted

På hverdage er der vagtskifte i forbindelse med morgenkonference i E-konferencelokale kl. 8.00. Om

eftermiddagen kl. 15.00, hvor vagtholdet mødes til rapport og planlægning af vagtarbejdet.

I weekender er der vagtskifte kl. 8.00, hvor vagtholdet mødes til overlevering/rapport.

Akutlæge1 har tjeneste 8.00–15.10 alternativt sjældent til kl. 18.00, og vagten overgives da kl. 15.00

til AN-akutlæge1 og akutlæge2.

AN møder kl. 15.00–8.15 og har vagt i Skadestuen.

Kontaktperson – ekstern kontakt – vagttelefoner.

Vagttelefonen 64609 skal akutlæge1 altid bære på sig.

64610 bæres af akutlæge2 (afdelingslæge i skadesektoren) i dag- og aftentimerne. Hertil går primært

opkald fra praktiserende læger og vagtlæge (råd, henvisning af patienter til skadestue m.v.)

Funktionsområder og eksempler på arbejdsopgaver

• Patientbehandling i skadestuen.

• Deltager i operationer af akutte patienter i det omfang det er muligt.

Maj 2012 4


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

• Deltager ved behov i traumekald iht. traumemanual.

• Deltager i stuegang på traumepatienter og infektionspatienter (OVA).

• Indlæggelse af patienter. Ved akut indlæggelse orienteres akutlæge2 og TV, således at der kan

foretages en prioritering af operationsprogrammet. Journalskrivning på akutte patienter: som

grundregel gælder, at den læge, som har haft den væsentligste andel i modtagelsen af patienten

også skriver indlæggelsesjournalen. Hvis akutlæge2 er optaget af andet arbejde kan dette da

uddelegeres til akutlæge1.

• Er ansvarlig for at indskrive akut indlagte patienter i døgnrapporten og videregive dette til

akutlæge2. Aktutlæge2 fremlægger rapport over døgnet til morgenkonferencen

Maj 2012 5


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Akutlæge2

Akutlæge2

Kvalifikationer

Læger i hoveduddannelses- og introduktionsstillinger, uklass.

stillinger samt speciallæger i skadesektoren

Dimensionering 16 (10+6)

Vagtform

Tilstedeværelse

Ansvarsområde og Traumevagten fungerer som leder af vagtholdet, og det er

ledelse

traumevagten som har det overordnede ansvar i vagten og som

prioriterer og leder arbejdet.

Akutlæge2 refererer til TV og BV.

Akutlæge2 sikrer, at den akutte behandling af patienterne bliver

færdiggjort og at der foreligger tentative diagnoser og plan for

det videre patientforløb.

Rapportering ved vagtskifte

Funktionsområde Traumemodtagelse

Akutte operationer

Stuegang og tilkald til afdelinger

Skadestue: Patientbehandling og supervision af akutlæge1.

Deltagelse i røntgenkonference

Kontaktperson

Ekstern kontakt

0verlevering af vagt

Kompetence og

Kompetenceudvikling

Opgavedelegering

62812

64610 primær kontaktperson fra praktiserende læge/vagtlæge og

skadestueteams – dag og aften.

Hverdage: kl. 8.00 til morgenkonference og kl. 15.00 til vagtholdsrapport

Weekend: kl. 8.00

Introduktionslæger skal tilbydes ATLS

Deltage i Interne traumekurser

TTT

Kl. 8.00–8.00 refererer Akutlæge2 til TV og BV

Akutlæge1 refererer til akutlæge2.

Maj 2012 6


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Akutlæge2 - NBG

Sammensætning og funktion

Akutlæge2 vagtlaget består primært af læger i introduktions- og i hoveduddannelsesstilling fase I og

første halvdel af fase II samt afdelingslæger i skadestuen. Desuden indgår uklassificerede stillinger ad

hoc.

I dagtiden kl. 8.00–15.00 deltager primært læger, som er allokeret til traumesektoren og

skadesektoren. Hvis der er få læger i traumesektoren eller skadesektoren på visse dage er det

vagtplanlæggerens opgave, at uddelegere funktionen til læger i andre sektorer. Dette skal naturligvis

koordineres med sektorerne.

I aften-nat deltager I- og HU-læger uanset hvilken sektor man er tilknyttet i iht. vagtplanen.

Afdelingslægerne er fast i skadestuen i aftenvagten.

Dimensionering

Akutlæge2 vagtlaget består af 10 læger i ortopædkirurgisk uddannelsesstillinger og 6 speciallæger fra

skadesektoren. Der kan suppleres med læger i uklassificeret stilling.

Ansvarsområde og ledelse

Traumevagten fungerer som leder af vagtholdet, og det er traumevagten, som har det overordnede

ansvar i vagten og som prioriterer og leder arbejdet.

Ved vagtholdets overlevering/rapport kl. 15.00 aftales opgavefordelingen i resten af vagten

(stuegang, op, tilsyn m.v.)

Akutlæge2 refererer til TV og BV.

Akutlæge2 sikrer, at den akutte behandling af patienterne bliver færdiggjort og at der foreligger

tentative diagnoser og plan for det videre patientforløb.

Rapportering ved vagtskifte

Akutlæge2 sikrer, at den akutte behandling af patienterne bliver færdiggjort og at der foreligger

tentative diagnoser og plan for det videre patientforløb. MV konfererer eller orienterer altid

traumevagt eller bagvagt om akutte patienter til indlæggelse.

Det er kendetegnet for det lægelige vagtarbejde, at man arbejder sammen i teams bestående af de

vagthavende læger og sygeplejersker, hvor man hjælper og supplerer hinanden for at få arbejdet

afviklet løbende.

Kompetence og kompetenceudvikling

Akutlæge2 skal kende traumemanual og beredskabsplanen.

Skal deltage i obligatoriske undervisningstilbud. (TTT og beredskabsrelateret undervisning).

Det tilstræbes, at I-læger gennemfører ATLS kursus på Afd. E.

Eget og kollegers kompetenceniveau skal respekteres, således at der opnås den højeste kvalitet og

bedste læring ved arbejdet.

Gældende visitationsregler, lægefaglige kliniske retningslinjer for afdelingen samt kommandoveje skal

følges.

Mødetidspunkt og sted.

På hverdage er der vagtskifte i forbindelse med morgenkonference i E-konferencelokale kl. 8.00. Der

er vagtskifte kl. 15.00, hvor vagtholdet mødes til rapport og planlægning af vagtarbejdet.

Afdelingslægerne afrapporterer ved vagtskifte i skadestuen kl. 15-15.10.

I weekender er der vagtskifte kl. 8.00, hvor vagtholdet mødes til overlevering/rapport.

Akutlæge2 har tjeneste 8.00–23.00, og vagten overgives da kl. 23.00 til AN-mellemvagten (15.00–

8.15). AN møder kl. 15.00–8.15, og har fra kl. 15.00–23.00 tjeneste i Skadestuen, hvorefter vagten

Maj 2012 7


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

overtages til næste morgen kl. 8.15.

Kontaktperson – ekstern kontakt – vagttelefoner

Vagttelefonen 62812 skal akutlæge2 altid bære på sig. Ved operationer skal den passes af

sygeplejerske på operationsstuen, således, at man altid kan komme i direkte kontakt med akutlæge2.

64610 bæres af afdelingslæge i Skadesektoren i dag- og aftentimerne. Hertil går primært opkald fra

praktiserende læger og vagtlæger (råd, henvisning af patienter til skadestue m.v.).

Funktionsområder (arbejdsopgaver) NBG

1. Deltager i operationer af akutte patienter i det omfang det er muligt.

2. Deltager i traumekald i iht. traumemanual.

3. Deltager i stuegang på traumepatienter og infektionspatienter (primært OVA). Der er i vagten kun

behovsstuegang på de øvrige afsnit.

4. Tilkaldes til vurdering af patienter i Skadestuen.

5. Hjælper til i Skadestuen ved behov. Speciallægen i skadestuen har fast funktion i Skadestuen og

Skadeambulatoriet.

6. Supervision af akutlæge1, behandlersygeplejersker og medicinstuderende.

7. Vurderer og tilser patienter i Skadestuen til indlæggelse. Ved akut indlæggelse orienteres TV,

således at der kan foretages en prioritering af operationsprogrammet.

8. Journalskrivning på akutte patienter: som grundregel gælder, at den læge, som har haft den

væsentligste andel i modtagelsen af patienten også skriver indlæggelsesjournalen. Akutlæge 2

(62812) modtager og skriver journal på alle overflyttede patienter. Hvis akutlæge 2 er optaget af

andet arbejde kan dette da uddelegeres til akutlæge 1.

9. Tilkald fra afdelingerne efter kl. 15.00. Sengeafdelingerne kontakter i dagtiden primært en af

sektorens læger.

10. Telefonisk opkald fra sengeafdelingerne på THG efter kl. 15.30

11. BV har ansvaret for tilsyn på patienter fra andre afdelinger, men kan uddelegere dette til

akutlæge2.

12. Indlægger og skriver journal på akutte overflytninger efter kl. 15.00 – f.eks. rygpatienter.

13. Er ansvarlig for at indskrive akut indlagte patienter i døgnrapporten. Akutlæge2 fremlægger

døgnrapport ved morgenkonferencen. Der fremlægges en oversigt af akutte patienter og

patienter, der er karakteriseret ved særlig alvorlighed, kompleksitet, ressourcetræk eller behov for

opfølgning/operation eller patienter, som uddannelsesmæssig relevans. Der inddrages relevante

røntgenbilleder på Impax. TV rapporterer om traumekald patienter.

14. Vagtholdet har kompetence til at give patienter akutte og subakutte lægekontroltider i relevant

sektor.

Maj 2012 8


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Akutlæge2 - THG

Funktionsområder

Det er hovedreglen at sektorernes egne læger varetager alle lægelige opgaver i deres respektive

sektorer. Der kan imidlertid opstå akutte situationer, hvor sektorens egne læger ikke har mulighed for

at møde op i afdelingen, og i sådanne situationer skal akutlæge2 kaldes. Sektorens egne læger er

forpligtet til at følge op på problemet efter at akutlæge2 har taget sig af den akutte situation.

Akutlæge2 har samtidig anden funktion i en af sektorerne på THG – typisk ambulatorium, således at

der er mulighed for at gå fra til det akutte kald.

Telefonen bæres som hovedregel af I- eller HU-læger fra håndsektoren eller idrætssektoren. Hvis der

er dage, hvor der ingen I- eller HU-læger er til stede på THG, gælder weekendordningen.

Der føres ikke systematisk døgnrapport, men BV skal orienteres ved behov.

Vagttelefonen på THG har nr. 67886 og skal være placeret i oplader i sekretærkontoret i håndsektoren

i stueetagen ved indgang 1A. Den skal ikke slukkes.

Funktionen er fra 8.00–15.00. Efter kl. 15.00 og i weekender og helligdage varetages funktionen af

vagtholdet NBG.

Akutlæge2 tilkaldes af sengeafdelingen ESA2 ved hyperakut opstået sygdom eller kirurgisk

komplikation på indlagte patienter, hvor der kræves hurtig behandling og hvor det ikke har været

muligt at få fat i en af sektorens egne læger. Sektorens egne læger er forpligtiget til at følge op på

problemet efter at mellemvagten har taget sig af den hyperakutte situation. Mellemvagten konfererer

om nødvendigt med andre læger.

Tilsyn i dagtid på hverdage:

Henvendelser vedr. akutte tilsyn fra andre afdelinger sker gennem bagvagten.

Bagvagten er ansvarlig for eksterne tilsyn og behandlinger på Aarhus Universitetshospital. I dagtid har

bagvagten kompetence til at visitere henvisning til relevant sektor. Bagvagten har ret til at henvise til

relevant ambulatorium, hvis det skønnes, at der ikke er behov for akut tilsyn.

Bagvagten kan ved behov konferere patienten med læge fra relevant sektor m.h.p. eventuel

visitation. I dagtid har alle sektorer et direkte nummer til en sekretær med mulighed for omstilling til

en af sektorens læger - dette nummer fremgår af vagtplanen.

Bagvagten kan kontakte Akutlæge2 på THG på vagttelefon 67886 i dagtid med henblik på at udføre

akut tilsyn på THG.

Tilsyn i aften, nat, weekend og helligdage:

Efter kl. 15.30 er der ingen læger til rådighed på THG.

ESA2 skal kontakte BV eller akutlæge2 - NBG ved behov.

Eksterne afdelinger skal kontakte BV og sekundært akutlæge2 - NBG.

Bagvagten har ansvaret for eksterne tilsyn.

Maj 2012 9


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Akutlæge2 – Afdelingslæger, skadesektoren, NBG

Funktionsområder

I vagtsammenhæng fungerer afdelingslægerne i Skadesektoren primært i Skadestuen med

patientbehandling og supervision af KBU-læger.

Traumevagten kan træffe beslutning om, at afdelingslæge skal varetage andre opgaver, hvis

situationen tilsiger dette (f.eks. operationsassistance, deltage i traumekaldsmodtagelse, stuegang

m.v.)

Afdelingslæge i skadesektoren bærer telefon 64610 til eksterne opkald (praktiserende læger og

vagtlæger)

Afdelingslægerne deltager i overleveringen kl. 15.00-15.10.

Se i øvrigt funktionsbeskrivelsen for afdelingslægerne i Skadesektoren.

Maj 2012 10


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Traumevagt og bagvagt

Kvalifikationer

Traumevagt

Speciallæger

Traumekyndige

Dimensionering 12 12

Bagvagt

Vagtform Tilstedeværelse Tilkald

Ansvarsområde

Funktionsområde

Praktisk opgavevaretagelse

- herunder

kirurgi

Kompetence

og kompetenceudvikling

Kontaktperson –

Ekstern kontakt

Overordnet ansvar for al patientbehandling.

Ledelse og koordination af vagtpersonalet.

Beredskabsleder

Traumatologiske og ikke-traumatologiske

behandlinger og operationer

Traumemodtagelse (primært)

Akutte operationer

Interne akutte afsnitsopgaver 1

Skadestuesupervision og evt.

-behandling

Primært traumatologisk behandling

ATLS

Interne traumekurser

TTT

Speciallæger + læger i

hoveduddannelsesstillinger

Traumatologiske og ikke-traumatologiske

behandlinger og operationer

Traumemodtagelse (sekundært)

Akutte operationer

Interne akutte afsnitsopgaver 1

Skadestuesupervision og evt.

–behandling

Eksterne tilsyn 2

Primært ikke-traumatologisk

behandling

ATLS

Interne traumekurser

TTT

Primær kontakt hele døgnet:

Akutlæge2 (62812) og afdelingslæge skadesektoren (64610)

Evt. viderestilling til:

traumevagt (64600) eller bagvagt (eget mobilnummer)

I dagtid: relevant sektorlæge 3

1 Afsnitsarbejde forudsættes færdiggjort af sektorerne i dagtid. Vagtpersonalet udfører kun

afsnitsarbejde i relation til akut opståede problemer.

2 I dagtid udføres eksterne tilsyn af relevant sektor, med mindre andet aftales med bagvagten.

3 I dagtid har alle sektorer et direkte nummer til en sekretær med mulighed for omstilling til en af

sektorens læger.

Maj 2012 11


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Traumevagt og bagvagt

Sammensætning

Traumevagtlaget består af 12 læger i 12-skiftet rul og sammensættes af speciallæger med

kompetence i ortopædkirurgisk traumatologi.

Bagvagtslaget består af 12 læger i 12-skiftet rul og sammensættes af speciallæger og

hoveduddannelseslæger i sidste halvdel af fase II og hele fase III.

Vagtform

Traumevagt

Tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.

Fordelt på 2-skiftet drift med dagvagt i perioden kl. 8.00 til 15.24 og aften-nattevagt i perioden kl.

15.00 til 8.30.

Der er vagtskifte og overlevering alle ugens dage kl. 8.00.

Dagvagten dækkes af speciallæger fra Akutsektoren.

Aften-nattevagten dækkes af ovennævnte vagtlag.

Bagvagt.

Rådighedsvagt fra hjemmet.

Vagtperioden er fra 8.00 til 8.00 med dagtjeneste efterfulgt af rådighed fra hjemmet (15.24 til 8.00).

Bagvagten har pligt til at give møde senest 30 minutter efter tilkald.

Ansvarsforhold

Traumevagten leder og koordinerer alt vagtarbejde, og har det overordnede ansvar for al

ortopædkirurgisk patientbehandling i vagten. Bagvagten er dermed ansvars- og ledelses-mæssigt

underlagt traumevagten.

Traumevagten har ansvaret for alle akutfunktioner gennem et tæt samarbejde med Akutlæge1 og -2,

bagvagt, rygvagt og Anæstesiafdelingen.

I dagtid varetages traumebehandling og behandling af akutte infektionspatienter i traumesektoren.

Akutte, sektorspecifikke patienters behandling kan i dagtid efter aftale overgå fra traumevagt eller

bagvagt til relevant sektor.

I vagten deler traumevagt og bagvagt det faglige ansvar for både traumatologiske og ikketraumatologiske

behandlinger, idet bagvagten har primært fokusområde indenfor ikketraumatologi.

Bagvagten har dermed ansvar for egne akutte operationer og afsnitsopgaver.

I konkrete case miks af akutte patienter forventes traumevagt og bagvagt at fordele ansvar og

opgaver optimalt i henhold til de konkrete kompetenceniveauer. Traumevagt og bagvagt skal begge

have overblik over igangværende behandlinger og i samarbejde sikre, at de akutte operationer

prioriteres og gennemføres. Prioritering og gennemførelse af operationer kan delegeres til akutlæge2 i

uddannelsesfunktion afhængig af dennes kompetence. Endvidere skal der tages hensyn til, at

bagvagter i hoveduddannelsesstillinger skal foretage akutte traumatologiske operationer.

Maj 2012 12


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

Funktionsområder

Traumemodtagelse.

Traumeteamledelse varetages primært af traumevagten, men ved dennes forfald eller ved modtagelse

af flere traumer samtidigt skal bagvagten fungere som traumeteam-leder. Traumekald og udvidet

traumekald udløses gennem traumekoden. Denne kan udløses fra lægeambulance, lægehelikopter,

AMK eller lokalt af koordinerende sygeplejerske på skadestuen. I tvivltilfælde kan indikationen for

traumekald drøftes med traumevagten.

Ved spidsbelastninger i traumemodtagelsen kan traumevagten tilkalde bagvagt, rygvagt eller andet

relevant, tilstedeværende personale. Går antallet af traumer ud over denne kapacitet, kan

traumevagten aktivere beredskabsplanen i henhold til gældende retningslinjer.

Traumevagten leder behandlingen af traumepatienten. Ved behandling af traumepatienter på flere

stuer koordinerer traumevagten dette. Traumevagten kan uddelegere behandling og koordinering til

anden kollega med passende charge. Traumevagten er til stede ved patienten under modtagelse,

gennemgang, udredning og behandling indtil patienten er afleveret på intensiv, stamafdeling eller

operationsgang.

Ovenstående foregår i henhold til traumemanual og i en kontinuerlig dialog og tæt samarbejde med

anæstesiologisk vagthavende og andre relevante samarbejdspartnere. Traumevagten prioriterer i

samarbejde med forannævnte samarbejdspartnere det mest hensigtsmæssige udrednings- og

behandlingsforløb.

Traumevagten skriver en fyldestgørende traumejournal indeholdende relevant prioriteret udredningsog

behandlingsplan.

Det lægelige ansvar for traumepatienten under intern- og ekstern transport ligger hos den

anæstesiologiske vagthavende.

Al kommunikation til pressen foregår via traumevagten iht. Aarhus Universitetshospitals presseregler.

Akutte behandlinger og operationer.

Traumevagt og bagvagt varetager selvstændigt behandling af akutte patienter, herunder akutte

operationer og interne afsnitsopgaver. I vagten udføres kun akutte behandlinger og operationer.

Stuegang og afsnitsarbejde.

De vagthavende læger går ikke systematisk aftenstuegang på samtlige afsnit. Sektorspecifikke og

ikke-akutte problemstillinger i et afsnit i vagtperioden søges løst internt i sektoren.

Vagtpersonalet udfører kun afsnitsarbejde i relation til akut opståede problemer.

Akut indlagte patienter er i vagten koncentreret på Ortopædkirurgisk Visitationsafsnit OVA.

Traumevagt og/eller akutlæger under uddannelse går stuegang på dette afsnit samt intensivafsnit.

I weekends og nedlukningsperioder skal der gås behovsorienteret stuegang på samtlige afsnit.

Vagtholdet aftaler indbyrdes hvem der skal gå hvor. Traumevagten har dog primært ansvarsområde

inden for traumatologiske patienter indlagt på OVA og bagvagten inden for ikke traumatologiske

patienter. Akutlæge2 deltager i stuegangsarbejdet.

Skadestuebehandling

I relation til skadestuebehandling i vagtperioden skal traume- og bagvagt i samarbejde deltage i

supervision af det øvrige vagtpersonale i skadestuen samt patientbehandling. For at overholde

regionens servicemål omkring ventetidsgaranti på ½ time for skadestuebehandling indgår BV og TV

Maj 2012 13


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

aktivt i skadestuebehandlingen. Bagvagt og traumevagt har begge ansvar for, at skadestuen lever op

til regionens ventetidsgaranti på en ½ time for skadestuebehandling. Ved ventetid på mere end 2

timer eller spidsbelastning tilkaldes BV og TV med henblik på patientbehandling og afvikling af

ventetid. Bagvagten skal altid tilse Skadestuen inden han/hun tager hjem. Om natten tilkaldes

primært traumevagten ved behov.

Tilsyn.

Bagvagten er ansvarlig for eksterne tilsyn og behandlinger på Aarhus Universitetshospital. I dagtiden

har bagvagten kompetence til at visitere henvisning til relevant sektor. Bagvagten har ret til at

henvise til relevant ambulatorium, hvis det skønnes, at der ikke er behov for akut tilsyn.

Bagvagten kan ved behov konferere patienten med læge fra relevant sektor m.h.p. eventuel

visitation. I dagtid har alle sektorer et direkte nummer til en sekretær med mulighed for omstilling til

en af sektorens læger - dette nummer fremgår af vagtplanen.

Overlevering af vagt:

På hverdage kl. 8.00 fremlægger traumevagt og akutlæge2 den forudgående vagt på fælles

morgenkonference i E-konference, NBG.

Akutlæge2 fremlægger en oversigt over antal af akutte patienter og beskriver patientforløb, der er

karakteriseret ved uddannelsesmæssig relevans, særlig alvorlighed, kompleksitet, ressourcetræk eller

behov for opfølgning/operation. Traumevagten har ansvaret for fremlæggelse af

traumekaldspatienter. Fremlæggelsen understøttes af relevant billeddiagnostik.

På lørdage, søndage og helligdage foregår denne overlevering kl. 8.00 i ”kommandocentralen” på E-

OP, NBG. Her planlægges og prioriteres dagens operationer, stuegange og tilsyn.

Alle ugens dage påhviler det afgående traumevagt at have prioriteret første operation(er) på

akutprogrammet til næste dag, patienter er informeret om forestående operationer, relevant

personale er informeret, papirer udfyldt og patienten er gjort klar til operation.

Bagvagten skal sikre at relevante tilsyn er udført.

Tilkaldsformer:

Traumevagt og bagvagt kaldes til Skadestuen ved læge-til-læge-kontakt.

Traumevagt kaldes af akutlæge2.

Bagvagt kaldes af traumevagt og akutlæge2.

Tilkald til Skadestuen kan eventuelt effektueres via sygeplejekoordinator i Skadestuen.

Eksterne tilsyn på andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital kan rekvireres direkte af eksterne

samarbejdspartnere hos bagvagten.

Opgavedelegering:

Ved indkomne akutte skader i perioden kl. 8.00 til 23.00 på alle ugens dage refererer akutlæge1 til

akutlæge2, der referer til traumevagt. Denne kan afhængig af behandlingens karakter bede om

involvering af bagvagt eller andre.

I perioden kl. 23.00 til 8.00 refererer akutlæge1 til akutlæge2, der refererer til traumevagten.

Kompetence og kompetenceudvikling:

Traumevagt og bagvagt skal kende traumemanual og leve op til Traumecentrets kompetenceprofil for

Maj 2012 14


Funktionsbeskrivelse for vagt – Ortopædkirurgisk Afdeling, AUH

traumeteamledere samt deltage i obligatoriske undervisningstilbud. Ligeledes skal begge være

opdateret i sygehusets beredskabsplan og deltage i beredskabsrelateret undervisning.

Ekstern kontakt:

Vagttelefon 62812 bæres hele døgnet af akutlæge2.

Vagttelefon 64610 bæres i dag- og aftenvagt af afdelingslæge i Skadestuen.

Vagttelefon 64600 bæres hele døgnet af traumevagten

Bagvagten kontaktes i vagten på egen mobiltelefon

Eksterne henvendelser

fra praktiserende læger og vagtlæger i dag- og aftenvagt viderestilles til afdelingslægen i

Skadesektoren på 64610

fra patienter og pårørende hele døgnet samt natlige henvendelser fra praktiserende læger og

vagtlæger viderestilles til 62812

fra andre sygehuse og afdelinger vedr. rådgivning og eventuelt overflytning af traumepatienter

viderestilles til traumevagt på 64600 i henhold til regionale retningslinjer.

fra andre sygehuse og afdelinger vedrørende ikke-traumatologiske patienter viderestilles til

bagvagten.

I dagtid kan modtagende læge viderestille til relevant sektorlæge.

-----

Maj 2012 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!